Zavřeno

Komentáře

Transkript

Zavřeno
Elektrické otočné servopohony
SAExC 07.1 – SAExC 16.1
SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou
AMExC 01.1
Certificát-registr. Č.
12 100/104 4269
Návod k obsluze
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Platnost tohoto návodu:
Návod k obsluze
Tento návod platí pro otočné servopohony SA(R)ExC 07.1 - SA(R)ExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1. Návod platí pro uzavírání armatury
směrem doprava, tzn. kdy se hnací hřídel pro uzavření armatury otáčí ve
směru hodinových ručiček.
Obsah
Strana
1. Bezpečnostní pokyny
1.1
Rozsah použití
1.2
Uvedení do provozu (elektrické připojení)
1.3
Údržba
1.4
Výstražná upozornění
4
4
4
4
4
2.
Krátký popis
4
3.
Technické údaje
5
4.
Doplňující informace k legendě výkresu zapojení
8
5.
Přeprava a skladování
9
6.
Obal
9
7.
Montáž na armaturu/ převodovku
10
8.
Ruční pohon
12
9. Elektrické připojení
9.1
Připojení s konektorem Ex a svorkovnicí
9.2
Připojení se zásuvnými svorkami Ex
9.3
Vytápění
9.4
Ochrana motoru
9.5
Dálkový vysílač polohy
9.6
Nasazení krytu
13
13
14
15
15
15
15
10. Otevření ovládacího prostoru servopohonu
10.1
Sejmout víko ovládacího prostoru
10.2
Stáhnout kotouč ukazatele polohy
16
16
16
11. Nastavení polohového vypínání
11.1
Nastavení koncové polohy ZAVŘENO (černé pole)
11.2
Nastavení koncové polohy OTEVŘENO (bílé pole)
11.3
Přezkoušení polohového vypínání
17
17
17
17
12. Nastavení pro chod ve směru k poloze ZAVŘENO (černé pole)
12.1
Nastavení pro chod ve směru k poloze ZAVŘENO (černépole)
12.2
Nastavení pro chod ve směru k poloze OTEVŘENO (bílé pole)
18
18
18
13. Nastavení momentového vypínání
13.1
Nastavení
13.2
Přezkoušení spínačů pro momentové a polohové vypínání DUO
19
19
19
14. Zkušební provoz
14.1
Přezkoušet směr otáčení:
14.2
Přezkoušet nastavení polohového vypínání
14.3
Přezkoušet způsob vypínání
14.4
Přezkoušet funkci vybavovacího obvodu pro termistory
20
20
21
21
21
15.
22
Nastavení potenciometru
16. Nastavení elektronického vysílače polohy RWG
16.1
Nastavení 2-vodičové soustavy (4 - 20 mA) a 3-vodičové/ 4-vodičové soustavy (0 - 20 mA)
16.2
Nastavení 3-vodičové/ 4-vodičové soustavy (4 - 20 mA)
23
24
25
17.
Nastavení mechanického ukazatele polohy
26
18.
Uzavření ovládacího prostoru servopohonu
26
2
Návod k obsluze
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Stránka
19. Ovládací jednotka AMExC 01.1
19.1
Funkce diagnostických LED na desce vstupu/výstupu (standardní provedení)
19.2
Programování desky logiky
19.3
Signál EMERGENCY OPEN a signál EMERGENCY CLOSE
27
27
28
29
20. Polohový regulátor
20.1
Technické údaje
20.2
Nastavení
20.2.1
Nastavit druh signálu
20.2.2
Nastavit chování servopohonu při výpadku signálu
20.3
Seřízení regulátoru v koncové poloze ZU (Zavřeno) (standardní provedení)
20.4
Seřízení regulátoru v koncové poloze AUF (Otevřeno) (standardní provedení)
20.5
Nastavení citlivosti
20.6
Seřízení regulátoru v koncové poloze AUF (Otevřeno) (inverzní provoz)
20.7
Seřízení regulátoru v koncové poloze ZU (Zavřeno) (inverzní provoz)
20.8
Regulátor s děleným rozsahem
20.8.1
Popis funkce regulátoru s děleným rozsahem
20.8.2
Programování
20.8.3
Seřízení regulátoru s děleným rozsahem
30
30
30
31
32
33
34
34
36
37
38
38
38
38
21. Taktovač (na přání)
21.1
Funkce diagnostických LED (s taktovačem)
21.2
Nastavení začátku a konce taktu pomocí polohového vypínání DUO
21.3
Nastavení doby chodu a doby pauzy
40
40
41
42
22.
Pojistky
43
23.
Údržba
44
24.
Mazání
45
25.
Likvidace a recyklace
45
26.
Servis
45
27.
Seznam náhradních dílu otočných servopohonů SA(R)ExC 07.1 - SA(R)ExC 16.1
46
28.
Seznam náhradních dílu ovládací jednotky AMExC 01.1 s konektorem
48
29.
Seznam náhradních dílu ovládací jednotky AMExC 01.1 se svorkami
50
30.
Osvědčení PTB
52
31.
Osvědčení o shodě a prohlášení výrobce
Rejstrík
Adresy kanceláří a zastoupení firmy AUMA
54
55
56
3
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
1.
Bezpečnostní pokyny
1.1
Rozsah použití
Servopohony AUMA jsou určeny pro ovládání průmyslových armatur, jako
např. ventilů, šoupátek, klapek a kohoutů. Jiná použití vyžadují souhlas
výrobce. Za škody případně vzniklé jiným použitím výrobce neručí. Riziko
nese sám uživatel. K podmínce správného použití patří i dodržování tohoto
návodu k obsluze.
1.2
Uvedení do provozu
(Elektrické připojení)
Práce v prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex) podléhají zvláštním
ustanovením (evropská norma EN 60079-17), která se musí dodržovat.
Práce na otevřených servopohonech pod napětím se smějí provádět jenom
pokud je zajištěno, že po dobu prací nehrozí nebezpečí výbuchu.
Přitom je třeba respektovat přídavná národní ustanovení.
Při provozu elektrických přístrojů jsou nutně určité díly pod nebezpečným
napětím. Práce na elektrických zařízeních nebo přístrojích smí provádět
podle platných elektrotechnických předpisů jenom odborník nebo
pověřená osoba pod vedením a dozorem odborníka.
1.3
Údržba
Bezpodmínečně nutno dodržovat pokyny pro údržbu (viz strana ) protože
jinak není zaručena bezpečná funkce servopohonu.
1.4
Výstražná upozornění
Při nedodržování výstražných upozornění může dojít k těžkým poraněním
osob nebo ke značným věcným škodám. Obsluhující personál s
přiměřenou kvalifikací musí být podrobně seznámen se všemi výstrahami,
které jsou obsaženy v tomto návodu k obsluze.
Bezvadný a bezpečný provoz předpokládá přiměřenou dopravu, odborné
skladování, instalaci, montáž i pečlivé uvedení do provozu.
Pro zdůraznění postupů důležitých s hlediska bezpečnosti, jsou v návodu k
obsluze bezpečnostní pokyny označeny těmito piktogramy:
Tento symbol znamená: Upozornění!
Upozornění označuje aktivity nebo postupy, které mohou mít podstatný
vliv na řádný provoz. Při jejich nedodržení mohou za určitých okolností
vzniknout následné škody.
Tento symbol znamená: Elektrostaticky ohrožené součástky!
Když je tento symbol umístěn na deskách s plošnými spoji, nacházejí se na
nich součástky, které se mohou poškodit nebo zničit elektrostatickými
výboji. Pokud se pracovník při seřizování, měření nebo výměně desek musí
součástek dotýkat, musí se bezprostředně před tím postarat, aby se
dotknutím uzemněné, kovové plochy (např. skříně servopohonu) zbavil
svého náboje.
Tento symbol znamená: Výstraha!
Výstraha označuje aktivity nebo postupy, které pokud nejsou řádně
provedeny, mohou vést ke zvýšenému bezpečnostnímu riziku pro osoby
nebo věcné hodnoty.
2.
Krátký popis
Otočné servopohony AUMA typ SA(R)ExC 07.1 – SA(R)ExC 16 jsou
zkonstruovány jako modulární funkční jednotky. Servopohony jsou
poháněny elektromotorem a řízeny ovládací jednotkou AMExC 01.1, která
je součástí dodávky. Dráhu přestavení určují polohové vypínače v obou
koncových polohách. K vypnutí v obou koncových polohách možno použít
i momentové vypínače. Způsob vypínání definuje výrobce armatury.
4
Návod k obsluze
3.
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Technické údaje
Tabulka 1: Technické údaje otočných servopohonů SA(R)ExC 07.1 SA(R)ExC 16.1
Vybavení a funkce
Ochrana proti výbuchu
Stupně ochrany
Typové osvědčení EU
Pracovní režim
1)
Motory
Třída izolace
Ochrana motoru
Samosvornost
Polohové vypínání
Momentové vypínání
Zpětné hlášení polohy, analogové
(na přání)
Mechanický ukazatel polohy
(na přání)
Indikace chodu (běhu)
Vytápění v ovládacím prostoru
Ruční provoz
Elektrické připojení ovládací
jednotky
Závit pro kabelové průchodky
Výkres zapojení
Připojovací tvary
standardně: II2G EEx de IIC T4
II2G c IIC T4
na přání:
II2G EEx d IIC T4
II2G c IIC T4
Prostor motoru:
d
pevný závěr EEx d
Ovládací prostor:
d
pevný závěr EEx d
Skříň ovládací jednotky:
d
pevný závěr EEx d
Připojovací prostor:
e
zajištěné provedení EEx e
d
(na přání) pevný závěr EEx d
Prostor převodovky:
c
konstrukční bezpečnost
PTB 01 ATEX 1087
standardně: SAExC:
krátkodobý provoz S2 - 15 min
SARExC:
přerušovaný provoz S4 - 25 %
na přání:
SAExC:
krátkodobý provoz S2 - 30 min
SARExC:
přerušovaný provoz S4 - 50 %
trojfázový asynchronní motor, provedení IM B9 podle IEC 34
F, tropická odolnost
standardně: SAExC:
3 PTC termistory (podle DIN 44082)
SARExC:
3 PTC termistory (podle DIN 44082)
na přání:
SAExC:
3 PTC tepelné spínače (NC)
ano ( v rozsahu 4 až 90 ot/min)
Nastavitelná mechanická počítadla pro koncové polohy CLOSED (Zavřeno) a OPEN (Otevřeno)
pro 1až 500 otáček na zdvih (na přání pro 1 až 5000 otáček na zdvih)
standardně: jednoduchý spínač (1 NC a 1 NO) pro každou koncovou polohu
na přání:
tandemový spínač (2 NC a 2 NO) pro každou koncovou polohu,
galvanicky
oddělené kontakty
trojitý spínač (3 NC a 3 NO) pro každou koncovou polohu,
galvanicky oddělené kontakty
spínač pro mezipolohu (polohové vypínání DUO)
spojitě přestavitelné momentové vypínání pro směr chodu k poloze OPEN (Otevřeno) a
CLOSE (Zavřeno)
standardně: jednoduchý spínač (1 NC a 1 NO) pro každý směr
na přání:
tandemový spínač (2 NC a 2 NO) pro každý směr, galvanicky oddělené
kontakty
potenciometr nebo proudová smyčka 0/4 – 20 mA
další informace viz samostatný katalogový list
spojité ukazování, nastavitelný kotouč ukazatele se symboly OPEN (Otevřeno) a CLOSE
(Zavřeno
blikač
standardně: odporové vytápění 5 W, 24 V DC
na přání:
samoregulující vytápění s termistorem (PTC), 5 – 20 W
110 – 250 V DC/AC, 24 – 48 V DC/AC
Kolo pro ruční nastavování a nouzové ovládání, při elektrickém provozu je v klidu
na přání:
uzamykatelné ruční kolo
kulatý konektor AUMA
standardně: metrický závit
na přání:
závit Pg, závit NPT, závit G
SAExC
KMS TP 210/001 (základní provedení)
SARExC
KMS TP 200/001 (základní provedení)
A, B1, B2, B3, B4 podle EN ISO 5210
A, B, D, E podle DIN 3210
C E podle DIN 3338
Nestandardní tvary připojení: AF, AK, AG, IB1, IB3
Podmínky nasazení
Stupeň krytí podle EN 60 529
1)
standardně: IP 67
Pro oba stupně krytí je připojovací prostor utěsněn proti vnitřnímu prostoru (double
sealed)
Platí při teplotě okolí 20 ˚C a při průměrném zatížení momentem za chodu podle technických údajů pro SAExC. Překročení
pracovního režimu není přípustné.
5
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Ochrana proti korozi
Návod k obsluze
standardně: KN
vhodná pro umístění v průmyslovém prostředí, ve vodárnách
nebo elektrárnách při malém znečištění ovzduší
na přání:
KS
vhodná pro umístění v prostředí s ovzduším příležitostně nebo
trvale znečištěným škodlivými látkami v mírné koncentraci
(např. čističky odpadních vod, chemický průmysl)
KX
vhodná pro umístění v prostředí s velkou vlhkostí vzduchu a
s mimořádným znečištěním škodlivými látkami v silné koncentraci
KX-G jako KX, ale v provedení bez vnějších dílů zhotovených z hliníku
standardně: stříbrošedá (DB 701, podobná odstínu RAL 9007)
na přání:
jiné odstíny jsou možné po dohodě
standardně: dvousložková barva
standardně: – 20 ˚C až + 40 ˚C
na přání:
– 40 ˚C až + 40 ˚C (pro nízké teploty)
– 50 ˚C až + 40 ˚C (pro extrémně nízké teploty)
1 g, pro 10 až 200 Hz
2)
Normální barva
Krycí lak
Teplota okolí
3)
Odolnost proti chvění
podle EN 60068-2-6
životnost
4)
Typ
Počet ovládacích cyklů OPEN-CLOSED-OPEN
(Otevřít – Zavřít – Otevřít) při 30 otáčkách na zdvih
SAExC 07.1 – SAExC 10.1
Typ
20.000
Počet
ovládán
v mil.
min.
SARExC 07.1 – SARExC 10.1
SARExC 14.1 – SARExC 14.5
Ostatní
Směrnice EU
Referenční podklady
5,0
3,5
Četnost spínání za hodinu při režimu S4-25 %
při očekávané životnostívyjádřené počtem
provozních hodin
5.000 h
1.000
700
10.000 h
20.000 h
500
350
250
175
Směrnice na ochranu proti výbuchu: (94/9/EG)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC): (89/336/EWG)
Směrnice pro nízké napětí: (73/23/EWG)
Směrnice pro stroje a zařízení: (98/37/EG)
Popis výrobku „Elektrické otočné servopohony SA (R)“
Informace „Elektrické servopohony a převodovky pro armatury podle ATEX“
Elektrické katalogové listy SA(R)ExC
Technické údaje SA(R)ExC
2) Při příležitostném nebo trvalém zatížení prostředí agresivními látkami doporučujeme vyšší stupeň ochrany proti korozi KS nebo KX.
