hn 08 2003

Komentáře

Transkript

hn 08 2003
MeÏsõÂcÏnõÂk pro kulturnõÂ, spolecÏensky a politicky zÏivot meÏsta
RocÏnõÂk 8 l cÏõÂslo 8 l ZDARMA DO KAZÏDEÂHO DOMU l SRPEN 2003
SVEÏ TOVYÂ REKORD V HLAVICÏ KOVAÂ NIÂ TENISAÂ KEM
Ke skveÏleÂmu vyÂkonu mu vsÏichni sportovci z DarkovicÏek
PRÏ EKONAÂ N!
blahoprÏejeme.
FrantisÏek KurÏideÂm
ByÂvaly fotbalista FK DarkovicÏky JirÏõ Kremzer se stal
mistrem sveÏta v PelhrÏimoveÏ, kde prÏekonal dosavadnõÂ jak
cÏeskyÂ, tak sveÏtovy rekord vyÂkonem 10 850 hlavicÏek.
SkveÏly vyÂkon je zapsaÂn v GuinnesoveÏ knize rekorduÊ.
www.hlucin.cz
SdruzÏenõÂ obcõÂ HlucÏõÂnska
ma sve logo
SdruzÏenõ obcõ HlucÏõÂnska je organizace, ktera zastrÏesÏuje obce HlucÏõÂnska v jeho historickyÂch hranicõÂch. CÏleny
jsou vsÏechna samostatna meÏsta a obce. Celkem je jich
27. Se SdruzÏenõÂm take uÂzce spolupracujõ ªobceª - meÏstske cÏaÂsti Ostravy, a sice HosÏt'aÂlkovice, Lhotka a PetrÏkovice.
HlavnõÂm cõÂlem vzaÂjemne spolupraÂce meÏst a obcõ ve
SdruzÏenõÂ je propagace nasÏeho regionu, zvlaÂsÏteÏ pak v oblasti kultury, obnovy a podpory mõÂstnõÂch tradic.
Mezi zazÏite a zaÂrovenÏ znaÂme akce SdruzÏenõ pro verÏejnost patrÏõ kazÏdorocÏnõ tradicÏnõ ªBaÂl HlucÏõÂnskaª a prÏehlõÂdky chraÂmovyÂch sboruÊ a schol.
SdruzÏenõÂ zacÏalo zpracovaÂvat a vydaÂvat propagacÏnõÂ
materiaÂly nasÏeho regionu. OblõÂbenou se stala ªMapa
HlucÏõÂnska a cyklostezekª. V soucÏasnosti se zacÏal zpracovaÂvat novy propagacÏnõ materiaÂl, jehozÏ cõÂlem je prÏedstavenõ a prezentace nasÏeho regionu. PrÏed dokoncÏenõÂm
je publikace PrÏõÂroda HlucÏõÂnska.
SdruzÏenõ obcõ HlucÏõÂnska ma sve logo, ktere bylo vybraÂno na sneÏmu SdruzÏenõ dne 19. 6. 2003 a ktere si VaÂm
zaÂrovenÏ dovoluji prÏedstavit.
Petr Adamec
prÏedseda SdruzÏenõÂ obcõÂ HlucÏõÂnska
Novy bankomat v HlucÏõÂneÏ
CÏeskoslovenska obchodnõ banka, a.s. si dovoluje
informovat verÏejnost, zÏe od 8. 7. 2003 zprovoznila
novy bankomat na MõÂroveÂm naÂm. 12 - Drogerie.
VsÏichni klienti CÏSOB a PosÏtovnõ sporÏitelny - majitele platebnõÂch karet spolecÏnostõ VISA, EUROCARD-MASTERCARD (prÏõÂpadneÏ MAX karty
PS), majõ mozÏnost vyÂbeÏru hotovosti za snõÂzÏeny poplatek. Bankomat je v neprÏetrzÏiteÂm on-line provozu.
KromeÏ vyÂbeÏru hotovosti slouzÏõÂ VsÏem majiteluÊm platebnõÂch karet vyÂsÏe uvedenyÂch spolecÏnostõÂ (fyzickyÂm
i praÂvnickyÂm osobaÂm) k rychleÂmu a pohodlneÂmu
dobõÂjenõÂ prÏedplacenyÂch karet mobilnõÂch operaÂtoruÊ
(Twist a Oskarta) a k provaÂdeÏnõÂ dalsÏõÂch plateb
(Oskar) bez jakyÂchkoliv poplatkuÊ.
