RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

Komentáře

Transkript

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU,
resp. RÁMCOVÁ SMLOUVA O ZÁPŮJČCE
Smluvní strany:
Fast Cash a.s.
se sídlem: Libocká 218/40, Praha 6, 162 00
IČ: 241 77 032
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 17628, zastoupena Vladimírem Vrábelem, předsedou
představenstva
(dále jen “Zapůjčitel”)
a
(Zde vyplňte údaje, které jste zadal/(a) při registraci do vašeho osobního účtu Fast Konto.)
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Trvalé bydliště
Číslo OP
Číslo mob. telefonu
Emailová adresa
Číslo bankovního účtu
(dále jen “Klient” nebo „Vydlužitel“)
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto RÁMCOVOU SMLOUVU O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU v souladu s ust. zák. č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění a zák. č. 145/2010 Sb., O spotřebitelském úvěru, v platném znění.
1. ÚČEL SMLOUVY
1.1. Účelem této Smlouvy je vymezení závazných smluvních podmínek, za kterých Zapůjčitel bude k žádosti Klienta poskytovat (přenechávat) za podmínek
sjednaných v této Smlouvě, jakož i v dílčích úvěrových smlouvách sjednaných dle této Smlouvy, peněžité prostředky ve prospěch (k libovolnému užití) Klienta.
Současně pak stanoví podmínky, za kterých se Vydlužitel zavazuje poskytnutý úvěr spolu s příslušenstvím Zapůjčiteli vrátit.
2. POJMY
2.1. Smlouvou o zápůjčce, resp. úvěru se pro účely této smlouvy rozumí smlouva o zápůjčce, resp. úvěru uzavřená mezi Zapůjčitelem (Úvěrujícím) a
Vydlužitelem (Úvěrovaným) dle této Smlouvy. Práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy o zápůjčce, resp. úvěru se řídí ustanoveními této Smlouvy a obecně
závaznými právními předpisy České republiky, pokud v samotné Smlouvě o zápůjčce, resp. úvěru není mezi stranami sjednáno jinak.
2.2. Osobním uživatelským účtem Klienta, tzv. Fast Kontem, se pro účely této smlouvy rozumí osobní elektronický účet Klienta, jím vytvořený na internetových
stránkách Vydlužitele http://www.fastcash.cz, jenž po zadání přístupových údajů Klienta umožní Klientovi spravovat jím poskytnuté údaje nutné pro poskytnutí
spotřebitelského úvěru.
2.3. Uživatelským jménem a Heslem se pro účely této smlouvy rozumí jedinečné přístupové údaje vyžadované k úplnému zprovoznění Fast Konta a k přístupu
Klienta ke Fast Kontu a dále k označení Klienta jako subjektu, který učinil právní jednání (označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní jednání chtěl
Klient skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti Klienta (důkazní funkce).
2.4. Bankovním (peněžním) účtem Klienta se pro účely této smlouvy rozumí bankovní (peněžní) účet Klienta vedený na území České republiky nebo jiného
členského státu Evropské unie, který Klient označí jako bankovní (peněžní) účet, jehož prostřednictvím bude od Zapůjčitele čerpat spotřebitelský úvěr za
podmínek sjednaných v úvěrové smlouvě uzavřené dle této Smlouvy.
2.5. Variabilním symbolem se pro účely této smlouvy rozumí číselný kód, který bude Zapůjčitelem přidělen Klientovi a Klient je povinen tímto číselným kódem
identifikovat jakoukoliv svoji platbu ve prospěch Zapůjčitele.
3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1. Práva a povinnosti smluvních stran, založená jednotlivými smlouvami o úvěru uzavíranými dle této Smlouvy, se dle dohody smluvních stran řídí smluvními
podmínkami dle této Smlouvy a právním řádem České republiky, to vše za předpokladu, nebude- li mezi smluvními stranami v příslušné úvěrové smlouvě
sjednáno výslovně jinak.
4. OSOBNÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET A REGISTRACE KLIENTA
4.1. Po provedení Registrace Klienta na internetových stránkách Zapůjčitele www.fastcash.cz je Klient oprávněn do svého Fast Konta vstupovat a provádět
platbu svého závazku (dluhu). K přístupu ke Fast Kontu poskytne Zapůjčitel Klientovi uživatelské jméno, heslo. Klient je povinen prostřednictvím Fast Konta
sdělit Zapůjčiteli pravdivé osobní údaje Klienta: jméno, příjmení, rodné číslo, adresu faktického bydliště, číslo občanského průkazu, číslo Klientem užívaného
bankovního (peněžního) účtu, specifikaci zaměstnavatele, popř. další údaje vyžádané Zapůjčitelem. Klient je současně oprávněn vyžádat si ve smyslu
Fast Cash a.s.
Stránka 1
následujících ustanovení této Smlouvy zpracování této Smlouvy, resp. dle ní uzavřených dílčích spotřebitelských smluv o úvěru, v tištěné podobě, včetně jejího
odeslání na jím uvedenou adresu faktického bydliště, to vše též prostřednictvím Fast Konta Klienta.
4.2. Za zneužití uživatelského jména a hesla poskytnutého Zapůjčitelem Klientovi nenese Zapůjčitel jakoukoliv odpovědnost, neprokáže-li se zavinění zneužití na
straně Zapůjčitele.
4.3. Klient je oprávněn jím poskytnuté údaje kdykoliv měnit, dle jejich aktuální pravdivé změny. Zapůjčitel tímto výslovně upozorňuje Klienta(y), že uvedení
neúplných, nepravdivých či jinak pozměněných údajů, požadovaných Zapůjčitelem za účelem poskytnutí spotřebitelského úvěru, může naplnit skutkovou
podstatu úvěrového podvodu ve smyslu trestního zákona, v platném znění. Zapůjčitel považuje údaje poskytnuté Klientem za úplné, správné a pravdivé, a to až
do okamžiku prokáže-li se opak.
4.4. Zapůjčitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby Fast Konto Klienta bylo softwarově prostřednictvím webových stránek Zapůjčitele kdykoliv
přístupné. Současně si však Zapůjčitel vyhrazuje právo softwarové údržby systému, případné časově omezené výluky funkčnosti systému způsobené zpravidla
mimořádnou nestandardní situací, o takovémto omezení přístupu bude Zapůjčitel Klienta(y) informovat prostřednictvím svých webových stránek. Zapůjčitel je
oprávněn kdykoliv zablokovat nebo zrušit Fast Konto Klienta, a to vždy pokud Klient hrubě poruší svoje smluvní povinnosti, nebo v případě, bude-li mít
Zapůjčitel za důvodné, že Fast Konto Klienta je zneužito třetí osobou. Klient je oprávněn požadovat též zrušení svého Fast Konta za předpokladu, jsou-li jeho
veškeré závazky vůči Zapůjčiteli zcela vypořádány. Blokace nebo zrušení Fast Konta nezakládá jakékoliv nároky na straně Klienta.
5. UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV – SMLUV O ZÁPŮJČCE, SMLUV O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
5.1. Dílčí spotřebitelské smlouvy o zápůjčce (úvěru) se uzavírají prostřednictvím dálkových elektronických komunikačních prostředků (distančně), a to
