Číslo 2/2006 - Město Planá

Komentáře

Transkript

Číslo 2/2006 - Město Planá
Plánský měsíčník
Ročník 2006
Číslo 2
Zprávy z města
Zastupitelstvo se sešlo na svém 29.jednání dne 25.1.2006. Projednalo a schválilo
rozpočet města na rok 2006, majetkoprávní záležitosti, dvě nové obecně závazné vyhlášky,
které pouze upravují již dříve vydané vyhlášky ( o závazných částech územního plánu a
požární řád města).
Další jednání se sejde 1.března 2006.
Příspěvky na sport a zájmovou činnost
Město Planá každý rok vyčleňuje ve svém rozpočtu určitou sumu peněz na příspěvky
pro sportovní a zájmovou činnost. Dle platných „Zásad…“ měly být kompletní žádosti
podány do 15.ledna na příslušném tiskopisu. Ti, kteří se na příspěvek spoléhají, a na podání
žádosti zapomněli, se vystavují riziku, že pro rok 2006 žádný příspěvek nedostanou.
Zábavy v Kočově
V KD JUVEL se 18.února koná DISCO Ples od 22 hodin. Hrát bude DJ ICE-Cheb.
Pro děti se 25.února od 15 hod. koná Dětský maškarní rej.
Ohlédnutí za Silvestrem
Silvestr na plánském náměstí se stal již tradicí. Občané se zde mohou sejít, společně si
připít na nový rok a popřát si vše nejlepší. V roce 1999 a 2000, kdy se jednalo o přelom
tisíciletí, se konaly mohutné akce s bohatým programem a občerstvením. Při následných
oslavách vždy na náměstí můžeme poslouchat hudbu (živou nebo reprodukovanou), o půlnoci
si připijeme sektem. Kdo má zájem, vystřelí si na náměstí svou pyrotechniku. Vrcholem oslav
je městský ohňostroj.
I o tomto Silvestru se na náměstí sešlo mnoho občanů. Oslava a zejména ohňostroj se
podle ohlasů líbily. Hudba byla tentokrát reprodukovaná. Zajistila ji hudební skupina ERION,
která poskytla svou aparaturu k ozvučení a nahrávky. Erionu bych tímto chtěl velmi
poděkovat. Děkuji také panu Jiřímu Fejtovi za moderování oslavy, plánským hasičům za
asistenci akce a samozřejmě sponzorům ohňostroje, bez jejichž finanční pomoci by půlnoční
ohňostroj nebyl tak mohutný. Službám města Planá bych chtěl poděkovat za úklid prostor po
oslavě, který provedly již na Nový rok v ranních hodinách. Závěrem bych pak chtěl pochválit
plánské občany za to, že nedošlo k žádným excesům – k žádnému úrazu ani ke škodám na
majetku.
Ing. Karel Vrzala, starosta
Tříkrálová sbírka
V sobotu 7.ledna chodily po Plané dvě exoticky vyhlížející skupinky. Byli to tříkráloví
koledníci a vybírali peníze pro lidi v nouzi. V naší oblasti organizovalo tuto sbírku Sdružení
České katolické charity v Mariánských Lázních a vybráno bylo celkem 83.761 Kč. Z toho
v Plané a okolí vybrali koledníci 13.628 Kč. Poděkování patří všem těm, kteří se na
organizaci sbírky podíleli. Výtěžek bude použit částečně na pomoc potřebným v zahraničí, ale
jeho největší část bude použita na realizaci projektů pomoci těm nejpotřebnějším v našem
regionu
Zahrádkáři budou hodnotit
Dne 25.února 2006 v 9 hod. se v jídelně ZŠ na náměstí sejdou plánští zahrádkáři na
výroční členské schůzi ZO ČZS. Zhodnotí činnost a výsledky v roce 2005 a projednají další
směry činnosti v roce 2006. V rámci výroční členské schůze vystoupí zástupce Pozemkového
fondu ČR, aby objasnil důvod zastavení prodeje zahrádek do vlastnictví zahrádkářů.
Následovat bude odborná přednáška. Zahrádkáři se také m.j. dozvědí, jaké akce a zájezdy
s celostátní zahrádkářskou tématikou je čekají v roce 2006.
Srdečně zveme všechny členy ZO ČZS, ale i nové zájemce – zahrádkáře.
Za výbor ZO př. Smrčka
Upozornění
Majitelé psů a ti, kteří mají od města v nájmu pozemky, mohou již od počátku ledna
platit letošní poplatky. Lhůta pro zaplacení končí 31.března 2006.
Pouze do 31.srpna 2006 bude možné požádat o cestovní pas na Městském úřadu v Plané. Od 1.září
2006 bude muset každý žadatel o vydání cestovního pasu jet na Městský úřad v Tachově, kde bude
pořízena jeho fotografie ve speciální fotokabince. Na Městském úřadu v Plané tudíž nebudou po
tomto datu žádosti o vydání cestovního pasu přijímány.
Termín pro výměnu řidičských průkazů vydaných v období od 1.července 1964 do
31.prosince 1993 byl prodloužen do 31.12.2007. Tyto průkazy se vyměňují na MěÚ Tachov
v budově bývalého „okresu“ a žadatel si přinese s sebou průkazovou fotografii. Příslušnou
žádost pak vyplní přímo na místě.
Pozvání k zápisu
Vážení rodiče, milé děti!
Základní škola Planá, náměstí Svobody zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zápisu
