Rok_viry-Clovek_a_spolecnost

Komentáře

Transkript

Rok_viry-Clovek_a_spolecnost
Člověk ve společnosti jak se chovat a žít v džungli.
- Přirozené a nepřirozené potřeby člověka.
- Svobodné volby v životě a práva druhého.
- Narovnání vztahu: „skrze odpuštění k osvobození“.
- Ctnosti kardinální a Božské.
Člověk
Společnost
Osoba
Skupina osob
Člověk (Homo) je rod z čeledi hominidi (Hominidae),
k němuž patří člověk moudrý (Homo sapiens) a jeho
blízcí vyhynulí příbuzní. Samec člověka se nazývá muž,
samice žena, mládě člověka dítě. Odhaduje se, že rod je
asi 2,3 milionu let starý. Vznik rodu Homo se datuje do
stejné doby, kdy se také objevují první kamenné
nástroje a tedy v době, kdy začíná nejstarší paleolit.
Všechny druhy, vyjma člověka moudrého, vyhynuly.
Homo neanderthalensis vyhynul asi před 30 000 lety,
Homo floresiensis však až před 12 000 lety. WP.
Člověk
Rozum a Svobodná vůle (osoba)
- rozeznává
- hodnotí
- prožívá
- vnímá
- raduje se
- trpí
Člověk je jedinou bytostí,
kterou Bůh chtěl pro ni samotnou .
Je stvořen pro vztah
Charakteristika člověka
Člověk má tudíž dvě odlišné charakteristiky: je
materiální
bytostí spjatou s tímto světem prostřednictvím svého těla a zároveň
je duchovní bytostí otevřenou transcendenci
a
odhalování hlubší pravdy, což je dílem lidské inteligence, jejímž
prostřednictvím má člověk účast na „světle božské mysli“.
Církev tvrdí: „Jednota duše a těla je tak hluboká, že je třeba
považovat duši za „formu“ těla; to znamená, že díky duchovní duši je
tělo, které je složené z hmoty, lidským a živým tělem; duch a hmota
nejsou v člověku dvě sloučené přirozenosti, ale jejich spojení tvoří
jednu jedinou přirozenost.“ KKC 365
Tedy ani spiritualismus, jenž pohrdá realitou těla, ani
materialismus, který považuje ducha za pouhý projev hmoty,
nemohou odpovídat komplexnosti, úplnosti a jednotě lidské bytosti.
KSNC 129
Společnost
Společnost je skupina jednotlivců, která je charakterizována
společnými zájmy a může mít i svou vlastní kulturu a instituce.
Členové společnosti mohou pocházet z různých etnických skupin,
mohou ale mít i různý věk, pohlaví, státní příslušnost a náboženské
vyznání. Společnost může být např. národ (Arabové), občané státu
(Švýcarsko) nebo širší kulturní skupina. WP
Zájmy
Charakteristika
Seskupení
Rozdělení společností podle katolické sociální nauky
Způsob integrace
Společenství
Seskupení
Přednárodní
Rod, kasta, etnická skupina, Monarchie, šlechtické rody
kmen, klan.
a ustanovené organizace:
ekonomické, finanční
militární apod.
Národní
Národ.
Národní stát.
Nadnárodní
Civilizace: západní,
evropská, islámská, africká,
čínská, japonská.
Mezinárodní organizace.
Globální
Lidský rod, jednota druhu.
OSN a ztotožnění s ní.
Společnost a
relace
Společenství
-
Základní
pravidla
Vztah
Přátelství
Sousedství
Blízkost
Nenucenost
Přirozený mezilidský vztah
-
Organizace
Společná smlouva
Konvence
Podřízení a normy
Závazky
Anonymita
Hierarchie
Přirozené a nepřirozené potřeby člověka
Materiální
Duchovní
Všechno, co vytváří napětí,
disharmonii a ubližuje člověku.
Co je přehnané a zbytečné.
Všichni, kteří uvěřili,
byli pospolu a měli
- Vlastenecké právo
všechno společné.
