je čas vstoupit mezi elitu - Claudio Ruberti architetto

Komentáře

Transkript

je čas vstoupit mezi elitu - Claudio Ruberti architetto
Ročník 2, Říjen /October 2009
Cena po slevě 140 Kč, 5,50 €, 4,8 £
JE ČAS VSTOUPIT MEZI ELITU
CESTOVÁNÍ/TRAVEL
128
CESTOVÁNÍ/TRAVEL
129
CESTOVÁNÍ/TRAVEL
CESTOVÁNÍ/TRAVEL
Město s velkým kulturním, společenským i administrativním
významem. Město s bohatou historií a neméně zářivou současností. Město UNESCO s náměstím sv. Marka, Dóžecím palácem
a knihovnou Sansovino. Město kanálů, mostů a gondol... Benátky. Kdo by je neznal a kdo by je nezbožňoval.
Toto ostrovní město je místem četných návštěv turistů. Není se čemu divit, nabízí
něco pro každého. Benátky jsou plné inspirace, kterou vyzařují z každého svého
paláce, kanálu, domu i ze svého nejzazšího koutu. I proto sem tak rádi jezdili a stále
jezdí ti nejvyhlášenější umělci všech oborů. Benátky můžeme hledat za některými
díly takových velikánů, jako je malíř Tizian, dramatik Carlo Goldoni, nebo hudební
skladatel Antionio Vivaldi.
Hlavní atrakcí a jedinečným unikátem italského skvostu jsou především kanály a
mosty. Těch je neuvěřitelných 400. Nejdelší kanál je pak 4 km dlouhý, asi 70 m široký
a vede skrz celé město. Spojuje budovu přístavu a hlavního nádraží s historickým
centrem, vrcholem benátského umění, s náměstím svatého Marka. Nedaleko od něj
leží budova hodná stejného obdivu jako samotné náměstí. Jedná se o hotel Londra
Palace.
Jeho hlavní předností je právě skvělé umístění v centru města. Z jeho více než
sta oken je krásný výhled na Velký kanál a na nedaleký ostrov. Ve druhém směru
je pak od centrálního náměstí a od slavného Mostu vzdechů vzdálen jen pár kroků.
Úžasná poloha ale zdaleka není jedinou výjimečností tohoto hotelu. Naopak, má
jich nespočet.
Byl vystavěn mezi roky 1867 a 1868 a již tenkrát byl výsadou těch nejnáročnějších
hostů. Za všechny mluví Gabriele D´Annunzio, uznávaný italský lyrik. Dalším příkladem, který dokládá jedinečnou sílu hotelu, je pak ruský skladatel Petr Iljič Čajkovskij. Pobýval zde roku 1877 a napsal zde symfonii, kterou nazval Do Leoni. Její
jméno nyní nese nově opravená restaurace v Londra Palace.
Celý hotel prošel rozsáhlou rekonstrukcí a dočkal se znovuzrození. Nyní je opět
plný energie, elegance a luxusu. Architekti si na opravě hotelu dali doopravdy záležet. Claudio Ruberti a Deborah Cutillo zachovali tradici hotelu a vše podřídili jeho
původní, starodávné podobě. V žádném případě ale nepodcenili nezbytnost modernizace. Podařilo se jim vytvořit dokonalý soulad starého benátského stylu s novými
technikami a materiály.
Všechny pokoje tohoto vyhlášeného hotelu jsou vybaveny ve velkolepém stylu.
Nejluxusnější interiér tvoří spolu s historickým exteriérem dokonalou kombinaci.
Designéři dbali na dostatek světla v každé místnosti hotelu. Pokoje jsou doslova zalité světlem a jsou tak nabité energií a optimismem. Světlo, kterému architekti přiřkli
hlavní roli, má ještě další klad. Jeho intenzita boří bariéry mezi vnitřními a vnějšími
prostory a vše je díky tomu otevřenější a přívětivější.
Dominantou celého hotelu je právě výše zmíněná restaurace. Ristorante Do Leoni
je příjemný a okouzlující prostor, který vyzařuje pohodlí a milou atmosféru. Nabízí
prostory jak pro posezení nad odpolední kávou a čajem, tak pro poklidné čtení knih,
časopisů a sladké lenošení. Ideální je i pro rušnější zábavu nad vínem nebo lahodnou
whisky. Restaurace by ale nebyla tím, čím je, bez prvotřídního šéfkuchaře Lorise
Indriho. V jeho rukou se všechny pokrmy promění v božskou manu a ne nadarmo je
jeho restaurace považována za gurmetský ráj.
Londra Palace je místo, kde se umění a kultura cítí jako doma. Jeho výtečná reputace svědčí o jeho nezapomenutelnosti. Hotel byl zařazen mezi nejlepší hotely v Benátkách, v Itálii a dokonce i v celé jižní Evropě. Hotel Londra Palace ve Vás zanechá
stejně silný zážitek jako samotné Benátky. Jedinečná atmosféra hotelu skvěle zapadá
do celkové nálady města gondoliérů. Dohromady tvoří neoddělitelný celek, jako by
ani jeden bez druhého nemohly existovat.
Hotelondra.it
130
