Volme palici! - WordPress.com

Komentáře

Transkript

Volme palici! - WordPress.com
Nasrat(h)
Jak je možné, že zatím nejsmysluplnější návrh zákona o
využití konopí sepíše arogantní, populistický politik, toho
času ve vazbě a souzený za údajnou korupci? [...]
#36
Čtěte více na straně 3
variety : rozmanitost je kořením života
Zdar všem malým i velkým šlechtitelům. Článků o pěstování a
následném křížení je na světě spousta, ale tenhle mě opravdu
zaujal, protože je v pár ohledech výjimečný. Napsal ho týpek [...]
Čtěte více na straně 12
2013
nezávislý nestranný legální
Varování: Časopis určen pouze
osobám starším 18 let!
HLAVNÍ STRANA
KONOPÍ A ZDRAVÍ
POLITIKA
ROZHOVOR
REPORTÁŽ
KULTURA
Volme palici!
Po letech ignorance konečně přichází poslanecký kandidát, jehož cílem nejsou nereálné sliby o celospolečenském blahobytu, ale snaha promluvit bez předsudků. Pokud Vám není lhostejný osud a další vývoj konopné situace, čtěte prosím dále.
Robert
Veverka
je dobře znám
konopné
veřejnosti jako
mluvčí
a předseda občanského hnutí Legalizace a šéfredaktor
lifestylového magazínu Legalizace.
V následujících
předčasných
poslaneckých
volbách se rozhodl usilovat
o hlasy voličů v Praze jako
nezávislý kandidát za Pirátskou stranu.
Pirátská strana jako jedna
z mála usiluje o legalizaci
konopí dlouhodobě. Dosud
zde však nebyl tak jasně vyprofilovaný kandidát, jako je
nyní právě Robert Veverka.
Jaké jsou jeho cíle, program a
myšlenky?
Program Roberta Veverky
Požaduji ve svém programu zásadní přehodnocení a reformu drogové politiky, kterou lze
shrnout do tří bodů:
Reforma
Zákony o drogách musí brát
ohledy na potřeby a fungování společnosti – jen tak si
zaslouží respekt. Musí být
umožněno vědecké zkoumání dosud nelegálních látek,
které mají léčebný potenciál.
Musí být povoleno léčebné
využití látek, u kterých je léčebný potenciál prokázán.
Dospělí lidé nesmí být žádným způsobem postihováni
za pěstování a držení konopí
pro osobní potřebu. Všichni
mají právo věcně a objektivně
informovat a být informováni
o drogách a jejich pozitivních
i negativních dopadech na
lidský organismus a společnost.
Regulace
Legalizace pěstování a držení konopí pro osobní potřebu je efektivním řešením v
boji proti drogovým mafiím.
Legalizace pro osobní potřebu sníží poptávku po droze
na černém trhu a oslabí tak
jeho nabídku i vliv na páchání trestné činnosti spojené
se získáváním předražené
omamné látky. Legalizace
umožní vznik registrovaných
společenských klubů pěstitelů a uživatelů konopí. Posky-
tování nezletilým, užívání při
řízení motorových vozidel či
jiné činnosti, kde vliv drog
může způsobit obecné ohrožení, zůstanou i nadále postižitelné.
Zdanění
Obchod s drogami bude legalizován a zdaněn. Způsob
výroby a prodeje, stejně tak
jako kontrola kvality budou
stanoveny dle typu drogy. Licenci na obchodování s drogou získá jen takový subjekt,
který splní státem předepsané podmínky. Daň z prodeje
drog přinese do státního rozpočtu nemalé prostředky, ze
kterých bude možné financovat léčbu drogově závislých
nebo preventivní programy
v oblasti ochrany veřejného
zdraví, vzdělávání a volnočasových aktivit pro mládež.
Další informace si přečtěte
na webu ROBERTVEVERKA.CZ
Editorial
2
Tiráž
Vydavatel:
Agentura Sowjet GmbH
Dunckerstraße 70
10437 Berlin
Tel.: 030/44 79 32 84
Fax.: 030/44 79 32 86
Email: [email protected]
Vedoucí společnosti: Emmanuel Kotzian (spol. s r. o.)
Sídlo společnosti: Berlin AG Charlottenburg, HRB Nr.89200
Steuer-Nr. 37 220 20818
Šéfredaktor:
Petr Kozák
Redaktoři:
Zkuste se zamyslet, třeba dojdete ke stejným závěrům...
Nechcete u moci politické dinousary, notorické slibotechny ani populistické celebrity? Jděte k volbám!
Chcete poslance, který při diskusích o konopí, marihuaně bude říkat pravdu? Volte palici!
Můžete volit v Praze? Volte Roberta Veverku!
Stačí Vám si pohulovat doma ve sklepě jakoukoliv čutku od dýlera? Zůstaňte doma!
Nevadí Vám tendenční a na lži založená protidrogová politika? Tak to se fakt máte ...
OBSAH
Cílem této publikace není přesvědčit čtenáře, aby brali drogy.
Nadměrná spotřeba marihuany může způsobit vážné újmy na
zdraví a také narušit společenský život jednotlivce. Každé užívání návykové látky je nebezpečné a je třeba upozorňovat na jeho
možná rizika. Každodenní zkušenosti však ukazují, že navzdory
zmíněné nebezpečnosti a bez ohledu na právní úpravu dané problematiky se vždy najdou lidé, kteří chtějí experimentovat.
Redakce Konoptika, magazínu o konopí, se na jedné straně snaží
otevřeně publikovat všechny informace týkající se užívání marihuany, a na druhé straně chce šířit základní znalosti, které mohou
pomoci zmírnit negativní dopady jejího užívání na zdraví lidí a fungování společnosti. Také se snažíme předcházet právním následkům spojeným s užíváním konopí.
Naše organizace je členem ENCOD, Evropské koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku, a DHV, Německé konopné
asociace. Konoptikum je periodické médium publikované v Berlíně
pro česky a slovensky mluvící občany žijící v Evropské Unii.
Vydavatel není odpovědný za obsah zveřejněné reklamy. Magazín
je určen osobám starším osmnácti let.
5
8
11
14
19
21
Hanuman, Havrii, Jiřín, Konopák, Kuchařka, Morbiferor, Po-kaimu,
Se-mi.
Překlady:
Radomila
Korektury:
Ncknm
Grafika, Ilustrace
Georgw
Fotografie:
archiv, Se-mi, Georgw
Titulní snímek:
Robert Veverka – robertveverka.cz
Reklama:
[email protected]
Distribuce:
VW bus.
Printed by:
Union Druckerei Weimar GmbH.
Všechna práva jsou vyhrazena, použití obsahu je možné pouze po
dohodě s vydavatelem.
Vydavatel není odpovědný za obsah obdržených příspěvků jako
jsou manuscripty, články, editoriály či fotografie.
V souladu s rozhodnutím soudu LG Hamburg z 12. května 1998 –
312 0 85/98 se vydavatel výslovně distancuje od obsahu
zveřejněných odkazů a internetových adres.
36#
#36
KONOPÍ A ZDRAVÍ
3
Jak je možné, že zatím nejsmysluplnější návrh zákona o využití konopí sepíše
arogantní, populistický politik, toho času
ve vazbě a souzený za údajnou korupci?
Politik, který zpravidla mění názory, jak
se mu hodí v zájmu jeho kariéry? Proč
podobné návrhy nevidíme od ostatních
poslanců a senátorů? Je snad David Rath
tím vyvoleným, který vyvede český lid z
temnot konopné prohibice a zajistí pacientům samopěstitelství a lehce dostupné
léčivé konopí? Na tyto otázky se pokusíme najít odpovědi v následujícím textu.
O
sobu Davida Ratha
netřeba snad dlouze
představovat. Dřívější stínový i skutečný ministr
zdravotnictví, hejtman Středočeského kraje, zakládající
předseda Lékařského odborového klubu nebo třeba také
prezident České lékařské
komory. To všechno byly
kariérní úspěchy aktuálně
bezpartijního poslance, zvoleného za ČSSD do parlamentu v roce 2006. V současnosti
pobývá bývalý člen ODS a
SD-LSNS ve vazbě, o jeho
dalším osudu se rozhoduje
v probíhajícím soudním procesu. Pro více informací o dr.
Rathovi vám pomůže všemocný Google.
Problémy se zákonem a
vinu či nevinu Davida Ratha
nemáme rozhodně chuť rozebírat, a tak půjdeme hned
k „naší věci“. Pozoruhodnou aktivitou poslance bez
práva hlasovat ve sněmovně
je totiž návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon
40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
167/1998 Sb., o návykových
látkách a o změně některých
dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Poslanecké sněmovně byl tento návrh doručen 3. června 2013. K
návrhu se vyjádřila i česká
vláda (rozuměj bývalá vláda
Petra Nečase, pozn. autora),
jejíž stanovisko bylo rozesláno poslancům 28. června. Asi
nikoho nepřekvapí, že vrcholný orgán výkonné moci
návrh nekompromisně smetl
ze stolu. Co nabídl Rath poslancům ve svém návrhu a
proč a jak odmítla vláda jeho
návrh podpořit?
Rathův návrh není
bezvadný, ale…
... na rozdíl od aktuální právní úpravy k ní doplňuje mj.
samopěstitelství léčebného
konopí. Pěstiteli by podle něj
mohli být nejen pacienti, ale
také blízcí pacientů, kteří si
sami konopí vypěstovat nezvládnou. Pojďme si přiblížit
jeho neúspěšný návrh detailněji.
Autor návrhu na začátku
správně uvádí stručný přehled chorob, při kterých je
možné léčebné konopí využít. Stejně jako mnoha dalším,
kteří na skutečnost upozorňovali již před rokem a dříve, i Davidu Rathovi náhle
došlo, že pěstování konopí
je aktivitou, kterou zvládne
širší veřejnost bez problému.
Snad k tomu přispěly statistiky Eurostatu o vysoké
konzumaci marihuany českým obyvatelstvem… Snad
Nasrat(h)
...aneb Když už ani populista nepomůže
došlo k pohnutí mysli po
pravidelné vazební stravě a
omezeném přísunu žen, vína
a moci… Snad je David Rath
stále tím úporným populistou, který se každou šanci na
přízeň lidu a růst svého vlivu snaží využít maximálním
způsobem…
Tohle je vlastně tak nějak
úplně jedno a při našem hodnocení na to nehodláme brát
zřetel. Nejde zde o pohnutky
jednoho (u)mazaného politika, tady jde o řešení zpřístupnění léčebného konopí
co největšímu počtu českých
pacientů. Pokud se snad ještě
někdo domnívá, že dovezené nebo licenčně vypěstované konopí bude přístupné
pro všechny potenciální pacienty za sympatickou cenu
(50–100 Kč/gram), budiž mu
vznikající realita lehká. Prezentované informace hovoří
zpravidla o částkách vyšších
než 200 Kč za 1 gram. Co se
týče množství pro jednoho
pacienta, počítá se s tím, že
nejprve bude moci pacient za
měsíc nakoupit maximálně
30 gramů oficiálního konopí.
Je jisté, že takové množství
nemůže mnoho pacientů ani
náhodou uspokojit. Pokud
bude dotyčná nebo dotyčný
potřebovat víc, má smůlu a
musí si buď sám potřebné
množství dopěstovat, nebo
se obrátit na někoho jiného,
třeba osobu blízkou, třeba na
tetičku z venkova nebo třeba
nejbližšího dealera.
Proč zákonodárci
ignorují
samopěstitelství?
O pěstitelském umění Čechů a Moraváků čteme dnes
a denně. Bohužel zatím převážně v rubrice Černá kronika. O tom, že by průměrný
český (sic!) zahrádkář byl
schopen vypěstovat po získání zkušeností kvalitní odrůdu léčivého konopí a podle
určitých standardů, není pochyb. Možnost samopěstitelství léčebného konopí zvládají kupříkladu v Izraeli, kde
tradice domácího zahrádkaření ani přírodní podmínky
nejsou tak příznivé jako u
nás. Je zajímavé, že ačkoliv
se izraelským modelem využití léčebného konopí oháněli
nejedni aktivní propagátoři
konopné léčby, hlavní výhoda izraelského modelu – tedy
samopěstitelství, v hlavách
českých zákonodárců a zejména zákonech stále chybí.
Ve vazbě držený poslanec
dále logicky argumentuje
nižšími náklady samopěstitelství, a tudíž vyšší dostupností pro pacienty z různých
sociálních a příjmových skupin obyvatelstva. S tímto nelze než souhlasit. Není třeba
Svatí se chovají jinak - Georgw
vystudovat ekonomii, abyste
si spočítali, že částka více
než 50–60 Kč za gram lékařské marihuany je nejen velmi
neetická, ale také neefektivní,
a tudíž z ekonomického hlediska neomluvitelná. Odhad
kalkulace pěstebních nákladů najdete na našem webu.
Jistěže nevypěstujete kvalitní nezávadné konopí na obecní skládce, ačkoliv se mu tam
bude pravděpodobně také
dařit. Možností, jak zajistit
bezvadnost vlastního vypěstovaného vzorku a dostatečnou dostupnost, je určitě
v dnešní době dost (komerční testy venkovní půdy, pěstování v substrátu, testování
výpěstku na složení a závadnost, specializace pěstitelů
na konkrétní modely, směna
různých vzorků s odlišnými
léčivými schopnostmi atd.)
Pokud by se tedy státní moloch rozhodl možnost samopěstitelství využít, mantinely
jeho fungování by určitě šly
nastavit tak, aby umožnily
českým pacientům využívat
vlastní, kvalitní, důvěryhodnou a v neposlední řadě levnou medicínu. Muselo by se
ovšem někomu chtít. A po-
kud se chce pouze jednomu
stíhanému poslanci s nejasnými záměry, nemůžeme se
divit tomu, co se děje.
Rath dále v návrhu zákona
zmiňuje, že pacienti pěstující konopí pro vlastní potřebu nebo pro potřeby svých
blízkých se aktuálně vystavují nebezpečí kriminalizace svého jednání. Nezbývá
než souhlasit. Ačkoliv určitě
najdete pár výtečníků, kteří
pěstují na byznys a ohánějí se lékařským využitím,
těch, kterých se nesmyslná
kriminalizace týká, je určitě
dost. Nejenže musí tyto oběti
zbytečné války proti drogám
řešit zdravotní problémy,
navíc se musí obávat toho,
že jim jednoho dne zaklepe
kriminálka na dveře, léčivé
konopí zlikviduje a pošle je
k soudu poté, co jim náležitě
prohlédne a zpřehází byt. To
není paranoia, to je zkrátka
fakt, který zažil nejeden pacient, který se chtěl spolehnout
na vlastní síly, schopnosti a
konopí.
Cílem Rathovy novely není
legalizace či dekriminalizace
rekreačního využití, ale jak
sám předkladatel říká: „No-
vela dekriminalizuje pouze
prospěšné léčivé účinky konopí, nikoli jeho rekreační
užívání.“ Bývalý středočeský
hejtman na závěr obecné části důvodové zprávy také uvádí, že: „Legalizace konopí pro
osobní potřebu za účelem
využití jeho léčivých účinků
zároveň dle přesvědčení navrhovatele povede k oslabení
černého
trhu s touto lehkou
drogou,
který je
v České
republice
značně
rozšířen.“
D a v i d
Rath rozh o d n ě
nepočítá
s tím, že
by došlo
k celkové
legalizaci
konopného listu.
Na závěr obecné části
důvodové
zprávy
doktor Rath uvádí, že: „Návrh nepředpokládá zvýšené
dopady na státní rozpočet.
Návrh nemá dopady na rozpočty krajů a obcí. Návrh
nemá vliv na podnikatelské
prostředí České republiky.
Návrh nemá nespravedlivé
sociální dopady ani neznevýhodňuje muže ani ženy.“
Chybí nám zde však poměr-
KONOPÍ A ZDRAVÍ
4
ně zásadní věc, a to předpoklad, že návrh by měl pozitivní dopady na závislost na
zdravotním systému, zdraví
a peněženky pacientů. A
není to vlastně nakonec ten
hlavní problém?
Žádné dopady na státní
rozpočet + žádné dopady
na rozpočty krajů a obcí +
žádný dopad na podnikatelské prostředí + žádné nespravedlivé sociální dopady
+ menší občanská závislost
na státu = žádný přínos pro
stát, resp. pro ty, co ho spravují.
Boj s větrnými mlýny
Zodpovědné samopěstitelství již delší dobu propaguje
mnoho osob bojujících za
různou úroveň legalizace
konopí. Bohužel, všechny
tyto osoby fungují mimo zákonodárný sbor. Ačkoliv jsou
často jejich argumenty a řešení založeny na více faktech a
důkazech, než uvádí David
Rath ve svém návrhu, jejich
názor nebyl brán nikdy vážně. Bushka Bryndová, Dušan
Dvořák, Stanislav Penc, Jindřich Bayer a další by mohli
o donkichotském boji vyprávět hodiny a dny. Je smutné,
že prvním poslancem, který
s podobným návrhem přijde mezi ostatní, je právě za
korupci souzený a vazebně
držený arogantní jedinec s
populistickými záměry…
Ve zvláštní části důvodové
zprávy bývalý ministr zdravotnictví navrhuje změnu
trestního zákoníku a zákona
o přestupcích: „Pěstování
či přechovávání konopí pro
osobní léčebné účely nadále nebude trestným činem/
přestupkem.“ O změně zákona o návykových látkách
a dalších příslušných zákonů
uvádí: „Novela zavádí do zákona o návykových látkách
možnost volného pěstování,
zpracování a užívání konopí pro léčebné účely osobní
a osob blízkých. Vzhledem
k tomu, že cílem novely je
těmto osobám co nejvíce
usnadnit jejich situaci, není
možnost pěstování pro osobní léčivé potřeby vázána povolením ze strany státních
orgánů. Jedinou podmínkou
je doporučení ošetřujícího
lékaře k užívání této léčby.
Vzhledem k tomu, že v některých případech konopí nezlepšuje stav nemocného, ale
snižuje bolest, kterou nemoc
provází, reaguje novela na
situaci, kdy si pacient není
schopen rostlinu konopí sám
vypěstovat. V takovém případě ji pro něj může obstarat
jeho osoba blízká, tedy osoba v rodinném či jiném obdobném poměru.“ Kontrolu
by zajišťovaly státní orgány,
které by měly možnost si
vyžádat u ošetřujícího lékaře
důkaz, že tento způsob léčby
doporučuje. To nezní tak zcela nesmyslně, nemyslíte?
Na druhou stranu, je zřejmé, že návrh o novelizaci některých zákonů z rukou Davida Ratha postrádá spoustu
detailů a při bližším přezkoumání působí nedotaženě až primitivně. Chybí zde
zejména hlubší argumentace
a komplexnost. Nicméně, základní myšlenka je zřejmá a
zaslouží si naši pozornost a
podporu bez ohledu na to,
kdo ji propaguje. Třeba už
jen proto, jakým způsobem
reagovala na tento návrh bývalá vláda Petra Nečase. Lze
předpokládat, že pokud nedojde k občanskému tlaku
na politiky, třeba právě nyní
před volbami, bude další
vláda a zákonodárci jednat,
hlasovat či rozhodovat stále
stejně. Podívejme se, jak na
Rathův návrh reagovala dosluhující koaliční vláda.
Vláda vyslovila
nesouhlas
Návrh poslance Davida
Ratha byl vládou doslova
smeten ze stolu na konci
června tohoto roku. Jak píšeme výše, samotný návrh není
z hlediska formy a propracovanosti zrovna zdařilým
dílem. Proto je jeho neprůchodnost vcelku logickým
krokem. Nicméně, pro pochopení základu problému je
vhodné se informovat, jakým
způsobem vláda argumentuje a na základě jakých faktů
rozhoduje o osudu konopných pacientů. Na předběžné
vládní stanovisko reagovala
již na konci června otevřeným dopisem
část legalizačního hnutí. Znění dopisu najdete na
webu Magazínu Legalizace
a my s dovolením využijeme
některá zde uvedená fakta,
abychom ukázali, jak nesmyslně je odůvodňována konopná prohibice.
V prvním bodu vládního
rozhodnutí je odmítnutí návrhu zdůvodněno na základě
nejasnosti, věcné pochybnosti a kvůli údajnému rozporu
s mezinárodními úmluvami
o omamných látkách z roku
1961. Z toho důvodu není
dle vlády možné, aby „samopěstitel konopí pro léčebné
využití pěstoval toto konopí
pouze na základě doporučení lékaře, jak je navrhováno
v předloženém návrhu zákona“. Zeptejte se svého poslance, jak je tedy možné, že
v USA (konkrétně Coloradu),
největším producentovi a vývozci drogové prohibice v celosvětovém kontextu, bude
možné od roku 2014 pěstovat za určitých podmínek na
svém pozemku až 6 rostlin
konopí. Jak to, že v Izraeli
(státě s přísnými protikonopnými zákony) samopěstitelství reálně funguje, jak ostatně mohl poslancům potvrdit
před rokem Gil Luxenbourg
(viz článek Příliš málo odpovědí na příliš mnoho otázek
http://www.konoptikum.
cz/articles/2012/10/gil_luxenbourg_K31_s4.php).
Připomínáme, že již nyní
je léčebné konopí legální ve
více jak 20 státech. Tento po
desetiletí používaný argument vytrvale ztrácí své odůvodnění a pofidérní jistotu.
Dlouholetý boj proti drogám
dle vyjádření mnoha odborníků z různých odvětví, rozhodně nenese kýžené ovoce
a je nutné tento přístup přehodnotit. Neaktuálnosti této
mezinárodní úmluvy o drogách nahrává též skutečnost,
že v době, kdy vstoupila v
platnost, nebyl konopný výzkum a vědomosti o využití
konopí ani v plenkách.
Vláda dále „vyjadřuje důvodnou obavu, že navrhovaná úprava by ve svém důsledku mohla vést k výraznému
zvýšení dostupnosti návykových látek na bázi konopí, zejména marihuany, a k nekontrolovatelnému nárůstu jejich
užívání, především u mládeže, a to včetně všech negativních průvodních projevů“.
Nejenže nebyla taková skutečnost dosud jasně popsána
a dokázána, navíc dle posledních statistických výstupů je patrné, že kupříkladu
v Portugalsku, kde je konopí
dekriminalizováno již několik let, zkusilo konopí méně
mladistvých než v zemích,
kde tomu tak není, včetně
ČR. Ve chvíli, kdy opravdu
není problém sehnat skoro
kdekoliv „něco na brko“, je
toto dost zbytečný argument.
Místo démonizace konopí by
byla namístě nedogmatická
osvěta a všeobecná prevence
před mnohem nebezpečnějšími drogami, které ohrožují
děti a mládež. Nebo opravdu
věříte, že cigarety, alkohol
jsou bezpečnější než konopí?
Při hodnocení Rathova
návrhu nesmíme také opomenout, že bývalý kabinet
si pochvaluje, jak umožnil
konopnou léčbu přijetím novely zákona o léčivech. Vláda
se také domnívá, že aktuální
právní úprava je dostačující
a současně je účinná velmi
krátkou dobu a nelze ji tak
komplexně zhodnotit. Ano,
to je sice pravda, ale pochybnosti o bezvadnosti, efektivnosti a transparentnosti na
straně veřejnosti zůstávají.
Pokrytectví z toho
všeho jen čiší
Šestý, předposlední, bod
vládní odpovědi na Rathův
návrh vyznívá pro znalce
české politiky jako krutý vtip.
Politici se odvolávají na korupci občanů a lékařů. Aby
nedošlo k dezinterpretaci, citujeme celý odstavec.
„Ve vztahu k nekonkrétní
zmínce o „doporučení lékaře“ nelze podle názoru
vlády vyloučit zvýšené nebezpečí korupce ve vztahu
mezi lékařem a pacientem,
jenž
bude o vydání takového
doporučení usilovat, zejména k legalizaci pěstování i
přechování konopí za účelem jeho užití i distribuce
jako omamné a psychotropní
látky. Návrh též neobsahuje ani jakékoli množstevní
omezení konopí pěstovaného i
přechovávaného pro léčebné účely, byť pro léčbu je třeba vždy jen omezené množství těchto rostlin i v něm
obsažených látek.“
Jistě, v dnešní době si rádi
v nemocnici připlatíte lékaři
za to, že si vás bude víc všímat, a je naprosto jasné, že
někteří jedinci by určitě zkusili lékaře uplatit, aby dostali
recept „na pár géček“. Jenže
stejně tak je jisté, že část lékařů si „všimné“ nevezme a s
konopnými podvodníky vyrazí dveře. Cítíte tu zpupnost
a nedůvěru od státu k poddaným, ehm, tedy občanům?
Krom toho si můžete vzpomenout na nespočet nejrůznějších afér, kdy lékaři byli
korumpováni výrobci léků a
zdravotních potřeb drahými
36#
zájezdy a luxusními dary. Že
už se to neděje? Nenechte se
vysmát… No a jak to bude
vypadat dle aktuální právní
novely? O přidělení konopného receptu bude rozhodovat kdo? Divte se, lékař. Tak
kde to jsme a kdo to o nás
nahoře rozhoduje.
Vcelku logicky se ale jeví
početné vládní námitky na
nedokonalost a nepropracovanost návrhu zákona. Škoda, že poslanec Rath nezvolil
komplexnější přístup a návrhu se nevěnoval víc. Detailní
zpracování by tomuto pokusu přineslo určitě více sympatií. Nicméně byla by velká
škoda, aby o návrhu a jeho
případném upgradu neproběhla věcná diskuse nejen na
parlamentní půdě.
Osvobodit Ratha a
zaplatit mu konopné
lázně?
Tak to rozhodně ne. Aby
nedošlo k mýlce, tento text
rozhodně nemá glorifikovat
osobu poslance Ratha. Podobné řešení léčebného konopí však dosud nikdo oficiální
