Výroční zpráva o činnosti

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva o činnosti
Výroční zpráva o činnosti
_________________________________________
Dětský domov a Školní jídelna,
Ostrava – Slezská Ostrava, Bukovanského 25,
příspěvková organizace
školní rok 2007 / 2008
_____________________________________
1
Základní údaje
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
Zřizovací listina ev. č. ZL/051/2001 ze dne 21. 06. 2001 a úplného
znění na základě svého usnesení č.13/1174/1 ze dne 21.9.2006
Právní forma: Příspěvková organizace
Název :
Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava – Slezská Ostrava,
Bukovanského 25, příspěvková organizace
Adresa:
Bukovanského 25, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO:
619 89 321
Identifikátor zařízení: 600 031 691
Odloučené pracoviště – 3. rodinná skupina
zařazeno do sítě škol od 01. 11. 2004
adresa: 712 00 Ostrava-Muglinov,
U Kapličky 4
Kontakt:
telefon:
596 242 598
596 240 582
596 241 272 – odloučené pracoviště
fax:
596 241 065
[email protected]
e-mail adresa:
[email protected]
www:
www.ddov-bazaly.cz
Kontaktní pracovník: Bc. Dagmar Nosálová, ředitelka
Mgr. Dagmar Šamajová, zástupce ředitele
Pavlína Vrátná, DiS., sociální pracovnice
Stanovená kapacita : 24 dětí
Lůžková kapacita : 26 lůžek
__________________________________________________________________
Bankovní spojení
: Komerční banka Ostrava,a.s., č.účtu 16132-761/0100
__________________________________________________________________
Dispozice:
Budova, vilový dům - rok výstavby 1932, tři podlaží
Odloučené pracoviště - dvě bytové jednotky,
dvě samostatné garáže
Zahrada
výměra
Ostatní plocha
výměra
287 m2
183 m2
1.224 m2
1.211 m2
2
Č.j. DD/01/ 864 /08
Výroční zpráva o činnosti
Dětského domova a Školní jídelny,
Ostravy-Slezské Ostravy,
Bukovanského 25, příspěvkové organizace
Zprávu předkládá :
Bc. Dagmar Nosálová,
ředitelka zařízení
3
Osnova :
1. Základní charakteristika domova ……………..
5
2. Systém umístění dětí
……………..
6
3. Pěstounská péče
……………..
7
4. Kontakty s rodiči, návštěvy
……………..
7
5. Věková skladba dětí
……………..
8
6. Školní docházka, studium
……………..
9
7. Změny dětí během roku
……………..
12
8. Zájmová činnost
……………..
12
9. Spoluspráva
……………..
13
10. Aktivity během roku
……………..
14
11. Prevence sociálně patologických jevů ………..
16
12. Zaměstnanci
……………..
17
13. Základní údaje o hospodaření zařízení …..…..
20
14. Budova, pozemky
…………….
21
15. Návštěvy, kontroly
…………….
21
16. Sponzorské vztahy
…………….
22
17. Poskytování informací
…………….
23
18. Zpětná vazba
…………….
24
19. Závěr
……………..
25
4
1. Základní charakteristika domova
Dětský domov je zařízení, vzniklé za účelem péče o děti v prostředí obdobném
jako v rodině.
Hlavní náplní je zajišťování výchovné, hmotné a sociální péče nezletilým
osobám, a to na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžném
opatření.
Vždy je prioritní především zájem o jejich zdravý vývoj, řádnou výchovu a
maximální úroveň vzdělání.
Dětský domov tak činí v období, kdy nemůže být dítě ze závažných důvodů
vychováváno ve vlastní rodině a nemůže být osvojeno, nebo umístěno v jiné formě náhradní
péče. Úmrtí rodičů je také dalším důvodem pro umístění do ústavní výchovy.
Dětský domov zastupuje nejbližší příbuzné a přibližuje dětem rodinné zázemí.
V Ostravě-Slezské Ostravě vznikl dětský domov v roce 1947. Po celou
dlouhou dobu poskytuje potřebnou péči dětem. V současné době je stále více
krátkodobým zázemím pro děti, kterým se otevírá možnost přejít do pěstounského,
nebo adoptivního vztahu.
Dětský domov je určen dětem ve věkovém rozpětí 3 – 18 let, nebo do doby,
než se ukončí vzdělávání, potřebné pro uplatnění v životě.
Kapacita dětského domova stanoví nejvyšší počet dětí na 24 při lůžkové
kapacitě 26 míst.
_____________________________
Děti žijí ve třech rodinných skupinách. Uskupení je heterogenní. Sourozenci
žijí pospolu.
Ústavní výchova se řídí zákonem č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č.
109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Všechny děti mají k dispozici velký rodinný dům a kolem rozsáhlou zahradu.
Budova poskytuje veškeré zázemí, běžné v rodinách. Součástí je i kuchyň a jídelna,
která zajišťuje celodenní stravu.
Jednotlivé rodinné skupiny získaly více samostatnosti i odpovědnosti
odděleným finančním hospodařením. Stejně tak i činnostmi ve vlastních prostorách,
vařením, nakupováním a hlavně vztahem ke svému zázemí.
_____________________________
Dle znění vyhlášky č. 334/2003 Sb. lze zřizovat rodinnou skupinu i v běžné
bytové jednotce. Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje ze dne 10. 06. 2004, bylo
zřizovatelem zakoupeno do vlastnictví Moravskoslezského kraje bytové zázemí poblíž
5
dětského domova. Na základě přiznané výjimky MŠMT mělo ve třetí rodinné skupině
možnost soužití 10 starších dětí. Tato výjimka platila do listopadu roku 2007. Od
tohoto data obývá bytové prostory osm dětí včetně dospělých studentů.
Odloučené pracoviště bylo zařazeno do sítě škol k 1. listopadu 2004.
Třetí skupina takto obývá dvě bytové jednotky splňující všechna hygienická
kritéria. Své pokoje tam užívají převážně starší děti. Studenti a učni. Společně s dětmi
je přítomen vždy jeden pedagog.
