VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Komentáře

Transkript

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
V přehledu uvedené náplně volitelných předmětů mohou být jedním z vodítek pro výběr předmětu. Náplň
semináře je možné upravit podle zájmu a schopností studentů nebo dát větší důraz některému z témat. Nejsou
uvedeny osnovy dvouletých seminářů německý jazyk, francouzský jazyk a španělský jazyk. Každý z těchto
jazyků je určen pro začátečníky (jako třetí cizí jazyk). I tyto předměty si můžete zvolit. V případě zájmu studentů
můžeme uvažovat o otevření dalších volitelných předmětů, pokud to bude v možnostech školy.
S dalšími dotazy na průběh volitelných předmětů se obraťte na profesory, využijte i zkušeností starších
spolužáků. Při volbě předmětů zohledněte vaši budoucí profesní orientaci, o profilových předmětech
vysokoškolských oborů se informujte u výchovného poradce.
dvouleté
Konverzace v anglickém jazyce
Na každé téma budou věnovány 3 – 4 hodiny.
3. ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Domov
Mé zájmy
Životopis
Nákupy
Moje budoucnost
Sporty
Cestování
Vzdělání v ČR
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Velká Británie
USA
Můj den
Rodina
Angličtina
Můj oblíbený anglický spisovatel
Moje město
Moje země a hlavní město
6.
7.
8.
9.
Zdraví a návyky, které jsou škodlivé zdraví
Naše škola
Londýn
Washington a New York
4. ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Svátky
Můj oblíbený americký spisovatel
Kultura
Životní prostředí a jeho problémy
Můj nejlepší kamarád
Seminář z anglického jazyka (příprava na mezinárodní zkoušku)
příprava na mezinárodní zkoušku v angličtině First Cambridge Certificate (FCE)
kombinace českého učitele Aj a rodilého mluvčího
rozvoj konverzace, poslechu, slovní zásoby, gramatiky, porozumění čtenému textu, eseje
Literatura: Leo Jones (FCE) Progress to First Certificate
Základy obchodní angličtiny
Cíl: uvedení do slovní zásoby profesní angličtiny se zaměřením na osvojení základních konverzačních obratů ve formálních a obchodních
setkáních, obchodní korespondenci a v telefonním styku; orientace v textu – čtení a porozumění zpravodajských informací
Anglická gramatika
Seminář je určen pro studenty, kteří si chtějí zopakovat a dále rozšířit svoje znalosti anglické gramatiky. Výchozí učebnicí pro seminář je
English Grammar In Use, podle potřeby a znalostí studentů bude přizpůsoben konkrétní obsah výuky. Jednotlivé gramatické jevy budou
podle možností prakticky procvičovány se související slovní zásobou.
Konverzace v německém jazyce
3. ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Familie
Wegebeschreibung
Wohnen
Wochenendhaus
Freizeit
Übernachtung
Weihnachten
Rund um das Auto
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Unterwegs mit dem Zug
Reisen
Mein Freund
Charaktereigenschaften
Ausländerhaß
Konkrete Poesie
Deutsche Lektüre
Arbeit mit JUMA
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Meine Gesundheit
Gesunde Lebensweise
Launiges Wetter
Wettervorhersage
Einkäufe
Dienstleistungen
Auf der Post, am Telefon
Meine Zukunftspläne, meine Arbeit
Umwelt, Ökologie
Zu Tisch in Böhmen
Was mich ärgert
Probleme der Jugendlichen
4. ročník
učebnice: Deutsch im Gespräch, JUMA
1. Ferienerlebnisse, Urlaubstips
2. Ferienjobs
3. Schulsystem bei uns
4. Schulsystem in Deutschland
5. Meine Schuljahre
6. Meine Heimat
7. Als Reiseleiter durch Tschechien
8. Náchod und seine Umgebung
9. Austauschprogramm unserer Schule
10. Unsere Partnerschule in GM-Hütte
11. Sport
12. Deutsche Lektüre
13. Volksfeste und Bräuche in der Weihnachtszeit
1
Konverzace v něměckém jazyce (pro pokročilé)
Předmět je určen pro studenty, kteří mají němčinu jako první cizí jazyk.
Předpokládá se znalost základní německé gramatiky v rozsahu dvou dílů učebnice Sprechen Sie Deutsch?, dobře zvládnutá výslovnost a
znalost slovní zásoby běžných konverzačních témat.
Hodiny budou zaměřeny hlavně na rozvoj komunikačních dovedností, dále na zlepšení poslechových dovedností, čtení s porozuměním a
nácvik psaní jednoduchých textů.Gramatikou se zabývat vůbec nebudeme, největší důraz bude kladen na rozšíření slovní zásoby a její
použití v hovoru.
Ve druhém roce výuky by se žáci měli pokusit složit mezinárodně uznávanou zkoušku na Goethově institutu Zertifikat Deutsch, která
odpovídá přibližně české státní jazykové zkoušce.
Pracovat se bude s učebnicí nakladatelství Fraus Alltagssprache Deutsch s podtitulem 30 moderních konverzačních témat. Další pomůckou
budou časopisy JUMA, poslechové texty a vzorové testy ke zkoušce Zertifikat Deutsch.
Učebnice Alltagssprache Deutsch se zaměřuje na rozšiřování aktivní i pasivní slovní zásoby, která je nutná pro běžnou komunikaci, přičemž
předpokládá znalost základních slovíček.
Co se očekává od studentů:
1) zájem o německý jazyk
2) chuť učit se spoustu nových slovíček a slovních spojení
3) vytrvalost, protože zlepšení se dostaví až za dlouhou dobu
Témata:
1. Liebe, Familie
2. Freizeit
3. Shoppen
4. Ernährung
5. Feiern
6. Auto
7. Verkehr
8. Reisen
Dalšími tématy se budeme zabývat při práci s časopisy a poslechovými texty.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Medien
Computer
Vorstellen
Beruf
Vorstellungsgespräch
Arbeitsstelle
Rechtsformen von Unternehmen
Marketing und Werbung
Konverzace ve španělském jazyce
3. a 4. ročník
12. Las compras
1. La familia
13. Praga
2. Tiempo libre
14. Teatro, cine, conciertos
3. Espana
15. Nuestra región
4. Mis amigos
16. Nuestra casa
5. La escuela
17. La autobiografía
6. Mi ciudad
18. Mis aficiones
7. La vida cultural
19. El turismo
8. La República Checa
20. Deportes
9. Mis vacaciones
21. Los modos de viaje
10. Mis planes al futuro
22. Mexico
11. La América Latina
Každému z témat bude věnováno 6 hodin. Výuka zahrnuje konverzaci na daná témata, poslechová cvičení, porozumění článků z tisku,
časopisů, porozumění videoprojekce, doplňkovou gramatiku z jazykových televizních kurzů španělštiny, reálie španělsky mluvících zemí,
literaturu a výtvarné umění ve Španělsku a Latinské Americe.
Konverzace ve francouzském jazyce
-
příprava na maturitu
procvičování vybraných gramatických jevů (dle domluvy)
práce s texty, poslechy a cvičeními na www.rfi.fr
procvičování porozumění jak písemnému tak ústnímu projevu včetně vlastní produkce v obou těchto jazykových kompetencích
cílené využití stránek www.lepointdufle.net jak pro seznámení se s reáliemi, tak se zábavným procvičováním gramatických jevů
formou her, písniček atp.
další aktivity možné po domluvě s vyučujícím
Ruský jazyk
Učebnice: РАДУДА I – a) učebnice, b) pracovní sešit, ruština pro střední a jazykové školy, nakladatelství Kraus, Plzeň, 1996
3. ročník
1. lekce: Nácvik azbuky – čtení, psaní
Как тебя зовут?
Intonace oznamovacích a tázacích vět
Sponové sloveso „быть“ v přítomném čase
Vyjádření protikladu
Výslovnost nepřízvučných samohlásek
2. lekce: Procvičování znalosti azbuky, intonace, výslovnosti
Познакомьтесь!
Číslovky 1 – 10 v 1.pádě
Oslovení v Rj
3. lekce: Procvičování azbuky, intonace, výslovnosti
Вы говорите по-русски?
Číslovky 11 – 20 v 1.pádě
Časování sloves v přítomném čase (Stručná mluvnice ruského jazyka)
Psaní „не” u sloves
Pravopis jmen příslušníků národů
Новый год!
2
4. lekce: У Димы в гостях
Procvičování výslovnosti (redukce o, a), intonace zvolacích vět
Pohyblivý přízvuk u sloves
Skloňování podstatných jmen, osobních zájmen (Stručná mluvnice Rj)
Budoucí čas sloves
Slovesa „быть, забыть,…“
V. Vysocký : „Песня о друге“, charakter a přehled tvorby
TEST
5. lekce – 1. část: Наша семья
Věty typu: У меня есть…, у меня нет…
Opakování skloňování zájmen, podstatných jmen
2.část: Профессия
Slovesa: учиться, работать + 6.pбd (kde), работать кем, хотеть
Přivlastňovací zájmena
Rozšiřující texty: A. D. Sacharov, M. V. Lomonosov,…
