Telemedicína mění zdravotnictví Jak důvěryhodný

Komentáře

Transkript

Telemedicína mění zdravotnictví Jak důvěryhodný
Z VL Á ŠTNÍ NEPRODE JNÁ PŘÍLOHA | LISTOPAD
Z ÁŘÍ 2014 201 3
IT
ve zdravotnictví
z Telemedicína
mění zdravotnictví
z Jak důvěryhodný je cloud?
z Vlivní dodavatelé
G O L D PA R T N E R
ITzdrav2014-obalka.indd ob1
IT_zdravotnictví_2014.indd
54
09.09.14
13:28
9/9/14 1:00
PM
ITzdrav2014-obalka.indd ob2
09.09.14 13:28
OBSAH | IT VE ZDRAVOTNICT VÍ
Partneři vydání
Gold partner:
Silver partners:
Obsah
14
15
16
19
10
12
14
15
16
18
Bez vůle a schopností to nejde
Elektronická výměna zdravotnické dokumentace usnadňuje
komunikaci mezi lékaři
Telemedicína mění zdravotnictví
Komplexní řešení informačního systému ve zdravotnictví
Co přinese budoucnost zdravotnického IT?
NAS: Ideální datové úložiště pro ordinace
ÚZIS: Chceme poskytovat využitelné informace
Cloud má šmrnc
Devatenáct titánů a zdravotnictví
Nositelná elektronika: Mnoho údajů, nedostatek pochopení
UCELENÝ INFORMAČNÍ ZDROJ PRO IT PROFESIONÁLY
Vydává IDG Czech Republic, a. s., Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5, telefon: +420 257 088 111, www.idg.cz, IČ 00565211 ■ Výkonná ředitelka RNDr. Jana Pelikánová
Šéfredaktor Radan Dolejš ■ Tajemnice redakce Růžena Holíková, tel.: 257 088 143 ■ Inzertní oddělení Ousmane Keita, Iveta Hančlová, Helena Hajsterová,
Petr Vopálecký, Roman Šlosr, tel.: 257 088 126–8, fax: 257 088 174 ■ Vedoucí projektu Vít Petrjanoš ■ Jazyková úprava Dana Štropová ■ Zlom a sazba
TypoText, s. r. o., Praha ■ Grafická úprava Petr Kubát ■ Tisk Tiskárna Libertas, a. s. ■ Předplatné a reklamace tel.: 257 088 163, e-mail: [email protected]
Inzerce
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
ITzdrav-2014-blok.indd 3
3
10.09.14 8:23
IT VE ZDRAVOTNICT VÍ
Bez vůle a schopností to nejde
Nino Giguashviliová, analytička společnosti IDC Cema, se zabývá
analýzou trhu informačních technologií pro zdravotnictví a má
přehled o tomto odvětví v celé střední a východní Evropě. Může
se proto podívat na IT v českém zdravotnictví ze širší perspektivy.
VÍ T PE T R JANO Š
Co je potřeba k tomu, aby nemocniční IT
podporovalo zdravý život nemocnice? Jaké
vlastnosti by dnes měly mít moderní nemocniční systémy?
Nemocnice a zdravotnické systémy musí
transformovat své modely poskytování
služeb ještě více směrem k péči zaměřené
na pacienta, prevenci chorob a přinášení
služeb blíže k pacientům samotným, nejlépe přímo do jejich domovů či komunit.
Spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi
péče a plynulý tok informací mezi oddělenými složkami zdravotnické péče jsou
klíčové.
Aby se přizpůsobily této přeměně,
musí nemocnice hledat řešení zahrnující
mobilní přístup k záznamům o pacientovi
a nemocničním systémům a dokonce
i vzdálené poskytování zdravotnických
služeb prostřednictvím „telemedicíny“.
Součástí procesu musí být také prediktivní analýza zahrnující faktory jako celková návštěvnost a recidiva. Pro bezproblémovou výměnu dat mezi nemocnicemi
a dalšími zdravotnickými zařízeními a organizacemi jsou rozhodující především
integrace a interoperabilita.
Jak řešit situaci, kdy si jednotlivé nemocnice v ČR tvoří vlastní ideu nasazení informačního systému bez provázanosti na
ostatní zařízení a další orgány státní
správy?
S ohledem na mimořádnou a stále vzrůstající důležitost bezproblémové výměny
dat musí nemocnice nezbytně učinit
všechny kroky pro to, aby jejich systémy
byly pochopitelné a čitelné jinými systémy nejen v ČR, ale také v EU. To znamená mimo jiné užívání mezinárodně přijatých kódů pro nejrůznější choroby a léčebné procesy, užívání univerzálně rozpoznatelných programovacích standardů,
výstavbu dokumentů a pro zacházení,
skladování, tisk či přenos informací o pacientech. Jiná řešení nebudou v budoucnu
schopna přežít a znamenají plýtvání
zdroji.
Bohužel podobně předvídavé chování
je v prostředí nemocnic střední a východní Evropy, jakož i ČR, stále vzácné. Je
4
zcela běžné, že rozdílné systémy jedné
velké nemocnice
nejsou schopny
komunikovat ani
mezi sebou, natož
se systémy jiných
nemocnic.
Co je třeba k tomu, aby zdravotníci byli
schopni a ochotni přijímat nové technologie?
Je to nedostatek vůle, která se pojí s chybějící schopností. Lékaři a sestry neschopní práce s technologiemi jsou pochopitelně méně ochotní ke spolupráci.
Proto jsou tréninky a školení základním
předpokladem úspěšného přechodu k novým systémům. Takový trénink by měl začínat už v předcházejícím školním zařízení s odpovídající výbavou ICT. Nemocnice by však nepochybně měly nabídnout
školení také zaměstnancům.
Dobrý nápad je i zahrnout lékaře do
projektového plánování IT, tak aby měli
s novým systémem pocit sounáležitosti.
Mimořádně důležité je, aby lékařský personál vnímal IT jako něco, co pomáhá jim
i pacientům, nikoli něco, co pouze přidělává administrativní práci.
Jak v tom mohou pomoci dodavatelé zdravotnického IT?
V první řadě by měli zahrnout školení pokračujících uživatelů – lékařského personálu – do nabídky. Pokud má být řešení
nakonec používáno lékařským a nemoc-
ničním personálem, měli by prodejci obsáhnout a prezentovat především následující věci: jak řešení pomohou personálu
uspořit čas strávený papírováním, jak
nový systém zlepší výstupy pracoviště
a sníží riziko lékařských chyb, jak zlepší
komunikaci s pacienty (oba tyto aspekty
již v průběhu návštěvy stejně jako následně, kdy pacient prodělává léčbu v jiném zařízení či doma), jak řešení zvýší
spokojenost pacienta a podobně. Takovým způsobem mohou například mobilní
přístup k lékařským datům nebo elektronické záznamy o pacientovi na oddělení
nebo při vyšetření doma ušetřit čas a snížit riziko chyby lékaře.
V oboru zdravotnictví existuje značná regulace. Dá se předpokládat, že se projevuje i v oblasti informatiky. Jaká omezení
nebo úskalí pro dodavatele zdravotnického IT přináší?
Právě kvůli nejrůznějším omezením jsou
zdravotnické systémy ve srovnání s jinými
odvětvími spíše pomalé v přejímání IT
technologií. Předpisy týkající se zdravotnických zásahů, technologií či procesů
mohou jen sotva držet krok s technologickým vývojem. Mnoho zemí například
ještě neustavilo, zda vzdálené lékařské
diagnózy jsou platné, což determinuje následné šíření těchto systémů.
Dalším problémem pro poskytovatele
zdravotní péče a IT dodavatele jsou předpisy na ochranu údajů, které jsou v EU poměrně striktní. Soukromí pacienta a tak
řečené důvěrné údaje je však třeba chránit
i v zemích, kde zákony na ochranu osobních údajů nejsou dobře vyvinuté. Tamější
situace vyplývá z obecných mezinárodních a vnitrostátních předpisů, kodexů lékařské etiky, kulturního prostředí a očekávání pacientů.
I T V E Z D R AVOT N I C T V Í 2014
ITzdrav-2014-blok.indd 4
09.09.14 12:40
Elektronická výměna zdravotnické
dokumentace usnadňuje komunikaci
mezi lékaři
Zájem o využívání elektronické výměny zdravotnické
dokumentace mezi poskytovateli zdravotní péče stále roste.
Služba MISE® od společnosti STAPRO, umožňující zabezpečenou
elektronickou komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními
v celé České republice, zaznamenává každoročně výrazný
nárůst počtu přenesených zpráv.
S
lužba M I S E® (MEDICAL INTERNETWORKING SERVER) umožňuje vysoce
zabezpečený přenos elektronických
zdravotních informací mezi poskytovateli
zdravotní péče v prostředí internetu již od
roku 2004, kdy tato služba byla uvedena
do provozu. V současnosti využívá tuto
službu k zabezpečenému přenosu zpráv
1 680 aktivních uživatelů, kteří si takto rutinně předávají dokumenty, jako jsou žádanky na vyšetření, laboratorní výsledky,
nálezy a popisy z diagnostických vyšetření, lékařské zprávy ošetřujícím lékařům
apod. Z tohoto počtu uživatelů je přibližně 156 velkých zdravotnických zařízení lůžkového typu nebo laboratoře, ale
největší podíl uživatelů tvoří poskytovatelé ambulantní péče, kterým elektronická komunikace umožňuje okamžité
a automatizované doručování zpráv a dokumentů od jiných poskytovatelů zdravotní péče. Počítačové zpracování doručených dat navíc odstraňuje ruční přepisování údajů z dokumentů v listinné formě
do informačních systémů.
„Služba MISE® zaznamenává každoročně nárůst počtu přenesených zpráv. Statistické údaje za poslední tři roky provozu
uvádějí téměř 2,5 milionu přenesených zpráv
v roce 2011, v roce 2012 to už bylo více než
2,7 milionu a v roce 2013 těsně nad 2,8 milionu přenesených zpráv. Za celou historii provozu umožnila tato služba poskytovatelům
zdravotní péče přenést odhadem desítky milionů zpráv typu laboratorní vyšetření, nálezy z radiodiagnostických vyšetření, lékařských zpráv apod.,“ říká výkonný ředitel
společnosti STAPRO ing. Leoš Raibr.
„Tato služba nám velmi usnadňuje práci,
zrychluje a zefektivňuje poskytování zdravotní péče a především zvyšuje bezpečí pacientů,“ dodává Bc. Pavel Jezdinský, jednatel společnosti MeDiLa spol. s r.o.
Bližší informace o této službě na webových stránkách www.misenet.cz.
Informace v ceně života
Společnost STAPRO navázala na tento
úspěšný projekt výměny informací mezi
zdravotnickými zařízeními a ve spolupráci
s Plzeňským krajem, Zdravotnickou záchrannou službou a nemocnicemi Plzeňského kraje realizovala službu pro on-line
komunikaci výjezdových posádek záchranné služby se zdravotnickými zařízeními akutní lůžkové péče. Tato služba
umožňuje lékařům ZZS při výjezdu zobrazit na tabletu strukturované informace
ze zdravotnických zařízení o zdravotním
stavu a zdravotní historii pacienta, kterému je poskytována urgentní lékařská
péče. Vybrané informace jsou potřebné
při rozhodování o postupu ošetření.
Stejně jako v případech komunikace mezi
zdravotnickými zařízeními i v případě
komunikace se záchrannou službou je
možné odesílat elektronický protokol
o výjezdu rovnou ze sanity (mobilního
tabletu lékaře) do zdravotnického zařízení, kam je pacient převážen.
Společnost STAPRO s. r. o. je významným
dodavatelem informačních systémů a zároveň i poskytovatelem služeb v oblasti informačních technologií pro zdravotnictví.
STAPRO od svého založení v roce 1990
průběžně zvyšuje tržní podíl a obrat prodeje vlastního aplikačního softwaru a služeb. Dceřiná společnost STAPRO Slovensko s. r. o. také úspěšně působí na slovenském zdravotnickém trhu již od roku
1993. Více na www.stapro.cz.
informace
v ceně života
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
ITzdrav-2014-blok.indd 5
5
09.09.14 12:40
Telemedicína mění zdravotnictví
Telemedicína kombinuje telekonference, sdílení dokumentů
a mobilní technologie s cílem zlepšit kvalitu zdravotní péče,
a to především pro ty, kdo by k ní neměli přístup. Uvádíme deset
způsobů, jak implementace telemedicíny mění poskytování
zdravotnických služeb.
B R I AN E AST WO O D
T
elemedicína využívá za účelem poskytování klinických služeb pacientovi různá média elektronické komunikace, a to od telekonferencí, přes sdílení
obrázků až po vzdálený monitoring pacienta. Jak upozorňuje Americká asociace
telemedicíny, souvisí pojem telemedicína
s pojmem telezdravotnictví, který je však
širší, protože zahrnuje také neklinické
služby jako výzkum, školení a správu.
