Série ZX - LIMASOFT sro

Komentáře

Transkript

Série ZX - LIMASOFT sro
,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
6pULH=;
.
Informace pro objednání
■ ýidla
Hlavice þidel (odrazové)
Optický systém
DifuznČ odrazový
Tvar paprsku
Bodový paprsek
ýárový paprsek
Triangulaþní mČĜení
Snímací dosah
Bodový paprsek
Rozlišení*1
Model
2 µm
ZX-LD40
100±40 mm
16 µm
ZX-LD100
300±200 mm
300 µm
ZX-LD300
40±10 mm
2 µm
ZX-LD40L
100±40 mm
16 µm
ZX-LD100L
300±200 mm
300 µm
ZX-LD300L
30±2 mm
0,25 µm
ZX-LD30V
40±10 mm
ýárový paprsek
ZX-LD30VL
*1. PrĤmČrování z 4096 mČĜení.
Hlavice þidel (pĜijímaþ -vysílaþ)
Optický systém
PĜijímaþ -vysílaþ
ŠíĜka mČĜení
Snímací dosah
prĤm. 1 mm
0 až 2000 mm
5 mm
0 až 500 mm
Rozlišení*1
4 µm
Model
ZX-LT001
ZX-LT005
10 mm
ZX-LT010
*1. PrĤmČrování z 64 mČĜení.
Zesilovaþe
Vzhled
Zdroj napájení
StejnosmČrný
Typ výstupu
Model
NPN
ZX-LDA11
PNP
ZX-LDA41
Poznámka: Kompatibilní spojení s hlavicí þidla.
PĜíslušenství (objednávejte samostatnČ)
Výpoþetní jednotka
Vzhled
PĜíslušenství SmartMonitor pro pĜipojení
þidla k osobnímu poþítaþi
Model
ZX-CAL
Vzhled
Název
Model
Jednotka komunikaþního rozhraní Ĝady ZX
ZX-SF11
Instalaþní software pro
þidla Ĝady ZX
ZX-SW11E
Boþní nástavce
Vzhled
Použitelné
pro hlavice
þidla
15
CD-ROM
Model
ZX-LT1001/
LT005
ZX-XF12
ZX-LT010
ZX-XF22
Kabel s konektory na obou koncích
(prodlužovací)
15 10,6
15
Délka kabelu
15
2,7
Model
1m
ZX-XC1A
4m
ZX-XC4A
8m
ZX-XC8A
9 m*1
ZX-XC9A
Množství
1
*1. Pouze pro použití s odrazovými þidly.
Technické údaje
■ Hlavice þidel (odrazové)
Položka
Model
Optický systém
ZX-LD40
ZX-LD100
ZX-LD300
DifuznČ odrazový
ZX-LD30V
Triangulaþní
ZX-LD40L
ZX-LD100L
ZX-LD300L
DifuznČ odrazový
Z3X-LD30VL
Triangulaþní
SvČtelný zdroj (vlnová délka) Polovodiþový laser s viditelným svČtlem, vlnovou délkou 650 nm a max. výkonem 1 mW; tĜída 2
Vzdálenost mČĜení
40 mm
100 mm
300 mm
30 mm
40 mm
100 mm
300 mm
30 mm
Rozsah mČĜení
±10 mm
±40 mm
±200 mm
±2 mm
±10 mm
±40 mm
±200 mm
±2 mm
Tvar paprsku
Bodový
Velikost paprsku*1
50-µm prĤm.
100-µm prĤm.
300-µm prĤm.
75-µm prĤm.
75 µm x 2 mm
150 µm x 2 mm 450 µm x 2 mm 100 µm x 1,8 mm
Rozlišení*2
2 µm
16 µm
300 µm
0,25 µm
2 µm
16 µm
Linearita*3
±0,2 % FS
(celý rozsah)
±0,2 % FS
±2% FS
(80 až 120 mm) (200 až 400
mm)
±0,2 % FS
(celý rozsah)
±0,2 % FS
(32 až 48 mm)
±0,2 % FS
±2% FS
(80 až 120 mm) (200 až 400
mm)
Teplotní charakteristika*4
±0,03 % FS/°C (KromČ modelĤ ZX-LD300 a ZX-LD300L, pro které platí ±0,1 % FS/°C.)
Okolní osvČtlení
žárovka: Max. 3000 l× (na stranČ pĜijímající svČtlo)
Okolní teplota
Provozní: 0 až 50°C, skladovací: −15 až 60°C (bez namrzání nebo kondenzace)
Okolní vlhkost
Provozní a skladovací: 35 % až 85 % (bez kondenzace)
ýárový
Izolaþní odpor
Min. 20 MΩ pĜi 500 V stejnosm.
Dielektrická pevnost
1000 V stĜíd., 50/60 Hz za 1 min
Odolnost proti vibracím
(zniþení)
10 až 150 Hz, 0,7 mm dvojitá amplituda 80 min ve smČrech X, Y a Z
Odolnost proti nárazu
(zniþení)
300 m/s2 tĜikrát v šesti smČrech (shora/zdola, zleva/zprava, zepĜedu/zezadu)
StupeĖ ochrany
IEC60529, IP50
ZpĤsob pĜipojení
Konektorem (standardní délka kabelu: 500 mm)
Hmotnost
(v zabaleném stavu)
300 µm
0,25 µm
±0,2 % FS
(celý rozsah)
IEC60529, IP40 IEC60529, IP50
IEC60529, IP40
PĜibližnČ 150 g
PĜibližnČ 250 g
PĜibližnČ 150 g
PĜibližnČ 250 g
Materiály
Pouzdro: PBT (polybutylen tereftalát), kryt: hliník,
þoþka: sklo
Pouzdro a kryt:
hliník, þoþka:
sklo
Pouzdro: PBT (polybutylen tereftalát), kryt: hliník,
þoþka: sklo
Pouzdro a kryt:
hliník, þoþka: sklo
PĜíslušenství
List s pokyny, štítek s upozornČním na laser (anglicky)
*1. Velikost paprsku: Velikost paprsku je definována jako 1/e2 (13,5 %) síly paprsku v jeho stĜedu (namČĜená hodnota). Nesprávná detekce mĤže nastat v pĜípadČ, pokud dochází
k mírnému rozptylu mimo definovaný bod a materiál v okolí snímaného pĜedmČtu odráží svČtlo lépe než snímaný pĜedmČt.
Rozlišení: Rozlišení je odchylka (±3σ) lineárního výstupu, je-li snímaþ pĜipojen k zesilovaþi ZX-LDA. (Rozlišení je mČĜeno se standardním referenþním pĜedmČtem (bílá keramika) v bodu mČĜení, zesilovaþ ZX-LDA je nastaven na prĤmČrování 4096x za periodu.) Rozlišení se udává s opakovanou pĜesností pro pevný obrobek a neudává pĜesnost
vzdálenosti. Rozlišení mĤže být nepĜíznivČ ovlivnČno silným elektromagnetickým polem.
*3. Linearita: Linearita se udává jako odchylka výstupu od ideální pĜímky pĜi mČĜení standardního referenþního pĜedmČtu. Linearita a hodnoty mČĜení se liší podle mČĜeného pĜedmČtu.
*4. Teplotní charakteristika: Teplotní charakteristika se mČĜí v bodu mČĜení, kdy þidlo a referenþní pĜedmČt (standardní referenþní pĜedmČt spoleþnosti OMRON) jsou zajistČny hliníkovým pĜípravkem.
Poznámka:
Vysoce odrazivé pĜedmČty mohou vést k nesprávné detekci zpĤsobené namČĜenými hodnotami mimo rozsah.
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
■ Hlavice þidel (pĜijímaþ -vysílaþ)
Položka
Model
ZX-LT001
ZX-LT005
ZX-LT010
Optický systém
PĜijímaþ -vysílaþ
SvČtelný zdroj (vlnová
délka)
Polovodiþový laser s viditelným svČtlem, vlnovou délkou 650 nm a max. výkonem 1 mW; tĜída 1
ŠíĜka mČĜení
1 mm prĤm.
1 až 2,5 mm prĤm.
5 mm
Vzdálenost mČĜení
0 až 500 mm
500 až 2 000 mm
0 až 500 mm
Nejmenší snímaný
pĜedmČt
8-µm prĤm. (neprĤsvitný)
8 až 50 µm prĤm.
(neprĤsvitný)
prĤm. 0,05 mm (neprĤsvitný)
Rozlišení*1
4 µm ---
4 µm 10 mm
0,1 mm prĤm. (neprĤsvitný)
Teplotní charakteristika 0,2 % FS/°C
Okolní osvČtlení
žárovka: Max. 3000 l× (na stranČ pĜijímající svČtlo)
Okolní teplota
Provozní: 0 až 50°C, skladovací: −25 až 70°C (bez namrzání nebo kondenzace)
StupeĖ ochrany
IEC60529, IP40
Délka kabelu
Pomocí speciálního prodlužovacího kabelu lze prodloužit až na 10 m.
Materiály
Pouzdro: Polyéter imid, kryt pouzdra: polykarbonát, kryt optiky: sklo
Utahovací moment
Max. 0,3 N⋅m
PĜíslušenství
TČsnČní pro nastavení optické osy, kabel pro pĜipojení zesilovaþe k hlavici þidla, list s pokyny
Tato hodnota je získána pĜevedením odchylky (±3σ) lineárního výstupu, která vznikne pĜipojením hlavice þidla k zesilovaþi, na šíĜku mČĜení.
PrĤmČrování z 64 mČĜení. Hodnota je 5 µm pro prĤmČr z 32 mČĜení.
Této hodnoty bude dosaženo, pokud nejmenší snímaný pĜedmČt pĜeruší svČtlo v blízkosti stĜedu šíĜky mČĜení 1 mm.
PrĤmČrování z 64 mČĜení. Hodnota je 5 µm pro prĤmČr z 32 mČĜení.
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
■ Zesilovaþe
PoložkaModel
ZX-LDA11
ZX-LDA41
Perioda mČĜení
150 µs
Možné nastavení poþtu mČĜení
pro prĤmČrování*1
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 nebo 4096
Teplotní charakteristika
PĜi pĜipojení k hlavici odrazového þidla: 0,01 % FS/°C,
PĜi pĜipojení k hlavici þidla pĜijímaþ -vysílaþ: 0,1 % FS/°C
Lineární výstup*2