Odloučené pracoviště je vzdáleno cca 10 minut pěší chůze od hlavní budovy.
2. Systém umístění dětí
Děti mohou být umístěny do dětského domova pouze na základě rozhodnutí
soudu, a to předběžným rozhodnutím, nebo rozsudkem o ústavní výchově. Všechny
děti k nám přicházejí určením z Dětského diagnostického ústavu, základní školy
a školní jídelny v Bohumíně- Šunychlu.
Dětský domov vytváří zázemí primárně pro děti, které jsou bydlištěm
především v Moravskoslezském kraji.
Po dosažení zletilosti mohou dospělé děti opustit ústavní zařízení a přejít do
samostatného života. S dětmi, které dosáhly plnoletosti, a chtějí z důvodu dokončení
profesního zaměření pobývat nadále v dětském domově, sepisujeme Dohody o dalším
setrvání.
K 31. 08. 2008 je v zařízení celkem 24 dětí. Z toho 22 dětí s nařízenou ústavní
výchovou, 1 dítě na základě předběžného opatření. S jedinou plnoletou dívenkou je
sepsána Dohoda o setrvání. Důvodem je probíhající příprava na budoucí povolání.
Úroveň sociálních spisů, na úseku dodržování platných zákonů ve vztahu
k umístěným dětem, dochází pravidelně čtvrtletně na zařízení kontrolovat státní
zástupce Okresního státního zastupitelství v Ostravě. V roce 2007/2008, proběhly
kontroly bez zjištěných nedostatků.
V pravidelných intervalech navštěvují
naše zařízení sociální pracovníci
z OSPODu /oddělení sociálně právní ochrany dětí/ z místa trvalého bydliště dětí.
Kontrolují péči o umístěné děti. Konzultují možnosti jejich umístění do pěstounské,
či adoptivní péče, zdravotní stav, kontakty s rodinou, školní úspěchy a další napojené
činnosti . Mají zájem na uplatnění dětí v životě i po ukončení ústavní výchovy .
Dětský domov spolupracuje s pověřeným koordinátorem spádového dětského
konzultacích zaměřených na tvorbu
diagnostického ústavu. Uplatňuje se při
individuálních programů rozvoje osobností dětí, ale případně i na rozboru problémové
situace dítěte a návrhů vhodných postupů při řešení některých výchovných problémů
u dětských jedinců.
6
3.
Pěstounská péče
Děti, o které dlouhodobě neprojevuje vlastní rodina zájem, mají možnost
vyrůstat v pěstounské rodině, případně v adoptivní rodině. Do procesu výběru
pěstounského vztahu vstupují psychologové, sociální pracovnice a další odborníci,
kteří tak odpovědně zajistí náhradní rodiče.
Není vždy snadné získat pěstouny, kteří trpělivě tolerují vzdělávací, mentální
smyslové i tělesné handicapy některých dětí. V současnosti se usiluje o vyhledání
vhodné rodiny u dvou dětí.
O výběru nové rodiny nerozhodují pracovníci dětského domova, mají pouze
konzultační hlas.
Většina ostatních dětí již nemá předpoklad zakotvit v náhradních rodinách.
Odborný psycholog posoudil perspektivu nového zařazení
negativně.
Nezanedbatelnou roli hraje věk dětí, kterým je 15 a více. V omezené míře se
vyskytují u nás i děti, které jsou věkem ještě zařaditelné, ale odmítají možnost
náhradní rodiny. Další obtížnou překážkou jsou vícečetná sourozenecká uskupení.
Přehled dětí, u kterých by byla žádoucí pěstounská vazba, je pravidelně
předkládán sociálnímu odboru krajského úřadu. Individuálně je prováděna konzultace
se sociální pracovnici, která vede v terénu spis o dítěti.
V období tohoto školního roku byla příznivá situace pro 3 děti, které
ukončily pobyt u nás a vrátily se do vlastní rodiny k rodičům.
4. Kontakty s rodiči, návštěvy
I po vřazení dětí do dětského domova je kontakt rodičů a příbuzných s dětmi
stále žádoucí. Snahou dětského domova je pochopitelně úprava poměrů doma tak, aby
se dítě mohlo vrátit zpět k rodičům, nebo zákonným zástupcům.
Vítány byly návštěvy příbuzných, krátkodobé pobyty dětí doma, ale také
souvislejší období pobytu v atmosféře rodiny o prázdninách. Návštěvy byly a jsou
motivem pro dospělé zákonné zástupce k urychlenému napravení špatných poměrů.
Zákonným zástupcům jsou 2x do roka podávány zprávy o prospěchu, zdraví,
zájmové činnosti a chování jejich dětí.
V uvedeném období měly téměř všechny děti kontakty s příbuznými. Pouze
dva chlapci, blízcí plnoletosti, nemají žádné vztahy s vlastní rodinou. Důvodem je
jejich osobní odmítání jakéhokoliv setkání, byť i písemného.
7
Všechny pobyty byly písemně schváleny sociálními pracovnicemi z místa bydliště
dítěte.
Jak již bylo uvedeno, zákon o sociálně právní ochraně dětí ukládá sociálním
pracovnicím čtvrtročně navštěvovat děti v dětských domovech. Kontakty se velmi
osvědčily a zdárně pokračují.
Do zařízení docházejí za dětmi jejich kamarádi, spolužáci, přátelé. Stejně tak
mohou naše děti navštěvovat své kamarády u nich doma.
Podporované jsou návštěvy vedoucích a přátel, kteří navázali kamarádské kontakty
s dětmi, ať již na letních táborech, jazykových kurzech či dalších zájmových
aktivitách.
Velmi dobré vztahy má náš dětský domov s Ostravskou univerzitou, sociálně
právními i pedagogickými školami. Jejich studenti vykonávali praxi v rámci ústavní
výchovy a děti byly rády v kontaktu s mladou generací.