3) Při příslušném provedení (nestandardní dimenzování) je možná teplota okolí až +60 ˚C.
4) Pro standardní provedení s konektorem Ex a svorkovnicí.
6
Návod k obsluze
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Tabulka 2: Technické údaje ovládací jednotky AMExC 01.1
Ochrana proti výbuchu
Typové osvědčení EU
Ochrana motoru
jako servopohon
jako servopohon
standardně: termistor (PTC podle DIN 44082)v servopohonu
vybavovací obvod s termistorem s možností resetu pomocí voliče funkce na
ovládacím panelu (kategorie ochrany 1 podle EN 954-1)
na přání:
tepelný spínač (s kontaktem NC) a tepelné nadproudové relé
Napájecí napìtí
viz typový štítek
Stykače výkonové části
mechanicky a elektricky blokované, max. 690 V AC, max. 7,5 kW
Řídicí napětí
standardně: 24 V DC z vnitřního síového zdroje, také pro řídicí vstupy
OPEN-STOP-CLOSE/ OPEN-CLOSE (Otevřít Stop Zavřít /
Otevřít Zavřít) a pro externí světelné signálky (Pmax = 2,5 W)
na pøání:
115 V AC z interního zdroje
Binární vstupy (řídicí vstupy)
standardně: OPEN-STOP-CLOSE
na přání:
přepínání AUTOMATIC-MANUAL (Automatika ručně) pro vstupní signály
OPEN-CLOSE (Otevřít – Zavřít)
Galvanické oddělení: optoèleny
Jmenovité napětí:
standardnì: 24 V DC, volitelně z vnitřního síového zdroje (max. zatížení do 50 mA)
nebo z vnějšího zdroje
Odběr proudu:
10 až 15 mA pro vstup
Analogové vstupy (na přání)
viz regulátor polohy
Reléové výstupy
sběrné hlášení poruchy:
(galvanicky oddělené)
- výpadek fáze
- ochrana motoru byla aktivovaná
- momentová chyba: hodnoty vypínacího momentu bylo dosaženo před koncovou
polohou (může být vypnuta)
4 signalizační relé:
koncová poloha OPEN (Otevřeno)
- koncová poloha CLOSED (Zavřeno)
- volič funkce v poloze LOCAL (místně)
- volič funkce v poloze REMOTE (dálkově)
Monitorování (diagnostické LED) - výpadek fáze a/nebo ochrana motoru byla aktivovaná
- momentová chyba: hodnoty vypínacího momentu bylo dosaženo před koncovou
polohou
Analogový výstup (na přání)
skutečná hodnota polohy (galvanicky oddělená) E2 = 0/4 20 mA
Polohový regulátor (na přání)
vstupní rozsah (požadovaná hodnota polohy) E1 = 0/4 – 20 mA
vstupní odpor 250 Ù
zpětná vazba (skutečná hodnota polohy): 0/4 20 mA
Jízda v nouzi (na pøání)
činná ve všech třech polohách voliče funkce LOCAL OFF REMOTE (Místně – Vypnuto
– Dálkově)
do koncové polohy zavřeno
do koncové polohy otevřeno
Taktovací provoz (na přání)
doba chodu / doba pauzy je nezávisle nastavitelná (1 až 30 s)
Ovládací panel
standardně: volič funkce
LOCAL OFF REMOTE (Místně – Vypnuto –
Dálkově), uzamykatelný, možnost vynulování (reset)
ochrany motoru
tlačítka
OPEN STOP CLOSE (Otevřít Stop Zavřít)
světelné signálky koncová poloha: OPEN (Otevřeno), FAULT (Porucha),
koncová poloha CLOSED (Zavřeno)
Stupeň krytí
jako servopohon
Teplota okolí
jako servopohon
Elektrické připojení
standardně: konektor Ex se svorkovnicí (šroubové připojení)
na přání:
připojení se zásuvnými svorkami Ex
1) Jen ve spojení s regulátorem polohy
1)
7
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
4.
Návod k obsluze
Doplňující informace k legendě výkresu zapojení
Informace A:
Pokud je vestavěn blikač (S5) je možná indikace chodu (kontakty se spínají
a rozpínají).
Směr chodu k poloze CLOSE (Zavřeno):
přívody X 6 X 7
Směr chodu k poloze OPEN (Otevřeno):
přívody X 6 X 8
V koncové poloze zůstávají kontakty sepnuty.
Při napojení na vnější programovatelný automat (PLC) možno signál blikače
vypnout spínačem DIP (tabulka 9, strana 28).
K
K
K
K
Informace B:
Výrobce armatury specifikuje způsob vypínání v koncových polohách.
Nastavení se zajistí programovacími spínači S1-2 a S3-2 (viz strana 28).
Aktivace momentového spínače v mezipoloze způsobí vypnutí servopohonu a aktivaci hlášení poruchy.
Při momentovém vypínání slouží polohové spínače k signalizaci. Musí se
nastavit tak, aby byl příslušný spínač mechanicky aktivován krátce před
dosažením koncové polohy. Jestliže je momentový spínač aktivován dříve
než polohový spínač, servopohon se vypne a objeví se hlášení poruchy.
Další možnosti programování, např. samosvornosti v provozním režimu
FERN (Dálkově), viz tabulka 9, strana 28.
Informace D:
Následující poruchy se snímají a mohou se jako galvanicky oddělené
sběrné hlášení poruchy přenést do dozorny:
- výpadek sítě
- výpadek fáze
- aktivace ochrany motoru
- momentový spínač aktivován před dosažením koncové polohy.
(hlášení této poruchy možno na desce logiky vypnout, viz tabulka 9,
strana 28)
Informace E:
Vstupní signály podle DIN 19 240.
Jmenovitý provozní proud vstupů X 2; X 3 a X 4 je 10 až 15 mA. Pokud se
používá vnitřní napětí 24 V DC pro dálkové ovládání, smí se spínat
pouze galvanicky oddělenými kontakty.
K
8
K
K
Informace F:
Při nesprávném sledu fází se točivé pole upraví automatickým přehozením
fází.Při výpadku fáze je servopohon v klidu. Porucha se zobrazí pomocí
diody LED V14 na desce vstupů / výstupů (viz strana 27). Hlášení poruchy
– viz informace D.
Informace G:
Vnitřní řídicí napětí (X 11 / +24 V popř. X 5 / – 24 V) se nesmí zatížit
připojením vnějších žárovek, relé apod.
K
K
Návod k obsluze
5.
Přeprava a skladování
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
..
.
..
..
Přeprava na místo určení v pevném obalu.
Nezvedat servopohon za ruční kolo.
Když je servopohon namontován na armaturu, zvedat za armaturu a
nikoliv za servopohon.
Skladovat v dobře větrané a suché místnosti.
Chránit proti podlahové vlhkosti uskladněním v regálu nebo na dřevěné
paletě.
Zajistit ochranu proti prachu a jiným nečistotám zakrytím servopohonu.
Nechráněné plochy ošetřit vhodným antikorozním přípravkem.
Pokud mají být servopohony skladovány delší dobu (déle než6 měsíců), je
třeba bezpodmínečně dodržet tyto body:
.
.
Před skladováním: zajistit ochranu nechráněných ploch, zvláště
výstupních dílů a montážních ploch, dlouhodobým antikorozním
přípravkem
Vždy asi po 6 měsících kontrolovat vznik koroze. Objevují-li se zárodky
koroze, provést novou ochranu proti korozi.
Po montáži servopohon ihned elektricky připojit, aby se vytápěním
zabránilo tvorbě rosného bodu.
6.
Obal
Výrobky firmy AUMA jsou pro přepravu z výrobního závodu chráněny
speciálními obaly. Obaly jsou vyrobeny z ekologicky vhodných, snadno
oddělitelných materiálů, které se dají znovu zhodnotit.
9
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
7.
Montáž na armaturu/ převodovku
.
.
.
Návod k obsluze
Před montáží prohlédnout servopohon zda není poškozen.
Poškozené díly je třeba nahradit originálními náhradními
díly.
Případná místa s poškozeným lakem po montáži na armaturu/ převodovku opravit.
Zvýšená teplota na přírubě armatury popr. na vřetenu
armatury:
Lze-li očekávat na přírubě armatury popr. na vřetenu
armatury teploty > 40 ˚C (napr. při průtoku horkých médií),
je nutná dohoda s výrobním závodem. Při posuzování
teploty neelektrických částí servopohonu, se zřetelem na
ochranu proti výbuchu, nejsou teploty > 40˚C brány na
zřetel.
Montáž je nejjednodušší, když hřídel armatury / hřídel převodovky směřuje
kolmo vzhůru. Servopohon možno ale namontovat i v libovolné poloze.
Servopohon se z výrobního závodu dodává nastavený do polohy CLOSED
(Zavřeno) (polohový vypínač v poloze Zavřeno je aktivován).
.
Přezkoušet, zda se připojovací příruba servopohonu hodí k armatuře /
převodovce.
Přírubu vystředit jako hybné uložení !
Připojovací tvary B1, B2, B3 nebo B4 (obr. A) se dodávají s vrtáním a
drážkou (zpravidla podle ISO 5210).
Obrázek A
Připojovací tvar B1/B2
zásuvné pouzdro
Připojovací tvar B3/B4
vrtání s drážkou
Při připojovacím tvaru A (obr. B-1) musí vnitřní závit pouzdra souhlasit se
závitem vřetene armatury. Pokud není závit výslovně objednán, dodává se
závitové pouzdro z výrobního závodu nevrtané popř. předvrtané. Konečné
obrobení závitového pouzdra viz další stránka.
Přezkoušet zda vrtání a drážka souhlasí se vstupním hřídelem armatury/
převodovky.
Dosedací plochy připojovací příruby servopohonu a armatury/
převodovky rádne odmastit.
Vstupní hřídel armatury/ převodovky lehce potřít tukem.
Servopohon nasadit na armaturu/ převodovku a upevnit. šrouby (min.
jakost 8.8, viz Tab. 3) rovnoměrně pevně přitáhnout do kříže
.
.
..
Tabulka 3: Moment pro utaení šroubù
Jakost 8.8
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
10
T (Nm)
A
25
50
87
220
420
Návod k obsluze
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Konečné obrobení závitového pouzdra (připojovací tvar A):
Obrázek B-1
Připojovací tvar A
Závitové pouzdro
80.3
80.01/80.02
80.2
..
.
.
..
.
..
Výstupní příruba se k tomu účelu nemusí sejmout ze servopohonu.
Středicí kroužek (80.2, obr. B-1) vyšroubovat z připojovací příruby.
Vyjmout závitové pouzdro (80.3) společně s axiálním jehelním věncem
(80.01) a kotoučem axiálního ložiska (80.02).
Axiální jehelní věnec a kotouč axiálního ložiska sejmout ze závitového
pouzdra.
Závitové pouzdro vyvrtat, vystružit a vyříznout závit.
Při upnutí dbát na dodržení rovinnosti a vyloučení házivosti!
Konečně obrobené závitové pouzdro očistit.
Axiální jehelní věnec s kotoučem axiálního ložiska namazat ložiskovým
mazivem a nastrčit na závitové pouzdro.
Kompletní závitové pouzdro opět vložit do připojovací příruby. Dbát na
to, aby upínky správně zapadly do drážky dutého hřídele.
Středicí kroužek zašroubovat a pevně přitáhnout až na doraz.
Několika zdvihy mazacího lisu vpravit přes tlakovou maznici víceúčelové
mazivo EP na bázi minerálních olejů v množství podle tabulky:
Tabulka 4: Množství mazacího tuku pro připojovací tvar A
Výstupní
člen
Množství
1)
A 07.2
A 10.2
A 14.2
A 16.2
A 25.2
A 30.2
A 35.2
A 40.2
A 48.2
1.5 g
2g
3g
5g
10 g
14 g
20 g
25 g
30 g
1) Pro tuk s hustotou ń = 0,9 kg/dmł
.
..
.
Ochranná trubka pro stoupající vřeteno armatury
U ochranných trubek, které jsou volně přibaleny, ovinout závit konopím,
teflonovou páskou nebo utěsnit těsnicím prostředkem.
Ochrannou trubku (1) zašroubovat do závitu (obr. B-2) a pevně utáhnout.
Při stupni ochrany proti korozi KS/ KX posunout těsnicí kroužek hřídele
(2) až ke skříni zařízení.
Překontrolovat zda nechybí ochranný klobouček (3) a zda není poškozen.
Obrázek B-2: Ochranná trubka pro stoupající vřeteno armatury
3
1
2
11
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
8.
Ruční provoz
Zapnutí ručního provozu:
Návod k obsluze
Při nastavování během uvádění do provozu, při poruše motoru nebo při
výpadku sítě možno servopohon ovládat ručně ručním kolem.
Ruční provoz se zapne pomocí vestavěné přepínací mechaniky.
.
Přepínací páku uprostřed ručního kola zdvihnout asi o 85˚, přitom ručním
kolem mírně otáčet sem a tam, až je ruční provoz v záběru (obr. C).
Obrázek C
.
Obrázek D
Ruční síla stačí pro ovládání přepínací páky. Prodloužení
páky není potřebné. Vynaložení příliš velké síly může vést
k poškození přepínací mechaniky
Přepínací páku uvolnit (silou pružiny se vrátí zpět do výchozí polohy, obr.
D). Jestliže se přepínací páka nevrátí zpět, je třeba jí pomoci rukou, aby
se vrátila do výchozí polohy.
Ovládání přepínací páky, pokud je motor v chodu (obr. E),
může způsobit zvýšené opotřebení přepínací mechaniky.
Obrázek E
.
Vypnutí ručního provozu:
12
Obrázek F
Ručním kolem možno otáčet v požadovaném směru (obr. F).
Ruční provoz se automaticky vypne při zapnutí motoru.
Jestliže je motor v chodu, ruční kolo je v klidu.
Návod k obsluze
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
9.
Elektrické připojení
9.1
Připojení s konektorem Ex a svorkovnicí
Obrázek G-1: Připojeni
50.0
Při pracích v prostředí s nebezpečím výbuchu je třeba
respektovat evropské normy EN 60079-14 ‘Zřizování
elektrických zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu a
EN 60079-17 ‘Zkoušení a údržba elektrických zařízení
v prostředích s nebezpečím výbuchu .
Práce na elektrických zařízeních nebo přístrojích smí
provádět podle platných elektrotechnických předpisů jenom
odborník nebo pověřená osoba pod vedením a dozorem
odborníka.
Při použití konektoru Ex (obr. G-1) se provede připojení elektrických přívodů
sítě po sejmutí krytu konektoru (50.0) na připojovacích svorkách EEx e
svorkovnice (51.0). Prostor oddělený pevným závěrem (stupeň ochrany
proti výbuchu EEx d) přitom zůstane uzavřený.
.
.
50.01
51.0
Obrázek G-2: Oddělení od sítě
50.0
51.0
51.02
.
.
.
Zkontrolovat, zda druh proudu, napětí sítě a frekvence souhlasí s údaji
motoru (viz typový štítek na motoru).
