kladensko - Bohemia Centralis

Komentáře

Transkript

kladensko - Bohemia Centralis
VÍTEJTE V NAŠEM REGIONU! / WELCOME TO OUR REGION!
TIPY PRO VOLNÝ ČAS
KLADENSKO
KDE NÁS NAJDETE / WHERE TO FIND US:
Slaný
Slatina
směr Chomutov
Smečno
236
101
Skanzen
Mayrau
PAMÁTNÍK LIDICE
MĚSTO UNHOŠŤ
HORNICKÝ SKANZEN MAYRAU VE VINAŘICÍCH
ZOOPARK ZÁJEZD
Národní kulturní památka se nachází asi 7 km od Kladna a ve střední Evropě je unikátem. Památník je příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR a jejím posláním je
péče o trvalé uchování vzpomínky na tragédie, které se odehrály v roce 1942 v Lidicích,
Ležákách a Letech. Osud vypálené obce Lidice připomíná pietní území, kde před nacistickým běsněním stávala původní obec. Za účelem detailního popisu tragédie vzniklo
v areálu pietního území multimediální muzeum, v České republice zcela ojedinělé, mapující osudy obce i jejích obyvatel. Expozice tvořená dobovými fotografiemi a projekcemi v životní velikosti, doplněná o výpovědi přeživších, se zaměřuje nejen na sdílení
informací, ale také na emocionální vnímání návštěvníků. Multimediální expozice je
vhodná pro školní skupiny, rodiče s dětmi, studenty, historiky, ale i laickou veřejnost,
která chce o osudu malé středočeské vsi vědět více. Každý rok v Lidicích znovu rozkvétá
Růžový sad přátelství a míru, který je největší ve střední Evropě a je dokonce držitelem
Guinessova rekordu. Na jeho záhonech mohou návštěvníci vidět přes 24 tisíc růžových
keřů. Stává se místem pro svatební obřady, setkávání a odpočinek návštěvníků i obyvatel obce. V centru nových Lidic prošla kompletní rekonstrukcí budova Lidické galerie,
která mimo jiné zpřístupňuje Lidickou sbírku, jeden z největších skvostů umění 20. a
21. století. Tato sbírka byla založena v roce 1966 a dodnes se rozrůstá o další příspěvky
a dary umělců z celého světa.
Unhošť se nachází při severozápadním okraji Křivoklátské vrchoviny na hranici rozvodí řek Vltavy a Berounky. Od západního okraje se rozprostírá Lánská pahorkatina,
vytvořená mnohaletým erozním působením Loděnického potoka a jeho přítoků. Zde
začíná zalesnění, táhnoucí se až ke Křivoklátu, proto je Unhošť nazývána „Branou
do Křivoklátských lesů“. Okolí Unhoště skýtá možnosti pěší turistiky i cykloturistiky.
Ve městě začínají dvě turistické cesty, přičemž modrá značka vede údolím Černého
potoka až k Markovu mlýnu stojícím na potoce Kačáku, podél něhož je možné dostat
se do Loděnice. Po žluté se můžete vydat souběžně s modrou k Suchému mlýnu a odtud přes Horní Bezděkov do Zbečna. V Unhošti se dochovaly také hodnotné kulturní
památky. Původně gotický kostel sv. Petra a Pavla byl počátkem 18. století upraven
v barokním slohu. V blízkosti kostela byly dodatečně umístěny barokní sochy sv. Václava
a sv. Jana Nepomuckého. Za návštěvu stojí také Melicharovo vlastivědné muzeum. Jeho
sbírkový fond je tvořen archeologickými nálezy z Unhoště a přilehlého regionu, cechovními památkami a předměty k dějinám řemesel, literatury a divadla, sbírkou obrazů regionálních umělců nebo dokumenty k dějinám města. Od jara do podzimu se v centru
města každý pátek konají i tradiční farmářské trhy.
V obci Vinařice u Kladna můžete navštívit unikátní hornický skanzen Mayrau,
kde si v prostorách bývalého dolu připomenete historii těžby černého uhlí na
Kladensku. Historicky vzácný areál se snaží zachovat program posledního pracovního dne. Prohlídka je směřována po trase havíře před jízdou do podzemí
dolu. Návštěvník má možnost projít cechovnou, řetízkovými šatnami, koupelemi, lampovnou, známkovnou až k jámovým budovám dolu. Pražská železářská
společnost začala s hloubením jámy Mayrau v roce 1874 a v říjnu 1877 byla nafárána devítimetrová uhelná sloj. Jáma byla dohloubena do konečných 527 metrů
a pojmenována po K. Mayerovi, svobodnému pánu z Mayrau. Jáma se hloubila
v tehdy netradičním kruhovém jámovém profilu. Jámy byly zasypány v roce 1998.
Mimořádnou pozornost si zaslouží dochovaný soubor tří těžních strojů - parní těžní stroj firmy Ringhoffer Smíchov, těžní stroj MAG Ruston Praha systému Koeppe