Ředitelka zařízení
přednášela o ústavní problematice v dopoledních
návštěvách jednotlivým třídám. Na požádání studijních vedoucích a v rámci
dlouhodobých kontaktů, přiblížila tuto širokou oblast ústavní výchovy studentské
veřejnosti.
Veškeré návštěvy za dětmi, v rámci dalších aktivit, jsou zaznamenávány
v návštěvních knihách a zdokumentovány podpisem.
5.
Věková skladba dětí
Věkové složení dětí k 1. 9. 2007
MŠ
1
ZŠ
15
SOU
3
SŠ
3
VŠ
1
Celkem:
23
Chlapců…………………………….….10
Děvčat…………………………………13
Věkové složení dětí k 31.8. 2008
MŠ
1
ZŠ
14
SOU
6
SŠ
2
VŠ
1
Celkem:
24
Chlapců………………………………..10
Děvčat…………………………………14
8
Školní docházka, studium
6.
•
Mateřská škola
Základní škola pro sluchově postiženě a Mateřská školka pro sluchově postižené,
Spartakovců 1153, Ostrava-Poruba.
•
Základní škola
ZŠ Bohumínská 72, Ostrava-Slezská Ostrava,
ZŠ Pěší 71, Ostrava-Muglinov,
ZŠ U Kříže 166/28, Ostrava-Michálkovice,
ZŠ Nádražní 117, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
ZŠ Karasova 6, Ostrava -Mariánské Hory,
ZŠ Karla Pokorného 1382, Ostrava-Poruba,
ZŠ Na Vizině 28, Ostrava-Slezská Ostrava,
ZŠ Kounicova 1320/2, Moravská Ostrava,
Spec.škola pro sluchově postiženou mládež, Spartakovců 1153, Ostrava-Poruba.
Naplněnost školních tříd, při vřazení nových dětí během školního roku,
neumožňovala vždy docházku v místě spádové školy. Část školních
zařízení je
nedaleko dětského domova, jiná jsou v dosahu městské hromadné dopravy.
Mezi základními školami jsou zahrnuty i třídy, které se dříve nazývaly
zvláštními, nebo speciálními. Tento typ školy navštěvovalo ve školním roce 5 dětí.
•
Učňovské obory byly vybrány dle zájmů a studijních předpokladů našich dětí:
Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně - Obor malíř a natěrač
Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně - Obor kuchařské práce
SOU společného stravování, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka – Obor
Číšník – servírka
SOU společného stravování, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka – Obor
kuchařské práce
•
1x
1x
1x
1x
Maturitní, středoškolské vzdělání
Výchovná a humanitární činnost – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
v Bohumíně, Revoluční 529
1x
Podnikání - SOU Dakol, s.r.o, Petrovice u Karviné 570
1x
Gymnázium, Slezská Ostrava-Hladnovská 35, šestileté gymnázium s rozšířenou výukou
španělského jazyka
1x
9
•
Vysokoškolské vzdělání
Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta – Obor aplikovaná ekologie
1x
Studium s maturitou ukončila 2 děvčata. Jedna z dívek se rozhodla odejít do
vlastního života ke konci roku 2007 a druhá ukončila pobyt v červenci 2008.
Přihlášku pro vysokoškolské vzděláni si podaly obě.
Neslyšící děti
Velmi náročná je pro nás práce s neslyšícím chlapcem, který u nás pobývá již
sedmým rokem. Začátkem nového školního roku přišla jeho mladší sestra, u které
je stejné sluchové postižení. Chlapec v tomto školním roce úspěšně zakončil pátý ročník
Speciální školy pro sluchově postižené.
V domově pobýval téměř rok další chlapec se sluchovým handicapem. Nebylo
v našich možnostech zvládnout jeho rozsáhlé poruchy chování s agresivními prvky.
V dubnu 2008, po ukončení diagnostického pobytu, byl přemístěn do Dětského domova
se školou ve Slaném.
Víceletá docházka vychovatelů do kurzu znakového jazyka se skvěle zúročila.
V dalších letech se budeme snažit v maximální míře zapojit do výuky znakového
jazyka další naše pedagogy. Přicházejí k nám častěji děti, které mají sluchový handicap.
Cílem je, aby se komunikace s neslyšícími dětmi nestávala barierou, ale byla
přirozenou součástí běžného života v našem dětském domově.
Mimořádné doprovody
Náročná byla taktéž péče o čtyři děti, které docházely do Základní školy
Na Vizině, a to do třetí, čtvrté, šesté a osmé třídy. Tyto děti bohužel nebyly schopné
samostatné docházky do vyučování. Spolupráce s ostatními dětmi nebyla možná. Stále
byly a tedy jsou doprovázeny ráno i po vyučování pedagogy.
Podobně tomu bylo i v případě doprovodu jedné dívenky, které byla vřazena
do speciální třídy při ZŠ K. Pokorného v Ostravě-Porubě. Denní doprovod byl nezbytně
nutný tam i zpět do I. Pololetí. Posléze dostala důvěru a do školy dojížděla samostatně, i
když také s občasným záškoláctvím.
Většina školních výsledků je na standardní úrovni. Velice pěkných hodnocení
dosahují naší studenti.
Studenti, docházející do maturitních zaměření i vysokoškolského oboru, nám přináší
radost. Jsme rádi, že děti nyní dovedou ocenit dosažené vzdělání, završené maturitou,
případně vysokoškolským diplomem.
10
Úspěchy dětí v samostatném životě
Podle ověřených informací máme příjemné zprávy. Dívenka, která odešla
z domova před třemi lety, úspěšně ukončila první ročník studia na Ostravské univerzitě,
obor učitelství pro I. stupeň.
Její sestra, která s ní odešla současně , měla završený učební obor „pomocné
práce kuchařské“. Poté nastoupila na tříletý učební obor, a to kuchařka na Střední škole
hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích. Úspěšně jej zakončila řádným
výučním listem. Nyní nastoupila do pracovního procesu v ÚSP v Ostravě-Muglinově.