Povolit šrouby (50.01) a sejmout kryt konektoru (obr. G-1).
.
.
.
Vložit kabelové šroubované průchodky se schválením
EEx e a odpovídající použitým připojovacím vodičům.
Stupeň krytí IP 67 popř. IP 68 je zaručen jenom když jsou
použity vhodné kabelové šroubované průchodky.
Nevyužité otvory pro kabely nutno opatřit vhodnými uzavíracími zátkami.
Vodiče zbavit v délce 120 140 mm pláště.
žíly odizolovat: vodiče pro řízení v délce max. 8 mm, vodiče pro motor
max. 12 mm.
U lankových vodičů použít zakončovací trubičky podle normy DIN 46228.
Vodiče připojit podle výkresu zapojení MSP ’ KMS TP odpovídajícího
příslušné zakázce.
Příslušný výkres zapojení MSP ’ KMS TP je společně s návodem
k obsluze vložen do tašky odolné proti povětrnostním vlivům, která je při
expedici upevněna na ručním kole servopohonu. Pokud již nemá uživatel
výkres zapojení k dispozici, je možno si ho vyžádat s udáním obchodního
čísla (viz typový štítek) nebo přímo stáhnout z Internetu
(www.auma.com).
Jestliže se musí servopohon např. pro servisní účely odmontovat z armatury, může se oddělit od sítě, aniž by se musela rozpojovat kabeláž (obr.
G-2). K tomu účelu se vyšroubují šrouby (51.02) a konektor se vyjme. Kryt
konektoru (50.0) a svorkovnice (51.0) přitom zůstanou pohromadě.
Pevný závěr ! Před otevřením překontrolovat nepřítomnost
plynu a vypnutí napětí.
Obrázek G 3: Upevňovací rámeček
K ochraně proti přímému dotyku kontaktů a proti vlivům okolního prostředí
je k dostání speciální upevňovací rámeček (obr. G-3).
Upevòovací rámeèek
13
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
Tabulka 5: Technické údaje konektorů Ex se svorkovnicí pro servopohony do výbušného prostředí
Technické charakteristiky
Výkonové svorky
Ochranný vodič
Svorky pro řídicí obvody
Počet kontaktů max.
3
1
38
Označen
U1, V1, W1
podle VDE
Připojovací napětí max.
550 V
250 V
Jmenovitý proud max.
25 A
10 A
Způsob připojení na straně
zákazníka
šroubové připojení
1)
Průřez připojovaných vodičů max. 6 mm
2
1 až 24, 31 až 40, 47 až 50
šroubové připojení
šroubové připojení
6 mm
1,5 mm
2
2
Materiál: izolační těleso
Araldit/ Polyamid
Araldit/ Polyamid
Araldit/ Polyamid
Kontakty
mosaz (Ms)
mosaz (Ms)
Mosaz (Ms) pocínovaná
1) Vhodné pro připojení měděných vodičů. Při použití hliníkových vodičů je nutná dohoda s výrobcem.
9.2
Připojení se zásuvnými svorkami Ex
Elektrické přívody sítě se v tomto případě připojují pomocí svorek (obr.G-4).
Připojovací prostor má zde stupeň ochrany proti výbuchu ‘EEx e (zajištěné
provedení). Oddělení mezi připojovacím prostorem (zajištěné provedení) a
ovládací jednotkou AMExC 01.1 (pevný závěr) se realizuje průchodkou
vedení s integrovaným konektorem.
Obrázek G-4: Připojení
.
.
50.1
51.01
.
.
51.16
Obrázek G-5: Oddělení od sítě
14
.
.
.
Vložit kabelové šroubované průchodky se schválením
EEx e a odpovídající použitým připojovacím vodičům
Stupeň krytí IP 67 popř. IP 68 je zaručen jenom když jsou
použity vhodné kabelové šroubované průchodky.
Nevyužité otvory pro kabely nutno opatřit vhodnými uzavíracími zátkami.
Vodiče připojit podle výkresu zapojení MSP ’ KMS TP’ odpovídajícího
příslušné zakázce.
Příslušný výkres zapojení MSP ’ KMS TP ’ je společně s návodem
k obsluze vložen do tašky odolné proti povětrnostním vlivům, která je při
expedici upevněna na ručním kole servopohonu. Pokud již nemá uživatel
výkres zapojení k dispozici, je možno si ho vyžádat s udáním obchodního
čísla (viz typový štítek) nebo přímo stáhnout z Internetu (www.auma.com).
Jestliže se musí servopohon např. pro servisní účely odmontovat z armatury, může se oddělit od sítě, aniž by se musela rozpojovat kabeláž (obr.
G-5). K tomu účelu se vyšroubují šrouby (51.02) a úplný rámeček s
integrovaným konektorem se vyjme. Kryt svorek (50.1) a rámeček (51.16)
přitom zůstanou pohromadě.
50.1
51.16
Zkontrolovat, zda druh proudu, napětí sítě a frekvence souhlasí s údaji
motoru (viz typový štítek na motoru).
Povolit šrouby (51.01) a sejmout kryt svorek (50.1) (Obr. G 4)
51.02
Pevný závěr ! Před otevřením překontrolovat nepřítomnost
plynu a vypnutí napětí.
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
Obrázek G-6: Upevňovací
rámeček (příslušenství)
K ochraně proti přímému dotyku kontaktů a proti vlivům okolního prostředí
je k dostání speciální upevňovací rámeček (obr. G-6).
Tabulka 6: Technické údaje zásuvných pripojovacích svorek Ex pro servopohony do výbušného prostředí
Technické charakteristiky
Výkonové svorky
Ochranný vodič
Svorky pro řídicí obvody
Počet řadových svorek max.
3
1
48
Označení
U1, V1, W1
Dle VDE
1 až 48
Připojovací napětí max.
750 V
250 V
Jmenovitý proud max.
25 A
16 A
Způsob připojení
šroubové připojení
1)
Průřez připojovaných vodičů max. 10 mm až SA 16.1
2
šroubové připojení
klecová pružinová svorka
10 mm
2.5 mm lanko, 4mm drát
2
2)
2
1) Vhodné pro pøipojení mìdìných vodièù. Pøi pou¾ití hliníkových vodièù je nutná dohoda s výrobcem.
2) Na pøání se ¹roubovým pøipojením
9.3
Vytápění
Otočné servopohony AUMA mají standardně namontované elektrické
vytápění. Pokud není objednáno jinak, je standardně napájeno interně.
9.4
Ochrana motoru
K ochraně proti přehřátí a nepřípustně vysokým teplotám servopohonu jsou
do vinutí motoru zamontovány termistory, popř. tepelné spínače. Ochrana
motoru se aktivuje, jakmile je dosažena maximální přípustná teplota vinutí.
Po ochlazení motoru se normální stav obnoví vynulováním, tj. nastavením
voliče funkce na ovládacím panelu do polohy RESET.
9.5
Dálkový vysílač polohy
Pro připojení dálkových vysílačů polohy (potenciometr, RWG) je třeba
použít stíněné vodiče.
9.6
Nasazení krytu
..
..
Po připojení přívodů síového napětí:
Očistit těsnicí plochy na krytu konektoru popř. na krytu svorek.
Překontrolovat, zda je těsnění (O-kroužek) v pořádku.
Těsnicí plochy lehce potřít nekyselým mazivem, např. vaselinou.
Dělicí plochy nakonzervovat nekyselým antikorozním prostředkem.
.
.
Pevný závěr ! S víkem a díly skříně je třeba opatrně a pečlivě
zacházet. Dělicí plochy nesmí vykazovat stopy poškození
nebo znečištění. Kryt se nesmí při montáži zkřížit.
Nasadit kryt (50.0 obr. G-1 popř. 50.1 obr. G-4) a 4 šrouby rovnoměrně
přitáhnout do kříže.
Kabelové šroubované průchodky pevně utáhnout předepsaným
momentem, aby byl zaručen příslušný stupeň krytí.
15
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
10. Otevření ovládacího
prostoru servopohonu
Návod k obsluze
Pro následující nastavení (kapitoly 11. až 17.) se musí ovládací prostor
servopohonu otevřít a popř. stáhnout kotouč ukazatele polohy (pokud je
namontován).
Všechna nastavení platí jen pro ‘uzavírání armatury směrem doprava , tzn.
když se hnací hřídel pro uzavření armatury otáčí ve směru hodinových
ručiček.
Při pracích v prostředí s nebezpečím výbuchu je třeba
respektovat evropské normy EN 60079-14 ‘Zřizování
elektrických zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu a
EN 60079-17 ‘Zkoušení a údržba elektrických zařízení
v prostředích s nebezpečím výbuchu .
Práce na elektrických zařízeních nebo přístrojích smí
provádět podle platných elektrotechnických předpisů jenom
odborník nebo pověřená osoba pod vedením a dozorem
odborníka.
10.1 Sejmutí víka ovládacího prostoru
Pevný závěr ! Před otevřením překontrolovat nepřítomnost
plynu a vypnutí napětí.
.
Povolit 4 šrouby a sejmout víko ovládacího prostoru servopohonu
(obr. H).
Obrázek H-1: Víko s okénkem
Obrázek H-2: Víko bez okénka
šrouby
.
10.2 Demontáž kotouče ukazatele polohy
Pokud je kotouč ukazatele polohy namontován (obr. J), musí se stáhnout.
Jako páku k tomu možno popř. použít stranový klíč (asi 14 mm).
Obrázek J: Stáhnout kotouè ukazatele polohy
RSD
RDW
16
Kotouč ukazatele polohy
Návod k obsluze
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
11. Nastavení polohového vypínání
.
.
.
11.1 Nastavení koncové polohy ZAVŘENO (černé pole)
Otáčet ručním kolem ve směru hodinových ručiček až je armatura
uzavřena.
Po dosažení koncové polohy otočit ručním kolem asi o ½ otáčky zpět
(doběh). Při zkušebním provozu doběh zkontrolovat a popř. nastavení
polohového vypínání opravit.
Nastavovací šroub A (obr. K-1) stlačit a otáčet jím pod stálým tlakem
pomocí šroubováku (5 mm) ve směru šipky, přitom pozorovat ukazatel B.
Při citelném a slyšitelném pohybu rohatky poskočí ukazatel B vždy o 90˚.
Stojí-li ukazatel B 90˚ před bodem C, otáčet šroubem A dále již jenom
pomalu.Poskočí-li ukazatel B na bod C, potom již nastavovacím šroubem
dále neotáčet a uvolnit ho. Pokud došlo nedopatřením k přetočení ukazatele za bod C, pokračovat v otáčení nastavovacím šroubem dále ve
stejném směru a postup nastavení opakovat.
Obrázek K-1: Řídicí jednotka
P
T
B
E
C
F
A
.
.
D
11.2 Nastavení koncové polohy OTEVŘENO (bílé pole)
11.3 Přezkoušení polohového
vypínání
Otáčet ručním kolem proti směru hodinových ručiček, až je armatura
otevřena, potom ručním kolem otočit asi o ½ otáčky zpět.
Nastavovací šroub D (obr. K-1) stlačit a otáčet jím pod stálým tlakem
pomocí šroubováku (5 mm) ve směru šipky, přitom pozorovat ukazatel E.
Při citelném a slyšitelném pohybu rohatky poskočí ukazatel E vždy o 90˚.
Stojí-li ukazatel E 90˚ před bodem F, otáčet šroubem D dále již jenom
pomalu. Poskočí-li ukazatel E na bod F, potom již nastavovacím šroubem
dále neotáčet a uvolnit ho. Pokud došlo nedopatřením k přetočení ukazatele za bod F, pokračovat v otáčení nastavovacím šroubem dále ve
stejném směru a postup nastavení opakovat.
Èervené testovací knoflíky T a P (obr. K-1) umo¾òují ruènì ovládat polohové
vypínání.
.
.
Otáčení knoflíku T ve směru šipky WSR vybaví polohový spínač koncové
polohy CLOSED (Zavřeno).
Otáčení knoflíku P ve směru šipky WÖL vybaví polohový spínač koncové
polohy OPEN(Otevřeno).
17
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
12. Nastavení polohového vypínání DUO
Pomocí obou spínačů mezipolohy se nechá vypnout nebo zapnout
libovolná aplikace.
Bod zapínání (mezipoloha) musí být při nastavování najížděn
ze stejného směru jako následně v elektrickém provozu.
..
12.1 Nastavení pro chod ve směru k poloze ZAVŘENO (černé pole)
Armaturu nastavit do požadované mezipolohy.
Nastavovací šroub G (obr. K-2) stlačit a otáčet jím pod stálým tlakem
pomocí šroubováku (5 mm) ve směru šipky, přitom pozorovat ukazatel H.
Při citelném a slyšitelném pohybu rohatky poskočí ukazatel H vždy o 90˚.
Stojí-li ukazatel H 90˚ před bodem C, otáčet šroubem G dále již jenom
pomalu. Poskočí-li ukazatel H na bod C, potom již nastavovacím
šroubem dále neotáčet a uvolnit ho. Pokud došlo nedopatřením
k přetočení ukazatele za bod C, pokračovat v otáčení nastavovacím
šroubem dále ve stejném směru a postup nastavení opakovat.
Obrázek K-2: Řídicí jednotka
P
T
C
F
L
H
G
..
K
12.2 Nastavení pro chod ve směru k poloze OTEVŘENO (bílé pole)
18
Armaturu nastavit do požadované mezipolohy.
Nastavovací šroub K (obr. K-2) stlačit a otáčet jím pod stálým tlakem
pomocí šroubováku (5 mm) ve směru šipky, přitom pozorovat ukazatel L.
Při citelném a slyšitelném pohybu rohatky poskočí ukazatel L vždy o 90˚.
Stojí-li ukazatel L 90˚ před bodem F, otáčet šroubem K dále již jenom
pomalu. Poskočí-li ukazatel L na bod F, potom již nastavovacím šroubem
dále neotáčet a uvolnit ho. Pokud došlo nedopatřením k přetočení ukazatele za bod F, pokračovat v otáčení nastavovacím šroubem dále ve
stejném směru a postup nastavení opakovat.
Návod k obsluze
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
13. Nastavení momentového vypínání
13.1 Nastavení
..
Nastavovaný krouticí moment musí souhlasit s armaturou!
Změny nastavení provádět jen se souhlasem výrobce
armatur!
Obrázek L: Měřicí kotouče
Nastavení pro směr CLOSED
..
.
O
P
Nastavení pro směr OPEN
O
P
Povolit oba pojistné šrouby O na kotouči ukazatele (obr. L).
Přetočením nastavit kotouč se stupnicí P na požadovaný krouticí
moment (1 da Nm = 10 Nm).
Příklad:
Na obrázku L jsou nastaveny hodnoty:
3,5 da Nm = 35 Nm pro směr k poloze CLOSE (Zavřeno)
4,5 da Nm = 45 Nm pro směr k poloze OPEN (Otevřeno)
Pojistné šrouby O opět utáhnout.
.
.
Momentové spínače mohou být ovládány i při ručním provozu.