Hlavní výzvy ředitelů IT
Využití technologie telemedicíny začalo
již koncem šedesátých let minulého století, když lékaři používali mikrovlnné spojení propojující massachusettskou nemocnici s Loganovým mezinárodním letištěm,
aby bylo možné vyšetřit pacienty na le-
6
tištní klinice a vyhnout se tak bostonské
dopravě.
Dnes se telemedicína používá v lékařských oborech, jako je dermatologie, behaviorální zdraví a kardiologie, jako způsob, jak poskytnout lepší péči komunitám
s nedostatečnými službami lékařů, nemocnic, nebo obojího. Je také považovaná
za způsob výrazného snížení nákladů na
léčbu zdravotních potíží, včetně vysokého krevního tlaku, cukrovky a spánkové
apnoe, kde lze těžit z průběžného sledování stavu pacienta.
Uvádíme 10 způsobů, jak technologie
telemedicíny mění poskytování zdravotní
péče – spolu s připomenutím nutné opatrnosti pro organizace, které využívají
uvolněných předpisů k rozšíření svého
využití služeb telemedicíny.
diagnóza
। Rychlejší
a ošetření mozkové mrtvice
Čím dříve se dostane oběti mozkové
mrtvice ošetření, tím větší má šanci na
přežití. V mnoha případech závisí léčba
na schopnosti identifikovat klíčové symptomy a na včasném podání léku, známého jako tkáňový aktivátor plazminogenu (tPA), do tří až pěti hodin po mrtvici. Bohužel, lékaři na pohotovosti nemají vždy dostatek odborných znalostí,
aby toto rozhodnutí dokázali udělat,
a malé nebo venkovské nemocnice nemají vždy k dispozici neurologa na telefonu.
Vzdálené služby pro mozkovou mrtvici
(telestroke), které byly předvedeny, vylepšují ošetření pacienta po mozkové mrtvici
několika způsoby:
■ Pacienti léčení v nemocnicích, které
byly součástí sítě telestroke ve státu Georgia, dostali tPA přibližně o 20 minut rychleji, než pacienti v nemocnicích mimo
tuto síť.
■ Síť telestroke pomohla zařízením
v odlehlých částech Alberty snížit převozy rychlou záchrannou službou do
I T V E Z D R AVOT N I C T V Í 2014
ITzdrav-2014-blok.indd 6
10.09.14 8:57
IT VE ZDRAVOTNICT VÍ
Univerzitní nemocnice v Edmontonu až
o 92 procent. Takové převozy sanitkou
nebo vrtulníkem jsou nákladné, časově
náročné a někdy i nebezpečné.
■ Videokonference vedly k přesnějším
diagnózám a léčbě, než tomu bylo u telefonních hovorů v kalifornském Imperial
Valley a v Bostonu.
■ Neurologové a radiologové v Arizoně
byli schopni používat aplikace pro sdílení
obrázků v chytrých telefonech, které se
ukázaly být v 92 procentech času stejně
přesné jako desktopové systémy archivace
a přenosu snímků.
pár očí pro lékaře
॥ Další
a zdravotní sestry na JIP
Technologie telemedicíny si stále více razí
cestu na jednotky intenzivní péče. Tele-JIP sice nenahrazuje zcela fyzickou JIP,
ale poskytuje další pár očí zdravotním sestrám a lékařům, kteří musí léčit několik
pacientů najednou mezi alarmy a dalšími
rušivými vlivy, jenž mohou způsobit, že by
vynechali dávku léku, nevšimnuli si náhlé
změny krevního tlaku nebo jiného důležitého signálu.
Personál tele -JIP má stejný přístup
k datům pacientů, jako jsou životně důležité funkce, laboratorní výsledky a poznámky lékaře, jako má personál intenzivní péče. K vyhodnocení u lůžka či ke
konzultacím s lékaři se používají jednosměrné nebo obousměrné kamery. Protože vzdálení lékaři nemusí čelit stejnému
rozptylování jako ti v nemocnicích, mohou lépe sledovat vývoj stavu pacienta
a navrhnout nové možnosti léčby nebo
léků.
Jak uvedl jeden pacient v nemocnici
ve Phoenixu pro časopis Arizona Republic
v roce 2011, jeho vzdálený lékař mu poskytoval lepší péči než nemocniční personál, a to i přestože se nacházel až
v Izraeli.
mohou podstoupit
० Pacienti
rehabilitaci doma
Když je pacient propuštěn z jednotky intenzivní péče, proces péče často právě začíná. To platí zejména pro pacienty, kteří
se zotavují z mozkové mrtvice nebo trpí
jiným neurologickým onemocněním, jako
je roztroušená skleróza, Parkinsonova
choroba nebo demence. V mnoha případech je pro tyto pacienty těžké cestovat
do zdravotnického zařízení, bez ohledu na
to, zda jsou v městském nebo venkovském
prostředí.
Využití technologie telemedicíny při
rehabilitaci řeší tyto problémy několika
způsoby – prováděním kognitivního nebo
psychiatrického posouzení, vedením skupinových terapií (hostovaných například
na klinice nebo v centru pro seniory),
zajištěním online zdrojů pro pacienty
a vzdáleného monitoringu hodnot krokoměru pacientů pro kontrolu, zda je dodržován cvičební režim.
Telemedicína může také pomoci při
uzdravování z následků onemocnění plic,
protože pacientům umožňuje účastnit se
online vzdělávání a také se pod dohledem
účastnit fyzické rehabilitace v nedalekém
satelitní místě.
pacientům snížit
१ Pomoc
riziko onemocnění srdce
Kardiovaskulární choroby jsou hlavní příčinou úmrtí na celém světě. Léčba pomocí
léků a změna životního stylu může pomoci předejít mnoha případům. Pacienti
však musí úzce spolupracovat se svým lékařem, přestat kouřit, zhubnout, změnit
svůj jídelníček nebo začít cvičební program. Přitom mohou být časté návštěvy
v ordinaci obtížné pro obě strany. Zde
může být odpovědí technologie telemedicíny – například výzkumníci ve Filadelfii
zjistili, že se pacienti téměř s dvakrát vyšší
pravděpodobnost účastnili programů pro
zvládnutí kardiovaskulárních onemocnění, když jim poskytovatel zdravotní
péče poslal informaci přes internet (narozdíl od sdělení tradiční poštou nebo
vyvěšením informace v ordinaci).
diabetiků,
२ Podpora
aby se chovali zdravěji
Ve Spojených státech se náklady na zdravotní péči související s cukrovkou – mnoho hospitalizovaných pacientů i ambulantních návštěv – blíží téměř 100 miliardám dolarů ročně. Výzkum z iniciativy
eHealth ukazuje, že telemedicína zlepšuje
zdravotní stav diabetiků, zejména starších
dospělých osob.
Aby nastal úspěch, musejí se stát dvě
věci. Za prvé, interakce lékaře s pacientem musí posílit vlastní účinnost, nebo
přesvědčení, že se pacient ve skutečnosti
může zapojit se do aktivit, které zlepšují
kontrolu glykémie.
Za druhé, léčebné plány musí stanovit
cíle pro úspěšné změny chování pacienta – což je stále snadnější díky mobilní
zdravotní technologii, která pomáhá pacientům počítat kalorie, sledovat vitální
funkce, zaznamenávat cvičení a sledovat
dávky a plány léků – a zdravotní sestry
a dietologové musí pravidelně kontrolovat
pacienty a sledovat jejich pokrok.
pacientům
३ Pomoc
při zvládání chronických
onemocnění
Kromě diabetu lze koncept samosprávy
pacienta pomocí telemedicíny aplikovat
i na jiné dlouhodobé chronické nemoci,
jako jsou vysoký tlak a řada různých nemocí zažívání.
V předchozím případě něco tak jednoduchého jako běžné tříminutové telefonní
hovory s poskytovatelem zdravotní péče
povzbudí pacienty, aby užívali léky na
krevní tlak, doplnili si předepsaný lék
Inzerce
VOLTE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ
OSOBNOSTI ČESKÉHO IT.
Hlasujte pro IT osobnosti nebo nám sdělte
svůj vlastní tip na www.cw.cz/top30.
Deset hlasujících získá ochrannou vinylovou folii
na mobil v hodnotě 400 Kč z www.skinzone.cz.
Inzerat_TOP_30.indd 5
ITzdrav-2014-blok.indd 7
7
w w w.c i o.c z | w w6/20/14
w.c w.c
z PM
3:50
10.09.14 8:57
IT VE ZDRAVOTNICT VÍ
a zapamatovali si své schůzky – vše
z toho snižuje počet hospitalizovaných a nutné výjezdy RZP a RLP.
Ve druhém případě mohou pacienti popsat příznaky lékařům
přes e-mail, udělat sami sobě
řadu testů a účastnit se krok
za krokem vzdělávacích
programů vztahujících
se k jejich konkrétnímu onemocnění.
V obou případech
usnadňuje mobilní zdravotní technologie zvládnutí chronických onemocnění
doslova vložením přístrojů a aplikace pro řízení péče do rukou pacienta.
zdraví ústní dutiny
४ Lepší
s telemedicínou v režimu
uložení a předání
Telestomatologie obvykle využívá telemedicínu v režimu uložení a předání, který
umožňuje lékaři (nebo dentistovi) pořídit
lékařské snímky a další relevantní údaje,
posoudit je a odeslat je dalšímu lékaři ke
kontrole. (Z hlavních typů technologií
telemedicíny je režim uložení a předání
nejméně interaktivní, protože nevyžaduje
dvě nebo více stran, ani nezahrnuje fyzické vyšetření).
Hlavním přínosem telemedicíny je ve
stomatologii sdílení záznamů mezi zubními lékaři a zubními specialisty k určení,
zda je potřebný určitý postup, a pokud
ano, jak brzy je nutné ho učinit. Specialisté také mohou pomoci dentistovi určit
problémové oblasti a navrhnout preventivní opatření pro pacienta, aby nedošlo
k nákladným a komplikovaným postupům. Stejně jako u ostatního používání
telemedicíny tato spolupráce pomáhá pacientům na vesnicích a v dalších komunitách s nedostatečnými službami, kteří by
jinak vůbec neměli přístup k lékařským
specialistům.
pacientů, praktic५ Propojení
kých lékařů a dermatologů
Dermatologie je hlavním kandidátem na
použití technologie telemedicíny v režimu
uložení a předání. Informace, které se
sdílí, jsou často v podobě obrazu – a aplikace, které pomáhají lidem sdílet obrázky
nejsou nedostatkovým zbožím. Snímky
nemají tendenci obsahovat žádné osobní
zdravotní informace (PHI) ani osobní
identifikační údaje (PII), které by podléhaly předpisům HIPAA o bezpečnosti
a soukromí.
Teledermatologie se používá dvěma
způsoby:
■ Společnost Direct Dermatology (Přímá
dermatologie), založená dermatologem
ze Stanfordu, jenž představil technologii,
8
která pacientům umožňuje
vyfotit kožní problém a zaslat ho společnosti Direct
Dermatology spolu se svou
zdravotní historií. Během
dvou dnů dostane pacient
zprávu společně se všemi
potřebnými recepty. Toto
použití teledermatologie
se zaměřuje na venkovské pacienty bez snadného přístupu
k lékařské laboratoři či klinice a staví na
zjištěních vyplývajících ze studie v roce 2010, která
naznačuje, že jsou on-line návštěvy dermatologie stejně účinné jako při osobní
návštěvě.
■ Dermatologové v Nizozemsku mezitím
používali technologii telemedicíny ke komunikaci s praktickými lékaři od roku
2005. V této době studie ukázaly, že každodenní konzultace zabránily zbytečnému posílání pacienta k dalšímu lékaři
v 74 procentech případů a snížily náklady
na péči o 18 procent.
k duševnímu
६ Konzultace
zdraví pro děti
Traumatické události mohou mít na děti
dramatický dopad, a to zejména pokud již
trpí poruchami duševního zdraví, jako
jsou deprese, úzkost nebo hyperaktivita.
To je důvod, proč nadace Robert Wood
John Foundation a Lékařská fakulta Univerzity státu Texas založily telemedicínu
pro školní program duševního zdraví
v Galvestonu, kde následky hurikánů Katrina a Rita v roce 2005 a Ike v roce 2008
zanechaly mnoho dětí v citovém utrpení.
Zpráva vypracovaná na závěr šestiletého projektu ukázala, že telekonference
poradenských sezení byly pro mnoho studentů první poradou s odborníkem v oblasti duševního zdraví. (Šedesát procent
účastníků nemělo zdravotní pojištění.)
