C0776 DIGI_TV - CCB, spol. s r.o.

Komentáře

Transkript

C0776 DIGI_TV - CCB, spol. s r.o.
Odborná konference IIR
Digitální televize
28. – 29. dubna 2008
Hotel Diplomat, Praha
• Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR
• Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace
• Technický plán přechodu: seznamte se s finální verzí!
• Seznamte se s novelou Zákona o elektronických komunikacích!
• Směrnice Televize bez hranic: jaká bude aplikace do českého práva?
• Jak se vyvíjí projekt DVB-H?
Referují:
Ing. Pavel Balíãek,
Ing. Jan Hamáãek,
Ing. Martin Roztoãil,
âesk˘ rozhlas, Praha
âeské Radiokomunikace, a.s., Praha
âeské Radiokomunikace, a.s., Praha
Jifií Balvín,
Ing. Pavel Hanu‰,
Filip RoÏánek,
Stanice O, a.s., Praha
âeská televize, Praha
âesk˘ rozhlas, Praha
Mgr. Jakub Ditrich,
David Hác,
JUDr. Petra Smolíková,
nezávisl˘ konzultant, Praha
Fun Power, s.r.o., Praha
Ministerstvo kultury âR, Praha
Ing. Zdenûk Duspiva,
Ing. Marián Hol˘,
Ing. Jifií Vykydal,
Ministerstvo vnitra âR, Praha
Orange Slovensko, a.s., Bratislava
âeské Radiokomunikace, a.s., Praha
PhDr. Pavel Dvofiák, CSc.,
Mgr. Petr Josefi,
Ing. Václav Îák,
âesk˘ telekomunikaãní úfiad, Praha
T-Mobile Czech Republic, a.s., Praha
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Praha
Ing. Ivo Ferkl,
Jan PotÛãek,
FTV Prima, spol. s r.o., Praha
CET 21 spol. s.r.o., Praha
Internet Info, s.r.o., Praha
Asociace provozovatelÛ mobilních sítí, Praha
Nokia Siemens Network Czech Republic, s.r.o., Praha
Mediální partner:
Pofiádá:
Přihlaste se ještě dnes • tel. +420 222 074 555 • fax +420 222 074 524 • www.konference.cz
FOCUS
Praha, únor 2008
VáÏené dámy, váÏení pánové,
proces pfiechodu na digitální vysílání pokraãuje. Nejnovûj‰í informace k rÛzn˘m jejím aspektÛm
získáte na konferenci Digitální televize, kterou pro Vás Institute for International Research pofiádá
ve dnech 28. – 29. dubna 2008 v hotelu Diplomat v Praze.
Budete mít moÏnost setkat se se zástupci institucí, které jsou hlavními aktéry procesu digitalizace,
a vyslechnete si od nich nejaktuálnûj‰í fakta a zku‰enosti. Jak pokraãují pilotní digitalizaãní
projekty? Jaká bude finální podoba Technického plánu pfiechodu na digitální vysílání a jak je
spolu s celkov˘m postupem digitalizace hodnocena hlavními hráãi? To jsou nûkteré z otázek, na které
Vám konference pfiinese odpovûdi.
Zab˘vat se budeme také pfiíslu‰nou legislativou – novelou Zákona o elektronick˘ch komunikacích
a smûrnicí EU Televize bez hranic a její aplikací do ãeského práva. Získáte pfiehled o souãasném
stavu a perspektivách HDTV, dal‰ím v˘voji poskytování DVB-H, o relevantních projektech âeské
televize na poli digitalizace i o pfiipravovaném zahájení digitálního rozhlasového vysílání. Obzory
Vám jistû roz‰ífií i informace o IP-TV slovenského operátora Orange Slovensko a zku‰enosti
z internetového videoprojektu N-Joy.cz.
Tû‰íme se na setkání s Vámi!
Mgr. Hedvika Máchová
Conference Director
Institute for International Research
P.S. Digitalizaci pro Vás sledujeme ze v‰ech úhlÛ pohledu!
Přihlaste se ještě dnes • tel. +420 222 074 555 • fax +420 222 074 524 • www.konference.cz
PŘIHLÁŠKA
Institute for International Research GmbH., org. sloÏka Praha, Rumunská 1, 120 00 Praha 2
fax: +420 222 074 524 • tel.: +420 222 074 555 • e-mail: [email protected] • www.konference.cz
