Ze zářijových jednání městské rady

Komentáře

Transkript

Ze zářijových jednání městské rady
www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma
Beseda s občany
slovo
Parkovací politika
a Strategie veřejné dopravy
místostarostky
Veřejné setkání s občany
Odbor sociálních věcí
pořádá Veřejné setkání
s občany na téma sociální oblast. Co je příspěvek na péči? Jak si
koupím sociální službu? Jaké jsou sociální služby? Co je životní minimum?
Jaké jsou dávky pomoci v hmotné nouzi? – Na vaše otázky odpoví pracovníci odboru sociálních věcí 17. října ve
13.00 hodin ve velké zasedací místnosti
Tabačky (Husovo nám. 2938, Tábor).
Cenu města Tábora pro rok 2007 obdržel Miroslav Novák.
Nájemné v bytech, kde nájemníci hradí termoventily
Od 1. ledna 2008 dojde
k zvýšení nájemného
z bytu. O této záležitosti jsme vás již informovali v minulém čísle
NTR. V bytech první kategorie, kde
nájemníci platí nájemné 21,17 Kč/m2
plochy bytu měsíčně, se nájemné zvýší
o 24,4 % na částku 26,33 Kč/m2. Výjimku tvoří městské byty, kde nájemníci
hradí termoventily. Jedná se o zhruba
1800 bytů na Pražském a Náchodském
sídlišti.
Doposud platí nájemníci těchto
bytů nájemné 20,34 Kč/m2, když rozdíl 0,83 Kč/m2 k 21,17 Kč/m2 odpovídá
částce, kterou platba za termoventily
zatěžuje metr čtvereční plochy bytu.
Způsob jednostranného navyšování
nájemného je podle Sdělení MMR
č. 151/2007 Sb. ze dne 25. června 2007
nastaven tak, že konkrétní výši aktuálního nájemného odpovídá procentuální navýšení, tzn. u nájemného ve výši
21,17 Kč/m2 se jedná o 24,4 %; nájemné
od 1. ledna činí 26,33 Kč/m2. Nájem-
nému ve výši 20,34 Kč/m2 odpovídá
26 %, což by znamenalo 25,62 Kč/m2.
Zájmem města je nadále zachovávat
zvýhodnění nájemníků, kteří platí za
termoventily.
Rada města Tábora rozhodla na
svém jednání 3. září, že maximální
zvýšení nájemného nebude u těchto
bytů využito a nájemné se zvýší rovněž
o 24,4 % na částku 25,30 Kč/m2.
Dana Švecová
vedoucí odboru
správy majetku města
Zastupitelstvo města
nemělo v září žádné
jednání. Rada města se
sešla ke dvěma schůzím, a to 3. a 17. září.
Rada schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Park U Popraviště – 4. etapa“.
Dále projednala možnost výstavby podchodu pod železniční stanicí
Tábor v rámci stavby modernizace
trati. Plánovaný podchod by se tak měl
prodloužit a umožnit lidem procházet
pod železniční tratí do oblasti Blanického předměstí.
Schváleno bylo i provedení oprav
a údržby objektu divadla (č. p. 218).
V případě získání dotace by se měla
realizovat i vestavba zkušebny pro
ochotnický soubor v divadle Oskara
Nedbala.
Další etapu regenerace Náchodského sídliště bude realizovat firma
Stavby silnic a železnic a rekonstrukci
Chýnovské ulice firma Swietelsky.
Na obou schůzích rada řešila záležitost kolem domů č. p. 2153–2155,
tj. zastaralý výměník v Kollárově ulici,
a s tím související vyšší platby za teplo
a ohřev teplé vody. Schválena byla sleva na základním měsíčním nájemném
pro období od 1. ledna 2008 do ukončení rekonstrukce výměníkové stanice, a to o 20 %. V období mimo topnou
sezonu, v příštím roce, bude tento problémový výměník zrekonstruován.
V návaznosti na rekonstrukci kanalizačního sběrače bude upraveno
okolí horní promenády v Holečkových
sadech.
Dále se bude jednat o zajímavé možnosti – zřízení „Klokánku“, zařízení
Fondu ohrožených dětí, v prostorách
bývalého Domu dětí a mládeže v ulici
Politických vězňů.
Od 1. listopadu dojde k některým
úpravám v ceníku provozu parkování
(např. snížení cen rezidentních a abonentních karet) a ke změně rozsahu
hodin pro placení na místech placeného stání.
Schváleno bylo podání žádosti
o účast ve výběrovém řízení projektů
Českých center na kulturní projekty
– výstavy v partnerských městech.
Lubomír Šrámek
tajemník
Ze zářijových jednání městské rady
§ §
Dole/Francie
partnerská města:
Město Tábor si vás dovoluje pozvat
na jednání ve velkém sále Střelnice ve
středu 17. října v 18.00 hodin. Dozvíte se, jaké cíle jsou těmito dvěma
dokumenty sledovány a kam se město Tábor může za čtyři roky v dopravě „posunout“. Očekává se přednesení vašich argumentů a názorů, které
mohou být pro zlepšení dopravní
situace přínosem. Na debatu jsou
pozváni přední dopravní odborníci, spoluautoři koncepcí a politická
reprezentace, která je za realizaci
zodpovědná.
Těšíme se na vaši účast.
Martin Jirovský, Erazim Troch
Foto: Zdeněk Prchlík
Vážení spoluobčané,
chtěla bych se několika větami věnovat
89. výročí vzniku sa
mostatného Československa, a tedy i České
republiky. Dne 28. října 1918 se Československá republika
zařadila mezi nejdemokratičtější státy tehdejšího světa. V tento okamžik
se může toto datum jevit jako hodně
vzdálené a na první pohled vypovídající o tom, že jsme si samostatnosti
užili dostatečně. Ovšem, bohužel, jsme
celou tuto dobu samostatní nebyli.
Jako jeden z mála národů jsme zažili fašismus i komunismus. V posledním období jsme samostatní necelých
osmnáct let. Vypadá to, že jsme si na
to až příliš rychle zvykli.
Kdo si například ještě pamatuje na
radost z posledního odchodu sovětských vojsk?
Pravda, obecně si člověk na to dobré zvyká velmi rychle. A také až příliš
rychle si to dobré přestává uvědomovat a vážit si ho. Podobně jako na
samostatnost si rychle zvykáme na to,
že jsme zdraví, že máme doma hodného muže nebo ženu, a dokonce někdy
i hodné děti. Přestáváme si vážit toho,
že konečně po dlouhých letech diktatury máme opět demokracii.
Je to škoda, neboť opětovné opakování toho, co jsme prožili v životě
pozitivního, nás obohacuje o kladné
pocity. A těch není nikdy nazbyt.
Pak by i naše někdy špatná nálada
musela být o poznání lepší.
Zuzana Pečmanová, místostarostka
Škofja Loka/Slovinsko
Kostnice/Německo
Orinda/USA
Wels/Rakousko
Zasedání
zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
se koná v pondělí 8. října
od 15 hodin
v zasedací místnosti číslo 410,
v budově bývalé Tabačky.
Jednání je veřejné.
Úřední hodiny
městského úřadu
Žižkovo nám. 30
(vstup přes č. p. 2)
• odbor správy majetku města
Žižkovo nám. 11 • 390 15 TÁBOR
• odbor kultury a cestovního ruchu
• odbor školství, mládeže a tělovýchovy
• odbor dopravy
• odbor investic
• městská policie
Husovo nám. 2938 • 390 01 TÁBOR
• tajemník
• odbor životního prostředí
• živnostenský odbor
• odbor dopravně správních agend
• odbor sociálních věcí
Úřední hodiny jsou jednotné
pro všechny odbory:
pondělí 8.00–17.00 hodin
úterý 13.00–15.00 hodin
středa 8.00–17.00 hodin
čtvrtek 13.00–15.00 hodin
pátek 8.00–11.30 hodin
telefony:
spojovatelka: 381 486 111
provolba: 381 486 xxx
fax: 381 486 100
e-mail:
[email protected]
www.tabor.cz
Informace pro čtenáře:
V NTR jednotlivé odbory městského
úřadu prezentujeme piktogramy
v záhlaví článků.
Sběrné dvory
Sběrný dvůr Klokoty,
Kpt. Jaroše 2418
– areál spol. Rumpold, s. r. o.
Sběrný dvůr SNL,
Bukurešťská ul. – bývalý výměník
Otevírací doba pro oba sběrné dvory:
leden až březen:
pondělí–pátek
od 16.00 do 18.00 hod.
duben až říjen:
pondělí–pátek
od 15.00 do 19.00 hod.
listopad a prosinec:
pondělí–pátek
od 16.00 do 18.00 hod.
V sobotu bude celoroční provoz
od 8.00 do 12.00 hod.
Foto: Roman Růžička
Žižkovo nám. 2 • 390 15 TÁBOR
• vedení města
• kancelář starosty
• odbor vnitřních věcí
• odbor financí
• odbor rozvoje
• stavební úřad
V den, kdy byla zahájena Táborská setkání, přijala starostka města Hana Randová významné hosty:
Máriu José Báezovou-Loretovou
– chargé d´affaires Venezuely
Barbaru Elenu Montalvovou- Alvarezovou - chargé d´affaires Kuby
France Buta
- velvyslance Slovinska
Jeana-Marca Berthona – kulturního radu velvyslanectví Francie
Částečná uzavírka silnice I/3 u okružní křižovatky U Tesca v Táboře
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy
a silničního hospodářství povolil společnosti
SŽDC, s. o., Prvního
pluku 367/5, 186 00 Praha 8, částečnou uzavírku silnice I/3 v k. ú. Tábor,
kvůli demontáži původního a montáži
nového železničního mostu. Práce na
demontáži a montáži nového železničního mostu, stavební objekt SO 58-2008, stavby IV. železničního koridoru,
u okružní křižovatky U Tesca v Táboře
se provádí ve třech etapách.
1. etapa: od 18. června do 16. září
– práce na opěrách
Doprava byla ve stávajícím čtyřpruhu budějovické silnice omezena
ve dvou jízdních pruzích ve směru na
Prahu a došlo k jejich zúžení na 3 m.
Provoz ve všech čtyřech jízdních pruzích zůstal zachován.
2. etapa: od 16. září do 19. října
– provádění demontáže stávajícího
mostu a montáže nového mostu
Doprava je svedena do dvou jízdních pruhů o šířce 3 m (pro každý
směr jeden jízdní pruh). Po tuto dobu
jsou rovněž nutné krátkodobé úplné
uzavírky (max. 10 minut) s tím, že provoz je řízen pracovníky odborné firmy. Krátkodobé uzavírky: 21.–23. září (pá–ne) od 22.00 do 6.00 hodin,
28.–30. září (pá–ne) od 22.00 do 6.00 hodin, 5.–7. října (pá–ne) od 22.00 do
6.00 hodin
3. etapa: od 19. do 31. října
– bourání opěr a dokončovací práce
Doprava na silnici I/3 bude ve stávajícím čtyřpruhu omezena ve dvou
jízdních pruzích ve směru na Prahu,
dojde k jejich zúžení na 3 m. Provoz ve
všech čtyřech jízdních pruzích zůstane
zachován. (Stejné jako v první etapě).
Současně je k dispozici provizorní přejezd u hřbitova (pro vozidla
záchranné služby, policii, hasiče)
– ne pro kamiony. Městská hromadná
doprava není omezena. Provoz pod
mostem a na provizorním přejezdu
řídí poučení pracovníci odborné firmy.
Erazim Troch
vedoucí odboru dopravy
Veškeré další uzavírky najdete na:
www.tabor.cz
Lhůty pro výměnu občanských a řidičských průkazů
Vážení spoluobčané,
rychlým tempem se
blíží konec roku 2007
a to je doba, která
mnohým z vás ukládá
povinnost mít vyměněný občanský
a řidičský průkaz.
Občanské průkazy
Občané, kteří vlastní občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydaný
od 1. ledna 1997 do 31. prosince 1998,
jsou povinni provést jeho výměnu za
občanský průkaz se strojově čitelnými
údaji nejpozději do 31. prosince 2007.
K tomuto dni končí jeho platnost bez
ohledu na skutečnost, jakou dobu
platnosti v něm mají uvedenu. Žádost
o vydání občanského průkazu občan
předloží nejpozději do 30. listopadu 2007, neboť lhůta pro jeho výrobu
je stanovena na třicet dnů.
Připomínám, že povinná výměna
občanských průkazů se netýká občanů
narozených před 1. lednem 1936,
pokud není v jejich občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem a všechny údaje
v občanském průkazu uvedené (trvalý
pobyt, rodinný stav apod.) odpovídají
skutečnému stavu.
To znamená, že občané, kteří dosáhli do konce roku 2005 věku 70 let a mají
v občanském průkazu uveden termín
platnosti „bez omezení“ a všechny
údaje souhlasí se skutečným stavem,
nemají povinnost měnit svůj občanský průkaz za nový. Tento občanský
průkaz však nelze použít jako cestovní
doklad do států Evropské unie.
Řidičské průkazy
Výměna všech řidičských průkazů
vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 musí být provedena nejdéle
do 31. prosince 2007. Protože se jedná
o řidičské průkazy vydané ve velmi dlouhém časovém období téměř třiceti let
(podle statistických údajů jich v našem
správním území potřebujeme vyměnit
ještě více než 6000) a protože chceme
alespoň v posledním čtvrtletí roku
dosáhnout rovnoměrného tempa jejich
výměny, žádáme vás, abyste návštěvu
našeho pracoviště registru řidičů nenechávali na poslední chvíli – až na samý
konec letošního roku, protože potom
nebudeme schopni vaše žádosti bez větších problémů vyřídit, a to nejenom na
pracovištích našeho úřadu, ale také ve
Státní tiskárně cenin, která je centrálním
výrobcem osobních dokladů.
Chtěl bych vás všechny, kterých
se výše uvedená problematika týká,
požádat, abyste nám pomohli zvládnout stresové a konfliktní situace ve
frontách koncem roku svým vstřícným přístupem a požádali o výměnu
občanského a řidičského průkazu včas.
Děkuji za pochopení.
Antonín Hlaváček
vedoucí odboru dopravně správních agend
Stavební úpravy
ulice U Cihelny
Do poloviny listopadu
budou probíhat stavební úpravy v ulici