Zpráva uvádí, že celkově téměř 70 procent rodičů a opatrovníků uvedlo, že sezení jejich dětem pomohla dosáhnout ve
škole lepších výsledků a program telemedicíny jako celek pomohl okresu Galveston uspokojit potřebu léčit studenty s vážnými problémy s duševním zdravím.
venkovského
७ Zlepšení
zdravotnictví po celém světě
Jak již bylo uvedeno, technologie telemedicíny je pro pacienty ve venkovských oblastech Spojených států velmi slibná. Její
největší dopad však může být pociťován
v Africe a dalších částech rozvojového
světa, kde jsou zdravotnické služby
vzácné a nedostupné. Dálkové konzultace
mohou pomoci řešit relativně malá onemocnění, než se změní ve velká – například léčba šedého zákalu, než způsobí slepotu, zajištění, aby nové matky dostaly
vzdělávací informace, které potřebují
k výchově dětí a péči o své vlastní zdravotní potřeby.
V nemocnicích ve venkovských oblastech, které jsou silně závislé na samozásobitelském zemědělství a trpí nedostatkem
podnikání a rozvoje komunity, však zůstává obrovská potřeba zařízení, jako jsou
počítače, tiskárny a skenery. To znamená,
že mobilní zdravotní aplikace včetně skeneru čárových kódů, které mohou zjistit,
zda je lék padělek, mohou být řešením,
protože lidé v rozvojovém světě budou
s větší pravděpodobností vlastnit mobilní
telefony než počítače.
Nezanedbávejte potřebu řízení
rizik telemedicíny
Využití technologie telemedicíny není bez
rizika. Jak pacienti, tak i lékaři, musí mít
příslušný hardware a bezpečnostní software pro zabezpečení přenosu osobních
zdravotních informací a osobních identifikačních údajů, jako jsou čísla sociálního
zabezpečení, rodná čísla a podrobné lékařské záznamy. Strategie řízení rizik telemedicíny ve vaší organizaci musí řešit
mnoho problémů.
Zaprvé jde o podmínky federální vlády
pro použití telemedicíny. Ty určují, co
musí zařízení udělat, aby mohlo poskytovat a přijímat služby telemedicíny, zejména co se týká pověření zúčastněných
lékařů, jejich výsad a licencí, které oni
(a další ošetřovatelé) potřebují. Pamatujte, že různé státy mají rozličná pravidla
licencování.
Kromě toho by měla vaše organizace
vypracovat podrobný soubor pokynů telemedicíny, který uvede všechna partnerská
zařízení, určí, kdo z poskytovatelů zdravotní péče (např. zdravotní sestry, technici radiologie a lékaři) se může zúčastnit,
a jasně uvede, jak se mají zapsat informace získané v průběhu telemedicínského
setkání do elektronického zdravotního záznamu pacienta.
Přijetí takových opatření pomůže vašemu zařízení vyvarovat se telemedicínských podvodů, které se mohou zaměřit
na mezery v receptech, pojistných náhradách atd.
Rostoucí náklady na zdravotnictví a poptávka po lepší péči vedou mnoho provozovatelů ke zkoumání výhod telemedicíny.
Ačkoli technologické překážky a skeptici
zůstávají, mnoho studií ukázalo, že telemedicína může doplňovat a v některých
případech i zlepšit celkovou úroveň péče
o pacienta. Očekávejte, že se objeví více
případů použití technologie telemedicíny.
I T V E Z D R AVOT N I C T V Í 2014
ITzdrav-2014-blok.indd 8
10.09.14 8:57
Komplexní řešení informačního
systému ve zdravotnictví
Celosvětově uznávaným primárním systémem každé organizace,
která vede podvojné účetnictví a která hospodaří, je podnikový
informační systém ERP (Enterprise Resource Planning). Přesto
se tento jinde již běžný standard dostává do podmínek českého
zdravotnictví poněkud se zpožděním. ERP systém by měl
ve zdravotnickém zařízení pokrývat ekonomiku a logistiku,
ale také všechny další oblasti, které souvisejí s finančními toky.
STANI SL AV M ATÝ Š E K
M
icrosoft Dynamics NAV pokrývá
svou funkcionalitou veškeré požadavky na ekonomický systém zdravotnického zařízení. Standardní NAV obsahuje účetnictví, finance, majetek, nákup, prodej a sklady. Oborová řešení
Navertica Healthcare od společnosti NAVERTICA a.s. přinášejí do systému další
specifické funkčnosti nutné pro řízení nemocnice. Podívejme se nyní na ty klíčové.
Navertica Hospital Financials –
ekonomické řízení
Systém Microsoft Dynamics NAV je rozšířen o další funkcionality nutné pro zajištění ekonomického řízení nemocnice.
Ty jsou přímo součástí NAV, zejména se
jedná o rozpočtování, kontroling, manažerské výstupy, výkazy a datové propojení
na nadřízené orgány státní správy.
Pro snadnější práci obsahuje řešení Navertica Hospital Financials celou řadu integrovaných možností reportování a manažerských informací. Přímo v systému je
možné využít výstupy do MS Excel nebo
zpracování manažerských pohledů na databázi pomocí datových kostek.
Další řešení, jehož využití je pro nemocnici nezbytné, pokrývá oblast logistiky včetně žádanek, správy nemovitostí
a údržby, evidence pacientů, účtování
zdravotním pojišťovnám a samoplátcům,
správy číselníků VZP nebo hotelových služeb (např. správa pokojů a lůžek včetně
rezervací, plánování směn personálu, prádelna, stravování a restaurace).
S ohledem na množství majetku v nemocnicích jsou velmi přínosné funkcionality: pořízení majetku, výdej zásob do majetku, vyřazení, přeřazení (i hromadné),
zhodnocení majetku, odpisování a inventury. Čárové kódy mohou být využity pomocí čteček (popř. tiskáren) jak při automatizaci logistických operací, tak i při evidenci a inventurách majetku.
Při nakupování materiálu a léků lze využít standardní funkcionality pro plánování jejich doplnění – např. lze vyvolat
automatické generování nákupních objednávek v případě poklesů zásob pod stanovenou úroveň.
Pro oběh dokladů a dalších dokumentů
v nemocnici je vhodné systém doplnit
o řešení na platformě Microsoft SharePoint, které zajišťuje kromě jiného i průvodní listy k fakturám a schvalovací workflow faktur, objednávek apod.
Navertica Logistics – evidence
léčiv a materiálu
Specifické řešení na platformě Microsoft
Dynamics NAV vyvinula NAVERTICA a.s.
také v oblasti evidence léčiv a materiálu.
Léky, zdravotnické pomůcky, speciální
i všeobecný materiál lze objednávat od do-
davatelů, z centrálního skladu či z jiných
oddělení nemocnice. Stejně tak je možné
objednávat i služby, např. údržbu. Komplexní evidence léčiv a materiálu je samozřejmě propojena s ostatními částmi NAV,
zejména s fakturací, sklady, rozpočty atd.
Speciálně řešeny jsou transfery léků
z centrálního skladu do příručních skladů
na odděleních a následný výdej do spotřeby až v okamžiku podání léku
pacientovi.
Pro zajištění jednoznačné identifikace
položek včetně šarží a expirací při nákupu, skladování, transferech i spotřebě
materiálu a zboží jsou využívány čárové
kódy. Veškeré skladové pohyby se ihned
automaticky promítají do účetnictví, a to
ve skutečných cenách.
Jednoduché uživatelské rozhraní bez
složitého vyplňování (stačí vybrat zboží/
službu z číselníku a množství) je nenáročné a umožňuje okamžité používání.
Každý uživatel vidí podle předdefinovaných práv pouze funkce potřebné k vlastní
práci, a není tak zatěžován nadbytkem informací. Řešení umožňuje ruční i automatizované vytváření a účtování dokladů,
podporuje elektronickou komunikaci
s dodavateli, usnadňuje proces plánování
a kontrolu skutečné spotřeby léků.
Navertica Healthcare jako
komplexní řešení
Zkušenosti z praxe a léta vývoje umožňují
společnosti NAVERTICA a.s. nabízet skutečně komplexní řešení pro oblast zdravotnictví. Oborová řešení Navertica vyvinutá na platformě Microsoft Dynamics
NAV spojují nepropojené ostrovy dat,
sjednocují všechny procesy organizace,
a jsou tak přímou cestou k efektivnímu
fungování zdravotnického zařízení.
Autor článku je generální ředitel ve společnosti
NAVERTICA a.s.
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
ITzdrav-2014-blok.indd 9
9
09.09.14 12:40
IT VE ZDRAVOTNICT VÍ
Co přinese budoucnost
zdravotnického IT?
Zdravotnické IT se rozvíjí rychlým tempem a technologickým
inovacím na tomto poli zdánlivě nestojí nic v cestě.
Jejich smysluplné využití však může narážet na legislativní
i společenské překážky.
VÍ T PE T R JANO Š , B RIA N E A ST WO O D
T
elemedicína umožňující kvalitní
medicínskou diagnózu pacienta na
dálku (kromě jiného i prostřednictvím nositelné elektroniky monitorující
nejrůznější tělesné funkce), sdílení obrazové a videodokumentace, elektronické
provázání všech subjektů, které se podílejí
na léčbě. To jsou témata, která hýbou světem zdravotnických zařízení a dalších institucí podílejících se na lékařské péči.
Telemedicína
Systémy léčení na dálku umožňují komunikaci s lékařem tváří v tvář, přenos diagnostických dat pro určení jeho stavu,
zprostředkují informace o možnostech
léčby a propojují pacienta přímo s jejími
poskytovateli. Telemedicínské platformy
také dovolují přístup k elektronické zdravotní knížce pacienta, z níž se poskytovatelé zdravotní péče dozvědí o případném
souběžném léčení a mohou snáze předepsat adekvátní léčiva.
„Telemedicína bude z hlediska pacientů revolučním krokem vpřed, a to
v souvislosti s využitím záznamu a přenosu nejen zvuku, ale i obrazu,“ tvrdí Lukáš Kettner, manažer zabývající se ve
firmě KPMG Česká republika službami
pro zdravotnictví. Pacient stejně jako jeho
lékař tak může získat řadu užitečných informací o zdravotním stavu a průběhu
léčby. Ve zdravotnictví vzniká zcela nové
portfolio služeb, které mohou pacientům
nabídnout a výrazně zvýšit celkovou úroveň i efektivitu zdravotních služeb. Pacienti se nově budou moci léčit v domácím
prostředí, což je pro ně komfortnější, bezpečnější a pro zdravotní systém výrazně
levnější, říká Kettner.
Růst významu personálních telemedicínských přístrojů, umožňujících monitoring vitálních hodnot (monitoring těhotných, měření tlaku, obsah kyslíku a cukru
v krvi atd.) s následnou vazbou na lékaře
předpovídá i Petr Šuráň, ředitel divize nemocničních informačních systémů firmy
CompuGroup Medical Česká republika.
Služby založené na monitoringu cho-
10
vání pacientů v domácím léčení však zatím nejsou masivně poptávané. Svou roli
hrají obava o soukromí, dostupnost technické podpory a nedostatek důvěry v nabízenou technologii. Odstup si drží nejen
samotní pacienti, ale i rodinní pečovatelé.
Přesto se vývojáři nevzdávají a vytvářejí
například systémy určené pro lepší dodržování léčebného režimu. Na monitoru
počítače se automaticky zobrazují informace o aktuální dávce léků, kterou je
třeba v danou hodinu podat. Ve spojení se
čtečkou RFID může systém navíc zobrazit
varování v případě, že v daném termínu
pacient na léky zapomněl.
Mobilní aplikace
Zajímavé možnosti nabízejí mobilní komunikace a zvláště mobilní aplikace pro
pacienty, pomocí nichž budou moci řešit
komunikaci se svým lékařem nebo i jinými specialisty.
Data o tom, co lidé dělají a jak se chovají, sesbíraná například prostřednictvím
smartphonů, představují mnohem bohatší
sadu údajů než vše, co se v tomto směru
dělo dříve. Pro jejich vytěžování se vžil
termín dolování z reality („reality mining“). Možnosti předpovídání na základě těchto datových sad mohou být téměř bez hranic.
Z bezpečnostních důvodů jsou informace sdíleny pomocí tzv. architektury za-
ložené na odpovědích („answer architecture“), která zprostředkovává odpovědi
typu ano nebo ne na dotazy pokládané do
otevřeného osobního datového storu
openPDS (open Personal Data Store) ve
smartphonu uživatele. Funguje to přitom
podobně jako platforma SWIFT (Society
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), kterou používají banky
při výměně informací. Tímto způsobem
a v souladu s americkým zákonem na
ochranu osobních údajů a direktivou Evropské unie o soukromé a elektronické
komunikaci může jedinec využít data,
která byla sesbírána o jeho chování
a aktivitách.