Titul konference:
Digitální televize, kód konference: C0776
PROSÍME VYPL≈TE ÚDAJE PRO REGISTRACI
Ano, závaznû se pfiihla‰uji na:
pfiíjmení
konferenci
kfiestní jméno
pozice
oddûlení
telefon
fax
e-mail
Ano, závaznû se pfiihla‰uji na:
pfiíjmení
konferenci
kfiestní jméno
pozice
oddûlení
telefon
fax
e-mail
Ano, závaznû se pfiihla‰uji na:
pfiíjmení
konferenci
kfiestní jméno
pozice
oddûlení
telefon
fax
e-mail
WEBC0776
Kto schválil Va‰i úãast na téhle konferenci?
pfiíjmení
kfiestní jméno
pozicie
oddûlení
Kto je odpovûdn˘ za vzdûlávání vû Va‰í firmû?
pfiíjmení
kfiestní jméno
pozice
oddûlení
TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE
Konference: Digitální televize
pondûlí 28. dubna 2008, 8.30 hod. – 17.15 hod., následuje koktejl
úter˘ 29. dubna 2008, 9.00 – 15.55 hod.
Hotel/ubytování: Ubytování není zahrnuto v úãastnickém poplatku.
Pro úãastníky konference nabízíme moÏnost vyuÏití omezeného
kontingentu pokojÛ za speciální cenu v hotelu, ve kterém se
konference koná. Tento kontingent je moÏné vyuÏít pfii rezervaci
nejpozdûji 4 t˘dny pfied zaãátkem konference.
Rezervujte, prosíme, pfiímo v hotelu s odvoláním na Va‰i úãast na
konferenci IIR:
Hotel Diplomat, Evropská 15, 160 41, Praha 6,
tel.: +420 296 559 111, fax: +420 296 559 215
email: [email protected], www.diplomathotel.cz
firma
Iâ
DIâ
ulice/po‰tovní pfiihrádka
mûsto/PSâ
poãet zamûstancÛ v podniku
oblast podnikání
datum
V pfiípadû, Ïe pro Va‰e pfiihlá‰ení nepouÏijete
formuláfi IIR, uveìte, prosím, následující mailkód:
podpis
Pfieji si informace e-mailem z oblasti IT
Pokud máte zájem dostávat informace z jin˘ch oblastí, zaregistrujte
se na www.konference.cz
Konference se nemohu zúãastnit, objednávam
dokumentaci ke konferenci v cenû 3990,- Kã + DPH
ODSTOUPENÍ
Tato pfiihlá‰ka je závazná, pfii stornování pfiihlá‰ky vybíráme
manipulaãní poplatek ve v˘‰i 1.500,-Kã. Pfii odhlá‰ení pozdûji neÏ
14 dní pfied zahájením konference bude splatn˘ cel˘ úãastnick˘
poplatek. Samozfiejmû, Ïe zastoupení úãastníka je moÏné. Pofiadatel
konference si vyhrazuje z naléhav˘ch dÛvodÛ právo na zmûny
programu. Program konference vyti‰tûn dne 19. 2. 2008
Objednávam dokumentaci z minul˘ch konferencí:
tel.con spectrum (10/2007), cena 3.990 Kã + DPH
ÚâASTNICK¯ POPLATEK
Úãastnick˘ poplatek zahrnuje dokumentaci, obûd, nápoje a obãerstvení a je stanoven na osobu za:
Registrace a cena:
zv˘hodnûná: do 6.3.08
zv˘hodnûná: 7.3. - 7.4.08
základní: od 8.4.08
Konference:
23.995,- Kã + DPH
24.995,- Kã + DPH
25.995,- Kã + DPH
Registrace a cena pro státní správu a samosprávu:
zv˘hodnûná: do 6.3.08
zv˘hodnûná: 7.3. - 7.4.08
základní: od 8.4.08
Konference
10.995,- Kã + DPH
11.995,- Kã + DPH
12.995,- Kã + DPH
Po obdrÏení Va‰í pfiihlá‰ky dostanete do 14 dnÛ písemné potvrzení o pfiihlá‰ení. Uvedenou ãástku poukaÏte, prosím, po obdrÏení faktury na
uvedené konto v âeské republice. Prosíme – uveìte bezpodmíneãnû na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno úãastníka a firmy a kód
konference C0776. Uvedenou ãástku zaplaÈte, prosím, pfied zaãátkem konference. Pfiístup na konferenci mÛÏe b˘t umoÏnûn jen tehdy, do‰la-li
platba na na‰e konto. Pfii zaplacení úãastnického poplatku pozdûji neÏ 14 dní pfied zaãátkem konference Vás prosíme o pfiedloÏení kopie dokladu
