Září 2007 (formát PDF / 1 MB )

Komentáře

Transkript

Září 2007 (formát PDF / 1 MB )
KulturnÌ podzim
35
ZÁŘÍ
2007
V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
Ëas dovolen˝ch a pr·zdnin je za n·mi a vϯÌm, ûe kaûd˝ z V·s sv˘j Ëas odpoËinku proûil tak,
jak mÏl v ˙myslu. P¯echod z bezstarostnÈho reûimu absolutnÌho volna do bÏûn˝ch dn˘ vöednÌho ûivota bude (Ëi jiû byl) pro mnohÈ z n·s svÌzelnou chvÌlÌ. P¯edevöÌm naöe dÏti ñ plny dojm˘
z dvoumÏsÌËnÌho volna ñ si budou zvykat a nepochybnÏ si z·hy zvyknou na rytmus bÏhu ökolnÌho ûivota. Vöechny dÏti, i ty naöe vinohradskÈ, jsou ñ a to je dob¯e ñ ËilÈ a velmi ûivÈ bytosti.
OslnÏny letnÌm sluncem, kterÈho si letos uûily vskutku mimo¯·dnÏ a prolnuty mnoha pr·zdninov˝mi dojmy a z·ûitky, nebudou zpoË·tku tak vnÌmavÈ ke svÈmu okolÌ. Proto se obracÌm
s apelem do ¯ad n·s, vinohradsk˝ch ¯idiˢ, abychom byli jeötÏ obez¯etnÏjöÌ u p¯echod˘ pro
chodce, ale nejen u nich, abychom se rozhlÈdli radÏji dvakr·t neûli jednou, zkr·tka abychom
vÌce neû kdy jindy vedli svÈ automobily s rozvahou a ohleduplnostÌ.
LetoönÌ mimo¯·dnÏ teplÈ a sluneËnÈ poËasÌ jistÏ p¯ivÌtala vÏtöina VinohraÔan˘. Ide·lnÌ
podmÌnky pro vyuûitÌ letnÌch dn˘ p¯in·öÌ pr·vÏ sluneËnÈ poËasÌ. Na druhÈ stranÏ velkÈ sucho,
kterÈ doprov·zelo ony sluncem projasnÏnÈ letnÌ dny, se podepsalo na tv·¯i Vinohrad v podobÏ
zeûloutlÈ tr·vy a vyprahlÈ p˘dy. MnozÌ z n·s v onom Ëase letnÌch veder r·di vyhledali Ëi
alespoÚ bÏhem ch˘ze vyuûili stÌn poskytnut˝ stromy nebo stromo¯adÌm. Stromy ñ a zeleÚ v˘bec ñ nejen poskytujÌ lidem mnohdy sp·sn˝ stÌn. Ony takÈ v Ëase ved¯in udrûujÌ p¯ijatelnou
vlhkost a mÌrnÌ (nap¯Ìklad v podmÌnk·ch Vinohrad) s·lavÈ teplo rozp·lenÈho asfaltu a betonu. Stromy a zeleÚ, kr·tce povÏzeno, zmÌrÚujÌ dopady nep¯Ìzniv˝ch vliv˘ oteplov·nÌ a z·sadnÏ zlepöujÌ a zp¯ÌjemÚujÌ ûivot lidÌ p¯edevöÌm ve mÏstech, pro kter· jsou charakteristickÈ
asfaltem a betonem (mnohdy zbyteËnÏ) zastavÏnÈ plochy. Vinohrady jsou z tohoto pohledu
vhodn˝m p¯Ìkladem.
Pro dalöÌ zlepöenÌ vinohradskÈho ûivotnÌho prost¯edÌ uËinila radnice pr·vÏ v Ëase pr·zdnin v˝znamn˝ krok. V polovinÏ Ëervence p¯evzal starosta mÏstskÈ Ë·sti projekt posuzujÌcÌ
kvalitu zdejöÌ zelenÏ a navrhujÌcÌ nejen dalöÌ postup v˝sadby. Projekt, kter˝ radnice zadala
v minulÈm roce, vypracovala renomovan· zahradnÌ architektka Ing. V·gnerov·, kter· rovnÏû
¯eöÌ a navrhuje v˝sadbu strom˘, tr·vnÌk˘ a dalöÌch d¯evin u dobudov·vanÈho gar·ûovÈho objektu p¯i l·vce na éaroöickÈ (VlËnovskÈ) ulici.Tento objekt, pakliûe lehce odboËÌm od tÈmatu,
by mÏl od podzimu letoönÌho roku pojmout p¯es sto t¯icet automobil˘. P¯ilÈhat k nÏmu bude
ve¯ejnÈ parkoviötÏ umoûÚujÌcÌ parkov·nÌ p¯ibliûnÏ dvaceti aut.
O postupnÈm naplÚov·nÌ z·mÏru radnice ñ zlepöovat ûivotnÌ prost¯edÌ p¯edevöÌm v˝sadbou novÈ zelenÏ, kter˝ ztv·rÚuje projekt Ing. V·gnerovÈ, V·s budu, v·ûenÌ VinoraÔanÈ, r·d
informovat na str·nk·ch dalöÌch ËÌsel naöeho mÏsÌËnÌku. P¯eji V·m vöem öùastnÈ a ˙spÏönÈ
vykroËenÌ do popr·zdninov˝ch ÑvöednÌchì dn˘ nadch·zejÌcÌho vinohradskÈho podzimu.
PhDr. Ji¯Ì »ejka, starosta
BavÌme se
na Vinohradech
s pivovarem Starobrno
KaûdoroËnÏ vÌt· po pr·zdnin·ch tento celodennÌ z·bavnÌ
program stovky obyvatel mÏstskÈ Ë·sti a dalöÌ n·vötÏvnÌky
z Brna.
Fotografie ze soutÏûe o ÑVinohradskÈ madloì. Foto: archiv.
www.kvicvinohradybrno.cz
SrdeËnÏ zveme na besedu obËan˘ Vinohrad se starostou Ji¯Ìm »ejkou.
Setk·nÌ se uskuteËnÌ v pondÏlÌ 17. z·¯Ì v 17 hodin v zasedacÌ
mÌstnosti Zastupitelstva M» Brno-Vinohrady (v p¯ÌzemÌ budovy radnice).
■1■
PoË·tek z·¯Ì je vstupem do podzimnÌ
a zimnÌ Ë·sti kulturnÌho dÏnÌ v mÏstskÈ Ë·sti.
KVIC p¯ipravilo kulturnÌ a sportovnÌ nabÌdku,
kter· oslovÌ i ty, kte¯Ì budou jeötÏ v pr·zdninovÈm opojenÌ: jiû v nedÏli 2. z·¯Ì m˘ûete tanËit
v rytmu sirtaki za zpÏvu zn·mÈ ¯eckÈ zpÏvaËky
a brnÏnskÈ rodaËky Froso Tarasidu. Zah·jenÌ
KULTURNÕHO PODZIMU na Vinohradech
ozdobÌ vernis·û v˝stavy olejomaleb a koûen˝ch aplikacÌ Aleny KojdlovÈ, a posezenÌ
s cimb·lovou muzikou, to vöe ve SpoleËenskÈm s·le a na volnÈ ploöe v proluce u poöty na
P·lavskÈm n·mÏstÌ od 15 hodin ñ s posezenÌm
a obËerstvenÌm, tedy kr·sn· p¯Ìleûitost jak se
setkat s p¯·teli a sousedy po dovolen˝ch. N·sledujÌcÌ sobotu 8. z·¯Ì Ëek· VinohraÔany celodennÌ z·bavnÌ program BavÌme se na Vinohradech s pivovarem Starobrno, kter˝ se
uskuteËnÌ na volnÈ ploöe pod EZä »ejkovick·.
VinohraÔany pozdravÌ ve svÈm vystoupenÌ
nap¯Ìklad NaÔa Urb·nkov·. Z·¯ijov˝ kulturnÌ
program pak zakonËÌ v den st·tnÌho sv·tku 28.
z·¯Ì Den Vinohrad. V pestrÈm programu vystoupÌ v prostoru (opÏt u poöty) na ÑP·lav·kuì
pÏveck˝ sbor Blahoslava Hajnce, folklÛrnÌ
soubory z partnersk˝ch Vajnor a z Brna zahrajÌ k dobrÈ n·ladÏ a tanci. KulturnÌ ve¯ejnost
se tedy v z·¯Ì m· opravdu na co tÏöit! A co navÌc? Sport: 20. z·¯Ì startuje v 16 hodin BÏh
o poh·r dvou starost˘ ñ odloûen˝ z·vod p¯espolnÌho bÏhu mezi radnicemi Vinohrady a LÌöeÚ, kter˝ zma¯ilo poËasÌ. A kdo radÏji sportov·nÌ pod st¯echou ñ m˘ûe si 20. z·¯Ì od 16
hodin potrÈnovat ve vinohradskÈm PROBE na
ÑP·lav·kuì na v·noËnÌ turnaj v kuûelk·ch.
(red)
Hled·me
Ñstr·ûce p¯echoduì
Chcete p¯ispÏt ke zv˝öenÌ bezpeËnosti dÏtÌ
p¯i jejich cestÏ do ökoly? Jste tomu ochotni vÏnovat Ë·st svÈho volnÈho Ëasu?
Zapojte se do projektu ÑStr·ûce p¯echoduì.
CÌlem projektu p¯ipravenÈho Odborem
prevence MÏstskÈ policie Brno je zv˝öit bezpeËnost chodc˘ a zejmÈna dÏtÌ p¯i cestÏ do
ökoly. Str·ûce p¯echodu je dobrovolnÌk, kter˝
pom·h· zajistit bezpeËnÈ p¯ech·zenÌ ökolnÌ
ml·deûe na p¯echodech v blÌzkosti ökolsk˝ch
za¯ÌzenÌ. Se str·ûci p¯echod˘ se m˘ûete setkat
v ¯adÏ vyspÏl˝ch zemÌch a vöude je jejich Ëinnost p¯Ìnosn· a spoleËensky cenÏn·.
St·t se takov˝m str·ûcem p¯echodu p¯itom
nenÌ nic sloûitÈho ñ postaËÌ chuù pomoci, odpovÌdajÌcÌ zdravotnÌ stav, plnoletost a absolvov·nÌ kr·tkÈho ökolenÌ z vybran˝ch pr·vnÌch
p¯edpis˘, prvnÌ pomoci a n·cviku zastavov·nÌ
vozidel. V zahraniËÌ tuto Ëinnost ˙spÏönÏ vykon·vajÌ i senio¯i, ale i t¯eba maminky na mate¯skÈ dovolenÈ. VeökerÈ p¯edepsanÈ vybavenÌ
(reflexnÌ vesta, zastavovacÌ terË atp.) poskytne
str·ûc˘m MP zdarma. PrvnÌmi str·ûci p¯echod˘ v BrnÏ budou od novÈho ökolnÌho roku
(pokraËov·nÌ na str. 3)
Z 11. sch˘ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady, konanÈ dne 19. Ëervna 2007
Rada m. Ë. schv·lila:
ñ p¯idÏlenÌ bod˘ ûadatel˘m o byt u novÏ podan˝ch û·dostÌ ve dvou p¯Ìpadech.
ñ p¯idÏlenÌ bod˘ ûadatel˘m o byt za dalöÌ rok
trv·nÌ û·dosti v pades·ti dvou p¯Ìpadech.
ñ n·vrh na projedn·nÌ p¯ÌpadnÈho p¯idÏlenÌ bod˘
u doplnÏn˝ch û·dostÌ v jednom p¯ÌpadÏ.
ñ prodlouûenÌ n·jemnÌ smlouvy ve Ëty¯ech p¯Ìpadech.
ñ prodlouûenÌ n·jemnÌ smlouvy v jednom p¯ÌpadÏ.
ñ rozö̯enÌ n·jmu bytu v jednom p¯ÌpadÏ.
ñ dohodu o v˝mÏnÏ bytu v sedmi p¯Ìpadech.
ñ pron·jem nebytov˝ch prostor ve dvou p¯Ìpadech.