Sociální vzorce a zvyky analyzované
z těchto datových sad mohou předpovídat
chování, jako jsou například vyšší pravděpodobnost výskytu cukrovky nebo alkoholismu u obyvatel určité lokality. Předpovídat chování podle verbálních a mimických
příznaků je poměrně snadné. Podobnou
technologii používají dvě velké americké
zdravotní pojišťovny, které zkoumají výraz
a mluvu volajících na známky deprese.
Podle Michala Opatřila, konzultanta
pro oblast elektronického zdravotnictví ve
firmě ICZ, lze už dnes v největších českých zdravotnických zařízeních vnímat
trendy „post PC“ éry. Tablety, chytré telefony a mobilní čtečky ruku v ruce s přizpůsobeným aplikačním softwarem a rozvojem bezdrátových sítí se stávají stále
běžnějším artiklem i v rukou zdravotní
sestry.
Zásadním prvkem bude ovšem teprve
aktivní zapojení konzumentů zdravotnické péče, tj. pacientů, do celého systému, tedy jejich faktická participace na
léčebném procesu s pomocí digitálních
asistentů a dalších mobilních zařízení,
soudí Opatřil.
Pacienti mají zájem o interaktivní komunikaci se zdravotníky, ale lékaři a sestry jsou stále zaměstnanější výkazy a další
administrativou. Nastupující modely zdravotní péče, založené na faktu, že zainteresovanější pacient je lepší pacient s lepšími
výsledky, využívají například interaktivní
televizní přijímače. Jejich prostřednictvím
poskytují pacientovi vzdělávací informace,
umožňují mu lépe zvládat bolesti a poskytují mu návod na užívání léků bez toho,
aby pacient musel své problémy konzultovat přímo s lékařem. Systém lze integrovat do výpočetního prostředí nemocnice,
přičemž se interaktivní obsah dá přizpůsobit každému pacientovi zvlášť.
Využívání moderních telekomunikačních technologií, tj. smartphonů i tabletů,
se postupně rozšiřuje jak u poskytovatelů
zdravotnické péče, tak u pacientů, doplňuje Kettner z KPMG Česká republika.
I T V E Z D R AVOT N I C T V Í 2014
ITzdrav-2014-blok.indd 10
09.09.14 12:40
IT VE ZDRAVOTNICT VÍ
Poskytovatelé se aktuálně potýkají s výzvou, jak využívat chytrá zařízení v terénu. Řeší dostupnost dat a možnost jejich aktualizace při práci mimo pracoviště, například při výjezdu k pacientovi
nebo při vizitě. Trend mobilní pracovní
síly bezesporu zasáhne i oblast
zdravotnictví.
Integrace systémů
Podle Alana Munteanu, ředitele divize Aesculap firmy B. Braun lze očekávat spojení
toku informací z diagnostiky a léčby do
jednoho zdroje, který bude velmi ergonomický a umožní lékařům i dalším zdravotnickým pracovníkům mít všechna potřebná data na jednom místě, třeba v mobilním zařízení. Zároveň s tím se naplno
začíná prosazovat sdílení obrazové a videodokumentace pomocí nemocničních
sítí.
Vstupním prvkem takových systémů
mohou být mobilní telemedicínské soupravy pro primární vyšetření pacientů přivezených do nemocnice. Soupravy využívají nejnovější výsledky výzkumu na poli
optických vláken, světelných LED zdrojů,
digitálních displejů, bezdrátového přenosu dat a zobrazování ve vysokém rozlišení ve spojení se systémy pro elektronickou zdravotní kartu a pro archivaci a předávání obrazů.
„Zdravotnická zařízení jsou dnes významným způsobem nucena zefektivňovat své provozy,“ podotýká Michal Mačát,
ředitel divize veřejného sektoru ve firmě
OR-CZ. Aby bylo možné něco zefektivnit,
musí manažeři vědět, kde jsou slabá místa
organizace. Proto se dá předpokládat, že
se bude klást čím dál větší důraz na dolování medicínských a ekonomických dat
a jejich důsledné vyhodnocování. K tomu
je nutné jednotlivé systémy mezi sebou co
nejvíce integrovat, aby bylo možné
např. sledovat náklady související s konkrétním pacientem a jeho diagnózou přes
všechna oddělení, uvádí Mačát.
„Asi nejvýznamnější inovací by v dohledné budoucnosti mělo být nastartování
platformy e-health na základně jednotných hygienických, zdravotních a ostatních registrů,“ předpovídá Miroslav Klásek, manažer prodeje firemních řešení
společnosti T-Mobile.
Ve zdravotnických zařízeních by pak
podle něj měl být zásadním zlomem přechod na integrované nemocniční informační systémy akceptující zásady jednotného kódování zdravotní dokumentace
na základě obecných protokolů. Tak by
byly nastaveny podmínky pro vznik jednotného elektronického zdravotního záznamu pacienta. Kromě vyšší kvality poskytované péče díky lepší dostupnosti
aktuální komplexní zdravotní dokumentace by vedlejším efektem nutně byla
i redukce nadbytečných vyšetření,
a tedy vyšší efektivita z pohledu čerpání
prostředků z veřejného zdravotního
pojištění.
Kromě toho je skutečně přínosné efektivní využití všech (starších i nových)
technologií jako celku, všech jejich předností a hlavně obrovské síly při jejich
kombinaci, podotýká Klásek.
„Největší výzvou dekády je provázání
všech subjektů, které se podílejí na léčbě
jednoho pacienta,“ souhlasí Opatřil z ICZ.
Takovou provázanost lze efektivně zajistit
jen s pomocí ICT. Technologické firmy
dnes už mají v rukou skutečně účinné nástroje, které to umožní. „Současná roztříštěnost léčby je tak jen důsledkem společenské, legislativní a ekonomické nepřipravenosti a někdy až neochoty tento proces akcelerovat. Ve většině případů
bohužel na úkor pacientů, tedy nás
všech,“ upozorňuje Opatřil.
Oslovení odborníci zmiňují i další
směry vývoje zdravotnického IT.
„Kromě nositelné elektroniky nás bude
nejvíce udivovat rozvoj expertních systémů, které budou schopny převzít část
komunikace s pacientem a dát i zdůvodněné doporučení dalšího postupu,“ říká
Zdeněk Hřib z Aquasoftu. Velký důraz se
bude podle něj v budoucnu klást na vytěžování a analýzu sbíraných dat. Spolu se
stárnutím populace se budou přirozeně
rozvíjet technologie podporující asistované žití v obvyklém prostředí.
Robert Bělovský z Askon International
doufá, že se v brzké době dočkáme plné
elektronizace zdravotních záznamů a přístupu k nim na bázi PKI. Otevření dat pro
konsolidované pacientské záznamy ve
formě webově přístupných kompozitních
aplikací přístupných přes mobilní zařízení
zase předpovídá Martin Zubek
z InterSystems.
Na první pohled skromnější přání má
Luboš Olejár, prezident Svazu pacientů
ČR: „Pacienti by možná uvítali možnost
objednat se ke specialistům nebo na preventivní prohlídky u PL přes internet, aby
nemuseli jet k lékařům, jen aby jim byl
sdělen termín prohlídky anebo vyšetření.
Obdobně by mohlo fungovat objednávání
se k zubařům na preventivní prohlídku.“
Zavedení takové zdánlivě jednoduché
až přízemní aplikace, jako je elektronické
objednání k lékaři, ovšem může narazit na
nečekané problémy. Zejména starší ročníky, které lékařskou péči potřebují nejvíce, mohou mít s objednáváním přes internet problémy týkající se nejen zběhlosti práce s novým komunikačním médiem, ale například i s tím, že mohou
hůře chápat text psaný klasickými počítačovými písmeny. Výzkumníci proto
doporučují vytvoření „humánních“ fontů
se zaoblenými písmeny a číslicemi, které
budou více připomínat ručně psané
písmo.
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
ITzdrav-2014-blok.indd 11
11
09.09.14 12:40
NAS: Ideální datové
úložiště pro ordinace
Používáte v ordinaci běžný počítač a zálohujete jen na flash
disky nebo dokonce ještě vypalujete CD či DVD? Koledujete si
o problémy. Přitom je lze vyřešit poměrně snadno – třeba
pomocí úložných serverů NAS (Network Attached Storage).
K AR E L VOT RUB A
M
nohé současné ordinace používají
jako standard pro správu dat o pacientech či lékařských dokumentů
osobní počítač – ať už jako soliterní řešení
pro lékaře či častější sestavu pro lékaře
a sestru, kdy se oba stroje propojí formou
peer-to-peer, tedy bez nadřazeného prvku,
jako je třeba server.
Takové řešení přináší na první pohled
řadu výhod. Především jde o velice jednoduchou architekturu, která v podstatě nevyžaduje žádnou správu – prostě se to zapojí a „jede“.
Významnou roli v tomto případě hraje
i relativně nízká cena, kterou za zapojení
peer-to-peer uživatelé zaplatí – v podstatě
stačí jen koupit kabel na propojení počítačů (lze i bezdrátově prostřednictvím
Wi-Fi) nebo zapojit jednoduchý přepínač
či router s připojením na internet a zbytek se jen softwarově nastaví.
Problém ale nastane, pokud se něco
s jedním z takto propojených počítačů –
ať už dočasně či dokonce trvale – stane.
Nejde tak ani o samotný hardware, který
lze dnes koupit kdekoliv, potíž nastává
s daty, jež byla v porouchaném přístroji
uložená.
Nemusí jít přitom hned o zničení samotného úložného disku, stačí, když se
znehodnotí některá důležitá komponenta
počítače, a důsledkem se stroj stane nefunkční a s ním i data, která jsou v něm
uchovaná.
Zálohování, nebo jen iluze
zálohování?
Dnes si svá data, zvláště pokud jsou důležitá pro jeho práci – a tím údaje o pacientech bezesporu jsou – nezálohovat asi nikdo nedovolí. Mnozí uživatelé si přitom
své údaje zálohují prostřednictvím různých CD/DVD nebo nověji flash disků,
protože jde z jejich pohledu o relativně
levnou a jednoduchou metodu.
To kladné se ale už nedá říci o jejich
spolehlivosti. Optické disky totiž lze velice snadno poškrábat, čímž se stávají
v podstatě nečitelnými, flash paměti spo-
12
bere mnohem více času než třeba ono zálohování na DVD.
Také úroveň zabezpečení dat u cloudových služeb může být i vzhledem k mediálně známým únikům určitým rizikem,
a i když provozovatelé zpravidla poukazují
na vysoký stupeň ochrany, je lépe se zejména u tak citlivých dat, jako jsou lékařská, spolehnout buď na vysoce profesionální (a tedy i zpoplatněné) služby, nebo
nad nimi raději vážněji neuvažovat.
Všechny výše zmíněné metody zálohování mají ale ještě jednu zásadní nevýhodu – v naprosté většině nedokážou zálohovat data v reálném čase, což znamená, že aktuální údaje a ty zálohované si vlastně neodpovídají.
Například pokud se počítač či disk
porouchají na konci pracovní
doby, pak při denním zálohování
lze přijít o celodenní data, v případě týdenního už pak dokonce
o data z celého pracovního týdne.
třebitelského charakteru, které se pro
zmíněné účely používají nejčastěji,
zase trpí relativně
nízkou spolehlivostí
danou jejich fyzikálními vlastnostmi.
Nevýhodami jsou
Nastupuje NAS
i relativně vysoká
Elegantním řešením pro potřeby
pracnost a časová
lékařů (ale i menších zdravotnicnáročnost takového
kých center) je zařízení, které se
počínání.
označuje jako NAS. V podstatě jde
Vylepšenou vario samostatně fungující přístroj,
antou výše zmíněkterý obsahuje velkou úložnou kaných metod je pak
Firma WD nabízí harddisky, které
pacitu tvořenou tradičními hardzálohování na exdisky (HDD) nebo modernějšími,
terní harddisk, který jsou optimalizované pro provoz
avšak dražšími SSD, což jsou úloje spolehlivější než v úložištích NAS
žiště tvořená pouze paměťovými
předchozí metody,
čipy flash, takže se v nich nic netočí.
avšak už není cenově tak atraktivní.
To má samozřejmě příznivý dopad jak
Zálohovat data lze i do cloudu, či,
na rychlost práce s uchovanými údaji, tak
chcete -li, do internetových úložišť. Jejich
i na spotřebu elektrické energie. Moderní
využití ale v případě větších objemů dat
NAS, jako jsou např. od firmy Lenovo, doextrémně závisí na kapacitě internetové
konce oba typy disků dovolují
linky, kterou má uživatel k dispozici –
kombinovat.
není nic výjimečného, že přenos dat za-
Ochrana dat pomocí RAID
Jednou ze základních výhod systémů NAS je to, že mohou být osazeny celou řadou disků, což jim
dovoluje uložené údaje chránit podstatně efektivněji, než je tomu při použití jen jednoho klasického
harddisku.