do 1. třídy, který proběhne dne 1. února 2006 od 14:00 do 17:00 hodin v budově ZŠ náměstí
Svobody 59 ve 2. patře. Nikdo nemůže zabloudit, neboť žáci 1. stupně v maskách
nejrůznějších zvířátek doprovodí své budoucí spolužáky až na jednotlivá stanoviště.
Zde děti mohou předvést jazykovou připravenost a úroveň matematických představ,
podobně jako všechny své sportovní, estetické a manipulační činnosti.
Zákonný zástupce žáka předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Realizace
zápisu na té či oné škole je podmínkou pro přijetí na tu školu, o kterou mají rodiče zájem.
Prarodičům, rodičům i dětem přejeme příjemně prožité odpoledne.
1. stupeň ZŠ
Na návštěvě ve škole
V pondělí 16.ledna se zvědaví budoucí prvňáčkové mohli podívat do „velké
školy“.Vyzkoušeli si práci u tabule i v lavici, naučili se správně pozdravit a přihlásit se.
Pomohli princezně odčarovat zakletý zámek, protože znali barvy a tvary. Moc se jim líbily
připravené zábavné pohybové hry v hale i tělocvičně. Ve výtvarném bloku si procvičili
hbitost prstíků při vytrhávání veselých obrázků z barevných papírů. Mohli také navštívit
školní družinu. Holčičky a kluci ukázali, co dovedou a jak jsou šikovní. Vždyť z nich už brzy
budou velcí školáci.
A tak se těšíme na shledanou 1.února, kdy proběhne zápis do 1.tříd. Ve škole Na
Valech bude čekat na děti Večerníček s cestou plnou pohádkových zastavení a milých
dárečků.
Za 1.stupeň ZŠ Na Valech Mgr. Libuše Floriánová
Budou se v Plané stavět družstevní byty?
V minulých letech se naše město snažilo využívat všech státem nabízených podpor
bytové výstavby.Naposledy byly postaveny 2 domy pro občany s vymezenými příjmy, každý
o 16 bytových jednotkách.
Nyní není připravována žádná městská bytová výstavby, ale město hodlá podpořit její
jiné formy. V současné době nabízí stát resp. Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) pomoc
družstevní bytové výstavbě. SFRB poskytne na jeden byt družstvu 100.000 Kč jako
nenávratný příspěvek a 700.000 Kč jako zvýhodněnou půjčku zúročenou jen tříprocentním
úrokem.
Podmínkou pro získání uvedených výhod je samozřejmě založení družstva (optimálně
do 22 členů, resp. 22 bytů), dále to, že každý člen složí 20 % ceny bytu.
Město má k dispozici podrobné podmínky pro tuto zvýhodněnou družstevní výstavbu.
Dále má již k dispozici studie dvou domů, každý o 11 bytových jednotkách. Konečnou
podobu bytů lze podle přání stavebníka měnit.
Že by tato výstavba měla být pro občany výhodná, předvedu na jednoduché kalkulaci:
z předpokládané ceny domu lze vypočítat cenu za 1 m2 bytu – 19.000 Kč. Cena bytu o ploše
60 m2 pak činí 1.140.000 Kč (to je včetně vybavení kuchyňskou linkou). Z uvedené částky
musí člen družstva složit 20 % , tedy 228.000 Kč. Od SFRB získá družstvo na byt jako
nenávratnou dotaci 100.000 Kč a 700.000 Kč jako zvýhodněný úvěr. Dále musí družstvo
doplatit 112.000 Kč z jiných zdrojů (úvěr od banky). Úvěry na svůj byt včetně úroků bude
člen družstva splácet měsíčními splátkami. Při úroku 3 % u zvýhodněného úvěru a 5 % úroku
u klasického úvěru od banky bude za byt platit po dobu 20 let měsíčně splátku 4.492 Kč.
K tomu bude samozřejmě jako jinde platit energie a příspěvek do fondu oprav, na jehož výši
se družstvo usnese. Částka 4.492 Kč je sice vyšší, než bývá v současné době nájemné, avšak
zůstane po celých 20 let neměnná, zatímco nájemné v nájemních bytech se bude zvyšovat.
Nespornou výhodou této výstavby je pak to, že družstevník bude užívat svůj vlastní
družstevní byt se všemi výhodami, které to přináší.
Projeví-li občané zájem o tento způsob bytové výstavby a přihlásí-li se aspoň 10
zájemců, bude jim poskytnuta pomoc při založení družstva a určitě i další. Její rozsah určí
zastupitelstvo města.
Občany, kteří mají o družstevní výstavbu zájem, vyzýváme, aby se písemně přihlásili
do 22.února v podatelně Městského úřadu v Plané. Stačí, když v přihlášce uvedou své jméno,
příjmení, adresu a telefon. Zájemci pak budou sezváni na městský úřad k podrobnějšímu
vysvětlení a projednání postupu.
Ing. Karel Vrzala, starosta
Nabídka kulturních akcí
Městské kulturní středisko nabízí na únor 2006:

3.2. zájezd do Komorního divadla v Plzni na představení „Muž z La Manchy“ (první
představení skupiny S 2). Odjezd autobusu v 17.15 Chod. Planá, 17.20 Luční ul., 17.25 vlakové
nádraží, 17.30 autobusové nádraží.