a elektrický těžní stroj Škoda z roku 1932. Pro děti je tu navíc připraveno industriální hřiště a podzemí s různými strašidly.
V obci Zájezd, která se nachází nedaleko hlavního města Prahy i města Kladna,
se chovají zvířata od roku 1998. Zoopark zde funguje od roku 2006. Jsou zde
k vidění například slunící se skupinky tří druhů lemurů, klokani, kočkodani
nebo velbloud Ája. Celkem se zde nachází přes 30 druhů savců, plazů a ptáků.
Voliéry a výběhy jsou postaveny převážně z přírodních materiálů, s maximální
snahou o zachování rázu místní krajiny. V areálu zoo jsou k dispozici piknikové deky, pastelky, papíry a hračky (nejen) pro děti. Zoopark je ideálním
místem k odpočinku, kam se můžete vracet třeba i několikrát týdně. Odpočinek, příroda, exotická i domácí zvířata, stále něco nového… to je Zoopark
Zájezd.
Památník Lidice
Tokajická 152, 273 54 Lidice, tel.: (+420) 312 253 063, fax: 312 253 063
[email protected], www.lidice-memorial.cz
Městský úřad v Unhošti
Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť, tel.: (+420) 312 698 421, 312 698 422
[email protected]
www.muunhost.cz
Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
273 07 Vinařice.
tel.: (+420) 312 273 067, 312 274 126
[email protected]
http://mayrau.omk.cz
LIDICE MEMORIAL
THE CITY OF UNHOŠŤ
MAYRAU – OPEN AIR MINING MUSEUM IN VINAŘICE
The city of Unhošť is situated to the northwestern edge of Křivoklát highlands at the border
of the Vltava and the Berounka River watersheds. Lány hilly area, in the west, has been
created by long-termed erosion effects of the Loděnice Brook and its feeders. Here starts
the area of forests that spread up to Křivoklát, that is the reason why Unhošť is often called
“Gate to Křivoklát forests “. Unhošť neighbourhood offers a variety of hiking and cycling
possibilities. In the city two trails start, the blue one leads through the Černý Brook valley
up to the Marek’s Mill situated on the Kačák Brook, along which you can reach Loděnice.
The yellow trail goes together with the blue one up to the Suchý Mill and then to Horní
Bezděkov up to Zbečno. There have been preserved some valuable cultural monuments in
Unhošť. Originally a Gothic church of St.Peter and Paul was modified in a Baroque style at
the beginning of the 18th century. Near the church baroque statues of St. Wenceslas and
St. Jan Nepomuk were placed. Melichar’s Museum of National History is worth visiting.
Its collection involves archaeological discovery from Unhošť and neighbouring region, livery monuments and items to craft, literature and theatre history, collection of paintings of
regional artists and documents to the city history. From spring to autumn traditional farm
markets take place in the city centre.
In Vinařice near Kladno you can visit a unique open-air mining museum Mayrau.
Here, in the areas of a former mine, you can see the history of coal mining in Kladno
region. Historically valuable area makes efforts to preserve the program of the last
working day here. The tour follows the way of a coal miner before his ride to the underground of mine. Visitors can go through a guildhall, chain cloakrooms, bathrooms, a
lamp room, each signed up to the shaft buildings of the mine. Prague Iron Works started mining in Mayrau in 1874 and in October 1877 it went down the shaft of 9-meter
deep coal seam. The shaft reached 527 meters and was named after K. Mayer, a free
man of Mayrau. The shaft was dug in that time non-traditional round profile. The
shafts were filled in 1998. What is worth seeing it is a unique preserved set of three
winding engines – a steam-winding engine of Ringhoffer Smíchov, a winding engine
of MAG Ruston Prague of Koeppe system and an electric winding engine of Škoda
from 1932. Children will like industrial playground and underground with various
bogeymen.
Municipal Authority in Unhošť
Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť
tel.: (+420) 312 698 421, 312 698 422
