Pravidla pro disciplínu: KATA/TAOLU

Komentáře

Transkript

Pravidla pro disciplínu: KATA/TAOLU
Dragon cup 2016
HODNOCENÍ KATA / TAOLU
ROZHODČÍ
1. Sestava hodnotící komise - bojiště
1 vedoucí rozhodčí
2 nebo 4 rozhodčí „A“ a „B“
1 administrátor-časoměřič
1 zapisovatel bodů
2. Vybavení
platné oznámení o soutěži
pravidla soutěže
bodovací tabulky dle počtu rozhodčích
potřebné tabulky a seznamy závodníků
3. Hodnocení
Rozhodčí „A“ hodnotí správné provedení a kvalitu jednotlivých technik.
Rovněž v hodnocení zohlední jejich náročnost.
5,0 – 6,0
dostatečné až uspokojivé
6,0 – 7,0
uspokojivé až dobré
7,0 – 8,0
dobré až velmi dobré
8,0 – 9,0
velmi dobré až mimořádně dobré
9,0 – 9,9
mimořádně dobré až výborné
Hlavní rozhodčí může rozhodnout o zjednodušeném bodování (x,0 – x,9)
Kvalita postojů - došlap, odpovídající držení těla, techniky chodidel, práce trupu, techniky
nohou, skoky, rovnováha, správná práce s těžištěm a jistota.
Chůze - plynulost, dynamika, navazování, držení těla během přesunů, rovnováha a práce
s těžištěm.
Kvalita technik – úderové plochy, vedení ruky, kime, práce trupu a propojení technik s hara,
statické a dynamické svalové napětí, velikost a rychlost svalové kontrakce, propojení dechu
s technikou, generování síly z „hara“, pohled doprovází techniku.
Zbraně – správné provedení zbraně a její stav (diskvalifikace nebo snížené hodnocení na
základě předchozí kontroly zbraní před započetím soutěže).
Techniky správného vedení zbraně, správný úchop zbraně, kontrola zbraně, propojení
zbraně s pohyby těla.
pokud se ostří dotkne kterékoliv části těla soutěžícího nebo země - snížené hodnocení o 2
body
Nekontrolované vypadnutí zbraně, ztráta kontroly nad zbraní – hodnocení 0 bodů
1
Dragon cup 2016
Rozhodčí „B“ hodnotí celkovou prezentaci. Zajímá ho, jak závodník formu
prezentuje, zda odpovídá charakteristikám daného stylu, jak pracuje s časováním, zda se
nedívá do země, jak přichází a odchází z plochy a hlavně, zda cvičí bojové umění s bojovým
zápalem, nebo jen předvádí pohyby, zohlední náročnost kata (pohybové schéma, délka,
obtížné kombinace…)
5,0 – 6,0
dostatečné až uspokojivé
6,0 – 7,0
uspokojivé až dobré
7,0 – 8,0
dobré až velmi dobré
8,0 – 9,0
velmi dobré až mimořádně dobré
9,0 – 9,9
mimořádně dobré až výborné
Dynamika - kinetická (pohyb) a statická (klid) energie je v souhře v průběhu pohybu.
Plynulost: - rytmické a harmonické přechody z jednoho pohybu nebo ze sekvence do
dalšího.
Síla - statické a dynamické svalové napětí, velikost a rychlost svalové kontrakce
Etika - Vzhled, oděv, intonace, disciplína, sportovní duch.
Projev – bojový duch, vnitřní klid, nasazení, kime, bojový výkřik, charakteristika stylu.
Obtížnost - složité kombinace, náročné technické prvky.
Zbraně – správné provedení zbraně a její stav (diskvalifikace nebo snížené hodnocení na
základě předchozí kontroly zbraní před započetím soutěže).
propojení zbraně s pohyby těla, odpovídající prezentace využití zbraně v boji.
pokud se ostří dotkne kterékoliv části těla soutěžícího nebo země - snížené hodnocení o 2
body
Nekontrolované vypadnutí zbraně, ztráta kontroly nad zbraní – hodnocení 0 bodů
Vedoucí rozhodčí – hodnotí všechna kritéria určená pro „A“ i „B“ rozhodčí!
V kategorii HARD se bere zřetel na nasazení, tvrdost, bojového ducha, pevný postoj,