ñ v˝povÏÔ z n·jmu bytu n·jemc˘m v sedmi p¯Ìpadech.
ñ poskytnutÌ p¯Ìst¯eöÌ v jednom p¯ÌpadÏ.
ñ Ëerp·nÌ rezervy p¯i realizaci zak·zky ÑRegenerace obytnÈho souboru m. Ë. Brno-Vinohradyì.
ñ zad·nÌ ve¯ejnÈ zak·zky ÑR·mcov· smlouva na
˙drûbu a opravy bytov˝ch dom˘ì.
ñ upraven˝ harmonogram zad·nÌ ve¯ejnÈ zak·zky.
ñ rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 16.
ñ prominutÌ n·klad˘ ¯ÌzenÌ a ukonËenÌ n·jemnÌ
smlouvy.
ñ pron·jem Ë·sti pozemku k. ˙. éidenice.
ñ vyj·d¯enÌ k pozemk˘m k. ˙. éidenice.
ñ ukonËenÌ n·jemnÌch smluv n·jemc˘ pozemku
k. ˙. éidenice dohodou a uzav¯enÌ nov˝ch n·jemnÌch smluv se st·vajÌcÌmi n·jemci.
ñ povolenÌ vstupu do zelenÏ ñ dohodu o sloûenÌ
kauce p¯ed povolenÌm vstupu s firmami prov·dÏjÌcÌmi regeneraci bytov˝ch dom˘.
ñ pron·jmy tÏlocviËen v budovÏ MutÏnick· 23
pro ökolnÌ rok 2007/2008.
ñ pron·jem tÏlocviËen v budovÏ MutÏnick· 23
na ökolnÌ rok 2007/2008 pro EZä »ejkovick·.
ñ dodatek Ë. 1 ke smlouvÏ o n·jmu nebytov˝ch
prostor v Zä Bzeneck· 23.
ñ v˝zvu k pod·nÌ nabÌdky na ve¯ejnou zak·zku
III. etapy rekonstrukce sportovnÌho h¯iötÏ Zä
MutÏnick·.
ñ zahraniËnÌ sluûebnÌ cestu do Bratislavy-Vajnor.
ñ termÌny zased·nÌ Rady m. Ë. Brno-Vinohrady
na II. pololetÌ r. 2007: 12. RM» Brno-Vinohrady 28. 8., 13. RM» Brno-Vinohrady 18. 9., 14.
RM» Brno-Vinohrady 9. 10., 15. RM» BrnoVinohrady 30. 10., 16. RM» Brno-Vinohrady
20. 11., 17. RM» Brno-Vinohrady 11. 12.
vûdy v 15 hodin.
ñ po¯adÌ vyhodnocen˝ch nabÌdek zaslan˝ch
v r·mci vyhl·öenÈ popt·vky na dodavatele pracÌ: na celoroËnÌ ˙drûbu komunikacÌ, komunikaËnÌch ploch, parkoviöù a chodnÌk˘ v m. Ë.
Brno-Vinohrady na rok 2007/2008 ñ Flora-servis LubomÌr Straka, ZahradnickÈ pr·ce Otakar
Kryötof, A.S.A. Sluûby éabov¯esky, s.r.o., äimek 96, spol. s r. o.
ñ zvl·ötnÌ komisi k ¯eöenÌ moûnosti zmÌrnÏnÌ tvrdosti Pravidel pro vym·h·nÌ nedoplatk˘ n·jemnÈho z prodlenÌ plateb za sluûby spojenÈ
s uûÌv·nÌm byt˘.
ñ text V˝zvy k pod·nÌ nabÌdky na ve¯ejnou zak·zku malÈho rozsahu na zÌsk·nÌ poradenskÈ
firmy k p¯ÌpravÏ û·dosti a souvisejÌcÌ dokumentace a Dohled nad realizacÌ projekt˘ a poskytov·nÌ sluûeb s tÌm spojen˝ch k pod·nÌ û·dosti o dotaci z fond˘ EU na stavebnÌ ˙pravy
Zä Bzeneck· ñ budova MutÏnick·.
ñ z·mÏr pron·jmu nebytov˝ch prostor v budovÏ
Zä Bzeneck· 23 JoötovÏ akademii, o.p.s v p¯ÌpadÏ, ûe nebude uzav¯ena smlouva o pron·jmu
v budovÏ Zä Bzeneck· 23 Gymn·ziu Globe
s.r.o.
Rada m. Ë. neschv·lila:
ñ n·vrh na projedn·nÌ p¯ÌpadnÈho p¯idÏlenÌ bod˘
u doplnÏn˝ch û·dostÌ v jednom p¯ÌpadÏ.
Z mimo¯·dnÈ sch˘ze Rady
m. Ë. Brno-Vinohrady,
konanÈ dne 28. 6. 2007
ñ rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 17 a 18.
ñ v˝bÏr dodavatele na ve¯ejnou zak·zku ñ ÑIII.
etapa rekonstrukce sportovnÌho h¯iötÏ Zä
MutÏnick·ì.
ñ ponech·nÌ dubu letnÌho na stanoviöti a provedenÌ zmÏny dÈlky u doskoËiötÏ pro skok dalek˝.
ñ starostovi m. Ë. sluûebnÌ zahraniËnÌ cestu do
partnerskÈ obce Bratislava-Vajnory dne 25. 8.
Rada m. Ë. vzala na vÏdomÌ:
ñ p¯echod n·jmu k bytu ve dvou p¯Ìpadech.
ñ vyj·d¯enÌ vedoucÌho odboru bytovÈho a vöeobecnÈho ke zpr·vÏ KontrolnÌho v˝boru ZM»
Brno-Vinohrady o pr˘bÏhu vym·h·nÌ pohled·vek n·jemnÈho u obecnÌch byt˘.
ñ znaleck˝ posudek Ing. ämit·ka a stanovisko
J. Koci·na ke k·cenÌ d¯evin v souvislosti
s ˙pravou h¯iötÏ Zä MutÏnick·.
Rada m. Ë. neschv·lila:
ñ û·dost o spl·tkov˝ kalend·¯ ve dvou p¯Ìpadech.
Rada m. Ë. nesouhlasila:
ñ s umÌstÏnÌm 21 ks neosvÏtlen˝ch reklamnÌch
panel˘ na jiûnÌ stranÏ st·vajÌcÌho oplocenÌ parkoviötÏ p¯i ul. VÏstonickÈ.
Rada m. Ë. trvala:
ñ na usnesenÌ, Ë. 300/07/5, kter˝m neschv·lila
prominutÌ platby. RozhodnutÌ RM» je koneËnÈ.
Rada m. Ë. jmenovala:
ñ komisi pro otevÌr·nÌ ob·lek pro v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ a hodnotÌcÌ komisi pro posouzenÌ nabÌdek
uchazeˢ ve¯ejnÈ zak·zky ÑR·mcov· smlouva
na ˙drûbu a opravy bytov˝ch dom˘ Brno-Vi(⁄M»)
nohradyì.
Rada m. Ë. schv·lila:
ñ mand·tnÌ smlouvu mezi Statut·rnÌm mÏstem
Brnem ñ MÏstskou Ë·stÌ Brno-Vinohrady
a Leopoldem Goldou, na ve¯ejnou zak·zku
malÈho rozsahu ÑVym·h·nÌ pohled·vek po
lh˘tÏ splatnostiì.
Rada m. Ë. vzala na vÏdomÌ:
ñ v˝bÏr dodavatele pro zajiötÏnÌ ÑCeloroËnÌ
˙drûba ploch ve¯ejnÈ zelenÏ, park˘, dÏtsk˝ch
h¯iöù a sportoviöù v sÌdliöti Vinohradyì.
Rada m. Ë. vybÌrala:
ñ n·vrh na uzav¯enÌ smlouvy o dÌlo na p¯epojenÌ
kanalizaËnÌch p¯Ìpojek ñ objekt Blatnick· 9/11.
Z mimo¯·dnÈ sch˘ze Rady
m. Ë. Brno-Vinohrady,
konanÈ dne 17. 7. 2007
Rady m. Ë. schv·lila:
ñ pron·jem nebytov˝ch prostor ve dvou p¯Ìpadech.
ñ dohodu o v˝mÏnÏ bytu ve dvou p¯Ìpadech.
ñ pron·jem bytu.
ñ uzav¯enÌ spl·t. kalend·¯e v osmi p¯Ìpadech.
ñ v˝povÏÔ z n·jmu bytu n·jemc˘m ve t¯ech p¯Ìpadech.
■2■
ñ prominutÌ platby na ˙hradu n·klad˘ za vyklizenÌ nebytov˝ch prostor v jednom p¯ÌpadÏ.
ñ poskytnutÌ dotace z rozpoËtu m. Ë. Brno-Vinohrady Svazu d˘chodc˘ »R, mÏstskÈ organizaci
Brno.
Rada m. Ë. vzala na vÏdomÌ:
ñ p¯echod n·jmu k bytu ve t¯ech p¯Ìpadech.
ñ v˝povÏÔ n·jmu nebytov˝ch prostor v domÏ
VlËnovsk· 3 a schv·lila zmÏnu ˙Ëelu vyuûitÌ
prostor z prodejny smÌöenÈho zboûÌ na prodejnu ÑSecond handì.
ñ n·vrh Vyhl·öky o systÈmu shromaûÔov·nÌ sbÏru, p¯epravy, t¯ÌdÏnÌ, vyuûÌv·nÌ a odstraÚov·nÌ
komun·lnÌho odpadu vznikajÌcÌho na ˙zemÌ
statut·rnÌho mÏsta Brna.
Rada m. Ë. trvala na:
ñ usnesenÌ Ë. 478/04/4 21. sch˘ze RM» Brno-Vinohrady, konanÈ dne 24. 2. 2004, kter˝m neschv·lila poskytnutÌ integraËnÌho bytu.
ñ usnesenÌ Ë. 1522/06/4 58. sch˘ze RM» BrnoVinohrady, konanÈ dne 29. 8. 2006, kter˝m
schv·lila v˝povÏÔ z n·jmu.
Rada m.Ë. vybÌrala:
ñ pro ve¯ejnou zak·zku malÈho rozsahu ÑVym·h·nÌ pohled·vek po lh˘tÏ splatnostiì jako nejv˝hodnÏjöÌ nabÌdky firmy Leopold Golda.
Rada m. Ë. nedoporuËila:
ñ û·dost o pron·jem nebo odkup pozemku p. Ë.
8882 k. ˙. éidenice.
Rada m. Ë. doporuËila:
ñ poû·dat ODM MMB o svϯenÌ pozemku p. Ë.
7623/106 k. ˙. éidenice mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady za ˙Ëelem pron·jmu Ë·sti pozemku.
Rada m. Ë. souhlasila:
ñ se stavebnÌmi ˙pravami a se zmÏnou v uûÌv·nÌ
prodejny na hernu ve 2.NP objektu P·lavskÈ
n·m. 5, Brno.
BlokovÈ ËiötÏnÌ v z·¯Ì a ¯Ìjnu
11. 9. ñ komunikace Bzeneck· vËetnÏ odstavn˝ch
ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed domy, komunikace
Pruö·neck· vËetnÏ odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed domy.
13. 9. ñ komunikace P·lavskÈ n·mÏstÌ, za objekty
OC 01, OC 02, parkoviötÏ a odstavnÈ plochy kolem
vÌce˙ËelovÈho objektu P·lavskÈ n·mÏstÌ 12, 13, 14,
15 (OC 03), parkoviötÏ p¯ed domy P·lavskÈ n·mÏstÌ
6ñ9, parkoviötÏ u vyhlÌdky, parkoviötÏ p¯ed objektem
Velkopavlovick· 25, komunikace Valtick· vËetnÏ
parkoviöù p¯ed domy a komunikacÌ u p¯ilehl˝ch gar·ûov˝ch blok˘.
18. 9. ñ komunikace Blatnick· vËetnÏ odstavn˝ch
ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed domy, komunikace VlËnovsk· vËetnÏ odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù
p¯ed domy, komunikace Tvrdonick· vËetnÏ odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed domy.
