C.F.E. EUROPEAN TAX REPORT 2005/12

Komentáře

Transkript

C.F.E. EUROPEAN TAX REPORT 2005/12
C.F.E. EUROPEAN TAX REPORT 2005/12
C.F.E. – EVROPSKÁ ZPRÁVA 2005/12
Brussels Office • 52 Avenue de Cortenbergh • B – 1000 Brussels • Tel. + 32 2 743 05 94
Fax + 32 2 732 36 39 • E-mail: [email protected] • www.cfe-eutax.org
Datum: 19.10.2005
_________________________________
LATEST EUROPEAN DEVELOPMENTS
NEJNOVĚJŠÍ EVROPSKÝ VÝVOJ
European Commission:
Evropská komise:
► INTERNAL MARKET, EU LAWS IMPLEMENTATION, INFRINGEMENT
Internal Market: Commission acts to ensure 12 Member States implement EU laws
The European Commission has decided to pursue a total of 14 infringement cases involving
12 Member States for failure to implement in national law one or more of five different
Internal Market Directives. The Commission is to refer the Netherlands to the European
Court of Justice because it has not notified the Commission of national measures
implementing the 2002 Financial Collateral Directive.
Read More: EN FR DE
► VNITŘNÍ TRH, PROVÁDĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EU, PORUŠENÍ
Vnitřní trh: Komise jedná, aby zajistila, že 12 členských států přistoupí k provedení
právní úpravy EU do vlastních vnitrostátních právních a správních předpisů
Evropská komise se rozhodla podat žalobu u celkem 14 případů porušení předpisů, jež se
týkají 12 členských států v souvislosti s tím, že tyto státy neprovedly do svých vnitrostátních
právních a správních předpisů jednu či více z pěti různých směrnic o vnitřním trhu. Komise
se chystá zažalovat Nizozemsko u Evropského soudního dvora za to, že nenahlásilo Komisi
vnitrostátní opatření zaměřená na provedení směrnice o finančních zárukách z roku 2002.
Další informace: EN FR DE
►ACCOUNTING RULES, FINANCIAL REPORTING, INFRINGEMENT, ITALY
Commission closes case against Italy on accounting rules for professional sports
clubs (“Salva-Calcio”)
The European Commission has decided to close the infringement procedure against Italy
regarding its “Salva-Calcio” law on financial reporting by professional sports clubs. The
Commission considers that recent amendments to the “Salva-Calcio” law mean that it no
longer breaches EU accounting laws.
Read More: EN FR DE
►ÚČETNÍ PRAVIDLA, FINANČNÍ VÝKAZNICTVÍ, PORUŠENÍ, ITÁLIE
Komise uzavírá případ šetření vedený proti Itálii ve věci účetních pravidel pro
profesionální sportovní kluby („Salva-Calcio“)
Evropská komise se rozhodla uzavřít proceduru pro porušení vedenou proti Itálii ohledně
jejího zákona o finančním výkaznictví profesionálních sportovních klubů známého jako
„Salva-Calcio“. Komise se domnívá, že nedávné novelizace zákona „Salva-Calcio“ („na
záchranu kopané“) znamenají, že tento zákon již neporušuje účetní předpisy EU.
Další informace: EN FR DE
____ C.F.E. – EVROPSKÁ ZPRÁVA 2005/12
►FREE
MOVEMENT OF CAPITAL, PRIVATISED COMPANIES, LAW MODIFICATION,
ITALY
Free movement of capital: Commission calls on Italy to modify law on privatised
companies and to apply Court ruling on investment in energy companies
The European Commission has decided to ask Italy formally to modify its legislation that
provides for the exercise of special powers in privatised companies. The Commission is
concerned that the criteria for the exercise of special powers provided in the Decree of 10
June 2004 do not justify the control of the ownership and management structure of the
privatised companies concerned and therefore could constitute unjustified restrictions on the
free movement of capital and the right of establishment in violation of the EU Treaty rules
(Article 56 and 43 respectively).
Read More: EN FR DE
►VOLNÝ POHYB KAPITÁLU, PRIVATIZOVANÉ SPOLEČNOSTI, ZMĚNA ZÁKONŮ,
ITÁLIE
Volný pohyb kapitálu: Komise vyzývá Itálii, aby přistoupila k úpravě zákonů o
privatizovaných společnostech a aby aplikovala soudní rozhodnutí o investicích do
energetických společností
Evropská komise se rozhodla formálně požádat Itálii, aby upravila své právní předpisy, které
se vztahují na výkon zvláštních pravomocí v privatizovaných společnostech. Komise se
obává, že kritéria pro výkon zvláštních pravomocí, jež jsou uvedena ve vyhlášce z 10. června
2004, neospravedlňují kontrolu vlastnické a řídicí struktury příslušných privatizovaných
společností, a proto by mohla představovat neodůvodněná omezení volného pohybu kapitálu
a práva na usazení v rozporu s pravidly Smlouvy o EU (článek 56, respektive 43).
Další informace: EN FR DE
►CAR TAXATION, INFRINGEMENT PROCEDURE, HUNGARY
Car taxation: infringement procedure against Hungary
The Commission has decided to send Hungary a formal request for information concerning