10.2. „Večer poezie“ – ze své vlastní tvorby bude číst paní Jana Zahradníková z Plané.
Klubovna MKS Planá, začátek v 18 hod.

16.2. Sluníčkové posezení s Tetou Kateřinou. Mistr Reiki Kateřina Pokorná je
autorkou „Pozitivního Sabatu“ na Rádiu Egrensis. Večer na téma „Síla drahých kamenů, Úloha
Andělů v našem životě“ a nahlédnutí do numerologie začíná v 18 hod., v sále MěKS Planá.
Vstupné 30 Kč.

25.2. Koncert skupiny ERION spojený s křtem nového CD „Zasněžený moře“. Kino
Planá v 18 hod., vstupné 60 Kč.

Konverzační kursy angličtiny se konají každý čtvrtek od 17 do 18.45 hod. (začátečníci)
a od 19 do 20.45 hod. (pokročilí). Kursovné na jeden měsíc stojí 200 Kč. Výuku vede rodilý
mluvčí p. Keith Morton.

MěKS pořádá zájezd do divadla v Mar. Lázních na dámskou dechovou kapelu
„Járinky“ ve čtvrtek 16.února 2006. Cena vstupenky s dopravou Kč 250. Odjezd autobusu
v 18.50 hod. z AN Planá. Zájemci, hlaste se nejpozději do 10.2.2006 na MěKS Planá.

Další zájezd – tentokrát na dámskou dechovou kapelu „České buchty“ pořádá MěKS
ve čtvrtek 2.března 2006. Divadlo v Mar. Lázních, vstupné s dopravou 250 Kč. Odjezd
autobusu v 18.50 hod. z AN Planá. Zájemci, hlaste se nejpozději do 15.2.2006 na MěKS Planá.
Katolická církev v Plané a okolí v r. 2006
Pravidelná setkávání:
pondělí - 18 hod. - Chodová Planá - modlitební společenství
úterý
- 16 hod. - Planá - fara - modlitby matek
17 hod. - mše sv. s katechezí
čtvrtek - 16 hod. - čas pro vás
- 17 hod. - mše sv. na faře v Plané, poté modlitební společenství
- 16 hod. - růženec a společenství v Chodském Újezdě
soboty – po velikonocích – 1x měsíčně v 10 hod. střídavě Brod nad Tichou, Vysoké
Sedliště, Sv.Anna atd. dle dohody.
NEDĚLE- 9 hod. Planá , 11 hod. - Chodský Újezd,
14 hod. - Chodová Planá, 15.30 hod. – Zadní Chodov
V roce 2006 u nás:
Únor:
2.2. čt. 17 hod. - Planá - Uvedení Páně (Hromnice)
Březen:
2.3. st – 17 hod. - Popeleční středa
Duben:
13.- 15.4. Velikonoční Třídenní v Plané vždy od 17 hod.
16.4. - Boží hod velikonoční - nedělní pořad
17.4. - Pondělí velikonoční: 9 hod. - Brod nad Tichou, 11 hod. - Dolní Jadruž, 14
hod.
Sv. Anna
Květen:
27.5. - Dny víry v Plzni - společná akce
Červen:
4.6. - Seslání Ducha sv. - nedělní pořad
5.6. - 11 hod. - Sv. Anna - mše sv.
11.6. - 11 hod. - Zadní Chodov - poutní mše sv. Nejsv.Trojice
15.6. - 17 hod. - Těla a Krve Páně v Plané
25.6. - 11 hod. - Chodová Planá - pouť sv. Jana Křtitele
Červenec: 27.7. - čtvrtek - 15 h - Vysoké Sedliště - Kirwa
28.7. - pátek - 9 hod. - Planá - pěší pouť z náměstí na Sv.Annu
10 hod. - čs.něm. mše svatá na Sv.Anně
14.30 hod. - Brod nad Tichou - pouť sv.Jakuba
29.7. - sobota - 17 h - Kyjov - P.Maria Andělská
Srpen:
13.8. - 9 hod. - Planá – pouť Nanebevzetí P.Marie
27.8. - ? hod. - Pístov - pouť sv.Bartoloměje
Změny jsou vyhrazeny, dotazy a tvůrčí spolupráce vítány: P.J.Šašek t.607202127,
e-mail: [email protected]
DDM Planá informuje (leden 2006)