U Cihelny. Zhotovitelem jak výměny kanalizace a vodovodního řadu, tak následně komunikací a chodníků je firma
DAICH, s. r. o. Po dobu stavby bude
komunikace pro běžný provoz zcela
(kh)
uzavřena. Stavební úpravy
v Chýnovské ulici
Firma DAICH, s. r. o., ukončila výměnu kanalizačního řadu a vodovodu.
Následovat bude výstavba chodníků
a komunikace. Jako zhotovitel stavby byla vybrána firma SWIETELSKY. Zahájení prací se předpokládá
počátkem října jako investiční akce
Jihočeského kraje a souběžně bude
probíhat výstavba účelové komunikace a chodníků jako investice města
Tábora. Pokud počasí dovolí, akce
bude dokončena ještě v letošním roce.
Komunikace bude částečně uzavřena
a provoz bude veden střídavě polovinou vozovky, při provedení povrchů
bude uzavírka úplná po nezbytnou
dobu.
(kh)
Regenerace Náchodského sídliště
Loni byla dokončena
první etapa regenerace
Náchodského
sídliště. S ohledem na
skutečnost, že město
obdrželo dotaci ve výši 6 mil. Kč, bude
ještě letos zahájena druhá etapa, která
bude dokončena v následujícím roce.
Předmětem projektu je obnova všech
povrchů vozovek. Nové živičné povrchy dostane Leskovická a Náchodská
ulice, a to i část, která nebyla provedena v prvé etapě. Dále budou vybourány
všechny chodníky, včetně podkladních
vrstev a obrubníků. Nové chodníky
budou výškově upraveny a zadlážděny
zámkovou dlažbou. Vznikne nové parkoviště podél Náchodské ulice o počtu
23 parkovacích stání. Součástí projektu bude vybudování nového dětského
hřiště a sportovně rekreační plochy.
Závěr prací vytvoří výměna přestárlé
a dosadba veřejné zeleně. V celé ploše
dojde k obnově trávníků.
Zhotovitelem stavby budou Stavby
silnic a železnic, a. s. Práce se zahajují v této době. Dokončeny budou ze
stavebního hlediska na jaře. Výsadba a odstraňování přestárlých dřevin a regenerace trávníků vzhledem
k vegetačnímu období pak nejpozději
(kh)
v listopadu příštího roku.
Sanace opevnění břehu Jordánu
Předmětem projektu
je obnova poškozeného povrchu a statická
stabilizace opevněného nábřežního svahu
na východní straně břehu Jordánu.
K poškození došlo při dešťovém přívalu loni v červnu. Na úhradu odstranění poruchy opevnění obdrželo město
dotaci od ministerstva pro místní rozvoj. V této době probíhá zkapacitnění
kanalizačního sběrače a úprava štoly
pod tělesem Českých drah. Investorem této úpravy je Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o. Tato akce musí
samotné sanaci opevnění břehu předcházet. Zhotovitelem sanace opevnění břehu bude firma ABA STAKO,
s. r. o. Dokončení se předpokládá do
konce tohoto roku. V době výstavby
bude omezen, v některých případech
i vyloučen pohyb chodců.
Karel Hotový
vedoucí odboru investic a strukturálních fondů
Soutěž „7 architektonických divů města Tábora“
Na stránkách Novin
táborské radnice jsme
vás od února do srpna
vyzývali, abyste zasílali
své tipy na „nejlepší“
objekty v Táboře – architektonické divy
Tábora. Zároveň se soutěží byly uveřejňovány kvizové hádanky k různým
objektům v Táboře.
Ve čtvrtek 16. srpna zasedala komise ve složení místostarosta města
Ing. arch. Jirovský, Ph. D., městský
architekt Ing. arch. Roháček a architekt pracující v Táboře Ing. arch. Kraus.
Komise soutěž uzavřela, vybrala sedm
nejzdařilejších přihlášených staveb
a vyhodnotila kviz s těmito výsledky...
Kviz
Nejprve uvádíme všechny kvizové
otázky a jejich správné odpovědi:
• První anketní otázka: „Jsem
V sobotu 1. září se
v příměstské části Tábora Zahrádce uskutečnilo slavnostní znovuotevření bývalé hasičské zbrojnice, kterého se zúčastnili
místostarosta Tábora Jiří Bartáček,
Ing. Josef Markvart z odboru správy
majetku města, stavební firmy, občané
a další hosté.
Předseda výboru částečné samosprávy Miroslav Běhoun poděkoval
městu Táboru za poskytnuté finanční
prostředky a stavebním firmám Jaroslava Vačleny a Jana Pavlíka z Dražic za
zdařilou rekonstrukci. Po slavnostním
přestřižení pásky a přípitku následovalo pohoštění včetně opékaného selete, k dobré náladě zahráli helikonkáři.
Nemalý dík patří i členům výboru
částečné samosprávy Zahrádky Miroslavu Běhounovi, Ing. Josefu Marešovi a Janu Samcovi, kteří rekonstrukci
budovy iniciovali, dohlíželi na její
průběh a zorganizovali její slavnostní
zprovoznění.
Bývalá zbrojnice bude sloužit pro
potřeby občanů Zahrádky jako schůzovní místnost, k setkávání s představiteli města a k ostatní činnosti obce.
Jiří Řeřicha
kancelář starosty
Foto: Roman Růžička
Ve školách začal
nový školní rok
Soutěž
Ze čtrnácti zaslaných návrhů komise vyhodnotila sedm nejzdařilejších
staveb:
• DOMKY, ULIČKY, ZÁKOUTÍ NA
STARÉM MĚSTĚ
• VELKÝ ŠANC S VODÁRENSKOU
VĚŽÍ A HRADBY V HOLEČKOVÝCH SADECH, Staré město
• KOSTEL PROMĚNĚNÍ PÁNĚ NA
HOŘE TÁBOR, Žižkovo nám.
•STARÁ RADNICE, Žižkovo nám.
• KLÁŠTER KLOKOTY S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE, Klokoty
• SBOR CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ, Fügnerova – Budějovická ul.
• FINANČNÍ ÚŘAD, Budějovická ul.
Vzhledem k tomu, že své náměty zaslali pouze tři účastníci, budou
všichni odměněni hodnotnou knihou.
Slavnostní znovuotevření
bývalé hasičské zbrojnice
v Zahrádce
mohutnou stavbou a chráním Staré město. Myslím, že jsem stavbou
důstojnou a ve svých útrobách jsem
cosi ukrývala a číhala na Švéda od
Prahy. Co jsem chránila a jakou stavbou tedy jsem?“ – Odpověď: Jedná se
stavbu barokního šance Starého města
s fragmenty půlkruhové bašty, která
byla určena pro umístění děla.
• Druhá anketní otázka: „V koruně
mohutné, frontální zdi osazeno cimbuří, středověkou stavbou však není.
Naopak! O jakou budovu se jedná?“
– Odpověď: Jedná se o stavbu městského úřadu, č. p. 11, stojící na Žižkově
náměstí.
• Třetí anketní otázka: „Stojí majestátně, avšak s jednou ručičkou. O kterou stavbu se jedná?“ – Odpověď: Jedná se o stavbu radniční věže.
• Čtvrtá anketní otázka: „Mohutným kýlem rozřezává široký prostor.
Majestátná a chladná, respekt budící
Velký šanc
stavba. Kterou budovu máme na
mysli?“ – Odpověď: Jedná se o stavbu
finančního úřadu.
• Pátá anketní otázka: „Stavba
vysoká, štíhlá a mírně nakloněná
dozadu. Jako ta šikmá, v Pise stojící.
O kterou se jedná stavbu?“ – Odpověď:
Věž kostela Narození Panny Marie na
náměstí Mikuláše z Husi.
• Šestá anketní otázka: „Jsem známější než leckteré stavby, k Táboru
patřím od doby, kdy byla objevena
Amerika a pyšním se tím, že jsem svého druhu nejstarší v Evropě.“ – Odpověď: Vodní dílo Jordán, založeno roku 1492.
Na kvizové otázky přišly pouze dvě
správné odpovědi. Také jejich autoři
obdrží jako odměnu hodnotnou knihu. Všem aktérům děkujeme za zájem
Miloš Roháček
a účast.
odbor územního rozvoje
Martin Jirovský, místostarosta
Skončily
prázdniny
a pro rodiče a jejich
děti začal v základních
a mateřských školách
zřizovaných městem
Táborem nový školní
rok. Třetího září poprvé do školních
lavic usedlo 238 prvňáčků. Celkem
do táborských základních škol v tomto školním roce dochází 2670 žáků
(v loňském roce bylo v ZŠ 2822 žáků,
z toho 271 prvňáčků). Do mateřských
škol první školní den přišlo 266 nových
dětí. Celkem je v mateřských školách
954 dětí (vloni bylo v MŠ 976 dětí).
Letos o prázdninách při odstávce
kuchyní realizoval táborský odbor
školství, mládeže a tělovýchovy na
základě nových hygienických předpisů
celkovou rekonstrukci vzduchotechniky ve školních kuchyních ZŠ Helsinská 2732 a MŠ Světlogorská 2770
v celkovém nákladu 1 mil. Kč. Další
větší akcí byla oprava východní strany
hlavní budovy – fasády za 430 tis. Kč
v základní škole na náměstí Mikuláše
z Husi.
V letošním roce odbor školství,
mládeže a tělovýchovy nechal zpracovat projekty na obnovu herních prvků
v zahradách mateřských škol, které
budou splňovat nové normy. V první
etapě proběhla výměna herních prvků
v zahradách (včetně terénních úprav)
v mateřské škole v Čelkovicích a ve
Vančurově ulici. Náklady na výměnu
herních prvků činily 600 tis. Kč.
Radomír Kouba
vedoucí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy
Partnerské město ORINDA
Dnešní zastavení se bude
týkat našeho nejvzdálenějšího
partnerského města, americké
Orindy. Městečko s 17 500 obyvateli
leží těsně u San Francisca a je typem
rodinného města s širokou nabídkou
a rozsahem služeb pro své obyvatele.
2002 zaslalo město Orinda na český
povodňový účet výtěžek z uspořádaného koncertu.
Vzhledem k velké vzdálenosti našeho partnerského města jsou vzájemné
návštěvy méně časté, ale o to více výjimečné. Účast East Bay Banjo Clubu
na táborských slavnostech v roce 2005
vzbudila nadšení u všech posluchačů. Ryze americkou lidovou hudbu
v předvedeném aranžmá a s takovým
obsazením u nás žádný soubor nehraje. Věříme, že i příští návštěvy z Orindy budou pro Táboráky příjemným
překvapením.
Jiří Řeřicha,
kancelář starostky
Partnerská smlouva byla podepsána
v roce 1999 a od té doby se také datují vzájemné aktivity. Spolupráce se
odehrává zejména prostřednictvím
Rotary a Lions klubů obou měst. Díky
nim se například uskutečnily odborné
stáže několika táborských lékařů a stipendijní pobyty táborských studentů
v Orindě. Také po povodních v roce
G-centrum Tábor (1/2)
službách č. 108/2006 Sb. G-centrum
Tábor je rozděleno do sedmi středisek
– Domov pro seniory, Odlehčovací služby, Pečovatelská služba, Denní stacionář, Středisko sociálních služeb, Noclehárna, Azylový dům pro ženy a matky
s dětmi. Jsou připravovány a zaváděny
standardy kvality sociálních služeb
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Za dobrovolnickou činnost vykonávanou v G-centru
Tábor převzala paní Marie Dřevová
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– sociálně terapeutické činnosti
– aktivizační činnosti
– komplexní ošetřovatelská péče
– rehabilitační péče
– sociální poradenství
– zdravotní a ošetřovatelská péče poskytovaná 24 hodin denně kvalifikovaným ošetřovatelským týmem
– lékařská péče poskytovaná praktickým lékařem, odborná lékařská péče
prestižní cenu Křesadlo 2006, která je
udělována Národním dobrovolnickým
centrem.
Celková kapacita a vybavenost
Celková kapacita domova je 143 lůžek se
členěním 47 jedno- a 48 dvoulůžkových
pokojů.
Vybavení pokojů: 60 pokojů má
vlastní balkon, 6 pokojů má zimní
zahradu, 39 pokojů je vybaveno vlastní
kuchyňskou linkou; v každém pokoji je
zdravotní lůžko a noční stolek, pokoje
v pátém podlaží jsou vybaveny nábytkem klientů.
Foto: Jiří Horecký
Všeobecné informace
1998 – G-centrum Tábor, domov
důchodců bylo vybudováno v letech
1997 až 1998 nákladem 140 mil. Kč.
Investorem a zřizovatelem příspěvkové
organizace G-centrum Tábor, domov
důchodců bylo město Tábor. Vlastní
provoz byl zahájen 1. září 1998.
1999 – Město Tábor zvítězilo v soutěži Obec seniorů vyhlášenou Svazem
měst a obcí ČR.
2001 – V tomto roce proběhla v Táboře transformace sociálních služeb.
Oficiální název organizace byl změněn
na G-centrum Tábor, sociální služby
a domov důchodců. Součástí stávajícího
G-centra se stala Pečovatelská služba se
dvěma domy s pečovatelskou službou
a hygienickým střediskem, Středisko
sociálních služeb s azylovou ubytovnou
pro muže a Domov pro matky s dětmi.
2003 – Tábor byl oceněn Svazem
měst a obcí a získalo 1. místo v kategorii
Obec zdravotně postiženým.
2004 – V červnu byl otevřen Dům
s pečovatelskou službou v Čekanicích
s celkovou kapacitou 49 ubytovacích
jednotek a denním stacionářem. Celkové náklady činily 63 mil. Kč. V červenci
byla otevřena vývařovna pro seniory,
která produkuje přes 300 obědů pro
klienty střediska Pečovatelská služba.
2005 – V červenci byla otevřena
jídelna pro seniory při již fungující
vývařovně, která nabízí obědy k odběru
nebo přímé konzumaci. Při Středisku
sociálních služeb byla zřízena Poradna
pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a pečující rodiny. Zaměstnankyně
střediska Pečovatelská služba Jaroslava Přitasilová byla oceněna titulem
Pečovatelka roku 2005. Proběhl první
kuželkový turnaj pro jihočeské domovy důchodců.
2006 – Došlo k navýšení počtu
lůžek přechodného pobytu a k rozšíření provozní doby denního stacionáře
na dvanáct hodin denně. Organizace