parlamentní cestou nenavrhl,
a tak je třeba o něm uvažovat
a nechat se inspirovat tím
dobrým a pozoruhodným,
co obsahuje. Za naši úvahu
také stojí argumentace vlády při odmítání tohoto, přiznejme si to, nedokonalého
návrhu. Tyto argumenty se
netýkají jen odvolané vlády
Petra Nečase. Jedná se o celkový přístup státu ke konopí.
Pokud volení zástupci nepochopí, že o samopěstitelství,
dekriminalizaci či legalizaci
máme zájem my, voliči, nic
moc se nezmění. Nejdřív to
ale musíme pochopit my, občané, voliči, pacienti… Nebo
snad věříte, že nová vláda a
zákonodárci ze zavedených
stran budou JEN TAK hlasovat a jednat příště jinak?
Morbiferor
Zelená horečka zachvátila Česko
V
souvislosti s legalizací léčebného konopí propukla v České republice takzvaná zelená horečka. Na našem trhu chtějí
prorazit zahraniční firmy, které mají co do
činění s touto mnohdy zázračnou rostlinou.
Jen v Americe se podle odhadů v průmyslu
léčebného konopí předloni protočilo 1,7 miliardy dolarů. Vidina zisku je více než lákavá.
Od letošního dubna platí
v Česku novela zákona, která
umožňuje využívat konopí
pro léčebné účely. Idea byla
přitom jasná. Prodej sušených částí konopí v lékárnách má pomoci nemocným
rakovinou,
roztroušenou
sklerózou či třeba Parkinsonovou chorobou. Zatímco
nyní sílí dohady o tom, kdo
se bude smět léčit a jak nákladná vlastně bude léčba,
pronikají na český trh firmy,
které by se tu chtěly uchytit
a vydělávat na léčivém konopí. Neděje se tomu náhodou.
Trh s léčebným konopím je
považován za jeden z nejrychleji se rozvíjejících oborů.
Jako první svůj záměr
vstoupit na český trh oznámila kalifornská společnost Medical Marijuana s kapitálem
přesahujícím 158 milionů dolarů. „Jakmile budou schváleny normy pro výrobu a distribuci produktů s obsahem
THC, očekáváme hladký přechod z konopných produktů
bez THC na léčebné konopné počátku 90. let léčebné kono- pěstování konopí pro léčebné Otazníky nad cenou
produkty s THC, jako je řada pí povoleno a užívá ho více účely na území naší republiDixie Elixirs,“ citoval deník než 10 000 tamních pacientů. ky. Původně poslanci zvažoPodstatná bude také cena
E15 z prohlášení firmy.
A pěstitelé by samozřejmě i vali, že konopí by podnikate- konopí nabízeného v lékárNa ministerstvo zdravot- rádi exportovali. Povolená lé v Česku mohli pěstovat už nách. Dozorčí orgán, kterým
nictví se prozatím obrátili s spotřeba je prozatím ve světě půl roku od účinnosti zákona, je Státní ústav pro kontrolu
žádostí o licenci tři dovozci. vzácností. Jak píše deník E15, tedy letos na podzim. „To by léčiv, marihuanu zařadil do
„Zahájili jsme správní řízení, list Times of Israel v březnu ale bylo nereálné, protože skupiny podpůrných a dokteré bude trvat jeden až dva přinesl informaci o schůzce by se na to nestačil připravit plňkových léčiv, následkem
měsíce,“ upřesnila tisková na českém velvyslanectví v Státní ústav pro kontrolu lé- čehož bude úhrada zcela na
mluvčí ministerstva Vikto- Tel Avivu, kde se možnost čiv. Ten nám uvedl, že potře- straně pacienta, tedy bez sporie Plívová. Podle vyjádření importu izraelského konopí buje nejméně rok, proto jsme luúčasti zdravotní pojišťovny.
mluvčí uleví lékaři schválená probírala. Z obchodu nako- se dohodli právě na tomto V tuto chvíli ještě není stanomarihuana prvním pacien- nec ke smutku izraelských kompromisu,“ vysvětluje je- vena pevná cena konopných
tům od bolesti nejdříve na pěstitelů sešlo, protože tela- den z předkladatelů novely, výrobků. Pokud by však
přelomu srpna a září. V čes- vivská vláda zatím nechce poslanec za TOP 09 a Starosty pacient hradil vše z vlastní kapsy, zatížilo by to jeho
kých lékárnách jsou tak zatím příliš povolovat vývoz suro- Jiří Skalický.
Navzdory zpoždění lékár- rozpočet odhadem o několik
k sehnání jen konopné masti, viny do zahraničí.
Přes tyto kotrmelce bude ny zřejmě nebudou mít žád- tisíc korun měsíčně. Zda dokosmetika a doplňky stravy.
„Jakmile dovozce dostane pří- pro zahraniční importéry lé- ný problém najít dodavatele jde k regulaci ceny, záleží na
slušná povolení, bude záležet čebného konopí situace na léčebného konopí. „Zájem ministerstvu zdravotnictví,
už jen na něm, jak rychle ko- novém českém trhu o něco o pěstování v Česku určitě potažmo na Státním ústavu
nopí v zahraničí zajistí a do jednodušší než pro domácí bude,“ je přesvědčen Michal pro kontrolu léčiv. Pokud
České republiky přiveze. V pěstitele. Ti budou muset Jakeš, jenž vlastní velkoob- však ministerstvo nezasáhne
této souvislosti čeká Česká uspět ve výběrovém řízení, chod se semeny konopí. Po- do odhadovaných cen, vše se
republika na schválení ně- zatímco pro zahraniční firmy kud to podmínky licence do- bude odvíjet od cenové polikterých dalších souvisejících postačí ministerské razítko. volí, sám by se o ni ucházel. tiky společností, které budou
předpisů Evropskou komisí. Stát chce mít tento byznys „Podnikám v tomto prostředí konopí do lékáren prodávat.
Lhůta běží zhruba do konce pod kontrolou a tuzemské řadu let a myslím, že patřím Dle všeho budou mít čeští
prázdnin,“ vysvětlila Plívová. pěstování bude podléhat k lidem, kteří se v této proble- pacienti zpočátku jen dvě
přísným podmínkám. „Pří- matice vyznají. Dovoz kono- možnosti, jak se za pomoci
slušná povolení vydává mi- pí je nesmysl a poslanci měli konopí léčit. Buď si koupí
Konopí z Nizozemí
nisterstvo zdravotnictví na pěstování v Česku řešit rov- drahý lék, nebo si marihuanu
O import do Česka neusilují základě žádosti,“ pozname- nou s přípravou novely,“ po- obstarají pokoutně. Tipovat,
jen Američané z firmy Medi- nala Plívová. První české ko- znamenal pro server iDNES. která z těchto možností bude
pro ně lákavější, není až tak
cal Marijuana. Stále je skloňo- nopí by se k pacientům mělo cz podnikatel.
obtížné.
ván také nizozemský dovoz dostat v roce 2014. To již
a původně se počítalo i s ko- bude fungovat agentura, ktenopím z Izraele. Tam je už od rá bude udělovat licenci pro
Konopák
#36
KONOPÍ A ZDRAVÍ
5
Autor článků:
Dr. Franjo Grotenhermen
Jak látková výměna v játrech ovlivňuje vzájemné
působení konopí a některých léků
J
kování. Za současného užívání více léků se pak situace
stává velice nepřehlednou i
pro sebevětšího experta.
Je známo, že užívání vysokých dávek kanabidiolu
(CBD) může zpomalovat
odbourávání THC, protože
oba kanabinoidy pro svoje
odbourávání potřebují ten
samý enzym. U dlouhodobého užívání tomu ale už tak
není, protože může docházet k tzv. enzymové indukci.
Znamená to, že postupem
času se zvyšuje koncentrace
potřebných enzymů, která se
tak přizpůsobuje potřebám.
Je tedy k dispozici dostatek
enzymů, a to i v případě,
kdy se používají velké dávky
CBD. Pak si lze představit,
že existuje vzájemné působení mezi kanabinoidy a léky,
když tyto léky pro svoje odbourávání potřebují ten samý
enzym. Například v roce
2002 byl uveřejněn článek o
mladém muži, který užíval
viagru v kombinaci s konopím a utrpěl srdeční infarkt.
Autoři článku tenkrát spekulovali nad tím, zda mohlo
konopí zvýšit účinek viagry
(Sildenafilu). Vycházeli ze
skutečnosti, že kanabinoidy
a prostředek na podporu
potence potřebují ke svému
odbourání ten samý jaterní
enzym (CYP3A4). Je ale pravděpodobnější, že se objevily
nežádoucí vzájemné účinky
na srdce a krevní oběh (pokles krevního tlaku, stoupání
srdeční frekvence), které pak
vedly k srdečnímu infarktu.
V roce 2007 provedli nizozemští vědci výzkum u 24
pacientů s rakovinou. Tito
lidé byli léčeni pomocí dvou
léků na rakovinu, Irinotecanu a Docetaxelu, které ke své
látkové výměně potřebují
enzym skupiny CYP3A. Vědci chtěli zjistit, zda lze jejich
léčbu dále ovlivnit užíváním
konopí. Pacienti dostávali
několik dnů konopí ve formě
čaje (200 ml za den), přičemž
jeden gram drogy se zaléval
jedním litrem vody. V jiné
dny pak nedostávali žádné
konopí. Studie prokázala, že
užití konopí nemělo vliv na
vylučování a koncentraci ani
u jednoho z těchto protirakovinových medikamentů.
Vědci z toho vyvodili závěr,
že konopí je možno užívat
s těmito léky současně, aniž
by vznikala nutnost upravování jejich dávkování.
Z jiného výzkumu provedeného v USA v roce 2002 zase
vyplývá, že kouření nebo
orální užívání THC nemělo
žádný vliv na látkovou výměnu antiretrovirálních léků,
které se používají při výskytu HIV infekce. Výzkumníci
z těchto výsledků usoudili,
že užití konopí, resp. kanabinoidů, pravděpodobně nemá
vliv na účinek antiretrovirálních medikamentů.
V obou uvedených studiích,
kde se zkoumal vliv konopí
O vytrhávání vlasů
THC u trichotillomanie
Je třeba vzít na vědomí, že
tato studie pacientů trpících
trichotillomanií je jednou
z prvních svého druhu. Stejně jako u mnohých výše zmiňovaných
psychiatrických
onemocnění existuje i zde
prozatím tak úzká vědecká
informační báze, že ji mnoho lékařů nebere dostatečně
vážně.
Na tomto místě je vhodné
zmínit, že mnoho lidí trpících
na ADHS profituje z užívání konopných produktů, i
když tyto zkušenosti zatím
nebyly ověřeny v oficiální
studii. A podobně to vypadá
s obsedantně kompulzivní
poruchou. O své vynikající
zkušenosti v oblasti aplikace THC na dvou pacientech
s obsedantně kompulzivní
poruchou se podělili lékaři
z berlínské nemocnice Cha-
rite v roce 2008 v odborném
časopise American Journal
of Psychiatry. Jeden z těchto
dvou pacientů svého lékaře
upozornil na fakt, že má na
něj konopí velice silné účinky. Tato skutečnost přivedla
jeho terapeuty na myšlenku,
zkusit to jednou s THC. Ale
tento typ informace, vycházející ze zkušenosti lékařů,
má ještě daleko do klinické
studie.
I přesto, že z vědeckého hlediska často neexistují podložená data, jsou zlepšení stavu
u pacientů často tak markantní a pro lékaře tak působivá,
že i samotný Spolkový úřad
pro návykové látky už udělil
několik výjimek pro medicínské využití konopí u onemocnění, u kterých neexistují
žádné klinické studie, jako
například u ADHS.
átra jsou detoxikační centrálou organismu. Mnohé
z látek, které tělo přijímá, jako
například kanabinoidy nebo
léky, se zde přetvoří, přemění
a při odbourávání vylučovacím systémem (střevem nebo
ledvinami) se z nich stávají
neúčinné molekuly. THC se
v prvotní látkové výměně
přemění na tzv. 11-hydroxy-THC (11-OH-THC), který je
zhruba stejně účinný jako výchozí substance THC. V dalším kroku pak vzniká kyselina uhličitá (THC-COOH),
která nezpůsobuje žádné
psychické účinky, a proto se
často označuje jako „neúčinný“ produkt látkové výměny.
Tyto chemické reakce jsou
urychlovány pomocí určitých
enzymů, které se nacházejí
především v játrech. Enzymy
jsou proteiny, které vyvolávají chemické reakce. V játrech existuje celá skupina
specifických enzymů, která je
odpovědná za odbourávání
Z
hruba před 120 lety jeden
francouzský kožní lékař
poprvé použil výraz, který
se do dnešních dob užívá pro
nemoc, v jejímž důsledku si
postižený vytrhává vlastní
vlasy. Tento výraz, tzv. trichotillomania, pochází z řečtiny a skládá se ze tří slov:
trichos – vlas, tillein – vytrhávat, mania – vášeň. Teprve
před 25 lety byla trichotillomania klasifikována jako samostatná nemoc.
Na psychiatrické klinice
univerzitní nemocnice v Minnesotě ve Spojených státech
byl od listopadu 2009 do prosince 2010 zkoumán účinek
THC na tuto nemoc. V rámci
studie bylo 12 týdnů podáváno 14 ženám v průměrném
věku 33 let každý den THC
v množství 2,5 až 15 mg, dle
snášenlivosti. Studii dokončilo 12 ze 14 pacientek. Na
stupnici měření potíží spojených s výskytem trichotillomanie došlo ke značnému
posunu směrem ke zlepšení
stavu. Ze všech zúčastněných
si výsledky studie jednoznačně pochvalovalo devět pacientek. Doktoři u nich potvrdili ústup symptomů o více
než třetinu, respektive silné
nebo velice silné zlepšení.
Střední účinná dávka obsa-
léků, jedů a jiných substancí
a která je nositelem tak zvučných jmen jako CYP3A4 nebo
CYP2C9. Tyto dva zmíněné
enzymy jsou zároveň těmi
nejdůležitějšími pro odbourání kanabinoidů. Kromě
těchto pak existuje mnoho
dalších enzymů typu CYP.
V situaci, kdy dvě látky
potřebují ten samý enzym,
může dojít k tomu, že odbourávání trvá déle, než je tomu
v případě, kdy by v těle byla
jenom jedna látka. Například
užívání dvou léků současně,
konkrétně známého preparátu na srdeční nemoci (Diltiazem) a často užívaného
antidepresiva (Imipramin),
vede k tomu, že Impramin je
odbouráván pomaleji, čímž je
jeho koncentrace v krvi vyšší,
než by se za normálních okolností při tomto dávkování
dalo očekávat. Jenomže mnozí lékaři to nevědí. Při podobných účincích výměny může
pak často docházet k předáv-
hovala zhruba 12 mg THC.
Medikament byl přijímán bez
potíží.
V uplynulých letech se stále častěji objevovaly náznaky
toho, že THC, respektive konopí, pomáhá při poměrně
velkém množství psychiatrických nemocí i při psychologických problémech, tedy
ne pouze u fyzických nemocí.
Patří mezi ně poruchy způsobené strachem, posttraumatické stresové poruchy,
poruchy pozornosti / hyperaktivita (ADHS), autismus,
několik případů schizofrenie,
obsedantně kompulzivní porucha a deprese.
U trichotillomanie si postižení vytrhávají především
vlasy na hlavě, méně často i
jiné ochlupení. Typická jsou
pro ně lysá místa na hlavě.
Často pak vlasy a chlupy polykají. Nemoc většinou vypukne během puberty, může
se ale objevit i dříve nebo
později. Porucha může u postiženého trvat několik měsíců až let. Prognóza pro toto
onemocnění je příznivá, což
znamená, že u většiny postižených toto chování časem
ustane. Na rozdíl od osob
trpících obsedantně kompulzivní poruchou udávají
pacienti s trichotillomanií, že
si svého jednání nejsou vědomi. Obsedantně kompulzivní
porucha je charakterizována
tíživými nutkavými myšlenkami a s tím spojeným nutkavým chováním (úkoly nebo
„rituály“), které mají neutralizovat právě tyto obsedantní
myšlenky. U trichotillomanie
udává pouze malá část postižených existenci intenzivního
nutkání k vytrhávání vlasů.
Podobně jako u mnohých
psychiatrických poruch mohou i zde být spouštěčem
traumatické zážitky (smrt
rodičů, zneužívání atd.). Tito
postižení zároveň často trpí
pocitem méněcennosti a sníženou odolností vůči stresu.
Po dlouhou dobu byla tato
nemoc nesprávně interpretována jako špatný návyk. Ještě
i dnes může toto onemocnění
vést k stigmatizaci, silnému
narušování kvality života a
sociální izolaci.
Za účelem léčby bývá nasazována psychoterapie a
různé medikamenty (antidepresiva, neuroleptika, léky
odstraňující strach).
S nástupem THC, respektive konopí, se očividně otevírají nové možnosti léčby.
na užívání protirakovinových léků a léků proti AIDS,
byly použity malé dávky
THC, resp. konopí. Proto nelze tyto výsledky aplikovat
na jedince užívající silné dávky konopí.
Smysl vzájemného ovlivňování kanabinoidů a jiných
medikamentů se ale neopírá
o společnou látkovou výměnu v játrech, nýbrž o podobné nebo protikladné účinky.
Například: bolest tišící účinky opiátů a konopí se zvyšují, protože konopí potlačuje
nevolnost, kterou způsobuje
užívání opiátů. Z toho důvodu je kombinace opiátů a
kanabinoidů při chronických
bolestech často smysluplná.
Překlad: radomila
Autor: Dr. Med. Franjo Grotenhermen
Spolupracovník
institutu
Nova ve městě Hürth u Kolína nad Rýnem a předseda
pracovní skupiny Konopí
jako lék (ACM).
Překlad: radomila
POLITIKA
6
36#
Na stopě policejní represi. Rozkazy, ale i ústupky
Přinášíme vám referát na
téma „prohibice drog v Československu a následně České republice“. Jsme toho
názoru, že je třeba číst i bolestivé kapitoly.
N
ásledující vtip nejspíše
znáte. Říká se v něm,
že polovina mladých vidí
svůj další život pozitivně,
druhá půlka na drogy nemá
peníze! Jaký život měli naši
rodiče, prarodiče či praprarodiče? Následující řádky
leccos napoví. Tím nejpodstatnějším sdělením je fakt, že
drogy na našem území byly,
jsou a budou. Vzdát se jich
či je vymýtit z našich životů
zkrátka nelze, byť se mohou
odpovědné orgány snažit sebevíc. Přítomnost drog byla
z jejich strany v Československu potírána již v meziválečném období.
Předválečná právní úprava
boje proti zneužívání omamných látek byla završena opiovým zákonem č. 29/1938
Sbírky zákonů a nařízení.
V rámci tohoto zákona bylo
stanoveno, že úřednímu dozoru se podrobují výroba,
zpracování, příprava, rozdělování, obchod, dovoz, tranzit a vývoz látek. Byly zde
popsány základní pojmy a
zdůrazněna potřeba zvláštních povolení pro nakládání
s těmito látkami. Na základě
opiového zákona byla zavedena povinnost zapisovat
drogy do zvláštních registrů,
a to jak v případě velkoobchodu, tak maloobchodu.
Jak to bylo dál? První poválečné roky v Československu
byly i přes veškeré potíže obdobím nadšené obnovy země,
optimismu, budování nového života. V tomto prostředí
nebylo místo pro alternativní
kulturu či drogy. České země
jako by byly vůči drogám
imunní, jako by se jednalo
pouze o problém Západu,
který se nás netýká. Bylo to
však pouze zdánlivé. Drogy
k nám začaly pronikat již v
60. letech, v době, kdy ve světě začal drogový boom. Podle
poznatků Národní protidro-
gové centrály nebyla drogová
scéna před rokem 1989 sice
tak dramatická jako v řadě
západních zemí, přesto zde
existovaly problémy spojené
s užíváním drog, o kterých se
ale z politických důvodů příliš nemluvilo.
Nelegální drogy se začaly
více rozšiřovat v 70. a 80. letech a trh zásobovaly převážně domácí produkty. Byly
jimi léky, těkavé látky, podomácku vyráběné drogy a
pěstované konopí. Jmenovitě
se jednalo hlavně o fenmetrazin, kodein, Diazepam, Solutan, Alnagon, Yastil, Algenu,
ale také toluen. Celá drogová
scéna byla situována do malých skupin, přičemž každá
skupina byla co do výroby i
distribuce soběstačná. V souvislosti s touto dobou je znám
případ bývalého důstojníka
StB, který se u soudu chlubil,
že tažením proti disidentům
vyčistil severní Čechy koncem 70. let od marihuany.
Mimo jiné prohlásil: „Kde
byli chartisti, tam se našla i
marihuana.“
Nová éra přinesla
nové problémy
Situace se rapidně změnila
po listopadových událostech
roku 1989. Již v počátečním
období po roce 1989 se jasně
ukázalo, že zájem o drogy
je v české populaci obrovský. Rostl zájem o drogy, a
tím i počet jejich odběratelů.
Úměrně tomu musel růst i
počet jejich dodavatelů. Vývoj české drogové scény byl
na počátku 90. let velkou neznámou. Největší pozornost
a obavy vzbuzovalo šíření
toxikomanie mezi školní mládeží. V tisku i mezi veřejností
se v souvislosti s touto skupinou objevila celá řada fám
a poplašných zpráv. Jednou
z nich byla například infor-
mace, že dealeři drog nabízejí hlavní priority pro výše vytypřed školami zdarma bon- čené období. Na základě konbóny s LSD. Tyto poplašné cepce došlo k již účinné koorzprávy se však nepotvrdily. dinaci protidrogové politiky.
Drogy však mezi děti a do Ústředním motivem vládzákladních škol nakonec do- ní politiky byla především
razily.
ochrana občanů před vlivy
V roce 1994 proběhl vý- nezákonného trhu a podpora
zkum zneužívání drog stře- života bez drog.
Vznik České republiky soudoškolskou mládeží. Podle
tohoto výzkumu více než časně přinesl i konec většině
jedna třetina dotazovaných organizačních zmatků v obstředoškoláků připustila, že lasti policejního boje proti
měla zkušenost, byť ojedi- drogám. S konečnou platnělou, s některou ze sledo- ností došlo ke spojení všech
vaných drog. Na ilegálním výkonných
operativních
drogovém trhu byly v Česku pracovišť Policie ČR a byla
zastoupeny prakticky všech- založena jednotná protidrony drogy známé ve světě. Šlo gová centrála České policie
o heroin, kokain, MDMA v – odbor drog začleněný do
extázi, LSD v podobě tripů, Ústředny kriminální policie.
hašiš, marihuanu i látky do- Odbor drog byl na počátku
mácí výroby, kterými byly roku 1994 pojímán jako propervitin či braun. Problém tidrogová centrála policie
drog začal brzy po listopadu České republiky, jehož zdobi1989 přitahovat pozornost ly dobré výsledky odvedené
veřejnosti i bezpečnostních práce. Tím pádem se začal
a zdravotnických orgánů. Již naplňovat jeden z cílů protiv roce 1990 byla usnesením drogové politiky, a to snížení
vlády ČSFR vytvořena Komi- nabídky drog na jedné straně
se vlády pro narkotika, jejímž a poptávky po drogách na
předsedou byl jmenován teh- straně druhé. To znamená, že
dejší místopředseda federální se začala vyvažovat represe a
vlády Jozef Mikloško. Ko- prevence.
Podstatné pro Českou remise dospěla do konce roku
1991 k vypracování návrhu publiku bylo také zaktualiprotinarkotické
koncepce zovat někdejší legislativu pro
vlády ČSFR, který však nebyl potřeby tehdejšího státu. Česvládou projednán a pohybo- ká republika se sice stala sigval se pouze v obecné rovině. natářem všech hlavních protidrogových úmluv OSN, záhy
se ale ukázalo, že legislativa
Česká policie se činí
ČR v řadě právních předpisů
Ráznější odpověď ze strany neodpovídá mezinárodním
úřadů přišla až s rozpadem standardům, k nimž se hlásiČeskoslovenska. V roce 1993 la. Aby mohla ČR těmto meschválila tehdejší vláda zá- zinárodním závazkům dokladní materiál Koncepce a stát a zároveň také dokázala
program protidrogové politi- účinně reagovat na zhoršující
ky na tříleté období, tedy do se situaci, bylo nezbytně nutroku 1996. V tomto materiálu né provést rozsáhlé změny v
byla na základě dostupných legislativě týkající se drog a
zdrojů zmapována situace v zpracovat novou komplexní
oblasti drog v České repub- právní úpravu problematiky
lice, definovány zásady pro- omamných a psychotropních
tidrogové politiky a určeny látek. Došlo tak k noveliza-
ci trestního zákoníku a ke jim nabízeli i tvrdé drogy. V
zpřísnění trestů za výrobu reakci na analýzu definovala
a přechování omamné nebo vláda 7 opatření s cílem zmírnit nebo odstranit negativní
psychotropní látky.
Vedle zákonů posilovaly dopady zákona, mimo jiné
také policejní sbory. Na pře- i legislativně rozdělit drogy
lomu let 1994/1995 proběhla do 2, respektive 3 kategorií