NAS tak činí prostřednictvím funkcí jednotně označovaných jako RAID (Redundant Array of Inexpensive/Independent Discs), které dovolují ze všech vložených disků vytvořit tzv. logický (virtuální)
úložný prostor, s nímž se dá pracovat jako s jedním harddiskem.
RAID nabízí různé stupně ochrany – počínaje jednoduchým propojením disků do logického celku
(RAID 0) přes prosté zrcadlení stejných údajů na dva různé disky (RAID 1) (v případě poruchy jednoho jsou data stále dostupná na tom druhém) a konče třeba režimem, který dokáže pracovat se
samoopravnými kódy a lépe zajišťuje ochranu většího počtu disků (jde třeba o RAID 5 či 6). Díky
vyššímu stupni ochrany RAID tak ani kolaps jednoho z disků v NAS neznamená omezení práce s úložištěm či ztrátu dat.
Možné jsou i kombinované režimy, jako třeba RAID 10, což je ve své podstatě RAID 1 a 0. Díky
tomu tak lze NAS osadit i levnějšími harddisky, jejichž případná porucha nevede k nějakým fatálním
následkům.
Nutné je ale zdůraznit, že v případě poškození celého NAS (třeba při požáru) dojde ke ztrátě
všech dat, takže na místě je vhodné popřemýšlet i o dodatečném zálohování – třeba na NAS umístěný v jiné lokalitě či do cloudu.
I T V E Z D R AVOT N I C T V Í 2014
ITzdrav-2014-blok.indd 12
09.09.14 12:41
NAS Lenovo Iomega ix-2 je vhodným úložištěm pro
zdravotní ordinace
NAS se připojuje k lokální síti (je tedy
třeba pořídit si nějaký router nebo switch
v ceně několika stokorun, pokud jej už
v ordinaci nemáte) a použít jej lze jak pro
primární ukládání dat, tak i pro jejich
zálohování.
V případě využití NAS jako primárního úložiště se zařízení uživatelům jeví
jako lokální disk (disky) – v praxi to tedy
vypadá tak, že lékař či sestra místo ukládání na pevný disk ve svém počítači využijí NAS jako místo, kam své soubory (dokumenty, obrázky, faktury atd.) mohou
ukládat, číst je nebo i modifikovat. K dispozici tak vždy mají aktuální verze informací, takže pracují se skutečně živými
údaji.
K datům na NAS se přitom dá přistupovat nejen v rámci lokální sítě, ale
i vzdáleně odkudkoliv – v závislosti na nastavení (povolení přístupu zvenku samozřejmě zvyšuje riziko napadení hackery).
O zabezpečení uložených údajů formou záloh se pak automaticky stará samotný NAS, takže nedochází ke zbytečným duplicitám v uchovaných datech
a odpadá i přeposílání dokumentů mezi
počítači – ať už po síti či pomocí třeba
flash disků.
Druhou variantou využití systémů NAS
je zálohování údajů, které jsou umístěné
jinde – například takových, které už ve
svých počítačích mají lékař nebo sestra,
včetně těch v mobilu).
Při takto konaném zálohování ale vyvstává problém aktuálnosti záloh, zvláště
pokud se tato činnost děje pouze nahodile
nebo v rámci nějakých relativně dlouhých
intervalů. Naštěstí existují programy,
které se o pravidelné zálohování do určitého adresáře na NAS dokážou samy
postarat.
Moderní NAS umožňují i zálohování
do cloudových úložišť. Tady ale platí pra-
vidla už výše popsaná, tedy například že
tento proces může být v závislosti na
rychlosti internetové přípojky relativně
dlouhý.
NAS si lze koupit v různých provedeních – může jít o kompaktní systém
vhodný přímo do ordinace, kdy se berou
v úvahu i estetické kritérium či hlučnost,
anebo se dodává jako komponenta do datového rozvaděče, kterou lze umístit v datovém centru například polikliniky
(s vyšší mírou zabezpečení dat třeba pomocí pokročilého šifrování, jež lze samozřejmě uplatnit i při umístění NAS přímo
v ordinaci).
Vhodné je také volit modely, které lze
v budoucnu snadno rozšiřovat – co se týče
jejich počtu (třeba kvůli zvýšení spolehlivosti chodu, kdy se zapojí v tzv. režimu vysoké dostupnosti) či úložné kapacity,
která je uvnitř.
NAS jsou obvykle kompatibilní s celou
řadou disků, takže je na uživateli, kterým
modelem harddisku si je osadí. Někteří
výrobci, jako je například WD, nabízejí
pro NAS speciální disky, jež jsou pro provoz v těchto zařízeních optimalizované.
V případě výrobků firmy WD jde
o HDD řady Red a Red Pro, které mimo
jiné zahrnují technologie pro snížení spotřeby elektrické energie a nabízejí zvýšenou spolehlivost při nepřetržitém chodu –
toho dosahují například zlepšeným vyvážením odstraňujícím vibrace, jež se
zvláště projevují ve vícediskových systémech NAS.
Další doplňkové funkce
NAS patří celosvětově mezi nejrychleji
rostoucí segmenty úložných zařízení a po-
dle analytiků jejich obliba i nadále poroste. Nenabízejí totiž pouze spolehlivé
uchování dat, ale poskytují i řadu doprovodných funkcí a služeb, které jejich užitnou hodnotu dále zvyšují.
Produkty NAS jsou dnes osazené velmi
výkonnými procesory, které umožňují vykonávat i operace, jež jsou náročné na výpočetní výkon. Do NAS totiž lze díky architektuře, která je postavená na základním odlehčeném jádru a modulech, jež
doplňují jejich funkcionalitu podle přání
uživatelů, využívat jednak funkce, které
dodává samotný výrobce, tak i software
třetích stran, jenž může nabývat nejrůznějších podob – v závislosti na tom, co
uživatelé požadují.
Kromě práce s uloženými daty tak
dnešní NAS poskytují například streamování videa nebo již zmíněný přístup k datům odkudkoliv včetně podpory různých
mobilních platforem včetně chytrých telefonů nebo tabletů.
Velmi zajímavou funkcí je pak podpora
IP kamer, kdy NAS může sloužit jako takové dohledové centrum shromažďující
informace z různých IP kamer, ty propracovanější dokážou přístroje i ovládat, tedy
zoomovat, natáčet apod.
Ordinace tak může mít přehled nejen
o různých částech ordinace či čekárny, ale
mimo pracovní dobu kdykoliv kontrolovat
své pracoviště. Záznamy z kamer lze například zpětně prohlížet, uchovávat či
mazat.
Nejlepší NAS pak nabízejí i funkce automatické analýzy videa – třeba chybějící
část, detekce pohybu či přítomnost cizího
objektu, což je věc, kterou ocení snad
všichni lékaři.
NAS řady Lenovo Iomega IX
Příkladem úložišť NAS vhodných pro ordinace jsou desktopové modely řady Iomega IX od firmy Lenovo. K dispozici jsou hned dva modely odlišné především výkonem a kapacitou.
Varianta Lenovo Iomega ix-2 300d jedním ethernetovým portem o propustnosti 1 Gb/s nabízí
prostor pro dva disky s celkovou kapacitou až 12 TB, pokud se například použijí nejnovější 6TB disky
WD Red, optimalizované právě pro NAS. Tyto disky nabízejí řadu specifických funkcí vhodných právě
pro toto prostředí, jako je třeba vyvážení ploten omezující vibrace, a tudíž zvyšující spolehlivost
disku.
Disky lze v NAS zapojit v režimu RAID 0 nebo RAID 1 (zrcadlení), což představuje pouze základní
ochranu. Neočekávanému vypnutí při výpadku elektrické energie pak zabrání podpora systémů
UPS.
K Lenovo Iomega ix-2 se může připojit až 25 uživatelů, a to nejen z klasických počítačů s Windows, Mac OS či Linuxem, ale i z mobilních zařízení s Androidem či iOS, a to v podstatě odkudkoliv
(k dispozici je mj. i podpora Active Directory). Videodohled lze vytvořit až se čtyřmi IP kamerami.
Tento NAS dovoluje i zálohování do cloudu (k dispozici je služba Atmos) nebo si uživatelé mohou
vytvořit svůj vlastní privátní cloud, k němuž vybraným osobám povolí přístup.
Varianta Lenovo Iomega ix-4 300d nabízí obdobné funkce jako výše zmíněný Lenovo Iomega ix-2,
avšak poskytuje větší výkon. Dává například dvojnásobný počet pozic pro disky, tedy čtyři, což mu
dovoluje využít propracovanější stupeň ochrany dat – k dispozici je RAID i ve variantách 5 a 10.
Dvojnásobný je i počet síťových gigabitových portů (tedy celkem dva) a také hodnota podporovaných dohledových IP kamer – tedy celkově osm.
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
ITzdrav-2014-blok.indd 13
13
09.09.14 12:41
IT VE ZDRAVOTNICT VÍ
ÚZIS: Chceme poskytovat
využitelné informace
Novým ředitelem ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací
a statistiky České republiky) byl jmenován doc. RNDr. Ladislav
Dušek, PhD., který dříve působil jako vedoucí Institutu
biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
v Brně. Jako ředitele ÚZIS ho čeká řada výzev a hodně práce.
VÍ T PE T R JANO Š
S jakými předsevzetími nastupujete do
funkce ředitele ÚZIS? Jaké jsou vaše představy o jeho dalším rozvoji?
Velmi jednoduše bych to shrnul pod následující konstatování: přál bych si, aby se
ÚZIS přeměnil v moderní informační
agenturu, která bude důvěryhodným zdrojem informací pro celé české zdravotnictví i pro zahraničí. S tím souvisejí i mé
plány jeho rozvoje.
Chtěl bych posílit důvěryhodnost poskytovaných informací, což se váže s kvalitou vstupních dat, zvýšit dostupnost informací formou moderního on-line reportingu a jiných možností bezbariérové prezentace dat a prohloubit efektivnost sběru
dat – především odstranit redundantní
sběry dat a maximálně využívat již dostupné zdroje bez zbytečné zátěže pro lékaře a zdravotnická zařízení.
Funguje NZIS podle vašich představ, je dostatečně a smysluplně využíván? Pokud
ne, co by se mělo změnit?
Bohužel musím napsat po pravdě, že ne.
V systému NZIS je sbírána řada informací, které by bylo možné nahradit exporty z již dostupných zdrojů (např. z databází plátců péče). Dále mezi registry
NZIS chybí řada významných komponent,
které bych tam vzhledem k zdravotnímu
stavu naší populace rád viděl (např. národní diabetologický registr), jiné položky
jsou nyní nefunkční (např. národní registr
zdravotnických pracovníků). Velmi
mnoho se musí odpracovat i na hodnocení
validity běžících databází a na jejich
funkčnosti. Slabý je i servis, který tyto systémy nabízejí poskytovatelům péče, neexistuje možnost srovnávání se proti
celku apod. Mnoho, mnoho práce.
Plní Národní zdravotní registry svou funkci? Bude se dále rozšiřovat jejich počet?
Jak jsem zmínil dříve, funkčnost existujících databází NZIS neodpovídá současným možnostem informatiky. Kvalitní da-
14
lace práce s daty je dostatečná. Rovněž
povinnosti zdravotnických zařízení
a plátců péče nad jejich databázemi a nad
dokumentací pacientů jsou jasně a dostatečně definovány. Tato oblast často vzbuzuje obavy, někdy více, někdy méně oprávněné.
Já osobně vidím u zabezpečených elektronických úložišť dat menší riziko zcizení či zneužití než např. u dat ukládaných v papírové formě. Tak jako< tak by
šlo o porušení zákona s jasnými důsledky.
Dlouhá léta zpracovávám data Národního onkologického registru a nejsem si
vědom, že by při tom došlo k poškození
práv kohokoli. Jsem tedy přesvědčen, že
existující pravidla jsou více než dostatečná. Nutnou podmínkou smyslu NZIS je
možnost jejich analýzy a zpracování – pokud by nám regulační pravidla toto měla
znemožnit, k čemu by pak českému zdravotnictví taková data byla?
Jaké jsou vaše představy o spolupráci ÚZIS
s ostatními subjekty (ministerstvo, zdravotní pojišťovny, nemocnice, soukromé
praxe, KSRZIS, Národní referenční centrum, SÚKL, komory lékařů, stomatologů,
lékárníků, ICT Unie…)? Liší se tyto představy od současné praxe?
tabáze by měla především vracet nějakou
informační hodnotu subjektům, které do
ní poskytují data – ať již jakousi formu
reportingu, analýz, anebo velmi cennými
možnostmi srovnávat vlastní výsledky
a pozice proti celku. NZIS by také měly
v podstatně větší míře přispívat k hodnocení kvality a dostupnosti péče.