se připravovala na největší změnu, která reflektovala novou právní úpravu
a postavení sociálních služeb v České
republice. Byl rozšířen rozvoz obědů na
šest dnů v týdnu.
2007 – Došlo k zásadní změně organizačního schématu organizace a ke
změně názvu organizace v důsledku
platnosti nového zákona o sociálních
Domov pro seniory
tel.: 381 478 211
e-mail: [email protected]
Posláním střediska je poskytovat pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména kvůli věku
a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou
poskytovány na základě individuálních plánů. Žádosti o trvalý pobyt lze
odevzdat v sídle G-centra nebo odboru
sociálních věcí MěÚ Tábor.
Poskytované služby
– poskytnutí ubytování, úklidu, praní
a drobných oprav ložního i osobního
prádla, žehlení
– poskytnutí stravy
– pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Zdravotní a ošetřovatelská péče
Lékařská péče je zajišťována praktickým lékařem ordinujícím v našem zařízení tři dny v týdnu, jednou měsíčně zde
ordinuje odborný lékař, psychiatr. Ošetřovatelská péče je prováděna nepřetržitě na základě ordinací lékařů dle
platných právních předpisů. Tuto péči
zajišťují registrované všeobecné sestry.
Obslužnou péči provádějí pracovníci
sociální péče – přímá obslužná péče.
Tato péče zahrnuje úkony či pomoc
klientům částečně či zcela imobilním
k zajištění potřebné péče.
Rehabilitační péče
Tuto péči zajišťují dva registrovaní
fyzioterapeuti, kteří na základě ordinací lékařů provádějí masáže, aktivní
i pasivní, cvičení na lůžku, individuální
nácvik chůze, elektroterapii, ultrazvukovou terapii, parafínové zábaly, léčbu
biotinovou lampou, perličkové koupele,
skupinová cvičení, ergoterapii zaměřenou na nácvik úkonů k udržení či znovuobnovení sebeobslužnosti klienta.
Kulturní a zájmová činnost
Sociální pracovníci zajišťují zájmové
aktivity (aktivní a pasivní muzikoterapie, hobby dílna, hraní společenských
her, výuka na počítači, bystření paměti,
promítání filmů, čtení v kavárně, vydávání měsíčníku Zpravodaj G-centra
Tábor, pohybovou aktivizaci (vycházky, výlety, sportovní odpoledne, ruské
kuželky), kulturní a zábavné programy
(vystoupení žáků MŠ, ZŠ, posezení při
harmonice, grilování, oslavy narozenin
klientů, masopust, akce Rej čarodějnic,
Velikonoce, martinské posvícení, Vánoce, návštěvy divadel, koncerty, hudební
a umělecká vystoupení), vzdělávací programy (přednášky, kurzy PC).
Ostatní služby
Klientům jsou k dispozici a mohou plně
využívat tři společenské místnosti, hobby dílnu, tělocvičnu s rotopedy, knihovnu, kapli s pravidelnými bohoslužbami,
atrium, zahradu se dvěma altány, fontánou a jezírkem, v objektu budovy
pedikúru, cukrárnu a služby kadeřníka,
internet ve společenské místnosti, připojení k internetu na pokojích, možnost
zavedení telefonní linky na pokojích,
možnost využití aktivní televizní antény.
Stravování
Klientům poskytujeme stravování, které
je v souladu se zásadami zdravé výživy
a odpovídá věku a zdravotnímu stavu
strávníků. Sedm dní v týdnu připravujeme ve vlastní kuchyni tři základní
druhy stravy (racionální, diabetickou,
šetřící). Dle ordinace lékaře vaříme také
stravu klientům, kteří mají individuální
požadavky na výživu.
Jiří Horecký, B. A.
ředitel G-centra Tábor
www.g-centrum-tabor.cz
TÁBORSKÉ ZAJÍMAVOSTI
Dvoupatrový objekt se nachází v západní frontě
hlavního táborského náměstí, bezprostředně při
staré radnici – č. p. 1, jejíž hmotě je podřízen, ačkoli
je pouze o nemnoho nižší. Přestože postrádá vlastní dominantu, kterou radnici tvoří věž, je vhodným
přechodem od vévodící radnice k řadové městské
zástavbě. Jeho význam je však potlačen sousední
historizující novostavbou na pravé straně – č. p. 3, 4,
která dům nevhodně převyšuje. Až do jejího vzniku
se v sousedství nacházely dva jednopatrové domy.
Svými štítky dům vhodně koresponduje s vyššími štíty radnice a je jediným historickým domem
táborského náměstí, který již v renesanci měl výšku
dvou pater. Hmotový rozsah domu je zvětšen překlenutím uličky na boku radnice, které je nepůvodní. Hlavní průčelí domu je strohé, se stopami několika slohových úprav. Rozvrh pěti okenních otvorů
i tří střešních štítků je symetrický s mělkým rizalitem vystupujícím na středu a zdůrazněným dvěma
okapovými rourami. Tento rizalit je pozůstatkem
radikální přestavby domu z roku 1867. Přízemí je
pokryto v celém rozsahu sgrafitovou bosáží vytvořenou zdvojenými linkami. Sgrafito je patrně pozůstatkem původního řešení, nikoliv ovšem v rozsahu
středního rizalitu, který je prvkem historizující
přestavby, a sgrafito je tudíž na jeho povrchu nelogické. Navíc je nápadné, že toto sgrafito je odlišné
od sgrafitového členění průjezdu, které má sgrafito psaníčkové, stejně jako boční průčelí. Plocha
pater je novodobě upravena kletovanou omítkou,
bez plastického členění, s okenními otvory rámovanými technikou sgrafita, zdvojenými linkami.
Obdobně jsou řešeny povrchy střešních štítků, do
kterých jsou vryty ve vrcholu emblémy obsahující
kalich a husitské zbraně, cep a meč. Štítky pocházejí
z úpravy průčelí z let 1953–1954, jsou napodobením
štítků pozdně renesančních, které jsou doloženy
rytinou z minulého století, na štítky původně navazovaly sedlové střechy kolmo k průčelí.
Stavební vývoj domu je jedním z nejpozoruhodnějších v Táboře. Půdorysy sklepů i přízemí
opravňují k domněnce, že zde bývaly původně dva
samostatné domy, které byly pravděpodobně nejpozději již na počátku 16. století spojeny. Dům asi
nebyl v minulosti devastován, ani poškozen v třicetileté válce a patrně ani nevyhořel, neboť v jeho
sousedství se zachovaly původní krovy radnice
z počátku 16. století. Byl sídlem šlechtického rodu
Přehořovských z Kvasejovic, stejně jako po roce 1685
jednoho z předních majetných rodů Jindřicha
Tobiáše. Majetní vlastníci zaručují zřejmě mimořádnou náročnost výstavby tohoto domu. Zdá se,
že hlavní přestavba se vznikem kleneb, z nichž
klenba přemostění uličky náleží do roku 1563, se
uskutečnila až za Přehořovských, kteří asi také dům
zvýšili o patro. Rozsah původního druhého patra
neznáme, nelze vyloučit, že křídlo bylo pouze jednopatrové. Rovněž lze připustit, že druhé patro bylo
pouze atikové. Podle růstu prodejních cen můžeme
usuzovat na stavební vylepšování objektu, k největšímu stavebnímu zhodnocení tak došlo mezi lety 1743–1781 a před rokem 1833.
V roce 1867 byl berní správě předložen projekt
domu, ve kterém pouze zdivo sklepů bylo vyznačeno jako staré, veškeré konstrukce nad terénem
byly barevně vyznačeny jako nové. V textové části
se uvádí dům jako stavebně špatný, zčásti ze dřeva a údaj, že byl zbořen. Plány byly předloženy
ke schválení dodatečně. Je zřejmé, že údaje byly
nepravdivé, zkreslovaly situaci úmyslně pro získání
daňového zvýhodnění. Také uváděná doba výstavby byla nápadně krátká. Zdivo hlavního průčelí se
zachovalo zřejmě v celém rozsahu stejně jako vnitřní dělící zdi přízemí a zčásti i prvního patra s klen-
Tábor – dům č. p. 2
bami, nejspíše i s částí stropních konstrukcí. Tehdy
vznikla gotizující úprava s přizděním středního
mělkého rizalitu, ukončeného zubatým štítkem,
a další prvky členění patrné na starých pohledech.
Průčelí existovalo až do opravy v letech 1953–1954,
kdy bylo členění kromě rizalitu a dvou portálů
sejmuto, obnoveno zčásti sgrafito a restituovány
střešní štítky.
Nejstarším známým majitelem domu byl Václav
Kučera, postřihač, který byl bezpochyby zámožný,
neboť vlastnil poplužní dům ve Svrabově a vesnici
Zahrádku, kterou daroval v roce 1530 obci. V roce 1539 byl dům prodán Bernardu Kozovi za 680 kop,
cenu značně vysokou. Ten jej prodal roku 1554 Janu
Přehořovskému z Kvasejovic za 730 kop. Uvádí se
Dobová rytina zobrazuje tuto část náměstí
v 1. polovině 19. století ještě před stavebními
úpravami radnice a přestavbou domů č. p. 2–4.
Dobový snímek z počátku 20. století zachycuje
radnici po pseudogotické úpravě a domy
č. p. 2–4 po přestavbě.
Fotografie ze 70. let 20. století dokládá západní
část náměstí ve stavu, jak se zachovala
do současnosti.
též, že při požáru v roce 1559 dům nevyhořel a že
poté byl zvýšen o patro. Roku 1562 povoluje totiž
městská rada Janu Přehořovskému, aby překlenul ulici mezi svým domem a radnicí a na tom si
„vystavěl sklep (klenbu) a k svému domu připojil“.
Do roku 1563 byl vystavěn onen „sklep“ a dům
nabyl podoby, jakou měl na rytině asi z roku 1840,
se třemi renesančními štítky nad průčelím. Jeden
ze sousedů údajně vytýkal Janu Přehořovskému,
že má dům jako zámek. Přikoupil pivovar č. p. 34
a v roce 1567 se stal císařským rychtářem. Tehdy
nechal probourat dveře vedoucí do paláce radnice
a tuto výsadu zvláštního vchodu si nechal stvrdit
císařským majestátem. V roce 1582 byl na vlastní
žádost úřadu zproštěn, což se uskutečnilo až o tři
roky později. Zemřel v roce 1597, přičemž synové
si vymohli, že dveře do radnice zůstaly zachovány.
Přehořovští vlastnili dům i v dalších generacích,
také však ves Měšice s tvrzí a další vesnice.
Poměr Přehořovských k obci byl kladný, půjčovali obci peněžní částky. Teprve v roce 1685 byl
dům prodán Janu Jindřichu Tobiášovi, měšťanu
novoměstskému v Praze. Nový majitel byl důchodním písařem a od roku 1680 správcem pošty, kterou v domě zřejmě provozoval. Teprve v roce 1699
měl odevzdat klíč od průchodu do radnice. Poté
dům zdědil Tobiášův syn Fr. Augustin, zemřel roku 1736. Vdova Johanna postoupila dům v roce 1743
synu Janu Františkovi, vrcholem jehož kariéry byla
funkce primasovská. Ten roku 1781 postoupil dům
synu Tobiášovi. V roce 1810 byl dům prodán Karlu
Lonkovi. Roku 1813 bylo pronajato přízemí a v roce 1816 bylo pronajato 1. patro purkmistru Kašparu
Waltrovi. Patro bylo opět pronajato radnici. V roce 1818 byl dům prodán licitačně za 4055 zl. vídeňské
měny Marii Svobodové, ale již o rok později byla
prodána polovina domu pro dluh Karlu Listopadovi. Roku 1824 je dům pronajat, uvádí se zde výčep
a hostinec. V roce 1833 byla projednána pozůstalost
po Karlu Listopadovi, dům byl úředně odhadnut
a připadl manželce. V roce 1846 byl dům převeden na Jana Listopada s manželkou, uvádí se jako
várečný. Téhož roku manželka zemřela a dům dědí
děti. V roce 1861 koupil dům advokát Václav Kopp
a roku 1871 následoval prodej knihkupci Karlu Jánskému, který jej vlastnil ještě v roce 1920.
Z roku 1867 se zachoval plán přestavby domu
stavitele Josefa Maršíka, dům nabyl podoby, kterou
měl až do roku 1954. V roce 1934 se budoval v zadní části domu městský záchodek, z čehož vznikl
spor se sousedem. Roku 1933 se upozorňovalo na
objevení sgrafit v zadním průčelí. V roce 1937 byla
dokončena úprava sklepů a umožněn přístup turistům. Z let 1953–1954 se zachovala korespondence
týkající se obnovy průčelí, při níž byla zrušena historizující úprava a objekt uveden do dnešní podoby vybudováním střešních štítků. Sondy zjistily,
že se pod omítkou nachází stará původní omítka,
se stopami římsy mezi okny druhého a prvního
patra, kordonová římsa pod okny prvního patra
„nad lehce rýsovanou sgrafitovou rustikou na ploše přízemí“. Dále se zjistilo, podle omítek, že dům
původně jednopatrový z 15. století měl vápennou
omítku jemně hlazenou hřbetem zednické lžíce. Na
pozůstatku této omítky se objevil fragment barevné fresky, „zbytek postavy husitského bojovníka“.
Doporučovalo se prohlédnutí odborníkem. Spisy
podchycují i rozpornost stanovisek jednotlivých
referentů na akci zúčastněných. Obnova štítků byla
odsouhlasena zprvu s poukazem na analogickou
obnovu Betlémské kaple a štítů v Novém Městě nad
Metují. Plán úpravy průčelí provedl Ing. F. Kándl.
V roce 1956 bylo vyhotoveno zaměření domu. Roku
1972 byla majiteli domu nařízena povinná údržba,
konstatuje se havarijní stav oken.
Současná podoba objektu, kdy v něm sídlí část
městského úřadu – převážně jsou v budově umístěny starostenská a místostarostenské kanceláře se
zázemím –, je výsledkem rozsáhlé vnitřní rekonstrukce z osmdesátých let minulého století.
Ing. arch. Miloš Roháček
odbor územního rozvoje
Muzeum fotografie
Šechtl & Voseček
dům U Lípy