- Svoboda k práci
Prodávali svůj
- Potřeba vydělávat
majetek a rozdělovali
- Potřeba odpočívat
všem podle toho, jak
- Potřeba používat věci kdo potřeboval. Sk,2.4445
-
Pravda
Svoboda
Spravedlnost
Víra
Naděje
Láska
Kultura
Svobodné volby v životě
a práva druhého
ČLOVĚK
Člověk se vždy může
svobodně rozhodnout
a podle toho se řídit. Musí
ovšem počítat s následky a
brát za ně zodpovědnost.
Protože ne vždy je
chování jednotlivců správné,
v praxi svoboda jednoho
člověka končí tam, kde
začíná svoboda druhého.
OSN
LIDSKÁ
PRÁVA
Lidská práva jsou
základní pravidla, zákony
a názory, které mají za úkol
chránit a zabraňovat
nespravedlnosti ve světě. Ač
jsou uznávány a přijaty
většinou států, nejsou vždy
dodržovány a koneckonců
vedou i ke konfliktům
a válkám.
Všeobecná deklarace lidských práv,
zjednodušené znění všech článků
1
2
3
4
5
6
7
8
Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovni, co do důstojnosti a práv.
Každý má všechna práva a všechny svobody, bez jakéhokoli
rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství,
politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního
původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.
Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.
Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví; všechny formy
otroctví a obchodu s otroky jsou zakázány.
Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému
nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.
Každý má právo, aby byla všude uznávána jeho právní
osobnost/subjektivita.
Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu
zákona bez jakéhokoli rozlišování.
Každý má právo, aby mu příslušné vnitrostátní soudy poskytly
účinnou ochranu.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do
vyhnanství.
Právo na spravedlivý a veřejný soudní proces.
Právo být považován za nevinného, dokud není soudem prokázána
vina.
Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého
života, do rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům na svou
čest a pověst.
Právo volně se pohybovat a svobodně si volit bydliště uvnitř státu.
Každý má právo opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní, a vrátit se do
své země.
Právo vyhledat si před pronásledováním útočiště v jiných zemích
a požívat tam azylu.
Právo na státní příslušnost. Nikdo nesmí být svévolně zbaven své
státní příslušnosti ani práva svou státní příslušnost změnit.
Právo na svobodný vstup do manželství a na založení rodiny.
Právo vlastnit majetek, kterého nikdo nemůže být svévolně zbaven.
Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.
19
20
21
22
23
24
25
26
Právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo zahrnuje právo
vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli
prostředky a bez ohledu na hranice.
Každému je zaručena svoboda pokojného shromažďování
a sdružování.
Právo účastnit se vlády své země a právo účastnit se svobodných
voleb.
Každý člen společnosti má právo na sociální zabezpečení a nárok na
to, aby mu byla zajištěna hospodářská, sociální a kulturní práva.
Právo na práci za uspokojivých životních podmínek a právo zakládat
odbory.
Každý má právo na odpočinek a na zotavení, zejména také na
rozumné vymezení pracovních hodin a na pravidelnou placenou
dovolenou.
Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to zajistit
zdraví a důstojný život jeho i jeho rodiny. Mateřství a dětství mají
nárok na zvláštní péči a pomoc.
Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, alespoň v
počátečních a základních stupních. Vzdělání má směřovat k rozvoji
osobnosti, k posílení porozumění ve společnosti a k úctě k lidským
právům.
27
28
29
30
Každý má právo účastnit se kulturního života společnosti, užívat
plodů umění a vědeckého pokroku. Každý má právo na ochranu
morálních a materiálních zájmů, které vyplývají z jeho vědecké,
literární nebo umělecké tvorby (např. autorská práva).
Každý má právo na to, aby vládl takový sociální a mezinárodní řád, ve
kterém by práva a svobody stanovené v této deklaraci byly plně
uplatněny.
Každý má povinnosti vůči společnosti. Každý je při výkonu svých práv
a svobod podroben jen zákonem stanoveným omezením za účelem
zajistit uznání a zachovávání práv a svobod ostatních.
Nic v této deklaraci nemůže být vykládáno jako by dávalo komukoli
jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by
směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod
v této deklaraci uvedených.
Narovnání vztahu:
„skrze odpuštění k osvobození“
Každý vztah lze v jistém smyslu porovnávat se vztahem
muže a ženy. Původní pár stvořený jako obraz a podobenství Boží je
velice charakteristický, ukazuje dokonalost jednoty, ale zároveň
problémy a napětí, disharmonii a konflikt mezi lidmi.