o zaplacení v konferenãním sekretariátu.
VÁ· KONTAKT NA NÁS
Pfiihlá‰ka:
Obsah konference
Zmûny adresy/marketing
Partnerství & v˘stavnictví
Mgr. Hedvika Máchová
Veronika Svítková
Ondfiej Jobánek
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+420
+420
+420
+420
Přihlaste se ještě dnes • tel. +420 222 074 555 • fax +420 222 074 524 • www.konference.cz
222
222
222
222
074
074
074
074
555
503
527
520
PONDĚLÍ 28. DUBNA 2008
Pfiedseda dne: Jan PotÛãek, ‰éfredaktor DigiZone.cz,
Internet Info, s.r.o., Praha
Ing. Zdenûk Duspiva, pfiedseda Národní koordinaãní
skupiny pro digitální vysílání v âR, Ministerstvo
vnitra âR, Praha
Od 8.30 hod. V˘dej podkladÛ ke konferenci
12.30 hod. Spoleãn˘ obûd
9.00 hod. Uvítání Institute for International Research
a úvodní slovo pfiedsedy dne
9.10 hod.
Startujeme: jaká je aktuální situace
digitalizace v České republice?
Ing. Jifií Vykydal, vedoucí útvaru rozvoje a investic,
âeské Radiokomunikace, a.s., Praha
9.55 hod.
Zhodnoťme dosavadní praktické
zkušenosti s digitálním vysíláním:
Domažlicko – Ústecko – Plzeňsko
• Vypnutí analogového vysílání na DomaÏlicku
a dopad na televizní diváky – stav k bfieznu 2008
• Zku‰enosti s provozem DVB-T technologií
sítû A – Buková Hora, stav k bfieznu 2008
• Mûfiení pokrytí – v˘sledky mûfiení
• Problematika vzájemného ru‰ení analogového
a digitálního TV vysílání (tuzemské a
pfieshraniãní) – stav k bfieznu 2008
• Dohled nad multiplexem A – stav k bfieznu 2008
Ing. Jan Hamáãek, vedoucí útvaru provozu vysílacích
systémÛ, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha
10.40 hod. Pfiestávka na kávu
13.30 hod.
Technický plán přechodu a hodnocení
postupu digitalizace v ČR
•
•
•
•
Panelová
diskuse
Technick˘ plán pfiechodu a jeho naplÀování
Stav legislativy a její zmûny
Problematika licencí pro digitální vysílání
Hodnocení dosavadních aktivit pfiechodu na digitální
vysílání, pfienositelnost zku‰eností
Jifií Balvín, generální fieditel, Stanice O, a.s.;
pfiedseda Asociace digitálních televizí, Praha
Ing. Zdenûk Duspiva, pfiedseda Národní koordinaãní
skupiny pro digitální vysílání v âR, Ministerstvo
vnitra âR, Praha
PhDr. Pavel Dvofiák, CSc., pfiedseda Rady âTÚ,
âesk˘ telekomunikaãní úfiad, Praha
Ing. Ivo Ferkl, fieditel sekce techniky, TV Nova, CET
21 spol. s.r.o., Praha
Ing. Pavel Hanu‰, manager programu digitalizace,
âeská televize, Praha
Ing. Martin Roztoãil, fieditel úseku vysílacích sluÏeb,
âeské Radiokomunikace, a.s., Praha
Ing. Václav Îák, pfiedseda, Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání, Praha
Zástupce FTV Prima, spol. s r.o., Praha
14.30 hod. Pfiestávka na kávu
14.50 hod.
11.00 hod.
Technický plán přechodu na digitální
vysílání – základní stavební kámen české
digitalizace. Seznamte se s finální verzí!
• Vyhodnocení pfiipomínkového fiízení
• Úpravy v TPP a dal‰í plánovan˘ postup
PhDr. Pavel Dvofiák, CSc., pfiedseda Rady âTÚ,
âesk˘ telekomunikaãní úfiad, Praha
11.45 hod.
Národní koordinační skupina pro zavádění
zemského digitálního vysílání informuje
o své činnosti. Jak pokračuje informační
kampaň k přechodu na digitální vysílání v ČR?
• Dosavadní ãinnost NKS v procesu pfiechodu na
digitální vysílání
• Hodnotíme informaãní kampaÀ a pfiedstavujeme dal‰í
plánované kroky
• Riziková místa a procesy pfii pfiechodu na digitální
vysílání v âR