konkrétně prostřednictvím krátkých textových zpráv tzv. SMS, za použití mobilních telefonních komunikací společně s datovými přenosy prostřednictvím
internetu.
5.2. Dílčí spotřebitelská smlouva o zápůjčce (úvěru) je uzavřena akceptací návrhu Klienta na uzavření smlouvy ze strany Zapůjčitele učiněného sjednaným
způsobem, resp. akceptací protinávrhu Zapůjčitele ze strany Klienta.
5.3. Žádost o uzavření dílčí spotřebitelské smlouvy o půjčce, resp. úvěru (dále jen “Návrh”) činí Klient vůči Zapůjčiteli. Klient je oprávněn a současně povinen v
Návrhu uvést výši jím požadovaného úvěru v rozpětí od 1.000,- Kč do 15.000,- Kč včetně, a to za podmínek níže sjednaných. Klient, který již čerpal dílčí zápůjčky
či spotřebitelský úvěr a řádně a v termínu je splatil, je při opakovaných žádostech o spotřebitelský úvěr oprávněn požádat o spotřebitelský úvěr přesahující
stanovenou výši 15.000 Kč, a to až do výše 30.000 Kč a více, dle konkrétního smluvního ujednání se Zapůjčitelem.
5.4. Klient je oprávněn v Návrhu žádat o poskytnutí dílčí spotřebitelské zápůjčky (úvěru) na dobu splatnosti od deseti (10) dnů do 30 (třiceti) dnů, a to za
podmínek níže sjednaných.
5.5. Klient není oprávněn žádat o uzavření dílčí spotřebitelské smlouvy o zápůjčce (úvěru) v případě, že na jeho majetek je vedeno exekuční řízení, výkon
rozhodnutí, konkurz, vyrovnání, ani takového řízení nebylo proti němu zahájeno, nemá pravidelný příjem, ze kterého je schopen svůj případný závazek vůči
Zapůjčiteli v plné výši a včas uhradit.
5.6. Klient po registraci na webových stránkách Zapůjčitele zadá v rámci své registrace návrh výše zápůjčky, resp. úvěru dle svého uvážení avšak maximálně v
rozsahu umožněném Zapůjčitelem, dobu splatnosti dle svého uvážení avšak maximálně v rozmezí umožněném Zapůjčitelem, přičemž tento svůj návrh na
uzavření dílčí spotřebitelské smlouvy odešle prostřednictvím internetového odkazu ke schválení Zapůjčiteli. Zapůjčitel k návrhu Klienta odešle na jím sdělené
telefonní číslo mobilního operátora prostřednictvím SMS zprávy unikátní autorizační PIN kód, který Klient zadá v rámci své registrace resp. žádosti o
zápůjčku/úvěr do příslušného autorizačního pole v rámci osobního profilu Klienta v jeho Fast Kontu. Zadáním PIN kódu Klient autorizuje potvrzení seznámení se
a vyjádření souhlasu s údaji k autorizaci a zároveň se zněním samotných dílčích dokumentů nutných ke sjednání zápůjčky, resp. úvěru a dále potvrdí detaily
specifikace požadované zápůjčky, resp. úvěru. Následně po zadání autorizačního PIN kódu Klienta Zapůjčitel vyhodnotí uzavření dílčí spotřebitelské smlouvy o
úvěru, resp. zápůjčce a návrh zápůjčky, resp. úvěru akceptuje, neakceptuje, či podá protinávrh. Pokud vyhodnocení uzavření dílčí spotřebitelské smlouvy
vyhodnotí Zapůjčitel jako akceptovatelné, informuje o tom Klienta prostřednictvím SMS zprávy, a tím dojde k uzavření dílčí spotřebitelské smlouvy. Pokud
vyhodnocení uzavření dílčí spotřebitelské smlouvy vyhodnotí Zapůjčitel jako neakceptovatelné, informuje o tom Klienta prostřednictvím SMS zprávy a
k uzavření dílčí spotřebitelské smlouvy nedojde a návrh Klienta na uzavření dílčí spotřebitelské smlouvy je automaticky zamítnut. Pokud Zapůjčitel vznese
protinávrh, informuje o tom Klienta prostřednictvím SMS zprávy, ve které jej vyzve k akceptaci protinávrhu Zapůjčitele opět prostřednictvím osobního
internetového profilu Klienta ve Fast Kontu. Akceptací protinávrhu Zapůjčitele ze strany Klienta dojde v tomto případě k uzavření dílčí spotřebitelské smlouvy.
Pokud Klient protinávrh Zapůjčitele neakceptuje do 2 hodin od odeslání SMS zprávy s protinávrhem Zapůjčitele, k uzavření dílčí spotřebitelské smlouvy nedojde
a návrh Klienta na uzavření dílčí spotřebitelské smlouvy, resp. protinávrh Zapůjčitele je automaticky neakceptován - zamítá se. V případě, že Klient nezadá
prostřednictvím jeho osobního profilu ve Fast Kontu jemu SMS zprávou od Zapůjčitele odeslaný autorizační PIN kód do 24 hodin od odeslání SMS zprávy s PIN
kódem, je návrh Klienta na uzavření dílčí spotřebitelské smlouvy automaticky po uplynutí této lhůty zneplatněn – zaniká, když k uzavření dílčí spotřebitelské
smlouvy tak v tomto případě již dojít nemůže. O zápůjčku, resp. úvěr je Klient oprávněn žádat opakovaně za podmínek sjednaných v této smlouvě.
5.7. Věřitel neumožní uzavření více dílčích spotřebitelských smluv o zápůjčce (úvěru) s jedním Klientem souběžně (současně) za předpokladu, vyhodnotí-li
plnění smluvních závazků Klienta jako rizikové, zejména pokud je Klient v prodlení s placením svých splatných závazků.
6. PŘEDMĚT DÍLČÍ SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE, resp. DÍLČÍ SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVĚ O ÚVĚRU
6.1. Uzavřením dílčí spotřebitelské smlouvy o zápůjčce, resp. dílčí spotřebitelské smlouvě o úvěru se Zapůjčitel zavazuje ve prospěch Klienta přenechat s ním
sjednanou zápůjčku, resp. úvěr a naproti tomu se Klient zavazuje tuto zápůjčku, resp. úvěr, v době její splatnosti Zapůjčiteli vrátit včetně sjednaného
příslušenství, tj. úroků ze zápůjčky, resp. úvěru a poplatku za poskytnutí zápůjčky, resp. úvěru, popřípadě jeho prodloužení (prolongaci).
6.2. Zapůjčitel poskytne zápůjčku, resp. úvěr, Klientovi převodem sjednané výše zápůjčky, resp. úvěru na bankovní (peněžní) účet určený Klientem v Návrhu na
uzavření dílčí spotřebitelské smlouvy.
6.3. Přenechání zápůjčky, resp. úvěru se Zapůjčitel zavazuje zajistit nejpozději do 3 dnů ode dne přijetí Akceptu resp. Protinávrhu Klienta. Přenecháním
zápůjčky, resp. úvěru se rozumí odeslání peněžních prostředků z bankovního (peněžního) účtu Zapůjčitele ve prospěch bankovního (peněžního) účtu určeného
Klientem při žádosti o zápůjčku, resp. úvěr.
6.4. Zápůjčka, resp. úvěr je přenechávána jako bezúčelová, tedy Vydlužitel je oprávněn ji užít dle své libosti.
Fast Cash a.s.
Stránka 2
7. PODMÍNKY SPLATNOSTI ZÁPŮJČKY NEBO ÚVĚRU
7.1. Poskytnutý úvěr či zápůjčku je Vydlužitel povinen splatit (vrátit) Zapůjčiteli ve lhůtě sjednané s Klientem v dílčí spotřebitelské smlouvě o zápůjčce nebo
spotřebitelském úvěru.
7.2. Vydlužitel je oprávněn prodloužit si s ním sjednanou dobu splatnosti zápůjčky resp. úvěru o deset kalendářních dnů, a to odesláním žádosti prostřednictvím