TEST
6.lekce – 1.část: Пойдём в кино!
Slovesa: играть на чём, во что, что
se změnou kmenové souhlásky
zvratná slovesa
se skupinou – ова-, -еваs pohyblivým přízvukem (typu писать)
Boris Pasternak
2. část: Так когда же мы встретимся ?
Výslovnost л-л`, -сь, -ся
3. část: Друзья Зузаны в Москве
TEST
B. Okudžava
4. ročník
7. lekce – I.
Opakování 1. – 6. lekce
Театр
Řadové číslovky 1 – 30
Datum
II. Знакомство
Výslovnost párových souhlaseek, opakování intonace
Slovesa интересоваться, увлекаться чем
III. Вы были в театре
TEST
8. lekce – I.
Школа
Pohyblivý přízvuk slovesa быть v minulém čase
Pravopis slabik ги, ки, хи
Předložka через – за
II. На перемене
Opakování skloňování substantiv
Výslovnost ж,ш
Vykání v Rj
III. Cvičení
A. S. Puškin
TEST
9. lekce – I.
Сегодня мы будем ходить по магазинам
Метро
Orientace ve městě, použití dopravních prostředků
Slovesa идти, ехать, ходить, мочь
Příslovce туда, там
II. Rozhovory: На улице,…
Výslovnost ч, щ, předložkových spojení typu из Англии
Infinitivní věty
III. Cvičení
Moskva
Píseň «Подмосковные вечера»
Shrnutí - TEST
10. lekce – I.
Санкт-Петербург
Cvičení
Vazby s předložkami по, после
Opakování skloňování
II. Приезжайте в Прагу – cvičení
Intonace
Прага – мой любимый город
III. Opakování – cvičení, TEST
3
Latina
Výuka je určena studentům, kteří uvažují o studiu lékařství, farmacie, přírodních věd, jazyků, práv, historie a archívnictví, muzejnictví a
archeologie, a také každému zájemci o jazyk, z něhož pochází většina cizích slov v češtině, a každému, kdo se chce přiblížit k tradicím
evropské kultury a vzdělanosti.
Gramatické pasáže jsou doplňovány četbou jednodušších textů, jejich překladem a nabízejícími se exkursy do antického bájesloví, literatury
a historie, seznamováním s užívanými latinskými frazeologismy a objevováním latinských a starořeckých vlivů na slovní zásobu moderních
evropských jazyků. S ohledem na zájemce o studium medicíny, farmacie a přírodních věd může být slovní zásoba doplňována o základní
medicínskou terminologii.
Společenskovědní seminář
Cílem semináře je prohloubení znalostí v oblasti společenských věd a aktivní využití poznatků v praxi, prohloubení schopností vyhledávat a
třídit informace, sebepoznání a rozvoj tvůrčích schopností osobnosti.
Obsah semináře je dán vyučovanými společenskovědními předměty. V prvním roce semináře je pozornost zaměřena na psychologii,
sociologii, politologii, právo a ekonomii. Druhý rok je věnován současným politologickým a ekonomickým problémům, především však
filozofii a etice. Nedílnou součástí obou ročníků je vypracování seminární práce.
Metody semináře: referáty, diskuse, hraní rolí, kolektivní řešení problémů, brainstorming, exkurze, přednášky, testování, psychohry.
Seminář z dějepisu
3. ročník
Úvodní hodina – cíle, úkoly semináře, metody samostatné práce, referáty, SOČ.
Pravěk na území Čech a východočeského regionu.
Návštěva Okresního muzea v Náchodě.
Návštěva archivu.
Keltové – etnogeneze, náboženství, válečnictví, výboje, archeologické nálezy.
Slované – etnogeneze, osídlení našich zemí a východočeského regionu, první státní útvary Slovanů na našem území, videoprogram.
Germáni – etnogeneze, expanze, první státní útvary, příchod Germánů na naše území, způsob soužití germánského a slovanského etnika,
srovnání kultur.
Česko – německé vztahy – od 9. st. do roku 1620 (videoprogram).
Česko - polské vztahy.
Osobnosti národních a církevních dějin naší země v období raného středověku - sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Vojtěch, … .
Tradice kulturních a církevních svátku v adventním období. Kultura adventu.
Dějiny a kultura Židů. Srovnání židovství a křesťanství.
Shrnutí učiva.
Staroorientální a antická kultura a její odkaz.
Dějiny zemí Balkánu. Válečné konflikty na Balkáně v posledním období.
Kočovné kmeny – Avaři, Hunové, Mongolové, … .
Kulturně – historické památky regionu.
Středověké umění (románský sloh, gotika).
Život ve středověkých městech a hradech.
Významné osobnosti středověké Evropy, našich zemí a regionů.
Symboly české státnosti, výročí, … .
Vědecký a technický vývoj ve středověku, novověku, hospodářská úroveň regionu, manufaktury.
Opakování
4.ročník
Významné osobnosti našich dějin 19. – 20. století: F. Palacký, A. Rašín, A. Švehla, E. Beneš, J. Masaryk, … .
Vývoj v Sovětském Rusku a SSSR ve 20. st., prohloubení učiva.
Snahy o mírové soužití ve 20. letech 20. století.
Mezinárodní vztahy ve 30. letech 20. st. – politika kolektivní bezpečnosti proti politice appeasementu .
Region v tomto období, stavba opevnění.
Představitelé totalitních režimů.
Druhá světová válka – vývoj na různých frontách, prohloubení učiva.
Region za Protektorátu, podíl obyvatel regionu na II. odboji, osvobození regionu.
Vývoj česko-německých vztahů ve 20. století.
Integrace Evropy: 20. léta 20. st. – současnost.
Studená válka a její projevy.
Válečné konflikty ve 20. st. – Korea, Indočína, Perský záliv, Blízký východ, … .
Boj proti terorismu ve 20. a 21. století.
Příprava k maturitní zkoušce.
Seminář ze zeměpisu
3. ročník
1. Krajinná sféra jako objekt geografie a její složky
2. Regionální geografie (cíle, úkoly, metody a postavení v geografii)
3. Asie – vybrané regiony a regionální problémy
- poloha, rozloha, vodorovná členitost
- regiony Asie, oblasti, státy a hlavní města
- georeliéf, vodstvo, podnebí a přírodní oblasti
- nerostné zdroje a jejich vliv na prosperitu regionů
- obyvatelstvo, rasy a národy, náboženství a sídla
- Východní Asie – Japonsko
- nově industrializované země (asijští tygři)
- ČLR a Taiwan
- Jihovýchodní Asie
- Jižní Asie
4
- Jihozápadní Asie a Izrael
- Střední Asie
- Zakavkazsko a Severní Kavkazsko (ohniska nacionalismu a separace)
4. Kartografie (minulost a současnost)
- historie kartografie a nejdůležitější mapová díla
- kartografické projekce
- měřítko a obsah mapy (praktické cvičení a výpočty)
- generalizace obsahu mapy a konstrukce profilové křivky
- práce vedoucí ke vzniku mapy, fotogrammetrie
- návštěva geodézie a katastrálního úřadu v Náchodě EXKURZE
5. Socioekonomický zeměpis (vybrané kapitoly)
- lidské rasy, národy a jejich kultura
- náboženství a náboženské konflikty ve světě
- rozmístění a početní růst obyvatelstva, populační exploze
- nové formy urbanizace, typy venkovských sídel
- struktura hospodářství a rozdělení zemí dle hospodářského rozvoje
6. Evropa – vybrané regiony a integrace
- poloha, rozloha, vodorovná členitost
- regiony Evropy, integrační seskupení, státy a hlavní města
- vývoj a cíle evropské integrace, orgány a úkoly EU
- Velká Británie a Irsko
- Francie a země Beneluxu
- beseda o Beneluxu s promítáním diapozitivů BESEDA
- Německo
- Alpské země
- Skandinávie a Island
- Španělsko a Portugalsko
- Itálie a Řecko
- hospodářské, sociální a politické problémy bývalých států RVHP
- Polsko a Maďarsko
- Rumunsko a Bulharsko
- jadranské státy na Balkáně (prokletí nacionalismu)
7. Česká republika – BESEDA o problematice ochrany životního prostředí
a územního plánování v okresu Náchod
4. ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Česká republika – vybrané kapitoly z geografie ČR (dle stavu výuky)
- poloha, rozloha, vodorovná členitost
- geomorfologický vývoj
- provincie a subprovincie
- říční síť
- stav ovzduší a vliv společnosti
- přírodní zdroje, půdní a lesní fond
- ochrana přírodního prostředí (NP, CHKO, další formy ochrany přírody)
- obyvatelstvo – práce se statistickými údaji (ročenky a sčítání lidu)
- sídla a migrace obyvatelstva
- průmysl – vývoj, současnost a výhled
- zemědělství a lesnictví
- doprava a služby
- ČR v mezinárodní dělbě práce na prahu vstupu do EU
Země, příroda a lidé
- krajina – pojem, stabilita, vývoj
- regionální problémy životního prostředí
- globální problémy životního prostředí