Studium na Ostravské Univerzitě, na oboru vychovatelství, taktéž dokončila další
dívka, která prožila u nás patnáct let . Byla nejmladší ze čtyř sourozenců.
Opakování třídy
V novém školním roce musela opakovat 8. ročník jedna žákyně. Další učenka
dospěla ke změně učebního oboru a přestoupila na jiné učiliště. První ročník byl pro ni
úspěšný. Dětem se snažíme dodat elán pro hodnotnější výsledky a individuálně s nimi
budeme i nadále pracovat.
Logopedie
Soustavnou logopedickou péči vyžadovaly v docházkách u klinického
logopeda tři děti.
Diagnostický pobyt
Na diagnostický pobyt byli umístěni z výchovných důvodů chlapec a dívka.
Po ukončení pobytu, dle závěru odborníků, byl chlapec přemístěn do dětského domova
se školou. Dívenka se vrátila zpět k nám.
Pedagogicko-psychologická poradna
Vyšetření na pedagogicko-psychologické poradně ve školním roce 2007/2008
se neuskutečnilo. Pouze jsme spolupracovali na písemné a telefonické formě.
11
7.
Změny dětí během roku
K prvnímu září 2007 jsme zahájili provoz s počtem 23 dětí.
Příchody:
12. 09. 2007 ……..….. příchod 16-leté dívenky z rodiny
1
14. 09. 2007………..... příchod 4-leté dívenky z rodiny
1
26. 02. 2008…………. příchod 16-leté dívenky z DDÚ Bohumín
1
11. 03. 2008…………..příchod 14-letého chlapce z DDÚ Bohumín 1
23. 05. 2008…………..příchod 11-leté dívenky z DDÚ Bohumín 1
25. 06.2008………….. příchod 12 – letého chlapce z DDÚ Bohumín1
14. 08. 2008…………. příchod 10-leté dívenky z rodiny
1
Odchody:
13. 12. 2007…………. odchod 4 letého chlapce k matce
19. 12. 2007 ………… odchod 20 leté dívky do vlastního bytu
14. 04. 2008….……… odchod sourozenců, 12-letá
a 9-letá k matce
14. 04. 2008………… odchod 14 letého chlapce, přemístěn do DD
se školou
31. 07. 2008………… odchod 19-leté dívky do vlastního bytu
1
1
2
1
1
K 31. srpnu 2008 zůstalo v péči zařízení 24 dětí.
8.
Zájmová činnost
Dětem v dětském domově je v nejvyšší dostupné míře umožněno rozvíjet své
nadání v činnostech, o které projevily zájem a mají alespoň minimální předpoklady pro
zvolenou činnost. Kromě vzdělanosti, což je jeden z pilířů kvalitní výbavy
odcházejících dětí, je dalším péče o fyzickou kondici a vštípení základů zdravého
životního stylu. Proto jsou zcela neodmyslitelné volnočasové aktivity dětí. Zájmové
činnosti mohou děti provozovat na základních školách, ZUŠ, DDM, SOŠ a SOU,
a v sportovních organizacích.
Docházka 2007/2008:
Dům dětí a mládeže
Ostrčilova ul.
-
břišní tance
1 dívka
-
taneční kroužek
4 dívky
12
TJ Sokol Ostrava
Rapid Muglinov
TJ Heřmanice
Základní školy
Základní umělecká
Škola U Jezu,Ostrava
-
házená
1 chlapec
-
kopaná
kopaná
1 chlapec
1 chlapec
-
kroužky počítače
1 dívka
-
floorbal
výtvarná výchova
zdravověda
kroužek literárního četní
1 chlapec
3 děti
1 chlapec
1 dívka
-
keramika
5 dětí
-
Děti využívají nejen knihovnu v zařízení, ale navštěvují další knihovny v okolí
domova a školy.
Často se vyjíždělo v době víkendu, prodlouženého volna na turistické výlety,
chodili jsme pravidelně plavat, v zimním období bruslit. Jsme obvyklými návštěvníky
divadel a kin. Využíváme často levných, či bezplatných pozvání.
Na zahradě máme políčko, kde děti samy zkoušely pěstovat zeleninu i květiny.
Květinami jsou osázeny také truhlíky v oknech a na balkonech.
V budově je několik akvárií, kde žily želvy, rybičky, křečci. Již osmým rokem
se děti staraly o psa. Fenka, která byla převedena z městského útulku je křížencem
belgického ovčáka. Je to mimořádně hodný tvor a děti na ni nedají dopustit.
9.
Spoluspráva
Na našem zařízení funguje dětská samospráva. Spolupracuje s vedením
dětského domova na mnoha plánech a je nápomocna svým názorem. Děti již po letech
fungování ví, že i na jejich pohledu a vnímání nám hodně záleží a nejsou nám lhostejné
jejich postoje. V některých situacích jsou schopny ovlivnit plánované činnosti.
Mimo schůzky spolusprávy se konají pravidelně společné pohovory
s ředitelkou zařízení, metodikem prevence a vychovateli. Děti jsou informovány
o důležitých ekonomických a organizačních aspektech, výchovných a vzdělávacích
počinech.
13
10.
Aktivity během roku
Během celého roku jsou s dětmi konány různé aktivity a podnětné činnosti.
Zúčastňovali jsme se akcí, které jsou domluveny v rámci kontaktů dětských domovů
v kraji, či dále v republice. Především sportovní utkání jsou často obsazována našimi
reprezentanty. Poloha našeho domova ve městě je výhodou při účasti na mnoha
kulturních, sportovních a společenských prezentacích.