Fast Konta Dlužníka, za předpokladu, bude- li Vydlužitelem uhrazen poplatek za prodloužení splatnosti (tzv. prolongaci) splatnosti zápůjčky resp. úvěru. O
prodloužení (prolongaci) je Vydlužitel oprávněn žádat opakovaně.
7.3. Výše poplatku za prodloužení (prolongaci) splatnosti zápůjčky, resp. úvěru je mezi smluvními stranami sjednána takto:
c = výše jistiny zápůjčky, resp. úvěru, x = splatnost zápůjčky, resp. úvěru ve dnech, u = procentuální koeficient výše poplatku, p = poplatek za prodloužení
8. ÚROK ZE ZÁPŮJČKY, RESP. ÚVĚRU, ÚROK Z PRODLENÍ, SMLUVNÍ POKUTA, POPLATEK ZA POSKYTNUTÍ ZÁPŮJČKY, RESP. ÚVĚRU, RÚM, RPSN
8.1. Smluvní strany sjednávají fixní úrok ze zápůjčky, resp. úvěru za celou dobu poskytnutí zápůjčky, resp. úvěru ve výši 1 Kč (slovy jedna koruna česká). Za dobu
od přenechání zápůjčky, resp. úvěru do uplynutí sjednané lhůty pro jejich vrácení je Klient povinen zaplatit z přenechané zápůjčky resp. úvěru Zapůjčiteli úrok
ze zápůjčky, resp. úvěru ve sjednané celkové výši 1 Kč. Platba úroku je hrazena Vydlužitelem spolu s poplatkem za poskytnutí zápůjčky, resp. úvěrů.
8.2. Náklady spojené se zasíláním SMS zpráv při uzavření dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru resp. dílčí smlouvy o zápůjčce činí za každou Klientem
odeslanou SMS zprávu dle tarifu klienta. Předmětnou úhradu hradí Klient přímo svému mobilnímu operátorovi.
8.3. Jakoukoliv platbu, kterou Vydlužitel uhradí ve prospěch Zapůjčitele je povinen poskytnout bezhotovostním převodem, nebo hotovostním vkladem na
bankovní (peněžní) účet Zapůjčitele, přičemž platbu je povinen identifikovat přiděleným variabilním a specifickým symbolem. Jakákoliv platba Klienta se
považuje za zaplacenou (uhrazenou) Zapůjčiteli v den zúčtování platby ve prospěch bankovního (peněžního) účtu Zapůjčitele.
8.4. V případě prodlení Klienta s vrácením (splacením) zápůjčky, resp. úvěru je Zapůjčitel oprávněn nárokovat zákonný úrok z prodlení za celou dobu prodlení
Vydlužitele.
8.5. V případě prodlení Klienta delším než 5 (pět) dnů od data sjednané splatnosti úvěru / zápůjčky, je Klient povinen uhradit Zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši
30% (slovy třicet procent) z poskytnuté jistiny, resp. zápůjčky / úvěru. Smluvní pokuta je splatná ke dni následujícím po dni, ke kterému na její úhradu vznikl
Zapůjčiteli nárok.
8.6. Zapůjčitel je oprávněn v souvislosti s poskytnutím zápůjčky, resp. úvěru nárokovat a Klient je povinen v souvislosti s čerpáním zápůjčky, resp. úvěru uhradit,
poplatek za poskytnutí zápůjčky, resp. úvěru. Poplatek za poskytnutí zápůjčky, resp. úvěru je splatný spolu s dlužnou jistinou zápůjčky, resp. úvěru. Výše
poplatku za poskytnutí zápůjčky, resp. úvěru je mezi smluvními stranami sjednána takto: c = výše jistiny zápůjčky, resp. úvěru; x = splatnost zápůjčky, resp.
úvěru ve dnech; u = procentuální koeficient výše poplatku; p = výše poplatku za poskytnutí zápůjčky, resp. úvěru
8.7. Zapůjčitel je oprávněn peněžité plnění poskytované mu Vydlužitelem po splatnosti zápůjčky, resp. úvěru využití na úhradu svých pohledávek v tomto
pořadí: 1. smluvní pokuta, 2. úroky z prodlení, 3. náklady spojené s vymáháním pohledávky, 4. úrok ze zápůjčky, resp. úvěru, 5. poplatek za poskytnutí zápůjčky,
resp. úvěru, 6. Dlužná jistina zápůjčky resp. úvěru.
8.8. Zapůjčitel tímto informuje Klienty o výši sazby RPSN, vztahující se k poskytovaným zápůjčkám, resp. úvěrům, resp. o způsobu jejího zjištění. Výše sazby
RPSN je vždy Klientovi sdělena Věřitelem prostřednictvím Fast Konta Klienta. Klient je tak vždy o výši RPSN informován předem před uzavřením dílčí smlouvy o
spotřebitelském úvěru, resp. dílčí smlouvě o zápůjčce. Způsob určení výše RPSN je stanoven takto:
Které je možno vypočítat (buď algebraicky nebo numericky opakovanými aproximacemi na počítači), jestliže jsou hodnoty ostatních veličin rovnice známy z
podkladů k dílčí smlouvě o spotřebitelském úvěru, resp. dílčí smlouvě o zápůjčce nebo z údajů z Fast Konta.
8.9. Zapůjčitel tímto informuje Klienty o výši sazby RÚM (tzv. roční úrokové míry), vztahující se k poskytovaným zápůjčkám, resp. úvěrům, resp. o způsobu
jejího zjištění. Výše sazby RÚM je každému Klientovi sdělena Zapůjčitel předem prostřednictvím Fast Konta Klienta a v žádosti o zápůjčku, resp. žádosti o úvěr
na www.fastcash.cz, tj. před uzavřením dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru, resp. zápůjčce. Dále je výše sazby RÚM opakovaně vždy Klientovi sdělena
Zapůjčitelem prostřednictvím Akceptu, resp. Protinávrhu, oproti Návrhu Klienta zasílaném Klientovi formou SMS zprávy. Způsob určení výše RÚM je stanoven
takto:
rúm = roční úroková míra, p = výše poplatku za poskytnutí zápůjčky, resp. úvěru,
d = splatnost zápůjčky, resp. úvěru ve dnech, j = výše jistiny
9. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV O ZÁPŮJČCE, resp. SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU S VYUŽITÍM PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA
DÁLKU
9.1. Pro uzavírání každé dílčí spotřebitelské smlouvy o zápůjčce, resp. úvěru je používáno prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít dílčí smlouvu
bez současné fyzické přítomnosti Zapůjčitele a Vydlužitele. Vydlužitel uzavřením této Smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru, resp. zápůjčce. Zapůjčitel tímto poskytuje Vydlužiteli/Klientovi následující informace ve smyslu zákona o
spotřebitelském úvěru a ust. § 1843 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník takto:
A) Informace o Zapůjčiteli: (I) Obchodní firma Zapůjčitele je uvedena v záhlaví této Smlouvy; (II) Identifikační číslo Zapůjčitele je uvedeno v záhlaví této
Smlouvy; (III) Hlavní předměty podnikání Zapůjčitele: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: služby v
oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru; (IV) Sídlo Zapůjčitele je
uvedeno v záhlaví této Smlouvy; (V) Společnost Zapůjčitele je zapsaná v obchodním rejstříku, bližší údaje o zápisu jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy; (VI)
Fast Cash a.s.
Stránka 3
Název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Zapůjčitele: Úřad městské části Praha 1 – Odbor živnostenský, adresa:
Vodičkova 18., 110 00 Praha 1.
B) Informace o poskytované finanční službě: (I) Název a hlavní charakteristiky poskytované služby: poskytnutí zápůjčky, resp. úvěru Klientovi/ Vydlužiteli za
podmínek uvedených v této smlouvě a dále v dílčí smlouvě o spotřebitelském úvěru, resp. zápůjčce uzavírané s Klientem/Vydlužitelem; (II) Celková cena