- ochrana přírody
- sjednocující se nebo rozdělený svět
- výživa jako základní právo člověka
- bohatství a chudoba
- vzdělání a negramotnost
- globální kultura
- mezinárodní integrace
- svět na počátku nového tisíciletí
- politické rozdělení dnešního světa
- vývoj politické mapy světa: kolonialismus a dekolonizace
- světová ohniska napětí, konflikty
Příprava k ústní maturitní zkoušce
- příprava seminární práce na zvolené téma
- strukturace písemné přípravy k ústní zkoušce
- práce s dostupnými geografickými materiály
- vlastní příprava a prezentace vypracovaných odpovědí – průběžně
- vyhodnocení seminárních prací
Beseda na zvolené téma s promítáním
Příprava k přijímacím zkouškám na VŠ
5
Seminář z matematiky
Cílem semináře je rozšířit a upevnit získané vědomosti a dovednosti z tematických celků uvedených v tematických plánech hodin
matematiky.
Seznámit se s novými poznatky, které jsou v doporučeném učivu v osnovách matematiky a nejsou zařazeny v hodinách matematiky.
Cíleně připravit studenty nejen k maturitě, ale hlavně na přijímací zkoušky na vysoké školy.
Dle úrovně a zájmu studentů lze zvolit další témata.
Tematické celky a jejich doporučený obsah:
Základní poznatky z matematiky
-Kartézský součin, binární relace, zobrazení, grafy
-teorie množin - množinová a výroková logika, tabulky pravdivostních hodnot, Vennovy
diagramy
-důkazy - přímý, nepřímý, sporem
Algebra
- rovnice a nerovnice s parametrem
-řešení náročnějších rovnic a ner ovnic
-řešení soustav rovnic o třech a více neznámých, maticový zápis, řešení pomocí determinantu
Planimetrie
-konstrukce délek úseček daných algebraickým výrazem
-další polohové a metrické vztahy v trojúhelníku a ve čtyřúhelníku, tečnový a tětivový
čtyřúhelník
-mocnost bodu ke kružnici
-skládání shodných zobrazení
-Apolloniovy úlohy
Funkce
-konstrukce grafu funkce y=a.f(bx+c)+d, y=/f(x)/, y=f(/x/) z grafu funkce y=f(x)
-parametrické systémy funkcí
-polynomická a racionální funkce, mocninné funkce s racionálním exponentem
-složitější exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice
Goniometrie a trigonometrie
-složitější goniometrické rovnice a nerovnice a jejich soustavy
Posloupnosti
-nekonečná geometrická řada
-číslo π a e jako limita posloupnosti racionálních čísel
Analytická geometrie
-úsekový tvar rovnice přímky
-analytické vyšetřování množin bodů dané vlastnosti
-metrické a polohové vztahy v prostoru
-kulová plocha
Stereometrie
-využití trigonometrie v metrických úlohách v prostoru
-objemy a povrchy těles
Základy integrálního počtu
–primitivní funkce, primitivní funkce k základním funkcím, určitý integrál, výpočet obsahu
obrazce, objem rotačního tělesa, fyzikální aplikace
-princip integrace per-partes, substitucí
Seminář z fyziky
Cílem semináře je systemizovat a prohloubit znalosti a dovednosti získané při studiu fyziky na gymnáziu. Studenti se procvičí
v samostatném vystupování, mohou se maximálně realizovat ve fyzikálních soutěžích, seznámí se s prací na výzkumných pracovištích MFF
UK Praha, FJFI Praha a České AV. Témata probíraná v teoretických cvičeních v obou ročnících odpovídají požadavkům maturitní zkoušky
z fyziky.
3. ročník
V prvním roce semináře jsou rovnoměrně pokryty jak experimentální činnosti rozvíjející schopnost práce s přístroji a zpracovávání
výsledků vlastního měření tak i hlubší probírání jednotlivých fyzikálních jevů teoreticky. Studenti vypracovávají drobné samostatné projekty
na společné téma a výsledky své práce si vzájemně sdělují formou referátů. Výsledky své práce mohou prezentovat na webovských
stránkách školy. Témata i rozsah projektů jsou vždy vybrány s ohledem na aktuální potřeby a možnosti studentů i školy.
Teoretické hodiny jsou věnovány řešením návodních úloh k fyzikální olympiádě a dalším fyzikálním soutěžím a řešení komplexních
úloh spojujících jednotlivé poznatky z fyziky.
Studenti se účastní exkurze na pracoviště MFF UK Praha.
Laboratorní měření
16 hod
Práce na projektech, prezentace
16 hod
Teoretická cvičení
32 hod
Exkurze
2 hod
4. ročník
Druhý rok semináře je věnován především teoretickým činnostem směřujícím k ucelení a systemizaci poznatků. Experimentální činnost
směřuje k činnostem, které nelze provádět při laboratorních pracích při výuce fyziky. Učí se diskutovat a řešit volně zadané složitější
fyzikální problémy. Studenti samostatně zpracovávají jednu seminární práci. Věnují se rozboru komplexních úloh, návodních úloh FO a
dalších fyzikálních soutěží. Získaný přehled o všech tématech fyziky je dobrým předpokladem k úspěšnému zvládnutí maturitní zkoušky i
přijímacích zkoušek na vysokou školu.
Studenti se účastní dvou exkurzí a to na pracoviště FÚ AV ČR a FJFI ČVUT Praha
Laboratorní měření
8 hod
Teoretická cvičení
42 hod
Seminární práce ( zadání a obhajoba )
6 hod
Exkurze
4 hod
Seminář a cvičení z chemie
3. ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Úvod do studia analytické chemie – historie analytické chemie, chemické nádobí a základní laboratorní vybavení
Opakování a prohloubení učiva – základní typy výpočtů ze vzorců, základní výpočty koncentrací roztoků, typy chemických reakcí
používaných v analytické chemii
Kvalitativní analýza – důkazy kationtů a aniontů, speciální reakce, určování neznámých vzorků
Kvantitativní chemická analýza – analytické váhy a vážení, výpočty, princip gravimetrie, úlohy na gravimetrická stanovení
Odměrná analýza – princip, chemické reakce v odměrné analýze, metody a příklady stanovení, výpočty
4. ročník
1.
Opakování – základní typy reakcí používaných v analytické chemii, chemické reakce v odměrné analýze, metody stanovení
6
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Úlohy – příklady stanovení s využitím jednotlivých typů reakcí (neutralizační, srážecí, komplexotvorné, redoxní titrace)
Přehled důležitých separačních metod
Přehled důležitých fyzikálně chemických (elektroanalytických) metod – princip, použití, vhodnost uplatnění, příklady na
potenciometrická a konduktometrická stanovení
Přehled základních optických metod – princip, použití, příklady stanovení
Praktické úlohy – rozbor pitné vody, půdy, popela
Exkurze do podniku zabývajícího se analýzou látek (hygienicko–epidemiologická stanice, biochemická laboratoř,…)
Seminář z biologie
3. ročník
Seminář je ve 3. ročníku zaměřen na praktická cvičení. Jednotlivá témata budou volena podle dostupného materiálu v určitém ročním
období.
1. Botanika
1.1. Pokožka listu suknice cibule, buněčné jádro, ztloustlá buněčná stěna (hrušeň – sklereidy)
1.2. Plastidy – chloroplasty v buňkách lístku mechu měříku, chromoplasty v buňkách češule šípku, bobule rajčete, leukoplasty v hlíze
bramboru
1.3. Vakuoly, antokyany v buněčné šťávě (bobule ptačího zobu), plazmolýza a deplazmolýza buněk
1.4. Rostlinná pletiva – parenchym (dřeň stonku bezu černého), kolenchym (stonek hluchavky), sklerenchym (skořápka ořechu, hrušeň)
1.5. Pokožka listů – průduchy (pokožka listů zelence, pelargónie, žahavé chlupy kopřivy, krycí chlupy divizny, čočinky bezu černého,
ohýbací buňky v pokožce listů trav)
1.6. Cévní svazky – příčný řez stonkem kukuřice, pelargónie (uspořádání cévních svazků jednoděložných a dvouděložných rostlin), řez
větévkou lípy (cévy dřevní části)
1.7. Kapilární analýza listových barviv
1.8. Mitóza – kořenové buňky cibule kuchyňské
1.9. Látkové složení rostlinného těla – důkaz organických látek a vitamínu C
1.10. Bakterie mléčného a octového kvašení
1.11. Houby – plíseň hlavičková, kvasinky, vnější a vnitřní stavba plodnice rouškatých hub
1.12. Systematická část – určování rostlin podle botanického klíče, popis stavby těla (nižší rostliny, mechorosty, kapraďorosty,
nahosemenné rostliny, krytosemenné rostliny)
1.13. Postup při zakládání herbáře – sběr rostlin, sušení, zhotovení herbářových položek