(nám. Mikuláše z Husi, Tábor)
http://sechtl-vosecek.ucw.cz
do 18. října
LEIKAŘENÍ
Josefa Jindřicha Šechtla
– výstava
ŽENY V OHROŽENÍ
– výstava pořádaná nadací
Člověk v tísni
25. října–15. prosince
VÝSTAVA ČESKÉHO
A SVĚTOVÉHO AUTOCHROMU
– u příležitosti 100. výročí uvedení
tohoto procesu na trh za účasti
pravnuka Antoina Lumièra, Alaina
Scheibliho
– zahájení: 25. října v 17.00 hodin
Husitské muzeum
Galerie A. D. 1551
24. září–28. října
otevřeno:
denně 8.30–12.00 a 12.30–16.30 hod.
TAJEMSTVÍ ŘÍŠE ZVÍŘAT
OBJEKTIVEM
MICHAELA FOKTA
– výstava
Více na: bm.husmuzeum.cz/fokt.
sobota 6. října
GEOLOGICKÁ EXPOZICE
POD KLOKOTY V TÁBOŘE
– exkurze z cyklu
Přírodou krok za krokem
– vede: Ing. J. Lehečka
(odborný garant expozice)
– sraz: Tábor, Švehlův most
– u zastávky MHD v 9.30 hodin
nebo přímo u vstupu do expozice
v 10.00 hodin
Více na: www.husmuzeum.cz.
ÚO Svazu diabetiků
• pravidelná poradenská činnost
každou středu 14.00–16.00 hodin
v kanceláři DIA v ONT
(budova č. 2, 1. patro, č. dveří 102)
• kondiční plavání
čtvrtek 15.00–16.00 hodin
• schůzky s EMP
1. skupina: 4. října v 15.30 hodin
v G-centru
2. skupina: 2. října v 15.30 hodin
v ZŠ v Helsinské ulici (SNL)
3. skupina: 30. října v 15.30 hodin
v jídelně školního statku v Měšicích
• vycházka
15. října
Táborský zdravotní okruh
– sraz ve 13.00 hodin u lípy na
Křižíkově náměstí
SENIOR KLUB
4. a 18. října, 18.00–22.00 hodin
kongresový sál JčU
– večery v lidovém tónu s tancem
a živou hudbou
– hraje kapela J. Hýny
Akce se koná za podpory města
Tábora.
Kino Svět Tábor – říjen
pondělí 1. – 16.00 hod., úterý 2.
– 16.00 hod., středa 3. – 16.00 hod.:
SHREK TŘETÍ (USA 2007)
pondělí 1. – 18.00 a 20.00 hod.,
úterý 2. – 18.00 a 20.00 hod.,
středa 3. – 18.00 a 20.00 hod.:
MEDVÍDEK (ČR 2007)
čtvrtek 4. – 15.30 hod.,
pátek 5. – 15.30 hod.,
sobota 6. – 15.30 hod.,
neděle 7. – 14.00 hod.:
SIMPSONOVI VE FILMU (USA 2007)
čtvrtek 4. – 17.15 hod., pátek 5.
– 17.15 hod., sobota 6. – 17.15 hod.,
neděle 7. – 15.45 a 18.00 hod.:
RATATOUILLE (USA 2007)
sobota 13. – 14.00 hod.,
neděle 14. – 14.00 hod.:
KRTKOVA POHÁDKOVÁ
DOBRODRUŽSTVÍ (ČR, 66 min.)
pátek 26. – 14.00 hod., sobota 27.
– 14.00 a 16.00 hod., neděle 28.
– 14.00 a 16.00 hod.:
DIVOKÉ VLNY (USA 2007)
sobota 13. – 17.45 hod.,
neděle 14. – 15.30 hod.:
HAIRSPRAY (USA 2007)
pátek 26. – 20.15 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
ČTYŘI MINUTY (Německo 2006)
čtvrtek 18. – 15.30 hod., pátek 19.
– 15.30 hod., sobota 20. – 15.30 hod.,
neděle 21. – 15.30 hod., pondělí 22.
– 15.00 hod., úterý 23. – 17.30 hod.,
středa 24. – 17.30 hod.:
HARRY POTTER
A FÉNIXŮV ŘÁD (USA 2007)
sobota 27. – 20.15 hod.,
neděle 28. – 20.15 hod.:
DENNÍ HLÍDKA (Rusko 2007)
pondělí 29. – 18.00 hod., úterý 30.
– 18.00 hod., středa 31. – 20.00 hod.:
KOŘENÍ ŽIVOTA (USA 2007)
čtvrtek 4. – 19.30 hod., pátek 5.
– 19.30 hod., sobota 6. – 19.30 hod.:
INLAND EMPIRE (USA/Pl/Fr 2006)
neděle 7. – 20.15 hod.,
pondělí 8. – 16.00 hod.:
BOŽSKÝ EVAN (USA 2007)
pondělí 8. – 18.00 a 20.15 hod.,
úterý 9. – 20.30 hod.,
středa 10. – 16.00 hod.:
PLANETA TEROR (USA 2007)
úterý 9. – 16.00 a 18.15 hod.,
středa 10. – 18.15 a 20.30 hod.:
BOURNEOVO ULTIMÁTUM
(USA 2007)
čtvrtek 11. – 16.00, 18.15 a 20.30 hod.,
pátek 12. – 16.00 a 18.15 hod.,
sobota 13. – 15.30 a 20.00 hod.,
neděle 14. – 17.45 a 20.00 hod.,
pondělí 15. – 16.00, 18.15 a 20.15 hod.,
úterý 16. – 16.00, 18.15 a 20.15 hod.,
středa 17. – 16.00, 18.15 a 20.15 hod.,
čtvrtek 18. – 18.15 a 20.15 hod.,
pátek 19. – 18.15 hod., sobota 20.
– 18.15 hod., neděle 21. – 18.15 hod.:
GYMPL (ČR 2007)
pátek 12. – 20.30 hod.:
FILMOVÝ KLUB: ZTRACENÁ
DOVOLENÁ (ČR 2007)
pondělí 29. – 15.45 hod.,
úterý 30. – 15.45 hod.:
KDYŽ SI CHUCK
BRAL LARRYHO (USA 2007)
pondělí 29. – 20.15 hod.,
úterý 30. – 20.15 hod.:
4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY A 2 DNY
(Rumunsko 2007)
pátek 19. – 20.15 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
ZHROBUDOHROBU
(Slovinsko 2005)
středa 31. – 16.00 a 18.00 hod.,
čtvrtek 1. listopadu – 16.00 hod.
KŘIŽOVATKA SMRTI 3
– TENTOKRÁTE V PAŘÍŽI (USA 2007)
sobota 20. – 20.15 hod.,
neděle 21. – 20.15 hod.:
MR. BROOKS (USA 2007)
PŘIPRAVUJEME:
čtvrtek 1. listopadu – 18.00 a 20.00 hod.,
pátek 2. – 16.00 a 18.00 hod.,
sobota 3. – 14.00 a 16.00 hod.,
neděle 4. – 14.00 a 16.00 hod.:
MEDVÍDEK (ČR 2007)
pondělí 22. – 17.45 a 20.15 hod.,
úterý 23. – 15.00 a 20.15 hod.,
středa 24. – 15.00 a 20.15 hod.:
HVĚZDNÝ PRACH
(V. Británie 2007)
čtvrtek 25. – 16.00 a 18.00 hod.,
pátek 26. – 16.00 hod.:
MŮJ VŮDCE:
SKUTEČNĚ SKUTEČNÁ
SKUTEČNOST O ADOLFU
HITLEROVI (Německo 2006)
čtvrtek 25. – 20.00 hod., pátek 26.
– 18.00 hod., sobota 27. – 18.00 hod.,
neděle 28. – 18.00 hod.:
SKANDÁL (USA 2006)
pátek 2. listopadu – 20.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
KÁMEN MUDRCŮ
(Francie/Belgie 1988)
sobota 3. listopadu – 18.00 hod.,
neděle 4. – 18.00 hod.:
ĎÁBLOVA DÍLNA
(Rakousko/Německo 2007)
sobota 3. listopadu – 20.00 hod.,
neděle 4. – 20.00 hod.:
GRINDHOUSE: AUTO ZABIJÁK
(USA 2007)
Divadlo Oskara Nedbala – říjen
pondělí 1. října, 19.00 hodin
AUTOPILOTE
P. FAJT & O. SMEYKAL,
Y. ISHIJIMA, B. YEDEK
– mimo předplatné
čtvrtek 4. října, 19.00 hodin
256. barevný čtvrtek:
ALEUTŠTÍ LOVCI VELRYB
– mimo předplatné
pondělí 8. října, 19.00 hodin
V. Hugo – P. Šimák:
LUCREZIA BORGIA
– Srdce a jed
– předplatné sk. A
středa 10. října, 19.00 hodin
Astrovečer se srdcovou dámou
DAGMAR KLUDSKOU
– mimo předplatné
čtvrtek 11. října, 19.00 hodin
F. Joffo: PRÁZDNINY SNŮ
– předplatné sk. C
pondělí 22. října, 19.00 hodin
A.Goldflam: STARÁ BÁBA TANČÍ
– předplatné sk. D
úterý 16. října, 19.00 hodin
HANA a PETR ULRYCHOVI
s JAVORY; mimo předplatné
úterý 23. října, 19.00 hodin
KERAMIČKA; mimo předplatné
čtvrtek 18. října, 19.00 hodin
C. Pugni: ZVONÍK U MATKY
BOŽÍ / Esmeralda
– předplatné sk. A
středa 24. října, 19.00 hodin
Mazda (M. Hrabová)
& Kapusta (N. Putová)
CHAT – Nebezpečně snadné známosti
– předplatné sk. Fúze
sobota 20. října, 19.00 hodin
Y. Reza: KUMŠT
– předplatné sk. B
čtvrtek 25. října, 19.00 hodin
M. KASÍK – klavír
– koncert; předplatné sk. H
neděle 21. října, 14.30 hodin
K. J. Erben – J. Toť: DLOUHÝ,
ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
– předplatné sk. E
středa 31. října, 19.00 hodin
MICHAL PAVLÍČEK TRIO
& BÁRA BASIKOVÁ
– mimo předplatné
Táboru patří stříbrné ocenění
G-centrum Tábor
POZNEJ A CHRAŇ
Středisko sociálních služeb
(tel.: 381 478 230 nebo 728 989 970)
Akce pro seniory
8. října, 16.00 hodin
Městská knihovna v Táboře
LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ
PODVEČER (LHP) – slavnostní
zahájení
9. října, 14.00 hodin
v prostorách táborské matriky
DISKUSNÍ POŘAD
PRO SENIORY (a nejen pro ně)
– Zdravý životní styl
– hostem pořadu bude
MUDr. Markéta Foltýnová
15. října, 15.00 hodin
Městská knihovna v Táboře
ZAHÁJENÍ KURZU
INTERNET PRO SENIORY
– zájemci se mohou hlásit v kanceláři Střediska sociálních služeb
16. října, 16.00 hodin
ZŠ Bernarda Bolzana
ZAHÁJENÍ KURZU
ANGLICKÉHO JAZYKA
18. října, 15.30 hodin
ZŠ Bernarda Bolzana
ZAHÁJENÍ KURZU
NĚMECKÉHO JAZYKA
22. října, 16.00 hodin
Městská knihovna v Táboře
LITERÁRNĚ–HUDEBNÍ
PODVEČER (LHP)
– Setkání s… Boženou Němcovou
25. října, 13.00 hodin
v prostorách táborské matriky
AKADEMIE III. VĚKU
– Program rozvoje venkova
– neopakovatelná šance pro ČR
– téma si připravil poslanec Parlamentu ČR Ing. František Dědič
VELKÉ PODZIMNÍ SETKÁNÍ
SBĚRATELŮ
13. října, 7.30–11.00 hodin
Dům armády, Kyjevská ulice
– pořádá Jihočeský klub sběratelů
v Táboře
Informace na tel.: 737 614 545.
BENEFICE PRO ROLNIČKU
sobota 13. října, 19.00 hodin
divadlo Oskara Nedbala v Táboře
– Petr Čtvrtníček a Jiří Lábus
v divadelním představení
Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?
Výtěžek benefičního představení
je určen k dofinancování
rekonstrukce Domu pro
dospělé klienty Rolničky.
Předprodej vstupenek v pokladně
divadla a v Rolničce v Soběslavi.
Více na: www.rolnicka.cz.
V pátek 21. září proběhlo v anglickém městě Harrogate slavnostní předání cen
v rámci mezinárodní soutěže Entente Florale 2007. Stříbrné ocenění pro město
Tábor převzala starostka Hana Randová. Soutěže se zúčastnilo 12 evropských
států, které delegovaly 11 měst a 12 vesnic. Za Českou republiku soutěžila
v kategorii vesnic obec Zálší, která získala bronzovou plaketu. V sobotu 22. září
se Tábor v Harrogate představil na mezinárodní prezentaci soutěžících měst
Lenka Horejsková
a vesnic pořádané v rámci Entente Florale. vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Odbor kultury a cestovního ruchu – říjen
Další akce
Galerie Tábor – Infocentrum
(Žižkovo nám. 2)
otevřeno:
po–pá 9.00–16.00 hodin
3. října–30. listopadu
SPOLEČNÁ VÝSTAVA
TÁBORSKÝCH VÝTVARNÍKŮ
– malby, grafika, koláže
Divadlo Oskara Nedbala – foyer
6. září–22. prosince
PhDr. Pavel Hubenka – KAMČATKA
– černobílá fotografie
Městská knihovna Tábor
1. října–29. prosince
110 LET VEŘEJNÉ KNIHOVNY
V TÁBOŘE
– vernisáž výstavy:
1. října v 16.00 hodin ve vstupní hale
otevřeno:
út–pá 10.00–18.00 hodin
so 8.00–12.00 hodin
Bývalá sladovna v areálu táborského
hradu (Hotel Dvořák)
STÁLÁ EXPOZICE
TÁBORSKÝ POKLAD
otevřeno:
po–so 10.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.
2. října, 19.00 hodin
A-klub knihovny
Antidiskotéka NAČERNO
s publicistou Jiřím Černým
– vstup: zdarma
čtvrtek 4. října, 19.00 hodin
Divadlo O. Nedbala
256. barevný čtvrtek:
ALEUTŠTÍ LOVCI VELRYB
– s Aleutskými ostrovy ležícími mezi
Aljaškou a Ruskem nás seznámí Stanislav Chládek, který je již třikrát navštívil na moderním mořském kajaku
– vstupné: 20 Kč
Připraveno ve spolupráci s RNDr. Jiřím
Bumerlem a Divadlem O. Nedbala.
čtvrtek 11. října, 10.00 hodin
u pomníku Jana Žižky na Žižkově nám.
SLAVNOSTNÍ POLOŽENÍ VĚNCE
k 583. výročí úmrtí Jana Žižky
Ve spolupráci se Společností pro
zachování husitských památek a Církví
československou husitskou.
sobota 27. října, 10.00 hodin
u pomníku obětem 1. světové války
(nám. Fr. Křižíka)
SLAVNOSTNÍ POLOŽENÍ VĚNCŮ
K 89. VÝROČÍ VZNIKU
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Víla Vodánka má pokračování
V úterý 18. září proběhlo slavnostní uvedení pohádkové knížky
Příběhy víly Vodánky
v kině Svět, kde vystoupil autor pohádek Hynek Klimek.
V této knížce děti mohou najít i mapu
víly Vodánky, která ukazuje cestu, jak
se Vodánka seznamovala s vodními
toky a zdroji v Táboře a jeho okolí, jak
poznávala starobylé kamenné kašny
a novodobé vodní prvky v místech
každodenního ruchu. Dětem bylo také
rozdáno pexeso s tematickými obrázky z obou dílů knížky víly Vodánky.
Kniha byla vydána v počtu 2500 kusů
a bude distribuována všem dětem do
mateřských škol a do 1. a 2. tříd táborských základních škol.
V počtu 200 ks byla kniha předána
táborskému informačnímu centru na
Žižkově náměstí, kde je možné si ji
zdarma vyžádat.
Koncem září by měla vyjít kompletní kniha pohádkových příběhů,
ve které budou obsaženy oba dva díly
a navíc přidáno další povídání z příhod a výletů víly Vodánky a jejího
kamaráda malého vodníčka Jordánka. Celá kniha bude distribuována do
sítě knižních prodejen po celé České
republice.
Michala Svitákova
odbor životního prostředí
sobota 6. října, 9.00–13.00 hodin
Harrachovka
– 20. ročník soutěže tříčlenných
hlídek ve znalostech přírody
o diplomy, putovní poháry a věcné
ceny s živými a neživými přírodninami a stanovišti na trase.
Kategorie: mladší – 3.–5. ročník ZŠ
(témata: Domácí mazlíčci, Ovoce
a zelenina, Naše jehličnany, Astronomie, České hory a pohoří), starší
– 6.–9. ročník ZŠ, resp. SŠ do 15 let
(témata: Geologické zajímavosti
Táborska, Naši savci, Zdravověda,
Jehličnany, Vztahy mezi organismy)
a středoškoláci nad 15 let (témata:
Sinice a řasy, Koření, Kosti, Povrch
těla, Ochrana přírody a paragrafy).
Přihlášky a bližší informace:
5. ZO ČSOP Tábor, Krakovská 2805,
390 05 Tábor,
e-mail: [email protected],
tel.: 607 935 164.
Občanské sdružení Verdan
Nábřeží 206, Čelkovice
tel.: 728 760 274, 723 978 272
e-mail: [email protected]
po–st–pá 14.00–19.00 hodin