4 až 20 mA/FS, max. zatČžovací odpor: 300 Ω, ±4 V (± 5 V, 1 až 5 V ), výstupní impedance: 100 Ω
Binární výstupy
(3 výstupy: HIGH/PASS/LOW)*1
OtevĜené kolektorové výstupy NPN, 30 V stejnosm., OtevĜené kolektorové výstupy PNP, 30 V stejnosm.,
max. 50 mA
max. 50 mA
Zbytkové napČtí: Max. 1,2 V
Zbytkové napČtí: Max. 2 V
Vstup vypnutí laseru, vstup
nulování údaje, þasovací vstup,
resetovací vstup
ZAPNUTO: Zkrat svorkou 0 V nebo 1,5 V a ménČ
ZAPNUTO: Napájecí napČtí zkratováno nebo do 1,5 V
VYPNUTO: OtevĜeno (svodový proud: max. 0,1 mA) VYPNUTO: OtevĜeno (svodový proud: max. 0,1 mA)
Funkce
Zobrazení namČĜené hodnoty, nastavení zobrazení hodnoty, úrovnČ svČtla a rozlišení, zmČna mČĜítka,
inverzní displej, režim vypnutého displeje, úsporný režim, zmČna poþtu zobrazovaných þíslic, podržení
vzorku, podržení špiþky, podržení nejnižší hodnoty, podržení mezi špiþkami, samoþinné podržení špiþky,
samoþinné podržení nejnižší hodnoty, režim intenzity, nulování údaje, poþáteþní reset, zpoždČní pĜi zapnutí,
zpoždČní pĜi vypnutí, jednorázový þasovaþ, nastavení odchylky a citlivosti, pĜepínaþ uchování/zachycení,
pĜímé nastavení prahové hodnoty, uþení polohy, dvoubodové uþení, automatické uþení, nastavení šíĜky
hystereze, þasovací vstupy, resetovací vstup, kontrola ohniska, výpoþty (A-B)*4, výpoþty (A+B)*4, vzájemná
interference*4, detekce poruchy laseru, nulovací reset pamČti, zamþení kláves
Zobrazované údaje
Zobrazované provozní údaje: Vysoký (oranžová), správný (zelená), nízký (žlutá), sedmisegmentový hlavní
displej (þervená), sedmisegmentový vedlejší displej (žlutá), laser zapnut (zelená), reset nuly (zelená), aktivní (zelená)
Zdroj napájení
12 až 24 V stejnosm. ±10 %, zvlnČní (špiþka-špiþka): max. 10 %
SpotĜeba proudu
max. 200 mA (s pĜipojeným þidlem)
Okolní teplota
Provozní: 0 až 50 °C, skladovací: −15 až 60 °C (bez namrzání nebo kondenzace)
Okolní vlhkost
Provozní a skladovací: 35 až 85 % (bez kondenzace)
Izolaþní odpor
Min. 20 MΩ pĜi 500 V stejnosm.
Dielektrická pevnost
1000 V stĜíd., 50/60 Hz za 1 min
Odolnost proti vibracím
(zniþení)
10 až 150 Hz, 0,7 mm dvojitá amplituda 80 min ve smČrech X, Y a Z
Odolnost proti nárazu
(zniþení)
300 m/s2 tĜikrát v šesti smČrech (shora/zdola, zleva/zprava, zepĜedu/zezadu)
StupeĖ ochrany
---
ZpĤsob pĜipojení
Pevný kabel (standardní délka kabelu: 2 m)
Hmotnost (v zabaleném stavu)
PĜibližnČ 350 g
Materiály
Pouzdro: PBT (polybutylen tereftalát), kryt: Polykarbonát
PĜíslušenství
List s pokyny
Rychlost odezvy lineárního výstupu se poþítá jako perioda mČĜení × (nastavený poþet mČĜení pro prĤmČrování + 1) (s pevnou citlivostí).
Rychlost odezvy binárního výstupu se poþítá jako perioda mČĜení × (nastavený poþet mČĜení pro prĤmČrování + 1) (s pevnou citlivostí).
*2. Výstup lze pĜepínat mezi proudovým a napČt’ovým výstupem pomocí pĜepínaþe v dolní þásti zesilovaþe.
*3. Nastavení lze provést pomocí funkce kontroly ohniska.
*4. Je vyžadována výpoþetní jednotka.
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
Technické údaje (typické)
Úhlová charakteristika (odrazová þidla)
Grafy úhlové charakteristiky udávají vztah mezi sklonem mČĜeného pĜedmČtu a chybou lineárního výstupu v bodu mČĜení.
Poznámka: SUS304 = nerezová ocel SUS304
● ZX-LD100
● ZX-LD40
Stranový sklon
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
3
+ sklon
− sklon
3
+ sklon
2
− sklon
10
5
0
0
−1
−5
−2
−2
−10
−3
3
−15
−4
−10 −8
−4
−10 −8
−20
−10 −8
−4
−2
0
2
4
6
8
10
−6
−4
−2
0
2
4
6
8
10
Úhel sklonu (°)
Úhel sklonu (°)
2
Chyba (% FS)
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
3
4
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
3
+ sklon
2
− sklon
5
0
0
−1
−1
−5
−2
−2
−10
−3
−15
−6
−4
−2
0
2
4
6
8
−4
−10 −8
10
Úhel sklonu (°)
−6
−4
−2
−2
0
0
2
4
6
8
−20
−10 −8
10
−6
−4
−2
0
1
4
Chyba (% FS)
Chyba (% FS)
Stranový sklon
+ sklon
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
3
+ sklon
2
− sklon
4
0
0
−1
−1
−2
−2
−2
−3
−3
−3
−4
−10 −8
−4
−10 −8
−4
−10 −8
2
4
6
8
10
−6
−4
−2
0
2
4
6
8
10
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
3
2
Chyba (% FS)
4
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
3
+ sklon
− sklon
20
15
1
5
0
0
0
−1
−1
−5
−2
−10
−3
−15
+ sklon
−3
−4
−10 −8
− sklon
−6
−4
−2
0
2
4
6
8
10
Úhel sklonu (°)
−4
−10 −8
−6
−4
−2
−4
−2
0
2
0
4
6
8
10
2
4
6
8
10
Úhel sklonu (°)
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
10
1
−2
−6
PĜedozadní sklon
4
2
+ sklon
Úhel sklonu (°)
PĜedozadní sklon
PĜedozadní sklon
10
− sklon
Úhel sklonu (°)
Úhel sklonu (°)
Chyba (% FS)
0
8
2
0
−2
6
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
3
−1
−4
4
1
1
−6
10
Úhel sklonu (°)
Stranový sklon
− sklon
2
Úhel sklonu (°)
● ZX-LD300L
2
8
+ sklon
Stranový sklon
3
6
Úhel sklonu (°)
− sklon
● ZX-LD100L
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
4
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
● ZX-LD40L
4
2
10
1
−4
−10 −8
−4
15
0
+ sklon
− sklon
−6
20
1
− sklon
+ sklon
PĜedozadní sklon
PĜedozadní sklon
4
Chyba (% FS)
−6
Bílá keramika
SUS304
ýerný
papír
15
−1
−3
Chyba (% FS)
20
0
PĜedozadní sklon
Chyba (% FS)
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
1
1
Chyba (% FS)
Stranový sklon
4
Chyba (% FS)
4
Chyba (% FS)
Chyba (% FS)
Stranový sklon
2
● ZX-LD300
−20
−10 −8
+ sklon
− sklon
−6
−4
−2
0
2
4
6
8
10
Úhel sklonu (°)
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
● ZX-LD30V
● ZX-LD30VL
Stranový sklon
Stranový sklon
2
4
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
3
+ sklon
− sklon
1
0
−1
0
−1
−3
−4
−2
0
2
4
6
8
+ sklon
− sklon
0
−1
2
4
6
8
10
Úhel sklonu (°)
0
−1
−3
−4
−10 −8
−4
−10 −8
0
2
4
6
8
10
Úhel sklonu (°)
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
1
−2
−2
0
2
−3
−4
−2
3
−2
−6
−4
4
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
Chyba linearity (% FS)
1
−6
PĜedozadní sklon
3
2
−4
−10 −8
10
Úhel sklonu (°)
4
Chyba linearity (% FS)
1
−3
−6
+ sklon
− sklon
−2
PĜedozadní sklon
2
−2
−4
−10 −8
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
3
Chyba linearity (% FS)
Chyba linearity (% FS)
4
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
+ sklon
− sklon
−6
−4
−2
0
2
4
6
8
10
Úhel sklonu (°)
Charakteristika linearity pro rĤzné materiály (odrazová þidla)
● ZX-LD40
−10° pĜedozadní sklon
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
3
2
0° sklon
4
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
3
2
1
2
1
0
0
0
−1
−1
−2
−2
−2
−3
−3
−4
30
−4
30
36
38
40
42
44
46
48 50
32
34
36
38
40
42
44
46
−4
30
48 50
3
2
0° sklon
Chyba (% FS)
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
4
2
1
−10° sklon
1
0
0
−1
−2
−2
−2
−3
−3
−3
−4
60
−4
60
100 108 116 124 132 140
68
76
84
92
5