reorganizace tehdejší Ústřed- podle míry jejich zdravotní
ny kriminální policie v nové a společenské nebezpečnosti.
útvary, čímž se Národní pro- Vláda se tak vydala po vzoru
tidrogová centrála stala sou- Nizozemí, Španělska či Velké
částí samostatného Útvaru Británie a drogy začala rozpro odhalování organizova- lišovat na základě dopadů v
ného zločinu Služby krimi- důsledku jejich (zne)užívání.
nální policie a vyšetřování.
V té době byla již v Česku nej- Umírněná léta
častěji užívanou drogou marihuana, která tu zdomácněla.
Na konci roku 2005 schváliCo do obliby patřilo druhé li poslanci návrh rekodifikace
místo pervitinu – typicky Trestního řádu. Tento návrh
české droze metamfetamino- mimo jiné rozděluje ilegální
vého typu. Třetí nejužívanější drogy do dvou skupin, a to
drogou byl heroin. Drogou se na látky konopné a ostatní.
stále vzrůstající oblibou byla Díky tomu bylo umožněno
tenkrát extáze. Vyhledávané rozlišovat a následně postibyly rovněž halucinogeny, ať hovat jejich výrobu, distribuuž šlo o LSD nebo lysohlávky. ci a držení pro vlastní potřebu s ohledem na druh drogy.
A
konečně v roce 2009 schváZákon, který bral vše
lila vláda nařízení, jímž určila
Halucinogenní byla také větší než malé množství. Je
novela trestního a přestupko- tak přesně určeno množství
vého zákona, jež vešla v plat- drogy, které může u sebe
nost na začátku roku 1999. uživatel přechovávat a mít jej
Podle tohoto zákona mohl takzvaně pro vlastní potřebýt stíhán každý, kdo drží bu. Nové nařízení vstoupilo
jakoukoli ilegální drogu včet- v platnost 1. ledna 2010. Na
ně marihuany, byť se mohlo úpravu obsaženou v trestním
jednat o množství určené pro zákoníku navazují změny v
vlastní potřebu. Díky široké zákoně o přestupcích a dvě
diskuzi se do novely včlenily nově přijatá nařízení vlády,
orientační hodnoty malého která závazným způsobem
množství a množství „ve vět- stanovují jednotlivá množším rozsahu“ u nejčastěji zne- ství. Díky tomu je již jasné,
užívaných druhů drog. Tuto jaké množství drogy může
kvantifikaci následně pře- mít člověk u sebe, aniž by se
vzala Policie ČR. V roce 2000 dopouštěl trestného činu a
schválila vláda hned dva byl tak ušetřen stíhání orgávýznamné dokumenty pro- nů činných v trestním řízení.
tidrogové politiky. První Rovněž se ví, za jaké množbyl věcný záměr zákona o ství přechovávané drogy hroochraně před škodami půso- zí pokuta či kolik gramů už
benými tabákovými výrobky, znamená spáchání trestného
alkoholem a jinými návyko- činu.
vými látkami. Současně vláda ČR schválila Národní stra- V žádném případě
tegii protidrogové politiky
se však nejedná o
2001–2004. Národní strategie
zdůrazňovala společný po- legalizaci!
stup v prevenci užívání drog
Česká republika novým
a potlačování jejich nabídky, trestním zákoníkem totiž
stejně jako odpovědnost ob- nevybočila z podstaty, že
čanů za kvalitu jejich života.
neoprávněné přechovávání
Přijetím uvedených mate- drogy je nezákonné a vždy
riálů se vláda ČR přihlásila postižitelné. To znamená, že
k odpovědnosti za protidro- pokud drogy přechovává
govou politiku i k základním uživatel drog nebo závislý,
zásadám, principům a cílům jde z jeho strany vždy o prodefinovaným v Akčním plá- tiprávní jednání. Vláda roznu EU boje proti drogám na hodla, že nebude trestné mít
období 2000–2004. O rok poz- u sebe méně než jeden a půl
ději, tedy v roce 2001 vzala gramu heroinu, patnáct gravláda na vědomí výsledky mů marihuany, pět gramů
Analýzy dopadů nové drogo- hašiše, jeden gram kokainu
vé legislativy. Chtěla znát od- či dva gramy pervitinu. Užipovědi na represivní tažení vatel bude moci mít u sebe až
v podobě zavedení trestnosti čtyři tablety či kapsle extáze.
držení drog pro vlastní po- Stejné povolené množství se
třebu. Z analýzy vyplynulo, vztahuje i na papírky, tablety,
že změna zákona nenaplnila želatinové kapsle nebo krysočekávání, tudíž se nesnížila taly LSD. Lidé si také budou
nabídka drog a poptávky po moci beztrestně nasbírat čtynich. Zpráva poukazovala i řicet lysohlávek či vypěstovat
na fakt, že uživatelé marihu- pět rostlin konopí.
any upustili od pěstování pro
vlastní potřebu a začali drogu nakupovat u dealerů, kteří
Konopák
ČERNÁ KRONIKA / ROZHOVOR
8
Kontrast medzi užívaním drog
politikmi a radovými občanmi
ra Okruhlicu CSc., ktorý zo
zhubnej závislosti na marihuane vyliečil už nejedného užívateľa pervitínu. Treba ešte
doplniť, že laboratórium vo
Viedni neoveruje, či dodané
vlasy na testovanie skutočne
patria dotyčnej osobe. Ako sa
hovorí, dobrá rada nad zlato.
Naďalej ale zostáva nezodpovedaná otázka, prečo pán minister čakal takú dlhú dobu s
vydaním dôkazu svojej neviny, keď už od začiatku vedel,
že je čistý ako ľalia.
Komu na Slovensku
vlastne ide o
pozitívnu zmenu?
B
ritský psychiater a odborník na drogovú problematiku David Nutt nedávno zase šokoval verejnosť trefným postrehom. Tvrdil, že finančná kríza bola zapríčinená tým, že veľa
bankárov a finančníkov holduje užívaniu kokaínu. Kultúra užívania kokaínu je charakteristická neukojiteľnou potrebou mať stále viac a viac, či už moci, peňazí alebo vzrušenia. Je
verejným tajomstvom, že obzvlášť manažéri, finančníci a politici, ktorí zastávajú vrcholové
pozície, majú vysokú spotrebu stimulantov. Okrem toho, že práve v týchto pozíciách sa
koncentruje značné množstvo psychopatov, je ich rozhodovanie ovplyvňované tiež užívaním návykových látok. To v značnej miere podkopáva legitimitu ich rozhodnutí a hlavne či
sú vlastne schopní vykonávať svoju funkciu. Zarážajúce je, že o tomto probléme sa takmer
vôbec nediskutuje a všetci sa tvária, akoby vlastne ani neexistoval.
Drogy na
československej
politickej scéne
Pre príklady negatívnych
dôsledkov rozhodnutí politikov, o ktorých je známe, že
majú v obľube isté návykové
látky, nemusíme chodiť ďaleko do zahraničia. Zhodou
okolností sa takmer v tom
istom čase vyfarbili dvaja
notoricky známi alko-politici v Čechách a na Slovensku.
Zemanova viróza zľudovela
za extrémne krátky čas a na
Slovensku opitý bývalý predseda národniarov Slota nezvládol jazdu na požičanom
aute pod vplyvom alkoholu.
Zvyknutý na to, že sa mu beztrestne prepečie každý zločin,
sa ešte vyhrážal policajtom.
Tí by ho asi nekontrolovali,
keby riadil svoje vlastné auto,
lebo by nestáli o problémy,
ktoré by im mohol spôsobiť.
Či bude za svoj prečin odsúdený, je v súčasnosti ťažko
odpovedať, podobne ako za
svoje mafiánske praktiky.
Kuriózne je aj to, ako takéto
správanie vníma široká verejnosť. Chľastanie je národným
športom v obidvoch krajinách, je široko tolerované napriek radu negatív, ktoré pre
spoločnosť prináša. A keď sa
na verejnosti nehanbí pravidelne ukazovať ožratý politik,
tak to pre jeho voličov znamená, že je vlastne jedným z
nich. A tak je jeho správanie
nanajvýš predmetom vtipov, prípadne verbálneho
pohoršenia. No v konečnom
dôsledku sa tak legitimizuje
ako prijateľná norma spoločenského správania. Veď
keď môže verejne pôsobiť
ožratý politik, tak prečo to
isté právo upierať radovému
občanovi. Ten sa ale k vystupovaniu pred širokou verej-
nosťou ani k rozhodovaniu
na vysokej úrovni nedostane. Z tohto uhla pohľadu je
kriminalizácia a spoločenské
vnímanie drog ako konope a
istých psychedelík (s dokázaným liečebným potenciálom)
ešte viac scestná a nechutná.
Kauza Počiatek
Takmer pred tromi rokmi
obvinil súčasný premiér SR
Róbert Fico svojho politického súpera Richarda Sulíka z
toho, že by v ich strane mohli
prestať s organizovaním kokaínových večierkov. Sulín
reagoval tak, že sa išiel nechať otestovať na užívanie
kokaínu. Test potvrdil len
toľko, že posledný mesiac
kokaín neužil. Následne vyzval Róberta Fica, aby išiel na
detektor lži. Skrátka, politici
nemárnia čas vo výkone svojich funkcií a trávia ho nanajvýš produktívne vzájomným
obviňovaním. Ich vzájomný
duel skončil viacmenej nerozhodne: pán premiér bol aj
tak nejeden krát pristihnutý
pri lži a verejnosti je celkom
jedno, či Sulík berie kokaín,
alebo je taký bystrý od narodenia. No ich výmena mala
celkom zaujímavé pokračovanie. Podozrenie z užívania
drog sa okrem strany SaS
začalo týkať aj vládnej strany
Smer.
Minister dopravy Ján Počiatek dal začiatkom marca
2013 v internetovej diskusii
verejný sľub, že je kedykoľvek ochotný podstúpiť test
na zistenie užívania drog.
Citujem: „Kedykoľvek a bez
akéhokoľvek zaváhania a na
úplne ľubovoľné látky. Otázka je, či by s tým nemali problém politici z iných strán.“
No ani pod dvoch mesiacoch
po výzve na otestovanie tak
neučinil. Vraj rieši dôležitej-
šie veci a nemá čas. Čas si ale v Bratislave prišli aj s kamenašiel na podanie trestného rou a nakoniec sa im podarioznámenia na Martina Daňa lo celý proces nafilmovať, aj
zo združenia investigatív- keď sa im to snažili úradníci
nych novinárov Ginn. Nie znemožniť. O týždeň neskôr
je známe, kto novinárom zo po podaní tejto žaloby prizdruženia Ginn poskytol niesol denník Sme informáinformácie o tom, že Počia- ciu, že pán minister sa dal na
tek užíva drogy. To sa stalo prítomnosť drog testovať vo
predmetom policajného vy- Viedni. Podľa denníka Sme
šetrovania napriek tomu, že „vzorku vlasu dlhého 3,5 cennovinári majú právo chrániť timetra odovzdal Počiatek v
laboratóriu 25. marca. Protosvojich informátorov.
3. mája novinári z Ginnu kol s výsledkom kontroly je z
podali na súde žalobu na 11. apríla a je negatívny.“ Laministra Počiatka, aby vo boratórium vo Viedni si pán
verejnom záujme splnil svoj minister vybral na odporúčaverejný sľub a dal sa otesto- nie experta na drogovú provať na drogy. Na okresný súd blematiku, MUDR. Ľubomí-
36#
bežný užívateľ nemusí dostať do basy (s hrozbou trestu
vyššieho ako za vraždu), ale
môže dostať „druhú šancu“.
Proti tejto úprave sa ostro
ohradila strana KDH, ktorá argumentuje paradoxne
tým, že táto novela pomôže
hlavne obchodu s drogami.
Obchod s drogami ale môže
odstránenie tejto legislatívnej
absurdity len ťažko výrazne
ovplyvniť.
Podľa informácií, ktoré následne prenikli na verejnosť,
je takmer isté, že parlament
túto novelu schváli v septembri. Vládna strana Smer už
istú dobu prehlasuje, že túto
zmenu pretlačí, a tak vyfúkne volebnú agendu (rozpadajúcej sa) strane SaS. Zodpovedné orgány ale prehlasujú,
že sa jedná o sľúbenú dekriminalizáciu a držanie marihuany prestane byť trestným
činom. V skutočnosti sa ale
jedná len o zníženie trestnej
sadzby za držanie relatívne malého množstva drogy,
teda o depenalizáciu. Na
voličov samozrejme lepšie
zapôsobí slovo dekriminalizácia a o legalizácii si budú
môcť ďalej len snívať. Aj s depenalizáciou ale prichádzajú
triezve orgány neskoro ako
s príslovečným krížikom po
funuse.
Súčasne s dohrou kauzy Počiatek sa v Bratislave
konal ďalší ročník Million
Marihuana March. Ťažko sa
ubrániť dojmu, že naň chodí
rok od roku stále menej ľudí.
Na Slovensku jednoznačne
chýba tradícia postaviť sa za
svoje práva a verejne sa ich
dovolávať. Nie je sa preto čo
diviť, že politici nemajú záujem o žiadnu výraznú zmenu,
keďže o ňu v skutočnosti nemajú záujem ani tí, ktorých
sa priamo týka. Zarážajúce
je, že samotní politici, ktorí
sú priamo zodpovední za legislatívnu zmenu, sa v drogovej problematike príliš dobre
neorientujú. A na základe Rozhovor s hovorcom
odozvy huličov na príspedekriminalizacia.sk
vok Dušana Dvořáka, ktorý
predniesol pred účastníkmi Štefanom Bakošom
MMM o liečebnom využití
marihuany, mnohí prítomní
asi ani poriadne nevedeli, čo Aké zmeny nastali pri orgato vlastne hulia.
nizovaní MMM, akú líniu
Poslanec za stranu SaS Mar- držíte a k čomu sa chcete dotin Poliačik (ktorý nedávno pracovať?
Million Marihuana March
v parlamente vydával kúsok
čokolády za hašiš) na tohto- je každoročne partizánsky
ročnom MMM povedal: „Štát pripravovaná akcia, na ktorej
by mal akceptovať, že niek- ma neustále udivuje samotný
torí ľudia drogy berú... Čo s fakt, že vôbec je. Bez istoty
takými ľuďmi budeme robiť? reálneho rozpočtu, napriek
Budeme ich trestať, alebo ich názorovej diverzite organizábudeme chrániť pred tým, torov a pomerne komplikoaby si ublížili?“ Odpoveď vanej skupine ľudí, za ktorú
vlády je v podstate nejedno- bojujeme, ako aj vyslovenou
značná. V júni sa vláda pri- sabotážou zo strany štátnych
pravovala na prerokovanie orgánov, o ktorej síce nemônovelizácie trestného zákon- žem otvorene hovoriť (no
níka, kde sa navrhuje zníže- každý si isto vie domyslieť
nie trestnej sadzby za držanie o čom hovorím), to celé skumnožstva drog pri množstve točne stojí len na vôli a srdcicca 10 dávok. Jedná sa teda o ach tých, ktorí chápu zmysel
depenalizáciu a teoreticky sa boja za slobodu. A hoci sa nie
#36
ROZHOVOR / NÁZOR
je čo diviť, že huliči by najradšej bojovali posedávaním na
tráve a neriešením hlúpostí
– pričom celý ten prohibičný
stav skutočne hlúpy je. Million Marihuana March nie je
o legalizácii trávy, tak ako si
mnohí myslia, ale je o boji
za slobodu hŕstky ľudí, ktorí
sú frustrovaní zo súčasného
stavu spoločnosti a ktorí cítia
potrebu takto tvoriť lepší svet.
K lepšiemu stavu spoločnosti
sa dá dopracovať už spomínaným srdcom zapáleným
za slobodu, vôľou postaviť sa
ľudskej hlúposti, humorom
na prekonanie štátnych sabotáží a pochopením zmyslu
toho celého dokopy.
Čo ťa napríklad prekvapilo
alebo neprestáva prekvapovať na slovenskej konopnej
scéne?
Najviac
ma
ustavične
prekvapuje neznalosť prohibičných zákonov práve jej
samotnými konzumentmi –
ako chcú dosiahnuť slobodu,
keď ani nevedia povedať, čo
je vlastne zlé na súčasnom
stave? Celé to vyzerá skoro
tak, ako keby súčasný stav
vyhovoval všetkým
článkom tejto scény.
Polícia je spokojná,
keďže má čo robiť.
Díleri sú spokojní,
pretože prohibícia
nehorázne zvyšuje cenu ich tovaru
a oslobodzuje ich
od papierovačiek a
daní. V neposlednom rade väčšina
pohulujúcich mladých to chce riešiť,
nie vyriešiť. Pre
nich je podstatou
prohibície prirodzená adolescentská rebélia voči rodičovským autoritám. Väčšina
z nich necíti potrebu zmeniť
tento stav, keďže pre nich
tento stav plní účel prejavenia vzdoru. A keď z neho
vyrastú, tak sa k nemu stanú apatickí. O cene za tento
detinský prejav prirodzenej
rebélie by však mohli povedať svoje všetci tí, ktorí kvôli
nemu majú zápis v registri
trestov za hrozivo znejúcu
„drogovú trestnú činnosť“. V
horšom prípade ešte tí, ktorí
si za ňu aj čosi odsedeli.
Čím si vysvetľuješ apatiu a
nedôveru mladých ľudí, že
sa to na Slovensku zmení?
Tá apatia vyplýva najmä
z dvoch faktorov. Po prvé
zo samotnej podstaty tejto
skupiny ľudí, ktorou je hulenie trávy. To hovorí samo
za seba. Druhý faktorom
je výchova. Rodičia týchto
ľudí si zažili revolúciu plnú
nádejí na slobodný život, no
zakysli v hlbokej frustrácii z
porevolučných rokov. Táto
generácia chcela lepší svet,
no nedokázala to. Ich frus-
9
trácia sa prenáša následne
aj na ich deti a tak, či už si
to niekto pripúšťa alebo nie,
mladí Slováci rovnako ako
ich rodičia jednoducho nevedia, ako zmeniť systém tak,
aby mu bolo možné dôverovať. Príkladov nájdeme plno
v dennej tlači, ak ich potrebujeme.
Pri akých podmienkach je
možné dosiahnuť zmenu?
Čo k tomu musí Slovensko
urobiť? Odkiaľ by mal prísť
impulz? Z politickej scény
je to dosť nepravdepodobné...
Svet sa neustále mení a zmena príde tak či onak. Otázkou
ostáva AKO sa zmení. Ak
chceme, aby sa zmenil podľa
našich očakávaní, tak s tým
musíme v prvom rade začať
niečo robiť. Čo presne robiť,
to je už na individuálnych
schopnostiach každého slobodného človeka. V prvom
rade by Slováci mali prestať
čakať, kým to niekto spraví
za nich. A keďže chceme, aby
sa zmenila naša spoločnosť
a naša krajina, tak impulz
môže rovnako tak prísť len
od nás. Uvedomiť si vlastnú
osobnú slobodu, ako aj slobodu nášho okolia. V takom prípade by som nebol skeptický
ani k politickej scéne, pretože
„aký národ, taká vláda“. Ak
bude národ uvedomelý, tak
nevidím dôvod, prečo by aj
politici nemohli byť rozumní ľudia, ktorí budú férovo
robiť to, čo skutočne robiť
majú. Začať ale treba u seba
a svojho najbližšieho okolia – teda hovoriť otvorene s
ľuďmi, nebáť sa vyjadriť svoj
názor (nech je už akýkoľ-
vek), zbierať informácie, roz- Ako hodnotíš tohtoročné policajtom za to, že formálne
mýšľať sami za seba, nebyť MMM v Bratislave, vrátane udržiavali poriadok. No zazávislý od štátu (ekonomicky, odozvy a práce polície?
kázať nám legálne a zadarmo
Tohtoročný pochod ma po- rozdávať semienka konope
ideologicky ani nijako inak),
poznať svoje práva... Je toho pravde veľmi milo prekvapil. s odôvodnením, „že ich to
veľa.
Účasť síce nebola ideálna čo provokuje“, už trochu hrado kvantity, no kvalitatívne ničí s imbecilitou. (PozdraNedávno sa objavila kauza, tam boli ľudia, ktorí mali jas- vujeme pána v civile, ktorý
v ktorej je minister Počia- no v tom, čo chcú a prečo to sa nevedel ani legitimovať,
tek podozrivý z užívania chcú. Taktiež atmosféru som hoci sa tváril, že šéfuje polidrog. Užívaním kokaínu sú si v rámci možností vychut- cajtom.) Ohlasy v médiách
známi viacerí politici, pri- nával a potešila ma konečne aj na sociálnych sieťach sme
najmenšom sa také info šíri aj reálna účasť politika Mar- vnímali pomerne pozitívne.
v kuloároch. Spoločnosť ale tina Poliačika, ktorí nielenže Najlepšiu predstavu si však
tento fakt do značnej miery prišiel (na rozdiel od jeho každý dokáže spraviť sám,
ignoruje: Myslíš, že bude v kolegov po minulé roky), ale ak si pozrie dokument Gluuu.
tejto kauze niekto potresta- aj vystúpil a verejne povedal tv o tohtoročnom MMM na
ný, alebo to právnici šikov- svoj názor. Čo sa týka práce YouTube.
ne zariadia?
polície, úprimne ďakujeme
Hanuman
V prvom rade je hlúposť kohokoľvek trestať za užívanie
kokaínu alebo akejkoľvek
inej drogy, bez ohľadu na
to, či sa jedná o politika alebo o bežného človeka. Je to
vecou ich osobnej slobody, a
ak táto ich vášeň alebo závislosť nemá žiaden vplyv na
výkon ich funkcie, tak nech
sa po pracovnej dobe odpália ako len chcú. V prípade
podozrenia, že ich záľuba v
drogách vplýva na výkon ich
funkcie, tak by opäť nemalo
byť kľúčové potrestanie istého politika. Skôr by mal ísť
na psychologické vyšetrenie, ktoré preukáže, do akej
miery drogy narušujú jeho
schopnosti. A ak odborné
vyšetrenia preukážu narušenia, tak by mal byť uvoľnený
z funkcie a liečený, ale nie
trestaný. Nejedná sa tu len o
kokaín, omnoho rozšírenejší je medzi našimi politikmi
otvorene alkohol, ktorí zabíja
mozgové bunky nutné k ich
profesii rovnako účinne.
Konopí – lakmusový papírek svobody člověka a arogance moci.
P
řestože se z mnoha mých
vystoupení může zdát,
že naprosto nemám úctu
k zákonům a ke státní moci,
opak je pravdou. Jsem velmi
pevně přesvědčený o tom, že
stát, jako vrcholové sdružení
dané společnosti, musí být
řízen zákony a nařízeními,
které mají za úkol zajistit
její bezproblémový chod. A
je samozřejmé, že pokud se
jedná o společnost demokratickou, musí být tyto zákony
a tato nařízení koncipována
tak, aby všichni členové tohoto společenství si byli před
těmito zákony a nařízeními
rovni a to bez rozdílu velikosti jejich majetku a výše
postavení. Zrovna tak musí
tyto zákony zajistit ochranu
každého člena společenství
před kýmkoliv jiným, kdo by
se pokusil svého postavení či
moci vůči komukoliv jinému
zneužít a to včetně státu samotného.
Pan Jiří Pehe v jedné své stati píše:
„Právní stát je takový stát,
kde právo platí stejně pro
všechny--jak pro občany, tak
pro státní a jiné instituce--a je
vynutitelné. Vláda lidu musí
být založena na vládě zákona. Znamená to, že stát nejen
musí garantovat, aby právo
bylo aplikováno stejně na každého člena společnosti, ale
musí být sám podřízen právu a právem se řídit. V právním státu občanovi je dovoleno vše, co není zakázáno
právem, zatímco státním
institucím je zakázáno vše,
co jim není právem výslovně dovoleno, popřípadě, co
jim není výslovně přikázáno.
Aby si občan mohl být jist, že
s ním bude vždy zacházeno
v souladu s právem, aktivity
všech státních institucí musí
mít právní základ. Každý
vztah mezi jedincem a státní
institucí musí být právním
vztahem.“
S tímto výrokem pana Peheho je možno souhlasit, ale
pouze pod jednou podmínkou – ty zákony nesmí být
vytvářeny tendenčně podle
toho, co se zrovna momentálním mocipánům hodí a jaká
je jejich ideologická koncepce, a v žádném případě nesmí
být zaměřeny proti lidem,
kteří nikoho neomezují, neohrožují a nikomu neubližují.
Osobně jsem přesvědčený o
tom, že zákony, které omezují na příklad právo na vyznání, právo na vlastní politický
názor, právo na svobodný
pohyb, právo na výběr metody svého léčení atd., jsou neplatné od samého svého počátku a to bez ohledu na to, že
byly přijaty volenými orgány
ve státě, který o sobě tvrdí, že
je demokratický. Stát, který
přijímá a uplatňuje takové
zákony, demokratický není.
Rád bych znovu připomněl
perzekuci a vyvražďování
židů nacisty či perzekuci a
vyvražďování
politických
oponentů komunisty.
Jak nacisté, tak i komunisté toto prováděli na základě
zákonů, které předtím přijali
jejich zvolení zákonodárci.
Zákony máme od toho, aby
každému členu společenství
bylo jasné co může a co již ne.
Máme je od toho, aby nás
chránili před zloději, násilníky, .podvodníky, lichváři a
vrahy. A máme je také proto,
aby nás chránili před zlovolnými politiky, kteří se domní-
vají, že tím, že se dostali do
vrcholové politiky a sami se
stali tvořiteli zákonů, se také
automaticky dostávají nad
tyto zákony a že nové zákony mohou přijímat na základě lživé argumentace. Nacisté prohlásily židy za podlidi
a na základě toho je hnali do
plynových komor. Komunisté prohlásili, že politické
názory jejich oponentů jsou
zločinné a na základě toho
je hnali do jáchymovských
dolů či na šibenici.
Dnešní zákonodárci našeho
státu na základě lživé argumentace prohlásili, že konopí nic neléčí a každý, kdo se
i přesto touto bylinou léčí,
může jít až na pět let do vězení.
Nacisté a komunisté své
zákony vytvářeli na základě
své ideologie. Čeští zákonodárci vytvářejí své zákony na