• Zku‰enosti s informaãní kampaní na DomaÏlicku
a jejich pfienositelnost
Novela zákona o elektronických
komunikacích: jaký je aktuální stav?
Pozván: Mgr. Zdenûk Zajíãek, námûstek ministra
pro vefiejnou správu, informatiku, legislativu
a archivnictví, Ministerstvo vnitra âR, Praha
Proces digitalizace se t˘ká nejen televize: jaká je
situace v oblasti rozhlasového vysílání?
15.35 hod.
Český rozhlas připravuje zahájení
digitálního vysílání!
• Jaké jsou první zku‰enosti z experimentálního provozu?
Ing. Pavel Balíãek, zástupce fieditele úseku techniky,
âesk˘ rozhlas, Praha
16.20 hod.
HDTV – horké téma digitálního vysílání!
• Je uÏ na ãeském trhu dostatek HD obsahu pro
plnohodnotné vysílání?
• HDTV jako FTA nebo neplacená televize?
Přihlaste se ještě dnes • tel. +420 222 074 555 • fax +420 222 074 524 • www.konference.cz
• Jaké obchodní modely uspûjí pfii prodeji HD obsahu?
• Nonstop Kino HD a Nova HD – zku‰enosti s vysíláním
v sítích DVB-S, -T a -C v IP-TV
• HDTV v USA, Japonsku a v Evropû
• HD-ready pfiijímaãe na ãeském trhu a jejich cenové relace
• Vítûzové závod Blu-Ray versus HD-DVD? Jsou to piráti?
Mgr. Jakub Ditrich, nezávisl˘ konzultant, Praha
17.05 hod. Závûreãné shrnutí prvního dne konference
pfiedsedou
17.15 hod. Následuje koktejl
KOKTEJL
Na závûr prvního dne konference Vás IIR srdeãnû
zve na skleniãku vína. VyuÏijte této pfiíleÏitosti
k neformální v˘mûnû názorÛ s kolegy
v pfiíjemné atmosféfie.
ÚTERÝ 29. DUBNA 2008
10.50 hod.
Jaká je připravenost výrobců terminálů na
poskytování služby DVB-H?
Zástupce Nokia Siemens Network Czech Republic,
s.r.o., Praha
11.35 hod.
Legislativní změny a jejich možné dopady
na komerční aktivity v oblasti vysílání na
mobilní telefony
• Smluvnû regulaãní prostfiedí
• Zmûny po pfiijetí zákona ã. 304/2007 Sb. ve vztahu
k vysílání na mobilní telefony
- kfiíÏové vlastnictví
- registrace pfievzatého vysílání
- must carry
- PAL standard
• Poplatky související s uÏíváním mobilního telefonu
(stávající úprava a úvahy de lege ferenda)
• Evropsk˘ regulaãní rámec s pfiihlédnutím k aspektÛm
vysílání na mobilní telefony
Mgr. Petr Josefi, senior právník,
T-Mobile Czech Republic, a.s., Praha
Pfiedseda dne: Filip RoÏánek, vedoucí redakce âesk˘
rozhlas online, âesk˘ rozhlas, Praha
12.20 hod. Spoleãn˘ obûd
9.00 hod.
13.20 hod.
Česká televize: projekty ve znamení
digitalizace
Zástupci Asociace provozovatelÛ mobilních sítí, Praha
•
•
•
•
Postavení a role âT v procesu digitalizace
Multiplex vefiejné sluÏby a související aktivity
Legislativní podmínky pro zahájení vysílání
Technické podmínky (kmitoãty, v˘kony vysílaãÛ,
koordinace se zahraniãím, jednání s âTÚ)
• Pfiedpokládané termíny zahájení vysílání multiplexu
âeské televize
• Zhodnocení strategick˘ch aktivit âT v oblasti IP-TV
Ing. Pavel Hanu‰, manager programu digitalizace,
âeská televize, Praha
9.45 hod.
Změna směrnice Televize bez hranic byla
schválena – seznamte se obsahem
a s (možnými) dopady! Jak bude směrnice
aplikována do českého práva?
• Nov˘ regulaãní rámec pro audiovizuální mediální sluÏby
• Spoleãná obsahová pravidla
• Televizní vysílání, audiovizuální mediální sluÏba
na vyÏádání – zvlá‰tní pravidla
JUDr. Petra Smolíková, vrchní fieditelka sekce A,
Ministerstvo kultury âR, Praha
10.30 hod. Pfiestávka na kávu
DVB-H: budoucnost v ČR