CÏSOB, RegionaÂlnõÂ centrum
pro soukromou klientelu Ostrava
VaÂzÏenõÂ obcÏaneÂ,
od paÂtku 18. cÏervence maÂte mozÏnost na internetu navsÏtõÂvit novou podobu oficiaÂlnõÂch webovyÂch straÂnek meÏsta HlucÏõÂna. VyÂsledkem neÏkolika meÏsõÂcÏnõ rozsaÂhle rekonstrukce staryÂch webovyÂch straÂnek je soucÏasny stav.
PrÏesto, zÏe praÂce na straÂnkaÂch jesÏteÏ nenõÂ zcela definitivneÏ
ukoncÏena, celkova struktura a rozvrzÏenõ novyÂch straÂnek
je evidentnõÂ. Chceme, aby webova prezentace nasÏeho
meÏsta byla skutecÏneÏ reprezentativnõÂ a prÏedevsÏõÂm dobrÏe
slouzÏila nejen nasÏim obcÏanuÊm, ale kazÏdeÂmu kdo o nasÏe
meÏsto projevõ zaÂjem. UvõÂtaÂme tedy ze strany nasÏõ verÏejnosti jakeÂkoliv prÏipomõÂnky, ktere napomohou k VasÏõÂ
spokojenosti a profesionalizaci tohoto pocÏinu.
(kontakt: www.hlucin.cz, [email protected])
MCh
VsÏem hospodynÏkaÂm
daÂvaÂme na veÏdomõÂ,
zÏe se mohou zapsat do kurzu pecÏenõÂ hlucÏõÂnskyÂch kolaÂcÏuÊ. Po vyÂbornyÂch zkusÏenostech z lonÏskeÂho roku kurz
opeÏt povede panõ LõÂda LicÏkovaÂ, za uÂcÏinne pomoci panõÂ
Jany SchlossarkoveÂ, ktera zpestrÏõ zaÂveÏrecÏne posezenõÂ
u cÏerstvyÂch kolaÂcÏuÊ cÏtenõÂm ze svyÂch knõÂzÏek v naÂrÏecÏõÂ.
Panõ LicÏkova prÏedvede praktickou ukaÂzku prÏõÂpravy
teÏsta, naÂdivek, posypek a pecÏenõÂ. ZaÂsteÏrku, papõÂr, tuzÏku
a dobrou naÂladu s sebou!
Kurzy probeÏhnou v budoveÏ ucÏilisÏteÏ na HrncÏõÂrÏske ulici
vedle kostela ve dnech 26. - 28. srpna od 17.00 hod.
Pokud chcete straÂvit prÏõÂjemny a zaÂrovenÏ poucÏny vecÏer, nejen pro zÏeny, prÏihlaste se v kulturnõÂm domeÏ nebo
na tel. cÏõÂsle 595 043 397 v PO-PAÂ od 7.30 - 14.30 hod.
(põÂ. Monika PokornaÂ). Poplatek cÏinõÂ 100 KcÏ.
dramaturgie KC
ZameÏrÏenõÂ energetickyÂch zarÏõÂzenõÂ v HlucÏõÂneÏ
Na pozÏaÂdaÂnõ Severomoravske energetiky, a. s. 28 rÏõÂjna 152 Ostrava, bude provedeno zameÏrÏenõÂ
energetickyÂch zarÏõÂzenõ v obdobõ cÏervenec azÏ zaÂrÏõ na uÂzemõ celeÂho HlucÏõÂna. Jedna se o vedenõ distribucÏnõ sõÂteÏ SME, a.s. jak venkovnõÂho (na sloupech), tak pozemnõÂho (vsÏechny kabely). Pro zameÏrÏenõÂ
podzemnõÂho vedenõ je nutne toto vyhledat a vyznacÏit barvou v tereÂnu. Proto se budou objevovat
v traÂvnõÂcõÂch, na chodnõÂcõÂch a cestaÂch oranzÏove znacÏky. Po tyÂdnu jsou tyto znacÏky nepotrÏebne a mohou
se odstranit. Jinak samovolneÏ zmizõÂ v rozmezõÂ jednoho azÏ trÏõÂ meÏsõÂcuÊ. VyznacÏenõÂ kabelovyÂch vedenõÂ
provaÂdõ Milan KucÏa a vlastnõ geodeticke zameÏrÏenõ Geometra Opava. Ostatnõ informace na e-mailoveÂ
adrese: [email protected]
Milan KucÏa 17. listopadu 19, Opava.