základě toho, jak jsou ekonomicky prospěšné úzké skupině vybraných podnikatelů.
Za to se jim pak tito pak odměňují tím, že finančně podporují jejich politické strany a
také je osobně.
Naprosto nikoho z našich
zákonodárců nezajímá, že
léčivé účinky konopí byly
již dávno prokázány a že ve
skutečných demokraciích je
tato bylina potřebným lidem
přístupná.
Nikoho z nich nezajímá, že
tyto léčebné účinky byly prokázány na základě staletých
zkušeností našich předků a
desetiletých výzkumů vědců dnešní doby. A nezajímá
je to do té míry, že raději
tisíce obyvatel našeho státu postaví do neřešitelné situa-
ce, jen aby se nesnížily zisky
jim spřízněných farmaceutických firem. Finanční prospěch jednotlivců a politických skupin je zde nadřazen
právu člověka na výběr svého léčení. Nemocný člověk
nesmí užívat látku u které
má odzkoušené že mu pomáhá , ale musí užívat schválené, ale nebezpečné léky, které
mu ještě více ubližují.
Toto s demokracií a demokratickým režimem nemá
společného vůbec nic. V České republice si právo a moc
přivlastnila úzká skupina
lidí, organizovaná v některých politických stranách,
pro které jejich zisky a jejich
práva jsou nad potřebami a
právy ostatních obyvatel. A
v tomto se uvažování mocných dnešní České republiky
velmi blíží uvažování jak komunistů padesátých let, tak i
nacistů Třetí říše.
Jistě – své oponenty již nezabíjejí. Pokročili dál. Lidu své
země prostě nenaslouchají,
protože tento lid je nezajímá.
Je jim lhostejný. Pouze jednou za čas se obrátí ke svému
lidu, aby mu opět naslibovali
něco, co ani náhodou nechtějí plnit. A lid jim opět uvěří.
Pak se vše opět propadne do
starých kolejí. O zdravotním
problému mojí dcery a problematice jejího léčení jsem
napsal prakticky všem politikům této země. Vysvětlil
jsem jim, že jedině konopí
dělá život mé dceři snesitelný. Vysvětlil jsem jim, že žádný jiný syntetický lék takové
účinky na potlačování symptomů její nemoci nemá a že
naopak u ní vyvolávají další
zdravotní problémy. A toto
jsem schopen doložit i lékařskými zprávami. Tito politici
mne vyslechli, ale je jim to
jedno. Nestalo se vůbec nic.
Dál já, a se mnou tisíce lidí
v podobné situaci, v tomto
prý demokratickém státě žijeme v neustálých obavách,
že se v našich dveřích objeví
pár ozbrojenců a odvedou
nás do vězení. Ne proto, že
bychom někomu ubližovali.
Do vězení nás odvedou proto, že chceme léčit sebe nebo
své blízké něčím, co pomáhá
a ne něčím, co nepomáhá, ale
přináší mocipánům zisk.
A nejhorší na tom všem
není to, že by mne hnali před
soud a pak možná i do vězení. Nejhorší na tom je to, že
ti ozbrojenci by v první řadě
mé dceři sebrali tu bylinu,
kterou tak moc potřebuje a
naprosto by je nezajímalo,
co jí tímto svým skutkem
způsobí. Toto nejsou metody
establishmentu demokratického státu. To jsou metody
právě takových režimů, jako
byl ten komunistický nebo
nacistický.
Až i v této zemi se bude dbát
na blaho všech jeho obyvatel
a ne jen na blaho zbohatlíků
kteří teď právě jsou u moci,
pak i tady budeme moci říci,
že režim v našem státě je demokratický.
A já jsem bytostně přesvědčený o tom, že právě konopí
by mohlo být tím lakmusovým papírkem, který by
mohl signalizovat změnu
stavu k lepšímu a slábnutí
arogance mocných.
Zdeněk Majzlík
POLITIKA
10
„Dokážu o něco víc“
Rozhovor s Emanuelem „Emmi“ Kotzianem
E
manuel Kotzian, vydavatel naší skupiny časopisů
, se narodil 20. 9. 1972 v Krakově. Svoje dětství prožil
na úpatí krakovského zámku Wawel, v roce 1981 pak
emigroval do Norimberku.
V roce 2003 založil společnost s ručením omezeným
s názvem Sowjet GmbH,
která kromě německého časopisu Hanf Journal vydává
i magazíny v Polsku, České
republice, Francii a na Ukrajině. V roce 2009 vstoupil do
německé Pirátské strany, pro
niž se mu vzápětí podařilo
utržit nejvyšší volební výsledek z přímých kandidátů ve
volbách do Spolkového sněmu. Na podzim tohoto roku
kandiduje náš vydavatel s
Piráty jako první „Hanfista“
také do bavorského Zemského sněmu. A tak jsme se chopili příležitosti a přinášíme
upřímný rozhovor s vlastním
šéfem. Koneckonců táhneme
všichni za jeden provaz…
Ahoj Emmi!
Ahoj!
Proč se vlastně angažuješ v
Pirátské straně?
Politicky aktivní jsem už
od svého mládí, z tohoto
důvodu jsem se i velice brzo
angažoval stranicky. V roce
2009 jsem po 15 letech členství ve Straně zelených aktivně vstoupil k Pirátům. Moje
motivace spočívala ve třech
důvodech. Za prvé to byla
vidina perspektivy konečně
vytvořit politiku orientovanou na digitální éru. Za druhé kvůli tenkrát aktuální diskusi ohledně cenzurovaného
internetu. Třetím důvodem
byla skutečnost, že Strana
zelených celý tento vývoj zaspala.
Pirátská strana se v Německu dostala do povědomí
jako internetová strana. Jaká
témata považuješ za svoji
silnou stránku?
Mým původním tématem
je politika vzdělanosti. Silně
se angažuji v Evropě a zahraniční, stejně jako i v domácí
politice.
Pojďme k tématu domácí
politiky. Kde v ní leží těžiště
tvého zájmu?
V rámci naší strany se v domácí politice specializuji na
problematiku drog a návykových látek, což je v místě
mého bydliště, v bavorském
Norimberku, velmi citlivé
téma.
Proč je tak citlivé?
Na 12 milionů obyvatel žijících v Bavorsku je ročně
odsouzeno zhruba 30 000
konzumentů konopí. Od zavedení minimálního povoleného množství Ústavním
soudem to dělá 450 000 odsouzených. Každý z nás má
někoho ve svém okolí nebo
v rodině, kdo byl již alespoň
jednou za držení, resp. konzumaci konopí natvrdo potrestán nebo tuto zkušenost
zažil na vlastní kůži. Jednou
větou lze říct: Bavorsko je Texasem Evropy. Nadešel čas to
změnit!
Tento podzim se budou konat v Německu volby. Budeš
opět kandidovat?
Ano, v září se budou konat jak volby do německého
Spolkového sněmu, tak do
bavorského Zemského sněmu. Budu kandidovat do
Spolkového sněmu a na naší
regionální kandidátce jako
zemský kandidát. V případě,
že dosáhneme na 5% hranici, stanu se prvním oficiálně
uznaným „Hanfistou“ v bavorském Zemském sněmu.
Jak budou vypadat tvoje
první konkrétní kroky? Koneckonců se z tebe najednou
nestane ministerský předseda, který jedním mávnutím
ruky dokáže do legislativy
zanést možnost existence coffee shopů… Nebo?
Samozřejmě že skutečné
možnosti jednoho poslance
silně závisí na celkovém volebním výsledku. Toho jsem
si vědom. Na druhou stranu
je jedno, jaký bude na konci
volební výsledek. Kdybych
se měl dostat do Parlamentu,
je nutné přednést toto téma
tam, kam patří, a to na program jednání sněmovní schůze. A to se všemi jeho dílčími
aspekty. Toto téma zahrnuje
různé oblasti, které je třeba
uchopit. Takže mám v plánu
toto téma rozvést a mluvit
o něm otevřeně. Například
bezdůvodné odebírání řidičských průkazů při konzumaci konopí a souvislost s účastí
na silničním provozu. Jelikož
většinu problémů a nebezpečí s sebou přináší existence černého trhu, především
udělám všechno pro jeho legalizaci a následnou regulaci.
V případě, že budou Piráti
disponovat dostatečným vlivem, musí se z Bavorska stát
modelová země pro „Cannabis Social Clubs“ (konopné
sociální kluby). Považuji to
za realistické, protože lidé
na jihu Německa život v klubech znají a mají ho v oblibě.
A pak se v Bavorsku konečně
musí zavést institut minimálního povoleného množství.
Já osobně tedy počítám s více
než 30 gramy, aby to mělo
nějaký smysl. Jenomže ono
nejde všechno dělat na úrovni spolkové země. Problém je
pak zapotřebí zcela nanovo
uchopit také ve Spolkovém
sněmu.
Jak dlouho už jsi aktivní
v drogové politice?
Svůj první referát jsem odpřednášel v roce 1992 při
mezinárodním setkání žákovských mluvčí v polském
Zakopaném. Tam jsem nadhodil paradox, kdy i přes jednoznačně prokazatelný opak
ředitel naší školy odmítal při-
znat, že se na jeho škole hulila tráva. Jednoduše to bylo
tabu! No jo, zas tolik se toho
od té doby v Bavorsku nezměnilo… Ale my se nevzdáváme. Vyjmenovávání našich
aktivit od doby mé první
přednášky by zabralo příliš
mnoho místa – eventuálně
bychom v budoucnu mohli
udělat další rozhovor…
Na čem ještě budeš pracovat? Jaké jsou tvoje další
plány v roli poslance?
Naplno se budu věnovat
amnézii všech konzumentů odsouzených od 70. let. I
kdybych se měl stát ministerským předsedou Bavorska, i
tak je všechny oslovím přímo.
Kromě toho se postarám o to,
aby v bavorském parlamentu
(tzv. Maximilianeu) vyrostla
první konopná kytka! Uvidíme, zda mi moje poslanecká
imunita postačí k ochraně
před prokurátorem. (Smích.)
Aha, takže ty chceš v parlamentu i pěstovat. Jak by
mělo být podle tebe ošetřeno
domácí pěstování konopí,
kdyby skutečně mělo dojít
k posunu práv konzumentů
konopí?
Jedna kytka v zemském bavorském parlamentu neznamená pěstování jako takové,
nýbrž jakousi radikální formu odtabuizování tématu.
Takhle to chci i podat. Co se
týká mých osobních představ
o soukromém pěstování konopí, ty jsou jasné. Za prvé
by mělo být skutečné domácí
pěstování jednoduše povoleno bez další regulace, jelikož
z mého pohledu není zákonodárcům nic do toho, jaké rostliny si doma pěstuji pro vlastní potřebu. Naproti tomu
bych velice rád reguloval
jakýkoliv prodej/poskytnutí
konopí. Čili jakmile už někdo
nepěstuje pouze soukromě a
sám pro sebe, musí
se držet striktní
ochrany spotřebitele. To znamená
přesně a správně
popsat
produkt,
určitý
zaručit
standard kvality,
upozorňovat
na
možná nebezpečí. A samozřejmě
převzít garanci za
to, aby produkt nebyl znečištěn nebo
jinak
poškozen.
Pro konzumenty
konopí chci stejná
práva, jako mají
pivaři.
Proč jste lepší než
jiné strany, kte-
Publikace & Produkty
Team
Michael Knodt
Editor in Chief
Hanf Journal
Exzessiv.tv
Emanuel Emmi Kotzian
CEO
Publisher
Susanne Winter
Project manager
Petr Kozák
Editor in Chief
Konoptikum
Medi Jane
Matthias mze Meyer
Office manager Berlin
Editor Fun&Action
Hanf Journal
Martin tribble Steldinger
IT
Maciej Kowalski
Editor in Chief
Spliff
Wojciech Toudy Skóra
Publisher
Gazeta Konopna Spliff
Gregor Greg Wenkelewsky
IT
Taras Ratushniy
Publisher
Editor in Chief
Konoplyana Pravda
Roland
Roly
Grieshammer
Editor Arts&Entertainment
Hanf Journal
Mark marker Meritan
Creative Director
Exzessiv.tv
Farid Gheihoueche
Publisher
Editor in Chief
[RBH]²³
Sebastian schmiddie Schneider
Creative Assistant
36#
ré taky bojují za legalizaci
s ohledem na ochranu mládeže?
Já tady nechci shazovat
ostatní strany, které se poctivě snaží. Problematickými
jsou především SPD a CDU/
CSU, které zaostávají dobrých 30 let za realitou, a to
nejen v oblasti drogové politiky. A jinak: Jsme jednoduše
piráti; s tou logikou to myslíme skutečně vážně. A náš zásadní bod programu v oblasti
drogové politiky, tj. všechno
legalizovat, se bude určitě
prosazovat jednodušeji než
změny, které máme v plánu
v oblasti autorských práv či
sociálního systému. Potřebujeme samozřejmě i pomoc
našich občanů. Je to i jejich
země a na nás všech záleží,
zda chceme žít legálně, nebo
i nadále tak jak v současnosti.
Zásadní otázka na konec:
Hulíš?
Teď jsi mě dostal. :-) No jo,
ono není co zatloukat – poprvé to bylo v 17 letech na katolickém internátu v Bavorsku.
Budeme tedy držet palce.
Existuje něco, co bychom
mohli udělat i my („nepiráti“, Poláci…), abychom podpořili tvůj předvolební boj?
Určitě. Svět se zmenšil. Sledujte mne na Facebooku,
Google+ nebo Twitteru. Samozřejmě máme rozběhnutou i příspěvkovou kampaň.
A to nejdůležitější – vyprávějte svým přátelům žijícím
v Německu o naší existenci.
Ústní propaganda je pořád
ještě nejúčinnější pro získávání podpory.
Mnohokrát děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů
v zářijových volbách!
Rozhovor vznikl v létě 2013.
#36
BYLINKY
11
Nejen konopí léčí
Máta peprná ( Mentha piperita )
Máta peprná : Wikipedie.org
M
áta se užívá pravděpodobně již tisíce let a jedná se o jednu z klasických bylinek, kterou má na zahrádce
i mnoho těch, kdo se jinak
o bylinky vůbec nezajímají.
Její aroma je nezaměnitelné,
a přestože se v současnosti
často používají syntetické
náhražky, původně se všechen mentol získával extrakcí
z máty. Tradičně se užívalo
pár lístků po
jídle ke zklidnění žaludku, což
se již nedělá, ale
v tomto smyslu
mnoho lidí užívá různé mentolové pastilky.
Kultivovaně i
divoce u nás
roste dokonce
hned
několik
odrůd
máty.
Patří tam samozřejmě máta peprná, dále
máta vodní, máta klasnatá,
máta kadeřavá, máta zelená
nebo máta rolní. Zejména
rolní, peprná a klasnatá jsou
celkem snadno k nalezení na
sušších a výše položených
stanovištích. Máta peprná
není původní odrůda, ale
jedná se o křížence, který nejspíše vznikl někde na území
Evropy v době pozdního
středověku. Latinský název
mentha je zkomoleninou
jména jedné římské múzy –
Minthy, která se v ní podle
legendy proměnila poté, co
Persefona začala žárlit na její
blízký vztah s Plutonem, pánem podsvětí. Hlavní účinnou látkou máty je samotný
mentol, který byl poprvé
izolován v 80. letech předminulého století. Není příliš bylin, které by přímo léčily aromatickými látkami, ale máta
takto působí. U máty peprné
je to již zmiňovaný mentol,
u máty klasnaté a některých
dalších je účinnou látkou veřejnosti nepříliš známý karvon, který má účinky prakticky stejné, ale slabší.
Léčebné použití
Máta se i v současné době,
stejně jako v minulosti, užívá
zejména k vylepšení trávení.
Tam je máta nejsilnější. Stejně
jako mnoho dalších léčivých
bylin má však i jiné využití.
Je jednou z mála látek, které
působí proti syndromu dráždivého tračníku, což je život
velmi komplikující choroba,
při které – zjednodušeně – nemocný často nemůže ovládnout řitní svěrač. Mentol dále
tlumí určité druhy bolestí,
snižuje zahlenění, zmírňuje
otoky, zklidňuje podráždění
kůže, pomáhá při překrvení sliznic, tlumí kašel, má
určité dezinfekční účinky a
v neposlední řadě umenšuje
i potíže spojené s menstruací.
Často se také využívá v aromaterapii, protože mentolové aroma pomáhá relaxovat.
Pokud pomineme podávání
mentolu ve formě různých
bonbónů, pak nejběžnějším
způsobem aplikace je mátový čaj. Ten si připravíme
ze dvou lžiček lístků, které
Třezalka tečkovaná ( Hypericum perforatum )
T
řezalka, jako ostatně každá léčivá bylinka, má
mnoho lidových názvů, pod
kterými ji lidé znají spíše než
pod tím oficiálním. Bylina
sv. Jana, čarovník, krevníček,
prostřelenec a svatojánská
bylina jsou jen některé z nich.
Květ obsahuje třísloviny, glykosidy, hyperosid, rutin a
kvercetin, silice, pryskyřice,
červené barvivo hypericin,
organické kyseliny, provitamín A, vitamín C a mnoho
dalších látek, z nichž většina
je pro člověka velice užitečná.
Třezalka působí jako středně
silné přírodní antidepresivum na principu SSRI (selektivního zpětného vychytávání serotoninu), podobně
jako syntetické preparáty
fluoxetin,
paroxetin,
sertralin,
citalopram,
fluvoxamin nebo escitalopram. Dále oplývá
antibakteriálními účinky, zlepšuje pružnost a
pevnost cév, urychluje
hojení
povrchových
i vnitřních ran a pohmožděnin, navíc pomáhá i při závratích.
Léčebné využití
Třezalka tečkovaná: Wikipedie.org
Z třezalky se používá
zejména květ, ale nižší
obsah uvedených látek mají i
listy. Vzhledem k její relativní neškodnosti (až na jeden
aspekt, viz dále) se dá používat jako zlepšovák nálady
bez nežádoucích účinků syntetických antidepresiv. Výborně působí při nadměrném
stresu, slabší depresi, při přepracování, tlumí nervozitu.
Většinu ostatních účinků třezalky nalezneme u množství
dalších bylin, ale antidepresivní účinky jsou mnohem
zajímavější.
Jsou tři hlavní způsoby,
jak třezalku užívat. Prvním
z nich je čaj, kdy asi 3 lžičky
květů zalijeme čtvrtlitrem
vody, téměř vroucí (asi 80
stupňů), a necháme 5–10
minut louhovat. Čaj je sám
o sobě chutný, svěží a mírně
nasládlý, takže není zapotřebí ho nijak zvlášť dochucovat.
Druhou možností je vyrobit
si masážní olej, kdy do litru
horkého oleje vložíme asi
dvě hrsti květů, několik minut povaříme a necháme den
macerovat. Poté přecedíme a
olej skladujeme na chladném
stinném místě. Takovýto macerát se nazývá Janův olej a
užíváme ho k masáži namožených svalů, opruzenin, potírání ran nebo ho přidáváme
do pokrmů (což sice není
úplně běžná praktika, přesto
funkční). Poslední možností
je užívání tinktury. To si pro
změnu pořídíme láhev silného alkoholu (ideální je vodka,
protože je bez chuti), natrháme objemově asi tři čtvrtě litru květů, zalijeme alkoholem
a necháme v chladu a tmě
stát dva týdny. Takovouto
tinkturu užíváme jednou až
dvakrát denně po lžičce.
Třezalku je vždy vhodné
užívat dlouhodobě, kůra by
měla trvat alespoň dva týdny,
přičemž pro udržení účin-
Řebříček obecný ( Achillea millefolium )
Řebříček obecný
Achillea millefolium
Řád :
hvězdicovité
Čeleď :
hvězdicovité
Užívané části : stonek, list a květ
Ř
ebříček je známý i pod
různými lidovými názvy,
např. jako Achillova bylina,
kočičí chvost, či zaječí chléb.
Bylinu nacházíme v období
prázdnin. Roste podél cest,
na loukách a mezích. Dorůstá až 50 cm.
Kvete bíle, občas s růžovým nádechem.
Řebříček je jednou z nejstarších a nejuznávanějších léčivých bylin spolu s kopřivou
žahavkou (Urtica urens), kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), jmelím bílým (Viscum
album), třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum)
a dalšími rostlinami. V dřívějších dobách si vysloužil
přívlastek „všeléčivý“, a to
především proto, že podporuje tvorbu krve v kostní dřeni. Obsahuje mnoho léčivých
a protizánětlivých látek, např.
rutin, kyselinu salicylovou,
třísloviny, achilletin, cineol a
další. Některé z těchto látek
pomáhají hojit rány, urychlují srážlivost krve. Říká se, že
kdyby měl Achilles v Trojské
válce po ruce řebříček, určitě
by přežil.
Léčebné využití
Jak již bylo řečeno, řebříček
je použitím všestranný. By-
linu používáme na zažívací
potíže, k tlumení průjmů a
na silné bolesti břicha. Dávkujeme 1 lžičku řebříčku, zalijeme ji 0,25 l horké vody a
necháme přibližně 5 minut
louhovat. Můžeme přidat pár
sušených nebo čerstvých lístků máty, má také blahodárné
účinky na zažívání a čaj krásně provoní. Pijeme ho teplý
po douškách. Rostlina obsahuje malé množství hypnotické látky zvané thujon (hlavní
účinná látka v absintu). Proto
byla také dříve používána
jako sedativum, někteří lidé
přirovnávají působení thujonu k marihuaně. Proto se
doporučuje užívat čaj z řebříčku na stres, úzkostné stavy
a nespavost. Jedno z nejznámějších použití řebříčku jsou
ženské potíže, ať už je to silná
menstruace, nebo menstruace bolestivá. Čaj by se měl pít
alespoň jednou denně a to
již týden před menstruací a
první 2 až3 dny menstruace.
V tomto případě stačí polovina lžičky na 0,25 l.
Dále můžeme řebříček používat jako kloktadlo při zánětu dásní, trojklanného nervu
(na tento zánět používáme
zároveň i třezalkový olej, kterým místo potíráme) a při zápachu z úst (slouží jako ústní
voda).
Zevně používáme odvar (2
lžičky na 0,25 l) na otoky po
poranění nebo bodnutí hmyzem, na vředy a na vyrážky
nervového původu. Výborný je na popraskané ruce a
na obličej, proto se používá
v celé řadě kosmetických přípravků. Z řebříčku se dělá
také tinktura (5 hrstí na 0,5 l
pálenky). Tinkturu užíváme
po jedné lžičce denně. Kromě výše uvedených problémů pomáhá i na mimovolní
záškuby končetin. Tinktura
je dále vhodná na krvácení
z nosu a také silné krvácení
při menstruaci (pokud nepijeme čaj), při močení krve a
na silné bolesti hlavy.
vhodíme do vroucí vody a
necháme 10 minut odstát.
Čaj má příjemné aroma a při
jeho přípravě se provoní celý
byt. Dobře se pije i bez slazení, přestože máta peprná má
poněkud palčivou chuť. Tuaregové (saharští kočovníci)
pijí silný zelený čaj s mátou,
který se podává dosti přeslazený. Takový nápoj je chuťově vynikající, v létě osvěží a
kdykoliv dodá energii. Další
možností je tinktura, kterou
si můžete sami vyrobit naložením podrcených listů
do stejného objemu silného
alkoholu a necháte týden
odležet, načež roztok scedíte
a tinkturu uložíte na temné
místo. Z praktického hlediska ovšem doporučuji tinkturu zakoupit hotovou. Tu užíváme buď vnitřně v dávce tří
čajových lžiček denně, nebo
jí potíráme kůži například
po bodnutí hmyzem nebo
při svalových bolestech.
Máta je prostě všestrannou
bylinou, která by neměla
chybět v žádné domácnosti.
ku je třeba ji jednou za dva
měsíce asi na měsíc vysadit.
Jediným negativem užívání
třezalky je zvýšená citlivost
na světlo, která se může projevit zčervenáním pokožky
vystavené prudkému slunci.
Nejedná se ovšem o skutečné
spálení, kůže je pouze podrážděná a může svědět.
Upozornění: Třezalku tečkovanou lze snadno zaměnit s jinými druhy třezalky,
které u nás rostou. Ty sice
nejsou škodlivé, ale jejich
léčebné účinky jsou výrazně slabší. Všechny druhy
kromě tečkované mají čtyřhranný stonek, což je hlavní
rozlišovací znak.
Druhé upozornění: Pokud
užíváte léky ovlivňující činnost jater nebo antikoncepci,
poraďte se o vhodnosti užívání třezalky se svým lékařem či lékárníkem. Třezalka
výrazně ovlivňuje metabolické dráhy v játrech, proto
by snadno mohlo dojít ke
zkříženému vlivu. U hormonální antikoncepce zase
existují náznaky, že by mohla snižovat její účinnost.
Máta peprná
Mentha piperita
Řád :
hluchavkotvaré
Čeleď :
hluchavkovité
Užívané části : květ a list
Třezalka tečkovaná
Hypericum perforatum
Řád :
malpighiotvaré
Čeleď :
třezalkovité
Užívané části : květ a list
Několik bylinných
směsí s řebříčkem
Čajová směs na čištění krve:
30 g měsíčku
10 g kopřivy
10 g řebříčku
Zalijeme 0,25 l horké vody,
necháme 5 minut louhovat,
pijeme 2-3krát denně po
dobu 1 týdne
Čajová směs na hemeroidy:
15 g kopřivy
10 g smetánky
30 g řebříčku
Zalijeme 0,25 l horké vody
a necháme 8 minut louhovat. Užíváme 2krát denně po
dobu maximálně 8 dní, poté
na čas vysadíme a můžeme
pít znova.
Upozornění: řebříček nesmíme vnitřně užívat dlouhodobě!
Řebříček obecný
Wikipedie.org
Na závěr perlička z magického použití
Číňané pomocí řebříčku
předvídali osud. Kdo nosil
u sebe řebříček, byl zbaven
strachu a byla mu dodána
