k nahlédnutí zde.

Komentáře

Transkript

k nahlédnutí zde.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta
Katedra ekonomiky
Diplomová práce
Srovnání hospodaření obce Malý Újezd
a okresního města Mělník
Bc. Barbora Bunešová
© 2015 ČZU v Praze
Čestné prohlášení
Prohlašuji, že svou diplomovou práci "Srovnání hospodaření obce Malý Újezd
a okresního města Mělník" jsem vypracovala samostatně pod vedením vedoucího
diplomové práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou
citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. Jako autorka uvedené
diplomové práce dále prohlašuji, že jsem v souvislosti s jejím vytvořením neporušila
autorská práva třetích osob.
V Praze dne 23.března 2015
___________________________
Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala prof. Ing. Jaroslavovi Homolkovi, CSc.
za vedení při diplomové práci, panu starostovi obce Malý Újezd Jaroslavovi Peleškovi,
DiS za možnost praxe, paní Legerové a následně paní Fidlerové za pomoc a poskytnutí
informací přímo z praxe a dat ke zpracování praktické části a v neposlední řadě
Ing. Kratoňové za poskytnutí rozpočtů města Mělníka.
Srovnání hospodaření obce Malý Újezd
a okresního města Mělník
---------------------------------------------------------------------Comparison of financial management of municipality Malý
Újezd and district town Mělník
Souhrn
Tato diplomová práce na téma Srovnání hospodaření obce Malý Újezd a okresního
města Mělník je zaměřena jak na teoretická východiska, která jsou podkladem k praktické
části - charakteristik obou celků, rozpočtové problematiky i dotační politiky,
tak na zhodnocení a srovnání hospodaření obou celků, kdy jsou v praktické části
analyzovány účetní výkazy jednotlivých let (2011-2013) a následně jsou sečteny výsledky
anketárního šetření mezi obyvateli, s otázkami zaměřenými na jejich znalost rozpočtové
problematiky, vědomí o příjmech, výdajích, realizovaných projektech či ziskovosti
a ztrátovosti obce. Výsledky šetření jsou zaznamenány graficky se slovním komentářem.
Ze získaných informací je závěrem doporučená péče o obec i obyvatele.
Summary
This thesis on the topic Comparison of financial management of municipality Malý
Újezd and distrikt Down Mělník is focused is focused on both the theoretical bases which
are the basis for the practical part - the characteristics of both units, budgetary issues
and subsidy policies, and on the evaluation and comparison of the two management units,
which are analyzed in the practical part of the financial statements of the years
(2011-2013) and subsequently summed up the results of a questionnaire survey among
1
residents with questions about their knowledge of budgetary issues, awareness
on revenues, expenditures, realized projects or profitability a loss-making village.
The results are reported graphically verbal commentary. The collected information is the
conclusion of the recommended care for the community and residents.
Klíčová slova: Rozpočet, dotace, veřejný sektor, zákon, veřejné finance, hospodaření obcí,
obec, okresní město, regionální politika
Keywords: Budget, subsidy, public sector,
law, public finance, management
of municipalities, municipality, district town, regional policy
2
Obsah
1.
Úvod .............................................................................................................................. 7
2.
Cíl a metodika práce .................................................................................................... 8
3.
2.1.
Cíl práce ................................................................................................................. 8
2.2.
Metodika práce ...................................................................................................... 8
Teoretická část práce ................................................................................................... 9
3.1.
Charakteristika obce Malý Újezd a okresního města Mělníka .............................. 9
3.1.1.
Rozloha a poloha ........................................................................................... 9
3.1.1.1.
Malý Újezd .............................................................................................. 10
3.1.1.2.
Mělník ...................................................................................................... 10
3.1.2.
Obyvatelstvo ................................................................................................ 11
3.1.2.1.
Malý Újezd .............................................................................................. 11
3.1.2.2.
Mělník ...................................................................................................... 11
3.1.3.
Životní prostředí .......................................................................................... 11
3.1.4.
Doprava ........................................................................................................ 12
3.1.5.
Ekonomické údaje........................................................................................ 13
3.1.6.
Sociální údaje ............................................................................................... 13
3.1.7.
Vedení města................................................................................................ 14
3.2.
3.1.7.1.
Malý Újezd .............................................................................................. 15
3.1.7.2.
Mělník ...................................................................................................... 15
Regionální politika ............................................................................................... 16
3.2.1.
3.3.
Rozdělování financí obcím .......................................................................... 19
Rozpočet obcí v ČR ............................................................................................. 19
3.3.1.
Příjmy........................................................................................................... 23
3.3.1.1.
Příjmy daňové .......................................................................................... 23
3.3.1.2.
Příjmy nedaňové ...................................................................................... 23
3
3.3.1.3.
Příjmy kapitálové ..................................................................................... 24
3.3.1.4.
Dotace ...................................................................................................... 24
3.3.2.
3.4.
4.
Hodnocení hospodaření obce ............................................................................... 26
Praktická část ............................................................................................................. 28
4.1.
Hospodaření obce Malý Újezd ............................................................................ 28
4.1.1.
4.2.
Výpočet jednotlivých ukazatelů................................................................... 40
Hospodaření okresního města Mělník ................................................................. 45
4.2.1.
Využití dotací – Mělník ............................................................................... 53
4.2.2.
Výpočet jednotlivých ukazatelů................................................................... 55
4.3.
5.
Výdaje .......................................................................................................... 25
Anketární šetření mezi obyvateli ......................................................................... 59
Závěr ........................................................................................................................... 65
Seznam použitých zdrojů .................................................................................................. 67
Přílohy ................................................................................................................................. 71
Seznam obrázků
OBRÁZEK 1 OKRESNÍ MĚSTO MĚLNÍK, OBEC MALÝ ÚJEZD .................................................... 9
OBRÁZEK 2 OBEC MALÝ ÚJEZD ........................................................................................... 10
OBRÁZEK 3 DIAGRAM ROZPOČTOVÉHO PROCESU ................................................................. 20
OBRÁZEK 4 PŘÍJMY DO ROZPOČTU ........................................................................................ 23
OBRÁZEK 5 GRAF VÝVOJE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A SALD OBCE MALÝ ÚJEZD .............................. 40
OBRÁZEK 6 VÝVOJ PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A SALD, MĚLNÍK .......................................................... 55
OBRÁZEK 7 ANKETÁRNÍ ŠETŘENÍ MEZI OBYVATELI MALÉHO ÚJEZDA A MĚLNÍKA .............. 64
OBRÁZEK 8 ROZLOHA MALÝ ÚJEZD A MĚLNÍK .................................................................... 71
OBRÁZEK 9 MAPA OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ MĚLNÍK S VYMEZENÝMI
ÚZEMÍMI OBCÍ ............................................................................................................... 71
4
OBRÁZEK 10 MAPA ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ ............................................................................. 73
OBRÁZEK 11 STATISTICKÉ POKRYTÍ VLÁDNÍHO SEKTORU .................................................... 74
OBRÁZEK 12 SCHÉMA ROZDĚLENÍ ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ V LETECH 2013 AŽ 2015 .. 75
OBRÁZEK 13 MAPA POSUZOVÁNÍ KVALITY SLUŽEB .............................................................. 76
Seznam tabulek
TABULKA 1 ROZPOČET OBCÍ V ČR ....................................................................................... 22
TABULKA 2 PLNĚNÍ PŘÍJMŮ, MALÝ ÚJEZD, 2011 .................................................................. 29
TABULKA 3 VÝDAJE, MALÝ ÚJEZD, 2011 ............................................................................ 30
TABULKA 4 PŘÍJMY, MALÝ ÚJEZD, 2012 .............................................................................. 33
TABULKA 5 VÝDAJE, MALÝ ÚJEZD, 2012 ............................................................................. 33
TABULKA 6 PŘÍJMY, MALÝ ÚJEZD, 2013 .............................................................................. 36
TABULKA 7 VÝDAJE, MALÝ ÚJEZD 2013 .............................................................................. 37
TABULKA 8 NÁKLADY NA 1 OBYVATELE, MALÝ ÚJEZD ...................................................... 40
TABULKA 9 FINANČNÍ PÁKA, MALÝ ÚJEZD .......................................................................... 40
TABULKA 10 POMĚR VLASTNÍHO A CIZÍHO KAPITÁLU, MALÝ ÚJEZD .................................... 41
TABULKA 11 PODÍL VLASTNÍCH A CIZÍCH ZDROJŮ NA PASIVECH, MALÝ ÚJEZD .................... 41
TABULKA 12 CELKOVÁ (BĚŽNÁ) LIKVIDITA, MALÝ ÚJEZD................................................... 42
TABULKA 13 POMĚR CIZÍ ZDROJE/AKTIVA ............................................................................ 42
TABULKA 14 DLUHOVÁ SLUŽBA - VÝPOČET ......................................................................... 43
TABULKA 15 DLUHOVÁ SLUŽBA, MALÝ ÚJEZD .................................................................... 44
TABULKA 16 ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ A JEJICH PLNĚNÍ - MĚLNÍK 2011 ....................................... 46
TABULKA 17 VÝDAJE A JEJICH PLNĚNÍ - MĚLNÍK 2011 ......................................................... 46
TABULKA 18 PŘÍJMY A JEJICH PLNĚNÍ, MĚLNÍK 2012 ........................................................... 48
TABULKA 19 VÝDAJE A JEJICH PLNĚNÍ, MĚLNÍK 2012 .......................................................... 48
TABULKA 20 PŘÍJMY A JEJICH PLNĚNÍ, MĚLNÍK 2013 ........................................................... 50
5
TABULKA 21 VÝDAJE A JEJICH PLNĚNÍ, MĚLNÍK 2013 .......................................................... 51
TABULKA 22 NÁKLADY NA 1 OBYVATELE, MĚLNÍK ............................................................. 55
TABULKA 23 FINANČNÍ PÁKA, MĚLNÍK ................................................................................ 55
TABULKA 24 POMĚR VLASTNÍHO A CIZÍHO KAPITÁLU, MĚLNÍK ............................................ 56
TABULKA 25 PODÍL VLASTNÍCH A CIZÍCH ZDROJŮ NA PASIVECH, MĚLNÍK ............................ 56
TABULKA 26 CELKOVÁ (BĚŽNÁ) LIKVIDITA, MĚLNÍK ........................................................... 57
TABULKA 27 POMĚR CIZÍ ZDROJE/AKTIVA, MĚLNÍK ............................................................. 57
TABULKA 28 DLUHOVÁ SLUŽBA, MĚLNÍK ............................................................................ 58
TABULKA 29 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA OBCE MALÝ ÚJEZD A MĚSTA MĚLNÍK ...... 72
Přílohy
Příloha 1 ........................................................................................................................... 71
Příloha 2 ........................................................................................................................... 71
Příloha 3 ........................................................................................................................... 72
Příloha 4 ........................................................................................................................... 73
Příloha 5 ........................................................................................................................... 74
Příloha 6 ........................................................................................................................... 75
Příloha 7 ........................................................................................................................... 76
Příloha 8 ........................................................................................................................... 77
Příloha 9 ........................................................................................................................... 80
6
1. Úvod
Tato diplomová práce, s názvem Srovnání hospodaření obce Malý Újezd
a okresního města Mělník je zaměřena na zhodnocení a srovnání hospodaření obou
vybraných celků.
Česká republika je dělena do několika územních celků. V prvé řadě se Česká
republika sestává z historických zemí – Čech, Moravy a Slezska. Dále lze ČR rozdělit
do regionů, krajů, okresů, do kterých pak spadají menší celky jako obce. Ty se pak člení
na obce s úřadem s rozšířenou působností, s pověřeným obecním úřadem a se základním
rozsahem přenesené působnosti. Další kategorizací je pak město, městys a obce.
Hospodaření obcí se týká každého z nás, a to nejen z důvodu samotného obývání
obcí, ale i z důvodu nakládání s penězi, které z našich příjmů putují ať už do krajů, státního
rozpočtu, nebo právě do územních rozpočtů obcí. Územní rozpočty se tedy skládají
z příjmů a výdajů, a právě příjmy, konkrétně daňové se takto dělí. Každý občan
má též právo vědět, kam a do čeho putují výdaje obce.
Mnou vybrané téma jsem si zvolila především z důvodu, že sama žiji v městě
Mělník a v obci Malý Újezd mám příbuzné. Toto téma mě tedy zajímá nejen z pohledu