www.muunhost.cz, [email protected]
Open Air Mining Museum Mayrau in Vinařice
273 07 Vinařice.
tel.: (+420) 312 273 067, 312 274 126
[email protected]
http://mayrau.omk.cz
National cultural memorial is situated about 7km far from Kladno. The unique memorial
in Central Europe is a state-funded institution of the Ministry of Culture CR and its aim
is to cherish permanent memory of the tragedy, which happened in 1942 in Lidice, Ležáky
and Lety. Spine-chilling destiny of the village of Lidice is reminded on a reverent area
where used to stand the former village before Nazi terror. In order to describe the tragedy
in details a multimedia museum was established, which is unique in the Czech Republic,
and which maps the story of the village and its inhabitants. The exhibition consists of period photographs and life size screening and evidence of the survivors. It focuses not only
on providing information but also on emotional perception of the visitors. Multimedia
exhibition is suitable for school groups, parents with their children, students, historians,
but also for ordinary people who want to know more about the story of a small Central
Bohemia village. Rose Park of Friendship and Peace grows every year in Lidice. It is the
largest one in Central Europe and became even a Guinness record holder. Visitors can
see more than 24 thousand rose bushes here. It became a place of wedding ceremonies,
meeting place and place for a break of Lidice inhabitants. In the centre of new Lidice there
is a reconstructed building of Lidice Gallery with Lidice collection, one of the biggest art
jewels of the 20th and 21th century. This collection was initiated in 1966 and since then it
has grown with numerous contributions of artists from all over the world.
Lidice Memorial
Tokajická 152, 273 54 Lidice, tel.: (+420) 312 253 063, fax: 312 253 063
[email protected], www.lidice-memorial.cz
Zoopark je otevřen denně od 9 do 18 hodin, vstupné je dobrovolné.
Zoopark Zájezd o.p.s.
Zájezd 5, 273 43 okres Kladno
tel.: (+420) 312 250 887
[email protected]ájezd.cz
http://zoopark-zajezd.cz
ZOOPARK IN ZÁJEZD
In Zájezd, situated near the capital city of Prague and the city of Kladno, animals
have been kept since 1998. The park was open in 2006. You can see here groups of
three breeds of lemurs lying in the sun, kangaroos, guenon monkeys and a camel
named Ája. All together there are more than 30 species of mammals, reptiles and
birds. Aviaries and runs are mostly built of natural materials, with the main aim
to preserve local landscape character. Picnic blankets, coloured pencils, papers
and toys (not only for) children are available. The park is an ideal place where
you can have a break and you can return here several times a week. Relaxation,
nature, exotic and domestic animals, something new all the time… this is the
zoopark in Zájezd. The park is open to public daily from 9 am to 6 pm. Entrance
fee is voluntary.
Zoopark Zájezd o.p.s.
Zájezd 5, 273 43
District of Kladno
tel.: (+420) 312 250 887
[email protected]ájezd.cz
http://zoopark-zajezd.cz
236
Libušín
Budeč
Zákolany
R7
Brandýsek
CEV Kladno
118
Okoř
101
Buštěhrad
Kačice
Kladno
Zájezd
61
238
Lány
Doksy
R6
116
118
Hostouň
61
Kněževes
Dolany
Žilina
směr Praha
R6
Kyšice
Lhota
201
201
116
R7
Lidice
Horní
Bezděkov
Jeneč
Unhošť
Hostivice
61
201
118
Úhonice
Kladno
Praha
KONTAKTY / CONTACTS:
Městské informační centrum
ulice T. G. Masaryka 499
272 01 Kladno
Tel.: +420 312 604 540
e-mail: [email protected]
www.mestokladno.cz
Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno
Tel.: +420 312 604 111, fax: +420 312 240 540
e-mail: [email protected]
www.mestokladno.cz
Za laskavé podpory zúčastněných subjektů vydala v roce 2012 firma ADJUST ART, spol. s r.o. Tel./fax: +420 251 617 870, 251 626 019, email: [email protected], www.adjustart.cz © ADJUST ART, spol. s r.o.
SUGGESTIONS FOR FREE TIME
KLADENSKO
TIPY PRO VOLNÝ ČAS
SUGGESTIONS FOR FREE TIME
KLADENSKO
MĚSTO KLADNO
TRAMPOLÍNOVÝ PARK KLADNO
CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY KLADNO
BUDEČ
MĚSTO BUŠTĚHRAD
LÁNY
Největší středočeské město se nachází 25 km severozápadně od Prahy v Kladenské tabuli. První
bezpečná zmínka o Kladně pochází z počátku 14. století. Ves se v průběhu času měnila v důležitou průmyslovou oblast rozvojem hutnictví a těžby uhlí. Na podobu města Kladna měla od
počátku vliv řada osobností, jedním z nejznámějších je barokní architekt K. I. Dientzenhofer. Ve
městě lze navštívit jak významné historické památky, tak i zajímavé městské parky. Celé město je
navíc obklopeno lesy se širokou sítí cyklostezek.
Unikátní atrakce, trampolínový park, se nachází nedaleko letního koupaliště u Městského
stadionu Sletiště. Park nabízí 10 různých trampolín a jedno víceúčelové sportovní hřiště.
Na největší polštářové trampolíně, která je zapuštěna do země, může najednou skákat až
27 osob. Dále park nabízí trampolínu Bungee Master, klasickou, dětskou, zapuštěnou trampolínu, nafukovací trampolínovou dráhu i trampolínovou čtyřsestavu. U každé z trampolín
jsou instalovány informační tabulky, které kromě nezbytných bezpečnostních zásad doporučují i to, jakou zvolit techniku skoku. U náročnějších trampolín je zajištěna i speciální obsluha. Součástí parku jsou také lavičky, sezení pro doprovázející osoby i prodejní nápojový
automat. Trampolínový park má dva vstupy, přičemž jeden vede přímo z letního koupaliště.
Otevírací doba:
duben – září, 9:30 - 19:00hod.
Základní vstupné:
40 Kč/20 minut (pro návštěvníky koupaliště stačí tato částka na celý den)
Centrum se nachází nedaleko Kladna a je unikátní nízkoenergetickou dřevostavbou
s využitím obnovitelných izolačních materiálů. Při provozu budovy je kladen důraz především na šetření energií i životního prostředí a zpětného energetického
využití. V přízemí se nachází šatna, vstupní hala, učebna s přímým vstupem na
terasu, jídelna, studovna s knihovnou a dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním
příslušenstvím pro osoby se sníženou pohyblivostí. V patře je sedm ubytovacích
pokojů s kapacitou 30 osob a společným sociálním zázemím, jeden apartmán pro
tři pedagogy a koutek pro společenské hry. Z chodby i nádvoří je přístup na odpočinkovou a vyhlídkovou terasu. Naučné středisko ekologické výchovy Kladno –
Čabárna, o.p.s. zde nabízí pobytové ekologické programy pro školy v přírodě, soutěže i zájmové kroužky a pro veřejnost vzdělávací akce. Centrum vystavělo Statutární město Kladno v roce 2009 a bylo částečně financováno i z evropských fondů.
Budova také získala cenu Státního fondu životního prostředí ČR za energetickou
úspornost v soutěži Stavba roku 2010.
Raně středověké hradiště Budeč najdete na návrší nad obcí Zákolany, asi 15 km od Kladna. Návrší bylo opevněno v poslední třetině 9. století za knížete Bořivoje I. Jeho starší syn
Spytihněv nechal po roce 895 na hradišti postavit kostel-rotundu zasvěcenou sv. Petrovi.
Její hlavní loď se v původní podobě dochovala až dodnes a je nejstarší dosud stojící stavbou v České republice. V roce 1962 se Budeč stala jednou ze třiceti prvních národních
kulturních památek u nás. K lodi rotundy byla ve 12. století přistavěna románská hranolová věž a zřejmě v této době došlo k rozšíření zasvěcení kostela na sv. Petra a Pavla. Druhý kostel, zasvěcený Panně Marii, byl zbořen na začátku 19. století a dnes ho připomíná
maketa jeho základů vytvořená podle výsledků archeologického výzkumu ze 70. a 80. let
20. století. Každou poslední sobotu v měsíci se od 10:30 konají v rotundě bohoslužby
a v sobotu nejbližší svátku sv. Petra a Pavla a svátku sv. Václava poutní slavnosti. Především rodinám s dětmi jsou určeny každoroční Svatováclavské slavnosti 28. září. Rotunda
na Budči je s výkladem průvodce přístupná od konce května do konce září vždy v sobotu
a v neděli od 9:30 do 17:00. Skupinové prohlídky je možno objednat ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně.
První zmínku o názvu vesnice nalézáme v listině pražského biskupa Daniela z r. 1209, kde mezi jinými jmenuje i poplužní dvůr ve vsi Buscewes. Roku