Každý student zhotoví herbář obsahující nejméně 50 položek (během celého dvouletého semináře).
2. Zoologie
2.1. Prvoci – senný nálev, rybniční vody, určování druhů
2.2. Hrotnatka obecná a jiní drobní korýši
2.3. Vnější morfologie raka říčního
2.4. Pitva žížaly obecné – vnější a vnitřní stavba
2.5. Vnější morfologie včely medonosné
2.6. Vnější morfologie mihule potoční
2.7. Pitva ryby – vnější stavba, šupiny, video
2.8. Pitva ryby – vnitřní stavba, samostatná pitva
2.9. Pitvy jiných obratlovců – videokazety
3. Somatologie a antropologie
3.1. Opěrná a pohybová soustava – určování a popis kostí člověka, rozlišení mužské a ženské lebky
3.2. Důkaz činnosti ptyalinu při trávení škrobu
3.3. Účinek pankreatické lipázy na trávení tuků
3.4. Účinek pankreatické amylázy na trávení sacharidů
3.5. Účinnost pepsinu na trávení bílkovin
3.6. Funkční zkoušky smyslových orgánů (sluch, zraková ostrost, slepá skvrna), reflexy (patelární a zornicový
3.7. Pitva oka
3.8. Pilologie
3.9. Dermatoglyfika
4.
ročník
1. Dějiny biologie
1.1. Biologické poznatky ve starověku a středověku
1.2. Počátky biologie novověku
1.3. Základní biologické objevy 19. století
1.4. Biologie ve 20. století
2. Prokaryotické organismy
2.1. Znaky živých soustav
2.2. Viry – stavba, rozmnožování, taxonomie
2.3. Prokaryotická buňka – stavba, funkce
2.4. Bakterie – stavba, fyziologie, taxonomie, význam
2.5. Sinice
3. Eukaryotická buňka
3.1. Funkční struktury euk. buňky, stavba, funkce
3.2. Fyziologické děje v euk. buňce – metabolismus (obecná charakteristika, enzymy, anaerobní a aerobní metabolismus), fotosyntéza,
dýchání, přenos energie v buňce
3.3. Mnohobuněčný organismus – buňka jako součást mnohobuněčného organismu, řízení, diferenciace růstu a množení tkáňových
buněk
4. Fylogenetický vývoj orgánových soustav živočichů
4.1. Fylogeneze trávicí soustavy, typy trávení
4.2. Fylogeneze oběhové soustavy a tělních tekutin
4.3. Fylogeneze dýchací soustavy
4.4. Fylogeneze vylučovací soustavy, regulace osmotického tlaku
4.5. Fylogeneze nervové soustavy a smyslových orgánů
4.6. Fylogeneze hormonální regulace živ. a člověka
7
4.7.
4.8.
Pohybové funkce
Fylogeneze rozmnožování a ontogenetický vývin živ.
5.1.
5.2.
5.3.
Poznávání rostlin
Poznávání živočichů
Seminární práce a opakování
5.
Ekologický seminář
Seminář je určen pro studenty s hlubším zájmem o přírodu a bude probíhat netradiční formou (často vícehodinové akce v přírodě).
Předmět bude zařazen do závěrečných vyučovacích hodin určitého školního dne (ne v pátek) tak, aby se jednotlivé hodiny mohly přiřazovat
do různě dlouhých bloků, čímž vznikne potřebný prostor pro vycházky do přírody – to znamená, že během září, dubna, května a června
může seminář například proběhnout jen 2 x do měsíce formou několikahodinových exkurzí (po vzájemné dohodě). Za vhodného
počasí bude tedy výuka probíhat mimo školní budovu, „teoretická“ část semináře proběhne především během zimního období
v biologické laboratoři.
V 3. ročníku bude ve výuce kladen důraz na získávání praktických dovedností, znalostí a úcty potřebných k hlubšímu poznání přírody.
Budeme se seznamovat s různými ekosystémy a poznávat rostliny a živočichy v jejich přirozeném životním prostředí. Během semináře
nebudeme živočichy pitvat, ale pozorovat jejich tělní stavbu a životní projevy. 4. ročník bude více teoretický, první pololetí bude věnované
vybraným studijním blokům, druhé bude zaměřeno jako příprava k maturitě z biologie. Od zájemců se očekává kladný vztah k přírodě a
především aktivní účast na semináři – část programu si studenti navrhnou a vytvoří sami (možnost výběru laboratorních prací a
studijních bloků). V rámci semináře budeme m. j. řešit projekty, které pak budou prezentovány během akce Týden pro Zemi. Součástí
semináře jsou i odpolední exkurze na chráněná území a brigády (např. kosení orchidejových luk nebo transfer obojživelníků).
3. ročník:
ZÁŘÍ - poznávání biodiverzity v okolí školy, studium ekosystémů a jejich ovlivnění člověkem (invazní druhy, bioindikátory atd.), určování
rostlin a živočichů v přírodě
ŘÍJEN–BŘEZEN - mikroskopické studium živých bezobratlých živočichů a rostlinných preparátů (viz. příloha č.1), vybrané studijní bloky
(viz. příloha č.2)
DUBEN–ČERVEN - poznávání biodiverzity v okolí školy se zaměřením na ohrožené a chráněné druhy, návštěva vybraných přírodních
rezervací, duben - ve spolupráci s CHKO Broumovsko transfer obojživelníků při jarním tahu, červen – ve spolupráci s ČSOP Jaroměř
kosení orchidejové louky, v případě zájmu celodenní (i vícedenní) poznávací kurz v přírodě.
4. ročník:
ZÁŘÍ–LEDEN - vybrané studijní bloky (viz. příloha č.2)
ÚNOR–KVĚTEN - příprava k maturitě z biologie (viz.příloha č.2). Součástí semináře jsou i přednášky a projekce filmů k daným tématům
příloha č.1 - laboratorní práce
1. Stavba rostlinné buňky, biomembrány, plazmolýza a deplazmolýza; 2. Plastidy v rostlinné buňce; 3. Rostlinná pletiva; 4. Chromatografie
rostlinných barviv; 5. Anthokyany v rostlinné buňce, změna barvy podle pH; 6. Rostlinné drogy - izolace alkaloidů : krystalizace nikotinu,
berberinu a morfinu; 7.Mitóza v rostlinné buňce, chromozómy; 8. Rostlinné trichomy, cévní svazky a průduchy rostlin; 9. Fotosyntéza asimilace škrobů v listech v závislosti na vnějších podmínkách; 10. Určování fytoplanktonu, výtrusných a semenných rostlin; 11. Trepka
velká při vitálním zbarvení : stavba buňky, organely; 12. Anatomie perloočky; 14. Anatomie a regenerace nezmara, příjem potravy, žahavé
buňky; 14. Anatomie hlístů, vířníků a želviček; 15. Morfologie a anatomie hmyzího těla - včela, mravenec; 16. Určování vodních a půdních
bezobratlých (ploštěnky, hlísti, mechovky, korýši, klepítkatci, hmyz…); 17. Krevní buňky – červené krvinky různých obratlovců, bílé
krvinky z ústního výtěru; 18. Bakterie zubního plaku, půdní bakterie; 19. Srovnávací anatomie (studium preparátů ze sbírek)
Příloha č.2 - studijní bloky
1. Zoogeografie - zákonitosti rozšíření živočišstva na Zemi, 2. Úvod do etologie – biologie chování zvířat, komunikace a sociální chování,
učení, paměť a kultura, 3. Smyslové vnímání – jak vnímají zvířata a jak člověk, vývoj a zvláštnosti různých smyslových orgánů, 4. Vybrané
kapitoly z obecné ekologie - jedinec a prostředí, potravní a sexuální strategie, mezidruhové vztahy, 5. Evoluce – ekologická nika a příklady
adaptací, vznik a zánik druhů, žijící zkameněliny, konvergence, divergence a přírodní výběr, 6. Mimikry a příbuzné jevy – význam, typy a
zákonitosti zabarvení živočichů, 7. Ochrana přírody – chráněná území, NATURA 2000, příčiny ohrožení vybraných druhů, Černé a
Červené seznamy, úspěšné záchranné programy, 8. Globální ekologie - člověk jako klíčový druh, klimatické změny, teorie Gaiy, 9. Trvale
udržitelný život – ekologie v každodenní praxi, 10. Lidé a krajina na Náchodsku – příroda místního regionu, její vývoj a zvláštnosti, vliv
člověka, 11. Les jako modelový ekosystém - sukcese a klimax, druhové složení a jeho změny, 12. Modrá planeta - oceány jako nejméně
prostudovaný ekosystém, 13. Orchideje - příčiny druhové rozmanitosti, ekologické zvláštnosti : symbióza, rozmnožování, příčiny ohrožení
našich druhů, 14. Sociální hmyz jako superorganismus - příčiny a podstata evoluční úspěšnosti sociálního hmyzu, 15. Vybrané kapitoly
z genetiky - klonování, transgenní organismy, možnosti moderní genetiky a etické problémy, 16. Vybrané kapitoly z dějin biologie medicína a biologické poznatky ve starověku a středověku, rozvoj biologických věd v 19. a 20. století, 17. Fytofarmakologie – rostlinné
léky v medicíně, glykosidy, alkaloidy, drogy, 18. Biodiverzita – rozmanitost života v rámci vybraného taxonu živočichů, 19. Globální a
lokální ekologické problémy – podstata a příčiny problémů, hledání možných řešení, 20. Příprava a opakování k maturitě - základy