čtvrtek 25. října, 14.00 hodin
PŘEDNÁŠKA O SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH
– zákon č. 108/06 Sb., o sociálních
službách – jaké jsou sociální služby;
státní sociální podpora – pomoc
v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, příspěvek na bydlení,
porodné, přídavek na dítě apod.
Chcete se více dozvědět, potřebujete
se zeptat a poradit, chcete pomoci
vyplnit formulář?
Přednášet bude pracovník z odboru
sociálních věcí MěÚ Tábor.
Po skončení přednášky bude
následovat volná diskuse na dané
téma. Přichystané bude i malé
občerstvení, vstup zdarma.
Sdružení dále nabízí poradenskou
činnost a KC pro děti a mládež.
Činnost můžete podpořit přispěním
na č. ú.: 177349785/ 0600.
RC RADOST, o. s.
Děkanská 302, Tábor
neděle 14. října, od 15.00 hodin
na louce mezi železniční tratí a Jordánem (vedle úpravny vod Rytíř)
DRAKIÁDA
Velký slet a pouštění nejrůznějších
draků! Odměněn bude nejkrásnější
drak, nejlepší drakokormidelník
a drak, co vylétne nejvýš! Zazpíváte si u ohně s kytarou, opečete si
brambory nebo jiné dobroty, které
si přinesete. V případě deště se akce
nekoná.
Podrobnější informace
na tel.: 777 105 097 (K. Bláhová),
e-mail: [email protected],
www.mcradost.cheiront.com.
Ohlédnutí za Táborskými setkáními 2007
i
Slosování vstupenek
1. cena: B 00090
2. cena: B 03448
3. cena: A 02851
Výhry si můžete vyzvednout do
31. října 2007 na odboru kultury,
Žižkovo nám. 11, I. patro,
u Ilony Radoňové.
Foto: Roman Růžička
Ve dnech 14.–16. září úspěšně proběhl 16. ročník mezinárodního festivalu Táborská setkání. Akce se zúčastnilo zhruba 25 000 návštěvníků, účinkujících a hostů. Celkem bylo prodáno 21 129 kusů vstupenek. Do
sobotního kostýmovaného průvodu se ve vlastním či vypůjčeném kostýmu zapojilo téměř 600 občanů,
200 účinkujících zajistila agentura A. R. G. O., ze zahraničí přijelo 300 vystupujících. O zdárný průběh
celé akce se staralo 250 pořadatelů, v programu vystoupilo přes 400 účinkujících z Táborska a ČR. V rámci festivalu město přivítalo zahraniční hosty ze SRN (města: Kostnice, Naumburg, Bernau, Schmalkalden, Neunburg
vorm Wald), Rakouska (Wels, Rohrbach), Slovinska (Škofja Loka), Velké Británie (Northwich) a Itálie (Formigine, Motta
Lenka Horejsková
Sant’Anastasia).
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Partneři Táborských setkání 2007
Šestnáctého ročníku Táborských setkání, který proběhl 14. až 16. září v našem městě, se zúčastnilo 25 000 návštěvníků, hostů a účinkujících. Na akci bylo z městského
rozpočtu vyčleněno 491 tisíc Kč. Bez přispění dalších partnerů, zejména významných firem táborského regionu, by však nebylo možné tak rozsáhlou akci uspořádat.
Poděkování patří především generálnímu partnerovi, kterým byla akciová společnost Brisk Tábor, ale i dalším firmám a společnostem, které se na uspořádání a propagaci této ojedinělé akce podílely. Věřím, že úspěch Táborských setkání přispěl k propagaci našich partnerů, ještě jednou všem děkuji a těším se na další spolupráci.
Ing. Lenka Horejsková
předsedkyně Nadačního fondu Město Tábor – Táborská setkání
Generální partner:
Hlavní partneři:
Další partneři:
Dále se podíleli:
• Revel, produkční agentura
• Faurecia Lecotex, a. s.
• PT SERVIS konzervárna, spol. s r. o.
• Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o.
• HANKER BOHEMIA, s. r. o.
• Vladimír Líkař – A-Z EKO
• Luděk Šmejkal – ostraha majetku podniků a osob
• Ing. arch. Šimeček Atelier Architektury
• Lasmont, s. r. o.
• Dagmar Krihová STRAVOVACÍ SLUŽBY
• AGRO-RADIO-TÁBOR
• Maso Planá, a. s.
• Madeta a. s., závod Planá nad Lužnicí
• JWS – CZ, s. r. o.
• PIVOVAR ČESKÝ KRUMLOV, s. r. o.
• Střední škola obchodu, služeb a řemesel Tábor
• Pavel Mládek
• Klicman – Stavby, s. r. o.
• AGAMA Tábor, s. r. o.
• IN – GASTRO, s. r. o.
• Střechy Matějíček, s. r. o.
• Vodoinstalatérství a topenářství – Pavel Sychra
• Montáže el. zařízení a hromosvodů – Vladimír Dušek
• Zednické práce – Jan Houska
• Izolace střech – Milan Říha
• EMZET – František Plachý
• SVM, s. r. o.
• Střechy Vaníček, s. r. o.
• Noves Tábor, s. r. o.
• Zahradní architektura Tábor, s. r. o.
• Pila Elektrárna Krkavec-Pech
• Pila Dřevovýroba Hodný J & L & D
• Pila Jistebnice Ing. Oulehla Zdeněk
• Betonárka Max Bögl a Josef Krýsl
• Izomat Praha, s. r. o.
• První táborská, s. r. o.
• DEKTRADE, a. s.
• Electro World, s. r. o.
• Sinfo, spol. s r. o.
Mediální partneři:
ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK TÁBORSKA
Za mediální podporu poděkování patří dále:
České televizi (ČT 1), deníku MF Dnes, týdeníku Táborsko, deníku Šíp a Blesk, časopisům TTG, TIM, Cot Business, Českému rozhlasu 2, rádiu Faktor.
Táborský Den bez aut – 20. září
základních škol a studenti SZeŠ anketu. Celkem bylo osloveno 176 dotázaných. Téměř dvě třetiny si myslí, že
akce typu Den bez aut má smysl a že
by se měla konat vícekrát do roka.
Největší počet dotázaných používá
MHD příležitostně a spokojenost s ní
ohodnotili známkou 3. Shodný počet
dotázaných používá osobní auto denně a nikdy. Téměř dvě třetiny dotázaných dávají přednost jízdě autem před
jinými dopravními prostředky a stejný
počet nechal 20. září auto doma. Na
otázku, zda by dokázali žít bez auta,
odpovědělo 50 % dotázaných, že ano,
a 50 %, že ne. U záporných odpovědí
byl nejčastější důvod úspora času.
Na náměstí T. G. M. byl umístěn stánek prodejce kol. Nabízel nejen lidem,
kteří chtějí místo autem začít jezdit na
kole, informace o možnosti výběru
jízdních kol, cyklodoplňků, sportov-
ního vybavení a oblečení. Přítomní si
rovněž mohli prohlédnout přistavený
autobus MHD s ekologickým provozem na stlačený zemní plyn, který
provozuje firma Comett Plus a o jehož
prohlídku byl velký zájem z řad dětí
i dospělých.
Školáci spolu s policisty DI Policie ČR
počítali v různých lokalitách města –
Na Kopečku u mrazíren, v Údolní ulici
u restaurace Brusírna, u Kotnova a na
Píseckém rozcestí – projíždějící auta.
Aby mohlo být provedeno porovnání počtu projíždějících aut, proběhlo
kontrolní sčítání již v minulém týdnu
(13. září). Při počítání aut děti zjistily,
že během Dne bez aut projelo v daných
lokalitách o 13 % aut méně, tj. o 849 vozů. Na jednotlivých stanovištích děti
prováděly též anketu, v níž oslovily
63 řidičů. Na otázku, zda ví, že je Den
bez aut, odpověděly téměř dvě třetiny
záporně, stejné množství dává přednost jízdě autem před jinými dopravními prostředky. Nejčastější odpověď,
proč použili auto, byla, že nemají jinou
možnost.
Radomír Kouba
vedoucí odboru ŠMaT
Foto: Roman Růžička
Ve čtvrtek 20. září se
v táborských ulicích již
pošesté uskutečnil Den
bez aut, avšak poprvé
jej město Tábor zorganizovalo v takovém rozsahu. V lokalitách náměstí T. G. M. a Žižkova
náměstí probíhaly doprovodné akce
ve spolupráci odborů dopravy, životního prostředí, kultury a cestovního
ruchu, školství, mládeže a tělovýchovy, dopravně správních agend a městské policie. Příchozí se mohli seznámit
s vlivem dopravy na životní prostředí,
děti na asfalt i na papír malovaly na
téma Jak by vypadal svět bez automobilové dopravy, mohly si vyzkoušet jízdu zručnosti na kole, zodpovědět otázky ankety apod. Na Žižkově náměstí
si přes 200 dětí vyzkoušelo testy ze
znalostí dopravních značek. Na místě
i v přilehlých ulicích prováděly děti
Prodloužení podchodu pod železniční stanicí Tábor
Město požádalo investora IV. železničního
koridoru Správu železniční dopravní cesty, s. o., o prodloužení
podchodu v železniční stanici Tábor.
Důvodem žádosti je zejména přístup z rozsáhlé části města za nádražím ČD do prostoru železniční stanice
i dále do centra a ohrožení života
občanů města i bezpečnosti železniční dopravy při přecházení kolejiště.
Investor sdělil, že považuje tyto
důvody za objektivní a stavbu z technického hlediska za realizovatelnou.
Zároveň požádal město o splnění
podmínek pro výstavbu podchodu. Záležitost byla proto předložena
na jednání rady města 3. září. Rada
odsouhlasila, aby město podmínky
pro výstavbu podchodu splnilo. Dále
uložila zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2009 finanční prostředky
na výkup ramp a přístupových chodníků do maximální výše 2 mil. Kč.
projektovaný stav
přestavby ŽST Tábor
Rovněž uložila příslušným odborům
aktivně spolupracovat se SŽDC při
prodloužení podchodu, přístupové rampy a komunikace
zajištění výstavby. Nyní očekáváme,
že SŽDC požádá ministerstvo dopra-
vy o zvýšení celkových nákladů stavby a zahrne prodloužení podchodu
do stavby IV. železničního koridoru.
Podle dostupných dat odhadujeme, že po dostavbě plné peronizace
železniční stanice by prodloužený
podchod i díky jeho výhodné poloze
používalo 7 až 10 tisíc uživatelů denně. Většinou by se jednalo o cestující ČD, obrat na nádraží v Táboře činí
totiž více než sedm tisíc cestujících za
24 hodin.
Město Tábor má tak v tuto chvíli
jedinečnou možnost vyřešit prodloužení podchodu v relativně krátkém čase a nést poměrně malé náklady. Tato realizace pomůže nejen
propojení obytných částí Blanického
předměstí s centrem města, ale také
vznikajícím a stávajícím průmyslovým čtvrtím a zamýšleným parkovacím plochám za nádražím, ze kterých
bude možné chodit do centra.
Erazim Troch
vedoucí odboru dopravy
PARKOVACÍ DŮM – 96 stání
Investor: Technické služby Tábor, s. r. o.
STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU POD STŘELNICÍ
Investor: Město Tábor
JORDÁNSKÁ NÁDRŽ
LEGENDA
Vizualizace: Ateliér Šimeček
Vizualizace: Ateliér Šimeček
Takto se promění prostor pod Střelnicí
do konce letošního roku
nové chodníky
sadové úpravy
nový vjezd do Jordánské ul.
oprava Střelnických schodů
statické zajištění opěrné zdi
Střelnice
Kurzy češtiny pro cizince
Již třetím rokem pořádá Kiwanis Junior klub Tábor za finanční podpory
města Tábora kurzy českého jazyka
pro cizince. Kurz je rozdělen na začátečníky (se zaměřením na praktickou
konverzaci) a pokročilé (zaměřuje se
na gramatiku, stylistiku a pravopis).
Každoročně je kurz navštěvován
dvaceti až třiceti posluchači mnoha
národností. První setkání se uskutečnilo 24. září v 18.00 hodin v Domě dětí
a mládeže na Tržním náměstí. Kurz
probíhá dvakrát týdně ve večerních
hodinách do začátku prosince a pro
účastníky je zdarma.
(jh)
1. ples pro zdravotně
postižené v Táboře
V pátek 2. listopadu se od 19.00 hodin
v prostorách hotelu Dvořák uskuteční
1. ples pro zdravotně postižené v Táboře. Ples pořádá za finanční podpory
města Tábora Koalice poskytovatelů
zdravotních a sociálních služeb města
Tábora. Ples je pořádán pod záštitou
jihočeského hejtmana RNDr. Jana
Zahradníka.
Vstupenky v hodnotě 50 Kč budou
od 5. října k dostání v G-centru Tábor
a na odboru sociálních věcí v budově
(jh)
„Tabačky“. Mezinárodní den seniorů
Vážené a milé seniorky,
vážení a milí senioři,
jsme velice rádi, že se
můžeme připojit s přáním k Mezinárodnímu
dni seniorů, který připadá na 1. října.
V každém z vás jsou ukryty hodnoty
života odpovídající tomuto věku. Rozdávejte ze svých životních moudrostí
a zkušeností jen to dobré – pomoc,
pochopení, porozumění ve vztazích i ve
svém okolí a zejména – lásku. Buďte
štědří a nešetřete, vždyť se vše vrátí jako
odezva i jako vklad do hodnot a bohatství života generací, které přicházejí po
vás. Nechť tedy „podzim“ vašeho života
je prosluněný a barevný, ať každý den
je něčím zajímavý a okořeněný špetkou
optimismu, přítomností lidí, které máte
rádi, a maličkostmi i okamžiky, v nichž
najdete potěšení a povzbuzení.
Věříme, že ke spokojenosti a kvalitě
bude svou nabídkou služeb a akcí přispívat nemalou měrou také naše město.
Pokud máte zájem o nabízené aktivity
a služby, rádi vám informace poskytnou zaměstnanci odboru sociálních
věcí MěÚ Tábor a pracovníci G-centra
Tábor (tel.: 381 486 401 či 381 478 230).
odbor sociálních věcí
Komise pro komunitní plánování
Usnesením Rady města
Tábora č. 604/15/07 ze
dne 9. července 2007
byla zřízena Komise
rady města pro komunitní plánování.
Jde o odbornou komisi, která je
složena z členů koordinační skupiny
a vedoucích pracovních skupin, kteří se podíleli na zpracování projektu