poskytované služby pro Klienta/Dlužníka včetně všech poplatků, daní placených prostřednictvím Zapůjčitele a jiných souvisejících nákladů: celkovou cenu za
poskytnutí úvěru tvoří úrok z úvěru, resp. zápůjčky a poplatek za poskytnutí úvěru, resp. zápůjčky ve výši uvedené v této Smlouvě a dále platby na náklady za
zaslané SMS zprávy ve výši určené dle odst. 8.2 čl. 8 této Smlouvy; (III) Možná rizika mimo kontrolu Zapůjčitele spojená s poskytovanou finanční službou:
finanční služba poskytovaná Zapůjčitelem nespočívá v přijímání vkladů od veřejnosti a Zapůjčitel si není vědom rizik mimo kontrolu Zapůjčitele spojených s
poskytovanou finanční službou, vyjma rizik vyplývajících z porušení smluvních povinností Klientem/ Vydlužitelem dle této Smlouvy a příslušné dílčí
spotřebitelské úvěrové smlouvy, resp. dílčí spotřebitelské smlouvy o zápůjčce; (IV) Případné další náklady jsou uvedeny v této Smlouvě, náklady související s
použitím prostředků komunikace na dálku jsou určovány subjekty, které služby komunikace na dálku poskytují; (V) Poskytnuté informace zůstávají v platnosti
po celou dobu trvání vztahu z každé s Klientem/Vydlužitelem uzavřené dílčí spotřebitelské smlouvy o úvěru, resp. o zápůjčce a této Smlouvy, nebude-li s
Klientem/Vydlužitelem sjednáno jinak; (VI) Možné způsoby placení za poskytnutou službu a způsob poskytnutí služby jsou uvedeny v této Smlouvě, popř.
mohou být sjednány v dílčí smlouvě o spotřebitelském úvěru, resp. o zápůjčce; (VII) Zapůjčitelem nejsou účtovány dodatečné náklady na vrub
Vydlužitele/Klienta za použití prostředků komunikace na dálku při uzavírání dílčích smluv o spotřebitelském úvěru, resp. zápůjčce, Klient hradí náklady za
použití prostředků komunikace ve výši účtované subjektem, který poskytuje služby prostředků komunikace na dálku, a dále Klient hradí náklady na bankovní
poplatky při splacení úvěru, resp. zápůjčky bezhotovostním bankovním převodem ve výši účtované subjekty, které tyto služby poskytují.
C) Informace o smlouvě: (I) Od dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru, resp. p zápůjčce má Dlužník právo odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní
sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru, resp. zápůjčce (v případě, že by mu nebyly předány veškeré informace
vyžadované ustanovením § 1846 občanského zákoníku, ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány tyto informace, nastal-li tento den po uzavření dílčí
smlouvy o spotřebitelském úvěru, poskytl-li Zapůjčitel Vydlužiteli klamavý údaj, má Vydlužitel právo od smlouvy odstoupit do tří měsíců ode dne, kdy se o tom
dozvěděl, nebo dozvědět měl a mohl). Odstoupí-li Vydlužitel od dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru, resp. zápůjčce, Zapůjčitel po něm může požadovat
neprodlené zaplacení částky pouze za do té doby skutečně poskytnutou službu s tím, že požadovaná částka musí být přiměřená rozsahu již poskytnuté služby;
Zapůjčitel je tak oprávněn požadovat Poplatek za poskytnutí úvěru, resp. zápůjčky a v případě, že došlo k vyplacení úvěru, resp. přenechání zápůjčky, může
Zapůjčitel požadovat rovněž vrácení jistiny úvěru, resp. zápůjčky. Vydlužitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy zaslal
Zapůjčiteli oznámení o odstoupení od dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru, resp. zápůjčce, vrátit Zapůjčiteli všechny jím poskytnuté peněžní prostředky nebo
jiný majetek od něj přijatý na základě dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru, resp. zápůjčce.; (II) Jednotlivá smlouva o úvěru, resp. zápůjčce trvá po dobu
uvedenou v ní a v této Smlouvě; (III) Informace o právu na předčasné nebo jednostranné ukončení dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru, resp. zápůjčce
(včetně případných smluvních pokut) jsou uvedeny v této Smlouvě, popř. mohou být sjednány v dílčí smlouvě o spotřebitelském úvěru, resp. zápůjčce; (IV)
Praktické pokyny pro uplatnění práva na odstoupení od dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru, resp. zápůjčce: odstoupení od dílčí smlouvy o spotřebitelském
úvěru, resp. zápůjčce je možné učinit v písemné formě a zaslat jej na adresu sídla Zapůjčitele; lhůta k uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je zachována,
pokud bylo oznámení o odstoupení od dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru, resp. zápůjčce písemně odesláno před uplynutím této lhůty; Vydlužitel je v
odstoupení povinen uvést jméno a příjmení, rodné číslo, oznámení ohledně odstoupení, datum odstoupení a dále je povinen odstoupení podepsat; (V)
Označení členského státu Evropské unie, jehož právní předpisy bere Zapůjčitel za základ pro vytvoření vztahů s Klientem/Vydlužitelem před uzavřením smlouvy
o finančních službách uzavírané na dálku: Česká republika; (VI) Právní vztah mezi smluvními stranami dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru, resp. zápůjčce se
řídí právem České republiky, rozhodným právem je tak právní řád České republiky; v případě sporů vzniklých z dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru, resp.
zápůjčce nebo této Smlouvy bude rozhodováno obecnými soudy ČR; (VII) Informace o jazyku, ve kterém bude Zapůjčitelem se souhlasem Klienta/Vydlužitele
komunikovat s Klientem/Vydlužitelem během trvání dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru, resp. zápůjčce, a ve kterých budou Klientovi/Vydlužiteli poskytnuty
další informace: český jazyk. Ve smyslu ust. § 1820 obč. zák. sděluje Zapůjčitel Klientovi/Vydlužiteli, že minimální doba, po kterou Vydlužitel Smlouvou vázán je
doba sjednané splatnosti úvěru, resp. zápůjčky sjednaná dle dílčí spotřebitelské smlouvy o úvěru, resp. zápůjčky, uzavřené dle této Smlouvy, a to za
předpokladu nedojde-li ze strany Vydlužitele k důvodnému odstoupení od této Smlouvy dle příslušných smluvních ujednání, resp. dle závazných právních
předpisů České republiky.
9.2. Klient/Vydlužitel se může obrátit s konkrétní stížností na Zapůjčitele, a to písemně na adresu jeho sídla, stížnost vyřídí statutární orgán Zapůjčitele a
Klientovi/Vydlužiteli zašle písemné stanovisko ke stížnosti a popř. sdělení o přijatých opatřeních do 14 dnů ode dne doručení stížnosti, resp. všech podkladů
nezbytných k jejímu vyřízení, nebude-li možno stížnost řešit bez jejich doložení Klientem/Vydlužitelem; Klient/Vydlužitel se může dále obrátit zejména na orgán
