4 Trailer EBS E1

Komentáře

Transkript

4 Trailer EBS E1
Trailer EBS E1
Elektronický brzdový systém pro přívěsy
Trailer EBS E1
Elektronický brzdový systém pro přívěsy
Popis systému
Edice 2
Tato publikace není obnovována.
Nové verze jsou dostupné na Informu od
www.wabco-auto.com
© 2009 WABCO
Práva dodatku jsou rezervována.
Verze 1/07.2008(cs)
815 150 093 3
Trailer EBS E1
Zkratka
4S/3M
4 snímače/3 modulátory
ABS
(angl. Anti-Lock Braking System); protiblokovací systém
ADR
(franc. Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route);
Evropská dohoda o silniční přepravě nebezpečného zboží
AZR
Automatický zátěžový regulátor brzdné síly
BO
Vlastnosti vozidla při jízdě do zatáčky
BVA
Indikátor opotřebení brzdového obložení
CAN
(angl. Controller Area Network); asynchronní, sériový sběrnicový systém k síťovému připojení
řídicích jednotek motorových vozidel
DIN
(něm. Deutsches Institut für Normung); Německý normalizační ústav
EBS
(angl. Electronic Braking System); elektronický brzdový systém
ECAS
(angl. Electronically Controlled Air Suspension); elektronicky řízené pneumatické pérování
ECU
(angl. Electronic Control Unit); elektronická řídicí jednotka
EEPROM
(angl. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory); elektronicky mazatelná,
programovatelná paměť, která svůj obsah udržuje i bez nutnosti přívodu napájecího napětí
EOL
(angl. End Of Line); konečná přejímka vozidla / konec zkoušky vozidla
EPDM
Etylen-Propylen-Dien-Kaučuk
EU
Evropská unie
GGVS
(něm. Gefahrengut-Verordnung Straße); vyhláška o silniční přepravě nebezpečného nákladu
ILS
(něm. Integrierte Liftachs-Steuerung); integrované řízení zvedací nápravy
IR
Individuální regulace
ISO
(angl. International Organization for Standardization); Mezinárodní normalizační organizace
ISS
(angl. Integrated Speed Switch); integrovaný rychlostní spínač
IVTM
(angl. Integrated Vehicle Tire Monitoring system for commercial vehicles); systém sledování tlaku v
pneumatikách užitkových vozidel
LACV-IC
(angl. Lift Axle Control Valve, impulse-controlled); impulsově řízený ventil zvedací nápravy
MAR
(něm. Modifizierte Achs-Regelung); modifikovaná nápravová regulace
MSR
(něm. Modifizierte Seiten-Regelung); modifikovaná stranová regulace
ODR
(angl. Operating Data Recorder); paměť provozních dat
PC
(angl. Personal Computer); osobní počítač
4
Trailer EBS E1
PEM
(angl. Pneumatic Extension Module); nástavbový pneumatický modul
PIN
(angl. Personal Identification Number); osobní identifikační číslo
PREV
(angl. Park Release Emergency Valve); bezpečnostní ventil uvolnění parkovací brzdy
RSS
(angl. Roll Stability Support); podpora příčné stability (pro užitková vozidla)
RTR
(angl. Reset To Ride); vozidlo při jízdě rychlostí > 2 km/h nastaví opět správnou jízdní výšku
SHV
(angl. Select High Ventil); ventil pro výběr vyššího tlaku
SLV
(angl. Select Low Ventil); ventil pro výběr nižšího tlaku
StVZO
(něm. Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung); Vyhláška o provozu na pozemních komunikacích
Spolkové republiky Německo
TCE
(angl. Trailer Central Electronics); centrální řídicí elektronika pro přípojná vozidla
TEBS
(angl. Electronic Braking System for Trailers); elektronický brzdový systém pro přípojná vozidla
TH
(angl. Traction Help); pomoc při rozjezdu
TÜV
(něm. Technischer Überwachungsverein); Technický kontrolní ústav
USB
(angl. Universal Serial Bus); sériové sběrnicové rozhraní určené k připojení externích zařízení k
počítači
VCS
(angl. Vario-Compact-System); systém ABS pro přípojná vozidla
5
Trailer EBS E1
Soupis poznámek
1 Použité symboly
9
2 Bezpečnostní pokyny
10
3 Systém TEBS E1 – úvod
11
4 Systém
13
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
Struktura systému
Popis brzdové soustavy a systému vzduchového pérování přípojného vozidla
Brzdový systém
Vzduchové pérování
13
13
15
17
4.2
Konfigurace
19
5 Součásti
25
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
Popis součástí brzdové soustavy
Modulátor TEBS E 480 102 ... 0
Pneumatický nástavbový modul (PEM)
Reléový ventil EBS 480 207 001 0
Reléový ventil ABS 472 195 037 0
Snímače ABS 441 032 578 0/441 032 579 0
Tlakové snímače
Digitální indikátory opotřebení
Integrovaný systém monitorování tlaku v pneumatikách (IVTM)
Centrální elektronika přípojného vozidla (TCE) 446 122 001 0
25
25
27
27
28
28
29
30
31
32
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
Popis součástí systému vzduchového pérování
Modulátor TEBS E 480 102 ... 0
Elektronicky řízené vzduchové pérování; externí ECAS 446 055 066 0
SmartBoard 446 192 110 0
32
33
33
36
6 Popis funkcí
6
38
6.1
Elektropneumatická funkce
38
6.2
Pneumatická redundance
39
6.3
Elektrická/elektronická struktura systému
39
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
Funkce brzd
Volba požadované hodnoty
Regulace tlaku
Automatická zátěžová regulace brzdné síly (AZR)
Roll Stability Support (RSS)
Antiblokovací brzdový systém (ABS)
41
41
41
42
45
47
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
Popis funkcí GIO
Úvod GIO
Elektronická regulace výšky (ECAS)
Spínač výšky vyklápění
Ovládání zvedacích náprav
Rychlostní spínač (ISS 1 a ISS 2)
47
47
49
55
56
59
Soupis poznámek
Trailer EBS E1
6.5.6
6.5.7
6.5.8
6.5.9
6.5.10
6.5.11
6.5.12
6.5.13
6.5.14
6.5.15
6.5.16
6.5.17
6.5.18
6.5.19
6.5.20
6.5.21
6.5.22
6.5.23
6.5.24
6.5.25
6.5.26
Externí snímač zatížení nápravy
Dynamické řízení rozvoru kol
Spínač „Nucené spuštění“
Indikátor opotřebení brzdového obložení (BVA)
Napájení diagnostiky/telematiky na GIO 5
Brzda finišeru s mechanickým nebo 2-pólovým bezdotykovým spínačem
Externí snímač požadovaného tlaku
Mechanické pérování
Signál ABS aktivní
Signál RSS aktivní
Rychlostní signál
Trvalé plus 1 a 2
Externí ECAS (pouze u verze Premium)
Volně konfigurovatelné funkce
Napájení baterií
Funkce uvolnění brzdy
Funkce uvolnění
Uzamknutí řiditelné nápravy
Výstraha proti překlopení
SmartBoard
IVTM
60
60
67
67
68
69
72
72
73
73
74
74
75
75
75
76
76
77
78
78
80
6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
Ostatní funkce (interní funkce ECU)
Počítadlo kilometrů
Servisní interval
Počítadlo provozních hodin
Výstup dat o zatížení nápravy
81
81
82
82
82
6.7
6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4
Paměť provozních dat (ODR)
Historická data
Paměť jízd
Histogram
Záznamník událostí
83
83
84
84
85
7 Pokyny k obsluze
7.1
Ovládání vzduchového pérování (ECAS)
8 Pokyny pro servis
86
86
89
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
Diagnostika CAN
Diagnostika přes ISO 7638: rozhraní pro motorová vozidla a přívěsy
Diagnostika přes externí diagnostickou zásuvku
Schémata GIO /Vytvoření parametrové sady
89
89
90
90
8.2
Servis
98
9 Návod k montáži
101
9.1
Všeobecné údaje k modulátoru TEBS E
101
9.2
Instalace do vozidla
102
9.3
Montáž a upevnění kabelů
104
9.4
Popis řídicích jednotek
109
7
Trailer EBS E1
Soupis poznámek
9.4.1
Označení přípojek modulátoru TEBS E
110
9.5
9.5.1
Trubky / hadice
Montážní pokyny: „Šroubová spojení RAUFOSS“
112
115
9.6
Montáž senzoru výšky
116
9.7
Předpis pro montáž RSS
118
10 Příloha
10.1
Pneumatická připojení pro TEBS E
121
10.2
TEBS E – osazení pinů
123
10.3
Přehled kabelů
125
10.4
Vlastnosti / funkce GIO modulátoru TEBS E
130
10.5
Schémata GIO
132
10.6
Brzdová schémata
150
Index
8
121
162
Použité symboly
1
Trailer EBS E1
1
Použité symboly
Nebezpečné Bezprostřední přítomnost nebezpečných situací, které mohou při nedodržení
bezpečnostních upozornění způsobit těžké zranění nebo usmrcení osob.
Varování
Možné nebezpečné situace, které mohou při nedodržení bezpečnostních
upozornění způsobit těžké zranění nebo usmrcení osob.
Výstraha
Možné nebezpečné situace, které mohou při nedodržení bezpečnostních
upozornění způsobit lehké nebo středně těžké zranění osob.
Důležité informace, upozornění, případně doporučení, která je nutno
bezpodmínečně dodržet.
Odkaz na informace, tiskoviny apod. umístěné v síti Internet
Aktualizace Trailer EBS E1
• Výčet novinek
– Krok činnosti
Výsledek činnosti
9
2 Trailer EBS E1
2
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
•
•
Tento dokument si pečlivě prostudujte. Bezpodmínečně dodržujte veškeré
pokyny, upozornění a bezpečnostní informace. V opačném případě může dojít
k újmě na zdraví osob nebo k vzniku věcných škod. Společnost WABCO
poskytuje záruku na bezpečnost, spolehlivost a výkon svých výrobků a systémů
pouze v případě důsledného dodržení všech informací uvedených v tomto
dokumentu.
Práce na vozidle smí provádět pouze povolané, vyškolené a řádně
kvalifikované osoby.
Bezpodmínečně dodržujte požadavky a pokyny výrobce vozidla.
Dodržujte bezpečnostní předpisy provozovatele, jakož i místní národní předpisy.
Pokud je to nutné, používejte vhodný ochranný oděv.
Pracoviště musí být suché, dostatečně osvětlené a větrané.
Nebezpečí poranění!
• V případě přítomnosti osob v blízkosti vozidla může sešlápnutí pedálů způsobit
vážnou zdravotní újmu.
Před sešlápnutím pedálů proto učiňte bezpečnostní opatření dle postupu níže:
– Zařaďte neutrální rychlostní stupeň a aktivujte ruční brzdu.
– Zajistěte vozidlo proti pohybu vložením klínů pod kola vozidla.
– Na volant umístěte viditelné upozornění obsahující informaci o skutečnosti,
že na vozidle probíhají práce a je proto zakázáno sešlápnout pedály.
• Před zahájením činnosti na vozidle, zejména při spuštěném motoru, svlékněte
vázanku, volné oblečení, náramky apod. Dlouhé vlasy schovejte pod vhodnou
pokrývku hlavy. Nedotýkejte se pohyblivých součástí a dbejte, aby do kontaktu
s nimi nepřišly ani vlasy.
Nebezpečí požáru!
• Používejte výhradně uzemněné svítilny.
• Hořlavý materiál (textilie, papír apod.) nepřibližujte k výfukové soustavě.
• Na pracovišti nekuřte.
• Zkontrolujte bezvadný stav izolace a upevnění všech elektrických vedení.
10
Systém TEBS E1 – úvod
3
Trailer EBS E1
3
Systém TEBS E1 – úvod
Ve 3. čtvrtletí roku 2008 byl aktualizován elektronický brzdový systém TEBS E
takzvaná aktualizace TEBS E1.
K snazšímu porozumění naleznete v tomto dokumentu přehled všech novinek,
které aktualizace TEBS E1 přináší celému systému, jednotce SmartBoard a rovněž
aktualizovanému diagnostickému programu (v. 1.03).
Přizpůsobení současnému systému TEBS E
