สำนวน: ส่วนตัว | การประกาศและการเชิญชวน (ภาษาอั

Komentáře

Transkript

สำนวน: ส่วนตัว | การประกาศและการเชิญชวน (ภาษาอั
bab.la สำนวน: ส่วนตัว | การประกาศและการเชิญชวน
ภาษาอังกฤษ-ภาษาเช็ค
การประกาศและการเชิญชวน : เกิด
We are happy to announce
the birth of…
S potěšením oznamujeme
narození...
ใช้เมื่อคู่ต้องการประกาศการเกิดของลู
กของเขา
I'm happy to tell you
that…now have a little
son/daughter.
S potěšením Vám chceme
oznámit, že se... narodil(a)
syn/dcera.
ใช้เมื่อบุคคลที่สามนั้นต้องการจะประก
าศการเกิดของ...
We would like to announce
the birth of our new baby
boy/girl.
S potěšením oznamujeme
narození našeho malého
chlapečky/holčičky.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดขอ
งลูกของเขา
We are delighted to introduce
you to...our new
son/daughter.
S potěšením Vám
představujeme..., našeho
syna/naší dceru.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการการประกาศการเกิ
ดของลูกของพวกเขา
มักจะเจอในการ์ดหรือรูปของเด็ก
Ten little fingers, ten little
toes, and with these new
digits our family grows. … and
… are delighted to announce
the birth of…
Všichni slyšte novinu, máme
větší rodinu! Dneska ráno byl
ten čas, kdy další přišel mezi
nás. ... a ... s potěšením
oznamují narození....
วิธีการพูดทั่วไปในภาษาอังกฤษ ใช้เมื่
อคู่รักต้องการประกาสการเกิดของลูกช
าย/ลูกสาวของเขา
With love and hope we
welcome…to the world.
S láskou a nadějí jsme
přivítali... na svět.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดขอ
งลูกของเขา
We're proud to
introduce/announce the
newest member of our
family…
S potěšením Vám
představujeme nejnovějšího
člena naší rodiny...
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดขอ
งลูกชาย/ลูกสาวของเขา
We are overjoyed to
announce the arrival of our
son/daughter.
S nadšením Vám
oznamujeme příchod našeho
syna/naší dcery.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดขอ
งลูกชาย/ลูกสาวของเขา
…and…are engaged.
... a ... jsou zasnoubeni.
ใช้เมื่อต้องการประกาศการหมั้น
…are happy to announce their
engagement.
... s radostí oznamují své
zasnoubení.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศงานหมั้นข
องเขาทั้งสอง
We are happy to announce
the engagement of…and…
S radostí Vám oznamujeme
zasnoubení ... a... .
ใช้เมื่อจะประกาศเรื่องงานหมั้น
Mr and Mrs...of ..., announce
the engagement of their
daughter, ..., to ..., son of Mr
and Mrs..., (also) of… . An
August wedding is planned.
Pan a paní ... oznamují
zasnoubení jejich dcery, ...,
s..., synem pana a paní ... .
Svatba se uskuteční v srpnu.
ธรรมเนียมดั้งเดิม ใช้เมื่อบิดามารดาต้อ
งการประกาศการหมั้นของลูกสาว
Come and join us at a party
for…and…to celebrate their
engagement.
Přijďte na večírek pro ... a ...,
abychom oslavili jejich
zasnoubení.
ใช้เพื่อเป็นการเชิญชวนในการเป็นงาน
หมั้น
You are cordially invited to …
and … engagement party
on…
Jste srdečně zváni na
zásnubní oslavu pro ... a ...
dne...
ใช้เพื่อเป็นการเชิญชวนเข้าไปงานปาร์
ตี้
Dovolujeme si Vám oznámit,
že dne... budou oddáni... a...
ใช้เมื่อประกาศการแต่งงาน
Miss…is soon to become Mrs.
...
Slečna se brzy stane paní ...
ใช้เมื่อประกาศการแต่งงานของผู้หญิง
การประกาศและการเชิญชวน : การหมั้น
การประกาศและการเชิญชวน : การแต่งงาน
We are happy to announce
the wedding/marriage
of…and…
1/2
bab.la สำนวน: ส่วนตัว | การประกาศและการเชิญชวน
ภาษาอังกฤษ-ภาษาเช็ค
Miss…and Mr…kindly request
your presence at their
wedding. You are welcome to
come and enjoy the special
day with them.
... a ... si dovolují oznámit, že
budou oddáni dne... v... . Jste
srdečně zváni s nimi prožít
tento jedinečný den.
ใช้โดยคู่รักที่ต้องการเชิญชวนผู้คนเข้า
ร่วมงานแต่งงานของพวกเขา
Because you have been very
important in their lives,
…and…request your
presence at their wedding
on…at…
Protože jste v jejich životech
velice důležití, ... a ... vás
srdečně zvou na jejich svatbu
dne... v/na...
ใช้เมื่อคู่รักต้องการเชิญชวนเพื่อนของเ
ขาไปงานแต่งงาน
Mr and Mrs…request your
presence at the marriage of
their son/daughter on…at…
Pan a paní... Vás zvou na
svatební obřad jejich
syna/dcery dne... v/na...
ใช้โดยบิดามารดาของผู้หญิงและผู้ชาย
ที่กำลังจะแต่งงานเชิญชวนผู้คนเข้างา
นแต่งงาน
การประกาศและการเชิญชวน : การนัดเจอ/เทศกาลพิเศษ
We would be delighted if you
would join us on..at…for…
S radostí Vás zveme na...
dne... u příležitosti...
ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมาในเทศกาลพิเศ
ษ ในวันและเวลาที่พิเศษ
We request the pleasure of
your company at a dinner to
celebrate…
Rádi bychom Vás chtěli
poznat na večeři u
příležitosti...
ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมางานดินเนอร์ค่ำ
คืนและบอกเหตุผลว่าทำไม
You are cordially invited to…
Jste srdečně zváni...
ทางการ
ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมางานสังสรรค์ทา
งการ
ใช้กันทั่วไปสำหรับงานปาร์ตี้บริษัท
We are having a party
amongst friends to
celebrate…and we would be
very glad if you could come.
Pořádáme večírek pro přátele
k oslavě... a byli bychom rádi,
kdybyste mohli přijít.
ทางการใช้เพื่อเชิญชวนเพื่อสนิทมางา
นสังคมสังสรรค์พิเศษที่สำคัญ
We would very much like you
to come.
Bylo bychom velice rádi,
kdybyste mohli přijít.
ใช้เพื่อเป็นการเชื้อเชิญหลังจากเชิญชว
นผู้รับเพื่อเน้นว่าคุณต้องการให้พวกเข
าเข้าร่วมจริงๆ
Would you like to come
to…for…?
Chtěli byste přijít k... na...?
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อเชิญชวนเพื่อนๆ
มาพบปะสังสรรค์อย่างไม่มีสาเหตุ
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