the taxation rules that Hungary applies on the registration of second-hand cars brought into
Hungary from other EU Member States. The rules are applied in a way that may breach the
EC Treaty provisions on equal treatment of domestic products and those of other Member
States.
Read More: EN FR DE
►ZDANĚNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ, ŘÍZENÍ PRO PORUŠENÍ, MAĎARSKO
Zdanění osobních automobilů: řízení pro porušení vedené proti Maďarsku
Komise se rozhodla zaslat Maďarsku formální žádost o informace ohledně pravidel pro
zdanění, jež Maďarsko aplikuje na registraci použitých automobilů přivezených do Maďarska
z jiných členských států EU. Příslušná pravidla se aplikují způsobem, který může porušovat
ustanovení Smlouvy o ES o rovném nakládání s domácími výrobky a výrobky z jiných
členských států.
Další informace: EN FR DE
►SME, ADMINISTRATIVE BURDEN SIMPLIFICATION, GRANTS
Cutting down red tape for EU contracts and grants
Simplify significantly the administrative burden for companies, SMEs and beneficiaries of EU
grants while maintaining a high level of protection of the community funds – this is the goal of
new measures announced today by the European Commission. Based mainly on the
practical experience of the Commission’s services, the proposed simplifications will bring
procedural requirements in line with the risks and stakes involved. Particular attention is
given to small organisations and projects: the smaller the amounts and risks, the easier and
quicker the access to EU funding will be.
Read More: EN FR DE
2
____ C.F.E. – EVROPSKÁ ZPRÁVA 2005/12
►MALÉ
A STŘEDNÍ PODNIKY, ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTRATIVNÍHO ZATÍŽENÍ,
GRANTY
Zjednodušení administrativní zátěže spojené s kontrakty a granty EU
Zjednodušit významným způsobem administrativní zátěž kladenou na společnosti, malé a
střední podniky a příjemce grantů EU při současném zachování vysoké úrovně ochrany
prostředků Společenství – to je cílem nových opatření, jež byla dnes oznámena Evropskou
komisí. Především na základě praktických zkušeností, jež přicházejí ze strany služeb
Komise, zajistí navrhovaná zjednodušení soulad procedurálních požadavků s příslušnými
riziky a účastmi. Zvláštní pozornost je věnována malým organizacím a projektům: čím menší
částky a rizika, tím bude snazší a rychlejší přístup k finančním prostředkům EU.
Další informace: EN FR DE
►CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE, APPROVAL
Charlie McCreevy, Commissioner for Internal Market and Services, welcomes the
agreement reached in Council on the Capital Requirements Directive
The European Commission has welcomed the agreement by the Council of Economic and
Finance Ministers to the European Parliament’s legislative resolution on the Capital
Requirements Directive for credit institutions and investment firms. The Directive, generally
known as the Capital Requirements Directive but technically comprising two Directives, will
introduce a state of the art supervisory framework in the European Union which reflects the
Basel II rules on capital measurement and capital standards agreed at the G-10 level.
Read More: EN FR DE
►SMĚRNICE O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH, SCHVÁLENÍ
Charlie McCreevy, komisař pro vnitřní trh a služby, vítá dohodu dosaženou v Radě
ohledně směrnice o kapitálových požadavcích
Evropská komise uvítala dohodu dosaženou v rámci Rady ministrů hospodářství a financí
s ohledem na legislativní usnesení Evropského parlamentu ve věci směrnice o kapitálových
požadavcích na úvěrové instituce a investiční firmy. Tato směrnice, která je obecně známa
jako směrnice o kapitálových požadavcích, avšak z technického hlediska sestává ze dvou
směrnic, zavede nejmodernější dohlížecí rámec v Evropské unii, který bude odrážet
Basilejská pravidla řady II o měření kapitálu a kapitálových standardech, jež byla dohodnuta
na úrovni G-10.
Další informace: EN FR DE
►COMPANY LAW DIRECTIVE, APPROVAL
Charlie McCreevy, Commissioner for Internal Market and Services, welcomes the
agreement reached in Council on the 8th Company Law Directive on statutory audit.
The European Commission has welcomed a political agreement at first reading by the
Council of Economic and Finance Ministers on the 8th Company Law Directive on statutory
audit of annual accounts and consolidated accounts, which amends Council Directives
78/660/EEC and 83/349/EEC. Its objectives are to restore credibility of financial reporting and
to enhance the EU's protection against the type of scandals that occurred in the past at
companies such as Parmalat and Ahold.
Read More: EN FR DE
►SMĚRNICE O OBCHODNÍM PRÁVU, SCHVÁLENÍ