Krátkodobější činnosti, účast :
-
Projekt Nadace Terezy Maxové – Šikovné ručičky, prodejní trhy v Praze
Návštěva výstavy „ BODIES“ v Praze
Sportovní den Slunečnice dětem pořádaný ve Frýdku-Místku
Setkání s královskou Výsostí Princeznou Annou na zámku v Lánech
září
-
Návštěva koňského útulku ve Velkých Albrechticích
Návštěva zámku v Kuníně u Nového Jičína
Návštěva města Opavy, Ptačí vrch, Slezské divadlo, Opavské muzeum
Výjezd s AKlubem do Jeseníků
Výlet do Bohumína,poznávání města, návštěva Aquacentra
Sportovní soutěž Železný chlapec a dívka
říjen
listopad
- Moravskoslezské zemské finále MISSIS 2008 v Ostravě, Dům kultury Akord
- Slavnostní otevření sportovního centra Ještěrka v O.-Bártovicích
- Vánoční koncert Petera Dvorského, Dům kultury O.- Bártovice
prosinec
-
Sportovní akce, zápas ve stolním tenise v Novém Jičíně
Mikulášská nadílka na Slezskoostravském hradě
Výtvarná soutěž, celorepubliková o nejkrásnější vánoční ozdobu
Kulturní vystoupení dětí pro seniory v LDN V O.-Radvanice
Účast na basketbalovém utkání I.ligy mužů, Čas Aréna
Výstava betlémů, Muzeum Hlučínska
Výtvarná soutěž, námět na Novoroční zdravici
Pozvání do hotelu Imperiál, oběd pro děti z dětských domovů
Výlet na Pustevny – Ledové Království
leden
Plavání v Aquaparku Olešná, Frýdek – Místek
únor
Návštěva Minikina Kavárna v Ostravě
Návštěva Ing.Jaroslava Palase za myslivecká sdružení v kraji
Návštěva Technického muzea v Kopřivnici, období zimních prázdnin
Výtvarná soutěž, o nejkrásnější velikonoční kraslici.Zasláno do Mariánských Lázní
Účast na Republikovém finále v soutěži MISSIS 2008 v Chomutově. Na pozvání.
březen
- Basketbalové utkání NH Ostrava-BK Děčín, Čas Aréna
- Country bál ve Vratimově
- Velikonoční pobyt všech dětí v rámci svátečních dnů v Bolaticích u Opavy
- Nejmilejší koncert 2008, pověření od FICE , pro organizaci soutěže mezi
dětskými domovy /náročná akce uspořádaná v Domě kultury města Ostravy,
účast téměř třista hostů a dětí
14
duben
- Celodenní výlet všech našich dětí na výjimečnou výstavu artefaktů z lodi
TITANIC pořádanou v Brně
- Návštěva hradu Špilberk včetně podzemních kasemat
- Plavecké přebory Dětských domovů v Opavě, účast a umístění dětí
- Chopinovské nokturno, koncert v O.-Bartovicích, účast všech větších dětí
- Vědomostní soutěž v poznávání květin, vyhlášení soutěže pro naše děti
květen
- Cyklistická soutěž a duatlon v Čeladné
- Projekt Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou, úvodní kolo v DD
- Floorballový turnaj Dětských domovů v Moravskoslezském kraji
- Akce Studia WELLA Professionals v budově dětského domova
- Projekt vagón, výstava Muzea SNP o holocaustu v letech 1939-1945
červen
- Den dětí v ZOO Ostrava
- Zábavný program Kouzelná školka s Michalem Nesvadbou v divadle loutek
- Přátelský turnaj v kopané, slavnostní otevření hřiště na ZŠ Hrdličkova
- Den policie, policisté v akci na Slezskoostravském Hradě
- Cirkusové představení
- Výšlap s dětmi na „Ostravskou sopku“
- Zakončení školního roku- opékání makrel na zahradě dětského domova
-
V rámci pozvání Nadace Klausových pro jednu ze studentek, bylo jí umožněno
získat řidičský průkaz
červenec
-
Účast na Shakespearovských slavnostech na Slezskoostravském hradě. Na pozvání
Nadace OKD.
Dlouhodobější pobyty:
1. Letní tábor Sloup
2. Letní tábor Štramberk
3. Ozdravovna Metylovice
4. Turisticky zaměřený pobyt na Hadince
5. Sportovní soustředění na Hadince
6. Letní tábor Kyčera – Těšínské Beskydy
7. Turistický pobyt ve Vysokých Tatrách
12. 7. – 26. 7. 2008
14. 7. – 26. 7. 2008
01. 7. – 30. 7. 2008
13. 8. – 19. 8. 2008
14. 8. – 18. 8. 2008
01. 8. – 10. 8. 2008
24. 8. – 30. 8. 2008
účast
účast
4 dětí
12 dětí
5 dětí
17 dětí
1 dítě
20 dětí
24 dětí
Velmi výjimečný pobyt v závěru prázdnin byl dlouhodobě pečlivě připravovaný.
výjezd do zahraničí na Slovensko. Do centrálních Vysokých Tater a nejkrásnějších míst
se dostalo všech našich 24 dětí. Náročné túry zdolaly i menší děti a všichni si odvezli
nezapomenutelné zážitky.
15
Období Vánoc je pro nás obdobím radosti a tajemného očekávání. Všichni
je společně, i se zaměstnanci, slavíme několik dnů před oficiálním termínem. Děti
mohou následně vánoční prázdniny prožít se svými blízkými. Program veselého
zaměření, zpívání, tradic a dárků, je pro děti šťastným obdobím.
Přesto u nás, v období vánočních svátků, bohužel zůstalo pět dětí. Všichni jsme
se snažili navodit dětem milou a příjemnou sváteční atmosféru.
Každoročně v období vánoc jsem pozvání na různé charitativní akce. Společně
s dětmi chodíme do divadla, koncerty a jiné společenské akce, kterých se velmi rádi
účastníme. Vždy se setkáme s dobrými lidmi a zajímavými hosty.
11. Prevence sociálně patologických jevů
V souladu se strategií sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže, je na
našem domově realizována školní preventivní strategie, která je rozpracována v plánu
na jednotlivé měsíce.
Vyhodnocení za školní rok 2007/2008 nepřineslo žádné vážné opatření.
