stáhnout - SENGGE Tibetan Terrier

Komentáře

Transkript

stáhnout - SENGGE Tibetan Terrier
TIBETSKÝ TERIÉR
NOVÝ
P R V O D C E P O P R O B L E M AT I C E P L E M E N E
SIMONA JEMELKOVÁ
Olomouc 2005
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
Text: Simona Jemelková
Kresby:
Simona Jemelková ( No. I, II, III, V, VI, VII, VIII)
Angela Mulliner (No. IV, IX, X)
Fotografie:
Fajerová Alena (No. 63, 64, 65)
Gauthier Barbora (No. 51)
Jemelková Simona (No. 3, 14, 15, 16, 17, 20, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 68, 69, 70,
71)
Jemelka Tomáš (No. 1, 2, 44, 59, 66, 67)
Matoušková Jana (No. 45)
Pavlíková
Peine Anke (No. 18, 19, 21, 46)
Pravdová Eva (No. 33)
Archiv Simony Jemelkové (No. 4, 5, 23, 25, 30, 37, 72, 73)
Citovaná literatura (No. 6, 7, 8, 11, 12, 13)
Tato publikace b
tibetské
teriéry ve formátu PDF na webových stránkách chovatelské stanice Sengge
www.sengge.info a na CD.
Na oplátku prosíme
poukázání
! "# $
% !&'()*
+(# % ( ,%& $ je
!&+ $ "$ .
" '*
/$
, %( (+0 1 2
2#$
* 2 ".( $ %
#$
2 ( +$
#
(2 $
(
,.$ !0 + " #3 .
2
$
#.'*
!
$$ 2* + 3$ ,. ,$ +% ( & *
Sb. o právu autorském (autorský zákon).
( 2 3&%
4
5
2
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
Autorská poznámka
!
!
"# !
"
$
Tato publikace byla napsána v 3&)*2004
únoru 2005 + *
0$ )$() 2 , ()*,4%,
pr
$ $" $+% $ 6 pro posuzovatele (
*%0 (+ " #, která by jim pomohla
orientovat se ve specifických znacích a vlastnostech tohoto krásného a zajímavého plemene.
7&% 2 $ )*+$ '*()*,4% 3 oku
%$ & "0 ()(
& 2 ( #&
. ( 3 $% $" $+% $ 6
3&% 2#
. %$
2$62 "0(
prošlo.
8 % ( 2% 20+ , 0%
$" $+%
$ 6
9 +%6 (,"
cizími chovateli.
,$ % 2#%,. '
# %
3 '
%$)*+
3(
3&% 2#
6 + #$#
0. nované literatury poznatky a zkušenosti z chovu
3
4*
+$ 2+%,ze a konzultace s našimi i
& *()*,4%0.% %
3( + "
( 2*
V Olomouci 26. února 2005
Simona Jemelková v.r.
3
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
Obsah
...................................................................................................................................................... 2
AUTORSKÁ POZNÁMKA ................................................................................................................... 3
OBSAH .................................................................................................................................................... 4
CHARAKTERISTIKA TIBETSKÉHO TERIÉRA A JEHO POVAHA .......................................... 5
ÉHO TERIÉRA ..................................................................................... 7
T I B E T S K Ý T E R I É R V E S V : ;<- <!= > ........................................................................................ 7
S [email protected] : ;>8= B <@C =Z O V A N É H O C H O V U .......................................................................... 8
T =DE?F?G [email protected]=:H= ! 9 E S K É R E P U B L I C E ................................................................................... 16
TVAR HLAVY...................................................................................................................................... 26
SKUS A CHRUP ................................................................................................................................... 27
.............................................................................................................................. 30
POSTAVA, ÚHLENÍ A POHYB......................................................................................................... 31
VELIKOST............................................................................................................................................ 36
............................................................................................................................................ 38
BARVA .................................................................................................................................................. 39
STANDARD F.C.I. -
!
"
......................................................................................... 43
STANDARD F.C.I. - ANGLICKÝ ORIGINÁL................................................................................. 44
AMERICKÝ STANDARD TIBETSKÉHO TERIÉRA .................................................................... 45
#
"
................................................................................................................... 47
4
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
Charakteristika tibetského teriéra a jeho povaha
Tibetský teriér pochází z
0+ %
+%
( ' ? " $, 3 # %$ & " & 3 &
$)
+ #$ . (
( # # 3
$0 2 ) - & I$6 *%
+$)*2&
+ 32 2 & 2 , & 3
% &$%6
%6 6$ J 26 3 *)$ .+ , ()3( + " $# $ $ 2
$* ( 2 *%& '
$" $'$*(+ .+ ,( $ ",+$* 2 *
Tibetský teriér je ve
+$ 6 (
%$ 6 "0
& . ()2
$0 tibetských
%&'$
K 2 *$" L 6 .+ , ()2%0
4& %
2 , ++$ (
.% . ()
" 2 2%
" "$ " 2 ( +% *
4&% (, $2 ! ? " $, . (
& 3 ( + átného
psa - M2& '$#+$*N D0 ( , *& .% ( + 4& %
*2 *(
2 %
$%6.% +( 4 *%
; E (0 + 2 +$ $" $'$*$ 6) $( ()" # ()2 O $0 2*%0 $ , .2 2 2 + (
()' $# 6 +dobrým zdravím a instinkty ? " L 6 + "# # 2 * .* #%, %
-13 let,
úplnou výjimkou není ale i 15-17 let. 8 . ( 23$ 2
$* ( 2 * %+ ,% 3,.
.6
v$
P %0$" $+%6 $ 6 4 +$ & .*. .2 ,2 %
K %,2 + $%& &3 , . $" L N$eriérem"
jen podle jména a s pravými teriéry nemá nic
+( 4 6 ! + 6 ( 2 * +$ .+ , 2 , ++$*
(+ ' " # 3 4 & .% N (+ N $ 6 "0
$ $ ( +( .
&
Q 4 0 %$
+
+$)2 *
3 +$
$ (
$
$ Q *
()( * ..
& 2 *(
! +%,$4 +$
( $)*$" L ( 2
3 4& %6 (+0
&
typický teriérský povahový rys – vrozenou
() 3 , +$ +$ ( &
&3 (
"0 #
" $? " $ (+
" L.2
." '* ()*",3 6
plemene Lhasa Apso, od %$ 6 + '*()2 '*
#$'* '% , <"# (
( $)* 3 +( 4 +%6
psy, tedy do IX. skupiny FCI.
!3 2 (
$" $+%6 $ 6 .+ , ( #
()3( + " 0 & 4
$* ( 2 *%&
1. Správný tibetský teriér je snášenlivý a
%
& $
v Tibetu. 8 +$)2 # % elikost psa je ()" #
2 cm, fenk0 .+ , #
'* Jeho stavba
$#
,,
,. + 2
" 3( 4 ( 0"
$6 +% $6 % . # 3 %$ 6 ( &3* T# .
kompaktní a kvadratické, s % &$%
)" $ ?ypické jsou jeho široké tlapky s bohatou srstí a delší,
3 #3 / 6% 4 $ 0 2*%0 %$
&$" L
Q $*( ,
( 0" 0 % .**+% % +%6
schopnosti. < + +*.% '
$" $+%&(
" ,%, 2 )" $
. 3 #.'*
%$ +$ % 3 % $" $+%6 $ 6 . . 2 , &" $&++$ %$ &
kryje cel6$# 4 $#
0 K)+$ .e dlouhosrstý, (64
#.
,+*" $ &2
( "6
()
( 2 63&% 2 */2 "#. Srst je suchá a &+ 4+$**+ ( +$i ( $ $" L prakticky postrádá
typický psí pach. " $.2 -, dvou- $)*"
4
% ,)
+$)*"
+ " * "* 3 $
krémový - +( & &. % 2&"
( %,2 &( +4
(Q $ 4 % &2 4 .
&$
. 3 %&3&
? " $+% $ 6 . +( 4 +% ( +
4 8$
)&2 # +
( +2 2 0i
( + $&), hodí se d
#+$+%
"0$ 2 2 % + 3 2 ,. Pány, %$)*$" L
dají ve
+( & 6 *) . + , &+%, " 3 3 # " 3
2 #miluje.
8 "2#
*2 4 % 2 , & '$# , 2 ")
&+* 4 3* lidem " & 2 #)
32
&" $
Q + *. J 2 & * +( 4 *% ( +( $ # 3
6 2 %$)*$& *
2 # 4 +, ()* 2# +( % . # ' % .
#+$+%6 "0$# ( %,2 , .$ ,
*( 2 6
procházky.
5
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
8 $,
. '%
+( 4 +% ( $
*+( & 62 $ $
%, 2 ) "
2%
% $ ( $ " 3+$&6 % $%$,+ + , 2 ,
+$&2& $&(*+
$ 6
+$ +,3$& *+ 6 " 6(
6 +$ +$ ?
3
& )&2 # 0
$" L
" $+& 2
. (& ().2 3( & .
? " L . ( 2 , + " +$*
jako všechna tibetská plemena. Je velmi
$ (
$* $ Q $* ,4
+
+( $& * I$
$*(
, R $*
podmínky
v ? " $,
,4 0
samostatnému rozhodování, a tak nad
% 2 ()*% 3 + 6 (& () šlí a
nikdy nebude loutkou, podléhající
výcvikovému drilu.
Tibetský teriér n + &'*()* ' ,
2 3 ru ani tvrdou ruku. V lepším
()*( 2#( %3 4 ()2(&
()*% 30
uhýbat a bojkovat je, v
'* ()*( 2#+
/( # 3% 3*
3 3* .
" 6
povahové vlastnosti.
Ve vztahu k $" L
. ,$&
*2 &
" 3 . 4 & 2 + 2 +$
'
()*+,' *%
2 0 ( $
()
+ "6
2 *()"*&
$,
( %" $( #%,2+ 6
.
2. Temperament a pohybové schopnosti tibetského teriéra
&
%
(na snímku fena Ch. Janis Joplin Sengge)
Výborné povahové vlastnosti tibetského teriéra i jeho atraktivní vzhled vedly k $ ,
+ ,4 + 62 "#( $)* )2#3 * 3
"*" &+( 4 +%&(
()*% 2
# %, .
0
#( (,& * (+ 3 4 # 3'*) .
! %6D $&
severských zemích, Beneluxu a
1
A &+( $)*+$& .'$# 3 6 # " 0%&(
&
' %% $*3&% 2 , 2' 6
$
$%+ ",2 , +$$" L
9 &
,+* "&$
'$(
#
)
&
6
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
? " L 6 3 4,.*2 , ++$6(+0 $20$%6$" $+%6 $ 6 ' " #. .% N (+ N " 3
..
" '* +( P%
7&( 2 * + #$
3 ',.
3 #$'*
(+ ( #%,2 ()+ #
(.
$" $+% $ 6
+ (+ - *(+
()2 '* ( & *
*
#+$
J +0
. 2 .. . 6 zatímco v#$'* (+ . 3'*)
6 /3 *? " $, $%6
(
4* (&, D /$& , ' *,
%% , ! + 6 +$ +
"00 "#P 0 ( 0" #" '*
* + 3&. #%)* 0
?$
* /
*(
*(+ "0 ()+$+* $* # .% " $*(
2 +$&22 "0$%
+ #24 *
$
" +$
" L , #.* " # '( $ +%&% $ .*
# ,( # $
0(
I$ 6, K 2 2 6 ( #+$ %$ , $,.
+ 6 % 3 $" $+%
$ 6
Q -,
( &3 .* '
0 #.'*.2
3.2 6
, %$
I+$
3 # # ()+
$ .2
2 6 %&'$) 3 6 N7$
6/2 *N &'$ "0 ()2 #% % +$
0 $
0 2)*3 ,$3 #$)+ *
2 3"0$%, ? " $,
26 , 2,
* , 2 +$&) %$ %&'$
'$* "0 ( o jeho dlouhou,
" 3( 4 , +$, 2
2
& .2 $" $+% $ 6 .% (
2
+$&
8
3&
()*( 2
"0 ( + $6$ +0 .% "3 &'$* ( .
& +$ 2
& $%6 + #$+%6 + "# %$ &
( %&3 %&'$ , 3 &'L2
$, +, ", K 2 ( #+$ "0 () (&2, 9*
2 ? " $, %,(
J +0
( 4&$%, S +$ $* '
N( *N $" $'$*$ 6) 3 J +0
% *,% 0$ 2 32&
%&'$
"0$$ + "0 , 4$#3
&
7&+ " & *%&'$
"+$ &
&2'$*( +$
$lé
2 "0$
% 72 "0
* $*( +$ $" $+%6 $ 6 K 2 3( &
& + %&'$ 0" 0 2( +$
$ 2 "0$%
'*'$# $ 3
3 &'$# "*
3 $# 3"
& .% NK) &' .**'$#+$*N N;
holdu". Klášterní mnichové zase dávali d (64 ( +$
.#$'*
I (&) 3..
- '* (+ 3 +$&
.% *2 *(+ .%
+$ +% +0 "
&"
+%
$
" "0 2& 2
&
.
% # * 3 +()&$
%&'$ %2 ( $ "0 ( , *& %
vlastnímu chovu. Tak získal tibetský teriér pozornost jako "lví pes" v
&"
+%6 + 0+, & + , "0 , $*&
# 4+$#"*6" #
.% +0 " "&.6 + # 6
QQ %$ .
3 %,? " $,
4.
Tibetská
poštovní
K+ # ,
$ 2 "0$
% %
2+
$+ ,
Sengge
jako neúnavní a 3 &'L ( 3 *(
2 8.
3 6 '( *
+% % +%6 + ( +$ #%20 + & 6 +% 4% , ,
0 +$& *.%
*
.0''*
.+$ #.'* " +$ 7 &'L
6 4 +$ 3
6+ +$
0 % .**
& *,2 (
2,
nákladních %
!
( "*3 $" $'$*$ 6) ,+$ 4 # &% 2 *3 *)$ % ,+ . "0 - $)"
2
,
,+$& 0 *
3*3 *)$
2 %$ 6 +$)
'
!
+( (+ +$& ,
&% 2 * 3 *)$ + # , *2 $ +( $ 63" * 20 (
2 + " +$* + # ,( 2 ,$
. ( ,2%
/$%0 +$&$! ( $% 2,% 2 % * .
(+ %$)*+
+ # ,( ( 2 " ) 0
+ ( # # ' %6
%6 $ (%0 $" $+%6 , $ 6
+# , &
# ,( $)"
4&+$4 #
+ . +.% ( , %
2
+# , 20"0 (+ 6$# +$)*& 3..
). 6++$ "00
$%& 0 2# 0 ? " L 6 %$)*
%4
%0 +$
(
&3
%6 ( 0
&
#
dobré hlídací a ohlašovací schopnosti tibetského teriéra, kter6 $ ) 0 34&+$
