CZ/AJ/SJ/RJ

Komentáře

Transkript

CZ/AJ/SJ/RJ
Cizincům z hlavního města Prahy
bez rozdílu typu pobytu nabízíme zdarma
JOB KLUB
META, o.p.s.
Společnost pro příležitosti mladých migrantů
META, o.p.s. realizuje projekt
VYTVOŘTE SI PLÁN OSOBNÍHO
ROZVOJE A PROFESNÍHO RŮSTU
Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze II
INDIVIDUÁLNÍ PRACOVNÍ PORADENSTVÍ
OBJEVTE CESTU
K ÚSPĚŠNÉMU
PRACOVNÍMU
UPLATNĚNÍ
asistence při uznávání rovnocennosti
zahraničního vzdělávání a kvalifikace
spolupráce při psaní životopisu, motivačního
dopisu a přípravě na pracovní pohovor
školení v pracovněprávní oblasti
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ – ZVYŠTE SI
SVOU KVALIFIKACI
specializované vzdělávání pro pozice asistent
pedagoga a komunitní tlumočník
pomoc s vyhledáním vhodného
(re)kvalifikačního kurzu
finanční příspěvek na uhrazení kurzovného
JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – ZDOKONALTE SE
V ČEŠTINĚ
2 kurzy češtiny pro pokročilejší se zaměřením
na konkrétní oblasti trhu práce
PRÁCE – ZÍSKEJTE PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ
možnost mzdového příspěvku pro úspěšně
absolventy rekvalifikačních kurzů na pozici
asistent pedagoga a komunitní tlumočník
Klientům s dětmi můžeme během jejich vzdělávání
poskytnout příspěvek na hlídání dítěte.
V TŮNÍCH 10 (1. PATRO)
120 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO
KONZULTAČNÍ HODINY
pondělí 13:00 - 19:00 h.
úterý, středa, čtvrtek 10:00 - 17:00 h.
Na konzultace je nutné se předem objednat. Děkujeme.
Hana Marková
pracovní poradkyně
Email: [email protected]
Tel.: 773 639 395
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme
do vaší budoucnosti
Veškeré informace o projektu, vzdělávacích aktivitách
a našich dalších službách pro cizince najdete na:
www.meta-ops.cz
www.facebook.com/metapromigranty
 775 737 678
www.meta-ops.cz
CZE
RUS
ENG
ESP
Для иностранцев, проживающих в городе Праге, независимо
от статуса в Чехии, мы бесплатно предлагаем
We offer our services free of charge to all foreigners
from Prague irrespective of their type of residence
A todos los extranjeros residentes en la ciudad de Praga, sin
importar su tipo de estancia, les ofrecemos de manera gratuita
JOB KLUB
JOB CLUB
CLUB DE EMPLEO
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПЛАН
ЛИЧНОГО РАЗВИТИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
MAKE A PLAN
FOR YOUR PERSONAL DEVELOPMENT
AND PROFESSIONAL GROWTH
HAGA SU PLAN DE DESARROLLO
PERSONAL Y CRECIMIENTO
PROFESIONAL
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО
ТРУДОВЫМ ВОПРОСАМ:
помощь в признании эквивалентности иностранного
образования и квалификации
сотрудничество при написании резюме,
мотивационного письма и при подготовке на
собеседование
обучение применению трудового законодательства
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
ПОВЫШАЙТЕ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ
специальная подготовка на должность помощника
педагога и общественного переводчика
помощь с поиском подходящего курса
переподготовки
финансовые ресурсы на оплату обучения
ЯЗЫКОВОЕ ОБУЧЕНИЕ –
УСОВЕРШЕНСТВУЙТЕ ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК
2 курсы чешского языка для более продвинутых
с акцентом на конкретные области рынка труда
РАБОТА – ПОЛУЧИ РАБОТУ
пособие к заработной плате для успешных
выпускников курсов переподготовки на должность
помощника педагога и общественного переводчика
Клиенты с детьми могут воспользоваться
возможностью оплаты услуг няни в течение курса.
RUS
INDIVIDUAL CAREER COUNSELING
assistance in the recognition of foreign
education and qualifications
cooperation with writing a resume/CV and
a cover letter, preparation for a job interview
training in the labour law field/in the field
of labour law
PROFESSIONAL TRAINING – INCREASE
YOUR QUALIFICATIONS
specialized training for teaching assistant and
community interpreter positions
help with finding suitable (re)qualification
course
financial contribution to cover the tuition fee
LANGUAGE TRAINING – IMPROVE YOUR
CZECH LANGUAGE SKILLS
two advanced level Czech courses focusing
on specific areas of the labour market
JOBS – GET A JOB
possible wage contribution for successful
graduates of the courses on the position of
teaching assistant and community interpreter
ORIENTACIÓN PROFESIONAL INDIVIDUAL
asistencia para el reconocimiento de estudios y
calificación obtenidos en el extranjero
apoyo para la escritura y preparación de currículum
vitae, carta de presentación y entrevista de trabajo
capacitación en el ámbito jurídico laboral
FORMACIÓN PROFESIONA – AUMENTE SU
CALIFICACIÓN LABORAL
formación especializada para el puesto de asistente
de maestro o traductor comunitario
ayuda con la búsqueda de cursos de calificación
apoyo financiero para cubrir el costo de la matrícula
del curso
ENSEÑANZA DE IDIOMAS – PERFECCIONE
SU CHECO
dos cursos de checo para personas con nivel
avanzado, enfocados en áreas específicas del
mercado de trabajo
EMPLEO – CONSIGA TRABAJO
posibilidad de obtener contribución al salario para
graduados en la formación especializada para
el puesto de asistente de maestro o traductor
comunitario
To clients with children we can offer a contribution
for babysitting during their education.
A clientes con niños les ofrecemos contribución
económica para el cuidado de sus niños durante su
formación profesional en el proyecto.
ENG
ESP

Podobné dokumenty

CZ/AJ/SJ/RJ

CZ/AJ/SJ/RJ pracovní poradkyně pondělí 13:00 - 19:00 h. úterý, středa, čtvrtek 10:00 - 17:00 h. [email protected] Na konzultace je nutné se předem tel.: 773 639 395 objednat. Děkujeme.

Více