20. 9. ñ komunikace Velkopavlovick· vËetnÏ odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed domy, komunikace
Mikulovsk· vËetnÏ odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed domy.
25. 9. ñ komunikace u gar·ûov˝ch blok˘ p¯i komunikaci éaroöick·, parkoviötÏ p¯ed domy P·lavskÈ n·mÏstÌ 1, 2 a parkoviötÏ p¯ed Domem sluûeb.
27. 9. ñ komunikace MutÏnick· vËetnÏ parkoviöù
p¯ed domy, komunikacÌ u p¯ilehl˝ch gar·ûov˝ch blok˘ a odstavnÈho parkoviötÏ MutÏnick·, odstavnÈ parkoviötÏ nad supermarketem BILLA.
4. 10. ñ komunikace Bo¯etick· vËetnÏ parkoviöù p¯ed
domy a komunikacÌ u p¯ilehl˝ch gar·ûov˝ch blok˘.
11. 10. ñ komunikace »ejkovick· vËetnÏ parkoviöù
p¯ed domy a komunikacÌ u p¯ilehl˝ch gar·ûov˝ch
blok˘.
ZaË·tek blokovÈho ËiötÏnÌ bude od 8.30 hod.!!!
(⁄M»)
P¯ipravovan· rekonstrukce budovy Zä na MutÏnickÈ
ulici by mohla b˝t pilotnÌm projektem Ëerp·nÌ
evropsk˝ch dotacÌ v BrnÏ
V kvÏtnovÈm ËÌsle Informu jsem na tomto mÌstÏ popisoval technick˝ stav Z·kladnÌ ökoly Bzeneck· ñ budovy na MutÏnickÈ ulici. DovolÌm si nynÌ na tento kvÏtnov˝ Ël·nek nav·zat. ⁄vodem
p¯ipomÌn·m nÏkterÈ z·kladnÌ informace.
Psal jsem o tom, ûe budova poch·zÌ z osmdes·t˝ch let, a ûe se po p¯ibliûnÏ 20 letech provozu
ökoly plnÏ projevily vöechny z·pory a vady stavebnictvÌ tÏchto let, kdy jednÌm ze z·sadnÌch problÈm˘ jsou nezateplenÈ obvodovÈ pl·ötÏ, dezol·tnÌ stav oken a dalöÌch v˝plnÌ otvor˘, kterÈ sv˝m
technick˝m stavem prakticky ohroûovaly zdravÌ a bezpeËnost, a proto byly mnohÈ z bezpeËnostnÌch d˘vod˘ zaöroubov·ny, aby nemohlo dojÌt k jejich vypadenÌ a n·slednÈmu ˙razu. ProblÈmem
jsou i nezateplenÈ st¯eönÌ pl·ötÏ. DalöÌ z·vaûnÈ z·vady jsou i v interiÈrech jednotliv˝ch pavilon˘
jako nap¯Ìklad problÈmy se zdravotnÌmi instalacemi, rozvody elektro... Psal jsem i o tom, ûe jsme
na poË·tku roku 2007 zajistili zpracov·nÌ studie stavebnÌch ˙prav, kter· z·sadnÌm zp˘sobem naznaËila poûadovan˝ rozsah stavebnÌch ˙prav celÈ ökoly a souËasnÏ vyËÌslila n·klady se stavebnÌmi
˙pravami spojenÈ, kterÈ p¯es·hly Ë·stku 90 mil. KË.
Je samoz¯ejmÈ, ûe tak vysoFoto: autor
kou Ë·stku MÏstsk· Ë·st Vinohrady nenÌ schopna sama ze
svÈho rozpoËtu uvolnit, a proto
jsme se vöÌ intenzitou zaËali pracovat na moûnostech dotacÌ z jin˝ch zdroj˘, ze kter˝ch je moûno poûadovanÈ finance zajistit.
Takov˝m klasick˝m zdrojem je
st·tnÌ rozpoËet »eskÈ republiky.
Zde m·me jiû od konce kvÏtna
letoönÌho roku podanou û·dost
o dotaci na I. etapu stavebnÌch
pracÌ, kterou je v˝mÏna oken
a zateplenÌ obvodovÈho pl·ötÏ
uËebnovÈho pavilonu, kter˝ je
jednak nejvÏtöÌm pavilonem a na druhou stranu je rovnÏû pavilonem, kter˝ je uûÌv·nÌm nejvÌce
vytÌûen. Pro tuto etapu je jiû dokonËen projekt pro stavebnÌ povolenÌ, probÌh· stavebnÌ ¯ÌzenÌ, kterÈ by mÏlo b˝t ukonËeno na poË·tku z·¯Ì vyd·nÌm stavebnÌho povolenÌ. Jedn·nÌ, kter· probÏhla na
Ministerstvu financÌ »R, mne naplÚujÌ optimismem, ûe naöe û·dost o financov·nÌ tÈto etapy by
mohla b˝t vyslyöena a finanËnÌ prost¯edky by pro tuto etapu mohly b˝t p¯idÏleny tak, aby stavebnÌ
pr·ce mohly b˝t v roce 2008 provedeny. Jiû tuto nadÏji m˘ûeme povaûovat za velik˝ ˙spÏch.
V z·vÏru minulÈho Ël·nku jsme se pouze n·znakem zmÌnil i o moûnosti zÌskat p¯ÌspÏvek na
rekonstrukci naöÌ ökoly ze struktur·lnÌch fond˘, prost¯ednictvÌm kter˝ch do »eskÈ republiky p¯ich·zejÌ finanËnÌ prost¯edky z EvropskÈ unie. ZÌskat tyto finance je jeötÏ sloûitÏjöÌ, nicmÈnÏ se ¯Ìk·v·, ûe ötÏstÌ p¯eje p¯ipraven˝m, a proto jsme zah·jili projekËnÌ pr·ce na komplexnÌm zateplenÌ pavilonu tÏlov˝chovy, stravovacÌho pavilonu a zateplenÌ st¯eönÌho pl·ötÏ uËebnovÈho pavilonu. Tyto
projekty jsou jiû dokonËeny. Jsme-li opravdu p¯ipraveni ñ a dob¯e p¯ipraveni, uvidÌme v nejbliûöÌch dnech Ëi t˝dnech.
Velk· Ë·st stavebnÌch pracÌ ñ to je zateplenÌ obvodov˝ch pl·öù˘ vöech pavilon˘, zateplenÌ jejich st¯eönÌch pl·öù˘ a v˝mÏna oken totiû z·sadnÌm zp˘sobem p¯ispÌvajÌ k ˙spor·m energiÌ. A to je
p¯esnÏ jedna ze z·kladnÌch prioritnÌch os operaËnÌho programu ûivotnÌho prost¯edÌ zahrnutÈho do
struktur·lnÌch fond˘, kter˝ na tyto aktivity rozhodn˝m zp˘sobem p¯ispÌv·. Jak jsem psal minule,
musÌ ke kaûdÈ poskytnutÈ dotaci poskytnout svÈ vlastnÌ prost¯edky i investor ñ to je obec, a protoûe mÏstsk· Ë·st Vinohrady voln˝mi finanËnÌmi prost¯edky neopl˝v·, spolÈh· na pomoc mÏsta
Brna. Zastupitelstvo mÏsta Brna na svÈ ËervnovÈ sch˘zi odsouhlasilo pravidla, kterÈ je nutno dodrûet, pokud m· z·jem Ëerpat evropskÈ finance a souËasnÏ i pouûÌvat investiËnÌ prost¯edky mÏsta
Brna. Protoûe se jedn· o rozs·hlou a sloûitou metodiku, je t¯eba ji na nÏjakÈm vzorovÈm p¯Ìpadu
odzkouöet a vyladit. A jak se zd·, opravdu platÌ rËenÌ, ûe ötÏstÌ p¯eje p¯ipraven˝m, protoûe pr·vÏ
projekt stavebnÌch ˙prav budovy z·kladnÌ ökoly na MutÏnickÈ ulici by mÏl b˝t pr·vÏ tÌm pilotnÌm
projektem, na kterÈm by se metodika Ëerp·nÌ finanËnÌch prost¯edk˘ odzkouöela. DomnÌv·m se, ûe
skuteËnost, ûe se n·ö program m˘ûe st·t pilotnÌm projektem, n·m d·v· znaËnÈ nadÏje, ûe finanËnÌ
prost¯edky na zateplenÌ vöech pavilon˘ ze struktur·lnÌch fond˘ zÌsk·me.
Pokud by se tak opravdu stalo, m·me dalöÌ problÈm, na ministerstvu financÌ bychom museli
p¯edjednat p¯evedenÌ p¯ÌpadnÈ dotace ze st·tnÌho rozpoËtu z I. etapy na jinou etapu tÈto stavby. ée
by to nebylo jednoduchÈ, je z¯ejmÈ, nehledÏ na skuteËnost, ûe tuto dalöÌ n·hradnÌ etapu zatÌm nem·me vyprojektov·nu, ale ne¯eöiteln˝ problÈm by to nebyl.
Takûe z·vÏrem snad mohu ¯Ìci, ûe v pr˘bÏhu p¯ÌötÌch t˝dn˘ snad z˙roËÌme naöe aktivity a p¯ipravÌme vöe tak, aby jiû v pr˘bÏhu p¯ÌötÌho kalend·¯nÌho roku se stavebnÏ technick˝ stav budovy
z·kladnÌ ökoly na MutÏnickÈ ulici progresivnÏ zlepöil. »ek· n·s vöak jeötÏ velk˝ kus opravdu mraIng. Ji¯Ì Pustina, mÌstostarosta m. Ë.
venËÌ pr·ce.
■3■
PortrÈty zastupitel˘
Bc. Libor ätursa (»SSD)
VÏk: 45 let.
Vychovatel, v ZM» v letech 1994ñ1998 a od roku
2006, p¯edseda bytovÈ komise, obyvatelem Vinohrad od r. 1985.
JUDr. Jakub Tihelka (ODS)
VÏk: 29 let.
Povol·nÌm pr·vnÌk, v letech 2005ñ2006 Ëlenem finanËnÌho v˝boru, od roku 2006 v ZM», Ëlen RM»,
obyvatelem Vinohrad od r. 1986.
Hled·me
Ñstr·ûce p¯echoduì
(pokraËov·nÌ ze str. 1)
VinohraÔanÈ ñ p·novÈ T¯as·k a Nov·k, kte¯Ì
budou pom·hat str·ûnÌk˘m MP p¯edevöÌm
na P·lavskÈm n·mÏstÌ v dobÏ
od 7.00 do 8.00 hod.
M·te-li chuù pomoci i vy, veökerÈ informace k tomuto projektu v·m poskytne Odbor prevence MP Brno, Mgr. B¯ezina, tel. 548 210 035
e-mail: [email protected], nebo se m˘ûete obr·tit p¯Ìmo na radnici mÏstskÈ Ë·sti.
Mgr. Ji¯Ì Kar·sek, mÌstostarosta m. Ë.
Senior klub (Bzeneck· 19)
Za docentem P¯emyslem Fremutem, CSc.
Program na Z¡ÿÕ 2007
Letos 22. kvÏtna zem¯el v˝znamn˝ vinohradsk˝ obËan doc. Ing. P¯emysl Fremut, CSc. Narodil se 17. listopadu roku 1923 v Z·luûÌ u Mostu v rodinÏ d˘stojnÌka tehdejöÌ ËeskoslovenskÈ arm·dy. Talentovan˝ jinoch v polovinÏ 30. let zah·jil gymnazi·lnÌ studia ve st¯edoökolskÈm ˙stavu
v MostÏ, pozdÏji pokraËoval ve studiu na gymn·ziu v UherskÈm Hradiöti. Zde byl nucen v dobÏ
okupace vzdÏl·v·nÌ p¯eruöit (ökola byla uzav¯ena) a poslÈze se vyuËil strojnÌm z·meËnÌkem. Maturitu mohl sloûit aû v osvobozenÈ vlasti v roce 1945. Ve stejnÈm roce zah·jil studia na VysokÈ
ökole b·ÚskÈ v OstravÏ, kter· ˙spÏönÏ dokonËil o pÏt let pozdÏji. Ve svÈm prvnÌm zamÏstn·nÌ ñ ve
ämeralov˝ch z·vodech v BrnÏ na K¯enovÈ ulici ñ sbÌral cennÈ praktickÈ zkuöenosti v oboru metalurgie. Proöel nÏkolika funkcemi aû dospÏl do mÌsta hlavnÌho metalurga z·vodu.