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
4
3
2
Chyba (% FS)
−10° pĜedozadní sklon
0° sklon
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
3
68
76
84
92
100 108 116 124 132 140
Vzdálenost (mm)
2
5
4
3
2
1
1
1
0
0
0
−1
−1
−1
−2
−2
−2
−3
−3
−3
−4
−4
−4
−5 −10° sklon
100 140 180 220 260 300 340 380 420 460 500
−5 0° sklon
100 140 180 220 260 300 340 380 420 460 500
48 50
10° sklon
5
4
46
10° sklon
Vzdálenost (mm)
Chyba (% FS)
● ZX-LD300
44
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
−4
60
100 108 116 124 132 140
Vzdálenost (mm)
42
2
−1
92
40
3
0
84
38
4
−1
76
36
10° sklon
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
3
1
68
34
Vzdálenost (mm)
−10° pĜedozadní sklon
0° sklon
4
32
Vzdálenost (mm)
Chyba (% FS)
34
10° sklon
−3
−10° sklon
32
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
3
−1
● ZX-LD100
Chyba (% FS)
4
1
Vzdálenost (mm)
Chyba (% FS)
10° sklon
Chyba (% FS)
4
Chyba (% FS)
Chyba (% FS)
0° sklon
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
10° sklon
−5
100 140 180 220 260 300 340 380 420 460 500
Vzdálenost (mm)
Vzdálenost (mm)
Vzdálenost (mm)
● ZX-LD40L
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
3
2
0° sklon
4
10° sklon
Bílá keramika
SUS304
ýerný
papír
3
2
Chyba (% FS)
Chyba (% FS)
4
Chyba (% FS)
−10° pĜedozadní sklon
0° sklon
4
2
10° sklon
1
1
1
0
0
0
−1
−1
−1
−2
−2
−2
−3
−3
−4
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48 50
Vzdálenost (mm)
−4
30
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
3
−3
−10° sklon
32
34
36
38
−4
40
42
44
46
48 50
Vzdálenost (mm)
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48 50
Vzdálenost (mm)
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
● ZX-LD100L
−10° pĜedozadní sklon
3
2
0° sklon
3
2
1
0
0
−1
−1
−2
−2
−3
−3
−4
60
68
76
84
92
−10° sklon
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
3
2
0° sklon
−3
68
76
84
0
−1
2
−10° sklon
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
0,8
0,6
0,4
0,2
0
−1
−3
−4
100 140 180 220 260 300 340 380 420 460 500
Vzdálenost (mm)
1,0
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
0,8
0,6
0,4
−10° sklon
10° sklon
1,0
0,6
0,4
0
0
−0,2
−0,2
−0,4
−0,4
−0,4
−0,6
−0,6
−0,6
−0,8
−0,8
−0,8
−1,0 0° sklon
28,0 28,4 28,8 29,2 29,6 30,0 30,4 30,8 31,2 31,6 32,0
−1,0
28,0 28,4 28,8 29,2 29,6 30,0 30,4 30,8 31,2 31,6 32,0
Vzdálenost (mm)
−1,0
28,0 28,4 28,8 29,2 29,6 30,0 30,4 30,8 31,2 31,6 32,0
Vzdálenost (mm)
Vzdálenost (mm)
−10° pĜedozadní sklon
0,4
0,2
1,0
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
0,8
0,6
0,4
−10° sklon
10° sklon
Chyba (% FS)
0,6
Chyba (% FS)
0° sklon
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
10° sklon
0,2
0
0,8
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
0,8
−0,2
1,0
10° sklon
−2
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
0,2
● ZX-LD30VL
100 108 116 124 132 140
2
−1
−10° pĜedozadní sklon
Chyba (% FS)
Chyba (% FS)
1,0
92
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
3
1
Vzdálenost (mm)
0° sklon
84
4
0
Vzdálenost (mm)
● ZX-LD30V
76
10° sklon
−4
100 140 180 220 260 300 340 380 420 460 500
−4
100 140 180 220 260 300 340 380 420 460 500
68
Vzdálenost (mm)
3
−3
−3
Chyba (% FS)
−4
60
100 108 116 124 132 140
−2
−2
1,0
0,6
0,4
0
0
0
−0,2
−0,2
−0,2
−0,4
−0,4
−0,4
−0,6
−0,6
−0,6
−0,8
−0,8
−0,8
−1,0 0° sklon
28,0 28,4 28,8 29,2 29,6 30,0 30,4 30,8 31,2 31,6 32,0
−1,0
28,0 28,4 28,8 29,2 29,6 30,0 30,4 30,8 31,2 31,6 32,0
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
0,8
10° sklon
0,2
0,2
Vzdálenost (mm)
92
4
1
1
10° sklon
−2
−10° pĜedozadní sklon
Chyba (% FS)
Chyba (% FS)
4
2
−1
Vzdálenost (mm)
0° sklon
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
3
0
Vzdálenost (mm)
● ZX-LD300L
4
1
−4
60
100 108 116 124 132 140
10° sklon
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
Chyba (% FS)
1
4
Chyba (% FS)
Bílá keramika
SUS304
ýerný papír
Chyba (% FS)
4
Chyba (% FS)
Chyba (% FS)
0° sklon
Vzdálenost (mm)
−1,0
28,0 28,4 28,8 29,2 29,6 30,0 30,4 30,8 31,2 31,6 32,0
Vzdálenost (mm)
Velikost paprsku
(odrazová þidla)
● Bodové paprsky
L
● Bodové paprsky
L
PĜíþný profil paprsku
PĜíþný profil paprsku
Y
Y
X
X
ZX-LD30V
L
ZX-LD40
L
30 mm
40 mm
50 mm
X
240 µm
40,0 µm
250 µm
Y
350 µm
30,0 µm
370 µm
60 mm
100 mm
32 mm
30,0 µm
120 µm
Y
50,0 µm
40,0 µm
90,0 µm
L
140 mm
X
390 µm
100 µm
430 µm
Y
620 µm
65,0 µm
650 µm
PĜíþný profil paprsku
ZX-LD300
L
30 mm
60,0 µm
● ýárové paprsky
ZX-LD100
L
28 mm
X
100 mm
300 mm
Y
500 mm
X
1,050 µm
180 µm
1,100 µm
Y
450 µm
300 µm
850 µm
X
ZX-LD30VL
L
● ýárové paprsky
28 mm
30 mm
32 mm
X
1,800 µm
1,800 µm
1,800 µm
Y
90,0 µm
60,0 µm
110 µm
L
PĜíþný profil paprsku
Y
X
ZX-LD40L
L
30 mm
40 mm
50 mm
X
2,000 µm
2,000 µm
2,000 µm
Y
240 µm
50,0 µm
250 µm
ZX-LD100L
L
60 mm
100 mm
140 mm
X
2,000 µm
2,000 µm
2,000 µm
Y
410 µm
100 µm
430 µm
ZX-LD300L
L
100 mm
300 mm
500 mm
X
2,000 µm
2,000 µm
2,500 µm
Y
750 µm
300 µm
650 µm
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
● ZX-LT001
● ZX-LT001
● ZX-LT005
(Pro vzorek o prĤm. 0,02 mm)
(Pro vzorek o prĤm. 0,05 mm)
(Pro vzorek o prĤm. 0,05 mm)
0
−2
−4
−6
−8
WD=50 mm
WD=250 mm
WD=450 mm
−10
Snímací dosah: 500 mm
Snímaný pĜedmČt: prĤm. 0,02 mm
−12
Vzorek
−14
Y
−16
Strana vysílaþe
−18
−2,5
−1,5
−0,5
0
WD
1,5
2,5
StĜed osy svČtla
Poloha detekce Y (mm)
−2
−4
−6
−10
−12
−18
−2,5
Chybovost lineárního výstupu (% FS)
4
WD=50 mm
WD=250 mm
WD=450 mm
Snímací dosah: 500 mm
2
1
0
−1
Strana
pĜijímaþe
Strana
vysílaþe
−3
−4
WD
0
1
2
3
4
5
PĜerušení svČtla (mm)
Snímací dosah: 2 m
Snímaný pĜedmČt: prĤm. 0,05 mm
−14
● ZX-LT005
−2
WD=200 mm
WD=500 mm
WD=1000 mm
WD=1500 mm
WD=1800 mm
−8
Charakteristiky linearity
3
1
0
Vzorek
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
WD=50 mm
WD=250 mm
WD=450 mm
0,5
Snímací dosah: 500 mm
Snímaný pĜedmČt: prĤm. 0,05 mm
0
−0,5
−1
−1,5
−2
Vzorek
Y
Y
−2,5
−16
Strana pĜijímaþe
0,5
2
Lineární výstup (% FS)
2
Lineární (analogový) výstup (% FS)
Lineární (analogový) výstup (% FS)
Charakteristiky snímaného pĜedmČtu (hlavice typu pĜijímaþ -vysílaþ)
Strana
vysílaþe WD
−1,5
−0,5
0
0,5
Strana
pĜijímaþe
1,5
StĜed osy svČtla
Poloha detekce Y (mm)
2,5
−3
Strana vysílaþe
−5
−2,5
0
WD
Strana pĜijímaþe
2,5
StĜed osy svČtla
Poloha detekce Y (mm)
5
Lineární výstup vs. snímací dosah
Lineární výstup lze pĜepínat mezi proudovým a napČt’ovým výstupem pomocí pĜepínaþe na zesilovaþi.
ZX-LD40/LD40L
NapČt’ový výstup
Proudový výstup
Lineární výstup (mA) 24
Lineární výstup (V) 6
20
4
16
2
0
12
25
30
35
40
45
50
25
55
30
35
Vzdálenost (mm)
40
8
−2
4
−4
0
−6
45
50
55
Vzdálenost (mm)
ZX-LD100/LD100L
NapČt’ový výstup
Proudový výstup
Lineární výstup (V) 6
Lineární výstup (mA) 24
4
20
2
16
0
12
40