systematiky, priony, viry, Prokaryota, Eukaryota, buněčný metabolismus, fylogeneze vybraných orgánových soustav, opakování vybraných
témat dle zájmu studentů
Deskriptivní geometrie
1.
2.
3.
Pravoúhlá axonometrie – základní vlastnosti, průmět bodu a přímky, průmět roviny v obecné a zvláštní poloze, průsečík přímky
s rovinou, průsečnice dvou rovin, průmět tělesa
Kótované promítání – zobrazení bodu, skutečná velikost úsečky, průmět přímky, stopníky přímky, průmět roviny v obecné a zvláštní
poloze, hlavní a spádové přímky roviny, spádové měřítko, určení stop roviny z daných prvků, průsečík přímky s rovinou, průsečnice
dvou rovin, rovina kolmá k přímce, přímka kolmá k rovině, vzdálenost bodu od roviny, konstrukce pravidelného n-úhelníku v obecné
rovině, průmět kružnice v obecné rovině, průmět základních těles
Mongeovo promítání – pravoúhlý průmět bodu, skutečná velikost úsečky, pravoúhlý průmět přímky, stopníky přímky, incidence bodu
na přímce, odchylka přímky od průměten, vzájemná poloha dvou přímek, průmět roviny v obecné a zvláštní poloze, určení stop roviny
z daných prvků, hlavní přímky roviny, spádové přímky roviny, přímka ležící v rovině, afinita, vzájemná poloha dvou rovin, průsečnice,
vzdálenost bodu od roviny, vzdálenost dvou rovnoběžných rovin, odchylka rovin od průměten, přímka kolmá k rovině a rovina kolmá
k přímce, konstrukce pravidelného n-úhelníku v obecné rovině, průnik dvou trojúhelníků, průmět hranolu a jehlanu s podstavou
8
4.
v obecné rovině, průnik přímky se základními tělesy, průnik dvou hranatých těles, rovinný řez těles, průmět kružnice v rovině ve
zvláštní poloze, průmět kružnice v obecné rovině, průmět válce a kužele s podstavou v obecné rovině
Kuželosečky – elipsa, hyperbola, parabola (definice, základní prvky, bodová konstrukce, konstrukce z daných prvků, sdružené
průměry elipsy, Rytzova konstrukce), tečna a normála kuželosečky, ohniskové vlastnosti
Programování
Předmět rozšiřuje znalosti a dovednosti studentů, které získali v povinném předmětu Informatika a výpočetní technika v tercii – kvintě nebo
l. ročníku. Je určen studentům, kteří mají hlubší zájem o programování. Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy
programovacího jazyka Pascal a s ovládáním a prací ve vývojovém prostředí Borland Delphi. Předpokládá se samostatná práce studentů –
tvorba vlastních programů, vypracovávání referátů apod.
3. ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Co je to programování?
Algoritmizace úloh – popis a funkce algoritmu; základní algoritmické struktury; charakteristika strukturovaného programování
Programování pro Windows – zprávy a události, programování řízené událostmi; nástroje pro vizuální programování (základní
myšlenky)
Vývojové prostředí Borland Delphi – charakter, vlastnosti a ovládání prostředí (komponenty, nastavování jejich vlastností); popis
základních komponent; události a jejich ošetření
Základní prvky jazyka Pascal (Objekt Pascal) – syntaxe a sémantika, symboly, klíčová slova, identifikátory; proměnné,
přiřazovací příkaz; číselné datové typy; nastavování vlastností komponent za běhu; podmínky a cykly; booleovské proměnné;
proměnné typu char (znak); definice vlastních typů; pole a jeho použití; řetězce a práce s nimi; podprogramy (procedury a
funkce), typy předávání parametrů; datový typ záznam; rekurze (vše pro Borland Delphi)
Základní algoritmy – společný dělitel, hledání prvočísel, vyhledávání v poli (lineární)
4. ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Algoritmy – vyhledávání v poli (binární vyhledávání), řazení v poli (řazení přímým výběrem, přímým vkládáním, bublinkové
řazení), rekurze
Vícerozměrné pole a práce s ním – matice
Modulární programování – jednotky (unity)
Datový typ třída (class) a její použití, veřejné a soukromé vlastnosti
Práce se soubory – charakteristika, typy, použití, výhody, principy přístupu, binární soubory, ukládání dat, základní příkazy,
textové soubory, amorfní soubory (netypové)
Grafika v Delphi – objekt TCanvas
Dynamické proměnné – ukazatele a dynamicky alokované proměnné (základní pravidla), základní dynamické struktury
(jednosměrný a dvousměrný seznam)
Počítačová grafika
Seminář je určen pro zájemce o počítačovou grafiku, především pro studenty 4-letého studia, kterým doplní znalosti z této oblasti. Seminář
není pochopitelně uzavřen ani pro studenty 8-letého studia, kteří se však s některými tématy setkali již v povinné výuce informatiky.
U studentů se nepředpokládají žádné hlubší znalosti uvedené problematiky, pouze uživatelská znalost PC a MS Office. Předpokládá se zájem
o uvedenou problematiku a ochota samostatně pracovat (připracovat referáty, tvořit samostatné práce…).
Druhý rok výuky je zaměřen především na zpracování digitální fotografie a videa na počítači. Studenti v rámci semináře vytvoří svůj vlastní
film (scénář, střih, ozvučení…).
3. ročník
Témata:
•
Bitmapová a vektorová grafika
•
Vektorové editory Zoner Callisto a InkScape
•
o
Principy vektorové grafiky
o
Bézierovy křivky
o
Objekty
o
Tvorba a zpravováni vektorové grafiky
o
Závěrečná práce
Bitmapový editor GIMP
•
o
Principy bitmapové grafiky
o
Typy grafických bitmapových souborů a jejich vlastnosti
o
Výběry a práce s nimi, razítko, retuš…
o
Maskování
o
Závěrečná práce
3D modelář Blender
o
o
o
o
Základy editace 3D scény (pohledy)
Základní grafické útvary a práce s nimi
Barvy, textury, osvětlení
Závěrečná práce
4. ročník
Témata:
•
Digitální fotografie (teoretické základy, digitální a klasická fotografie, čas+clona+citlivost filmu, vady digitální fotografie a jejich
odstranění, kompozice – pravidla, praktická práce s digitální zrcadlovkou).
•
Digitální video (teoretické základy, převod analogového a digitálního videa, zpracování videa na PC, tvorba vlastního filmu – scénář,
kompozice, střih, ozvučení…, praktická práce s digitální kamerou a PC)
9
jednoleté
Konverzace v anglickém jazyce
Témata jsou stejná jako ve dvouletém semináři, ale každému z nich budou věnovány jenom 2 hodiny.
Základy obchodní angličtiny
Cíl: uvedení do slovní zásoby profesní angličtiny se zaměřením na osvojení základních konverzačních obratů ve formálních a obchodních
setkáních, obchodní korespondenci a v telefonním styku; orientace v textu – čtení a porozumění zpravodajských informací
Anglická literatura
(British, Irish and American Literature – Short Story)
Seminář poskytne prostřednictvím čtení a interpretace děl klasiků žánru i současných povídkářů (mj. V. Wolfová, J. Joyce, E. Hemingway,
R. Carver, Ch. Bukowski, W. Allen) stručný úvod do základních témat britské a americké literatury, ale také pestrý obraz anglo-americké a
irské kultury a životního stylu. Zahrnuje rovněž několik hodin věnovaných teorii literatury orientovaných podle požadavků k přijímacím
zkouškám ke studiu anglistiky. Několik seminářů může být rovněž zaměřeno na tvůrčí psaní a překlad.
Cvičení z anglického jazyka (příprava na VŠ)
Literatura:
Testy z anglického jazyka, Petrová Jana, Jacko Tomáš, Tutor 2003
Angličtina nejen k přijímacím zkouškám na filozofické a pedagogické fakulty, Petrová Jana, Jacko Tomáš, Tutor 2003
Plán jednotlivých hodin se odvíjí od toho, s jakou gramatickou problematikou mají studenti v testech z výše uvedených dvou knih problémy.
Konverzace v německém jazyce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Familie
Wegebeschreibung
Zu Tisch in Böhmen
Herr Ober, bitte zahlen
Wohnungsprobleme
In den eigenen vier Wänden
Was darf,s sein
Meine Arbeit
Soziale Sicherheit
Ich und die Mode
Volksfeste und Bräuche
Der Königsweg
Prag heute
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Unser Wochenendhaus
Nach Feierabend
Sport frei
Unter Fernehfans
Wie halten Sie sich fit?
Wenn man krank ist