odpovědný za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Zapůjčitele či na subjekty zabývající se ochranou spotřebitelů; Finanční služba poskytovaná
Zapůjčitelem nespočívá v přijímání vkladů od veřejnosti ani v obchodování s cennými papíry, proto nenáleží Klientovi z titulu existence fondů a uzavření dílčí
smlouvy o spotřebitelském úvěru, resp. zápůjčce žádná zvláštní oprávnění.
9.3. Dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru, resp. zápůjčce a tato Smlouva jsou po svém uzavření Zapůjčitelem archivovány. Klient/Vydlužitel má právo obdržet
kdykoli během platnosti této Smlouvy na svou žádost text této Smlouvy v tištěné podobě, a to po uhrazení hotových nákladů s tím spojených. Zapůjčitel není ve
vztahu ke Klientovi/Vydlužiteli vázán žádnými kodexy chování.
10. VYMEZENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN DLE ZÁKONA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
10.1. Tento článek Smlouvy vymezuje práva a povinnosti smluvních stran ve smyslu zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen
“ZSÚ”), vztahující se k dílčím spotřebitelským smlouvám o půjčce, uzavíraných mezi Zapůjčitelem a Klientem/Vydlužitelem. Zápůjčka/Úvěr přenechaný, resp.
poskytnutý dle dílčí smlouvou o spotřebitelské zápůjčce nebo úvěru se považuje za spotřebitelský, pokud mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem v období 12 měsíců
bylo uzavřeno více dílčích smluv o spotřebitelském úvěru, resp. zápůjčce a celková výše úvěrů dosáhla nebo přesáhla 5.000,- Kč.
10.2. Ustanovení tohoto článku Smlouvy mají přednost před ostatními ustanoveními této Smlouvy, jsou-li ve vzájemném rozporu.
10.3. Zapůjčitel ve smyslu ZSÚ uvádí ve prospěch Klienta/Vydlužitele následující informace: A) Zapůjčitel poskytuje Klientovi/ Vydlužiteli spotřebitelský úvěr ve
smyslu ZSÚ na základě dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru a této Smlouvy, přičemž nejde o spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání, o dohodu,
kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích Zapůjčitele odkládá v důsledku prodlení Klienta platba nebo mění způsob splácení, ani o vázaný spotřebitelský
úvěr; B) Kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní adresa pro doručování, telefonní číslo, číslo bankovního účtu Klienta a adresa pro doručování
elektronické pošty je uvedena v záhlaví této Smlouvy a v rámci Fast Konta Klienta/Vydlužitele; C) Doba trvání úvěru je uvedena v dílčí smlouvě o
spotřebitelském úvěru a je sjednána způsobem dle čl. 5. této Smlouvy, celková výše úvěru (tj. souhrn všech částek, jež jsou dány spotřebiteli k dispozici) je
uvedena v dílčí smlouvě o spotřebitelském úvěru a byla sjednána způsobem dle čl. 5. této Smlouvy o úvěru, podmínky jeho čerpá ní jsou uvedeny v čl. 5., 6. této
Smlouvy; D) výpůjční úroková sazba a podmínky upravující použití této sazby je uvedena v čl. 8. této Smlouvy, úroková sazba je pevná a v průběhu doby trvání
úvěru se nemění; E) výše, počet a četnost plateb, jež má Klient/Vydlužitel provést je uvedena v čl. 7., čl. 8. této Smlouvy, způsob přiřazování plateb k
jednotlivým dlužným částkám je uveden v čl. 8. této Smlouvy.
10.4. Klient/Vydlužitel má právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření (tj. tabulky obsahující dlužné platby, lhůty a podmínky
vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné
náklady s tím, že, pokud není úroková sazba pevně stanovena nebo je možné dodatečně náklady změnit, musí tabulka umoření obsahovat jasnou a stručnou
Fast Cash a.s.
Stránka 4
informaci, že uvedené údaje platí pouze do změny úrokové sazby nebo dodatečných nákladů provedené v souladu se smlouvou, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr), je-li zahrnuto umoření jistiny úvěru s pevně stanovenou dobou trvání.
10.5. Zapůjčitel dále uvádí následující informace: A) Úrok je splácen spolu s jistinou, a to ve lhůtách a za podmínek uvedených v čl. 8 této Smlouvy; soupis
poplatků je uveden v čl. 7., čl. 8. této Smlouvy; B) výše úroků z prodlení v případě opožděných plateb je uvedena v čl. 8. této Smlouvy; dalšími důsledky
vyplývajícími z prodlení Dlužníka je povinnost Vydlužitele hradit smluvní pokutu dle čl. 8 této Smlouvy; C) náklady na bankovní poplatky při splacení úvěru
bezhotovostním bankovním převodem jsou určeny subjekty, které tyto služby poskytují; D) úvěr není zajištěn jinak než smluvní pokutou dle čl. 8 této Smlouvy,
požadavek na pojištění některé ze stran není dán.
10.6. Vydlužitel může od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru. Od dílčí smlouvy o
spotřebitelském úvěru lze odstoupit písemně zasláním odstoupení na adresu sídla Zapůjčitele, a to jen prostřednictvím poštovních služeb, doporučenou
zásilkou. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Věřiteli v listinné podobě nejpozději v poslední den lhůty. Došlo-li k
odstoupení je Klient/Vydlužitel povinen Zapůjčiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu úvěru. V tomto
případě není Klient/ Vydlužitel povinen zaplatit Zapůjčiteli úrok ani poplatky za poskytnutí úvěru. V případě odstoupení Klienta/Vydlužitele od této smlouvy
nemá Zapůjčitel právo požadovat po Klientovi/Vydlužiteli žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených Zapůjčitelem orgánům
veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. Má-li Klient/Vydlužitel právo na odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku Smlouvy,
nepoužijí se ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavíraných na dálku (dle čl. 9) této Smlouvy.
10.7. Úvěr dle Smlouvy není určen k plné nebo částečné úhradě ceny zboží nebo služby dle smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby.
10.8. Klient/Vydlužitel je oprávněn úvěr zcela splatit kdykoliv po dobu trvání úvěru. V takovém případě zůstává úrok a poplatek za poskytnutí úvěru neměnný.
Zapůjčitel nebude požadovat náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením.
10.9. V případě ukončení smluvního vztahu záleží další postup na způsobu tohoto ukončení. V případě odstoupení dle čl. 10 této smlouvy se postupuje dle v
tomto článku uvedených ustanovení. V případě zániku závazků stran splněním jejich povinností budou strany mezi sebou zcela vyrovnány. V případě, že některá
ze stran bude v prodlení s plněním svých povinností, je druhá smluvní strana oprávněna se domáhat nároků způsobem sjednaným v této Smlouvě.