Momentové vypínání slouží jako ochrana proti přetížení
v celé dráze přestavení a také při polohovém vypínání
v koncových polohách.
13.2 Přezkoušení spínačů pro momentové a polohové vypínání DUO
Červené testovací knoflíky T a P (obr. K-2) umožňují ručně ovládat momentové vypínání:
.
.
.
.
Otáčení knoflíku T ve směru šipky DSR vybaví momentový spínač
koncové polohy CLOSED (Zavřeno). Červená signálka (Porucha) na
ovládacím panelu svítí.
Otáčení knoflíku P ve směru šipky DÖL vybaví momentový spínač
koncové polohy OPEN (Otevřeno). Červená signálka (Porucha) na
ovládacím panelu svítí.
Pokud je v servopohonu vestavěno polohové vypínání DUO (na přání),
ovládají se současně také spínače mezipolohy.
Po přezkoušení spínačů musí být možné červenou signálku (Porucha)
zhasnout jízdou v protisměru po stisknutí tlačítka OPEN (Otevřít) popř.
CLOSED (Zavřít) na ovládacím panelu.
19
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
14. Zkušební provoz
14.1 Přezkoušet směr otáčení
Návod k obsluze
Práce na otevřeném servopohonu pod napětím se smí
provádět jenom pokud je zajištěno, že po dobu těchto prací
nehrozí nebezpečí výbuchu.
Tato zkouška je nutná pouze při montáži ovládací jednotky na nástěnném
držáku. Při upevnění ovládací jednotky AMExC 01.1 přímo na servopohonu
je správný směr otáčení zaručen automatickou korekcí sledu fází a to i
v případě, že byly fáze při instalaci zaměněny.
.
.
Pokud je k dispozici kotouč ukazatele polohy, je třeba ho nasunout na
hřídel. Podle směru otáčení ukazatele polohy (obr. M-1) se snadno pozná
směr otáčení servopohonu.
Pokud není kotouč ukazatele polohy k dispozici, možno směr otáčení
pozorovat také na dutém hřídeli. K tomu účelu nutno vyšroubovat
závitovou zátku (čís. 27, obr. M-2).
Obr. M-1: Kotouè ukazatele polohy
CLOSE
OPEN
Obr. M-2: Otevøít otvor dutého27høídele
S1/S2
..
Servopohon pøestavit ruènì do støední polohy..
Voliè funkce na ovládacím panelu nastavit do polohy I pro místní ovládání
(obr. M-3).
Obrázek M-3: Volič funkce na ovládacím panelu
..
Zapnout síové napětí.
Stisknout tlačítko CLOSE (Zavřít) (obr. M-4) a pozorovat směr otáčení:
Obrázek M-4: Tlačítko CLOSE (Zavřít)
Obrázek M-5:Tlaèítko STOP
Při nesprávném směru otáčení servopohon ihned vypnout !
Servopohon možno vypnout tlačítkem ‘Stop (obr. M-5) nebo
současným otáčením obou testovacích knoflíků T a P (obr.
K-2) v libovolném směru. Následně sled fází v připojovacím
vedení k nástěnnému držáku opravit a zkoušku zopakovat.
Tabulka 7:
Směr otáčení kotouče ukazatele polohy:
proti směru hodinových ručiček
správně
Směr otáčení dutého hřídele:
ve směru hodinových ručiček
20
správně
Návod k obsluze
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
.
14.2 Přezkoušet nastavení polohového vypínání
Volič funkce na ovládacím panelu nastavit do polohy 0 AUS (Vypnuto)
(obr. M-6).
Obrázek M-6: Voliè funkce na ovládacím panelu
Napájení ovládací jednotky není v poloze OFF (Vypnuto)
pøerušeno.
..
Servopohon přestavit ručně postupně do obou koncových poloh.
Přezkoušet, zda je polohové vypínání pro obě koncové polohy správně
nastaveno. Přitom dávat pozor, zda je polohový spínač v příslušné
koncové poloze aktivován a zda se po změně směru otáčení opět vrátí
do původního stavu. Pokud tomu tak není, musí se polohové vypínání
znovu nastavit.
Při správně nastaveném polohovém vypínání:
Volič funkce na ovládacím panelu nastavit do polohy I pro místní
ovládání (obr. M-3).
Provést zkušební chod tlačítky OPEN-STOP-CLOSE (Otevřít Stop
Zavřít) na ovládacím panelu.
.
.
14.3 Přezkoušet způsob vypínání
14.4 Přezkoušet funkci
vybavovacího obvodu
pro termistory
.
.
Výrobce armatury určuje, zda se má vypínání v koncových polohách
zajišovat polohově nebo momentově.
Přezkoušení nastavení viz strana 28, kapitola 19.2.
Volič funkce na ovládacím panelu nastavit do polohy TEST (obr. M-7).
Při správné funkci se aktivace ochrany motoru signalizuje přes sběrné
hlášení poruchy a rozsvícením světelné signálky Fault (Porucha) na
ovládacím panelu.
Obrázek M-7: Volič funkce na ovládacím panelu
.
Volič funkce otočit do polohy RESET (obr. M-8):
Při správné funkci se hlášení poruchy zruší.
Obrázek M-8: Volič funkce na ovládacím panelu
Jestliže se při nastavení voliče funkce do polohy TEST žádná porucha
nehlásí, musí servisní pracovník firmy AUMA překontrolovat kabeláž a
volič funkce.
Pokud není třeba nastavení dalšího doplňujícího vybavení
(kapitola 15 až 17):
Ovládací prostor servopohonu uzavøít (viz strana 26, kapitola 18).
.
21
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
15. Nastavení potenciometru
Pro indikaci polohy na dálku
..
.
.
.
Armaturu přestavit do koncové polohy CLOSED (Zavřeno).
Stáhnout kotouč ukazatele polohy, pokud je namontován.
Potenciometr (E2) natočit ve směru hodinových ručiček až na doraz.
Koncová poloha ZU (Zavřeno) odpovídá nastavení 0 %; koncová poloha
OPEN (Otevřeno)
Potenciometr (E2) nepatrně otočit zpět z koncového dorazu.
V důsledku odstupňování převodového poměru redukční
převodovky pro vysílač polohy se neprojíždí vždy celý rozsah
odporu, popř. celý zdvih. Proto musí být zajištěna možnost
externího vyrovnání (nastavovací potenciometr).
Provést jemné nastavení nuly (bodu 0) vnějším nastavovacím potenciometrem (pro indikaci polohy na dálku).
Obrázek N: Řídicí jednotka
E2
22
Návod k obsluze
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
16. Nastavení elektronického vysílače polohy
Pro indikaci polohy na dálku nebo vnější regulaci
Po montáži otočného servopohonu na armaturu je třeba nastavení
přezkoušet měřením výstupního proudu (viz kapitola 16.1, popř. 16.2) a
v případě potřeby nastavení opravit.
Tabulka 8: Technické údaje vysílaèe polohy RWG 4020
Výkresy zapojení
MSP...KMS TP_ _ 4 / _ _ _
Výstupní proud
I
Napájecí napětí
U
Max. odběr
proudu
I
Max. odpor
smyčky
a
R
v
3-/ 4-vodičová soustava
MSP...KMS TP _ 4 _ / _ _ _
MSP...KMS TP _ 5 _ / _ _ _
2-vodičová soustava
0 – 20 mA, 4 – 20 mA
4 – 20 mA
24 V DC, ± 15 %
vyhlazené
14 V DC + (I x R ),
max. 30 V
24 mA při výstupním
proudu 20 mA
20 mA
600 W
(Uv - 14 V) / 20 mA
B
B
Deska vysílače polohy (obr. P-1) je umístěna pod krycí destičkou (obr. P-2).
Obrázek P-1: Deska vysílaèe polohy
23
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
..
..
Návod k obsluze
16.1 Nastavení 2-vodičové soustavy (4 – 20 mA) a 3-vodičové / 4-vodičové soustavy (0 – 20 mA)
Připojit napětí na elektronický vysílač polohy.
Armaturu přestavit do koncové polohy CLOSED (Zavřeno).
Stáhnout kotouč ukazatele polohy, pokud je namontován.
Na měřicí body připojit měřicí přístroj s rozsahem 0 – 20 mA (Obr. P-2).
Proudový okruh (vnější zátěž) musí být připojen (respektovat max. zátěž R ), nebo musí být odpovídající kontakty
na připojovací svorkovnici propojeny (viz výkres zapojení),
jinak se žádný proud nenaměří.
B
..
Potenciometr (E2) nastavit ve směru hodinových ručiček až na doraz.
Potenciometr (E2) nepatrně otočit zpět z koncového dorazu.
Obrázek P-2
0 (0/4 mA)
max. (20 mA)
Krycí destička
E2
Měřicí bod (–)
0/4 – 20 mA
Měřicí bod (+)
0/4 – 20 mA
.
.
.
.
Nastavovací potenciometr ‘O otáčet doprava, až výstupní proud začne
stoupat.
Nastavovací potenciometr ‘O pootočit zpět, až je dosaženo zbytkového
proudu:
u 3- / 4- vodičové soustavy: cca. 0,1 mA
u 2- vodičové soustavy:
cca. 4,1 mA.
Tím je zaručeno, že se nikdy nepřejede bod elektrické nuly.
Nastavovacím potenciometrem ‘max. nastavit konečnou hodnotu proudu
20 mA.
Znovu přestavit armaturu do koncové polohy CLOSED (Zavřeno),
přezkoušet minimální.
Jestliže se nedosáhne maximální hodnoty, je třeba
překontrolovat převod redukční převodovky.
24
Návod k obsluze
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
..
..
16.2 Nastavení 3-vodičové/ 4-vodičové soustavy (4 – 20 mA)
Připojit napětí na elektronický vysílač polohy.
Armaturu přestavit do koncové polohy CLOSED (Zavřeno).
Stáhnout kotouč ukazatele polohy, pokud je namontován.
Na měřicí body připojit měřicí přístroj s rozsahem 0 – 20 mA (Obr. P-2).
Proudový okruh (vnější zátěž) musí být připojen (respektovat max. zátěž R ), nebo musí být odpovídající kontakty
na připojovací svorkovnici propojeny (viz výkres zapojení),
jinak se žádný proud nenaměří.
B
..
Potenciometr (E2) nastavit ve směru hodinových ručiček až na doraz.
Potenciometr (E2) nepatrně otočit zpět z koncového dorazu.
Obrázek P-2
“0” (0/4 mA)
“max.” (20 mA)
Krycí destička
E2
Měřicí bod (+)
0/4 – 20 mA
.
.
..
..
.
Měřicí bod (–)
0/4 mA – 20 mA
Nastavovací potenciometr O otáčet doprava, až výstupní proud začne
stoupat.
Nastavovací potenciometr O pootočit zpět, až je dosaženo zbytkového
proudu cca. 0,1 mA.
Armaturu přestavit do koncové polohy OPEN (Otevřeno) .
Nastavovacím potenciometrem ‘max. nastavit konečnou hodnotu
proudu 16 mA.
Armaturu přestavit do koncové polohy CLOSED (Zavřeno).
Nastavovacím potenciometrem O nastavit proud z 0,1 mA na počáteční
hodnotu 4 mA. Tím se současně posune o 4 mA konečná hodnota
proudu, takže nyní je skutečný proudový rozsah 4 – 20 mA.
Znovu přestavit armaturu do obou koncových poloh a přezkoušet nastavení. V případě potřeby provést korekci.
Jestliže se nedosáhne maximální hodnoty, je třeba
překontrolovat převod redukční převodovky.
25
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
17. Nastavení mechanického ukazatele polohy
Vhodná redukční převodovka byla zabudována ve výrobním závodě. Pokud
se dodatečně změní poměr otáčky/zdvih, musí být případně vyměněna i
redukční převodovka.
..
.
..
Kotouč ukazatele polohy nasadit na hřídel.
Armaturu přestavit do koncové polohy CLOSED (Zavřeno).
Spodní kotouč ukazatele otočit (obr. Q-1) až do polohy, kde
symbol
CLOSED souhlasí se značkou ukazatele na víku (obr. Q-2).
Servopohon přestavit do koncové polohy OPEN (Otevřeno).
Spodní kotouč ukazatele se symbolem CLOSED podržet a horní kotouč
se symbolem
OPEN otočit až do polohy, kde tento symbol souhlasí se
značkou na víku. Kotouč ukazatele
Obrázek Q-1:
ObrázekQ-2:
Kotouč ukazatele
Značka ukazatele
Kotouč ukazatele polohy se otáčí při chodu z polohy OPEN (Otevřeno) do
polohy CLOSED (Zavřeno) nebo opačně asi o 180˚.
18. Uzavření ovládacího prostoru servopohonu
..
..
.
Těsnicí plochy na víku a skříni očistit.
Překontrolovat zda je těsnění (O-kroužek) v pořádku.
Těsnicí plochy lehce potřít nekyselým mazivem.
Dělicí plochy nakonzervovat nekyselým antikorozním prostředkem.
Pevný závěr ! S víkem a díly skříně je třeba opatrně a pečlivě
zacházet. Dělicí plochy nesmí vykazovat stopy poškození
nebo znečištění. Víko se nesmí při montáži zkřížit.
Nasadit víko ovládacího prostoru servopohonu a šrouby rovnoměrně
utáhnout do kříže.
Po uvedení do provozu opravit případné poškození laku.
26
Návod k obsluze
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
19. Ovládací jednotka AMExC 01.1
Pro veškeré práce na ovládací jednotce platí:
Práce na otevřeném servopohonu pod napětím se smí
provádět jenom pokud je zajištěno, že po dobu těchto prací
nehrozí nebezpečí výbuchu.
Obrázek R-1: Uspořádání desek v ovládací jednotce
Víko
Deska taktovače
(na přání)
Krycí destička
Deska vstupů/výstupů
Deska logiky
Deska regulátoru polohy
(na přání)
19.1 Funkce diagnostických LED na desce vstupů/ výstupů (standardní provedení)
LED V14 svítí
Výpadek fáze L2 a / nebo ochrana motoru byla aktivována.
Vynulování motorové ochrany (Reset) provedeme
přepnutím voliče funkce na ovládacím panelu do polohy III.
LED V15 svítí:Momentová chyba: Vypínacího momentu bylo dosaženo
před koncovou polohou.
LED: STOP (Zastavit), CLOSE (Zavřít), OPEN (Otevřít) indikují přítomnost
příslušného ovládacího povelu - pohon reaguje jen pokud je volič funkce
v poloze REMOTE (Dálkově).
Obrázek R-2: Krycí destička nad deskou vstupů/ výstupů
27
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
19.2 Programování desky logiky
Způsob vypínání, tj. vypínání polohové/ momentové (spínač S1 -2 a spínač
S3-2, obr. R-3), musí být předem stanoven výrobcem armatur.
Obrázek R-3: Deska logiky A2
Poloha 1:
polohové vypínání
v koncové poloze
OPEN (Otevřeno)
S3-2
S2-2
S1-2
.