60
80
100 120
40
140 160
60
80
Vzdálenost (mm)
8
−6
0
ZX-LD300/LD300L
NapČt’ový výstup
Proudový výstup
Lineární výstup (V) 6
24
4
20
2
16
0
12
0 100
200
300 400
0 100
500 600
200
Vzdálenost (mm)
−6
0
ZX-LD30V/LD30VL
NapČt’ový výstup
Proudový výstup
Rozsah mČĜení (4 mm)
Lineární výstup (V)
Lineární výstup (mA)
Rozsah mČĜení (4 mm)
24
20
16
30 31
32
33
Vzdálenost (mm)
8
4
0
6
4
2
0
12
29
500 600
Vzdálenost (mm)
−4
4
28
300 400
−2
8
27
140 160
Vzdálenost (mm)
−4
4
Lineární výstup (mA)
100 120
−2
27
28
29
30 31
–2
32
33
Vzdálenost (mm)
–4
–6
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
Schéma zapojení V/V
Jednotka zesilovaþe PNP: ZX-LDA41
Jednotka zesilovaþe NPN: ZX-LDA11
HnČdá: 12 až 24 V stejnosm.
Zelená: Výstup
Bílá: Výstup HIGH
12 až
24 V
stejnosm.
Zelená: Výstup PASS
ZátČž
Modrá: GND (0V)
RĤžová: Vstup vypnutí laseru
12 až
24 V
stejnosm.
VnitĜní obvody
Modrá: GND (0V)
Nachová: ýasovací vstup
VnitĜní obvody
ZátČž
Šedá: Výstup LOW
Šedá: Výstup LOW
ZátČž
ZátČž
ZátČž
Bílá: Výstup
HIGH
ZátČž
HnČdá: 12 až 24 V
Oranžová:
Vstup nulování údaje
ýervená: Resetovací vstup
RĤžová: Vstup vypnutí laseru
Nachová: ýasovací vstup
Oranžová:
Vstup nulování údaje
ýervená: Resetovací vstup
NapČt’ový
výstup
±4 V
ýerná: Lineární výstup
Proudový výstup
4 až 20 mA
Proudový výstup: 300 Ω max.
NapČt’ový výstup: min. 10 kΩ
StínČní: Lineární GND
100 Ω
PĜipojení: Zesilovaþ
HnČdá:
12 až 24 V stejnosm.
Modrá:
GND (0V)
Bílá:
Výstup HIGH
Zelená:
Výstup PASS
Šedá:
Výstup LOW
ýerná:
Lineární výstup
StínČní:
Lineární výstup GND
RĤžová:
Vstup vypnutí laseru
Oranžová:
Vstup nulování údaje
Nachov
ýasovací vstup
ýervená:
Resetovací vstup
Poznámka 1. Pro zesilovaþ použijte samostatný stabilizovaný zdroj
napájení, zejména pokud požadujete vysoké rozlišení.
2. Zapojte jednotku správným zpĤsobem. Nesprávné zapojení
mĤže zpĤsobit poškození jednotky. (Nedovolte, aby se dráty,
zejména lineární výstup, dostaly do kontaktu s jinými vodiþi.)
3. Použijte vodiþ 0 V (modrá) pro zdroj napájení a stínČný vodiþ
(lineární výstup zem) spolu s lineárním výstupem (þerný
vodiþ) pro lineární výstup. Každá zem musí být použita k
urþenému úþelu. Pokud nepoužíváte lineární výstup, spojte
lineární zem (stínČní) se zemí 0 V.
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
ýerná: Lineární výstup
PĜepínaþ proud/
napČtí
NapČt’ový
výstup
±4 V
ZátČž
100 Ω
Proudový
výstup
ZátČž
PĜepínaþ proud/
napČtí
StínČní: Lineární GND
Proudový výstup: 300 Ω max.
NapČt’ový výstup: min. 10 kΩ
Názvy souþástí
Hlavice þidel (odrazové)
ZX-LD40
ZX-LD100
ZX-LD300
ZX-LD40L
ZX-LD100L
ZX-LD300L
ZX-LD30V
ZX-LD30VL
Zesilovaþe
ZX-LDA11
ZX-LDA41
ěídící prvky
Displej
Displej
Vstupní kabel (s konektorem)
PĜijímaþ
(optický filtr)
Výstupní kabel
Konektor
(Kryt lze otevĜít a zavĜít.)
Výstupní kabel (s konektorem)
Hlavice þidel (pĜijímaþ -vysílaþ)
ZX-LT001
ZX-LT005
ZX-LT010
Výpoþetní jednotka
ZX-CAL
Displej
Ukazatel
zapnutého
laseru (zelená)
Svítí, pokud je
vyzaĜováno
svČtlo.
Vysílaþ
Vysílaþ
Vysílaþ svČtla
Konektor hlavice
þidla na stranČ
vysílaþe
Konektor
Strana pĜijímaþe
(optický filtr)
Konektor hlavice þidla
na stranČ pĜijímaþe
PĜijímaþ
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
Bezpeþnostní opatĜení
■ Použití pĜístroje
■ Další opatĜení
Charakteristiky a provozní hodnoty
ProstĜedí
• Dodržujte uvedené charakteristiky a provozní hodnoty. Podrobné
informace naleznete v þásti Technické údaje.
1. Nepoužívejte napájení pĜesahující jmenovité napČtí, jinak
mĤže dojít k poškození þidla.
2. PĜi pĜipojení þidla k napájení dbejte na správnou polaritu, jinak
mĤže dojít k poškození þidla. Nepoužívejte stĜídavý zdroj
napájení.
3. Nezkratujte zátČž otevĜeného tranzistorového výstupu, jinak
mĤže dojít k poškození þidla.
• Neodpojujte konektor spojující hlavici þidla s Ĝídícím zaĜízením,
dokud je zaĜízení pod napájením, jinak mĤže dojít k poškození þidla.
• Po zapnutí zdroje napájení nechte zaĜízení zahĜát zhruba 10 minut.
• PĜedmČty z nČkterých materiálĤ nebo nČkterých tvarĤ mohou být
nedetekovatelné nebo pĜesnost detekce nemusí být dostateþnČ
vysoká. Týká se to materiálĤ, které jsou prĤhledné nebo mají velice
nízkou odrazivost, a pĜedmČtĤ, které jsou menší než prĤmČr bodu
þidla nebo mají extrémní zakĜivení þi sklon.
Zdroj napájení a zapojení
• DĜíve než zapnete zdroj napájení po dokonþení zapojení, zkontrolujte, zda je pĜipojen správný zdroj napájení, zda nejsou v
zapojení chyby (napĜ. spojení, která by zkratovala zátČž) a zda je
zátČžový proud správný. Nesprávné zapojení mĤže zpĤsobit
poškození þidla nebo jednotky.
‡ Celková délka kabelu þidla nebo kabelu zesilovaþe musí být nejvýše 10 m. Pokud je nutné prodloužit kabel þidla, použijte prodlužovací kabel [email protected] (objednejte samostatnČ). K prodloužení
kabelu zesilovaþe použijte stínČný kabel. StínČný kabel musí být
stejný jako kabel zesilovaþe.
• Nepokládejte napájecí kabel pro ZX spoleþnČ s vedením vysokého
napČtí nebo silnoproudým vedením, abyste pĜedešli interferencím,
poškození nebo poruše.
• Pokud používáte komerþnČ dostupný spínací stabilizátor, uzemnČte svorku FG (uzemnČní kostry).
• Pokud se v napájecím vedení vyskytují špiþky, pĜipojte pĜepČt’ovou
ochranu vhodnou pro použití v daném prostĜedí.
• Pokud používáte výpoþetní jednotku, pĜipojte odpovídající lineární
zem zesilovaþe.
Kompatibilita
• Všechny hlavice þidel a zesilovaþe jsou kompatibilní. PozdČji
mĤžete zakoupit jiné hlavice þidel a použít je se stávajícími zesilovaþi.
Vzájemné interference
• DvČ hlavice þidel lze použít spoleþnČ, aniž by hrozila vzájemná interference, je-li pĜipojena výpoþetní jednotka ZX-CAL mezi dva
zesilovaþe.
Údržba
• PĜed seĜízením nebo odpojením hlavice þidla vždy vypnČte zdroj
napájení.
• ýištČní
K þištČní nepoužívejte Ĝedidla, benzín, aceton ani petrolej.
Pokud se na filtr pĜed hlavicí þidla pĜichytí prach nebo olej, vyþistČte
jej následujícím zpĤsobem.
1. Použijte štČtec se vzduchovým balónkem (používaný k þištČní
objektivĤ fotoaparátĤ) k odfouknutí velkých prachových þástic
z povrchu. Neodfukujte prach ústy.
2. OdstraĖte zbylý prach pomocí mČkké látky (na objektivy) s
malým množstvím lihu. PĜi þištČní se vyhnČte drhnutí, nebot’
rýhy na filtru by mohly zpĤsobit nepĜesnost þidla.
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
1. Nepoužívejte þidlo v silném elektromagnetickém poli nebo v
prostĜedí, kde je provoz þidla vystaven odrazu intenzivního
svČtla (napĜíklad jiné laserové paprsky nebo elektrické obloukové sváĜeþky).
2. Nepoužívejte þidlo na následujících místech:
• Místa vystavená silným vibracím.
• Místa vystavená pĜímému sluneþnímu svČtlu nebo blízko
topného zaĜízení.
• Místa s vysokou vlhkostí.