Charlie McCreevy, komisař pro vnitřní trh a služby, vítá dohodu dosaženou v Radě
ohledně 8. směrnice o obchodním právu, jež se zaměřuje na statutární audit.
Evropská komise uvítala politickou dohodu při prvním čtení, které bylo dosaženo na Radě
ministrů hospodářství a financí ve věci 8. směrnice o obchodním právu zaměřené na
statutární audit ročních účetních závěrek a konsolidovaných účetních výkazů, kterou se mění
směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS. Jejími cíli je obnovení důvěryhodnosti finančního
3
____ C.F.E. – EVROPSKÁ ZPRÁVA 2005/12
výkaznictví a posílení ochrany EU proti takovému typu skandálů, jež se v minulosti objevily u
takových společností, jako jsou Parmalat a Ahold.
Další informace: EN FR DE
►CONSUMER CREDIT, ADOPTION OF THE REVISED PROPOSAL
Consumer credit: Commission adopts revised proposal to facilitate agreement
The European Commission has adopted a revised proposal for a directive on consumer
credit which aims to level up the rights enjoyed by consumers across the EU, within a
genuine single market for such services. The modified proposal is intended to take into
account the European Parliament’s positions as expressed in its first reading and to facilitate
agreement between Parliament and Council. Key changes to the Commission’s first
amended proposal of October 2004 include a focus on real consumer credit (up to €50,000).
Read More: EN FR DE
►SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR, PŘIJETÍ REVIDOVANÉHO NÁVRHU
Spotřebitelský úvěr: Komise přijímá revidovaný návrh zaměřený na usnadnění dohody
Evropská komise přijala revidovaný návrh na směrnici o spotřebitelském úvěru, která se
zaměřuje na vyrovnání práv, jimž se těší spotřebitelé v celé EU, a jejich pozdvižení na vyšší
úroveň v rámci skutečně jednotného trhu pro takové služby. Záměrem upraveného návrhu je
vzít v úvahu postoje Evropského parlamentu tak, jak byly vyjádřeny v jeho prvním čtení, a
usnadnit dohodu mezi Parlamentem a Radou. Klíčové změny u prvního pozměněného
návrhu Komise z října 2004 zahrnují zaměření na skutečný spotřebitelský úvěr (až do výše
50 000 EUR).
Další informace: EN FR DE
►CONSUMER CREDIT LAW, REVISED PROPOSAL, QUESTIONS AND ANSWERS
Questions and answers on the Commission’s revised proposal for a new EU consumer
credit law
The purpose of the proposal is to level up the rights enjoyed by consumers across the EU in
the area of consumer credit, within a genuine single market for such services. The
Commission’s objective in revising the 1987 consumer credit law is to establish a set of
modern rules that guarantee consumers a good level of protection no matter where in the EU
they take out credit, and allow creditors to market a single credit agreement throughout the
Union.
Read More: EN FR DE
►PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU, REVIDOVANÝ NÁVRH, OTÁZKY A
ODPOVĚDI
Otázky a odpovědi ohledně revidovaného návrhu Komise na novou právní úpravu
spotřebitelského úvěru v EU
Účelem tohoto návrhu je vyrovnání práv, jimž se těší spotřebitelé v celé EU v oblasti
spotřebitelského úvěru, a jejich pozdvižení na vyšší úroveň v rámci skutečně jednotného trhu
pro takové služby. Cílem Komise v rámci revize právní úpravy spotřebitelských úvěrů z roku
1987 je vytvoření systému moderních pravidel, která budou zaručovat spotřebitelům dobrou
úroveň ochrany bez ohledu na to, kde si v EU vezmou takový úvěr, a která bude umožňovat
věřitelům nabízet jednotnou úvěrovou smlouvu v rámci celé Evropské unie.
Další informace: EN FR DE
►FINANCIAL MARKETS, MONITORING GROUP FOR FINANCIAL SERVICES
Financial markets: first meeting of the re-established Inter-institutional Monitoring
Group for financial services
The Inter-institutional Monitoring Group (IIMG) for financial services met for the first time on
15 September 2005. The Monitoring Group was re-established following an agreement
between the European Parliament, the Council and the European Commission in spring this
year. It has an extended mandate to assess the progress made on implementing the
4
____ C.F.E. – EVROPSKÁ ZPRÁVA 2005/12
Lamfalussy process, now covering all relevant financial services areas (i.e. securities,
banking, insurance, occupational pensions and UCITS). The meeting took place at the
premises of the European Commission in Brussels.
Read More: EN FR DE
►FINANČNÍ TRHY, MONITOROVACÍ SKUPINA PRO FINANČNÍ SLUŽBY
Finanční trhy: první zasedání znovuutvořené meziinstitucionální monitorovací skupiny
pro finanční služby
Meziinstitucionální monitorovací skupina (IIMG) pro finanční služby se poprvé sešla dne 15.
září 2005. Tato monitorovací skupina byla znovuutvořena v návaznosti na dohodu uzavřenou