สำนวน: ส่วนตัว | การประกาศและการเชิญชวน (ภาษาเช

สำนวน: ส่วนตัว | การประกาศและการเชิญชวน (ภาษาเช bab.la สำนวน: ส่วนตัว | การประกาศและการเชิญชวน ภาษาเช็ค-ภาษาเช็ค Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...

Více

สำนวน: ส่วนตัว | ข้อความและเว็บไซต์ (ภาษาเช็ค-ภา

สำนวน: ส่วนตัว | ข้อความและเว็บไซต์ (ภาษาเช็ค-ภา ใช้ในตอนท้ายของข้อความเมื่อคุณต้อ งการตอบกลับ

Více

การรับรอง

การรับรอง bab.la สำนวน: การท่องเที่ยว | การรับรอง ภาษารัสเซีย-ภาษาเช็ค Я бы хотел забронировать комнату на ___ночь/ноч(и/ей)/неделю/н едель. (YA by khotel zabronirovat' komnatu na ___ noch'/noch(i/yey)/nede...

Více

Cümle Kalıpları: Kişisel | Duyurular ve Davetiyeler (Çekçe

Cümle Kalıpları: Kişisel | Duyurular ve Davetiyeler (Çekçe S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...

Více

modifikace vtr1000

modifikace vtr1000 rozlišit fázi cyklu čtyřdobého motoru, proto vstřikujeme palivo každou otáčku. Stejně tak dochází ke generování jiskry induktivního zapalování každou otáčku – jednou v kompresi, podruhé ve výfuku. ...

Více