ekonomie, financování, účetnictví a vedení města, ale i z pohledu samotného občana.
Zároveň mi byla poskytnuta praxe, která s tématem souvisí a to na Obecním úřadě v obci
Malý Újezd. V této práci je zpracována hlavně problematika rozpočtů, s ohledem
na poslední 3 předešlé roky, tedy roky 2011-2013.
Obě obce leží ve Středočeském kraji, jsou od sebe vzdálené asi 7 kilometrů
a od Prahy zrhuba 32 kilometrů. Oba celky se též svým obyvatelům snaží zabezpečit
základní potřeby. Okresní město samozřejmě díky svému rozsahu působnosti a velikosti
nabízí více možností, ať už se jedná o obchod, vzdělání či zdravotnickou péči. Zároveň se
mohou obyvatelé Malého Újezda, díky malé vzdálenosti mezi oběma celky, bez problémů
za uspokojením svých potřeb dopravit.
Tato práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické.
7
První část je teoretickým podkladem pro zpracování praktické části, související
s tématem, kdy byly použity níže uvedené knižní a internetové zdroje. V teoretické části
je charakterizován jak Malý Újezd, tak město Mělníka i problematika rozpočtů, které jsou
spojeny s dotační politikou.
Praktická část je zaměřena na konkrétní zhodnocení a srovnání hospodaření během
posledních uplynulých let obou celků a je provedena anketa mezi obyvateli ohledně jejich
hodnocení k hospodaření obce.
2. Cíl a metodika práce
2.1.
Cíl práce
Cílem této práce bude charakteristika obou hospodářských celků, zhodnocení
problematiky hospodaření obcí a rozpočtů, zhodnocení finanční situace obce Malý Újezd
a okresního města Mělníka – charakterizace příjmů, výdajů a rozpočtové spojení s dotační
politikou. Dále pak bude charakterizováno rozdělování financí obcím.
V praktické části bude analyzován rozpočet a hospodaření obce během posledních
uplynulých 3 let a bude provedeno ekonomické zhodnocení. Bude provedeno srovnání
hospodaření obou hospodářských celků, jak na základě získaných dat, tak pomocí ankety
provedené mezi obyvateli.
2.2.
Metodika práce
V práci budou použity metody analýzy a sběru dat, budou zkoumány rozpočty obce
Malý Újezd a okresního města Mělníka během posledních uplynulých 3 let společně
s rozpočtovým procesem, hospodářskou politikou a rozdělováním financí do veřejného
sektoru.
V praktické části bude analyzován rozpočet a hospodaření obce během roků
2011-2013 a následně bude provedeno ekonomické zhodnocení. Bude realizována anketa
mezi obyvateli obou celků a její následné vyhodnocení.
8
3. Teoretická část práce
Obec je podle definice Českého statistického úřadu: „základní územní samosprávné
společenství občanů a místo výkonu veřejné moci; tvoří územní celek, který je vymezen
hranicí území obce.“1. Obec je právnickou osobou, veřejnoprávní územní korporací,
podléhá veřejnému uřadu a dle Kadeřábkové charakteristickými znaky obce jsou: vlastní
území, občané obce, obec spravuje své záležitosti samostatně (samostatná působnost),
v právních vztazích vystupuje pod vlastním jménem a na svou odpovědnost (právní základ
obce), pečeuje o všestranný rozvoj území, hospodaří podle vlastního rozpočtu a vlastní
majetek.2 Obec jako právnická osoba sestavuje rozpočty, dále také rozvahu či účet zisků
a ztrát (odevzdává čtvrtletně), účetní závěrku, též u krajů a dobrovolných svazků výkaz
pro hodnocení plnění rozpočtu (odevzdává každý měsíc) a též vede Knihu analytických
a podrozvahových účtů.
3.1.
Charakteristika obce Malý Újezd a okresního města Mělníka
3.1.1. Rozloha a poloha
Oba vybrané celky leží ve Středočeském kraji, v Polabské nížině, v okresu Mělník,
který se rozkládá na 45 675 ha půdy. Mělník a Malý Újezd od sebe leží zhruba 7 km.
Obrázek 1 Okresní město Mělník, obec Malý Újezd
zdroj: https://maps.google.cz
1
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/definice_pojmu_vyuzivani_ict_v_organizacich_verejne_spravy
2
KADEŘÁBKOVÁ, Jaroslava, PEKOVÁ, Jitka. Územní samospráva – udržitelný rozvoj a finance, str. 19
9
3.1.1.1.
Malý Újezd
Obec Malý Újezd svojí rozlohou podle ČÚZK k 31.12.2013 zaujímá 1225 ha, bližší
výměry viz Příloha 1.
Obec Malý Újezd tvoří 3 části – Malý Újezd, Vavřineč a Jelenice. Malý Újezd
je přihlášen spolu s několika dalšími obcemi do soutěže Vesnice roku 2014.
Obce byly založeny jako zemědělské. První zmínky se datují k roku 1517 – Malý
Újezd, r. 1395 – Jelenice a r. 1545 – Vavřineč.
Obrázek 2 Obec Malý Újezd
zdroj: https://maps.google.cz
3.1.1.2.
Mělník
Mělník je okresním městem. Dle ČÚZK k 31.12. 2013 zaujímá 2496 ha, bližší
výměry viz Příloha 1.
Mělník je městem, které leží cca 30 km severně od Prahy a je známé hlavně
soutokem dvou českých největších řek Labe a Vltavy. Mělník, který byl založen jako vinné
město, je pak známý svým zámkem, kostelem sv. Petra a Pavla, vínem – vinicemi
a s vínem spojeným vinobraním, kostnicí, či studnou a v blízkosti například CHKO
10
Kokořínko,
horou
Říp,
Čertovými
hlavami
v Želízích,
nebo
zámkem
Liblice
či Nelahozeves.
K okresu Mělník, ležící tedy v severní části Středočeského kraje k 31.12. 2011
náleželo 69 obcí a s rozlohou 701 km2 zaujímá 10. místo v kraji a představuje tak 6,4%
z jeho rozlohy. 3
Mapa s vymezenými územími obcí viz Obrázek 9 v Příloha 2.
Pozn. Okresní úřady byly zrušeny, okresy, jako územní celky však nikoliv.
3.1.2. Obyvatelstvo
3.1.2.1.
Malý Újezd
Celkem tuto obec v roce 2012 obývalo dle statistického úřadu celkem 983 obyvatel
– věkové složení obyvatelstva viz Tabulka 29 v Příloha 3.
3.1.2.2.
Mělník
Mělník měl k poslednímu dni roku 2012 19 346 obyvatel – podrobněji viz Tabulka
29 v Příloha 3.
3.1.3. Životní prostředí
“Z hlediska kvality životního prostředí patří okres Mělník k nejvíce postiženým
oblastem ve středních Čechách a v řadě ukazatelů patří k nejhorším v republice. Hlavní
příčinou je chemický průmysl a výroba energie. Přesto se situace v posledním desetiletí
značně zlepšila.
Relativně dobré životní prostředí je v lesnaté chráněné krajinné oblasti Kokořínsko,
která se rozkládá v severní části okresu a zasahuje i do sousedních okresů Mladá Boleslav,
Litoměřice a Česká Lípa. Jádrem oblasti je mělnické území, které je dokladem počátečního
stadia rozpadu kvádrových pískovců. Botanicky je oblast zajímavá výskytem vlhkomilných
horských a podhorských rostlin na níže položených místech, suchomilných a teplomilných
rostlin na horních slunných plošinách. V rozsáhlých lesních porostech se vyskytují některé
3
http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_melnik
11
vzácné druhy ptactva, srnčí, kančí a nasazené mufloní zvěře. Jde o krajinu dosud málo
narušenou lidskou činností s roubenými, hrázděnými a kombinovanými lidovými stavbami
i skalními obydlími. Tato romantická krajina je v současné době významnou rekreační
oblastí. Národními přírodními památkami jsou Polabská černava a Holý vrch.”4
Město Mělník má s ohledem na životní prostředí i odbor, který má na starosti
například správu zeleně, lesní hospodářství, myslivost a rybářství, ochranu ovzduší,
ochrana zvířat proti týrání, vodní hospodářství, ochranu přírody a krajiny a další úseky.
3.1.4. Doprava
Mělník je důležitým dopravním uzlem. Funguje tu jak silniční, železniční, tak díky
významným tokům i lodní doprava.
Nejdůležitějším spojením jsou pak silnice I. třídy například Mělník – Slaný, Česká
Lípa, Praha nebo Mladá Boleslav.
Silniční doprava je pak využívána jak k přepravě zboží tak osob. Město svým
obyvatelům nabízí přepravu pomocí MHD.
Železnice pak Mělník spojuje např. s Ústím nad Labem, s přestupováním s Prahou
či Nymburkem.
“Územím okresu prochází dálnice D8 a silnice I. třídy I/9 a I/16. Celostátní význam
má železniční trať 090, která je součástí I. tranzitního koridoru propojující sever Čech přes
Prahu s jižní Moravou a vedoucí dále do zahraničí.”5
Jak je částečně vidět na mapě (Obrázek 2), obec Malý Újezd protínají dvě důležité
dopravní cesty a to jak silniční spojující města Mělník a Mladou Boleslav, silnice I. třídy
č. I/16 , tak i železniční trať vedoucí ze směrů Mělník (Ústí nad Labem) a z druhé strany
z obce Všetaty, které jsou přestupní stanicí například směr Praha. Tyto cesty pak umožňují
4
http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_melnik
5
http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_melnik
12
obyvatelům se dopravit za prací i zdravotním ošetřením či vzděláním. Železniční tratě
viz Příloha 4.
3.1.5. Ekonomické údaje
“V okrese Mělník bylo k 31. 12. 2013 zapsáno v registru ekonomických subjektů
celkem 23 486 subjektů (7,5 % subjektů kraje), z nichž tvoří 5,0 % odvětví zemědělství
a lesnictví, 12,3 % průmysl, 13,5 % činnosti ve stavebnictví a 21,0 % velkoobchod
a maloobchod (vč. oprav a údržby motorových vozidel).
K 31. 12. 2013 bylo v rámci okresu Mělník evidováno 5 792 dosažitelných
uchazečů o zaměstnání (9,5 % dosažitelných uchazečů kraje). Podíl nezaměstnaných osob
(tj. podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let na obyvatelstvu
celkem ve stejném věku) činil 8,15 %, což představuje šestou nejvyšší nezaměstnanost mezi
okresy kraje.”6
3.1.6. Sociální údaje
Mělník je město poskytující nejen svému obyvatelstvu jistou péči a to v podobě
například: několik mateřských škol, základních škol, kterých je na Mělníku hned 7,
gymnázium a několik dalších středních škol – Integrovaná škola technická, Česká
zahradní akademie společně s vyšší odbornou školou, Střední průmyslová škola stavební,
nebo Soukromá střední zdravotnická, plaveckého bazénu a koupaliště, zimního stadionu,
několik fotbalových a jiných víceúčelových hřišť či k rekreaci a odpočinku několik parků.
Zdravotní péče je zde též zajištěna nejen ústřední Nemocnicí s poliklinikou,
ale i dalšími i soukromými lékaři.
Za kulturou pak obyvatelé míří například do Regionálního muzea, na mělnický
zámek, věž kostela sv. Petra a Pavla, kostnice, studny, Masarykova kulturního domu,
kde se konají plesy, divadla či koncerty nebo do dalších menších zařízení.
“Mělník je město, známé především pěstováním vinné révy a každoročně
pořádanou slavností vinobraní. Má mnoho malých a středních podnikatelů s dlouholetou
6
http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_melnik
13
historií. Snaží se orientovat i na turistický ruch. Turisté rádi přijíždějí na různé slavnosti,
stejně tak jsou přitahováni revitalizovaným centrem města. Mělník je město podporující
podnikatelské subjekty. Mnoho podnikatelů má vazby na hlavní město Prahu. Slabou
stránkou Mělníka je neexistence plochy pro větší podnikatelské zóny a malý zájem
podnikatelů o využití chátrajících areálů. ” 7
Dále je v dostatečné míře zastoupeno např. i pohostinství, prodej potravin, oděvů
a obuvi, optiky, knih, různé opravny, ...
Malý Újezd je pak menším, ne však méně efektivním místem pro různé kulturní
akce jako dětské dny, trhy nebo promítání pod širým nebem. Dále disponuje školou,
školkou a hospodou. Mezi spolky a sdružení obce Malý Újezd patří hasiči, prázdninová
tenisová škola, honební společenstvo, brankářská škola, multifunkční hřiště Vavřineč
a Keramický kroužek Malý Újezd.89
Dle statistického úřadu bylo v obci Malý Újezd k 31.12.2013 200 a ve městě
Mělník 4 739 podnikatelských subjektů.10
3.1.7. Vedení města
Níže je uvedena organizační struktura úřadu vedení obou celků v období
2010-2014. V minulém roce (2014) proběhly komunální volby. Kdy se vedení mírně
pozměnilo.
7
http://www.melnik.cz/sluzby-a-podnikani/ds-1037
8
http://www.malyujezd.cz/spolky-sdruzeni/
9
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=5&potvrd=Dokon%C4%8Dit+%C3%BApravy&pro_1_1
54=534676&cislotab=MOS+ZV01&str=tabdetail.jsp
10
spolu s bližšími informacemi
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=5&potvrd=Dokon%C4%8Dit+%C3%BApravy&pro_1_1
54=535036&cislotab=MOS+ZV01&str=tabdetail.jsp#pozn4
14
3.1.7.1.
Malý Újezd
Organizační struktura úřadu
•
Starosta – Jaroslav Peleška, DiS,
•
Místostarostka – Jiřina Vojtěchovská
Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty Jaroslava Pelešky,
kterému jsou podřízeny:
•
Eva Legerová
•
Jana Harvánková
Zastupitelstvo bylo zvoleno v řádných volbách v říjnu 2010
•
Stanistav Fiala, Rudolf Hodboď, Ing. Tomáš Klášterka, Karel Kopecký,
Tomáš Majzner, Jaroslav Peleška, DiS., Tomáš Peleška, Jaroslav Šulák,
Jiřina Vojtěchovská
Finanční výbor
•
Karel Kopecký, předseda; Tomáš Majzner, člen; Tomáš Peleška, člen
Kontrolní výbor
•
Rudolf Hodboď, předseda; Jan Kroupa, člen; Jaroslav Šulák, člen
Komise pro životní prostředí
•
3.1.7.2.
Jaroslav Peleška, DiS., Tomáš Majzner, Jaroslav Šulák11
Mělník
Mělník je město s rozšířenou působností, které spadalo v našem volebním období
pod působnost
•
pana starosty MVDr. Ctirada Mikeše
dále jsou ve vedení města:
11
•
místostarosta Mgr. Miroslav Neumann
•
tajemník Ing. Jaroslav Šuk
http://www.malyujezd.cz/povinne-zverejnovane-informace/organizacni-struktura/
15
•
zastupitelstvo: Rudolf Fidler, MUDr. Miloš Bohoněk, Alena Herinková,
MUDr. Marie Housková, Ing. Jiří Čermák, PaedDr. Zdeněk Koudelka,
Vilém Kraus, Marie Kubešová, MUDr. Jan Leicht, MUDr. Jan Merta,
Zdeněk Nedvěd, zastupitel (předseda finančního výboru), PaedDr. Milan
Němec, Mgr. Ing. Karel Opočenský, Csc., MUDr. Ladislav Peychl,
Mgr. Milan Schweigstill, zastupitel (předseda kontrolního výboru),
Mgr. Ondřej Tichota, PaedDr. Dalibor Ullrych
•
rada města: MVDr. Ctirad Mikeš, starosta, Mgr. Miroslav Neumann,
místostarosta, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Vilém Kraus, radní, Libor
Petřina, MUDr. Ladislav Peychl, Mgr. Petr Volf
•
Kontrolní výbor:
kontrolního výboru)
•
Finanční výbor: Zdeněk Nedvěd, zastupitel (předseda finančního výboru)
Mgr.
Milan
Schweigstill,
zastupitel
(předseda
a pod městský úřad Mělník spadají i odbory:
Kancelář vedení úřadu - Oddělení interního auditu, Euromanažer, Oddělení
personální a mzdové, Oddělení správy majetku a investic, Oddělení služeb, správy
a údržby komunikací, Odbor vnitřních věcí, Finanční odbor, Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, Odbor životního prostředí a zemědělství, Odbor výstavby a rozvoje, Odbor
školství a kultury, Živnostenský odbor - Odbor dopravních a správních agend12
3.2.
Regionální politika
Otázka regionální politiky spadá pod správu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
a pojetí regionální politiky a regionálního rozvoje se v posledních letech vyvíjí. Hlavním
přínosem pak byl vstup do Evropské unie.
“Byly změněny i cílové segmenty – staly se jimi nové vytvořené regiony,
mikroregiony a spádové oblasti spravované municipalitami.”13
“Základním nástrojem regionální politiky, za niž ze zákona odpovídá Ministerstvo
pro místní rozvoj, je nyní Strategie regionálního rozvoje České republiky platná
12
http://melnik.cz/mestsky-urad/ms-51/p1=51
13
STEJSKAL, Jan. Regionální politika a její nástroje / Jaroslav Kovárník., str. 11
16
pro období 2007–2013. Zabezpečuje provázanost národní regionální politiky s regionální
politikou Evropské unie a také s ostatními odvětvovými politikami ovlivňujícími rozvoj
území, vycházejí z ní regionálně zaměřené rozvojové programy financované výhradně
z národních zdrojů nebo spolufinancované ze zdrojů Evropské unie.”14
Regionální politika tedy posunula v několika rovinách
•
cíl regionální politiky – snižování rozdílů mezi regiony – rovnost šancí –
v EU tvorba společných finančních zdrojů na financování regionální