Při použití nové diagnostiky E1 (TEBS E V1.03) vyžaduje točnicový přívěs s
mechanickým pérováním už jen jeden výškový senzor.
V případě použití návěsu s konfigurací ABS 4S/2M+1M lze nastavit též nápravy e
a f jako nápravy vlečené.
4 a 5ti nápravové návěsy lze použít též v konfiguraci 4S/2M.
Rozšíření funkcí
• Pomoc při rozjezdu
• Pomoc při manévrování
• Nucené spuštění
• Ovládání zvedací nápravy
• Spínač jízdní výšky a výšky vyklápění
• Zvedání a spouštění
• 2-bodová regulace (s připojením externího systému TECAS)
• ECAS: K zvedání a spouštění lze využít tlačítek na GIO
• Brzda finišeru
• Výška vyklápění
Nové funkce GIO
• Podpora 2pólových bezdotykových spínačů pro silniční finišer a vyklápěcí výšku
• Funkce uvolnění brzdy
• Funkce uvolnění
• Ovládání řízené nápravy
• Výstraha proti překlopení
• Volně nastavitelné funkce
• Jízdní výška II (normální výška II pro různé výšky točnice)
• Pomoc při rozjezdu off road
Jednotka SmartBoard
• Rozšíření hlavní nabídky
• Zabudování spořiče obrazovky do displeje
• Displej Trailer Info
• Rozšířené funkce kontroly pneumatik
• Nastavení systému IVTM
• Rozšíření nabídky vzduchového pérování a zvedacích náprav
• Zobrazení náklonu vozidla
• Zadání tlaku a aktivace brzdy finišeru
• Ovládání volně nastavitelných funkcí GIO
• Aktivace funkce uvolnění
• Aktivace funkce uvolnění brzdy
• Kalibrace výstupních dat zatížení nápravy
11
3 Trailer EBS E1
•
•
Systém TEBS E1 – úvod
Trvalé odpojení automatické pomoci při manévrování
Trvalé odpojení funkce výšky vyklápění
Informace/publikace k jednotce SmartBoard
V síti Internet otevřete stránku www.wabco-auto.com => English.
Klikněte na produktový katalog INFORM => Index.
Do pole pro vyhledávání zadejte pojem SmartBoard.
Klikněte na tlačítko Start.
Novinky v diagnostickém programu TEBS E1
Aktualizace diagnostiky modulátoru TEBS E1 umožňuje nastavení parametrů výše
uvedených nových funkcí.
Popis veškerých novinek naleznete přímo v diagnostickém programu v položce ?
„Nápověda
Přehled verzí programu (Co je nového verze 1.03)“.
12
Systém
4
Trailer EBS E1
4
Systém
Provedení systému
Systém Trailer EBS E je elektronicky řízená brzdová soustava se zátěžovou
regulací brzdného tlaku a automatickým protiblokovacím systémem.
Přípojná vozidla vybavená touto brzdovou soustavou smí být provozována pouze
v kombinaci s tažnými vozidly s rozšířeným konektorem dle normy ISO 7638-1996
(sedmipólový; 24 V; tažná vozidla s datovou sběrnicí CAN) nebo v kombinaci
s tažnými vozidly s konektorem dle normy ISO 7638-1985 (pětipólový; 24 V; tažná
vozidla bez datové sběrnice CAN). Provedení musí být dokumentováno v
technickém průkazu vozidla (v SRN) pod číslem 33.
Oblast použití
Vozidla
• Jednonápravová a vícenápravová přípojná vozidla třídy O3 a O4 dle rámcové
směrnice ES 70/156/EHS, příloha II: vozidla se vzduchovým pérováním,
hydraulickým pérováním, mechanickým pérováním, s kotoučovými nebo
bubnovými brzdami.
Brzdové soustavy
• Brzdové soustavy s cizí akční silou a pneumatickým, popř. hydraulickopneumatickým přenosovým zařízením dle předpisů Zákona o provozu na
pozemních komunikacích SRN (StVZO) nebo 71/320/EG resp. směrnice
ECE-R13.
Jednoduché pneumatiky a dvojmontáž pneumatik
• U náprav vybavených snímačem otáček je nutné vždy na celé nápravě použít
pneumatiky stejného rozměru a pólová kola se stejným počtem zubů.
• Přípustný poměr mezi obvodem pneumatiky a počtem zubů pólového kola činí
≥ 23 a ≤ 39.
• V případě pólového kola s počtem zubů 100 a jmenovitým obvodem
pneumatiky 3250 mm činí maximální rychlost kola, kterou je schopno zpracovat
zařízení EBS, vKolo max ≤ 160 km/h.
4.1
Struktura systému
Tato kapitola obsahuje obecný přehled o funkcích a struktuře základních systémů.
4.1.1
Popis brzdové soustavy a systému vzduchového pérování přípojného vozidla
Se zavedením nového brzdového systému Trailer EBS E došlo ke značnému
zjednodušení systému pneumatického vedení a kabelů u brzdové soustavy a
systému vzduchového pérování přívěsu.
13
4 Trailer EBS E1
Systém
Obr. 4-1:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Brzdový systém a systém vzduchového pérování přívěsu
Napájecí napětí prostřednictvím konektoru ISO 7638
Brzdové řídící vedení
Plnící vedení
Napájení přes brzdové světlo prostřednictvím konektoru ISO 1185 (volitelné)
Pneumatická nástavbový modul (PEM)
Přepouštěcí ventil (zabudován v PEM)
Ventil ochrany proti přetížení / souběhu sil (zabudován v PEM)
Součásti provozní brzdy válců Tristop®
Válce Tristop®
Vzduchojem soustavy provozní brzdy
Vzduchojem systému pneumatického pérování
Ventil zvedání/spouštění
Červené tlačítko pro aktivaci parkovací brzdy
Černé tlačítko k uvolnění automatické / provozní brzdy
Měchy pérování
Ventil zvedací nápravy
Ventil vzduchového pérování
Snímače otáček ABS
Přívěsový modulátor EBS E
Brzdový rozváděč s integrovaným dvojitým odbrzďovacím ventilem (PREV
ventil)
Přípojné vozidlo je spojeno s tažným vozidlem pomocí obou spojkových hlavic -pro
plnicí tlak (3) a řídicí tlak (2). Řídicí tlak je veden přes ventil PREV (20)
k přívěsovému modulátoru EBS E (19). Na ventilu PREV se nachází červené
tlačítko (13) sloužící k aktivaci parkovací brzdy a druhé tlačítko (14) sloužící k
14
Systém
Trailer EBS E1
4
uvolnění provozní brzdy, která se při odpojení přípojného vozidla automaticky
aktivuje. Stlačený vzduch ze vzduchojemu proudí přes zpětný ventil, který je
integrovaný ve ventilu PREV, do nástavbového pneumatického modulu (PEM) (5).
PEM obsahuje následující funkce:
• přepouštěcí ventil k jištění tlaku v systému vzduchového pérování,
• ochranný ventil proti přetížení kolových brzd – při současné aktivaci provozní a
parkovací brzdy (tzv. ventil proti souběhu sil)
• rozdělení tlaku do systému vzduchového pérování, plnění „provozní brzdy“ a
plnění „pružinových válců“.
Modulátor systému Trailer EBS E aktivuje součásti provozní brzdy (8) válců
Tristop® (9). Ke snímání otáček kola jsou připojeny nejméně dva snímače otáček
ABS (18). Na PEM je dále umístěna zkušební přípojka pro měření aktuálního
brzdového tlaku. PEM plní zásobník vzduchu provozní brzdy plnicím tlakem
přicházejícím od ventilu PREV (10).
Modulátor systému Trailer EBS E je zásobován plnicím tlakem ze vzduchojemu
pomocí stejného vedení. Zásobník vzduchu pro vzduchové pérování (11) je plněn
přes přepouštěcí ventil, který je integrován do PEM. Přepouštěcí ventil má za úkol
při ztrátě tlaku v okruhu vzduchového pérování jistit tlak v okruhu provozní brzdy a
tak zabezpečit schopnost brzdění přípojného vozidla. Aby se zabránilo poškození
kolových brzd možným přetížením plynoucím ze souběhu sil ve válcích Tristop®,
je v PEM integrován ventil proti přetížení (7). Směrem od PEM je tlak rozdělován k
válcům Tristop® (9).
Parkovací brzdu lze aktivovat stisknutím červeného tlačítka (13). Tím dojde
k odvzdušnění pružinové části u válců Tristop® a vestavěná pružina tak může
aktivovat kolovou brzdu. Je-li při aktivované parkovací brzdě navíc použita
provozní brzda, proudí brzdný tlak přes ventil proti přetížení do pružinové části
válců Tristop® a snižuje proporcionálně v závislosti na brzdné síle, vyvinuté v
provozní brzdě, sílu v parkovací brzdě, aby nedocházelo ke sčítání sil.
Systém vzduchového pérování se skládá z ventilu vzduchového pérování (17) a
z ventilu pro zvedání/spouštění (12). Oba ventily jsou zásobovány plnícím tlakem z
PEM. Ventil vzduchového pérování reguluje jízdní výšku přípojného vozidla tak, že
mění množství vzduchu v měchách (15). Pomocí ventilu pro zvedání/spouštění lze
měnit výšku přípojného vozidla ručně, např. při nakládání nebo vykládání. Dále
může být zabudován ventil zvedací nápravy (16), který je ovládán modulátorem
EBS E v závislosti na zatížení vozidla. Ventil zvedací nápravy je také napájen
plnicím tlakem z PEM.
4.1.2
Brzdový systém
Soustava Trailer EBS E se skládá z těchto částí:
• brzdový rozváděč přívěsu s integrovaným dvojitým odbrzďovacím ventilem
(ventil PREV),
• elektropneumatická regulační jednotka s integrovanou řídicí jednotkou
(modulátor TEBS E s integrovanými tlakovými snímači a redundantním
ventilem),
• pneumatické a elektrické propojení jednotlivých součástí.
Tato konfigurace - pro typický návěs - je v závislosti na počtu snímačů otáček
označována jako systém 2S/2M nebo jako systém 4S/2M.
15
4 Trailer EBS E1
Systém
Obr. 4-2:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
16
Návěs s konfigurací 2S/2M
Napájecí napětí prostřednictvím konektoru ISO 7638
Brzdové řídící vedení
Plnící vedení
Napájení přes brzdové světlo prostřednictvím konektoru ISO 1185 (volitelné)
Modulátor TEBS E
Ventil PREV
Ochranný ventil proti přetížení
Vzduchojem
Senzory ABS
Systém
Obr. 4-3:
1
2
3
4
5
4.1.3
Trailer EBS E1
4
Točnicové přívěsy s konfigurací 4S/3M
Napájecí napětí prostřednictvím konektoru ISO 7638
Brzdové řídící vedení
Plnící vedení
Napájení přes brzdové světlo prostřednictvím konektoru ISO 1185 (volitelné)
Reléový ventil EBS k regulaci 2. nápravy
Vzduchové pérování
Konvenční vzduchové pérování
Konvenční vzduchové pérování se skládá z těchto součástí:
• ventil vzduchového pérování,
• měchy,
• otočný ventil zvedání/spouštění (volitelně vybaven funkcí Reset To Ride (RTR)),
• pneumatické a elektrické propojení jednotlivých součástí.
17
4 Trailer EBS E1
Obr. 4-4:
Systém
Konvenční vzduchové pérování s jednou zvedací nápravou jedním šoupátkovým ventilem s funkcí RTR
1
2
3
4
5
Napájecí napětí prostřednictvím konektoru ISO 7638
Brzdové řídící vedení
Plnící vedení
Napájení přes brzdové světlo prostřednictvím konektoru ISO 1185 (volitelné)
Otočný ventil zvedání/spouštění s funkcí RTR
Elektronicky řízené vzduchové pérování (ECAS)
Elektronicky řízené vzduchové pérování (ECAS) je obsaženo u systému TEBS E
pouze ve variantě Premium.
Systém ECAS se skládá z těchto součástí:
• měchy,
• jeden senzor výšky v případě návěsu,
• ECAS elektromagnetický ventil ,
• modulátor s integrovanou řídicí jednotkou; označovaná též jako „elektronická
řídicí jednotka (ECU)„ nebo pouze „elektronika“,
• externí ovládání (např. dálkové ovládán nebo systém SmartBoard ),
• integrovaný snímač tlaku v měších pro účely ovládání zvedacích náprav,
• pneumatické a elektrické propojení jednotlivých součástí.