Součástí závěru každého roku jsou pro děti vánoční prázdniny se spoustou volného
času. Naše zařízení nabídlo téměř na každý den (kromě dnů svátečních) hlavně pohybové
aktivity. Jaký byl zájem? Stolní tenisté (neregistrovaní v soutěžích) hráli v aule školy náměstí.
Podle očekávání zvítězil Jiří Vrzala, když ve finále porazil L.Bohuňka. V dalším dnu si zahráli
stolní tenis děti i se svými rodiči.V jednotlivcích vyhrál Martin Zeman před Davidem Alexou a
Anikou Metelkovou.Ve čtyřhře smíšených dvojic zvítězil Fr.Metelka se svojí dcerou Anikou,
když porazili L.Bohuňka a Danu Bohuňkovou. ZŠ Valy umožnila dětem skupiny pokročilých
sehrát tenisový turnaj v hale.Mezi mladšími byla nejlepší Julie Kordíková před Danielem
Kokayem a Terezkou Kulířovou (chodí teprve do 3.třídy). Starší kategorii vyhrála Lucka
Zemanová, na 2.místě Anika Metelková před Ríšou Kokayem.V tělocvičně na náměstí se hrála
malá kopaná s líným míčem (nejlépe si vedlo družstvo M. Zeman, S.Horníková, M.Maňurová
a D.Kloužek) a soutěžilo v hodu na koš,florballu a kopu na branku (nejvíce bodů získalo
družstvo R.Horák, D.Makalouš, V.Popelka). Poslední den před Silvestrem mohly děti navštívit
obě klubovny v budově DDM.Větší zájem byl o internet a další hry než o klubové hry
(šachy,dáma,člověče…). Celkem využilo nabídky 62 dětí a mládeže.Za pomoc při organizaci
děkujeme p.Šilhavému a p.Hrbáčkovi.

Pravé zimní počasí a dobré sněhové podmínky umožnily připravit pro děti na páteční
odpoledne soutěže na trati pod Bohušovým vrchem „Na hoblech“.Sešli se bobisté,sáňkaři i
snowboardisté. Na vymezené trati byl označen měřený úsek v délce asi 60 m,výši nájezdu si
děti volily sami. Nejrychlejší byly sáně- Petra Postlová, ,druhý nejrychlejší byl Jenda Staněk na
bobech. Na snowboardu projel trať nejrychleji Pavel Pešta. Sešlo se 25 dětí, přítomní rodiče i
další příznivci povzbuzovali závodníky a taky pomáhali zajistit regulérnost závodu. Nejlepší
získali diplomy a všichni byli odměněni drobnými sladkostmi.

Začátek února je také začátkem 2.pololetí tohoto škol.roku 2005/06. Děti,které
docházejí v rámci mimoškolní činnosti do zájmových kroužků a chtějí pokračovat i ve
2.pololetí, musí prostřednictvím svého vedoucího uhradit patřičný poplatek, jehož výše
zůstává stejná jako v 1.pololetí (keramika 200 Kč, výtvarný a počítače 150 Kč, rybářský 50
Kč,ostatní kroužky 100 Kč, příp. 80 Kč.Termín úhrady do konce měsíce února. Zároveň
nabízíme využít volných míst v některých útvarech a přihlásit se na DDM, kde získáte
potřebné informace.

S předstihem sdělujeme dětem a také rodičům (aby bylo dostatek času na
přípravu),že tradiční dětský maškarní karneval s programem (soutěže,hry,vyhodnocení
nejlepších a nejvtipnějších masek) se bude konat i letos v aule školy v neděli 5.března od 14
hod.

Loutkové představení příběhu, který napsal Josef Lada, „Bubáci a hastrmani“v
provedení divadélka AGNEZ z Č.Lípy shlédly v KINĚ děti mateřských škol a žáci 1.-4.tř.ZŠ Valy.