+( 4 6 ( & +
$" $+% , 2 Q , ( 2
4+
+$
+0+$6 K 0" +$ '( *+ ( +$
$ Q
3
0( (
* + ( +$ $" $+%6 $ 6
0+ %
( )*
,$6 +$ +$
2 $&) 0 . () , ? " L + 32 () 2
, "*
2# 2#. ' .
+
#*
+ 6 (+ ( $ $ "0 ( #.$* . #.'*
.$%
?
6 "2 "*( ? " $ +$ ( "+ 3 *9* ,
3 . 6 3 $3 4*+%6%,$, *
,
$
K)+ 2 2 +&$ (
$ $" $+%
%&'$
$ $+* $6 %,$, 0
32# +$ "0 + & + 3 * K $ %&'$ 0 "00 .2
*+$0 +0+$ $4$#.'*
,
(+ 3
$ $ Q62 (
'
0 *+$*4+$%
6 P 0 (+ !0
* ( % "ylo
7
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
)*3 *- -Ce-?, Q
+
.*(
# 0"*$ '
(+ 9*# + 2 2 # *
.+ ,'% 2 *
( $ ,"* .* 2 ( $ , K 2 " # $% )*2 0"*$ '
0 " .
)*3 *
, 0
atd.) Zfanatizované Rudé gardy táhly zemí a zabíjely v' 0 (+0 %$)*+ . 2 +$ 2 ,% , !
? " $,+ $% 0+ , 9* 62 '* & +$ (
* ( $ & + ,+ $* '
0 6$ 0
(+0 (
63 ( + &$6 & "3 &'$*/ $#
1 $Q P 2 ' * $" $+%
(+ %$ 6
( )3,.*
vatelé na svých výpravách do Tibetu,
(&,
2 '* " 3( +$)2 # + ,+ 2** 3 *
2 %, $,.* #$' , ",T $, 6 + 4%0 , *
" (+0"#
"0 $ ! #%$
()*( 2 $$
(+ 2( *2 .
*
2 ") $
0(,,3 &
$" $+%
plemen, al %
+$ ..
( $, + #$'
$ +$ *+% ($ %0 ? $ (+ .+ , $$ " 0%
( 2,%$
3
( , 4 * % 0$* 3 ,4 *..
4+$%
+$ + 2& ,
$ ! . %, + 2 $ )*
. $" $+%&2 Q %$ &. () & #
& % 4,.** i
( +$
%$)* .+ , $ % 3 +
&+
3 #
%$ 6 ? " $, +$ 0 %$)* #$' ,
$
$& * 3 &
+$(*
& %2
().2 , +
( 2*
4+$%
P
(+ 2 +$
0%,
psem
*$+
Evropské
E (+%6 2#. 0 $" $+%6 $ 6 .+ ,
3,4 # +( . 0 + . 6
2
Q +C Q
6% )%0 %$ &( + "
3 & 4 6 "2 "* +
*= 2 2 +$ + $ 2 +$
0%, +$" $+%
" 2 *%0
&20 8 .*2 +. Q 2& *
$ +%& +$
J
( + " $6 #)
$
+$ + 3&% 2 (
'%
3&( 2 * + #$#
Dr. Greigová plemeno "objevila" a jako první nechala
3 Q+$ $ " $+%6
U ,", ? " L .% ( + &$6
(
"0 +
.$ ()*+ # & #
3 ci prakticky
#
+$ 4+$%
6 3 *) 3*+% $ K * P % , 2
Greigové byla zlatobílá Bunti
3 & )*.
%$ ,
2 +$ .% 3&
2#%
2& % 2 $" $+%6
" 2*
%
3 (
%$ , 3 &
$.
< %
( 32#. získala psa Rajah a z jejich spojení se 25. prosince
1924 narodil v Indii první vrh chovu organizovaného podle
(+%
#)*$% ; '* .2
%$)* +$& , ( 4&$%
(+%6
, %$ 62 C Q &3*+% "0
() "*
pes Thoombay of Ladkok (nar. 1927), pocházející z
tibetského klášterního chovu, fena Gyantse (nar. 1928),
2 3 &3=2 + , 3
3 $" $+%6 N()* 2 * N
,
$20 2
&2+%
( +$
3 *
– fena
Yukshee of Lamleh a pes Miggo Gomba, dále fena Puck of
Lamleh z tibetského chovu.
,$- $.%
&
/
%
&
!
Do roku
"00 ( "6 0 +P & * 3 )3 * $" $+%6 $ 6 D0 $$
()2
Indii a pak i v Británii zaevidován do plemenné knihy jako "Lhasa Terrier" a nerozlišován od menšího
+ (+ ()+$ 2 C Q &( ,% 3
$
.2 2 # dlišné formy. Teprve roku 1931
8
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
2 +$ $" L 2 P $ # + 6 2 ' *( .
&*
0
P & *+$&
2 *(
6% 0+$ %$# 32# 0
+ (+
$" $+%6
$ 6 "00 (
V tomto období byla dr. Greigová jedinou chovatelkou TT. V rodokmenech z této doby
' % # &3 , ..*
$ +%6 +$
NJ
N .*$ . 6 &3 0 %$ 6 '
3 4,.* ( 2+$$# $ $
82 3 . 6
. 6 Ladkok a Latmah
.+ , . 6
$ +% +$
2
()*
",3
2 C Q 6 %$)*
+( ,+ *
8+ ,3( & 0 $
oce
O"0 #% %$" L
v roce
2 ;& +% ; '* 3 # "00/2 .#V
2+%
ovšem chov tibe$+% $ 6 3 2 , 6+ #$ 6 &%03 %
7.
22 C Q 6 0 3 2 =$&
K + = 2 ! $# $ 3 *
8.
!
"00 3! %6D $&
( $ & 0 2 # % 2 #P 0 ?0$ P 0 Zosmi of
Ladkok a Loki of Ladkok 2 2 C Q 6 3*+% ( *E
D , +3 D * .
% 0$
6
# ( ,3 7 +
+ #$$% ()'0 2 # P %0 Bella a Bolle von Tiergartenbrück (otcem byl
Chandra of Ladkok), které se staly spolu s Loki a Zosmi základem takzvané +$ 6 # %6 linie.
Krátce nato propuknutá druhá + #$ & &% " , 3
2 63$také krycího psa, jak bylo
(& & K
D , + # '$#+$*
( 2 '*
( , *$(+ 3 +
*=$& %$ + .
Dyck – Tava
Fiorini
.
24 "0 2 3 3? " $, "0
2& * $
0(,
#)
. ( $ +tvo, zejména s
J % + +$ 3&% 2 ( 2 '*
/3%6
$ +%6
3&% 2 #+ 2& ( , *
" 2 Q 2#.#+ 3 *..**
" , $ Q %0,% 4 0" . D *# % #$,
%20( *
D , ++( ,+ ' +
3 *)$03 0 ,
9. Esko von Lindenhaus
(na fotografii 12-letý)
8 "2 , 2 6 + #24* &+
2' *
$
+ ( 2) 3
6 + * #$# %6 "2 "* &%0
# %,
,2 $ K % 4 & *+$ 6 # %6
3 .+$ 3 *)$ 2 ( *
D , + %$ &"0
,% ,.
.$ ; '* 3 .(
# ku byl pak po dlouhá léta spojen se jménem Mary Täuber
K$
D0 .+ 6
. 3 ( $)"* & ()*
",3 & %
<(#$ 3 +& 'L +$& & 2 ; ?W," %$ & 3
2 ")
,+%0 + 2 +$ 2 % $%$, + + #$+% 2 +$.*
%
%$
vlastnil psa vel
(#% 6 $
0(, . 6
R'Apso, který byl
2
&
% 3 3$" $+%
24 ?#+ #( & ()'0 2
9
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
2 C Q 6
# %&
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
# 2 #P 0Turna of Latmah a Honey of Lamleh. Po válce se vyvíjely anglická a
2&
3& +
+ "#
V období 50.
$ +$
# %,
,$" $+% $ 6 3&+ 2 *( "6 ! $ $
"2 "*+$,( ( (, $ $" L
$ 2 3&
% P
%$ &$% ,( (, $,
4 +$
( &3* <".
+ #% %3 *)$( 0" 6 ( 2, /2 .#
( $ 3 3 # ( 2, " .. ()*
( $ % %$)*
$0(,
2( *2 +%,$4 6 ,
%$ , $" $+%6
$ 6 D , "
$$ (+ ,3 &
3 (+& 2 (
6
% 0
#%$
()*( 2
"0 2 %
/+(#' *
+$ & ( $ $" L "0 &(&n podle svého jména jako
$ 6 "0
# %, %0
Q %
P, % &) 3 )3 2
%,", $ 6
," PX ?
+(
+$0 $ 60
#
+$ & ( +,3 & - 3 +%,$4
3
$
plemene to vyvolávalo odpor, ale trvalo dlouhou 2 ",
+
( 2 ) &(
; *3 $0$ +( 0"0 ( % + " "0$" L
3 ' */
#. Q P 2, # %,
! + 3
" $ $$" L .% (
( + 2$
( 2 2 * +%,$4
+(
+$ 3
$6
# %,
1967 Internationaler Klub für Tibetische
V, 2 ++
[email protected] ! 2 '*
$ + ( +$,( # ( 2 )
.2
+( 0"
( 2 3
,
$ $% 2 +
.
2%
# %6
, "
PQ, ,.*
10. Ch. Esco vom Riedsee
0 1 % 1
" 2
V Anglii dr. GreiQ & 0 ,
%6/+ * "0+ 6(+0,2
()+$# %6 "2 "* &%0
() ()*2# 6 +0+$6 ,2 , 3
6D $&
"0 &2 &
4% +$; C Q & # ()+ ,
()2+$ ,
$" L " $ ,+*
" $ + * ! ( & 4 62 "#2
,J
3 +&
#% %
(+ %$)*"0 () 3 % . 0
.** + 3= 2 D0 $ ()% 2 (+ Boochak Ali
(1939) a Chang of Ormsby (1949) a feny Platinum Blonde (1938) a Audrey of Carolina (1946).
!'
' +
2 C Q 62 ")
do roku 1953, kdy byl v liverpoolských docích policií
2 0
4 ' 2 , $ ( + D0 N 2 ($ & N
(
+$, 8
; Y 0 %$
$6 2 "#
pointry ve své chovatelské stanici Luneville. Nový
()* 3* "0 ( .
& ;,+%0 ( 2 P & *
jménem Trojan Kynos byl uznán Kennel Clubem za
( 6 $" $
+%6 $ 6 6; Y 0
+
( $ 3/4 +$
+$* $ (+
+$
; C Q & "0
;,+%0 ( 2,
+$) 3 #)
( $
; Y 0 3*+% .'$# P , ..*
$
byl zlatý pes z chovu dr. Greigové Pa-Sang of
11.
Lamleh
$% , 2 '* P
3 & 6 ( 2,
Princess Chan. S touto fenou Luneville Princess
Aureus 3 4 ; Y 0
$$" $+%6$ 60
3
( 4&$%J,
-linie. Zakládající
(& + 3). # "0 ( 3 % + +$$6
2 +$4,.** $% "0 %
, ( , *&
2 '*
.2
3
J
V
* 3
' % # $ 3 * " 2 Q 3 %&2 .**(& 3 . 6
pak na vnuka Trojana Kynose, 33- &+ " 6 2 $ U U Ch. Luneville Prince Khan.
10
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
?
+ 3 4 2*$na výstavách tibetských
$ 6
()+(*
" % $ , "0 + (.$6
vzájemné vztahy zlepšily. Luneville byli rychleji
0+(#*
J
# /(
#.'* 3 2
3*+%&
'
0 0 D 3 + ( $ 3&.
#$' 0
$ + ,+$)2
J, eville a Lamleh se
dostávali do pozadí.
Tak vznikl mezi dr. Greigovou a novými
$ $(% +( <
( 2 *(+0 %$)*
+(
$" $+%
$ 60
#
+( 4 6
<
# () + 6(+02 3 6( ,3 3 + %2
(+ 2 $ 2
ot mezi nomády s jaky a ovcemi,
" ( #%,2 ()*. #.'* %&'$
,
%2 "0 & *( + , '$ +$ 0$
+$ + .
%$
. ( + ,(#% ,2 , ,++$
12.
U +( + 0 $
$ % 2 ' % Q 3 4 * , 3'$#( * % #? " $ ?
Clubu, který vznikl v roce
O( 3( 2,( 2 *? " $ ?
D 2+ ++ $
-1957)
%2 #
*+
% (
+ *2 C Q & 3 % )*.,
O
+ 3? " $ ?
Association. Tibetan Terrier Club ' % #
& 4
3)2 %$ *
$
( + $2
Greigové zanikl.
- & * (
()' 2 C Q 6 3
(.
+$
&$
+ "#
- ,( 0 K *
- , ( 0 3*+%
'$
# #3J
-linie a
.)
O 2
( *
&3 s
2 C Q ,
()&$ +%6 3$ 0 $% +
2
%0
( "# , 4 +, 2 +$
*
0 % .** .2
J
+$ + $
základem nové linie, Lamleh of Kalai. Tato
linie byla chována paní Murphy podle její
+$* 3
()+ 6 ()2+$ 0
+( .
3'$4
!5 1 36*6
( 2 *N()* 2 *N( 2+$$
, 3 2$" L +
Madam of Lamleh
Puck of Lamleh
$0(
(+ %$
"0 /+(#'
$%6
výstavním
kruhu
a
byl
mimo
to
% (%
+( 4 +% (+ K *- , ( 0/+(#' #
$" $+%6$ 60 2 + 6+ $
")3 , O
%6 % $ $# ' ..*
% $* ( % 4 $
Expanze do dalších zemí
%,
J
P
Skandinávie.)
O I+$ 0 $20 4$
0) %
*
$" $+%
$ 6 – Lamleh, Luneville,
+$ & # %&
%$ & + 3'*) 3 . 6 2 @ % ,+% F
+%
!
S ()' $) J
šedesátých a sedmdesátých $ ( % #% % 2 '*
F 62+% "0 $ 2&
& 4&+$4 #.% ( *J
4*
3 % ' 62+%& #$ $6$
4&+$4 #"0 3%)* + +$ , # % , *
Se z 0',.** + #%
3 ',.** + 32 * "0
(+0 2 ") +$ $ ? "0
*()*4 , $
( ..*+
& 4+$ J
U
2 C Q 6() 3
C Q 6
, K2 ( 2
U ,", + ,+
()+ 04% ,$% 3 % . 6 J
2
( 2 C Q , +$& $# '*+ + 6
$ ( +
O 3"0
Q .
6D + 0
%$)*( &
"4 +2
.6
$ +%6 +$
3 # $
11
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
V sedmdesátých $
Lamleh jso, % " * J
% J
%$)*"0
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
"0
#% % J
+ 0 3
2
%0 $% 2 ' *
4$*
P
( * - , ( 0 ( 32#.'*
( $ J
!#$'
(+ 2* $
( $ & 2 E (0 &$ $ + *' ( 2
F 2 +&$&
+ 2 2 +&$&
#$'
+ 2 +&$
$"0
(+%6 % $ $#3 ela
ve znamení Luneville%$ & + ( +$,( #
3'*) ( %$ %0 2 ' 3 * 7 . 6
6$
3
3&( 2 * + #$# % +$( (, $
0
$" $+%6 $ 6 ! O
$ + $" L 6 3'*)
prakticky do všech zemí západní Evropy. V roce
197
"0
( * $" L 6
( $ &
2
9 +% +
+%
%$ 6 $% "0
( * 3
2
(+%
3 * %2 + $" L 6
8+ , $%6 3( & 0 $
+ $" L 6
#$+%6 + 3, ( '( $ , Q 3
+$
$ *
, + ' % 2 )*3*+% $ &2 6 " '*
informace.
14. Ch. Araki Hank the Yank
4 5 18 366'
Rozvoji popularity Luneville-linie prakticky
( 2 3 "#L+$ & # %&linie, která byla zejména
v sedmdesátých
$
+( . &
$ 3 # +
J,
.% + +$$&
+ 2 +.
&
7 $* 3). # ( + 2 * 3 Q+trovaným
$" L
( $
2 E (0 3 3 #
( 2,"0 3 $ ( +J 2 % ;., 0
3
%,
1972 v Nepálu. Jeho majitelem byl francouzský
chovatel Thomas Caldwell (de Makalu). Tento pes
2 +& $$, ' (
"0
1
( , *&
chovu v komb
+P
J,
9&+$
P
,3+%
.2
&
+
2%
2 +.
'
(&$6 2 '*
generacích.
! + ,4 + 6 2 "# ( $)*3 . 6
3&( 2 *
E (# $" L
3
( (,& *+( 4 +%&
(
,% 3,. . 3 +$,( * 2
$
+$ & 8
+ #$ 6 +$ # ; $ , 2, %,
1
"0 () &'
*
$" L
britské Cruft's v roce 1993 kolem 160
+ #$ 6
+$ # (#$ ; $ , 2,
"0 .
() &'
O $" $+%
$ 6
"0i tak zde
.( 4 $#.'* (
+%,( 0 1 U = !
# %,+ ( + 2 * $ % 2 4 #3 (+,.
2 (
% ()+
( 4 $# .+ ,
3 +$,(
#$' #
(+%
3 * ()2 '*
pak ve Velké Británii, Švédsku a Finsku, ale i v
Benel,I, 1
7 +$)2 *
2 *E (0
.* ( % 4 .'*
% # 9 +%6 (," %0
# @ % ,+%
- T +% ? 24 * %20
& ( 4$
&
+%& (," % @ 3 *.*
+
+%,
( 4&$* .
U
$+%, 3 4 # +
( + dních letech rozvíjí
zájem o tibetské teriéry v Polsku.
15. Ch. Laiko from the Good Heath
7
3663
16. Ch. Indra Lu-Khang du Clan de Lis
7
& 9
366:
12
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
Návrat Lamleh v devadesátých letech
! (+ 2*
$ + ()2 '*
(+%6
, 33
&& %
3
J
%$ &"0
+ 64+$6( 2 "# sedmdesátých a osmdesátých $ $6 #)3 (
,$ !
Q + %20 +( 2 %0
()$ $# 2 %
padesátých let pak také v USA a ve
F 62+%, % $ $& *E (# +
"jevili Lamleh poprvé od konce druhé + #$ 6 &%0
roce 1982 v holandské chovatelské stanici Thala. (+%