dynamické přesuny a navazování technik…
V kategorii SOFT se bere zřetel na harmonii, plynulost, charakteristiku stylu/zvířete, držení
těla, koncentraci…
4. BOJIŠTĚ
8m x 8m až 8m x 12m, s dalším bezpečnostním prostorem jeden metr.
Bojový prostor je jasně vyznačen (např. lepící páska).
V případě potřeby více prostoru než je velikost bojiště, soutěžící před započetím prezentace
nahlásí „přešlap linie/out of line“. Cvičí tak, aby nedošlo k přešlapu linie před rozhodčími!
(srážka 2 body)
Rozhodčí sedí před bojištěm naproti linie vstupu, ve vzdálenosti dvou metrů od linie, vedoucí
rozhodčí uprostřed.
Místo vstupu je vymezenou páskou (linie 1 metr dlouhá) ve vzdálenosti jednoho metru před
vyznačeným bojištěm na opačně straně od rozhodčích.
Výchozí bod pro sestavu je volitelný. Závodník jej zvolí tak, aby zbytečně nedošlo k přešlapu
a necvičil zády k rozhodčím.
2
Dragon cup 2016
5. KATEGORIE SOUTĚŽÍCÍCH
Junioři jsou rozdělení na kategorie muži (chlapci) a ženy (dívky).
Věkové kategorie (bere se věk dosažený v roce konání turnaje):
kids:
do 2006
(-10let)
junior: 2005, 2004, 2003, 2002, 2001
(11-15 let)
senior: 2000, 1999, ....
(16+ let)
Je v kompetenci organizátora turnaje rozšířit kategorie podle přihlášených účastníků.
6. ZPŮSOB SOUTĚŽE
Soutěž kata - hard, soft, se zbraní probíhá v různých kategoriích (rozdělených podle pohlaví a
věku).
Prezentovat se mohou jak tradiční katy, tak volné katy ( free kata, ale bez hudby! ).
Kata beze zbraní jsou rozdělena na „HARD“ (tvrdé kata, např. Kempo, Karate…) a „SOFT“
(zvířecí styly, tai-chi, dechová …), vždy záleží na typu konkrétní kata a trenér zodpovídá za
správné zařazení do kategorie.
Soutěž dané kategorie bude probíhat bez přerušení až do finále.
První soutěžící provádí kata ještě jednou, po posledním soutěžícím jeho kategorie (se
zachováním vyšší známky hodnocení ).
Známky budou udělovány pomocí bodovací tabulky jednotlivými rozhodčími.
Vítězem je ten, kdo získal nejvyšší celkové skóre po součtu všech přidělených platných bodů,
v případě finálového kola součtu bodů ze všech kol.
Vedoucí rozhodčí může rozhodnout o doplňujícím finálním kole při počtu 20 soutěžících
v dané kategorii. Do finálového kola pak postupuje 6 závodníků s nejvyšším hodnocením.
Pokud katu hodnotí 5 rozhodčích, tak nejlepší a nejhorší výsledek se ruší, sčítají se pouze 3
hodnoty. Hodnocení vedoucího rozhodčího se neškrtá!!!
V případě rovností bodů se koná rozhodující kolo, kde každý z finalistů soutěží samostatně.
Rozhodující kolo může být omezeno na první čtyři místa nebo o postup. Výsledek je
oznámen „ukázáním rukou“ rozhodčími.
Domluva mezi rozhodčími, pokud jde o hodnocení soutěžícího, je zakázaná, mimo
konzultace na popud vedoucího rozhodčího.
Výměna rozhodčího během kola není možná bez nezbytných důvodů.
7. ODĚV SOUTĚŽÍCÍCH
Oděv účastníka musí odpovídat reprezentovanému stylu. Dále musí být čistý, uspořádaný a
správné velikosti.
Změny na oblečení jako jsou vyhrnuté rukávy, nohavice nebo něco podobného nejsou
povoleny.
Dlaně a chodidla nesmí být zahalené, nohy musí být naboso nebo závodník má speciální
obuv, jenž je součástí jim prezentovaného stylu (zejména čínské styly).
Nošení šperků, sponek, náramků, ozdob nebo něco podobného, není povoleno (piercing
přelepen náplasti pokud nejde sundat).