odvaha. Byl používán i křesťany k vymítání zla vykuřováním.
Autor : Havrii
REPORTÁŽ
12
36#
Z
dar všem malým i velkým šlechtitelům. Článků o pěstování a následném křížení je na světě spousta, ale tenhle mě opravdu zaujal, protože je v pár ohledech
výjimečný. Napsal ho týpek, co si říká Ras Truth. Už více než 18 let se věnuje pěstování konopí v oblasti Emerald Triangle a více než 12 let si šlechtí vlastní
genetiku a produkuje vlastní semínka. Také je členem jedné kalifornské asociace pěstitelů a je součástí skupiny lidí z Humboldt Seed Organisation. Většina
šlechtitelů se se svými postupy nechlubí, ba naopak je tají, ale v případě Trutha je tomu přesně naopak.
Popravdě, nikdy jsem toho o původních genetikách moc nevěděla a ani netuším, z čeho a jak vznikly moje oblíbené modely a chutě. Jako většina lidí jsem byla
šťastná za skvělou možnost koupit si feminizovaná semínka a být v klidu. Nevím, jak vy, ale já si postupem času všímám toho, jak i ta 100% skvělá feminizovaná
semínka jsou více a více vyčerpaná, že každá kytka je přes stejnou genetiku ve skutečnosti jiná, že mají sklony k hermafroditismu a obecně je to slabší a slabší.
Pak vám nakonec ze 100% feminizovaného semínka vyskočí i jeden samec, a jestli jste se nezamysleli doteď, tak v tenhle moment už bije na poplach. Neříkám, že se
hned zítra všichni máme vrhnout na výrobu vlastních semen, ale aspoň nad tím, co Ras napsal, trochu popřemýšlejme a třeba se i poučíme, jak se to dělá jinde.
HSO Emerald OG
Variety is the spice of life
ROZMANITOST JE KOŘENÍM ŽIVOTA
pokračování
Jak jsem začínal se
Sour Dieselem
No, já teda začínal s řízkem
Sour Dieselu, samozřejmě
z důvěryhodného zdroje,
a hledal jsem pak nějakého
dobrého samce, se kterým
bych ho mohl zkřížit. Chtěl
jsem nějakou ranou odrůdu s bohatou strukturou, ale
zároveň plodnou a s hodně
pryskyřicí na povrchu. Vyptával jsem se a narazil na
semena od jednoho staršího
pěstitele, se kterým se znám.
Říkal, že se to jmenuje Salmon Creek Rock Bud, a mě
zajímalo, jestli to vzniklo čistým a přirozeným křížením,
tedy ze dvou typologicky
stejných odrůd. Dozvěděl
jsem se, že model byl od roku
1979 zcela čistě šlechtěn v komunitě Southern Humboldt z původního Pre-Soviet
Highland Afghani. Chvilku
jsme probírali charakteristiky
téhle odrůdy a já usoudil, že
to je přesně to, co hledám. Šel
do skleníku, přinesl mi rostlinu v malém květináčku a
s úsměvem říká: „Tak tady to
máš, kámo, tenhle je ten pravý.“ Poděkoval jsem, naložil
kytku do dodávky a vyrazil
domů.
Hned druhý den jsem vzal
svou nejlepší rostlinu Sour
Dieselu a toho afghánskýho
samečka a sesadil jsem je dohromady do velkého květináče. S parťákem jsme to pak
dali nahoru do větvoví starého dubu, daleko od políčka
s našimi dalšími samičkami,
a nechali jsme na přírodě,
ať vykoná své zázraky. Na
podzim jsme pak z úrodičky
vyčlenili semena a tohle pro
nás vlastně byla jakási první
sezóna. Hned, jak se semena vysušila, jsem nastartoval
svoje indoor vybavení a nechal jich pár stovek naklíčit.
Zajímalo mě, co z nich bude,
jestli se do F1 generace přenese skunková zemitá chuť Dieselu, nebo jestli bude přebita
ovocným kořeněným Afghánem. Téměř všechna semena
vyklíčila (řekl bych tak 90 %,
možná i víc), a když narostla
asi do 60 cm, tak jsem zjistil,
že mám přibližně stejný počet samců a samiček. V téhle
fázi mě víc zajímali samci
než samice, a tak jsem samice
oddělil do jiné místnosti, aby
mohly nakvétat, a prozatím
jsem pozorným okem a čichem sledoval každého jednotlivého samečka.
Co všechno jsem u samců
pozoroval, je těžký popsat,
ale v podstatě mi šlo o to,
aby měli dobrou strukturu,
aby byli energičtí a vitální,
aby měli pryskyřičný stonek
s výraznou vůní nebo aby
měli listy podobné samičce,
se kterou jsem křížil, nebo
jiným dobrým samičkám,
které jsem pěstoval předtím.
Dobrý model nedělá jen jedno specifikum, ale kombina-
ce mnoha charakteristických
znaků. Pro mě je nejdůležitějším atributem vůně, která by
měla korespondovat s chutí,
které se snažím dosáhnout.
Ze zhruba stovky samců jsem
jich vybral 40. Proč tolik? Nešlo mi o vytvoření pouze jednoho „nositele dědičné linie“,
chtěl jsem naopak vytvořit co
nejvíce rozdílných fenotypů,
abych měl v budoucnu na výběr. Tomu se říká crux nebo
shotgun strategie. Vzal jsem
tedy těch 40 Diesel/Afghánů,
kteří měli takovou navlhlou,
zemitou vůni a znaky převzaté ze Sour Dieselu, a dal je do
místnosti se všemi mými oblíbenými odrůdami, které jsem
tenkrát pěstoval z klonů. Měl
jsem tam Purple Kush, Purple
Erkle, Grandaddy Purps, The
Biggest Darkest Purple, LA
Kush (aka Headband), Sour
Diesel, SuperDawg (Amhurst
Super Skunk / Chem Dawg) a
South Jetty Trainwreck. Tohle
byly v Humboldtu ty nejlepší
a nejžádanější modely, šílenství z OG Kushe se do komunity dostalo až mnohem
později.
Nahodil jsem světla (6 x 600
W) a čekal, co dokáže příroda. Za pár měsíců jsem měl
tolik semen, že jsem nevěděl,
co s nimi. Od každé odrůdy
jsem jich pár set zasadil a
pozoroval jsem pre-florální
znaky, které by se mi zalíbily.
Mám nějaké zkušenosti s bio
farmařením a načteno mnoho
publikací od Luthera Burbanka a dalších šlechtitelů, např.
Carola Dropeho a Johna Jeavonse, a všechny ty informace, které jsem v průběhu
let posbíral, mě vedou k domněnce, že ideální je začít
s obrovskou populací rostlin
a pro své pokusy pak vyčlenit
ty nejlepší. To zvyšuje vaše
šance při hledání „té pravé“.
Následujících pár let jsme
se s parťákama snažili vytvářet mnoho odlišných fenotypů, a tím jsme vlastně
hledali ten pravý. Měli jsme
několik místností, z nichž
v každé jsme pěstovali něco
jiného. Dál jsme jeli křížence
Dieselu a Afghánu, ale také
hybridy Maui Super Dawgu nebo LA Kushe s Mazari
Sharifem / Purple Hawaiian
Thaiem. Vzhledem ke genetické nekompatibilitě byl
ten náš Kush Mazari nebo
KMZ, jak jsme tomu říkali,
něco strašného. Semena Mazari/Hawaiiana jsem dostal
od jednoho oldschoolového
venkovního pěstitele, který
mi říkal, že je to fakt zabiják.
Měl z toho taky trochu haše
a byl to fakt mazec. Dal jsem
si dva prdy a byl jsem totálně
zmaštěnej dalších 24 hodin.
A to už jsem byl tenkrát dost
zkušenej kuřák na to, aby
mě něco překvapilo. Semena jsem zasadil a vyrostl mi
ten nejvíc dominantní indica
model, jaký jsem kdy viděl.
Vybral jsem tedy dva nejlepší samce a nakřížil je s LA
Kushem (Headbandem). Nevím, co bylo špatně, možná že
Purple Thai v Mazari a nějaká
latentní Thai genetika v LA
Kushi (Headbandu), ale vyrostl mi z toho doslova banánovník. Napřed to nakvétalo
asi čtyři týdny a vypadalo to
fakt zabijácky, ale pak se na
formujících paličkách začaly
objevovat samčí znaky. Ani
jedna z rodičovských rostlin nebyla hermafroditní, ale
když se nakřížily… no něco
hrozného. Trvalo nám snad
dva měsíce, než jsme všechny
klony a matky tohohle KMZ
definitivně vyhubili.
Po 18 měsících jsme počet
rostlin redukovali na asi 100
matek a dál se věnovali jen fenotypům, které se nám zalíbily. Hodně jsme si oblíbili DDA
(Diesel / Diesel Afi), ten si
zachoval hodně dieselových
znaků, a navíc měl takovou
kořeněnou chuť s nádechem
lékořice a citrónu. Měli jsme
hodně nepatrně rozdílných
modelů, ale ani jeden bohužel nezachytil všechny charakteristiky původního Sour
Dieselu. Náš KDA (LA Kush
/ Diesel Afi) měl minimálně
sedm odlišovacích prvků a
byl prvotřídním mixem skvělého účinku a maximální výnosnosti, obzvláště KDA#33
se nám povedla. MSD (Maui
/ Super Dawg) byla taky dobrá řada, ale jen dva modely
byly fakt fenomenální. Měli
jsme i několik různě vydařených PKDA (Purple Kush /
Diesel Afi), třeba PKDA#8 byl
grandiózní. Ke konci roku
nám z původně obrovského
množství rostlin zůstalo už
jen nějakých 10 matek. Celá
naše parta se starala a šlechtila 10–20 tisíc rostlin ve vegetativní fázi a dalších až 50
tisíc kytek v různých stadiích
nakvétání. Podařily se nám
dva opravdu unikátní a odlišné modely, které stály za
uvedení na severokalifornský
trh: PKDA#8 a MSD#12, kterým se pak začalo říkat The
Royal Kush a The Truth.
The Truth & Royal
Kush
Klony Royalu a Truthu jsme
pak začali distribuovat mezi
členy naší komunity. Fakt
pečlivě jsme si hlídali, aby to
zůstalo jen mezi náma, ne-
HSO Green Crack
#36
REPORTÁŽ
13
National Forrest Humboldt
chtěl jsem, aby se moje genetika dostala do rukou nějakého
novodobého velkopěstitele.
Hlavně jsme se snažili zabránit tomu, aby se na trh dostal
produkt nesoucí naše jméno,
ale nevyladěný do našich
standardů a bez našeho certifikátu jakosti. Každý, kdo
naše klony dostal, si pochvaloval obě odrůdy. Bylo přece
super mít nějaké nové modely, které byly na úrovni těch
nejlepších. The Royal je stále
oblíbeným pokouřeníčkem
některých fakt vášnivých huličů, které v komunitě znám,
a řízky The Truthu jsou dodnes základem nejednoho
políčka v Emerald Triangle.
Šlechtění The Truthu bylo
docela jednoduché. Nechal
jsem si narůst pár stovek semen, vybral tři nejlepší samce a nakřížil je s mateřským
klonem. Pak jsem vypěstoval pár stovek F1 kříženců
a hned první generace měla
všechny kýžené znaky. Znovu jsem vybral tři samce,
nakřížil je s původní matkou
a velké procento rostlin si
opět zachovalo požadované
vlastnosti. Mateřská rostlina
vykazovala svou dominanci,
samci zase schopnost přenášet požadované specifické
znaky odrůdy a zafungoval
tak jednoduchý rozmnožovací postup. Takhle jsem postupoval ještě dvakrát a pak jsem
semena představil na trhu.
Mám pocit, že model F4 je
poměrně stabilní, ale zároveň
je ještě tvárný a každý individuální pěstitel si tak může
vybrat, který ze znaků si chce
doladit. Zjistil jsem, že vlastnosti Maui začaly postupně
přebíjet vlastnosti Super Dawgu, a to byla fáze, ve které
jsem přestal šlechtit a začal
zase křížit – s Pure Kushem,
OG Kushem, Headbandem
a Diesel Afghanem. No a
konečně jsem byl spokojen
s výsledkem, v Truthu se totiž konečně optimálně spojily všechny Chem genetické
vlastnosti Super Dawgu.
Šlechtění The Royalu už
tak jednoduché nebylo. Vzal
jsem klon Royal Kushe, tedy
vlastně PKDA#8, a ze své
seed banky několik stovek
semen původního PKDA F1,
která jsem nechal naklíčit, a
doufal jsem, že se mi podaří získat několik potentních
samců. V generaci F1 bylo
hodně odlišných variant, ačkoliv normálně F1 tak různorodé nebývají. Tuto různorodost jsem přikládal faktu, že
se vlastně jedná o polyhybrid
z polyhybridu, a přestože
Highland Afghani a The Purple Kush byli čistými nositeli
genetické linie, Sour Diesel
je nejenže polyhybridní, ale
spekuluje se také, že nějaké
polyploidy byly indukovány už do jeho předků. To by
mohl být jeden z důvodů,
proč je tak těžké ten výsledný model stabilizovat. Jeden
z mých zkušenějších kolegů,
který byl jedním ze šlechti-
telů původního New York
Dieselu, se domnívá, že tato
odrůda má více chromozomů
než většina ostatních, a její
charakteristické znaky se tak
vytrácejí, protože není schopna se s ničím spárovat. Říká
také, že u některých předků
Dieselu, což prý byly odrůdy
Big Bud, Northern Lights a
Skunk, se používal kolchicin.
Vytřídil jsem si různé fenotypy a našel jsem sedm samců,
u kterých byl předpoklad, že
se dobře spojí. Použil jsem
sedm rozdílných samců, protože jsem si uvědomoval, že
kdybych si vybral jen jednoho a nedosáhl chtěného propojení, musel bych začít znova od F1. Těch sedm samců
jsem pak pěstoval v místnosti
plné naklonovaného Royalu
a takhle otevřeně jsem opiloval všechno. Při selekci samců jsem se opět zaměřoval
na podobnost vůně stonku,
struktury listů a celé rostliny
a vitality s mateřským klonem. Jak už jsem říkal, při
výběru vhodného samce není
důležitý jen jeden znak, ale
celý komplex vlastností. Na
rostlině se mi musí líbit úplně
všechno a ve všem mi musí
připomínat matku, obzvláště
co se vůně týče. Když si promnu stonky samce a samice a
přivoním si, musí mi to vonět
co možná nejpodobněji.
V další fázi jsem musel zasadit pár set semen z generací F1 a F2. Rostlinky jsem
si začal selektovat hned po
naklíčení, dříve než se objevil první pár lístečků. Prvky
druhu indica z Highland Afghani jsou převládající a výrazně odlišné od těch z Royal
Kushe. Royal převzal strukturu listů z Purple Kushe –
dlouhé čepelky s nepravidelným zoubkováním. Highland
Afghani má klasické pěticípé
indica listy podobné Dieselu,
jen o něco širší. Při narůstání
první generace samic F1 jsem
pozoroval, že fenotypy se širokými listy inklinují svým
vzhledem k Afghánovi a ty se
zoubkovanými listy ke Kushi. Když už u malé rostlinky vidím, že z ní neroste to,
co chci, když vypadá víc jako
jahodník než konopí, tak už
vím, že je něco špatně, a prostě je vytrhám. Takhle kolikrát
vyškubu 25–50 % sazeniček
ještě dříve, než se začnou objevovat první pěticípé lístečky. O rostlině napoví mnoho
už počáteční lísteček hned
po odpadnutí děložního
obalu semínka. Už týden po
naklíčení začíná být zřejmé
zoubkování a lze odhadovat
budoucí tvar a strukturu listů. Já třídím sazeničky, ještě
když jsou malé, průběžně se
zbavuju poškozených klíčků a jsem na to dost přísnej.
Dříve než se objeví třetí pár
listů, zredukuju původních
500 rostlinek tak na 100 či
méně těch nejlepších, a aniž
bych zatím znal jejich pohlaví, přesadím je do sedmi až
osmnáctilitrových květináčů
a pozoruju, jak rostou. Každé
rostlině musím zajistit dostatek světla, vody a prostoru. U
každého genotypu chci vidět
co nejvíce charakteristických
rysů a nechci, aby je okolní
prostředí jakkoliv ovlivnilo. Kytkám se tak při 60 cm
začnou vykreslovat pohlavní znaky a já musím oddělit
samce od samic. A i když to
zní hodně divně, já se zbavuju samic. Některé nadějnější si nechám normálně růst
nebo je dám do rozmnožovací místnosti, ale hlavně potřebuju vypěstovat pořádné
samce. V téhle fázi pozorně
sleduju veškeré taxonomické rysy a porovnávám různé
vůně stonků. Vedu si pomyslnou kartotéku všech vůní
a struktur listů a přemýšlím,
k jakému jinému modelu by
mi mohly pasovat. Mým cílem je z generací F1 i F2 selektovat 10 nejlepších samců,
které pak dám do jedné místnosti s řízky Royal Kushe, najedu je na režim 12/12 světlo/
tma a zbytek nechám už na
nich.
Protože mi jde o vytváření
šlechtitelských semen a odrůd, a ne o komerční semena
určená k distribuci, nechávám kytky opylovat jednou
za pár týdnů a nechám nakvétat samce i samice najednou.
Mou největší starostí je, aby
se primární meridia (takové
ty první pestíky, které se objevují na vzrostném vrcholu i
na postranních meristémách,
tedy na místech, ze kterých
vyrůstají listy) neopylovala
nedozrálým poletujícím pylem. Sám ani nevím proč –
tohle čínský moudro mám z
publikace The Dancing Wu
Li Masters. Když chci zvýšit produkci semen, opyluju
dvakrát, poprvé ve třetím
týdnu a podruhé v šestém
týdnu. Mívám rozpěstované dvě skupiny samců, obě
zhruba 5–6 týdnů před fází
opylování, což znamená, že
první sada samců mi jde do
květu zhruba o 3 týdny dříve
než samice a druhá skupina ve stejný čas jako samice.
Takto dosáhnu nejvyšší produkce pylu právě ve chvíli,
kdy jsou rostliny na oplodnění připraveny. Nechám samce vypouštět svůj životodárný prášek na samičí pestíky,
pnoucí se za světlem po dobu
zhruba 24–48 hodin, a pak je
dám pryč, dokud nevzniknou
první semínka a dokud i další
pestíky nejsou připraveny na
oplodnění. Pak přinesu druhou sadu samců ve vrcholné
pylové formě a nechám je, ať
také vykonají svou práci. Pak
může i druhá várka semen
dozrávat a přibližně po 4 týdnech od druhého opylování
jsou připravena ke sklizni.
Takto se mi podařilo vypěstovat semena, která v sobě
mají samici PKDA#8 (Royal
Kush) a samce PKDA F1 a
PKDA F2 (Royal Kush/PKDA
F1). Pro větší přehlednost
nazývám klon Royal Kushe
jako P1, první zpětně nakříženou generaci jako F1 a další
následné generace F2, F3, F4
a tak dále. Pokaždé když si
projdu výše popsaným výběrem, zvýším počet generací obsažených v té nové, se
kterou začínám. Vezmu 100
semen F1, 100 semen F2, 200
semen F3, 200 semen F4 atd.,
selektuju samce a nakřížím
je znovu s klonem odrůdy
P1, v tomto případě tedy
s Royal Kushem. Nekompromisně dávám pryč všechny
rostliny, jejichž rysy se mi
nelíbí, a v každé jejich další
generaci se tak zvyšuje počet
těch, které už vypadají podle
mých představ. Pořád se ještě snažím do fenotypu Royal
Kushe přenést některé další
znaky oldschoolového Afghánu, ale nejsem si jist, jestli
se mi to vůbec někdy podaří.
Tohle multigenerační zpětné
křížení jsem zopakoval již
sedmkrát (asi si umíte představit, kolik času a trpělivosti
bylo potřeba) a teď jsem tedy
vytvořil něco, čemu říkám
Royal Kush 7. Není to úplně
čistý nositel dědičné linie, ale
o to mi ani nešlo. Odrůda se
objevuje s mnoha fenotypy,
které jsou podobné, ne-li úplně stejné jako na mateřském
klonu, a variacemi, takže si
každý pěstitel může vybrat,
které konkrétní rysy se mu
líbí, a ty pak ve svém prostředí a klimatu vyladit podle
svého gusta. No a já doufám,
že ze semen, co jsem pustil
do oběhu, se ještě pár nových
fenotypů objeví. Je mi jedno,
jak je kdo dobrej v zachovávání a klonování matky (i
já osobně jsem za svůj život
udělal nespočet řízků), protože jejich kytkám se vytrácí
vitalita a kvalita. Buď můžete zkusit nějakou zázračnou
hormonovou terapii na svým
20 let starým klonu, abyste ho
udrželi při životě, nebo prostě zasadit semínko a vypěstovat něco pořádného. Něco,
na co budete jako pěstitelé
opravdu hrdí.
Royal Kush 7 je pro každého
lepšího pěstitele ideální k zušlechťování a množení. Teď
už by pro vás mělo být snadné si vzít jakýkoliv klon, namnožit ho s nějakým samcem
podobných rysů a udělat si
vlastní projekt multigeneračního zpětného křížení nebo
podle starého osvědčeného
postupu zkřížit tu nejlepší samici s tím nejlepším samcem.
Jestli vás už pěstování klonů
nebaví a nebojíte se trochy
práce, půjde vám vytvoření vlastních semen snadno
a rychle, ať už s původním
klonem nebo bez. I já budu
dál pracovat na tom, aby ten
můj model byl v budoucnu
ještě lepší a stabilnější. Všichni ti oldschooloví pěstitelé (s
minimálně 20letými zkušenostmi), jak já jim říkám, by
se měli vrátit zpátky ke kořenům a začít zase pěstovat ze
semen. Zdá se, že The Pure
Kush, OG Kush a Headband
se s původními odrůdami
Afghánu kříží a šlechtí velmi
dobře. Zkuste taky do některé z pročištěných Kushových
odrůd přimíchat trochu starýho dobrýho Skunku a lidi
vám to budou trhat z rukou.
Na závěr ještě rekapitulace
– The Royal Kush je hybridní
odrůda s převažujícími rysy
druhu indica, kříženec originálního Purple Kushe z komunity Southern Humboldt,
pravého Sour Dieselu a Pre-Soviet Highland Afghánu.
Má silné léčivé, uklidňující,
sedativní a hluboce meditativní účinky vyvolávající intelektuální a psychedelické
pocity. Daří se jí dobře uvnitř
i venku, pod umělými světly
i ve skleníku. Odrůda je odolná vůči plísním a má zemitou
chuť a typický kushový buket s nádechem oleje, Skunku
a hroznů. Rostlina je hustě
obalena trichomy a má olivově zelenou barvu s levandulovými až tmavě nachovými
odstíny. Poskytuje střední
výnos a doba květu u ní trvá
přibližně 63 dní. Při pěstování venku se sklízí v průběhu
prvních dvou říjnových týdnů. Při šlechtění jsme použili
vybrané samce z 6 generací
Royal Kushe a opakovaně
jsme je křížili zpět s mateřskou rostlinou.
Více než o stabilizaci charakteristických rysů nám šlo
o vytvoření diverzifikované
odrůdy s velkým budoucím genetickým potenciálem
v rámci druhu Royal Kush.
Máme celkem 7 generací namnožených kříženců (přes
mateřskou rostlinu), z nichž
každá vznikala ze samců následující generace. Například
P1 (původní vybraná odrůda)
se kříží s tzv. F1, dále pak P1 x
F1 & F2, poté P1 x F1, F2 & F3,
P1 x F1, F2, F3 & F4 a tak dále
v řadě. Každý z vybraných
samců představoval zástupce
vybraných vlastností, které
chceme, aby byly přeneseny
na potomstvo. Tato semena
nedoporučujeme pro pěstitele začátečníky. My, pěstitelé
z Emerald Mountain Seed
Company, jsme tato semena
vyvinuli pro ty, kdo chtějí
pěstovat a produkovat prvotřídní konopí s tím, že si sami
vyčlení vysoce kvalitní samičí rostliny. Naše semena jsou
velmi vhodná i pro venkovní
pěstování. Tak přejeme hodně štěstí a bohatou sklizeň.
RAS TRUTH
Děkujeme Rasovi za článek
a členům Humboldt Seed Organisation – California Breeders Assotiation za dodané
fotografie a bobr/sewer/25
moc děkujeme za překlad.
Kucharka a spol.
HSO Emerald OG wax
HSO Bubba Kush
RECEPT
14
sílejte na
[email protected] n o p t ik u m.
kucha
cz
36#
Konopné vaření
Z
dravím všechny milovníky konopného vaření. V tomto díle si zavaříme s výbornou kuchařkou jménem Julia Child. Julča není žádná moje zhulená kamarádka, ale byla to věhlasná
americká kuchařka, která byla známá nejen proto, že přinesla francouzské kulinářské umění
do anglicky mluvících domovů, ale také proto, že byla první televizní kuchařkou. Pokud se
chcete něco naučit a od srdce se zasmát, doporučuji si její vaření vyhledat třeba na YouTube – Julia byla prostě jednička. Při vaření jsem pečlivě dodržela všechny postupy a s úctou
k chuti jsem si dovolila přidat trochu konopného másla, ale pouze tak, aby nebyla narušena
základní chuť. Vybrané menu sice nepatří mezi levná jídla, ale zato bezpečně náleží do kategorie „musíte ochutnat“! Kuchařka
Crêpes à la Julia Child
palačinky s nutellou
a konopným máslem
Happy cheesecake
Ingredience:
Ingredience:
1 hrnek mléka
1 hrnek vody
špetka soli
4 vejce
2 lžíce rozpuštěného
konopného másla
2 lžíce rozpuštěného másla
2 hrnky hladké mouky
olej na smažení
Suroviny na náplň:
2x tučný tvaroh (250 ml)
2x polotučný tvaroh (250 ml)
½ vanilkového pudinku
3 vejce
hrnek cukru
kyselá smetana
vanilkový cukr
kůra z jednoho citrónu
Suroviny na těsto:
hrnek hladké mouky
¼ másla
¼ konopného másla
Postup:
Ch
eesecake je asi nejjednodušším dortem a
dá se hravě zvládnout. Vezmeme hrnek
hladké
mouky, čtvrtku
másla a čtvrtku konopného másla a uhněteme
hladké těsto. Máslo necháme před prací nějakou dobu
„povolit“ v pokojové teplotě,
aby se nám těsto lépe propracovávalo. Dortovou formu si