FolkloÂrnõÂ festival
HlucÏõÂn 2003
V teÏchto dnech jsou v plneÂm proudu prÏõÂpravy na ojedineÏlou akci, kterou prÏipravuje
KulturnõÂ centrum HlucÏõÂn - odd. dramaturgie.
Jedna se o II. rocÏnõÂk prÏehlõÂdky folkloÂru usporÏaÂdanou na MõÂroveÂm naÂmeÏstõÂ.
PodarÏilo se zajistit folkloÂrnõÂ soubory Heimatverein Stamm 1907 z Rakouska,
MBUNDA - bubenõÂky z Afriky a tyto soubory doplnõÂ soubor KermasÏnice z DolnõÂho
BenesÏova.
OrganizaÂtorÏi zvou sÏirokou verÏejnost
dne 14. srpna od 15.00 hodin na MõÂroveÂ
naÂmeÏstõÂ. Vstup zdarma.
HLUCÏIÂNSKEÂ NOVINY
strana 2
srpen 2002
- o ukonc
ÏenõÂ smlouvy c
Ï. 16 N 94/22 o na
 jmu pozemku parc. c
Ï. 1590/14 o vy
Âme
Ïr
Ï e 5036 m
2
(nynõÂ
pozemky parc. c
Ï. 1590/14 a 1590/32) v k. u
 . Hluc
ÏõÂn
k datu 30. 5. 2003 a o uzavr
Ï enõÂ nove
 smlouvy o na
Â2
Ê parc. c
jmu pozemku
Ï. 1590/14 o vy
Âme
Ïr
Ï e 1081 m
2
Ê da a parc. c
orna
 pu
Ï. 1590/32 o vy
Âme
Ïr
Ï e 4060 m
-
zastave
Ï na
 plocha a na
 dvor
Ï õÂ, s Pozemkovy
Âm fondem
Ï eske
C
 republiky, od 1. 6. 2003 za roc
ÏnõÂ na
 jemne
 ve
vy
Âs
Ï i 21 381 Kc
Ï, s tõÂm, z
Ï e termõÂny u
 hrad plateb na
Â-
O cÏem jednala rada meÏsta
dne 16. cÏervna 2003 (vyÂtah)
jemne
 ho
va-Poruba, byla vybra
 na k dopracova
 nõ a na
 sledne
Â
realizaci
Hluc
ÏõÂn
dotaci
ve
vy
Âs
Ïi
5 000 Kc
Ï na porÏa
 da
 nõ oslav 20. vy
Âroc
ÏõÂ zaloz
Ï enõÂ
klubu
- poskytnout
Asociaci
võÂceu
Âc
Ïelovy
Âch
budou
posunuty
do
Ê dohodou, k datu uzavrÏenõÂ
o na
 jmu te
Ï chto pozemku
Ï R a Hasic
smlouvy mezi Pozemkovy
Âm fondem C
Ï-
pr
Ï edloz
Ï ena
 ing. arch. Renatou Ma
 jkovou, Ostra-
Jachting
2003
hodnutõÂ Rady me
Ï sta Hluc
ÏõÂna o ukonc
ÏenõÂ smlouvy
- z
Ïe studie parteru MõÂrove
 ho na
 me
Ï stõÂ v Hluc
ÏõÂne
Ï,
SK
rok
30. 6. 2003. Za
 roven
Ï se ponecha
 va
 v platnosti roz-
Rada meÏsta rozhodla:
- poskytnout
pro
za
 kladnõÂch
Ê a c
organizacõÂ technicky
Âch sportu
ÏinnostõÂ Velka
 Polom dotaci ve vy
Âs
Ï i 4 000 Kc
Ï na porÏa
 da
 nõ 14. roc
ÏnõÂku
za
 vodu historicky
Âch vozidel
- o ude
Ï lenõÂ souhlasu vlastnõÂka pozemku parc. c
Ï. 1149
v k. u
 . Darkovic
Ïky k u
 zemnõÂmu a stavebnõÂmu r
Ï õÂzenõÂ
k uloz
Ï enõÂ inz
Ï eny
Ârsky
Âch sõÂtõÂ - plynovodnõÂ, vodovodnõÂ
a elektropr
Ï õÂpojky a napojenõÂ vjezdu dle prÏedloz
Ï ene
Â
YNACÏBO ORP ÂINELEÏDS AÂTIZÏELUÊD
situace pro investora s tõÂm, z
Ï e budou dodrz
Ï eny podmõÂnky stanovene
 spra
 vci inz
Ïeny
Ârsky
Âch sõÂtõÂ a komunikacõÂ (asfaltace komunikace v souvisle
 m pa
 su).