Na konci pades·t˝ch let ñ v roce 1959 ñ poËal externÏ p¯edn·öet na strojnÌ fakultÏ VysokÈho
uËenÌ technickÈho v BrnÏ. O pÏt let pozdÏji se na brnÏnskÈ technice habilitoval a jako docent
a kandid·t technick˝ch vÏd v roce 1968 p¯eöel vyuËovat a vÏdecky b·dat na Katedru nauky o materi·lu. Do d˘chodu odeöel v roce1988, ovöem odbornou pr·ci na ökole i publikaËnÌ Ëinnost nep¯eruöil aû do roku 2005, kdy se jeho zdravotnÌ stav, po ˙mrtÌ jeho manûelky, zhoröil. Docent Fremut
vychoval stovky mlad˝ch inûen˝r˘, vynikl jako odbornÌk a vÏdec, kterÈho doprov·zela bohat·
publikaËnÌ Ëinnost. Ve svÈm oboru n·leûel k p¯ednÌm naöim odbornÌk˘m. P¯i jeho plodnÈ cestÏ ûivotem mu byla oporou manûelka KvÏta rozen· Brotanov· a dcery Jana a Marcela. P¯emysl Fremut
byl muû nesmÌrnÏ pracovit˝; vûdy dob¯e naladÏn rozd·val druh˝m vrchovatÏ optimismu. Po roce
1989, aË do tÈ doby nebyl politicky angaûov·n Ëi organizov·n, se zapojil do spoleËenskÈho dÏnÌ.
CÌlem mu bylo ñ jako vûdy ñ pom·hat lidem. MÏl jsem (a vlastnÏ st·le m·m) pana docenta moc
r·d. Byl mi staröÌm p¯Ìtelem. VÏkovÏ se shodoval s m˝m otcem a velmi mi jej p¯ipomÌnal. S docentem Fremutem odeöel plnokrevn˝ ËlovÏk, odv·ûn˝ a p¯Ìm˝. M·lo je takov˝ch. »est jeho pam·tce.
KaûdÈ ˙ter˝ a Ëtvrtek od 14.00 cviËenÌ na rotopedu ñ panÌ Zdena Langrov·.
Kaûd˝ den od 14.00 vych·zky ñ sraz p¯ed Bzeneckou 19/21.
4. 9. ˙ter˝
»AJOV› D›CH¡NEK ñ panÌ E. »tvrteËkov·
6. 9. Ëtvrtek
ZAPOMENUT… CESTY DO HAMBURKU
pan M. Krejsa
11. 9. ˙ter˝
INGRID LINDGRENOV¡ ñ panÌ E. éaludov·
12. 9. st¯eda
N¡BOéENSK… ROZJÕM¡NÕ
»ESKOSLOVENSK… CÕRKVE HUSITSK…
panÌ far·¯ka K. BezdÌËkov·
13. 9. Ëtvrtek
108. PUTOV¡NÕ ZA HISTORIÕ BRNA
panÌ J. Vrbick·
18. 9. ˙ter˝
JARMILA NOVOTN¡ ñ panÌ E. Vackov·
20. 9. Ëtvrtek
V›VOJ MINCÕ ñ s promÌt·nÌm
starosta PhDr. J. »ejka
25. 9. ˙ter˝
HÿEJIV… BARVY PODZIMU
manûelÈ PlÌhalovi
27. 9. Ëtvrtek
BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTUM NAROZEN›M
V Z¡ÿÕ
panÌ E. »tvrteËkov· a t˝m spolupracovnÌk˘
28. 9. p·tek
Z¡JEZD DO VINN…HO SKLÕPKU
setk·nÌ s vajnorsk˝mi seniory
29. 9. sobota
POCHOD VäECH GENERACÕ
Mari·nskÈ ˙dolÌ od 10.00 hod. Autobus Ë. 45.
ZaË·tky vûdy od 15.00 hod. Klub otev¯en od 14.30
hod. N·boûenskÈ rozjÌm·nÌ vûdy od 14.00 hod.
NADÃJE,
poboËka Brno
Velkopavlovick· 13
V dennÌm stacion·¯i NADÃJE je pro v·s na
mÏsÌc Z¡ÿÕ 2007 p¯ipraven tento program:
05. 9. st¯eda ve 14.30 Praktick· aromaterapie
12. 9. st¯eda ve 14.30 KvÌzovÈ odpoledne
17. 9. pondÏlÌ 14.00ñ16.00
Pr·vnÌ poradna pro seniory
19. 9. st¯eda ve 14.30 CviËÌm, cviËÌö, cviËÌme
24. 9. pondÏlÌ 14.00ñ16.00
Pr·vnÌ poradna pro seniory
26. 9. st¯eda ve 14.30 Pranostiky v z·¯Ì
DennÌ stacion·¯ NADÃJE poskytuje pÈËi senior˘m,
kte¯Ì jiû nemohou pro sv· zdravotnÌ omezenÌ z˘st·vat sami doma, poskytuje dohled osob·m dezorientovan˝m, pro osoby osamÏlÈ je moûnostÌ k p¯irozenÈmu soci·lnÌmu kontaktu. Vytv·¯enÌm vst¯ÌcnÈ
atmosfÈry a aktivizaËnÌm programem napom·h·
k zachov·nÌ a upevnÏnÌ dosavadnÌch schopnostÌ
klient˘. P¯i dennÌm pobytu nabÌzÌme klient˘m moûnost dopravy autem z domova do stacion·¯e a zpÏt.
PodrobnÈ informace zÌsk·te na tel. Ë. 544 234 687
u vedoucÌ pÌ. Bc. BoutlelisovÈ.
Pr·vnÌ poradna poskytuje svÈ sluûby zdarma vöem
senior˘m, nejen klient˘m NadÏje.
Ji¯Ì »ejka, starosta m. Ë.
Diamantov· a zlat· svatba v Senior klubu
Z·vÏreËnÈ setk·nÌ v Senior klubu p¯ed pr·zdninami probÏhlo ve znamenÌ hned dvou oslav.
Pan Ing. Ji¯Ì Nov·k s manûelkou HermÌnkou zde slavili Diamantovou svatbu. Jejich spoleËn·
cesta ûivotem zapoËala p¯ed 60
lety ñ 30. Ëervna 1947 v TelËi.
Vychovali spolu 2 dvÏ dcery
a syna. Mohou se pochlubit pÏti
vnuky a t¯emi pravnouË·tky.
Oslav v klubu se ˙Ëastnily obÏ
dcery spolu s jednÌm vnukem.
Za gratulanty z klubu p¯edala
kytici p¯edsedkynÏ Eliöka »tvrteËkov·. Diamantov˝m manûel˘m pop¯·l osobnÏ i starosta Vinohrad PhDr. Ji¯Ì »ejka, kter˝
jim p¯edal d·rkov˝ koö a kvÏtiny a za Sbor pro obËanskÈ z·leûitosti se ke gratulaci p¯ipojila
Oslavy s Senior klubu (zleva E.†PlÌhalov·, Ing. J. Nov·k, starosta
i Eva PlÌhalov·. Oslavenc˘m
PhDr. J. »ejka, H. Nov·kov·, E. »tvrteËkov·). Foto: P. PlÌhal
p¯ednesl na housle Montyho
Ëard·ö mlad˝ talentovan˝ houslista Zdenko Brandejs, po p¯Ìpitku zazpÌvala dojemnou pÌseÚ panÌ
VaÚurov· a oslavu hrou na akordeon ne˙navnÏ prov·zel jejÌ manûel. NechybÏlo ani sÛlo pro diamantovÈ manûele. K dobrÈ pohodÏ oslavy p¯ispÏly panÌ Nov·kov·, kter· p¯ipravila z·kusky, ale
takÈ d·my, kterÈ se staraly o kuchyÚku ñ panÌ Henclov·, Studen· a Koö·bkov·.
Zlatou svatbu v tÈ dobÏ slavili i manûelÈ Vackovi, kte¯Ì vöak byli zrovna na ÑzlatÈì svatebnÌ
cestÏ. SvÈ ano si Vackovi ¯ekli p¯ed 50 lety ñ 22. Ëervna 1957. Sezn·mili se v divadle, kde pan
Vacek p˘sobil jako sÛlista opery a panÌ Vackov· zde zpÌvala ve sboru. Vychovali jednu
dceru a majÌ jednu vnuËku. Blahop¯·nÌ spolu s kytiËkou od senior˘ p¯edala manûel˘m
p¯edsedkynÏ klubu jeötÏ p¯ed jejich odjezdem. Manûel˘m Vackov˝m pat¯Ì dÌk i za
dlouholetou Ëinnost v Senior klubu, kde p¯ipravovali ¯adu hudebnÌch a cestopisn˝ch
po¯ad˘ s promÌt·nÌm, kterÈ pat¯ily v programu klubu k nejoblÌbenÏjöÌm.
ObÏma manûelsk˝m p·r˘m p¯ejeme jeötÏ jednou hodnÏ zdravÌËka a aby
jim l·ska a jejich spoleËnÈ z·jmy dlouho vydrûely!
Eliöka »tvrteËkov·
■4■
Oslavenci ñ manûelÈ Vackovi.
Foto: E. »tvrteËkov·
Městská část Brno-Vinohrady,
Kulturní, vzdělávací a informační centrum
Vás zvou na
BAVÍME SE
NA VINOHRADECH
Akce se koná pod záštitou starosty PhDr. Jiřího Čejky
v SOBOTU 8. ZÁŘÍ 2007
na volném prostranství pod EZŠ Čejkovická.
Den plný veselí začne v 10.00 hodin pro děti,
odpolední část od 14.00 hodin uvádí Jindřich Eliáš.
Vystoupí:
SHINE hudební skupina z bratislavských Vajnor
YAMAVOICE pěvecká skupina hudební školy Yamaha
BOKOMARA brněnská folková kapela
NAĎA URBÁNKOVÁ
HONKY TONK taneční skupina z Vinohrad
Předpokládaný konec ve 22.00 hodin. Vstup zdarma.
Jan Kolek
SDH Vinohrady
Hasiči žízně
k ulturní podzim 2007
M» BRNO-VINOHRADY, M» BRNO-LÕäE“
KVIC BRNO-VINOHRADY, KIC BRNO LÕäE“
SpoleËnÏ oslavme 26. v˝roËÌ
naöeho domova
ve spolupr·ci se sportovnÌmi komisemi
RM» Brno-Vinohrady a RM» Brno- LÌöeÚ
zvou vöechny p¯Ìznivce atletiky a distanËnÌch bÏh˘ na
MÏstsk· Ë·st Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady
v·s zve na
Běh o putovní pohár
dvou starostů
DEN VINOHRAD
pod z·ötitou starost˘ mÏstsk˝ch Ë·stÌ ñ
PhDr. Ji¯iny Belcredi a PhDr. Ji¯Ìho »ejky
(T¯etÌ roËnÌk z·vodu se uskuteËnÌ v n·hradnÌm termÌnu potÈ,
co p˘vodnÌ termÌn z·vodu zma¯ilo poËasÌ.)
akce se kon· pod z·ötiou starosty m. Ë. PhDr. Ji¯Ìho »ejky
28. z·¯Ì 2007
20. září 2007 od 16 hodin
v den st·tnÌho sv·tku na P·lavskÈm n·mÏstÌ (v proluce u poöty)
PROPOZICE:
Z·vod startuje od radnice na Vinohradech a trasa bÏhu vede k radnici
v LÌöni a zpÏt. Je vyps·n jako äTAFETOV› bÏh pro ml·deû a bÏh JEDNOTLIVCŸ pro ml·deû i dospÏlÈ v separovan˝ch vÏkov˝ch kategoriÌch.