HARMONIE
DISHARMONIE
Soulad
Konflikt
Konflikt
Konflikt je normální a dá se očekávat. Protože jsme rozdílní lidé, budou
existovat neshody (malé a velké). Nevyhýbejme se jim ani
nepředstírejme, že nejsou. Řešme
je.
1. Začněme včas vytvářet zdravé modely zacházení s neshodami.
2. Mějme své pocity - hněv, frustraci atd., ale také je kontrolujme.
3. Používejme raději sdělení začínající „já“ než „ty“.
4. Nevracejme se k minulým událostem.
5. Vyhýbejme se urážkám.
6. Nereagujme tichem (odmítání komunikovat neumožňuje řešení konfliktu).
7. Vžijme se do situace druhé osoby (empatie nás vyvede z nás samotných).
8. Nezůstávejme v hněvu, nechme konflikt zaniknout.
10. Udržujme smysl pro humor.
11. Uvědomujme si okolnosti, které vytvářejí napětí.
12. Najděme si čas na relaxaci a odpočinek.
Řešení
konfliktu
Konflikt se může vyřešit:
1. Souhlasem:
vzájemná dohoda na rozhodnutí, za něž oba partneři přejímají
odpovědnost.
2. Vyhověním:
obě strany konfliktu souhlasí s nesouhlasem.
3. Kompromisem:
nalezení střední cesty.
4. Ústupkem:
jeden partner ustoupí přání druhé strany.
Odpuštění a náprava
(u věřících)
Odpuštění a náprava vyžaduje, abychom
1. si uvědomovali Boží přítomnost,
2. měli na paměti, že jsme povoláni k lásce, nikoliv zlu,
3. si uvědomovali, že jsme nedokonalým obrazem Božím,
4. si uvědomovali, že jsme povoláni k tomu, abychom byli
dokonalejší,
5. si uvědomovali, že jsme vybídnuti k vědomému úsilí o odpuštění
minulých zranění,
Odpuštění a náprava
(u nevěřících)
Odpuštění a náprava vyžaduje, abychom:
Hledali dobro, ne zlo, byli citliví k potřebám druhých, nežili v hněvu,
nenávisti a uměli odpouštět pro narovnání vztahů. Byli velkorysí,
otevření k toleranci a akceptovali odlišnost. Učili se milosrdenství.
List Kolosanům 3,12-15
„Jako vyvolení Boží... milovaní, oblečte milosrdný
soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.
Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo
něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám,
odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která
všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať
vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni
v jedno společné tělo. A buďte vděčni.“ Amen
Ctnosti Božské a kardinální
VÍRA
NADĚJE
LÁSKA
Tři Božské ctnosti
Boží
milost
Dar pro naši spásu
Poznání
Přesvědčení
Setkání
Boží
ctnost
Způsobilost k poznání Boha
CTNOST
• Lat. virtus, vyjadřuje sílu, způsobilost, mužnost
• Sv. Augustin: „Kvalita mysli uschopňující
k dobrému životu, kterou nikdo nepoužívá ke
zlému, kterou v nás bez nás působí Bůh.“
• Sv. Tomáš Akvinský: „Způsobilost k dobré
činnosti.“
CTNOST
intelektuální
CTNOST
Rozum
Vůle
morální
CTNOSTI KARDINÁLNÍ
CARDO – PANT
ROZUMNOST
SPRAVEDLNOST
STATEČNOST
UMÍRNĚNOST
•
•
•
•
•
•
VDĚČNOST
PRAVDOMLUVNOST
HOJNOST
POSLUŠNOST
ÚCTA
VĚRNOST
SCHOPNOST K DOBRU
MALÉ CITÁTY
Dennodenně si musím klást otázku, ve kterém
bodě vytváření sebe sama jsem dnes? Don Bosko
Lidé jsou jako víno, někteří se promění v ocet, ale
většina s věkem získá na kvalitě. Jan XXIII.
Existují jen dva druhy lidí: spravedliví, kteří si
o sobě myslí, že jsou hříšníci, a hříšníci, kteří se cítí
spravedliví. Blaise Pascal
KONEC
P. Edward Walczyk