$
.$ $" L .
$ 20
#2#
$J
-linie je.
! Q
# 3&+, , ,2 *$6$ %
*
Q
3 & & +(
+$%
+$ $" L
;
( &$%, J
*%0(
D $& F 62+%, ( 32#. V
2+%,%
-,
/ $#
.,
( 3",3
$%
36
,J
Nejprve byli Lamleh importováni do
V
2+%
2 # % 2$,2 + ( +$,( #
2, 6 (
# + 2 +&$
$ 3')
2
2 '* 3 * K) &3
.( 3 F 62+% ( 32#.
z Británie a z Ameriky.
3;$<
=
& #
6>$
Ch. A-Mas Ma-Ha-Ni-La of Tseman
& $
J
. +( .
#
$ 3 *' $$ +%&( &
2'
( $,$
+ *
,( $ $
0( (
, .2
J
3%,$
$..
#%20 ()* 'N()* 2 *N( 2+$$,
tak, aby mohl " $ .
. 4
originálními psy z exotického a tajemného Tibetu,
(+0 /+(#'
$ 26 % %,
%
+$ 3&
% (%
2
(+0
J3 )*
3 $0 ()" # 2 # 2 +*$%0 $ 2
"návratu Lamleh" na výsluní zájmu ,2#
chovatelé veliký pokrok.
; + 3 4&$%, $)$*
6
3 $6 #))*
J
*$#3 #$& , + #$ K
6
+ #$#+ 3 0',. ( 4 $
$ %$)* +
$ +% ( Q
( % ,.* + 3 #),.*
2#
J
72 3 ,.*$ $*
()*3 +% NJ
N+ +$& &+ ,4&+$*.
2
'$# $$6$
. 3 #.'* 3 *
+ #$ 6 +$ # ; $ , 2,
%2 "0 () &'
O $" L
2 "62 #
$)$ 0 ()2 2
$" L
#0
+6
rodokmen, +( (
,%
J
)2
'(4%
.2
+$.**
% ,3*
( *
( )2* "0 4+$*J
<2%,2()' $ $ "
K * 2 2
$" $+%6 $ 60 $20
pouze na (+
( $
" +$*" 3() *' *%
3&. Z
. ()& *
$ N4+$6N
3
6 ( % 3$ #
3? " $, ()
3 & 6 ( 2,
; '*
2 2
+ ( *
/3
+ , + .** . ()& * &$$ + % ( 2 * , $
0(,
tibetského teriéra .% .
()*% 2 ( (+ &
Angelou Mulliner: "Pravlast tibetského teriéra
0 2,.
(+
0+ % +$ 2 2 % ,[
I & * %
() +%
6 +$ #
$* $
18. Legendární Ch. Tamar Kosi of Silgarhi
0 $7
366*2
!
#
&? " &
=
&
!
13
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
()3( + " * . +( .
2( *2 .** % +$ ? " L . $
$6$
+$ 63 #
.
+ ,"
+0 ( $ %
+$ +$* ; + 2%
+$# .% msi "vedlejším produktem") nezbytné
0$
+$
'$ +$
2 #3
6 ( 6 % +$$, . $%6 ( + %6 % &+0
*$
% &+ %$ &. 2# , $4
,
. () *$N
?)$*()*4 , ( 4
3*
$ 63 4
$J
3&% 2
%$ 6"0 3
J,
%$ &"0 +$& (
3). # # 3 &+ 2 % 3'),.**+ 2#24 6 4 *
"0
"0 3%,' +$ /3%& Q
," &
2 '* Q
*
$ %&
,
= ( $J
.+$#() +
6
6Q 02
63&% 2 0 ()*% 2,4+$ J
"0 3 3
& ( %$ %0 &2 ()*( 2
# * 2#24 6 ,I
4 * 4 4%0 ! 3&. ,
".%$ $
0 . ' % ,$6 )*
2 '*2#24 & 4 *
( Q + * $& *$P + ,
+( 2 %0 ". ,. +$.#.% , +tatních linií.
J
.+ , ( +$# . * – ve vzhledu, v
( 3
2 "# %$ , ( $)",.
* % /( 6 ,
2 +(# * +$J
+ 0 *.*(
. .+ , $
#$' , +$ '* 3 .'*J
%$)* 0( 2 .*
+$ * % , , ( 2, 2 ") J
.+ ,
rychle 2 +(#* $%6.. % +$ ( $)",. * 4 +,
% /( 6 , 3P
& * ( $ $ , .+ , 4 +$
+ & * + J,
Q $#.'* % ( %$#.'*
20
4$#.'*
* .*$ % $ 2 *% & #.'*
vadám správného typu, jakými jsou zejména hrubší
typ, prodl, & * ( +$ 0 2 '* + "'* 4
0+ %
+ 3 6 3 '( $# (
6 ( $%0
+$ #.'*3 / * 8 . ( 0" . " 0%
%
vydatný, se správným odpichem. V chovu Lamleh je
' % $)" %&+$ 2 3
.4 +$#.'*
( "6
$20 .2 % 6 # % $*++$ #%$
.2
2&
$ "0 Q $*
4 . +$ # &
% +$
() &3
2 + "6
$0(, + &
prostorným hrudníkem a se slabší hlavou.
20. Ch. Xam-ba Lamleh von Nama-schu (*1996)
+
3&.
19. Ch. Silgarhi Varius (*1989), jeden z
"&
a, byl
-americký Lamleh
Podíváme-li se na nástup Lamleh z odstupu
+$ %0 . $)" ()3 $ .% % 2& \2
&+ &/+% *
.2 6+$ # ( &3* "
3 .3&. , $" $+%6$ 60 %$)*+ )2#3 *
+$
0+
# ( (,& * (
2, 6
+$ # " ,
#%20 2 % ( ,'$# * #%$
$ 24 *
* " ..
#$*
.2 tlivé
( (,
+
$ % Q "& # ( * & .*
( 2I#
3$
" 3( 4 6 3/ *
$ +%63&% 2 0 ()*% 2 # %,. $ 2
$%
$% .% 2)*
I+$
,( *
J
( .2 -li vše dál jako dosud, bude problém
najít "pravé" Luneville. Navíc dochází k
&3
6 ,
3'$#( * 3 +$&
NJ
N
"Nelamleh" mezi chovateli, provázenému v
#%$
()*( 2
$(%
(2
6
&3 ,
3
3"0$4
+( 0
7&% 2
, "0 $$
# " $+ %$&)+% ()*% ",T % J
" k Luneville, ale
$$0( %6 Q $ %0 32 6 $" L 0 + 2 " , (
, 2 +$$4 # ' %6
" $#
# ()*",3
( (, *
14
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
$ 3*+% 3%,' +$
.3 .* #.'*. 3). # 0, * $(
$% 6
potomstvo, které bu2 + "#+( . $ ()2 +$ " , *– $20 .2 6+$ #+( &
Q $*
+$$
+( $ * $
0( + % &+ ,
, +$
0( %
$" $+%
3
+ ( P%$* ( ,
( +$
( 0"
' ( + 3,.*J
+ *'
2
2 , 6+$ #/(
+$
% 6
3 2,
2+%, ++$ %$ & . $0( %& ( % $*()2+$ $ J,
]+(# 0
takovýchto "3%)*
N$" L
.( +$ #.'*
+$ & (
6 + #$#. 2& .*3 ( 2,
* * *
@3$- ? "
&=
&
A>$
Bolandska:
Vlevo fena Ch. Sheydon's Gi-Lin's Gar-ma, vpravo pes Ch. Su-Khyi Just-Whistle
0 1 % 1
!.
366>2
15
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
!
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
"
!"- 1986)
K * $" L 0 3 (+
2 4 +%6 (
6% 0
importované do chovu Al-E %
3C 4
8 *%
Geigenbühel z Rakouska a Ma-Do-Meh Etawa ze zápa2 *
# %
3 (+& .'$#( +Sjellebros Dykhor z Dánska.
O
F
&$
"00 2 # P 0
P 0 Punn von
$ "0
0
Feny Punn a Etawa byly blízce
()*",3 6 – otcem obou byl anglický pes
Luneville Prince Kuiju a jejich matky Nesa
a Nara von Geigenbühel byly sestry,
pocházejíc*3 +$ 6 # %6
E$Y # " , , &+. .2
vrh , a to "D" vrh Al-Erak, narozený 27.
2
O F
/( #( * $" $+%
$ 6
9 +% +
+%, K $6"0 ( 2&
2 - T +% %2 "0 ( * $" L
zapsaným v T +%6 ( enné knize.
V - T +%, # /2 .# 2 '*
$
nebyl zaregistrován v (
6% 3 $%
druhým tibetským teriérem zapsaným
v - T +%, "0
oku
S 4 +%& P
$ 3
$
%$ & + $% +$
3 % 2 $ % , T +%6
,
K,
22. Dykhor (vlevo) a Punn, fotografie z r. 1975
Zakládajícím pá
4 +%6
, pravém slova smyslu se stali Ch. Sjellebros Dykhor a
C Q "X %$)* # +( , letech 1974– S +
V 2 '*
$
"0 2 3
#% % 2 '* .2
! roce 1976 to byli psi
Ryttergardens Chabo-Chan a Ryttergardens Chimaer od dánské chovatelky Jette Hansen. Ani
jeden z $# $ (+ ' %2
, 3 +&
@ # 3chovu paní Hansen byla dovezena roku
OS $)* $& 4 "*& P Ryttergardens Shakti, která
# ()2$* . '$# $ , + 6
$ %0 $% ..*.méno
.*$
#%$
3&( 2
(+%
rodokmenech.
Atraktivita tibetského teriéra i jeho tehdejší
vzácnost u nás vedla ke zvýšenému zájmu o chov a tak byla
+
2 63$
6 .2
%$)* "0 3'*)
,
3&% 2 , ,
2 '* 3 .(
9 +% +
+%
však bylo zemí izolovanou ve východním bloku a kontakty
+ 3 # + 3 ,$
$" L
"00
( "
$ %6
..2 2,''*
+$* "0
2 63$
tibetského teriéra z 2 '*
2
(+%6 3 # %2 +
chovali, tedy z Vých 2 * # %
23. Ryttergardens Chimaer (*1975)
D , "0
$ 20 ,% , ()* $+$
$ %$)*+ ()* ' 3 .*
()2%0
+
( $ $20$%6
+$2 +$$4 #% $*
" $
0 dalších generacích. Proto všichni
$) $ 20 2 3 *.2
3;;@ 4 ' dý pes Fyan von Potala (import S 4 ' 2 ( +
Gorys von Potala "* 4 &P Gyra von Potala (importy 1981) byli vlastními sourozenci. Navíc
"0 32& #. ()*",3 *+;0%
$% % 4
2 + 2%
"0 2 +$$4 6 3'*) *
6
16
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
základny. Podíváme- + ( 2 " #.
J,
+ +$ , # % , *
TERIÉR
2%
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
10
C 0+
C0 0
2*
'
% "
První,
našeho chovu byly
odchovy Al-Erak, tedy potomci Dykhora a Punn.
K %,2
+ ,2$ 3 3 +$ .2
$ohoto
chovu i z 2
P $Q P* '
I$ 6 #
%
0
6.2
4%
" 24 "0
$ * 4 +$& "0 , -E % + " *"
dobré
% $# ,+$$# 26
-Erakové byli dosti
robustní, s výraznou hlavou.
24. Ch. Sjellebros Dykhor (*1972)
- "
staršíh 4 +%6
, "0
potomci feny Ryttergardens Shakti se psem Fat AlErak v chov. stanici Ar-Schak
%$ "0 " ,
()*",3 & +1 $
$
;0%
$% 4 +%&
( (,
$" L
+ 3 4*
$4$ 3 4
6
kruhu inbreedingu. Shakti byla velmi drobná (33
# ..*( $ +$ "0 () +( 2 *
+$ 2 2, 7
%$
2#$* 2 2 '*
,
zasáhly Aida a Bora Ar-Schak.
C
"0 ( $ +$ + , 3
10
C 0+
C0 0
K $ %$)*"0 +( . & první generaci s Al-Eraky.
V ( 6 )2# ' ( $ %0 .2
( &3 .** 3chovatelských
stanic "Wo- $%& a &' (%)* +,-&.
!'
0$
0$ $) #$ %$ 6
& 2 # +( .
" .* 3 4 +%
+( 4
&3
"stará linie".
$ 6 3# * 6#
$
3 4 &0
25. Gyra von Potala (*1980)
@,$C "
!
&
!
D -+ E
Fyan von Potala, Kytty Al-Erak, Jenny al-Erak
17
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
V 4 +%6
,+ " ,
2 3 4&$%, + 2 +&$
$3 4 ( +$,( # ( .
$2 +$
3 4 & $0( &
0
+$ 2 #%$
2
( $ +$ 2 2, + %2
( 3 +$
2%
3 4 0 " $(
& 0 3 "# 6 ( (
$0( %6 Na výstavá 2 +$&
"4 +
jedinci s & #.'*
2
$0(, " &
# * $$,0 !3 2
%izolovanosti tehdejšího
+
+$ %6 9 +% +
+%
+$ + & & *+ 3
4*
( % $ 2 .'*
$6
v2
#*
.*'(4% 6 .2
U
"0l v $
6$ 2 "# " , ( 3
& +0+$ $4 +$*
0"# ( ( Q
".%$ * 2
*
; %
'*
I$ 6 6 2 +$$%0 "0 ' % $
+ ()2 (
, + 2 +&$ let
3 4 0 4 +%6 ( (,
$" $+%
$ 6
".
$ ()*3 %0 + " * konstituce a zdravotní
( "6 0 .% 2 + 2 % " 2 Q 62 ( + D0 .+ 6
" 3 ()* ,
6%
3
,
(% 4 $
"0 ' % 4$ &) 3*+% 2 .
&2 .2
3tehdejší doby nebyl kvalitní, je nutné
(3
$
$ 20+ ".
+$ #
/+(#' *(+ U % # 3 )*
(+ 3této populace
"0 % $#.
'* P 0 ()*% 2(+ Caesar z (%)* +,-a Bauchi Su-Lan-Šela získali dokonce
titul Mezinárodní šampion.
* * *
@;$5&$5
+
!
0F36A:2
28. Ch. Bauchi Su-Lan-Šela (*1984)
29. Ch. Kim Al-Erak (*1981)
30. Ch. Catrin Wo-+
[email protected]
18
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
Hledání (1983 – 1990)
V roce 1983 byla 2 (
6% 0 3 (+& P
%$ & # +$&$ 3 4&$%,
6 "2 "*
,$" $+% $ 6 , &+ D0 $ $
)*"
&P Tiara-Su Gondlah, importovaná z Belgie Evou
Labudovou (chov. stanice Ananda). Fenka byla svým rodokmenem spojením Luneville-linie se starou
# % , *% "
, +J
2
$ "0 $
C 2 "0
( 2+$$#
()*",3 &+ 32 .'* 2
0
C 2
#
letech 1983 – S $)
0
s Ch. Fatim Al-Erak ? $ +( . *() +
první
generaci dobrý výsledek – typické, vyrovnané
( $ +$ % $* I$ 6, 4$0) (+ 3*+% $$,
=$
(
! 4$ $6
,3
$%
metodu incestu – Gondlah byla nakrytá svým synem
Ch. Aran Ananda. Pes Daulagiri Ananda z tohoto
+( . * + ( 32#. +$ 3 %&2 jícím psem
slovenského chovu u Jany Juhásové (Bambabibi).
D0 .+ 6
/3%&
& 3&% 2 , &+
,. % $* ( % 4 & *
# 3 % .**
3
6
($ * C 2
1$
K $
# 3&.
,( # *%
,? -Su,
importovala paní Labudová roku S 4 6 (+
s bílými znaky, Tiara-Su Jiggitai. V roce 1987
2 3 .'$# 4 6 (+ Tiara-Su Jogi ( 2 #
/2 .# .
% &$% 3 ( .4 6
% 0$* ( 32#.
32
+$ 6
#% % $ ? $ 2 (+ "0
(
4 * " $0 – .. +( 4 , $% , "0
Tiara- , D
? % "0 " ,
(#$ ( #%,2
3/
" $
6 3&% 2 0
dalších
Q
*
"L
* #$' P %$ 6 $$ (+
kryli, pocházela z chovu Ananda, byly to tedy vlastní
sestry.
2
31. Tiara-Su Gondlah (*1982)
V
S 3 4* .í jedinci z "belgické
linie" 3 +
$2
,
+ ()*3 #( . ,.
ve zlepšení konstituce populace jako celku.
V období druhé poloviny osmdesátých let
3&
+rozvojem "belgické linie" % 4*
+$
#$' 0 $" L 3prvních generací tzv. "staré linie"
32. Ch. Fatim Al-Erak (*1975)
3 %& #$'
$ +%
+$
3této doby.
Z %$ *
, $% ( %$ %0 3
3 3 ($
@0$$ Q 2 + %$
/+$,(, "0
#$
potalovská. V $6$ 2 "# ' % 3&
3 +$& 3&.
6Q
$
.$ $" $+% h
$ 6 %$)*+ 3 4* .*+ $ 3 % +0+$ $ %6
,3
6
3 +$ %
*
*
( "
$%0Q $ %0( 2 *#
3 % (
+ 0, *& * 3%,' +$*3 3
4*
K + " *C 2
8QQ$
8Q
() + (
*% $ckého stavu, který v chovu
# + 2 +&$
$"0
.. ( $
3 &'$# P 0 3
+,' 3&% 2 ( 2 '*
$ +% , 4 +$+ * + & * '*/
#+ 3
4* D0 ' % 3). 6
.+ , ,$6
6 ( $0 3
4 *% 0$* "0+
2 +$ 3 ,2 + (6, 4%0/3%6()*",3 +$
v(
* * *
19
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
33. Ch. Aran Ananda (*1983)