Poloha 2:
momentové vypínání
v koncové poloze
OPEN (Otevřeno)
Poloha 1:
polohové vypínání
v koncové poloze
CLOSED (Zavřeno)
Poloha 2:
momentové vypínání
v koncové poloze
CLOSED (Zavřeno)
Požadované programování desky logiky podle tabulky 9 nastavit na
spínači S2- 2.
Tabulka 9
DIP spínač S2-2
Programování
(ON = stisknutý)
Směr CLOSE (Zavřít)
Směr AUF (Otevřít)
zapnutý
vypnutý
obsaženo
není obsaženo
Samodržné zapojení REMOTE
(Dálkově)
Impulsní provoz REMOTE
(Dálkově)
Samodržné zapojení LOCAL
(Místně)
Impulsní provoz LOCAL (Místně)
Blikač
Momentová chyba: momentové
vypnutí (před koncovou polohou)
je v souhrnném hlášení poruch
28
Návod k obsluze
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
19.3 Signály pro jízdu v nouzi EMERGENCY OPEN a EMERGENCY CLOSE
(5. místo ve výkresu zapojení MSP … C, D nebo P)
Při vydání povelu pro jízdu v nouzi (EMERGEMCY run) jede servopohon do
předem určené koncové polohy armatury (do polohy Otevřeno nebo
Zavřeno) a to ve všech třech polohách voliče funkce: LOCAL, OFF,
REMOTE (Místně, Vypnuto, Dálkově).
.
.
Vstup na svorce X 1 (viz výkres zapojení) musí být připojen přes rozpínací
kontakt na napětí + 24 V DC (princip klidového proudu).
K
Pokud má být obecně zrušen signál EMERGENCY OPEN popř. EMERGENCY CLOSE, je třeba rozpojit můstky B1 (při signálu EMERGENCY
OPEN) a B2 (při signálu EMERGENCY CLOSE).
Obrázek R-4: Krycí destička u provedení se signály EMERGENCY- OPEN or
EMERGENCY CLOSE (na přání)
LED pro
Můstky: B1 (EMERGENCY CLOSE)
indikaci povelu
B2 (EMERGENCY OPEN)
EMERGENCY run
B2
B1
29
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
20. Polohový regulátor
20.1 Technické údaje
Tabulka 10: Technické údaje polohového regulátoru
Řídicí veličina (vstupní signál E1, požadovaná hodnota polohy)
0/4 – 20 mA (na přání: 0 – 5 V)
Regulační veličina (vstupní signál E2, skutečná hodnota polohy)
0/4 – 20 mA (na přání: 0 – 5 V)
Vzdálenost bodů sepnutí (pásmo necitlivosti) DE (P9)
0.5 % – 2.5 %
Jemné doladění ‘sens (P7)
(má smysl jen při výstupních otáčkách < 16 1/min)
min 0.25 %
Doba pauzy t-off (P10)
0.5 – 10 s
Vstupní odpor
250 Ohm
Provoz s taktovací funkcí (není zapotřebí pro nastavení regulátoru):
Doba chodu ‘t (P8)
on
činná až do regulační odchylky Ł 25%;
0.5 15 s
nastavená hodnota se pak zmenšuje na třetinu.
20.2 Nastavení
Regulátor v ovládací jednotce AMExC 01.1 je naprogramován podle údajů
v objednávce a před expedicí je nastaven společně se servopohonem.
V důsledku předem neznámých veličin regulační smyčky může být
nezbytné dodatečné seřízení. Před nastavováním regulátoru je třeba
nejprve přezkoušet naprogramování polohového regulátoru.
.
.
Přezkoušet programování desky logiky podle kapitoly 19.2.
Funkce ‘Trvalý signál REMOTE (Dálkově) (viz tab. 9) musí
být ve spojení s polohovým regulátorem vypnuta.
Sejmout krycí destičku (obr. S1) a na desce regulátoru (obr. S2) nastavit
požadované programování podle tabulek 11a 12.
Před započetím nastavování dbát na to, aby byl proudový
okruh signálu E2 pro polohovou zpětnou vazbu (viz výkres
zapojení ) uzavřen (měřicím přístrojem nebo přemostěním).
Při chybějícím signálu E2 svítí LED V10 ‘E1/E2 < 4 mA (obr.
S1) a regulátor nereaguje.
Obráze S1: Krycí destička polohového regulátoru
Samolepka s označením signálů
(zde jako příklad: E1 = 4 – 20 mA, E2 = 4 – 20 mA)
V10 (červená)
P10
P8
30
Návod k obsluze
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Obrázek S2: Deska polohového regulátoru A7
S2-7
P9 (ΔE)
P7 (Sens)
P3 (0)
P4 (max)
S3-7
V28
V27
V18
V10
Mìøicí
body:
{MP4(–)
MP3(+)
MP2(+)
E2{
MP1(–)
E1
P10
S1-7
20.2.1 Nastavit druh signálu
Druh signálu (proudový / napěový vstup) požadované hodnoty E1 a
skutečné hodnoty E2 je nastaven ve výrobním závodě a je označen samolepkou na krycí destičce polohového regulátoru (viz obr. S1).
Provede-li se dodatečná změna nastavení, musí se toto označení změnit.
Přitom se také změní výkres zapojení uvedený na typovém štítku ovládací
jednotky servopohonu (viz strana 48).
Tabulka 11: Možná nastavení
Programování
Řídicí veličina
požadovaná hodnota E1
skutečná hodnota E2
4 – 20 mA
0 – 20 mA
4 – 20 mA
0 – 20 mA
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0–5V
0–5V
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0–5V
0–5V
0 – 10 V
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0 – 10 V
0–5V
Zpětná vazba
nastavením spínačů DIP S1-7
1)
(viz obr. S2)
1) Signály při vnitřní zpětné vazbě
0/ 4 - 20 mA z elektronického vysílače polohy nebo 0 - 5 V z přesného potenciometru 5 kΩ
31
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
20.2.2 Nastavit chování servopohonu při výpadku signálu
Reakci servopohonu při výpadku signálu požadované hodnoty E1 nebo
skutečné hodnoty E2 možno naprogramovat pomocí spínačů DIP S2-7. Úplný
výběr všech možností však existuje pouze u proudových signálů 4 – 20 mA.
Možné jsou tyto reakce:
Fail as is:
Servopohon se ihned vypne a zůstane stát v aktuální poloze.
Fail close:
Servopohon přestaví armaturu do koncové polohy CLOSED (Zavřeno).
Fail open:
Servopohon přestaví armaturu do koncové polohy OPEN (Otevřeno).
Tabulka 12: Další možná nastavení (doporučená nastavení jsou na šedém podkladu)
Chování při výpadku signálu
E1
E2
fail as is
Předpokla
Programování
1)
Řídicí veličina
požadovaná hodnota E1
skutečná hodnota
4 – 20 mA
4 – 20 mA
4 – 20 mA
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0–5V
4 – 20 mA
4 – 20 mA
4 – 20 mA
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0–5V
4 – 20 mA
0–5V
Zpětná vazba
nastavením spínačů DIP S1-7
2)
(viz obr. S2)
fail close
fail open
fail as is
fail close
fail close
fail open
fail open
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0–5V
0 – 20 mA
4 – 20 mA
0 – 20 mA
0–5V
0 – 10 V
0 – 20 mA
0–5V
0 – 20 mA
4 – 20 mA
0 – 10 V
4 – 20 mA
fail as is
1) U signálů 0 – 20 mA a 0 – 5 V může při výpadku E1 popř. E2 dojít k chybné interpretaci, protože signály E1 popř. E2 < 4 mA mohou být také (bez chyby)
funkční v koncové poloze CLOSED (Zavřeno = 0 V popř. 0 mA).
2) Signály při vnitřní zpětné vazbě:
0/4 – 20 mA z elektronického vysílače polohy nebo 0 – 5 V z přesného potenciometru 5 kW
32
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
20.3 Seřízení regulátoru v koncové poloze ZU (Zavřeno) (standardní provedení
.
.
.
.
.
.
Před zahájením nastavování regulátoru je třeba se
přesvědčit, že polohové a momentové vypínání servopohonu
a polohová zpětná vazba (kapitola 15. a 16.) jsou nastaveny.
Volič funkce na ovládacím panelu (pro ovládání z místa) nastavit do
polohy LOCAL (Místně).
Servopohon přestavit tlačítkem
(Zavřít) na ovládacím panelu do
koncové polohy ZU (Zavřeno).
Přivést signál požadované hodnoty E1 = 0 popř. 4 mA (viz výkres zapojení).
Potenciometr ‘t-off (P10) otočit proti směru hodinových ručiček až na
doraz (obr. S1).
Chybějící signály E1 / E2 nebo nesprávnou polaritu indikuje
LED V10 s označením ‘E1 / E2 < 4 mA (obr. S1 popř. S2).)
Na měřici body MP3 a MP4 připojit voltmetr (0 – 5 V) pro měření signálu
zadané požadované hodnoty (obr. S2).
Při požadované hodnotě E1 = 0 mA ukazuje voltmetr 0 V.
Při požadované hodnotě E1 = 4 mA ukazuje voltmetr 1 V.
Pokud není naměřená požadovaná hodnota správná (0 V popř. 1 V):
opravit v dozorně zadání požadované hodnoty.
Na měřicí body MP2 a MP1 připojit voltmetr pro měření signálu skutečné hodnoty.
Při skutečné hodnotě E2 = 0 mA ukazuje voltmetr 0 V.
Při skutečné hodnotě E2 = 4 mA ukazuje voltmetr 1 V.
Pokud není naměřena správná hodnota:
nastavit polohovou zpětnou vazbu podle kapitoly 15. a 16. a ‘seřízení
regulátoru provést znovu.
Tabulka 13
Potřebné nastavení v koncové poloze ZAVŘENO:
(viz obr. S1 a S2)
Potom
Když
Možné stavy LED:
(viz obr. S1 a S2)
(V27, V28) nesvítí
LED
(V28 zelená) svítí
LED
(V27 žlutá) svítí
Potenciometr "0" (P3) nepatrně otočit doprava, až se
LED
(V27 žlutá) rozsvítí).
Potenciometr "0" (P3) nepatrně otočit doprava, až
(V27 žlutá) se rozsvítí.
LED
(V28 zelená) zhasne a LED
Potenciometr"0" (P3) otočit doleva až LED
(V27)
žlutá) nejdříve zhasne. Potom potenciometr "0" (P3) nepatrně otočit
doprava, až se LED
(V27 žlutá) opět rozsvítí.
Obrázek S2: Deska polohového regulátoru A7
P9 (ΔE)
P7 (Sens)
P3 (0)
P4 (max)
Měřicí body:
{
{
MP4(–)
E1 MP3(+)
MP2(+)
E2 MP1(–)
S2-7
S3-7
V28
V27
V18
V10
P10
S1-7
33
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
.
.
Návod k obsluze
20.4 Seřízení regulátoru v koncové poloze AUF (Otevřeno) (standardní provedení
..
Servopohon přestavit tlačítkem na ovládacím panelu do koncové polohy
AUF (Otevřeno).
Na měřicích bodech MP2 a MP1 měřit voltmetrem signál skutečné
hodnoty E2: Při správně nastavené polohové zpětné vazbě ukazuje voltmetr 5 V. Pokud není naměřená hodnota správná:
nastavit polohovou zpětnou vazbu podle kapitoly 15. a 16. a seřízení
regulátoru provést znovu.
Přivést max. řídicí veličinu (požadovanou hodnotu E1) = 20 mA.
Na měřicích bodech MP4 a MP3 měřit voltmetrem signál požadované
hodnotu E1: Při požadované hodnotě E1 = 20 mA ukazuje voltmetr 5
V.Pokud není naměřená hodnota 5 V:
přezkoušet signál řídicí veličiny E1 přivedený z vnějšku.
Tabulka 14
Potřebné nastavení v koncové poloze OTEVŘENO:
(viz obr. S1 a S2)
LED (V27, V28) nesvítí
Potenciometr ‘max (P4) nepatrně otočit doleva, až se
LED
(V28 zelená) rozsvítí.
Když
Potom
Možné stavy LED :
(viz obr. S1 a S2)
LED
(V28 zelená) svítí
Potenciometr ‘max (P4) opatrně otočit doprava, až LED
(V28 zelená)
nejdříve zhasne.
Potom potenciometr ‘max (P4) nepatrně otočit doleva, až se LED
(V28 zelená) opět rozsvítí
LED
(V27 žlutá) svítí
Potenciometr ‘max (P4) nepatrně otočit doleva až LED
zhasne a LED
(V28 zelená) opět rozsvítí
20.5 Nastavení citlivosti
.
.
.
.
(V27 žlutá)
Volič funkce na ovládacím panelu (pro ovládání z místa) nastavit do
polohy REMOTE (Dálkově)..
Řídicí veličinu E1 nastavit podle samolepky na krycí destičce (viz obr. S1).
Ve výrobním závodě je citlivost (vzdálenost bodů sepnutí DE/ pásmo
necitlivosti) nastavena na maximální hodnotu (2,5 %).
Potenciometrem DE (P9) možno otáčením ve směru hodinových ručiček
pásmo necitlivosti zvětšit. Levý doraz = malé pásmo necitlivosti (= velká
citlivost). Pro přesné nastavení pásma necitlivosti je zapotřebí přístroj pro
zadání požadované hodnoty s možností nastavení v rozsahu 0,1 mA.
U servopohonů s n < 16 min možno otáčením potenciometru P7 (sens) ve
směru hodinových ručiček dosáhnout ještě větší citlivosti (DE =0,25 %).
-1
min
Při nastavování hodnoty DE nutno mít bezpodmínečně na
zřeteli:Příliš velká četnost spínání vede ke zbytečnému
opotřebení armatury a regulačního orgánu (servopohonu).
Proto je třeba nastavit co největší vzdálenost bodů sepnutí
(pásmo necitlivosti) přípustné s hlediska procesu.
Aby v extrémních případech nebyla překročena max. přípustná četnost
spínání (viz katalogový list SARExC), možno potenciometrem ‘t (P10)
nastavit dobu pauzy mezi 0,5 s (levý doraz) a 10 s (pravý doraz).
off
34
Návod k obsluze
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Obrázek S1: Krycí destička polohového regulátoru
Samolepka s označením signálů:
(zde jako příklad: E1 = 4 – 20 mA, E2 = 4 – 20 mA)
V28 (zelená)
V27 (žlutá)
V18 (červená)
V10 (červená)
P10
Obrázek S2: Deska polohového regulátoru A7
P9 (ΔE)
P7 (Sens)
P3 (0)
P4 (max)
S2-7
S3-7
Měřicí body:
V28
V27
V18
V10
{
{
P10
E1 MP4(–)
MP3(+)
E2 MP2(+)
MP1(–)
S1-7
35
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
20.6 Seřízení regulátoru v koncové poloze OPEN (Otevřeno) (inverzní provoz)
.
.
.
Ve standardním provedení způsobí maximální vstupní signál (E1 = 20 mA)
přestavení servopohonu do koncové polohy OPEN (Otevřeno).