V oblasti kriminality, delikvence, patologického hráčství, zneužívání návykových látek,
šikany a další formy násilného chování, vandalismu, kouření, alkoholismu, rasismu,
xenofobie, intolerance a antisemitismu, virtuálních drog /počítače, televize, video,
mobilní telefony/ jsme neshledali a neřešili žádné přestoupení běžné morální normy.
Velkým přínosem pro naše děti je spolupráce s Městskou policii Ostrava,
s Klubem mladých „Bunkr“ v Třinci, pracovištěm Renarkonu, s Ostravskou univerzitou.
Skvělými se nám jeví besedy, přednášky na aktuální témata, návštěvy odborných
pracovišť, projekty určené dětem s institucionální výchovou.
Kulturní obohacení, lidové tradice, zvyky, znalost problematiky národnostních
menšin, upevňování přátelství, pěkné vztahy, vše přispívá k rovnováze v dospívání.
Nejdůležitějším momentem, ale zůstává stále vlastní příklad všech zaměstnanců
dětského domova, dobře a důsledně volený program.
Útěky
V průběhu školního roku 2007/2008, došlo k útěkům u tří dětí. Dívenka byla
ve spolupráci s Policií ČR nalezena a bez újmy na zdraví vrácena do dětského
domova. Důvodem bylo, dle jejího sdělení, potřeba uchýlit se k blízké osobě. Hlavní
podstatou byl nezájem o školní docházku. Děvče bylo po návratu přemístěno na
diagnostický pobyt. Po ukončení pobytu byla zpět vřazena do našeho domova.
Dalším dětem, chlapci a dívence nestačila doba vymezené vycházky a vrátili se
později. Než se stačili vrátit byl pořízen ohlašovací zápis na Policii.
16
Velice nás mrzí toto nezvyklé a nepochopitelné chování. Ostatní děti se straní
jedinců s takto špatně zaměřeným chováním.
Další závažnější pochybení u dětí staršího věku je problém kouření. Nové děti
posílily tento negativní fenomén svým návykem vzniklým před vstupem do ústavní
výchovy. Odradit je se bohužel nedaří.
Dětský domov spolupracuje s odbornými pracovníky v oboru psychologie
a psychiatrie. Všichni doceňujeme odborné rady a následné vedení dětí dle doporučení.
Ve školním roce 2007/2008 bylo evidováno u dětského psychiatra 10 dětí.
Důvody návštěv bývaly stále závažnější, vycházely z původních podkladů pro umístění
v ústavní výchově a jsou vystupňovány dalšími následně zjištěnými problémy.
Krátkodobé pobyty v odborné léčebně v Opavě danou situaci neřeší. Je tak mnohdy
obtížné věnovat péči všem dětem ve skupině, pokud některý jedinec v rámci své
psychiatrické diagnózy váže péči převážně na sebe.
Úrazy
Úrazů dětí během školního roku bylo celkem 7. Pro žádný z nich nebylo nutné
vyhotovit Záznam o úraze.
12.
Zaměstnanci
Složení:
1
ředitel
9
vychovatelů
1 žena
1 žena
1 žena
1 žena
1 žena
1 žena
1 žena
VŠ – speciální pedagogika pro výchovné pracovníky,
34 let pedagogické praxe
VŠ – vychovatelství s pracovně terapeutickým zaměřením.
Celoživotní vzdělávání – obor speciální pedagogika, 18 let praxe
VŠ – speciální pedagogika pro výchovné pracovníky,
28 let pedagogické praxe. Současně vysokoškolské studium.
SŠ – gymnázium. Střední pedagogická škola. Celoživotní
vzdělávání – obor speciální pedagogika. 28 let praxe
SŠ – střední pedagogická škola, 38 let praxe
SŠ – gymnázium. Doplňkové pedagogické studium. Celoživotní
vzdělávání – obor speciální pedagogika, 12 let praxe. Současně
vysokoškolské studium.
VŠ – speciální pedagogika pro výchovné pracovníky
VŠ – učitelství odborných předmětů, Celoživotní vzdělávání –
obor - speciální pedagogika 1 rok praxe. Současně následné
vysokoškolské studium.na VŠ – speciální pedagogika pro
výchovné pracovníky. 1 rok praxe.
17
1 muž
1 muž
4,5
SŠ – střední průmyslová škola, Celoživotní vzdělávání – obor
speciální pedagogika, 4 roky praxe
VŠ – sociální pedagogika, Celoživotní vzdělávání – obor
speciální pedagogika . 1 rok praxe.
pracovnice sociální péče – pečovatelky
1 žena
1 žena
1 žena
1 žena
1 žena
ÚSO - maturita, ekonomická škola
ÚSO - maturita, podnikání v oboru
ÚSO – maturita, střední škola oděvní
ÚSO -maturita, střední škola oděvní. Nyní pokračování ve
vysokoškolském studiu
ÚSO -maturita, výchovná a humanitární činnost. Pokračování
ve vysokoškolském studiu
1
ekonomka
0,25
pokladní
0,75
sociální pracovnice
VOŠ – sociální práce, 5 roků praxe, současně studující VŠ
0,75
vedoucí jídelny
ÚSO – učební obor kuchař. Doplněno maturitou.
26 let praxe
1
kuchařka
SO – učební obor kuchařka
27 let praxe
1
kuchařka
SO - učební obor kuchařka
13 let praxe
0,75
pradlena
švadlenka
0,5 úvazek
0,25 úvazek
0,75
uklízečka
SO - učební obor
0,75
údržbář
SŠ - střední průmyslová škola, vyučen v elektro
Fyzický počet osob
Přepočtený stav
ÚSO – střední vzdělání s maturitní zkouškou- ekonomické
zaměření, 25 let praxe
VOŠ - sociální práce, současně studující VŠ
23
21,5
18
Zaměstnanci zůstávají téměř ve stejném obsazení jako v loňském roce.