35. Ch. Cyrham Ananda (*1986)
37. Budhidea Ananda
(*1984)
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
34. Ayala Ananda (*1983)
36. Ch. Cathley Ananda (*1986)
38. Aranka Sadhana (*1987)
20
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
V roce 1987, v 2 "# %20 &+ +$& .'$# + *
N 3& ( N
&3& *
$ +%
% $%$
s #%$ , 3 * +kvalitním chovem tibetských
$ 6 "0 $6 #)
6 %nám byla Evou
Pravdovou do její chovatelské stanice Bodjul CS (od
roku 1994 Tashi-Bodjul) dovezena z DDR fena
Chyla von Tanakura.
39. Ch. Chyla von Tanakura (*1987)
2 *E (# 2 +$. , % %,
s 4+
2+$,(
3 )*
$%6
()+$
2
( ,3 $) 0 3 . (
teriéry osmdesátých let.
@ 2%
$6$ $)*"
6P %0 2 %&2&
2* #
(3
+ $ & * hovu pouze
+$ 6
3
6,
2
( *
Q
*N K $ N *
6
( $
0 K 24 U 00 ( &3
z Q %
3&( 2 # %
+% 2 & +%
#.
'* #$*
J,
U 0 "0
výs$ #
/+(#' &
+ 62 "#
# , &+
,% 3,.
. 6 ..* 2 + $U U=D ; +
$ +%0 "0 ..*( + " * 4 +%6
,
36
$3 . 3 #.'*( +$ , 3 4 +%
$" $+%
* * *
40. Annapurna Bodjul (*1988)
41. Bentej Sadhana (*1989)
42. Ch. Alydsher Hanelan (*1990)
21
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
Nové šance aneb z devadesátých let do nového tisíciletí
V
4 * 2 $ + +$
%
%20 ( (&2, % , + , 3 %0 3
6
+$
v
,
4 #+ $ ) 0
3*
$6
&3
$ 3 #.'*+$0%0 +rozvinutými
3&( 2 *
0 3 4 + ,$%& $+% $*% %, * 3
4*
+$ &
( % %nám
$%
+$*
P
* #%$)* '
$ 6 + ( +$,( # +$ 4 0
3&( 2
(+% %," $%+ 4 +%
$" $+% $ 6 3 ( . 2
3 & 2 * 2# *
!
3 % ( *+ +$$ 4 +%
%," ? " $ ?
U ," [email protected] ??U U7 V
*
Q 3 4 *3&+ 2 , %,", "0 2 3 4&$%, ( &
+$
$ +%
(& .2 $
$
.
$ 0 .+ , ' 2& 0 ()2 '* )&20
Mezinárodní
kynologické
federace
(F.C.I.),
9 +%
+%6 %0
Q %6 ,
9- A
základním krédem klubu %$
. ()2 '*
d " 32
$*+$ ( (,
' (+
K)+$ . $" $+% $ 6 2
$& *( +
%$
$(* &2
+( P %
32
$*
( "6 0 .% #%$ & 0+ ( ' $# & (
3 2 .+
+
%,", ( &2#$ (
$ *
systematickou kontro ,2#24
# *"# #
+ 0+%0$
,.** $6 #), ' (
(+ ( $
" , 4 +$ ( 2
??U 3 2
2
(
6 0' $) & *
.2
43. Ch. Dschowo Lamleh von Nama-schu
/-+01$+22 -3 1%4*5 16 78 9 : a v r. 1995
(*1991)
povinnost pravidelných
6%,(61 63%ího pozadí.
? " $+% $ 6 "0 $% ( * +( 4 +%
(
9 +%6 (,"
, # + 0' $) *V; ( &2#
/( #( * (
[email protected] ,
# + +0+$ $ %0,
.2
3 4 0( &2#$% $ 0 4*
?$ (
#%$ 6
$
()* ' ( (,& * ( $) * ' % "0 .2 3 4 # "
(
$ * % %
.
()* + + ,%&3
2 '*
$
'$#+$* ( ,3 .2 #
+%0$
( +$
.2
.. " 3%63.'$# *3 " & 0 #$'* , 3'*) *2#24
# *, '
tibets%
$ 6 %$ 6 "0 ( % ,+ " $)'
2%& *
$ +%
( $) * .%& .+ ,
2 + ,$& , #%$
.
(
%2 2 ' % ( 2 # *32
$* % $
&+ 2 # %
%6 , +%0$
, &
2#24
*
Zanedbatelný není ani fakt, 3 2 *% $
32 *( (,
(
4 +%6 , %,", % 3*+%& *
3 & 2*
6 9 '$*
$ 6 + 34
/4 +$ $ + #$
% Q +
$
$" $+%
$ 6 ( )&2
h od roku S % 2 2 ,
% 20
v jiné zemi. Mezinárodní kontakty + .
3,.*
( ,3
( $
0 2 9 +%6 (," %0
0+ % ,
/
4 +%
2
( % 3,.* #%$ 6 I( $
0 2
&+2 3
4*
$ +% +$
9 +%
$" $+%
$ 6 + 2 %,
$ 3 # 3 *. ( , +
+$ ovšem
3&% $# 2 &3
% 22# & *
(&
44. Ch. Dschowo's Chandu (*1996)
.2 $
$
% 3 %, + "# 2 3 4 6
*0 3& +
3
3
%
*
* ! devadesátých $ + ,+%,$4
&)2 3 .*
( $ 3
4 * % 0$*
*
6 0.
$'
0(+0 P 0 %$)*
+ 62 "#"0
3
+$ * 4
$ +%
N #32 N 8 % , $ $% " & #%$ 6
z
$ +% ( 4 "00 2( 4&$%, +$)2,3&. ,.% +$ # $%
$ +%0 . 6 ? (
22
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
4 + ' % ( #) %$ 6 3 ( $ " 3
4*
% 0$* +( .
+ %
4 %& & * "00 ( 2,
/+(#' 6 %$ 6( 32#. ,( 202 3 (
#*
8 2( 4&$%,2 2 +&$
$+ 4&+$4 +%
$
+
&3 $
$ 2
+ #$ 6
rozvoje zá. ,
J
K * ()2+$ $
$6$
( $
2 9 +%6 (," %0 "0
Dschowo Lamleh von Nama-schu Simony V 4% 6
(Sirdar CS / Sengge). Spolu s Winnie von Namaschu, fenou importovanou ze stejného chovu Janou
Matouškovou (Sherpa / Tri-Sh ( %$ & # $
z Lamleh linie, dominovali
+$ * , 2# * , &+
zejména v letech 1993-94.
45. Ch. Winnie von Nama-schu (*1990)
! ( * (
# 2 2 +&$
let bylo
,+%,$4 #
#% % 3
4 * % 0$*J
(+0 –
za všechny jmenujme vrh Evy Pravdové, krytý finským
psem Karamain Flying Dutchman, z #
+ (+
Cchepagme Bodjul stal slovenským šampionem i
.# ( , *
(
*%
P Cchag-la Sämo
Bodjul 3 +&
# /+(#' #2
+$ * 2# * 2
,
+%, ( 32#.
# %,
Kolem poloviny devadesátých let byly z Norska
( $ & 0 2 #/+(#' 6P 0 %$ 6+ +$ 0 3&% 2
chovatelské stanice Khatakhyi Soni Pavlíkové. V roce
1995 to byla Schaka-ta’s Lha Yanda a v roce 1997
pak Schaka-ta’s Ochiva. Z .. '$# $+$.*3 3 *%,
()2 '*
( <
# + #$ 6 *$#3 3 %,
Ch. Char-Su American Sunshine 3 #
.+ , $)
'$# $ ' ( 0 P Cintayantah Khatakhyi sklízí
/+(# 0
+ 6 % %,
3& )*- 3&)*
+
stala v necelých dvou letech kanadskou klubovou
*$#3% ,
V roce 1995 byla Evou Pravdovou (Tashi
Bodjul) dovezena z 1 +% 4 &P % Amox Sissybar,
2 +.
Q 2& * ! 4% 7&+, ,
)&2
exteriérových kvalit i výstavnického nadšení své
.$ %0 3*+%
% # ' ( &$ #% % 3 *
mimo jiné 21x CACIB, 39x CAC, 23x BOB, vrcholem
+$ * /+(# ( % "0 $$, F ( ' (
[email protected]
# +(
I$ 6
% $"0 ! 2
/+(#' , $% ,– z jejích jede 2
$ '$# $+
.2 & $+$ ' ( 0 ..*( $
/+(#' # ( + "*
v chovu nejen u &+
#% % .
3 *
46. Ch. Cchag-la Sämo Bodjul (*1992)
47. Ch. Amox Sissybar (*1994)
V devadesátých $ + . , &+$" $+% $ 6
3 "02
)2# $ 24 #
+$ &
.#
% $#3 +$,(
(
*.
. %,
%20 ()2+$ $ $" $+%
$ 6
( +$,(*
3& # 4
+ ,$# * 2 P &
+%,( # D +$
Q ,(
" . *$#3 +$ 0– Best in Show.
$
#.
' .
3&
$" L
nesmíme zapomenout ani na další populární jména z
+$ * % ,
2 ( viny devadesátých let k
48. Ch. Djengis-Khan Tashi Bodjul (*1995)
23
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
()
, $+* $* K $)í %
()2 '* 4
( +(
4 +%6
$
P +%6
$ Djengis Khan Tashi
Bodjul z chovu E 0K 2 6 3 # % 2 3 &
" , ()24 + # , 0 ,& 4 "*& P % Bi-la von
Kachen-Junga Dagmar Hrdinové (Djomo-Gangkar).
Nakrátko se u nás ".
4 "*
Q % (+
Roeneeka Voodoo of Alilah 3 ( .4
2
$ +%6 +$
QQ
0 ! 4% 6 7
3 *%, 3 4 +$ P % $
.
+$.* $%6
4 ' 2& P Anta Witty - $ 0 4 6 <2
Vilzonky), bílý pes Antao Smon-Lam Radany
Sojkové (Legs-Smon), sobolí pes Pam Zamirin
Everest Pan Jo 3 1 +%
+( 4 6
.$%,
;Q
V2
6 E 0K 2 6 4
( +Djigme
Khji-Tashi D " 0 D . 6
"
4 &
fenka F'Damma Tashi Bodjul
R&%
(Go-Kar) nebo sobolí fenka Bcandba-Boshay
Khatakhyi
K *
% 6
*
6 0.
$
/( # ' 0 – ti, na které se nedostalo, nám snad
odpustí.
!
3 .*
"0 (
4 +%
$
%
7 1 +% "0
( $ & P %
Pam-Zamirin Fimbu Simone do chovatelské stanice
Djomo Gangkar Dagmar Hrdinové a na podzim tohoto
roku se narodila v USA fenka z Lamleh linie DschoUtra U-ti, která pak v únoru
()"0 % @ 2 #
Sojkové (Legs# .
3 *# 6
3
4 * % 0$*
, NUN
$% 0 "0 .'$#
roce 2000 z # % 2
$ +%6 +$
QQ
08
% 63 ( .4 + " *( +Ch. Dschowo’s
Chandu. Chandu # , &+
+%,3(#$ % 0$*
O($ % 3
2 + $+
&+ 2,.**
$
+$ ' ( 0 ( + "*
,, &+ 3
4*
U % 6 3 2
"2 "* ' %, ,+*
* $ $
.
$",2 , +$^
49. Ch. Dcho Utra U-ti (*2000)
50. Ch. Djigme Khji-Tashi (*1998)
#.'*
* * *
51. Ch. Cintayantah Khatakhyi (*2000)
52. Ch. Schaka-ta's Ochiva (*1997)
53. Ch. Hinayana Tashi Bodjul(*2000)
24
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
# $
%
&
TERIÉR
'(%
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
& ) '
K $ $" $+% $ 6 "0 3( 4&$%, ()* ' 3&
#.
3 % ,$ + +$$ %," "0
$& * %0
loveckých plemen a plemenná kniha byla vedena v &
(
6% 09 ( 4*+ 3&(+, 5O – 41/77)
*
& 3&
(
$ "0 (
Q % , Q 3 * 3 )3 2 Q 20
9 +%6
0+
%6 + 3, 3% $%
<2
%,
OO "0 ?? 3 )3
+( lu
s yorkshirským teriérem do Klubu neloveckých
,(2)(8.
7&+ 2 * Q 3 4 * 3 # , (
$
$" $+%
$ 6 "0 $
3Klubu neloveckých
$ 6
3 4&$%, %, SO ()' 2 Klubu
*56;$,18 0+8 ,27 ,+ <*5 01 %, ke kterým v té
2 "# 9 +% +
+%, ( $) .'$# + -tzu a lhasa
(+ ? " $'$*'( #6 $" $+%6 2 Q0 + , &+ té
2 "#.'$#
54$
"
!
"
? &
+G
H
3666
1 . I7
majitelkou je Eva Pravdová
55$
&
Po "sametové revoluci" se klub tibetských
plemen rozpadl a v roce 1990 vznikl samostatný
Tibetan Terrier Club of the Czech republic.
V ch $ %6 2 "# 3&
3 #
+( 4 +$
došlo k 3( 2,
$ +% %," 9 +%6
republice, a spolu s tím i k 32# * (
knih, nejednotnosti chovatelských podmínek a dalším
"
2 + 2%
3$)*'$# +$ ? , + '$#+$*
u tibetsk
$ 6 ( 2 ) 3 " & $ $" $+% $ 6
3 +$ .2 * 3 & (
, &+ , #
+ (
celou dobu v 9 +%6 (,"
( 2)
,2 $
chovatele organizované v rámci jediného klubu.
CC5 7
[email protected]>>3
25
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
Tvar hlavy
K)
%6 ( 2,"0+
32&$ 2 $ 0
0$" $+%6 $ 6
.+ ,()* '2
$6
" L3 % , " $6 ++$# * K
( % . '% ( 2 , (& &
( $)*% +( & 6 ,
$" L
( +$
2,4 #
N$" $+%
3N %$ . + 0 $# % ( (+ $
+% 2
%
2 3U %
3 2
0$" $+%6 $ 6 & 2 & $. (
,– &" $ +$ $ + +
$ Q $* ( 2
0%,%,.** 3( 2" $64,() 0()( 2 .**++$
Hlava tibetského teriéra má být
( 2 +$ 2 2, +$)2 *26%0
+ *" $
()* ' ' %& ()* ' ,"&
()* '
. & 2 ,'*% 4* + 3 % 3, ,. ?
. 3 .'L & +( &
$
.)
" ,% ( +$ &
0 %$ 6 .+ ,
3)$ # (
,$6
+ *"$
()* '
vyboulené. Mezi ušima nesmí být lebka
( & .%
() , ( % 63
kopulovitá
$ , ."% $( , *+$#
3 4
,+*" $2 ") 3)$
+*
být ale výrazný (podobný lhasa apso) ani
& 3)$
()( * .** () %
9
& ( $ . + & + ( %$ %0
)" $ ( # #$,(#3 % 4 &
+ 2 ") 0 ,$, +( 2 *4 +$* ( &
$ 4
2 2& & (+, $0( % N$" $+%
3N ; ,
+ "'* '(4 $ 4
6 # 0 ,$& +( 2 * 4 +$ .+ , ,"6
20 " L 2 , % $
0( %6 , 3 2,
hlavy.
normální, standardní hlava
&
&
;6% 4
$ 6 + +( & ,
6( $ $" L
, "0 +$&
1
7&% 2
"%0
Q %6
s týlním hrbolem (angl. occiput) !
&
"
netypická hlava s dlouhým
# &
"
#
stopem
$ 2 2 ( * 26% 2 % %
'(4
+, 2( *2& 26
d oka k
3&% 2 # "%01 K $
$ $ 3( + "
#) *. ( # # % ( %
&
3 $
( I + 4 +$#. 0, *& #) *
( #, 2'(4%04
,% %, 2 % %
$ * , " , K) $% 6 3( + ",
#) * . , $" $+%6 $ 6
" 0%
( # ()" # [
[ ()4
P 0
"0% .+ , () +( 2 *
$ $
( #, .. 4
& ( $ . $20
( #%,22 " #.'* ,(+
! $6$ + , + +$ . ' % ,$6)*
I %$* #) *+ " 0%
( &2#.*
Chovatelé i posuzovatelé se spoléhají spíše
3,& * 2 2 % 2 , 2 33 . 6
$
0(4 +$
3,
#
netypicky krátká hlava
hasa apso,
"
netypicky krátká hlava se
"
#
"
výrazným stopem
J$G
!
&
&$#+ ,+ , + +$+ +%,+ A(
% *+& *
3+
, ( + 2$
!&
!
& *$
0(,$" $+%6
,
2# %
Q & +$ 2 2,N" + P$ +%, N . +( 2 * % . " 4 *2,$ 0
*$$ &
26
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
s%,+
'%
3 N %$ &.
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
6+$ % $0( %6 ,
3,
0 +
( # #4 +$ +( . +$#+
()2%,+
! + ,4 + +$ + '$#+$*. ,(,+$ 2 I(
skusu, ( $
$ 6+ , #2
( +$&
2
* ,"*
(
.
$ & *+
.
,
$
0( % ,
,4
(
%
, +N$" $+%
2 %
% 6
+%,+ "0(
%
$
0 /3 + , +* $
+ 3 *,
A' .+ , 3 #' 6 () #) #
vysoko, jsou tvaru "V", velikostí ve správnýc ( ( * %
# $20 + *" $ ()* ' 6
()* ' %6 + *" $()* '() 6%
# ()* ' 3 2, + 3 6 " L$ ( % 0 & &2 .
.
()* '/3%&
U %
2. 3
0 $" L
2 % 2 + " +2 ") (Q $
()2()( 2 .**++$*
56$7 # &
2 $&).* %6 % , 6
.$ '* 4 ( + 3 6 2 +$
% . *4 % $
0( %
2 ,
)+
%$ 6 & * 4
%
! ani široká