politiky – požadavek efektivnosti financovaných projektů, které mají řešit
místní problémy a zároveň mají mít charakter tzv. růstového efektu
•
dosažení přirozené transformace slabších či postižených regionů – silné
regiony mají poskytovat hospodářské příležitosti regionům slabším15
Spojení regionální politiky a EU už je téměř samozřejmostí.
Zde jedna z definic regionální politiky (Adamčík, 1998): „Regionální politika
představuje všechny veřejné přímé i nepřímé intervence státu, regionu, obcí a měst,
vedoucí k lepšímu prostorovému rozdělení ekonomických i mimoekonomických činností.
Lze v ní vidět snahu korigovat určité prostorové důsledky volné tržní ekonomiky ve smyslu
dosažení dvou vzájemně závislých cílů, jimiž je ekonomický růst a zlepšení sociálního
rozdělení.“16
V EU existují jedno a až tříúrovňové územní samosprávy (regiony, obce).
Dle Evropské unie je ČR rozdělena do 14 krajů a 6 249 obcí (Local Administrative Units –
1).
Veřejná správa v naší republice je pak členěna do dvou stupňů – státní správa –
státní rozpočet (ústřední vláda) a veřejná správa, která má podobu – zájmová samospráva
a územní samospráva – základní jednotkou je obec, územní rozpočty – „Na úrovni územní
14
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika
15
STEJSKAL, Jan. Regionální politika a její nástroje / Jaroslav Kovárník., str. 11, 12
16
STEJSKAL, Jan. Regionální politika a její nástroje / Jaroslav Kovárník., str. 13
17
veřejné správy existuje v České republice tzv. smíšený model. Jak na úrovni obcí,
tak na úrovni krajů, je státní správa i samospráva vykonávána v rámci jendé územně
administrativní jednotky. V případě, že státní správu vykonávají orgány samosprávy,
hovoříme o přenesené státní správě, či státní správě vykonávané v přenesené
působnosti.“17
Rozpočty územní samosprávy zahrnují rozpočty – měst a obcí, dobrovolných
svazků obcí, krajů a regionálních rad regionů soudržnosti.
„V České republice byl zvolen tzv. kombinovaný (smíšený) princip, kdy obecní
a krajské samosprávy souběžně vykonávají dva druhy činností. První lze shrnout pod
pojem „přenesená působnost“, druhá skupina je označována jako„samostatná
působnost“.“18
Bergmann ve své knize Public sector financial management o územních rozpočtech
píše: “A top-level budget is always very general and needs to be allocated further down
to individual units or individuals responsible. This, of course, is subject to prior approval
on the top level, but nonetheless not to be neglected. The allocation of budgets should also
provide for some margin to cover unexpected variations. However, if they exceed
the margin, supplementary budgets or budget adjustments need to be authorised
at the top level.”19
Územní samospráva v ČR funguje ve dvoustupňovém systému – 1. stupeň – obecní
úřady (pověřené obecní úřady či úřady s rozšířenou působností – 2. (vyšší) stupeň –
krajské úřady (14). (K 31.12.2002 byly zrušeny okresní úřady a jejich činnosti byly
přerozděleny právě na obce a kraje.) Samospráva je uskutečňována prostřednictvím
volených zastupitelstev.
Statistické pokrytí vládního sektoru viz Příloha 5.
17
PROVAZNÍKOVÁ, Romana, Financování měst, obcí a regionů – teorie praxe, str. 24
18
CÍSAŘOVÁ, Eliška, PAVEL, Jan, Průvodce komunálními rozpočty, aneb jak může informovaný občan
střežit obecní poklad, str. 20
19
BERGMANN, Andreas. Public sector financial management, str. 46
18
„Dozor nad výkonem samostatné působnosti obcí je vykonáván v plném rozsahu
Ministerstvem vnitra, dozor nad výkonem přenesené působnosti je svěřen výlučně
krajským úřadům.“20
3.2.1.
Rozdělování financí obcím
Ministerstvo financí ČR hraje hlavní roli v otázce veřejných i územních rozpočtů,
pod kterou spadají i příjmy krajů a obcí. Parlament rozhoduje o výběru daní, o rozdělování
výnosu z daní do jednotlivých rozpočtů, o dotacích (o kritériích poskytování atd.).21
„Volené orgány na každé vládní úrovni, včetně územní samosprávy, rozhodují
o objemu a struktuře svého rozpočtu. Parlament svými rozhodnutími zároveň přímo nebo
nepřímo ovlivňuje objem a strukturu rozpočtů nižších vládních úrovní, včetně územní
samosprávy, neboť má zákonodárnou moc.“22
Mezi obce, kraje a státní rozpočet jsou rozdělovány pouze daňové příjmy. V jakých
procentech je uvedeno níže.
3.3.
Rozpočet obcí v ČR
Územní rozpočty se řídí 2 zákony a dalšími vyhláškami a to:
Zákonem č 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Zákonem
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení) nebo Vyhláškou č. 323/2000 Sb. o rozpočtové
skladbě.
„Rozpočtový proces zahrnuje delší období než je rozpočtové, zpravidla 1,5-2 roky.
Zahrnuje tyto etapy rozpočtového procesu:
•
Sestavení návrhu příslušného veřejného rozpočtu (jako finančního plánu),
•
Projednání a schválení rozpočtu,
•
Plnění rozpočtu, tzn. Hospodaření podle schváleného rozpočtu během
rozpočtového období,
20
21
22
PROVAZNÍKOVÁ, Romana, Financování města, obcí a regionů – teorie a praxe, str. 35
PEKOVÁ, Jana. Veřejné finance, úvod do problematiky, str. 30
PEKOVÁ, Jana. Veřejné finance, úvod do problematiky, str. 30
19
•
Případně
ípadně schvalování úprav rozpočtu během rozpočtového
čtového období a
•
Kontrola plnění
pln
rozpočtu, ať již průběžná během
ěhem rozpočtového
rozpo
období,
nebo následná po skončení rozpočtového období“23
Bergmann pro zjednodušení vytvořil
vytvo diagram rozpočtového
čtového procesu:
Obrázek 3 Diagram rozpočtového
čtového procesu24
Návrhy rozpočtu
čtu jsou sestavovány před
p
koncem předchozího
ředchozího roku, pomocí
tzv. rozpočtového
tového výhledu, ten je na 15 dní zveřejněn
zve
a následně schválen zastupitelstvem,
podle návrhu rozpočtu
čtu je hospodařeno,
hospoda
mohou být prováděny
ěny změny
zm
rozpočtovými
opatřeními a v závěreč
ěrečném účtu obce je schváleno plnění
ění rozpočtu
rozpoč příjmů a výdajů.
Na regionální úrovni se hospodaří
hospoda s rozpočtovým
tovým provizoriem spíše, než na té státní.
Veřejné rozpočty
čty sestavují příslušné
p íslušné výkonné orgány, například finanční
finan
odbory.
23
PEKOVÁ, Jana. Veřejné
řejné finance, úvod do problematiky, str. 122
24
BERGMANN, Andreas. Public sector financial management,
management str. 46
20
Rozpočet má určité schéma. Například podle Pekové jej lze prezentovat takto:
příjmy
výdaje
běžné
běžné (tř. 5) – neinvestiční
daňové (tř. 1)
-
mzdy a platy
-
svěřené (výlučné) daně (DzNem)
-
povinné pojištění za zaměstnance
-
sdílené daně (část DPFO a DPPO,
-
materiálové
část DPH
-
energie
-
místní poplatní
-
nájemné
-
správní poplatky
-
sociální dávky
-
výdaje na municipální podniky
-
sankce
nedaňové (tř. 2)
-
poplatky za služby
-
příjmy z pronájmu majetku
-
příjmy od OS, PO
-
placené pokuty
-
zisk obecních podniků
-
placené úroky
-
dividendy z akcií, přijaté úroky
-
dotace
-
ostatní
-
doplňkové
-
neinvestiční příspěvky PO
-
přijaté sankční pokuty, apod.
-
výdaje na sdružování finančních
běžné
neinvestiční
-
OS
a
jiným
dotace
-
příspěvky DSO
(neúčelové – všeobecné; účelové –
-
ostatní (poskytnuté dary, apod.)
kapitálové (tř. 6) – investiční výdaje
-
z prodeje majetku – nemovitého a
na pořízení hmotného a nehmotného
dlouhodobého majetku
movitého dlouhodobého majetku
-
na investiční příspěvky PO
z prodeje
-
na kapitálové investiční poskytnuté
akcií
a
majetkových
podílů
-
vlastním
prostředků (neinvestiční)
kapitálové (tř. 3)
-
rozpočtové
subjektům
specifické)
-
porušení
kázně
přijaté dotace (tř. 4 – část)
-
za
dotace OS a různým subjektům
přijaté střednědobé a dlouhodobé
-
na nákup cenných papírů (tř. 8)
úvěry
-
na investiční půjčky poskytnuté
příjmy
z emise
komunálních
různým subjektům (tř. 8)
obligací
-
21
splátky úvěrů (tř. 8)
-
přijaté splátky půjček
-
ostatní
-
ostatní
přijaté dotace (tř. 4 – část)
-
kapitálové – investiční transfery,
účelové,
neúčelové
(od jiné vládní úrovně, tj. ze SR,
stát. fondů, rozpočtů kraje, apod.)
Tabulka 1 Rozpočet obcí v ČR 25
Návrh rozpočtu (povinnost obcí od r. 2001) vychází ze 4 základních ukazatelů
a to – celkové příjmy, výdaje, pohledávky, závazky (slouží pro střednědobé plánování
– o kterém Bergmann píše, že spolu s dlouhodobým plánováním může být méně
spolehlivé, ale je rozhodně strategičtější.)26
Obec Malý Újezd i město Mělník nejsou na sobě téměř nijak závislé. Malý Újezd
nemá tak rozsáhlou působnost a tak velké potřeby například ohledně náplně práce
některých odborů, které má Mělník (např. stavební), či matriky a tak jsou některé činnosti
přesouvány, či lépe řečeno posílány do Mělníka, kde jsou řešeny a případně posílány zpět.
Schválený návrh je možné plnit až do jeho výše, nesmí se však přesáhnout
– což by znamenalo porušení rozpočtové kázně.
25
PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance, úvod do problematiky, str. 184
26
BERGMANN, Andreas. Public sector financial management, str. 46
22
3.3.1.
Příjmy
Odkud obce berou příjmy
p
do svých rozpočtů je zřejmé
ejmé z následujícího obrázku:
Obrázek 4 Příjmy
říjmy do rozpočtu
rozpo 27
3.3.1.1.
Příjmy
íjmy daňové
daň
Ministerstvo
inisterstvo financí pro rok 2013-2015
2013 2015 stanovilo model sdílených daní pro obce,
tedy koeficienty, podle kterých budou rozdělovány
rozd
daně do státního rozpočtu,
rozpo
mezi kraje
a obce – viz Příloha 6. Mezi obce jsou daňové příjmy rozdělovány
ělovány na základě
základ – výměry
katastrálních území, prostého počtu
po
obyvatel v obci, násobkůů postupných přechodů
p
a počtu dětí a žákůů navštěvujících
navště
školu zřizovanou obcí. Tvoří
ří největší
nejvě skupinu příjmů
do rozpočtů.
3.3.1.2.
Příjmy
íjmy nedaňové
neda
Výši
ýši i strukturu těchto
t
příjmů může ovlivnit územní
mní samospráva svým
rozhodnutím, jedná se hlavně
hlavn o místní poplatky (spravuje Zákon č. 565/1990
Sb. o místních poplatcích) – význam je podstatně nižší.
27
http://www.rozpocetobce.cz/jak
http://www.rozpocetobce.cz/jak-cist-rozpocet-obce
23
3.3.1.3.
Příjmy kapitálové
Příjmy z vlastního podnikání obce – např. z prodaného majetku, samozřejmě
majetku, který obec sama vlastní.
3.3.1.4.
Dotace
2 skupiny dotací – 1. - spravující Ministerstvo pro místní rozvoj – oblast regionální
politiky, kdy se jedná hlavně o Program Podpory regionálního rozvoje (snížení
meziregionálních rozdílů – chudí a bohatý region) a Podpora při odstraňování bariér
v budovách (Bezbariérové obce – odstraňování bariér v budovách městských a obecních
úřadů a domů s pečovatelskou službou)28, a další – 2. nárokové dotace, které mají
za cíl poskytování některých veřejných statků obcemi (přenesený výkon státní správy) –
platby od centrální vlády například na financování školství, na zařízení jako ústav sociální
péče, domovy důchodců, zdravotnická zařízení.., či na sociální dávky29.
Z druhé strany pohledu na dotace, o které mohou obce žádat, jsou dotace
z Evropské unie (základní programy, které mohou municipality využít – Operační program
pro životní prostředí, Integrovaný regionální operační program, Operační program
Zaměstnanost, Operační program Praha – pól růstu ČR a další – Program rozvoje venkova,
Přeshraniční spolupráce30), nebo Dotace z ČR (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).
O dotacích je rozhodováno ve zdlouhavém procesu, na který si většinou obce
najímají firmy, které se touto problematikou zabývají –
1. Vytvoření podrobného projektového záměru
2. Nalezení příslušného operačního programu a v něm konkrétní oblasti podpory
pro váš projektový záměr
3. Zpracování žádosti o dotaci
4. Výzva k předkládání žádostí o dotaci
5. Kontrola žádosti a přílohy
28
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/FAQ/V-Dotace
29
http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=557249
30
http://www.dotacni.info/dotace-podle-oboru/mesta-obce-kraje/
24
6. Hodnocení a výběr žádostí
7. Realizace projektu
8. Žádost o platbu a monitorovací zpráva
9. Udržitelnost projektu31
Dotace obce dostávají zpětně, je tedy nutné, aby před investicí měli své finanční
prostředky, případně zažádaly o úvěr (tzv. rozpočtové opatření).
V praxi je též používáno dělení příjmů:
-
daňové
-
nedaňové
-
kapitálové
-
přijaté transfery
3.3.2. Výdaje
Výdaje se rozlišují podle druhu na běžné a kapitálové (investiční), které jsou
pak rozdělovány do podskupin a podle účelu, na který jsou (plánovaně, reálně) použité,
podle Pekové dále na různé infrastruktury – ekonomickou, sociální a technickou. Výdaje
jsou tedy finanční prostředky ve veřejném sektoru, které zabezpečují veřejné potřeby
prostřednictvím konkrétních veřejných projektů a výdajových programů. Tyto veřejné
projekty a programy jsou zajišťovány prostřednictvím (nevládních) neziskových organizací
či (ziskovým) soukromým sektorem – veřejné zakázky.32
Vše samozřejmě musí být nutně schváleno zastupitelstvem.
Jako každá organizace či instituce podstupují obce určitou „kontrolu“
od Ministerstva financí České republiky, hovoříme tak o Monitoringu hospodaření obcí.
31
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt
32
PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance, úvod do problematiky, str. 213
25
3.4.
Hodnocení hospodaření obce
„Na základě usnesení vlády ČR bude Ministerstvem financí prováděn monitoring
hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Cílem
monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými
prostředky.“33
Jde tedy o tyto ukazatele:
A. Informativní ukazatele
Počet obyvatel obce
Příjem celkem (po konsolidaci)
Úroky
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků
Dluhová služba celkem
Ukazatel dluhové služby (v %)
Aktiva celkem
Cizí zdroje
Stav na bankovních účtech celkem
Úvěry a komunální dluhopisy
Přijaté nevratné finanční výpomoci a ostatní dluhy
Zadluženost celkem
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)
8-leté saldo
Oběžná aktiva
Krátkodobé závazky
B. Monitorující ukazatele
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)
Celková (běžná) likvidita34
33
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/hospodareni-kraju-a-obci/monitoring-hospodareni-obci
34
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/hospodareni-kraju-a-obci/monitoring-hospodareni-obci
26
Podle Provazníkové lze pak v praktickém hodnocení výkonu uzemní samosprávy
spojovat ukazatele efektivnosti a účinnosti případně hospodárnosti, která souvisí
i s efektivností i hospodárností.
Efektivnost – poměr výstup/vstup
Účinnost – stupeň v jakém bylo dosaženo cílů a záměrů (účinku, výsledku)
Hospodárnost – získání vstupů v přiměřené kvalitě, s co nejmenšími náklady
Úroveň a kvalita se vždy poměřuje s hlavními cíly a účinky služby – klíčovou
otázkou je – měření výstupu a jeho kvality a definování soustavy metod vhodných
ukazatelů.
•
Kvantitativně – fyzický výstup – výstup se někdy označuje též jako výkon, který
kvantifikovatelný uspokojuje-li potřeby.
Výkon lze stanovit absolutně, v poměrových ukazatelích.
Kvalitu pak hodnotí tři významné skupiny – spotřebitel, vláda, odborníci.
Při posuzování kvality služeb se zaměřujeme na tyto aspekty: kvalitu komunikace,
specifikace a vymezení služby, poskytování služby, personálu a systému
– vše lze zaznamenat do diagramu, tzv. Mapy posuzování kvality služeb
(viz Příloha 7).
Vhodné ukazatele pro místní a regionální úroveň jsou pak: náklady – výdaje
na jednoho obyvatele (slouží ke komparaci stejných služeb v prostoru a v čase), míra