Pod kimono u mužů je zakázáno tričko, u žen dovoleno v barvě kimona.
3
Dragon cup 2016
8. ZBRANĚ
Jsou povoleny pouze tradiční zbraně. Používání nelegálních zbraní je zakázáno.
Zákeřné a pěstní zbraně nejsou povoleny.
Zbraně s čepelí nesmí být ostré.
Zbraně jsou vyrobeny a ve stavu neohrožujícím závodníka a okolí. Preferuje se prodejní
provedení cvičných zbraní (dřevo, plast, kov bez ostrých hran, čepelí, nepoškozené a
celistvé, bez úprav zhoršujících bezpečnost)
9. KONTROLA ZBRANĚ
Kontrola zbraně musí být vždy provedena. Kontrolu provádí rozhodčí buď jednotlivě, nebo
ve skupině.
Zbraně jsou na požádání předloženy soutěžícími na úvodním nástupu.
Zbraně jsou kontrolovány rozhodčími adekvátně k danému reprezentovaného stylu/tradici.
Soutěžící musí svou zbraň řádně představit, uvést název zbraně a popis, v opačném případě
mu každý z rozhodčích strhne 1 bod.
Pokud zbraň je poškozená nebo jinak nevyhovuje kritériím na bezpečnost, má závodník 2
minuty pro předložení náhradní zbraně. V opačném případě bude diskvalifikován!
10. PROVEDENÍ SOUTĚŽE
Vedoucí rozhodčí vyhlásí kategorii, provede nástup a prezentaci všech závodníků kategorie.
Provede se losování pořadí a kontrola zbraní.
Soutěž začíná výzvou soutěžícího, který stojí na vstupní linii. Pokud soutěžící nenastoupí do
jedné minuty po třetí výzvě, soutěžící bude diskvalifikován.
Před tím než soutěžící vstoupí do bojového prostoru, si soutěžící na vstupní linii upraví svůj
oděv.
Při vstupu na bojiště provede pozdrav.
Napochoduje před rozhodčí a pozdraví. Představí se, uvede název kata, popř. prezentovaný
styl, nahlásí případný přešlap linie.
Po představení se soutěžící nezávisle přesune do výchozí polohy a začíná cvičit katu. Zvolí jej
tak, aby necvičil zády k rozhodčím a případný přešlap neprovedl na linii před rozhodčími.
Po poslední technice soutěžící uzavře prezentaci krátkou výdrží v poslední technice nebo
pozdravem. Následně vyčká na místě v pozornostním postoji na hodnocení. Na pokyn
vedoucího rozhodčího provede pozdrav a opustí pozpátku bojiště s pozdravem na jeho
konci.
4
Dragon cup 2016
11. NEHODNOTÍCÍ KRITÉRIA
modifikace tradiční katy
12. DISKVALIFIKACE (rozhoduje většina)
V případě porušení etikety týkající se:
nesprávného oblečení
nošení šperků, sponek, ozdob, náramků apod.
nedostatek disciplíny, nesportovní chování
nenastoupení po 1 minutě po 3. vyvolání
cvičení se zbraní, která je mimo úrovni tolerance nebo s ní bylo manipulováno
cvičení s ilegální zbraní
cvičení se zbrani s ostrou čepelí
cvičení s pěstní zbraní
překročení hranice věku
12. NULOVÉ OHODNOCENÍ
Za přerušení katy a ztráty zbraně se uděluje 0 bodů.
13. PROTEST
Vznést protest může pouze trenér prostřednictvím vedoucího rozhodčího k hlavnímu
rozhodčímu.
Protest lze podat pouze v případě, pokud se jedná o porušení pravidel rozhodčím.
Protest musí být podán okamžitě a zaplacena záloha ve výši 300 Kč
Poté hlavní rozhodčí rozhoduje o protestu a v případě potřeby o dalším opatření.
Další protest proti rozhodnutí hlavního rozhodčího není povolen.
Jestliže je protest hodnocen kladně ve prospěch podávajícího, záloha je okamžitě vrácena.
Jestliže je protest hodnocen negativně proti podávajícímu, záloha propadá ve prospěch
organizátora soutěže.
Koordinátor turnaje
Hlavní rozhodčí
5