mezi Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí na jaře tohoto roku. Tato skupina
má rozšířený mandát k posuzování pokroku dosaženého při implementaci Lamfalusského
procesu, který nyní pokrývá všechny relevantní oblasti finančních služeb (tj. cenné papíry,
bankovnictví, pojišťovnictví, zaměstnanecké penze a podniky kolektivního investování
(UCITS)). Toto zasedání se konalo v prostorách Evropské komise v Bruselu.
Další informace: EN FR DE
►MORTGAGE CREDIT, PUBLIC HEARING
Public Hearing on Mortgage Credit
In July 2005, the Commission published a Green Paper 'Mortgage Credit in the EU',
launching a consultation lasting until 30th November 2005. To mark the conclusion of the
consultation, the Internal Market and Services Directorate General is hosting a public
Hearing on Mortgage Credit in Brussels on 7th December 2005.
Read More: EN
►HYPOTÉČNÍ ÚVĚR, VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ
Veřejné projednávání problematiky hypotéčních úvěrů
V červenci 2005 Komise vydala Zelenou knihu pod názvem „Hypotéční úvěr v EU“, čímž
došlo k zahájení konzultací, jež budou trvat do 30. listopadu 2005. Pro zpracování závěrů
z těchto konzultací bude generální ředitelství pro vnitřní trh a služby pořádat veřejné
projednávání problematiky hypotéčních úvěrů dne 7. prosince 2005 v Bruselu.
Další informace: EN
► FINANCIAL REGULATION, INTEGRATION, COMPETITIVENESS, SPEECH
Financial regulation, integration and competitiveness, speech by Commissioner
Charlie McCreevy
The EU financial sector has not yet realised its full potential. It can and must become more
efficient, more competitive. To achieve that, further cross-border consolidation is needed.
There have been a number of interesting, and sometimes positive, developments recentlyboth here and further afield. But no real pan-EU player is emerging yet.
Read More: EN
► FINANČNÍ REGULACE, INTEGRACE, KONKURENCESCHOPNOST, PROJEV
Finanční regulace, integrace a konkurenceschopnost, projev, který přednesl komisař
Charlie McCreevy
Finanční sektor EU dosud nezrealizoval svůj plný potenciál. Tento sektor má možnosti
k tomu, aby se stal (a také se musí stát) efektivnější a konkurenceschopnější. Pro dosažení
tohoto cíle je zapotřebí další přeshraniční konsolidace. V poslední době bylo možno
zaznamenat řadu zajímavých a někdy pozitivních vývojových trendů jak zde, tak v širším
mezinárodním pojetí. Dosud však nevznikl žádný skutečný celoevropský subjekt.
Další informace: EN
►ASSET MANAGEMENT, FINANCIAL SERVICES, PENSION FUNDS, SPEECH
Pension funds and asset management: A European Perspective, speech by
Commissioner Charlie McCREEVY
5
____ C.F.E. – EVROPSKÁ ZPRÁVA 2005/12
In modern European labour markets where life-long job tenure is becoming very rare,
workers should not be penalised on retirement for changing jobs during their professional life.
One of the main tasks of Mr. McCreevy over the coming years will be to ensure that the
European regulatory framework for financial services supports the emergence of secure
market-driven responses to retirement financing. We must remove regulatory or tax
bottlenecks so that assets earmarked for retirement can be managed as efficiently as
possible: to allow Europeans to enjoy the highest possible payouts and annuities on
retirement.
Read More: EN
►SPRÁVA MAJETKU, FINANČNÍ SLUŽBY, PENZIJNÍ FONDY, PROJEV
Penzijní fondy a správa majetku. Evropská perspektiva, projev, který přednesl komisař
Charlie McCREEVY
Na moderních evropských pracovních trzích, kde se celoživotní příslušnost k jednomu
zaměstnání stává velmi vzácnou, by pracovníci neměli být penalizováni při odchodu do
penze za to, že během svého profesního života měnili svá zaměstnání. Jedním z hlavních
úkolů, kterými se bude komisař McCreevy v nadcházejících letech zabývat, bude zajištění
toho, aby evropský regulační rámec pro finanční služby podporoval vytváření bezpečných
tržně orientovaných projektů na penzijní financování. Musíme odstranit regulační nebo
daňové překážky tak, aby prostředky určené na penzijní zajištění bylo možno řídit a
spravovat co nejefektivněji: umožnit Evropanům, aby si mohli v penzi užívat co nejvyšších
výnosů a rent.
Další informace: EN
►FINANCIAL SERVICES, CURRENT SITUATION, SPEECH
Financial services in Europe today, speech by Commissioner Charlie McCREEVY
For the financial services industry as a whole the flood of regulation - much of which is now
only at the implementation stage - has opportunity costs that are not all measurable in
monetary terms. Over-regulation – aside from its direct costs – risks diminishing opportunities