využití – v absolutních hodnotách, nebo relativně, kvalita a standardy (kvalita a úroveň)
– zahrnují subjektivní prvky, měří se absolutním ukazatelem kvality (většinou neexistuje),
nebo selektivními ukazateli, další ukazatele kvality mohou souviset se stížnostmi
a žádostmi, případně se využívá porovnání výše výdajů (nákladů) v přepočtu na osobu,
pokrytí - v obcích s povinností zajistit danou službu na předepsanou úroveň, dostupnost
a spokojenost. – dostupnost – možnost praktického využití, spokojenost se měří obvykle
průzkumem veřejného mínění či se využívá počtu stížností.
27
Při činnosti územních samospráv lze využít i marketingu – například průzkum trhu,
potřeb.
35
Jsou dva typy veřejné kontroly – občanská – zejména svobodný přístup
k informacím a profesionální – kontrolní orgány (např. Nejvyšší kontrolní úřad) –
přezkoumávání hospodaření, audity, kontroly.36
4. Praktická část
Pro potřeby této diplomové práce byly zvoleny 3 roky – 2011, 2012, 2013. Pro naše
potřeby budou použity Návrhy rozpočtů a Závěrečné účty pro jednotlivé roky.
Jen pro připomenutí, zastupitelstvo obcí je voleno na 4 roky, nynější zastupitelstva
i starostové úřadují od roku 2010, to znamená, že v roce 2014, v říjnu, se konají komunální
volby do obecních zastupitelstev.
Nejprve bude zhodnoceno hospodaření obou celků a pak bude jejich hospodaření
srovnáno.
4.1.
Hospodaření obce Malý Újezd
Obec Malý Újezd a hlavně její nynější starosta si stanovil k plnění několik
investičních i neinvestičních akcí při programu obnovy venkova pro rok 2011-2018,
samozřejmě pokud mu budou poskytnuty i dotační prostředky, nebo bude mít obec
dostatek svých finančních prostředků a pan starosta je bude mít možnost je realizovat.
Mezi tyto akce patří: Podtlaková kanalizace, Přístavba hasičské zbrojnice v Malém Újezdě,
Výstavba multifunkčního hřiště, Rozšíření části vodovodního řádu v části obce Jelenice,
Doplnění nového veřejného osvětlení, Revitalizace návsi Malý Újezd, Revitalizace návsi
ve Vavřinči, Vybudování umělého přírodního jezera, Zokruhování místních cest
a propojení jednotlivých částí obce, Příjezdová komunikace k víceúčelovému hřišti,
Příjezdová komunikace k nové rodinné výstavbě domů v obci Malý Újezd, Polyuretanový
35
PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe, str. 262-269
36
PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe, str. 282
28
povrch na hřiště v areálu ZŠ a MŠ Malý Újezd, Přechod pro chodce a zpomalovací pruhy
na komunikacích a Vestavba v budově Základní a mateřské školy.37
2011
Ze závěrečného účtu obce Malý Újezd pro rok 2011 lze konstatovat:
Příjmy celkem – schválený rozpočet 17 718 000Kč byl rozpočtovými opatřeními
navýšen (o 1500 000Kč) na 19 218 000Kč, plnění k poslednímu dni tohoto roku bylo
16 755 000 Kč, což znamená plnění na 87,18%.38
Vzhledem k plnění lze rozdělit příjmy takto:
Upravený
Plnění
Plnění
Procentuální dělení
rozpočet (Kč)
k 31.12.2011
na (%)
plněných příjmů (%)
(Kč)
Daňové
8 515 000
7 798 000
91,58
46,5
508 000
797 000
156,88
4,76
5 071 000
3 163 000
62,37
18,88
5 124 000
4 997 000
83,06
29,82
19 218 000
16 755 000
87,18
100
příjmy
Nedaňové
příjmy
Kapitálové
příjmy
Přijaté
dotace
Příjmy
celkem
Tabulka 2 Plnění příjmů, Malý Újezd, 20113940
37
http://www.malyujezd.cz/informace-o-obci/soucasnost/
38
http://www.malyujezd.cz/urad-obce/uredni-deska/zaverecny-ucet-obce-maly-ujezd-za-rok-2011-283.html
29
Výdaje – schválený rozpočet 17 718 000Kč, byl stejně jako příjmy rozpočtovými
opatřeními navýšen (o 1 500 000Kč) na 19 218 000Kč, plnění k poslednímu dni tohoto
roku činilo 12 137 000Kč, což znamená plnění na 63,15%.41
Upravený
Plnění
k Plnění na (%)
Procentuální
rozpočet (Kč)
31.12.2011
rozdělení
(Kč)
plněných
výdajů (%)
Běžné výdaje
14 344 000
10 811 000
75,37
89,07
Kapitálové
4 567 000
1 326 000
27,20
10,93
19 218 000
12 137 000
63,15
100
výdaje
Výdaje celkem
Tabulka 3 Výdaje, Malý Újezd, 2011 42
Z tohoto lze odvodit výši salda (příjmy – výdaje): + 4 618 000, což znamená
financování – 4 618 000 (- přebytek, + ztráta).43
V tomto roce obec z vlastních zdrojů financovala - Rekonstrukci sociální zařízení
a digestoř v budově ZŠ a MŠ v celkové hodnotě 591 879,20Kč. Dále byly obci poskytnuty
celkem dvě dotace, 1. od Úřadu práce (Veřejně prospěšné práce) – náklady celkem –
330 000 Kč, dotace SR 13 000 č, dotace EU 74 000 Kč – dotace clkem 87 000 Kč.
A 2. dotace od SFŽP-OPŽP na Revitalizaci mlýnského náhonu, s náklady celkem
4 634 000Kč, dotace SR 235 000Kč, dotace EU 4 007 000Kč, dotace celkem 4 242 000Kč.
39
zdroj: Vlastní tvorba, http://www.malyujezd.cz/urad-obce/uredni-deska/zaverecny-ucet-obce-maly-ujezdza-rok-2011-283.html
40
Pozn. v tabulkách Plnění na (%) = index ke skutečnosti, nebo očekávané skutečnosti násobený 100
41
http://www.malyujezd.cz/urad-obce/uredni-deska/zaverecny-ucet-obce-maly-ujezd-za-rok-2011-283.html
42
zdroj: Vlastní tvorba, http://www.malyujezd.cz/urad-obce/uredni-deska/zaverecny-ucet-obce-maly-ujezdza-rok-2011-283.html
43
http://www.malyujezd.cz/urad-obce/uredni-deska/zaverecny-ucet-obce-maly-ujezd-za-rok-2011-283.html
30
Základní a mateřská škola Malý Újezd (příspěvková organizace) hospodařila
v tomto roce s příspěvkem obce (1 234 000Kč) a vlastními financemi – školné a sběr
(168 000Kč), s dotací od Středočeského kraje (4 673 000Kč) a účelovou dotací
(266 000Kč). Hospodářský výsledek činil 190 482,66Kč (převedeno do rezervního
fondu).44
Dle
závěrečného
účtu
byly
přijaty
dále
tyto
finance
–
Sčítání LBD 2011 (5 000Kč), Výkon státní správy (278 000Kč), Neinvestiční dotace
školám (256 000Kč) a Investiční dotace od krajů FROM – bezdrátový rozhlas – doplatek
z r. 2010 (81 000Kč).
Stavy finančních prostředků na účtech k l31.12.2011 byly:
-
zůstetek na BÚ u KB:
14 722 715,11Kč
-
zůstatek na účtu u ČMS
15 307 786,70Kč
-
CELKEM
30 029 786,81Kč
Obec nemá žádný úvěr ani půjčku.
Stav závazků k 31.12.2011: došlé faktury 25 000Kč, smlouvy (pojistné) 4 000Kč,
Zaměstnanci (mzdy 12/11) 107 000Kč, zúčtování se ZP a OSSZ 53 000Kč, FÚ Mělník –
daň ze mzdy 14 000Kč, nákup pozemku 98/15 109 000Kč.
Stav pohledávek (za rozpočtovými příjmy): poplatek za komunální odpady
4 000Kč, výtěžek VHP 3 000Kč.
Poskytnuté zálohy v celkové výši 130 000Kč (RWE Energie a.s. – zálohy el.).45
Z rozvahy a výkazu zisku a ztráty k poslednímu dni tohoto roku lze vyčíst:
aktiva celkem
64 691 741,42Kč
o stálá aktiva
34 475 158,46Kč
o oběžná aktiva
30 216 582,96Kč
44
http://www.malyujezd.cz/realizovane-projekty-/
45
http://www.malyujezd.cz/urad-obce/uredni-deska/zaverecny-ucet-obce-maly-ujezd-za-rok-2011-283.html
31
pasiva celkem
64 691 741,42Kč
o vlastní kapitál
60 041 389,03Kč
o cizí zdroje
4 650 352Kč
náklady celkem
13 888 052,92Kč
o náklady z činnosti
12 142 146,59Kč
o finanční náklady
22 630,33Kč
o náklady na transfery
výnosy celkem
1 723 276,00Kč
15 235 356,80Kč
výsledek hospodaření běžného účetního období
1 347 303,88Kč
nerozdělený zisk minulých let
4 495 275,20Kč
výsledek hospodaření celkem
5 842 579,08Kč
2012
Ze závěrečného účtu pro tento rok lze konstatovat:
Příjmy celkem – schválen rozpočet (14 070 000Kč) byl rozpočtovými opatřeními
(o 6 902 000Kč) navýšen na 20 972 000Kč, plnění k poslednímu dni roku 2012 bylo
19 085 000Kč, což znamená plnění rozpočtu na 91%. 46
Upravený
Plnění
Plnění
Procentuální dělení
rozpočet (Kč)
k 31.12.2012
na (%)
plněných příjmů (%)
(Kč)
Daňové
8 862 000
8 067 000
91,03
42,27
803 000
882 000
109,87
4,62
5 000 000
4 356 000
87,12
22,82
příjmy
Nedaňové
příjmy
Kapitálové
příjmy
46
http://www.malyujezd.cz/urad-obce/uredni-deska/zaverecny-ucet-obce-maly-ujezd-za-rok-2012-386.html
32
Přijaté
6 307 000
5 780 000
91,64
30,29
20 972 000
19 085 000
91,00
100
dotace
Příjmy
celkem
Tabulka 4 Příjmy, Malý Újezd, 2012
47
Výdaje celkem – schválený rozpočet (14 070 000Kč) byl stejně jako příjmy
navýšen rozpočtovými opatřeními (6 902 000Kč) na 20 972 000Kč, plnění k 31.12.2012
bylo v hodnotě 15 312 000Kč, což znamená plnění na 73,01%.48
Upravený
Plnění
k Plnění na (%)
Procentuální
rozpočet (Kč)
31.12.2012
rozdělení
(Kč)
plněných
výdajů (%)
Běžné výdaje
9 437 000
6 558 000
69,49
42,83
Kapitálové
11 535 000
8 754 000
75,89
57,17
20 972 000
15 312 000
73,01
100
výdaje
Výdaje celkem
Tabulka 5 Výdaje, Malý Újezd, 2012
49
Z toho lze odvodit i saldo (příjmy – výdaje) pro tento rok + 3 772 000Kč, což ve
financování znamená přebytek (- 3 772 000Kč).50
V tomto roce obec z vlastních zdrojů financování financovala: Polyuretanový
povrch na hřišti u ZŠ a MŠ (220 800Kč), Prodloužení veřejného osvětlení v nové zástavbě
47
zdroj: Vlastní tvorba, http://www.malyujezd.cz/urad-obce/uredni-deska/zaverecny-ucet-obce-maly-ujezdza-rok-2012-386.html
48
http://www.malyujezd.cz/urad-obce/uredni-deska/zaverecny-ucet-obce-maly-ujezd-za-rok-2012-386.html
49
zdroj: Vlastní tvorba, http://www.malyujezd.cz/urad-obce/uredni-deska/zaverecny-ucet-obce-maly-ujezdza-rok-2012-386.html
50
http://www.malyujezd.cz/urad-obce/uredni-deska/zaverecny-ucet-obce-maly-ujezd-za-rok-2012-386.html
33
Malý Újezd (46 121Kč), Přechod pro chodce a zastávka BUS ve Vavřinči (253 565Kč),
Oplocení hřiště ve Vavřinči (194 080Kč) a Odvodnění ve Vavřinči (39 442Kč).
Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Malý Újezd hospodařila s příspěvkem obce
na provozní výdaje (1 189 133Kč, 71 156Kč – pojistné plnění), s vlastními příjmy (školné,
obědy pro cizí strávníky, sběr, úroky z účtu) (163 045,41Kč), dotací na mzdy
od Středočeského kraje (5 036 103Kč), účelovou dotací (170 555,60Kč) s výsledkem
hospodaření (ztrátou) – 16 640,81Kč (pokryta rezervního fondu ZŠ a MŠ). Ztráta byla
způsobena navýšením zálohy na elektřiny.51
Obci byly i v tomto roce poskytnuty dotace (celkem 3). 1. od SZIF na multifunkční
hřiště (I. etapa dětské hřiště Vavřineč) - náklady celkem – 550 000 Kč, dotace SR –
82 000, dotace EU 329 000Kč – dotace celkem 411 000Kč, 2. od SFŽP-OPŽP na Snížení
energetické náročnosti ZŠ a MŠ – náklady celkem – 7 014 000Kč, dotace SR – 258 000Kč,
dotace EU 4 396 000Kč, dotace celkem 4 654 000Kč. A poslední od Úřadu práce
na Veřejně prospěšné práce – náklady celkem 297 000Kč, dotace SR - 135 000Kč, dotace
EU – 61 000Kč, dotace celkem 196 000Kč.52
Ze závěrečného účtu lze vyčíslit i další příjmy na – Revitalizace mlýnského
náhonu, Volby prezidenta ĆR, Volby do Krajských zastupitelstev a na Výkon státní
správy.
Stav finančních zůstatků na účtech obce:
-
zůstatek na BÚ u KB:
18 188 984,64Kč
-
zůstatek na účtu u ČMS
15 613 213,10Kč
CELKEM
33 802 197,74Kč
Rozpočet obce Malý Újezd v tomto roce není zatížen žádným úvěrem ani půjčkou.
51
http://www.malyujezd.cz/urad-obce/uredni-deska/zaverecny-ucet-obce-maly-ujezd-za-rok-2012-386.html
52
http://www.malyujezd.cz/realizovane-projekty-/
34
Stav závazků k 31.12.2012 – došlé faktury (2 423Kč), RWE zálohy el. (77 500Kč),
zaměstnanci (mzdy 12/12) (110 937Kč), zúčtování se ZP a OSSZ (55 176Kč) a FÚ Mělník
– daň ze mzdy (14 759Kč).
Poskytnuté provozní zálohy (77 842,41Kč) RWE Energie a.s. – zálohy el..
Pohledávky za rozpočtovými příjmy – celkem 7 529,40Kč – poplatek za komunální
odpady (1000Kč), výtěžek VHP (4799,40Kč), nájem pozemků (1 730Kč).
Pohledávky za vládními institucemi – za Úřadem práce kvůli dotaci VPP
(16 000Kč).53
Z rozvahy a výkazu zisků a ztrát pro tento rok lze vyčíst:
aktiva celkem
84 345 801,08Kč
o stálá aktiva
41 424 255,43Kč
o oběžná aktiva
42 921 545,65Kč
pasiva celkem
84 345 801,08Kč
o vlastní kapitál
75 089 023,13Kč
o cizí zdroje
9 256 777,95Kč
náklady celkem
13 019 027,10Kč
o náklady z činnosti
11 435 019,10Kč
o náklady na transfery
1 584 008,00Kč
výnosy celkem
53
17 767 894,42Kč
výsledek hospodaření běžného účetního období
4 748 867,32Kč
nerozdělený zisk minulých let
5 842 579,08Kč
výsledek hospodaření celkem
10 591 446,4Kč
http://www.malyujezd.cz/urad-obce/uredni-deska/zaverecny-ucet-obce-maly-ujezd-za-rok-2012-386.html
35
2013
V tomto roce lze ze závěrečného účtu konstatovat:
Příjmy celkem – schválený rozpočet (16 285 000 Kč) byl rozpočtovými opatřeními
navýšen na 20 041 163Kč, plnění k poslednímu dni tohoto roku bylo 22 043 865Kč,
po konsolidaci (převody z rozpočtových účtů) v částce 3 770 213Kč tedy na konečných
18 273 652Kč, toto plnění odpovídá 91,18%.54
Upravený
Plnění
Plnění
Procentuální dělení
rozpočet (Kč)
k 31.12.2013
na (%)
plněných příjmů (%)
(Kč)
11 178 000
10 792 142
96,55
59,06
764 158
943 878
126,50
5,17
5 013 000
4 484 500
89,46
24,54
Přijaté dotace
3 104 005
5 823 345
187,61
31,87
Konsolidace
0
(-) 3 770 213
0
Příjmy
20 041 163
18 273 652
91,18
Daňové
příjmy
Nedaňové
příjmy
Kapitálové
příjmy
-20,64
100
celkem
Tabulka 6 Příjmy, Malý Újezd, 201355
Výdaje – schválený rozpočet (16 285 000Kč) byl navýšen, stejně jako u příjmů
na 20 041 163Kč, plnění k poslednímu dni tohoto roku činilo 16 603 306Kč,
54
http://www.malyujezd.cz/urad-obce/uredni-deska/zaverecny-ucet-obce-maly-ujezd-za-rok-2013-477.html
55
zdroj: Vlastní tvorba, http://www.malyujezd.cz/urad-obce/uredni-deska/zaverecny-ucet-obce-maly-ujezdza-rok-2013-477.html
36
po konsolidaci (převody vlastním rozpočtovým účtům) (- 3 770 213) pak 12 833 093Kč,
což znamená plnění na 64,03%.56
Upravený
Plnění
k Plnění na (%)
Procentuální
rozpočet (Kč)
31.12.2012
rozdělení
(Kč)
plněných
výdajů (%)
Běžné výdaje
9 946 887
12 361 849
124,28
96,33
Kapitálové
10 094 276
4 241 457
42,02
33,05
Konsolidace
0
(-) 3 770 213
0
Výdaje celkem
20 041 163
12 833 213
64,03
výdaje
-
29,38
100
Tabulka 7 Výdaje, Malý Újezd 201357
Z tohoto lze odvodit i saldo, tentokrát počítáme s příjmy a výdaji po konsolidaci
(5 440 559Kč), financování tedy – 5 440 559Kč (přebytek).58
V tomto roce bylo financováno hned několik projektů:
z vlastních finančních zdrojů obce:
prodloužení veřejného osvětlení Jelenice (163 890Kč), zpomalovací semafory
Vavřineč (391 530Kč), odvodnění v Malém Újezdě (50 897Kč), oprava střechy
ZŠ a MŠ (749 329Kč), odstavná plocha před ZŠ a MŠ (201 322Kč), zpomalovací retardér
před ZŠ a MŠ (7 411Kč), parkoviště u hřiště ve Vavřinči (370 432Kč).
56
http://www.malyujezd.cz/urad-obce/uredni-deska/zaverecny-ucet-obce-maly-ujezd-za-rok-2013-477.html
57
zdroj: Vlastní tvorba, http://www.malyujezd.cz/urad-obce/uredni-deska/zaverecny-ucet-obce-maly-ujezdza-rok-2013-477.html
58
http://www.malyujezd.cz/urad-obce/uredni-deska/zaverecny-ucet-obce-maly-ujezd-za-rok-2013-477.html
37
z dotačních příspěvků:
od SFŽP-OPŽP na zateplení Domu technických služeb Jelenice – náklady celkem
898 000Kč, dotace ze SR 15 000Kč, dotace z EU 249 000Kč, dotace celkem 264 000Kč
od SFŽP-OPŽP na kompostéry pro občany – náklady celkem 738 000Kč, dotace
ze SR 37 000Kč, dotace z EU 619 000Kč, dotace celkem 656 000Kč
od SFŽP-OPŽP na snížení energetické náročnosti Obecního úřadu – náklady
celkem 1 211 000Kč, dotace ze SR 39 000Kč, dotace z EU 653 000Kč, dotace celkem
692 000Kč.
od SZIF na II. etapu multifunkčního hřiště Vavřineč – náklady celkem 976 000Kč,
dotace ze SR 113 000Kč, dotace z EU 451 000Kč, dotace celkem 564 000Kč – v této době,
zatím příslib dotace
od SFŽP-OPŽP – příslib dotace – na výstavbu kanalizace v obci – náklady celkem
97 294 000Kč, dotace ze SR 4 282 000Kč, dotace EU 72 796 000Kč, dotace (příslib)
celkem 77 278 000Kč
od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce – náklady celkem 332 000Kč, dotace
