ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX

Komentáře

Transkript

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
Technická příručka
www.kmbeta.cz
infolinka: 800 150 200
NOSNÉ ZDIVO
SENDWIX
12DF-LD
SENDWIX
16DF-LD
SENDWIX 1/2
12DF-LD
SENDWIX
8DF-LD
498x175x123
248x240x248
498x175x248
SENDWIX
6DF-LD
SENDWIX
8DF-LP AKU
248x175x248
248x240x248
498×240×248
NENOSNÉ ZDIVO
SENDWIX
5DF-LP
290x240x123
SENDWIX 5DF-D
Lícová cihla VF
Lícová cihla NF
290x140x65
240x115x71
SENDWIX 4DF-LD
SENDWIX
2DF-LD
248×115×248
240×115×123
240x115x290
ZAHRADNÍ ARCHITEKT
ARCHITEKTURA, PLOTY
SENDWIX
2DF-U
SENDWIX
12DF-LDZ
SENDWIX
12DF-LDZH
498x175x248
SENDWIX
6DF-LDZH
VĚNCOVKY
SENDWIX
6DF-U
SENDWIX
8DF-U
240x115x125 240x175x248 240x240x248
SENDWIX
6DF-LDZ
498x175x248
248x175x248
248x175x248
LÍCOVÁ CIHLA VF
290x140x65
BETONOVÉ STŘÍŠKY
A HLAVICE
OBKLADOVÝ
Ý PÁSEK
Á
240×71×16 / 115×71×16
LÍCOVÁ CIHLA NF
240x115x71
STŘÍŠKA HLADKÁ
270x390
STŘÍŠKA
PROFILOVANÁ
497x245
LÍCOVÁ
Í
Á CIHLA
5DF-P štípaná
240x113×71
LÍCOVÁ CIHLA NF
štípaná
240×71x58
LÍCOVÁ CIHLA VF
štípaná
290x65x70
HLAVICE HLADKÁ
390x390
HLAVICE
PROFILOVANÁ
320x245
PRVKY PRO ZAKLÁDÁNÍ
PŘEKLADY
!
KA
NOVIN
SENDWIX
16DF-D THERM
498x240x113
SENDWIX
12DF-D THERM
SENDWIX
4DF-D THERM
498x115x113
SENDWIX
PŘEKLAD 8DF
240x240x1000-3000
498x175x113
SENDWIX
PŘEKLAD 6DF
SENDWIX
PŘEKLAD 2DF
115x240x1000-3000
175x240x1000-3000
Minijeřáb MK 300
5,2 - 6,7 m
Zdicí prvky SENDWIX 8DF a 4DF jsou moderní zdicí materiály vyrobené s vysokou přesností, umožňující
tenkovrstvé zdění, suchou převazbu svislých spár systémem pero - drážka, a jsou opratřeny kapsami pro uchopení.
Kvádry je tak možno lépe uchopit a jednodušeji s nimi manipulovat. Tím je zaručeno, že se pracovník nebude příliš
fyzicky namáhat. Dalším krokem ve směru k humanizaci a racionalizaci staveništní práce a zvýšení produktivity
práce je zdění pomocí minijeřábu MK 300, a to zvláště při zdění s velkým formátem SENDWIX 16DF.
5,0 m
Řezačka
KM BETA a.s. zapůjčuje realizačním firmám řezačku,
k přesnému dělení zdicích prvků SENDWIX.
Pronájem je řešen individuálně a rezervování
řezačky je třeba řešit se čtyřtýdenním předstihem.
Referenční stavby – zdicí prvky
TECHNICKÁ PŘÍRUČKA
ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
OBSAH
1. ÚVOD
.................................................................................................................... 6
2. TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A PRODEJNÍ OBLASTI ..................................................... 7
3. ZÁKLADNÍ INFORMACE ................................................................................................ 8
Terminologie ..................................................................................................................................................8
Normy a předpisy .........................................................................................................................................9
4. VÝROBNÍ SORTIMENT ................................................................................................10
4.1 Modulové rozměry, ložná a styčná spára ................................................................................. 10
4.2 Vnější a vnitřní nosné zdivo .......................................................................................................... 13
4.3 Vnitřní nenosné zdivo...................................................................................................................... 20
4.4 Překlady, věncovky ........................................................................................................................... 22
4.5 Lícové a komínové zdivo ................................................................................................................. 26
4.6 Obklady, betonové stříšky.............................................................................................................. 31
4.7 Malty pro zdění ................................................................................................................................... 32
4.8 Pomocný materiál.............................................................................................................................. 37
Nářadí a stroje .................................................................................................................................... 38
4.9 Zakládání stavby........................................................................................................................ 42, 43
5. DRÁŽKY A VÝKLENKY ................................................................................................44
6. PROVÁDĚNÍ AKUSTICKÝCH DĚLICÍCH STĚN .............................................................46
Technologie provádění akustěn KMB SENDWIX ........................................................................... 46
7. STANOVENÍ ÚNOSNOSTI ZDIVA TLOUŠŤKY 240 A 290 mm ...................................49
7.1 Stanovení únosnosti zděných tlačených prvků podle ČSN 73 1101 ......................... 49
7.2 Stanovení únosnosti zděných tlačených prvků podle Eurokódu 6.............................. 50
8. ORIENTAČNÍ STANOVENÍ PŘÍPUSTNÉHO POČTU PODLAŽÍ.....................................51
8.1 Předpoklady výpočtu pro orientační stanovení
přípustného počtu podlaží .......................................................................................................... 51
8.2 Orientační stanovení přípustného počtu podlaží
zdiva z vápenopískových kvádrů tl. 240 mm a 290 mm - střední zeď ...................... 51
8.3 Orientační stanovení přípustného počtu podlaží
zdiva z vápenopískových kvádrů tl. 240 mm a 290 mm - obvodová zeď ................ 52
8.4. Orientační stanovení přípustného počtu podlaží tl. 175 mm........................................ 52
9. PREVENCE PROTI VZNIKU TRHLIN VE VÁPENOPÍSKOVÉM ZDIVU ........................53
9.1 Obecné informace k přetvárným vlastnostem zdiva ........................................................... 53
9.2 Zásady projektování ......................................................................................................................... 55
9.3 Zásady při realizaci ........................................................................................................................... 58
10. PLOTY, OKRASNÉ ZDI, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA ..............................................59
11. SENDWIX - VÍCEVRSTVÉ ZDIVO ..............................................................................63
11.1 KMB SENDWIX M
kontaktní omítkový systém s minerální izolací ................................................................... 63
11.2 KMB SENDWIX P
kontaktní omítkový systém s polystyrenovou izolací ...................................................... 64
11.3 KMB SENDWIX L
provětrávaný systém s minerální izolací a lícovou přizdívkou....................................... 66
12. SERVIS
..................................................................................................................75
1
TECHNICKÁ PŘÍRUČKA
Tato technická příručka obsahuje informace o zdicím systému a vícevrstvém zdivu SENDWIX vyráběném
a dodávaném firmou KM Beta. Příručka vychází ze současně platných norem, odborné literatury a zkušeností
pracovníků firmy KM Beta.
1. ÚVOD
Společnost KM Beta a.s. byla založena v listopadu 1996. Ve své činnosti navázala na produkci
svých předchůdců. V současné době se specializuje
na výrobu betonové střešní krytiny, páleného zdicího systému PROFIBLOK, suchých maltových směsí
PROFIMIX a vápenopískových kvádrů SENDWIX. Je
dodavatelem uceleného zdicího systému a vícevrstvého zdiva shodného názvu SENDWIX.
Výroba vápenopískových cihel v bzeneckém
závodě má u nás nejstarší tradici. První výrobna byla
postavena v r. 1912 na rozsáhlých ložiscích kvalitního křemičitého písku „Moravské Sahary“ v okolí
Bzence. Firma KM Beta rozšířila výrobní sortiment
a propracovala ucelený zdicí systém, který je součástí
vícevrstvé konstrukce označované obchodní značkou
KMB SENDWIX.
Systém vychází z moderních evropských trendů
ve stavebnictví a je prvním uceleným, certifikovaným
systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu.
Přednosti tohoto sendvičového systému
spočívají v jeho dokonalých tepelně technických,
akustických a statických parametrech, jejichž úroveň
si může projektant libovolně vybrat podle konkrétních požadavků.
Závod Bzenec-Přívoz
6
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
2. TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A PRODEJNÍ OBLASTI
2
Oblastní ředitel pro regiony 11., 12., 13., 22., 50. - Aleš Dostál, tel.: 774 752 836, [email protected]
11.
Praha
tel.: 777 327 827
[email protected]
12.
Západní Čechy
tel.: 777 327 816
[email protected]
13.
Jihozápadní Čechy
tel.: 777 327 826
[email protected]
22.
Vysočina
tel.: 777 327 809
[email protected]
50.
Jižní Čechy
tel.: 774 952 798
[email protected]
Vlastimil Sova
tel.: 777 327 824
Technické poradenství
[email protected]
Oblastní ředitel pro regiony 14., 15., 16., 21., 23. – Miloslav Alinč, tel.: 774 752 828, [email protected]
14.
Severozápadní Čechy
tel.: 777 327 815
[email protected]
15.
Severní Čechy
tel.: 777 327 813
[email protected]
16.
Severovýchodní Čechy
tel.: 777 127 942
[email protected]
21.
Střední Čechy
tel.: 777 327 825
[email protected]
23.
Východní Čechy
tel.: 777 327 812
[email protected]
Oblastní ředitel pro regiony 24., 25., 26., 27., 28. – Karel Stříbrný, tel.: 777 327 823, [email protected]
24.
Střední Morava
tel.: 777 127 943
[email protected]
25.
Severovýchodní Morava
tel.: 777 327 811
[email protected]
26.
Brno, Blansko
tel.: 777 327 810
[email protected]
27.
Jihovýchodní Morava
tel.: 777 327 806
[email protected]
28.
Jihozápadní Morava
tel.: 774 752 834
[email protected]
Technické poradenství
Ing. Martin Urbanec
tel.: 777 327 814
[email protected]
Ladislav Blahušek - Profimix, Sendwix
tel.: 774 752 812, 518 307 137
[email protected]
Jiří Foltýn
tel.: 775 327 901
[email protected]
BEZPLATNÝ SERVIS ZÁKAZNÍKŮM
Výpočet potřeby zdicích prvků SENDWIX, PROFIBLOK, PROFIMIX
Miroslav Foltýn
tel.: 518 340 938
[email protected]
Výpočet potřeby střešní krytiny a doplňků
Jan Klepáč
tel.: 518 307 163
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
[email protected]
7
3. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Terminologie
Vápenopískový kvádr SENDWIX: zdicí prvek
zhotovený z vápna a přírodního křemičitého písku,
tvrdnoucí účinkem páry za vysokého tlaku.
3
Vícevrstvý stěnový systém KMB SENDWIX:
ucelená stěnová konstrukce s vynikajícími užitnými
vlastnostmi a volitelnými tepelně technickými parametry. Je určen pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy.
Skladebný rozměr: rozměr skladebného prostoru
zdicího prvku specifikovaný s přihlédnutím ke geometrickým parametrům přilehlých spár a k mezním
odchylkám rozměrů prvku.
Jmenovitý rozměr: rozměr zdicího prvku specifikovaný pro jeho výrobu, přičemž odchylky skutečných
rozměrů od jmenovitých nesmí být větší než mezní
odchylky.
Průměrná pevnost v tlaku zdicích prvků - kategorie I: průměrná pevnost v tlaku stanoveného počtu
zdicích prvků, u nichž pravděpodobnost, že se nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je menší než 5%.
Normalizovaná pevnost v tlaku zdicích prvků:
pevnost v tlaku zdicích prvků přepočtená na pevnost
v tlaku ekvivalentního zdicího prvku s šířkou 100 mm
a výškou 100 mm v přirozeném stavu vlhkosti.
Mrazuvzdornost: odolnost výrobků vůči mrazu.
Výrobky po uložení ve vodě se podrobí 50 zmrazovacím a rozmrazovacím cyklům. Pevnost výrobků se
porovná s pevností výrobků, které nebyly podrobeny
zmrazovacím cyklům.
Akumulace tepla: schopnost materiálu akumulovat
teplo. U obvodových stěn s nízkou akumulací tepla
dochází při přerušení vytápění k velmi rychlému
poklesu teploty povrchu stěn na vnitřní straně
obytných prostor.
Součinitel tepelné vodivosti : udává jaké
množství tepla projde vrstvou materiálu o ploše 1 m2
a tloušťce 1 m při konstantním teplotním rozdílu 1K
mezi oběma povrchy této vrstvy.
Difuzní odpor Rd: odpor materiálu propouštět vodní
páru.
Faktor difuzního odporu : je poměr mezi difuzním odporem tloušťky daného materiálu a difuzním
odporem vrstvy vzduchu o stejné tloušťce.
Ekvivalentní difuzní tloušťka rd: udává tloušťku
vrstvy vzduchu, která by kladla stejný difuzní odpor
jako daný materiál.
Vzduchová neprůzvučnost: označuje schopnost
stavebních prvků izolovat vzdušný zvuk. Je přímo
závislá na hmotnosti stavební konstrukce v závislosti
na její ploše.
Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost
Rw: jedná se o laboratorně zjištěnou hodnotu, ve
které se neuvažuje s přenosem zvuku vedlejšími
cestami.
Objemová hmotnost kvádru: je hmotnost vztažená
k objemu vysušeného kvádru.
Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost R´w:
zjišťuje se měřením na stavbě a zahrnuje obvykle
vedlejší cesty přenosu zvuku stavbou. Hodnotu lze
zjistit z vážené laboratorní neprůzvučnosti sníženou
o korekci k, která je dána velikostí přenosu zvuku
bočními cestami.
Součinitel prostupu tepla konstrukce U: vyjadřuje
celkovou výměnu tepla mezi prostory oddělenými od
sebe danou stavební konstrukcí o tepelném odporu R.
Reakce na oheň: podle hodnoticích kritérií se stavební materiály podle reakce na oheň zatřiďují do
tříd.
Tepelný odpor konstrukce R: vyjadřuje úhrnný
tepelný odpor, bránící výměně tepla mezi prostředími
oddělenými od sebe stavební konstrukcí o tepelném
odporu R.
Nebezpečné látky: určené směrnou hodnotou
na základě hmotnostní aktivity 40K, 226Ra, 228Th.
8
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
Normy a předpisy
ČSN EN 771-2 Specifikace zdicích prvků - Část 2:
Vápenopískové zdicí prvky
ČSN EN 772-1 Zkušební metody pro zdicí prvky Část 1: Stanovení pevnosti a tlaku
ČSN EN 772-9 Zkušební metody pro zdicí prvky
-Část 9: Stanovení skutečného a poměrného objemu
otvorů a objemu materiálu vápenopískového zdicího
prvku plněním otvoru pískem
ČSN 73 0821 ED.2 Požární bezpečnost staveb.
Požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti stavebních hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot.
ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti - Část 1:
Základní požadavky
3
ČSN EN 772-13 Zkušební metody pro zdicí prvky Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu
zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích
prvků za sucha
ČSN EN 772-16 Zkušební metody pro zdicí prvky Část 16: Stanovení rozměru
ČSN EN 772-18 Zkušební metody pro zdicí prvky
- Část 18: Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků
ČSN EN 1052-3 Zkušební metody pro zdivo - Část 3:
Stanovení počáteční pevnosti ve smyku
Požadavky na konstrukce
ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí
- Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby - Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
ČSN EN 1996-1-2 Navrhování zděných konstrukcí
- Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí
na účinky požáru
ČSN P ENV 1996-1-3 Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla pro pozemní stavby
- Podrobná pravidla při bočním zatížení
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
ČSN 73 0540-1 až 4 Tepelná ochrana budov
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku
v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky
ČSN EN ISO 717-1 Akustika - Hodnocení zvukové
izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1:
Vzduchová neprůzvučnost
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
9
4. VÝROBNÍ SORTIMENT
Vápenopískové kvádry SENDWIX, prvky pro
svislé konstrukce, mají široké použití jak podle typu
staveb - bytové, občanské, průmyslové - tak podle konstrukčního nebo dekorativního chatakteru
- nosné, nenosné, jednovrstvé i vícevrstvé (sendvičové) zdivo.
Sortiment představuje ucelený systém pro hrubou stavbu, vychází z metrického modulu a svými
vlastnostmi a propracovaností je moderním zdicím
systémem.
Vysvětlení ke značení výrobků:
výrobek pro tenkovrstvé zdění na lepidlo
(bez označení je určen pro zdění na maltu)
VYSVĚTLENÍ KE ZNAČENÍ VÝROBKŮ:
obchodní název vápenopískových kvádrů
hladká styčná plocha
SENDWIX 8DF - LD (P,U,Z,H)
děrovaný formát
označení formátu
zkosená
pohledová hrana
plný formát
U profil
4.1 Modulové rozměry, ložná a styčná spára
Vápenopískové cihly svými rozměry celého sortimentu tvoří jednotný délkový modul pro vodorovné
i svislé konstrukce, tj. 250 mm.
Díky rozměrové řadě je možné volit výšku zdiva
v odstupňování již po 41 mm. Tím lze navrhnout
takřka libovolné konstrukční výšky parapetů, nadpraží otvorů, vyzdívek skeletů, apod.
Výhoda spočívá také v homogenitě použitého
materiálu z hlediska tepelně technických vlastností,
pevnosti a podkladu pro omítání.
NF
2DF-D, 2DF-LD
4DF-D, 4DF-LD
5DF-P, 5DF-LP 6DF-LD, LDZ, LDZH
1/2 12DF-LD
8DF-D, 8DF-LD,
16DF-D THERM
8DF-LP
12DF-D THERM 12DF-LD, LDZ, LDZH
4DF-D THERM
16DF-LD
Výškový modul
83
125
250
4
Mezi výhody patří:
• vysoká únosnost, tepelná akumulace a zvukově
izolační schopnost
• nejlepší materiál z hlediska hygienické nezávadnosti
• mrazuvzdornost a nízká nasákavost
• vysoká produktivita díky velkým formátům a systému pero-drážka
• přesné zdění a malá spotřeba maltových směsí
díky přesným rozměrům
• manipulace s kvádry pomocí úchopových kapes,
příp. minijeřábkem MK 300
• jednotný modulový systém
Výška cihly (mm)
71
113/123
238/248
Tloušťka spáry (mm)
12
12/2
12/2
Tloušťka vrstvy (mm)
83
125
250
3
2
1
12
8
4
Počet vrstev pro 250 mm
Počet vrstev do 1 m
10
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
Výškový modul
Rozměrová řada skladeb vrstev zdiva
Tenkovrstvé zdění
na lepidlo
2
250
248
248
113
123
113
123
123
238
250
248
2
250
238
12
248
248
Zdění na maltu
Výška zdiva
(mm)
Skladba
vrstev
2750
2666
2615
2583
2500
2416
2375
2333
2250
2166
2125
2083
2000
1891
1850
1808
1725
1666
1625
1583
1500
1416
1375
1333
1250
1166
1125
1083
1000
916
875
833
750
666
625
583
500
416
375
333
250
166
125
83
11C
10C + 2A
10C + B
10C + A
10C
9C + 2A
9C + B
9C + A
9C
8C + 2A
8C + B
8C + A
8C
7C + 2A
7C + B
7C + A
7C
6C + 2A
6C + B
6C + A
6C
5C + 2A
5C + B
5C + A
5C
4C + 2A
4C + B
4C + A
4C
3C + 2A
3C + B
3C + A
3C
2C + 2A
2C + B
2C + A
2C
1C + 2A
1C + B
1C + A
1C
2A
1B
1A
4
Délkový modul
Vápenopískové cihly mají ve směru délky stěny
skladebné rozměry v délkovém modulu 250 mm, příp.
125 mm.
Pro jednu vrstvu zdiva délky 1 m je potřeba 4 cihel
o skladebné délce 250 mm.
Stěny objektů je proto nejlépe navrhovat v půdorysném modulu 125 mm.
Použitím tohoto modulu již při projektování se
omezí pracné upravování cihel na stavbě (řezání,
štípání).
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
11
Styčná spára
Cihelné zdivo se podle druhu svislé styčné spáry
dělí na:
- zdivo s viditelně (plně) promaltovanými styčnými
sparami (obr. 1). Tloušťka svislých styčných spar je
nejčastěji 10 (2) mm. Provádí se u formátů NF, VF,
2DF-D, 2DF-LD, 5DF-P, 5DF-LP a zvláště u režného
zdiva.
- zdivo se zazubenou styčnou sparou (pero-drážka) zcela bez promaltování (obr. 2) u formátů
4 DF-D, 4DF-LD, 6DF-LD, 8DF-D, 8DF-LD, 8DF-LP,
1/2 12DF-LD, 12DF-LD, 16DF-LD.
Obr. 1
4
Ložná spára
Tloušťka ložné spáry pro kvádry SENDWIX
vyplývá z používaného výškového modulu stavby
250 mm a jmenovité výšky cihel. Kvádry SENDWIX
a cihly se vyrábí ve dvou jmenovitých výškách podle
toho zda se použije technologie zdění na maltu nebo
tenkovrstvého zdění na lepidlo.
Ložná spára (mm)
zdění
na lepidlo na maltu
+ jmenovitá
výška kvádru
(mm)
= metrický
modul
(mm)
113
125
123
125
238
250
248
250
12
2