Pomocí jednoho senzoru výšky a ECAS elektromagnetického ventilu lze realizovat
jednobodovou regulaci pro návěs.
18
Systém
Obr. 4-5:
1
2
3
4
5
6
7
8
4.2
Trailer EBS E1
4
Elektronicky řízené vzduchové pérování se zvedací nápravou
Napájecí napětí prostřednictvím konektoru ISO 7638
Brzdové řídící vedení
Plnící vedení
Napájení přes brzdové světlo prostřednictvím konektoru ISO 1185 (volitelné)
Senzor výšky
Modulátor TEBS E
Volitelná ovládací jednotka (např. systém SmartBoard)
Elektromagnetický ventil ECAS
Konfigurace
Systém Trailer EBS E podporuje následující konfigurace ABS :
2S/2M
• 2 snímače otáček ABS
• 1 modulátor TEBS E
Určeno pro 1nápravové až 3nápravové návěsy a přívěsy s centrálními nápravami,
se vzduchovým, hydraulickým nebo mechanickým pérováním.
U konfigurace 2S/2M jsou vždy jeden snímač ABS a jeden kanál pro regulaci tlaku
TEBS E spojeny do jednoho regulačního kanálu. Všechna zbylá kola (jsou-li na
vozidle) na jedné straně jsou řízena nepřímo.
Brzdné síly jsou regulovány na principu tzv. individuální regulace (IR). Přitom
působí na každou stranu vozidla brzdný tlak, který odpovídá vlastnostem vozovky
a brzdovému parametru.
19
4 Trailer EBS E1
Systém
2S/2M+SLV
• 2 snímače otáček ABS
• 1 modulátor TEBS E
• 1 Select Low ventil (SLV)
Určeno pro 1nápravové až 3nápravové návěsy a přívěsy s centrálními nápravami,
se vzduchovým, hydraulickým nebo mechanickým pérováním a jednou řízenou
nápravou.
Konfigurace 2S/2M+SLV je modifikací systému 2S/2M pro návěsy s řízenou
vlečenou nápravou.
V tomto případě je pomocí ventilu Select Low přiveden do brzdových válců řízené
nápravy vždy nižší z tlaků z obou regulačních kanálů, aby zůstala náprava stabilní i
v případě µ-Split (rozdílné hodnoty přilnavosti na pravé a levé straně silnice).
4S/2M
• 4 snímače otáček ABS
• 1 modulátor TEBS E
Určeno pro 2nápravové až 5nápravové návěsy a přívěsy s centrálními nápravami,
se vzduchovým, hydraulickým nebo mechanickým pérováním.
U konfigurace 4S/2M jsou na každé straně vozidla umístěny dva snímače ABS.
Také zde se stranová provádí regulace.
Brzdný tlak je stejný na všech kolech jedné strany vozidla .
Dvě kola snímaná na této straně jsou regulována na principu modifikované
stranové regulace (MSR). Směrodatné pro regulaci ABS je přitom kolo vozidla,
které se zablokuje jako první.
Pro obě strany vozidla je využíván princip individuální regulace (IR).
4S/2M+1M
• 4 snímače otáček ABS
• 1 modulátor TEBS E
• 1 reléový ventil ABS
• 1 Select High ventil (SHV)
Určeno pro 2nápravové až 5nápravové návěsy a 2nápravové a 3nápravové
přívěsy s centrálními nápravami, se vzduchovým, hydraulickým nebo
mechanickým pérováním.
Konfigurace 4S/2M+1M může být u návěsů s vlečenou řízenou nápravou použita
jako levnější varianta k systému 4S/3M.
Na řízené nápravě jsou umístěny dva snímače, jeden ventil Select High a jeden
reléový ventil ABS. Řízená náprava je přitom regulována na principu modifikované
nápravové regulace a další nápravy na principu individuální regulace (IR).
4S/3M
• 4 snímače otáček ABS
• 1 modulátor TEBS E
• 1 reléový ventil EBS
Určeno pro 2nápravové až 5nápravové točnicové přívěsy a 2nápravové až
5nápravové návěsy, popř. 2nápravové a 3nápravové přívěsy s centrálními
nápravami a vzduchovým pérováním.
Konfigurace 4S/3M se používá především pro točnicové přívěsy nebo návěsy s
řízenou vlečenou nápravou.
20
Systém
Trailer EBS E1
4
Na řízené nápravě jsou umístěny dva snímače a jeden reléový ventil EBS. Zde
probíhá nápravová regulace. Kolo na této nápravě, které jako první vykáže sklon k
blokování, dominuje regulaci ABS.
Regulace této nápravy probíhá dle principu modifikované nápravové regulace
(MAR) .
Na další nápravě se vždy použije jeden snímač ABS a jeden regulační kanál
systému TEBS E pro stranovou regulaci. Tato kola jsou regulována jednotlivě (IR).
Následující konfigurace ABS nejsou systémem TEBS E podporovány:
• 2S/1M
• 4S/4M
• 6S/3M
V posudcích Technických služeb (německá organizace) (TÜV EB 124.4E,
TÜV EB 123.8E, RDW-13R-0228) jsou znázorněny možné konfigurace snímačů
otáček ABS a modulátorů pro různá přípojná vozidla.
Posudek (atest)
V síti Internet otevřete stránku www.wabco-auto.com => English.
Klikněte na produktový katalog INFORM => Index.
Do pole pro vyhledávání zadejte pojem Expertise (Posudek).
Klikněte na tlačítko Start.
Nesnímané nápravy resp. kola mohou být řízena společně s přímo řízenými
nápravami resp. koly.
U vícenápravových agregátů se u jednotlivých náprav předpokládá přibližně stejná
přilnavost.
Nejsou-li všechna kola snímána, je nutné opatřit snímači otáček ABS nápravu/-y,
která/-é se zpravidla zablokuje/-í jako první.
Vícenápravové agregáty s pouze statickým vyrovnáním zatížení náprav je nutné
osadit tak (brzdové válce, délka brzdové páky apod.), aby kola všech náprav
dosáhla hranice zablokování pokud možno současně a aby přímo regulované kolo
nepřímo regulovalo maximálně dvě kola nebo jednu nápravu.
Konfigurace systému ABS pro návěsy, přívěsy s centrálními nápravami a točnicové přívěsy
Zvedací nápravy
Systém 2S/2M: Zvedací nápravy nesmějí být snímány.
Veškeré ostatní systémy s výjimkou točnicových přívěsů: Zvedací nápravy lze
snímat pomocí senzorů ABS e a f.
Řízené nápravy
Nápravy s nuceným řízením je třeba konfigurovat stejně jako tuhé nápravy.
Společnost WABCO doporučuje osazovat přípojná vozidla s řiditelnými nápravami
systémovou konfigurací 4S/3M, 4S/2M+1M nebo 2S/2M+SLV.
Při použití systémů EBS 2S/2M nebo 4S/2M je třeba při homologaci přípojného
vozidla provést zkoušky, kterými se zjistí, zda u přívěsu nedochází k nadměrnému
chvění či vybočování ze směru jízdy. V případě zkoušky protiblokovacího systému
nelze vyhodnotit reakce všech řízených náprav.
Je-li při aktivaci protiblokovacího systému nezbytné zvýšit stabilitu samoříditelné
nápravy, lze výstupní signál ISS přivést na magnetický ventil, který při vyšších
rychlostech uzamkne mechanizmus samoříditelné nápravy.
21
4 Trailer EBS E1
Systém
Doporučení pro montáž pro typy agregátů
Směr jízdy
Modulátor přívěsu
Dvoucestný ventil (SHV)
Ventil Select Low (SLV)
Reléový ventil EBS
Reléový ventil ABS
Přiřazení regulačních kanálů
(dle schémat zapojení č. 841 801 620 0 až 814 801 622 0)
Modulátor
Senzory
snímáno (přímá regulace)
nesnímáno (nepřímá regulace)
22
Systémová náprava
Řídicí elektronika
M
c, d
Hlavní náprava (ne zvedací)
IR/MSR
A/E
e, f
Řízená náprava (zvedací)
MAR
Z
e, f
Přídavná náprava (zvedací)
MSR
Systém
Trailer EBS E1
4
Návěsy a přívěsy s centrálními nápravami
23
4 Trailer EBS E1
Točnicové přívěsy
24
Systém
Součásti
5
Součásti
5.1
Popis součástí brzdové soustavy
Trailer EBS E1
5
Na následujících řádcích naleznete popis zásadních vlastností systémových
součástí brzdové soustavy.
5.1.1
Modulátor TEBS E 480 102 ... 0
Modulátor TEBS E 480 102 060 0
Systém TEBS E řídí a kontroluje elektropneumatickou brzdovou soustavu.
Reguluje tlaky v brzdových válcích až tří náprav, přičemž rozlišuje mezi oběma
stranami vozidla. Komunikace s motorovým vozidlem probíhá v případě rozšířené
zásuvky ISO 7638 (konektor 6 a 7) přes elektrické rozhraní přívěsu v souladu s
ISO 11992 (2003-04-15).
Modulátor TEBS E je v elektropneumatické brzdové soustavě instalován mezi
zásobník plnicího tlaku resp. ventil PREV (brzdový rozváděč přívěsu) a brzdový
válec. Disponuje dvěma pneumaticky nezávislými regulačními kanály, přičemž
každý kanál má jeden zavzdušňovací a jeden odvzdušňovací ventil a jeden tlakový
senzor, a také jedním společným redundantním ventilem a společnou řídící
elektronikou.
Požadované zpomalení vozidla se zjišťuje měřením pneumatického řídícího tlaku,
který přichází z tažného vozidla, pomocí integrovaného tlakového senzoru a
pomocí elektronického rozhraní pro přípojná vozidla (požadovaná hodnota
zpomalení přes CAN).
U vozidel s kritickou časovou charakteristikou (příčiny např. vozidlo bez CAN,
dlouhé přípojné vozidlo, více náprav přívěsu s velkými brzdovými válci) lze na
žlutou spojkovou hlavici umístit přídavný samostatný senzor požadovaného tlaku,
aby se zajistilo rychlejší zabrzdění.
Systém TEBS E disponuje integrovaným snímačem zatížení nápravy. Navíc lze
připojit samostatný snímač zatížení nápravy, umožní se tak např. použití tlakového
snímače s větším měřícím rozsahem pro hydraulické pérování. V závislosti na
zatížení vozidla je brzdná síla přizpůsobována (funkce rozdělení brzdné síly v
závislosti na zatížení vozidla).
Navíc jsou pomocí až čtyř snímačů otáček registrovány a vyhodnocovány rychlosti
kol. V situaci, kdy kolo vykazuje sklon k blokování, se tlak v brzdových válcích
prostřednictvím regulačního obvodu sníží.
Modulátor TEBS E disponuje elektrickou přípojkou pro reléový ventil ABS nebo
EBS. Přes tuto přípojku lze samostatně regulovat tlaky v brzdových válcích jedné
nápravy.
Plnicí tlak je snímán pomocí integrovaného tlakového snímače. Při hodnotě
plnicího tlaku pod 4,5 baru je řidič varován varovnou kontrolkou.
25
5 Trailer EBS E1
Součásti
K diagnostice systému TEBS E lze využít několik obousměrných datových rozhraní:
• dle ISO 11898 (CAN 5 V)
• dle ISO 11992 (CAN 24 V)
Komunikační rozhraní CAN dle normy ISO 11898 lze využít k připojení subsystémů,
jakými jsou např. IVTM, telematických systémů nebo jednotky SmartBoard.
Popis vlastností a funkcí GIO systému TEBS E naleznete v příloze.
Přehled variant
Modulátor je k dispozici v 10 variantách:
Standardní modulátor
480 102 030 0
PEM
Prefabrikované
šroubové spoje
---
---
480 102 031 0
480 102 032 0
---
480 102 033 0
---
480 102 034 0
Modulátor Premium
480 102 060 0
PEM
Prefabrikované
šroubové spoje
---
---
480 102 061 0
480 102 062 0
---
480 102 063 0
480 102 064 0
---
V příloze naleznete tabulku „Pneumatické přípojky systému TEBS E“.
Ve všech variantách jsou elektrické přípojky pro POWER a senzory ABS c a d
dodávány otevřené, tzn. bez ochranných krytek.
Bezpodmínečně prosím dbejte pokynů uvedených v kapitole „Montážní návod“ viz
kapitola 9 „Návod k montáži“, strana 101, informací uvedených v nabídkovém
výkresu č. 480 102 089 0 a kabely instaluje v souladu s pokyny uvedenými v
předpisu pro instalaci kabelů č. 449 000 000 0.
Nabídkový výkres/Předpisy pro instalaci kabelů
V síti Internet otevřete stránku www.wabco-auto.com => English.