14.05 hod.
Přehled platforem mediální zábavy v České
republice. Současnost a očekávaný vývoj
Filip RoÏánek, vedoucí redakce âesk˘ rozhlas On-line,
âesk˘ rozhlas, Praha
14.35 hod. Pfiestávka na kávu
14.55 hod.
Fenomén IP-TV v barvách telekomunikačního
operátora Orange Slovensko, a.s.
• Mapa poskytování sluÏby IP-TV v SR
• Seznamte se s na‰í sluÏbou! Kde vidíme specifickou
pozici na‰í sluÏby mezi médii?
• Marketing & IP-TV
- kdo je nበzákazník?
- specifika marketingov˘ch aktivit u sluÏby IP-TV
- edukace spotfiebitele jako imperativ
• Tajemná interaktivita?
• IP-TV jako reklamní médium
• Dal‰í strategické plány
Ing. Marián Hol˘, analytik strategie, Orange
Slovensko, a.s., Bratislava, Slovenská republika
Přihlaste se ještě dnes • tel. +420 222 074 555 • fax +420 222 074 524 • www.konference.cz
Trochu odjinud… – internetové videoprojekty. Ani
pro Vás by nemûly b˘t velkou neznámou!
Z nabídky konferencí, seminářů
a tréninků IIR
15.10 hod.
N-Joy.cz – když je v hlavní roli uživatel…
• Projekt: souãasnost, cíle a oãekávání
• Pohled na spektrum médií
- kde vidíme svou pozici ve vztahu k ostatním
(televizním) médiím?
- vize dlouhodobého v˘voje
• Kdo je na‰ím typick˘m uÏivatelem a jaké cesty
jsme k nûmu zvolili?
- vyhodnocujeme úspû‰nost rÛzn˘ch druhÛ videí
• Vlastní produkce versus uÏivatelsk˘ obsah
• Kde hledáme a nacházíme prostor pro spolupráci
s ostatními médii?
David Hác, managing director, Fun Power, s.r.o., Praha
15.55 hod. Závûr druhého dne konference
Kdo se zúčastní naší konference
zástupci telekomunikaãních
spoleãností
drÏitelé licence pro digitální
vysílání a zájemci o ni
poskytovatelé technologií
a obsahu
zástupci institucí
státní správy
konzultanti
ostatní zájemci
o digitalizaci
Partnerství & výstavnictví
Na‰e publikum je Va‰e cílová skupina!
Konference IIR jsou vynikající pfiíleÏitostí pro
cílen˘ marketing Va‰í firmy!
V pfiípadû zájmu o partnerství
a v˘stavnictví Vám rád poradí:
Ondfiej Jobánek, tel.: +420 222 074 520
e-mail: [email protected]
Institute for International Research
Partnerství & v˘stavnictví,
Rumunská 1, 120 00 Praha 2
Audit bezpeãnosti informaãních
technologií (semináfi),
4. - 5. bfiezna 2008, Praha
Certifikovan˘ IT cost controller (trénink),
10. - 14. bfiezna 2008, Praha
Service Oriented Architecture (konference)
26. - 27. bfiezna 2008, Praha
Certifikovan˘ Service Level Manager (trénink),
7. - 11. dubna 2008, Praha
Terminology of Contracts (trénink),
16. - 17. dubna 2008, Praha
Jednání pod tlakem (trénink),
22. - 23. dubna 2008, Praha
Last Minute Business English (trénink),
20. - 21. kvûtna 2008, Praha
Testování Software (trénink),
27. - 28. kvûtna 2008, Praha
Moderní managerská psychologie pro
vedoucí pracovníky (trénink),
27. - 28. kvûtna 2008, Praha
Efektivní vedení a motivování
spolupracovníkÛ (trénink),
27. - 29. kvûtna 2008, Praha
Internet & intranet nástrojem moderní
komunikace (trénink),
9. - 11. ãervna 2008, Praha
Rétorika pro pokroãilé: Jak zvládat
nepfiíjemné prezentaãní situace (trénink),
17. - 18. ãervna 2008, Praha
Assertiveness, Negotiation
and Presentation Skills (trénink),
17.-19. ãervna 2008, Praha
Umûní konfliktní a strategické
komunikace (trénink),
24. - 25. ãervna 2008, Praha
Přihlaste se ještě dnes • tel. +420 222 074 555 • fax +420 222 074 524 • www.konference.cz