12
2
Obr. 2
Vápenopískové prvky pro minimalizaci tepelných mostů u vnějších a vnitřních stěn
SENDWIX 4DF-D THERM
SENDWIX 12DF-D THERM
SENDWIX 16DF-D THERM
Výrobky s označením SENDWIX - THERM se používají jako zakládací prvky u zdicího systému SENDWIX pro
tloušťky stěn 240, 175 a 115 mm. Jsou vyrobeny se speciální příměsí, která zvyšuje tepelný odpor výrobků
o 50%. Minimalizují se tím tepelné mosty mezi stěnou a základovou konstrukcí, příp. stěnou suterénu stavby.
SENDWIX - THERM jako první zakládací řada se vždy zdí na zdicí maltu ZM 920. Pevnostní třída u těchto prvků
je 20 N/mm2, je shodná s pevností vápenopískových výrobků a nesnižuje se tím únosnost stěn jako je tomu při
použití pěnového skla, plynosilikátu apod.
Eliminací tepelných mostů je možné snížit náklady na vytápění až o 4%, u pasivních domů až o 6%.
12
SENDWIX
THERM
Tloušťka
stěny (mm)
Rozměr (mm)
Hmotnost
(kg/ks)
16DF-D
240
498x240x113
15,4
12DF-D
175
498x175x113
11,2
4DF-D
115
498x115x113
7,4
Pevnost
(N/mm2)
Tepelná
vodivost
(W/mK)
Objemová
hmotnost
(kg/ks)
20
0,33
1135
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
4.2 Vnější a vnitřní nosné zdivo
SENDWIX 16DF-LD
Tabulka vlastností
8
248
Rozměry (mm)
498×240×248
Pevnost v tlaku průměrná (N/mm2)
15
Pevnost v tlaku průměrná
se spolehlivostí 95 % (N/mm2)
15
Pevnost v tlaku normalizovaná
(N/mm2)
15
Pevnost zdiva v dostředném
a mimostředném tlaku Rd (N/mm2)
2,6
Objemová hmotnost (kg.m-3)
1220
Hmotnost (kg/ks)
36,5
49
Nasákavost (%)
Neprůzvučnost R´w/tl. stěny (dB)
240
4
10–18
48*/240
Radioaktivita I (-)
0,26
Tepelná vodivost 10.dry (W/m.K)
0,37
Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K)
1,0
Faktor difuzního odporu  (-)
5/10
Reakce na oheň (třída)
A1
Tloušťka zdiva bez omítky (mm)
240 P+D**
lepidlo
(ZM 921)
Pro zdění na
Počet kusů na paletě 1200×800 mm
(ks)
24
Barva
bílá
Poznámka:
R´w - vážená stavební neprůzvučnost
Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost
R´w = Rw - k; k = 2 (dB)
*
**
- hodnoty naměřené
- P+D styčná spára pero-drážka, nemaltuje se
Spotřeba kvádrů a lepidla na 1 m3 zdiva
Rozměry kvádru
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
498×240×248
240
Spotřeba
kvádrů (ks/m3)
lepidla (kg/m3)
33,5
16,7
Spotřeba kvádrů a lepidla na 1 m2 zdiva
Rozměry kvádru
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
498×240×248
240
Spotřeba
2
2
kvádrů (ks/m )
lepidla (kg/m )
8
4
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
Pracnost
(Nh/m2)
0,25 s pomocí minijeřábu MK 300
13
SENDWIX 12DF-LD
Tabulka vlastností
12DF-LD
12DF-LDZ
12DF-LDZH
Název výrobku
49
8
248
Rozměry (mm)
175
SENDWIX 1/2 12DF-LD
498×175×248 498×175×123
Pevnost v tlaku průměrná
(N/mm2)
20
17
Pevnost v tlaku průměrná
se spolehlivostí 95 % (N/mm2)
15
15
Pevnost v tlaku
normalizovaná (N/mm2)
15
10
Objemová hmotnost
(kg.m-3)
1140
1220
Hmotnost (kg/ks)
24,4
12,2
10–18
10–18
44*/175
44*/175
Radioaktivita I (-)
0,14
0,14
Tepelná vodivost 10.dry
(W/m.K)
0,37
0,37
1,0
1,0
5/10
2/10
A1
A1
175 P+D**
175 P+D**
lepidlo
(ZM 921)
lepidlo
(ZM 921)
Počet kusů na paletě
1200x800 mm (ks)
32
64
12DF-LD
bílá
bílá
bílá
žlutá
-
Neprůzvučnost R´w/tl. stěny
(dB)
49
8
123
Nasákavost (%)
175
PLOTY, OKRASNÉ ZDI
Měrná tepelná kapacita C
(kJ/kg.K)
SENDWIX 12DF-LDZ
Faktor difuzního odporu  (-)
Reakce na oheň (třída)
Tloušťka zdiva bez omítky
(mm)
248
Pro zdění na
98
4
SENDWIX 12DF-LDZH
175
Barva
12DF-LDZ
12DF-LDZH
Poznámka:
R´w - vážená stavební neprůzvučnost
Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost
248
4
1/2 12DF-LD
R´w = Rw - k; k = 2 (dB)
8
49
175
*
**
- hodnoty naměřené
- P+D styčná spára pero-drážka, nemaltuje se
Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m3 zdiva
Rozměry kvádru
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
498×175×248
498x175x123
Spotřeba
kvádrů (ks/m3)
lepidla (kg/m3)
175
45,7
17,1
175
91,4
34,2
Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m2 zdiva
Rozměry kvádru
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
498×175×248
498x175x123
14
Spotřeba
kvádrů (ks/m2)
lepidla (kg/m2)
175
8
3
175
16
6
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
SENDWIX 8DF-D
Tabulka vlastností
SENDWIX
8DF-D
Název výrobku
238
Rozměry (mm)
SENDWIX
8DF-LD
238×240×248 248×240×248
Pevnost v tlaku průměrná (N/mm2)
15
15
Pevnost v tlaku průměrná
se spolehlivostí 95 % (N/mm2)
15
15
Pevnost v tlaku normalizovaná
(N/mm2)
15
15
Pevnost zdiva v dostředném
a mimostředném tlaku Rd (N/mm2)
2,6
2,6
Objemová hmotnost (kg.m-3)
1270
1250
Hmotnost (kg/ks)
17,8
18,7
10–18
10–18
48*/240
48*/240
Radioaktivita I (-)
0,26
0,26
Tepelná vodivost 10.dry (W/m.K)
0,38
0,38
1,0
1,0
5/10
5/10
A1
A1
240 P+D**
240 P+D**
maltu
(ZM 920)
lepidlo
(ZM 921)
Počet kusů na paletě 1200×800 mm
(ks)
48
48
Barva
bílá
bílá
48
2
240
Nasákavost (%)
Neprůzvučnost R´w/tl. stěny (dB)
SENDWIX 8DF-LD
Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K)
Faktor difuzního odporu  (-)
Reakce na oheň (třída)
248
Tloušťka zdiva bez omítky (mm)
Pro zdění na
8
24
4
Poznámka:
R´w - vážená stavební neprůzvučnost
Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost
240
KLASIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
REI 120/REW 120
R´w = Rw - k; k = 2 (dB)
*
**
- hodnoty naměřené
- P+D styčná spára pero-drážka, nemaltuje se
Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m3 zdiva
Rozměry kvádru
(mm)
248×240×238 8DF-D
248×240×248 8DF-LD
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
Spotřeba
kvádrů (ks/m3)
malty (kg/m3)
67
75,3
–
67
–
16,7
240
lepidla (kg/m3)
Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m2 zdiva
Rozměry kvádru
(mm)
248×240×238 8DF-D
248×240×248 8DF-LD
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
240
Spotřeba
Pracnost
(Nh/m2)
kvádrů (ks/m2)
malty (kg/m2)
lepidla (kg/m2)
16
17,9
–
0,591
16
–
4
0,462
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
15
Tabulka vlastností
SENDWIX 8DF-LP AKU
248
Rozměry (mm)
4
248×240×248
Pevnost v tlaku průměrná (N/mm2)
25
Pevnost v tlaku průměrná
se spolehlivostí 95 % (N/mm2)
20
Pevnost v tlaku normalizovaná
(N/mm2)
20
Pevnost zdiva v dostředném
a mimostředném tlaku Rd (N/mm2)
3,2
Objemová hmotnost (kg.m-3)
1600
Hmotnost (kg/ks)
24,5
Nasákavost (%)
8
10–18
24
Neprůzvučnost R´w/tl. stěny (dB)
240
54*/240
Radioaktivita I (-)
0,26
Tepelná vodivost 10.dry (W/m.K)
0,61
Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K)
1,0
Faktor difuzního odporu  (-)
5/25
Reakce na oheň (třída)
A1
Tloušťka zdiva bez omítky (mm)
240 P+D**
lepidlo
(ZM 921)
Pro zdění na
Počet kusů na paletě 1200x800 mm
(ks)
48
Barva
bílá
Poznámka:
R´w - vážená stavební neprůzvučnost
Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost
R´w = Rw - k; k = 2 (dB)
*
**
- hodnoty naměřené
- P+D styčná spára pero-drážka, nemaltuje se
Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m3 zdiva
Rozměry kvádru
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
248×240×248
240
Spotřeba
3
kvádrů (ks/m )
lepidla (kg/m3)
67
16,7
Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m2 zdiva
Rozměry kvádru
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
248×240×248
240
Spotřeba
kvádrů (ks/m2)
lepidla (kg/m2)
malta1) (kg/m2)
16
4
36,5
1)
2)
16
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
Pracnost
(Nh/m2)
0,4622)
malta na vyplnění kapes
bez vyplňování kapes
Tabulka vlastností
SENDWIX 6DF-LD
Název výrobku
Rozměry (mm)
248
6DF-LDZ
6DF-LDZH
6DF-LD
248×175×248 248×175×248
Pevnost v tlaku průměrná (N/mm2)
15
15
Pevnost v tlaku průměrná
se spolehlivostí 95 % (N/mm2)
15
20
Pevnost v tlaku normalizovaná
(N/mm2)
15
20
Objemová hmotnost (kg.m-3)
1190
1160
Hmotnost (kg/ks)
12,6
12,6
10–18
10-18
44*/175
44*/175
Radioaktivita I (-)
0,14
0,14
Tepelná vodivost 10.dry (W/m.K)
0,37
0,37
1,0
1,0
5/10
5/10
A1
A1
175 P+D**
175 P+D**
lepidlo
(ZM 921)
lepidlo
(ZM 921)
Počet kusů na paletě 1200x800 mm
(ks)
64
64
Barva
bílá
bílá
žlutá
48
2
175
Nasákavost (%)
SENDWIX 6DF-LDZ
248
Neprůzvučnost R´w/tl. stěny (dB)
Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K)
Faktor difuzního odporu  (-)
8
Reakce na oheň (třída)
24
175
Tloušťka zdiva bez omítky (mm)
Pro zdění na
248
SENDWIX 6DF-LDZH
4
Poznámka:
R´w - vážená stavební neprůzvučnost
Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost
R´w = Rw - k; k = 2 (dB)
*
**
- hodnoty naměřené
- P+D styčná spára pero-drážka, nemaltuje se
8
24
175
Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m3 zdiva
Rozměry kvádru
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
248×175×248
175
Spotřeba
kvádrů (ks/m3)
lepidla (kg/m3)
91,4
17,1
Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m2 zdiva
Rozměry kvádru
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
248×175×248
175
Spotřeba
kvádrů (ks/m2)
lepidla (kg/m2)
16
3
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
17
Tabulka vlastností
SENDWIX 5DF-P
SENDWIX
5DF-P
Název výrobku
113
Rozměry (mm)
0
29
240
4
113×240×290 123×240×290
Pevnost v tlaku průměrná (N/mm2)
40
40
Pevnost v tlaku průměrná
se spolehlivostí 95 % (N/mm2)
30
30
Pevnost v tlaku normalizovaná
(N/mm2)
20
20
Pevnost zdiva v dostředném
a mimostředném tlaku Rd (N/mm2)
4,2
4,2
Objemová hmotnost (kg.m-3)
1810
1810
Hmotnost (kg/ks)
15,0
15,6
10–18
10–18
53/240
54*/290
53/240
54*/290
Radioaktivita I (-)
0,26
0,26
Tepelná vodivost 10.dry (W/m.K)
0,82
0,82
1,0
1,0
5/25
5/25
A1
A1
Nasákavost (%)
Neprůzvučnost R´w/tl. stěny (dB)
Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K)
SENDWIX 5DF-LP
Faktor difuzního odporu  (-)
Reakce na oheň (třída)
Tloušťka zdiva bez omítky (mm)
113, 240, 290 123, 240, 290
maltu
(ZM 920)
lepidlo
(ZM 921)
Počet kusů na paletě 1200×800 mm
(ks)
72
72
Barva
bílá
bílá
123
Pro zdění na
0
29
240
SENDWIX
5DF-LP
Poznámka:
R´w - vážená stavební neprůzvučnost
Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost
R´w = Rw - k; k = 2 (dB)
*
- hodnoty naměřené
Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m3 zdiva
Rozměry kvádru
(mm)
113×240×290 5DF-P
123×240×290 5DF-LP
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
Spotřeba
kvádrů (ks/m3)
malty (kg/m3)
lepidla (kg/m3)
290
110
165
41
240
112
152
39
113 / 123
115
100
25,5
Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m2 zdiva
Rozměry kvádru
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
290
113×240×290 5DF-P
123×240×290 5DF-LP
18
Pracnost (Nh/m2)
Spotřeba
kvádrů (ks/m2)
malty (kg/m2)
lepidla (kg/m2)
malta
lepidlo
33
48
12,3
0,923
0,722
240
27
37
9,5
0,769
0,602
113 / 123
13
11
2,8
–
–
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
Tabulka vlastností
SENDWIX 5DF-D
240
Rozměry (mm)
240×115×290
Pevnost v tlaku průměrná (N/mm2)
20
Pevnost v tlaku průměrná
se spolehlivostí 95 % (N/mm2)
30
Pevnost v tlaku normalizovaná
(N/mm2)
20
Pevnost zdiva v dostředném
a mimostředném tlaku Rd (N/mm2)
3,2
Objemová hmotnost (kg.m-3)
1330
Hmotnost (kg/ks)
11,5
Nasákavost (%)
0
29
113
10–18
Radioaktivita I (-)
0,26
Tepelná vodivost 10.dry (W/m.K)
0,46
Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K)
4
1,0
Faktor difuzního odporu  (-)
5/25
Reakce na oheň (třída)
A1
Tloušťka zdiva bez omítky (mm)
113, 240, 290
maltu
(ZM 920)
Pro zdění na
Počet kusů na paletě 1200×800 mm
(ks)
84
Barva
bílá
Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m3 zdiva
Rozměry kvádru
(mm)
240×113×290 5DF-D
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
Spotřeba
kvádrů (ks/m3)
malty (kg/m3)
lepidla (kg/m3)
290
110
165
41
240
112
152
39
113
115
100
25,5
Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m2 zdiva
Rozměry kvádru
(mm)
240×113×290 5DF-D
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
Pracnost (Nh/m2)
Spotřeba
kvádrů (ks/m2)
malty (kg/m2)
lepidla (kg/m2)
malta
lepidlo
290
33
48
12,3
0,923
0,722
240
27
37
9,5
0,769
0,602
113
13
11
2,8
–
–
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
19
4.3 Vnitřní nenosné zdivo
Tabulka vlastností
SENDWIX
4DF-D
Název výrobku
SENDWIX 4DF-D
238
Rozměry (mm)
238×115×248 248×115×248
Pevnost v tlaku průměrná (N/mm2)
15
20
Pevnost v tlaku průměrná
se spolehlivostí 95 % (N/mm2)
15
15
Pevnost v tlaku normalizovaná
(N/mm2)
15
20
Pevnost zdiva v dostředném
a mimostředném tlaku Rd (N/mm2)
2,6
2,6
1390
1400
9,3
9,7
10–18
10–18
42*/115
42*/115
Radioaktivita I (-)
0,26
0,26
Tepelná vodivost 10.dry (W/m.K)
0,46
0,46
1,0
1,0
5/25
5/25
A1
A1
115 P+D**
115 P+D**
maltu
(ZM 920)
lepidlo
(ZM 921)
Počet kusů na paletě 1200×800 mm
(ks)
84
84
Barva
bílá
bílá
Objemová hmotnost (kg.m-3)
4
8
SENDWIX
4DF-LD
Hmotnost (kg/ks)
24
Nasákavost (%)
115
Neprůzvučnost R´w/tl. stěny (dB)
SENDWIX 4DF-LD
Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K)
Faktor difuzního odporu  (-)
Reakce na oheň (třída)
Tloušťka zdiva bez omítky (mm)
248
Pro zdění na
8
24
115
Poznámka:
R´w - vážená stavební neprůzvučnost
Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost
R´w = Rw - k; k = 2 (dB)
*
**
- hodnoty naměřené
- P+D styčná spára pero-drážka, nemaltuje se
Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m3 zdiva
Rozměry kvádru
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
238×115×248 4DF-D
248×115×248 4DF-LD
115
Spotřeba
kvádrů (ks/m3)
malty (kg/m3)
lepidla (kg/m3)
139
60
–
139
–
17,4
Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m2 zdiva
Rozměry kvádru
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
238×115×248 4DF-D
248×115×248 4DF-LD
115
20
Spotřeba
2
2
2
Pracnost
(Nh/m2)
kvádrů (ks/m )
malty (kg/m )
16
6,9
–
0,369
16
–
2
0,289
lepidla (kg/m )
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
Tabulka vlastností
SENDWIX 2DF-D
SENDWIX
2DF-D
Název výrobku
113
Rozměry (mm)
40
2
115
240×115×113 240×115×123
Pevnost v tlaku průměrná (N/mm2)
30
35
Pevnost v tlaku průměrná
se spolehlivostí 95 % (N/mm2)
25
30
Pevnost v tlaku normalizovaná
(N/mm2)
20
25
Pevnost zdiva v dostředném
a mimostředném tlaku Rd (N/mm2)
3,7
3,7
1700
1680
5,3
6,0
10–18
10–18
50
50
Radioaktivita I (-)
0,26
0,26
Tepelná vodivost 10.dry (W/m.K)
0,68
0,68
1,0
1,0
5/25
5/25
A1
A1
Objemová hmotnost (kg.m-3)
Hmotnost (kg/ks)
Nasákavost (%)
Mrazuvzdornost (cykly)
SENDWIX 2DF-LD
Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K)
123
Faktor difuzního odporu  (-)
Reakce na oheň (třída)
0
24
115
SENDWIX
2DF-LD
Tloušťka zdiva bez omítky (mm)
4
115, 240, 365 115, 240, 365
maltu
(ZM 920)
lepidlo
(ZM 921)
Počet kusů na paletě 1200×800 mm
(ks)
196
196
Barva
bílá
bílá
Pro zdění na
Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m3 zdiva
Rozměry kvádru
(mm)
113×115×240 2DF-D
123×115×240 2DF-LD
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
Spotřeba
kvádrů (ks/m3)
malty (kg/m3)
lepidla (kg/m3)
365
267
266
70
240
271
248
65,8
115
283
194
42
Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m2 zdiva
Rozměry kvádru
(mm)
113×115×240 2DF-D
123×115×240 2DF-LD
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
Pracnost (Nh/m2)
Spotřeba
kvádrů (ks/m2)
malty (kg/m2)
lepidla (kg/m2)
malta
lepidlo
365
98
69
25,7
–
–
240
65
59
15,8
0,880
0,696
115
33
22
4,9
0,444
0,348
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
21
4.4 Překlady, věncovky
Tabulka vlastností
SENDWIX překlad 2DF
SENDWIX překlad 2DF
typové označení
240
0
0
30
Délka (mm)
2DF 100
1000
2DF 125
1250
2DF 150
1500
2DF 175
1750
2DF 200
2000
2DF 225
2250
2DF 250
2500
2DF 275
2750
2DF 300
3000
–
00
10
4
115
maltu
(ZM 920)
Pro zdění na
Tloušťka zdiva bez omítky (mm)
115, 240, 290
Překlady z vápenopískových U-profilů 115/240 2DF
vnitřní síly na mezi únosnosti Qu, Mu a spojité rovnoměrné zatížení
Délka
překladu
L (mm)
Uložení
min./max.
u (mm)
Posouvající
síla
Qu (kN)
Ohybový
moment
Mu (kNm)
Vyztužení překladu - jednostranná
výztuž PKS INPOS + ohyb
Øhor/dol/diag//ohyb
Rovnoměrné zatížení (kN/m) Hmotnost
m
Extrémní qd
Provozní qn
(kg/ks)
1000
125/225
9,55
1,80
Ø 6/6/5//8
24,50
19,60
48,6
1250
125/225
9,55
1,80
Ø 6/6/5//8
13,40
10,72
60,7
1500
125/225
9,55
1,80
Ø 6/6/5//8
8,20
6,56
73,0
1750
125/225
9,55
3,10
Ø 8/8/5//8
10,00
8,00
85,7
2000
125/225
9,55
3,10
Ø 8/8/5//8
7,10
5,68
98,0
2250
200/300
9,55
4,70
Ø 10/10/5//8
8,40
6,72
111,2
2500
200/300
9,55
4,70
Ø 10/10/5//8
6,40
5,12
123,5
2750
250/350
9,55
6,50
Ø 12/12/6//8
7,30
5,84
135,8
3000
250/350
9,55
6,50
Ø 12/12/6//8
5,80
4,64
148,2
Výrobcem navržené ocelové jednostranné výztuže - PKS INPOS Velké Meziříčí.
Tabulka platí pro ocel třídy min. 10 505 (Ø R) a beton min. B 30.
Hodnoty provozního rovnoměrného zatížení qn jsou stanoveny z hodnot extrémního zatížení qd.
Pro stanovení hodnot qn bylo použito průměrného součinitele zatížení Ø f=1,25.
22
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
SENDWIX překlad 6DF
Tabulka vlastností
240
SENDWIX překlad 6DF
typové označení
6DF 100
1000
6DF 125
1250
6DF 150
1500
6DF 175
1750
6DF 200
2000
6DF 225
2250
6DF 250
2500
6DF 275
2750
6DF 300
3000
4
0
00
–3
00
10
Délka (mm)
175
maltu
(ZM 920)
Pro zdění na
Tloušťka zdiva bez omítky (mm)
175
Překlady z vápenopískových U-profilů 175x240x240 mm
vnitřní síly na mezi únosnosti Qu, Mu a spojité rovnoměrné zatížení
Délka
překladu
L (mm)
Světlý rozUložení Posouvající Ohybový
měr otvoru
min./max.
síla
moment
max. Ls
u (mm)
Qu (kN)
Mu (kNm)
(mm)
Rovnoměrné zatížení
(kN/m)
Vyztužení překladu - jednostranná
výztuž PKS INPOS + ohyb
Øhor/dol/diag//ohyb
Extrémní qd
Provozní qn
Hmotnost
m
(kg/ks)
1000
700
150/250
16,4
3,4
Ø 2x6/6/5//10
43,8
35,04
79,13
1250
950
150/250
16,4
3,4
Ø 2x6/6/5//10
26,3
21,04
98,46
1500
1200
150/250
16,4
5,7
Ø 2x8/8/5//10
25,1
20,08
118,72
1750
1450
150/250
16,4
5,7
Ø 2x8/8/5//10
18,6
14,88
138,30
2000
1700
150/250
16,4
5,7
Ø 2x8/8/5//10
13,3
10,64
157,86
2250
1850
200/300
16,4
8,4
Ø 2x10/8/6//10
15,9
12,72
178,70
2500
2100
200/300
16,4
8,4
Ø 2x10/8/6//10
12,8
10,24
198,43
2750
2250
250/350
16,4
11,2
Ø 2x12/8/6//10
12,9
10,32
219,61
3000
2500
250/350
16,4
11,2
Ø 2x12/8/6//10
11,5
9,2
239,45
Výrobcem navržené ocelové jednostranné výztuže - PKS INPOS Velké Meziříčí.
Tabulka platí pro ocel třídy min. 10 505 (Ø R) a beton min. B 30.
Hodnoty provozního rovnoměrného zatížení qn jsou stanoveny z hodnot extrémního zatížení qd.
Pro stanovení hodnot qn bylo použito průměrného součinitele zatížení Ø f=1,25.
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
23
SENDWIX překlad 8DF
Tabulka vlastností
4
240
SENDWIX překlad 8DF
typové označení
0
00
3
0–
0
10
240
Délka (mm)
8DF 100
1000
8DF 125
1250
8DF 150
1500
8DF 175
1750
8DF 200
2000
8DF 225
2250
8DF 250
2500
8DF 275
2750
8DF 300
3000
maltu
(ZM 920)
Pro zdění na
Tloušťka zdiva bez omítky
(mm)
240
Překlady z vápenopískových U-profilů 240/240 8DF
vnitřní síly na mezi únosnosti Qu, Mu a spojité rovnoměrné zatížení
Délka
překladu
L (mm)
Uložení
Posouvající
min./max.
síla
u (mm)
Qu (kN)
Rovnoměrné zatížení
(kN/m)
Ohybový
moment
Mu (kNm)
Vyztužení překladu - prostorová
výztuž PKS INPOS + ohyb
Øhor/dol/diag//ohyb
Extrémní qd
Provozní qn
Hmotnost
m
(kg/ks)
1000
125/225
18,2
3,4
Ø 2×6/6/5//10
32,50
26,00
123,8
1250
125/225
18,2
3,4
Ø 2×6/6/5//10
19,50
15,60
154,7
1500
125/225
18,2
3,4
Ø 2×6/6/5//10
12,80
10,24
185,7
1750
125/225
18,2
5,8
Ø 2×8/8/5//10
16,00
12,80
217,4
2000
125/225
18,2
5,8
Ø 2×8/8/5//10
11,80
9,44
248,4
2250
125/225
18,2
5,8
Ø 2×8/8/5//10
9,00
7,20
279,5
2500
200/300
18,2
8,7
Ø 2×10/8/6//10
11,00
8,80
312,4
2750
200/300
18,2
8,7
Ø 2×10/8/6//10
8,90
7,12
346,0
3000
250/350
18,2
11,9
Ø 2×12/8/7//10
10,30
8,24
377,5
Výrobcem navržené ocelové jednostranné výztuže - PKS INPOS Velké Meziříčí.
Tabulka platí pro ocel třídy min. 10 505 (Ø R) a beton min. B 30.
Hodnoty provozního rovnoměrného zatížení qn jsou stanoveny z hodnot extrémního zatížení qd.
Pro stanovení hodnot qn bylo použito průměrného součinitele zatížení Ø f=1,25.
24
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