Spektrum registrů v NZIS by jistě nemělo být konečné a uzavřeno na mnoho
let. Národní informační systémy chybějí
pro řadu významných oblastí medicíny,
nejen pro již zmíněnou diabetologii. Na
druhou stranu jsem proti navyšování
počtu registrů bez předchozí důkladné
analýzy a široké odborné diskuze. Dostupnost kvalitních dat o zdravotní péči se za
poslední roky silně zvýšila. Jistě často zjistíme, že nový registr umíme z větší části
naplnit exporty z jiných zdrojů nebo analýzou jiných zdrojů a nemusíme zatěžovat
klinickou praxi.
Jsou současná pravidla (regulace) pro zacházení s registry dostatečná? Měla by se
zpřísnit, nebo naopak zmírnit?
Zabezpečení centrálního úložiště dat
NZIS je na nejvyšší možné úrovni a regu-
Zde odpovím jednoduše – ÚZIS by měl
být pro všechny zmíněné instituce a subjekty partnerem, submisivním dodavatelem informací. Vím, že to asi vyzní jako
fráze, ale je to tak. Měli bychom fungovat
jako analytický tým zpracovávající dostupná data a produkující rozumně dostupné, využitelné a srozumitelné informace. Již jsem v tomto ohledu začal podnikat kroky – pomalu objíždím jednotlivé
partnery a zjišťuji jejich požadavky, co jim
na činnosti ÚZIS chybí apod.
Předpokládám také, že by ÚZIS měl
s těmito partnery mnohem častěji iniciovat společné grantové projekty, neboť
ne vše lze zajistit z paušálně dostupných rozpočtových zdrojů. Ještě bych
k tomu seznamu přidal širokou veřejnost, neboť ta má právo na informace
o zdravotním stavu populace a o zdravotní péči také.
Jak probíhá spolupráce ÚZIS s dalšími subjekty po technické stránce? Vidíte možnosti případného dalšího zlepšení?
Je jednoznačně nutné vzájemnou komunikaci a zejména poskytování informací modernizovat. To souvisí s právě probíhající
modernizací centrálního úložiště dat na
KSRZIS a na MZ ČR. ÚZIS musí přejít na
plně elektronický sběr dat a rovněž poskytování informací musí přejít z velké části
na on-line provoz. Zde nás také čeká ještě
mnoho práce.
I T V E Z D R AVOT N I C T V Í 2014
ITzdrav-2014-blok.indd 14
09.09.14 12:41
IT VE ZDRAVOTNICT VÍ
Cloud má šmrnc
I konzervativní obor zdravotnictví konečně začíná důvěřovat
cloudu při ukládání chráněných zdravotních informací.
B R I AN E AST WO O D
O
bavy o bezpečnost, které brzdí přijetí cloud computingu ve většině
odvětví, jsou v segmentu zdravotnictví ještě větší v důsledku práce s citlivými údaji o pacientech, které mají soukromou povahu, a také z důvodu velkých
pokut, jimž zdravotnické organizace a jejich obchodní partneři čelí, když se tato
data dostanou do nesprávných rukou.
Nedávné průzkumy společností Imprivata a Porter Research však naznačují obrat čelem vzad. Výsledky ukazují, že zdravotnictví důvěřuje cloudu stále více, a šéfové firem stojící za průzkumy tvrdí, že
tento vývoj je jen začátek.
Zpráva „Trendy virtualizace
desktopů ve zdravotnictví
v roce 2013 (2013 Desktop Virtualization Trends in Healthcare)“ společnosti Imprivata, vydávaná již třetím rokem, uvádí, že jsou zdravotnické organizace ochotné
ukládat osobní zdravotní záznamy (PHI) do cloudu více,
než tomu bylo v minulosti.
V roce 2012 používalo
cloud computing 9 procent respondentů. V roce 2013 to
bylo již 30 procent. A co víc,
40 procent z uživatelů cloudu
tam ukládalo osobní zdravotní
záznamy, ve srovnání s devíti
procenty v roce 2012.
Pro Eda Gaudeta, generálního ředitele skupiny Cortext
Product Group ve společnosti Imprivata,
která je dodavatelem systému jednotného
přihlašování a správy identit, to není nic
překvapujícího. Před čtyřmi lety mu zákazníci z oblasti zdravotnictví řekli, že
uvažují o přijetí cloud computingu za tři
roky. V té době se tento obor intenzivně
snažil opustit procesy založené na papírových záznamech a přejít na elektronické
zdravotní záznamy, aby splnil federální
požadavky na smysluplné využívání systémů EHR (elektronické zdravotní
záznamy).
Nyní tyto organizace mají (více či
méně) úkol zavedení smysluplného využívání již za sebou a začínají investovat do
dalších oblastí, prohlašuje Gaudet. Touha
investovat nastává ve stejnou dobu jako
zvýšená ochota poskytovatelů cloudu
(včetně firem Amazon, Google a Microsoft) podepisovat obchodní dohody odpovídající zákonu HIPAA. Taková smlouva
popisuje, jak bude obchodní partner chránit osobní zdravotní záznamy organizace
v souladu s předpisy o soukromí a zabezpečení podle zákona HIPAA.
Cloud už dostatečně dozrál
Mezitím studie společnosti Porter Research – sponzorovaná firmou Covisint,
která se specializuje na SSO (jednotné
přihlašování) a správu identit a je dceřinou firmou společnosti Compuware – naznačuje, že 58 procent z vrcholových ma-
Covisint. Tato zralost má podle něj tři podoby: technickou – ve schopnosti přenášet informace mezi systémy, obchodní –
jako prostředek pro komplikovaná dynamická partnerství s dalšími zařízeními
zdravotní péče a klinickou – v podobě týmové zdravotní péče založené na
spolupráci.
Dosažení skutečné kooperace znamená
překonat izolaci představovanou systémy
EHR v mnoha zdravotnických organizacích a zajistit schopnost zdravotnických
systémů informačních technologií vzájemně spolupracovat. Cloudová řešení
v tom mohou pomoci a zprostředkovat to,
prohlašuje Haughton.
Konečným výsledkem, uvádí Haughton, je schopnost procházet záznamy
pacientů nebo seznamy těch, kdo potřebují pomoc, za účelem lepšího pochopení
například toho, jak ošetřovatelský tým
nebo jednotlivý lékař pomáhá pacientovi
s infarktem dostat pod kontrolu krevní
tlak.
Budoucnost jde do mobilů
nažerů nemocnic „považuje cloudové
technologie za velmi důležité. „To hodně
vypovídá, protože dosud zhruba 75 procent nemocniční komunikace probíhá
faxem,“ uvedla Cynthia Porterová, prezidentka společnosti Porter Research.
„V této oblasti stále existuje velká míra
neefektivity,“ prohlašuje Porterová.
Současně řada vnějších faktorů – smysluplné využití, model odpovědné péče organizace (ACO), přechod na klasifikaci
ICD -10 a vzestup mobilních technologií
v oblasti zdraví – tlačí zdravotnické organizace směrem k více integrovaným systémům, upozorňuje Porterová.
Dozrálost cloud computingu z něj činí
vhodné řešení pro tento typ integrace,
prohlašuje dr. John Haughton, ředitel oblasti zdravotních informací ve společnosti
Gaudet pozoruje, jak zdravotnictví postupně přechází od cloudové infrastruktury ke cloudovým aplikacím a službám.
Používání zabezpečených textových zpráv
bude podle dvouleté předpovědi společnosti Imprivata růst. „Lékaři skutečně potřebují využívat technologii, kterou používají doma, k zajištění lepší péče pacientům.“ Je mnohem jednodušší si ji osvojit
než technologii EHR a má téměř okamžitý vliv na zlepšení péče o pacienta, dodává Gaudet.
Zasílání textových zpráv – nehledě na
použití systémů EHR a dalších klinických
aplikací v mobilních zařízeních – představuje potenciální ohrožení soukromí
podle zákona HIPAA. To je důvod, proč
Michael Byrnes, manažer produktového
marketingu u společnosti Afore Solutions, která je poskytovatelem zabezpečení
dat v cloudu, vidí postup směrem k infrastruktuře virtuálních desktopů. Mobilní
zařízení potom slouží jako rozhraní
k hostovaným virtuálním desktopům,
které běží na serverové farmě a jsou chráněny šifrovací technologií na základě
zásad.
Jak nemocnice pokračují v najímání
specialistů, domácích zdravotnických
agentur, zařízení akutní péče a dalších poskytovatelů mimo své prostory – jak stanovují smysluplné využití a zdravotní reforma – budou tyto individuální cloudy
propojovány, uvádí Porterová. To nabízí
potenciál ke zlepšení spolupráce a interoperability (jak naznačuje Haughton),
a přitom se zlepšuje mobilní zkušenost
(jak zmiňují Gaudet a Byrnes) a rozšiřují
se inovace.
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
ITzdrav-2014-blok.indd 15
15
09.09.14 12:41
IT VE ZDRAVOTNICT VÍ
Devatenáct titánů
a zdravotnictví
Zdravotnictví je obrovský trh s velkým prostorem pro zlepšení.
Přinášíme informace o tom, jak největší světové technologické
společnosti – abecedně od Amazonu po Verizon – přistupují
k tomuto tržnímu segmentu.
B R I AN E AST WO O D
Z
dravotnictví představuje podle Světové banky asi deset procent celosvětového HDP.
Ve Spojených státech, kde v roce 2013
dosáhly výdaje 2,8 bilionu dolarů, je to téměř dvojnásobek. Za posledních 12 let vytvářelo zdravotnictví téměř bez pomoci
nárůst amerických pracovních míst a nyní
v USA tvoří 13 procent pracujících.
Zdravotnictví však v oblasti IT zaostává. V mnoha zařízeních se stále ještě převážně používají faxy, lékaři nosí pagery
a pacienti dostávají připomenutí papírovou poštou. Co existuje v podobě elektronických dat, se často ztratí nebo je odcizeno. Není tedy žádným překvapením, že
největší světové IT firmy chtějí do zdravotnictví zavést oblasti analýz, mobility,
spolupráce, zabezpečení a služeb na
úrovni 21. století.
Hlavní problémy
Zdravotnictví není jako většina vertikálních trhů. Regulace HIPAA a FDA komplikují jakýkoli proces, který spočívá v pozorování, sdílení a ukládání údajů o pacientech. Kromě toho se tyto informace obvykle nacházejí odděleně, protože systémy
EHR (elektronické zdravotní záznamy)
a další klinické aplikace nejsou navrženy
ke sdílení dat. K tomu všemu se ještě přidává fakt, že tyto aplikace nespolupracují
se současnými klinickými procesy a ve
skutečnosti snižují efektivitu procesu poskytování péče a zvyšují jeho komplikovanost a chybovost, protože mnoho z těchto
aplikací bylo navrženo před více než deseti lety s jediným účelem – napodobit
papírovou dokumentaci pacientů.
Následujících 19 firem (v abecedním
pořadí) nabízí nebo připravuje pro řešení
těchto oblastí vhodné produkty a služby
a o možných problémech opravdu něco ví.
। Amazon: Cloud podle HIPAA
Poskytovatelé zdravotní péče zápasí s úložným prostorem, protože většina
záznamů o pacientech musí být podle
16
právních předpisů uchovávána po dobu
několika let – některé až 25 let. To samozřejmě zatěžuje datová centra. Za normálních okolností by byl cloud jasnou alternativou, ale podle zákona HIPAA musí
každý subjekt pracující s chráněnými informacemi o zdravotním stavu (PHI) podepsat s obchodním partnerem smlouvu,
podle které mj. ponese tento partner odpovědnost v případě úniku dat. Až do nedávné doby se poskytovatelé cloudových
služeb zdráhali přijmout toto riziko, ale
společnost Amazon Web Services začala
podepisovat smlouvy BAA v červnu 2013
a od té doby se přidali i další poskytovatelé.
॥ Apple: Hodinky a sluchátka
Společnost Apple je notoricky
známá dobrým utajením, ale nedávné náznaky ukazují na dvě věci: Vyvíjí své
údajné hodinky iWatch a současně s nimi
aplikaci označovanou jako Healthbook,
která bude kompatibilní jak s těmito hodinkami, tak i s telefony iPhone. Společnost Apple zaměstnala odborníky na zdravotní snímače a další zařízení, což ukazuje zaměření na sledování zdravotního
stavu – zejména s ohledem na dietu, cvičení, spánek, zvládání stresu a průtok
krve (vše měřeno pomocí senzorů) stejně
jako potenciální metriky pro nastávající
matky. Apple plánuje zobrazování dat, ale
už ne jejich interpretaci ani manipulaci
s nimi, což pravděpodobně znamená, že
hodinky iWatch nebudou spadat pod regulaci FDA. Také se mluví o sluchátkách se
sledováním zdravotních údajů. Termíny
uvedení na trh zatím nebyly sděleny, ale
pamatujte, že výkonný ředitel Tim Cook
mluví o velkých plánech společnosti
Apple na rok 2014.