• Místa, kde by se na þidle usazoval prach, neþistoty, kovový
prášek atd.
• Místa vystavená žíravým nebo hoĜlavým plynĤm.
• Místa vystavená organickým rozpouštČdlĤm, vodČ, oleji atd.
• Místa vystavená silnému elektromagnetickému nebo elektrickému poli.
• Místa vystavená prudkým zmČnám teploty.
• Místa vystavená mrazu.
Bezpeþnost pĜi práci s laserem
Hlavice þidel [email protected]@, [email protected]@L, [email protected]@V a [email protected]@VL jsou laserové výrobky tĜídy 2 podle normy EN60825-1 (IEC825-1) a laserové
výrobky tĜídy II podle klasifikace FDA (21 CFR1040.10) (viz pozn.). Hlavice þidel [email protected]@@ jsou laserové výrobky tĜídy 1, resp. tĜídy I. ZaĜízení
Ĝady ZX jsou urþena k zabudování do koneþného systémového vybavení. PĜi používání výrobku vČnujte zvláštní pozornost následujícím bezpeþnostním opatĜením:
Poznámka: Evropa: TĜída 1 a tĜída 2 normy EN60825-1: 1994 = IEC825-1: 1993
USA: TĜída I a tĜída II podle FDA (21 CFR1040.10)
1. Používejte tento výrobek podle pokynĤ v provozní pĜíruþce. Jinak mĤžete být vystaveni nebezpeþnému laserovému záĜení.
2. Inteligentní þidla Ĝady ZX vyzaĜují laserové paprsky ve viditelném spektru svČtla. Nevystavujte oþi pĜímo laserovému záĜení. ZajistČte bezpeþný dopad laserového paprsku bČhem použití. Pokud je v trase laserového paprsku umístČno zrcadlo nebo lesklý povrch, zajistČte, aby
byl bezpeþný dopad trasa odraženého paprsku. Pokud musí být jednotka použita bez místa pro dopad laserového paprsku, umístČte trasu
laserového paprsku mimo úroveĖ oþí.
3. Abyste zabránili vystavení nebezpeþnému laserovému záĜení, neodsouvejte ani neodstraĖujte ochranný kryt bČhem provozu, údržby nebo
jiné obsluhy.
4. Uživatel by mČl vrátit výrobek spoleþnosti OMRON za úþelem provedení všech oprav a údržby.
5. Dále dodržujte smČrnice a normy platné v zemi použití.
Požadavky podle smČrnic a norem
EN60825-1 “Bezpeþnost laserových výrobkĤ, klasifikace zaĜízení, požadavky a uživatelská pĜíruþka”
● PĜehled požadavkĤ výrobce
Požadavky;
Klasifikace
Dílþí klauzule
Popis tĜídy rizika
TĜída 1
Bezpeþené za
pĜimČĜenČ pĜedvídatelných podmínek
TĜída 2
Nízký výkon; pro
ochranu oþí obvykle
postaþuje reakce na
svČtlo
TĜída 3A
TĜída 3B*
TĜída 4
Stejné jako tĜída 2.
PĜímé pozorování
Vysoký výkon; difuzní
PĜímé pozorování
vnitĜního paprsku
odraz mĤže být nebezvnitĜního paprsku s
mĤže být nebezpeþné peþný
optickými pomĤckami
mĤže být nebezpeþné.
Ochranný kryt
Vyžadován pro každý laserový výrobek; omezuje pĜístup na míru nutnou k zajištČní funkce výrobku
Bezpeþnostní blokovací
zámek v ochranném krytu
Slouží k zabránČní odstranČní krytu, dokud pĜístupné hodnoty záĜení neklesnou pod hodnotu AEL (viz pozn. 2) platnou
pro pĜíslušnou tĜídu
Dálkové ovládání
Není nutné
UmožĖuje snadné pĜidání vnČjších blokovacích
zámkĤ v instalaci laseru
Ovládání klíþem
Není nutné
Pokud je klíþ vyjmut, je laser nefunkþní
Výstražné zaĜízení proti
záĜení
Není nutné
Vydává zvukový nebo optický výstražný signál
pĜi zapnutí laseru nebo bČhem nabíjení kondenzátorového bloku pulsního laseru
Optický atenuátor
Není nutný
Další prostĜedek kromČ vypínaþe, kterým lze
doþasnČ zablokovat paprsek
UmístČní ovládání
Není nutné
Ovládání je umístČno tak, aby pĜi práci se zaĜízením nehrozilo vystavení
emisím vyšším než hodnota AEL pro tĜídy 1 a 2.
Pozorovací optika
Emise ze všech pozorovacích systémĤ musí být nižší než AEL pro tĜídu 1
Optické snímání
Závada Ĝídící jednotky nesmí zpĤsobit pĜekroþení povolených hodnot
Oznaþení tĜídy
Požadované znČní
Oznaþení tvaru paprsku
Není nutné
Obrázky A a B a pĜedepsané znČní
Oznaþení servisního
vstupu
Je nutné podle tĜídy dostupného záĜení
Oznaþení vyĜazení
blokovacího zámku
Je nutné za urþitých okolností podle tĜídy použitého laseru
Informace pro uživatele
Provozní pĜíruþky musí obsahovat pokyny pro bezpeþné použití
Prodejní a servisní
informace
V propagaþních brožurách musí být zobrazeny klasifikaþní štítky; servisní pĜíruþky musí obsahovat bezpeþnostní pokyny
LékaĜská zaĜízení
Jsou nutné zvláštní pokyny pro kalibraci
Vláknová optika
K odpojení kabelových servisních spojĤ je nutný nástroj, pokud se odpojením poruší ochranný kryt a umožní pĜístup nad
rámec tĜídy 1
Je nutné pĜedepsané znČní
Jsou nutné zvláštní pokyny pro kalibraci, jsou
vyžadovány prostĜedky mČĜení.
*Pokud se týþe požadavku na dálkové pĜipojení blokovacího signálu, ovládání klíþem, výstrahu proti záĜení a optický atenuátor, jsou laserové
výrobky tĜídy 3B, které nepĜekraþují pČtinásobek hodnoty AEL pro tĜídu 2 v rozmezí vlnové délky 400 nm až 700 nm, považovány za výrobky
tĜídy 3A.
Poznámka 1. Cílem této tabulky je poskytnout praktický pĜehled požadavkĤ. Úplné znČní požadavkĤ je uvedeno v textu této normy.
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
2. AEL: Accessible Emission Limit (Mezní pĜístupná hodnota záĜení)
Nejvyšší pĜístupná úroveĖ záĜení pĜípustná v dané tĜídČ.
Další informace naleznete v normČ ANSI Z136.1-1993, þást 2.
Symbol a okraj: černá
Pozadí: žlutá
Obrázek A Varovný štítek - symbol nebezpečí
Popis a okraj: černá
Pozadí: žlutá
Obrázek B Vysvětlující štítek
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
● FDA (Pokyny pro vyhovČní laserových výrobkĤ, 1985, podle 21 CFR1040.10)
Požadavky
TĜída (viz pozn. 1)
I
IIa
II
IIIa
IIIb
IV
Funkþní charakteristika (všechny laserové výrobky)
Ochranný kryt
P
(viz pozn. 2)
P
(viz pozn. 2)
P
(viz pozn. 2)
P
(viz pozn. 2)
P
(viz pozn. 2)
P
(viz pozn. 2)
Bezpeþnostní blokovací
zámek
P (viz pozn. 3, 4)
P (viz pozn. 3, 4)
P (viz pozn. 3, 4)
P (viz pozn. 3, 4)
P (viz pozn. 3, 4) P (viz pozn. 3, 4)
UmístČní ovládání
N/A
P
P
P
P
Pozorovací optika
P
P
P
P
P
P
Zabezpeþení optického
snímání
P
P
P
P
P
P
N/A
P
P
Funkþní charakteristika (laserové systémy)
Konektor dálkového ovládání
N/A
N/A
N/A
Ovládání klíþem
N/A
N/A
N/A
N/A
P
P
Ukazatel záĜení
N/A
N/A
P
P
P
(viz pozn. 10)
P
(viz pozn. 10)
Optický atenuátor
N/A
N/A
P
P
P
P
Reset
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
P
(viz pozn. 13)
Funkþní charakteristika (výrobky se zvláštním urþením)
LékaĜské
S
S
S
S
(viz pozn. 8)
S
(viz pozn. 8)
S
(viz pozn. 8)
VymČĜování, nivelace, vy- S
tyþování
S
S
S
NP
NP
Prezentaþní
S
S
S
S
(viz pozn. 11)
S
(viz pozn. 11)
S
Oznaþení (všechny laserové výrobky)
Certifikace a identifikace
P
P
P
P
P
P
Ochranný kryt
Z
(viz pozn. 5)
Z
(viz pozn. 5)
Z
(viz pozn. 5)
Z
(viz pozn. 5)
Z
(viz pozn. 5)
Z
(viz pozn. 5)
Otvor
N/A
N/A
P
P
P
P
UpozornČní na tĜídu
N/A
P
(viz pozn. 6)
P
(viz pozn. 7)
P
(viz pozn. 9)
P
(viz pozn. 12)
P
(viz pozn. 12)
Informace (všechny laserové výrobky)
Informace pro uživatele
P
P
P
P
P
P
Literatura o výrobku
N/A
P
P
P
P
P
Servisní informace
P
P
P
P