Jedna se o souhlas k vyÂstavbeÏ rodinneÂho domu.
Ê parc. c
- o ude
Ï lenõÂ souhlasu vlastnõÂka pozemku
ÏõÂslo
3071/105, 2987/1 a 2987/3 v k. u
 . Hluc
ÏõÂn k u
 zemnõÂmu
a stavebnõÂmu rÏõÂzenõÂ k uloz
Ï enõÂ inz
Ïeny
Ârsky
Âch sõÂtõÂ plynovodnõÂ, vodovodnõÂ, kanalizac
ÏnõÂ, telekomunikac
ÏnõÂ a elektro prÏõÂpojky a napojenõÂ vjezdu k novoÊ ze skla na postavbe
Ï objektu vy
Ârobny produktu
sky
Âm
za
 chranny
Âm
sborem
Moravskoslezske
 ho
kraje.
Jedna se o uÂpravu vztahuÊ k pozemkuÊm u hasicÏskeÂ
stanice HlucÏõÂn.
Ï Ro
- o uzavr
Ï enõÂ dohody s Pozemkovy
Âm fondem C
zaplacenõÂ na
 jemne
 ho ve vy
Âs
Ï i 3 286 Kc
Ï a smlouvy
Ê p. c
c
Ï. 43N03/22 o na
 jmu pozemku
Ï. 2560/2, 2560/4,
2562/25 a 2567/5 v k. u
 . Hluc
ÏõÂn dle prÏedloz
Ï ene
 ho
zne
Ï nõÂ s tõÂm, z
Ï e budou posunuty termõÂny u
 hrad plateb na
 jemne
 ho pro rok 2003 k 30. 6. 2003.
Jedna se o uÂpravu vztahuÊ k pozemkuÊm na sklaÂdce
- ul. MarkvartovickaÂ.
Ê parc. c
- o za
 me
Ï ru prodeje pozemku
Ï. 411/10 a 422/3
v k. u
 . BobrovnõÂky.
Jedna se o pozemky na ul. PozÏaÂrnicka v BobrovnõÂkaÂch
- o za
 me
Ï ru prona
 jmu s pra
 vem prÏednostnõ koupe
Ï
c
Ïa
 sti pozemku parc. c
Ï. 349/1 (v katastru nemovitostõÂ
u Katastra
 lnõÂho u
 rÏadu v Opave
Ï dosud oznac
Ïene
 ho
jako pozemek parc. c
Ï. 349 v k. u
 . Hluc
ÏõÂn) o vy
Âme
Ïr
Ïe
2
ÂP 452 m v k. u
 . Hluc
ÏõÂn, za u
Âc
Ïelem za
 stavby dle U
studie historicke
 ho ja
 dra me
Ï sta Hluc
ÏõÂna, s podmõÂnkou, z
Ï e bude respektova
 na sta
 vajõÂcõ i nove
Ï navrz
Ïena
 za
 stavba.
O cÏem jednalo
zastupitelstvo meÏsta
dne 26. cÏervna 2003 (vyÂtah)
Zastupitelstvo meÏsta HlucÏõÂna rozhodlo:
- o uzavr
Ï enõÂ dohod o spla
 tka
 ch dluhu po dobu delsÏõÂ
Ê a o vy
nez
Ï 18 me
Ï sõÂcu
Âs
Ï i spla
 tek
Ê parc. c
- o za
 me
Ï ru prodeje pozemku
Ï. 2635/2 a c
Ïa
 sti
parc. c
Ï. 2633 v k. u
 . Hluc
ÏõÂn - po geometricke
 m zame
Ïr
Ï enõÂ. Za
 roven
Ï rozhodlo o za
 me
Ï ru prodeje pozemku parc. c
Ï. 2770/1 v k. u
 . Hluc
ÏõÂn.