1497, kdy se majitelem stal rod Kolowratů, vydává český král Vladislav dekret,
v němž Buštěhrad povyšuje na město. K tomuto povýšení byla králem udělena
i privilegia náležející jen městům jako např. právo hrdelní, várečné (vaření piva)
a trhové. Městu byl přiznán erb a k pečetění listin modrý vosk. Historickým centrem
městečka vás provede Buštěhradská naučná stezka – Stezka historií Buštěhradu.
Význačné historické budovy jsou označeny keramickými tabulkami s popisem, které vytvořili žáci zdejší Základní umělecké školy. Zajímavé dobové exponáty uvidíte
v Muzeu Oty Pavla. Dominantou města je však barokní zámek, jenž je v současné době
v rekonstrukci, s kostelem Povýšení sv. Kříže a také bývalá fara, raně barokní stavba, ve které nyní sídlí Základní umělecká škola. Město má i 2 pamětihodné sloupy,
5 barokních kapliček a pozdněgotický Panský pivovar u rybníka, přestavěný později
v barokním slohu.
Malebné obci dominuje Lánský zámek. Pozdně renesanční budovu z konce 16.
století zřídil císař Rudolf II. původně jako lovecký zámeček. Od té doby prošel několika přestavbami a od roku 1921 až do své smrti zde pobýval první československý prezident T. G. Masaryk, který je zde i pochován. Zámek v Lánech je sídlem
i současného prezidenta republiky. V těsné blízkosti zámecké budovy se nachází
Francouzská květinová zahrada, která plynule přechází v lesopark anglického stylu. V severovýchodním cípu zámeckého parku stojí konírny ve windsorském stylu,
které zde nechal v 19. století podle návrhu J. Jirouše vystavět kníže Maximilián E. I.
z Fürstenberka. V obci se nachází též Muzeum T. G. M. s badatelnou, přednáškovým sálem a malou kavárnou. K nejvzácnějším exponátům patří jezdecký oblek
T. G. M., jeho cvikr, panama klobouk, cestovní kufr, rukavice, sváteční šaty Charlotty G. Masarykové, stolní diář Jana Masaryka, klobouk Alice Masarykové a další.
V roce 2010 zde byla instalována i jezdecká socha T.G.M. Milovníci sportovních
automobilů mohou v Lánech navštívit i místní Muzeum sportovních vozů.
Sportovní areály města Kladna s.r.o.
Sportovců 88, 272 01 Kladno
tel.: (+420) 601 385 117
[email protected]
www.samk.cz
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, o.p.s.
Brandýsek – Olšany 220, 273 41 Brandýsek
tel: (+420) 605 074 610, 602 336 014, 607 190 631
[email protected]
www.nsev-kladno.cz
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Huťská 1375, Kladno 272 01, tel.: (+420) 312 256 160, 312 248 045
[email protected], www.omk.cz
Městský úřad Buštěhrad
Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad
tel.: (+420) 312 250 301, fax: 312 278 030
[email protected]
www.mestobustehrad.cz
Obecní úřad Lány
Masarykovo nám. 9, 270 61 Lány
tel.: (+420) 313 502 041, 313 502 079
[email protected]
www.obec-lany.cz
Nejzajímavější historické památky
Radnice – nám. Starosty Pavla - Radnice byla vystavěná v novorenesančním slohu podle
projektu J. Vejrycha. Radnice je nyní sídlem orgánů Statutárního města Kladna a Magistrátu
města Kladna.
Kaple sv. Floriána – ul T. G. Masaryka - Zajímavě koncipovaná stavba postavená v barokním slohu dle návrhu K. I. Dientzenhofera.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie – nám. Starosty Pavla - Trojlodní novorománská bazilika s věží vystavěná v letech 1897-99 podle projektu L. Láblera.
Mariánské sousoší – nám. Starosty Pavla - Téměř deset metrů vysoké pozdně barokní dílo
sochaře J. Hiernla postavené podle návrhu K . I. Dientzenhofera z let 1739-41.
Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno, tel.: (+420) 312 604 111, fax: 312 240 540
[email protected], www.mestokladno.cz
THE CITY OF KLADNO
The largest city of Central Bohemia, Kladno, is situated to the northwest of Prague, in Kladno
Plateau. The first mention of Kladno dates back to the beginning of the 14th century when the
village continuously turned into a significant industrial area typical for metallurgy and coal
mining. The city visage has been affected by plenty of celebrities, let’s mention one of the most