Přepnutím kódovacího spínače S3-7 (obr. S2) do polohy ‘1 možno
zajistit reverzaci této definice signálu (a inverzní provoz servopohonu).
Jestliže je vestavěn elektronický vysílač polohy RWG, je třeba v servopohonu zaměnit přívody 7 (červený) a 5 (černý) na desce vysílače polohy
(obr. P-1).
Jestliže je vestavěn potenciometr je třeba na potenciometru zaměnit
přívody 21 (červený) a 22 (černý).
.
.
.
.
.
.
Před zahájením nastavování regulátoru je třeba se
přesvědčit, že polohové a momentové vypínání servopohonu
a polohová zpětná vazba (kapitola 15. a 16.) jsou nastaveny.
Volič funkce na ovládacím panelu (pro ovládání z místa) nastavit do
polohy LOCAL (Místně).
Servopohon přestavit tlačítkem
na ovládacím panelu do koncové
polohy OPEN (Otevřeno).
Přivést signál požadované hodnota E1 = 0 popř. 4 mA (viz výkres zapojení).
Potenciometr ‘t-off (P10) otočit proti směru hodinových ručiček až na
doraz (obr. S2).
Chybějící signály E1/ E2 nebo nesprávnou polaritu indikuje
LED V10 s označením ‘E1/ E2 < 4 mA (obr. S1 popř. S2).
Na měřici body MP3 a MP4 připojit voltmetr (0 – 5 V) pro měření signálu
zadané požadované hodnoty (obr. S2).
Při požadované hodnotě E1 = 0 mA ukazuje voltmetr 0 V.
Při požadované hodnotě E1 = 4 mA ukazuje voltmetr 1 V.
Pokud není naměřená požadovaná hodnota správná (0 V popř. 1 V):
opravit v dozorně zadání požadované hodnoty.
Na měřicí body MP2 a MP1 připojit voltmetr pro měření signálu skutečné
hodnoty.
Při skutečné hodnotě E2 = 0 mA ukazuje voltmetr 0 V.
Při skutečné hodnotě E2 = 4 mA ukazuje voltmetr 1 V.
Pokud není naměřená hodnota správná: nastavit polohovou zpětnou
vazbu podle kapitoly 15. a 16. a ‘seřízení regulátoru provést znovu.
Možné stavy LED:
(viz obr. S1 a S2)
Potřebné nastavení v koncové poloze ZAVŘENO:
(viz obr. S1 a S2)
LED (V27, V28) nesvítí
Potenciometr "0" (P3) nepatrně otočit doprava, až se LED
(V28 green) zelená) rozsvítí
LED
LED
36
(V27žlutá) svítí
(V28 zelená) svítí
potom
Když
Tabulka 15
Potenciometr "0" (P3) nepatrně otočit doprava, až LED
(V27 žlutá) zhasne a LED
(V28 zelená) se rozsvítí.
Potenciometr "0" (P3) otočit doleva až LED
(V28 zelená)
nejdříve zhasne.
Potom potenciometr "0" (P3) nepatrně otočit doprava, až se
LED
(V28 zelená) opět rozsvítí.
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
.
.
20.7 Seřízení regulátoru v koncové poloze ZU (Zavřeno) (inverzní provoz)
..
Servopohon přestavit tlačítkem (na ovládacím panelu do koncové polohy
CLOSED (Zavřeno).
Na měřicích bodech MP2 a MP1 měřit voltmetrem signál skutečné
hodnoty E2. Při správně nastavené polohové zpětné vazbě ukazuje voltmetr 5 V.
Pokud není naměřená hodnota správná:
nastavit polohovou zpětnou vazbu podle kapitoly 15. a 16. a ‘seřízení
regulátoru provést znovu.
Přivést max. řídicí veličinu (požadovanou hodnotu E1) = 20 mA.
Na měřicích bodech MP4 a MP3 měřit voltmetrem signál požadované
hodnotu E1. Při požadované hodnotě E1 = 20 mA ukazuje voltmetr 5 V.
Pokud není naměřená hodnota 5 V:
přezkoušet signál řídicí veličiny E1 přivedený z vnějšku.
Možné stavy LED:
(viz obr. S1 a S2)
Potřebné nastavení v koncové poloze OTEVŘENO:
(viz obr. S1 a S2)
LED V27, V28 nesvítí
Potenciometr "max" (P4) nepatrne otocit doleva, až se LED
(V27 žlutá) rozsvítí
LED
(V27 žlutá) svítí
LED
(V28 zelená) svítí
potom
Když
Tabulka 16
Potenciometr "max" (P4) opatrne otocit doprava, až LED
(V27 žlutá)
nejdríve zhasne. Potom potenciometr ‘max (P4) nepatrne otocit doleva,
až se LED
(V27 žlutá) opet rozsvítí.
Potenciometr "max" (P4) nepatrne otocit doleva až LED
zhasne a LED
(V27 žlutá) se rozsvítí.
(V28 zelená)
Obrázek S2: Deska polohového regulátoru A7
P9 (ΔE)
P7 (Sens)
P3 (0)
P4 (max)
Měřicí body:
MP4(–)
MP3(+)
MP2(+)
MP1(–)
S2-7
S3-7
V28
V27
V18
V10
P10
S1-7
37
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
20.8 Polohový regulátor s děleným rozsahem
Pro provoz s děleným rozsahem (Split Range) se používá modifikovaná
varianta polohového regulátoru. Standardní verze se pro provoz s děleným
rozsahem nehodí. Provoz s děleným rozsahem je možný jenom
s elektronickým vysílačem polohy RWG.
20.8.1 Popis funkce regulátoru s děleným rozsahem (Split Range)
Při provozu s děleným rozsahem (Split Range) se zadaná požadovaná
hodnota může rozdělit až na 4 polohové regulátory. Typickým příkladem je
potrubí s obtokem. Servopohon na obtoku reaguje na spodní část rozsahu
(0 – 10 mA), servopohon na armatuře hlavního potrubí reaguje na horní část
rozsahu (10 – 20 mA) požadované hodnoty. Podle konkrétních požadavků
je možné nastavit i jiné hodnoty, jako např. 4 – 12 mA a 12 – 20 mA.
20.8.2 Programování
U provedení s děleným rozsahem (Split Range) musí být na kódovacím
spínači S1 – 7 nastaven spínač DIP 5 vždy do polohy ON.
Tabulka 17: Možná nastavení pro provoz s děleným rozsahem
Programování
Řídicí veličina
požadovaná hodnota
E1
1
Zpětná vazba
skutečná hodnota E2
4 – 12/12 – 20 mA
0 – 10/10 – 20 mA
4 – 20 mA
0 – 20 mA
4 – 12/12 – 20 mA
0 – 10/10 – 20 mA
0–5V
nastavením spínačů DIP S1-7
(viz obr. S2)
1) Signály pri vnitrní zpetné vazbe:
0/4 - 20 mA fz elektronického vysílace polohy nebo 0 - 5 V z presného potenciometru 5 k W
Další programování polohového regulátoru mono provést kódovacími
spínaèi S2-7 a S3-7 jako pøi normálním provozu.
20.8.3 Seřízení regulátoru
s děleným rozsahem
38
(viz také příklad na straně 39)
.
.
.
.
.
.
.
Signál zadané minimální řídicí veličiny (požadovanou hodnotu E1) přivést
do regulátoru a překontrolovat měřením voltmetrem na měřicích bodech
MP3 a MP4 (obr. T).
Voltmetr připojit mezi měřicí bod M3 a měřicí bod MP1.
Vypočítat hodnotu nastavení:
počáteční hodnota = E 1 [v ampérech] x 250 Ohm
Potenciometrem P5 nastavit počáteční hodnotu.
Přivést signál zadané maximální řídící veličinu (požadovanou hodnotu E1)
a překontrolovat měřením na měřicích bodech MP3 a MP4.
Voltmetr připojit mezi měřicí bod M9 a měřicí bod MP1.
Potenciometrem P6 nastavit napětí 5 V.
Požadovanou hodnotu E1 zvětšovat od minimální do maximální hodnoty
a na měřicím bodě M9 kontrolovat nastavený rozsah 0 – 5 V. V případě
potřeby dostavit potenciometrem P5 popř. P6.
Stejně postupovat u polohového regulátoru vestavěného v 2. servopohonu a nastavit ho podle zadaných rozsahů požadovaných hodnot E1.
Po nastavení provozu s děleným rozsahem se pokračuje v dalším seřízení
regulátoru, jak je popsáno v kapitole 20.3, strana 33.
min
Návod k obsluze
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Obrázek T: Deska polohového regulátoru A7, verze s děleným rozsahem
P9 (ΔE)
P7 (Sens)
S2-7
P3 (0)
P4 (max)
P6
S3-7
P5
Měřicí body
V28 (zelená)
V27 (žlutá)
V18 (červená)
V10 (červená)
{
E2{
E1
Měřicí body
P10
S1-7
Příklad:
Mají být provozovány dva servopohony v provedení s děleným rozsahem
(Split Range). Servopohon 1 má být při požadované hodnotě E1 = 0 mA
v koncové poloze CLOSED (Zavřeno), při signálu E1 = 10 mA v poloze
OPEN (Otevřeno).
Servopohon 2 má být při požadované hodnotě E1 = 10 mA v poloze
CLOSED (Zavřeno) a při signálu E1 = 20 mA v poloze OPEN (Otevřeno).
.
.
.
Polohový regulátor servopohonu 1:
Zadat E1 = 0 mA, potenciometrem P5 nastavit v bodě M3 (proti MP1)
napětí 0 V,
Zadat E1 = 10 mA, potenciometrem P6 nastavit v bodì M9 (proti MP1)
napìtí 5 V.
Polohový regulátor servopohonu 2:
Zadat E1 = 10 mA, potenciometrem P5 nastavit v bodì M3 (proti MP1)
napìtí 0 V,
Zadat E1 = 20 mA, potenciometrem P6 nastavit v bodì M9 (proti MP1)
napìtí 5 V.
Provést seřízení a nastavení E2 atd. Potom může být požadovaná
hodnota E1 využívána oběma servopohony zapojenými ve smyčce (v
sérii). Při provozu v rozsahu požadované hodnoty E1 = 0 – 10 mA se
pohybuje servopohon 1 a servopohon 2 stojí v poloze CLOSED Zavřeno).
Při provozu v rozsahu požadované hodnoty E1 = 10 – 20 mA se pohybuje
servopohon 2 a servopohon 1 přitom stojí v poloze OPEN (Otevřeno).
39
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
21. Taktovač
Návod k obsluze
Deska taktovače umožňuje prodloužit přestavnou dobu servopohonu
v dílčích rozsazích nebo v celé dráze přestavení.
Příklad:
K zamezení tlakových rázů v dlouhých potrubích je možno v libovolné části
rozsahu zdvihu použít taktovací režim.
.
.
Deska taktovaèe je v ovládací jednotce AMExC 01.1 vestavìna místo
desky vstupù/ výstupù.
Deska taktovaèe nemůže být použita ve spojení s polohovým
regulátorem.
21.1 Funkce diagnostických LED ( s taktovačem)
Obrázek U-1: Krycí destička taktovače A1.6
V15 svítí:
V14 svítí:
Momentová chyba vypínacího momentu je dosaženo před
koncovou polohou.
Výpadek fáze a/nebo je aktivovaná ochrana motoru,
vynulování (reset) nastavením voliče funkce na ovládacím
panelu
V22 svítí:
Zapnut taktovací provoz ve směru OPEN (Otevřít)
V21 svítí:
Zapnut taktovací provoz ve směru CLOSED (Zavřít)
40
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
21.2 Nastavení začátku a konce taktu pomocí polohového vypínání DUO
Začátek taktu a konec taktu možno nastavit také pomocí vnějšího
přepínače (použít typ s galvanicky oddělenými kontakty).
..
normální režim
krokování
V22 vyp
V22 zap
Start krokovacího módu ve směru OTV
krokování
V21 zap
normální režim
V21 vyp
Směr chodu OPEN (Otevřít), nejprve normální a pak taktovací provoz
Armaturu jízdou ve směru zavírání nastavit na požadovaný začátek taktu.
Nastavovací šroub K (obr. U-2) stlačit a otáčet jím pod stálým tlakem (při
slyšitelném pohybu rohatky) pomocí šroubováku (5 mm) ve směru šipky,
přitom pozorovat LED V21 (obr. U-1). Začátek taktu ve směru chodu ZU
(Zavřít) je správně nastaven v okamžiku, když se zhasnutá svítivá dioda
LED V21 rozsvítí (viz skica vlevo).
..
Směr chodu ZU (Zavřít), nejprve normální a pak taktovací provoz
Armaturu jízdou ve směru zavírání nastavit na požadovaný začátek taktu.
Nastavovací šroub K (obr. U-2) stlačit a otáčet jím pod stálým tlakem (při
slyšitelném pohybu rohatky) pomocí šroubováku (5 mm) ve směru šipky,
přitom pozorovat LED V21 (obr. U-1). Začátek taktu ve směru chodu ZU
(Zavřít) je správně nastaven v okamžiku, když se zhasnutá svítiv dioda
LED V21 rozsvítí (viz skica vlevo).
Start krokovacího módu ve směru ZAV
Obrázek U-2: Řídicí jednotka
..
krokování
V22 zap
norální režim
V22 vyp
G
K
Směr chodu OPEN (Otevřít), nejprve taktovací a pak normální provoz
Armaturu jízdou ve směru otevírání nastavit na požadovaný konec taktu.
Nastavovací šroub G (obr. U-2) stlačit a otáčet jím pod stálým tlakem (při
slyšitelném pohybu rohatky) pomocí šroubováku (5 mm) ve směru šipky,
přitom pozorovat diodu LED V22 (obr. U-1). Konec taktu je správně
nastaven v okamžiku, když se rozsvícená svítivá dioda LED V22 zhasne
(viz skica vlevo).
Ukončení krokovacího módu OTV
..
norální režim
krokování
V21 vyp
V21 zap
Ukončení krokovacího módu ZAV
Směr chodu ZU (Zavřít), nejprve taktovací a pak normální provoz
Armaturu jízdou ve směru zavírání nastavit na požadovaný konec taktu.
Nastavovací šroub K (obr. U-2) stlačit a otáčet jím pod stálým tlakem (při
slyšitelném pohybu rohatky) pomocí šroubováku (5 mm) ve směru šipky,
přitom pozorovat diodu LED V21 (obr. U-1). Konec taktu je správně
nastaven v okamžiku, když se rozsvícená svítivá dioda LED V21 rozsvítí
(viz skica vlevo).
41
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
21.3 Nastavení doby chodu a doby pauzy
Doba chodu a doba pauzy jsou nastavitelné nezávisle na sobě čtyřmi
potenciometry R10 až R13 v rozsahu od 1 do 30s.