V říjnu odešel pedagog, jenž neměl požadované vzdělání. Vystřídal jej opět muž, a to
s vysokoškolským vzděláním.
Úspěchem je setrvání mužů-vychovatelů v pedagogické profesi. Muž zde
pracuje také na pozici údržbáře.
Zaměstnanci se během roku zúčastňují různých vzdělávacích aktivit.
Vědomosti pak dále uplatňují v práci s dětmi.
Další vzdělávání jsou přínosná nejen pro výkon profese, ale i pro rozvoj
osobnosti. Využíváme programů vzdělávacích a školících organizací, kterým byla
udělena akreditace MŠMT ČR. DVPP byla využívána především z nabídek KVIC
Nový Jičín, FAKTA, RESK, ANAS, NIDV a FICE.
Provozní pracovníci se proškolovali v přednáškách s náplní jejich profese.
Během roku absolvovali :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Proč často ztrácíme energii a sílu
Adventní vazba
Aplikace akrylových barev – vánoce
Komunikace pedagoga s rodiči
Jedná ruka netleská
Trenažér
Country tance II
Sekty a netradiční náboženské skupiny
Konference-funkční gramotnost a vzdělávání Rómů
Velikonoční krasličení
Hry s hudbou
Prevence užívání návykových látek
Školení BOZP
Vliv cannisterapie
Rozvoj sociálních dovedností
Agrese a agresivita u dětí a mládeže
Aktivně proti stresu
Seminář k vazačství - velikonoce
Hry jako prevence
Country tance III
Vyjednávání a řešení konfliktů formou mediace
Neukázněný a neprospívající žák
Zdravotník
Celostátní setkání ředitelů FICE / federace dětských domovů/ - možnosti
výchovy dětí mimo primární rodinu
Pracovní řád pro zaměstnance škol
Platy a platové předpisy FKSP a sociální fondy
Odborná příprava preventistů PO
Ostravská Univerzita v akademickém roce 2006/2007 otevřela nový studijní
obor-Metodik prevence sociálně-patologických jevů. Na našem zařízení pracuje
19
metodik prevence patologických jevů, který studium úspěšně v tomto školním roce
zakončil.
Vysokoškolské studium speciální pedagogiky dokončila jedna vychovatelka,
Další studuje navazující magisterské studium, dvě pracovnice sociální péče si doplnily
maturitu, sociální pracovnice absolvuje vysokoškolsky zaměřené sociální studium.
Na školení bylo v roce 2007
13.
vynaloženo pro pedagogy 33.620,- Kč
provozní pracovníky
8.342,- Kč
Základní údaje o hospodaření zařízení
Dětský domov je příspěvková organizace. Hlavním posláním je – výchova
dětí a příprava do budoucího života. Hlavním příjmem organizace jsou dotace od
zřizovatele – Moravskoslezského kraje a finanční dary od jiných subjektů.
Finanční prostředky od zřizovatele jsou dány závaznými ukazateli, a to pro
přímé náklady a dále pro provozní náklady.
Z přímých nákladů se hradí mzdy pracovníků včetně jejich odvodů a ostatní
neinvestiční náklady. Výše mzdových prostředků je stanovena dle kapacity dětského
domova.
Provozní náklady slouží na pokrytí nákladů na zabezpečení chodu budovy.
Tvoří je především spotřeba energií, vody, plynu, dále revize, pojištění budovy.
Součástí jsou výdaje na pokrytí nákladů dětí dle zákona č.1092002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů / potraviny, poplatky ve škole, jízdné, ošacení , léky, atd./.
Nadlimitní náklady pro děti, jako jsou turistické pobyty, letní tábory a rekreace
jsou hrazeny z darů a případně účelových dotací k tomu určených.
Ostatní zdroje :
Přídavky na dítě
Ošetřovné /stanovená platba na vlastní děti/
Příjem stravného od pracovníků
Většina rodičů bohužel nepracuje, pobírá sociální dávky, anebo je zproštěna
platby. V důsledků neplacení nám vznikají pohledávky, které mají dopad na výsledek
hospodaření daného účetního období. Vymáhání pohledávek je velmi složité.
Podrobný přehled přináší výroční zpráva o hospodaření za účetní období daného roku.
- Za rok 2007 tvořily našemu zařízení celkové náklady 9.120.665,- Kč
Výnosy organizace byly ve výši 9.291.944,- Kč
Výsledek hospodaření tímto vytvořen v částce 171.279,-Kč.
Vzhledem k dluhům rodičů byl hospodářský výsledek nekrytý ve výši 40.680,- Kč .
Finančně kryto bylo 130.599,- Kč.
20
Jestliže děti plní povinnou školní docházku na území, kde není jejich spádové
trvalé bydliště, hradí výdaje na tyto žáky školské zařízení.
Výdaje nám fakturovaly Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba, ÚMOb
Ostrava-Slezská Ostrava i ÚMOb Moravská Ostrava.
Za rok 2007 jsme za děti uhradili v rámci neinvestičních nákladů 28.462,- Kč.
Dětskému domovu byly poskytnuty neinvestiční účelové dotace v roce 2007:
a) Úřad městského obvodu O.Slezská Ostrava - 9.500,- Kč
Výročí založení zařízení
b) Úřad městského obvodu O.-Slezská Ostrava - 4.000,-Kč
Mikulášská besídka
14.
Budova, pozemky
Část zahrady, kterou užívají naše děti, patřila Pozemkovému fondu ČR. Tento
přešel pod instituci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nadále
probíhají jednání o převodu, nyní již mezi jmenovaným úřadem a naším zřizovatelem .
Od února 2006 byla na tento pozemek stanovena roční nájemní smlouva. Bez úplaty.
V roce 1999 bylo zjištěno, že malá výměra tohoto pozemku patří do historického
majetku Statutárního města Ostravy. V roce 2007 byla uskutečněna darovací operace a
kousek zahrady, o výměře 290m2, byl darován do majetku Moravskoslezského
kraje.Tímto je v užívání pro děti celá ostatní plocha.
a)
b)
c)
d)
15.