famous – a baroque architect Kilian Ignac Dientzenhofer (1689 – 1751). You can visit both
historical monuments and interesting city parks. What’s more, the whole city is surrounded by
forests and a wide range of cycle paths.
The most interesting historical monuments
City Hall – Mayor Paul Square - The city hall was built In a New Renaissance style according to the project of Jan Vejrych. The city hall is a seat of authorities of the Statutory City of
Kladno and Municipal Authority of the city of Kladno.
St.Florian Chapel – T. G. M. Street - Interesting Baroque style building according to the
project of K. I. Dientzenhofer.
Church of the Assumption of the Virgin Mary – Mayor Paul Square - A three-nave
New Romanesque style basilica with a tower built between 1897 and 1899 according to the
project of Ludvík Lábler.
Virgin Mary Statuary – Mayor Paul Square - Almost 10 metres high Late Baroque work
of the sculptor J. Hiernl built according to the project of K . I. Dientzenhofer from 1739-41.
Statutory City of Kladno
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno, tel.: (+420) 312 604 111, fax: 312 240 540
[email protected], www.mestokladno.cz
CENTRE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION KLADNO
TRAMPOLINE PARK KLADNO
Unique attraction, a trampoline park, is situated near the outdoor swimming pool at the City
Stadium Sletiště. The park offers 10 various trampolines and one multifunctional sport area.
Up to 27 people can jump on the largest pillow trampoline that is sunk to the ground. The park
also involves a Bungee Master trampoline, a classical one, children one, a sunken trampoline,
an inflatable trampoline track and a trampoline four-set. Each trampoline is accompanied
with an information board with safety rules and also types of jumping techniques. More professional trampolines are accompanied with special staff. As part of the park there are also benches for accompanying persons and a vending machine. The trampoline park has two accesses,
one directly from the outdoor swimming pool.
Opening hours:
April – September, 9:30 am - 7:00 pm
Fee: 40 Kč each 20 minutes (pool visitors pay this amount for the whole day)
The Centre, a unique low-energy wooden structure using renewable insulating materials, is situated near Kladno. Operation of the building emphasises especially
energy and environmental saving and back energy use. On the ground floor there is
a cloakroom, a hall, a classroom with a terrace, a dining room, a study with a library
and a double room with a bathroom for disabled people. On the first floor there are
seven rooms with the capacity of 30 people and a common bathroom, one apartment
for three pedagogues and a corner for parlour games. You can reach relaxation and
observation terrace from the hall and the court. The Centre of Environmental Education Kladno – Čabárna, charitable trust, offers environmental programmes for
schools in nature, competitions and clubs and educational events for public. The
Centre was built by the Statutory City of Kladno in 2009 and was partly supported
from the European funds. The building was awarded by the State Fund of Environment CR for energy savings in the competition “Building of the Year 2010”.
Centre of Environmental Education Kladno-Čabárna, o.p.s.
Sportovní areály města Kladna s.r.o.
Sportovců 88, 272 01 Kladno
tel.: (+420) 601 385 117
[email protected]
www.samk.cz
Brandýsek – Olšany 220, 273 41 Brandýsek
tel: (+420) 605 074 610, (+420) 602 336 014, (+420) 607 190 631
[email protected]
www.nsev-kladno.cz
Autoři fotografií: Letecké foto – M. Petriščák, Rotunda Budeč – Z. Kuchyňka
BUDEČ
Early Medieval fortified settlement, Budeč, is situated on the hill over the village of Zákolany, about 15 km far from Kladno. The hill was fortified in the last third of the 9th century
during the reign of Prince Bořivoj I. His older son Spytihněv built a church-rotunda dedicated to St. Peter after 895. Its main nave has been preserved in its original shape till now