Wohin im Urlaub?
Mehr und bessere Dienstleistungen
Wir suchen eine Übernachtung
Launiges Wetter
Über das Schulwesen
Für eine bessere Umwelt
Konverzace ve španělském jazyce
1. La familia
7. La vida cultural
2. Tiempo libre
8. La República Checa
3. Espana
9. Mis vacaciones
4. Mis amigos
10. Mis planes al futuro
5. La escuela
11. La América Latina
6. Mi ciudad
Každému z témat bude věnováno 6 hodin. Výuka zahrnuje konverzaci na daná témata, poslechová cvičení, porozumění článků z tisku,
časopisů, porozumění videoprojekce, doplňkovou gramatiku z jazykových televizních kurzů španělštiny, reálie španělsky mluvících zemí,
literaturu a výtvarné umění ve Španělsku a Latinské Americe.
Konverzace ve francouzském jazyce
-
příprava na maturitu
procvičování vybraných gramatických jevů (dle domluvy)
práce s texty, poslechy a cvičeními na www.rfi.fr
procvičování porozumění jak písemnému tak ústnímu projevu včetně vlastní produkce v obou těchto jazykových kompetencích
cílené využití stránek www.lepointdufle.net jak pro seznámení se s reáliemi, tak se zábavným procvičováním gramatických jevů
formou her, písniček atp.
další aktivity možné po domluvě s vyučujícím
Literární seminář
"Čtení je spolupráce čtenáře se spisovatelem." (O. F. Babler)
Chcete se dozvědět o knihách a jejich autorech více, než se stihne v hodinách literatury?
Chcete lépe porozumět literárnímu dílu?
Chcete o přečteném diskutovat a porovnat svůj názor s názorem ostatních ?
Věříte, pokud se jedná o četbu, více doporučení svých vrstevníků než učitele?
Baví vás porovnávat filmovou či jevištní adaptaci s literární předlohou, a to všechno při šálku čaje nebo kávy?
Zapište se do literárního semináře.
Základem práce v literárním semináři je četba l0 – l5 titulů během školního roku s tím, že výrazně je zastoupena moderní česká a světová
literatura, tedy literatura 20. a 2l. století (2 – 3 tituly představují nejmladší českou literaturu, čtvrtinu celkového počtu tvoří díla básnická ).
Snaha o interpretaci literárního díla předpokládá i praktické osvojování základních literárněteoretických pojmů (žánry, figury a tropy, teorie
verše, …). Součástí celoročního programu je několik návštěv divadelních či filmových představení .
Skladba programu vychází z přání a požadavků seminaristů a jejich domluvy s učitelem.
10
Společenskovědní seminář
Cílem semináře je prohloubit a rozšířit znalosti z problematiky společenských věd, příprava k maturitní zkoušce a především k přijímacím
pohovorům na vysokých školách, prohloubení motivace v oblasti společenských věd, rozvoj vyjadřovací schopnosti, umění komunikace. U
studentů se předpokládá aktivita a samostatná práce s literaturou a dalšími zdroji informací.
Formy práce:
samostatná práce studentů s literaturou, referáty k zadaným tématům, rozbor textu, besedy, klasický výklad, exkurze na
vybraná pracoviště, zabývající se společenskovědní problematikou, besedy (s poslancem Poslanecké sněmovny,
s místostarostou města, s evangelickým duchovním, s psychologem z Pedagogicko – psychologické poradny
v Náchodě), účast na soudním přelíčení s mladistvým
Problematika:
•
klasická filozofie (základy logiky, etiky)
•
současné pojetí světa (věda, náboženství)
•
moderní a postmoderní filozofie
•
politologická
•
státoprávní
•
ekonomická
•
psychologická
•
sociologická
Seminář z dějepisu
Úvodní hodina – cíle, úkoly semináře, metody samostatné práce, referáty, SOČ.
Významné osobnosti našich dějin 19. – 20. století : F.Palacký, A.Rašín, A.Švehla, E.Beneš, J.Masaryk, … .
Vývoj v Sovětském Rusku a SSSR ve 20. st., prohloubení učiva.
Snahy o mírové soužití ve 20. letech 20. století.
Mezinárodní vztahy ve 30. letech 20. století – politika kolektivní bezpečnosti proti politice appeasementu.
Region v tomto období, stavba opevnění.
Představitelé totalitních režimů.
Druhá světová válka – vývoj na různých frontách, prohloubení učiva.
Region za Protektorátu, podíl obyvatel regionu na II. odboji, osvobození regionu.
Vývoj česko-německých vztahů ve 20. století.
Integrace Evropy: 20. léta 20. století – současnost.
Studená válka a její projevy.
Válečné konflikty ve 20. století – Korea, Indočína, Perský záliv, Blízký východ, … .
Boj proti terorismu ve 20. a 21. století.
Příprava k maturitní zkoušce .
Seminář ze zeměpisu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Geografie jako vědní obor
vývoj geografie, současné problémy, hlavní úkoly
funkce geografie a její význam pro společnost
zdroje geografických informací
systém geografických disciplín
Fyzická geografie
úvod do fyzické geografie
globální členění fyzickogeografické sféry
význam fyzické geografie pro praxi
metody fyzickogeografického výzkumu
regionalizace fyzickogeografické sféry
Socioekonomická geografie
úvod do socioekonomické geografie
metody geografického hodnocení socioekonomické sféry
regionalizace socioekonomické sféry
socioekonomická geografie a praxe
Regionální geografie
úvod do regionální geografie
geografie velkých územních celků (kontinenty)
regionálně geografická analýza malé oblasti – místní region (Náchodsko)
regionální geografie ČR
politická mapa světa a její aktuální změny
Životní prostředí a geografie – globální problémy lidstva
Příprava a řešení seminární práce
Cvičení a pozorování v terénu, geografická exkurze
Cvičení z matematiky
Cílem cvičení je upevnit získané vědomosti a dovednosti z tematických celků požadovaných při přijímacích zkouškách z matematiky na
vysoké školy.
Seznámit studenty s testovými úlohami, které se většinou u přijímacích zkoušek vyskytují..
Cíleně připravit studenty k maturitě ale hlavně na přijímací zkoušky na vysoké školy.
Dle zájmu studentů lze zvolit další témata.
Navrhované tematické celky:
Číselné množiny - přirozená čísla, celá čísla, racionální čísla, reálná čísla, komplexní čísla
Algebraické výrazy – mnohočleny, lomené výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami
Základy o výrocích a množinách - operace s výroky a množinami
Rovnice a nerovnice – lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice a nerovnice, soustava rovnice lineární a
kvadratické, rovnice s neznámou pod odmocninou, rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru, exponenciální a logaritmické
rovnice a nerovnice, goniometrické rovnice a nerovnice
11
Funkce – základní vlastnosti funkcí, lineární funkce, kvadratická funkce, mocninná funkce, lineární lomená funkce, exponenciální a
logaritmická funkce, goniometrické funkce
Posloupnosti – zadání posloupností, aritmetická posloupnost, geometrická posloupnost
Planimetrie – obsahy a obvody rovinných obrazců, trojúhelníky, sinová, kosinová věta, mnohoúhelníky, kružnice, kruh
Stereometrie – objemy a povrchy těles
Analytická geometrie – vektor, přímka, rovina, polohové a metrické vztahy, kuželosečky
Kombinatorika
Volné téma
Seminář z fyziky
Zaměření předmětu je převážně teoretického charakteru. Hlavním cílem je zopakovat a v nových souvislostech probrat poznatky získané
při studiu fyziky na gymnáziu. Naučit se samostatně vystupovat a získat jistotu v řešení jednoduchých problémů. Studenti se účastní dvou
exkurzí a to na pracoviště FÚ AV ČR a FJFI ČVUT Praha. Předmět je vhodný především pro studenty, kteří se připravují k maturitě
z fyziky, nebo z ní budou vykonávat přijímací zkoušku. Probíraná témata korespondují s maturitními okruhy.
Seminář z chemie
1.
2.
3.
-
4.
5.
6.
7.
Základní pojmy a veličiny v chemii
hmota a její formy, dualismus částic, základní chemické pojmy (látka, atom a molekula, prvek a sloučenina, izotopy, nuklidy, hmotnosti
atomů a molekul, látkové množství, výpočty
základní typy chemicky čistých látek (prvky, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli – příprava, vlastnosti, představitelé), anorganické a
organické názvosloví
výpočty ze vzorců