P
P
Zkratky:
P: Požadováno
N/A: Nelze aplikovat.
S: Požadavky: Stejné jako pro ostatní výrobky ve stejné tĜídČ.
Viz též poznámky.
NP: Není povoleno.
Z: Závisí na úrovni vnitĜního záĜení.
Poznámky:
9. CAUTION (POZOR), pokud je úroveĖ záĜení 2,5 mW cm2
nebo nižší, DANGER (NEBEZPEýÍ), pokud je úroveĖ záĜení
vyšší než 2,5 mW cm–2.
10.Mezi indikací a emisí je nutná prodleva.
11. Pro laserové výrobky tĜídy IIb nebo IV urþené pro prezentace
nebo svČtelné show je požadována variance.
12.Logotyp DANGER (NEBEZPEýÍ)
13.Požadováno po 20. srpnu 1986.
1. Založeno na nejvyšší pĜístupné úrovni bČhem provozu.
2. Požadováno, kdekoliv a kdykoliv není nutný pĜístup þlovČka k
laserovému záĜení nad rámec tĜídy I, aby mohl výrobek
vykonávat svou funkci.
3. Požadováno pro ochranný kryt otevĜený bČhem provozu nebo
údržby, pokud není takto získaný pĜístup þlovČka pokaždé
nutný pĜi otevĜeném krytu.
4. Požadavky na blokovací zámek se liší podle tĜídy vnitĜního
záĜení.
5. ZnČní závisí na úrovni a vlnové délce laserového záĜení uvnitĜ
ochranného krytu.
6. Štítek s upozornČním
7. Logotyp CAUTION (POZOR)
8. Vyžaduje prostĜedky k mČĜení úrovnČ laserového záĜení
urþeného k ozáĜení tČla.
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
Bezpeþnostní opatĜení pĜi použití
● EN60825-1
Požadavky; Dílþí
klauzule
Klasifikace
TĜída 1
TĜída 2
TĜída 3A
TĜída 3B*
TĜída 4
Dálkový blokovací
zámek
Není nutný
PĜipojení k obvodĤm v místnosti nebo ve
dveĜích
Ovládání klíþem
Není nutné
VyjmČte klíþ, není-li laser používán
Optický atenuátor
Není nutný
BČhem použití zabraĖuje nechtČnému ozáĜení
Ukazatel záĜení
Není nutný
Signalizuje aktivaci laseru
Výstražné nápisy
Nejsou nutné
Trasa paprsku
Není nutné
Zrcadlový odraz
žádné požadavky
Ochrana oþí
žádné požadavky
Ochranný odČv
žádné požadavky
Školení
žádné požadavky
ěićte se pokyny na výstražných nápisech
ZajistČte bezpeþný dopad paprsku na konci užiteþné dráhy
ZabraĖte neúmyslným odrazĤm
Požadována, pokud nelze použít technické a administrativní postupy a
je pĜekroþena hodnota MPE
NČkdy požadován
Zvláštní požadavky
Požadováno pro všechny operátory a pracovníky údržby
*Pokud se týþe požadavku na dálkový konektor blokovacího zámku, ovládání klíþem, optický atenuátor a ukazatel záĜení, jsou laserové výrobky
tĜídy 3B, které nepĜekraþují pČtinásobek hodnoty AEL pro tĜídu 2 v rozmezí vlnové délky 400 nm až 700 nm, považovány za výrobky tĜídy 3A.
Poznámka:
Cílem této tabulky je poskytnout praktický pĜehled požadavkĤ. Úplné znČní bezpeþnostních opatĜení je uvedeno v textu této normy.
● ANSI Z136.1:1993 “Americká národní norma pro bezpeþné použití laserĤ”
Kontrolní opatĜení pro þtyĜi tĜídy laserĤ
Kontrolní opatĜení
Klasifikace
Technická opatĜení
1
2a
2
3a
3b
4
Ochranný kryt (4.3.1)
X
X
X
X
X
X
Bez ochranného krytu (4.3.1.1)
BT (viz pozn. 2) urþí alternativní opatĜení
Blokovací zámky na ochranném krytu (4.3.2)
✩
✩
✩
✩
X
X
Servisní pĜístupový panel (4.3.3)
✩
✩
✩
✩
X
X
Ovládání klíþem (4.3.4)
---
---
---
---
•
X
Pozorovací prĤhledy (4.3.5.1)
---
---
MPE
MPE
MPE
MPE
SbČrná optika (4.3.5.2)
MPE
MPE
MPE
MPE
MPE
MPE
Zcela otevĜená trasa paprsku (4.3.6.1)
---
---
---
---
X
NZR
X
NZR
ýásteþnČ otevĜená trasa paprsku (4.3.6.2)
---
---
---
---
X
NZR
X
NZR
UzavĜená trasa paprsku (4.3.6.3)
žádné opatĜení není nutné, jsou-li splnČny body 4.3.1 a 4.3.2
Dálkový konektor blokovacího zámku (4.3.7)
---
---
---
---
•
OdstínČní paprsku nebo optický atenuátor (4.3.8)
---
---
---
---
•
X
Aktivaþní výstražné systémy (4.3.9)
---
---
---
---
•
X
ZpoždČní emise (4.3.9.1)
---
---
---
---
---
X
Lasery používané ve vnitĜním prostĜedí (4.3.10)
---
---
---
---
X
NZR
X
NZR
X
Oblast Ĝízená laserem tĜídy 3b (4.3.10.1)
---
---
---
---
X
---
Oblast Ĝízená laserem tĜídy 4 (4.3.10.2)
---
---
---
---
---
X
Lasery pro venkovní použití (4.3.11)
---
---
---
---
X
NZR
X
NZR
Lasery v navigaþním vzdušném prostoru (4.3.11.2)
---
---
---
•
•
•
Lasery pro doþasnČ použití (4.3.12)
✩
MPE
✩
MPE
✩
MPE
✩
MPE
---
---
Dálkové spouštČní a sledování (4.3.13)
---
---
---
---
---
•
Štítky (4.3.14 a 4.7)
X
X
X
X
X
X
Oznaþení oblasti (4.3.15)
---
---
---
•
X
NZR
X
NZR
Administrativní a procedurální opatĜení
1
2a
2
3a
3b
4
Standardní pracovní postupy (4.4.1)
---
---
---
---
•
X
Omezení výstupu záĜení (4.4.2)
---
---
---
Rozhodne BT
VzdČlání a školení (4.4.3)
---
---
•
•
X
X
OprávnČný personál (4.4.4)
---
---
---
---
X
X
Postupy seĜízení (4.4.5)
---
---
X
X
X
X
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
Kontrolní opatĜení
Klasifikace
Ochranné vybavení (4.4.6)
---
---
---
---
•
X
Pozorovatel (4.4.7)
---
---
---
---
•
X
Servisní personál (4.4.8)
✩
MPE
✩
MPE
✩
MPE
✩
MPE
X
X
Prezentace na veĜejnosti (4.5.1)
MPE ✝
---
X
X
X
X
Laserové systémy s optickými vlákny (4.5.2)
MPE
MPE
MPE
MPE
X
X
Laserové instalace robotické techniky (4.5.3)
---
---
---
---
X
NZR
X
NZR
Ochrana oþí (4.6.2)
---
---
---
---
•
MPE
X
MPE
Ochranná okna (4.6.3)
---
---
---
---
X
NZR
X
NZR
Ochranné zábrany a pĜepážky (4.6.4)
---
---
---
---
•
•
Ochrana pokožky (4.6.5)
---
---
---
---
X
MPE
X
MPE
Další ochranné vybavení (4.6.5)
Použití mĤže být požadováno
•
X
NZR
X
NZR
Výstražné nápisy a štítky (4.7) (konstrukþní požadavky) --Servis a opravy (4.8)
Rozhodne BT
Úpravy laserových systémĤ (4.9)
Rozhodne BT
---
•
3R]QiPND LEGENDA
X:
Nutné
•:
Doporuþeno
---:
žádné požadavky
✩:
Nutné, je-li v zavĜeném stavu tĜída 3b nebo tĜída 4
MPE: Nutné, je-li pĜekroþena hodnota MPE
NZR: Požadována analýza nominální zóny rizika
✝:
Použitelné pouze pro lasery UV a IR (4.5.1.2)
2. BT: Bezpeþnostní technik pro práci s lasery
Bezpeþnostním technikem by mČl být ustanoven pracovník s oprávnČním a odpovČdností za sledování a zajišt’ování kontroly nad
riziky pĜi práci s lasery, který bude provádČt odborné posouzení a dohled nad riziky pĜi práci s lasery.
Další informace naleznete v normČ ANSI Z136.1-1993, þást 1,3.
Klasifikace laserových výrobkĤ
● EN
TĜída
Popis
TĜída 1
Lasery, které jsou bezpeþné za pĜimČĜenČ pĜedvídatelných podmínek provozu
TĜída 2
Lasery vyzaĜující viditelné záĜení vlnové délky od 400 nm do 700 nm. Ochranu oþí obvykle zajišt’uje reakce na svČtlo
vþetnČ mrkacího reflexu.
TĜída 3A
Lasery, které je bezpeþné pozorovat pouhým okem. V pĜípadČ laserĤ vyzaĜujících záĜení vlnové délky od 400 nm
do 700 nm zajišt’uje ochranu reakce na svČtlo vþetnČ mrkacího reflexu. Pro jiné vlnové délky není riziko pro pouhé oko
vČtší než u tĜídy 1. PĜímé pozorování vnitĜního paprsku laserĤ tĜídy 3A s optickými pomĤckami (napĜ. dalekohledem,
mikroskopem) mĤže být nebezpeþné.
TĜída 3B
PĜímé pozorování vnitĜního paprsku tČchto laserĤ je vždy nebezpeþné. Pozorování difuzních odrazĤ je obvykle bezpeþné