and it is the oldest well-preserved building in the Czech Republic. In 1962 Budeč became
one out of thirty national cultural monuments of our country. In the 12th century the nave
of the rotunda was accompanied with a Roman prismatic tower and probably that time the
church dedication was extended to St. Peter and Paul. The second church, dedicated to Virgin Mary, was pulled down at the beginning of the 19th century and today it is remembered
by means of a model of its foundations made according to the results of archaeological research from the 1970s and 1980s. Every last Saturday in the month there is church service
from 10 30 am in the rotunda and on Saturday before St. Peter and Paul and St. Wenceslas
Day there are pilgrimage celebrations. Especially families with children can enjoy St. Wenceslas celebrations on September 28th. The rotunda is accessible to public with the guide
from the end of May to the end of September every Saturday and Sunday from 9 30 am to
5 pm. Tours for groups can be reserved in Sládeček Museum of National History in Kladno.
Sládeček Museum of National History in Kladno
Huťská 1375, Kladno 272 01
tel.: (+420) 312 256 160, 312 248 045
[email protected]
www.omk.cz
Aerial photo of Budeč rotunda with cemetery. Photo by M. Petriščák
St. Peter and Paul Rotunda in Budeč. Photo by Z. Kuchyňka
TOWN OF BUŠTĚHRAD
The first reference to the name of the village was found in the document by Prague Bishop
Daniel from 1209, where, apart from others, is mentioned also a farm in the village of Buscewes. In 1497, when the Kolowrats dynasty became the owners, the Czech King Vladislav
passed a certificate and Buštěhrad was promoted to a town. With this promotion the king
granted the privileges of the town, they could carry out executions, brew beer and organise
markets. The town got its coat of arms and blue wax to seal documents. Buštěhrad Educational Trail – Trail of Buštěhrad History will lead you through the historical centre of the
town. Well-known historical buildings are marked with ceramics signs with descriptions,
which were made by the students of the local Basic Art School. In the Museum of Ota Pavel
you can see interesting period exhibits. Landmarks of the town are a Baroque chateau,
now under the reconstruction, with its Church of Promotion of St. Cross, further former
vicarage and Early Baroque building where Basic Art School has its seat now. The town
owns 2 memorable columns, 5 Baroque chapels and a Late Gothic manor brewery at the
pond, later reconstructed in a Baroque style.
Municipal Authority Buštěhrad
Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad
tel.: (+420) 312 250 301, fax: 312 278 030
[email protected]
www.mestobustehrad.cz
LÁNY
Picturesque municipality with a landmark of Lány Chateau. Late Renaissance
building from the end of the 16th century was built by Emperor Rudolf II. originally
as a hunting chateau. It went under several reconstructions and the first Czechoslovak
president T. G. Masaryk stayed here from 1921 till his death, he is buried here. Lány
Chateau is the seat of the president. Near the chateau building there is a French flower
garden that goes into an English forest park. In the northeastern edge of the chateau
park there are stables in Windsor style, which were built by Prince Maximilián E. I.
from Fürstenberk in the 19th century according to the project of J. Jirouš. In the village
there is T. G. M. Museum with a study room, a lecture hall and a small cafe. From the
most valuable exhibits let’s mention a riding outfit of T. G. M., his pince-nez, a panama hat, a briefcase, gloves, a dress of Charlotta G. Masaryková, a table diary of Jan
Masaryk, a hat of Alice Masaryková etc. In 2010 a riding statue of T.G.M. was installed. Sport cars lovers can visit the local Museum of sport cars in Lány.
Municipal Offices Lány
Masarykovo nám. 9, 270 61 Lány
tel.: (+420) 313 502 041, 313 502 079
[email protected]
www.obec-lany.c