Podobné dokumenty

Instrukce k akreditaci a program SO

Instrukce k akreditaci a program SO v kvalifikaci-finále) a na pravidlo „posledního prohlášení trenéra“. V případě porušení tohoto pravidla bude závodník hodnocen jako „účastník“ bez nároku na pořadí ve finále. Závodník je povinen no...

Více

Pravidla Badminton

Pravidla Badminton stropem haly, přečnívající desky basketbalového koše, kruhů nebo dalších objektů, jež zasahují do prostoru kurtu. Hra musí být plynulá od prvního podání do ukočení zápasu. Hráči mají právo na přest...

Více

Management Pohybových Aktivit - nabídka vyučovaných specializací

Management Pohybových Aktivit - nabídka vyučovaných specializací blokové výuce. Sraz účastníku vždy na místě, doprava individuální! Místa, časy srazů a možnosti dopravy budou upřesněny. Náklady na dopravu ve výši cca 200 – 750,- Kč za semestr (dle účastí na jedn...

Více

badminton - pravidla hry

badminton - pravidla hry BADMINTON - PRAVIDLA HRY Cílem hry je umístit míč přes síť do pole tak, aby jej soupeř nezasáhl (nebo se dotkl soupeře či jeho oděvu). Chybou je tedy, pokud míč spadne do sítě nebo mimo pole soupeř...

Více

termíny soutěží - Jihočeská hasičská liga

termíny soutěží - Jihočeská hasičská liga započtených soutěží do konečného bodového zisku. V případě, že ani toto kritérium nerozhodne, budou rozhodující vzájemné výsledky z poslední soutěže. 7.4. Na poslední soutěži dle kalendáře bude vy...

Více

Culinary art of living - reference Gourmet partners - Art

Culinary art of living - reference Gourmet partners - Art pamatují, že se v polovině 20. století i na českém trhu prodával v plechovkách pod názvem Chatka. Tehdy se krabí maso většinou smíchávalo s domácí majonézou a byla to docela dobrá a hlavně levná ve...

Více

Pravidla badmintonu

Pravidla badmintonu 16.3.1. Dojde-li k událostem, ze které nejsou hráči odpovědni, může hlavní rozhodčí přerušit hru na dobu, kterou považuje za nezbytnou. 16.3.2. V mimořádných případech může vrchní rozhodčí přikázat...

Více

KOL E KC E 20 16

KOL E KC E 20 16 Vyrobeno v ČESKÉ a SLOVENSKÉ REPUBLICE

Více

PETICE proti rušení autobusových spojů ve Středočeském kraji

PETICE proti rušení autobusových spojů ve Středočeském kraji Tři fakta svědčící o manipulacích hejtmana Ratha - zpracováno pro setkání s hnutím Starostů a nezávislých 8.2.2011

Více