(viz poznámka).
TĜída 4
Lasery, které mohou také vytváĜet nebezpeþné difuzní odrazy. Mohou zpĤsobit poranČní pokožky a mohou také pĜedstavovat riziko požáru. Jejich použití vyžaduje zvláštní opatrnost.
Poznámka: Podmínky bezpeþného pozorování difuzních odrazĤ viditelných laserĤ tĜídy 3B: Minimální vzdálenost pozorování 13 cm mezi clonou
a rohovkou a maximální doba pozorování 10 s. Další podmínky pozorování vyžadují srovnání expozice difúzního odrazu s MPE.
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
Porovnání klasifikací mezi FDA a ANSI
TĜída
Definice FDA
Popis ANSI
TĜída I/1
Omezení vztahující se na zaĜízení, která vyzaĜují v ultrafialovém, viditel- Laser tĜídy 1 je považován za neschopný vytváĜet
škodlivé úrovnČ záĜení bČhem provozu a údržby a
ném a infraþerveném spektru, a mezní hodnoty, pod nimiž nebylo
prokázáno biologické nebezpeþí.
nepodléhá proto žádným kontrolním opatĜením ani
jiným formám dohledu.
TĜída IIa/2a
Omezení vztahující se na zaĜízení, jejichž viditelné záĜení nepĜesahuje Lasery tĜídy 2 jsou rozdČleny do dvou podtĜíd, 2 a 2a.
meze tĜídy I pro dobu záĜení 1000 sekund a ménČ a nejsou urþena k po- Laser tĜídy 2 vyzaĜuje ve viditelné þásti spektra (0,4 až
zorování.
0,7 µm) a ochranu oþí obvykle zajišt’ují obranné
reakce vþetnČ mrkacího reflexu.
Omezení vztahující se na zaĜízení vyzaĜující ve viditelném spektru
TĜída II/2
(400 až 710 nm) s dobou záĜení delší než 0,25 sekudny za pĜedpokladu, že záĜení jiné doby trvání nebo vlnové délky nepĜesáhne meze
tĜídy I. Výrobky tĜídy II jsou považovány za nebezpeþné pro pĜímé dlouhodobé vystavení zraku.
TĜída IIIa/3a
TĜída IIIb/3b
TĜída IV/4
Omezení výrobkĤ, které vyzaĜují ve viditelném spektru a mají paprsky,
jejichž celkový záĜivý výkon nepĜesahuje 5 miliwatĤ.
Lasery tĜídy 3 jsou rozdČleny do dvou podtĜíd, 3a a 3b.
Laser tĜídy 3 mĤže být nebezpeþný pĜi pĜímém pozoOmezení vztahující se na zaĜízení, která vyzaĜují v ultrafialovém, viditel- rování a pĜi pozorování zrcadlového odrazu, difuzní
odraz však obvykle není nebezpeþný.
ném a infraþerveném spektru. Mezi výrobky tĜídy IIIb patĜí laserové
systémy dosahující 5 až 500 miliwatĤ ve viditelném spektru. ÚrovnČ
záĜení tĜídy IIIb pĜedstavují nebezpeþí pro zrak pĜi pĜímém vystavení v
rámci celé tĜídy a nebezpeþí pro pokožku ve vyšších úrovních tĜídy.
PĜesahuje meze tĜídy IIIb a pĜedstavuje nebezpeþí pĜi rozptýleném
odrazu i pĜi pĜímém vystavení.
PĜímý paprsek laseru tĜídy 4 je nebezpeþný pro oþi i
pokožku a nČkdy je nebezpeþný i difuzní odraz. Laser
mĤže také pĜedstavovat riziko požáru. Lasery tĜídy 4
mohu dále vytváĜet látky zneþišt’ující vzduch a nebezpeþné plazmové záĜení.
Oznaþení pomocí štítkĤ
● EN
Štítek s upozorněním EN/IEC
Štítek s upozorněním na laser
Vysvětlující štítek s předepsaným zněním
Poznámka: Použití jiných než zde uvedených ovládacích prvkĤ, nastavení nebo postupĤ mĤže vést k nebezpeþnému ozáĜení.
● FDA
Výstražné
logo
Certifikační a
identifikační štítek
Štítek otvoru
Výstražné logo třídy II
POZOR
Označení otvoru
Certifikační a identifikační štítek
Poznámka:
Použití jiných než zde uvedených ovládacích prvkĤ, nastavení nebo postupĤ mĤže vést k nebezpeþnému ozáĜení.
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
RozmČry
(Jednotky: mm)
■ Hlavice þidel (difuznČ odrazová)
ZX-LD40
ZX-LD100
ZX-LD300
ZX-LD40L
ZX-LD100L
ZX-LD300L
17
16,6
12,4
1,8
L∗
Dva montážní otvory
o prĤmČru 3,2
33
7
Bod
mČĜení Referenþní
povrch
5
Dva otvory M3
7
14,8
A∗
Osa vysílaþe
31,1
ýoþka: prĤm. 5
Montážní otvory
3,5
30,05
32
Osa pĜijímaþe
39
32±0,1
Ukazatele
rozsahu
3,4
7
ýoþka: prĤm. 8
Konektor
3,5
7
26±0,1
24,05
26
prĤm. 15
46
∗ ZX-LD40L: L = 40 mm, A = 23°
ZX-LD10L: L = 100 mm, A = 11°
ZX-LD30L: L = 300 mm, A = 3,8°
Vinylem izolovaný kulatý kabel,
prĤm. 5,1, standard: 500 mm
■ Hlavice þidel (triangulaþní)
ZX-LD30V
ZX-LD30VL
14
4,8
25
8,6
Vinylem izolovaný kulatý kabel,
prĤm. 5,1, standard: 0,5 m
5-R2
20,7
42,7
Konektor
Montážní otvory
45
1
1
32,7
4,75
4,75
46
Dva otvory M4
9,5
9,2
47±0,1
35°
Osa svČtla
12,5
30
Dva montážní otvory
o prĤmČru 4,5
Osa
vysílaþe
Osa
pĜijímaþe
prĤm. 15
47
Referenþní rovina
55
StĜed mČĜení
ýoþka (prĤm. 16)
ýoþka (prĤm. 10)
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
■ Hlavice þidel (pĜijímaþ -vysílaþ)
ZX-LT001
ZX-LT005
Strana vysílaþe
Dva, prĤm. 3,2
Vinylem izolovaný kulatý
kabel (šedý), prĤm. 2,6,
standard: 500 mm
2,8
Strana pĜijímaþe
Dva, prĤm. 3,2
19
34
9
Konektor
15
15
StĜed osy svČtla
Ukazatel zapnutého laseru
9
Konektor
15
Montážní otvory
Montážní otvory
9±0,1
9±0,1
Dva otvory M3
Dva otvory M3
Strana vysílaþe
Strana pĜijímaþe
Dva, prĤm. 3,2
Vinylem izolovaný kulatý
kabel (šedý), prĤm. 2,6, 2,8
standard: 500 mm
Vinylem izolovaný kulatý kabel
(þerný), prĤm. 2,6, standard: 500 mm
StĜed osy svČtla
15
ZX-LT010
2,8
5
16
Dva, prĤm. 3,2
25
42
2,8
10
22
14
Vinylem izolovaný kulatý kabel
(þerný), prĤm. 2,6, standard: 500 mm
20 14
20
Konektor
StĜed osy svČtla
Ukazatel zapnutého laseru
Konektor
StĜed osy svČtla
20
20
Montážní otvory
Montážní otvory
14±0,1
14±0,1
Dva otvory M3
Dva otvory M3
■ Zesilovaþe
ZX-LDA11
ZX-LDA41
133
44
30
4,2
3
64,3
4,2
31,5
prĤm.
15,8
13,2
13
36,8
Vinylem izolovaný kulatý kabel, prĤm. 5,2
(pĜíþný profil vodiþe: 0,09 mm2, prĤmČr
izolátoru: 0,7 mm), standard: 2 m
Vinylem izolovaný kulatý kabel,
prĤm. 5,1, standard: 100 mm
11,7
11,7
2,2
29
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
■ PĜíslušenství (objednávejte samostatnČ)
Výpoþetní jednotka
ZX-CAL
Ukazatele
provozu
24,9
3
Konektory
19,5
57
15,1
12
8
54,9
44,05
9,5
30
15
26
14,4
5
3,4
Boþní nástavce
ZX-XF12
36,7
15
StĜed osy svČtla
Dva, prĤm. 2,2
15 10,6
15
15
2,7
ZX-XF22
20
StĜed osy svČtla
Dva, prĤm. 2,2
20 15,6
21
TČsnČní
20
2,8
6pULH=;,QWHOLJHQWQtVHQ]RU\
Jednotka komunikaþního rozhraní Ĝady ZX
ZX-SF11
Spojovací konektor
Ukazatel komunikace þidla (komunikace v provozu)
Ukazatel komunikace þidla (chyba komunikace)
Ukazatel komunikace externí
koncovky (komunikace v provozu)
Ukazatel komunikace externí
koncovky (chyba komunikace)
Ukazatel zdroje
napájení
4,2
3
30
64,3
4,2
(336)
(46)
31,5
15
13
13,2
36,8
29
2,2
11,7
4,3
11,7
(33,1)
3
Konektor
Kabel s konektory na obou koncích
(prodlužovací)
ZX-XC1A (1 m)
ZX-XC4A (4 m)
prĤm. 15
ZX-XC8A (8 m)
ZX-XC9A (9 m)
46
12 pinĤ (zástrþka)
✽
5
6,55
44
prĤm. 15,5
Vinylem izolovaný kulatý kabel,
prĤm. 5,2, 10 vodiþĤ
12 pinĤ (zásuvka)
ZX-XC1A:1000
ZX-XC4A: 4,000
ZX-XC8A: 8,000
ZX-XC9A: 9,000
Kat. þ. E325-CZ1-02
ýESKÁ REPUBLIKA
Omron Electronics spol.s.r.o.
Šrobárova 6, CZ-101 00, Praha 10
Tel:
+420 (0)267 31 12 54
Fax: +420 (0)271 73 56 13
www.omron.cz
V zájmu zlepšování výrobku podléhají technické údaje zmČnám bez oznámení.