Klikněte na produktový katalog INFORM => Product Number (Číslo výrobku).
Chcete-li vyhledat nabídkový výkres, zadejte do pole pro vyhledávání číslo
480 102 089 0; chcete-li vyhledat předpisy pro instalaci kabelů, zadejte do pole pro
vyhledávání číslo 449 000 000 0.
Klikněte na tlačítko Start.
26
Součásti
5.1.2
Trailer EBS E1
5
Pneumatický nástavbový modul (PEM)
Modulátor TEBS E s modulem PEM 480 102 063 0
Aby bylo možné snížit počet šroubových spojů a zjednodušit instalaci brzdového
systému TEBS E, byl vyvinut modul rozdělující tlaky, tzv. pneumatický nástavbový
modul (Pneumatic Extension Modul - PEM).
Tento PEM je dodáván společně s modulátorem TEBS E a má již integrovány
pneumatické nástrčné přípojky. Dodáváno je 6 variant s integrovanými nástrčnými
přípojkami (viz strana 25). Výhodou je integrace ventilu proti přetížení, který
zabraňuje sčítání brzdných sil od provozní a parkovací brzdy.
Integrována je i funkce přepouštěcího ventilu s omezeným zpětným prouděním.
Přepouštěcí ventil se uzavírá při tlaku 6 barů a jistí připojený okruh brzdové
soustavy při poklesu tlaku v okruhu vzduchového pérování. Zároveň zamezuje
úplnému vyprázdnění vzduchu z okruhu vzduchového pérování při delší jízdě
s kopce spojenou s velkou spotřebou vzduchu, při níž by mohlo dojít ke spuštění
vozidla na dorazy. Kromě toho jsou integrované pneumatické přípojky pro
vzduchojemy (brzdová soustava a vzduchové pérování), ventil vzduchového
pérování, ventil PREV, otočný ventil zvedání/spouštění s funkcí RTR, ventil
zvedací nápravy, ventil ECAS a 4 přípojky pro připojení na válce Tristop®.
Zkušební přípojka pro měření brzdného tlaku na straně 2.2 pod elektrickými
přípojkami snímačů ABS c & e a I/O na modulátoru EBS E je z konstrukčních
důvodů spojena s výstupy 2.2 (u systému TEBS D to byly výstupy 2.1).
Jednotku PEM a modulátor lze vyměnit zvlášť. Výměnný modul PEM má
katalogové číslo 461 513 002 0.
Aby bylo možné nabízet modulátor pro různé průměry vedení (trubek) plnícího
tlaku, byly zkonstruovány 4 různé varianty modulátoru s připevněnou jednotkou
PEM.
5.1.3
Reléový ventil EBS 480 207 001 0
Reléový ventil EBS se používá v elektropneumatickém brzdovém systému jako
regulační člen regulující brzdné tlaky na přední a zadní nápravě u točnicových
přívěsů nebo na 3. nápravě u návěsů.
27
5 Trailer EBS E1
Součásti
Součásti reléového ventilu EBS:
• taktovaný reléový ventil,
• integrovaný tlakový snímač
• integrovaný redundantní ventil
Elektrické ovládání a kontrola probíhá přes modulátor TEBS E.
5.1.4
Reléový ventil ABS 472 195 037 0
Reléový ventil ABS se používá v elektropneumatickém brzdovém systému jako
regulační člen k regulaci brzdných tlaků na 3. nápravě u návěsů. Elektrické řízení a
kontrola probíhá přes modulátor TEBS E. U této varianty odpadá vnitřní zpětný
ventil.
U generace TEBS E smí být použit pouze reléový ventil ABS 472 195 037 0, neboť
jsou pro něj nastaveny regulační funkce.
5.1.5
Snímače ABS 441 032 578 0/441 032 579 0
Sada snímačů ABS 441 032 921 2
K systému Trailer EBS se dodávají volitelně dva typy snímačů, které se odlišují
pouze délkou kabelů.
Při výměně snímačů se doporučuje použít sadu snímačů 441 032 921 2, popř.
441 032 922 2.
28
Součásti
5.1.6
Trailer EBS E1
5
Tlakové snímače
441 040 013 0 (stará verze)
441 040 015 0 (stará verze)
441 044 101 0
441 044 102 0
441 044 108 0 Tlakový snímač k měření absolutních hodnot
tlaku (používá se pouze u reléového ventilu EBS)
K modulátoru TEBS E lze pro vylepšení časové charakteristiky nebo pro snímání
tlaku v měchu pérování další nápravy připojit externí tlakový snímač.
Tlakový senzor lze použít i v případě opravy, dojde-li k výpadku snímače
požadovaného tlaku nebo snímače zatížení nápravy.
Tlakový snímač pro hydraulické pérování
Připojit lze hydraulické tlakové snímače s elektrickou přípojkou v provedení dle
normy DIN 72585 s bajonetem DIN. Pro připojení se používá kabel TEBS E
449 812 000 0. Tlakový snímač má k dispozici různé rozsahy měření
hydraulického tlaku (např. 100 nebo 250 barů). Pro připojení k modulátoru TEBS je
však důležitý elektrický, analogový výstup signálu s napětím 0 až 4,5 V.
Existuje několik výrobců, např. WIKA (model 894.24.540 s měřicím rozsahem
hydraulického tlaku 25 až 1 000 bar) nebo Hydrac (měnič měřeného tlaku
HDA 4400, měřicí rozsah 250 bar).
Vstupní hodnoty parametrů TEBS AZR je třeba vypočítat dle níže uvedeného
postupu:
Příklad:
Hydraulický tlak v měchu, prázdný = 50 bar
Hydraulický tlak v měchu, naložen = 125 bar
Hledají se hodnoty tlaků pro parametry AZR TEBS E pro prázdné i naložené
vozidlo.
Zadání:
Vyhledejte snímač hydraulického tlaku, který odpovídá měřenému rozsahu
125 barů.
Vybráno:
Tlakový snímač, hydraulický: 0 barů až 250 bar => 0,5 V až 4,5 V
Tlakový snímač WABCO, pneumatický; hodnota k porovnání: 0 barů až 10 bar
=> 0,5 V až 4,5 V
Výpočet poměru:
Měřený rozsah 250 bar „hydraulický“ / tlakový snímač WABCO EBS 10 bar
„pneumatický“ = 25 „hydraulický/pneumatický“
Výpočet:
Tlak v měchu prázdný
125 /250 bar * 10 bar = 5 bar
Tlak v měchu naložen
50 bar/250 bar * 10 bar = 2 bar
Zadání v diagnostice:
Tlak v měchu prázdný
2 bar
Tlak v měchu naložen
5 bar
29
5 Trailer EBS E1
Součásti
Je důležité znát hodnoty hydraulického tlaku stavy „prázdný“ a „naložen“ a poté
vypočítat správné výstupní hodnoty tlakových snímačů.
5.1.7
Digitální indikátory opotřebení
K řídicí jednotce ECU lze připojit až 6 indikátorů opotřebení kontrolujících stav
opotřebení kotoučových brzd.
Indikátory opotřebení (drát zasunutý do brzdového obložení) poznají na základě
přebroušení drátu (přerušení vodiče), kdy zbytková tloušťka brzdového obložení
dosáhla úrovně 2 mm (100% opotřebení).
30
Součásti
5.1.8
Trailer EBS E1
5
Integrovaný systém monitorování tlaku v pneumatikách (IVTM)
Kolový modul IVTM I – 960 730 001 0
Kolový modul IVTM II – 960 731 011 0
IVTM-ECU 446 220 013 0
Systém IVTM měří pomocí tlakových snímačů tlak v každé pneumatice a předává
naměřené hodnoty systému TEBS E.
Kolové moduly se připevňují kolovými maticemi k ráfkům a plastovou trubičkou
jsou připojeny k ventilům.
Systém IVTM je napájen i při vypnutém zapalování motorového vozidla. Spotřeba
elektrické energie je však velmi malá. To umožňuje, že data z kolových modulů
jsou přijímány i při vypnutém zapalování a jsou neustále k dispozici.
Když je přípojné vozidlo nově zapojeno a připojeno na napětí, může trvat až
15 minut, než se údaje ze všech kolových jednotek načtou. Vykazuje-li však
některé z kol příliš nízký tlak, vysílá kolový modul měřené hodnoty ihned. Hodnoty
měřené systémem IVTM jsou zobrazeny také na připojeném zařízení SmartBoard.
Naměřené hodnoty jsou dále v souladu s ISO 11992 (2003-04-15) přes rozhraní
CAN předávány motorovému vozidlu. Zde lze tyto informace zobrazit na displeji
přístrojové desky (v závislosti na výbavě tažného vozidla).
Systém IVTM je napájen z elektrické přípojky umístěné na modulátoru TEBS E.
31
5 Trailer EBS E1
Součásti
Zobrazení na zařízení SmartBoard
Funkce monitorování tlaku v pneumatikách byla v zařízení
SmartBoard značně rozšířena. Zařízení nyní podporuje i kolový
modul verze II. V případě již slabé baterie u některého kolového
modulu se na SmartBoard zobrazí upozornění.
Kromě něj se zobrazují též identifikační adresy jednotlivých
modulů a aktuální síla signálu (vysílaného z kolového modulu
k řídicí jednotce).
Při výměně kolového modulu lze SmartBoard použít i k nastavení
požadovaného tlaku a identifikačních adres jednotlivých kolových
modulů.
5.1.9
Centrální elektronika přípojného vozidla (TCE) 446 122 001 0
Před systém TEBS může být připojena centrální elektronika přípojného vozidla
(Trailer Central Electronic - TCE).
Elektrické napájení, přenos dat senzorů (kromě senzorů otáček a případně
namontovaného externího senzoru brzdového tlaku) a hlídání systému TEBS
probíhá přes TCE.
Všechny přídavné funkce, jako např. zvedací nápravy nebo ukazatel opotřebení,
lze připojit k jednotce TCE.
Mohou být použity všechny modulátory TEBS E.
Při uvedení do provozu se uvádí do provozu nejprve modulátor TEBS a teprve
poté jednotka TCE.
Popis systému TCE
V síti Internet otevřete stránku www.wabco-auto.com => English.
Klikněte na produktový katalog INFORM => Index.
Do pole pro vyhledávání zadejte slovo TCE.
Klikněte na tlačítko Start.
5.2
Popis součástí systému vzduchového pérování
Následující řádky obsahují popis nejdůležitějších vlastnosti součástí systému
vzduchového pérování.
32
Součásti
5.2.1
Trailer EBS E1
5
Modulátor TEBS E 480 102 ... 0
Modulátor TEBS E 480 102 060 0
Modulátor TEBS E reguluje a kontroluje pneumatické pérování s elektronickým
řízením.
Senzory výšky sdělují systému TEBS E aktuální výšku nástavby. Tato hodnota je
porovnána s požadovanou hodnotou a rozdíl je doregulován.
Lze připojit až dva magnetické ventily ECAS a jeden senzor výšky.
Systém TEBS E je vhodný k zapojení za elektronickou jednotkou TCE. Modulátor
je v tomto případě napájen přes zásuvku IN/OUT.
Při uvedení do provozu je nutné sdělit elektronice režim systému. Parametrováním
je možné pak toto nastavení dodatečně změnit.
5.2.2
Elektronicky řízené vzduchové pérování; externí ECAS 446 055 066 0
Externí elektronicky řízené vzduchové pérování pro případ výměny (aftermarket)
100 % funkčnost systému ECAS.
5.2.2.1 Elektromagnetické ventily ECAS
472 880 030 0 (ventil pro 1-bodovou regulaci výšky)
Pomocí elektromagnetického ventilu ECAS lze regulovat výšku jedné nebo více
náprav návěsu.
33
5 Trailer EBS E1
Součásti
472 905 114 0
Pomocí tohoto elektromagnetického ventilu ECAS lze regulovat výšku jedné či více
náprav návěsu a ovládat (zvedat/spouštět) jednu nebo dvě paralelně ovládané
zvedací nápravy.
Elektrické ovládání a kontrola probíhají přes systém TEBS E.
Dále je možná realizace funkce pomoci při rozjezdu s přidržením zbytkového tlaku.
463 084 100 0 (impulsové řízení)
Pomocí tohoto elektromagnetického ventilu ECAS lze u 3nápravových návěsů
použít zvedací nápravu k ovládání 3. nápravy pro účely dynamické regulace
rozvoru náprav.
Elektrické ovládání a kontrola probíhá přes systém TEBS E.
Pomoc při rozjezdu s přidržením zbytkového tlaku je možná.
5.2.2.2 Ovládací box ECAS
Pomocí ovládacího boxu může řidič nastavit výšku a ovládat zvedací nápravy.