komunitní plánování města Tábora. Výsledný dokument Komunitní
plán sociálních služeb města Tábora
byl schválen Zastupitelstvem města
Tábora 23. dubna 2007. Naplňováním
cílů a opatření i přípravou návrhů pro
jednání RM a ZM v souladu se závěry tohoto plánu se bude zabývat výše
zmíněná komise. Bližší informace
ke komunitnímu plánu i k vytvořené komisi lze získat na internetových
stránkách města Tábora: www.tabor.cz,
pod položkou sociální služby, komunitní plánování.
Jana Hrdličková
koordinátor KPSS
Norské fondy
Odbor investic a strukturálních fondů
předložil krajskému úřadu čtyři zpracované žádosti o dotace z tzv. norských fondů v celkové hodnotě 1,9 mil. Kč. Jedná se o rekonstrukce hřišť mateřských
škol v Měšicích a Kollárově ul., opravu
střechy na kulturní památce č. p. 302,
kde sídlí Cheiron, a opravu kapličky
U Dobré vody v Klokotech. V případě
úspěchu činí dotace 85 % ceny díla.
Výběrové řízení
na poskytnutí úvěrů
Odbor správy majetku města zveřejňuje výběrové řízení na poskytnutí
úvěrů právnickým a fyzickým osobám z Fondu rozvoje bydlení města
Tábora na rekonstrukce, modernizace či nástavby obytných a rodinných
domů na území města Tábora.
Úvěry jsou úročeny 2–5 % p. a.
a splatné 4–8 let podle účelu využití.
Žádost o poskytnutí úvěru (formulář získáte na odboru správy
majetku města) lze podat na odbor
správy majetku města do 12. listopadu 2007.
Bližší informace: MěÚ Tábor
– odbor SMM, tel.: 381 486 214,
e-mail: [email protected]
Poděkování účinkujícím a partnerům Táborských setkání
Pěkné počasí a bohatý kulturní program
16. ročníku festivalu
Táborská setkání 2007
přilákaly do centra města Tábora o víkendu 14.–16. září více
než 21 tisíc návštěvníků z řad široké
veřejnosti.
Divákům se představilo téměř třicet
místních souborů, spolků, občanských
sdružení i jednotlivců, přičemž nejvíce
účinkujících bylo opět z Tábora a jeho
okolí. Z různých koutů Čech přijelo
dvanáct pozvaných souborů, které díky
různorodému žánrovému zaměření
obohatily páteční a sobotní program.
Ze zahraničí pak zavítaly dva fanfárové soubory a hasičská dechová hudba
z partnerské Kostnice, taneční soubor
Lonca ze slovinské Škofja Loky, soubory Naumburger Tanzstudio a soubor
pozounistů Flemminger Posaunenchor
z města Naumburg a hudební skupina
Rumpelstolz z města Bernau.
Počet účinkujících i diváků svědčí
o náročnosti technického a organizačního zajištění této kulturní události,
která se neobejde bez léty osvědčené
spolupráce města s řadou dalších organizací a institucí.
Ráda bych proto touto cestou jménem hlavních pořadatelů poděkovala
všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu 16. ročníku Táborských setkání,
zejména pak Sdružení Housův mlýn,
agentuře A. R. G. O., Technickým službám, s. r. o., Tábor, Policii ČR, Městské
policii Tábor, Zdravotnické záchranné
službě Jihočeského kraje, Sboru dobrovolných hasičů Tábor, agentuře Zvuk,
Husitskému muzeu, Českému červenému kříži, Tělovýchovným zařízením
města Tábora, Lesům Tábor a Divadlu
Oskara Nedbala.
i
Velký dík patří i více než dvěma
stům pořadatelů, kteří zajišťovali přípravu a organizaci Táborských setkání.
Svým dílem přispěly i táborské školy,
především ZŠ Mikuláše z Husi a zároveň stravovna při této škole, ZŠ Bernarda Bolzana a Střední škola obchodu, služeb a řemesel, SZŠ Tábor, ale
také C. O. P. Sezimovo Ústí. K zajištění
zázemí pro účinkující přispěl Dům
dětí a mládeže Tábor.
Za pomoc při organizaci Dětského
ráje náleží poděkování Sdružení dětí,
mládeže a rodičů Haffo Tábor, KC
Cheiron T, o. p. s., Rodičovskému centru Radost, táborským Junákům – středisku Kalich, Občanskému sdružení
Pionýr Tábor, Občanskému sdružení
Verdan, Astroporadně Tábor, Ochraně fauny ČR, letnímu táboru Karštejn,
Šermířskému spolku Tábor – Táborští
kupci a všem, kteří zajišťovali pomoc
na jednotlivých stanovištích.
K zajištění Dne otevřených dveří památek přispěli kromě táborské
církve i provozovatelé nebytových
prostor domu č. p. 274, Galerie 140
v Koželužské ulici a budovy Střelnice.
Zvláštní poděkování přísluší Posádkové hudbě Tábor za uvedení tradičního chrámového koncertu a samozřejmě za páteční zahajovací koncert,
firmě Karel Dvořák pak za spolupráci
při organizaci staročeského jarmarku
na nádvoří hradu Kotnov.
Dík patří i pořadatelům doprovodných akcí, hlavně Sboru dobrovolných
hasičů Tábor, Karate P-Klubu Tábor,
Fotbalovému klubu Tábor, firmě Auta
Tábor, s. r. o., Českému červenému
kříži, Music clubu Orion a společnosti
EKO-KOM, a. s.
Mimořádné poděkování náleží
všem obyvatelům Starého města za
jejich trpělivost, shovívavost a vstřícnost v průběhu festivalu.
Závěrem mi dovolte poděkovat ještě
jednou všem účinkujícím, pořadatelům
a návštěvníkům za krásnou atmosféru,
kterou vytvořili při 16. ročníku Táborských setkání.
Lenka Horejsková
vedoucí oboru KaCR
Geologická expozice je již dokončena
Nová služba G-centra
Od 20. září rozšiřuje G-centrum
Tábor terénní služby o rozvoz chlazené stravy. Jedná se o dodatečnou službu k již existujícímu rozvozu obědů na
území města Tábora, kterou využívá
zhruba 300 klientů. Nově je tak možné objednat si i tzv. chlazenou stravu,
která bude rozvážena každý čtvrtek
v týdnu.
V současné době nabízí G-centrum
Tábor šest druhů pokrmů s trvanlivostí až 21 dnů. Chlazená strava je
CHEIRON T, o. p. s.
Děkanská 302, Tábor
tel./fax: 381 257 624
mob.: 603 526 246
e-mail: [email protected]
www.cheiront.com
Foto: Michala Svitáková
Slavnostní otevření geologické expozice Pod Klokoty proběhlo 12. září.
Starostka Hana Randová přivítala pozvané hosty a zhodnotila akci jako velmi
vydařenou, úspěšnou a i od občanů
kladně hodnocenou. Celá expozice je
pro všechny zájemce po celý rok volně
přístupná a můžeme v ní najít třicet
druhů exponátů včetně místní syenitové skály. Dominantní stěna může být
stále používána k horolezecké činnosti, pro kterou byla využívána dodnes.
Nově byla vytvořena zídka složena
z drobných kamenů, nejen pro zpevnění půdy pod netradičním altánem,
ale i pro názornost dřívějšího použití
soklové zídky.
Do poloviny listopadu proběhne
vysazení stromů, které provede zhotovitel celé akce, kterým se stala Zahradní architektura Tábor, spol. s r. o.
Na vytvoření kompletní expozice
byly vyčísleny celkové náklady v hodnotě 2730 tis. Kč. Krajský úřad přispěl částkou 600 tis. Kč z grantového
programu Akčního plánu programu
rozvoje Jihočeského kraje, rozvoj
infrastruktury podporující šetrnou
turistiku a akciová společnost Hanson
částkou 214 314 korun, což představují náklady na vytipování, vyzvednutí
a svoz exponátů.
Lokalita se nachází vedle hojně navštěvované turistické a cyklistické trasy vedoucí z Tábora na Harrachovku
a Příběnice. V létě je to také velmi oblíbené vodácké zastavení. Geologická
expozice rozšiřuje nabídku environmentálního vzdělávání pro širokou
veřejnost a samozřejmě může sloužit
i pro výuku žáků a studentů základních a středních škol.
Jan Fišer
vedoucí odboru životního prostředí
Zájmové kroužky
distribuována v chladicích boxech a je
možné ji ohřát v mikrovlnné troubě
nebo po vyjmutí z členěného plastového talíře i na plotýnce. Cena jednoho
jídla činí 39 Kč, jeho dovoz pak 8 Kč
ve městě Táboře, 11 Kč v příměstských
částech (bez ohledu na počet porcí).
Služba je určena pouze klientům
Pečovatelské služby nebo osobám, které jsou příjemcem příspěvku na péči ve
smyslu zákona o sociálních službách.
Info na tel.: 381 232 355.
(jh)
Také letos pro vás a vaše děti připravil
Dům dětí a mládeže v Táboře bohatou
nabídku zájmových kroužků všech
oborů zájmové činnosti. Nabízí sportovní, umělecké, společenské i technické kroužky, o přesné skladbě se můžete
přesvědčit osobní návštěvou nebo na
našich internetových stránkách:
www.ddmtabor.cz.
Dům dětí a mládeže sídlí na Přehořovce, na Tržním nám. 346.
Kontaktní telefon: 381 202 821–8.
Rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu
Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o.,
ve spolupráci s Nemocnicí Tábor, a. s.,
bude v říjnu a listopadu provádět
rekonstrukci vodovodu a kanalizace
pod areálem nemocnice v lokalitě Kozí
stezky a výstavbu otevřeného koryta
pro odvedení dešťových vod z části
areálu Nemocnice Tábor, a. s.
Zhotovitelem stavby je táborská firma CHALIŠ, spol. s r. o. Práce budou
probíhat v prostoru mezi stezkou pod
nemocnicí a Jordánskou ulicí (mezi
mostkem pod ulicí K Potoku a mostkem přes Tismenický potok).
Při provádění prací dojde k částečnému omezení průjezdnosti Jordánské ulice a průchodu po stezce okolo
nemocnice do Tismenického údolí.
Při příčných překopech Jordánské
ulice a Kozí stezky budou použity
mobilní lávky nebo těžké silniční
přejezdy, aby byl zajištěn alespoň
jednosměrný provoz. Žádáme řidiče
o trpělivost a toleranci a doporučujeme sledovat aktuální dopravní značení v jednotlivých etapách
výstavby.
Chodce prosíme o opatrnost při
průchodu stavbou, respektování
uzavírek a opatrnost při pohybu stavebních mechanismů.
Ing. Milan Míka, ředitel
Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o.
Uplynulo sedmnáct měsíců od symbolického výkopu, kterým byla zahájena
výstavba nového teplárenského bloku
v základním závodě Teplárny Tábor, a. s.
Důvody již byly mnohokrát citovány, snad jen pro připomenutí je třeba
zmínit snížení závislosti na světových
cenách ropy a tím i zkvalitnění dodávek tepla a jeho konkurenceschopnost
s ostatními energiemi. Nynější ceny
těžkého topného oleje ve výši 7500 Kč/t,
tj. 187 Kč/GJ, a zemního plynu ve výši
zhruba 9100 Kč/tis. m3, odpovídající
260 Kč/GJ, potvrzují správnost našeho
rozhodnutí provedení změny palivové
základny.
V současné době je tato investice ve
fázi, kdy již byla dokončena veškerá
stavební činnost kromě konečného provedení veškerých povrchů. Hlavní směr
je upřen na dokončení montáže technologických celků, jejich oživování. Do
5. prosince, kdy by měl být zahájen zkušební provoz, bude nutné provést ještě
celou řadu technických a organizačních
opatření, mezi která bezesporu patří
první příjezd vlaku hnědého uhlí, který
je očekáván 3. října.
Dalším krokem bude tzv. vyvářka
kotle a zkouška těsnosti spalinového prostoru koncem září. Naprosto nepřeslechnutelné pak budou plánované profuky
kotle koncem října. Jedná se o nezbytnou
součást uvádění nového kotle do provozu. Jejich počet a data konání budou ještě přesně oznámeny. První zapálení by
mělo být uskutečněno 29. října. Po něm
následuje v listopadu komplexní zkouška celého teplárenského bloku. V tomto
období bude dodavatel připravovat celé
zařízení na plánovaný garanční test,
kterým prokáže kvalitu odvedené práce
a schopnost bloku pracovat v ustáleném provozu v zimních podmínkách.
Podobný garanční test proběhne v letních měsících tak, aby byly dodavatelem
investorovi prokázány veškeré požadované parametry dle jeho zadání.
V návaznosti na výstavbu teplárenského bloku se uskutečňuje rekonstrukce sítí větve Sever a části větve Západ 1
k využití dodávky horkovodního média
pro vytápění a přípravu TUV.
Teplárna Tábor, a. s.
Výstavba nového teplárenského bloku
KC Cheiron
pátek 5. října
POZNEJ SÁM SEBE A OKOLÍ:
„PO STOPÁCH HUSITSTVÍ“
– návštěva Husitského muzea
– sraz: Cheiron T ve 14.00 hodin
středa 10. října
BĚH ZA DUŠEVNÍM ZDRAVÍM
– od 10.00 hodin:
Zábavný den pro děti
– od 15.00 hodin:
Běh botanickou zahradou
pátek 12. října
POZNEJ SÁM SEBE A OKOLÍ:
„KŮŇ A ČLOVĚK“
– poznávací výlet na farmu
v Radimovicích u Tábora
– sraz: Cheiron T ve 14.00 hodin
úterý 16. října, 19.00 hodin
Kino Spektrum (Sezimovo Ústí 2)
POZNEJ SÁM SEBE A OKOLÍ:
„NÁVŠTĚVA PŘEDSTAVENÍ
ROBINSON“
(Teátr Víti Marčíka)
– sraz: Cheiron T v 18.00 hodin
18.–23. října, 19.00 hodin
multifunkční zařízení ZŠ B. Bolzana
KARNEVAL ROZMANITOSTI
– promítání pro veřejnost
18. října
POTÍŽISTKY
(V. Chytilová; ČR 2006, 52 min.)
+ TO VŠECHNO Z LÁSKY
(T. Kudrna; ČR 2004, 27 min.)
19. října
ČERNOBÍLÁ ŠKOLA
V LITTLE ROCK
(B. a C. Renaudovi;
USA 2007, 70 min.)
20. října
SÁŘIN SVĚT
(A. Lektalo; Švédsko 2006, 54 min.)
+ TEĎ JSEM VOLNÁ
(G. Kviatek; Izrael 2006, 50 min.)