for innovation, raising barriers for start-ups, and diverting too much valuable human capital
towards regulatory implementation and oversight when it could be otherwise more
productively employed.
Read More: EN
►FINANČNÍ SLUŽBY, AKTUÁLNÍ SITUACE, PROJEV
Finanční služby v dnešní Evropě, projev, který přednesl komisař Charlie McCREEVY
Pro sektor finančních služeb jako celek přináší záplava regulačních opatření – z nichž mnohá
se v současné době nacházejí v prováděcí fázi – alternativní náklady, které není možno
v plném rozsahu měřit ve finančním vyjádření. Nadměrná regulace – vedle svých přímých
nákladů – vede k riziku snížení příležitostí pro inovace, zvýšení překážek pro spouštění
nových projektů a k plýtvání příliš cenným lidským kapitálem, který je pak nutno orientovat na
realizaci regulačních opatření a dohled nad jejich plněním, přestože by jej bylo jinak možno
využít produktivnějším způsobem.
Další informace: EN
►INVESTMENT FUNDS, FINANCIAL MARKETS, SPEECH
The EU framework for investment funds: a facilitator - not a strait-jacket: Speech by
Commissioner Charlie McCREEVY
An efficient investment fund industry can help Europe meet pressing structural challenges.
Put household savings to work in the real economy. Strengthen financial stability by
diversifying risk. Democratise European financial markets. Drive higher standards of
corporate governance. Become the vehicle of choice for private retirement provisioning. They
can also serve as a ready-made investment solution for occupational pension schemes.
Read More: EN
6
____ C.F.E. – EVROPSKÁ ZPRÁVA 2005/12
►INVESTIČNÍ FONDY, FINANČNÍ TRHY, PROJEV
Rámec EU pro investiční fondy: usnadňovací faktor a nikoliv svěrací kazajka: projev,
který přednesl komisař Charlie McCREEVY
Efektivní sektor investičních fondů může Evropě pomoci splnit tíživé strukturální výzvy
z poslední doby. Je třeba zajistit, aby úspory domácností pracovaly v reálné ekonomice. Je
nutno posílit finanční stabilitu diverzifikací rizik. Dále je třeba demokratizovat evropské
finanční trhy. Též je nutno zajistit vyšší standardy pro řízení podniků. Je třeba podpořit
možnost výběru pro soukromé penzijní zajištění. Tyto prostředky mohou rovněž posloužit
jako okamžité investiční řešení pro projekty zaměstnaneckých penzí.
Další informace: EN
European Parliament
Evropský parlament
►COMPANY TAXATION, CCCTB, HEARING
Hearing on Company Taxation in the European Union, 5th of October
The hearing focused on CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) and
particularly on specific aspects like: reform of company taxation in line with the new Lisbon
Strategy, tax obstacles hampering cross-border activities in the internal market, definition of a
common consolidated tax base definition of the key elements of the legislative proposal of
the CCCTB, and clarification of the issue of CCCTB vs. tax harmonization. Mrs. RaventosCalvo, the chairwoman of the Direct Subgroup of the CFE Fiscal Committee was invited to
the hearing as a guest speaker.
Read More: EN
Draft Report: EN
►ZDANĚNÍ SPOLEČNOSTÍ, CCCTB, PROJEDNÁVÁNÍ
Projednávání otázek zdanění společností v Evropské unii, 5. října
Projednávání zaměřené na otázky CCCTB (společný konsolidovaný daňový základ podniků)
a zejména na takové specifické aspekty, jako jsou: reforma zdanění společností v souladu
s novou lisabonskou strategií, daňové překážky bránící v rozvoji přeshraničních činností na
vnitřním trhu, definice společného konsolidovaného daňového základu, definice klíčových
prvků legislativního návrhu CCCTB a vyjasnění problematiky CCCTB ve světle daňové
harmonizace. Na projednávání byla přizvána paní Raventos-Calvo, předsedkyně přímé
podskupiny fiskálního výboru CFE jako hostující přednášející.
Další informace: EN
Návrh zprávy: EN
The Council:
Rada:
►CAPITAL ADEQUACY REQUIREMENTS, COMPANY FINANCIAL STATEMENTS
Press Release from 2682nd Council Meeting Economic and Financial Affairs,
Luxembourg 11 October
The Council agreed on rules aimed at improving the reliability of company financial
statements and on new capital adequacy requirements for banks and investment firms, as
amended by the European Parliament in first reading. The legislation will be adopted without
discussion at a forthcoming Council meeting. The capital adequacy requirements follow
international guidelines established last year by the Basel committee on banking supervision
with the aim of strengthening confidence in the financial system.
Read More: EN
7
____ C.F.E. – EVROPSKÁ ZPRÁVA 2005/12
►POŽADAVKY NA KAPITÁLOVOU PŘIMĚŘENOST, ÚČETNÍ VÝKAZY SPOLEČNOSTI
Tisková zpráva z 2682. zasedání Rady ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti,