roztoky, výpočty koncentrací, přepočítávání koncentrací
Stavba atomů a molekul
atomové jádro (energie a stabilita a. j., hmotnostní úbytek, jaderné reakce, radioaktivita, poločas rozpadu, rozpadové řady)
elektronový obal (vývoj a přehled názorů na stavbu atomu, vlnově-mechanický model, konfigurace, základní a excitovaný stav,
valenční elektrony, ionizační potenciál, elektropozitivita, elektronegativita, elektrická afinita)
chemická vazba (pojem chemické vazby, hybridizace, tvary molekul)
teorie MO (paramagnetismus kyslíku)
Komplexní sloučeniny
pojem, složení, vlastnosti, konstanta stability
teorie ligandového pole (vně- a vnitřně orbitové komplexy, štěpení d orbitalů, barva kompl. slouč.)
významnější kompl. slouč.
Přehled základních typů reakcí
s hlavním zřetelem na rovnovážné stavy (disoc. konstanta, pH, redoxní potenciál, napětí galvan. článků, součin rozpustnosti, konstanta
stability)
spontánnost chem. dějů (souvislosti mezi G, U a K)
Chemie a životní prostředí
škodlivé chem. látky – účinky, riziko
znečišťování životního prostředí – ovzduší, voda, půdy
zdroje znečišťování, odpady – likvidace
regionální znečišťování (referáty)
Reakční mechanismy
průběh radikálový a iontový
Závěrečné opakování
Seminář z biologie
Osnovy se shodují s osnovami pro 4. ročník dvouletého semináře.
Počítačová grafika
Seminář je určen pro zájemce o počítačovou grafiku, především o zpracování digitální fotografie a videa na počítači.
U studentů se předpokládají hlubší znalosti počítačové grafiky na úrovni kvinty 8-letého studia nebo semináře Počítačová grafika I pro
3. ročník. (Jelikož seminář Počítačová grafika I zatím neproběhl budou příští rok jednotlivá témata přizpůsobena i studentům s malou
znalostí práce s grafikou). Předpokládá se zájem o uvedenou problematiku a ochota samostatně pracovat (připracovat si referáty). Studenti
v rámci semináře vytvoří svůj vlastní film (scénář, střih, ozvučení…).
Témata:
•
Digitální fotografie (teoretické základy, digitální a klasická fotografie, čas+clona+citlivost filmu, vady digitální fotografie a jejich
odstranění, kompozice – pravidla, praktická práce s digitální zrcadlovkou).
•
Digitální video (teoretické základy, převod analogového a digitálního videa, zpracování videa na PC, tvorba vlastního filmu – scénář,
kompozice, střih, ozvučení…, praktická práce s digitální kamerou a PC)
Tvorba internetových stránek
Seminář je určen pro studenty se zájmem o prostředí Internetu, především o tvorbu WWW stránek, a o moderní komunikační
prostředky, které Internet nabízí.
U zájemců se předpokládá dobrá uživatelská znalost PC (Windows, Word) a chuť učit se novým věcem.
Předpokládaný program semináře:
Prostředí Internetu a moderní komunikační prostředky
WWW, E-mail, FTP, Telnet
IRC, ICQ, Microsoft Netmeeting, videokonference, IP telefonie
Tvorba WWW stránek
Nástroje pro vizuální tvorbu WWW stránek (NVU)
Jazyk HTML, kaskádové styly
Grafika na WWW
Nástroje pro tvorbu WWW grafiky (Xara Webstyle, GIMP)
Macromedia Flash
Studenti budou také dle zájmu referovat na vybraná témata.
12
Matematika na počítači
Seminář je určen především (ale nejen) pro studenty se zájmem o matematiku. Nejedná se o doučování nebo o přípravu na
přijímací zkoušky z matematiky. Cílem je seznámit studenty s matematickým softwarem a ukázat, jak jim může počítač pomoci při řešení
matematických úloh. Seminář je vhodný pro studenty, kteří se budou dále s matematikou setkávat (i okrajově) – technické a ekonomické
obory.
U zájemců se předpokládá uživatelská znalost PC (Windows, Word, Excel) a také základní znalosti z matematiky. Není nutné mít
jedničku z matematiky, ale také není dobré abyste z ní propadali. Všechna teorie, kterou budeme potřebovat, bude zopakována. Seminář
nebude zásadním způsobem prohlubovat středoškolské znalosti matematiky, ale ukáže, jak úlohy řešit na počítači s využitím vhodného
software.
Předpokládaný program semináře:
•
Derive
symbolické úpravy výrazů
numerické, algebraické i grafické řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav v reálném i komplexním oboru
grafy relací a funkcí
diferenciální počet – limity, derivace, průběh funkce
•
Cabri – rýsování na počítači, planimetrie
základní geometrické konstrukce
parametrické úlohy z geometrie
•
Geometrie 3D, Cabri 3D – stereometrie
řezy těles
polohové úlohy v prostoru
Psaní na klávesnici
Seminář určený pro všechny studenty, kteří se chtějí naučit během roku psát na klávesnici počítače deseti prsty. Výuka probíhá
pomocí speciálního programu sloužícího pro výuku psaní na klávesnici osobního počítače.
Studenti mohou těchto dovedností bohatě využít při dalším studiu, např. při psaní semestrálních, diplomových, disertačních či
jiných prací.
Seminář z výtvarné výchovy
Cílem a náplní semináře výtvarné kultury je prohloubení znalostí a dovedností z výtvarného umění o nové a náročnější techniky a
výtvarné postupy (např. malba olejovými barvami, v grafice suchá jehla, v prostorové tvorbě kašírování apod.).
Program semináře bude zčásti navazovat na látku předchozích ročníků, ale nemusí se ho obávat ani ti, kteří si v minulosti zvolili
hudební výchovu. Prostor dostanou i tzv. individuální projekty. Jedná se o vlastní program pro praktickou část semináře zvolený podle přání,
založení studenta a jeho výtvarného zaměření.
Seminář je vhodný pro studenty, kteří se v budoucnu chtějí výtvarnému umění a výtvarničení věnovat profesionálně, chtějí
z výtvarné kultury maturovat nebo pro ty, kteří mají chuť svoje nápady, fantazii a dovednosti uplatnit tvůrčím způsobem.
Seminář z hudební výchovy
-
rozšířený pohled na jednotlivá hudební období se zaměřením na poslech a základní rozbor určitých skladeb
stěžejní skladby určitých význačných osobností, historie vzniku skladeb a jejich provedení
průřezy význačných oper se zaměřením na obsah a poslech
impresionismus – rozšířené podání, zaměření na srovnání osobností a jejich děl
odkaz historie v současné tvorbě a tvorbě 20. století
osobnosti 20. století
Nová vídeňská škola a její význam ve tvorbě 20. století
netradiční skladatelské postupy, kakofonie a aleatorika
základy harmonie
vytváření vlastních jednoduchých doprovodů k písním
práce s hudebními nástroji – vlastní tvorba – základy improvizace – aktivní hra na nástroje – studenti, kteří nehrají na hudební nástroj
budou pracovat s bicími nástroji Orffova instrumentáře – možno využít i vlastní bicí nástroje
besedy o poslechu skladeb, které si přinesete
Počet studentů: max. 20
Projektové řízení
Cíl semináře: Představit studentům způsob, jak skupina lidí může efektivně řídit a realizovat svůj projekt
Celý seminář bude rozdělen do 5 hlavních částí:
1.PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU A TVOŘENÍ TÝMU
2.FINANCOVÁNÍ
3.REALIZACE
4.PROPAGACE
5.UZAVŘENÍ A ZHODNOCENÍ
Součástí semináře bude rozšiřování znalostí z ekonomie, psychologie a také sociologie a práva.
Výstupem tohoto semináře bude napsání projektu, který se studenti pokusí realizovat, vznikne tak výsledná seminární práce.
Metody: Diskusní techniky (brainstorming, brainwriting, řeka, rybí kost atd.)
Psychologické hry zaměřené na sebepoznání a na práci v týmu, videoprojekce, vyhledávání a zpracovávání informací, řízení času,
SWOT analýza, hraní rolí, besedy, návštěvy redakce rádia a novin, diskuse s neziskovými organizacemi, s ekonomy, s vedením
města apod.) Studenti postupně obdrží studijní materiál ve formě tzv. pracovních listů.
13
Psychologie
Náplní tohoto semináře bude lepší poznání sebe sama prostřednictvím psychotestů, her, diskuzí, arteterapie atd. Dále se zaměříme na
partnerské vztahy, řešení konfliktů v partnerských vztazích a především na komunikaci. Další témata dle zájmu studentů. Příp. příprava
studentů na VŠ.
Vlastní prezentace zvoleného tématu z oblasti psychologie.
14