Jedna se o pozemky urcÏene k zemeÏdeÏlskeÂmu vyuzÏitõÂ.
- o prodeji pozemku p. cÏ. 4168/5 v k. u
 . Hluc
ÏõÂn o vy
Â2
me
Ïr
Ï e 93 m do spolec
Ïne
 ho jme
Ï nõÂ, za dohodnutou
cenu
Jedna se o pozemek na ul. VinohradskaÂ.
Ê parc. c
- o uzavr
Ï enõÂ smlouvy o na
 jmu pozemku
Ï. 635
a 636 v k. u
 . Hluc
ÏõÂn s pra
 vem prÏednostnõ koupe
Ï
v pr
Ï õÂpade
Ï
za
 stavby objektem obc
Ïanske
 vybave-
nosti
Jedna se o pozemky na ul. Ostravska v HlucÏõÂneÏ.
Ê parc. c
- o prodeji pozemku
Ï. 3071/652 a 3071/678
v k. u
 . Hluc
ÏõÂn do spolec
Ïne
 ho jme
Ï nõÂ
Jedna se o pozemky na ul. MlaÂdezÏnickaÂ.
Ê parc. c
- o prodeji pozemku
Ï. 3071/651 a 3071/688
v k. u
 . Hluc
ÏõÂn do spolec
Ïne
 ho jme
Ï nõÂ, za dohodnutou
cenu
Jedna se o pozemky na ul. MlaÂdezÏnickaÂ.
- o uzavr
Ï enõÂ dodatku c
Ï. 1 ke smlouve
Ï o na
 jmu s pra
ÂÊ parc. c
vem prÏednostnõÂ koupe
Ï pozemku
Ï. 3071/209
a 3071/210 v k.u
 . Hluc
ÏõÂn, ktery
Âm se prodlouz
Ï õÂ termõÂn pr
Ï edloz
Ï enõÂ stavebnõÂho povolenõÂ s vyznac
ÏenõÂm
pra
 vnõ moci pro stavbu rod. domu na te
Ï chto pozemcõÂch do 30. 9. 2003.
Jedna se o pozemky na ul. MlaÂdezÏnickaÂ.
Ê parc. c
- o uzavr
Ï enõÂ smlouvy o darova
 nõ pozemku
Ï.
z
Ïene
 situace pro investora s tõÂm, z
Ï e budou dodrz
Ï eny
Jedna se o zbyÂvajõÂcõ cÏaÂst meÏstske trzÏnice - roh ulic
Gen. Svobody a Pode ZdõÂ.
podmõÂnky stanovene
 spra
 vci inz
Ïeny
Ârsky
Âch sõÂtõÂ a ko-
- o uzavr
Ï enõÂ dodatku c
Ï. 1 smlouvy o na
 jmu nemovi-
obdarovana
 uhradõ na
 klady spojene
 s darova
 nõÂm
munikacõÂ (asfaltace komunikace v souvisle
 m pa
 su).
tostõÂ, ktery
Âm bude ke dni 30. 6. 2003 ukonc
Ïeno uz
Ï õÂ-
zemku parc. c
Ï. 3139/15 v k. u
 . Hluc
ÏõÂn dle prÏedlo-
- pr
Ï ipravit vesÏkere
 podklady pro zajisÏte
Ï nõÂ nota
 rÏske
 ho
za
 pisu, ktery
Âm se osve
Ï dc
ÏõÂ (prohla
 sõÂ), z
Ïe stavba na
va
 nõ pozemku parc. c
Ï. 432/1 v k. u
 . BobrovnõÂky.