A city with a great cultural, social and
administrative meaning. A city with rich
history and no less bright presence. A
city of UNESCO with a square of St. Marc,
Doge´s Palace and library Sansovino. A
city of canals, bridges and gondolas...
Venice. Who wouldn´t know them and
who wouldn´ t love them.
This island city is a place of frequent visits of tourists. No wonder, the city offers something for everyone. Venice is full of inspiration who is emitted from
every palace, canal, house and every little corner. That
is why the most famous artists of all branches have
been coming here so often. We can see Venice behind
works of such figures, like a painter Titian, playwriter
Carlo Goldoni, or a music composer Antonio Vivaldi.
The main attraction and a real unique of the Italian
pride are among others the canals and bridges. There is
unbelievable four hundred of them. The longest canal
is four kilometres long and seventy metres wide and it
gets throught the whole city. It connects the building of
the harbour and the main railway station with the historical centre, the top of Venetian art, with the square
of St. Marco. Close to it is situated the building which
deserves the same respect as the square. It is a hotel
Londra Palace.
It´s main positive is an excellent place in the centre
of the city. From its more than hundreds of windows is
outlined a nice view on a Great Canal and on the close
island. In the other direction it is only a few steps from
the central square and a famous Bridge of sights. An
excellent location is not the only positive of this hotel.
On the contrary it has number of it.
It has been built between the years 1867 and 1868
and at that time it has been favourite among the most
demanding visitors. It is respected lyricist Gabriele
D´Annunzio, who speaks for all. Another example that
supports the unique power of hotel is a Russian composer Petr Iljič Čajkovskij. He stayed there in 1877 and
created a symphony called Do Leoni. Its name carries
a newly renovated restaurant in Londra Palace.
A whole hotel got through a wide renovation and
experienced a rebirth. Now it is full of energy, elegance and luxury. Architects focused on the renovation
very intensely. Claudio Ruberti and Deborah Cutillo
preserved the tradition of the hotel and subordinated
everything to the original, old appearance. However,
they didn´t underestimated the neccessity of modernisation. They achieved an excellent harmony of old
Venetian style with new techniques and materials.
All the rooms of this famous hotel are equipped in
high style. The most luxurious interior creates together
with the historical interior a perfect combination. Designers focused on the sufficient amount of light in any
space of the hotel. The rooms are bathed with light
and so charged with energy and optimism. The light,
which plays the main role has also other advantage.
Its intensity breaks the barriers between the interior
and exterior and thus everything is more open and
pleasant.
A dominant of the whole hotel is mentioned restaurant. Ristorante Do Leoni is a nice and charming space, which emitts comfort and pleasant atmosphere. It
offers a spaces for to sit with an afternoon coffee and
tea, as well as for a calm reading of books, magazines
and sweet relaxing. It is ideal also for a bustling entertainment by a wine or delicious whisky. A restaurant
couldn´t be what it is without a first-class chef Loris
Indri. In his hands all the meals change into a heaven
food and his restaurant is considered for a gourmet´s
paradise.
Londra Palace is a place, where art and culture feel
in a family way. Its excellent reputation show the evidence of it as unforgettable. Hotel has been included
into the best hotels in Venice,in Italy and also in the
whole south Europe. Hotel Londra Palace leaves in you
a strong experience as well as the city of Venice. A unique atmosphere of the hotel perfectly suits the overall
atmosphere of the city of gondoliers. Together it creates
an inseparable unit as one couldn´t exist without the
other.
Hotelondra.it
131

Podobné dokumenty