Promítání v Cheironu (zdarma)
22. října, 17.30 hodin
JAK MOTÝL
+ NETOLERANCE – IVAN
23. října, 17.30 hodin
BIG MIKE
Součástí Karnevalu rozmanitosti
budou i doprovodné akce, které
budou ještě upřesněny.
Kromě uvedených akcí probíhají
pravidelné programy. Bližší informace: 604 459 243 (Tomáš Bílý),
nebo: e-mail: [email protected]
Činnost Cheironu T, o. p. s., můžete
podpořit přispěním na účet č.:
198685569/0300.
Pronajímáte byt?
Chcete prodat
vaši nemovitost?
Výhodně a bez starostí?
Nabízíme kompletní
realitní, právní
a daňový servis!
Rychle a s jistotou?
Koupíme vaši nemovitost!
“přijďte k nám už dnes...”
www.soreta.cz
........partner moudrých lidí
Škoda každého měsíce, kdy Váš byt nemá dobrého nájemníka.
Garantujeme navrácení celé odměny při nespokojenosti
s nájemníkem nalezeným prostřednictvím naší kanceláře.
PRODEJ - cihla
Tábor
Herlošova ul.
Byt 1+1, 51m2
1.250.000,- Kč
tel.: 381 259 947
mob.: 774 235 689
PRODEJ - panel
Tábor
Blanické př.
Byt 2+1, 57m2
1.050.000,- Kč
Pražská 232, Tábor
www.continental.cz
Prodáváme nejvíce realit na svČtČ
[email protected]
Cena: 15.000 Kþ/mČs. Tel.: 739 500 502
Pronájem nebyt. prostoru 65 m2 v centru Tábora - nám. Fr. KĜižíka. Vhodné jako
obchod nebo kanc. Prostory jsou k menší rekonstrukci a nachází se v podloubí
domu.
Pronájem nebytového prostoru v centru Tábora, nám. Fr. KĜižíka ve smČru na
BudČjovickou ul., nedaleko obchodní zóny,
frekventované místo. Prostor 65 m2, 4 roky
po rekonstrukci.
[email protected]
Tel.: 739 500 502
Cena: 3.390.000 Kþ
[email protected]
Tel.: 739 500 508
Cena: 4.400.000 Kþ
[email protected]
Tel.: 739 500 504
Cena: 1.490.000 Kþ
[email protected]
Tel.: 739 500 503
Cena: 547.000 Kþ
[email protected]
Cena: 4.420.000 Kþ Tel.: 739 500 503
[email protected]
Tel.: 739 500 503
Cena: 2.830.000 Kþ
Prodej zámku v obci Zálší, která leží
na Borkovických blatech jihozápadnČ od
SobČslavi. Zámek možno pĜebudovat na
rodinné sídlo a penzion - schváleno památkovým úĜadem
tř. 9.května 2886 (OD DVOŘÁK)
390 02 Tábor
tel. 381 251 725
e-mail: [email protected]
www.dtour.cz
Slovenské
termální lázně
Hotel Thermál
Penzion Györy
VELKÝ MEDER
[email protected]
Cena: 20.000 Kþ/mČs. Tel.: 739 500 502
Prodej prostorné chaty s krbem v TáboĜe - ýelkovicích. Celý objekt je po kompletní rek., zateplen, možnost trvalého bydlení.
Prodej i se zaĜízením (nábytek na míru).
Prodej rodinného domu v historické þásti Tábora. Dvougeneraþní dĤm - v pĜízemí
4+1, v patĜe 3+1. Možnost pĤdní vestavby.
K domu patĜí dvorek
Prodej zdČné chaty na okraji Jistebnice.
Chata je celá podsklepená, v pĜízemí se
nachází jedna obytná místnost, WC+sprch.
kout, v podkroví jedna místnost.
autokarem z Tábora
14.10.-18.10.2007 4.190,20.10.-25.10.2007 4.290,-
4 noci
5nocí
150 m od areálu termálního koupaliště,
dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, TV, balkón, polopenze
POSLEDNÍ MÍSTA !!!!!!
Prodej luxusní dvougeneraþní vily 6+2 s
garáží v Doubí nedaleko Tábora. Kolaudace v roce 1998. Krásná udržovaná zahrada s výhledem do pĜírody. Klidná lokalita!
Prodej krásného RD 5+1 v atrakt. lokalitČ
Tábor-ýelkovice. ZastavČná plocha 97 m2,
pozemek o výmČĜe 508 m2. DĤm je þásteþnČ podsklep. a novČ zrekonstruovaný
[email protected]
Tel.: 739 500 505
Cena: 397.600 Kþ
[email protected]
Cena: 15.000 Kþ/mČs. Tel.: 739 500 505
Prodej pĤvod. objektu techn. vybavenosti na okraji OpaĜan, ze kterého staveb.
úpravami vznikne byt. jednotka 1+1 a šatna. Stavební plány k dispozici v kanceláĜi.
Pronájem bytu 3+1 v centru Tábora 95m2. Možno využívat i terasu v mezipatĜe
s výhledem do zahrádek. V bytČ vedou z
obýv. prostoru schody do dvou ložnic
Tel./Fax: 381 210 605
E-mail:[email protected]
Mobil: 739 500 510
Historická vozidla
opět v Čelkovicích
Odbor správy majetku města zveřejňuje záměry
PRODEJ
1. nemovitosti v bývalých kasárnách Jana Žižky v Táboře, za účelem vybudování
moderní a nadčasové čtvrti za minimální kupní cenu ve výši 10 000 000 Kč.
Bližší informace: MěÚ Tábor – odbor SMM, tel.: 381 486 210,
e-mail: [email protected]
2. pozemek parc. č. 557/57 o výměře 16 m2 v k. ú. Horky u Tábora za cenu nejméně 60 Kč/m2 za účelem majetkoprávního vypořádání.
Bližší informace: MěÚ Tábor – odbor SMM, tel.: 381 486 218,
e-mail: [email protected]
Již pošesté v řadě se uskuteční táborské setkání historických vozidel. Tradičně připadá termín konání akce
na první říjnovou sobotu, letos je to
tedy 6. října, na kdy připravila táborská průmyslovka další ročník závodu
historických vozidel do vrchu na trati
v Táboře-Čelkovicích. Záštitu nad
setkáním převzali představitelé radnic Tábora a Soběslavi, kam etapový
závod rovněž zavítá. Hlavním organizátorem je Motoclub SPŠ strojní
a stavební Tábor.
A kde se občané mohou na historická vozidla podívat? Program, na
jehož všechny části je volný vstup, je
následující:
10.00–10.30 hodin – start do první
etapy před SPŠ strojní a stavební
Tábor na Maredově vrchu
10.30–11.30 hodin – jízda do vrchu
na trati v Čelkovicích a odjezd do
Soběslavi
12.00–13.30 hodin – výstava vozidel
v Soběslavi
13.30–14.00 hodin – start do etapy
ze Soběslavi zpět do Tábora
16.00–18.00 hodin – výstava vozidel
na Žižkově náměstí v Táboře a vyhlášení výsledků
Blokové čištění
(6.00–18.00 hodin)
2. října Sokolovská ul. I + II, Jaselská ul., ul. Pražského povstání,
ul. Václava Soumara (parkoviště za
zimním stadionem)
4. října Berlínská ul., Varšavská ul.,
parkoviště pod Varšavskou ul.
9. října Světlogorská ul., Bělehradská ul. (včetně parkovišť)
11. října Zelená ul., ul. Brigádníků,
ul. Mládeže, Hlinická ul., ul. Za
Výtopnou
16. října Harantova ul., Hošťálkova ul., Kaplířova ul., Šultysova ul.
18. října ul. U Stadionu míru,
ul. Politických vězňů, ul. Dukelských bojovníků, Bezručova ul.
23. října Jeronýmova ul., spodní
část Kollárovy ul., kolem Husova
parku, Bílkova ul.
25. října Dobrovského ul., Kamarýtova ul., spodní část Vančurovy ul., Jiráskova ul., Tomkova ul.
30. října Žižkovo nám., nám. Mikuláše z Husi, Tržní nám.
(MěPo)
3. dům č. p. 203 v Široké ulici se st. parc. č. 117 o výměře 221 m2, k. ú. Tábor.
V domě je volný nebytový prostor 103 m2 a byt 1. kategorie 2+1 o ploše 107 m2
obsazený nájemníkem (regulované nájemné). Cena minimálně 2 500 000 Kč.
4. dům č. p. 1631 v ulici Politických vězňů v Táboře se st. parc. č. 1826/1 a 1826/2
o výměrách 878 m2 a 22 m2, k. ú. Tábor. Cena minimálně 5 000 000 Kč.
5. byt č. 1634/11 o velikosti 1+1 (cca 60 m2, 3. NP) v ulici Politických vězňů
za cenu minimálně 500 000 Kč.
6. byt č. 1849/5 o velikosti 1+1 (cca 60 m2, 3. NP) v ulici U Stadionu míru
za cenu minimálně 500 000 Kč.
7. byt č. 2171/10 o velikosti 2+1 (cca 73 m2, 4. NP) v Trocnovské ulici
za cenu minimálně 650 000 Kč.
8. byt č. 2335/6 o velikosti 1+1 (cca 35 m2, 3. NP) v Petrohradské ulici
za cenu minimálně 300 000 Kč.
Bližší informace: MěÚ Tábor – odbor SMM, tel.: 381 486 224,
e-mail: [email protected]
9. pozemek KN p. č. 1587/2 v k. ú. Tábor o výměře 1171 m2, vedený v kultuře
zahrada, za cenu minimálně 800 Kč za 1 m2. Pozemek se nachází v Náchodské
ulici a je určen pro výstavbu občanské vybavenosti komerčního charakteru.
10. pozemek v k. ú. Horky u Tábora KN p. č. 557/56 o výměře 122 m2, za cenu
minimálně 60 Kč za 1 m2. Pozemek leží v zahrádkářské osadě V Lesíkách;
je určen k zahrádkářskému využití.
Bližší informace: MěÚ Tábor – odbor SMM, tel.: 381 486 219,
e-mail: [email protected]
PRONÁJEM
1. část pozemku KN p. č. 2514/1 v k. ú.Tábor, pod prodejním stánkem v lokalitě
Křižíkova náměstí, o výměře 8 m2, za cenu minimálně 600 Kč za 1 m2 a rok,
na dobu neurčitou s výpověďní lhůtou 1 měsíc.
2. pozemek města Tábora v k. ú. Náchod PK p. č. 500 o výměře 4558 m2,
za účelem provozování zemědělské činnosti, za nájemné minimálně
450 Kč za 1 ha a rok.
3. pozemky města Tábora v k. ú. Košice u Soběslavi PK p. č. 548/1 o výměře
3203 m2 a p. č. 547/1 o výměře 2711 m2 na dobu neurčitou, za účelem
zemědělské činnosti, za nájemné 450 Kč za 1 ha ročně, s povinností hradit
daň z nemovitosti, stávajícímu uživateli.
Bližší informace: MěÚ Tábor – odbor SMM, tel.: 381 486 219,
e-mail: [email protected]
4. nebytové prostory na Starém městě Střelnická, v přízemí domu č. p. 226
o výměře 95,18 m2. Nájem bude sjednán na dobu určitou – 10 let za nájemné
minimálně 85 668 Kč ročně.
Bližší informace: MěÚ Tábor – odbor SMM, tel.: 381 486 217,
e-mail: [email protected]
5. části pozemku parc. č. 1844/1 v k. ú. Tábor na dobu neurčitou za nájemné ve
výši 20 Kč/m2/rok. Jedná se o pronájem tří částí uvedeného pozemku o výměrách 17 m2 majitelům stávajících dřevěných přístřešků na nich stojících.
Bližší informace: MěÚ Tábor – odbor SMM , tel.: 381 486 224,
e-mail: [email protected]
SMĚNA
pozemky parc. č. 645/5 o výměře 714 m2, parc. č. 647/4 o výměře 1248 m2,
parc. č. 602/32 o výměře 190 m2, podíl id. 5/16 parc. č. 644/3 o výměře 237 m2
a část PK parc. č. 912/1 díl 2 o výměře 5 m2, vše v k. ú. Čekanice u Tábora
a dále parc. č. 1250/6 o výměře 336 m2 a parc. č. 1250/7 o výměře 589 m2,
oba v k. ú. Měšice u Tábora ve vlastnictví města Tábora za pozemky
ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR parc. č. 1249/3 o výměře 4361 m2
a parc. č. 1249/8 o výměře 596 m2, oba v k. ú. Měšice u Tábora.
Bližší informace: MěÚ Tábor – odbor SMM, tel.: 381 486 218,
e-mail: [email protected]
Veškeré připomínky, žádosti a nabídky adresujte na: MěÚ Tábor
– odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, 390 15 Tábor
Běh Starým městem
Ve středu 12. září proběhl v ulicích
Starého města již 8. ročník Běhu Starým městem, který je součástí a zároveň pozvánkou na Táborská setkání.
Již tradičního klání se letos zúčastnilo
203 běžců, z toho 176 dětí a mládeže
a 27 dospělých. Výsledková listina je na:
(rk)
www.tabor.cz v sekci sport.
PLAVECKÝ STADION
Kvapilova 2500, Tábor
web: www.tzmt.cz
e-mail: [email protected]
Provozní doba
pondělí 6.00–8.00 19.00–22.00
úterý
6.00–8.00 19.00–22.00
středa
6.00–8.00 10.00–16.30*
19.00–22.00
čtvrtek 6.00–8.00 19.00–22.00
pátek
6.00–8.00 10.00–16.30**
19.00–22.00
sobota 6.00–9.00 13.00–22.00
neděle
10.00–19.00
* do 14.00 hodin pouze 25m plavecký
bazén
** do 12.00 hodin pouze 25m plavecký
bazén
Dětský bazén
pondělí 17.00–19.00 hodin
úterý
17.00–19.00 hodin
středa
17.00–19.00 hodin
Osoby nad 50 let, invalidé
úterý
12.00–13.00 hodin
čtvrtek 12.00–14.00 hodin
sobota 12.00–13.00 hodin
Platnost vstupenek je do 31. května 2008. Informace o provozu a pronájmu plaveckého stadionu obdržíte
na tel.: 381 406 123 či 602 220 583.
ZIMNÍ STADION
Václava Soumara 2300, Tábor
www.tzmt.cz
tel.: 381 231 088, 775 255 719
Ledová plocha
Veřejné bruslení
středa 3. října 10.45–12.15 hod.
sobota 6. října 20.30–22.00 hod.
neděle 7. října 10.45–12.15 hod.
středa 10. října 10.45–12.15 hod.
sobota 13. října 20.30–22.00 hod.
středa 17. října 10.45–12.15 hod.
sobota 20. října 20.30–22.00 hod.
neděle 21. října 10.45–12.15 hod.
středa 24. října 10.45–12.15 hod.
sobota 27. října 20.30–22.00 hod.
neděle 28. října 10.45–12.15 hod.
středa 31. října 10.45–12.15 hod.
KLUZIŠTĚ
S UMĚLÝM POVRCHEM
Bruslení – informace na recepci možnost skupinového pronájmu.
Dále nabízíme: cvičebnu pro nemíčové
sporty, sál stolního tenisu, halu zimního stadionu, ubytovací služby. Informace v recepci zimního stadionu.
Noviny táborské radnice • vydává město Tábor • měsíčník slouží k informování občanů Tábora • není periodikem žádného politického subjektu • odpovědný redaktor: J. Řeřicha,
předsedkyně redakční rady: H. Randová • adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, 390 01 Tábor, tel.: 381 486 132 • sazba, tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839,
390 02 Tábor, tel./fax: 381 259 680, 381 256 621 • příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 259 680, 381 256 621, e-mail: [email protected]
distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace – tel.: 381 478 111, 116 • registrace MK ČR E 13207 • redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Podobné dokumenty