Jedna se o pozemek u hrÏisÏteÏ v BobrovnõÂkaÂch.
pozemku parc. c
Ï. 206/3 v k. u
 . BobrovnõÂky je vlast-
Ê p. c
- o ukonc
ÏenõÂ smlouvy o na
 jmu pozemku
Ï. 432/2,
nictvõÂm me
Ï sta Hluc
ÏõÂna (za tõÂm u
Âc
Ïelem bude zada
 no
432/3, 432/4 a 432/5 v k. u
 . BobrovnõÂky, dohodou ke
vypracova
 nõ pasportu te
 to stavby).
dni 30. 6. 2003.
Jedna se o objekt ªmosÏtaÂrnyª v BobrovnõÂkaÂch
- o uzavr
Ï enõÂ smlouvy o na
 jmu c
Ïa
 sti pozemku p. c
Ï.
2
1706/15 v k. u
 . Hluc
ÏõÂn o vy
Âme
Ï rÏe 12 m
od 1. 7.
Jedna se o pozemky na ul. U ZaÂmecÏku v DarkovicÏkaÂch.
- o uzavr
Ï enõÂ dodatku c
Ï. 1 ke smlouve
Ï o na
 jmu poÊ parc. c
zemku
Ï. 582/1 a 583/2 v k. u
 . Hluc
ÏõÂn, podle
ne
Ï hoz
Ï jiz
Ï nebude pozemek parc. cÏ. 583/2 v k. u
Â.
Jedna se o pozemky na ul. PozÏaÂrnickaÂ.
Hluc
ÏõÂn pr
Ï edme
Ï tem pra
 va prÏednostnõ koupe
Ï a podle
ne
Ï hoz
Ï bude na
 jemci vra
 cena jiz
Ï uhrazena
 c
Ïa
 st za
Â-
Zrus
Ï uje se tento odbor a toto odde
Ï lenõÂ Me
Ï stske
 ho
lohy
u
 rÏadu Hluc
ÏõÂn:
sõÂce.
1. odbor pra
 vnõ a spra
 vnõÂch agend
Jedna se o umõÂsteÏnõ noveÂho sanitaÂrnõÂho zarÏõÂzenõ mobilnõ bunÏky pro rÏidicÏe MHD. Smlouva je uzavrÏena s DopravnõÂm podnikem Ostrava, a. s.
2. odde
Ï lenõÂ
a 215/3 v k. u
 . BobrovnõÂky s uloz
Ï enõÂm inz
Ï eny
Ârsky
Âch
Ê.
pozemku
Ê a odde
- o rus
Ï enõÂ a zr
Ï izova
 nõ odboru
Ï lenõÂ takto:
Ê tou 3 me
2003 na dobu neurc
Ïitou, s vy
Âpove
Ï dnõÂ lhu
Ï-
- o ude
Ï lenõÂ souhlasu vlastnõÂka pozemku p. c
Ï. 501
369/2, 369/5 a 369/6 v k.u
 . Darkovic
Ïky s tõÂm, z
Ïe
pra
 vnõÂ
odboru
pra
 vnõÂho
a
spra
 vnõÂch
agend
Zr
Ï izujõÂ se tyto odbory Me
Ï stske
 ho u
Âr
Ï adu Hluc
ÏõÂn:
1. odbor spra
 vnõÂch agend
Jedna se o uÂpravu vztahu k pozemkuÊm na ul. Bochenkova.
Ê parc. c
- o prodeji pozemku
Ï. 349/2 a 4483/2 v k. u
Â.
Hluc
ÏõÂn, do spolec
Ïne
 ho jme
Ï nõÂ, Zastupitelstvo me
Ï sta
Hluc
ÏõÂna
rozhodlo
o
uzavr
Ï enõÂ
dodatku
c
ÏõÂslo
1
ke smlouve
Ï se spolec
ÏnostõÂ ACA Market, s.r.o., Hlu-
2. odbor pra
 vnõÂ
c
ÏõÂn, o na
 jmu c
Ïa
 sti pozemku parc. c
Ï. 349 v k. u
Â.