SENDWIX 2DF-U
Tabulka vlastností
115
36
43
Rozměry (mm)
Objemová hmotnost (kg.m-3)
Hmotnost (kg/ks)
Nasákavost (%)
190
240
240×115×125
36
Radioaktivita I (-)
50
Reakce na oheň (třída)
Pro tloušťku zdiva (mm)
5
12
1800
4,2
10–18
0,14
A1
115, 240, 290
115
SENDWIX 6DF-U
Tabulka vlastností
175
35
Rozměry (mm)
35
240
1800
Hmotnost (kg/ks)
11,2
Radioaktivita I (-)
10–18
0,26
Reakce na oheň (třída)
A1
Pro tloušťku zdiva (mm)
175
24
8
65
240×175×248
Objemová hmotnost (kg.m-3)
Nasákavost (%)
175
105
175
SENDWIX 8DF-U
Tabulka vlastností
240
140
Rozměry (mm)
50
Objemová hmotnost (kg.m-3)
1800
Hmotnost (kg/ks)
14,4
Nasákavost (%)
175
240×240×248
Radioaktivita I (-)
10–18
0,26
Reakce na oheň (třída)
A1
Pro tloušťku zdiva (mm)
240
65
240
50
120
48
2
240
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
25
4
4.5 Lícové a komínové zdivo
Tabulka vlastností
Lícová cihla NF
Rozměry (mm)
71×115×240
71
Pevnost v tlaku průměrná
(N/mm2)
Pevnost v tlaku průměrná
se spolehlivostí 95 % (N/mm2)
Pevnost v tlaku normalizovaná
(N/mm2)
Pevnost zdiva v dostředném
a mimostředném tlaku Rd (N/mm2)
40
35
25
3,5
Objemová hmotnost (kg.m-3)
0
24
1810
Hmotnost (kg/ks)
115
4
3,7
Nasákavost (%)
10–18
Neprůzvučnost R´w/tl. stěny (dB)
43*/115
Mrazuvzdornost (cykly)
50
Radioaktivita I (-)
0,26
Tepelná vodivost 10.dry (W/m.K)
0,82
Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K)
1,0
Faktor difuzního odporu  (-)
5/25
Reakce na oheň (třída)
A1
Tloušťka zdiva bez omítky (mm)
71, 115, 240, 365
maltu
(ZM 920)
Pro zdění na
Počet kusů na paletě 1200×800 mm
(ks)
308
bílá, žlutá, červená,
šedá, zelená
Barva
Poznámka:
R´w - vážená stavební neprůzvučnost
Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost
R´w = Rw - k; k = 2 (dB)
*
- hodnoty naměřené
Spotřeba cihel a malty na 1 m3 zdiva
Rozměry cihly
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
71×115×240
365
240
115
71
Spotřeba
cihel (ks/m3)
malty (kg/m3)
393
398
413
443
250
254
262
282
Spotřeba cihel a malty na 1 m2 zdiva
26
Rozměry cihly
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
71×115×240
365
240
115
71
Spotřeba
cihel (ks/m2)
malty (kg/m2)
144
96
48
32
138,7
86,7
33,9
15,9
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
Pracnost
(Nh/m2)
–
1,039
0,519
–
Lícová cihla VF
Tabulka vlastností
Rozměry (mm)
65×140×290
Pevnost v tlaku průměrná
(N/mm2)
40
Pevnost v tlaku průměrná
se spolehlivostí 95 % (N/mm2)
35
Pevnost v tlaku normalizovaná
(N/mm2)
20
Pevnost zdiva v dostředném
a mimostředném tlaku Rd (N/mm2)
3,7
Objemová hmotnost (kg.m-3)
65
1780
0
Hmotnost (kg/ks)
29
4,8
Nasákavost (%)
140
4
10–18
Neprůzvučnost R´w/tl. stěny (dB)
Mrazuvzdornost (cykly)
45*/140
50
Radioaktivita I (-)
0,26
Tepelná vodivost 10.dry (W/m.K)
0,78
Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K)
Faktor difuzního odporu  (-)
1,0
5/25
Reakce na oheň (třída)
A1
Tloušťka zdiva bez omítky (mm)
65, 140, 290, 450
maltu
(ZM 920)
Pro zdění na
Počet kusů na paletě 1200×800 mm
(ks)
240
bílá, žlutá, červená,
šedá, zelená
Barva
Poznámka:
R´w - vážená stavební neprůzvučnost
Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost
R´w = Rw - k; k = 2 (dB)
Spotřeba cihel a malty na 1 m3 zdiva
Rozměry cihly
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
65×140×290
440
290
140
65
*
- hodnoty naměřené
Spotřeba
3
cihel (ks/m )
302
307
314
339
malty (kg/m3)
286
267
227
148
Spotřeba cihel a malty na 1 m2 zdiva
Rozměry cihly
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
65×140×290
440
290
140
65
Spotřeba
cihel (ks/m2)
133
89
44
22
malty (kg/m2)
126
78
39
11
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
Pracnost
(Nh/m2)
–
1,079
0,539
–
27
Lícová cihla NF štípaná
Tabulka vlastností
Rozměry (mm)
71×58×240
Pevnost v tlaku průměrná
(N/mm2)
30
Pevnost v tlaku průměrná
se spolehlivostí 95 % (N/mm2)
15
Pevnost v tlaku normalizovaná
(N/mm2)
10
71
Objemová hmotnost (kg.m-3)
40
2
1820
Hmotnost (kg/ks)
1,8
58
Nasákavost (%)
10–18
Mrazuvzdornost (cykly)
4
50
Radioaktivita I (-)
0,26
Tepelná vodivost 10.dry (W/m.K)
0,82
Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K)
1,0
Faktor difuzního odporu  (-)
5/25
Reakce na oheň (třída)
A1
Tloušťka zdiva bez omítky (mm)
58
maltu
(ZM 920)
Pro zdění na
Počet kusů na paletě 1200×800 mm
(ks)
600
bílá, žlutá, červená,
šedá, zelená
Barva
Spotřeba cihel a malty na 1 m3 zdiva
Rozměry cihly
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
71×58×240
58
Spotřeba
cihel (ks/m3)
malty (kg/m3)
851
262,2
Spotřeba cihel a malty na 1 m2 zdiva
28
Rozměry cihly
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
71×58×240
58
Spotřeba
cihel (ks/m2)
malty (kg/m2)
49
15,1
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
Lícová cihla VF štípaná
Tabulka vlastností
65
Rozměry (mm)
65×70×290
Pevnost v tlaku průměrná
(N/mm2)
30
Pevnost v tlaku průměrná
se spolehlivostí 95 % (N/mm2)
25
Pevnost v tlaku normalizovaná
(N/mm2)
20
Objemová hmotnost (kg.m-3)
0
29
1790
Hmotnost (kg/ks)
70
2,4
Nasákavost (%)
10–18
Mrazuvzdornost (cykly)
50
Radioaktivita I (-)
0,26
Tepelná vodivost 10.dry (W/m.K)
0,78
Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K)
4
1,0
Faktor difuzního odporu  (-)
5/25
Reakce na oheň (třída)
A1
Tloušťka zdiva bez omítky (mm)
70
maltu
(ZM 920)
Pro zdění na
Počet kusů na paletě 1200×800 mm
(ks)
400
bílá, žlutá, červená,
šedá, zelená
Barva
Spotřeba cihel a malty na 1 m3 zdiva
Rozměry cihly
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
65×70×290
70
Spotřeba
cihel (ks/m3)
malty (kg/m3)
628
267
Spotřeba cihel a malty na 1 m2 zdiva
Rozměry cihly
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
65×70×290
70
Spotřeba
cihel (ks/m2)
malty (kg/m2)
44
18,7
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
29
Lícová cihla 5DF-P štípaná
Tabulka vlastností
Rozměry (mm)
113×71×240
Pevnost v tlaku průměrná
(N/mm2)
40
Pevnost v tlaku průměrná
se spolehlivostí 95 % (N/mm2)
40
Pevnost v tlaku normalizovaná
(N/mm2)
25
113
Objemová hmotnost (kg.m-3)
1810
Hmotnost (kg/ks)
3,7
0
24
Nasákavost (%)
10–18
71
Mrazuvzdornost (cykly)
4
50
Radioaktivita I (-)
0,26
Tepelná vodivost 10.dry (W/m.K)
0,78
Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K)
1,0
Faktor difuzního odporu  (-)
5/25
Reakce na oheň (třída)
A1
Tloušťka zdiva bez omítky (mm)
71
maltu
(ZM 920)
Pro zdění na
Počet kusů na paletě 1200×800 mm
(ks)
288
bílá, žlutá, červená,
šedá, zelená
Barva
Spotřeba cihel a malty na 1 m3 zdiva
Rozměry cihly
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
113×71×240
71
Spotřeba
cihel (ks/m3)
malty (kg/m3)
465
205,7
Spotřeba cihel a malty na 1 m2 zdiva
30
Rozměry cihly
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
113×71×240
71
Spotřeba
cihel (ks/m2)
malty (kg/m2)
49
14,6
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
4.6 Obklady, betonové stříšky
Tabulka vlastností
Obkladový pásek
Rozměry (mm)
240×71×16
Objemová hmotnost (kg.m-3)
1800
Hmotnost (kg/ks)
0,6
71
Nasákavost (%)
0,3
10–18
Mrazuvzdornost (cykly)
0
24
16
115×71×16
50
Radioaktivita I (-)
0,26
Tepelná vodivost 10.dry (W/m.K)
0,81
Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K)
4
1,0
Faktor difuzního odporu  (-)
5/25
A1
Tloušťka zdiva bez omítky (mm)
16
71
Reakce na oheň (třída)
Pro zdění na
5
11
16
lepidlo (ZM 921)
Množství na paletě 1200×800 mm
(m2)
22,2
Barva
bílá, žlutá, červená,
šedá, zelená
25,2
Spotřeba obkladových pásků a lepidla na 1 m2
Rozměry cihly
(mm)
Spotřeba (ks/m2)
Spotřeba lepidla (kg/m2)
Balení
(m2/krabice)
spárováno
bez spár
spárováno
bez spár
240×71×16
51
59
9
7
0,37
115×71×16
103
122
10
7
0,41
Betonové stříšky, hlavice
Tabulka vlastností
Název
výrobku
Rozměry
(mm)
Betonová stříška
hladká
profilovaná
hladká
profilovaná
270x390
497x245
390x390
320x245
Objemová
hmotnost
(kg.m-3)
Hmotnost
(kg/ks)
Barva
Betonová hlavice
2600
10
7,1
13
4,7
cihlová, višňová, hnědá, černá, šedá
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
31
4.7 Malty pro zdění
Postupem času většina našeho stavebnictví přešla na používání tzv. suchých maltových směsí (SMS).
Používání těchto malt má celou řadu výhod:
- technologie výroby a stálá výstupní kontrola
zajišťuje trvale vysokou kvalitu SMS
- díky způsobu výroby lze připravit SMS pro různá
použití
- jednoduchá příprava na staveništi, nižší pracnost
a menší nároky na plochu staveniště
4
ZM 921 Lepidlo SX
cementová vysokopevnostní lepicí malta pro tenkovrstvé zdění tvarově přesných vápenopískových
kvádrů SENDWIX.
Při zdění z vápenopískových cihel u systému KMB
SENDWIX není nutné používat lehké malty, které
prodražují zdění a snižují celkovou pevnost zdiva.
Eliminace tepelných mostů je zajištěna celoplošným
zateplením a pro zdění se používají malty s vyšší
pevností, což zajišťuje vyšší pevnost zdiva a možnost
volby tenčích nosných stěn.
Pro vápenopískové cihly jsou vyvinuty SMS
podle účelu použití. Při použití všech SMS musí být
podklad suchý, nosný, zbavený prachu, mastnoty
a jiných nečistot a nesmí být zmrzlý.
Zpracování a aplikace:
Maltu připravíme rovnoměrným vsypáváním do
doporučeného množství vody (6,5 - 7,0 l vody na
25 kg) za současného míchání pomaluběžným mísidlem
s míchacím nástavcem ve vhodné nádobě, do vzniku
homogenní hmoty.
Lepicí malta se nanese rovnoměrně na ložnou
plochu zdicích prvků v tloušťce cca 4 mm. Následně
se zarovná přesnou lžicí nebo zubovým hladítkem
6×6 mm pod úhlem 45°. Kvádr se po položení do
maltového lože stabilizuje pomocí gumové paličky.
Ložná spára se tím sníží na 2 mm. Umístění kvádru
lze upravit ještě cca 8 minut po položení. Spáry
zdiva musí být zcela vyplněny maltou a zarovnány
s povrchem stěny.
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost
pevnost v tlaku
spotřeba 8DF-LD; 240 mm
12DF-LD; 175 mm
4DF-LD; 115 mm
5DF-LP; 290 mm
5DF-LP; 240 mm
použití při teplotě
balení
32
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
cca 6,5 - 7,0 l/pytel
2 mm
min. 1,5 hod.
10 N/mm2
4,0 kg/m2
3,0 kg/m2
2,0 kg/m2
12,3 kg/m2
9,5 kg/m2
nad +5 °C
25 kg/pytel;
48 pytlů/paleta
ZM 920 Zdicí malta na VPC a betonové
bloky
vysokopevnostní cementová ruční zdicí malta se
zvýšenou smykovou pevností určená pro zdění
a zakládání konstrukcí z vápenopískových kvádrů
SENDWIX.
Zpracování a aplikace:
Zdicí malta se připravuje v bubnové kontinuální
míchačce, případně v mísicí nádobě pomocí pomaluběžného mísidla s míchacím nástavcem, smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody
(4,5 - 5,2 l vody na 40 kg). Promíchaná homogenní
malta se ručně nanáší na zdivo.
Maltou se rovnoměrně vyplní a zarovná vymezený
objem. Po umístění kvádru do maltového lože se
poklepem sníží ložná spára na cca 12 mm a malta
vyplní téměř celou ložnou plochu.
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost
pevnost v tlaku
spotřeba 8DF-D; 240 mm
4DF-D; 115 mm
5DF-P; 290 mm
5DF-P; 240 mm
použití při teplotě
balení
cca 4,5 - 5,2 l/pytel
12 mm
cca 45 min
20 N/mm2
17,9 kg/m2
6,9 kg/m2
48 kg/m2
37 kg/m2
nad +5 °C
40 kg/pytel
30 pytlů/paleta
ZM 921 Lepidlo SX Z - se zimní úpravou
ZM 920 Zdicí malta Z - se zimní úpravou
Zdění se zdicí maltou se zimní úpravou
Zdicí malty se vyrábějí s přísadou BETODUR F,
která umožňuje tvrdnutí malt i za velmi nízkých
teplot.
Aplikovaný přípravek umožňuje tvrdnutí až do
teploty -5 °C, avšak při provádění musí být dodrženo
několik zásad:
- zdicí tvarovky, cihly nebo jiný materiál musí být dokonale suchý, nejlépe krytý na paletě výrobní fólií
- tyto tvarovky je zakázáno před zděním kropit, při
odstraňování fólie se na ně nesmí dostat sníh nebo
jiná námraza
- zdicí malta by měla být uskladněna v suchu a za
teploty nad -5 °C
- teplota zdění musí být 3× během dne (při začátku
zdění i s časem, v poledne a na konci zdění opět
s časem) zaznamenána ve STAVEBNÍM DENÍKU
a nesmí být nižší než -5 °C
- za nízkých kladných teplot (od 0 do +5 °C) není
nutno záměsovou vodu ohřívat
- při zdění za záporných hodnot (od 0 do -5 °C) musí
být záměsová voda předehřátá na +30 °C a tato
skutečnost musí být zaznamenána opět ve stavebním deníku.
- po vyzdění musí být čerstvě vyzděné zdivo chráněno před povětrnostními vlivy (deštěm, sněžením
apod.) nepromokavou fólií, teplota nesmí klesnout
min. po dobu 14 dnů pod -5 °C, pokud se pod fólií
naskládá polystyrén (beze spár kolem celé vyzděné
zdi) v min. tloušťce 5 cm. Může teplota krátkodobě
v noci klesnout do -10 °C. Záznam o této úpravě musí
být opět ve STAVEBNÍM DENÍKU.
- při očekávaných nižších teplotách než -5 °C (bez
dodatečné izolace) nebo pod -10 °C (krátkodobě
s izolací) je zakázáno zdění z těchto malt provádět.
- teplota pod +5 °C se nezapočítává do nutné technologické přestávky před omítáním, ani do nutné
přestávky před statickým zatížením (kladení stropu
apod.)
Při nedodržení těchto zásad může dojít ke statickým
poruchám.
Tento předpis je nedílnou součástí Závazného vyjádření k použitelnosti SMS.
Pytle jsou na boční straně označeny písmenem "Z".
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
33
4
ZM 907 Zdicí a spárovací malta
pro lícové zdivo
pro zdění a spárování vápenopískových cihel v jedné
pracovní operaci, případně k dodatečnému spárování.
Zpracování a aplikace:
Vápenopískové cihly se zbaví nečistot a prachu.
Namíchá se zdicí a spárovací malta s vodou dle klimatických podmínek v rozmezí 0,16-0,18 l/kg suché
směsi. Spáru o tloušťce 5–15 mm lze provádět dvojím
způsobem:
a) Spára tvořená kulatinou při zdění
Na krajní strany ložné spáry se přiloží kulatina,
která tvoří pohledovou spáru. Do ložné spáry se malta
nanáší lžicí mezi kulatiny s přebytkem tak, aby bylo
možno cihly uložit a malta nepřetékala přes spodní
cihlu. Po zatuhnutí se kulatina odstraní, případné
nedostatky v pohledové spáře se upraví okamžitě
dospárováním.
4
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost
pevnost v tlaku
spotřeba NF 115 mm
použití při teplotě
balení
5,6 - 6,4 l/pytel
12 mm
min. 2,5 hod.
10 N/mm2
33,9 kg/m2
nad +5 °C
40 kg/pytel
30 pytlů/paleta
b) Spára tvořená dodatečným spárováním
Malta se nanáší na cihlu lžicí v takovém množství,
aby při usazování cihel další vrstvy nedocházelo
k přetékání malty na spodní cihly a zároveň byla
vytvořena požadovaná tloušťka spáry. Spára se
vytváří pomocí spárovačky cca do 1 hod. po vyzdění
(dle klimatických podmínek).
Cihly se ukládají do čerstvé malty posunem (platí pro
oba uvedené postupy).
LM 704 Lepidlo flex - C2T
je určeno k lepení vápenopískových obkladových
pásků pro vnější i vnitřní použití.
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost
počáteční tahová přídržnost
spotřeba
použití při teplotě
balení
34
cca 6,25-7,75 l/pytel
10 mm
min. 3,5 hod.
1,0 N/mm2
7 kg/m2
nad +5 °C
25 kg/pytel
48 pytlů/paleta
Zpracování a aplikace:
Obkládání vápenopískových pásků
na širokou spáru 5–15 mm:
Před obkládáním se vyzrálý podklad zbaví nečistot
a prachu. Namíchá se lepidlo s vodou 0,25 - 0,31
l/kg suché směsi. Lepidlo se nanese zubovou stěrkou
10 mm na podklad a to jen taková plocha, aby se
obklad provedl do 40 minut (při vysokých teplotách
vzduchu a podkladu se doba zkracuje). Pásky se
ukládají do čerstvého lepidla lehkým poklepem. Po
vyzrání a vyschnutí lepidla se do spár nanese zdicí
a spárovací malta ZM 907 nebo spárovací malta
ZM 908 namíchaná dle klimatických podmínek
s vodou. Spára se vytváří pomocí spárovačky
cca do 1 hod. (dle klimatických podmínek).
Obkládání vápenopískových pásků na sraz:
Před obkládáním se vyzrálý podklad a pásky zbaví
nečistot a prachu. Namíchá se lepidlo s vodou 0,44
l/kg suché směsi. Malta se nanese zubovou stěrkou
10 mm na podklad a to jen taková plocha, aby se
obklad provedl do 30 minut (při vysokých teplotách
vzduchu a podkladu se doba zkracuje). Pásky se
ukládají do čerstvé malty lehkým poklepem.
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
OM 209 Podkladní spojovací můstek
používá se k úpravě povrchu vápenopískových stěn
před omítáním. Zdrsňující vrstva eliminuje nasákavost podkladu, zvyšuje přídržnost následujících
vrstev a optimalizuje rychlost jejich tuhnutí.
Zpracování a aplikace:
Suchá směs se zpracuje ve vhodné nádobě
rovnoměrným vsypáním do doporučeného množství vody za současného míchání pomaluběžným
mísidlem s míchacím nástavcem. Míchá se až do
vzniku homogenní hmoty. Jako nátěr se nanáší
v rovnoměrné tloušťce do 1,5 mm pomocí štětce
nebo válečku. Rozmíchanou směs je nutno průběžně
promíchat z důvodu zabránění sedání plniv a zachování její homogenity. Další aplikace na hmotu jsou
možné po 24 hodinách.
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost
spotřeba
použití při teplotě
balení
15-17,5 l/pytel
0,8-1,5 mm
cca 2 hod.
1,0-2,1 kg/m2
nad +5 °C
30 kg/pytel
40 pytlů/paleta
TO 502 Tepelně izolační omítka
omítka zvyšující tepelný odpor konstrukce, lze aplikovat strojně i ručně.
Zpracování a aplikace:
Suchá směs se vsype do předepsaného množství
vody a důkladně rozmíchá vhodným typem míchače
v homogenní hmotu. Omítka se nanese do požadované tloušťky a stáhne do roviny omítkářskou latí.
Po dostatečném zatuhnutí omítky (min. 12 hod.) se
povrch omítky celoplošně zdrsní mřížkovou škrabkou
nebo kovovou latí. Celková doba zrání omítky před
aplikací jednovrstvé omítky JM 303 je závislá na její
tloušťce a vnějších podmínkách a činí 14–28 dní.
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost
spotřeba při tl. omítky 10 mm
použití při teplotě
balení
14 - 20 l/pytel
30 mm
min. 1,5 hod.
8,24 l/m2
nad +5 °C
40 l/pytel
40 pytlů/paleta
JM 303 Jednovrstvá omítka ruční
a strojní vápenocementová
pro vnitřní omítání stěn z vápenopískových materiálů.
Zpracování a aplikace:
Podkladní zdivo s velkými nerovnostmi, dírami, či
poškozenými kvádry se řádně vyspraví včetně zarovnání spár. Tím se vytvoří rovný podklad. Zdicí malta
musí být dostatečně vyzrálá (ČSN 73 2310). Povrch
stěny se opatří podkladním spojovacím můstkem
OM 209.
Omítka dodávaná v pytlích se zpracovává omítacím strojem nebo se připravuje smícháním suché
směsi s předepsaným množstvím vody v bubnové,
kontinuální příp. jiné míchačce (vhodné je i míchání
rychloběžným míchadlem). Na velmi rovné podklady
se omítka nanáší nerezovým hladítkem - vrstva max.
5 mm. Při tloušťce omítky 5–8 mm se doporučuje
omítku nanášet nerezovým zubovým hladítkem
o výšce zubu 6–10 mm. Po lehkém zavadnutí se
nanáší mezi vytvořené drážky další malta rovným
nerezovým hladítkem. Ve vrstvě 8–12 mm se nanáší klasicky jako jádrová omítka. Po zavadnutí se
celá plocha za současného zkrápění vodou zahladí
filcovým nebo pěnovým hladítkem. Další povrchovou
úpravu (nátěr, dekorativní omítka) lze nanášet až po
dokonalém vyschnutí omítky. Minimální doba zrání
se počítá 1 mm / 1 den.
V zimním období (listopad-březen) se malta zpracovává podle zvláštního předpisu, jeho dodržování
musí být zaznamenáno ve stavebním deníku.
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost
spotřeba při tl. omítky 10 mm
použití při teplotě
balení
9,2-11,2 l/pytel
10 mm
min. 4 hod.
cca 13 kg/m2
nad +5 °C
40 kg/pytel
30 pytlů/paleta
LM 711 Univerzální lepidlo
pro vnitřní stěrkování stěn z vápenopískových materiálů.
Zpracování a aplikace:
Podkladní zdivo s velkými nerovnostmi, dírami,
či poškozenými kvádry se řádně vyspraví včetně
zarovnání spár. Tím se vytvoří rovný podklad. Zdicí
malta musí být dostatečně vyzrálá (ČSN 73 2310).
Povrch stěny se před stěrkováním opatří vhodným
penetračním nátěrem.
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
35
4
Lepidlo připravíme smícháním suché směsi
s předepsaným množstvím vody (6,8 - 7,8 l vody na
25 kg). Na povrch vápenopískových stěn ošetřených
vhodnou penetrací se nanese lepidlo v předepsané
tloušťce, vrstva se zarovná, vtlačí se do ní síťovina
a překryje se slabou vrstvou lepidla. Síťovina má být
uložena v 1/3 od povrchu celkové vrstvy (co nejdále