v Lucemburku dne 11. října
Rada se dohodla na pravidlech zaměřených na zlepšení spolehlivosti účetních výkazů
společností a na nových požadavcích na kapitálovou přiměřenost pro banky a investiční
firmy, ve znění úprav provedených Evropským parlamentem při prvním čtení. Tato legislativa
bude přijata bez projednávání na nadcházejícím zasedání Rady. Požadavky kapitálové
přiměřenosti navazují na mezinárodní pokyny vytvořené v loňském roce Basilejským
výborem pro bankovní dohled s cílem posílit důvěru ve finanční systém.
Další informace: EN
European Court of Justice:
Evropský soudní dvůr:
►C-291/03, MyTravel plc v Commissioners of Customs & Excise
This reference for a preliminary ruling relates to the interpretation of Article 26 of Sixth
Council Directive the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover
taxes – Common system of value added tax: uniform basis of assessment. The reference
was made in proceedings between MyTravel plc and the Commissioners of Customs &
Excise concerning the applicability to MyTravel, following the judgment in Joined Cases C308/96 and C-94/97 Madgett and Baldwin, of the scheme laid down in Article 26 of the Sixth
Directive.
Read More: EN FR DE
►Případ C-291/03, MyTravel plc versus Komisaři pro cla a spotřební daně
Tato žádost o předběžné opatření se týká interpretace článku 26 Šesté směrnice Rady o
harmonizaci zákonů členských států v oblasti obratových daní – společného systému daně
z přidané hodnoty: jednotného vyměřovacího základu. Žádost o předběžné opatření byla
vznesena v rámci řízení mezi společností MyTravel plc a Úřadem komisařů pro cla a
spotřební daně ohledně použitelnosti na společnost MyTravel v návaznosti na rozhodnutí ve
společných případech C-308/96 a C-94/97 Madgett a Baldwin ve věci režimu, který je
stanoven v článku 26 Šesté směrnice.
Další informace: EN FR DE CZ
►C-243/03, Commission of the European Communities v French Republic, supported
by Kingdom of Spain
By its application, the Commission of the European Communities seeks a declaration from
the Court that, by introducing a special rule limiting the deductibility of VAT on the purchase
of capital goods on the ground that they were financed by subsidies, the French Republic has
failed to fulfill its obligations under Community law, in particular under Articles 17 and 19 of
Sixth Council Directive.
Read More: EN FR DE
►Případ
C-243/03, Komise Evropských společenství versus Francouzská republika
podporovaná Španělským královstvím
Ve své žádosti Komise Evropských společenství usiluje o to, aby Evropský soudní dvůr
vyhlásil, že zavedením zvláštního pravidla omezujícího odpočitatelnost DPH u nákupu
kapitálového zboží z důvodu, že dané zboží bylo financováno dotacemi, se Francouzská
republika dopustila nesplnění svých povinností, jež má podle právního systému
Společenství, zejména v souvislosti s články 17 a 19 Šesté směrnice Rady.
Další informace: EN FR DE CZ
8
____ C.F.E. – EVROPSKÁ ZPRÁVA 2005/12
►Case C-204/03, Commission of the European Communities v Kingdom of Spain
The Commission of the European Communities seeks a declaration from the Court that, by
providing for a deductible proportion of VAT for taxable persons who carry out only taxable
transactions, and by laying down a special rule which limits the right to deduct VAT on the
purchase of goods and services which are subsidised, the Kingdom of Spain has failed to
fulfil its obligations under Community law, and, in particular, Articles 17(2) and (5) and 19 of
Sixth Council Directive.
Read More: EN FR DE
►Případ C-204/03, Komise Evropských společenství versus Španělské království
Komise Evropských společenství usiluje o to, aby Evropský soudní dvůr vyhlásil, že
umožněním odpočitatelné části DPH u plátců daně, kteří provádějí pouze zdanitelné
transakce, a stanovením zvláštního pravidla, které omezuje právo na odpočet DPH u nákupu
zboží a služeb, jež jsou dotovány, se Španělské království dopustilo nesplnění svých
povinností, jež má podle právního systému Společenství, zejména v souvislosti s čl. 17 odst.
2 a 5 a článkem 19 Šesté směrnice Rady.
Další informace: EN FR DE CZ
►Case C-200/04, Finanzamt Heidelberg v ISt internationale Sprach- und Studienreisen
GmbH
The reference for a preliminary ruling concerns the interpretation of Article 26 of Sixth
Council Directive. That reference was made in proceedings between the Finanzamt
Heidelberg (‘the Finanzamt’) and iSt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH (‘iSt’),
concerning the payment of VAT after the inspection, by the relevant authorities, of iSt’s
turnover for the years 1995 to 1997.
Read More: EN FR DE
►Případ