34
Součásti
Trailer EBS E1
5
Ovládací boxy
Pro vozidlo:
Číslo výrobku
Sedlové přívěsy bez zvedací nápravy
446 156 021 0
Sedlové přívěsy se zvedací nápravou
446 156 022 0
Točnicové přívěsy
446 156 023 0
5.2.2.3 Dálkové ovládání ECAS 446 056 1.. 0
Dálkové ovládání ECAS 446 056 117 0
Pomocí dálkového ovládání může řidič nastavit výšku a ovládat zvedací nápravy.
5.2.2.4 Senzor výšky 441 050 100 0
Senzor výšky měří jízdní výšku u vozidel s pneumatickým pérováním. Naměřená
výška slouží jako vstupní veličina pro elektronicky řízené vzduchové pérování
(funkce ECAS). U vozidel s listovými pružinami je tímto senzorem měřena dráha
propružení, která je důležitá k zjištění zatížení nápravy.
U varianty Premium lze pro zjištění zatížení náprav u mechanicky pérovaných
přívěsů s točnou připojit dva senzory výšky.
5.2.2.5 Ventily vzduchového pérování
464 006 002 0, 464 006 102 0 se šroubením
464 006 100 0 bez šroubení s omezením výšky
464 006 201 0 se šroubením s omezením výšky
Ventil vzduchového pérování 464 006 002 0
Ventil vzduchového pérování reguluje jízdní výšku přípojného vozidla vybaveného
pneumatickým pérováním.
35
5 Trailer EBS E1
Součásti
5.2.2.6 Ventily zvedací nápravy (LACV)
463 084 031 0, 463 084 041 0 se šroubením; 463 084 042 0
Ventil zvedací nápravy 463 084 031 0
Pomocí elektrického ventilu zvedací nápravy lze s využitím systému Trailer EBS
automaticky (tzn. v závislosti na aktuálním zatížení) ovládat až dvě zvedací
nápravy.
Elektrické ovládání a kontrola probíhají přes systém TEBS E.
Dále je možná realizace funkce pomoci při rozjezdu s přidržením zbytkového tlaku.
463 084 010 0 (s vratnou pružinou)
2-okruhový ventil zvedací nápravy není vybaven bajonetovým připojením DIN. K
jeho připojení prosím použijte adaptér 894 601 135 2.
Pomocí tohoto 2-okruhového elektrického ventilu zvedací nápravy mohou být
systémem TEBS automaticky ovládány až dvě zvedací nápravy v dvouokruhovém
systému vzduchového pérování v závislosti na aktuálním zatížení nápravy.
5.2.3
SmartBoard 446 192 110 0
SmartBoard je zobrazovací a ovládací jednotka pro přípojná vozidla a je k dispozici
ve dvou provedeních:
446 192 110 0 pro přípojná vozidla (s integrovanou baterií)
446 192 111 0 pro přípojná vozidla ADR (bez baterie)
36
Součásti
Trailer EBS E1
5
Informace/tiskoviny k jednotce SmartBoard
V síti Internet otevřete stránku www.wabco-auto.com => English.
Klikněte na katalog výrobků INFORM => Index.
Do pole pro vyhledávání zadejte pojem SmartBoard.
Klikněte na tlačítko Start.
37
6 Trailer EBS E1
6
Popis funkcí
Popis funkcí
Tato kapitola popisuje funkce jednotlivých dílčích systémů, součástí a jejich
vzájemnou spolupráci.
6.1
Elektropneumatická funkce
Systém EBS E je elektricky zapojen přes pin 2 konektoru ISO 7638 (svorka 15).
Varování
Není-li konektor ISO 7638 připojen k motorovému vozidlu, nejsou k dispozici
regulační funkce ABS a EBS.
Následek: Blokování kol, riziko překlopení
– Na tuto okolnost vhodným způsobem upozorněte řidiče vozidla (např.
nálepkou, návodem k použití).
Při výpadku napájení přes konektor ISO 7638 může být brzdový systém napájen
přes volitelné napájení brzdového světla (24 N) – slouží jako bezpečnostní funkce.
V tomto případě jsou aktivní:
• regulace rozdělení brzdné síly dle zátěže (funkce AZR)
• systém ABS se „sníženými“ regulačními vlastnostmi
• výstup ISS aktivující otočný ventil zvedání/spouštění s funkcí RTR.
Všimněte si prosím, že napájení přes 24 N neumožňuje funkci „RSS“.
Dvě sekundy po zapnutí je proveden test systému EBS E, při kterém jsou magnety
slyšitelně krátce zapnuty a vypnuty.
Není-li test systému po zastrčení 7, popř. 5pólového konektoru ISO 7638 slyšitelný,
vyskytl se problém v napájení mezi tažným vozidlem a systémem TEBS E (svorky
15, 30, nebo uzemnění spirálového kabelu či napájecího kabelu k modulátoru
systému Trailer EBS).
Následek: Modulátor není napájen.
Řešení: Zkontrolujte, zda spirálovým a napájecím kabelem prochází proud a
zkontrolujte a zda je napětí na konektorech motorového vozidla (i pod zátěži).
Během procesu zapnutí může být funkčnost ABS omezena, neboť dynamická
zkouška snímačů ABS může proběhnout až po zahájení jízdy (v > 1,8 km/h).
Pro potřeby elektropneumatické regulace je při zahájení brzdění přiveden proud na
redundantní ventil, tím se odpojí pneumatický řídící tlak a plnící tlak se dostane
k vstupním (zavzdušňovacím) ventilům modulátorů. Tím je umožněna regulace
tlaku až do výše plnícího tlaku ve vzduchojemu.
Zadání požadované hodnoty pro systém Trailer EBS probíhá přednostně přes
elektrické rozhraní přívěsu podle ISO 11992 (stav 2003-04-15).
Není-li toto rozhraní k dispozici, získává se požadovaná hodnota brzdění přes
integrovaný snímač tlaku v modulátoru TEBS E. U vozidel s kritickou časovou
charakteristikou se provádí zjišťování požadované hodnoty pomocí přídavného
externího snímače brzdného tlaku umístěného v ovládacím vedení. Regulace tlaku
se provádí pomocí tlakového regulačního obvodu
s taktovanými reléovými ventily.
38
Popis funkcí
Trailer EBS E1
6
Aby mohly být brzdné síly přizpůsobeny různým stavům naložení vozidla, zjišťuje
se u vozidel se vzduchovým a hydraulickým pérováním zatížení nápravy pomocí
snímání tlaku v měchu pérování.
U mechanicky odpružených vozidel je stav zatížení zjišťován pomocí měření dráhy
propružení jedním nebo dvěma senzory výšky.
6.2
Pneumatická redundance
Při systémových chybách, které vyžadují částečné či úplné vypnutí celého systému,
je pneumatický řídicí tlak vpuštěn do otevřených zavzdušňovacích ventilů a
uzavřených odvzdušňovacích ventilů modulátorů, tak aby mohl být brzdný tlak
regulován čistě pneumaticky, přitom však bez ohledu na zatížení náprav (AZR).
Funkce ABS zůstává v provozu co možná nejdéle.
Řidiči je stav systému signalizován pomocí varovné kontrolky přes pin 5
konektorového spojení ISO 7638. Tato signalizace odpovídá platným zákonným
předpisům.
6.3
Elektrická/elektronická struktura systému
Podrobný popis zásuvek s osazením pinů naleznete v příloze tohoto popisu
systému.
Systém TEBS E je napájen pomocí zabezpečených vedení ze zásuvky ISO 7638
(svorka 15 a 30). Jištění je definováno podle ISO 7638.
Data jsou jednotkou TEBS E dále zpracovávána podle jejich významu a funkce. V
případě použití systému TEBS E za elektronickou jednotku TCE je systém Trailer
EBS E napájen přes konektor IN/OUT. Elektrické datové spojení s motorovým
vozidlem probíhá přes jednotku TCE podle ISO 11992. Trailer EBS E si s
jednotkou TCE vyměňuje data přes rozhraní podle ISO 11898. Data jsou jednotkou
TEBS E dále zpracovávána podle jejich významu a funkce.
Systém ECAS může být napájen pomocí baterie. K tomuto účelu je přiváděno
napětí přes vstup 24 N. Současné napájení přes brzdové světlo (24 N) není v této
konfiguraci možné.
Systém „Trailer EBS E s jednotkou TCE“ smí být provozován pouze pomocí
napájení ISO 7638.
Brzdový tlak přední, popř. zadní nápravy točnicového přívěsu nebo 3. nápravy
návěsu je regulován pomocí reléového ventilu EBS (4S/3M).
Snímač brzdného tlaku a 3/2cestný elektromagnetický ventil jsou integrovány do
reléového ventilu EBS. Snímač brzdného tlaku je napájen ze systému TEBS E.
Momentální hodnota brzdného tlaku na nápravě regulované reléovým ventilem
EBS je předávána modulátoru EBS v podobě analogového signálu.
Tlak ve 3. nápravě návěsu (vlečená náprava/řízená náprava) lze regulovat také
pomocí reléového ventilu ABS (4S/2M+1M).
Pro účely snímání zatížení nápravy je v modulátoru zabudován tlakový senzor s
pneumatickou přípojkou pro vedení tlaku z měchů pérování. Dodatečně lze připojit
samostatný snímač zatížení nápravy do některého na vstup GIO (GIO 1 nebo
GIO 3). V případě hydraulického pérování, viz kapitola 5.1.6 „Tlakové snímače“,
strana 29 je kvůli vyššímu tlaku nutné použít snímač tlaku s větším měřícím
rozsahem.
Dále jsou v modulátoru TEBS E integrovány snímač plnícího tlaku a dva snímače
brzdného tlaku.
39
6 Trailer EBS E1
Popis funkcí
Pro další systémy a funkce přípojného vozidla jsou k dispozici vstupy a výstupy.
Určité chyby systému jsou modulátorem TEBS E rozpoznány a uloženy v
diagnostické paměti chyb.
Optické varování o stavu přívěsu probíhá přes pin 5 konektoru ISO 7638 (varovné
zařízení) a současně přes elektrické rozhraní přívěsu podle ISO 11992
(2003-04-15).
Řidič je povinen kontrolovat správnou funkci varovného zařízení.
Sekvence varovného signálu při stálém napájení přes ISO 7638
Dle směrnice ECE R13 jsou přípustné dvě možnosti a lze je parametrovat pomocí
diagnostického zařízení.
Možnost 1
Vozidlo v klidu (stojí) :
Varovné zařízení (Varovná kontrolka) se po zapnutí zapalování rozsvítí.
Nebyla-li zjištěna žádná aktuální chyba, zhasne kontrolka po cca. 2 sekundách.
Byla-li zjištěna aktuální závada, např. chyba snímače, zůstane kontrolka svítit.
U neaktuální chyby snímače ABS, která byla uložena během poslední jízdy, se
vypne varovné zařízení (zhasne kontrolka) po dosažení rychlosti v > 7 km/h.
Při jízdě rychlostí v > 7 km/h:
Rozsvícení, resp. pokračující svícení výstražného zařízení v případě zjištění
aktuální závady.
Možnost 2
Varovné zařízení se zapne po zapnutí zapalování.
Nebyla-li rozpoznána žádná aktuální chyba, kontrolka po cca. 2 sekundách zhasne
a po dalších 2 sekundách se opět rozsvítí.
Varovné zařízení se vypne při rychlosti v ≥ 7 km/h.
Byla-li rozpoznána aktuální chyba, např. odtržení senzoru, zůstane varovné
zařízení zapnuté.
Sekvence varovného signálu při napájení přes ISO 1185/ISO 12098
Napájení přes ISO 1185 nebo ISO 12098 (brzdové světlo) slouží jako
bezpečnostní funkce, která má za úkol napájet důležité řídicí funkce při výpadku
napájení přes konektor ISO 7638.
V případě úplného výpadku konektoru ISO 7638 není možné varování přes pin 5.
Je-li spojení přes pin 5 neporušené, dojde k aktivaci varovného zařízení.
Sekvence varovného signálu při nespecifikovaných chybách podle směrnice ECE R13
Po zapnutí a testu varovného zařízení jsou nespecifikované chyby zobrazeny v
souladu se směrnicí ECE (servisní informace, jako např. opotřebení) blikáním
varovného zařízení. Kontrolka (varovné zařízení) zhasne, jakmile vozidlo překročí
rychlost 10 km/h. Byly-li zjištěny aktuální chyby, zůstává kontrolka (varovné