ani hrubá … typický tibetský teriér. (Hongu Sengge)
2
&
+%,+,( 2 " #. 32 '*%apitola
27
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
Skus a chrup
(&
+%,+. , $" $+%6 $ 6
( 2+$$#(
, 2 ", .
(+%6
,
2+%,$
, 3& $+$* ! ( 2 * 3 # * +$ 2 2, "0 3 % $
3 % %$* . $)"
(
$ % +%,+ " " &
% +%,+ 3 4
4 '$ #.% $#+ ()2%,+
!#$'
$" L
( $
2 E (0 3
? " $, # /2 .# $#+ ()2%,+
.
3(
0+
& # 2 , , "% , , 4$& 3 &'$ +$ D0 $ 2&
3). # ()2 '* $*
3
( 2, +
( 2+$$#
3'
$" $'$* $ 6)
+ (+
2 &3 %
* 6#
6 , +( . & * 3
% +$*
$
$# $ (+ ?0(
0 +( #%,2 % $'*4
, ( $*
()2%,+ $20 "0 2 +$ ,( #
, #$'*
$0
$" $+%
(+ 3 &'L%20 + ? " L 62&
(+ +
()2%,+ ()2 +$
;
$
$ +%
2 2
(
,()2 +$ & *()2%,+, "0 $
() # . 3
&
$0( % N$" $+%
3N
0 + ( # # $,(
+
4
2 ") 0 ,$, +( 2 * 4 +$*
()
% 6 +%,+,
" $ #%20( "6
57$C )
$
Tento mladý pes ukazuje všechny znaky
správného "tibetského výrazu".
!
, Q 3
6 (2
(+%
#)*$% + " 0% (
,. ()2%,+, (
ns
& # 2 , , 3% &
, + * ( $* 3
2, K $ + 3 . 6 " $'$*
$6+
0' $$+0+$ $ %
"#
$" $+%6 $ 6 + ,4 # %
+%,+ K)+$
+ $$
snaha ukázala jako nereálná a vedla mimo jiné ke zvýšenému +%0$, $
0( %6 $ ,
0+()* '
2 ,
/3% 4
+ + "'*+( 2 *4 +$* "00
%0.% .2 (
$0(+%,+,+ & 0
&
! %6 D $&
.% $ ( $ &$* 3 # (
Q & * 3 + 2& *1 U = 8 ,3 6 # %, SO Kroti
tomuto rozhodnutí se zvedl široký odpor mezi
$ +%
%,"0 6E (0 $% + '$#+$*
S +$ 2 2 &$ %( 2 * ,3 # *
1 %$
'% .
#$' 2 ' * $" $+%
$ 6
&
%
+%,+ ( $ . ,$6
, +$&
hlída$$
0(4 +$
3,
0
.2
$3
, ()2%,+ 3&
( 3&*
( P
%
6+$ % 3 %,
,( # *
$0( %6
0
20
$
%
,()2 +$ & * % 'L 6 +%,+, () #
3 +$& &
typický vraz hlavy tibetského teriéra zachován. Tento
+%,+ .% + % (
+ 3 "# $0(0 .
+$ 2 2, .
( I 2 +$ 3&
+$ '* #%,
(+ + " 0% 3 # *.2 * " 2 ,
+#
0 ,( # * % 6 +%,+,() 3
&*
typického výrazu
0 +$* +( . 6(& & *.2
+
3
2 , 0 +%,+,
+$. , 26% , 4 +$* "00
3). # ()*4 ,
& %$ & + "4 + , $" $+%6
$ 6
0+%0$
+
%6 ()2%,+, ?
, $" L
2#$ ( 2+$$
#
2 ,
$& K í je
II. Typy skusu tibetského teriéra
28
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
N% + % N % ()2%,+ 3( + "
2 '*+( 2 *4 +$* ()4
)3&%0 .+ , ( + 3 0 % %$#
%
% 4 +$ ; ,
()*( 2 .
% ()2%,+3( + "
$3
& *
%
+( 2 *
)3&% %$ 6 .+ , 0 & 0 + #
; &3*% # , 3). # .4 +$#. ()
# 6
. 4 +$* %20 , '$# #$
33
$$#+ ()2%,++)3&%0 % %$#( + 3
%
% 4 +$ K) +$, .2
%20 + 4 +$ 0 *..* +$.# 0
( % . 0 ,$6 $ 6
,(,
0$ 4*
*)2 )3&% +( 2 *)3&%0
8 .+ 6 P, %4 +$ ,(, . ,.%6 %
$
0(, %6 ()2%,+, & #
. $)" ..
+%0$,$" $+%6 $ 6 (
$3 & , 2,
,'
( $
H 2 )3&%
& $ )$ +( , + '(4&%0 .
,
%) %, H 3&%0 ( + 3 6 + '(4&%0
6 )2# .% ,
$" $+%
(
+ (+
$" $+%6 '( #
.+ , (
&03
&2 , * U 0" & .
# 3 &3 &
)2 )3&% %20 ( I .+ ,2 " #.'* 2 0%0 % %$
2 &3* 3 . 6
+( 2 * )2# $
& 0. (Za takové
(
$ ()*% 2 * # 0" 4 .2 )3&%
K 4 $ 3," +$ 2 2 +$ ,.
)* ( ,3
/( 6 +%,+, 7 &2 , *+ (
,. (
,( +$ + #$#
, &++ '
( 4 $3," .% ()*+ #
2* )2#
'(4%
$" L
0"#.* #%$ 6(
&0
"0 . $
#.% +$ # "
$ +%0
2 (
! 2,.
+ 3). # 0"# * #%$ 6 )3&%, '(4&%, "
%
+$ 4 %
*6$K
"L
&
!
58$7
!ho teriéra
M
29
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
"
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
#
$ 2 2 , &2* $" L
& *$% 2 $ % P &$( +$ 0 ? $ 32& # .2 3 4
( . . ' % ,$
$ $ *+$# &( $. .% * 6 #
( #%,2 3.2 2,',.**
8
+( & 6 ( , *& *
6+$% 0 6 , &(& *+( & 6 $# + 6 P &$, $" $+%6
$ 6 ! +$ 2 2, . $$ 2& ()+ # )4
% ,$% & '% .2
& 2( *
2$
32& +$ 2 '(4%0 ( $%0 % % )
+, K "6 (
$ ( $ $6$
( *( 2
.2 2, 6 P ,
"$ $
( $% & '(4%0 2 # – jednou je kohoutek, druhou
$$ ()2 ,2*(+ %2 +( ,+( *% +$*$ )*
*% ,"
3
;6% (+ %$ & . .2 * 3 2 , /2 . (
(
" 0% #)*2 # 3( + "0[
1.
2.
2%
,$%,% % )
+$
*$# + 6
&
+
' "
#,
+, 26% )" $,
2 ()2 *
"# %, % +$ ( + * %$ & .
klouby) k sedacímu hrbolu
A $" $+%6 $ 6 + "4 +2)* , &+
( $ + # 3$
N'(4% ( $
%0N .
správné - $" L
%$
&
kohoutkovou výšku shodnou s
26% , )" $
, . +%,$4 +$
()* '2 ,
"
&
$$ &
()2 ,2*
3
*
%0 ( , * ( *3$# $ 2 , 3( + "
+$ 2 2, 3
&% ,$ek. To však není
K , . -li
druhý
3( + " %$ . (
#) *
formátu u jiných plemen
nejobvyklejší,
dojde
ke
3% & * ( +$ 0 %$ 6 . .
(
&
, $" L
3
netypické (obr. 2).
?)$* " &3 % ,% 3,.
3( + " #) * %$ . $)"
(
$ 3 .2
+( &
82
#) *26%0 ( +$ 0 2
'(4%0 ( $
%0
*
% ,", % % )
+,
Výsledný
údaj
se
pak
porovnává s kohoutkovou
vý'% , # "0" $ [
!
( I
#%$)*
$ 6,()2 +$,.*.2
* # % $'*
" L ( + "*
% ( %$#. 8 + $$ $)"
, #2 $ " $6 ++$# *
()2 ,2*
3&2 (+ ($ %0
( 2, ,.
30
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
Postava, úhlení a pohyb
Ideální tibetský te !
"
!
O&
!&
!
!
&
N
&
"
&
N &
$
dr. Mary Täuber, 1963
"
MO
tak typickou pro svoji rasu.
Mike Davis, 1990
?0$ / 2 * $&$02 , 3
$
( +,3 $ $" $+% $ 6 2#* 2+ "
$6 #)$) $ $8+ , ' %+$&
%$,& * " L( (+,.*$
&" $( $" L % #" $6
srsti velmi $0( %6 $20 ( 0" ( & ( 0" . ' % 2& + , , 6 $# ( $ ..
%$ 3 $
"0
+ ' ( +$ 0 3 / *% 4 $
Tibetský teriér je kvadratický,
+$$
% ( %$* +( $ # 0 * .**
( + - & 2 ") ,$&)
prostorný, ale ne
2 # #' % ,2 *
% 2 3+ % 2
2 ") 0 ,$6 ()2 ,2* +( & # '%
(
6 ( $%0 V)" $ . % ( %$* +
krátkými a pevnými bedry. V bedrech se
+( &
$" L
* #%
&3 %
()+$ # , 3&T D 3 * # ()+$ #né
zádi, která je dána polohou pánve a na ni
navazujícího výrazného zaúhlení zadních
% 4 $ () &3*??
+$2 +
$
v pohybu zadníma nohama dost daleko
2 ()2, K $ .
()+$ # & 3&T
(
& 3
2, +$.# ' .%
+ # ()+$ # & 3&T + ()* ' % ,$
bedry.
Velmi významné je nesení krku a
hlavy.
% ,+*" $() #) # 2 ,
+
,
+ , () #) # 3 ,
+( &
( ( * % $#, <" 0% + , &2* 26% % %, #) &(
$
2 ( $%0 ( "&3
"%0 "0 # " $()" # '*)%, #$'*2 # K)* '% &$% % % +$ # (
6 ( $%0 3 $
0( .** *3%
+ &
& 3
( +, ,.
*$# '$# $# ()* '2 ()2, ( +( %
$#
( 2& ()2 *% 4 $ 0 ( + "*
" # . ( 0"+ +$& &$# % (&dným.
IV. Typické
!
(#$
$3 +$(,.
\20 $3
+ ,
$# + &
3
?&
.%
#
P
!&
( %()* '2 ,
3 , + % %+ 4 +$ ( .*+ +$
/ * ()2 * % 4 $
,. ( 0" %$ . ( % & 02 $
&3
()*( 2 #( + %,+,()* '3 2& 0–
' "0 # " $ 2
.% & & 2 D , + ( + 2 *2 "#( 2
%6 $0(, ". ,.* E (#()
#3 3 # 6% 4 *( $ + $
0( %0 0+ %
, +$& 4 +$#. ( 2 " # .% ()/ * 3 2 * % 4 $
" I$6 # 3% &
() &3 .**3% 2 $ %6
2 "26 *%,
'%,3
?*
% $
0($" L
(
+( %$,.
** () 3 6P03 %6 +$ +$ $" L
které s pravým t " $+% $ 6 .
.*
2+,3 $8 ' % ,$6 3 ' $ 3 $ %$ *
% $
0(
3 ()' $
#
(+ + I$6 #3 3 #
3 %0 (
+( 4 6
.*$+( & ,
'
,+*" $ 20 %0+ 2 6^
31
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
Ocas ,+*" $ 0+ %
+3
+
" ,%, 2 )" $ 8 + + 3 ( #%,2
*
2 &3 $% ($ %6 , ( 2 , * )" $*
# % 2 . , ()* '% ,$ " 2
2 # 6 ()+$ # *
.
&2 , * < + $
+
2 )" $ . 0)3,.** 2 ,
<" 0% . +$
)2 # 2 , 26% + , .2 $
3 *)$
( #%,2 '$ K $*3 . 6
+ + *" $()* '% &$% "0 ",2 2 . %,(*
6 ( , =2 & * cas je nesen ve tvaru
" ,%, *3% 2 )" $ +%
()( 2 .**
.2
" 2 , " % 7 2+% +$ *
" *.
2 #.'*%
()( 2 .**2
+$ , " &
,% 3 24* ,
+$ * % , ,
! ( I + (
,.*
odchylky jako ( #%,2
*
( +3
+ + # 3% ,
+
+ $#+ #
(
(
" ()$+% ,$ %
)" $, 3
2 +$$%0 K * 3
2 2 . $
$% 6 $ 0
ocasu deformují celkovou siluetu
(+ ( $
($ %0 ( 2, ,.*
)" $ ; '* 2 2 . ( %$ ký,
() * .** %
2+%, /2 "0
srsti - na místech, kde dochází ke
$) *()$+% ,$6
+,
)" $
++$ 2 % * (+$ $* +$.#
.%
()* '3 % , 6
+
V. Tvary ocasu tibetského teriéra
%
+,+ , #%$
.2
0+%0$,. &4 %
3 6 % +$ *) 3ahnutí. Je pro
(
$0( % , &2*.. +$ 2 2 <" 0% + ". ,. , '$
# #$
#%, %
S–
$2
3& #+
0+%0$ ,$. ,
3 6 '$# #$ #%$)*
$ 62& .*()2 +$.2
+
&4%
)2 $" L
'
&4 %
& "
" ..
*# 3 4
* 3& 2, !
(+ 2* $ . '
+%0$ &4%,+$& 3& #.'*
!'
0 ' ( (+ 6 3 %0 + +( ,( 2* .* ,$&) *horní linie postavy $" L
%$ , ,+*" $% 2 3 &'L % 2 3 V *
,+*" $
Q $*+(0 ,
%) %
+( & # + 3 6
+ 6 % %, * # ()+$ #
"2
0+ %
+3 6
+, +
(
()* '2 ,
)" $
Zaúhlení nohou . .2 * 3 .$0(4$
#.'* 3 % %$ 6 2 ',.*$" $+%6 $riéra od jiných
plemen s podobnými proporcemi.
?" L
& .% 0+ %
+%6 (
" 6 + ( +$ +%&%& * '( & *
%,
0$
+$ ( 0",( & 4 6
+ 2 6 $ 6 , L,
+% &
+,L
( *
? " $,
4 +$
"
+ # , K $ ,+* *$+( & #+$ # $" $+% $ 6 ( # # *3% , *+$# 6$# '$#
$#
,
,. #$'*+$" $, () & 4 6 ( 0", ? ' % + *3
$ "0 $" L
( + "$ % &$%
2.
_ !32& +$ 2 % ,$%, % %$ & " $ ()" # +$.&, jako
32& +$ 2 %$ % 3
@ $ # *3% ( + 3 6 $# '$# $# ?? . 3 .'L &
( *)2#
3
3 / * ()2 * 3 2 * % 4 $ +( .
+ %,
" +$* ( , +$*% ,"
%$ 6,
,.* #%% 2 ") 2(6
( 0" ; '* Pktorem jsou dlouhé holenní kosti s nízko
( +3
* #'%
3 0 2 ") $, ** () +% * & 3
32
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
Tibetský teriér má
ve srovnání s jinými
(
0 (+
3 #.'*
'$=51%4 160$, - + 0$>%4
kostí
+& 4& +(,'$# &
( 0+ # 3 +$)2, ( $
%y
&2+
$ () 3
2
+$)2, $ (%0 + +& 4&
+(,'$# & 2
* '(4%0
( $%0 "0 # (
&3 $
zadním bodem lokte a
32 *
"2
3&(#+$*
K)2 * 0 + * 0( 2 $
v klidu ani v pohybu krátké
( #, % +$$* , $#,
(+
(%
( + "*
neharmonickým dojmem.
2(
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
VI. < ?&
&
#
!&
!
+ 2 6 +,L 6
3+# 6 (
, . +$" $ $" L
3 .'L &
#
# #velkými, kulatými a plochými tlapami %$ 6.+ , " $# ++$# 6
3 ( +$0 +$.*
( # ( '$&)%0 ( 2% 2, ? (0 .+ , ,$&) 6 $%
+ 2 .+$6 *0 2 %& *+$& ,$
roztáhnout a tím také zatnout
drápy. TT je proto velmi dobrý
3
.+ , 2 +$ 4 +$6 ()*( 20
%202 %& 0'( $ +$
"
() 63$ 2 &$#
( $
?,$
schopnost roztahovat a stahovat
$ (%, & ()*% 2
$" $+ký
'( #
Odlišnosti od typického
tvaru tlapy tibetského teriéra,
3 . 6 ( % % 44* $ (% .+ ,
(
& 03 & , 2,
VII. Tvary tlapky
Také zaúhlení zadních nohou
$" L .
2
$6 7 2 *% 4 $ 0
.* " $ ($ %0 2 +$ 2 , 6
.
3( + "
.2 ak
jejich
výrazným
zaúhlením, jednak dlouhými holenními
% +$ +( , +
*3% (
* # '%
3 0 V 3 %$ & .+ ,
postavená kolmo k podkladu, nemohou
3 .'L $ 2(6 & * 3 #%4 *2 +% %
8 % . "0 , 2
(&
,+* " $
posta
$% "0"0 ( + * #()+$ #
8
'
$# $
3 .'$#
( 0", ( ,
3 2 * % 4 $ ( $" L
"odpich".
+$ +$ .
+
2 3
$% $
0( %
4JJJ$< ?&
&
#
!&
!
33
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
Shrneme-li všechno,
"0 )4
2* .+ #
jak má vypadat tibetský
teriér v pohybu.
IX. .
#
!
&
(kresba Angely Mulliner)
!&
!
Nejlépe vynikne jeho
krása a elegance v klusu. Jeho
pohyb musí být plynulý, lehký
2 ") 2(6
+( & #
3
7
%$ +$ % . (
&
2 , % % () # ()2 *
0 + .* 2 # 2 ()2,
(nikoliv ale nahoru, jako by
pes st (
_ 3 2 *+ #
2 & .* $0( %
2(
V
. + & () 3 6
Q $* %)
82
"3
$# $
+$ +$*"0
+$ #
# 2 +& ,$ " 6
#*
<"4 + + 0+%0$
,.** .
3 &'$# , +$ '* .2
. mimochod. Pokud jde pes
2 ( ,3 (
6 3
%,+,().2 2 $
0( %6 ( 0",
.*$( ,3 3 3 0%
%$ . 4 +$ 2& + "'*$# + , % 2 * ()*
( 2 # 2 & , (+ K %,2 + ' % ( + ( 0",.
mimochodem i v klusu, jde o vadu.
60$5&$.
.
D
% !
!
366'
typický pohyb tibetského teriéra. Za povšimnutí stojí velký rozsah pohybu a
!
& $(de o fenu amerického typu, ovšem v dokonalých
&
I !
& I ! $0
3*
$
2
34
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