od podkladu). Po zatvrdnutí se případné nerovnosti
upraví zabroušením. Následným přestěrkováním
dojde k dokonalému vyrovnání povrchu.
4
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost
spotřeba při tl. omítky 3 mm
použití při teplotě
balení
6,8-7,8 l/pytel
3 mm
min. 2 hod.
cca 4,3 kg/m2
nad +5 °C
25 kg/pytel
48 pytlů/paleta
JM 301 Vnitřní štuková omítka
vápenná
určena k provádění povrchových úprav jádrových
omítek a jiných podkladů ve vnitřním prostředí.
Zpracování a aplikace:
Omítku připravíme smícháním suché směsi
s předepsaným množstvím vody (7,5 - 8,4 l / 30 kg).
Rozmíchaná směs se natahuje ručně hladítkem
v předepsané tloušťce. Po lehkém zavadnutí se omítka za současného skrápění vodou vyhladí filcovým
nebo pěnovým hladítkem. Další povrchovou úpravu
lze nanášet až po dokonalém vyzrání omítky.
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost
spotřeba při tl. omítky 3 mm
použití při teplotě
balení
7,5 - 8,4 l/pytel
3 mm
min. 3 hod.
cca 4,0 kg/m2
nad +5 °C
30 kg/pytel
40 pytlů/paleta
JM 302 Vnější štuková omítka
vápenocementová
určena k provádění povrchových úprav na všechny
druhy podkladních jádrových omítek a jiných podkladů ve vnějším prostředí a ve vnitřním prostředí
namáhaném vyšší vlhkostí.
Zpracování a aplikace:
Omítku připravíme smícháním suché směsi
s předepsaným množstvím vody (6,6 - 7,8 l/30 kg).
Podklad z jádrové omítky se musí vždy předem navhlčit vodou.
36
Rozmíchaná směs se natahuje ručně hladítkem
v předepsané tloušťce. Po lehkém zavadnutí se omítka za současného skrápění vodou vyhladí filcovým
nebo pěnovým hladítkem. Další povrchovou úpravu
lze nanášet až po dokonalém vyzrání omítky.
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost
spotřeba při tl. omítky 3 mm
použití při teplotě
balení
6,6-7,8 l/pytel
max. 3 mm
min. 3 hod.
cca 4,1 kg/m2
nad +5 °C
30 kg/pytel
40 pytlů/paleta
LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota ETAG 004
určena pro lepení a stěrkování tepelně izolačních
desek v kontaktních zateplovacích systémech.
Zpracování a aplikace:
Lepidlo připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody (6,75 - 7,5 l / 25 kg).
Lepení na podklad:
Při ručním zpracování se nanáší na polystyren po
obvodě desky a na ploše uvnitř se vytvoří 3 terčíky
tak, aby po přilepení na podklad byla vytvořena plocha pokrytá cca 40 - 45%. Při lepení minerální vaty
se nanáší lepidlo zubovým hladítkem (výška zubu
10-12 mm) celoplošně.
Stěrkování:
Na povrch izolačních desek se nanese lepidlo
v předepsané tloušťce, vrstva se zarovná, vtlačí se
do ní síťovina a překryje se slabou vrstvou lepidla.
Po zatvrdnutí se případné nerovnosti upraví zabroušením. Síťovina má být uložena v 1/3 od povrchu
celkové vrstvy (co nejdále od podkladu). Po zatvrdnutí se případné nerovnosti upraví zabroušením.
Následným přestěrkováním dojde k dokonalému
vyrovnání povrchu.
Při lepení tepelného izolantu a stěrkování armovací tkaniny
je nutné dodržovat technologické postupy pro konkrétní
zateplovací kontaktní systém.
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost
spotřeba při tl. omítky 3 mm
použití při teplotě
balení
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
6,75-7,5 l/pytel
4-6 mm
min. 2 hod.
cca 4 kg/m2
nad +5 °C
25 kg/pytel
48 pytlů/paleta
4.8 Pomocný materiál
Stěnová spona
Kotvení příček dodatečně
Kotvení příček při zdění nosné stěny
4
Řezačka
Pro přesné dělení vápenopískových bloků. Řezačka je k dispozici k zapůjčení po předchozí dohodě
ohodě
s dopravou - KM Beta a.s.
Technická příručka
říručka - ZDICÍÍ SYSTÉM SENDWIX
37
3
Zdění na maltu
Zdění na lepidlo
Dávkovač na maltu 115, 240, 290
Přesná lžíce 115, 175, 240, 290
4
Dávkovač na lepidlo 115, 240, 290
Technologie zdění na maltu
• klasický způsob zdění
• použití kvádrů 8DF-D, 4DF-D, 2DF-D, 5DF-P
• rovnoměrné a rychlé maltování pomocí maltového
dávkovače
• použití zdicí malty ZM 920
Technologie zdění na lepidlo
• nový progresivní způsob zdění, lepení pouze ložné
spáry, přesné zdění
• použití kvádrů 8DF-LD (LP), 4DF-LD, 2DF-LD,
5DF-LP
• snížení pracnosti a spotřeby maltových směsí
• snížení ceny zdiva
• dávkování lepidla přesnou lžicí nebo dávkovačem
KM Beta
• použití lepidla ZM 921 Lepidlo SX
38
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
Hydrofob
Povrch lícového zdiva z vápenopískových cihel
a štípaných materiálů je možné ošetřit hydrofobizačním přípravkem Hydrofob. Jedná se o kapalný
hydrofobizační prostředek vyrobený na bázi silikonů.
Je to nažloutlá čirá kapalina alkalické reakce, ředitelná
vodou.
Použití:
Používá se k povrchové hydrofobizaci vápenopískového režného zdiva a obkladových pásků.
Vlastnosti:
- odpuzuje vodu
- zvyšuje odolnost vůči kyselým dešťům
- zamezuje vyluhování rozpustných podílů a tvorbě
výkvětů
- zamezuje růstu mechů
- zvyšuje životnost
Životnost hydrofobních úprav je 5–7 let, úpravu je
možné opakovat. Vodoodpudivá vrstva je propustná
pro vzduch a vodní páry.
Aplikace přípravku:
Hydrofob se nanáší na vyzrálý, suchý povrch rovnoměrným stříkáním nebo natíráním. Stříkání je možno
provést běžným zahradním postřikovačem s rovnou
tryskou do stádia nasycení podkladu tak, aby přípravek nestékal.
Hydrofob je naředěn k přímé aplikaci.
Potřeba 0,2–0,3 l/m2.
Skladování:
Hydrofob se skladuje v krytých skladech při teplotě
od +5 °C do +40 °C. Za těchto podmínek je skladovatelnost 1 rok.
Minijeřáb MK 300
Tím je zaručeno, že se pracovník nebude příliš fyzicky namáhat. Dalším krokem ve směru k humanizaci
a racionalizaci staveništní práce a zvýšení produktivity práce je zdění pomocí minijeřábu MK 300, a to
zvláště při zdění s velkým formátem SENDWIX 16DF.
2,1 m
5,2 - 6,7 m
Zdicí prvky SENDWIX 8DF a 4DF jsou moderní
zdicí materiály vyrobené s vysokou přesností, umožňující tenkovrstvé zdění, suchou převazbu svislých
spár systémem pero - drážka, a jsou opratřeny kapsami pro uchopení. Kvádry je tak možno lépe uchopit
a jednodušeji s nimi manipulovat.
6,2 m
5,0 m
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
39
4
Minijeřáb MK 300 je určen k mechanickému přenášení a usazování několika zdicích prvků SENDWIX
4DF, 8DF, 16DF současně, a překladů přímo na staveništi.
Minijeřáb má elektrický pohon rychlého a jemného zdvihu, ruční pojezd s brzdou kol a vřetenový
zdvihací mechanismus na vzpřímení a složení stožáru
a výložníku. Ovládání je možné zasunout do držáku
u háku břemene, a tak přímo zdicí prvky osazovat do
zdiva. Protizávaží 870 kg se při převozu a nakládce
může odejmout.
4
Technické parametry:
Nosnost/vyložení:
300 kg/5,00 m
400 kg/4,00 m
500 kg/3,00 m
u teleskopického stožáru o 50 kg méně
Výška zdění:
3,75/5,25 m
Rychlost zdvihu:
9/1,5 m/min.
Napětí:
400 V/50 Hz
Hmotnost bez zátěže: 1000 kg
Šířka:
1,9 m
Výška háku:
4,5 m/6,0 m
Pohon pojezdu:
400 V/50 Hz; 0,55 kW
Břemenové kleště H21: pro rozteč děr 125
a 250 mm, nosnost 300 kg
Zdění s minijeřábem
Pomocí břemenových kleští H21 lze formáty 16DF, 8DF a 4DF manipulovat přímo z palety
a osazovat ve zdivu. Abychom dosáhli optimálních
časů zdění, je třeba při manipulaci dbát na to, aby
palety kvádrů byly na místě zpracování na základové desce, příp. na stropě, uspořádány tak, aby mezi
nimi nevznikly mezery. Pak je zajištěna vysoká produktivita práce. Pokud jsou palety kvádrů položeny
na stropě, je nutné vzít v úvahu jejich hmotnost
a zajistit podepření stropu. Při každém zdvihu mohou břemenové kleště uchopit až 1 m dlouhou řadu
kvádrů a položit je, tzn. 0,25 m2 plochy zdi se vyzdí
dvěma kroky. Při dosažení vysokého výkonu zdění se
podstatně sníží tělesné zatížení pracovníka.
Jedna pracovní skupina tvořená dvěma muži
pracuje vždy s jedním minijeřábem. Jeden pracovník
nanáší lepidlo pomocí přesné lžíce, pokládá kvádry
a vyrovnává je. Díky systému pero - drážka na svislých plochách se dosáhne rovného povrchu zdi. Druhý
muž obsluhuje minijeřáb a stará se o přísun materiálu.
Důležitá je však dobře naplánovaná příprava práce.
První vrstva se zdí zdicí maltou a důležité je
její přesné položení. První vrstva je totiž současně
i vyrovnávací vrstvou k vyrovnání výšek a je nezbytná pro vytvoření rovinné úrovně v podélném
i příčném směru.
Zdění s minijeřábem MK 300
40
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
Manipulace s břemenovými kleštěmi H21
2× SENDWIX 8DF (4DF)
4
1× SENDWIX 16DF
2× SENDWIX 16DF
Pracovní připravenost pro zdění s minijeřábem MK 300
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
41
4.9 Zakládání stavby
4
Obr. 1
1) K výškovému založení první řady zdiva lze použít
tzv. zakládací soupravu, kterou si můžete koupit
nebo zapůjčit. Alternativou zakládání s využitím této
soupravy je výškové založení rohů, kdy se zakládá roh
v nejvyšším naměřeném místě na minimální vrstvu
malty. Vrstvy malty v dalších rozích musí zajistit
potřebnou rovinu. Následuje zdění mezi založenými
rohy pomocí provázku a vodováhy. Výchozí bod je
nivelací zjištěné nejvyšší místo. Pomocí šroubů, vodováhy a nivelačního přístroje nastavíte minimální
výšku maltové vrstvy a potřebnou rovinu. Přibližně
dva metry od první zakládací soupravy umístěte
druhou – mezi soupravami je položena hliníková
stahovací lať.
2) Připravte si zdicí maltu ZM 920.
Maltu aplikujte do připraveného prostoru mezi dvě
zakládací soupravy.
Maltu rozprostírejte nejlépe po celé délce ohraničené
zakládacími soupravami.
Latí strhávávejte maltu do krajů.
Obr. 2
3) První vápenopísková cihla se pokládá přímo
do malty. Začínáme vždy od vazby rohů, u zdiva
s tloušťkou 24 cm prvkem KMB SENDWIX 2DF-LD
(písmeno L v názvu cihly označuje prvky určené
pro zdění na lepidlo). Prvek uložte do čerstvé malty
a srovnejte pomocí vodováhy a napnutých provázků.
Pokud jste zvolili zdění na lepidlo, připravte si lepidlo
ZM 921 - lepidlo SX v takovém množství, abyste jej
stačili zpracovat do předepsané doby uvedené na
obalu (viz doba zpracovatelnosti).
Obr. 3
4) Zubovou stěrkou rozprostřete lepidlo v celé
šířce na horní části prvku KMB SENDWIX 2DF-LD
a pokračujte v realizaci rohové vazby tak, že na vápenopískový prvek 2DF-LD položíte na lepidlo další
prvek stejných rozměrů. Rovinu kontrolujte pomocí
vodováhy a gumové paličky.
Obr. 4
42
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
5) Zubovou stěrkou a lepidlem vytvořte spoj na boční
straně spojených prvků 2DF-LD a poté přiložte vápenopískový prvek KMB SENDWIX 8DF-LD.
Malta v ložné spáře musí být nanesena až k oběma
lícům stěny, ale nesmí přesáhnout přes hrany cihel,
proto přebytečnou maltu vytékající z ložné spáry po
položení prvku stáhněte zednickou lžící.
Obr. 5
6) Postupujte od rohů a ostění do stran po celém
obvodu stavby. Svislé spáry u prvků se systémem
pero-drážka se nemaltují. Každý blok 8DF-LD má na
sobě kapsy pro snadnější manipulaci a pokládání.
Při postupu od rohů do stran může zůstat ve zdivu
mezera pro dokončení řady. Tuto mezeru lze zaplnit přesně doříznutým kusem ze základního prvku
8DF-LD. Při dodržení půdorysného modulu 125 mm
již při navrhování stavby ale není pracné řezání nebo
sekání cihel nutné. Řadu lze sestavit pomocí kombinace stávajících prvků ze systému KMB SENDWIX.
Obr. 6
7) Druhou řadu začněte obdobně vazbou pomocí
dvou prvků 2DF-LD nad sebou. Jejich půdorysná
orientace je ale v rohu kolmo na tyto dva prvky
v předchozí řadě. Spoje prvků 2DF-LD s ostatním
zdivem jsou realizovány za pomoci lepidla.
Obr. 7
8) Spoj mezi první a druhou řadou zdiva tvoří
lepidlo. Nanášíme jej opět pomocí zubové stěrky.
Pak pokračujeme od rohů a ostění do stran, stejně
jako u první řady.
Každá následující řada je realizována obdobně.
Obr. 8
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
43
4
5. DRÁŽKY A VÝKLENKY
Pro rozvody elektro a zdravotechniky je nutné
ve zdivu provádět různé drážky a výklenky.
U zdiva z vápenopískových cihel vzhledem k vysoké
pevnosti je to zvláště obtížné.
Všeobecně
• Drážky a výklenky se nemají připustit, je-li hloubka drážky větší než polovina tloušťky obvodového
žebra zdicího prvku, pokud není únosnost stěny
posouzena výpočtem.
Obr. 4
Svislá drážka z formátu 8DF a 2DF
Obr. 5
Řezání svislé instalační drážky
Obr. 6
Řezání vodorovné instalační drážky
Obr. 7
Vrtání otvoru pro elektroinstalační krabice
Obr. 8
Vedení instalací v odlehčovacím otvoru
• Drážky a výklenky nemají snižovat stabilitu stěny
a nemají procházet překlady nebo jinými částmi
konstrukce vestavěnými do stěny ani prvky
z vyztuženého zdiva, pokud toto není výslovně
povoleno projektantem.
5
• U dutinových stěn se má provedení drážek
a výklenků posuzovat odděleně pro každou vrstvu
stěny.
Řešení drážek a výklenků:
1. Řešit hlavní rozvody již v projektu soustředěním
do izolačních šachet, dodatečné přizdění hlavních
stupaček – falešný komín.
2. Využitím vápenopískových U profilů pro vytvoření
větších svislých drážek. Vytvořit drážky již při
zdění (obr. 3).
3. Vytvořením větších svislých drážek pomocí formátů 8DF, 2DF (obr. 4).
4. Pro přesné a jednoduché provádění svislých,
vo do rov ných a šikmých instalačních drážek
je nejvhodnější dráž kova cí fréza (obr. 5, 6)
a vrtačka s trubkovým vrtákem pro elektroinstalační krabice (obr. 7).
5. U formátu 12DF lze také pro vedení instalací využít odlehčovacích otvorů při dodržení převazby
na 1/2 cihly (obr. 8).
Pro vedení elektroinstalací je možno použít podomítkové vodiče.
Obr. 3
44
Svislá drážka z vápenopískových U profilů
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
Svislé drážky a výklenky
Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu,
které jsou přípustné bez posouzení statickým výpočtem, jsou uvedeny v tabulce 1.
Redukce svislého zatížení, smykové nebo ohybové únosnosti vyplývající z použití svislých drážek by
se neměla uvažovat v případě, kdy rozměry drážek
nepřesáhnou meze uvedené v tabulce 1.
Přitom se do hloubky drážky nebo výklenku
započítává tloušťka jakéhokoli otvoru, který byl při
vytváření drážky nebo výklenku zasažen. Jestliže
se uvedené meze překročí, má se únosnost stěny
v tlaku, smyku a ohybu ověřit výpočtem.
Tabulka 1: Velikost svislých drážek a výklenků ve zdivu přípustných bez výpočtu
Dodatečně prováděné drážky a výklenky
Tloušťka stěny
(mm)
 115
116–175
176–225
226–300
>300
Vyzdívané drážky a výklenky
Maximální hloubka
(mm)
Maximální šířka
(mm)
Maximální šířka
(mm)
Minimální zbytková
tloušťka stěny
(mm)
30
30
30
30
30
100
125
150
175
200
300
300
300
300
300
70
90
140
175
215
Poznámky:
1. Maximální hloubka drážky nebo výklenku zahrnuje hloubku jakéhokoli otvoru, který byl při vytváření drážky nebo výklenku zasažen
2. U dodatečně prováděných svislých drážek dosahujících nad úrovní stropu nejvýše do jedné třetiny výšky podlaží je dovolena hloubka
až 80 mm a šířka až 120 mm v případě, že tloušťka stěny je 225 mm a větší.
3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami nebo drážkou a výklenkem nebo otvorem nemá být menší než 225 mm.
4. Vodorovná vzdálenost mezi dvěma sousedními výklenky, které jsou situovány na téže straně nebo opačných stranách stěny, nemá být menší
než dvojnásobek šířky výklenku, který je ze dvou výklenků širší
5. Celková šířka drážek a výklenků nemá přesáhnut 0,13 násobek délky stěny.
Vodorovné a šikmé drážky
Vodorovné a šikmé drážky by se neměly používat.
Není-li možné se jim vyhnout, měly by být vzdáleny od
horního nebo dolního líce stropu nejvíce o 1/8 výšky
podlaží a jejich celková hloubka, do níž se započítává
hloubka jekéhokoliv otvoru, který byl při vytváření drážky
zasažen, má být menší než největší přípustný rozměr
uvedený v tabulce 2.
Jestliže se uvedené meze překročí, má se únosnost stěny
v tlaku, smyku a ohybu ověřit výpočtem.
Tabulka 2: Velikost vodorovných a šikmých drážek ve zdivu přípustných bez výpočtu
Tloušťka stěny
(mm)
 115
116–175
176–225
226–300
>300
Maximální hloubka (mm)
Neomezená délka
Délka ≤ 1250 mm
0
0
10
15
20
0*
15
20
25
30
Poznámky:
* U příček SENDWIX 4 DF tloušťky 115 mm v obvyklých případech lze provést vodorovnou a šikmou drážku do hloubky 15 mm. Provedení
drážky lze provést pouze za použití drážkovací frézy.
1. Maximální hloubka drážky zahrnuje hloubku jakéhokoli otvoru, který byl při vytváření drážky zasažen
2. Vodorovná vzdálenost mezi koncem drážky a otvorem nemá být menší než 500 mm.
3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami omezené délky, které se vyskytují na téže nebo opačné straně stěny, nemá být menší než
dvojnásobek délky delší drážky.
4. U stěn tloušťky větší než 115 mm smí být přípustná hloubka drážky zvětšena o 10 mm, jestliže je strojem vyřezávána přesně na požadovanou hloubku. Je-li použito strojní vyřezávání drážek, smějí být hloubeny drážky na obou stranách stěny o hloubce 10 mm jen v případech, kdy
tloušťka stěny není menší než 225 mm.
5. Šířka drážek by neměla přesáhnut polovinu zbytkové tloušťky stěny
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
45
5
6. PROVÁDĚNÍ AKUSTICKÝCH DĚLICÍCH STĚN
Technologie provádění akustěn KMB SENDWIX
Zásady platí pro akustické stěny z vápenopískových
kvádrů 8DF-LP a 5DF-LP, které se využívají jako zvukově izolační stěny, a to i v jiných zdicích systémech.
Výrobek
Toušťka stěny
(mm)
Stěna s omítkou
vážená neprůzvučnost
Rw (dB)
8DF-LP
5DF-LP
5DF-LP
240
240
290
56
55
56
R´w - vážená stavební neprůzvučnost
Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost
R´w=Rw-k; k= 2 dB
6
Zdění z vápenopískových kvádrů
Založení první vrstvy zdiva se provede na zdicí
cementovou maltu min. M10, pokud neurčí projektant
z důvodů zvýšených požadavků na únosnost zdiva
jinak.
Pro tenkovrstvé zdění (lepení) je výrobcem předepsáno ZM 921 - lepidlo SX. Pro dodržení optimální
výšky spáry a celoplošného nanesení lepidla doporučujeme použít přesnou lžíci 240 nebo 290 mm,
podle tloušťky zdiva.
Při použití kvádrů 8DF-LP se styčná spára nemaltuje, kvádry se nasouvají shora dolů systémem
pero drážka. Podmínkou pro dosažení deklarovaných
hodnot vzduchové neprůzvučnosti se musí svislá
manipulační kapsa vyplnit ZM 907 Zdicí a spárovací
maltou, popř. maltou nebo betonem s minimální
objemovou hmotností = 1600 kg/m3.
Poloviční délkový modul kvádrů pro převazbu
jednotlivých řad se získá řezáním diamantovou pilou.
U těchto formátů se maltuje i styčná spára. Při použití
kvádrů 5DF-LP se lepidlo nanáší na ložnou i styčnou
spáru.
Montážní zásady
a) je potřeba dbát na řádné utěsnění spár mezi
akustickou stěnou a sousední konstrukcí, spojení
musí být dostatečně pevné
b) instalační potrubí a instalační vedení se musí vést
a připevnit tak, aby nepřenášelo do akusticky
chráněných místností hluk způsobený při jejich
používání ani zachycený hluk cizí
c) dodržet předepsané omítky a jejich tloušťky
d) použití předepsaných kvádrů (8DF-LP, 5DF-LP
s řádným provázáním), malty a omítek s příslušnými objemovými hmotnostmi
e) plošné promaltování ložných spár a u formátů 5DF
a 2DF i styčných spár
f) v akustických stavebních konstrukcích nesmí být
použity poškozené nebo silně popraskané cihly
g) elektrické zásuvky by na protilehlých površích
46
stěny neměly být umístěny proti sobě, ale střídavě
h) instalační rozvody by měly být vedeny pokud
možno pouze z jedné strany
i) vodovody a plynovody nemají být vedeny vedle
sebe ani křížem
Řešení vnitřních omítek rohů mezi stěnami
s rozdílnou objemovou hmotností
Po vyzdění stěn a začištění přetoků ve spárách se
postupuje následovně:
a) penetrace rohu - penetrační nátěr
b) LM 711 Lepidlo univerzál + sklovláknitá tkanina
R 135 s přesahem koutu 200–300 mm
c) OM 209 Podkladní spojovací můstek
d) JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová v tloušťce 10 mm (po dvou krocích
ā 4 - 5 mm, viz technický list KMB PROFIMIX).
Vnitřní omítka vápenopískové stěny
z kvádrů 8DF-LP a 5DF-LP tl. 240 mm
Po vyzdění stěn a začištění přetoků se postupuje
následovně:
a) celoplošné nanesení polymercementového
OM 209 Podkladního spojovacího můstku. Nanáší
se širokou štětkou nebo válečkem na obě strany
stěny.
b) na jednu stranu stěny se nanese JM 303
Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová
v tloušťce 10 mm (po dvou krocích ā 4 - 5 mm, viz
technický list KMB PROFIMIX).
c) na druhou stranu stěny se nanese TO 502 Tepelně
izolační omítka, jako vrchní zpevňující vrstva omítky se použije JM 302 Vnější štuková omítka vápenocementová (aplikace omítek viz. technické listy
KMB PROFIMIX).
Vnitřní omítka vápenopískové stěny
z kvádrů 5DF-LP tl. 290 mm
Po vyplnění případných dutin a začištění přetoků
se postupuje následovně:
a) celoplošné nanesení polymercementového
OM 209 Podkladního spojovacího můstku.
Nanáší se širokou štětkou nebo válečkem na obě
strany stěny.
b) na obě strany stěny se nanese JM 303 Jednovrstvá
omítka ruční a strojní vápenocementová v tloušťce
10 mm (po dvou krocích ā 4 - 5 mm, viz technický
list KMB PROFIMIX).
Poznámka: V případě, že se nedodrží podmínky viz. kapitola 9.3 h),
nahradí se skladba omítky OM 209 Podkladní spojovací můstek a
JM 303 VJednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová
v tloušťce 10 mm skladbou uvedenou v témže bodě.
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
8DF-LP AKU tloušťka zdiva 240 mm
Vnitřní omítka
Nosné zdivo
spotřeba na m2
JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocement.
tloušťka
(mm)
10
OM 209 Podkladní spojovací můstek
0,8 - 1,5
1,0 - 2,1 kg
240
16 ks
-
4 kg
8DF-LP AKU
ZM 921 Lepidlo SX
2
Malta na vyplnění kapes CP 101 Cementový potěr - 20 N/mm
OM 209 Podkladní spojovací můstek
Vnější omítka
TO 502 Tepelně izolační omítka
13 kg
-
36,5 kg
0,8 - 1,5
1,0 - 2,1 kg
18
22,5 l
3
4,1 kg
spotřeba na m2
JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocement.
tloušťka
(mm)
10
OM 209 Podkladní spojovací můstek
0,8 - 1,5
1,0 - 2,1 kg
240
27 ks
JM 302 Vnější štuková omítka vápenocementová
5DF-LP tloušťka zdiva 240 mm
Vnitřní omítka
Nosné zdivo
5DF-LP
ZM 921 Lepidlo SX
OM 209 Podkladní spojovací můstek
Vnější omítka
TO 502 Tepelně izolační omítka
13 kg
-
4 kg
0,8 - 1,5
1,0 - 2,1 kg
18
22,5 l
3
4,1 kg
spotřeba na m2
JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocement.
tloušťka
(mm)
10
OM 209 Podkladní spojovací můstek
0,8 - 1,5
1,0 - 2,1 kg
290
33 ks
-
4 kg
0,8 - 1,5
1,0 - 2,1 kg
10
13 kg
JM 302 Vnější štuková omítka vápenocementová
5DF-LP tloušťka zdiva 290 mm
Vnitřní omítka
Nosné zdivo
Vnější omítka
5DF-LP
ZM 921 Lepidlo SX
OM 209 Podkladní spojovací můstek
JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocement.
13 kg
6
Použití rohového profilu (typ. označení LK Box - flexibilní roh, plastový s perforací)
200-300 mm
200-300 mm
SENDWIX 8df-LP AKU (tl. 240 mm)
0.10%,-"%/³410+07"$³.ļ45&,UMNN
+.+&%/073457¨0.³5,"4530+/³36ċ/³UMNN
4,-07-¨,/*5¨5,"/*/"3
+.7/đ+½³456,0.³5,"7¨1&/0$&.&/5UMNN
505&1&-/đ*;0-"ċ/³0.³5,"UMNN
0.10%,-"%/³410+07"$³.ļ45&,UMNN
4&/%8*9%'-1",6UMNN
0.10%,-"%/³410+07"$³.ļ45&,UMNN
+.+&%/073457¨0.³5,"4530+/³36ċ/³UMNN
Napojení koutu mezi stěnami s rozdílnou
objemovou hmotností
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
47
8DF-LP 8DF-LD 12DF-LD 5DF-LP 5DF-LP 5DF-LP 4DF-LD
NF
VF
průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody
provozovny s hlukem LA,max ≤ 85 dB s provozem i po 22:00 h
●
-
-
-
1
O
O
O
●
●
-
2
-
-
O
-
-
-
-
-
1
●
-
O
O
O
●
●
-
2
-
-
●
-
-
-
-
-
1
●
-
-
O
●
●
-
-
-
2
-
●
●
-
-
O
●
●
-
-
-
1
O
O
●
●
O
O
O
●
●
●
2
-
●
●
-
-
O
●
-
-
-
-
1
-
O
O
●
-
O
O
O
●
●
-
2
-
-
-
-
-
●
-
-
-
-
-
1
-
O
●
-
-
O
●
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
O
●
-
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
●
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
●
-
-
-
-
-
1
AKU
provozovny s hlukem LA,max ≤ 85 dB s provozem nejvýše do 22:00 h
●
-
-
-
O
HLUČNÝ PROSTOR
všechny místnosti druhých bytů
O
●
-
tl.115 tl.115 tl.140
mm
mm mm
společné prostory domu (schodiště, chodby, terasy, kočárkárny, sušárny)
-
O
-
tl.115
mm
57 dB
obytné místnosti
53 dB bytu
všechny ostatní místnosti téhož bytu
-
●
-
O
tl.240
mm
52 dB
restaurace s provozem i po 22:00 h ( LA,max ≤ 85 dB)
O
-
●
tl.290
mm
42 dB
restaurace, společenské prostory a služby s provozem do 22:00 h
●
-
O
tl.175
16DF-LD
mm
62 dB
všechny místnosti druhých jednotek
-
●
62 dB
57 dB ložnicový prostor
47 dB ubytovací jednotky
společně užívané prostory (chodby, schodiště)
CHRÁNĚNÝ
R´w
PROSTOR
Tabulka použití cihel SENDWIX v jednoduchých a dvojitých stěnách podle požadavků na zvukovou izolaci vnitřních stěn v budovách dle ČSN 73 0532:2010
Typ stavby
Bytové domy
(kromě RD)
Hotely
a ubytovací
zařízení
45 dB
●
57 dB
52 dB
47 dB
výukové prostory
hlučné prostory (dílny, jídelny) LA,max ≤ 85 dB
velmi hlučné prostory (hudební učebny, dílny, tělocvičny ) LA,max ≤ 90 dB
●
-
●
●
O
●
O
O
-
-
●
●
●
●
O
O
-
-
-
-
●
-
●
●
●
●
-
●
●
O
O
●
O
O
●
●
-
●
●
O
O
O
●
-
-
-
-
-
-
-
-
●
●
-
●
●
-
-
-
-
-
●
-
-
●
●
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
●
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
-
O
●
-
O
-
●
●
-
●
-
-
O
O
O
O
O
●
●
-
O
O
-
●
●
O
●
-
-
●
společné prostory, chodby, schodiště
57 dB obytné místnosti bytu všechny místnosti v sousedním domě
-
●
O
O
O
O
-
O
●
●
O
O
O
-
●
-
výukové prostory
hlučné prostory ( kuchyně, technická zařízení ) LA,max ≤ 85 dB
62 dB
lůžkové pokoje, vyšetNemocnice,
lůžkové pokoje, vyšetřovny, operační sály, ordinace apod.
řovny, operační
sanatoria apod. 47 dB
sály, pokoje lékařů
prostory vedlejší a pomocné (chodby, schodiště apod.)
Školy apod.
Řadové RD
a dvojdomy
- nesplňuje podmínky normy
- dvojitá stěna z vnějších stran omítnutá s mezerou vyplněnou 20 mm minerální
izolace
R´w = Rw - k (hodnoty R´w pro stěny SENDWIX jsou uvedeny s předpokládanou korekcí k = 2)
2
1 - jednoduchá stěna oboustranně omítnutá
O
●
O
●
O
O
45
O
160
●
O
43
O
54 60 48 58 44 53 54 63 53 61 43 53 42 50
O
kanceláře a pracovny s vysokými nároky na ochranu před hlukem
50 dB
Administrativní
45 dB Kanceláře a pracovny kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem
budovy
kanceláře a pracovny
37 dB
275 520 260 520 195 390 310 620 260 520 135 270 135 270 135
O
Vážená stavební neprůzvučnost R´w ( dB ) *)
-
- splňuje podmínky normy
Legenda:
● ●
- splňuje podmínky normy, ale je možné řešení i
tenčí jednoduchou stěnou
-
O O
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
48
Celková tloušťka akustické stěny s omítkou (mm)
Poznámka:
*) Uvedené hodnoty R´w platí pro dělicí prvky, které mají charakter příčky výškově omezené dvěma stropními konstrukcemi.
Neprůzvučnost dvojice dělicích stěn v těsné blízkosti, jak je
obvyklé např. u řadových domů, má nejméně o 10 až 15 dB vyšší stavební neprůzvučnost, neboť přenos vedlejšími cestami je
výrazně omezen konstrukčním oddělením dělicích stěn po celé
výšce objektu od samotného základu až po střechu.
6
7. STANOVENÍ ÚNOSNOSTI ZDIVA TLOUŠŤKY 240 A 290 mm
Únosnost stěn a pilířů je dána interakčním působením normálové síly a ohybového momentu. Pro
příslušnou dvojici ohybového momentu a normálové
síly, event. výstřenosti a normálové síly byly výpočtové hodnoty zpracovány do přehledných tabulek.
Nutno zdůraznit, že návrh s použitím uvedených
hodnot pro stanovení únosnosti vápenopískového
zdiva nenahrazuje podrobný statický výpočet potřebný pro ověření spolehlivosti navržených konstrukcí,
neboť nemůže zohledňovat konkrétní návrh konstrukce a její provedení.
7.1 Stanovení únosnosti zděných tlačených prvků podle ČSN 73 1101
Z této normy byla rovněž stanovena pevnost zdiva v tahu pro pevnost malty v tahu M5 a větší a součinitel
přetvárnosti zdiva pro maltu M20.
Tabulka 3: Základní materiálově fyzikální charakteristiky zdiva
Pevnostní třída kvádrů
Pevnost zdiva v tlaku
Rd (MPa)
Pevnost malty v tahu
M5 a větší (MPa)
Součinitel přetvárnosti
zdiva
8DF-D
8DF-LD
P15
2,6
0,12
1000
8DF-LP
P20
3,2
0,12
1000
5DF-P
5DF-LP
P30
3,7
0,12
1000
5DF-P
5DF-LP
P40
4,2
0,12
1000
Zdicí prvky
7
Tabulka 4: Únosnost neoslabené zděné stěny jednotkové délky podle ČSN 73 1101
při vzpěrné výšce stěny le=2,75 m
Tloušťka
Zdicí prvky
stěny (mm)
Výpočtová
pevnost Rd
(MPa)
240
8DF-D
8DF-LD
2,60
240
8DF- P
3,20
240
290
240
290
5DF-P
5DF-LP
5DF-P
5DF-LP
5DF-P
5DF-LP
5DF-P
5DF-LP
3,70
3,70
4,20
4,20
Pro vzpěrnou
délku le=2,75 m
Výpočtová mezní síla Nu v (kN) při výstřednosti ed
bez vlivu vzpěru
0
(mm)
418,4
10
(mm)
381,8
20
(mm)
350,4
30
(mm)
323,2
40
(mm)
299,4
50
(mm)
278,4
60
(mm)
243,4
70
(mm)
200,4
s vlivem vzpěru
335,3
305,9
280,7
258,9
239,9
223,0
195,0
160,5
bez vlivu vzpěru
515,0
469,9
431,3
397,8
368,5
342,6
299,6
246,6
s vlivem vzpěru
412,6
376,5
345,5
318,7
295,2
274,5
240,1
197,6
bez vlivu vzpěru
595,5
543,3
498,6
459,9
426,0
396,1
346,4
285,1
s vlivem vzpěru
477,1
435,3
399,5
368,5
341,3
317,4
277,6
228,4
bez vlivu vzpěru
802,2
745,5
695,7
651,6
612,2
576,9
545,0
494,8
s vlivem vzpěru
689,4
640,6
597,8
559,9
526,1
495,7
468,3
425,2
bez vlivu vzpěru
675,9
616,8
566,0
522,1
483,6
449,7
393,3
323,7
s vlivem vzpěru
541,5
494,1
453,5
418,3
387,4
360,3
315,1
259,3
bez vlivu vzpěru
910,6
846,3
789,7
739,6
694,9
654,8
618,6
561,6
s vlivem vzpěru
782,5
727,2
678,6
635,6
597,2
562,7
531,6
482,6
Tabulka únosností neoslabené zděné stěny jednotkové délky je stanovena pro vzpěrnou výšku 2,75 m, poměr
dlouhodobé složky normálové síly v provozních hodnotách 0,85 a pro vstupní veličiny uvedené pro jednotlivé
druhy vápenopískových kvádrů v tabulce 3.
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
49
7.2 Stanovení únosnosti zděných tlačených prvků podle Eurokódu 6
Únosnost tlačených prvků z nevyztuženého zdiva
podle Eurokódu 6 se stanovuje za předpokladu, že
tlakové napětí se rozděluje rovnoměrně v tlačené
části průřezu a dosahuje návrhové pevnosti zdiva
v tlaku.
Na rozdíl od ČSN 73 1101 Eurokód 6 neuvažuje
s případy, kdy rozhoduje tahové porušení V případech
nutnosti posouzení takových případů, lze považovat
za přípustné, aby se výpočet provedl podle zásad
pružnosti a pevnosti a uplatnil předpoklad, že normálové napětí se rozděluje po průřezu lineárně a na
taženém okraji dosahuje výpočtové pevnosti zdiva
v tahu.
Tabulka 5: Pevnosti zdiva v tlaku
Zdicí prvky
7
Charakteristická pevnost Normalizovaná pevnost
kvádrů (MPa)
kvádrů (MPa)
Pevnost malty v tlaku
(MPa)
Charakteristická pevnost
zdiva v tlaku fk (MPa)
8DF-D
15
17,3
20
6,75
8DF-D
15
17,3
10
5,68
8DF-LP
20
23,3
20
9,02
8DF-LP
20
23,3
10
8DF-LP
20
23,3
lepidlo min. 5
5DF-P
30
24,4
20
9,27
5DF-P
30
24,4
10
7,79
5DF-P
30
25,6
lepidlo min. 5
12,58
5DF-P
40
32,5
20
11,17
5DF-P
40
32,5
10
5DF-P
40
34,1
lepidlo min. 5
7,58
11,65
9,40
16,06
Tabulka 6: Únosnost neoslabené zděné stěny jednotkové délky podle Eurokódu 6
při účinné délce hef=2,75 m pro pevnosti zdiva při zdění na maltu M20
Tloušťka
Zdicí prvky
stěny (mm)
240
8DF-D
3,07
240
8DF- P
4,10
240
5DF-P
4,21
290
240
290
50
Návrhová
pevnost fd
(MPa)
5DF-P
5DF-P
5DF-P
4,21
5,08
5,08
Pro účinnou
délku hef=2,75 m
Výpočtová mezní síla NRd v (kN) při výstřednosti ei,m
bez vlivu vzpěru
0
(mm)
662,7
10
(mm)
637,5
20
(mm)
576,1
30
(mm)
514,8
40
(mm)
453,4
50
(mm)
392,0
60
(mm)
330,7
70
(mm)
269,3
s vlivem vzpěru
600,0
559,9
491,7
424,2
357,1
290,7
225,3
162,0
bez vlivu vzpěru
885,6
851,9
769,9
687,9
605,9
523,9
441,9
359,9
s vlivem vzpěru
801,8
748,2
657,1
566,9
477,3
388,5
301,1
216,5
bez vlivu vzpěru
910,2
875,5
791,2
707,0
622,7
538,4
454,1
369,9
s vlivem vzpěru
824,1
768,9
675,3
582,6
490,5
399,2
309,5
222,5
bez vlivu vzpěru
1099,8
1086,2
1001,9
917,6
833,4
749,1
664,8
580,6
s vlivem vzpěru
1033,4
1002,5
910,8
816,8
729,3
639,0
549,0
459,6
bez vlivu vzpěru
1096,7
1054,9
953,4
851,8
750,3
648,8
547,2
445,7
s vlivem vzpěru
993,0
926,5
813,8
702,0
591,0
481,1
372,9
268,2
bez vlivu vzpěru
1325,2
1308,8
1207,3
1105,7
1004,2
902,6
801,1
699,5
s vlivem vzpěru
1245,2
1208,0
1097,5
987,9
878,7
769,9
661,5
553,8
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
8. ORIENTAČNÍ STANOVENÍ PŘÍPUSTNÉHO POČTU PODLAŽÍ
8.1 Předpoklady výpočtu pro orientační stanovení přípustného počtu podlaží
Statický výpočet pro orientační stanovení přípustného počtu byl proveden pro tyto předpoklady:
- osová vzdálenost nosných stěn 6 m (obr. 8)
- konstrukční výška stěny jednotlivého podlaží
2,75 m
- zatížení tíhou stropu 3,5 kN/m2
- zatížení ostatním stálým zatížení (podlaha, omítka) 2 kN/m2
- zatížení užitným zatížením 1,5 kN/m2
- zatížení sněhem 1,5 kN/m2
- stálé zatížení střechy uvažováno stejnou hodnotou jako zatížení běžného podlaží
- vzpěrná délky uvažována rovna výšce stěny
jednotlivého podlaží (předpokládána tuhá stropní
tabule)
- při posouzení vnitřní stěny je předpokládáno,
že stropní konstrukce v obou polích působí jako
prosté nosníky, které mají stejné rozpětí
-
bylo uvažováno oslabení ve vnitřní stěně o 33 %,
v obvodové stěně o 50 %.
Obr. 8 Schéma objektu
8.2 Orientační stanovení přípustného počtu podlaží zdiva z vápenopískových
kvádrů tl. 240 mm a 290 mm - střední zeď
Statické výpočty pro orientační stanovení přípustného počtu podlaží zdiva podle ČSN 73 1101 z vápenopískových děrovaných kvádrů byly provedeny pro
předpoklady uvedené v předchozím odst. 8.1.
Výstřednost v hlavě stěny je stanovena pro případ,
že je jedno pole zatíženo plně a druhé jen stálým zatížení, tzn. moment v hlavě stěny je uvažován od reakce
vyvozené užitným zatížení působící na výstřednosti
rovné třetině tloušťky stěny. Rozdělení momentu do
části stěny nad stropem není uvažováno.
Výpočtové pevnosti zdiva v tlaku byly uvažovány
hodnotami uvedenými v tabulce 3.
Statický výpočet ukazuje, že střední zeď tloušťky
240 mm ze zdiva z vápenopískových děrovaných
Obr. 9
a)
Střední zeď z kvádrů:
b)
kvádrů 8DF-D na maltu M20 vyhovuje na 3 podlaží,
ze zdiva z vápenopískových plných kvádrů 8DF-P na
maltu M20 vyhovuje na 4 podlaží a ze zdiva vápenopískových plných kvádrů 5DF-P P30 a 5DF-P P40
na maltu M20 vyhovuje na 5 podlaží.
Střední stěna tloušťky 290 mm ze zdiva z vápenopískových plných kvádrů 5DF-P P30 a 5DF-P P40
na maltu M20 vyhovuje na 7 podlaží.
8
c)
d)
a) 8DF-D tl. 240 mm, b) 8DF-P tl. 240 mm, c) 5DF-P P30 a 5DF-P P40 tl. 240 mm,
d) 5DF-P P30 a 5DF-P P40 tl. 290 mm
Statické výpočty provedené podle Eurokódu 6 ukazují, že pro pevnosti stanovené v odst. 8.2 pro M20
a moduly pružnosti stanovené pro sec = 1000 vyhoví střední zeď tl. 240 mm z kvádrů 8DF-D pro 5 podlaží
a z kvádrů 5DF-P P30 pro 7 podlaží a z kvádrů 5DF-P P40 pro 8 podlaží.
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
51
8.3 Orientační stanovení přípustného počtu podlaží zdiva z vápenopískových
kvádrů tl. 240 mm a 290 mm – obvodová zeď
Statické výpočty pro orientační stanovení přípustného počtu podlaží zdiva podle ČSN 73 1101 z vápenopískových děrovaných kvádrů byly provedeny
pro předpoklady uvedené v odst. 8.1.
Výstřednost v hlavě stěny je stanovena z momentu v hlavě stěny, který je uvažován od reakce stropu
působící na výstřednosti rovné třetině tloušťky stěny. Rozdělení momentu do části stěny nad stropem
není uvažováno. Výpočtová hodnota zatížení větrem
wd je stanovena podle ČSN 73 0035 pro terén typu
B, větrovou oblast IV (základní tlak větru 0,55 kN/
m2), tvarový součinitel 0,8 (0,6) pro tlak (sání) větru
a součinitel zatížení gf = 1,2. Pro toto zatížení je
stanoven ohybový moment:
2
1
w .h
12 d w
přičemž v hlavě a patě se uvažována hodnota vypočítaná pro sání větru a polovině výšky pro tlak větru.
Výpočtové pevnosti zdiva v tlaku byly uvažovány
stejné jako u střední zdi (odst. 8.2).
Mw= ±
a)
8
Obr. 10
b)
Při výpočtu normálové síly byla uvažována tíha
obvodového pláště provozní (normovou) hodnotou
2,5 kN/m2.
Statický ukazuje, že stejně jako u vnitřní zdi
(odst. 8.2) obvodová zeď tl. 240 mm ze zdiva z vápenopískových děrovaných kvádrů 8DF-D na maltu
M20 vyhovuje na 3 podlaží, ze zdiva z vápenopískových plných kvádrů 8DF-P na maltu M20 vyhovuje
na 4 podlaží a ze zdiva vápenopískových plných kvádrů 5DF-P P30 a 5DF-P P40 na maltu M20 vyhovuje
na 5 podlaží.
Obvodová stěna tl. 290 mm ze zdiva z vápenopískových plných kvádrů 5DF-P P30 na maltu M20
vyhověla na 6 podlaží a 5DF-P P40 na maltu M20
na 7 podlaží.
c)
d)
e)
Obvodová zeď z kvádrů:
a) 8DF-D tl. 240 mm, b) 8DF-P tl. 240 mm, c) 5DF-P P30 a 5DF-P P40 tl. 240 mm,
d) 5 DF-P P30 tl. 290 mm, e) 5 DF-P P40 tl. 290 mm
8.4. Orientační stanovení přípustného počtu podlaží tl. 175 mm
Statické výpočty pro orientační stanovení přípustného počtu podlaží zdiva tl. 175 mm z vápenopískových děrovaných bloků byly provedeny pro uvedené
předpoklady:
- světlá vzdálenost nosných stěn 5,5 m,
- konstrukční výška stěny jednotl. podlaží 2,75 m,
- zatížení tíhou stropu 3,5 kN/m2,
- zatížení ostatním stálým zatížení (podlaha, omítka) 2 kN/m2,
- zatížení užitným zatížením 1,5 kN/m2,
- zatížení sněhem 2 kN/m2,
- stálé zatížení střechy uvažováno stejnou hodnotou jako zatížení běžného podlaží,
- vzpěrná délky uvažována rovna výšce stěny
jednotlivého podlaží (předpokládána tuhá stropní
tabule),
- při posouzení vnitřní stěny je předpokládáno, že
stropní konstrukce v obou polích působí jako prosté
nosníky, které mají stejné rozpětí,
52
- bylo uvažováno oslabení ve vnitřní stěně
o 33 %, v obvodové stěně o 50%.
Obr. 11 Schéma objektu
Statický výpočet provedené za výše uvedených předpokladů pro střední i krajní zeď tl. 175 mm ze zdiva z vápenopískových děrovaných bloků s výpočtovou pevností
6,50/2 = 3,25 MPa (pro bloky 6DF-LD s normalizovanou
pevností třídy 15) vyhověl pro 4 podlažní objekt.
Tento údaj je však nutno považovat pouze za zhruba
orientační a při konkrétním návrhu je nutno vždy vycházet ze statického výpočtu navrhované konstrukce.
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
9. PREVENCE PROTI VZNIKU TRHLIN VE VÁPENOPÍSKOVÉM ZDIVU
Ve všech etapách výstavby, od architektonické studie, přes práci na projektovém řešení a po vlastní realizaci
objektu, je potřebné uvažovat o prevenci trhlin ve zdivu. Pro omezení podmínek, které by umožňovaly vznik
nebo nadměrné rozšíření trhlin zdiva, je třeba zejména dbát na tyto body:
1. Při návrhu konstrukcí a jejich výstavbě je nutné
vycházet z vlastností použitých zdicích materiálů
a z chování z nich zhotoveného zdiva. Přitom je
nutné zohlednit nejen požadavky na tepelnou
a akustickou izolaci a na hledisko dostatečné
únosnosti a tuhosti konstrukce ale také na
chování konstrukce při deformačním zatížení
od objemových změn způsobených krátkodobými a dlouhodobými změnami teploty a vlhkostí
vlastní zděné konstrukce nebo přetvořením
přilehlých konstrukcí a sedáním základů.
2. Při zpracování projektové dokumentace je nutné
řešit problematiku dilatačních a rozdělovacích
spár, vliv zvýšené napjatosti zdiva v místech otvorů, prostupů, změn tloušťky a namáhání zdiva.
3. Při realizaci stavby je důležité dodržovat konstrukční předpisy a technologické postupy. Je
nutné dodržovat nejen obecně platné zásady
a také specifické požadavky stanovené pro konkrétní případ výrobcem. Setrvávání na vžitých
postupech vhodných pro tradiční materiály není
někdy při použití současných materiálů vyrobených novými technologiemi vhodné.
4. Zděné konstrukce patří mezi konstrukce, jejichž
únosnost a provozní způsobilost je značně závislá
na kvalitě provedení prací.
9.1 Obecné informace k přetvárným vlastnostem zdiva
PŘETVOŘENÍ
závislé na zatížení
krátkodobé:
(počáteční in)
dlouhodobé:
(dotvarování c)
pružné okamžité el
+
nepružné okamžité pl
pružné zpožděné el,c
+
nepružné zpožděné v
nezávislé na zatížení
přetvoření
od teploty T
vlhkostní přetvoření
smršťování, nabývání
(nabobtnání)
chemické nabývání sh
9
Pružná přetvoření jsou vratná, nepružná jsou nevratná (trvalá).
Pružné okamžité poměrné přetvoření el stanovíme podle Hookeova zákona ze vztahu:

kde je:  napětí
el =
E modul pružnosti
E
Konečnou hodnotu poměného přetvoření od dotvarování lze podle ČSN EN 1996-1-1 stanovit ze vztahu:
kde je: ∞ konečná hodnota součinitele dotvarování
c,∞=∞.el
Poměrné přetvoření od teploty lze stanovit ze vztahu:
kde je: T součinitel teplotní roztažnosti
T = T.∆T
∆T rozdíl teplot (změna teploty)
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
53
Vlhkostní změny
a) Smršťování a nabývání (nabobtnání) se vyskytuje u všech druhů zdicích prvků. Jde o přirozené
fyzikální jevy časově závislé, které jsou z části
vratné, přičemž smršťování vápenopískových
cihel je vratné z podstatné části.
b) Smršťování se považuje za významnější než
nabývání, protože při něm obecně vzniká napětí
v tahu, které představuje nebezpečí vzniku trhlin.
Přetvoření způsobené dotvarováním zdiva a jeho
teplotní roztažností obvykle ovlivňuje vznik trhlin
pouze málo.
c) U zdiva z vápenopískových zdicích prvků probíhá
smršťování rychleji než u zdiva z pórobetonových
nebo lehkých betonových prvků.
d) Vápenopískové matriály lze použít po vytvrzení
v autoklávu a chlazení na vzduchu bez zvláštního
předběžného skladování a ošetření.
e) Časový průběh smršťování závisí na druhu zdiva,
obsahu vlhkosti při zdění, relativní vlhkosti, proudění vzduchu a velikosti stavebního díla.
f) Smršťování se urychluje s klesající relativní vlhkostí a rostoucím pohybem vzduchu.Rychlé vysychání povrchu zdiva může způsobit vznik trhlin
mezi zdicími prvky a maltou ve spárách zdiva.
Přetvoření od změny teploty
Teplotní přetvoření je závislé na změně teploty ∆T
a součiniteli teplotní roztažnosti T, který je specifický pro daný materiál, který se stanovuje zkouškami
(v teplotním rozmezí -20 °C až +80 °C se uvažuje jako
konstantní).
ČSN EN 1996-1-1 pro vápenopískové cihly uvádí
interval hodnot 7.10-6/K až 11.10-6/K a návrhovou
hodnotu 9.10-6/K.
Pružné přetvoření zdiva
Vzniká při krátkodobém působení zatížení, kdy trvalé
(nepružné) deformace lze zanedbat. Stanoví se za
předpokladu platnosti Hookeova zákona ze vztahu:

el =
E
Dotvarování
Při dlouhodobém zatížení dochází ke změně tvaru
k dotvarování tzn. časově závislým přetvořením ve
směru zatížení. Dotvarování je rovněž časově závislým jevem. Přetvoření od dotvarování je součtem
pružného zpožděného el,c a nepružného zpožděného
v přetvoření a je ze značné části nevratné.
Konečnou hodnotu součinitele dotvarování uvádí
ČSN EN 1996-1-1 pro vápenopískové cihly v intervalu
1,0 až 2,0 a návrhovou hodnotu 1,5 mm.
g) Převážná část smršťování zdiva proběhne do 3 let.
Konečné hodnoty smršťování (znaménko mínus)
nebo nabývání (znaménko plus) jsou u:
prvků s výrobní vlhkostí -0,01 až -0,29 mm/m,
prvků uložených ve vodě -0,13 až -0,42 mm/m.
Konečnou hodnotu smršťování nebo nabývání
uvádí ČSN EN 1996-1-1 pro vápenopískové cihly
v intervalu -0,4 až -0,1 mm/m a návrhovou hodnotu
-0,2 mm/m. Hodnoty ukazují, že u zdiva z vápenopískových cihel k nabývání nedochází.
9
54
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
9.2 Zásady projektování
a) Při návrhu založení objektu je nutné vycházet
z požadavku na stejnoměrné sedání základů
objektu, nikoliv pouze s posouzení únosnosti
b) U vzájemně spojených vnitřních a vnějších stěn
mohou při rozdílném zatížení nebo rozdílných
deformačních vlastností příslušného zdiva vznikat
rozdíly v deformacích. Nezávislá a neomezená
deformace vnější a vnitřní stěny není zpravidla
možná zvláště tehdy, je-li jejich spojení na vazbu. Rozdíly v objemových změnách vedou ke
vzniku napětí, obvykle ke vzniku tahového, příp.
smykového napětí. Tahová napětí vznikají v té
stěně, jejíž objem se vzhledem k navázané stěně
více zmenšuje. Velikost vznikajících napětí a tím
i nebezpečí vzniku trhlin v podstatě závisí na velikosti deformačního rozdílu mezi vnitřní a vnější
stěnou a druhu spojení obou stěn, na míře omezení jejich volné deformace a poměru jejich tuhostí
(obr. 11 a 12). V zásadě lze rozlišit dva případy:
1. Vnitřní stěna se smršťuje více než vnější stěna
Je-li rozdíl svislých deformací jednotlivých stěn
příliš vysoký, pak vznikají trhliny ve vnitřní stěně,
které probíhají od vnější stěny šikmo směrem
dovnitř. Jako problematické lze označit, když
vnější stěny jsou z pálených cihel, které se velmi
málo smršťují nebo nabývají a vnitřní stěny jsou
z vápenopískových nebo pórobetonových kvádrů
(obr. 11).
2. Vnitřní stěna se smršťuje málo
Vnitřní stěna se smršťuje málo, příp. dokonce nabývá a vnější stěna se smršťuje velmi silně (obr.
12). Pak při větších hodnotách rozdílu deformací
jednotlivých stěn smršťováním, příp. dotvarováním vnější stěny dochází ke přesunutí zatížení na
vnitřní stěnu a vnější stěna se na ni „zavěsí“. Je-li
překročena pevnost v tahu mezi zdicím prvkem
a maltou v ložné spáře, příp. pevnost v tahu zdicího prvku, pak vznikají ve vnější stěně přibližně
horizontálně probíhající trhlinky, které se vyskytují zejména v místech oslabení stěny, především
u otvorů. Vznik těchto trhlin může být navíc nepříznivě ovlivněn deformací stropních konstrukcí
a účinky způsobené výstředností zatížení. Jako
problematické lze označit, když vnější stěny jsou
z pálených cihel a vnitřní z vápenopískových
kvádrů.
Obr. 11
Trhlinky v důsledku rozdílů v tvarových změnách ve vertikálním směru, vnitřní stěna se zkracuje oproti
vnější
Obr. 12
Trhlinky v důsledku rozdílů v tvarových změnách ve vertikálním směru, vnější stěna se zkracuje oproti
vnitřní
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
55
9
Je-li možná volba příznivých poměrů tuhosti vnitřní
a vnější stěny, pak v prvním případě má mít vnitřní
stěna co největší tuhost (vysoký modul E, velký
účinný průřez stěny) a vnější stěna má být co nejpoddajnější, neboť vnitřní stěna vynucuje na vnější
stěně vysoký podíl svých deformací (zkracování). Pro
druhý případ to platí naopak.
c) Technologie tupých spojů s uplatněním stěnových
spon příznivě ovlivňuje odolnost zdiva proti vzniku trhlin, neboť vzhledem k poddajnosti tohoto
spojení dochází k eliminaci části rozdílu deformací
vnitřní a vnější stěny. Rovněž se doporučuje
vkládat vrstvy lepenky mezi spodní stranu stropu
a zhlaví vnitřních stěn v jednotlivých podlažích
(obr. 13).
d) V místech, kde se ve zdivu koncentrují tahová
napětí, jako např. u parapetního zdiva, zdiva nad
okny nebo v okolí jiných otvorů, se doporučuje
vkládat pomocnou tahovou výztuž (obr. 14).
Tato výztuž se vkládá minimálně do každé druhé spáry a má přesahovat do sousedního pilíře
alespoň o 500 mm, a to souvisle přes celou šířku
otvoru. Výztuž je vhodné vložit do nejbližších
dvou ložných spár pod otvorem a nad ním.
Obr. 14
Vyztužení ložných spar pod otvory
Zdění příček
e) Při provádění tenkých dlouhých rovinných konstrukcí (příčky délky nad 6 m), tj. bez dispozičního
zalomení, doporučujeme vložit do každé druhé
spáry pomocnou výztuž pro zdivo z důvodu dotvarování, smršťování a teplotní roztažnosti.
f) Výztužné pruty, žebříčky nebo sítě se vkládají ve
středních 3/5 délky stěny (obr. 15). Příčky se kotví
pomocí stěnových spon střídavě v každé druhé
řadě (obr. 16).
9
Obr. 15
Obr. 13
56
Výztuž dlouhé příčky
Technika tupého spoje i vložené oddělovací
vrstvy ve vnitřní stěně
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
Obr. 16
Kotvení příček pomocí stěnových spon
g) Příčky mají být založeny na separační vrstvě,
například lepence, a od stropní konstrukce se
doporučuje ji oddělit poddajnou vrstvou (nutno
respektovat průhyb vodorovné nosné konstrukce).
Příčky do tloušťky 115 mm se doporučuje zdít po
úsecích výšky maximálně 1,25 až 1,75 m za den).
h) Na styku nosných stěn a příček se mají uvážit
rozdílná přetvoření těchto stěn od dotvarování
a smršťování a nedoporučuje se vzájemné provázání vazbou zdiva, ale dovoluje se jejich vzájemné
spojení pomocí stěnových spon (ČSN EN 1996-11 v odst, 5.1.4 (4)).
Jestliže vzdálenosti stěnových spon nejsou
v projektové specifikaci určeny, nemá být svislá
vzdálenost mezi dvěma ložnými spárami,v nichž
jsou osazeny stěnové spony, větší než 600 mm
(ČSN EN 1996-2, 3.7.6.1 (2), přičemž stěnové
spony mají být rozmístěny vystřídaně. Pokud
není předepsáno s ohledem na technologii mají se
stěnové spony osazovat do ložných spár během
zdění (ČSN EN 1996-2, 3.7.6.1 (3)).
Provádění dilatací
Ve všech místech, kde v důsledku objemových
změn zdiva lze očekávat vznik a rozevření trhlin nebo
vzájemné posuny zdiva nebo nestejnoměrné sedání základů jako je tomu při rozdílných podmínkách
zakládání mezi přístavbou a stávající budovou a při
náhlé velké změně výšky objektu, je nutné navrhnout
dilatační spáry. Šířka dilatačních spár má být taková,
aby odpovídala velikosti objemových změn zdiva.
Dilatační spáry mají probíhat celou tloušťkou stěn
i povrchovými úpravy, pokud vhledem ke své tuhosti
neumožňují objemové změny.
Největší přípustné vodorovné vzdálenosti mezi
dilatačními spárami v budovách s jednovrstvými zděnými stěnami jsou podle ČSN EN 1996-1-1:
u zdiva z a vápenopískových zdicích prvků
na maltu 0,4
75 m
na maltu 1,0 a 2,5
50 m
na maltu 5, 10 a 15
40 m
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
57
9
Pokud zděná konstrukce souvisí s konstrukcí
z jiného materiálu, u kterého jsou stanoveny jiné největší přípustné vzdálenosti dilatačních spár, uplatní
se vždy hodnota nižší.
Největší přípustné vzdálenosti mezi dilatačními
spárami ve vnější vrstvě vrstvených stěn se mají
určit na základě zvláštních šetření. Pokud nejsou
k dispozici pak je lze podle ČSN EN 1996-1-1 uvažovat
ve vnější vrstvě orientované na:
sever
12 m
východ
10 m
jih
9m
západ
8m
Největší doporučená vzdálenost mezi svislými dilatačními spárami ve vnějších nevyztužených nenosných stěnách je podle ČSN EN 1996-2:
u zdiva z vápenopískových zdicích prvků 8 m.
Uvedené vzdálenosti lze překročit u stěn s výztuží
v ložných spárách.
9.3 Zásady při realizaci
a) Vápenopískové kvádry SENDWIX (dále jen kvádry)
musí být do okamžiku zabudování chráněny proti
dešti krycí folií. Kvádry u nichž vlhkost přesahuje
10 % hmotnosti, se nesmí do zdiva použít. Nutné
je také chránit jak rozpracovanou, tak hotovou
stěnu před provlhnutím krycí folií.
b) Pro zdění se nesmí použít zmrzlé tvarovky. Samotné zdění by nemělo probíhat za podmínek, kdy je
teplota prostředí nižší než 5 °C a -5 °C při použití
zdicích malt se zimní úpravou.
c) Požadovaná tloušťka ložné spáry u maltového zdění je 12 ±1 mm, u tenkovrstvého zdění
2 ± 1 mm. U kvádrů se spojením pero – drážka se
styčná spára nemaltuje. U tvarovek AKU se maltuje
kapsa uprostřed zdiva. Musí být promaltována celá
ložná spára. Doporučujeme použít přesnou lžíci
a maltový dávkovač od firmy KM Beta.
9
d) Při zdění se musí dodržet pravidla vazby.Tvarovky
musí být převázány na délku rovnou větší z hodnot 0,4 násobek výšky nebo o 40 mm.
e) Při zdění a omítání musí být použity systémové
malty a omítky firmy KM Beta.
f) Pro bezvadné spojení omítky s podkladem by měl
být povrch před omítáním suchý. Zazdívané instalační potrubí nebo dřevo ve vnějším líci musí být
s dostatečným přesahem přetaženo sklovláknitou
tkaninou.
g) Mezi vyzděním a omítáním by měl být co nejdelší
interval (min. 6 měsíců). Nejlepší vysychání je přes
letní měsíce při nepřetržitém větrání. Je-li teplota
vyšší než 25 °C omítání se nedoporučuje.
Vnitřní omítka se provede skladbou (obr. 17):
- OM 209 Podkladní spojovací můstek
- JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní
h) V případě že:
- není dodržena výše uvedená doba na vysušení
zdiva
58
- vlhkost zdiva je 9 % a vyšší (hmotnostně)
- vlhkost zdiva není změřena
- plocha zdi je větší než 10 m2
Vnitřní omítka se provede skladbou: (obr. 18)
- penetrační nátěr pod šlechtěné omítky
- LM 711 Lepidlo univerzál
- sklovláknitá tkanina Vertex R 135
- JM 302 Vnější štuková omítka
i) Kontaktní zateplení stěn může být provedeno po
vysušení výrobní a technologické vlhkosti.
Doporučená hodnota vlhkosti stěn max. 9% hmotnostně.
JM 303 JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA
58ý1Ë$6752-1Ë
2032'./$'1Ë632-29$&Ë0ģ67(.
Obr. 17
JM 302 VNĚJŠÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
135
LM 711 LEPIDLO UNIVERZÁL
Obr. 18
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
10. PLOTY, OKRASNÉ ZDI, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA
Pro přesné rozměry, dokonalé hrany, mrazuvzdornost a barevné provedení jsou vápenopískové cihly ideálním
prvkem ke zdění plotů, okrasného zdiva, sklepů, komínů a nosných pilířů.
Obr. 19
Cihelné vazby
Na obr. 20–27 jsou znázorněny ploty z vápenopískových cihel
Obr. 20
10
Obr. 21
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
59
Obr. 22
Obr. 23
Obr. 24
10
Obr. 25
60
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
Obr. 26
Obr. 27
Obr. 28
Zahradní architektura
10
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
61
Ke krytí podezdívek a pilířů firma dodává betonové stříšky a hlavice v odstínech: cihlová, višňová, hnědá, černá
a šedá. Odstín je možno sladit ke krytině KM Beta.
Obr. 29a Betonová stříška
270×390 mm, 10 kg/ks
Obr. 30a Betonová hlavice
390×390 mm, 13 kg/ks
Obr. 29b Betonová stříška profilovaná
497x245 mm, 7,1 kg/ks
Obr. 30b Betonová hlavice profilovaná
320×245 mm, 4,7 kg/ks
10
62
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
11. SENDWIX - VÍCEVRSTVÉ ZDIVO
SENDWIX vychází z moderních evropských trendů
ve stavebnictví a je prvním uceleným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Celý systém
sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály
i výsledným vzhledem fasádní vrstvy.
Přednosti tohoto sendvičového systému spočívají
v jeho dokonalých tepelně technických, akustických
a statických parametrech, jejichž úroveň si může
projektant libovolně vybrat podle konkrétních požadavků. Parametry dosahované jednotlivými konstrukcemi SENDWIX přitom začínají na hodnotách, kde
možnosti tradičního jednoplášťového zdiva končí. To
vše při výrazně menších tloušťkách stěn než u jednoplášťových konstrukcí, čímž dochází k významným
úsporám zastavěné plochy.
Systém reaguje na celoevropský trend stále se
zpřísňujících norem v oblasti energetických úspor
a dopadu stavebnictví na životní prostředí, kterým
jednoplášťové konstrukce přestávají rychle stačit.
Systém SENDWIX se skládá ze tří základních typů
konstrukce. Jeden typ představuje kontaktní konstrukce s tradiční omítkovou fasádní vrstvou (KMB
SENDWIX M, KMB SENDWIX P) a provětrávaný systém
s netradičními fasádními povrchy (KMB SENDWIX L).
Všechny typy konstrukce jsou dále zpracovány
a dodávány v 10 až 12 různých skladebných variantách. Tyto varianty nabízejí proměnné tloušťky nosné stěny (240/290 mm) z vápenopískových kvádrů
a rozdílné tloušťky tepelné izolace (100–240 mm
po 20 mm).
11.1 KMB SENDWIX M - kontaktní omítkový systém s minerální izolací
Tepelnou izolaci konstrukce tvoří minerální vlna
s kolmými vlákny. Její libovolně dimenzovatelná vrstva od 120 do 240 mm umožňuje dosažení tepelného
odporu 3,0 až 6,67 m2K/W při celkové tloušťce stěny
včetně vnitřní omítky od 370 mm. Proti běžným jednoplášťovým konstrukcím tak dochází k nezanedbatelné úspoře zastavěné plochy při dosažení výrazně
vyšších parametrů pláště.
Stejně jako ostatní varianty je KMB SENDWIX M
určen pro výstavbu ro din ných domů, bytových
staveb a budov občanské vybavenosti. Předností
použité minerální izolace je vysoká požární odolnost, která umožňuje bezproblémové použití konstrukce i pro vysokopodlažní zástavbu, kde se navíc
uplatní extrémní únosnost vápenopískových kvádrů
SENDWIX. Nosná konstrukce je vyzděna z kvádrů
SENDWIX 8DF-D (248×240×238 mm), 8DF-LD
(248×240×248 mm), 12DF-LD (498x175x248 mm),
6DF-LD (248x175x248 mm), 2DF-D (240x115x113
mm), 2DF-LD (240x115x123 mm), nebo 5DF-P
(290×240×113 mm), 5DF-LP (290×240×123 mm).
11
Obr. 31
KMB SENDWIX M - skladba
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
63
Tabulka 7: Skladba systému KMB SENDWIX M - tepelně izolační vlastnosti
Typové
označení
Tloušťka nosné
stěny (mm)
Tloušťka tepelné
izolace (mm)
Celková tloušťka
stěny (mm)
M 1712
M 2412
M 2912
M 1714
M 2414
M 2914
M 1716
M 2416
M 2916
M 1718
M 2418
M 2918
M 1720
M 2420
M 2920
M 1722
M 2422
M 2922
M 1724
M 2424
M 2924
175
240
290
175
240
290
175
240
290
175
240
290
175
240
290
175
240
290
175
240
290
120
120
120
140
140
140
160
160
160
180
180
180
200
200
200
220
220
220
240
240
240
310
380
430
330
400
450
350
420
470
370
440
490
390
460
510
410
480
530
430
500
550
Součinitel
prostupu tepla
U (W/m2K)
0,30
0,29
0,28
0,25
0,25
0,25
0,22
0,22
0,22
0,20
0,20
0,20
0,18
0,18
0,18
0,16
0,16
0,15
0,14
0,14
0,14
Tepelný odpor
R (m2K/W)
Difuzní odpor
Rd (109m/s)
3,30
3,31
3,37
3,75
3,81
3,87
4,25
4,31
4,37
4,75
4,81
4,87
5,25
5,31
5,37
6,00
6,08
6,16
6,51
6,56
6,67
28,2
33,1
28,4
33,2
28,5
33,4
28,7
33,5
28,8
33,7
29,0
33,9
29,2
34,0
Skladba stěny:
- JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová
- OM 209 Podkladní spojovací můstek
- vápenopískový kvádr SENDWIX 175, 240, 290 mm
- LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004
- izolační desky z minerální vlny 120–240 mm
- LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004 + armovací mřížka R 135
- penetrace
- šlechtěná omítka
Výpočet dle ČSN 73 0540-4, teplotní pásmo 1, interní teplota 20,0 °C, interní vlhkost 60 %.
V konstrukci nebyla zjištěna žádná kondenzace.
11.2 KMB SENDWIX P - kontaktní omítkový systém s polystyrenovou izolací
11
KMB SENDWIX P se od varianty M odlišuje především použitím pěnového polystyrenu v izolačním
souvrství, díky kterému je použití systému omezeno
maximální výškou objektu v úrovni 22,5 m. Tloušťku
tepelné izolace je možné volit po 20 mm v rozmezí
od 120 do 240 mm a tím dosahovat požadovaných
tepelně technických parametrů.
Systém je vhodný pro výstavbu rodinných domů
a bytových nebo občanských staveb do 22,5 m výšky.
Zájemcům o moderní stavební technologie nabízí vysokou užitnou hodnotu, elegantní vzhled a dokonalé
mikroklima v interiéru za více než srovnatelné ceny
s běžným jednoplášťovým zdivem.
Nosná konstrukce je vyzděna z kvádrů
SENDWIX 8DF-D (248×240×238 mm), 2DF-D
(240x115x113 mm) nebo 5DF-D (290×240×113 mm)
kde je pro zdění použita ZM 920 zdicí malta v tloušťce spáry 12 mm, nebo z kvádrů SENDWIX 8DF-LD
(248×240×248 mm), 12DF-LD (498x175x248 mm),
6DF-LD (248x175x248 mm), 2DF-LD (240x115x123
mm) nebo 5DF-LP (290×240×123 mm) kde je použito
64
ZM 921 lepidlo SX v tloušťce spáry 2 mm. Vnitřní povrch
je opatřen OM 209 Podkladním spojovacím můstkem
a JM 303 Jednovrstvou omítkou ruční a strojní zrnitosti
0,7 mm a tloušťky 10 mm.
Lepicí maltou LM 710 jsou k podkladu přilepeny
desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu
o základních rozměrech 1000×500 mm. Izolaci je
nutné k podkladu kotvit talířovými hmoždinkami.
Její použití je ale omezeno maximální výškou stavby
22,5 m.
Při izolaci soklových a suterénních částí stavby se
používají soklové a perimetrické izolační desky z XPS.
Při řešení nároží, ostění oken, soklových přechodů
a různých atypických částí stavby, jsou použity
speciální profily.
Na izolaci je nanesena 3 mm silná armovací vrstva
z malty LM 710 lepicí a stěrkovací hmoty, do které je
zatlačena armovací mřížka R 135. Armovací vrstva
je dále opatřena penetračním nátěrem pro lepší přilnutí šlechtěné strukturální omítky (rýhované nebo
zatírané) o tloušťce 1,5 mm.
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
3(1(75$ý1Ë1È7ċ532'â/(&+7ċ1e20Ë7.<
â/(&+7ċ1È6758.785È/1Ë20Ë7.$PP
/0/(3,&Ë$67ċ5.29$&Ë+027$(7$*0ěËä.$5WOPP
/0/(3,&Ë$67ċ5.29$&Ë+027$(7$*WOPP
175
2032'./$'1Ë632-29$&Ë0ģ67(.PP
-0-('1295679È20Ë7.$58ý1Ë$6752-1ËPP
175
Obr. 32
KMB SENDWIX P - skladba
Tabulka 8: Skladba systému KMB SENDWIX P - tepelně izolační vlastnosti
Typové
označení
Tloušťka nosné
stěny (mm)
Tloušťka tepelné
izolace (mm)
Celková tloušťka
stěny (mm)
P 1712
P 2412
P 2912
P 1714
P 2414
P 2914
P 1716
P 2416
P 2916
P 1718
P 2418
P 2918
P 1720
P 2420
P 2920
P 1722
P 2422
P 2922
P 1724
P 2424
P 2924
175
240
290
175
240
290
175
240
290
175
240
290
175
240
290
175
240
290
175
240
290
120
120
120
140
140
140
160
160
160
180
180
180
200
200
200
220
220
220
240
240
240
310
380
430
330
400
450
350
420
470
370
440
490
390
460
510
410
480
530
430
500
550
Součinitel
prostupu tepla
U (W/m2K)
0,30
0,29
0,28
0,25
0,25
0,25
0,22
0,22
0,22
0,20
0,20
0,20
0,18
0,18
0,18
0,16
0,16
0,16
0,15
0,15
0,15
Tepelný odpor
R (m2K/W)
Difuzní odpor
Rd (109m/s)
3,30
3,31
3,37
3,75
3,81
3,87
4,25
4,31
4,37
4,75
4,81
4,87
5,25
5,31
5,37
2,92
5,97
6,02
6,36
6,44
6,52
52,8
57,6
57,0
61,9
61,3
66,1
65,5
70,4
69,8
74,6
74,0
78,9
78,3
83,1
Skladba stěny:
- JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová
- OM 209 Podkladní spojovací můstek
- vápenopískový kvádr SENDWIX 175, 240, 290 mm
- LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004
- pěnový polystyren EPS 70 120–240 mm
- LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004 + armovací mřížka R 135
- penetrace
- šlechtěná omítka
Výpočet dle ČSN 73 0540-4, teplotní pásmo 1, interní teplota 20,0 °C, interní vlhkost 60 %.
V konstrukci nebyla zjištěna žádná kondenzace.
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
11
65
11.3 KMB SENDWIX L - provětrávaný systém s minerální izolací a lícovou přizdívkou
KMB SENDWIX L se od kontaktních variant odlišuje nejen svým vzhledem, ale také principem samotné
konstrukce. Nosnou část tvoří stejně jako v ostatních
variantách zdivo z vápenopískových kvádrů SENDWIX
tloušťky 240 nebo 290 mm. Pomocí kovových kotev
jsou k nosné konstrukci připevněny desky z minerální
vlny, které umožňují dosažení libovolného tepelného
odporu stavby podle požadavků investora. Kotvící
prvky zajišťují kromě polohy tepelné izolace také
spřažení nosné stěny s lícovou přizdívkou z vápenopískových cihel, do které jsou průběžně zazdívány.
Režná přizdívka z tradičních nebo štípaných formátů
cihel je založena na únosném základě nebo na nosných konzolách a vodorovné síly vyvolané působením
tlaku nebo sáním větru přenášejí do nosné stěny
kotvící prvky.
Mezi přizdívkou ze spá rova ných cihel v bílé,
pískovcově žluté, černé, šedé nebo zelené barvě
a vrstvou tepelné izolace je provětrávaná vzduchová
vrstva tloušťky 40 mm. Narozdíl od kontaktních systémů, kde vždy dochází alespoň k omezené kondenzaci vodních par, je SENDWIX L difuzně zcela ideální
skladbou. To je však vykompenzováno poněkud vyšší
tloušťkou celé konstrukce, kterou zvyšuje vzduchová
mezera a 115 nebo 71 mm široká přizdívka.
KMB SENDWIX L je určen pro bytové a občanské
stavby bez omezení účelu nebo výšky bu dovy.
Dominantním rysem systému je pohledová vrstva
z atraktivního režného zdiva v nejrůznějších barevných odstínech, kterou je možné použít samostatně
i v kombinaci s omítkou a jinými materiály.
Tabulka 9: Skladba systému KMB SENDWIX L - tepelně izolační vlastnosti
Typové
označení
Tloušťka nosné
stěny (mm)
Tloušťka tepelné
izolace (mm)
Celková tloušťka
stěny (mm)
L 2412
L 2912
L 2414
L 2914
L 2416
L 2916
L 2418
L 2918
L 2420
L 2920
L 2422
L 2922
L 2424
L 2924
240
290
240
290
240
290
240
290
240
290
240
290
240
290
120
120
140
140
160
160
180
180
200
200
220
220
240
240
525
575
545
595
565
615
585
635
605
655
625
675
645
695
Součinitel
prostupu tepla
U (W/m2K)
0,273
0,267
0,239
0,235
0,213
0,210
0,192
0,189
0,175
0,173
0,155
0,153
0,144
0,142
Tepelný odpor
R (m2K/W)
Difuzní odpor
Rd (109m/s)
3,49
3,58
4,01
4,09
4,52
4,60
5,03
5,11
5,55
5,63
6,27
6,35
6,79
6,87
26,0
30,8
26,1
31,0
26,3
31,2
26,5
31,3
26,6
31,5
26,7
31,7
26,9
31,9
Skladba stěny:
- JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová
- M 209 Podkladní spojovací můstek
- vápenopískový kvádr SENDWIX 240, 290 mm
- izolační desky z minerální vlny 120–240 mm
- lícová přizdívka z vápenopískových cihel NF
Výpočet dle ČSN 73 0540-4, teplotní pásmo 1, interní teplota 20,0 °C, interní vlhkost 60 %.
Celoroční bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti: z konstrukce se potenciálně vypaří více vlhkosti
než zkondenzuje.
11
66
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
Obr. 33
KMB SENDWIX L s lícovou přizdívkou - skladba
JM 303 -('1295679È20Ë7.$58ý1Ë$6752-1Ë,
3(1(75$&()$6È'1Ë%$59$PP
2032'./$'1Ë632-29$&Ë0ģ67(.PP
-0-('1295679È20Ë7.$58ý1Ë$6752-1ËPP
Obr. 34
KMB SENDWIX L s omítnutou přizdívkou - skladba
Tabulka 10: Skladba systému KMB SENDWIX L s omítnutou přizdívkou - tepelně izolační vlastnosti
Typové
označení
Tloušťka nosné
stěny (mm)
Tloušťka tepelné
izolace (mm)
Celková tloušťka
stěny (mm)
L 2412
L 2912
L 2414
L 2914
L 2416
L 2916
L 2418
L 2918
L 2420
L 2920
L 2422
L 2922
L 2424
L 2924
240
290
240
290
240
290
240
290
240
290
240
290
240
290
120
120
140
140
160
160
180
180
200
200
220
220
240
240
535
585
555
605
575
625
595
645
615
665
635
685
655
705
Součinitel
prostupu tepla
U (W/m2K)
0,258
0,253
0,228
0,224
0,204
0,201
0,185
0,182
0,169
0,166
0,155
0,153
0,144
0,142
Tepelný odpor
R (m2K/W)
Difuzní odpor
Rd (109m/s)
3,71
3,79
4,22
4,30
4,74
4,82
5,25
5,33
5,76
5,84
6,27
6,35
6,79
6,87
38,9
43,8
39,1
44,0
39,3
44,1
39,4
44,3
39,6
44,4
39,7
44,6
39,9
44,8
Skladba stěny:
- JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová
- OM 209 Podkladní spojovací můstek
- vápenopískový kvádr SENDWIX 240, 290 mm
- izolační desky z minerální vlny 120–240 mm
- přizdívka z vápenopískových cihel NF, 4DF-LD
- OM 209 Podkladní spojovací můstek
- JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová + armovací mřížka R135
- penetrace + fasádní barva
Výpočet dle ČSN 73 0540-4, teplotní pásmo 1, interní teplota 20,0 °C, interní vlhkost 60 %.
Celoroční bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti: z konstrukce se potenciálně vypaří více vlhkosti
než zkondenzuje.
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
11
67
11.3.1 Uložení zdiva v nadpraží u vnější vrstvy obvodové vrstvené stěny
a) Použití jednotlivých konzol HK 4-U
typ HK 4-UV
typ HK 4-UT
b) Použití jednotlivých konzol HK 4-S
11
68
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
c) Použití konzolových prahů HK 4-F
d) Použití závěsných úhelníků FSW
e) Použití úložných úhelníků HW
úložný úhelník HW uložený
na konzolových kotvách
úložný úhelník HW uložený
na špaletách
11
Ucelený sortiment výrobků upevňovací a kotevní techniky: www.halfen-deha.cz
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
69
f) Použití SENDWIX překladů 2DF
11
70
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
11.3.2. Spojení vrstev obvodového pláště
Spojení vrstev obvodového pláště se provádí pomocí kotevních spon. Kotevní spony přenášejí horizontální zatížení do vnitřní nosné stěny obvodového
pláště a slouží též k upevnění tepelné izolace.
Kotevní spona
k dodatečnému osazení do nosných stěn
z vápenopískových kvárdů SENDWIX 8DF-LP, 5DF-P
a 5DF-LP
Horizontální zatížení vzniká působením sání
a tlaku větru, teplotními a vlhkostními změnami
a vlivem boulení od vlastní tíhy předsazené vrstvy.
Postup montáže:
1. vyvrtat otvor v nosné stěně o daném průměru
a hloubce
2. sponu s hmoždinkou zatlouct do otvoru
3. přiložit tepelnou izolaci a upevnit ji příchytkou
4. sponu ohnout v ložné spáře pohledového zdiva
(50 mm ve spáře + 25 mm ohnutí)
spona 4 včetně hmoždinky
přípravek k zatloukání a ohýbání
Příchytky izolace
kombinovaná příchytka
s okapničkou
Rozmístění jednotlivých kotevních spon
Počet spon 5 ks/m2
Okolo otvorů, podél nároží a dilatačních spár jsou
3 kusy na běžný metr
11
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
71
11.3.3. Provedení dilatačních spar
Vertikální
dilatační spára (VS)
Horizontální
dilatační spára (HS)
1
2
3
4
5
6
-
spára stlačena
spára roztažena
uzavírací pěnová hmota
penetrace
trvale pružný tmel
konzolová kotva Halfen
11
Orientační maximální vzdálenost dilatačních úseků LR (m) je pro lícové zdivo z vápenopískových cihel
s větranou mezerou a izolací 6-8 m.
72
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
Zjednodušený výpočet vzdálenosti dilatačních spár v lícové stěně
kde je:
kfE
poměr zdiva v tahu k modulu pružnosti zdiva
v příslušném směru, který lze přibližně uvažovat podle tabulky 11
Stanovení dilatačních úseků u lícové přizdívky
z vápenopískových cihel - KMB SENDWIX L, se provádělo orientačně 6-8 m, bez ohledu na rozhodující
faktory, jako je teplotní rozdíl daný světovou stranou,
poměr pevností zdiva k modulu pružnosti, výšce
stěny apod. Zjednodušeným výpočtem lze definovat
vzdálenosti dilatačních spár v lícové stěně bez vzniku
trhlin.
Vzdálenost dilatačních spár lze stanovit jako
délku stěny bez trhlin LR ze vztahu:
LR ≤ - ln 1-
Tabulka 11:
kfE
sh, T .R
.
sh T
celkové přetvoření stěny od smršťování zdiva
sh a teplotních změn T
R
míra omezení posunu v patě stěny, při úplném
zamezení posunu R=1
hw
výška stěny
hw
0,23
Přibližná hodnota poměru pevnosti zdiva v tahu k modulu pružnosti zdiva
pro zdivo z normální zdicí malty kfE
zdivo
kfE
z vápenopískových zdicích prvků
1/23000
Uvedný vztah platí do poměru LR/hw≤5. Při větší hodnotě poměru délky k výšce stěny se zvětšování délky stěny
neprojevuje zvyšování napjatosti stěny.
Příklad:
1) Uvažujme tyto charakteristiky vnější lícové stěny z vápenopískových lícových cihel:
výška stěny:
hw = 5,50 m
konečná hodnota smršťování:
sh∞ = -0,2 mm/m
součinitel teplotní roztažnosti:
T = 8.10-6K-1
změna teploty:
∆T = -10 K (ochlazení)
míra omezení posunu v patě stěny (odhad):
R = 0,6
2) Přetvoření stěny od změny teploty (ochlazení):
T= T .∆T = 8.10-6.(-10) = -0,08.10-5 = -0,08 mm/m
3) Celkové přetvoření stěny od smršťování zdiva sh a teplotní změny T:
shT= sh + T = -0,2 - 0,08 = -0,28 mm/m
4) Délka stěny bez trhlin = maximální vzdálenost dilatačních spár:
LR ≤ - ln 1-
kfE
sh,T .R
.
hw
0,23
= - ln 1-
1
23.10 .0,28.103.0,6
3
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
.
5,5
0,23
11
= 7,16 m
73
11.3.4. Zásady pro stanovení provětrávací mezery, velikosti přisávacích
a odvětracích otvorů
Provětrávací mezera se vytváří mezi tepelnou
izolací ve stěně a vnější lícovou přizdívkou, která
zajišťuje odvádění případné difundující vlhkosti ze
stěny.
Hydraulické poměry vztlaku vzduchu proudícího
v mezeře by bylo možné výpočtově určit pro konkrétní projektový případ z geometrie vzduchové mezery,
umístění větracích otvorů, hustoty tepelného toku,
který prochází stěnou, a fyzikálních vlastností vnějšího vzduchu vázané na místní klimatické poměry.
Změnou zmiňovaných okrajových podmínek budou
platit jiné hydraulické poměry.
Pro konstrukci provětrávací vzduchové mezery
neplatí z tepelně-technického hlediska zvláštní
funkční požadavky a lze využít zásad platných pro
dvouplášťové střechy.
Zejména se požaduje, aby větraná vrstva byla
navržena tak, aby v ní nedocházelo ke kondenzaci
vodní páry.
Pro konstrukci vzduchové vrstvy se vychází z následujících zásad:
a) vzduchová vrstva by měla být průběžná, přímá,
bez zbytečných překážek a zábran, aby nevznikaly zbytečné odpory proti proudění vzduchu ve
vzduchové vrstvě
b) provětrávací mezera se navrhuje co nejblíže
vnějšímu povrchu stěny, tedy v místě rizika kondenzace vodní páry
c) vzduchová vrstva musí být napojena na vnější
ovzduší otvory ve stěně
d) plocha větracích otvorů by měla být rovna nejméně
1/200 provětrávané plochy stěny, řeší se u lícové
stěny vynechámím (nemaltováním) dostatečné
plochy styčných spár
e) tloušťka vzduchové mezery musí bý taková,
aby umožňovala spolehlivé proudění vzduchu,
obvykle se volí asi 1/3 tloušťky tepelné izoalce,
pro systém KMB SENDWIX L lze realizovat provětrávanou mezeru v tloušťce cca 40 mm
f) větrací otvory je třeba zabezpečit proti vniknutí
dešťové vody či sněhu do střechy, zároveň se
chrání síťkou proti vniknutí ptáků a hmyzu.
11.3.5. Úpravy povrchu lícové vrstvy z režného zdiva
Spárování
Základním předpokladem pro dobrou funkci
a vzhled fasády z vápenopískových lícových cihel je
použití správné malty pro lícové zdivo a precizní provedení spár. Firma KM Beta dodává speciální suchou
maltovou směs, univerzální pro zdění a spárování
vápenopískových cihel (viz. kapitola 4.7)
Tato malta je vhodná pro současné spárování se
zděním i dodatečné spárování. Ložné spáry musí být
vodorovné a rovnoměrně rozložené, svislé spáry nad
sebou.
Dodatečné spárování vyškrabaných spár se provádí odshora dolů se současným hrubým začištěním.
Zaspárování do plné hmoty malty (tzv. současné
spárování) se provádí směrem odspoda nahoru, jak
malta postupně tuhne – ne naopak.
Základním principem zdění vrstvených stěn
v obou vrstvách, zejména však ve vrstvě lícové, je
vždy: měřit – polohově i výškově.
Zásadní vhodnost a nevhodnost tvaru upravených
spár je na obr. 35.
11
Obr. 35
74
Úprava spár v lícovém zdivu vnější vrstvy obvodové stěny
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
12. SERVIS
Vápenopískové kvádry SENDWIX jsou stavebním prvkem s širokou možností použití. Splňují všechny kritéria
moderního bydlení z ekologického, energetického a estetického hlediska.
Firma KM Beta a.s. poskytuje tyto služby:
poradenskou službu při použití vápenopískových kvádrů SENDWIX
dodávku výrobků na místo v dohodnutém termínu
na požádání poskytne podrobnější informace
bezplatné zpracování cenové a materiálové kalkulace u systému SENDWIX
ucelený sortiment výrobků upevňovací a kotvicí techniky včetně konzultačního servisu nabízí firma:
HALFEN-DEHA, s.r.o.
Business Center Šafránkova, s.r.o.
Šafránkova 1238/1
155 00 Praha 5
Tel.: +420 311 690 060
Fax: +420 235 314 308
e-mail: [email protected]
http://www.halfen-deha.cz
Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob montáže se rozumí jako nezávazné doporučení; toto
vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi a na základě současně platných norem.
Vydáním tohoto informačního materiálu ztrácí všechny předchozí svou platnost.
Vydáno v říjnu 2013
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
75
11
POZNÁMKY
76
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
POZNÁMKY
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
77
POZNÁMKY
78
Technická příručka - ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX
KMB SENDWIX
V současné době se výroba vápenopískových cihel orientuje nejen na tradiční použití v lícovém zdivu, ale stále více
na moderní vícevrstvé zdivo. Proto KM BETA vyvinula systém KMB SENDWIX, jehož unikátní vlastnosti se odvíjejí
od specifických stavebně–fyzikálních vlastností vápenopískového zdiva:
Nadstandardní tepelná izolace
Nízká tloušťka
• vyhovuje i standardu nízkoenergetických domů
• U = 0,3 – 0,14 W/m2K
• R = 3,3 – 6,87 m2K/W
• nosné stěny s tloušťkou již od 175 mm způsobují
znatelnou úsporu zastavěného prostoru
Architektonická variabilita
Extrémní tepelná akumulace
• lícové zdivo
• omítka
• alternativní fasáda – dřevo, plast, kov
• přináší obyvatelům zdravé mikroklima a vysokou
letní i zimní tepelnou pohodu
Výjimečná akustická izolace
• přispívá k celkové kvalitě mikroklimatu stavby
• Rw = 54–66 dB
Nízká cena
• cena konstrukce plně srovnatelná s tradičními
jednoplášti při dosažení výrazně vyšších
technických parametrů
KMB SENDWIX P
KMB SENDWIX L
KMB SENDWIX M
Kontaktní omítkový systém
s polystyrénovou izolací
Provětrávaný systém s lícovou
přizdívkou a minerální izolací
Kontaktní omítkový systém
s minerální izolací
Výhody systému KMB SENDWIX
• snížená spotřeba energie na vytápění
• snížená tloušťka nosných konstrukcí
• úspora zastavěné plochy
nebo zvýšení užitné plochy
• tepelná pohoda po celý rok
• nízké hlukové zatížení
• výborná tepelná akumulace zdiva
• menší statické namáhání nosné
konstrukce teplotními rázy
• při tloušťce izolace 120 - 180 mm
(nízkoenergetický dům)
• při tloušťce izolace > 200 mm
(pasivní dům)
KMB SENDWIX
KMB SENDWIX je první ucelený systém vícevrstvých konstrukcí na českém trhu, který vychází z moderních evropských trendů ve stavebnictví. Celý systém sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály i výsledným vzhledem
fasádní vrstvy. Přednosti tohoto sendvičového systému spočívají v jeho dokonalých tepelně technických, akustických a statických parametrech, jejichž úroveň si může projektant a investor libovolně vybrat podle konkrétních požadavků.
Parametry dosahované jednotlivými konstrukcemi KMB SENDWIX přitom začínají na hodnotách, kde možnosti tradičního jednoplášťového
zdiva končí. To vše při výrazně menších tloušťkách stěn, čímž dochází k významným úsporám zastavěné plochy.
TEPELNÁ TECHNIKA
typové označení
P 1712
P 2412
P 2912
P 1714
P 2414
P 2914
P 1716
P 2416
P 2916
P 1718
P 2418
P 2918
P 1720
P 2420
P 2920
P 1722
P 2422
P 2922
P 1724
P 2424
P 2924
Tloušťka
konstrukce
d (mm)
310
380
430
330
400
450
350
420
470
370
440
490
390
460
510
410
480
530
430
500
550
typové označení
M 1712
M 2412
M 2912
M 1714
M 2414
M 2914
M 1716
M 2416
M 2916
M 1718
M 2418
M 2918
M 1720
M 2420
M 2920
M 1722
M 2422
M 2922
M 1724
M 2424
M 2924
Tloušťka
konstrukce
d (mm)
310
380
430
330
400
450
350
420
470
370
440
490
390
460
510
410
480
540
430
510
570
typové označení
L 2412
L 2912
L 2414
L 2914
L 2416
L 2916
L 2418
L 2918
L 2420
L 2920
L 2422
L 2922
L 2424
L 2924
Tloušťka
konstrukce
d (mm)
520/476
570/526
540/496
590/546
560/516
610/566
580/536
630/586
600/556
650/606
620/576
670/626
640/596
690/646
Konstrukce
SENDWIX P
3
4
1
Konstrukce
SENDWIX M
3
2
1
Konstrukce
SENDWIX L
6
5
1
Legenda k tabulce:
1 vnitřní nosný systém ze zdicích prvků SENDWIX
2 minerální izolace
3 šlechtěná omítka
4
5
6
pěnový polystyrén
minerální izolace
lícová cihla NF
Tepelně technické parametry
2
U (W/m K)
0,30
0,29
0,28
0,25
0,25
0,25
0,22
0,22
0,22
0,20
0,20
0,20
0,18
0,18
0,18
0,16
0,16
0,16
0,15
0,15
0,15
R (m2K/W)
3,30
3,31
3,37
3,75
3,81
3,87
4,25
4,31
4,37
4,75
4,81
4,87
5,25
5,31
5,37
2,92
5,97
6,02
6,36
6,44
6,52
Rd (109 m/s)
52,8
57,6
57,0
61,9
61,3
66,1
65,5
70,4
69,8
74,6
74,0
78,9
78,3
83,1
Tepelně technické parametry
2
U (W/m K)
0,30
0,29
0,28
0,25
0,25
0,25
0,22
0,22
0,22
0,20
0,20
0,20
0,18
0,18
0,18
0,16
0,16
0,15
0,14
0,14
0,14
R (m2K/W)
3,30
3,31
3,37
3,75
3,81
3,87
4,25
4,31
4,37
4,75
4,81
4,87
5,25
5,31
5,37
6,00
6,08
6,16
6,51
6,56
6,67
Rd (109 m/s)
28,2
33,1
28,4
33,2
28,5
33,4
28,7
33,5
28,8
33,7
29,0
33,9
29,2
34,0
Tepelně technické parametry
2
U (W/m K)
0,26
0,25
0,23
0,22
0,20
0,20
0,19
0,18
0,17
0,17
0,16
0,15
0,14
0,14
R (m2K/W)
3,71
3,79
4,22
4,30
4,74
4,82
5,25
5,33
5,76
5,84
6,27
6,35
6,79
6,87
Rd (109 m/s)
38,9
43,8
39,1
44,0
39,3
44,1
39,4
44,3
39,6
44,4
39,7
44,6
39,9
44,8
Realizace – KMB SENDWIX
Centrální příjem objednávek:
tel.: 518 307 114
fax: 518 307 152, e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–14.30 hod
KM Beta a.s.
Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín
Dispečer dopravy:
tel.: 518 307 150
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–14.30 hod
Expedice KM Beta a.s. – Bzenec-Přívoz
Expedice PROFIMIX
Expedice betonové střešní krytiny
a vápenopískových zdicích prvků SENDWIX
696 81 Bzenec-Přívoz
tel.: 518 307 119
fax: 518 307 156
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–22.00 hod
Expedice KM Beta a.s. – Kyjov
Expedice betonové střešní krytiny
Jiráskova 630, 697 01 Kyjov
tel.: 518 699 012, 518 699 016
fax: 518 699 019
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–20.00 hod
Expedice KM Beta a.s. – Hodonín
Expedice zdicího systému PROFIBLOK
Cihelna Hodonín s.r.o.
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 699 418, 518 699 433
fax: 518 699 420, 518 699 430
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–17.30 hod
Obchodní oddělení – Hodonín
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 321 134, 518 340 938
fax: 518 340 938
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.30–15.00 hod
Vydáno 10/2013
www.kmbeta.cz
infolinka: 800 150 200