C-200/04, Finanční úřad Heidelberg versus ISt internationale Sprach- und
Studienreisen GmbH
Žádost o předběžné opatření se týká interpretace článku 26 Šesté směrnice Rady. Žádost o
předběžné opatření byla vznesena v rámci řízení mezi Finančním úřadem Heidelberg a
společností iSt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH ohledně platby DPH po
kontrole provedené příslušnými úřady, jež se týká obratu uvedené společnosti za léta 1995
až 1997.
Další informace: EN FR DE CZ
OECD:
OECD:
►TAX POLICIES, DIFFERENCE BETWEEN MEMBER STATES
Tax policies vary widely from country to country, OECD study shows
The ways in which governments raise money through taxation continue to vary widely across
the OECD, with Denmark collecting almost 60% of its revenues from personal and corporate
taxes and France less than 25%, according to data in the latest edition of the OECD’s annual
Revenue Statistics publication.
Read More: EN FR
►DAŇOVÉ POLITIKY, ROZDÍLY MEZI ČLENSKÝMI STÁTY
Daňové politiky se výrazně liší mezi různými zeměmi, jak dokládá studie OECD
Způsoby, jimiž vlády získávají peníze prostřednictvím zdanění, se i nadále velmi liší v rámci
zemí OECD, kdy Dánsko získává téměř 60 % svých daňových výnosů z daní z příjmu
fyzických a právnických osob, zatímco např. u Francie je tento ukazatel nižší než 25 %, jak
uvádějí data v nejnovějším vydání výroční publikace OECD o statistice daňových výnosů.
9
____ C.F.E. – EVROPSKÁ ZPRÁVA 2005/12
Další informace: EN FR
►TAX INFORMATION EXCHANGE, ISLE OF MAN, NETHERLANDS
OECD welcomes tax information exchange agreement between Isle of Man and the
Netherlands
The Isle of Man and the Netherlands have signed a bilateral agreement on the exchange of
information for tax purposes which marks a major step forward in efforts by OECD and other
economies to ensure open and fair tax competition.
Read More: EN FR
►VÝMĚNA DAŇOVÝCH INFORMACÍ, OSTROV MAN, NIZOZEMSKO
OECD vítá dohodu o výměně daňových informací uzavřenou mezi Ostrovem Man a
Nizozemskem
Ostrov Man a Nizozemsko podepsaly dvoustrannou dohodu o výměně informací pro daňové
účely, která znamená výrazný krok vpřed v úsilí vyvíjeném organizací OECD a dalšími
ekonomikami za účelem zajištění otevřené a poctivé daňové soutěže.
Další informace: EN FR
►PERMANENT ESTABLISHEMENT, ATTRIBUTION OF PROFITS, INSURANCE
Attribution of profits to permanent establishments of insurance companies and
current status of the project
On 27 June 2005 the OECD Committee on Fiscal Affairs released for public comment a
Discussion Draft on the Attribution of Profits to Permanent Establishments of Insurance
Companies. The Discussion Draft is part of a wider project to develop new guidance on
attributing profits to permanent establishments under Article 7 of the Model Tax Convention.
This project was initiated by Member governments because of the lack of a consensus
interpretation and application of the current Commentary. The project is in four Parts.
Read More: EN FR
►STÁLÁ PROVOZOVNA, PŘIŘAZENÍ ZISKŮ, POJIŠTĚNÍ
Přiřazení zisků stálým provozovnám pojišťovacích společností a aktuální stav projektu
Dne 27. června 2005 uvolnil výbor OECD pro fiskální záležitosti k veřejným připomínkám
diskusní návrh o přiřazení zisků stálým provozovnám pojišťovacích společností. Tento
diskusní návrh je součástí širšího projektu zaměřeného na vytvoření nového rámce pro
přiřazování zisků stálým provozovnám podle článku 7 Vzorové daňové konvence. Tento
projekt byl iniciován vládami členských států z důvodu nedostatečného konsensu ohledně
interpretace a aplikace aktuálního komentáře. Projekt sestává ze čtyř částí.
Další informace: EN FR
Disclaimer: The Confédération Fiscale Européenne (C.F.E.) distributes this report to enhance public access to
information about European policies in general. The C.F.E. accepts no responsibility or liability whatsoever with
regard to the material. The links will connect you to sites which are in no way controlled by the C.F.E., and C.F.E.
is not responsible for their content, or indeed for any further links which they may support.
All rights reserved.
Omezení odpovědnosti: Confédération Fiscale Européenne (C.F.E.) distribuuje tuto zprávu pro zlepšení
veřejného přístupu k informacím o evropském vývoji obecně. C.F.E. odmítá jakoukoliv odpovědnost či ručení
s ohledem na tento materiál. Uvedené odkazy vás připojí k internetovým stránkám, které nejsou žádným
způsobem kontrolovány ze strany C.F.E., a C.F.E. proto neodpovídá za jejich obsah, ani za žádné další vazby,
které mohou podporovat.
Všechna práva vyhrazena.
Redakce: C.F.E. Brussels Office – Annika Ahlskog– kontakt: [email protected]: [email protected]
10