Otáèením doprava:
Otáèením doleva:
doba se prodlu¾uje
doba se zkracuje
R10 (t-off)
: doba pauzy ve směru OPEN (Otevřít)
R11 (t-on)
: doba chodu ve směru OPEN(Otevřít)
R12 (t-off)
: doba pauzy ve směru CLOSE (Zavřít)
R13 (t-on)
: doba chodu ve směru CLOSE (Zavřít)
Obrázek U-3: Krycí destička taktovače A1.6
R 10
R 11
42
R 12
R 13
Návod k obsluze
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
.
.
.
22. Pojistky
Pevný závěr! Před otevřením překontrolovat nepřítomnost
plynu a vypnutí napětí.
Pojistky (obr. V1 a V2) jsou přístupné po odšroubování
ovládacího panelu (pro ovládání z místa).
Při výměně nutno použít pojistky se stejnými hodnotami.
Obrázek V1: Pojistky na desce signalizace a ovládání
1F1
Obrázek V2: Pojistky na desce síového zdroje
F3
1F2
F4
Tabulka18
F 1/F 2
(Deska A20,
viz výkres zapojení)
F 3*
(Deska A8,
viz výkres zapojení)
F 4*
(Deska A8,
viz výkres zapojení)
Velikost
6.3 x 32 mm
5 x 20 mm
5 x 20 mm
Řídicí napětí
síový zdroj 115 V
1 A T; 500 V
500 mA T; 250 V
1,5 A T; 250 V
Řídicí napětí
síový zdroj 230 V
1 A T; 500 V
500 mA T; 250 V
1,5 A T; 250 V
Pojistky G:
(Obr. V1 a V2)
)
)
*) podle IEC 60127-2/III
F1/ F2:
Primární pojistky síového zdroje
F3:
F4:
Vnitřní napájení 24 V DC; elektronický vysílač polohy RWG, deska logiky
Vnitřní napájení 24 V AC (na přání: 115 V AC);
vytápění, vybavovací obvod termistoru, ovládání reverzačních
stykačů
.
Po výmìnì pojistek ovládací panel (pro ovládání z místa) opìt
našroubovat.
Pevný závěr! S víkem a díly skříně je třeba opatrně a pečlivě
zacházet. Dělicí plochy nesmí vykazovat stopy poškození
nebo znečištění. Víko se nesmí při montáži zkřížit.
43
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
23. Údržba
Při údržbě servopohonů je třeba dodržovat tyto zásady:
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
44
Návod k obsluze
.
.
Je třeba provádět pravidelné zkoušení a údržbu
vyškoleným personálem (nejméně každé 3 roky) podle
Evropské normy EN 60079-17 ‘Zkoušení a údržba
elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu .
Při pracích v prostředí s nebezpečím výbuchu je třeba
dodržovat Evropskou normu EN 60079-17 ‘Zkoušení a
údržba elektrických zařízení v prostředích s nebezpečím
výbuchu .
Práce na otevřeném servopohonu pod napětím se smějí
provádět jenom pokud je zajištěno, že po dobu prací nehrozí nebezpečí výbuchu.
Rovněž je třeba respektovat i další národní ustanovení.
Servopohony vzhledově překontrolovat. Přitom dbát, aby nebylo vidět
žádná vnější poškození nebo změny.
Elektrické přívodní kabely nesmí být poškozeny a musí být řádně uloženy.
Aby s zabránilo vzniku koroze, je třeba případná poškození laku pečlivě
opravit. Firma AUMA k tomu účelu dodává originální barvy v malých
nádobkách.
Překontrolovat utažení a těsnost kabelových šroubovaných průchodek,
uzavíracích zátek a ucpávek. Dodržovat momenty utažení podle údajů
výrobce. Popř. vadné díly vyměnit. Použít díly jenom s vlastním
zkušebním osvědčením.
Přezkoušet, zda jsou nevýbušné přívody (Ex) řádně upevněny.
Všímat si vzniku případné změny zbarvení na svorkách a připojovacích
vodičích. Obvykle ukazují na zvýšené teploty.
U skříní servopohonů pro provoz ve výbušném prostředí (Ex) dbát zvláště
na hromadění vody. Nebezpečné nahromadění vody může např. vzniknout ‘dýcháním při silném kolísání teploty (např. mezi dnem a nocí) při
poškozeném těsnění apod. Nahromaděnou vodu nutno bezprostředně
odstranit.
Prověřit zda dělicí plochy skříní s pevným závěrem, zajišující jiskrovou
odolnost proti průrazu, nejsou znečištěny nebo nejeví známky koroze.
Protože jsou rozměry dělicích štěrbin pro výbušné prostředí (Ex) velmi
přesně definovány a zkoušeny, nesmí se jejich plochy mechanicky
opracovávat (např. broušením). Dělicí plochy se musí čistit výhradně
chemicky (např. přípravkem Esso Varsol).
Před uzavřením skříně musí být dělicí plochy nakonzervovány neutrálním
prostředkem (bez obsahu kyseliny) na ochranu proti korozi (Např. Esso
Rust-BAN 397).
Dbát na to, aby všechny kryty skříně servopohonu byly pečlivě ošetřeny a
těsnicí prvky překontrolovány.
Překontrolovat všechny komponenty pro ochranu (jištění) vedení a
motoru.
Jestliže se při údržbářských pracích zjistí nedostatek, který by mohl
ovlivnit bezpečnost, nutno bezprostředně zajistit provedení příslušné
opravy.
Povrchové nánosy všeho druhu na dělicích plochách nejsou přípustné.
Při výměně dílů, těsnicích prvků atd. se smějí používat výhradně jen
originální náhradní díly.
.
.
Pevný závěr! Před otevřením překontrolovat nepřítomnost
plynu a vypnutí napětí.
Pevný závěr! S víkem a díly skříně je třeba opatrně a pečlivě zacházet. Dělicí plochy nesmí vykazovat stopy
poškození nebo znečištění. Díly skříně zvláště dělicí plochy nesmí být mechanicky opracovávány. Víko se nesmí
při montáži zkřížit.
Návod k obsluze
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
.
.
.
Dále se doporučuje:
24. Mazání
..
..
Při občasném používání servopohonu provést přibližně každých šest
měsíců zkušební provoz, aby byla zajištěna stálá připravenost servopohonu k nasazení.
Asi šest měsíců po uvedení do provozu a potom jednou za rok
překontrolovat utažení upevňovacích šroubů mezi otočným servopohonem a armaturou / převodovkou. V případě potřeby šrouby utáhnout
momentem uvedeným v tabulce 3, strana 10.
U otočných servopohonů s připojovacím tvarem A vpravit v intervalech
asi šest měsíců několika zdvihy mazacího lisu přes tlakovou maznici
víceúčelové mazivo EP na bázi minerálních olejů v množství podle
tabulky 4, strana 11.
Ve výrobním závodě byla převodovka naplněna mazivem.
Mazivo se doporučuje vyměnit po provozní době:
10 – 12 let při občasném provozování servopohonu
6 – 8 let při častějším provozování servopohonu
Vřeteno armatury se musí mazat samostatně.
25. Likvidace a recyklace
Servopohony AUMA jsou výrobky s mimořádně dlouhou životností. Ale i u
nich přichází čas, kdy musí být nahrazeny. Servopohony jsou navrženy
modulárně a proto se mohou demontované součásti a materiály dobře
oddělit a roztřídit na:
..
..
.
.
.
elektronický šrot
různé kovy
plasty
tuky a oleje
Všeobecně platí:
Tuky a oleje je třeba při demontáži servopohonu shromažovat. Jsou to
zpravidla látky ohrožující vodu, které se nesmí dostat do životního
prostředí.
Demontovaný materiál předat k řádné likvidaci nebo odevzdat do
tříděného sběru.
Respektovat národní předpisy pro likvidaci.
26. Servis
AUMA poskytuje rozsáhlé servisní služby, jako např. pravidelnou údržbu a
revize servopohonů. Adresy našich servisních středisek a odborných
zastoupení jsou uvedeny na straně 56 nebo na naší internetové adrese
(www.auma.com).
45
46
156.0
70.1
56.0
107
18
19.0
17.0
S2
053
24
57.0
C
52.0
S1 / S2
S1 / S2
- Typ servopohonu
- Obchodní číslo
B1 /
- Výrobní číslo
- Stupeň krytí
Rozsah momentu ve směru
OPEN/ CLOSE (Zavřít/Otevřít)
- Mazivo
- Rozsah teploty
100
1.0
25.0
019
020
24.0 / 23.0
22.0
106.0
105.0
52.3
61.0
20.0
58.0
79.0-1
79.0-2
79.0-3
60.0
49.0
59.0
S1 / S2
S2
S2
15.0 Vzor typového štítku
S1 / S2
S2
70.0
SAExC 07.1 – SAExC 10.1
SARExC 07.1 – SARExC 10.1
SAExC 14.1 – SAExC 16.1
SARExC 14.1 – SARExC 16.1
S2
S2
S2
6
2.0
3.0
5.12
S1 / S2
39
S1 / S2
27
51.1
51.2
51.0
50.0
51.3
5.32
5.7
S2
51.4
A
5.0
S2
80.001
80.3
80.0
5.37
5.8
151.0
80.001
160.1
160.2
D
152.1
152.2
90.001
90.001
9.0
90.0
S2
10.0
153.5
85.001
85.001
S2
153.0
B3 / B4 / E
153.3
153.1
153.2
85.0
30.0
14
012
155.0
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
27. Seznam náhradních dílů otočného servopohonu SA(R)ExC 07.1 SA(R)ExC 16.1
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
Upozornění:
Při objednávce každého náhradního dílu nám prosím sdělte typ otočného servopohonu a naše obchodní číslo (viz
typový štítek servopohonu).
Čís.
Druh
Název
Čís.
012
E
Rýhovaný kolík
58.0
019
E
Šroub s válcovou hlavou
59.0
020
E
Pružná podložka
053
E
Šroub
1.0
B
Skříň
2.0
B
Příruba připojovací
3.0
B
Hřídel výstupní (bez šnek.kola)
70.1
5.0
B
Šnekový hřídel, úplný
79.0-1
5.12
E
Šroubek zajišt’ovací
79.0-2
Druh
Název
B
Kablíky pro ochranný vodič
B
Kolíkový kontakt pro motoru
60.0
B
Řídicí jednotka, úplná, bez měřicí hla-
61.0
B
Měřicí hlava pro momentové vypínání
70.0
B
Motor
B
Kolíková část motorového konektoru
B
Planet.převodovka, úplná
B
Planet.převodovka, úplná
B
Mezipříruba příruba motoru Ex
B
Připojovací tvar A, úplný
E
Axiální jehlové ložisko
E
Závitové pouzdro (bez závitu)
B
Pojišt’ovací tvar B3
E
Pojišt’ovací kroužek
B
Výstupní tvar D
1)
1)
5.32
E
Kolík spojky
79.0-3
5.37
B
Tažné lanko, úplné
80.0
5.7
E
Spojka motoru
80.001
5.8
B
Ruční spojka
80.3
6
E
Šnekové kolo
85.0
9.0
B
Planetová převodovka, úplná
85.001
10.0
B
Příruba ložiska, úplná
90.0
14
E
Přepínací páka
90.001
15.0
B
Víko ovládacího prostoru, úplné
17.0
B
Palec momentový
18
E
Ozubený segment
19.0
B
20.0
22.0
2)
2)
2)
3)
3)
3)
3)
3)
3)
E
Vzpěrný kroužek
100
B
Spínač pro polohový/ momentový
105.0
B
Spínač blikače úplný
korunové kolo
106.0
B
Rozpěrný svorník spínače
B
Praporek kyvný
107
E
Distanční díl
B
Spojka II
151.0
B
Vytápění
B
Potenciometr (bez třecí spojky)
B
Třecí spojka potenciometru
B
Elektronický vysílač polohy RWG, úplný
B
Potenciometr pro RWG (bez tř. spojky)
B
Třecí spojka pro RWG
B
Připojovací deska RWG
B
Kablíky pro RWG
B
Redukční převod
B
Mechanický ukazatel polohy
E
Ochranná trubka
E
Víko ochranné trubky
23.0
B
Výstupní kolo poloh. vypínání
152.1
24
E
Hnací kolo polohového vypínání
152.2
24.0
B
Mezikolo poloh. vypínání, úplné
153.0
25.0
E
Pojistný plech
153.1
27
E
Závitová zátka
153.2
30.0
B
Ruční kolo s rukojetí
153.3
39
E
Uzavírací šroub
153.5
3)
3)
3)
3)
3)
3)
3)
3)
B
Dutinková část motorového konektoru, úpl.
155.0
50.0
B
Kryt konektoru, úplný
156.0
51.0
B
Svorkovnicová deska, úplná
160.1
51.1
E
Šroub - ovládací svorky
160.2
51.2
E
Podložka ovládací svorky
S1
S
Sada těsnění - malá
51.3
E
Šroub - výkonové svorky
S2
S
Sada těsnění - velká
51.4
E
Podložka - výkonové svorky
52.0
B
Kolíková část (bez kolíků)
52.3
E
Pojistný kroužek
56.0
B
Kolíkový kontakt pro ovládání
57.0
B
Kolíkový kontakt pro motor
49.0
1)
3)
3)
3)
3)
1) Servopohon SAExC 16.1 s 32 až 180 ot/min bez motorového konektoru; motor zapojen přímo na kolíkovou část (čís. 52.0)
2) Není k dispozici při všech otáčkách
3) Není součástí základního vybavení
47
Vzor typového štítku
50.0
48
56.0
51.0
51.3
51.1
10.1
10.2
51.4
57.0
S1
1.02
1.01
52.3
4.5
54.0-2
58.0
52.0
51.2
- Typ ovládací jednotky
- Obchodní číslo
- Výrobní číslo
- TVýkres připojení servopohonu
- Výkres zapojení
- Napětí sítě / stupeň krytí
- Řídící (ovládací) napětí
S1
10.0
54.2
54.2
S1
1.0
4.4
4.3
4.2
4.1
S1
4.0
6.01
6.0
6.1
9.0
8.1
8.2
13.0
13.1
8.0
15.0
3.0
3.03
3.02
3.01
11.1
11.2
2.5
11.0
2.0
2.2
2.1
2.3
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
28. Seznam náhradních dílů ovládací jednotky AMExC 01.1 s konektorem
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
Upozornění:
Při objednávce každého náhradního dílu nám prosím sdělte typ ovládací jednotky a naše obchodní číslo (viz typový
štítek ovládací jednotky).
Čís.
Druh
Název
Čís.