Plánští organizátoři Běhu Terryho Foxe obdrželi od organizačního týmu poděkování
za uspořádání loňského květnového běhu v našem městě.Celkem se v České republice
aktivně této akce zúčastnilo 62.074 občanů a na konto léčby zhoubných onemocnění byla
vybrána částka 1.834 945,50 Kč. Celkově se zvyšuje počet dětí, klesá podíl dospělé
populace.Význam BTF není pouze ve finanční sbírce, ale také prevence a zdravý životní styl a
morální aspekt. Případy zhoubných onemocnění v našem okolí se množí, a proto bychom si
všichni měli uvědomit, že můžeme něco udělat pro boj s těmito chorobami.To je také jeden
z důvodů, proč Město Planá připravuje BTF i v letošním roce. O termínu a doprovodných
akcích při jeho konání budeme včas veřejnost informovat.
Nabízíme program na jarní prázdniny:
pondělí 6.2. od 9 hod. v tělocvičně ZŠ nám. sportovní soutěže, v aule školy nám.
stolní tenis
úterý 7.2. od 9 hod. v hale ZŠ Valy 2.ročník halového fotbalového turnaje ve
spolupráci s FC Planá
středa 8.2. od 10 hod. na sjezdové dráze „Na hoblech“pod Bohušovým vrchem zimní
soutěže ve sjíždění
čtvrtek 9.2. od 9 hod. v hale ZŠ Valy tenisový turnaj žákovských kategorií
pátek 10.2. od 9 hod. otevřené obě klubovny v budově DDM, náměstí.
v 9.30 hod. odjezd z autobus.nádraží do bazénu do Tachova na volné
plavání. Návrat ve 12.30 hod., přihlášení se zaplacením 60 Kč na DDM do středy
8.2.
Připravujeme: v neděli 5.3. dětský maškarní karneval v aule ZŠ náměstí od 14 hod.
O těchto lidech se moc nemluví
Je to zvláštní. Když je vše v pořádku, tak si většina diváků v kinech neuvědomuje, že
za okýnky sálů jsou zavřeni muži, kteří tam, opuštěni, tráví všechny večery. A Planá má
jednoho promítače, který je v promítací kabině zavřen (dobrovolně) již padesát let.
V lednu 1956 nastoupil do promítací kabiny v kině, které bylo v restauraci U
MEDVĚDA. Dnes se na chátrající budovu, kde byla restaurace, vinárna i příjemný sál, dívá
pouze, když ji míjí na svém kole, které k němu patří neodmyslitelně jako kino a hasičská
zbrojnice. Ten tajemný muž se jmenuje Hermann Vojtěch a stal se živou legendou
PLÁNSKÉHO BIOGRAFU.
Pamatuje všechny změny, kterými procházelo kino v Plané. Neumí si představit, že by
den začínal jinak než návštěvou promítací kabiny, pečlivou kontrolou sálu, předsálí i kotelny.
Zároveň si nikdo neumí představit, že by tento muž onemocněl, protože je vlastně „srdcem“
složitého mechanismu, které zajišťuje jeho chod.
Přestože je již několik let v důchodu, patří k lidem, kteří hravě operují v půdních
prostorách, dovede opravit věci na střeše, zajišťuje opravy kolem opony, jako „veverka se
pohybuje při výměně žárovek v sále kina. Mezitím si na chvíli odskočí k požáru
v Pavlovicích, nebo odstraňuje sníh z výškových budov.
Nic pro něho není problémem. Dokonce si jednu chvíli zahrál i v několika filmech u
režiséra Jaroslava Soukupa, který si ho oblíbil jako nezastupitelného komparsistu. Zeptali
jsme se ho, jestli si pamatuje na první film, který v Plané promítal. Odpověděl bez váhání, že
to byl film AKCE B, který byl v těch letech dost oblíben. Byla jiná doba a televize byla
v plenkách. Pamatuje i vyprodané sály, noční představení, nedělní kina ČAS dopoledne a po
obědě pohádky pro děti. Ještě ten den se promítalo v půl šesté a večer v osm hodin. Plánští
diváci zaplnili kino i na Štědrý den kolem desáté hodiny a přímo z kina chodili na půlnoční do
místního kostela.
Ano, to všechno pamatuje pan Vojtěch, a my všichni, kdo ho známe, mu přejeme, aby
měl před sebou ještě mnoho filmových představení. A pro diváky v sále aby nebyl jen tím
mužem „ tam někde vzadu“.
Jiří Kalaš
Ohlédnutí za rokem 2005
Dětský domov v Plané se od roku 2002 přetváří na dětský domov rodinného typu, I
přesto, že rodinné buňky tvoří 6-8 dětí, nic nebrání tomu, aby děti neustále žily jako jedna
velká rodina v celkovém počtu 29 dětí.
Dětem chybí mnoho věcí, hlavně prostor, ale co jim nechybí, je láska nejbližších, což
jsou tety a strejdové. O tom mnoho napovídají volnočasové aktivity dětí a výsledky, kterých
v této oblasti dosáhly.
Rádi bychom touto cestou zrekapitulovali rok 2004. Např. v červnu byl celý dětský
domov v Chorvatsku u moře. Zúčastnili jsme se také prodejních trhů s vlastními výrobky
našich dětí. Vystupovali jsme na akcích jako je Nejmilejší koncert-regionální i národní kolo,
Prostor pro duši, různá předtančení při plesech, účast na koncertu Paula McCartney v Praze,
na který jsme získali vstupenky od Nadace Terezy Maxové a mnoho dalších. Naše paní
ředitelka se zúčastnila návštěvy u paní Livie Klausové v Lánech. Podařilo se nám pro děti od
14 let založit Dětská konta, na která Nadace manželů Klausových přispívá nemalou částkou.
Oslavami Vánoc jsme zdárně zakončili rok 2004. V roce 2005 jsme se opět s dětmi dohodli,