ze SR a celkem 296 000Kč
a od Krajského úřadu pro Středočeský kraj na odstranění následků povodní (2013)
– náklady celkem 305 000Kč, dotace ze SR a celkem 150 000Kč a na opravu kapličky
v Jelenicích – náklady celkem 423 000Kč, dotace ze SR a celkem 275 000Kč.59
ZŠ a MŠ tento rok hospodařila s příspěvkem obce na provozní výdaje ve výši
1 117 500Kč, s vlastními příjmy (školné, stravné, sběr papíru, výnos z vánočního jarmarku,
ostatní výnosy a úroky z účtu) (568 676,44Kč), s dotací od Středočeského kraje
(4 985 566Kč) a výsledek hospodaření byl +75 032,83Kč (rozdělení zisku – 40 032,83Kč
rezervní fond, 35 000Kč fond odměn).
59
http://www.malyujezd.cz/realizovane-projekty-/
38
Stav finančních prostředků obce:
-
zůstatek na BÚ u KB
25 215 773,93Kč
-
zůstatek povodňového účtu
-
zůstatek účtu u ČNB
1 699 658,47Kč
-
zůstatek účtu u ČMS
12 327 321,10Kč
CELKEM
39 242 757,01Kč
3,51Kč
Obec Malý Újezd nemá žádné závazky z úvěrů, leasingů, ani půjček.60
Z rozvahy a výkazu zisku a ztráty lze vyčíst následující:
aktiva celkem
89 301 940,86Kč
o stálá aktiva
42 593 298,15Kč
o oběžná aktiva
46 708 642,71Kč
pasiva celkem
89 301 940,86Kč
o vlastní kapitál
82 547 646,32Kč
o cizí zdroje
6 754 294,54Kč
náklady celkem
13 154 867,11Kč
o náklady z činnosti
11 234 894,11Kč
o finanční náklady
100,00Kč
o náklady na transfery
1 311 873,00Kč
o daň z příjmů
výnosy celkem
608 000,00Kč
21 750 540,54Kč
výsledek hospodaření běžného účetního období
8 595 673,43Kč
výsledek hospodaření minulých účetních období
10 591 446,40Kč
výsledek hospodaření celkem
60
1 9187 119,83Kč
http://www.malyujezd.cz/urad-obce/uredni-deska/zaverecny-ucet-obce-maly-ujezd-za-rok-2013-477.html
39
Vývoj příjmů, výdajů a sald jednotlivých let lze vidět na následujícím grafu.
Malý Újezd
25 000 000 Kč
20 000 000 Kč
15 000 000 Kč
příjmy
10 000 000 Kč
výdaje
5 000 000 Kč
saldo
0 Kč
2011
2012
2013
Obrázek 5 Graf vývoje příjmů, výdajů a sald obce Malý Újezd61
4.1.1. Výpočet jednotlivých ukazatelů
a) náklady na 1 obyvatele
2011
2012
2013
počet obyvatel
963
978
978
náklady celkem
13 888 052,92
13 019 027,10
13 154 867,11
náklady
14 421,65
13 311,89
13 154,87
2011
2012
2013
celková aktiva
64 691 741,42
84 345 801,08
89 301 940,86
vlastní kapitál
60 041 389,03
75 089 023,13
82 547 646,32
finanční páka (%)
107,75
112,3
108,18
na 1 obyvatele
Tabulka 8 Náklady na 1 obyvatele, Malý Újezd 62
b) finanční páka
Tabulka 9 Finanční páka, Malý Újezd63
61
zdroj: Vlastní tvorba, Účetní výkazy obce
62
zdroj: Vlastní tvorba, Účetní výkazy obce
63
zdroj: Vlastní tvorba, Účetní výkazy obce
40
Z předchozí tabulky je zřejmé, že obec Malý Újezd financuje aktiva plně vlastním
kapitálem. Vzhledem k tomu, že se procentně nacházíme několik bodů nad hranicí 100%,
tak je pravděpodobné, že toto financování je bezpečné.
c) poměr cizích a vlastních zdrojů
2011
2012
2013
vlastní zdroje
60 041 389,03
75 089 023,13
82 547 646,32
cizí zdroje
4 650 352,39
9 256 777,95
6 754 294,54
Tabulka 10 Poměr vlastního a cizího kapitálu, Malý Újezd64
Z této tabulky je patrné, že vlastní zdroje silně převažují nad cizími, což značí
nízkou zadluženost obce.
2011
2012
2013
vlastní zdroje
60 041 389,03
75 089 023,13
82 547 646,32
cizí zdroje
4 650 352,39
9 256 777,95
6 754 294,54
celková pasiva
64 691 741,42
84 345 801,08
89 301 940,86
89,03%
92,44%
10,97%
7,56%
vlastních 92,81%
podíl
zdrojů
na
celkových pasivech
podíl cizích zdrojů 7,19%
na
celkových
pasivech
Tabulka 11 Podíl vlastních a cizích zdrojů na pasivech, Malý Újezd65
d) celková (běžná) likvidita
64
zdroj: Vlastní tvorba, Účetní výkazy obce
65
zdroj: Vlastní tvorba, Účetní výkazy obce
41
-
výsledkem výpočtu je poměr, kterým je obec schopna krýt své krátkodobé závazky
=
ěž á
á
é á
2011
2012
2013
oběžná aktiva
30 216 582,96
42 921 545,65
46 708 642,71
krátkodobé
4 540 852,39
9 256 777,95
6 754 294,54
6,65
4,64
6,92
závazky
běžná likvidita
Tabulka 12 Celková (běžná) likvidita, Malý Újezd66
Tento poměr ukazuje, schopnost obce krýt své krátkodobé závazky, obec
Malý Újezd byl tedy ve stanovených letech schopen krýt své krátkodobé závazky x krát.
Za rizikové se považují hodnoty nižší než 1.
e) poměr cizí zdroje/aktiva
Tento poměr poukazuje na zadlužení k celkovému majetku v %.
2011
2012
2013
cizí zdroje
4 650 352,39
9 256 777,95
6 754 294,54
aktiva
64 691 741,42
84 345 801,08
89 301 940,86
cizí zdroje/aktiva
7,19%
10,98%
7,56%
Tabulka 13 Poměr cizí zdroje/aktiva67
Za rizikové se považuje 25% a více.
66
zdroj: Vlastní tvorba, Účetní výkazy obce
67
zdorj: Vlastní tvorba, Účetní výkazy obce
42
f) dluhová služba
Jde o ukazatel, například důležitý při žádosti o dotaci pro Ministerstvo
pro místní rozvoj.
Pro výpočet tohoto ukazatele je stanoven tento postup:
Číslo
řádku
Název položky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Odkaz na rozpočtovou
skladbu
třída 1
třída 2
položka 4112 + 4212
ř. 1 + ř. 2 + ř. 3
položka 5141
položky 8xx2 a 8xx4
položka 5178
ř. 5 + ř. 6 + ř. 7
ř. 8 děleno ř. 4
daňové příjmy (po konsolidaci)
nedaňové příjmy (po konsolidaci)
přijaté dotace – finanční vztah
dluhová základna
úroky
splátky jistin a dluhopisů
splátky leasingu
dluhová služba
ukazatel dluhové služby
Tabulka 14 Dluhová služba - výpočet 68
Při výpočtu je využíváno rozpočtů a konkrétně plnění k 31.12. každého roku
2011
2012
2013
daňové příjmy
7 798 000
8 067 000
10 792 142
nedaňové příjmy
797 000
882 000
943 878
přijaté dotace
4 997 000
5 780 000
5 823 345
dluhová základna
13 592 000
14 729 000
17 559 365
úroky
0
0
0
jistin
a 0
0
0
splátky leasingu
0
0
0
dluhová služba
0
0
0
splátky
dluhopisů
68
zdroj: http://www.denik.obce.cz/go/dokumenty/z_mf/rok_04/3_04/text3_04.htm
43
ukazatel
dluhové 0
0
0
služby
Tabulka 15 Dluhová služba, Malý Újezd69
Rozhodující, v žádosti o dotace, je výše ukazatele dluhové služby. ”Těm obcím
a krajům, které překročí stanovenou výši ukazatele dluhové služby ve výši 30 %, tuto
skutečnost Ministerstvo financí oznámí dopisem ministra financí s tím, že by měly přijmout
taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekročily.
Přitom požádá dotčené obce a kraje, aby do 3 měsíců zdůvodnily překročení
ukazatele dluhové služby a oznámily Ministerstvu financí, jaká opatření budou přijata.
Dále ministr financí požádá o předložení Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření
za příslušný kalendářní rok a stanoviska zastupitelstva k této zprávě a rozpočtový výhled...
... Překročení 30 % výše ukazatele dluhové služby nebude znamenat automaticky
ztrátu možnosti získat státní dotaci. Je pouze jedním z kritérií, která použijí orgány
poskytující dotace při konečném výběru těch obcí a krajů, které obdrží státní účelovou
dotaci. Poskytovatelé uplatní toto kritérium při rozhodování o poskytnutí účelových
dotacích a půjček na nově zahajované akce. Naopak, toto kritérium nepoužijí
•
u akcí již schválených a pokračujících z předchozích let,
•
u dotací, které jsou součástí finančního vztahu státního rozpočtu
k rozpočtům obcí a krajů, schválených v rámci zákona o státním rozpočtu
na příslušný kalendářní rok,
•
u dotací jmenovitě určených jednotlivým obcím a krajům
a schválených v rámci zákona o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok.
Při rozhodování o poskytnutí dotace, půjčky nebo NFV bude muset být brán zřetel
i na eventuální zvýšení zadluženosti z důvodu zajištění spolufinancování obce a kraje
při účasti na programech financovaných z prostředků Evropské Unie.”70
69
zdroj: Vlastní tvorba, Účetní výkazy obce
70
http://www.denik.obce.cz/go/dokumenty/z_mf/rok_04/3_04/text3_04.htm
44
4.2.
Hospodaření okresního města Mělník
2011
Rozpočet pro tento rok byl schválen jako schodkový z důvodu zapojení finančních
zdrojů z minulých let a splátky investičního úvěru.
Schválené
rozpočtové
příjmy
daňové
(202 905 000Kč)
–
z toho
daně
174 400 000Kč, správní poplatky 9 800 000Kč, místní poplatky 15 625 000Kč, poplatky
a odvody 3 125 000Kč - byl upraven na 198 815 000Kč, skutečnost za tento rok byla
191 064 000Kč, což znamená plnění na 96,1%.
Schválené příjmy nedaňové (22 551 000Kč) – příjmy z vlastní činnosti, sankční
platby, dary, příspěvky, úroky - byly navýšeny na 33 885 000Kč, skutečnost pak byla
34 250 000Kč, což znamená plnění na 101,08%.
Schválené kapitálové příjmy činily 51 877 000Kč – prodej majetku města- ty byly
upraveny na 137 331 000Kč a skutečné plnění pak činilo 86 247 000Kč. Což znamená
plnění na 62,8%.
Přijaté dotace – neinvestiční dotace, investiční dotace, převody z vlastních zdrojů jejich
schválená
částka
v rozpočtu
činila
142 215 000Kč,
ty
byly
upraveny
na 229 866 000Kč a skutečné plnění bylo 206 413 000Kč, což znamená plnění na 89,8%.
Příjmy tedy celkem činily: schválený rozpočet 419 593 000Kč, upravený rozpočet
599 897 000Kč, skutečnost 517 974 000Kč, což znamená plnění na 86,34%.
příjmy
schválený
upravený
rozpočet
rozpočet
daňové
202 950 000
198 815 000
191 064 000
96,10
nedaňové
22 551 000
33 885 000
34 250 000
101,08
kapitálové
51 877 000
137 331 000
86 247 000
62,80
dotace
142 215 000
229 866 000
206 413 000
89,80
45
skutečnost
plnění
(%)
celkem
71
419 593 000
599 897 000
517 974 000
86,34
Tabulka 16 Rozdělení příjmů a jejich plnění - Mělník 2011
Schválené rozpočtové výdaje – běžné výdaje – schválený rozpočet 354 622 000Kč,
upravený na 417 653 000Kč, skutečnost k 31.12. 390 929 000Kč. To znamená plnění
na 93,6%.
Kapitálové výdaje (vč. provizoria) – schválený rozpočet 97 609 000Kč byl upraven
opatřeními na 252 860 000Kč, konečné plnění k 31.12. bylo 198 959 000Kč, což znamená
plnění na 78,68%.
Celkové výdaje tedy – schválený rozpočet 452 231 000Kč, upravený rozpočet
670 513 000Kč, skutečnost k poslednímu dni tohoto roku 589 888 000Kč. To znamená
plnění na 87,98%.
výdaje
schválený
upravený
rozpočet
rozpočet
běžné
354 622 000
417 653 000
390 929 000
93,6
kapitálové
97 609 000
252 860 000
198 959 000
78,68
celkem
452 231 000
670 513 000
589 888
87,98
72
skutečnost
plnění
(%)
Tabulka 17 Výdaje a jejich plnění - Mělník 2011
Nevyrovnanost schváleného rozpočtu je z důvodu financování: schválený rozpočet
(+) 32 638 000Kč (zapojení finančních zdrojů minulých let + 39 514 000Kč, splátky
půjček – 6876 000Kč), upravený rozpočet 70 616 000Kč a skutečnost 71 914 000Kč.
Skutečnost v rámci financování byla následující:
-
na bankovním účtu
78 781 000Kč
financování
71 914 000Kč
o placené splátky úvěrů
71
Vlastní tvorba, zdroj: účetní výkazy obce
72
Vlastní tvorba, účetní výkazy obce
46
6 867 000Kč
o
o
nízkoúročený úvěr
dlouhodobý investiční úvěr KB ve výši 90 mil.
551 000Kč
6 316 000Kč
Město splácí investiční úvěr ve výši již zmíněných 90 mil., který byl poskytnut
na dokončení akce Revitalizace historického centra (z r. 2009).
Skutečné plnění příjmů a výdajů napovídá o saldu příjmů a výdajů -71 913 000Kč
(schodek).
V tomto roce bylo naplánováno několik investic, konkrétně malá kanalizace
Chloumek a Revitalizace náměstí Míru, rekonstrukce ZŠ Mariegky, které byli zahrnuty
při sestavování rozpočtu.
Obec dosáhla kladného výsledku hospodaření, konkrétně 32 134 000Kč (výnosy –
354 138 000Kč, náklady – 305 153 000Kč.
Závazky má pak obec:
-
cizí zdroje celkem
-
krátkodobé závazky
207 771 000Kč
95 603 000Kč
a celkový majetek v hodnotě 2 828 062 000Kč.73
2012
Od tohoto roku jsou získaná data omezená.
Rozpočet pro tento rok byl opět schválen jako schodkový z důvodu zapojení
finančních zdrojů z minulých let a splátky investičního úvěru.
Celková částka příjmů schválených v rozpočtu činila 359 748 000Kč. Daňové
příjmy pak byly rozděleny: daně (171 400 000Kč), správní poplatky (7 400 000Kč), místní
poplatky (10 110 000Kč) a poplatky a odvody (5 733 000Kč). Nedaňové plně příjmy
z vlastní činnosti, sankční platby, dary, příspěvky a úroky (34 994 000Kč), dotace plně
(54 862 000Kč) neinvestiční dotace na výkon státní správy, na školství, účelové dotace
73
Účetní výkazy obce, http://monitor.statnipokladna.cz/2011/obce/detail/00237051
47
investiční i neinvestiční, zapojení hospodářské činnosti. A kapitálové příjmy plně za prodej
majetku města (75 249 000Kč). Skutečnost se od příjmů schválených rozpočtem
(vč. provizoria) lišila o 28 789 000Kč.
příjmy
schválený
rozpočet
skutečnost
plnění
rozpočet
vč. provizoria
daňové
194 643 000
194 490 000
210 513 000
101,35
nedaňové
34 994 000
35 146 000
39 485 000
147,58
kapitálové
75 249 000
75 249 000
50 710 000
70,52
dotace
54 862 000
54 863 000
87 829 000
133,17
celkem
359 748 000
359 748 000
388 537 000
104,28
(%)
Tabulka 18 Příjmy a jejich plnění, Mělník 2012
Celková výše výdajů vč. provizoria schválená rozpočtem činila 404 414 000Kč,
skutečné plnění se pak lišilo o 47 837 000Kč.
výdaje
schválený
vč. provizoria
skutečnost
plnění (%)
běžné
300 493 000
291 489 000
97,00
kapitálové
103 921 000
65 088 000
62,63
celkem
404 414 000
356 577 000
88,17
rozpočet
Tabulka 19 Výdaje a jejich plnění, Mělník 2012
Rozdíl ve schváleném rozpočtu (mezi příjmy a výdaji) činí 31 960 000Kč
což znamená financování - 31 960 tis. Kč (zapojení finančních zdrojů z minulých let
+ 51 542 000Kč a splátky půjček – 6 876 000Kč.
Skutečně
výdaje
a
příjmy
po
konsolidaci
byly
nakonec
v jiné
výši,
než se očekávalo – příjmy – 388 537 000Kč, což odpovídá plnění rozpočtu
na 104,28% a výdaje – 356 577 000Kč, což odpovídá plnění rozpočtu na 88,17% .
48
Z těchto dat lze vyvodit skutečně saldo příjmů a výdajů (přebytek) 31 960 000Kč.
Očekávaná skutečnost k 31.12. v rámci financování vypadala takto:
-
změna stavu prostředků na bankovním účtu
50 567 000Kč
-
placené splátky úvěrů
6 876 000Kč
o nízkoúročený úvěr
560 000Kč
o dlouhodobý investiční úvěr KB (90mil.)
očekávaná výše financování celkem
6 316 000Kč
43 691 000Kč
Dle informačního portálu Ministerstva financí má obec tyto závazky:
-
cizí zdroje celkem
115 036 000Kč
-
dlouhodobé závazky
84 861 000Kč
-
krátkodobé závazky
30 174 000Kč
Konečná skutečnost byla opět jiná:
Zdroje
-
změna stavu prostředků na bankovním účtě
-25 732 000Kč
(vyrovnává rozpočet)
o v tom zapojení Bytového fondu ke krytí výdajů města 655 000Kč
o zůstatek depozitního účtu
2 954 000Kč
o Fond Vinobraní
1 164 000Kč
o Fond DEZA
444 000Kč
Potřeby
-
Placené splátky úvěrů
6 228 000Kč
o DPH přenesená daňová povinnost – za sta. Práce
- 644 000Kč
o Nízkoúročený úvěr – splácení jistiny
556 000Kč
o Dlouhodobý inv. Úvěr KB ve výši 90mil. Kč
Z toho vychází již zmíněné financování -31 960 000Kč.
49
6 316 000Kč
Město splácí investiční úvěr ve výši již zmíněných 90 mil., který byl poskytnut
na dokončení akce Revitalizace historického centra (z r. 2009), k 1.1. 2012 zbývá splatit
82 mil.Kč. Úvěr bude splacen v roce 2024.
Obec v tomto roce plánuje tyto významné investice: Kanalizace Blata
(10 000 000Kč), Povrchy – kanalizace Chloumek (16 000 000Kč), ZŠ J. Matiegky –
rekonstrukce (27 000 000Kč).
Výsledek hospodaření vychází ztrátově – 153 293 000Kč, náklady 557 794 000Kč,
výnosy 404 501 000Kč.74
2013
Rozpočet pro tento rok byl opět schválen jako schodkový z důvodu zapojení
finančních zdrojů z minulých let (15,1mil.Kč), splátky úvěru a dále jsou čerpány
na rekonstrukci komunikací či mimořádné akce v oblasti kultury.
Schválené a plněné příjmy (nyní je pracováno pouze s dostupnou očekávanou
hodnotou k 31.12.2013) :
příjmy
schválené rozpočtem
očekávaná
plnění (%)