35
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
Velikost
$ 2 21 U = +$ * 3 3*
– (
( (+0 P 0 .*" $( #%,2
'*U
$6
6 + #$#+ ' %+$& ( $% .*+$*
( (,
$" L
&$ 2%( # #
%6
" $# %$ & .2 6+$ #+ &
%
"**+ $% '
+ (+
2 , 6+$ #+$ 2 2 +$
6 I , 3 4 #()% 4,. $% #%$)*(+ .* ()+
? $
vlasti4 3 $
? " $, . $$
+ 2 2 +&$ $
$ +% ( "6 0( &3(
( 4&$%,
(+%6
" $
( (,
(
,( 2
(+%
#)*$%
# #' %6 % +$* 3
2 +$ $" L
.
5
, +$
& $" L 6 2 +$ 32* *
. Za staletí vývoje v
+ # ,( #
( # # % &$%6 "2 "* 3 ,"
2 %&3 $ $ 3 %3
2+$ $
K 2 *" $+% +$ 2 2 3 %,
+$
'%,
3 3* – O (
$.
–43,2
$20 .2 (
'
2 + ! , " & *$+% 6 0"0 ' % "0
3% $
Kennel Clubem ve standardu výška 14- (
–
K)+$
2 C Q &( $ $ ,$
,+$
*( $+$
+$ 2 2,3 +$
() 3 . 1 U =
!#$'
$
( +,3 $
' % $,$ '%, (
,. 3 2 Q
)*2*+
#
( 2 % +( & 6 $
0(, %$ 6 , 2& &()2 +$()2 +$ %$* 2 2 váním standardu. Trend je
+(*'
,()2 +$ & *(+ ()
*
+$ 2 2, " * # 2 * %$)*.+ , ( I
(
& 3 $0(4$#.'*K I $%( $ 3,. # O(
%$ 6+$ 2 2 ,3 & & ? . ' %$%6
* 2 2 ( $
()+$
( "* .**2+%,+
$
+$ & $, +$ 2 2, %
I & *
O(
( + 20 + #$ 6 % Q +,
$ ??
F 62+%,
3 $* 3 +$& & +$ 2 2 3 # # + Q, $
kdyby k oficiálnímu zvýšení hranice došlo, v praxi by
$
2 % 2 '* , 3 ' * $
%
$ $
" 2%
.'$# '
? 2 % ,()2 +$ & *
*
+$ 2 2, 2*
# , (+
'(4%
+$ & .
$)*2& (+ #$' .2
()+
cm, pes pod 38 cm je výjimkou
()2 *
*+$
+ , +L,.* " 0% (+ + '% , %
– 42 cm.
]( , . % , 3 /+(#'
(
*%0 .+ ,
ale ani psi s výškou dokonce kolem 44 cm.
A #$'* (+ . ' %2 .&+ "2
$62"&$
+( &
$
0( !#$'*% ,$% & '% + 3 2 #
+ * ( .$ + 2 # , ",+$ +$* 4 2 %
$# % (&2 +$*.2
61. Ch. Char Su American Sunshine
9K9 P
$
@>>>
0
& " 66CC2
Za ideální výšku pro feny je v chovatelské
( I " 0% (
&
3 3* – 38 cm. Feny
2
" .* " 0% + 4*
3
.
&2 , *3 % 1 %0 ( 2
" .*3 + ()* '
. 6 <" 0% + , &2*
& *(
2 & '% P 0$" $+%6 $ 6 "0
# + $
(2
(#$ ' + % 2 3
3
& *+( & 6 $
0(, A $%$ 2 "
P +
()2 '*
+ * 0+%0$ $ 3 %0 $0( %6 (
+ (+
# 3% & * 4
6( $
( 2 , *$
# +6 &
3% & *
, " ()* ' 63. # *
3,
K %,2 + $%& & 0 $" $+%6 $ 6 " $+% +$ 2 2
Angela Mulliner cituje ve své práci dr. GreiQ , %$ &, &2*
4
U 6 /3 *? " $, . 3 ,"
, 4$
6 %& * 32*0 0+%0$ 0
5
#)
S
I #$'*
9 +%& (," %
+$ 2 2 1 U = +
* 3 ,.*
$)* $ " +$ '*$" L
'%0
()+( # # 0+ % +$,(
Jen n &$% ,3 3 &
/2 .
( $ 4 3 % 2 $ * .2 $
P 7 + PJ 2% %
..*2
D
? Q $ " X %2 %
&
O%Q P ; % J U Q #)
& O %Q
,(
# *$
0(, +
* 0"*& [( +;0 % ?
1
P
.,
2 #)
36
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
(
"0 # & $ S– 20 liber (8,2 –
%Q $" L
'%0 (
( % -30
liber (11,3 –
%Q
Q -,
%$ ,2 2& & .2 +
/2 . ( (, %
$ ' % 2( *2& ( # ..*
+$* 3%,' +$ $20 3 2 "0 %
OO 7%,' +$ 3 4 +%6
( (,
,% 3,.* ( # & & 2 +(#6 (+ + '% ,%
+ ( 0",. 3
%Q P 0 0+ %6 S ( % 3
%Q
62.
4
"
"1
1
!
3::
&
[email protected]>>'
! $
5&$Q
R 7 R%
pes Ch. Ski-La-Kyi Norbu.
37
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
$
( & 6 ++$# *2#&+( & 6 $" $+%6 $ 6 D 3+ 6 $ %$ *2 , 6 " $6+(
6
++$
*$" $+% $ 6 $" $+% $ 6
( & 6 ( + ,3 *++$ $" $+%6 $ 6
"$
( # #+ $, 3& $+$* 0 2,.** % , ( I
$ 26% ++$ .
( # & 3
)*
% 2 .2
. . ! #%$
()*( 2 . 2 +$ + $6( + ,2$ . .'$#N
#N
. . ,$6(
$3
&2 , * " 2 %
$0( %6 K)2 '* . ,$6 *$
0+
2 +$2 ") 3 + & $ " 3 #
$++$ $" $+%6 $ 6 + ++$* + (+
?0( % 3 % ++$ ' $" $+%
2 , ++$
( %$ %0 " 3 % 0 * $,%, ! 2 , (
.$ . $
$0( % N(+* N(
%$ . % 26 ,()*.
(
.$
++$$" $+%
.. ++$. +, &
(+ ( $ 3 (& &
$ 2 2 0 2,. ++$ + 2 .$, +$,%$, , $
& + 2 ") 0 ,$, ( 2+ 2 , % 0 *++$* K + +
0"#.** " + " , ( 2+ 2, "0
+6 ( 2 *
( +$)2* ? " $, " 30 3 0 , 3 , + "# 0 ,$&
( 2+ 2 . $% (
& 3 .2 , 3 .& #.'*
2
( $ +$ 2 2, D , + ". ,. +$& 4 +$#. " &
$
&
"4 + 2 %
,()2 +$ &
82 3
2 2 " & 4+$# ( %$ % – srst bez podsady je
je2 2,''*,2
$
&$$ $ %$ 2 *%(+$ $# *
2 , 6 +$ #
# () * ( 2+ 20
* +( & &
K 2+ 2
& " $ () #) # ,+$& . & +$,%$, ,
( 2 " & # - &- .*( +()"0$%
. 4 +$#.'*3 . 6
, 2 .2
. $)" . 2 % 2 # 04 +& $
3
0 *++$ &" $( 2 +$ 2 2,",T
* #3 # &
&
"
7
& ++$. , ?? ( # # 3& & ( + "*
$ %$ * 2 .
()( *&$6 #) 2+%6 +0 ( $
bývá vysoko hodnocena. Pod dojmem jejího efektního
vzhledu se vš %
"4 + 3 ( * $
3&% 2 *
( 2 % 2 .$6+$,%$, 0 ++$ %$ , .2
+ ( +$
,(
,++$* "4 +( +$&2 .*
!#$' $" $+%
$ 6
& ++$3 # , F%&
3 # *% 0 *++$ . $ % ' %&
* %6 ()+ #
definova$ . .'$#() #) #3 # 6
. . %,2 $6
a tedy vadné –
3 $# $ 2 #
2
*
" $2 +$ /3%& #%203& * +,".%$ * &3 ,
$ %$ 6
$
" ( +,3 $ <" # 3 )*
% 0 *++$ + *$ )$( +$ %0 3 . 6
+*
()( * $ 4* , $20 " $()+()* ' , $& 0
#
%,2 $& 8 2
()( * .**N ,( $, % , N & " $
hodnocen jako netypický. Srst má být naopak splývavá,
32# &
)" $#2 (#' %0 +" $ 3& #+0 ,'*
a ocase.
! 2 &. ++$()* '. &– hedvábná, i srst hrubá,
()( * .** +(*'
*# <"4 + +
0+%0$,. $3
% ( $+$ ++$ ? +
* &2 , *
* ()*
2 , ( %,2
* ()* ' + &
() &3* $%
2
kudrnatosti.
63-65$4
!&
(Ch. Dhangarhi C'Changu)
!
38
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
?%
TERIÉR
Kvalita srsti bývá na .2 $
4&+$
2 ' $ 2 ++$
$#
"
&
$. .
& *
* 2 , ( %,2.
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
$# (
#
%
# &– () +$,%$, ++$
#+
+ *& . , +$,%$, ,
3"0$% $#
3 ++$# *(+
%ý.
<"4 + , 2 , . 2 +$$4 #" $& 2 , &++$
#%$
4&+$ $# 3 . 6
&
"
# ? %$ 0 * .**.2
( + "*
% 2.
# "0 " $
2
.%
"
! 2 ()* '% &$%6 ++$ . ' % 3
&2 , *$)" (
$ ++$()* '
2 , , 2 + ,.**
3
82
+ $% , ++$*.2 %
* ($ %0 % 2 $ % .2 %
$% &$ ++$ 2( *2&()* 2 * , +( $ * ,
%$ ,(
$0( ()( *&+(*' +
apso.
U
%$ ++$ +
2 +$( 2+$$# # $+ #% $" L
- 3
$ + 4 +$ , &2*
?? " & N $ N ++$
$)
#%20 2 %
4$0)
$
? . + 3). #
2 2,& * ( $*$ " #
. P%$
2*.2
.*4 +$ ++$. #.'* * 3 # ,
% ( $, + +( ,+$, ,+( )&2 6 .'$#'$# # *( 2+ 20 - 2 ( +3 4*& " 0% () *& $
( $%& %2 + % $#.'*2 +(#&++$ 0 *.* .
2)* ? .
& * () ( +,3 & * 2
(+ . $)" " &$ $ 3)$
66. Dvouletý tibetský teriér v dokonalé kondici
temperament (Ch. Hor-Khang Tashi Bodjul)
39
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
Barva
(
% "
,
F%& "
..
% " *. +$.# .% , +$$* $" $+%
2 , ++$
' %& % # #26 (Q $ . ( 2+$$# (
%
!'
0"
6
.+ ,$ $ %0
6
#+ +( .
,.* 24 3
"
. "# 6
.2
," $'$# $ . 3 #.'* "
% " *
D
& 3
2 +$$" L .
$ %$ *– % 2 3&.
+
0" $ .%&"
+ , .* *"* ! ? " $, %2 "0 $" $+% $ 6 (
& %&'$rních chovech za posvátného,
"0
.&2 #.'*"*& " 3 $&"
" L$%
( ++0 " 3
"&.6 + # 6
QQ
%$ .
3 %, ? " $, 8 % $%62 % 3,.*P $Q P
(+%
$" L 3()2 & 4 6
"2 "*
() &2 0 ,
$ 20 + #$6" 0 9 &"
3 4 " $.% \2 *
, ,()2 +$ &
( 32#.'* "2 "*( + , $ 2 .'* 3& +$ * + 3'*) 3 . 6
2
$
+$ $*(
3 .
J,
#$6" 0 " % "
"*6" 0 + 3 %0 .+ , 2 2 +4 +$#.'*,
J
! E (#
+"
& \2 # *
& +$.#.% .
" +$
$ !
S $
+$ $*.%
%
$ 2 .'*() ,4
.2
()'0 (#$2 \20 3 6+ #$6
odstíny a jejich kombinace, aby se po
3 , +$ N N 4 & "
!3 2 % + 6
.2 # +$ . ( + 2 *2 "#
&2 ,"
," % 2$
%20 #%$)*
$ 6% * .*
2 #, ( $ /2 .# + "
&3 $ &2 , *() ' 4+$* #26(Q $
67$O "
&
$O
M
(zleva He-ru-ka a Hor-Khang Tashi Bodjul, Dscho Utra U-ti, Antao Smon-Lam, H'Aran Horpa Tashi Bodjul)
Stále velm &2 63&.
2+$
*, 2
+ #$
,
& $
36
3+ ,–
% 4 * ,'*
+ F$#
% )*% ++$ $( ( +$,( # .%
36
$" L
$ . $3 + " *3"
* 82 ( , " ,
%6 6
( 3 $, %$ & .
% 4 * 4 # " ' 2#
2
$
.2
( % 6 6+$ ým uhlováním jen
$ + + " * 3"
* + 2*4 +$ $6 #)4 & + #$ .* 2
+$,
" *"
. $ %$ *(
$
.6 ( $
$% *$ $" L 6 $
+ #$*
* .* ( "6 0 + (Q $ * 4 chu, na rozdíl od "pravých" zlatých, zlato-bílých a
%6
$" L
%$)*
.* + " 0% ( #
%
' 2%
,()2 +$ & *+ " *" 0 ()2N(
,N3 $,$%2 %
+$ 2 2, ( +& (Q $
40
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
(
,. 3 0" 6 ' 0 " 0 ++$ %$ 6.+ , +( . 0 +.
4
3"
* 4
K)$
4&+$ " #++$ 0,4,. ( ,3 4 % &2 ," , +$.#.% +$ 2 21U=
; + 2% ( 2 %, 4
" %6
$" $+%
$ 6
3& #. +$.#.%
,
, (Q $ 4
,. $
+ #$ # 3 4 # ," &
N(
N3 $
+$ & +
,
3 $-bílých
". ,.* +$&
?0( %
3 % $" L
.+ , + 3\ * 3 # 0 "
6
2+$*, – 4 & "
prokvéta$2 ' 26
*, " #%20 " $
#26 4
Q
6
&2 , ( &"
3 + #$,.
2 %6 6 "
(%$
",T 2 3 $6 " ( ' 26 " 0 ?0$ "
6
3 #0
,+* " $ ( ,3 + 3\ *
.+ , +( . 6 + #%
(+
.
P03 % , kondicí.
." 0% .'*.
$ '*" 0 .*$ 2
( +$,( #+ #$ $ $% 4 6'$# #+
3 # $
2 +(# +$
+ #$ +$)*" 6 '$# #" % 2$
0 +$ ( ' 26 (+ $ #+ " *'$# #
" $ %6 6 ( 2 " #
*$
( 2
$% , 4$()+ 2+$* %$ ",2 '$# #
2 +(# +$ *$
()*( 2
*
6
$ 2 2
,*
3
3 %
()( ,'$*$20 .%6%
" 0% 3& *
+ " * %,+,
posuzovatele
.4 +$#. . 2& &
.+0 $ 4$#.'* , 3
*3 %
#
*"
$
0 !( I
$
"
()2 +$
3. 6
S barvou srsti je úzce spojena pigmentace
4* 4
, 4 * *4 %
+ #$ , ++$+ 4 +$
& ( #%,2 + #$ .'*"
4 *2, %0 – místo
$ # #26 .2
+$)2 # #2 ,
)*'% ,
" , 4* A + #$
.2
" & $ $ 2+$*
$
& ( 2 3 4 * N2 " 0++$N
68$.
#
KQ $
4
,
& "$ (2
(Ch. Bharat-Buddha Khatakhyi)
+$ 2 2, 4 & K # & "
+, ()*( 2 #
+ #$ .'* ( ,
+ . .2 3 4 # 2 , ,
tmavých (4
4 "*
'2
( 2 " # .2
&2 , *. , $" L
+ #$
#%20+ ()2 '* ,+ #$
.2
0+%0$ ,$+ 3\ # ()*% 2 + , + +$ + + " ,
% 2 *(
# * 2 + 2%,+$ +, ,P
+ , + +$ + && * ")3 +$* ( 2 " #
K %,2 + $%& (Q $
*4 % # "0 " $, 2 +(#
.2
<% . *4 % $20 .*" $
6( ' (Q $ 6 " 3 (Q $
)*
"4 ++
3
,3 ) &(Q $
*4 % $ ,. – " 0% .
2
3 %0 ,
4 # 3"
6 ++$ . (Q $
*4 % ( )&2%,
(Q $ & " (Q $ &. 4&+$4 #
/( & $
3 ,3 ) &
+%
;,
'
"*6.2
+4
"*6 ++$ " .* *4%
Je otázkou, je- $
% (Q $
*4%
"*6 ++$ +( & & $ 2 2 $$
, *.+ # $
% .* *4 %
* "0 + , "*
$" L
' " #6 #
2"&$
./( #.'* . 3 #.'*(Q $ %
+3
3 2 %$ ,
( + 2 * $ "0
, #%$
"* .2
3.'$#
3 & , $
<2+$* (Q $ %
(#$3& +* "
" 0% (Q $ ' 2& 4 & ,+ #$ "
6
$%&+ "*
$" L
+"
4
#++$ A $ #3"
*&+ #$ .'* 2+$*
+" *
3$
$" $+%
$2 3 %0 3 . 6 ( %,2.+ ,.
$ 6 .
6
41
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
8 %. $ +(Q $ *,'$# $Z8
& '$# $ " 0% .
&4 & " $
2*+4
+ <" 0%6.+ ,,
3
'$# $ 3 #+% $6 " 2 %
4
0 (0+%0 *4% ? ( ( +$,( #(Q $ $3 2 " ,. $ ,$
'$#
() 2"#, 2
$ ,
.* " 0%
+0
*4% $ &
#$ 3"
(Q $
2 " ,. (
.* $% () 2"#, 2 P 0
, *$ 2 +,2
(Q $
+%
* 3& +$* %20 + (Q $ ,3 )
2 "#(
kolem roku.
#+ " * +
/( #
6
$2)* $%
'$# $ +
+
*4% +
(," $# $20
69-71. Vývoj pigmentace u bílo-# !& "
8 % . "0 , 2
4 % &2 # #2& @ +
4 6" 0 V #263"
". ,. 4 &
3
4 % &2
3 %0 4 %
( *$" L 6+4 % &2
.2 , +$ 2 2 *"
, . , $" $+%6 $ 6 $3
*Q ( 4 % &2 # #2 , " , + 2 ( ,. +2
*+ $20
0+%0$ $
' % " *
$. !0+%0$
,. + $20 ()*% 2 .% 4 % &2 &+"*
&2 &+$)*+ , $
#2#+ " * $2 ,+ 0+%0$
(Q $ ! '
$& .2
0)3,.** 2,
.&$ # "
$* Q
+ , $" L
3 %0 "*&+
,$ "** "
$.# .% 2+$* 4 6 3"
* 2+$* #26 " 0 +
, $" L
# $ 9 +$
2 &3* 2 +(# +$ %3 + #$& * " +$)*")$6 , &2 ," 0 #2#3"
6 .2
(2"#
.% () ,4 % &2 #(Q $ 6
$0" 2 2%
7"
*4
, 4 * *4 % (0+%
( '$&)% $ ( % 2 &( 3"
*+ 3
$ # ( 2 " #.+ ,,4 % &2
.2
# #26
()*( 2 # 0" 26 2 3 #
6" 0 @ # "
4 * 2,
%$" L +4 % &2
(Q $ . + #$
#2& ()*( 2 # + &2
2 ,$
%20 2 + ,. 2+$*, +$ 2 2 #
3"
.2
9$ &) + .+$# , 3 0+ ( 4
+$# .
#2 (Q $ , $" L
(
& 3
nestandardní. ; 2 . $
?" $
, 3 ( 2,(
+ /2 .#4 % &2 63"
*,(+
"
0+%0$