vysteleme pečicím papírem,
a to zespod i ze stran, a těsto
vložíme do spodní části formy a zhruba 1 cm do
okrajů.
Ta k t o
při-
pravený
korpus na
10 minut dáme
do
trouby
předehřáté na 200
stupňů. Než se nám v troubě udělá korpus, rozmícháme
v míse tvarohy, kyselou smetanu, vejce, cukr, vanilkový
cukr a do směsi nastrouháme
kůru z jednoho citrónu. Směs
důkladně promícháme. Po 10
minutách vyndáme korpus
z trouby a snížíme teplotu na
180 stupňů. Do formy nalijeme tvarohovou směs a vložíme do trouby již zchladlé na
180 stupňů a necháme péct
zhruba 1 hodinu a 20 minut.
Během pečení se začne těsto ze stran zvedat, zhruba
po hodině a 10 minutách se
začne zvedat i střed dortu,
a tak poznáme, že dort začíná být hotov. Pokud jsme
fanoušci zkaramelizovaného tvarohu, troubu nakonec
trochu rozparádíme, třeba
až na 220 stupňů, a necháme
chvíli karamelizovat, ale pod
dohledem! Hotový cheesecake necháme vychladnout
a podáváme samotný nebo s
ovocným přelivem.
J
Postup:
Hrníček, který jsem použila
jako odměrku na suroviny,
má objem 280
ml.
D o
misky
vlijte
mléko
a vodu, přidejte vajíčka a
špetku soli, poté prosetou
mouku a rozpuštěné
máslo. Na nejvyšší
rychlost míchejte
těsto 1 minutu
mixérem. Pokud se na stěnách misky
usadí mouka,
setřete
ji do těsta a
mixujte další
2–3 sekundy.
(Můžete samozřejmě vymíchat
i ručně.) Misku s
těstem uzavřete a odložte minimálně na 2 hodiny do chladničky. Těsto je
krásně hladké a krémové.
Pak si dejte nahřát pánev.
Potřete ji olejem a zahřívejte tak dlouho, dokud se z
ní nezačne trochu kouřit. V
tom momentě ji vezměte do
ruky a do jejího středu vylijte naběračku těsta. Hned ho
rozlévejte krouživými pohyby po pánvi, rovnoměrně,
aby vznikla tenká palačinka.
Pánev vraťte na oheň a palačinku opečte z obou stran
dohněda. Hotové palačinky
můžete pomazat Nutellou,
přeložit na čtvrtky a zasypat
moučkovým cukrem.
#36
H
ČERNÁ KRONIKA
15
Policejní zápisník.
on na velkopěstírny,
ale také vykácený les,
kýbl marihuany či dva roky
natvrdo. S touto vizitkou se
mohou za uplynulý měsíc
pochlubit policisté, kteří řešili delikty spojené s drogami
a jejichž práci vám tímto přibližujeme.
Posláním Policie ČR je po- rostlin stanoví odborníci.
máhat a chránit. Opravdu „Podnikavý zahradník je podezřelý ze spáchání trestnétak činí? Obrázek si udělejte
ho činu nedovolené výroby a
sami. Přinášíme vám souhrn
toho nejdůležitějšího ze ži- jiného nakládání s omamnývota policejního sboru. Tedy
mi a psychotropními látkami
po čem v uplynulém měsíci
a jedy, za který mu hrozí popolicisté pátrali, kde houkala
byt za mřížemi až na 5 let,“
jejich auta, komu nasazova- dodala mluvčí.
li pouta, proč se upínali na
Skvostným úlovkem se mojméno zákona a možná i ha- hou pochlubit moravskoslezští celníci. V areálu bývalého
zardovali se svým životem.
Tentokrát začneme na Tep- dolu v Ostravě objevili velmi
licku. Jeden z domů na Škol- dobře vybavenou pěstírnu
ním náměstí v Hostomicích
marihuany. Nacházela se v
se totiž proměnil ve skleník. místech, kde fungovala zámečnická dílna a chovala se
Policie tam při razii nalezla
tu zvířata. Celníci šli původ800 rostlin konopí. Kdo se o
kytky staral, prozatím není
ně na běžnou kontrolu firem,
známo. V domě nikdo ne- které zde sídlí. Jejich cílem
bylo skladování alkoholu,
byl. „Tepličtí policisté objevili
hydroponní pěstírnu konopí, tabáku a minerálních oleve čtyřech místnostech zajis- jů a prověření příslušných
dokladů k tomuto zboží. V
tili osm set rostlin v různých
fázích růstu, chemikálie a
prostoru někdejšího dolu se
další potřeby k pěstování. vydali ke staré cihlové budoMístnosti byly vybaveny vě. Jeden vchod našli uzavřeumělým osvětlením a vzdu- ný, druhý, který se nacházel
za plechovou ohradou, byl
chotechnikou, pomocí které
se zatím neznámí pachatelé
však volně přístupný. V proo konopí starali,“ řekl tis- storách jedné z hal budovy
kový mluvčí teplické policie
ucítili charakteristický záDaniel Vítek. V Hostomicích
pach konopí a marihuany.
to není první objevené kono- Zkontrolovali halu, kuchyň,
hospodářskou místnost s
pí. Před pěti lety v této obci
u řeky Bíliny též zasahovali
domácími zvířaty i rozlehlý
sklepní prostor pod budopolicisté. Zadrželi tehdy asi
300 metrových rostlin ma- vou. „Za dveřmi jedné z místností, které byly propojeny s
rihuany a několik mužů cizí
halou, odhalili kompletně
národnosti.
Úspěšní byli policisté také
vybavenou a funkční pěstírna Plzeňsku. Dobře vyba- nu konopí. Nechyběla vzduvenou pěstírnu marihuany
chotechnika, elektroinstalace
vypátrali kriminalisté v ro- ani osvětlení nutné pro pěsdinném domku v Chotiné. tování,“ popsala mluvčí CelJejímu odhalení předchá- ního úřadu Pavla Zdobnická.
zela dlouhodobá mravenčí Většina rostlin se nacházela v
práce. „Kriminalisté zajistili
květináčích, část úrody byla
95 rostlin konopí v různém čerstvě sklizena. Celníci našli také usušené konopí. Celstadiu růstu o velikosti 10 až
kem napočítali více než 600
60 centimetrů a dále dosud
nezjištěné množství suše- rostlin. Podle Zdobnické jde
ného rostlinného materiálu. svým rozsahem o ojedinělý
případ, který se navíc poOsmatřicetiletý muž z Plzně
je pěstoval za účelem pro- dařilo odhalit díky náhodě a
deje,“ uvedla mluvčí policej- všímavosti celníků.
Na sklad marihuany naního odboru Plzeň-venkov
Ivana Telekešová. Hodnotu
razili policisté v Neratovi-
Marihuana rostla i v dolech
Logo Protidrogové centrály ČR
cích. K tomuto účelu sloužila klubovna v neratovické
Kostelecké ulici. Od začátku
letošního roku až do jara
tam omamnou látku přechovávali dva muži ve věku 25
a 42 let. Podle mělnického
policejního mluvčího Václava Tichého navíc marihuanu
prodávali dalším asi deseti
lidem. Kriminalisté odhadli,
že za tu dobu dealeři vydělali několik tisíc korun. „Staršího z nich policisté po jednom
obchodu zadrželi přímo na
místě,“ připomněl Tichý s
tím, že dealer měl v té chvíli u sebe dalších 39 sáčků, v
každém z nich palici konopí
vážící zhruba jeden gram.
Oba muži jsou podezřelí
ze spáchání trestného činu
nedovolené výroby a jiného
nakládání s omamnými a
psychotropními látkami.
Gang výrobců drog se
v uplynulých dnech podařilo rozprášit jihomoravským
policistům. Jeho 7 členů vyrobilo pervitin za půl milionu korun. Tvrdou drogu vyráběli z polských léků. Jde o
největší případ výroby drog
za posledních 10 let v Jihomoravském kraji. Výrobcům
a dealerům hrozí tresty od
2 do 10 let vězení. Drogu
vařili v rodinných domech
nejen na Blanensku, ale i na
Brněnsku a v Kraji Vysočina.
Pěstovali také marihuanu.
Policisté pracovali na odhalení pachatelů přes rok. Léky
a další potřebné chemikálie
vozili dva muži z Polska.
„Vyrobili a dál prodali nejméně čtvrt kilogramu pervitinu.
Za gram drogy si účtovali
od 1 500 do 2 000 korun. Jednoho z nich zadrželi celníci
na polských hranicích. Měl
u sebe materiál na výrobu
dalších 100 gramů pervitinu,“ uvedl policejní komisař
Michal Hříbal. U všech členů
skupiny policisté při domovních prohlídkách zjistili, že
pěstovali i marihuanu.
V minulých dnech se zapotili i liberečtí celníci. Při běžné silniční kontrole v Rynolticích museli nahánět muže,
který ve svém voze vezl více
než kilogram marihuany.
Zhruba 1 100 gramů schovával ve kbelíku pod odloženou
mikinou. Že není vše v pořádku, bylo celníkům hned
jasné. Svým chováním na
sebe upozornil řidičův spolujezdec. „Při kontrole zjistili, že spolujezdec má u sebe
plechovku s obsahem rostlinné látky. Muž jevil známky ovlivnění návykovou a
psychotropní látkou, byl nervózní, roztěkaný, hrubý, nereagoval na pokyny celníků
a obsah krabičky před nimi
vysypal na zem,“ popsal
mluvčí libereckého celního
úřadu Martin Stočes. Celníci
pokračovali v kontrole. Kapitální úlovek se jim podařilo
odhalit záhy pod mikinou
jednoho ze členů posádky.
„V okamžiku, kdy se muže
celníci zeptali, co je v kýblu,
a chtěli prohlédnout jeho obsah, muž odstrčil jednoho z
celníků a dal se s kýblem v
náručí na útěk,“ dodal Martin Stočes. Muž si tím značně
zkomplikoval situaci. Celníkům utéct nedokázal, navíc
sám utrpěl zranění. Už teď je
ale jasné, že muž jen tak bez
trestu z události nevyvázne.
Trestu prozatím uniká ten,
kdo na Šumpersku tajně vykácel přes pět desítek stromů a pak na místě vysadil
rostliny konopí. Vše nyní
vyšetřuje policie. Vymýcené
místo objevil muž při procházce podél řeky Desné a
následně svůj nález oznámil
policistům. Neznámý pachatel pokácel někdy v době od
konce března do současnosti
středovou část remízku. Celkem šlo o 55 stromů, jejichž
stáří bylo kolem 8 let. Na vykácené ploše rostlo 25 rostlin
konopí vysokých přes 20
cm. Policisté je zajistili a po
pachateli nyní pátrají. Mimo
jiné budou zjišťovat, zda
nešlo jen o první výsadbu a
dotyčný neplánoval v místě
pěstovat konopí více.
Klec naopak spadla nad
Davidem Routnerem ze Žatce, který si loni na Plzeňsku
zakoupil 10 kg marihuany.
Za tento čin jej plzeňský
krajský soud poslal na dva
roky za mříže. Zároveň mu
uložil propadnutí věci, tedy
právě drogy. Routner se hájil
tím, že marihuanu koupil od
Vietnamců za 450 000 korun
k léčebným účelům. Prý je
alergik a astmatik. Takové
množství by mu vystačilo až
na dva roky.
Konopák
Ilustrační foto , Archiv Policie ČR
TECHNICKÉ KONOPÍ
16
Technické konopí:
průmyslová rostlina
historie, dneška i zítřka 2.díl
nentů do aut, skateboardů,
snowboardů, lodí, květináčů,
kreditních karet nebo létajících talířů. Ba dokonce z nich
lze vyrobit i hudební nástroj,
a to elektrickou kytaru.
Z pazdeří můžete udělat například dřevotřískové desky,
které mají, opět světe div se,
o 40 % větší pevnost a jsou i
lehčí než běžné desky vyrobené z pilin. K dostání jsou i
sendvičové desky, rohože a
izolace. Snad se v srdci stavebního průmyslu ještě najde
místečko pro konopné produkty. Z pazdeří lze mimo
jiné vyrobit i topný materiál – brikety. Pro představu:
z jednoho hektaru konopí lze
při průměrných hodnotách
vytápění (80 GJ/rok) zajistit
materiál na jednu topnou sezónu. Tím však ještě nekončíme. Pokud jste chovatelem
hospodářských zvířat, třeba
koní, určitě oceníte informaci, že stelivo z konopného
pazdeří má lepší vlastnosti
než piliny. Je totiž v porovnání s nimi velice nasáklivé.
Pro zvířátka tu ještě nějaké
to uplatnění bude, ale o tom
později.
Semeno jako zdroj
zdraví
Technické konopí : autor Aleks, Wikipedie
K
onopí… Tak nenápadná a zdánlivě obyčejná rostlina. Bylo by stonek
Poté, co rostlina projde tírskoro pošetilé tvrdit, že se níže dočtete o všem, co tato rostlina nou,
což je linka, kde se oddokáže. Už jen z toho důvodu, že třeba právě dnes napadne něja- dělí jednotlivé části rostliny,
je možné z jejích částí vyrákou chytrou hlavu další nové využití. I to je možné. Potenciál ko- bět
různé produkty. V tírně
nopí je totiž doslova nezměrný. Dočtete se tedy o produktech, které se stonek rozdělí na vlákno
pazdeří (dřevnatá část).
je možné z konopí získat. Výčet věcí ale není kompletní. Jde spíše aVlákno
lze použít v textilním
o základní přehled toho, co nám konopí nabízí. Trocha legislativy průmyslu na příze a uplatní
také v provaznictví. Kounastíní, co a jak dělat, když chcete pěstovat. A stručný náhled do se
del, tedy méně kvalitní část
historie potvrdí, že i dnes častokráte zavrhovaná rostlina má nevy- vláken, lze použít na výrobu
netkaných textilií, a
vratitelnou historickou hodnotu a tradiční využití. A co je tradiční, papíru,
dokonce jako příměs pro výrobu plastů. Konopné plasty
je přeci vyzkoušené a osvědčené, protože to funguje, no ne?
Výhody pro
peněženku
pěstitele i
jeho svědomí
Pokusím se nebrat to příliš
zeširoka. Ne že by si to konopí nezasloužilo, ale kdo by
to potom četl? Pokud zemědělec pěstuje konopí, podílí
se velice příznivě na zlepšení
kvality půdy, kterou konopím osévá. Konopí má totiž
úžasnou schopnost. Doká-
že snést relativně vysokou
dávku těžkých kovů a obecně polutantů (znečišťujících
prvků) v půdě. A nejen to,
dokáže je i absorbovat, aniž
by to výrazněji ovlivňovalo
jeho růst. Konopí vstřebává
hlavně olovo, kadmium a
nikl, které se ukládají v kořenech rostlin. Tato vlastnost
je vítána v docela aktuálním
odvětví fytoremediace půd,
což je v podstatě očišťování
půd od polutantů pomocí
zelených rostlin. To je jedna
z „morálních výhod“ konopí. K dalším výhodám patří
levné pěstování a energetický
potenciál rostliny, který je o
40 % větší, než má kukuřice.
Hlavní je ale to, že lze zužitkovat celou rostlinu a nic z ní
nezbude. Žádné zbytečné
plýtvání.
Co část
rostliny,
to několik
produktů
Plně využitelný
jsou tématem samy o sobě a
tento článek na ně není přímo
zaměřen. Ale alespoň stručně… Konopné plasty vznikají
lisováním jemně nasekaných
vláken a pazdeří. Do této
směsi se pak přidají buď přírodní pryskyřice, škrob, nebo
umělá plnidla. Následný výlisek má opět světoborné vlastnosti a tudíž i ambice. Je lehčí
než běžné plasty a přitom si
zachovává pevnost. Takový
plast je až 7krát recyklovatelný, a pokud se jedná o 100%
přírodní plasty, jsou i zcela
biologicky rozložitelné. Tyto
plastové produkty najdou
uplatnění v podobě nábytku,
hraček, plastových kompo-
Poté, co jsme zpracovali stonek, přichází na řadu konopná semena. Ta jsou zdrojem
kvalitních bílkovin, rozpustné i nerozpustné vlákniny a
také vhodnou a lépe stravitelnou náhradou sójových produktů. Nejsou totiž geneticky
modifikována. Krom toho, že
se dají jíst, mají i mnoho jiného užitku. Je skoro zbytečné
vykládat o blahodárných
účincích za studena lisovaných olejů, ale vězte, že i ten
konopný má velice příznivý
poměr nenasycených a nasycených mastných kyselin a je
získáván právě ze semen.
Konopný olej ale nemá
uplatnění pouze jako potravina. Jelikož rychle vysychá,
byl dříve přidáván do většiny laků a barev k urychlení
schnutí. Používal se i pro výrobu tiskařských a uměleckých barev. Průmyslovým
olejem se mazaly stroje a
vše co bylo třeba, třeba panty u dveří. Krom toho všeho
existuje i konopná kosmetika
s přídavkem tohoto oleje pro
jeho zvláčňující a blahodárné
účinky na pleť. Po vylisování
vzniknou krom oleje také tzv.
pokrutiny. To jsou zbytky semen, odpad po lisování. Ale
tento odpad má zase další
využití. Z pokrutin lze namlít
mouku, můžeme je také přimíchat do potravy zvířatům.
To je ono slibované využití
pro zvířátka. Pokud jim přidáte konopné pokrutiny do
krmiva, bude se jejich srst
blyštit, radost pohledět. A
také je to zdravé.
36#
Teď tak trochu perlička.
Když se řekne linoleum, určitě se vám vybaví smradlavá
podlaha z PVC, která je navíc
zdraví škodlivá. Ale původně
tomu tak nebylo. Slovo linoleum je složeninou z line (tj.
len) a oleum (tj. olej). Původně tato podlahová krytina
byla vyrobena z lněného oleje
smíchaného s kousky stonků a plev. Takový paradox:
přírodní materiál, dnes by se
dalo říci bio, oproti smradlavému toxickému plastu.
Ale říkám to hlavně proto,
že téhož výsledku jako u lnu
lze stejnou metodou docílit,
když použijete konopí.
Nyní zpět do každodenního života s konopím. Každý
by asi rád měl ve svém okolí
čisto, nejen doma. A s tím je
spojeno další využití naší nenápadné rostlinky. Z konopného oleje se totiž dají získat
tensidy, aktivní látky užitečné při procesu praní. Na trhu
jsou dostupné prostředky,
které namísto ropy obsahují
konopný olej. Nemusíte mít
strach, že pak budete mít
umaštěná trika. A můžete
mít dobrý pocit z toho, že nezatěžujete životní prostředí
chemickými látkami, které
jen těžko odbouráte, pokud
vůbec. Protože takovéto čisticí prostředky jsou zcela biologicky odbouratelné.
Nakonec
snaha o nový
začátek
Příznivců konopné tematiky
snad přibývá, i přes největší
překážku, kterou je ono stigma, se kterým se konopí potýká. A to je neustálé spojování se zneužíváním k výrobě
marihuany. Snad i tento článek by mohl sloužit jako důkaz pro ty, kteří mají v ústech
tento protiargument. Když
pomineme fakt, že i marihuana má neoddiskutovatelný
příznivý vliv v medicíně, je
tu ten nespočet využití konopí. Využití, která by snížila
finanční náročnost na výrobu určitých produktů. Krom
finanční stránky je tu ještě
důležitější aspekt, kterým je
menší zatížení životního prostředí. Tím samozřejmě lze
přispět k odlehčení břemene,
které klademe na jediné místo k životu, které máme. Stačí
zmínka o tomto tématu, kterou čas od času někde utrousíme a podložíme ji právě
tím nespočtem možností výhodného užití konopí. Díky
takovým zmínkám snad brzy
nastane pomyslné, ale úplné
znovuzrození tohoto průmyslu, bez zbytečných klacků
vhozených pod nohy hned
po startu.
Jiřín
#36
NĚKDE JINDE
19
BLESKOVKY
Zpravodaj: Pokai-mu
Uruguay
definitivně
legalizuje?
Legalizátoři v Uruguayi
slaví v posledních dnech zásadní úspěch. Dolní komora
uruguayského parlamentu
totiž schválila návrh zákona o legalizaci marihuany.
Pokud bude návrh do konce
roku odsouhlasen také senátem, mohou se obyvatelé této
jihoamerické země těšit nejen
na státem regulovaný obchod
s marihuanou.
Několikahodinová debata
rozhodla, že návrh zákona
bude postoupen ke schválení
senátu. V návrhu zákona se
uvádí, že stát „přebírá kontrolu nad regulací dovozu,
vývozu, výsadby, pěstování,
sklizně, produkce, nabývání, marketingu a distribuce konopí a jeho derivátů”.
Ze zákona dále plyne, že v
Uruguayi vznikne Ústav pro
regulaci a kontrolu konopí,
který bude plnit funkci regulačního a dohlížecího orgánu.
Spotřebitelem a uživatelem
státního konopí budou moci
býti dospělí Uruguayci, kte-
ří se budou muset povinně
registrovat. Každý měsíc jim
bude povoleno zakoupit až
40 gramů marihuany.
Kromě státního prodeje
bude mít každá domácnost
možnost a právo vypěstovat
šest sazenic konopí ročně.
Velikost výnosu pravděpodobně nebude nijak rozhodovat. Současně se v návrhu
zákona počítá se vznikem
tzv. Cannabis Social Clubs,
chcete-li Klubů přátel konopí.
Tyto spolky budou limitovány omezeným členstvím pro
maximálně 15 osob a jejich
roční produkce nesmí přesáhnout 7,2 kilogramu marihuany. Ruku v ruce s legálním fungováním konopného
byznysu bude vedena informační kampaň zaměřená na
děti a mladistvé.
Ačkoliv by se dalo čekat,
že poslanci odsouhlasili tento návrh zákona kvůli hlasu
lidu, není tomu tak. Dle posledních průzkumů se proti
návrhu zákona staví cca dvě
třetiny obyvatelstva. Ani v
parlamentních lavicích nedošlo k výrazné shodě a návrh
prošel poměrně těsně – o 4
hlasy. Mezi nejhlasitější kritiky zákona patří například
konzervativní poslanec Gerardo Amarilla, který prohlásil: „Devadesát osm procent
lidí závislých na kokainu začínalo s marihuanou. Riskuje-
Jak to chodí
za kanálem
La Manche
N
ásledující rozhovor jsme
vedli s jedním ze znalců
anglických obchodů zabývajících se prodejem hydroponického vybavení, chcete-li zahrádkářských potřeb.
Growshopy rozhodně nemusí končit v propadlišti dějin
ani po nejrůznějších legislativních změnách.
Tak jakpak se ti daří za průlivem La Manche, Randy?
Nazdar, vše v pořádku. Konečně je tu léto, jaký Britové
nepamatujou. Vedro jak v
tropech. Heh. Takže pohoda.
Vím, že v hydroshopu pracuješ už dlouho. Jak bys
specifikoval britský způsob
řešení obchodů s potřebami
me příliš mnoho. Mám pocit,
že si hrajeme s ohněm.” Další
kritici se bojí reakcí jiných jihoamerických států (Mexika,
Kolumbie), které k legalizaci
zatím nesměřují a mají velké
problémy s drogovými gangy.
Jak už v roce 2012 poznamenal ministr obrany Eleuterio Fernández Huidobro,
primárním cílem zákona bylo
snížení drobné kriminality
a také oddělení obchodu s
marihuanou od obchodu s
tvrdými drogami (kokovou
pastou). Současně prohlásil:
„Myslíme si, že prohibice
některých drog vytváří pro
společnost víc problémů než
drogy samotné.” (Více naleznete v Bleskovkách v Konoptiku č. 30.)
Těsná většina poslanců naproti tomu míní, že je třeba
legalizaci marihuany vyzkoušet. Jihoamerické země
dlouhodobě bojují s drogovou kriminalitou a je zřejmé,
že krvavá válka proti drogám
absolutně nic nevyřešila. Zákonodárci věří, že licencovaný prodej marihuany by mohl
nahradit dealery a zločinecké
gangy. Stejně tak doufají, že
legalizace může ušetřit nejen
peníze, ale i lidské životy. Jak
tento smysluplný pokus o legalizaci dopadne, se dozvíme
do konce tohoto roku.
pro hydroponické pěstování?
Jde hlavně o to, že každý obchod se specializuje na pěstování rostlin, obvykle rajčat,
paprik, chilli apod. O jedné,
vskutku specifické rostlině se
nikde nemluví. Nikdo s tebou
ani mluvit nebude, pokud nejsi dlouholetý zákazník. Na
konec všichni prodávají věci
pro zemědělství, agrikulturu,
hydroponii – nic víc, nic míň.
Objevil se v poslední době
nějaký nový trend či vlna,
kterou následovala většina
britských hydroshopů?
S trendy to není zas tak žhavý. Máš obchody, co se snaží
prodávat co nejlevněji, ale to
je cesta do pekel. Levné, nekvalitní produkty nakonec
napáchají při pěstování čehokoliv víc škody než užitku.
Navíc to podobné obchody
mají jen jako zástěrku a nízké
ceny s minimální marží mají
jen na prání peněz. Další rádoby trend – mít co nejvíce
produktů – taky moc nefunguje. Spíš se vyplatí soustředit se na pár opravdu kvalitních produktů a držet se jich.
Obvykle něco, co je žhavý a je
kolem toho obrovskej povyk
a mega promo akce, nebývá ve skutečnosti tak dobrý.
Určitě to znáte z jakéhokoliv
jiného byznysu, tak proč by
to zrovna tady mělo být jinak.
Kdybys měl porovnat britské hydroshopy s českými
growshopy, jaké odlišnosti
tě napadnou na první pohled?
Na první pohled je to profesionalita. V ČR je sice obchodů jako hub po dešti, ale těch,
který maj opravdu profesio-
Konoptikum
se ptá:
Vezmou si naši zákonodárci
příklad z těch uruguayských?
Google: Uruguay
legalisation
cannabis
Mexický řezník
dopaden
Na začátku léta byl v Mexiku dopaden vůdce drogového kartelu Los Zetas. Miguel
Ángel Treviño Morales, známý pod přezdívkou Z-40, byl
zadržen mexickou námořní
pěchotou. Jednoho z nejkrutějších šéfů mexických gangů všech dob dopadly státní
složky v jeho rodném městě
Nuevo Laredo v brzkých ranních hodinách. Během operace nepadl jediný výstřel.