REGISRUJTE SE ZNOVU! Vzhledem k zruöenÌ p˘vodnÌho termÌnu z·vodu poûadujÌ organiz·to¯i novou registraci.
P¯ihl·öky: do 17. 9. na adresu KVIC Vinohrady, MutÏnick· 21, 628 00
BRNO, tel.: 544 216 529, elektronicky: [email protected]
Prezentace a öatny: od 15 hodin ñ SpoleËensk˝ s·l, P·lavskÈ n·m. 15,
Brno-Vinohrady (nad prodejnou Albert).
JednotlivÈ kategorie zaËnou startovat od 16 hodin.
Doprava: na start jednotlivc˘ trolejbusem Ë. 26, 27 na zast·vku Bzeneck·. Pro Ëleny ötafet kyvadlov· autobusov· doprava p¯ed startem a po dobÏhu s odjezdy podle n·sledujÌcÌho jÌzdnÌho ¯·du: LÌöeÚ 15.15, Vinohrady 15.45, LÌöeÚ 16.30, Vinohrady 17.15.
(red)
AKCI PODPOÿÕ FIRMY BILLIARD CLUB A KART¡GO.
10.30 SpoleËensk˝ s·l
vernis·û v˝stavy panÌ Anny S¸sserovÈ
v˝stava poötovnÌch zn·mek
14.00 Voln· plocha u poöty - P·lavskÈ n·mÏstÌ
PROGRAM:
VystoupenÌ pÏveckÈho sboru Blahoslava Hajnce
K tanci a poslechu hraje dechov· hudba SHINE
z partnerskÈ obce Bratislava-Vajnory
Vajnorsk˝ okraöæovacÌ spolok ñ
vystoupenÌ p¯·tel z bratislavsk˝ch Vajnor
Cimb·lov· muzika ñ Brno
Vstup voln˝, obËerstvenÌ zajiötÏno.
Sdružení taoistického Tai Chi
v České republice
Vás zve
na ukázkovou hodinu
taoistického TAI CHI
pro začátečníky
Kulturní, vzdělávací a informační centrum Brno-Vinohrady
Vás zve na
POSEZENÍ S PŘÁTELI
dne 19. září 2007 od 18 do 19.30 hodin
Společenský sál, Pálavské náměstí 12, Brno-Vinohrady
Zábavní odpoledne na volné ploše
na Pálavském náměstí (u pošty)
Toto staré čínské cvičení pomáhá obnovit a udržet zdraví,
protahuje, posiluje a uvolňuje celé tělo a je výborným
pomocníkem při zvládání stresu. Vyhovuje lidem každého
věku včetně seniorů.
v neděli 2. září
15.00 – Společenský sál: vernisáž výstavy Aleny Kojdlové
Pokračování na volné ploše: vystoupení FROSO TARASIDU,
dále k tanci a poslechu hraje cimbálová hudba.
Bližší informace získáte v Centru sdružení taoistického
Tai Chi: Haštalská 11, Praha 1, tel. (fax, záznam.): 224 819 619
nebo na [email protected], http://taoist.cz.
Občerstvení zajištěno
inzerce
● Pronajmu gar·û na Vinohradech nad ÑAlbertemì od z·¯Ì 2007. Tel. 776 813 244.
● KoupÌm RD v BrnÏ-Vinohradech, okolÌ. Platba hotovÏ. Tel. 776 206702.
● VymÏnÌm OB 3+1 v JesenÌku za Brno OB 2+1 nebo 1+1. Tel. 731 338 103.
● Hled·m studentku/ta Vä k douËov·nÌ AJ û·ka 7. t¯. na Vinohradech. Tel. 736 531 604.
● VymÏnÌm DB 2+kk na Vinohradech za DB 4+1. Tel. 720 495 699.
● Vym. OB 2+1 v éiden. (po GO) za OB 3+1 na Vin.+dopl., i po neplatiËÌch. Tel. 739 283 546.
■6■
DIGI TV ñ SatelitnÌ televize, V·m nabÌzÌ za pouh˝ch
260,ñ/mÏsÌËnÏ 34 program˘ (v ËeskÈm jazyce mimo »T1, »T2, »T24,
»T4 Sport, Novy a Primy takÈ Animal Planet, Discovery, Eurosport,
Film+, Film Box, Galaxii Sport, Hallmark, Jetix, Minimax, erot. programy a dalöÌ), za p¯Ìplatek tÈû HBO 1 a 2 a Cinemax.
ZDARMA ñ p¯ijÌmaË s DO, parabola a z·kl. instalace!!
TermÌn instalace ñ do 14ti dn˘.
Objedn·vky: tel./sms: 722 550 739, mail: [email protected]
PEDIKÚRA pro vás – 603 935 042
Ludmila Trtílková na
BZENECKÉ 19, VINOHRADY
lakování • depilace • parafín • P.Shine • masáž nohou
Bankovní půjčky do 150 000. Splátky již od 702 Kč/měs.
Zdarma! Pro důchodce a podnikatele (i začínající).
Dagmar Zhánělová, tel: 737 301 970
Kadeřnice Jana Slováčková, Valtická 15, Brno-Vinohrady
Objednávky minimálně 2 dny předem. Tel. 602 856 710.
Hledáme administrativní pracovnici k archivaci
dokumentů na DPP. Nástup možný od září 2007.
Kontakt: [email protected]
PEDIKÚRA – 544 233 381
v kadeřnictví AMBRA – Bořetická 16 (zadní vchod)
Zveme v·s do cviËebnÌ sezÛny 07/08
Vinohrady ñ Zä MutÏnick· od 18. 9.
˙ter˝, 19 h ñ BODY STYLING ï Ëtvrtek, 19 h ñ POWER YOGA
LÌöeÚ ñ Gympl Integra od 10. 9.
pondÏlÌ, 18 h ñ PILATES ï ˙ter˝, 19 h ñ POWER YOGA
Ëtvrtek, 18 h ñ POWER YOGA
éidenice ñ Zä KamenaËky od 17. 9.
pondÏlÌ, 19 h ñ POWER YOGA ï st¯eda, 19 h ñ BODY STYLING
Info: www.fitclubvaleriemannove.wz.cz
Tel. 775 62 98 62
Základní škola Mutěnická přijme na zkrácený
pracovní úvazek účetní s praxí v účtování o DPH.
Kontakt: [email protected]
MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 544 214 690, mobil: 604 142 037.
Navštivte nově otevřené centrum POHODA
NabÌzÌme: PEDIK⁄RU
MAS¡éE ñ klasickÈ a lymfatickÈ
ñ relaxaËnÌ s l·vov˝mi kameny
Bytová družstva
Spoleèenství vlastníkù
jednotek
Úvìry
BLATNICK¡ 4, PoñP· 15.00ñ19.00 (dopoledne dle domluvy),
SoñNe dle domluvy, tel. 731 318 496, http://sweb.cz/pohoda.Vinohrady
Èerpejte výhody:
- vedení úètu pro vaši organizaci zdarma
- nejdostupnìjší banky
- výhodné a dostupné úvìry
POSTKONTO - úèet pro vaši organizaci
> program Neziskový sektor s øadou výhod
> BEZ PAUŠÁLNÍCH POPLATKÙ (ZDARMA vedení úètu, mìsíèní výpisy...)
> bezplatné vedení služeb elektronického bankovnictví
> zajistíme vám osobní pøístup obchodního manažera (vyøízení pøímo u vás)
ÚÈELOVÝ ÚVÌR
> úvìr na financování zejména oprav, rekonstrukcí a modernizací
bytových objektù se splatností až 30 let
> až do 200 000 Kè bez zajištìní na 1 bytovou jednotku
Orientaèní pøehled splátek k 1.6.2007
poèet výše úvìru
bytù
v Kè*
3 000 000
splatnost
(v letech)
roèní
úroková
sazba****
požadovaná mìs.
mìsíèní výše splátky
výše dlouhodobých
v Kè**
záloh v Kè***
mìsíèní výše DZ na
1 byt
5
4,61
56 079
65 975
4 398
10
4,84
31 586
37 160
2 477
15
5,00
23 724
27 911
1 861
5
4,61
186 931
219 919
14 661
10
4,84
105 285
123 865
8 258
15
5,00
79 080
93 035
6 202
doprava • demolice • zemní práce
tel.: 602 264 900
15
10 000 000
kontejnery 5t
zemní a výkopové práce
demolice, likvidace odpadů
přistavení kontejnerů na stavební odpady
dovoz písků, štěrků a betonových směsí
* max. výše uvìru bez zajištìní èiní 200 tis. Kè na 1 bytovou jednotku
** splátka zohledòuje úrokovou sazbu s pevnou fixací po celou dobu splácení, s pøedpokládaným vyèerpáním úvìrových prostøedkù
do 6 mìsícù od podpisu úvìrové smlouvy platnou ke dni 1.6.2007, anuitní splátka vèetnì úrokù
*** mìsíèní splátka jistiny a úrokù by nemìla èinit víc než 85% celkového mìsíèního pøíspìvku záloh na opravy
**** pøíklad fixní úrokové sazby ze dne 1.6.2007
Kontakt:
Hanák Petr
Mob.: 737 201 853
E-mail: [email protected]
PSJM06/2007
■7■
ZUä PhDr. ZbyÚka Mrkose,
DoölÌkova 48
NevÌte, jak zaËÌt sportovat?
VzdÏl·v·nÌ ve volnÈm Ëase
Sk·k·nÌ p¯es övihadlo a moje zaË·tky sportov·nÌ
Z·kladnÌ umÏleck· ökola nabÌzÌ ve ökolnÌm roce
2007/2008:
HUDEBNÕ OBOR: p¯Ìpravn· hudebnÌ v˝chova,
klavÌr, varhany, housle, viola, violoncello, kontrabas, zobcov· flÈtna, p¯ÌËn· flÈtna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubka, pozoun, lesnÌ roh, bicÌ, cimb·l, keyboard, akordeon, kytara, sborov˝
zpÏv, sÛlov˝ zpÏv.
TANE»NÕ OBOR: klasick˝, lidov˝ i souËasn˝
tanec a z·klady akrobacie.
V›TVARN› OBOR: v˝uka kresby, malby, grafiky pÌsma, modelov·nÌ, keramika, z·klady poËÌtaËovÈ grafiky, klasick· i digit·lnÌ fotografie,
dÏjiny umÏnÌ, p¯Ìprava û·k˘ na st¯ednÌ a vysokÈ
umÏleckÈ ökoly.
LITER¡RNÃ DRAMATICK› OBOR: skupinov· i individu·lnÌ dramatick· pr˘prava, umÏleck˝ p¯ednes, z·klady herectvÌ i pr·ci v divadelnÌm
souboru.
M·te-li z·jem o kvalifikovanou v˝uku Vaöich
dÏtÌ navötivte n·s do 14. 9. 2007 v budovÏ ökoly
DoölÌkova 48, Brno (koneËn· tramvaje Ë. 13,
Brno-Juli·nov). PodrobnÈ informace a odpovÏdi na Vaöe dotazy naleznete na www.zus-brno.cz
nebo na telefonnÌm ËÌsle: 548 212 105, vûdy od
12.00 do 17.00 hod.