10.10. Smluvní strany se mohou za účelem mimosoudního řešení sporů ze smluv o spotřebitelském úvěru obrátit na finančního arbitra ve smyslu zákona č.
229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění. Na finančního arbitra se může tedy Klient, coby smluvní strana Smlouvy o spotřebitelském úvěru obrátit v
případě sporu z této smlouvy.
10.11. Příslušným orgánem dozoru je Úřad městské části Praha 1 – Odbor živnostenský; dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o
spotřebitelském úvěru vykonává Česká obchodní inspekce.
10.12. Zapůjčitel před uzavřením dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru s odbornou péčí posoudí schopnost Klienta/Vydlužitele splácet spotřebitelský úvěr, a to
zejména na základě dostatečných informací získaných i od Klienta/Vydlužitele a umístěných v Fast Kontu a nahlédnutím do databází umožňujících posouzení
schopnosti Klienta úvěr řádně splatit. Za tímto účelem Klient musí poskytnout Zapůjčitel přesné a pravdivé údaje nezbytné pro posouzení schopnosti Klienta
splácet spotřebitelský úvěr. Pokud by byl důvodem neposkytnutí spotřebitelského úvěru výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení
úvěruschopnosti Klienta, Zapůjčitel okamžitě a bezplatně Klienta vyrozumí o tomto výsledku a sdělí mu údaje o použité databázi.
10.13. Roční procentní sazba nákladů na úvěr (tj. celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše
spotřebitelského úvěru) stanovená podle vzorce uvedeného v příloze č. 5 k zákonu o spotřebitelském úvěru, veškeré předpoklady použité pro výpočet této
sazby a celková částka splatná Klientem (tj. součet celkové výše úvěru a celkových nákladů úvěru pro Klienta) vyjádřená číselným údajem a vypočtená k
okamžiku uzavření dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru a dále Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru ve smyslu přílohy č. 6 zákona o
spotřebitelském úvěru (dále je „Informace dle zákona o spotřebitelském úvěru“) budou Věřitelem na základě Návrhu Klienta (čl. 5. této Smlouvy o úvěru)
vyhotoveny a vystaveny v Uživatelském rozhraní nejpozději v okamžik učiněného Akceptu, resp. Protinávrhu ze strany Zapůjčitele (čl. 5. této Smlouvy).
Klient/Vydlužitel je povinen se s Informacemi dle zákona o spotřebitelském úvěru seznámit před učiněním Konečného souhlasu s poskytnutím spotřebitelského
úvěru ze strany Klienta. Učiněním Konečného souhlasu s poskytnutím spotřebitelského úvěru Klient prohlašuje, že se s Informacemi dle zákona o
spotřebitelském úvěru seznámil, rozumí jejich obsahu a souhlasí s nimi.
10.14. Smluvní strany se mohou za účelem mimosoudního řešení sporů ze smluv o spotřebitelském úvěru obrátit na instituci Česká obchodní inspekce, ve
smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Další informace naleznete na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1. Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Klient
souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo
občanského průkazu, adresa trvalého pobytu, místo bydliště, věk, identifikační číslo, číslo bankovního (peněžního) účtu, informace o majetkových poměrech a
ostatní údaje související s touto Smlouvou nebo s dílčími smlouvami o spotřebitelském úvěru, resp. o zápůjčce.
11.2. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů Zapůjčitelem, a to pro účely poskytnutí úvěru a jeho následné správy úvěru (včetně případných kroků
souvisejících s vymáháním či postoupením pohledávek z úvěru), ověření identity Klienta, ověření, že Klient nemá žádné neuhrazené splatné dluhy a že Klient
má pravidelný příjem, zjišťování dalších informací o majetkových poměrech Klienta a posouzení schopnosti Klienta splácet spotřebitelský úvěr, resp. zápůjčku,
dále a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zapůjčitelem a pro účely předávání osobních údajů třetím osobám pro budoucí posuzování bonity
subjektu údajů, stejně jako i za účelem marketingového využití databází těchto údajů ve prospěch obchodních partnerů Zapůjčitele.
11.3. Osobní údaje budou předávány třetí osobě v souvislosti s vymáháním či postoupením pohledávek z úvěru, v souvislosti s ověřením, že Klient nemá žádné
neuhrazené splatné dluhy, má pravidelný příjem, dále v souvislosti se zjišťováním dalších informací o majetkových poměrech Klienta a posouzením schopnosti
Klienta splácet spotřebitelský úvěr a v souvislosti s předáváním osobních údajů třetím osobám pro budoucí posuzování bonity subjektu údajů.
11.4. Zpracováním osobních údajů Klienta může Zapůjčitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou,
nejméně však po dobu trvání závazků z této Smlouvy či z dílčích smluv o spotřebitelském úvěru, resp. zápůjčce.
11.5. V případě, že by se Klient domníval, že Zapůjčitel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, může požádat Zapůjčitele nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Zapůjčitel nebo
zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může nárokovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Klienta
podle předchozí věty shledána oprávněnou, Zapůjčitel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Zapůjčitel nebo zpracovatel žádosti, má
Klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Klienta obrátit se se svým podnětem na Úřad
pro ochranu osobních údajů přímo.
11.6. Osobní údaje mohou být předávány ve prospěch třetích osob, vždy ale na základě písemné smlouvy o nakládání s osobními údaji, ve prospěch obchodních
partnerů Zapůjčitele prověřujících platební schopnosti Klienta splácet jemu případně poskytnutý úvěr, v souvislosti s vymáháním splatných avšak dosud
neuhrazených pohledávek věřitele za Klientem, v souvislosti s poskytnutím úvěru ve prospěch Klienta, apod.
11.7. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících s poskytováním úvěrů a se zasíláním obchodních sdělení Zapůjčitele na elektronickou adresu Klienta.
Klient může svůj souhlas podle předchozí věty odvolat. V případě, že by se Klient domníval, že Zapůjčitel provádí zasílání obchodních sdělení v rozporu se
zákonem, může požádat Zapůjčitele o vysvětlení a dále požadovat, aby Zapůjčitel odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost Klienta podle předchozí věty shledána
oprávněnou, Zapůjčitel odstraní neprodleně závadný stav.
Fast Cash a.s.
Stránka 5