Systems:
० Cisco
Propojené informace
Není divu, že se společnost Cisco Systems
propagující internet věcí zaměřuje na propojení informací o zdravotním stavu ať už
prostřednictvím správy lékařských pří-
strojů nebo nástrojů pro spolupráci a klinické procesy. Společnost Cisco rozpoznala výzvy spojené se systémy EHR a vyvinula svůj framework Medical-Grade
Network pro lepší začlenění sběru dat,
přístupu k nim a jejich ukládání z mnoha
zařízení do elektronického zdravotního
záznamu s ohledem na potřebné zachování soukromí a bezpečnosti. Protože tato
firma není žádným nováčkem v oblasti
sjednocené komunikace (UC), má specializované bezdrátové, UC a propojovací
služby, které mohou přijít vhod v budovách, kde radiologické vybavení a další
překážky narušují přenos bezdrátových
signálů.
Systems:
१ Citrix
Mobilní řešení
Není překvapením, že Citrix zdůrazňuje
mobilitu v oblasti zdravotnictví a vše, co
je k tomu nutné, od virtualizace a cloudových sítí až po spolupráci a sdílení dat. To
je dobrá pozice: Zatímco zdravotnictví obvykle zaostává v přijímání technologií, poptávka po mobilních řešeních podporujících oblast zdraví zůstává vysoká díky
transformačnímu potenciálu, snadnosti
použití a hladké integraci do klinických
procesů (zejména při srovnání se stolním
počítačem). Citrix také hraje stále větší
roli v telemedicíně pomocí zařízení, jako
je například Dětská nemocnice v Miami,
která buduje centra telezdravotnictví, aby
se mohla starat o pacienty ve venkovských
oblastech (a rozšířit tak svou působnost).
२ Dell: Správa procesů
Stejně jako mnoho dalších IT firem, které prodávají hardware, software
a služby, má i společnost Dell mnohotvárný přístup ke zdravotnictví a nabízí
nástroje pro nemocnice, praktické lékaře,
plátce a firmy z oblasti přírodních věd,
přičemž klade komplexní důraz na zabezpečení, cloud a analýzy. Pokud lze hovořit
o společném tématu, je to usnadnění přístupu k datům – prostřednictvím propojení systémů, eliminace rozdělení dat
apod. – s cílem zlepšit správu podnikových procesů jak z klinické, tak i z finanční perspektivy. Dell také označuje své
ultrabooky za připravené pro oblast zdravotnictví.
Stavební bloky
३ EMC:
back-endu
EMC se v oblasti zdravotnictví zaměřuje
na to, co jsou méně přitažlivé (ale nutné)
aspekty zdravotnických IT: zálohování,
obnovení, ukládání a správa záznamů.
Společnost také nabízí virtualizovaná
desktopová prostředí pro přístup k těmto
datům stejně jako nástroje pro jejich analýzu. (To zahrnuje nedávno získanou
I T V E Z D R AVOT N I C T V Í 2014
ITzdrav-2014-blok.indd 16
09.09.14 12:41
IT VE ZDRAVOTNICT VÍ
a nově nazvanou platformu Pivotal.)
Kromě toho dokáže tato firma poskytovat
cloudovou infrastrukturu pro integraci
nesourodých informací zákazníka (například systémy EHR, obrazy a další nestrukturované datové zdroje), správu specializovaných znalostí a systémy dokumentace
klinických studií pro firmy z oblasti přírodních věd.
४ Facebook:
Dárci orgánů, spojte se
Před dvěma lety zahájila celosvětově největší sociální síť iniciativu, v rámci které
žádala uživatele Facebooku o sdílení
svého statusu dárce orgánů. Důvod je
dvojí: vaše deklarace statusu dárce orgánů
bude motivovat ostatní, aby udělali totéž
(více než čekání v řadě na úřadě), a podle
zpravodajství The New York Times „by
mohla poskytnout důkaz o souhlasu“, pokud někdo není oficiálně registrován jako
dárce orgánů. (Registr Facebooku není
oficiální.) V této sociální síti se také často
objevují diskuze o použitelnosti ve zdravotnictví – zejména vyvstává otázka:
„Proč se nemůže (aplikace X) chovat
stejně jako Facebook?“ Za tímto účelem
využívá služba IngagePatient síť Facebook
(a 256bitově šifrované servery) jako bránu
k pacientskému portálu (lékařské) praxe.
५ GE: Trojitá inovace
Obchodní jednotka GE Healthcare
je známá především zobrazovacími zařízeními a (zejména mezi technologickými
firmami v tomto seznamu) softwarem
Centricity, který se řadí mezi nejčastěji
používané ambulantní systémy EHR. Jednotka Healthcare (zdravotnictví) hraje
také ústřední roli v zaměření společnosti
GE na průmyslový internet, kde se snaží
zlepšit efektivitu prostřednictvím dodavatelského řetězce, zásob a správy nemocničních lůžek a řízení personálu. Iniciativa healthymagination (imaginace ve
zdravotnictví) této společnosti se snaží
přinášet inovace do systémů, se kterými
přicházejí do kontaktu jak pacienti, tak lékaři (zejména v zaostalých sférách a v oblasti výzkumu, kde je technika často příliš
drahá), aby se dosáhlo trojitého cíle –
zlepšení péče o pacienta, celkového zdraví
populace a snížení nákladů na zdravotní
péči.
६ Google: Razantní nástup
Po nepříliš nadějném začátku
(Google Health jsme si málem ani nevšimli) se tento gigant, známý především
svým vyhledávačem, snaží působit v oblasti zdravotnictví nečekaně výrazně.
■ Od října 2013 Google podepisuje
smlouvy BAA odpovídající požadavkům
HIPAA pro služby Gmail, Kalendář, Disk
a Google Apps Vault. Od února 2014 pokrývají smlouvy BAA také Google Cloud.
■ Služba Helpouts propojující laiky s odborníky kdekoliv na světě také vyhovuje
předpisu HIPAA, což z ní činí významného kandidáta na videokonzultace mezi
pacientem a lékařem.
■ Nová lékařská společnost Calico, patřící firmě Google, je sice zahalená tajemstvím, ale klade si za cíl zkoumat dopady
stárnutí a nemocnosti.
■ A nakonec jsou zde brýle Glass, které
mohou zlepšit dokumentaci, podporu klinického rozhodování a školení.
७ HP: Zlepšení procesů
Společnost HP patří mezi IT dodavatele s nesčetnými nabídkami pro zdravotnictví. Jejím jednoticím tématem je
zlepšování procesů souvisejících s pacientem od přijetí až po propuštění. Tato strategie se zaměřuje především na tiskárny,
i když společnost HP nabízí řízení přístupu (takže záznamy o pacientech mohou tisknout jen správné osoby), poskytuje digitalizaci faxů a dalších papírových
dokumentů a tisk pásek s digitálním kódem pro pacienta, které mají podobu náramků. Odtud dále by společnost HP ráda
viděla lékaře používající tablety v místě
poskytované péče, se záznamy ukládanými v privátním cloudu a tiskem personalizovaných záznamů při propouštění
pacientů.
Mezitím firma zaměřuje svou analytickou platformu Vertica na zdravotnictví
formou spolupráce se společností Cerner,
která je EHR gigantem, aby jí pomohla
analyzovat některé z deseti miliard datových bodů (např. využití paměti a rychlost
systémů), a v důsledku toho pomohla zákazníkům Cerneru pracovat rychleji.
zobrazovací systémy a jiné zdravotnické
přístroje, a také architektury umožňující
analýzu dat z oblasti zdravotnictví a přírodních věd. (Tato šifrovaná architektura
s vysokým výkonem funguje dobře také
pro systémy EHR, uvádí Intel.) Intel tuto
technologii považuje za vhodnou pro sdílení informací v rámci pečovatelských
týmů během a po pobytu pacienta v nemocnici. To je rozhodující pro úspěch reformy zdravotnictví (a v širším smyslu odpovědné péče poskytované organizací),
jež odměňuje skupiny, které na sebe přebírají sdílené riziko koordinované péče
(což předpokládá společné úspory), zatímco penalizuje vysokou míru návratu
pacientů do nemocnic a dalších dokumentovaných projevů neefektivity při
péči.
Lepší přístup
॰ Microsoft:
k informacím
Microsoft se opatrně snaží proniknout do
několika oblastí zdravotnictví. Máme zde
službu HealthVault, která se řadí mezi
dobře známé služby pracující s osobními
zdravotními záznamy (PHR). K dispozici
je také sada „Office 365 pro zdravotnické
organizace“, která splňuje předpisy HIPAA a používá standard Direct Project pro
výměnu zdravotních informací. Dále je
nabízena řada systémů pro spolupráci, business intelligence, správu vztahů a konfiguraci infrastruktury v rámci portfolia
Microsoft in Health. Společně to ukazuje
na strategii zaměřenou na odstranění neefektivity při sdílení údajů ve zdravotnictví, která zbytečně komplikuje a prodlužuje proces péče a zvyšuje jeho náklady.
Protože zdravotnictví ve Spojených státech tíhne k modelu sdílených úspor (a rizik), nemají organizace příliš na výběr
a musejí spolupracovat.
८ IBM: Chytřejší zdravotnictví ॱ Oracle: Analýzy
pro přírodní vědy
Superpočítač Watson společnosti
IBM lze použít na mnoha vertikálních trzích, ale zdravotnictví pravděpodobně získává nejvíce pozornosti. Tolik medicínských dat, počínaje historií pacientů přes
poznámky lékařů až po lékařské časopisy,
zůstává nestrukturováno a pro počítače je
obtížné je interpretovat. Schopnosti Watsona, nedávno označené za kognitivní výpočetní sílu, mohou analyzovat data, kombinovat je s pokyny pro léčbu a nejnovějšími lékařskými studiemi a následně navrhnout potenciální diagnózy. Existují
i domněnky, že by mohl vymyslet léčbu
rakoviny.
Lepší
९ Intel:
a koordinovanější péče
Čipy Intel pohánějí mnoho typů zdravotních technologií: tablety a další klienty
používané v místě poskytované péče,
Seznam zdravotnických nástrojů od společnosti Oracle je dlouhý, ale důraz,
vzhledem k silným stránkám firmy a historii akvizic, příliš nepřekvapuje. Jsou zde
některé nabídky zaměřené na zdravotnictví, zejména na výměnu zdravotních informací, výměnu údajů o zdravotním pojištění a na analýzy klinických dat.
Kromě softwaru nabízí tato společnost
také službu Oracle Health Sciences Network, která si klade za cíl zlepšovat spolupráci potřebnou pro efektivní klinické
studie, a to jak poskytováním přístupu
k anonymizovaným údajům pacientů ze
systémů EHR, tak i získáváním dat z různých zdrojů, jako jsou zdravotnické přístroje nebo služby crowdsourcingu, jako
je například služba Genetic Alliance,
která shromažďuje údaje o velmi vzácw w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
ITzdrav-2014-blok.indd 17
17
09.09.14 12:41
IT VE ZDRAVOTNICT VÍ
ných odchylkách především pro klinické
studie.
ॲ Samsung: Zdraví v telefonu
Samsung vyvinul aplikaci S Health
pro telefon Galaxy S III (ve Velké Británii)
a S4 (ve Spojených státech). S Health obsahuje krokoměr a monitor stravování –
standard pro fitness a wellness aplikace,
ale toto je vestavěno přímo do telefonu.
Minulý měsíc dostala aplikace S Health
povolení od FDA, takže se může přes rozhraní Bluetooth připojovat ke kompatibilním váhám, glukoměrům a monitorům
krevního tlaku. (Aplikace S Health dostala
podobné povolení v roce 2012 ve Velké
Británii, kde je připojení takovýchto zdravotních zařízení již delší dobu možné.)
Americká zdravotní pojišťovna Cigna
a společnost Samsung společně vyvíjejí
wellness aplikaci, která bude integrována
do aplikace S Health.
ঔ SAP: Analýza v reálném čase
Analýzy zdravotnických dat trpí
dvěma neduhy: Většina dat je nestrukturovaná a většina institucí nedokáže analyzovat data dostatečně rychle. SAP HANA
je analytický nástroj poprvé použitý v segmentech maloobchodu a ve finančnictví.
Technologie HANA začínala jako databáze, ale vyvinula se do analytické platformy in-memory. Její schopnost zpracovávat transakce v operační paměti a při jejich zachycení pětinásobně zjednodušuje
proces, a eliminuje přitom potřebu nadby-
tečného ukládání, uvádí SAP. HANA
může také přímo komunikovat s mobilními zařízeními, a osvobodit tak lékaře
od pracovních stanic na kolečkách.