skutečnost
31.12.2013
daňové
201 900 000
204 919 000
111,11
nedaňové
23 386 000
35 278 000
143,59
kapitálové
17 561 000
12 286 000
112,37
dotace
48 208 000
69 354 000
184,43
celkem
291 055 000
321 837 000
125,93
Tabulka 20 Příjmy a jejich plnění, Mělník 201375
74
Účetní výkzazy, http://monitor.statnipokladna.cz/2012/obce/detail/00237051
75
Účetní výkazy, http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00237051
50
Daňové příjmy měly následné rozdělení: daně (178 800 000Kč), správní poplatky
(6 909 000Kč), místní poplatky (10 460 000Kč), poplatky a příjmy z VHP –
Vodohospodářský podnik (5 731 000Kč). Ostatní složky příjmů stejně jako v minulých
letech – nedaňové příjmy – příjmy z vlastní činnosti, sankční platby, dary, příspěvky,
úroky (23 386 000Kč), dotace – neinvestiční dotace na výkon státní správy, účelové dotace
investiční i neinvestiční, zapojení hospodářské činnosti (48 208 000Kč) a kapitálové
příjmy – prodej majetku města (17 561 000Kč).
Schválené a plněné výdaje:
výdaje
schváleno
očekávaná
plnění (%)
skutečnost
k 31.12.2013
běžné
274 754 000
320 442 000
116,63
kapitálové
25 076 000
59 841 000
238,64
celkem
299 830 000
346 781 000
115,66
Tabulka 21 Výdaje a jejich plnění, Mělník 201376
Saldo je tedy ve skutečném plnění příjmů a nákladů kladné (19 738 000Kč).
Město stále splácí investiční úvěr (90 mil.Kč) z roku 2009 na Revitalizaci
historického centra. K 1.1. 2013 zbývá splatit 75mil Kč. Úvěr by měl být tedy splacen roku
2024.
Plánované významné investice schválené rozpočtem 2013 – Rekonstrukce
ZŠ J. Matiegky (27 000 000), rekonstrukce povrchu komunikace po výstavbě komunikace
na Chloumku (12 400 000) a oprava komunikace Staré Rousovice (4 500 000).
Obec hospodařilo v tomto roce ztrátově – 47 485 000Kč s náklady 416 160 000Kč
a výnosy 368 675 000Kč.
76
Účetní výkazy, http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00237051
51
Závazky Mělník má:
-
cizí zdroje celkem
146 722 000Kč
-
dlouhodobé závazky
74 933 000Kč
-
krátkodobé závazky
69 983 000Kč77
Schválený rozpočet vs. očekávaná skutečnost k 31.12.2013 z pohledu
financování:
Zdroje
-
změna stavu prostředků na bankovním účtě
15 075 000Kč x 65 252 000Kč
o v tom zapojení Bytového fondu ke krytí výdajů města
1 270 000Kč
o zapojení Bytového fondu ke krytí výdajů BH
1 000 000 Kč
o Fond vinobraní
757 000Kč
o Zůstatek fondu FRB
512 000Kč
o Fond DEZA
713 000kČ
Potřeby
-
6 300 000Kč x 6 806 000Kč
Placené splátky úvěrů
o Nízkoúročený úvěr – spl. Jistiny
0Kč x 506 000Kč
o Dlouhodobý investiční úvěr KB ve výši 90 mil. Kč
6 300 000Kč x 6 300 000Kč
Z toho vychází financování 8775 000Kč vs. očekávaná skutečnost k 31.12.2013
58 446 000Kč.
77
Účetní výkazy, http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00237051
52
4.2.1. Využití dotací – Mělník
Mělník jako spousta jiných obcí využívá možnost využití dotací, jak z Evropské
unie, tak ze státního rozpočtu, či od Středočeského kraje.
V roce 2011 obec využila dotace (skutečnost r. 2011) na:
-
neinvestiční dotace
o ze SR (137 131 000Kč): příspěvek na školství, dotace na výkon státní
správy (28 174 000), dávky sociální péče (celkem 95 917 000Kč),
na činnost lesního hospodáře, na program regenerace MPZ (MKD),
na životní prostředí – stromořadí, volby, vinobraní z vinařského fondu,
ostatní dotace, dotace průtokové na školství
o od kraje (7 887 000Kč): prevence na školách, revitalizace náměstí Míru,
volnočasový areál – skatepark, azylový dům (1 050 000), revitalizace
historického centra (1 756 000), na žáka od obcí školství (2 328 000),
životní prostředí, hasiči, kultura, Pražská brána, školství – průtokový
transfer (1 740 000Kč), do dopravy (od obcí), ostatní
-
investiční dotace (24 116 000Kč): kanalizace (24 025 000Kč), program GIS –
Zelená úsporám
-
investiční
dotace
od
krajů
(37 105 000Kč):
revitalizace
náměstí
Míru
(12 730 000Kč), revitalizace historického centra (11 331 000Kč), volnočasový
areál
–
skatepark
(3 133 000Kč),
kanalizace
Chloumek
(5 338 000Kč),
rekonstrukce Azylového domu (4 573 000Kč)
-
převody vlastních fondů (174 000Kč)78
V roce 2012 pak:
-
neinvestiční dotace za SR (40 597 000Kč): dotace (dále jen d.) na výkon státní
správy (31 167 000Kč), dávky sociální péče – soc. pr. Ochrana dětí, d. na činnost
lesního hospodáře, d. na program regenerace MZP (na Masarykův kulturní dům,
d. Prevence kriminality, d. Centrální registr vozidel, d. PAP, d. volby UZ, účelový
fond Vinobraní, průtoková d. školství (3 816 000Kč)
78
Účetní výkazy
53
-
neinvestiční dotace od kraje (6 741 000Kč): d. prevence na školách, d. revitalizace
náměstí Míru (903 000Kč), d. na žáka od obcí školství, kultura, ostatní dotce –
školství – průtokový transfer (3 263 000Kč), ostatní dotace
-
investiční dotace (2 040 000Kč): d. MKDS – propojení městské policie a policie
ČR, d. SR a SFŽP Sběrný dvůr Rousovice, dotce GIS – zateplení DPS Dukelská
(1 508 000Kč)
-
investiční dotace od krajů (2 504 000Kč) : revitalizace náměstí Míru
(2 297 000Kč), školství průtokový transfer
-
převody z vlastních fondů (35 947 000Kč): hospodářský výsledek (32 992 000Kč),
převod – nevyčerpané mzdové prostředky 12/2011 (2 954 000Kč), korekce
(zaokrouhlení)
V roce 2013 (očekávaná hodnota k 31.12.2013 – zde vzhledem k pouze očekávané
hodnotě pravděpodobně došlo ke změnám) pak :
-
neinvestiční dotace z SR (37 969 000Kč): d. na výkon st. Správy (28 284 000Kč,
d. na výkon pěstounské péče UZ, d. soc. právní ochrana dětí na aktuální rok UZ
(2 925 000Kč), dávky soc. péče – soc. pr. Ochrana dětí, d. prevence kriminality,
d. Revitalizace zeleně hřbitov Sv. Václava (SFŽP), (ERDF), d. volby, d. Efektivní
projekt. a procesní řízení (2 105 000Kč), ostatní dotace, účelový fond Vinobraní
-
neinvestiční dotace od kraje (3 668 000Kč): d. na žáka od obcí školství, d. Životní
prostředí,, ostatní dotace (školství) průtokový transfer (2 879 000Kč), ostatní
dotace
-
investiční dotace (4 236 000Kč): d. SR a SFŽP Sběrný dvůr Rousovice
(3 936 000Kč), ostatní dotace
-
investiční dotace od krajů (8 891 000Kč): dotace na hřiště ZŠ Blahoslavova
(3 022 000Kč), d. Rekonstrukce komunikací Na oboře, Panešova, část Komenského
(5 869 000Kč)
-
převody z vlastních fondů (14 590 000Kč): hospodářská činnost – hospodářský
výsledek (14 589 000Kč), korekce (zaokrouhlení).
54
Vývoj příjmů, výdajů a sald jednotlivých let zobrazuje následující graf.
Mělník
800 000 000 Kč
600 000 000 Kč
příjmy
400 000 000 Kč
výdaje
200 000 000 Kč
saldo
0 Kč
-200 000 000 Kč
2011
2012
2013
Obrázek 6 Vývoj příjmů, výdajů a sald, Mělník
4.2.2. Výpočet jednotlivých ukazatelů
a) náklady na 1 obyvatele
2011
2012
2013
počet obyvatel
19 225
19 532
19 225
náklady celkem
305 153 000
557 794 000
416 160 000
náklady
15 872,72
28 557,96
21 646 81
2011
2012
2013
celková aktiva
2 828 062 271,92
2 706 106 698,54
2 691 402 780,37
vlastní kapitál
2 620 291 343,47
2 591 071 109,87
2 544 680 439,98
finanční páka (%)
107,92
104,44
105,77
na 1 obyvatele
Tabulka 22 Náklady na 1 obyvatele, Mělník79
b) finanční páka
Tabulka 23 Finanční páka, Mělník80
79
Účetní výkazy, vlastní tvorba
80
Účetní výkazy, vlastní tvorba
55
Z předchozí tabulky je zřejmé, že (podle rozvah jednotlivých let) Mělník financuje
aktiva plně vlastním kapitálem, procentně se nacházíme několik bodů nad hranicí 100%,
tudíž pravděpodobné, že je toto financování bezpečné.
c) poměr vlastních a cizích zdrojů
2011
2012
2013
vlastní zdroje
2 620 291 343,47 2 591 071 109,87
2 544 680 439,98
cizí zdroje
207 770 928,45
146 722 340,39
115 035 588,67
Tabulka 24 Poměr vlastního a cizího kapitálu, Mělník81
2011
2012
2013
vlastní zdroje
2 620 291 343,47
2 591 071 109,87
2 544 680 439,98
cizí zdroje
207 770 928,45
115 035 588,67
146 722 340,39
celková pasiva
2 828 062 271,92
2 706 106 698,54
2 691 402 780,37
95,75%
94,55%
4,25%
5,45%
podíl
zdrojů
vlastních 92,65%
na
celkových pasivech
podíl cizích zdrojů 7,35%
na
celkových
pasivech
Tabulka 25 Podíl vlastních a cizích zdrojů na pasivech, Mělník82
81
Účetní výkazy, vlastní tvorba
82
Účetní výkazy, vlastní tvorba
56
d) celková (běžná) likvidita
-
výsledkem výpočtu je poměr, kterým je obec schopna krýt své krátkodobé závazky
=
ěž á
á
é á
2011
2012
2013
oběžná aktiva
179 043 356,99
145 517 731,51
180 274 678,00
krátkodobé
112 168 218,97
30 174 314,93
69 983 082,85
1,60
4,82
2,58
závazky
běžná likvidita
Tabulka 26 Celková (běžná) likvidita, Mělník83
Tento poměr ukazuje, schopnost obce krýt své krátkodobé závazky, Mělník byl
tedy ve stanovených letech schopen krýt své krátkodobé závazky x krát.
Za rizikové se považují hodnoty nižší než 1, což se v našem příkladě neobjevuje.
e) poměr cizí zdroje/aktiva
Tento poměr poukazuje na zadlužení k celkovému majetku v %.
2011
2012
2013
cizí zdroje
207 770 928,45
115 035 588,67
146 722 340,39
aktiva
2 828 062 271,92
2 706 106 698,54
2 691 402 780,37
cizí zdroje/aktiva
7,35%
4,25%
5,45%
Tabulka 27 Poměr cizí zdroje/aktiva, Mělník84
Za rizikové se považuje 25% a více.
83
Účetní výkazy, vlastní tvorba
84
Účetní výkazy, vlastní tvorba
57
f) dluhová služba
2011
2012
2013
daňové příjmy
191 064 000
210 513 000
224 342 000
nedaňové příjmy
34 249 000
39 485 000
33 579 000
přijaté dotace
206 413 000
87 829 000
88 864 000
dluhová základna
441 726 000
337 827 000
346 785 000
úroky
3 433 000
3 113 000
2 350 000
a 6 867 000
6 873 000
6 316 000
splátky
jistin
dluhopisů
splátky leasingu
0
0
0
dluhová služba
10 300 000
9 986 000
8 666 000
2,96
2,50
ukazatel
dluhové 2,33
služby
Tabulka 28 Dluhová služba, Mělník85
Mělník dosáhnul v těchto obdobích nižší hodnoty ukazatele dluhové služby, než té,
co by mohla činit potíže k dosažení na dotace, či by vedla k nutným opatřením (30%).
85
http://monitor.statnipokladna.cz/2011/obce/detail/00237051,
http://monitor.statnipokladna.cz/2012/obce/detail/00237051,
http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00237051
58
4.3.
Anketární šetření
šetř
mezi obyvateli
K anketárnímu
šetření
ení
mezi
obyvateli,
který
má
zprost
zprostředkovat
názory
a informovanost obyvatelstva o problematice rozpočtů,
rozpo , byl použit anketární lístek
viz Příloha 8.
K šetření
ení mezi obyvateli v okresním městě Mělník
lník byl použit obdobný dotazník
jako v obci Malý Újezd, viz Příloha 9.
V šetření
ení bylo položeno několik
n
otázek
ázek týkajících se hospodaření
hospoda
obou celků
obyvatelům
m a to obce Malý Újezd celkem 50 osobám a v rámci Mělníka
ělníka 70 osobám.
Odpovídali na otázky uvedené s výsledky uvedenými níže.
Malý Újezd (modrá)
Mělník (fialová)
1. Zajímám se o hospodaření
hospoda
své obce
17
13
11
8
6
14
ne
ano
21
muži
ženy
muži
ženy
muži
muži
1
7
spíše ano spíše ne
ženy
0
ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži
ano
3
1
1
17
7
6
4
3
25
14
14
ženy
12
31
4
spíše ano spíše ne
ne
2. Důvod
ůvod případného nezájmu…
nemám na to
mnoho času
obec prosperuje a
to my stačí/věřím
nynějšímu…
1
7
nemám na to čas, nemám…
nezajímá mě to, město…
nezajímá mě to
prázdná odpověď/nevím…
okrajový zájem
pobývám zde málo…
můj zájem situaci nezlepší
nebaví mě to
nemám chuť to zjišťovat
je to zlodějina
nemám na to čas
město prosperuje a to mi…
59
1
1
5
6
2
2
1
2
1
1
9
3
3. Odkud získáváte informace o rozpočtu?
odnikud
zasedání…
8
nezajímá mě…
7
1
Obecňáček/místní…
3
úřední deska
1
neznám rozpočet
6
měsíčník…
zasedání…
5
rodina, známí
11
internet/stránky obce
2
10
úřední…
35
12
měsíčník Radnice
31
internet
4. Znám rozpočtovou problematiku
8
7
9
8
18
8
6
11
7
3
1
ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži
15
17
ano
5. Vím,
14
spíše ano spíše ne
jaké
příjmy
4
ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži
4
6
ne
ano
obec
9
21
3
ne
12
9
9
7
2
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
12
2
4
ženy
13
spíše ano spíše ne
15
3
30
má
8
4
6
2
12
9
12
10
ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži
18
20
7
5
6
ano
spíše
ano
spíše ne
27
21
16
ne
ano
60
spíše ano spíše ne
ne
6. Vím, jaké výdaje obec má
17
13
11
9
13
9
10
8
7
3
2
1
3
2
ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži
ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži
18
24
ano
7
5
4
spíše ano spíše ne
4
8
ne
ano
30
17
15
spíše ano spíše ne
ne
7. Vím, jestli je obec zisková/ztrátová
17 18
12
11
12
9
3
3
2
1
0
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
6
ženy
8
7
7
4
ženymužiženymužiženymužiženy muži
35
9
5
1
19
ano
spíše
ano
spíše ne
23
13
15
ne
ano
spíše ano spíše ne
ne
8. Vím, jaké projekty byly městem realizovány během posledních let (20112013)
19 18
20 18
13
ano
12
spíše spíše ne
ano
61
0
ne
17
ano
37
3
3
10
spíše spíše ne
ano
muži
ženy
muži
ženy
muži
muži
ženy
0
5
0
ženy
0
muži
0
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
0
38
5
4
5
ženy
7
6
ne
9. Vím, z jakých zdrojů byly projekty financovány
17
14 15 13
12
20
1
spíše
ano
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
5
0
11
ano
6
4
0
muži
0
ženy
ženy
muži
ženy
muži
ženy
29
1
muži
7
0
10
9
ženy
7
spíše
ne
21
27
11
ne
ano
spíše ano spíše ne
ne
10. Město zohledňuje při hospodaření potřeby obyvatelstva
22 22
21
16
37
11
2
spíše
ano
muži
ženy
ženy
muži
1
3
1
0
10
ano
6
muži
6
0
muži
0
muži
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
0
ženy
2
ženy
9
5
ženy
6
spíše ne
44
12
4
ne
ano
spíše ano spíše ne
ne
11. Jsem spokojen/á s vybaveností města
22
14
11
13
17
10
10 10
ano
23
2
spíše ano spíše ne
0
muži
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
25
6
0
ženy
2
0
2
ženymužiženymužiženymužiženymuži
0
7
ne
ano
62
2
1
39
20
spíše ano spíše ne
4
ne
12. Jsem spokojen/á s hospodařením
hospoda
města
22 20
42
ano
6
2
spíše spíše ne
ano
12 10
4
0
6
ne
ano
36
22
spíše spíše ne
ano
13. Pohlaví
ženy
ženy
muži
muži
43%
46%
57%
54%
14. Věk
0-25
26-40
0-25
41 a více
26-40
41 a více
4%
20%
30%
41%
66%
39%
63
2
muži
muži
ženy
muži
2
ženy
muži
16
ženy
4
0
ženy
0
muži
2
ženy
0
muži
1
ženy
ženy
muži
ženy
5
muži
20
6
ne
15.
Jsem obyvatelem
Jelenice
Malý Újezd
Vavřineč
28%
50%
22%
Bydlím zde
15
Jelenice
3
0-10
Malý Újezd
3
Vavřineč
0-25
31 a vííce
11-30
0-10
11-30
0-10
31 a více
11-30
0
26-40
2
3
2
31 a více
2
6
4
11-30
3
31 a více
0-10
3
5
6
11-30
6
31 a více
5
11-30
0-10
6
0-10
16
31 a více
16.
41 a více
Obrázek 7 Anketární šetření mezi obyvateli Malého Újezda a Mělníka
Z provedeného výzkumu je zřejmá informovanost obyvatelstva, jeho zájem
o rozpočtovou problematiku i spokojenost s hospodařením vedení celků.
O hospodaření své obce se více zajímají občané Malého Újezdu, ti co se nezajímají,
se převážně nezajímají, protože si myslí, že obec prosperuje a to jim stačí. Mělničtí
se nezajímají, z důvodu toho, že mají málo času, nebo je tato problematika nezajímá vůbec.
Informace o rozpočtu získávají obyvatelé obou celků hlavně z internetu či využívají
k informování se stránek obce (Malý Újezd). Znalost rozpočtové problematiky byla
ve městě Mělník téměř vyrovnaná mezi odpověďmi „ano, spíše ano a spíše ne“, v obci
Malý Újezd bylo zaznamenáno nejvíce odpovědí „spíše ne“.
64
U otázky znalosti příjmů a výdajů obce bylo nejvíce odpovědí „spíše ano“ u obou
celků. Obyvatelé Malého Újezda převážně vědí, zda je jejich obec zisková/ztrátová,
Mělničtí „spíše ano“. Obdobných výsledků součtu odpovědí bylo dosaženo u další otázky
– Vím, jaké projekty byly městem/obcí realizovány během posledních let (2011-2013).