,. <". *+ $ $ 3"
*,2 ' * 3&( 2 * ( (, *$20 &+ #24$ $
2
, "0 N() * & N 4+$%
*$" $'$*$ 6)
Docházelo % $ ,
# "2 "*
$ %20
&
3&% 2
E (# "0
/3%& ( $0 ()* 3 ? " $,
"00 $6 #)
6 2 + 2%, .
"+ 3 * 9* ,
+ "4 +
(+
3 & 6 ( 2, 2 3
ze zemí sousedících s Tibetem (Nepál, Indie, Pákistán atd.),
0
(+%
3 *
!3 2
%
6 , ( 4$, $" L
6
$ 2 .'*E (# . #% % 2 +*$% .2
3&. /3
()*",3
#%$
()*( 2 ( + "
,2 %
()*
#2# 3"
*.2
7 & . ()*( 2 #26 P %0
Deki La Chenga, dovezené z Nepálu do Anglie k Angele
-,
" +, 3
- -do-meh Buddha a Ma-do-meh
D + 3 +$ 6 # %6
72$S
pigmentu (12)
& !&
" 2
42
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
Standard: Tibetský teriér 7
No. 209 – F.C.I. / 25.08.1988 (1991)
3 #( 2,[?ibet
patronát: Velká Británie
Celkový vzhled: +$$
Charakter:
+$)2 #
2 " 6(
Temperament: I$
k neznámým lidem.
% 2 , ++$
0 !#
% #% 2 $ %6 P
+( 4 *% ( ++
$* +$ $
()*.
$ Q $*
2&
&$,` 3 2
3
3 0%0
`
2
%
72
Hlava, lebka: "% +$)2 *26%0
' %&
,"&
+ 2,'*% 4* 3, ,.
*% (, $&
3
( & 3 ,'
8 ) 6 " ,%0 " ,% $#(
,$6
+ *" $()* š vyboulené.
Znatelný stop v
4*
()
4
2 ") 0 ,$&+( 2 *4 +$ ;6% 2 % %
'(4
+, 2( *2& 26
2 % %3&% 2 # "%0
+4
V
2 ") % 0$ 2 , , ++$*
( 2 .**2 ()2, 2 4 ( 2 *4 +$ &
()
#" $ ,+
32? %6 %, $6
4 6
+$,(6
Uši: 3 #' 6
()* '()
Tlama:
%
kolmo k 4 +$
"
6%
"&
3 ( 26 ( + 3 62 +$ 2 % 2+ " $
# $ ,!
%
()* '
%6 + # ++$# 6
+%,+ H 3&%0 .+ , .
@ /%4 6%3 ,2%-?+ # 0+$ # 6 @
šikmá.
# #26 <% . *4 %
2 ") ( + 3 &
6 %)
0
0
6 (
* 3&( +$* * #
Trup: 2 ") +
% ( %$* +$$ ;6% 2 '(4%0
% ,$% 6 ' ; ") % ,$& " V)" $ 2 " 0
rovný.
( $%0 % % )
" 2 % &$%&
#$/%4 6%3 ,2%-?+ # 0+$ # 6
*3%
2 ") +%
Tlapy:
%6 %, $6 + # 0+$ # 6+ ++$*
$ (%0 + #.*" $ 0% ,$
6
#&
3
Pohyb:
, $)
2% 2 " 6 3(#$*
#()2 *
,
+(+,%4?2 .$&++$ K 2+ 2 .
2 , & ",T
& "
$&
,$
2 3 K)
&
#&
%2) &
3
#+$.*
" %,+, 3 2 *
Barva: "*& 3 $& % 6 & ' 2& " % ,) & 4 & * "
()*(,+$6 ' 0" 0% #4 % &2 6 " .&$ 6
(
P 0
&
7
.* *$2 #3. #
()% 2 " ,+$ 2 2 3 Q %6
& *
Q &,
2 &" &
$)*"
#
!
2 ")
0 + 2,.*2 & ,
&
Vady: % 2& 2 0% 2()2 &3 .** " 2 ,+*" $(
& 3
být vada posuzována, má být v ( 2
6( (
%jejímu stupni.
Poznámka: +
( '$&)* $ ( %
" ,%, 2 )" $
$*% 0 *++$ .
Velikost: výška v kohoutku: psi 35,6 – 40,6 cm (14 –
+, +
&
% ,$& %)*
+3 &
3 ( +$0 ( '$&)%0 K
Ocas: +$)2 #2 , ( + 3 2 +$ 0+ %
+
+6
++$# V&4 %$#+ #,'(4%0+ 4 +$ 0+%0$,. . ()*(,+$
6 ( +3 6
#&
& ! ( 2+$$# .+ ,
'*.
2, !&
+$ + %$ , &
$ /( #+ +$,(&2 ' , %,
8
% &
43
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
Standard: Tibetan Terrier
No. 209 – F.C.I. / 25.08.1988 (1991)
Country of origin: Tibet
Patronage: Great Britain
General appearance: sturdy, medium size, long haired, generally square outline; resolute expression.
Characteristics: lively, good natured. Loyal companion dog with many engaging ways.
Temperament: outgoing, alert, intelligent and game; neither fierce nor pugnacious. Sparing of
affection to strangers.
Head & skull: skull of medium legth, neither broad nor coarse, narrowing slightly from ear to eye,
neither domed nor absolutely flat between ears. Zygomatic arch curved, but not overdeveloped so as to
bulge. Marked stop in front of eyes but not exaggerated. Muzzle strong; well developed lower jaw.
Length from eye to tip of nose equal to length from eye to base of skull. Nose black.Head well
furnished with long hair, falling forward over eyes. Lower jaw carrying small, but not exaggerated
amount of beard.
Eyes: large, round, neither prominent nor sunken; set fairly wide apart; dark brown. Eye rims black.
Ears: pendant, carried not too close to head, V-shaped, not too large, heavily feathered.
Mouth: scissor or reverse scissor bite. Incisors set in slight curve, evenly spaced and set perpendicular
to jaw.
Forequarters: heavily furnished. Shoulders well laid; legs straight and parallel; pasterns slightly
sloping.
Body: well muscled, compact and powerful. Length from point of shoulder to root of tail equal to
height at withers. Well ribbed up. Back level over ribs; loin short, slightly arched; croup level.
Hindquarters: heavily furnished. Stifles well bent, hocks low set.
Feet: large, round, heavily furnished with hair between toes and pads. Standing well down on pads; no
arch in feet.
Tail: medium legth, set on fairly high and carried in a gay curl over back. Very well feathered. Kink
near tip often occuring and permissible.
Gait / movement: smooth; good reach; powerful drive. When walking or trotting hind legs should
track neither inside nor outside the front legs.
Coat: double coat. Undercoat fine and wolly. Top coat profuse, fine but not silky nor woolly; long;
either straight or waved but not curled.
Colour: white, golden, cream, grey or smoke, black, parti-colour and tri-colours; in fact any colour
except chocolate or liver permissible.
Size: height at shoulder: dogs 35,6 - 40,6 cm (14-16 ins); bitches slightly smaller.
Faults: any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with
which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree.
Note: male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.
44
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
Americký standard tibetského teriéra8
(The American Kennel Club Standard, accepted on March 10, 1987)
Tibetský teriér se vyvinul za mnoho stale$* () * .* $" $+%6 I$6 * %
$,
"$* 6
$ 6, K
,+ 0 ,
&2 .$&++$ % ( %$* % +$ .2 4 &% +$,% $ (0
%&( 0" +$ ? " $+% $ 6 (
.% #
22
(
2 () ' 4 +$ + 6
majitele.
Celkový vzhled: ??. +$)2 # % ( + " $# ++$#
",+$*( +$ 0 % 2 $ % ( ( *
+$+( 2 .**()+ 4
" 4 . K#% #(6) $
+3 $4
, +( 2 .**2 ()2, 2 )" $
Tlapy jsou velké, ploché, kulaté ve tvaru 0$&).** /4 % + #
%$ 6 3 .'L,.*+$(, ?? .
2 ") 0 &
+ (
+ 6
/+( 6 ( 0", K . ,. + $%() 3 # .%. .
6
Hlava: Lebka: +$)2 *26%0
' %&
,"& ;6% % % '(4
+, 2( *
2&26
2 %a k
$ * , " , J "% +
3, ,. 2,'*% 4*
*% (, $&
3
( & 3 ,'
V
. 2 ") 0+$ # & + 2 , , ++$*+( 2 .**2 ()2, ()+ 4
" 4 . J* *% +$ .+ ,
" ,% $#(
,$6
+ *" $()* ' 0" , 6 Tlama: +( 2 *4 +$ &
,+ Nos: 4
Zuby: "*6 + 6
#( + 3 6 ? )*3)$
" ,% 4 +$ 3 '(4&%0 ?#+
%
+%,+
$#+ " &
%
+%,+ " % 'L
+%,+.+ ,
# ()*
(,+$6 K#Evelké, posazené dosti
daleko od + " $ # #26
, 0( 2 $4 6
0+$,(6
3 ( 26 <4 * *4% .+ ,
tmavá. Uši: +$)2 * 3 #' 6 ()* ' $#+ # %
# + # ++$# 6
$ , N!N
+( &
( ( * %
# Chyby: + "& '(4 $& $
!'
0 " 0 +.
4
+ K 2%,+
"
% ()2%,+ " %) & $
2 , & /3%&
2 +$$% ()( 2 .**++$ 2 4
" 4.
Krk a trup: Krk: 26% ( (
& *%$#,
# Trup: kompaktní, kvadratický a silný, schopný i
rychlosti i vytrvalosti. Horní linie: )" $
( 0", B TE+ # 0+$ # & K)2 ,2*+ $&
2 %
%, %$ ,2 +(#6 ?? U
E$,(. 2 ") % ,$
%20$# % " ," V ,2 *
% ' *()* '' % ()+( + 3, ,. + $ , ( ,
#*
6( & ()2 *
,2 +$
Bedra: lehce vyklenutá. Ocas: +$)2 # 2 , + # 0+$ # ( + 3
2 +$ 0+ %
+( 2 .**
2 ()2, ()+ )" $
" $3 % ,
.2 , "
2 , , +$ , *$ &4 % "*3%
'(4%0
@ /%4 6%3 ,2%-?Lopatky: sklon# 6 2 ") +
& 2 ") (
&3&2 Nohy:
6 + 6()
( 2, 3 ()2,
# 0+$ # 6
+& 32& +$ 2 % ,$%, % %$ . +$.&.% 32& +$ 2
lokte k podlaze. Tlapy: .+ , +
$
.2 #6 3 (+0 8+ , %6 ( 6 %, $6 ve tvaru
0$&).** /4 %+ #
%$ 63 .'L,.*+$(, K '$&)%0.+ ,$,+$6 + 6 8+ ,+ # 0+$ # 6+
++$* 3 ( +$0 ( '$&)%0 +$ 3 ( +$
0 ( '$&)%0 "0 # " $+$)*& 3&
+
,
( '$&)% K + ,+*+$&$ ( '$&)* (#% # *3% Paspárky: #0"0" $ 2+$ # 0
#$/%4 6%3 ,2%-?Nohy: 2 ") 0+$ # 6 +2 ") +% #
%
2 '*
()2 * 0 Stehna:
$ # ' %& 2 ") +
+ #),.** 2
$)
Tlapy: +$.6.% ()2 *Paspárky:
* % ,"0 3 2 * 0 .+ ,
& Hlezna: nízko posazená a
#0"0" $ 2+$ # 0
Srst: 2 .$& ++$ K 2+ 2 . . & ( 2 " & # !
*++$. % $* . &
%20
2 &" & " ( 2 " & # " $3 # & "
& +$2 , &
&2 +
$
3
20 ( ++$.* $ 26 (
, ( ' ,+*" $( 2 * 2#$+ #$
+$'$# $. % $'*
)2'* 4 +$ &. #.'*+$,%$, ,
2 +(#& !0 ,$&4&+$. 4 +$ 2#$ 2'*.* )" $ Chyby:
)*2%& 2 +$$4 & 2 .$&++$ 2 +(# +$ )3 & +$)* &
& 2) &++$.+ ,3
( $
$0(,(
.+ , &
0"
8
A
.+ , 4 0 1U = 4%
.+ , 1U =[,3 & & 0 ( 2 " # .% ! %& D $&
- .
* +$*+$ 2 20
(
(+ %$ 6 + #%20
, 2 +$ 2 ' $ 2 +$ 2 2 1U = K $ ( $
% +$ 2 2 ??
32* 2
2 +$ " 6 +$ 2 2, 1U[= ( 2 " #.
%$ 3,. $
0( %6 3 %0 ?? () &'* (
P
. ( 63#*
K)% 2"0 ( )*
3 3(," % N = $ 2, $ $ $ ? " $ ?
N 02 ? " $ ?
U ," P
SO
45
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
Barva: '
" % "
0" 0 % "
"
"
.+ ,,()2 +$
TERIÉR
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
4 $# "*6 .+ , ( (
&0
% ($ & 0 R&2 6 "
0
Pohyb: TT má
&
2 , % % +2 "
3(#$* ()2, + ( , +$* 3 2,
,
,.**( 6( 2 , *% %, K)
3
.*3 2 * 0.*$
# , $)()2 *
,
.*+ ( 0" $ +$.62 &3 + 2,.* +$. , +$(, %20 + ( +( ybuje v rychlém klusu.
K ++% %$*% +$,% *
,+ ( 0",. +( , +$* . ( 0",% 3,.
( +. + (
%6
"$+$ +$.#2 ") .% 0$
+$
Velikost: ( # & & .
- 24 liber (9,1 %Q
& "0 # " $ 3 3* 8 - 30 liber
(8,2 %Q K # & 0
'%0 . 2 % * 2
$
+ $& &
& 2& $
( (
& * % 2 $ %6 (+ K # & '% (+ .
(
S - 40,6 cm), feny
( #%,2
'* ;6%
#) & 2 '(4%0 ( $
%0 % % )
+, . 2( *2 .** '
#) 6 2
nejvyššího bodu kohoutku k podkladu. Chyby: .%&%
'% ()+ O (
" (2
(
Povaha: ?? . 0+
$ Q $* $
#
nebo rezervované. Chyby: extrémní bázlivost.
22
&+%0(
K
"0 # " $ ( $ 6
46
SIMONA JEMELKOVÁ
TIBETSKÝ
TERIÉR
%
–
NOVÝ PR VODCE PO PROBLEMATICE PLEMENE
"
An Introduction to the Tibetan Terrier. The Tibetan Terrier Club of America 1987 (3. vydání)
Davies Mike: Siegen war eine Reise wert ! KTR Reporter 2/1990
Q
#
#
psa. K +()*$ 4 #% 4 -7/1986.
Gelbrich Uli: Tibetische Hunde. Leipzig – Jena – Berlin 1987.
Lang Thomas: Tibet Terrier ? Paretz 1991.
Manuel Emmy: Your Guide to the Tibetan Terrier. Watford 1984.
Marggraf Mary und Uli: Die Rückkehr der Lamlehs. KTR-Reporter 2/1990.
Mulliner Angela: The Tibetan Terrier (Volume 1). Oxford 1991 (2. vydání)
Mulliner Angela: The Tibetan Terrier (Volume 2). Oxford 1994.
K
&3% 72 #%[5&
$Praha 1989.
Reif Jane: The Tibetan Terrier Book. Second Edition. Middletown, Connecticut 1996.
Robin-Smith, Judith: A Detailed Analysis of the Tibetan Terrier Breed Standard. 1995.
Täuber Mary: Hochzucht oder planlose Irrwege ? [email protected] ( $
Terrier 12/1963)
5
() 3 $ 3 4 + (+, ;
Tempest Mike and Pat: What Makes a Quality T.T. ? Tibetan Breeds International Magazine 3/1993, s.
17 – 19.
Tempest Mike, Davies Mike, Mulliner Angela: The Ilustrated Standard of the Tibetan Terrier. Tibetan
Terrier Association 1995.
Weber Gertrude: History of the Tibetan Terrier Breed in Germany. The Tibetan Terriar Association
Year Book 10/1983.
73. Posvátní horští lvi Sengge na tibetském
obraze, orámovaném
#
uzlem,
symbolem "
47