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že vzájemnou korespondenci povedou buď prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo elektronickou formou a
to buď prostřednictvím Fast Konta, nebo prostřednictvím elektronické e-mailové adresy. E-mailovou adresu sdělí Klient Zapůjčiteli prostřednictvím Fast Konta,
když je povinen její změny aktualizovat. Za doručenou se považuje v případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence i taková zásilka, která je
doručována v případě Zapůjčitele do místa jeho sídla uvedeného ve výpisu z obchodního rejstříku, v případě Klienta na adresu jeho faktického bydliště
uváděnou Klientem prostřednictvím Fast Konta Klienta, a to desátým dnem ode dne uložení zásilky u doručovatele s poštovní licencí, nebyla-li zásilka
adresátovi doručena. V případě elektronické pošty se považuje za doručenou e-mailová zásilka, jejíž přijetí druhá strana v následující e-mailové zprávě výslovně
potvrdí.
12.2. Případné spory z této Smlouvy a dílčích smluv o spotřebitelském úvěru, resp. zápůjčce budou přednostně řešeny mimosoudní cestou. Pokud nebude
smírného řešení dosaženo, je ta která ze smluvních stran oprávněna obrátit se na místně a věcně příslušný soud České republiky za účelem soudního vyřešení
předmětného sporu. Smluvní strany se mohou také za účelem mimosoudního řešení sporů ze smluv o spotřebitelském úvěru obrátit na finančního arbitra ve
smyslu zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění
12.3. Pokud smluvní vztah z titulu této Smlouvy nebo dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí
právním řádem České republiky jako právem rozhodným.
12.4. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnosti nabývá dnem její akceptace (schválení) prostřednictvím uživatelského rozhraní Zapůjčitele resp.
prostřednictvím Fast Konta Klienta, Klientem. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
12.5. Zapůjčitel je oprávněn navrhnout jednostranně změnu Smlouvy s tím, že je povinen tento návrh změny oznámit Klientovi minimálně 30 dnů předem, a to
prostřednictvím oznámení změny umístěném na internetových stránkách (Webové stránce) Zapůjčitele www.fastcash.cz nebo jiným vhodným způsobem
(zasláním upozornění na zveřejnění návrhu změny Smlouvy elektronickou poštou, umístněním zprávy do osobního uživatelského účtu Klienta apod.) V případě,
že Klient nebude s novým navrhovaným zněním Smlouvy souhlasit, je oprávněn Smlouvu do uplynutí výše uvedené lhůty vypovědět s okamžitou platností a
účinností. Pro případ, že Klient v uvedené lhůtě nevypoví, platí, že s novým zněním Smlouvy bezvýhradně souhlasí a nová Smlouva nabývá účinnosti uplynutím
výše uvedené lhůty.
12.6. Platnost této Smlouvy může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran ke dni v dohodě sjednaném. Platnost této smlouvy je kterákoliv ze
smluvních stran oprávněna písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí jeden měsíc a započne plynout od prvého dne měsíce
bezprostředně následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ukončení platnosti této Smlouvy nemá vliv (nezakládá) ukončení platnosti dílčí
smlouvy o spotřebitelském úvěru, resp. zápůjčce na jejímž základě mezi Zapůjčitelem a Dlužníkem sjednané. Platnost dílčí spotřebitelské smlouvy zaniká
způsoby sjednanými v této Smlouvě, popř. přímo v dílčí smlouvě o spotřebitelském úvěru, resp. zápůjčce, jakož i ke dni splnění všech závazků oběma smluvním
stranám z takové smlouvy vyplývajících. Klient má právo od této Smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů
ode dne jejího uzavření (v případě, že by mu nebyly předány veškeré informace vyžadované ustanovením § 1846 občanského zákoníku, ve lhůtě 14 dnů ode
dne, kdy mu byly předány tyto informace, nastal-li tento den po uzavření dílčí smlouvy o spotřebitelském úvěru, poskytl-li Zapůjčitel Vydlužiteli klamavý údaj,
má Vydlužitel právo od smlouvy odstoupit do tří měsíců ode dne, kdy se o tom dozvěděl, nebo dozvědět měl a mohl, resp. ust. § 11, odst. 1 zák. č. 145/2010 Sb.
o spotřebitelském úvěru, ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány tyto informace, nastal-li tento den po uzavření Smlouvy).
12.7. Klient prohlašuje, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetl, seznámil se tak se všemi podmínkami této Smlouvy, přičemž tyto jsou mu dostatečně
zřejmé a jasné a srozumitelné. Klient podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že byl ze strany Zapůjčitele v dostatečném rozsahu informován
prostřednictvím webových stránek Zapůjčitele o všech podmínkách a okolnostech uzavření Smlouvy a případných dílčích smluv o spotřebitelském úvěru a je
tedy schopen posoudit svoji úvěruschopnost, jakož i schopnost získaný úvěr, resp. zápůjčku řádně, tj. v celém jeho rozsahu a včas Zapůjčiteli splatit, a to
zejména s přihlédnutím k finanční situaci Klienta. Klient uzavřením této smlouvy potvrzuje, že nežádá další vysvětlení od Zapůjčitele či od třetí osoby.
12.8. Nedílnou součástí této Smlouvy, jakož i každé dílčí spotřebitelské smlouvy o úvěru, resp. zápůjčce jsou Obchodní podmínky Zapůjčitele. Obchodní
podmínky popisují některá obchodní pravidla a ustanovení platných právních předpisů a doplňují ustanovení podmínek této Smlouvy, za nichž Zapůjčitel nabízí
zájemcům a klientům finanční služby spočívající v poskytování zápůjček nebo spotřebitelských úvěrů. Tyto Podmínky, vždy v aktuální platné verzi, jsou
zveřejněny na internetové (webové) stránce Zapůjčitele a jsou nedílnou součástí této Smlouvy a společně s touto Smlouvou tvoří nedílnou součást každé
jednotlivé žádosti o zápůjčku nebo spotřebitelský úvěr.
12.9. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou nebo Obchodními podmínkami výslovně neupravená se řídí obecně závaznými předpisy České
republiky. V případě, je-li tato Smlouva vyhotovena ve vícejazyčném provedení, má pro určení práv a povinností smluvních stran vždy přednost české jazykové
vyhotovení.
12.10. Smluvní strany závěrem prohlašují, že tato Smlouva je mezi nimi uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných
podmínek nebo v omylu, když svobodu projevu své vůle stvrzují výslovnou akceptací této smlouvy.
Místo: ………………………………………………………………………
Dne: …………………………………………………………………………
…………………………………………………
Zapůjčitel
Vladimír Vrábel
předseda představenstva
Fast Cash a.s.
…………………………………………………………………………………
Vydlužitel
Jméno, příjmení:……………………………………………………...
Stránka 6