že se opět zapojíme se svými dovednostmi do pro nás dostupných soutěží a akcí. V lednu –
potápění v bazénu, předtančení na dvou plesech. V únoru předtančení na dalších dvou
plesech, přípravné kolo soutěže Miss dětských domovů. Březen – zimní rekreace
v Krkonoších. Duben – postoupili jsme do republikového kola Miss dětských domovů a
získali 5.místo, účast na regionálním kole Nejmilejšího koncertu v Klatovech, kde jsme
obsadili všech asi 11 kategorií, předtančení na společenském večeru fotbalistů v Chodové
Plané, účast na regionálním kole v sálové kopané v Plzni. Květen – získali jsme vstupenky na
lední revui v Praze, vystoupení v kostele sv. Petra a Pavla v Plané, návštěva fotbalového
zápasu Sparty v Praze, předtančení na společenském večeru v Zadním Chodově a v Tachově,
účast na republikovém kole Nejmilejšího koncertu v Kolíně(jako vítězové regionálního kola).
Červen – účast na mezinárodním hudebním festivalu v Chomutově Můj koncert (ze 124
dětských domovů v ČR jich zde vystupovalo 6 a my byli mezi nimi), účast na přehlídce
Prostor pro duši v Tachově, následně v Praze, prodejní trhy „Život rozkvétá v tvých rukou“
v ZOO Plzeň- regionální kolo, postoupili jsme do republikového, přehlídkové vystoupení
„Když prší, kvetou paraplíčka“, návštěva baletu „Labutí jezero“ v Národním divadle.
Červenec a srpen – prázdninové výjezdy, týden na Vysočině, výlety do Prahy, na chatu k tetě,
na chatu ke strejdovi – pěšky, na kole, vlakem, autem… Září – výlety na kolech do
nejbližšího okolí, dvanáctidenní ozdravný pobyt v Chorvatsku na Šibenické riviéře, dvě děti
na ozdravném pobytu „Mořský koník“ v Černé Hoře, potápění v pavlovickém lomu, výlet za
krásami přírody do Františkových Lázní, otevření samostatné rodinné buňky pro nezletilé
matky a jejich děti (nyní máme již 4 matky a 4 miminka). Říjen – účast na vernisáži,
republikové kolo Malé jevištní formy, kam jsme postoupili z Plzeňského kraje jako jediný
dětský domov, účast na vernisáži v Plané, návštěva muzikálu Tajemství v Praze, sjezd
bubeníků v Plzni. Listopad – účast na vernisáži A.Burešové v Domažlicích, hokejový zápas
ČR-Moskva, návštěva divadla v Plzni. Prosinec – vystoupení na společenském večeru
v Nahém Újezdci, vystoupení na Mikulášské besídce v plánském kině, Mikuláš pro naše
nejmenší v DD, Posezení u vánočního čaje, kam jsme rádi pozvali sobě milé lidi, vystoupení
v ZŠ náměstí Svobody.
Jak je vidět, děti v dětském domově nestrádají ani se nenudí. Je pravda, že nám
chyběla vlastní budova, kterou dnes již máme (získali jsme ji výměnou naší původní budovy
s budovou Policie ČR) a potřebujeme ji rekonstruovat. Zatím na to nemáme prostředky, ale
věříme, že nám náš zřizovatel pomůže a že brzy budeme moci říkat „tady jsme doma“.
Všichni pracovníci usilují svojí prací o úsměvy a rozzářené oči dětí, což se jim daří a plně
věřím, že až budeme „ve svém“, naše děti budou ještě šťastnější a spokojenější.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem příznivcům našeho dětského domova, zvláště
pak jeho pracovníkům, Městskému úřadu v Plané, zvláště pak starostovi p.ing. Vrzalovi,
tajemnici p. Michaele Mertlové a dalším. Dále je třeba poděkovat p. Evě Kličkové, která při
žádné příležitosti, která se týká dětí, nezapomene obdarovat děti malým dárečkem. Děkuji i
p.ing. Anně Janovcové, bývalé starostce Brodu n.T., která na naše děti také nezapomíná.
Poděkování patří i všem ostatním, kteří nám pomohli (např. nám darovali oblečky na
miminka, kočárek, hračky a jiné). Děkuji všem nejen jménem svým, ale i jménem všech
pracovníků a dětí z dětského domova za to, že berete naše děti takové, jaké jsou.
Za Dětský domov v Plané Mgr. Jitka Tvarogová, ředitelka
Dva kostelíky
Ve spádové oblasti Plané máme kromě mnoha jiných dva kostelíky s velmi starou
historií sahající do rané gotiky.Oba mají pohnutý a zajímavý osud. Jeden z nich,kostel
sv.Petra a Pavla, je v Plané u cesty směrem k Otínu. Právě v Otíně je ten druhý kostelík. V
minulosti měl pohnutý osud kostelík v Plané. Císař Josef jej nechal odsvětit, pak z něj byl
sklad či sýpka, až počátkem dvacátého století byla snaha jej opět vrátit svému účelu a
v devadesátých letech se dočkal plné rehabilitace, byl opraven a zrestaurován. Kostelík
v Otíně po dlouhá období sloužil svému účelu, byl opatrován.Pak ale přišly poválečné roky a
na kostelík se v duchu té doby pozapomnělo. Tak se stalo,že v sedmdesátých letech spadl
krov nad lodí a krov věže je dnes tak chatrný, že nikdo nemá odvahu jeho stav prozkoumat.
Nad vzácným gotickým presbytářem byl naštěstí v devadesátých letech zbudován provizorní
krůvek, takže tato stavební perla snad bude ještě nějaký čas odolávat zubu času. Osudy těchto
objektů se tedy zdají jasné. Jenže v poslední době jsou tu změny. Zatímco kostelík v Plané je