Podobné dokumenty

Hornická muzea štoly v ČR

Hornická muzea štoly v ČR V areálu tábora jsou zachovány původní budovy velitelství, korekce, tzv. bunkru, ošetřovny, kulturního domu, ubytovacího objektu G a pozůstatky důlních zařízení po těžbě uranových rud. Expozice sez...

Více

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE Sbírka grafiky a kresby (SGK) Národní galerie v Praze, která sídlí v paláci Kinských na Staroměstském náměstí, uchovává kolem 300 000 grafických listů a přibližně 60 000 kreseb z období od středově...

Více

Kuželkářské listy 02/2006

Kuželkářské listy 02/2006 První mistrovství světa jednotlivců (22. – 28. 10. 2006, Skopje – MKD) Koncem října bude pozornost všech kuželkářů směřovat do Makedonie, kde ve Skopje proběhne I. mistrovství světa jednotlivců. To...

Více

2013 - Adjust art

2013 - Adjust art Za laskavé podpory zúčastněných subjektů vydala firma ADJUST ART, spol. s r.o. tel./fax: +420 251 617 870, +420 251 626 019, e-mail: [email protected], www.adjustart.cz © ADJUST ART, spol. s r.o. R4

Více

Osmnáctý Magazín Paláce Akropolis 09–12 2013

Osmnáctý Magazín Paláce Akropolis 09–12 2013 Zda se cítí být spíš kreslícím muzikantem, nebo výtvarníkem, který se věnuje i hudbě, si není zcela jistý. „Obě profese se ve mně sváří, ale i doplňují. Kreslení je spíš meditativní práce mnicha v ...

Více

Český červený kříž Blansko Republikové kolo Hlídek mladých

Český červený kříž Blansko Republikové kolo Hlídek mladých Hrad sestává z původního hradu o rozměrech 70x25 metrů. Tato část hradu s palácem, která vznikla v 13. století, leží přímo nad údolím, kudy vede silnice k Punkevním jeskyním. Někdy před rokem 1349 ...

Více

Dámská móda s.Oliver pro podzim a zimu 2015/2016

Dámská móda s.Oliver pro podzim a zimu 2015/2016 vybrané licenční zboží. Na Mall.cz pak můžete pořídit i dětské oblečení z kolekcí s.Oliver Junior. Prostřednictvím 278 vlastních prodejen, 402 franšíz, 3.047 obchodů „shop-in-shop“ a 3.876 dalších ...

Více