Treviño Morales, nejbrutálnější šéf nejdrsnějšího mexického gangu, se narodil v
mexickém městečku Nuevo
Laredo, ale vyrostl převážně
v texaském Dallasu. Vyrostl
v chudých poměrech, které
trvale zformovaly jeho charakter. Současně také těžil ze
své znalosti angličtiny, která
se mu vyplatila hlavně při
domlouvání přeshraničních
záležitostí. Nejsilnějšími argumentyvobchodechsezbraněmi
nální přístup, je poskrovnu.
Většina z nich je, jak se říká
tady, „shithole“.
Ale před pár lety vypadaly
britské hydroshopy trochu
jinak, ne?
Celý pěstitelský boom začal
v roce 2001, kdy bylo konopí
klasifikováno do skupiny C a
za pěstování tak již nehrozilo
nebezpečí uvěznění. Trestáno
bylo pouze dealerství. Tudíž
se začaly rozmáhat obchody
na pěstování a na semínka
jako suvenýry.
Kdy přišel zlom? Jaké byly
důvody pro tyto změny?
Někdy v roce 2009, po změně zákona, kdy konopí překlasifikovali ze skupiny C do
B, se to dost změnilo. Zřejmě
to vypadalo podobně jako
v Čechách. Některý obchody
nabízely na pultech všechno
– semínka, pěstební potřeby
a literaturu, manuály, noviny. Po změně zákona v tom
někteří pokračovali, ale moc
dlouho jim to nevydrželo.
Chytřejší se zaměřili jen na
jednu část sortimentu a hotovo. Nikdo je už kvůli tomu
neprudí a specializace jim
pouze prospěla.
Co se hlavně změnilo?
Myslím, že zas tolik se
toho nezměnilo. Zákazníci
zůstali v podstatě stejní, jen
byli usměrněni v tom, o čem
mohou v obchodě mluvit a
o čem nesmí. Současně taky
přibylo hodně nových zájemců. Domnívám se, že je to
výsledek finanční krize. Jednoduše řečeno: když někdo
v podnikání vydělával hodně peněz a kvůli krizi to bylo
míň, potřeboval někde dopl-
a drogami
se
staly hlavně nekonečná bestialita a totální absence jakýchkoliv norem chování.
Svou kariéru začal tento
psychopat po návratu do
Mexika v gangu Los Tejas.
Jednalo se spíše o drobnou
kriminalitu jako vykrádačky
aut, lokální prodej drog nebo
pašování nejrůznějšího kontrabandu. Díky svým viditelným úspěchům se Treviño
Morales na konci tisíciletí
dostal do hledáčku silného
gangu Golfo, který ho brzy
přetáhl do svých ozbrojených
složek Zetas. Tato gangová
jednotka rychlého nasazení
měla na starost hlavně vybírání výpalného, organizování únosů, vymáhání peněz,
vraždy nebo třeba dohled
nad obchody s drogami.
Ačkoliv do této skupiny nastoupil Treviño jako nevoják,
rychle si díky své krutosti
získal respekt celého Mexika. Kariérní postup na sebe
nedal dlouho čekat a v roce
2005 byl povýšen na bosse
kartelu v oblasti kolem jeho
rodného města. Jeho schopnosti měly pomoci vytlačit
z tohoto území konkurenční
gang Sinaloa.
Ve svém zvrhlém poslání
se nerozpakoval zabíjet ani
civilisty, kteří jen odmítli
spolupracovat. Zpravidla nechal svým obětem také useknout hlavy a pohodit je na
veřejných prostranstvích pro
lepší efekt a nahnání strachu
všem, kteří by se mu rozhodli
odporovat. Pokud by to snad
bylo někomu málo, vězte, že
Z-40 také s oblibou usazoval
živé oběti do barelů s naftou,
které poté zapálil. Nešťastník
byl velmi bolestivě upálen za
živa a díky důkladnému prohoření toho z těla příliš nezbylo. Jak prosté a geniální.
nit rozdíl. A lidi se zkrátka
rozhodli pěstovat. Některým
toto nové „hobby“ vydrželo
déle, některým jen krátce. Ale
to není náš problém, my se
specializujeme na zahrádkářské potřeby. Není naším problémem, co s nimi zákazník
vypěstuje.
jako celek přínosem, nebo
ztrátou?
No comment – na toto téma
nemám vlastně co říct. Přeci
jen tady v Anglii to dnes funguje jinak a s konopnou scénou to nemá nic společnýho.
Prostě doby hippies a Woodstocku jsou dávno pryč. Ale je
jasný, že lidí, kteří to pěstují
pro sebe a pro léčebné účely,
je stále víc a víc…
Jakým způsobem se s tím
obchody s pěstitelskými potřebami vypořádaly a kdo
přežil?
Víceméně přežili všichni,
změnily se jen služby, které
kdo nabízí. Když obchod vypadá hrozně, neudržovaně a
věčně nemáte zboží, tak lidi
půjdou jinam. Hodně tu jede
nakupování přes internet,
doručení do druhého dne.
Pořádnej obchod má velkej
showroom, kde může zákazníkům ukázat všechny produkty, které nabízí. Zákazník
zjistí, jak vše funguje, a nekupuje zajíce v pytli. A lidi,
když vidí velký a suprový
věci, je prostě chtějí.
Jaká byla „úmrtnost” původních growshopů? Kolik
jich nebylo schopno zvládnout vynucené změny a
krachlo?
Zas takovej přehled nemám.
Ale řekl bych, ze se jich víc
otevřelo, než zavřelo. Obchody se otvírají a zavírají
pořád, některé jsou koupeny
většími, je tu po letech určitá
rivalita. Jedna společnost má
po Londýně asi 18 obchodů.
Ale na druhou stranu jsou
tam další, co mají jiný přístup
k věci.
Myslíš, že celý tento proces byl pro konopnou scénu
Až do minulého měsíce
byl Miguel Ángel Treviño
Morales aka Z-40 téměř neomezeným vládcem Mexika,
protože jeho gang Los Zetas
pokrýval svými aktivitami
největší území této středoamerické země. Domnívat se,
že zatčení tohoto bosse vyřeší nějakým způsobem násilí a
brutalitu v Mexiku, by však
bylo velmi naivní. Odborníci
odhadují, že v brzké době nastoupí do čela klanu nový šéf,
který rozhodně nebude uhýbat z cesty nastavené Z-40.
Konoptikum dodává:
Žijeme to ale přeci jen v civilizované zemi.
Google: Miguel Angel
Trevino Morales
captured
Jakým způsobem funguje
v Británii konopné čtení?
Jaké informace mají a smí
mít návštěvníci hydroshopů
k dispozici?
Po pravdě řečeno, nikdo z
obchodu nechce mít s konopím nic společného. Někteří
naši zákazníci pěstují zeleninu. Vybavení, co prodáváme,
je i pro jiné lidi, třeba ventilátory od nás kupují takzvaní
„lamp workers“ – řemeslníci
nebo kutilové, co upravují
kovy na plameni a naše ventilátory používají na odtahování výparů vzniklých při
tomto procesu. Také akvaristé k nám chodí pro nejrůznější věcičky a návštěvníků z
různých oborů lidské činnosti je samozřejmě mnohem víc.
Naše zahrádkářské obchody
nejsou rozhodně jen o jedné
specifické rostlině.
Díky za rozhovor, ať se
daří. Konoptikum
HERNA
20
36#
HERNA
Brigita, Bird Cage,
Bridg-it – to jsou jen
některá jména této populární
hry z hlavy profesora Davida
Galea. Hra je určena dvěma
hráčům, jejichž cílem je
spojit protilehlé strany mapy
spojitou čárou.
Připravte si tužky různých
barev, vítěznou náladu a
třeba i sázku a můžete začít.
Je to skutečně jednoduché.
Úkolem červeného hráče je
spojit pomocí svých bodů
levou stranu s pravou. Cílem
černého hráče je propojit
horní stranu se spodní.
O barvu a první tah si třeba
zalosujte a pak se střídejte
vždy po jednom tahu. Začít
můžete na libovolné části
hracího pole. Body svých
barev můžete spojovat vždy
pouze o jeden a nikdy ne
diagonálně. Kdo první spojí
obě své strany, vítězí a má
právo začít další hru. Hra
může teoreticky skončit
nerozhodně, v tom případě
si vítězství nepřipíše nikdo
a hra se opakuje na novém
herním poli.
Celou bitvu vyhrává ten,
kdo má na svém kontě více
vítězných her.
Soutěž o CD hodně ostrých kapel Psychotic Despair, Hatebreed a Zubrowska!
V průběhu září můžete odpovídat na našem webu www.konoptikum.cz na následující tři otázky. Pokud je zodpovíte správně, můžete se stát jedním ze tří výherců, které
vylosujeme na začátku října.
Partneři soutěže:
1.cena: CD Psychotic Despair – Words for empty spaces + CD Slavebreed – Dethrone the Architect + překvapení
2.cena: CD Psychotic Despair – Words for empty spaces + CD Slavebreed – Dethrone the Architect + překvapení
3.cena: CD Zubrowska -The Canister + překvapení
Při hledání odpovědí používejte rozum, určitě se to vyplatí. Soutěž probíhá od 5. do 30.září. Výhry obdržíte v průběhu října.
Které legendě extrémního
metalu předskakovala česká
kapela Psychotic Despair
v srpnu tohoto roku na
koncertě v Praze?
a) Napalm Death
b) Brutal Truth
c) Haemorrhage
Jak se jmenuje první
album řecké deathgrindové
bandy Slavebreed z roku
2008?
a) Dethrone the Architect
b) Slavebreed
c) Pain Syndicate
www.neonarcis.com
Odkud pochází kapela
Zubrowska?
a) Francie
b) Polsko
c) Irsko
www.seedsoflife.eu
#36
REPORTÁŽ
21
Million Marihuana March 2013
Počasí se povedlo a nedočkavé hloučky lidí se
na Karlově náměstí scházejí již několik desítek
minut před začátkem pochodu na Parukářku.
Poklidné skupinky lidí posedávájí různě po
celém parku. Ten, kdo prošel kolem, hned
poznal o jaký pochod se jedná... už z dálky bylo
cítit vůni bylinky kvůli které celá akce probíhá.
Tuto akci využilo k promu i nově otevřené
centrum Growcity v Praze Letnanech, které
zvolilo pro někoho vtipné, pro někoho pobuřující
kostýmy bongů. Vzbudily veliký ohlas a nejeden
návštěvník se s nimi chtěl vyfotit. Jak se líbí vám?
Dav lidí se pomalu formuje za alegorickým vozem,
který byl plný Ragga junglových DJs, kteří na
této akci samozřejmě nemohli chybět. Díky nim
se pochod doslova protančil až na kopec v centru
Žižkova.
Na akci dohlíželo nevídané množství policistů
v unifomě nebo i v civilu. Kladu si otázku, zda
je takovéto množství strážníků nezbytné? Na
poklidné akci jako je MMM je to překvapivé.
Doufejme, že jich většina přisla akci spíše
podpořit a ochránit všechny zastánce legalizace.
Přícházíme jako jedni z prvních na Parukářku
a hned u schodů na kopec před klubem Bunkr
je připraven stánek s občerstvením, dobrým
vege jídlem, nějakou tou laskominou. A
samozřejmě také se studeným pivíčkem, které
v tomto skoro letním počasí přijde vždy vhod.
A to už jsme uplně nahoře na kopci, který se celý
zaplnil účastníky meetingu. Hrály dvě stage (jedna
DJs a druhá s kapelami), všude bylo spoustu
dobrého jídla, konopného i obyč piva, spousty
hezkých dívek, pejsků a mírumilovných lidí, kteří si
užívali úchvatnou pohodu.
Na akci samozřejmě jako každý rok zavítali i
ochránci životního prostředí z Greenpeace,
kteří letos zvolili velice vtipný transparent.
K tomu představili ledního medvěda, který
zaujal obzvláště ty nejmenší návštěvníky.
Návštěvníci happeningu mohli využít služeb
nejrůznějších stánků z celé České republiky i zahraničí.
Za návštěvu určitě stojí obchod Fruit of the room,
který naleznete přímo pod Nuselským mostem.
Samozřejmě
nemohl
chybět
ani
dětský
koutek,
který
si
pro
malé
navštěvníky
připravil nejedno rozptýlení. Třeba v podobě
zdravých dobrot, klouzačky, pískoviště nebo
divadelního představení pro děti i rodiče.
Tolik energie a dobré nálady kterou oplývá tento
člověk, bych přál každému. Nebojte se podpořit
legalizační proces, at jste kdokoliv a kdekoliv.
Vracíme se z5 na vyhlídku, ze které je vidět na
slušnou masu přátel legalizace. Aktivní i pasivní
legalizátoři sem proudili celý den a užívali si až
do pozdních nočních hodin nejen na Parukářce,
ale také v pražských klubech. Za letošní akcičku
od nás pořadatelé získávají palec nahoru!
Se-mi
KULTURA
22
36#
Cesta do lesa voní dřevem a mnohým dalším
F
ilmová novinka režiséra
Tomáše Vorla s poetickým názvem Cesta do lesa
se navrací k tradičním hodnotám. Je protkána přírodou,
vírou, drogami a v neposlední řadě vůní lesa. Jde o ukázku bodrosti života na vesnici,
která snese označení hraný
dokument. Jeho hlavními hr-
diny jsou svobodně smýšlející lidé, kteří vnímají prostředí, ve kterém žijí. Byť každý
po svém.
Cesta dovedla režiséra Tomáše Vorla před dvanácti
lety z města do vesnice a odtud nyní pokračuje do lesa.
Mnozí diváci tehdy neskrývali nadšení a těšili se na další pokračování. Tvůrce si dal
na čas, svůj slib však splnil.
Volné pokračování je na světě. Na co se mohou filmoví
fanoušci těšit? Vorel měl leccos ulehčeno tím, že mohl navázat na dřívější osudy svých
hrdinů – programátor Honza
Marák (Tomáš Hanák) dávno
rezignoval na kariéru informatika a koupil chalupu na
konci malé vesnice, kde se
zabydlel se svojí ženou Markétou (Bára Schlesinger), dcerou Anynou (Anna Linhartová) a synem Sayenem (Vojta
Vovesný).
Rodina se rychle naučila žít
volnějším tempem, topí dřevem, za večeři děkuje modlitbou matce Zemi a dospělí
pracují rukama. Honza coby
pomocný lesní dělník spravuje cesty, oplocenky, těží
dřevo, sžívá se se slovníkem
lesáků. Markéta se živí masážemi a alternativním léčením
pacientů, kteří za ní dojíždí
na chalupu. K tomu používá
různé psychotropní rostliny a
houby, nejčastěji marihuanu
a lysohlávky, které si sama
pěstuje, což vede ke konfliktu se starousedlíky a poté s
protidrogovou policií. Dcera
Anyna, která jako by z oka
matky vypadla, navštěvuje
přespolní školu. Stále v ní
však propadá, protože se toulá po lesích a místo z učebnic
se učí z přírody. Mluví s jeleny a odvážně se pouští do
ekologického boje se zemědělci a vegetariánského boje
s myslivci a dalšími ignoranty, většinou místními obyvateli.
Mezi starousedlíky se řadí
zemědělná rodina Papošova.
Ludva Papoš (Bolek Polívka)
vlastní velký statek a polnosti. Celý rok se stará o úrodu,
chodí střílet divočáky či po
svém vzdoruje osudu v hospodě. Jeho žena Vlasta (Eva
Holubová) pracuje jako lesní dělnice. S dalšími ženami
z vesnice sází stromky, pálí
dřevo, sbírá šišky a ke štěstí jí chybí málo. Jejich syn
Ludva jr. (Tomáš Vorel jr.) na
statku s rodiči nebydlí a s otcem kvůli jinému pohledu
na život hospodařit odmítá.
Vystudoval vysokou školu
lesnickou a jako adjunkt vypomáhá v revíru Josefa Cvrka (Jiří Schmitzer). V lese nejen pracuje, ale také bydlí, a
to v hájence společně se svým
psem. I jeho zábava má lesní
příchuť. Po práci chodí do
lesa střílet škodnou, přičemž
věří, že dělá dobrou věc.
Suverenita pravd té či oné
postavy se začíná otřásat ve
chvíli, kdy Ludva jr. potká
divoženku Anynu. Konflikt
jakožto jedno z ústředních
témat filmu je láskyplným
lepidlem ústřední dvojice.
Konflikty, většinou mezi vesnicí a přírodou, však nejsou
nijak černobílé. Životy postav
jsou totiž propleteny obojím,
navíc dochází k jejich smíření
prostřednictvím mladé lásky.
Příběh filmu v mnoha chvílích připomíná pohádkové
vyprávění. Zatímco v Cestě z
města vítězilo ženské sběračství a osvobozující iracionalita, v Cestě do lesa dominuje
mužský lov a uvážlivá cílevědomost, které se nemění
s ročním obdobím.
Film se odehrává po dobu
jednoho roku. Díky tomu
se divákovi naskýtá koncert
obrazů, které zachycují malebnost přírody. Záběry na
hvězdnou oblohu, červánkové svádění, lány či detailní snímání živočichů filmu
svědčí. Nejde o žádný kýč,
naopak o věrohodné představení životního prostoru
postav. Vorel sází na přirozenost, což mu vychází a
leccos ulehčuje. Jako správná se tato strategie ukazuje i
v případě vykreslení četných
životních stylů, které filmu
udávají směr. Obzvláště podařené je uchopení mysliveckého folkloru, který je
režisérovi evidentně blízký.
Pochvalu si zaslouží také hudební doprovod filmu, který
napomáhá dotvořit jemnou
lesní atmosféru. Cesta do lesa
je zkrátka povedený film!
Konopák
Rototom SunSplash Music Festival
L
etos v srpnu mezi 17. a
24. oslaví Rototom Sunsplash svůj milostný příběh
trvající již dvacet let. A aby
se to oslavilo, jak se podobná
věc oslavit má, Rototom připravil zajímavý hudební program, který vzdává hold jak
klasice, tak dává prostor současným umělcům. Zároveň
chce podporovat i budoucí
hvězdy a talenty. Na prvním
místě to bude samotný Dami-
an Marley, který exkluzivně
vystoupí ve Španělsku vůbec
poprvé.
Vedle hlavní scény bude připravena i hudba pro všechny
rozdílné chutě a vkus návštěvníků na dalších místech:
od Dancehallu po Dubstation, Ska Club, Showcase Club,
Roots Yard, African Disco a
Black Temple.
I když bude hudba hlavní
náplní celé akce, Rototom
2013 nabídne rovněž přednášky a debaty na Social
Forum a na Universitě Reggae. Dále jsou připraveny
workshopy a kurzy, relaxace
a meditace, Art Sympozium,
Rototomcircus,
vynikající
mezinárodní
gastronomie,
trhy a konečně také Magicomundo, kde prostor dostanou ti nejmenší návštěvníci
festivalu.
Letošní edice Social Forum
se bude zabývat otázkou
konopí z lékařského hlediska, jeho schopností poskytovat úlevu od bolesti při
některých chorobách a otázkami další možnosti léčby.
Počítá se s přítomností Javie-
ra Pedraza, lékaře a člena Mezinárodní asociace pro léčbu
pomocí kanabinoidů, dále s
právníkem Joanem Bertomeu
a také s aktivistou Andrésem
Vidau.
Tito odborníci také budou
hovořit o možných následcích dlouhodobého nadužívání kanabinoidů a o právních aspektech léčebného
užívání konopí. Debata se
povede o tom, jak lidé, kteří
potřebují nebo chtějí používat kanabinoidy, lék mají používat správně a co nejjednoduším způsobem.
Avšak tajemství úspěchu
akce Rototom nevězí pouze
v obnoveném zájmu o reggae
hudbu. Již po mnoho let organizátoři Rototomu propagují
koncepci „shromáždění“. To
znamená, že „shromáždění“
jsou navržena tak, aby veřejnosti nabídla hudbu, zábavu
a sociální a politické otázky
dohromady.
Je to právě tato unikátní a
cenná příležitost k socializaci, která vedla k populárnímu
rozšíření „Sunsplash jevu“.
Je známou skutečností, že
lidé, kteří poslouchají reggae,
jsou často přitahování právě
k životnímu stylu, který je
reprezentován na festivalu
Rototom.
Toto „shromáždění“ je součástí podpory agendy se za-
Fekal Party 2013 - Tradičně tvrdě a bez servítek"
L
etošní 15. ročník víceméně grind coreového festivalu FEKAL
PARTY se jako každý
rok uskuteční poslední srpnovou sobotu na
venkovním prostranství
klubu Modrá Vopice v
Praze. Na co se můžete
těšit ?
Už několik let se snažíme ukecat k návštěvě Prahy švédskou kultovní goregrind/death
metalovou
legendu GENERAL SURGERY a jsme rádi, že právě letos,
k jubileu, to klaplo! Kapela se
zformovala kolem roku 1988,
undergroundovými kanály
se začínaly šířit jejich dema
a jejich zásadní EP Necrology (1991), které by se dalo
označit za skandinávskou
odpověď na alba anglických
Carcass či rakouských Pungent Stench zapůsobilo nejen na evropské scéně jako
zjevení! Po té však dochází k
uložení kapely k ledu a k životu se parta doktorů-samouků probouzí až na začátku
nového tisíciletí, kapela se
už od té doby nezastavila a
chrlí jednu nahrávku za druhou, ať už v podobě splitek,
alb či kompilací. V Čechách
je můžete pravidelně vídat
na velkých festivalech, ale na
takovém malém, rodinném,
dalo by se říci skoro až bio
festivalu, zahrají u nás Švédi
poprvé!
Služebně jen o trochu
mladší,
jsou
Francouzi
BLOCKHEADS , na FEKAL
PARTY se stejně jako jejich
skandinávští kolegové objeví
poprvé, protože původně naplánovanou premiéru před
dvěma lety jim pokazilo zranění kytaristy. Kapela momentálně vyplodila své páté
řadové album “This world is
dead”, které se sneslo na fanoušky na křídlech americké
stáje Relapse. Kapela neurazí
nikoho, kdo holduje zdravé
směsi grindu/HC i death metalu.
Ze stejného směru do Prahy
dorazí i krajani INHUMATE ,
ti už si svou fekální premiéru
odbyli před 4 lety a protože
to bylo super, bylo na čase
pozvat kapelu na repete!
Opět death/grind té nejlepší
kvality !
Finští FEASTEM jsou momentálně jednou z nejlepších
grind core kapel naživo. Ten
kdo měl tu čest je vidět, nám
musí dát jedině za pravdu.
Momentálně jim vychází
nové album “Avaritia humanae”, které by se v Praze
mohlo i pořádně pokřtít!
ENTRAILS MASSACRE ,
letitý němečtí matadoři, drhnoucí svůj grind core s death
metalovými a crustovými
příměsemi ! Discografie plná
splitek, jako kdyby chtěli
trumfnout Agathocles :-)
Úchylní CONTRASTIC se
po letech probudili k životu !
S hraním to zatím moc nepřehání, teď se objevili na americkém Maryland festu, zjeví
se též na Brutal Assaultu a
vyřádit se přijedou i k nám!
Z jižních Čech, nacpáni v
jedné dodávce, dorazí do
Vopice grindoví zasloužilci
INGROWING a beďarovití
goregrindaři GUTALAX. Zatímco prvně zmínění okupují
pódia zahulených barů a klubů už 20 let, jsou jejich mladší
kolegové teprve na začátku
své kariéry, která se ale vyvíjí velice slibně. Nedávno vyplivli společný sedmipalec se
španělskými Haemorrhage a
zajeli na hygienickou kontrolu do Mexika.
Ten kdo si pamatuje italskou bandu Bestial Devastation a sleduje trochu dění
okolo, ví že se kapela
rozpadla a že z jejího popela vylétly na svět dvě nové
grupy. SPERMBLOODSHIT,
kteří kříží grind s hard corem i rock ´n´rollem. Ti mají
na kontě zatím dvě alba a
nějaké to mini a konkrétně
nová deska “The tourette´s
syndrome” jede jako po
másle ! Do Čech podniknou
špagetožrouti zatím svoji
první cestu, tedy aspoň pod
tímto názvem. Oproti tomu
kolegové RABID DOGS jsou
u nás už celkem provaření,
i oni (mimochodem členy
můžete znát i z death metalových Tools of torture R.I.P.)
jako kdy hledali svou cestu
v houpavějším rock ´n ´rollu.
Kapela přiznává ovlivnění
starými italskými filmy a nedají dopustit ani na nesmrtelného Fantociho!
Angličtí MERCILESS PRECISION si střihnou svůj set
na Fekal Party během svého
evropského turné. Grind/
crust/death metal, to vše můžete očekávat během jejich
zběsilé jízdy!
Tradičně, jako každý rok,
zveme na Fekal Party i jednu partu ze Slovenska, po
Idiots Parade, Abortion, Mizar, Attack of Rage, Embolism, jsme letos sáhli po nové
neokoukané naději tamější
grindové scény HUMAN
HUMUS.
Po rozpuštění pražských
death/grindových Alienation
Mental se bubeník rozhodl
obklopit mladými hochy
(prosím nic v tom nehledejte)
a sestavit bandu dle svých
nadstandartních
požadavků. Sestava PERFECITIZEN,
je vlastně totožná se sestavou, která nahrála poslední
desku Alienation Mental. Ta
správná chemie, co tam je,
se nenamíchá na žádné lžíci.
Kapela vydává momentálně
svůj dlouho očekávaný debut “Through” s neotřelou
výbušnou směsí, kterou sami
prezentují v médiích jako
blast core!
www.fekalparty.cz
měřením na mír, toleranci,
úctu, solidaritu, bratrství,
nenásilí a ochranu životního
prostředí. Koncerty začínají
za soumraku, dancehall se
zaplní v noci a rána a odpoledne jsou určena pro odpočinek, kulturní aktivity a
sociální aktivity. Lidé se zde
často přátelí se svými sousedy, zdvořilost a spolupráce
jsou zde pravidlem. Tato skutečnost je často popisována
návštěvníky festivalu jako
jakýsi „paralelní svět“. Jinak
řečeno, celá akce podporuje
myšlenku, že díky spolupráci a dobré vůli mas je vlastně
„jiný svět“ možný.