tichý, uzavřený a pro kolemjdoucího poutníka nepřístupný, kostelík v Otíně ožívá. Zeptáte li
se, jak je to možné, nabízí se odpověď. Kostelík v Otíně dostal svoji dobrou duši. Tou je
sdružení otínských občanů, kteří se rozhodli kostelíku pomoci. Kolem kostelíka se počaly dít
nezvyklé věci. Okolí bylo vyčištěno, zmizely náletové dřeviny, takže najednou byly k vidění
středověké architektonické skvosty a vnitřek kostela byl v rámci možností vyklizen a upraven.
Ještě jeden malý zázrak se stal. Kdo se vydal Štědrý večer v roce 2005 směrem k Otínu, míjel
kostelík sv.Petra a Pavla v Plané. Ten byl tichý, jaksi zasmušilý, s uzavřenou branou a bez
rozsvícené svíce. V Otíně však čekalo překvapení. Skoro až mystický obraz kostela
s nasvíceným interiérem, ve kterém zněla živá hudba. A světe div se, kostelík byl plný lidí.
Pod klenbou ještě zachovalého presbytáře u polorozpadlé kamenné menzy oltáře zněla
vánoční hudba a zpěvy. To Pavel Nutil s Marií Pourovou připravili nádherný štědrovečerní
zážitek umocněný výborným čajem s rumem od Jany Nutilové. Co říci na závěr? Kostelík
v Otíně je ruinou,ale žije péčí lidí, kteří se snaží o jeho záchranu.
M Antropius
Inzerát
Prodejna ICE HOCKEY SHOP (sportovní prodejna se zaměřením na lední hokej) na
zimním stadionu v Mariánských Lázních HLEDÁ NÁJEMCE (provozovatele). NÁSTUP
MOŽNÝ IHNED. Výhodné platové podmínky. TEL.: 354 623 195, 354 602 704
Inzerát
Rybí restaurace „Na náměstí“ přijme servírku nebo číšníka do stálého pracovního
poměru. Kontakt na tel.: 721 380 096.
Inzerát
HC MARIÁNSKÉ LÁZNĚ.cz pořádá nábor chlapců ve věku od 4 let. Chlapci
s rodiči se mohou hlásit každý všední den v sekretariátu hokejového klubu na zimním
stadionu u pana Práchenského nebo na tel.číslech 354 602025, 736648500. Hokejový oddíl
pomůže rodičům zabezpečit základní hokejovou výstroj.
Záštitu nad HC Mariánské Lázně. cz převzal Petr Svoboda, střelec Zlatého gólu
z Nagana.
Inzerát
V. PLES SPORTOVCŮ
25. února 2006 od 20.00 hod
společenský dům CASINO v Mariánských Lázních.
Bohatý program * mimořádná tombola * hudební skupina HOLLYWOOD SHOW
Rezervace a předprodej vstupenek:
Infocentrum, hlavní třída Mar. Lázně
SPORT-SERVIS ML s.r.o. – kancelář na Zimním stadionu v Mar. Lázních
Tel./fax: 354 602 704
Tel.: 354 602 702
e-mail: [email protected]
Inzerát
Julek Velký, kulturní dům JUVEL Kočov, nabízí: možnost pořádání zábav, plesů,
diskoték, technopárty, Hip Hop párty, Systémů, Street párty, firemních večerů, rodinných
oslav, pořádání dětských programů (Dny dětí, maškarní bály, vánoční besídky ) a dalších
společenských akcí. Je zde 200 míst k sezení, osvětlení a ozvučení sálu, jeviště, opona,
taneční GO GO tyče.
Pro informace volejte: Julek Velký - 732 741 945, sledujte plakátovací plochy a denní
tisk.
Inzerát
Koupím domácí švestková povidla. Nabídněte.Telefon: 374 792 263.
Inzerát
Julek Velký – autoklempíř – dílna Planá, v centru města. Nabízíme volné kapacity pro
příjem středních oprav karosérií a laků u osobních automobilů jakékoliv značky a stáří.
Informace na tel.č. 732 741 945.
Inzerát
Malířské a dokončovací práce stavební – Petr Štulajter – vnitřní malby, šlechtěné
omítky, plovoucí a lité podlahy. Přijímáme už objednávky na zateplování a renovace fasád.
Telefon: 604 612 198, 374 793 193.
Inzerát
Nabízíme relaxace v sauně, vhirpoolu, solárium, zrcadlové letiště. To vše pro dvě
osoby přes den či noc, klidné prostředí, 3 km od Plané. Telefon 605 008 285.
Inzerát
„22“
Dvaadvacítka je ruleta bar a herna v Plané, kde můžete létat bez obav i Vy NONSTOP 365 dní v roce !!!
Znáte snad jinou hernu s americkou ruletou, která Vám vedle vysokých výher nabídne
i dokonalé a přitom levné občerstvení po 24 hodin ?
- nám. Svobody 22, Planá, vedle Raiffeisenbank, naproti kinu, info - rezervace :
777 655 706
„LEDNOVÉ AKCE POKRAČUJÍ“ KAŽDÝ VÍKEND !!!
V únoru Vás čeká nové prostředí a velké překvapení.
www.plana22.com
Inzerát
Dubové podlahy, schody, střešní okna. Tel. 777 788 164.
Inzerát
Nabízíme rekvalifikační kurzy: masér, saunér, pedikúra. Akreditováno MŠMT,
možnost získání ŽL. Dále kurz reflexní terapie, tibetská masáž, shiatsu aj. Individuální výuka.
Tel. 602 478 448, 604 238 911.
Inzerát
Areál přírodního koupaliště v Plané – restaurace – možnost konání rodinných oslav,
svateb, rautů apod., cca 60 míst. Objednávky na tel./fax 374 798 441, tel. 374 724 103, mobil
607 815 364
Inzerát
Autobazar MAGIC-CARS
Připravte svého miláčka na zimu!
Zimní akce:
Autobaterie STARLINE
3letá záruka, výměna v ceně!
44 Ah 850 Kč
55 Ah 1.050 Kč
66 Ah 1.200 Kč
74 Ah 1.300 Kč
… ale to není vše.
Při zakoupení čtyř nových pneumatik
montáž včetně vyvážení ZDARMA!!
Škoda Felicia, Favorit již od 950 Kč
za kus.
Kde nás najdete? Planá, Zámecká 138.
Tel: 374 798 268, 776 798 268
Inzerát
Autobazar MAGIC-CARS