Podobné dokumenty

Smlouva o zápůjčce-nemovitost-spotřebitel

Smlouva o zápůjčce-nemovitost-spotřebitel 1. Zapůjčitel půjčí vydlužiteli finanční hotovost v celkové výši _______,- Kč (slovy: _______) úhradou v hotovosti nebo krytým šekem splatným v bance zapůjčitele k rukám vydlužitele při podpisu tét...

Více

Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1

Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1 3.5. Bezprostředně po podání Žádosti o Zápůjčku oznámí Zapůjčitel Vydlužiteli prostřednictvím SMS nebo emailové zprávy, zda mu Zápůjčku poskytne anebo zda její poskytnutí odepře. V kladném případě ...

Více

zde - e-Finance Reality

zde - e-Finance Reality Díky promyšlené reklamě, vysokému počtu konkrétních klientů a zázemí silné finanční skupiny e-Finance, a.s., jsme v prodejích a pronájmech nemovitostí jednou z nejúspěšnějších realitních kanceláří v...

Více

Podmínky pro poskytování překlenovacích úvěrů a

Podmínky pro poskytování překlenovacích úvěrů a 10. Změny cílové částky, tarifu nebo tarifní varianty u smlouvy o stavebním spoření nejsou po uzavření úvěrové smlouvy možné.

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti Zápůjčky, o jejíž poskytnutí Věřitele žádá, kde jsou současně uvedeny údaje o splatnosti a ceně zápůjčky, přičemž Žádost o zápůjčku se považuje za podanou stisknutím pole Odeslat žádost. Odesláním ...

Více

I. Proč vznikla dnešní diskuse ve VHS – cena 2014 +

I. Proč vznikla dnešní diskuse ve VHS – cena 2014 + Pozn: Tedy bez jakého cenotvorného vstupu by se musela upravit meziročně 2014/2015 cena o cca 3 % bez navýšení našeho nájemného a o 7 % dle postupného narovnávání (navyšování) koncesního plánu náje...

Více