Podobné dokumenty

neprodyšnost konstrukcí vétrotésná a parobrzdná vrstva

neprodyšnost konstrukcí vétrotésná a parobrzdná vrstva Jiné je to u parobrzdné lepenky pro clima (sd = 2,30 m). PĜípadnČ proniklá vlhkost mĤže lépe difundovat i zpČt do strany interiéru. VyjádĜeno v þíslech: rozdíl mezi kondenzovanou vlhkostí a odpaĜe...

Více

E-sborník konference LASER54 ke stažení - ALISI

E-sborník konference LASER54 ke stažení - ALISI Délka ramen je nemČnná a interferometr je využíván ke zjišĢování zmČn optické frekvence laseru.V sestavČ interferometru je využívána heterodynní detekce, proto je mezi cívku a Faradayovo zrcadlo vĜ...

Více

NONIN 9500 Onyx Prstový pulsní oxymetr

NONIN 9500 Onyx Prstový pulsní oxymetr Když mají baterie nízkou kapacitu, blikne þíslicový displej jedenkrát za sekundu. VyjmČte vložené baterie z Onyxu neprodlenČ, jakmile to bude možné. Ukonþení monitorování U levé þíslice displeje Sp...

Více

SB-400 - fotostranky.org

SB-400 - fotostranky.org Dojde-li k výraznému snížení kapacity baterií, bliká indikace pĜipravenosti k záblesku frekvencí 2 Hz (dvakrát za sekundu) po dobu 40 s. V takovém pĜípadČ vymČĖte nebo nabijte baterie.

Více

Jídelní lístek - www.menuexpress.cz, [email protected]

Jídelní lístek - www.menuexpress.cz, kuchyne@menuexpress.cz Jídelní lístek - www.menuexpress.cz, [email protected] - 732 444 044 (5) 27. þervna 2016 - pondČlí

Více

Mitsubishi Outlander PHEV Outlander PHEV

Mitsubishi Outlander PHEV Outlander PHEV YSĜHGXY]DGXDSRVWUDQiFKYR]LGOD YþSRKOHGX]SWDþtSHUVSHNWLY\  DRGKDOLWWDNSĜHNiåN\YPUWYêFK~KOHFK YêKOHGXQDSĜSĜLSDUNRYiQt

Více

1 • předjaří

1 • předjaří a úsporných žárovek, které obsahují nebezpečné kovy a nepatří do běžného odpadu. Zde je rovněž umístěn kontejner na použité náplně tiskáren a kopírek. Pytle na tříděný odpad (žluté - na plasty a  o...

Více