Podobné dokumenty

european tax report 2005/02 cfe – evropská zpráva 2005/02

european tax report 2005/02 cfe – evropská zpráva 2005/02 deseti nových členských státech byl poměr daní k HDP v roce 2003 na nižší úrovni, než je průměr zemí EU15 (41,8 %). Další informace: EN FR DE • FINANCIAL SERVICES, INTERNAL & CAPITAL MARKET, SPEECH...

Více

cfe professional law report 2006/01

cfe professional law report 2006/01 The Commission has published an online questionnaire on how individual legal professionals and law firms apply anti-money laundering obligations. The information gathered will be used for the prepa...

Více

2011_1_25_DataServis_Vize on trade 2011_Management reportx

2011_1_25_DataServis_Vize on trade 2011_Management reportx příjemným prostředím, dobrou obsluhou, dobrou kuchyní a dobrým pivem.

Více

Downlaod v pdf zde

Downlaod v pdf zde trhu kolektivního investování. Na úrovni retailové klientely jsou Zimní číslo vychází k začátku dlouho očekávaným a vítaným nového roku 2006, kdy nás zřejmě produktem nemovitostní fondy. na finančn...

Více

cfe - european tax report 2004/12 cfe – evropská zpráva 2004/12

cfe - european tax report 2004/12 cfe – evropská zpráva 2004/12 Sixten Korkman z Rady a Jan van der Bijl ze skupiny Unilever, který zastupuje podnikatelský sektor. Delegáti členských organizací C.F.E. již obdrželi pozvánky. Ostatní zájemci se mohou zaregistrova...

Více