(ZU»)
ZaËnÏme rozbor konkrÈtnÌch aktivit jednou z nejdosaûitelnÏjöÌch: sk·k·nÌ p¯es övihadlo. J· osobnÏ
jsem mÏl se skoky p¯es övihadlo tu nejlepöÌ zkuöenost. Sk·kat m˘ûeme opravdu tÈmϯ kdekoliv. Ale
p¯eci jen je musÌme ¯adit spÌöe mezi tzv. Ñindoorì Ëinnosti. Je sice nejp¯ÌjemnÏjöÌ sk·kat na dvorku Ëi
na zahr·dce, ale kdyû je tak hezky, ûe m˘ûeme na zahr·dku, tak m˘ûeme zvolit ˙plnÏ jinÈ sportov·nÌ
neû zrovna sk·k·nÌ p¯es övihadlo. OsobnÏ jsem up¯ednostÚoval a st·le up¯ednostÚuji sk·k·nÌ jako
z·loûnÌ ñ n·hradnÌ pohybovou aktivitu p¯i nep¯Ìzni poËasÌ. Pouûijeme-li podloûku nebo dva kobereËky
(Ëi kusy koberce) poloûenÈ na sebe, tak m˘ûeme sk·kat klidnÏ i v panelovÈm bytÏ tÈmϯ bez ËasovÈho
omezenÌ. Sousedy ruöit nebudeme. Sk·k·nÌ m· vöak jin· specifika. ZaËnu-li sk·kat snoûmo, pak vydrûÌm sotva 3 aû 5 minut. Samoz¯ejmÏ pokud nejsem v˝konn˝ sportovec. A to jsem nebyl ani j·. MÈ
snahy o pravidelnÈ sportov·nÌ zaËaly, kdyû mi bylo asi 30 let. PravidelnÏ jsem nesportoval od osmn·cti
let, od maturity. Pracoval jsem tehdy jako zamÏstnanec, jako lÈka¯ jsem nebral velk˝ plat. Proto nezbylo neû si p¯ivydÏl·vat. NoËnÌ sluûby na pohotovosti byly 6◊ v mÏsÌci, ale kromÏ nich jsem jeötÏ veöker·
voln· odpoledne a mnohdy i vÌkendy vÏnoval pr·ci uËitele autoökoly. Byla to sice spÌöe vedle mÈho povol·nÌ psychick· relaxace, ale vyËerp·vala mi vöechen zbyl˝ voln˝ Ëas. Nemohl jsem tedy zpoË·tku
chodit bÏhat Ëi jezdit na kole. Musel jsem si najÌt aktivitu ËasovÏ minim·lnÏ zatÏûujÌcÌ, p¯itom nez·vislou na dennÌ dobÏ. A proto jsem si vybral sk·k·nÌ p¯es övihadlo. Jak na to? ZaËnÏte voln˝mi poskoky
se st¯Ìd·nÌm nohou, tzv. krokem. Jak si zvyknete a vydrûÌte celou p˘lhodinu, m˘ûete st¯Ìdat poskoky
krokem s poskoky snoûmo. Optim·lnÌ b˝v· kombinace 20 krokem na 10 snoûmo. VÏtöinou dÌky tÈto
kombinaci udrûÌte onu poûadovanou srdeËnÌ frekvenci: asi 60 aû 70 procent takzvanÈ maxim·lnÌ
srdeËnÌ tepovÈ frekvence. Pokud m·te kvalitnÌ sportovnÌ obuv s individu·lnÏ korigovan˝mi plastick˝mi vloûkami, pak v·m tato forma sportov·nÌ nep¯inese û·dn˝ mechanick˝ problÈm v kterÈmkoliv vÏku. Samoz¯ejmÏ sv˘j ˙mysl cviËit nejprve zkonzultujte s lÈka¯em, p¯edevöÌm z hlediska srdeËnÏ cÈvnÌho apar·tu a hlavnÏ kolennÌch kloub˘. J· byl tehdy v˝jimkou, konzultoval jsem pouze s·m sebe :-).
Zn·te svoji maxim·lnÌ tepovou frekvenci? ZmÌnil jsem tu pojem maxim·lnÌ srdeËnÌ frekvence. UrËitÏ v·s bude zajÌmat, jak ji vypoËÌtat. je to velmi jednoduchÈ: OdeËteme od ËÌsla 220 sv˘j vÏk... a m·me
v˝sledek. ProblÈm m˘ûe b˝t jejÌ mϯenÌ. Ide·lnÌ je pr˘bÏûnÈ a okamûitÈ s pomocÌ n·ramkov˝ch Ëi
p·sov˝ch snÌmaˢ, p¯ipnut˝ch kolem hrudi. Pokud je nem·me k dispozici, je t¯eba pr˘bÏûnÏ p¯eruöit
sportov·nÌ a zmϯit si ji na z·pÏstÌ. Pro tyto p¯Ìpady by mohlo b˝t dostaËujÌcÌ orientaËnÌ spoËÌt·nÌ puls˘
za 10 vte¯in a rychl˝ p¯epoËet. NeztratÌme tÌm mnoho Ëasu a v˝sledek je pro naöe pot¯eby dostaËujÌcÌ.
Je moûnÈ pouûÌt jeötÏ takÈ orientaËnÏjöÌ mϯÌtko, ale to vyûaduje p¯Ìtomnost dalöÌ osoby. P¯i bÏhu
(u joggingu vlastnÏ toto mϯÌtko vzniklo) Ëi u jinÈho sportov·nÌ s partnerem je nerizikov· srdeËnÌ frekvence takov·, kdy m˘ûeme vÈst s partnerem rozhovor. Samoz¯ejmÏ se snaûÌme bÏûet co nejrychleji, ale
tak, abychom jeötÏ hovo¯it mohli.
Jazykov· ökola KVIC
Ve ökolnÌm roce 2007/2008 otevÌr· kurzy
angliËtiny, nÏmËiny, italötiny a ruötiny.
V˝uka od 10. z·¯Ì. Informace na tel. 545 211 842,
606 824 80. P¯ihl·öky nov˝ch z·jemc˘ a v˝bÏr
z·pisnÈho budou probÌhat ve dnech 28.ñ30. srpna od 16 do 18 hodin v uËebnÏ jazykovÈ ökoly na
P·lavskÈm n·m. 1. V˝bÏr kurzovnÈho vöech
frekventant˘ probÏhne v uËebnÏ ve dnech 5. a 6.
(red)
z·¯Ì od 16 do 19 hodin.
DomeËek hled·
Hled·me öikovnou vöestrannou cviËitelku,
nejlÈpe zdravotnÌho cviËenÌ na jednu hodinu t˝dnÏ, schopnou v p¯ÌpadÏ pot¯eby z·stupu v ostatnÌch hodin·ch cviËenÌ pro dospÏlÈ ñ cviËenÌ na
mÌËi, bodystyling nebo poweryoga. BliûöÌ informace v kancel·¯i DomeËku, Valtick· 23 a na tel:
(IH)
544 216 684
(pokraËov·nÌ z minulÈho vyd·nÌ)
MUDr. Ji¯Ì A. Marek
(Autor je lÈka¯, vÏnujÌcÌ se lÈËbÏ a prevenci potÌûÌ pohybovÈho apar·tu.)
Byli jsme na t·bo¯e...
Dva pÏknÈ letnÌ t˝dny str·vilo pades·t dÏtÌ na t·bo¯e, po¯·danÈm vinohradsk˝m DomeËkem.
V turistickÈ z·kladnÏ Jalovec nedaleko Ok¯Ìöek jsme byli vöichni nadmÌru spokojeni s jÌdlem, ubytov·nÌm v chatk·ch i n·dhernou okolnÌ p¯Ìrodou. V prvnÌm superhorkÈm t˝dnu n·m p¯iöel obzvl·öù
vhod bazÈn s opravdu osvÏûujÌcÌ vodou.
Ve skuteËnosti jsme ovöem v˘bec nebyli na Jalovci, ale str·vili jsme rok na kouzelnÈ planetÏ Thesaurus, kde vl·dne p¯ÌvÏtiv· a kr·sn· kr·lovna a kaûd˝ den ñ mÏsÌc se zde konajÌ nÏjakÈ slavnosti nebo
sportovnÌ hry. Tak jsme se vy¯·dili p¯i vodnÌch soutÏûÌch, uûili si mÏsÌc naruby, zahr·li divadlo, proûili
v·noËnÌ atmosfÈru i s rozd·v·nÌm d·rk˘ u stromeËku, koulovali se a nakonec absolvovali nekoneËnou
cestu po ˙¯adech kv˘li vyzvednutÌ zaslouûenÈho pokladu.
VÏkovÈ sloûenÌ dÏtÌ bylo opravdu öirokÈ ñ od 6 do tÈmϯ 16 let, ale vϯÌm, ûe kaûd˝ si zde p¯iöel na
svÈ. Trochu jsme takÈ poznali okolnÌ zajÌmavosti, z¯Ìceninu hradu Rokötejn, pam·tky a koupaliötÏ
v T¯ebÌËi a nedalekÈ hradisko St¯eliötÏ. Pro nÏkoho byla nezvykl˝m z·ûitkem i jÌzda vlakem a nÏkolik
kilometr˘ pÏöÌ ch˘ze.
ChtÏla bych na z·vÏr podÏkovat vedoucÌm MartinÏ, Lence, ä·rce, Honzovi a Jirkovi, kte¯Ì se vÏnovali dÏtem obÏtavÏ po celou dobu t·bora tÈmϯ 24 hodin dennÏ. Fotky
z t·bora si m˘ûete prohlÈdnout na naöich str·nk·ch www.kvicvinohradybrno.cz, v DoIvana Heindlov·
meËku je tÈû k zap˘jËenÌ CD.
T·bor rodiˢ s dÏtmi
I o letoönÌch pr·zdnin·ch mÏly i ty nejmenöÌ dÏti s rodiËi moûnost z˙Ëastnit se jiû
tradiËnÌho t·bora rodiˢ a dÏtÌ, po¯·danÈho DomeËkem na Vinohradech, tentokr·t
v »eloûnici u Kyjova.
V kr·snÈm prost¯edÌ les˘ oblasti Ch¯iby jsme se s pomocÌ kouzelnÈho prstenu na
t˝den p¯enesli do svÏta her a poh·dek. S pomocÌ DlouhÈho, äirokÈho a BystrozrakÈho
jsme zachr·nili princeznu, potkali v lese vlka s Karkulkou, soutÏûili s trpaslÌky a zatanËili si na plese s Popelkou. KromÏ toho jsme se zdokonalili v malov·nÌ, nazdobili triËka,
navötÌvili z·mek v MiloticÌch, zahr·li si spoustu her, opekli bu¯tÌky u t·bor·ku atd.
MyslÌm, ûe si dÏti spolu s rodiËi tento aktivnÏ str·ven˝ t˝den opravdu uûili a p¯ÌötÌ
T·bory vinohradskÈho DomeËku jsou nejkr·snÏjöÌ Ë·stÌ dÏtsk˝ch rok se s nimi opÏt budeme tÏöit na shledanou.
pr·zdnin. Foto: äR
A. V˝strkov·, J. BuËÌkov·
■8■
D˘m dÏtÌ Brno-Vinohrady, Valtick· 23, nabÌzÌ ve ökolnÌm roce 2007/2008
dÏtem i dospÏl˝m tyto kurzy:
(P¯ihl·öky do vöech krouûk˘ od 3. z·¯Ì 2007 v kancel·¯i DomeËku, Valtick· 23)
POHYBOV…
CviËenÌ rodiˢ s dÏtmi (60 min.) ñ pro dÏti od
1,5 roku a jejich rodiËe. CviËenÌ s ¯Ìkadly, pÌsniËkami, drobn˝m n·ËinÌm i na n·¯adÌ. PrvnÌ setk·v·nÌ s ¯Ìzen˝m pohybem, podnÏty pro celkov˝
rozvoj ñ pohybovÈ dovednosti, spojenÌ pÌsniËky,
¯Ìkadel a pohybu, p¯ekon·v·nÌ strachu, zvyk·nÌ
na kolektiv.
⁄ter˝ 9ñ10, 10ñ11, 30 KË/hodina.
VeselÈ cviËenÌ (60 min.) ñ urËeno dÏtem od 3 do
6 let. PohybovÈ hry, cviËenÌ s hudbou i na n·¯adÌ.
Pod vedenÌm zkuöenÈ lektorky se vaöe dÌtÏ nauËÌ
z·kladnÌm pohybov˝m dovednostem.
⁄ter˝ nebo st¯eda 16.30ñ17.30, 35 KË/hodina.