ক Siemens:
Jak na lékařské snímky
Stejně jako u společnosti GE je i sektor
Healthcare firmy Siemens nejznámější
díky svým přístrojům pro zobrazování
a diagnostiku – mj. se zvláštním důrazem
na kardiologii, onkologii, ultrazvuk, mamografii a angiografii – a doprovodnému
zobrazovacímu softwaru syngo, který
slouží pro archivaci snímků a komunikaci
(PACS) i jako systém správy pracovních
procesů, takže mohou být informace sdíleny mezi nemocničními specializacemi.
Nabídky Siemens Healthcare zahrnují
také laboratorní pracovní postupy a systémy řízení procesů, nástroje vzdáleného
monitorování pro diagnostické přístroje
a různé systémy akutní péče, poakutní
péče a systémy řízení péče.
Pavlač
খ Twitter:
pro veřejné zdraví
Samotný Twitter nevyvíjí produkty pro
zdravotnictví, ale již jeho existence vliv
má. Tradiční vyhotovení zpráv o veřejném
zdraví trvá měsíce, vzhledem k počtu zúčastněných agentur, ale služby jako HealthMap, které monitorují Twitter a 50 tisíc
dalších míst v 15 jazycích a generují až 2
tisíce záznamů denně, mohou bezplatně
extrahovat text z těchto webů a provést
„digitální detekci nemoci“ během týdnů,
pokud ne dnů, říká dr. John Brownstein,
profesor pediatrie Harvardské lékařské fakulty a Dětské nemocnice v Bostonu. Taková analýza mívá přesnost 91 procent,
uvádí, a pomohla například odhalit ptačí
chřipku v Číně, prasečí chřipku v Mexiku
a dětskou obrnu v Sýrii, nemluvě o otravách jídlem v USA měsíce předtím, než to
zaznamenalo centrum CDC.
Propojení systémů
গ Verizon:
a zařízení
Nabídky společnosti Verizon pro zdravotnictví se nepřekvapivě zaměřují na bezpečné využívání sítě, spojení mezi zařízeními a mobilitu. Tato firma jasně vydělává
na rostoucí potřebě zdravotnických organizací sdílet data, aniž se dostanou do nesprávných rukou – téma, kterému se Verizon každoročně věnuje ve své (často velmi
závažné) zprávě o vyšetřování úniků dat.
Nedávno firma Verizon spustila se schválením FDA cloudovou platformu vyhovující předpisům HIPAA, která umožňuje
pacientům slučovat data ze svých vzdálených monitorovacích zařízení za účelem
prohlížení na webovém portálu nebo
smartphonu a pro další klinické analýzy.
To ovlivní další dva zdravotní trendy:
zlepšení angažovanosti pacienta (tím, že
pomáhá pacientům sdílet data s ordinacemi lékařů) a na pacienta zaměřené lékařské péče v domácím prostředí (snížením potřeby jinak obvyklých návštěv v ordinaci).
Nositelná elektronika:
Mnoho údajů, nedostatek pochopení
Analytici tvrdí, že do roku 2018 se prodá 130 milionů kusů
nositelné elektroniky. Tyto přístroje slibují zlepšení zdraví,
fyzické zdatnosti a celkové kondice. Aby takový vliv měla,
musela by nositelná elektronika říkat lidem něco více než to,
co už vědí.
B R I AN E AST WO O D
K
dyž lidé zjistí, že kromě psaní článků
o IT ve zdravotnictví také běhám maratony, netrvá to dlouho, než se mne
zeptají: „A kde máš fitness monitor?“
To je rozumná otázka. Podle všeho má
dojít k výraznému nárůstu nositelné elektroniky. Společnost Juniper Research očekává, že se do roku 2018 prodá 130 milionů zařízení. IDC tvrdí, že to bude blíže
18
ke 120 milionům kusů, z části proto, že
většina této aktivity se odehraje až po roce
2016. Je zřejmé, že nositelná elektronika
není žádný trik.
Podle všeho je to také dobrá věc.
Obecně lze říci, že čím více lidé znají své
zdraví a celkovou kondici, jak je měří přístroj, na který často zapomínají, že ho vůbec nosí, tím větší je šance na zlepšení jejich zdraví a celkové kondice. Časem to
znamená méně návštěv lékaře, nižší účty
za lékařskou péči, a pokud vše půjde
dobře, také zlepšení kvality života.
Dnes jen jako doplněk
Někdy zklamu lidi prohlášením, že nenosím fitness monitor. Nevyhnutelně se
ptají proč.
Uznávám, že by to mělo smysl. Nebyl
by můj život o něco jednodušší, když by
zařízení automaticky nahrálo čas, vzdálenost, tempo a popis mých běžeckých výkonů na každém kilometru do webové
služby nebo cloudu? Nebylo by to jednodušší, než zapisovat informace, které mé
hodinky posbírají, na lepicí papírky, abych
je mohl použít, když se připojím ke službě
dailymile?
I T V E Z D R AVOT N I C T V Í 2014
ITzdrav-2014-blok.indd 18
09.09.14 12:41
IT VE ZDRAVOTNICT VÍ
Co ještě nevíme, to se nedozvíme
Samozřejmě. Já už ale vlastním hodinky s funkcí GPS. Platí to pro většinu
běžců. (Nemám sice žádný nezvratný důkaz, ale musím opravdu usilovně hledat,
abych našel někoho, kdo na silniční soutěži vybočuje z řady a nenosí hodinky.)
Většina běžců také používá své hodinky až
do úplného zničení a nový přístroj si pořizuje teprve tehdy, až starý definitivně doslouží. (Když také musíte platit za boty,
oblečení, registrace na závodech, za proteinové koktejly a za zářivou vestu, aby
vás řidiči aut viděli i ve tmě, věnujete pozornost tomu, co je podstatné.)
Současné fitness monitory mohou doplnit mé hodinky tím, že měří můj srdeční
tep a úroveň dehydratace při běhu, stejně
jako mohou monitorovat mé spánkové
zvyklosti, takže dělám více, než že bych
jen „naslouchal svému tělu“, když mám
neplánovaný den odpočinku.
Rozhodující je však v tomto vyjádření
slovo „doplnit“. Žádný fitness monitor nenahradí mé hodinky úplně – ne, dokud
nedokáže zobrazit tempo, vzdálenost a dosažený čas najednou, tak abych je viděl
letmým pohledem, když dřu jak mezek
a pot ze mne jen lije. Navíc to musí být za
cenu pod 100 dolarů. (Hodinky, které to
zvládnou a sledují různé nezbytné údaje,
stojí více než 100 dolarů.)
Zdraví je víc než čísla
Ve hře je další faktor. Fitness monitory
a aplikace na sledování fyzické kondice se
obvykle zaměřují na ty, kdo potřebují motivaci – odznak za dosažení vytyčených
cílů uběhnutých kilometrů, pochvalu za
správné stravování, komunitu podobně
smýšlejících osob, které chtějí zlepšit své
zdraví, a především trochu vedení ve všem
uvedeném.
To absolutně není nic špatného. Běžecký plán „Trenér-na-5km (Couch-to-5K)“
a k němu přidružená mobilní aplikace
například pomohly tisícům lidí úspěšně
uběhnout jejich první závod na 5 km.
Málokdo skončí u jednoho závodu. Mnozí
pokračují dále a objeví stejně jako já, že
běhání z vás udělá lepšího člověka a seznámí vás s některými úžasnými lidmi.
Tyto plány a jejich přidružené aplikace
si libují v datech. Opět platí, že na tom
není nic špatného. Jenom to není univerzální motivační prostředek.
Ano, běhám na čas – abych dosáhl cílového tempa podle vlastního tréninkového
plánu, abych překonal svůj rekord v den
závodu a v jistém smyslu abych zpomalil
neúprosné plynutí času. Své hodnoty si
zapisuji, přemýšlím o nich a trénuji,
abych je zlepšil.
Mám ale také další motivy. Běhám,
abych si vyčistil hlavu, mohl přemýšlet
a vyzýval sám sebe. Některé z mých nejúžasnějších okamžiků v tomto roce nebyly
závody, ale spíše dny, kdy jsem čelil polárnímu víru, oblékal si čtyři košile a dva
páry rukavic na 20minutový běh v mrazivém větru jen proto, že jsem mohl. Něco
takového nelze změřit. (Ve skutečnosti to
nebylo možné změřit. Moje staré hodinky,
památka koupená za sedm dolarů den
před mým prvním maratonem v roce
2001, v jeden z těchto chladných lednových dnů zmrzly.)
Data jsou důležitá, ale nemohou –
a neměla by – definovat, kdo jsme.
Takže co mne přiměje nosit fitness monitor? Jednoduše řečeno k tomu potřebuji
důvod. Zatím jsem žádný přesvědčivý nenašel. (Vypadá to, že ho nenašla ani třetina Američanů, kteří přestávají používat
nositelnou elektroniku po šesti měsících
od jejího nákupu.)
Některé společnosti používají fitness
monitory ke sledování kondice zaměstnanců, ale tyto programy se (oprávněně)
mají tendenci zaměřovat na osoby potřebující trochu motivace navíc, a ne
na blázny, jako jsem já, kteří běhají
v zimě, vedru a v dešti. Navíc mohou
mít wellness programy opačný účinek,
pokud se řekněme jaksi očividně zaměří na zaměstnance, kteří potřebují
zhubnout.
Do hry se zapojují také zdravotní pojišťovny, které spolupracují s firmami vyrábějícími nositelnou elektroniku, se začínajícími organizacemi v oblasti zdravého
životního stylu a s dalšími společnostmi
na poskytování celé řady pobídek pro zákazníky, jež propojí aplikace a zařízení se
svými plány zdravotního pojištění. Opět
(oprávněně) platí, že se zaměřují na ty,
kdo potřebují postrčit, a ne na lidi, kteří
již pro svou kondici něco dělají a snaží se
dobře stravovat.
Poskytovatelé zdravotní péče jsou pomalejší.
Je zde velký příslib ve sdílení pacientem dodávaných údajů o zdraví a zdravotní kondici s lékaři, ale je to většinou
jen příslib. Málo pacientů má čas, prostředky a znalosti pro sběr dat a málo lékařů má čas, prostředky a znalosti potřebné k přebírání dat shromážděných pacienty. Pomoci mohou vznikající aplikace
pro oblast zdraví spotřebitelů, ale stejně
tak mohou být matoucí.
Hodnota dat se odvíjí od toho, co
s nimi můžete dělat. Fitness monitor
chrlící všechny druhy dat o zdraví, životním stylu a fyzické kondici přináší hodnotu jen tehdy, když můj pojistitel, moji
lékaři a (případně) můj pečovatel mohou
vidět tato data a upravit můj krátkodobý
i dlouhodobý plán péče. Jak ukazuje prezentace společnosti Rock Health o nositelné elektronice, mnoho ze současných
přístrojů je buďto jednoúčelových, nebo,
jak uvádí David O’Reilly, produktový ředitel společnosti Proteus, se zabývá tím, co
je zřejmé.
Nepotřebuji nositelnou elektroniku,
aby mi řekla, že hodně běhám, hodně se
potím a hodně jím. To je evidentní. Potřebuji, aby mi nositelná elektronika řekla to,
co nevím – a aby to dělala, aniž by to bylo
nepříjemné, rušivé nebo drahé.
Dokud se to nestane, budu používat své
hodinky.
w w w.c i o.c z | w w w.c w.c z
ITzdrav-2014-blok.indd 19
19
09.09.14 12:48
Cyber Security 2014
Odborná konference a doprovodná výstava u příležitosti
Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti
22. října 2014
Odborná konference určená IT profesionálům z firemního sektoru,
státní správy a samosprávy, specialistům z oblasti finančnictví,
průmyslu, internetového průmyslu a všem, kteří chtějí získat
informace o nebezpečí kybernetických útoků a zejména o nástrojích
pro preventivní ochranu a boj s jejich důsledky.
Rámcové
tematické vymezení
konference
f kybernetická bezpečnost a kybernetická kriminalita
f kybernetický útok – forma ekonomické a obchodní
války, popř. války horké
f hardwarová a softwarová zranitelnost
f prostředky predikce, prevence, ochrany a konsolidace
a minimalizace škod
f technologické prostředky versus legislativa
f produkt globalizace versus globální a lokální ochrana
f charakteristika nedávných kybernetických útoků
OBCHODNÍ A OBSAHOVÉ ZÁLEŽITOSTI:
Michaela Dvořáková, e-mail: [email protected], GSM: +420 730 158 775
IDG Czech Republic, a. s., Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5, Česká republika
IČ: 00565211, GSM: + 420 775 423 347, fax: +420 235 520 812
Bližší informace k možnostem partnersví a účasti na uvedeném kontaktu nebo www.eventworld.cz
www.idg.cz/www.eventworld.cz
ITzdrav2014-obalka.indd ob4
CyberSecurity-MS_inzerat_210x295_09_2014.indd
2
www.microsoft.cz/velkespolecnosti
09.09.14
13:28
9/8/14 8:00
PM

Podobné dokumenty