V návaznosti na tuto otázku byla položena další otázka, občané Mělníka spíše nevědí,
z jakých zdrojů byly tyto projekty financovány, občané Malého Újezda naopak vědí.
U obou celků si občané myslí, že jsou při hospodaření zohledňovány potřeby obyvatel
(odpovědi převážně „ano a spíše ano“). Též jsou spíše nebo úplně spokojeni s vybaveností
města/obce – Mělník „spíše ano, spíše ne“, Malý Újezd „ano, spíše ano“. S hospodařením
obce jsou v Malém Újezdě, dá se říci i v Mělníku, občané spokojeni.
5. Závěr
V rámci této diplomové práci byla provedena na základě teoretických východisek
analýza hospodaření obou celků na základě výkazů hospodaření. V návaznosti na to bylo
provedeno šetření, které ukázalo informovanost a spokojenost obyvatel.
Počet obyvatel Malého Újezda se po celé tři sledované roky pohyboval těsně pod
hranicí 1000. Je zřejmé, že nemá žádné finanční či jiné potíže při hospodaření obce.
Během let 2011-2013 investoval například do multifunkčního hřiště, což bylo jednou
z nejvýznamnějších investic, dále Malý Újezd investoval do veřejného osvětlení, opravy
střechy ZŠ a MŠ či do snížení její energetické náročnosti. To, že obec prospívá, naznačuje
i spokojenost obyvatel s hospodařením vedení obce, kdy byli nespokojeni pouze dva
občané z padesáti dotázaných.
Stejně tak okresní město Mělník nemělo žádné finanční či hospodářské potíže.
Mělník má ovšem dlouhodobější závazek v podobě splácení investičního úvěru ve výši
90 milionů z roku 2009, který bude dle plánu splacen v roce 2024. Mělník též využíval
svých dotačních možností a to ve směru revitalizace historického jádra, jak už z důvodu
návratu k historii, tak k nalákání turistů; dále Mělník také investoval do sportu – skatepark,
či do životního prostředí – revitalizace zeleně. Jak je patrné z anketárního šetření,
obyvatelé Mělníka jsou víceméně s hospodařením spokojeni také. Vzhledem k množství
dotazovaných a velikosti obou celků je to i pochopitelné.
65
Lze tedy říci, že oba celky si vedou dobře. Jejich financování je dle vypočtených
ukazatelů bezpečné a spokojenost, kterou občané prokázali i tím, že si do vedení obce
na podzim roku 2014 zvolili obdobné zástupce, je zřejmá.
Možné doporučení pro oba celky by mohlo být se i nadále držet „zdravého
hospodaření“ a efektivně využívat možných dotací, které se nejen díky Evropské unii
nabízí. Efektivně – myšleno, jak využití poskytovaných dotací, tak využívání těch dotací,
které přinesou obci nějakou hodnotu. A druhé doporučení by mohlo být – takové
hospodaření, aby i nadále oba celky měli spokojené občany.
66
Seznam použitých zdrojů
knižní zdroje
STEJSKAL, Jan. Regionální politika a její nástroje / Jaroslav Kovárník., 1. vydání, Praha :
Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-588-2
PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance, úvod do problematiky, 4. vydání, Praha. ASPI, a.s.,
2008. ISBN 978-80-7357-358-4
PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. Praha:
Grada, 2009. ISBN: 978-80-247-2789-9
CÍSAŘOVÁ, Eliška, PAVEL, Jan, Průvodce komunálními rozpočty, aneb jak může
informovaný občasn může střežit obecní poklad, Praha: Transparency International –
Česká republika, 2008, ISBN: 978-80-87123-06-5
BERGMANN, Andreas. Public sector financial management. Harlow, England; New
York: Prentice Hall Financial Times, 2009. ISBN: 9780273713548
KADEŘÁBKOVÁ, Jaroslava, PEKOVÁ, Jitka. Územní samospráva – udržitelný rozvoj a
finance, 1. Vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN: 978-7357-910-4
internetové zdroje
OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE MALÝ ÚJEZD, JELENICE, VAVŘINEČ. Oficiální
stránky Obce Malý Újezd – Titulní strana [online][cit. 2014-04-05] Galileo Corporation
s.r.o.. Dostupné z WWW: http://www.malyujezd.cz/
OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE MALÝ ÚJEZD, JELENICE, VAVŘINEČ. Oficiální
stránky Obce Malý Újezd – Organizační struktura [online] [cit. 2014-04-05] Galileo
Corporation s.r.o.. Dostupné z WWW: http://www.malyujezd.cz/povinne-zverejnovaneinformace/organizacni-struktura/
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Charakteristika okresu Mělník │ČSÚ pro Středočeský
kraj [online] [cit. 2014-04-05] Český statistický úřad. Dostupné z WWW:
http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_melnik
MĚLNÍK, OFICIÁLNÍ WEB MĚSTA. Mělník: Titulní strana [online][cit. 2014-04-05].
web & design WEBHOUSE®. Dostupné z WWW: http://www.melnik.cz/
MĚLNÍK, OFICIÁLNÍ WEB MĚSTA. Městský úřad: Mělník [online] [cit. 2014-04-05].
web & design WEBHOUSE®. Dostupné z WWW: http://melnik.cz/mestsky-urad/ms51/p1=51
67
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. MMR – Regionální politika [online] [cit.
2014-04-08]. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Dostupné z WWW:
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. 2114 SO ORP Mělník SO ORP Mělník│ČSÚ pro
Středočeský kraj [online] [cit. 2014-04-05] Čeký statistický úřad. Dostupné z WWW:
http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/2114_so_orp_melnik
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Věkové složení obyvatelstva│ČSÚ pro Středočeský kraj
[online] [cit. 2014-04-05] Čeký statistický úřad. Dostupné z WWW:
http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/vekove_slozeni_obyvatelstva_stc_kraje
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Veřejná databáze ČSÚ [online] [cit. 2014-07-16] Český
statistický úřad. Dostupné z WWW:
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=5&potvrd=Dokon%C4%8Dit+%C3%B
Apravy&pro_1_154=535036&cislotab=MOS+ZV01&str=tabdetail.jsp#pozn4
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Veřejná databáze ČSÚ [online] [cit. 2014-07-16] Český
statistický úřad. Dostupné z WWW:
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?cislotab=MOS+B01+ORP.97&kapitola_id=5&voa
=tabulka&go_zobraz=1&childsel0=1&verze=0
OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE MALÝ ÚJEZD, JELENICE, VAVŘINEČ. Povinně
zveřejňované informace – Oficiální stránky Obce Malý Újezd [online] [cit. 2014-07-16].
Dostupné z WWW: http://www.malyujezd.cz/urad-obce/povinne-zverejnovane-informace/
MĚLNÍČEK.CZ, MĚSTO V POHYBU. Rozpočet města Mělníka - rok 2010│Mělníček.czMělník v pohybu [online] [cit. 2014-07-16]. Dostupné z WWW:
http://melnicek.cz/node/4732
ROZPOČET OBCE. Rozklikávací rozpočet obce – jak číst rozpočet [online] [cit. 2014-0720]. Dostupné z WWW: http://www.rozpocetobce.cz/jak-cist-rozpocet-obce
MINISTERSTVO FINANCÍ ČŘ. Nový model sdílených daní pro obce – rok
2013│2013│Ministerstvo financí ČR [online] [cit. 2014-07-20] Dostupné z WWW:
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Schemata_2013_Schema-rozdeleni-rozpoctovehourceni-dani-RUD-v-letech-2013-az-2015.pdf
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. MMR – V. Dotace [online] [cit. 2014-0720] Dostupné z WWW: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/FAQ/V-Dotace
VEŘEJNÁ SPRÁVA ONLINE, DENÍK VEŘEJNÉ SPRÁVY. Role dotací v územních
rozpočtech – DVS [online] [cit. 2014-07-20] Dostupné z WWW:
http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=557249
68
DOTAČNÍ.INFO. Měst, obce, kraje│Dotace EU [online] [cit. 2014-07-21] Dostupné
z WWW: http://www.dotacni.info/dotace-podle-oboru/mesta-obce-kraje/
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Strukturální fondy EU – jak na projekt
[online] [cit. 2014-07-21] Dostupné z WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-naprojekt
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Definice pojmů – Využívání ICT v organizacích veřejné
správy│ČSÚ [online] [cit. 2014-07-21] Dostupné z WWW:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/definice_pojmu_vyuzivani_ict_v_organizacich_verej
ne_spravy
MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Monitoring hospodaření obcí│Hospodaření krajů a
obcí│ Ministerstvo financí ČR [online] [cit. 2014-07-21] Dostupné z WWW:
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/hospodareni-kraju-a-obci/monitoringhospodareni-obci
OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE MALÝ ÚJEZD, JELENICE, VAVŘINEČ. Povinně
zveřejňované informace – Oficiální stránky Obce Malý Újezd [online] [cit. 2014-07-21]
Dostupné z WWW: http://www.malyujezd.cz/urad-obce/povinne-zverejnovane-informace/
OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE MALÝ ÚJEZD, JELENICE, VAVŘINEČ. Realizované
projekty – Oficiální stránky Obce Malý Újezd [online] [cit. 2014-09-11] Dostupné
z WWW: http://www.malyujezd.cz/realizovane-projekty-/
OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE MALÝ ÚJEZD, JELENICE, VAVŘINEČ. Současnost –
Oficiální stránky Obce Malý Újezd [online] [cit. 2014-09-11] Dostupné z WWW:
http://www.malyujezd.cz/informace-o-obci/soucasnost/
OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE MALÝ ÚJEZD, JELENICE, VAVŘINEČ. Úřední deska
– Závěrečný účet obce Malý Újezd za rok 2011 – Oficiální stránky Obce Malý Újezd
[online] [cit. 2014-09-16] Dostupné z WWW: http://www.malyujezd.cz/urad-obce/urednideska/zaverecny-ucet-obce-maly-ujezd-za-rok-2011-283.html
OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE MALÝ ÚJEZD, JELENICE, VAVŘINEČ. Úřední deska
– Závěrečný účet obce Malý Újezd za rok 2012 – Oficiální stránky Obce Malý Újezd
[online] [cit. 2014-09-16] Dostupné z WWW: http://www.malyujezd.cz/urad-obce/urednideska/zaverecny-ucet-obce-maly-ujezd-za-rok-2012-386.html
OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE MALÝ ÚJEZD, JELENICE, VAVŘINEČ. Zprávy MF
Újezd [online] [cit. 2014-11-03] Dostupné z WWW:
http://www.denik.obce.cz/go/dokumenty/z_mf/rok_04/3_04/text3_04.htm
MONITOR. Mělník │ Monitor [online] [cit. 2015-01-05] Dostupné z WWW:
http://monitor.statnipokladna.cz/2011/obce/detail/00237051
69
MONITOR. Mělník │ Monitor [online] [cit. 2015-01-05] Dostupné z WWW:
http://monitor.statnipokladna.cz/2012/obce/detail/00237051
MONITOR. Mělník │ Monitor [online] [cit. 2015-01-05] Dostupné z WWW:
http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00237051
70
Přílohy
Příloha 1
Obrázek 8 Rozloha Malý Újezd a Mělník86
Příloha 2
Obrázek 9 Mapa obvodu obce s rozšířenou působností Mělník s vymezenými územími obcí87
86
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?cislotab=MOS+B01+ORP.97&kapitola_id=5&voa=tabulka&go_zobr
az=1&childsel0=1&verze=0
87
http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/melnik_s_nazvy_obci
71
Příloha 3
v tom obyvatelstvo celkem ve věku
Název obce
0-4
Malý Újezd
Mělník
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
51
68
62
1 099 953
753
61
55
47
68
121
88
54
65
47
63
55
35
16
892 1 149 1 288 1 450 1 692 1 391 1 344 1 118 1 308 1 389 1 379
789
577
20
7
450 325
v tom muži ve věku
Název obce
0-4
Malý Újezd
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
26
Mělník
30
33
37
22
26
29
62
50
28
32
26
31
23
13
5
10
1
558 508
388
468
602
670
772
850
704
641
567
648
644
615
347
213
151
95
v tom ženy ve věku
Název obce
0-4
Malý Újezd
Mělník
Název obce
Malý Újezd
Mělník
Název obce
Malý Újezd
Mělník
Název obce
Malý Újezd
Mělník
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
25
38
29
24
33
21
39
59
38
26
33
21
32
32
22
11
541 445
365
424
547
618
678
842
687
703
551
660
745
764
442
364
Celkem
983
19 346
Muži
484
9 441
Ženy
499
9 905
Tabulka 29 Věkové složení obyvatelstva obce Malý Újezd a města Mělník 88
88
zdroj: http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/vekove_slozeni_obyvatelstva_stc_kraje
72
10
6
299 230
Příloha 4
Obrázek 10 Mapa železničních tratí89
89
zdroj: http://www.cd.cz/assets/vnitrostatni-cestovani/mapa-site/mapa-trati/kjr-mapa-trati.pdf
73
Příloha 5
Obrázek 11 Statistické pokrytí vládního sektoru90
90
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2006/vladni-financni-statistika-9817
74
Příloha 6
Obrázek 12 Schéma rozdělení rozpočtového určení daní v letech 2013 až 201591
91
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Schemata_2013_Schema-rozdeleni-rozpoctoveho-urceni-dani-RUD-vletech-2013-az-2015.pdf
75
Příloha 7
Obrázek 13 Mapa posuzování kvality služeb92
92
PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe, str.266
76
Příloha 8
Dobrý den,
jsem studentkou posledního ročníku navazujícího studia na České zemědělské
univerzitě v Praze, obor Provoz a ekonomika.
V rámci studia píši diplomovou práci „Srovnání hospodaření obce Malý Újezd
a okresního města Mělníka“ (programovací období 2007-2013), jejíž součástí je i dotazník,
jehož cílem je zjistit zájem a spokojenost obyvatel s hospodařením obce.
Tímto bych Vás požádala o vyplnění krátkého, anonymního dotazníku na toto téma.
Děkuji
Barbora Bunešová
1. pohlaví
žena
muž
2. věk
0 - 25
26 - 40
41 – a více let
3. jsem obyvatelem
Vavřineč
Malý Újezd
Jelenice
4. bydlím zde
0 – 10let
11 – 30let
31 – a více let
5. zajímám se o hospodaření své obce
ano
spíše ano
spíše ne
ne
77
6. důvod případného nezájmu
nezajímá mě to
nemám na to čas
obec prosperuje a to mi stačí
pobývám zde málo času
jiný
důvod………………………..
7. odkud získáváte informace o rozpočtu?
z internetu
z úřední desky
odjinud………………………
8. znám rozpočtovou problematiku
ano
spíše ano
spíše ne
ne
9. vím, jaké příjmy obec má
ano
spíše ano
spíše ne
ne
10. vím, jaké výdaje obec má
ano
spíše ano
spíše ne
ne
11. vím, jestli je obec ztrátová/zisková
ano
spíše ano
spíše ne
ne
78
12. vím, jaké projekty byly obcí realizovány během posledníh let (2011-2013)
ano
spíše ano
spíše ne
ne
13. vím, z jakých zdrojů byly projekty financovány
ano
spíše ano
spíše ne
ne
14. obec zohledňuje při hospodaření potřeby obyvatelstva
ano
spíše ano
spíše ne
ne
15. jsem spokojen s vybaveností obce
ano
spíše ano
spíše ne
ne
16. jsem spokojen s hospodařením obce
ano
spíše ano
spíše ne
ne
79
Příloha 9
Dobrý den,
jsem studentkou posledního ročníku navazujícího studia na České zemědělské
univerzitě v Praze, obor Provoz a ekonomika.
V rámci studia píši diplomovou práci „Srovnání hospodaření obce Malý Újezd
a okresního města Mělníka“ (programovací období 2007-2013), jejíž součástí je i dotazník,
jehož cílem je zjistit zájem a spokojenost obyvatel s hospodařením obce.
Tímto bych Vás požádala o vyplnění krátkého, anonymního dotazníku na toto téma.
Děkuji
Barbora Bunešová
1. pohlaví
žena
muž
2. věk
0 - 25
26 - 45
46 – a více let
3. bydlím zde
0 – 10let
11 – 30let
31 – a více let
4. zajímám se o hospodaření svého města
ano
spíše ano
spíše ne
ne
5. důvod případného nezájmu
nezajímá mě to
80
nemám na to čas
město prosperuje a to mi stačí
pobývám zde málo času
jiný
důvod………………………..
6. odkud získáváte informace o rozpočtu?
z internetu
z úřední desky
odjinud…………………
7. znám rozpočtovou problematiku
ano
spíše ano
spíše ne
ne
8. vím, jaké příjmy město má
ano
spíše ano
spíše ne
ne
9. vím, jaké výdaje město má
ano
spíše ano
spíše ne
ne
10. vím, jestli je město ztrátové/ziskové
ano
spíše ano
spíše ne
ne
81
11. vím, jaké projekty byly městem realizovány během posledních let (2011-2013)
ano
spíše ano
spíše ne
ne
12. vím, z jakých zdrojů byly projekty financovány
ano
spíše ano
spíše ne
ne
13. město zohledňuje při hospodaření potřeby obyvatelstva
ano
spíše ano
spíše ne
ne
14. jsem spokojen s vybaveností města
ano
spíše ano
spíše ne
ne
15. jsem spokojen s hospodařením města
ano
spíše ano
spíše ne
ne
82