Podobné dokumenty

Sborník konference ÚZDRAVA A DROGY 2015

Sborník konference ÚZDRAVA A DROGY 2015 v  ní se svou naivní důvěrou ve „všelidskou“ potřebu vnitřní pravdivosti neztratil. Docent Kalina se nenechal zatáhnout do ministerských pletich. Naopak. Díky své mimořádně silné osobní integritě a...

Více

zpráva z pobytu

zpráva z pobytu stanice, ze které je vlak vypraven, je možné si jízdenku, resp. místenku, zakoupit 40 dní dopředu 2. pokud jedete ze stanice, kterou vlak projíždí. Pak se jedná o tzv. projižajščij poezd a lístek s...

Více

Z činnosti - Ovocnářské unie České republiky

Z činnosti - Ovocnářské unie České republiky Vyměnit si zkušenosti z období od připojení k Evropské unii a poradit se o postupu při obhajování společných zájmů bylo hlavním záměrem kongresu agrárních organizací Visegrádské čtyřky, který se ko...

Více

Jak jsem objevil lék proti rakovině

Jak jsem objevil lék proti rakovině zdraví a také narušit společenský život jednotlivce. Každé užívání návykové látky je nebezpečné a je třeba upozorňovat na jeho možná rizika. Každodenní zkušenosti však ukazují, že navzdory zmíněné ...

Více