Herna (60 min.) ñ od 7 let. PohybovÈ a mÌËovÈ
hry, hry na balonech. Otev¯eno vöem, kte¯Ì si r·di
hrajÌ a majÌ r·di pohyb.
PondÏlÌ 14ñ15, st¯eda 14.30ñ15.30 25 KË/hodina.
Sedmikr·ska (60 min.) ñ taneËnÌ krouûek pro
dÏti 34 letÈ. S ¯Ìkadly a pÌsniËkami se vaöe dÌtÏ
nauËÌ jednoduchÈ taneËky, pohybovÈ hry.
PondÏlÌ 16ñ17, 600 KË/pololetÌ, 1100 KË/roËnÌ.
TaneËnÌ rytmika p¯edökol·ci (60 min.) ñ pro
dÏti 5ñ6 let. HlavnÌ n·plnÌ je rytmick· a pohybov· pr˘prava, d˘raz na spr·vnÈ drûenÌ tÏla a pÏknou ch˘zi. Pr·ce s hudbou, z·kladnÌ taneËnÌ kroky, cviËenÌ na gymnastickÈm koberci.
»tvrtek 16ñ17, 600 KË/pololetÌ, 1100 KË/roËnÌ.
TaneËnÌ rytmika ökol·ci (60 min.) ñ pro dÏti 6ñ
8 let. Z·kladnÌ pohybov· a rytmick· pr˘prava,
tanec s lidov˝mi i modernÌmi prvky, pr·ce s hudbou, rozvoj samostatnÈho pohybovÈho projevu.
SouË·stÌ hodiny je i cviËenÌ na gymnastickÈm
koberci, pohybovÈ a taneËnÌ hry.
⁄ter˝ 15.20ñ16.20 se sluûbou vyzved·v·nÌ
ze äD »ejkovick· a MutÏnick·, 600 KË/pololetÌ,
1100 KË/roËnÌ.
Aerobic junior (45 min.) ñ aerobic p¯izp˘soben˝ dÏtem od 7 let. PrvnÌ setk·v·nÌ s aerobikem,
z·kladnÌ kroky, posilov·nÌ p¯imϯenÈ vÏku. Pro
vÏkovou skupinu 10ñ14 let n·roËnÏjöÌ krokovÈ
variace, posilovacÌ bloky, vystoupenÌ.
St¯eda 17.40ñ18.25, 7ñ9 let; 18.30ñ19.15, 10ñ14
let, 580 KË/pololetÌ, 1050 KË/roËnÌ.
Danza ñ diskotance (2◊ 90 min.) ñ krouûek modernÌho tance pro dÏti od 11 let. ModernÌ choreografie, vystoupenÌ, soutÏûe.
⁄ter˝ 17.40ñ19.10 a p·tek 16.15ñ17.45, 1100
KË/pololetÌ, 2100 KË/roËnÌ.
Danza ñ z·klady modernÌho tance (2◊ 75 min.)
ñ krouûek pro dÏti od 7 do 10 let se z·jmem o modernÌ tanec. VystoupenÌ, soutÏûe.
PondÏlÌ, Ëtvrtek 17.10ñ18.25, 950 KË/pololetÌ
1800 KË/roËnÌ.
CviËenÌ na balonech ñ dÏti (45 min.) ñ pro dÏti
od 7 do 14 let. Zamϯeno na n·pravu öpatnÈho
drûenÌ tÏla, posÌlenÌ sval˘ celÈho tÏla z·bavnou
formou, hry.
PondÏlÌ, Ëtvrtek 15ñ15.45, st¯eda 15.35ñ16.20,
600 KË/pololetÌ, 1100 KË/roËnÌ.
CviËenÌ na balonech pro dospÏlÈ (60 min.) ñ
posilovacÌ, protahovacÌ a uvolÚovacÌ cviky jako
prevence bolesti zad.
⁄ter˝ 19.20ñ20.20, Ëtvrtek 20ñ21, 750 KË/pololetÌ, 1400 KË/roËnÌ.
Z·pis pro st·vajÌcÌ Ëleny jiû v Ëervnu, od z·¯Ì
pouze p·r zb˝vajÌcÌch mÌst.
JÛga pro dospÏlÈ ñ (90 min, 75 min.) ñ jÛgov·
cviËenÌ pro zaË·teËnÌky i pokroËilejöÌ z·jemce.
JÛgovÈ uËenÌ je ucelen˝ systÈm jak vychov·vat,
kultivovat a harmonizovat osobnost ËlovÏka.
OtevÌr· se vöem bez ohledu na vÏk Ëi tÏlesn˝ stav.
NabÌzÌ, jak na sobÏ pracovat..
St¯eda 19.30ñ21, 750 KË/pololetÌ, 1400 KË/roËnÌ,
Ëtvrtek 18.30ñ20, 630 KË/pololetÌ, 1150 KË/
roËnÌ.
Bodystyling (60 min.) ñ aerobnÏ posilovacÌ hodina zamϯen· na tvarov·nÌ a zpevnÏnÌ celÈho
tÏla s pouûitÌm n·ËinÌ a z·vÏreËn˝m protaûenÌm.
PondÏlÌ 19.45ñ20.45, 45 KË/hodina, 400 KË/10
lekcÌ.
Poweryoga (60 min.) ñ silovÈ cviËenÌ, vych·zejÌcÌ z pozic klasickÈ jÛgy. Prot·hnete a posÌlÌte
svaly celÈho tÏla, pravideln˝m cviËenÌm dos·hnete celkovÈho zpevnÏnÌ a vnit¯nÌ rovnov·hy organismu.
⁄ter˝ 19ñ20, s·l nad Albertem, p·tek 18ñ19 DomeËek, 45 KË/hod., 400 KË/10 lekcÌ.
Keramika pro dospÏlÈ (120 min.) ñ r˘znÈ keramickÈ techniky, vytv·¯enÌ kachl˘, figur, n·dob.
Pro zaË·teËnÌky i pokroËilÈ.
PondÏlÌ 19ñ21, 990 KË/8 lekcÌ.
Leteck˝ model·¯ (90 min.) ñ krouûek pro öikovnÈ kluky 9ñ10 a 11ñ15 let se z·jmem o letadla
a leteckÈ model·¯stvÌ. KromÏ pr·ce v dÌlnÏ takÈ
n·vötÏva letiötÏ a dalöÌ akce.
⁄ter˝ 16.30ñ18, 18ñ19.30, 890 KË/pololetÌ,
1700 KË/roËnÌ.
HUDEBNÕ
Hra na zobcovou flÈtnu (45 min.) ñ skupinov·
v˝uka pro 2ñ3 û·ky, od 7 let, 1300ñ1500 KË/
pololetÌ.
Hra na kytaru (45 min.) ñ skupinov· v˝uka pro
2ñ3 û·ky, od 10 let, 1400ñ1500 KË/pololetÌ.
Ve Ëtvrtek 6. z·¯Ì 2007 od 17 hodin probÏhne
p¯ijÌm·nÌ nov˝ch z·jemc˘ o hru na n·stroje.
DomeËek, Valtick· 23.
Z·pis do vöech krouûk˘ bude probÌhat v kancel·¯i DomeËku, Valtick· 23, 3.ñ14. z·¯Ì 2007 poñ
p· 8ñ12 14ñ18 hodin.
Aktu·lnÌ informace o voln˝ch mÌstech v naöich
kurzech v·m r·di sdÏlÌme na tel: 544 216 684.
(IH)
V›TVARN…
Keramika (60 min.) ñ pro dÏti od 4 let. Pr·ce
s hlÌnou, jednoduööÌ tvary, kachle, n·doby.
St¯eda 16.45ñ17.45, pondÏlÌ 1718, 730 KË/pololetÌ, 1350 KË/roËnÌ.
Keramika (90 min.) ñ je urËena vÏtöÌm dÏtem
a pokroËil˝m. Kachle, figury, n·doby, r˘znÈ keramickÈ techniky.
St¯eda 15ñ16.30, p·tek 15.10ñ16.40, 930 KË/
pololetÌ, 1750 KË/roËnÌ.
Keramika a textil (90 min.) ñ pro dÌvky i ûeny se
z·jmem o keramiku i pr·ci s textilem. ProstÌr·nÌ,
batika, malba na hedv·bÌ, öperky.
St¯eda 18ñ19.30, 930 KË/pololetÌ, 1750 KË/roËnÌ.
V˝tvarn· dÌlna (90 min.) ñ pro dÏti od 10 let.
R˘znÈ techniky kreslenÌ ñ kaöÌrov·nÌ, tisk, kol·ûe, v˝roba doplÚk˘ z r˘zn˝ch materi·l˘ (keramika, sklo, dr·tov·nÌ...).
⁄ter˝ 15ñ16.30, 930 KË/pololetÌ, 1750 KË/roËnÌ.
V˝tvarn· dÌlna (60 min.) ñ pro dÏti od 5 let.
R˘znÈ v˝tvarnÈ techniky, pr·ce s p¯ÌrodnÌmi materi·ly, keramika a dalöÌ.
P·tek 14ñ15, 45 KË/hodina.
Vv ñ keramika (90 min.) ñ pro dÏti od 6 let.
Kombinace r˘zn˝ch v˝tvarn˝ch technik s keramikou.
PondÏlÌ 15.15ñ16.45, 930 KË/pololetÌ, 1750 KË/
roËnÌ.
V˝tvarka pro malÈ (90 min.) ñ v˝tvarn˝ krouûek pro dÏti od 3 let. Sezn·menÌ s r˘zn˝mi technikami, malba, kresba, kol·ûe, pr·ce s hlÌnou.
»tvrtek 16.30ñ18, 800 KË/pololetÌ, 1500 KË/
roËnÌ.
Pastelka (60 min.) ñ v˝tvarn˝ krouûek pro rodiËe s dÏtmi od 2 let, dopoledne. St¯Ìd· se zde pr·ce
s hlÌnou, papÌrem, textilem, barvami.
PondÏlÌ 10ñ11, Ëtvrtek 8.45ñ9.45, 40 KË/hodina.
■9■
udÏl· muzikanty
z celÈ rodiny.
HudebnÌ obory pro dÏti i dospÏlÈ:
Keyboard Kytara Zobcov· flÈtna
Popul·rnÌ zpÏv Elektrick· kytara
Z·pis 5. z·¯Ì od 17 hod.
v Zä HornÌkova v LÌöni.
603 943 213, 544 213 306
[email protected]
www.yamahaskola.cz
Hr·tky s rob·tky
na DomeËku
HudebnÌ ökola YAMAHA v·s srdeËnÏ zve
v p·tek 7. z·¯Ì do ÑDomeËkuì na ValtickÈ 23 na
uk·zkovÈ lekce ojedinÏlÈ Ñp¯Ìpravkyì pro nemluvÚata od Ëty¯ do 17 mÏsÌc˘ ÑHr·tky s rob·tkyì v 9 hod. a pro batolata od 18 mÏsÌc˘ do
Ëty¯ let ÑPrvnÌ kr˘Ëky k hudbÏì v 10 hod.
Informace na www.yamahaskola.cz
nebo na tel. 603 943 213, 544 213 306
(pol)
ZapomenutÈ vinohradskÈ cesty
JeötÏ v ned·vnÈ minulosti, a to poË·tkem 80. let 20. stoletÌ pokr˝valy ˙zemÌ dneönÌho vinohradskÈho sÌdliötÏ polnosti, po kter˝ch se k¯iûovalo nÏkolik cest. Tvo¯ily z·kladnÌ spojenÌ mezi
mÏstem Brnem, éidenicemi a LÌönÌ. Na p¯iloûenÈ mapÏ z roku 1839 je patrnÈ zn·zornÏnÌ nÏkolika
z nich, kterÈ vedly p¯es naöi budoucÌ obec. Z velkÈ Ë·sti jiû zanikly, nÏkde vöak p¯etrvaly a jejich
Ë·sti dodnes tvo¯Ì chodnÌky, k¯iûujÌcÌ naöe sÌdliötÏ.