zařízení) zapnuta stále.
Diagnostika
Pro diagnostiku jsou určena dvě obousměrná datová rozhraní podle ISO 11992 a
ISO 11898. Slouží k připojení diagnostických zařízení, jako např. počítačové
diagnostiky systému TEBS E od společnosti WABCO. Druhé rozhraní CAN
40
Popis funkcí
Trailer EBS E1
6
(ISO 11898) lze použít k připojení dalších systémů a komponent, jako např.
jednotky SmartBoard nebo systému telematik (pro zjištění polohy a k předávání
informací o vozidle).
Další informace k tématu „diagnostika“: viz kapitola 8.1 „Diagnostika CAN“,
strana 89.
6.4
Funkce brzd
6.4.1
Volba požadované hodnoty
Požadovanou hodnotou se rozumí požadavek řidiče na brzdění.
Při provozu za tažným vozidlem vybaveným EBS se 7pólovým konektorem (ABS)
dle ISO 7638 dostává TEBS E požadovanou hodnotu přes rozhraní přívěsu (CAN)
z tažného vozidla EBS.
Za účelem co nejrychlejšího vytvoření brzdného tlaku v přípojném vozidle se vždy
přednostně používá požadovaná hodnota přes CAN (ISO 7638, kolík 6 a 7).
Není-li přes rozhraní přípojného vozidla žádná požadovaná hodnota k dispozici,
např. při vlečení přípojného vozidla tažným vozidlem vybaveným konvenční
brzdovou soustavou s 5pólovým konektorem (ABS) dle ISO 7638 nebo pokud
došlo k rozpojení rozhraní přípojného vozidla (CAN) u jízdní soupravy vybavené
EBS, je požadovaná hodnota zjišťována měřením řídicího tlaku pomocí senzoru
integrovaného v modulátoru TEBS E nebo pomocí přídavného externího senzoru
požadovaného tlaku.
Při překročení hodnoty ovládacího tlaku 0,3 bar se přepne redundantní ventil do
polohy „plnící tlak“ a začne brzdění EBS. Během brzdění se redundantní ventil
krátkodobě přepne zpět do polohy „ovládací tlak“ a pomocí integrovaných senzorů
skutečného tlaku se zkontroluje, zda je zde pneumatický tlak k dispozici.
Je-li zjištěno, že pneumatický tlak není k dispozici, přeruší se brzdění EBS a
zařízení se přepne na redundantní brzdění.
6.4.2
Regulace tlaku
Regulační tlakové okruhy přeměňují tlaky požadované funkcí AZR na tlaky do
brzdových válců.
Řídicí jednotka porovnává naměřené momentální skutečné tlaky na výstupu
reléových ventilů modulátorů s požadovaným tlakem.
Vyskytne-li se odchylka , je vyregulována pomocí aktivace zavzdušňovacích nebo
odvzdušňovacích ventilů.
Jakmile stoupne měřený plnicí tlak nad hodnotu 9,3 bar, vypne se regulace tlaku a
řízení ABS a dále je brzděno pouze v redundantním režimu.
Předstih: pneumatický a prostřednictvím sběrnice CAN
Diagnostický program TEBS E1 disponuje v okně parametrů TEBS-AZR možností
nastavit pneumatický a elektronický předstih:
Pod bodem „Předstih CAN“ se nastavuje předstih pro „elektrický požadovaný tlak“.
Pod bodem „Předstih pm“ se nastavuje předstih pro pneumatický požadovaný tlak.
Obě tyto hodnoty mohou být odlišné, neboť systém reaguje na vyšší požadovaný
tlak.
Lze tak například nastavit, aby přípojné vozidlo připojené za vozidlem brzděným
systémem EBS zahájilo brzdění dříve.
41
6 Trailer EBS E1
Popis funkcí
V grafu se zobrazuje pouze nastavení pneumatického předstihu pm.
6.4.3
Automatická zátěžová regulace brzdné síly (AZR)
Systém Trailer EBS obsahuje zátěžovou regulaci brzdné síly, přičemž rozlišuje
mezi návěsy resp. přípojnými vozidly s centrální nápravou a točnicovými přívěsy.
Aktuální stav zatížení je zjišťován pomocí hodnoty tlaku v měchu pérování,
hydraulického tlaku, vyhodnocením dráhy propružení nebo výpočtem z rozdílu
otáček kol, který je výsledkem rozdílných rychlostí kol na dvou nápravách,
opatřených snímači otáček.
Je-li tlak v měchu pérování menší než 0,15 bar, nebo je-li hodnota tlaku v měchu
nižší než 50 % parametrované hodnoty pro prázdné vozidlo, nastaví se
charakteristika zátěžové regulace na stav „naložen“.
Přenosová charakteristika v systému Trailer EBS E obsahuje maximálně čtyři body.
Počet použitých bodů přenosové charakteristiky (od tří do čtyř) lze zvolit pomocí
parametrování EOL.
Standardně se zadávají následující hodnoty:
Tlak na žluté
spojkové hlavici
pm[bar]
Vypočítané
zpomalení vozidla
Oblast
počátečního
tlaku
Oblast
opotřebení
Přechodová
oblast
Oblast
stability
p ≤ 0,7
0,7 < p ≤ 2,0
2,0 < p ≤ 4,5
4,5 < p ≤ 6,5
0%
při 2 bar
11,3 %
při 4,5 bar
38 %
při 6,5 bar
55 %
Vymodulování brzdného tlaku se snižuje v závislosti na zjištěném zatížení vozidla.
Cílem je dosáhnout zpomalení 55 % při všech stavech zatížení a při hodnotě tlaku
na žluté spojkové hlavici 6,5 bar.
42
Popis funkcí
Trailer EBS E1
6
Přenosová funkce brzdného tlaku v závislosti na ovládacím tlaku na žluté spojkové
hlavici (pm) je pro návěsy rozdělena do dvou oblastí:
Obr. 6-1:
Charakteristika pro návěsy
A Oblast počátečního tlaku
B Oblast stability
V tomto případě stoupne v oblasti počátečního tlaku pm = 0 bar až pm = 0,7 bar tlak
v brzdovém válci z 0 na 0,4 bar.
Při tlaku pm = 0,7 baru je dosaženo aktivačního tlaku kolové brzdy a vozidlo může
začít brzdit. Tento bod, tzn. bod aktivace brzdy přívěsu, je nastavitelný v rámci EG
pásma.
V dalším průběhu kopíruje brzdný tlak zatíženého vozidla přímku, která vede
výpočetní hodnotou pm = 6,5 baru.
V případě prázdného vozidla bude aktivační tlak vymodulován také při pm = 0,7 bar.
Poté se brzdný tlak v závislosti na zatížení vozidla redukuje.
43
6 Trailer EBS E1
Popis funkcí
Přenosová funkce pro točnicový přívěs je rozdělena do 4 oblastí:
Obr. 6-2:
A
B
C
D
Charakteristika pro točnicový přívěs
Oblast počátečního tlaku
Oblast opotřebení
Přechodová oblast
Oblast stability
Na konci oblasti počátečního tlaku jsou opět regulovány aktivační tlaky brzd, které
mohou být na jednotlivých nápravách také různé. V oblasti částečného brzdění
jsou tlaky upravovány s ohledem na optimalizaci opotřebení.
U točnicových přívěsů, např. s válci typu 24 na přední nápravě a typu 20 na zadní
nápravě se tlak na přední nápravě v závislosti na dimenzování soustavy mírně
snižuje a na zadní nápravě mírně zvyšuje. Docílí se tak – přesněji než s použitím
dříve používaného korekčního ventilu – rovnoměrného zatížení všech kolových
brzd.
V oblasti stability jsou tlaky regulovány podle využití adheze v závislosti na zatížení
náprav.
Zjištění zatížení náprav
Zatížení hlavní nápravy (náprava c, d) je vždy měřeno jedním senzorem, přičemž
jsou k dispozici následující možnosti:
• Měření tlaku v měchu pomocí snímače tlaku zabudovaného v modulátoru - platí
pro vzduchem odpružená vozidla.
• Měření tlaku vzduchového pérování pomocí externího tlakového senzoru - platí
pro vozidla vzduchem/hydraulicky pérovaná.
• Měření dráhy propružení pomocí snímače výšky - platí pro mechanicky
pérovaná vozidla.
Zatížení přídavné nápravy (náprava e, f) lze měřit pomocí senzoru, přičemž jsou k
dispozici následující možnosti:
• Měření tlaku vzduchového pérování pomocí externího snímače tlaku - platí pro
vozidla hydraulicky/vzduchem pérovaná.
• Měření dráhy propružení pomocí snímače výšky - platí pro mechanicky
pérovaná vozidla.
• Určení zatížení nápravy přes zjišťování prokluzu u systémů 4S/3M.
44
Popis funkcí
6.4.4
Trailer EBS E1
6
Roll Stability Support (RSS)
Funkce RSS využívá vstupní veličiny systému Trailer EBS, jako např. rychlosti kol,
informace o zatížení, požadované zpomalení vozidla a navíc v modulátoru EBS
integrovaný snímač příčného zrychlení.
Pomocí funkce RSS lze rozpoznat riziko překlopení vozidla způsobené razantním
odlehčením kol na vnitřní straně zatáčky po dosažení kritického příčného zrychlení.
Při překročení vypočítaného kritického příčného zrychlení přípojného vozidla jsou
prováděny časově omezené testovací přibrzdění s velmi nízkým brzdným tlakem.
Délka trvání a výše tlaku těchto testovacích přibrzdění jsou závislé na průběhu
příčného zrychlení.
Riziko překlopení je vyhodnocováno na základě reakce kol při tomto testovacím
brzdění.
Při rozpoznaném riziku překlopení dojde v přípojném vozidle alespoň na
individuálně regulovaných (IR) kolech na vnější straně zatáčky k brzdění vysokým
tlakem, za účelem snížení rychlosti vozidla a snížení příčného zrychlení, aby se
snížilo riziko překlopení, resp. zamezilo překlopení vozidla.
Citlivost funkce RSS lze nastavit v diagnostickém systému.
Brzdný tlak kol na vnitřní straně zatáčky zůstává v podstatě nezměněný. Pokud se
nejedná o nápravu MAR.
Regulace RSS se spouští v nebrzděném nebo částečně brzděném stavu vozidla.
Pokud řidič brzdí dostatečně silně (zpomalení větší než zpomalení RSS), regulace
RSS se nespustí.
Jestliže z motorového vozidla přijde během již probíhající regulace RSS do přívěsu
pneumatická nebo elektrická požadovaná hodnota brzdění, je od okamžiku, kdy
požadovaná hodnota z motorového vozidla překročí hodnotu regulace RSS,
regulace RSS přerušena a brzdný tlak v přívěsu je až do konce brzdění regulován
podle požadavku z motorového vozidla.
U nápravy MAR není z důvodů provedení systému možné, regulovat brzdný tlak
kol „uvnitř/vně“ zatáčky rozdílně.
Způsob společné regulace tlaku u kol nápravy e, f závisí na typu vozidla a na
konfiguraci systému ABS:
• U návěsů s vlečenou řízenou nápravou se konfiguracemi systému 4S/3M a
4S/2M+1M je náprava MAR zásadně brzděna nižším nebo stejným tlakem jako
v případě regulace ABS (stabilita v zatáčkách u adhezně řízených náprav).
To z důvodů provedení systému platí i pro 2S/2M+SLV.
• U točnicových přívěsů se systémovou konfigurací 4S/3M nebo u návěsů bez
vlečené řízené nápravy či přípojných vozidel s centrální nápravou se
systémovou konfigurací 4S/3M nebo 4S/2M+1M není při regulaci RSS v logice
ABS chování kola na vnitřní straně zatáčky zohledněno. Místo toho probíhá
regulace tlaku na nápravě MAR v závislosti na stavu vozovky (zadání
požadovaných hodnot).
Dokud je vnitřní kolo nápravy MAR ve stavu, kdy se nezvedá, je náprava MAR
brzděna stále nízkým tlakem, aby se zabránilo vzniku plochých míst na
pneumatice.
Jakmile je vnitřní kolo nápravy MAR ve stavu, kdy se zvedá, tzn. vykazuje sklon
k zablokování s nízkým tlakem, je tlak navýšen (až do velikosti plnicího tlaku) a
sice v závislosti na chování obou vnitřních kol a stavu zatížení.
Tlak vyregulovaný na nápravě MAR může být systémem ABS v případě potřeby
regulace na kole vně zatáčky snížen.
U vozidel s adhezně řízenou nápravou je funkce RSS povolená pouze ve spojení