Kolem budovy byla opravena jedna ze čtyř stran drátěného pletiva.
Byla provedena oprava střechy, z jejíž části stékal asfalt na balkon
Opravena elektroinstalace v pokojích dětí
Vymalován kompletně interiér hlavní budovy.
Návštěvy, kontroly
Zájem o sféru ústavní výchovy projevují návštěvníci, jejichž přítomnost v
zařízení je podchycena podpisy v návštěvní knize. Převažují pracovní návštěvy,
především návštěvy sociálních pracovnic, které naplňují zákon o sociálně právní
ochraně.
21
Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava
- 16. 4.2008
Krajská hygienická stanice, kuchyň, jídelna
- 8.10.2007
- 14. 4.2008
Státní zastupitelství Ostrava,dodržování právních předpisů
- 26. 9.2007
- 17.12.2007
- 22. 4.2008
Finanční kontrola z pověření ředitelky krajského úřadu
- 28. 1.20088. 2.2008
Veřejnoprávní kontrola.Statutární město Ostrava,
Městský obvod Slezská Ostrava
16.
- 2. 7.2008
Sponzorské, přátelské vztahy a spolupráce
Příjemným úspěchem byl výběr studentky pro absolvování autoškoly.
Příležitost poskytl Nadační fond Lívie a Václava Klausových. Nemalou částkou,
zaplacenou za kursovné, ocenil školní prospěch plnoleté dívky.
Nadační fond Plaváček, manželů Deany a Juraje Jakubiskových – podpora
nadaných dětí, nabídl našemu zařízení, účast na konkurzním řízení v Praze.
Za účasti předních umělců byli vyhodnoceni dva chlapci. Jejich nadání se projevuje ve
fotbale a pozemním hokeji. Pozvání na hodnotné sportovní zápolení
i finanční
příspěvky na vybavení, jsou významnou motivací.
Dlouholetá spolupráce :
Nadace Terezy Maxové
AHOLD Czech Republic
GE Money Bank, a.s.,Praha
GE Elfun, Praha
Dopravní podnik Ostrava
České dráhy, a.s.
Red Group Praha
Hotel Imperiál Ostrava
Producentské centrum Profil Mariánské Lázně
Statutární Město Ostrava
SMO, Městský obvod Slezská Ostrava
Moravské Montáže s.r.o.,Ostrava
Prolan, a.s.,České Budějovice
Equipol, financial copany, s.r.o.
Koeximpo,spol.s.r.o.
Čokoládovny Fikar s.r.o.
Hruška Ostrava
Body Market s.r.o.
22
Hors – cz s.r.o., Hodonín
Pekaři a spol., Ostrava-Poruba
El Nino, a.s., Praha
LPT Systém, s.r.o.
Český Svaz Žen, Ostrava
Komerční centrum – Pavel Bobek
ArcelorMittal Ostrava
Velmi si vážíme také osobního přístupu mnoha dalších fyzických osob .
Významným darem pro všechny naše děti byl nákup osobního automobilu
Škoda Roomster v roce 2007. Zakoupili jsme si jej v souvislosti s akcí Společnosti
AHOLD Czech Republic. Velmi oceňujeme tento dar.
Dalším sponzorským vztahem jsme obstarali do kuchyně velký robot, který významně
slouží při přípravě zdravého jídla.
17.
Poskytování informací
Informace, které zajímá veřejnost ve vztahu k dětskému domovu se omezuje
většinou na postup, jak získat dítě do pěstounské péče. Všechny dosud byly
telefonickou formou.
: Stavy dětí
Písemně se poskytly informace na vyžádání
Průzkum útěku dětí
-Poskytnuty byly povinné údaje do statistiky o úrazech dětí
R36-01
ústavní výchově
Z14-01
školním stravování Z17-01
-Stížnosti nebyly projednávány, nebyly vzneseny podněty.
-Dětský domov si pořídil své www stránky, které vypovídají o základních
údajích v rámci ústavní výchovy
adresa : www.ddov-bazaly.cz
e-mail adresa : [email protected]
23
18.
Zpětná vazba
Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25,
příspěvková organizace, je zařízení s menším počtem dětí a stabilními zaměstnanci
Odloučeným pracovištěm, naplněným většími dětmi, je ideálním zázemím
pro děti v nastalé nelehké životní situaci. Umístěním, prostředím, sousedskými vztahy
je i skutečným přiblížením realitě.
Pobytem v příjemném prostředí a vzájemnými pěknými pracovními vztahy
chceme být dětem dobrými vzory.
Pochopitelně by bylo ideální, aby pobyt v ústavní výchově byl opravdu jen na
krátkou dobu, než si odpovědní zákonní zástupci vyřeší své problémy. Bohužel to tak
zpravidla není.
Většina dětí se k nám často vrací i v pozdějším, dospělém a samostatném
životě na návštěvy. Daří se jim dobře.
Navíc je pro pracovníky odměnou pohled na další generaci, o kterou naše „bývalé děti „
dobře pečují.
Pro nás je to uznání, že práce v ústavní výchově není zbytečná.
Velice pozitivně je zařízení hodnoceno sponzorskými partnery, kteří si zachovávají
mnohaleté vztahy a sympatie. Dávají tak dětskému domovu prostor pro mnohé
činnosti o prázdninách nebo delším volním období.
Zvládnutí organizačně i materiálně náročné akce pro další dětské domovy vypovídají
o schopnostech pracovníků i dětí. / např. Nejmilejší koncert/
24
19.
Závěr
Optimismus a pozitivní vztah ke vzdělání, empatie, porozumění mezi
lidmi a smysluplná náplň volného času jsou základními kameny
výchovy.
Pracovníci seznámeni s Výroční zprávou o činnosti na poradě dne 10.9.2008
…………………………..
Bc.Dagmar Nosálová,řed.
……………………………
Marie Kaspříková, předsedkyně
ZO ČMOS
25

Podobné dokumenty