Jedna z cest, kter· vedla ze samostatnÈ obce éidenice na Velkou Klakdovku, byla zn·ma jiû
p¯ed rokem 1839. Zprvu bezv˝znamn· polnÌ cesta se vöak na konci devaten·ctÈho a poË·tkem
dvac·tÈho stoletÌ stala jednou z p¯ednÌch spojnic
mezi éidenicemi, p¯es Velkou Klajdovku aû do
LÌönÏ. Tato cesta zaËÌnala na StarÈ OsadÏ, pokraËovala po dneönÌ ulici BalbÌnovÏ v éidenicÌch,
d·le kolem budoucÌho ûidenickÈho h¯bitova (zaloûen roku 1891) a pozvolna se ztr·cela v stoupajÌcÌm zelenÈm porostu vinnÈ rÈvy ûidenickÈho
kopce. (Dnes tento poslednÌ zbytek cesty a p¯ilehlÈ zelenÏ zmizel p¯i v˝stavbÏ rodinn˝ch dom˘.) Cesta ˙stila na dneönÌ P·lavskÈ n·mÏstÌ,
kde jen velmi tÏsnÏ mÌjela kamennou Ëi zdÏnou
boûÌ muku, kter· byla na konci 19. stoletÌ nahrazena kamenn˝m k¯Ìûem, jenû patrnÏ st·val v tÏsnÈ blÌzkosti dneönÌ zast·vky na P·lavskÈm n·mÏstÌ smÏrem na NovolÌöeÚskou. Jestli se k¯Ìû
ztratil p¯i v˝stavbÏ sÌdliötÏ nebo jiû d¯Ìve se nepoda¯ilo zjistit. Cesta d·le p¯etÌnala cel˝ dneönÌ
prostor P·lavskÈho n·mÏstÌ, ulici Bzeneckou,
a zde se k¯Ìûila s cestou, vedoucÌ do Malomϯic,
jejÌû poz˘statky dnes lemujÌ okraj uû zaniklÈ usazovacÌ n·drûe. Po st·le vÌce se zvedajÌcÌm kopci DrahanskÈ vrchoviny mÌjela jeötÏ jeden k¯Ìû (i ten
dnes jiû neexistuje), a konËila u z·jezdnÌho hostince Velk· Klajdovka.
Po mnoha letech, nÏkdy p¯ed 1. svÏtovou v·lkou se na budoucÌm vinohradskÈm prostoru zaËala objevovat a postupnÏ r˝sovat cesta, kter· mÏla pozdÏji tvo¯it jednou z p¯Ìstupov˝ch cest do budoucÌ kolonie Hamburk. Kdyû se ve 40. letech zaËala rodit ve v·leËnÈ situaci kolonie Hamburk,
dovedla se k nÌ ulice K¯tinsk· z Juli·nova, kter· vytv·¯ela p¯ÌmÈ spojenÌ s Brnem. V roce 1964
byla ulice p¯ejmenov·na na äedovu podle ûidenickÈho obËana Ond¯eje äedy, popravenÈho v roce
1943 pro odboj·¯skou Ëinnost. Po zah·jenÌ v˝stavby sÌdliötÏ a n·slednÈho zbour·nÌ kolonie zanikla v tÏchto mÌstech i vÏtöÌ Ë·st tÈto ulice. Zbytek ulice dnes proch·zÌ kolem Domova pro seniory. Dnes jiû tedy Ë·steËnÏ zaniklou ulici, kter· kdysi vedla koloniÌ, p¯edstavuje p·s dvou chodnÌk˘
t·hnoucÌ se od Zä MutÏnickÈ, kolem Ñpoh·dkovÈhoì h¯iötÏ a DomeËku aû k silnici p¯ed Ñn·mÏsMichal Krejsa
tÌËkemì u Alberta.
éijÌ mezi n·mi
UmÏlkynÏ n·roËnÈ trpÏlivosti
V novÈm domÏ v centru Vinohrad na P·lavskÈm n·mÏstÌ ûije panÌ Anna S¸sserov·, jedna
z mnoha vinohradsk˝ch umÏlkyÚ. Kdyû jsme se s nÌ setkali, mile n·s p¯ekvapila jejÌ myölenka, ûe
se zde cÌtÌ, jakoby sem pat¯ila odjakûiva. PanÌ S¸sserov· je mimo¯·dn˝ zjev mezi v˝tvarn˝mi
umÏlci. JejÌ podpis Ëi znaËka zdobÌ mnoho koberc˘, gobelÌn˘, art-protis˘ a nejr˘znÏjöÌch textiliÌ
v Ëesk˝ch dom·cnostech i v zahraniËÌ.
Narodila se jako Anna KubÌkov· na MoravskÈm Slov·cku v B¯eclavi, ûila pozdÏji v éeravicÌch a v BrnÏ vystudovala VyööÌ pr˘myslovou ökolu textilnÌ. Po mnoho let pracovala jako pr˘myslov· v˝tvarnice v tehdejöÌm Bytexu. Navrhovala n·bytkovÈ l·tky a koberce. JejÌ koberce z tÈ doby
zdobÌ renomovanÈ hotely ñ Continental, praûsk˝ Internacional, hotely v Karlov˝ch Varech a v LuhaËovicÌch. Z Libereck˝ch v˝stavnÌch trh˘ si odvezla zlatou medaili, mohla by se pochlubit mnoha cenami a uzn·nÌmi. Mohla, ale
vöechno je dnes jinak. Je skromn· a o sobÏ moc nemluvÌ. Ani se n·m
nezmÌnila o v˝stavÏ v Anglii a Mil·nÏ. JejÌ textilie vyvezl nÏkdejöÌ
Bytex do NÏmecka, D·nska, Kuvajtu... PanÌ S¸sserov· je dnes d˘chodkynÌ, ale st·le se v˝tvarnÈ tvorbÏ vÏnuje. JejÌ rodnÈ MoravskÈ
Slov·cko dod·v· ducha, barevnost, cit pro mnoûstvÌ tvar˘ a kontrast
i jejÌm dneönÌm dÌl˘m. ⁄ËastnÌ se kulturnÌho ûivota na Vinohradech,
pom·h· tam, kde m˘ûe. Abyste jejÌ dÌlo poznali zblÌzka, p¯ipravuje
KVIC v˝stavu, jejÌû vernis·û probÏhne ve SpoleËenskÈm s·le 28.
z·¯Ì. Z·sadnÌ dÌla autorky jako Clowni, MÏsto nebo Krajina na podzim zde nebudou chybÏt. DÌlo Anny S¸sserovÈ v·s p¯ekvapÌ ûivotnostÌ, dokonalou kompozicÌ, preciznostÌ zpracov·nÌ. Textilie musÌ
Miloö Hudec
b˝t dokonal·! A to dÌlo tÈto umÏlkynÏ opravdu je!
Foto: archiv
V˝stava v˝tvarnÈho umÏnÌ
ñ spoleËensk˝ s·l
ALENA KOJDLOV¡
p¯edstavÌ svoje pr·ce ñ olejomalby a koûenÈ aplikace na prodejnÌ v˝stavÏ ve SpoleËenskÈm s·le
na P·lavskÈm n·mÏstÌ od nedÏle 2. z·¯Ì. Vernis·û
v˝stavy zde probÏhne od 15 hodin.
Alena Kojdlov· je rodaËkou z Prahy, ale tÈmϯ
cel˝ ûivot ûije a pracuje v BrnÏ, kde absolvovala
i St¯ednÌ umÏlecko-pr˘myslovou ökolu. Ve sv˝ch
poË·teËnÌch pracÌch se vÏnovala v˝tvarnÈmu zpracov·nÌ koûen˝ch materi·l˘, z nichû tvo¯ila kol·ûe,
öperky, ale i mÛdnÌ doplÚky. V poslednÌch deseti letech se vÏnuje tak¯ka v˝hradnÏ olejomalbÏ. Svoje
snivÏ barevnÈ kompozice p¯edstavila na 31 samostatn˝ch v˝stav·ch u n·s i v zahraniËÌ. NejmilejöÌ
proûitky a inspiraËnÌ podnÏty pro tvorbu z¯ejmÏ poch·zejÌ z jejÌ chaloupky, kde ji naöla a p¯edstavila
ostravsk· televize. PokraËov·nÌ seri·lu ÑChalupa je
hraì s Alenou Kojdlovou spat¯Ìme na »T 2 patrnÏ
jeötÏ do v·noc. JejÌ pr·ce jsou zastoupeny ve sbÌrk·ch MoravskÈ galerie v BrnÏ. V˝stava 30 obraz˘
z poslednÌch t¯Ì let a koûen˝ch artefakt˘, nap¯Ìklad
origin·lnÌch d·msk˝ch kabelka öperk˘ z k˘ûe, potrv· na Vinohradech do15. z·¯Ì a m˘ûete ji navötÌvit
ve SpoleËenskÈm s·le od pondÏlÌ do p·tku v Ëase od
14 do 17 hodin.
(red)
TaneËnÌ krouûek
VINOHRAœ¡NEK
p¯ijÌm· do sv˝ch ¯ad novÈ kamar·dy
a kamar·dky, kte¯Ì r·di tancujÌ v lidovÈm
a p¯ev·ûnÏ country rytmu.
Zah·jenÌ Ëinnosti v t˝dnu od 10. 9. 2007.
PravidelnÈ zkouöky a n·cviky:
DÏti od 4 do 7 let ˙ter˝ od 15.30 do 16.30 h.
DÏti od 8 do 11 let ˙ter˝ od 16.45 do 17.45 h.
StaröÌ a pokroËilejöÌ 12ñ18 let
pondÏlÌ od 17.00 do 19.00 h.
Kontakt a informace:
Zuzana äirok· ñ vedoucÌ krouûku
tel.: 724 306 520 nebo
e-mail: [email protected]
V˝stava poötovnÌch zn·mek
Ve dnech 28. 9. ñ 30. 9. se u p¯Ìleûitosti 26. v˝roËÌ vzniku Vinohrad uskuteËnÌ ve SpoleËenskÈm
s·le v˝stava 2404 poötovnÌch zn·mek. V˝stava obsahuje ËeskÈ i zahraniËnÌ zn·mky od minulosti po
souËasnost.
SrdeËnÏ zvou Michal Krejsa, Gabriela Krejsov·, LubomÌr Zedka a Michal Sold·n.
(mk)
D·msk˝ klub
Kdy? 20. 9. od 18 hodin. Kde? SpoleËensk˝ s·l ñ
P·lavskÈ n·mÏstÌ. Program? Nechte se p¯ekvapit!
(HK)
Kuûelky
PodzimnÌ trÈnink na V·noËnÌ turnaj v kuûelk·ch se uskuteËnÌ v PROBE na P·lavskÈm
n·m. 20. z·¯Ì od 16 do 20 hodin.
P¯ihl·öky u tajemnice turnaje D. OndruöovÈ
na tel.: 544 216 529 nebo osobnÏ na KVIC. (red)
MÏsÌËnÌk Vinohradsk˝ inform. Ev. ËÌslo: MK »R E 15 174. Vyd·v·: KulturnÌ, vzdÏl·vacÌ a informaËnÌ centrum mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady, p¯ÌspÏvkov· organizace, MutÏnick· 21, 628 00 Brno,
tel.: 544 216 529, e-mail: [email protected], www.kvicvinohradybrno.cz. I»O: 00400912. OdpovÏdn˝ redaktor: Radim Zezula. V˝roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: 548 538 528,
603 588 964, e-mail: [email protected] Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla je 14. z·¯Ì 2007. Redakce si vyhrazuje pr·vo v˝bÏru p¯ÌspÏvk˘ a jejich redakËnÌ ˙pravy. Celkov˝ n·klad: 5850 kus˘.

Podobné dokumenty

Září 2010

Září 2010 ñ ukonËenÌ n·jmu nebyt. prostoru ñ mÌstnost Ë. 2 v†domÏ Bo¯etick· 22 dohodou ke dni 30. 6. 2010; ñ rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 15, 16 17, 18, 20; ñ uhradit Ë·stku 3960 KË jako ˙hradu za uûÌv·nÌ 1/3 poze...

Více