Podobné dokumenty

číslo 2 - Strojírenská technologie

číslo 2 - Strojírenská technologie Vakuové kalení umožňuje dosáhnout lesklého a hladkého povrchu součástek a díky tomu je možné součástky měřit a porovnávat před a po kalení s takovou přesností, že lze výsledky reprodukovat reálně n...

Více

star pokladny bingo 2200

star pokladny bingo 2200 i) celkový záporný obrat za vykazované období a počet záporných položek, j) členění celkového záporného obratu za vykazované období na záporné položky a slevy a k) souhrnný základ daně a souhrnné č...

Více

magazín ke stažení ve formátu PDF

magazín ke stažení ve formátu PDF dvouvrstvý zdicí systém od společnosti KM Beta, navržený přímo pro stavbu tepelně úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů. SENDWIX THERM se používá v rámci systému SENDWIX pro

Více

magazín ke stažení ve formátu PDF

magazín ke stažení ve formátu PDF formátu PDF. Zbývající dvě varianty  jsou ve formě tabulek (MS Excel)  upravených pro použití investorem  nebo pokrývačem, respektive stavebninami. Každý z uživatelů  programu si tak může vybrat vý...

Více

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA a z desek MW stejné tloušťky. Použití jednotlivých druhů izolantů vychází z požadavků požárně bezpečnostního řešení a je uvedené ve výkresech. V obou sekcích byla již provedena úprava ETICS obou št...

Více

Ceník a výrobní program VAPIS

Ceník a výrobní program VAPIS Vyrovnávací cihly VAPIS a VAPIS IZO jsou vhodné příslušenství zdícího systému VAPIS QUADRO a slouží pro zhotovení ideálně vyrovnané základní patní vrstvy každé zdi a současně k použití ve zdivu pro...

Více