komisní prodej bez parkovného !!!

bezplatná inzerce Vašeho vozu na internetu

prodej vozidel za hotové i na splátky

profinancování Vašeho vozidla

prodej protiúčtem

sjednání zákonného i havarijního pojištění
Dále nabízíme :

pneuservis osobních i nákladních vozidel

prodej starších náhradních dílů VW

prodej nových náhradních dílů všech značek

prodej a montáž tažných zařízení
+ zásilková služba po celé ČR

půjčovna vleků, osobních i dodávkových vozidel
Kde nás najdete ?
MAGIC-CARS s.r.o., Zámecká 183, 348 15 Planá
Tel : 374 798 268, 374 798 348, 776 798 268, 374 798 437
Inzerát
Firma D+D Milan Doubek
Čištění peří, šití prošívaných dek, peřin a polštářů.
Prošívaná deka 850 Kč, peřina 790 Kč, polštář 219 Kč
Ceny jsou včetně kvalitní sypkoviny, šití a čištění peří.
Doprava zdarma!!!
Tel.č. 608 305 506, 608 305 970
Inzerát
FIT-SPORTBAR
TIPSPORT – sázková kancelář, TIPGAMES – ruleta, automaty, BAR, PROJEKCE
sportovních přenosů. Možnost pořádání soukromých oslav a večírků. Otevřeno od 9.30 hod.
Informace na tel. 374 798 091, 602 496 520. SOKOLOVNA – dříve DISCO FIT, Revoluční
217, Planá.
Inzerát
Jedinečný produkt na našem trhu!
Půjčka ve stylu americké půjčky, bez prokazování příjmů, bez jakýchkoliv poplatků.
Půjčka vhodná pro každého, zaměstnance, nezaměstnané, důchodce, lidé s exekucí, se
záznamem v registru.
Vše velice jednoduché a rychlé. Dále nabízíme klasické půjčky a hypotéky, oddlužení,
přeúvěrování stávajících nevýhod. úvěrů a dále veškeré služby realitní kanceláře (nabídka a
poptávka nemovitostí, veškeré fin.a právnické služby zajistíme).
Najdete nás v ulici Dukelských hrdinů 102, Planá (bývalé kosmetické studio paní
Císařové).
Domluvte si schůzku na tel. čísle 606 332 905.
Plánský měsíčník. Vydává Město Planá, IČO 00260096. Redakce: Michaela Mertlová, ing. Karel
Vrzala. Telefon 374 752 911, 374 792 100, fax 374 752 929, e-mail: [email protected]
Registrováno u MK ČR pod reg.zn. MK ČR E 13389. Vychází jedenkrát měsíčně. K dostání na poště, v
papírnictvích Planfilm, OD Hraničář, v trafice p.Filipa, v koloniálu p. Červeňáka, v novinových stáncích na
sídlišti, na autob. nádraží, nádraží ČD a na radnici. Příspěvky a náměty posílejte poštou, předávejte osobně v
podatelně nebo dávejte do poštovní schránky umístěné zvenku na pravé straně vchodových dveří. Uzávěrka
každého 22.dne v měsíci. Omluvte případné chyby v textu. Tisk Lieblprint Planá, tel.374 794 056.

Podobné dokumenty