Podobné dokumenty

chemie, Olomouc - Střední škola logistiky a chemie

chemie, Olomouc - Střední škola logistiky a chemie Poznámka: jádro pohltí jeden z elektronů z vnitřních slupek svého obalu a jaderný proton se mění na neutron za současné emise neutrina. Místo po zachyceném elektronu je zaplněno elektronem z někter...

Více

Mechanik seřizovač - Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec

Mechanik seřizovač - Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec naplánován týdenní pobytový lyžařský výcvik, zaměřený na základní výcvik v zimních sportech. V druhém ročníku je naplánován týdenní pobytový sportovně turistický kurz v období květen až červen, zam...

Více

Untitled - Základní škola Vyškov, Nádražní 5

Untitled - Základní škola Vyškov, Nádražní 5 apod.). U těchto žáků se snažíme, aby jejich životní handicap byl kompenzován. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků tělesně postižených. Pro ně vypracováváme ve spolupráce se Speciálně pedagogick...

Více

NOL_004_Rostlinná pletiva

NOL_004_Rostlinná pletiva Lýkem proudí voda s cukry vzniklými během fotosyntézy z listů na místa spotřeby (vrcholy lodyh a kořenů) nebo ukládání (plody, semena, zásobní kořeny – toto označujeme jako tzv. asimilační

Více

Rostlinná buňka jako osmotický systém

Rostlinná buňka jako osmotický systém membrána) a tonoplast (membrána vakuoly). O vodní bilanci buňky (= o příjmu nebo výdeji vody) rozhoduje stav vody v buňce, tzv. vodní potenciál [Pa, Mpa]. Vodní potenciál vyjadřuje o kolik je aktiv...

Více