s konfigurací systému 2S/2M+SLV (řízená náprava regulovaná přes ventil SLV)
45
6 Trailer EBS E1
Popis funkcí
nebo s konfigurací 4S/2M+1M, popř. 4S/3M EBS/ABS (řízená náprava s
regulovaná podle principu MAR).
V diagnostickém programu musí být zaškrtnuta možnost „Vlečená řiditelná
náprava“.
6.4.4.1 Klidová funkce
Při klidové funkci je stojící vozidlo brzděno pouze prostřednictvím redundantního
okruhu. Elektropneumatické řízení brzdného tlaku je deaktivováno.
Klidová funkce zamezuje nadbytečné spotřebě proudu v případě parkování vozidla
se zataženou parkovací brzdou a spuštěným zapalováním.
Při rozjezdu vozidla (v > 2,5 km/h) se funkce deaktivuje.
6.4.4.2 Funkce nouzového brzdění
Aby bylo možné vyvinout maximální možnou brzdnou sílu, je k dispozici funkce
nouzového brzdění.
Odpovídá-li požadavek na brzdění (elektrický nebo pneumatický) od řidiče více než
90 % plnicího tlaku, který je k dispozici, nebo hodnotě > 6,4 bar, tedy dochází-li k
prudkému brzdění, dojde ke skokovému zvýšení brzdného tlaku až na hodnotu
tlaku charakteristiky pro plně naložené vozidlo a až do případného zásahu
regulace ABS.
Funkce nouzového brzdění se opět vypne při poklesu požadavku na brzdění od
řidiče pod 70 % plnicího tlaku.
6.4.4.3 Zkušební režim
Aby bylo možné přezkoušet elektrické rozdělování brzdných tlaků u stojícího
vozidla, musí být elektronická brzdová soustava přepnuta do zkušebního režimu.
Přitom se vypne klidová funkce a funkce nouzového brzdění.
Pro aktivaci zkušebního režimu se musí zapnout zapalování při odvzdušněném
ovládacím vedení (soustava provozní brzdy ani parkovací brzda nesmí být
aktivovaná).
V tomto zkušebním režimu lze kontrolovat automatickou zátěžovou regulaci brzdné
síly v závislosti na tlaku na žluté spojkové hlavici a na aktuálním zatížení náprav,
resp. aktuálním tlaku v měchu pérování.
Jakmile se vozidlo uvede do pohybu, dojde k odblokování funkce klidového stavu a
nouzového brzdění.
Jakmile u točnicových přívěsů rychlost překročí 10 km/h provádí se rozdělování
brzdného tlaku podle kritérií prokluzu, případně dle tlaků měřených v obou
měchách pérování.
Nebezpečí
Odpojení pneumatických vedení může vést k uvedení vozidla do pohybu.
Nebezpečí poranění následkem uvedení vozidla do pohybu
– Přesvědčte se, zda je zatažena ruční brzda a zařazen neutrální rychlostní
stupeň.
– Zajistěte vozidlo proti pohybu pomocí klínů.
– Na volant umístěte viditelné upozornění obsahující informaci o skutečnosti, že
na vozidle probíhají práce a je proto zakázáno sešlápnout brzdový pedál.
Simulace stavu „Naloženo“:
Odvzdušněním nosných měchů pod tlak < 0,15 bar nebo odpojením
pneumatického vedení od modulátoru k nosným měchům lze u prázdného vozidla
simulovat stav „naložen“. Lze tak dosáhnout vymodulování plného brzdného tlaku.
V PC-diagnostice rovněž existuje možnost této simulace.
46
Popis funkcí
Trailer EBS E1
6
Po dokončení zkoušky je nutné vedení opět zapojit, případně naplnit nosné měchy
vzduchem.
6.4.4.4 Monitorování plnicího tlaku
Plnicí tlak v přípojném vozidle je monitorován systémem TEBS E.
Jestliže plnicí tlak klesne pod 4,5 bar, je řidič na tuto situaci varován rozsvícením
červené a žluté varovné kontrolky.
Při plnění brzdové soustavy kontrolky zhasnou, teprve když plnící tlak v přípojném
vozidle překročí hodnotu 4,5 bar.
Poklesne-li plnicí tlak v průběhu jízdy pod 4,5 bar, uloží se navíc tato skutečnost do
diagnostické paměti chyb.
6.4.5
Antiblokovací brzdový systém (ABS)
Regulační logika rozpozná z průběhů otáček kol, jestli jedno nebo více kol vykazují
„sklon k zablokování“, a rozhodne, zda sníží, přidrží nebo zvýší příslušný brzdný
tlak.
Pro logiku regulace ABS jsou vyhodnocovány pouze signály snímačů c, d a e, f.
Ve všech dalších konfiguracích lze k instalovaným modulátorům kromě brzdových
válců snímaných kol připojit i další brzdové válce od jiných náprav. Tato nepřímo
regulovaná kola však při sklonu k zablokování nedodávají řídící jednotce TEBS E
žádné informace. Proto ani nelze zaručit nezablokování těchto kol.
Hlavní náprava, která se musí vždy nacházet na zemi a nesmí být řízenou ani
vlečenou nápravou, je vždy osazena snímači c, d. Jsou-li použity zvedací nápravy,
smějí být vybaveny pouze snímači e a f. Vlečené nápravy nesmějí být v systému
4S/2M snímány.
Modul ABS je informován o stavu zvedacích náprav, což umožňuje vypnutí ABS
regulace snímané zvedací nápravy, když se tato zvedne.
Aby bylo dosaženo optimální funkce logiky ABS, je nutné parametrovat velikosti
použitých pneumatik. Je povolená odchylka od parametrovaných velikostí kol v
rozmezí + 15 % až - 20 %, týká-li se to rovnoměrně všech snímaných kol.
Jednotlivé kolo se smí odchýlit od parametrované velikosti kola nejvýše o 6,5 %.
6.5
Popis funkcí GIO
6.5.1
Úvod GIO
Modulátor systému Trailer EBS E disponuje ve provedení Standard 4 přípojkami
GIO, ve variantě Premium pak 7 přípojkami GIO.
Těmto přípojkám mohou být pomocí parametrování přiděleny různé funkce.
47
6 Trailer EBS E1
Obr. 6-3:
Popis funkcí
Modulátor Trailer EBS E – varianta Premium se 7 přípojkami GIO
U systému TEBS E1 jsou přípojky GIO lépe využity, tzn. že určité
spínací funkce byly integrovány do zařízení SmartBoard a mohou
být přes SmartBoard rovněž aktivovány. Tím byl vytvořen prostor
pro jiné aplikace.
Příklad: Má-li být funkce pomoci při rozjezdu aktivována trojitým
sešlápnutím brzdového pedálu, lze přípojku, která se uvolnila po
tlačítku pomoci při rozjezdu, využít k jiným účelům. Stejně tak
tomu je i v případě aktivace brzdy finišeru prostřednictvím
systému SmartBoard: odpadá nutnost použití přídavného spínače
a takto uvolněná přípojka lze využít k připojení jiné funkce.
Koncový stupeň GIO
Pomocí koncového stupně GIO lze zapnout zátěž (např. magnetické ventily,
kontrolky) nebo může být rozpoznáno sepnutí spínače na kostru.
Analogový vstup GIO
Pomocí analogového vstupu GIO mohou být načítány analogové signály (např.
snímače tlaku) nebo mohou být rozpoznány signály tlačítek.
Přes koncové stupně GIO jsou napájeny snímače.
Vstup GIO pro senzor výšky
Na vstupy GIO pro senzor výšky mohou být připojeny výškové senzory ECAS
sloužící jako snímače pro regulaci výšky nebo ke snímání dráhy propružení pro
zjištění zatížení nápravy u mechanicky pérovaných vozidel.
Všechny přípojky GIO mají nejméně jeden spínací výstup a jeden kontakt pro
uzemnění.
Oba zbývající piny jsou osazeny různě. Z toho vyplývá, že ne všechny funkce
mohou být realizovány na všech přípojkách.
Přes diagnostiku je zadáno standardní osazení (přednastavení) základních funkcí.
V následujících kapitolách jsou popsány funkce, které je možné realizovat.
Některé funkce jsou k dispozici vícekrát (např. ILS, ISS, trvalé plus).
Maximální zatížení proudem pro všechny spínací výstupy GIO činí 1,5 A.
48
Popis funkcí
Trailer EBS E1
6
Při určitých systémových chybách a/nebo při nedostatečném napájení (dosažení
hranice podpětí) jsou výstupy GIO deaktivovány.
Přes parametrování lze vybrat, jestli má být u některých funkcí kontrolováno, zda
na výstupu nedošlo k přerušení kabelu.
6.5.2
Elektronická regulace výšky (ECAS)
Výšku lze elektronicky regulovat pomocí připojení ventilu ECAS a příslušného
senzoru výšky.
V systému TEBS E je integrována 1-bodová regulace.
Se systémem Trailer EBS E používejte výhradně otočný snímač výšky WABCO
441 050 100 0.
Instalace nesprávného snímače výšky může vést k nesprávnému funkci.
Součást
Popis
Číslo
součásti
Senzor výšky
Princip úhlů
natočení
441 050 100 0 449 811 000 0
Páka
Připojení
Připojovací
kabel
441 050 718 2
K připojení k
nápravě
433 401 003 0
Pro 1-bodovou regulaci výšky jsou k dispozici následující dva ventily:
Součást
Popis
Číslo
součásti
Připojovací
kabel
Magnetický ventil ECAS
Ventil pro regulaci 472 880 030 0 449 445 000 0
výšky (pouze
zvedání/
spouštění)
49
6 Trailer EBS E1
Popis funkcí
Součást
Popis
Číslo
součásti
Připojovací
kabel
Magnetický ventil ECAS
Blok ventilů pro
regulaci výšky a
ovládání zvedací
nápravy; ventil
zvedací nápravy
je ovládán
impulzy.
472 905 114 0 2x
449 445 000 0
Vozidla s elektronicky řízeným vzduchovým pérováním
(pouze s TEBS E Premium):
K ovládání funkce zvedání a spouštění u elektronicky řízeného
vzduchového pérování lze použít dvě tlačítka:
• Jedno tlačítko slouží pro zvedání.
• Druhé tlačítko slouží pro spouštění.
Použití dvou tlačítek představuje snadný a cenově výhodný
způsob ovládání elektronického vzduchového pérování (ECAS).
2-bodová regulace s externím TECAS
U elektronického vzduchového pérování ECAS se používá několik způsobů
regulace:
• 1-bodová regulace: pro regulaci se využívá snímání výšky jedním výškovým
senzorem.
Použití: Pro běžný návěs nebo přívěs s centrální nápravou a vzduchovým
pérováním. Ovládání funkcí ECAS je integrováno do modulátoru Premium.
Jednotlivé komponenty systému ECAS se připojují přímo k modulátoru.
• 2-bodová regulace: pro regulaci se využívá snímání výšky dvěma senzory.
Použití: U točnicových přívěsů je na přední a zadní nápravě k dispozici vždy
jeden senzor. U návěsů je k dispozici vždy jeden senzor na pravé a jeden
senzor na levé straně vozidla přímo nad prostředním agregátem nápravy.
Funkce ECAS nejsou přímo řízeny modulátorem TEBS E, ale jejich řízení
přebírá externí řídicí jednotka systému ECAS.
Pro zjednodušení připojení k modulátoru TEBS E byla vyvinuta sada ECAS
(446 120 024 0). Tato sada obsahuje dva kabely pro výškové senzory, dva
připojovací kabely a řídicí jednotku pro 2-bodovou regulaci.
6.5.2.1 Regulace požadované výšky
Požadovaná výška je požadovaná hodnota vzdálenosti mezi rámem a nápravou
vozidla. Tato hodnota je zadávána pomocí kalibrace, parametrování nebo pomocí
ovládání (např. pomocí dálkového ovládání nebo zařízení SmartBoard).
Elektromagnetický ventil sloužící jako regulační člen se aktivuje a pomocí
zavzdušnění nebo odvzdušnění měchu pérování se aktuální výška dorovnána na
požadovanou výšku.
Děje se tak v těchto případech:
• Regulační odchylky mimo toleranční oblast
• Změna hodnoty, která určuje požadovanou výšku.
Narozdíl od konvenčního vzduchového pérování se reguluje nejen jízdní výška, ale
každá přednastavená výška. Tak je také výška, která je nastavena při nakládce
nebo vykládce, považována za požadovanou výšku a je jako taková regulována.
50