Podobné dokumenty

Stáhněte si PDF Akademického bulletinu

Stáhněte si PDF Akademického bulletinu Ústav pro hydrodynamiku AV âR, v. v. i. 1. UH je zamûfien na v˘zkum a v˘voj v oblastech mechaniky tekutin a disperzních soustav, reologie a reometrie, bioreologie bunûk a tkání, hydrodynamick˘ch a t...

Více

stáhnout

stáhnout pÛdorysy, pohledy a fiezy budovy (aÈ uÏ ve formû papírov˘ch nebo digitálních v˘kresÛ). InÏen˘r musí definovat vyuÏití místností, z pÛdorysÛ a fiezÛ spoãítat objemy, urãit konstrukãní materiály, (pokr...

Více

PDF 1100kB

PDF 1100kB Díky povodním byl sbor dovybaven na úroveÀ srovnatelnou s vybavením hasiãÛ okresního mûsta. Hodnû nám pomohla finanãní pomoc od pfiátel z anglického mûsta Harlow, spolupráce s radnicí Prahy 15 a spo...

Více

Srpen - Madam Business

Srpen - Madam Business Mimofiádná, ãasovû vymezená zv˘hodnûná nabídka se t˘ká Ïádostí o pfieklenovací úvûry Topkredit, Topkredit plus a Tophypo, které budou doruãeny na ústfiedí âMSS do 31. srpna 2011.

Více

3.7.6 Zásoby na cestű a nevyfakturované dodávky

3.7.6 Zásoby na cestű a nevyfakturované dodávky 1. Pfiíjemky za dodávky materiálu a zboÏí pfievzatého na sklad. 2. Pfievod pasivních poloÏek na úãtech pofiízení zásob na pfiíslu‰né úãty nevyfakturovan˘ch dodávek zásob ocenûné ve skladové cenû. 3. Sto...

Více

MAGAZÍN Česká rafinérská jaro 2005

MAGAZÍN Česká rafinérská jaro 2005 mezioperaãní a v˘stupní kontrolu kvality produktÛ. Ov‰em v mimofiádn˘ch situacích, jako je najíÏdûní nov˘ch jednotek, je paleta jejich úkolÛ podstatnû ‰ir‰í. Pfiípravu na jejich plnûní má na starosti...

Více

Videx A4 2007 36 str

Videx A4 2007 36 str komunikace s venkovní stanicí) ze systému. Tato funkce pfiiná‰í uÏivateli tyto v˘hody: - uÏivatel mÛÏe bez obav vést privátní hovor s venkovní stanicí - dvefiní zámek mÛÏe b˘t uvolnûn pouze uÏivate...

Více