Podobné dokumenty

irsko příběh

irsko příběh Dále jsem nastoupil v místní Mikulčické firmě pana Šagáta jako zedník. Pracoval jsem společně s dalšími šikovnými zedníky mimo jiné na rekonstrukci budov Hodonínských kasáren. Velmi jsem se praktic...

Více

PP2 CZ 1

PP2 CZ 1 • Nejsou vhodné pro vrtání do klikov˘ch hfiídelÛ • Vyrobeno dle normy BS 328 : part 1986

Více

573 kB

573 kB se sousedovým psem. Pamatuji se, jak jsme ho cestou do školky s matkou potkávali v úzké ulici před hlavním vchodem, a tento pes vždy, když kolem nás procházel, nahlas štěkal. Matka mi tehdy poradil...

Více

Umístěné pod omítkou ale vždy přístupné k

Umístěné pod omítkou ale vždy přístupné k po celé ČR a SR. V nedávné době jsme otevřely tyto nové pobočky: Kyjov, Nymburk, Rakovník, Prachatice, a Přerov.

Více

up_malenovice_zm2_sea

up_malenovice_zm2_sea rozvoje na úrovni kraje, jež specifikuje strategické cíle, opatření a rozvojové aktivity Moravskoslezského kraje, které bude kraj ve své samostatné působnosti podporovat. Program rozvoje Moravskosl...

Více

MAĎARSKO SLOVINSKO

MAĎARSKO SLOVINSKO více jak 9 druhů saun – aromatická parní sauna, finská kamenná sauna, bylinná sauna, infračervená sauna a venkovní finská sauna. Typy saunovacích kabin se liší zejména rozdílnou teplotou a vlhkostí...

Více