Podobné dokumenty

PREHLED UZITI KONSTRUKCI PODLE

PREHLED UZITI KONSTRUKCI PODLE ROPA HK……………………………………………………………………………………..SYLABY PŘEDNÁŠEK převažuje užití typu „stromkového“ v různých variantách (se sloupky resp. věšadly a systémy vzpěr tvaru „V“, případně s vaznicemi a stojatý...

Více

Čistá čp. 171, stavebně historický průzkum

Čistá čp. 171, stavebně historický průzkum trámu štítové stěny, vystupující z lepenice o cca 10 cm v nároží zhruba ve výšce horního ukončení oken. Stejně umístěný trám na levém konci obytné místnosti, skrytý již verandou, má ztesané boky a ...

Více

Therm 45 KD

Therm 45 KD Vhodný poměr směsi plynu se vzduchem a její promíchání zajišťuje mixer v součinnosti se speciální plynovou armaturou. Ta v sobě zahrnuje regulátor tlaku plynu, dva solenoidové blokovací ventily a p...

Více

10 Trailer EBS E1

10 Trailer EBS E1 Kostra „od-/zavzdušňovací ventil

Více

Nemoci přenášené komáry ve světě

Nemoci přenášené komáry ve světě Výskyt Jihoamerický kontinent, Trinidad a Střední Amerika (Theiler, Downs 1970). Vektoři Hlavní vektor ještě nebyl identifikován, ale bude jím pravděpodobně komár rodu Culex. Virus byl izolován z k...

Více

14 TKX,TX,TXZ-od 25-04-2006

14 TKX,TX,TXZ-od 25-04-2006 TN (dříve tzv. nulováním) nebo v sítích TT (dříve tzv. zemněním) a její připojení musí být dle ČSN 33 2180 provedeno tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední resp. nulovací vodič byl připojen (...

Více

therm 45 kd.a

therm 45 kd.a Vhodný poměr směsi plynu se vzduchem a její promíchání zajišťuje mixer v součinnosti se speciální plynovou armaturou. Ta v sobě zahrnuje regulátor tlaku plynu, dva solenoidové blokovací ventily a p...

Více

Trailer EBS D System Description (cs) 1/2

Trailer EBS D System Description (cs) 1/2 Ukazatel opotřebení brzdového obložení: D Generace ukládá do záznamového zařízení opotřebení v modulátoru údaje o dosažení meze opotřebení a výměně brzdových obložení. Historie zahrnuje počítadlo k...

Více

Funkce GIO - inform.wabco

Funkce GIO - inform.wabco 8.1 Bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 8.2 Údaje k modulátoru TEBS E. . . . . . . ....

Více