10 Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje Prezident Václav

10 Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje Prezident Václav • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor investic a strukturálních fondů • městská policie Husovo nám. 2938 (Tabačka) • tajemník MěÚ • odbor vnitřních věcí • odbor sociálních věcí • odbor živnost...

Více

Z lednových jednání rady a zastupitelstva

Z lednových jednání rady a zastupitelstva • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor školství, mládeže a tělovýchovy • odbor dopravy • odbor investic • městská policie Husovo nám. 2938 • 390 01 TÁBOR • tajemník • odbor životního prostředí ...

Více

Nájemní smlouva na „kasárna Jana Žižky“

Nájemní smlouva na „kasárna Jana Žižky“ • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor investic a strukturálních fondů • městská policie Husovo nám. 2938 (Tabačka) • tajemník MěÚ • odbor vnitřních věcí • odbor sociálních věcí • odbor živnost...

Více

zari 2004.indd

zari 2004.indd • čtvrtek 9. září : od 13 do 18 hodin na Žižkově náměstí č. p. 30 (v průjezdu za restaurací U Červeného koně) • pátek 10. září: od 10 do 16 hodin – také č. p. 30 Kostýmy je nutné vrátit v sobotu 11...

Více

květen

květen • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor školství, mládeže a tělovýchovy • odbor dopravy • odbor investic • městská policie Husovo nám. 2938 • 390 01 TÁBOR • tajemník • odbor životního prostředí ...

Více

Tábor navštívil kardinál Vlk

Tábor navštívil kardinál Vlk • odbor kultury a cestovního ruchu • odbor školství, mládeže a tělovýchovy • odbor dopravy • odbor investic • městská policie Husovo nám. 2938 • 390 01 TÁBOR • tajemník • odbor životního prostředí ...

Více

25.06.2009 brigády v zahraničí 2609.cdr

25.06.2009 brigády v zahraničí 2609.cdr Jedna žije se svou rodinou a dětmi v Izraeli a přijíždí na návštěvu rodičů do Anglie s rodinou na prázdniny v létě, druhá žije v Londýně. Millerovi bydlí v domě v severní části Londýna. Pro au pair...

Více