Podobné dokumenty

Soutěže

Soutěže Chov.: Hencová Marie, Maj: Růžička Roman 2. Tibetský terier / Tibetan Terrier 4270 ASYAN-CHARA KHATAKHYI, CMKU/TT/596/98, 17.4.1998 O: Alydsher Hanelan CS, ICH., M: Schaka-Ta's Lha-Yanda, ICH. Chov...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Weinert Jindfiich .................Darkness Mar-iue from Bohemia Kahula Radek ....................Archie z Lounského chovu

Více

stáhnout - SENGGE Tibetan Terrier

stáhnout - SENGGE Tibetan Terrier archivu hlavního poradce chovu Tibetan Terrier Clubu ČR. Dokumentace zápisů č. 1/73 až 41/77 nebyla bohužel v době sestavování přehledu plemenné knihy ani jeho revizí k dispozici. Jde o dokumentaci...

Více

Katalog "Topné kabely" ke stažení v Acrobat Reader

Katalog Topné kabely dodáváme ve dvou provedeních : ο Topný kabel a příslušenství, které je dodáno odděleně ο Topný kabel kompletní, osazený příslušenstvím, který je připraven k použití. Jedná se o výrobu ...

Více

stáhnout - SENGGE Tibetan Terrier

stáhnout - SENGGE Tibetan Terrier TIBETSKÝ TERIÉR Přehled zápisů do plemenné knihy České republiky Stud Book of the Czech Republic II.

Více