Druh
Název
1.0
E
Skříň
10.0
B
1.01
E
Šroub s válcovou hlavou
10.1
B
Deska taktovače
1.02
E
Pružná podložka
10.2
E
Krycí destička taktovače
2.0
B
Víko tlačítek
11.0
B
Polohový regulátor, úplný
2.1
B
Knoflík přepínače
11.1
B
Deska polohového regulátoru
2.2
E
Visací zámek
11.2
E
Krycí destička polohového regulátoru
2.3
E
Štítek
13.0
B
Deska adaptéru, unifikační
2.5
E
Volič funkce
13.1
E
Distanční svorník
3.0
B
Deska tlačítek/relé
15.0
B
Víko, úplné
3.01
E
Primární pojistka
50.0
B
Víko konektoru, úplné
3.02
E
Kryt pojistky
51.0
B
Konektor úplný
3.03
E
Žárovka
51.1
E
Kontakt, pro řízení
4.0
B
Výkonová část se stykači, úplná
51.2
E
Podložka pro připojení - řízení
4.1
E
Stykač
51.3
E
Kontakt, pro motor
4.2
E
Držák
51.4
E
Podložka pro připojení - motoru
4.3
E
Dutinková část, kompletní (osazená)
52.0
B
Kolíková část (bez kolíků)
4.4
E
Závitový kolík
52.3
E
Pojišovací kroužek
4.5
E
Člen RC
54.0-2
B
Průchodka kabelová, úplná
6.0
B
Síový zdroj (připojení servopohonu)
54.2
E
Pojišovací kroužek
6.1
B
Montážní deska pro síový zdroj
56.0
B
Kolíkový kontakt pro řízení
6.01
S
Sekundární pojistka
57.0
B
Kolíkový kontakt pro motor
8.0
B
Deska vstupů/výstupů, úplná
58.0
B
Ochranný vodič
8.1
B
Deska vstupů / výstupů
S1
S
Sada těsnění
8.2
E
Krycí destička vstupů /výstupů
9.0
B
Deska logiky
Taktovač, úplný
49
50
54.2
S1
54.0-1
50.2
10.0
54.2
10.1
10.2
4.5
54.0-2
1.02
1.01
52.0
58.0
- Typ ovládací jednotky
- Obchodní číslo
- Výrobní číslo
- Výkres připojení servopohonu
- Výkres zapojení
- Napětí sítě/ stupeň krytí
- Řídící (ovládací) napětí
S1
50.020
50.023
50.016
50.021
50.024
S1
51.16
Vzor typového štítku
50.1
54.2
54.2
S1
1.0
4.4
4.3
4.2
4.1
S1
4.0
6.01
6.0
6.1
9.0
8.1
8.2
13.0
13.1
8.0
15.0
3.0
3.03
3.02
3.01
11.1
11.2
2.5
11.0
2.0
2.2
2.1
2.3
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
29. Seznam náhradních dílů ovládací jednotky AMExC 01.1 se svorkami
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
Upozornění:
Při objednávce každého náhradního dílu nám prosím sdělte typ ovládací jednotky a naše obchodní číslo (viz typový
štítek ovládací jednotky).
Čís.
Druh
Název
Čís.
Druh
Název
1.0
E
Skříň
10.0
B
Taktovač, úplný
1.01
E
Šroub s válcovou hlavou
10.1
B
Deska taktovače
1.02
E
Pružná podložka
10.2
E
Krycí destička taktovače
2.0
B
Víko tlačítek
11.0
B
Polohový regulátor, úplný
2.1
B
Knoflík přepínače
11.1
B
Deska polohového regulátoru
2.2
E
Visací zámek
11.2
E
Krycí destička polohového regulátoru
2.3
E
Štítek
13.0
B
Deska adaptéru
2.5
E
Volič funkce
13.1
E
Distanční svorník
3.0
B
Deska tlačítek/relé
15.0
B
Víko, úplné.
3.01
E
Primární pojistka
50.016
E
Koncový úhelník
3.02
E
Kryt pojistky
50.020
E
Svorka, pro řízení
3.03
E
Žárovka
50.021
E
Svorka, pro motor
4.0
B
Výkonová část se stykači, úplná
50.023
E
Kryt svorek - řízení
4.1
E
Stykač
50.024
E
Kryt svorek - motoru
4.2
E
Držák
50.1
B
Kryt, úplný.
4.3
E
Dutinková část, kompletní (osazená)
50.2
B
Rám svorek, úplný
4.4
E
Závitový kolík
51.16
B
Rám
4.5
E
Člen RC
52.0
B
Kolíková část (bez kolíků)
6.0
B
Síový zdroj
54.0-1
B
Průchodka kabelová, úplná
6.1
B
Montážní deska pro síový zdroj
54.0-2
B
Průchodka kabelová, úplná
6.01
S
Sekundární pojistka (připojení zákazníka)
54.2
E
Pojišovací kroužek
8.0
B
Deska vstupů / výstupů úplná
58.0
B
Ochranný vodič
8.1
B
Deska vstupů výstupů
S
S1
Sada těsnění
8.2
E
Krycí destička vstupů / výstupů
S
S2
Sada těsnění
9.0
B
Deska logiky
51
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
30. Osvědčení PTB
52
Návod k obsluze
Návod k obsluze
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
53
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
31. Prohlášení o shodě a prohlášení výrobce
54
Návod k obsluze
Otočné servopohony SAExC 07.1 – SAExC 16.1 / SARExC 07.1 – SARExC 16.1
s ovládací jednotkou AMExC 01.1
Návod k obsluze
REJSTŘÍK
B
Blikač
28
C
Citlivost
34
Číslo obchodní (Kom. Nr.) 46,48,50
D
Deska logiky
28
Deska polohového regulátoru 33
Deska vstupů / výstupů
27
Deska vysílače polohy
23
Doba chodu
30,42
Doba pauzy
30,42
H
Hlášení
Hlášení poruchy, sběrné
8
27,28
I
Indikace polohy na dálk
Indikace pomocí LED
Internet
22,23
40,27
55
J
Jízda bezpečnostní
Jízda v nouzi
(EMERGENCY run)
K
Kolo ruční
Koroze
Kotouč ukazatele polohy
L
Likvidace a recyklace
M
Mazání
Mezipoloha
Moment vypínacír
Montáž na armaturu/
převodovku
22,23
58,59
12
9
16,26
45
45
18
19
10
N
Napětí řídicí
7
Nastavení taktovacího provozu 43
Nastavení momentu vypínání 19
O
Obal
Obvod vybavovací
pro termistory
Ochrana motoru
Ochrana proti korozi
Opracování závitového
pouzdra, konečné
Osvědčení o shodě
Osvědčení PTB
Ovládání z místa
9
21
15
9
11
54
52
7,21
P
Panel ovládací
7,21
Pásmo necitlivosti (dead band) 34
Pojistky
43
Pokyny bezpečnostní
4
Potenciometr
22
Prohlášení výrobce
54
Provoz impulsní
28
Provoz inverzní
36,37
Provoz ruční
12
Provoz taktovací
41,43
Provoz trvalý
28
Provoz zkušební
20
Prvky indikační
24
Přeprava
9
Připojení elektrické
4,13
Připojení na sí
13
R
Rámeček upevňovací
13,15
Regulace vnější
23
Regulátor polohový
30
Relé signalizační
7
RESET (poloha voliče funkce) 21
Rozsah dělený
38
S
Samodržení
28
Servis
45
Seznam náhrad. dílů
ovládací jednotky
46
Signál pro jízdu v nouzi
(EMERGENY OPEN,
EMERGENCY CLOSE)
29
Signálky světelné LED
27,33,34
Skladování
9
Směr otáčení
20
Soustava 2-vodičová
24
Soustava 3-/ 4-vodičová
25
Spínač momentový
19
Spínač polohový
17
Spínač tepelný
15
Štítek typový
46,48
T
Taktovač
Termistor
TEST (poloha voliče funkce)
Trubka ochranná
Tvary připojení
Uložení
40
15
21
11
10
9
U
Údaje technické
5
Údržba
4,44
Ukazatel polohy
26
Ukazatel polohy, mechanický 26
Uložení
9
V
Veličina řídicí
30,31,32,38
Verze s děleným rozsahem
38
Volič funkce
21
Vypínání momentové
19
Vypínání polohové
17,18,21
Vypínání polohové, DUO
18
Vysílač polohy dálkový
15
Vysílač polohy RWG,
elektronický
23
Vytápění
15
Výpadek signálu
32
Z
Způsob vypínání
28
55
Evropa
AUMA Riester GmbH & Co. KG
Werk Müllheim
DE-79373 Müllheim
Tel +49 7631 809 - 0
[email protected]
www.auma.com
Werk Ostfildern-Nellingen
DE-73747 Ostfildern
Tel +49 711 34803 - 3000
[email protected]
Service-Center Köln
DE-50858 Köln
Tel +49 2234 20379 - 00
[email protected]
Service-Center Magdeburg
DE-39167 Niederndodeleben
Tel +49 39204 759 - 0
[email protected]
AUMA Armaturenantriebe GmbH
AT-2512 Tribuswinkel
Tel +43 2252 82540
[email protected]
www.auma.at
AUMA (Schweiz) AG
CH-8965 Berikon
Tel +41 566 400945
[email protected]
AUMA Servopohony spol. s.r.o.
CZ-10200 Praha 10
Tel +420 272 700056
[email protected]
www.auma.cz
OY AUMATOR AB
FI-02270 Espoo
Tel +35 895 84022
[email protected]
AUMA France
FR-95157 Taverny Cédex
Tel +33 1 39327272
[email protected]
www.auma.fr
AUMA ACTUATORS Ltd.
GB- Clevedon North Somerset BS21 6QH
Tel +44 1275 871141
[email protected]
www.auma.co.uk
AUMA ITALIANA S.R.L.
IT-20023 Cerro Maggiore Milano
Tel +39 0331-51351
[email protected]
www.auma.it
AUMA BENELUX B.V.
NL-2314 XT Leiden
Tel +31 71 581 40 40
[email protected]
www.auma.nl
AUMA Polska Sp. z o.o.
PL-41-310 Dabrowa Górnicza
Tel +48 32 26156 68
[email protected]
www.auma.com.pl
OOO Priwody AUMA
RU-141400 Moscow region for mail:
124365 Moscow a/ya 11
Tel +7 495 221 64 28
[email protected]
www.auma.ru
ERICHS ARMATUR AB
SE-20039 Malmö
Tel +46 40 311550
[email protected]
www.erichsarmatur.se
GRØNBECH & SØNNER A/S
DK-2450 København SV
Tel +45 33 26 63 00
[email protected]
www.g-s.dk
IBEROPLAN S.A.
ES-28027 Madrid
Tel +34 91 3717130
[email protected]
D. G. Bellos & Co. O.E.
GR-13671 Acharnai Athens
Tel +30 210 2409485
[email protected]
SIGURD SØRUM A. S.
NO-1301 Sandvika
Tel +47 67572600
[email protected]
INDUSTRA
PT-2710-297 Sintra
Tel +351 2 1910 95 00
[email protected]
MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti.
TR-06460 Övecler Ankara
Tel +90 312 472 62 70
[email protected]
CTS Control Limited Liability Company
UA-02099 Kiyiv
Tel +38 044 566-9971, -8427
[email protected]
Afrika
AUMA South Africa (Pty) Ltd.
ZA-1560 Springs
Tel +27 11 3632880
[email protected]
A.T.E.C.
EG- Cairo
Tel +20 2 3599680 - 3590861
[email protected]
Amerika
AUMA ACTUATORS INC.
US-PA 15317 Canonsburg
Tel +1 724-743-AUMA (2862)
[email protected]
www.auma-usa.com
AUMA Chile Respresentative Office
CL- Buin
Tel +56 2 821 4108
[email protected]
LOOP S. A.
AR-C1140ABP Buenos Aires
Tel +54 11 4307 2141
[email protected]
Asvotec Termoindustrial Ltda.
BR-13190-000 Monte Mor/ SP.
Tel +55 19 3879 8735
[email protected]
TROY-ONTOR Inc.
CA-L4N 5E9 Barrie Ontario
Tel +1 705 721-8246
[email protected]
MAN Ferrostaal de Colombia Ltda.
CO- Bogotá D.C.
Tel +57 1 401 1300
[email protected]
www.manferrostaal.com
PROCONTIC Procesos y Control Automático
EC- Quito
Tel +593 2 292 0431
[email protected]
IESS DE MEXICO S. A. de C. V.
MX-C.P. 02900 Mexico D.F.
Tel +52 55 55 561 701
[email protected]
Corsusa S.A.C.
PE- Miralflores - Lima
Tel 00511444-1200 / 0044 / 2321
[email protected]
www.corsusa.com
PASSCO Inc.
PR-00936-4153 San Juan
Tel +18 09 78 77 20 87 85
[email protected]
Suplibarca
VE- Maracaibo Estado, Zulia
Tel +58 261 7 555 667
[email protected]
Asie
AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.
CN-300457 Tianjin Teda District
Tel +86 22 6625 1310
[email protected]
www.auma-china.com
AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED
IN-560 058 Bangalore
Tel +91 80 2839 4655
[email protected]
www.auma.co.in
AUMA JAPAN Co., Ltd.
JP-210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi
Kanagawa
Tel +81 44 329 1061
[email protected]
AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.
SG-569551 Singapore
Tel +65 6 4818750
[email protected]
www.auma.com.sg
AUMA Middle East Rep. Office
AE- Dubai
Tel +971 4 3682720
[email protected]
PERFECT CONTROLS Ltd.
HK- Tsuen Wan, Kowloon
Tel +852 2493 7726
[email protected]
DW Controls Co., Ltd.
KR-153-803 Seoul Korea
Tel +82 2 2113 1100
[email protected]
www.actuatorbank.com
AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L.
KW-22004 Salmiyah
Tel +965 4817448
[email protected]
BEHZAD Trading Enterprises
QA- Doha
Tel +974 4433 236
[email protected]
Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.
TH-10120 Yannawa Bangkok
Tel +66 2 2400656
[email protected]
www.sunnyvalves.co.th/
Top Advance Enterprises Ltd.
TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235)
Tel +886 2 2225 1718
[email protected]
www.auma-taiwan.com.tw
Austrálie
BARRON GJM Pty. Ltd.
AU-NSW 1570 Artarmon
Tel +61 294361088
[email protected]
www.barron.com.au
2006-03-08
AUMA Riester GmbH & Co. KG
P. O. Box 1362
D - 79373 Müllheim
Tel +49 (0)7631/809-0
Fax +49 (0)7631/809 250
[email protected]
www.auma.com
AUMA Servopohony s.r.o
Kazaňská 121 10200 PRAHA 10
tel./fax. 2 72 704 125
[email protected]
Certificát-registr. Č.
12 100/104 4269
Podrobné informace o výrobcích firmy AUMA si vyhledejte na internetu:
www.auma.com
Y000.037/019/cs/1.04

Podobné dokumenty

koncové polohy ZAVŘENO

koncové polohy ZAVŘENO Pøi provozu elektrických pøístrojù jsou nutnì urèité díly pod nebezpeèným napìtím. Práce na elektrických zaøízeních nebo pøístrojích smí provádìt podle platných elektrotechnických pøedpisù jenom od...

Více

Zde jsou slaboproudé podklady do elektrotechniky pro nalepení do

Zde jsou slaboproudé podklady do elektrotechniky pro nalepení do odvýstupního napetí u(x + ~x,t) a proudu i(x + ~x,t). Rozdíl vstupní a výstupní energie, tj. [u(x,t)i(x,t) - u(x + ~x,t)i(x + ~x,t)] ~t, je roven energii elektrického a magnetického pole vytvorenéh...

Více