Toto usnesenõÂ naby
Âva
 u
Âc
Ïinnosti dne 1. 9. 2003.
munikac
ÏnõÂ pr
Ï õÂpojky a vzdus
Ï ne
 ho vedenõ elektropr
Ï õÂ-
Rada meÏsta HlucÏõÂna:
Hluc
ÏõÂn o vy
Âme
Ïr
Ï e 350 m , podle ne
Ï hoz
Ï se upravõÂ
pojky - a k napojenõÂ vjezdu na nezpevne
Ï ny
 poze-
- vzala na ve
Ï domõÂ pravidla pro zverÏejn
Ï ova
 nõ infor-
zemku parc. c
Ï. 349/1 v k. u
 . Hluc
ÏõÂn o vy
Âme
Ïr
Ï e 350 m.
mek p. c
Ï. 215/3 v k. u
 . BobrovnõÂky k novostavbe
Ï
Ê sob aktualimacõÂ na novy
Âch www stra
 nka
 ch a zpu
sõÂtõÂ - kanalizac
ÏnõÂ, plynovodnõÂ, vodovodnõÂ, teleko-
RD na pozemku p. c
Ï. 216/17 v k. u
 . BobrovnõÂky pro
2
oznac
ÏenõÂ pronajõÂmane
 ho pozemku jako c
Ïa
 st po-
zace te
Ï chto informacõÂ.
2
Jedna se o prodej cÏaÂsti pozemku - meÏstska trzÏnice,
zastaveÏneÂho stavbou ve vlastnictvõÂ fyzickyÂch osob.
investora stavby, za prÏedpokladu splne
Ï nõÂ a dodrz
ÏenõÂ
- projednala koncepci rÏesÏenõÂ vy
Âstavby a stavebnõÂch
Ê inz
podmõÂnek spra
 vcu
Ï . sõÂtõÂ a podmõÂnek stanoveny
Âch
u
 prav sportovnõÂho stadionu v Hluc
ÏõÂne
Ï dle zpraco-
ACA Market, s.r.o., Hluc
ÏõÂn, o na
 jmu c
Ïa
 sti pozemku
odborem z
Ï ivotnõÂho prostr
Ï edõÂ a komuna
 lnõÂch sluz
Ï eb
 Hluc
Me
ÏU
ÏõÂn.
vane
 ho na
 vrhu a postupuje zastupitelstvu me
Ï sta
parc. c
Ï. 349/1 v k. u
 . Hluc
ÏõÂn (v katastru nemovitostõÂ
Souhlas k vyÂstavbeÏ rodinneÂho domu
- o ude
Ï lenõÂ souhlasu vlastnõÂka pozemku p. c
Ï. 4521
v k. u
 . Hluc
ÏõÂn s uloz
Ï enõÂm vodovodnõÂ pr
Ï õÂpojky ke
sta
 vajõÂcõÂmu RD na pozemku p. cÏ. 3183/1 v k. u
Â.
Hluc
ÏõÂn pro investora stavby, za prÏedpokladu splÊ inz
ne
Ï nõÂ a dodrz
Ï enõÂ podmõÂnek spra
 vcu
Ï . sõÂtõÂ a komunikacõÂ, v prÏõÂpade
Ï dotc
ÏenõÂ zelene
Ï take
 spra
 vce verÏejne
 zelene
Ï.
Ê parc. c
- o ude
Ï lenõÂ souhlasu vlastnõÂka pozemku
ÏõÂslo
3071/61 v k. u
 . Hluc
ÏõÂn k u
 zemnõÂmu a stavebnõÂmu
rÏõÂzenõÂ k uloz
Ï enõÂ inz
Ï eny
Ârsky
Âch sõÂtõÂ - plynovodnõÂ pr
Ï õÂpojky dle prÏedloz
Ï ene
 situace pro investora s tõÂm, z
Ïe
k rozhodnutõÂ.
- o uzavr
Ï enõÂ dodatku c
Ï. 2 ke smlouve
Ï se spolec
ÏnostõÂ
u Katastra
 lnõÂho u
Âr
Ï adu v Opave
Ï dosud oznac
Ïene
 ho
- ude
Ï lila souhlas vlastnõÂka pozemku parc. c
Ï. 367
jako pozemek parc. c
Ï. 349 v k. u
 . Hluc
ÏõÂn), ktery
Âm se
Ê pro pov k. u
 . Hluc
ÏõÂn k parkova
 nõ 6 automobilu
Ï A Miroslav Ing.,
tr
Ï eby obchodnõÂ firmy MGL-GAN
na
 jmu c
Ïa
 sti uvedene
 ho pozemku o vy
Âme
Ï rÏe 350 m
Hluc
ÏõÂn, za u
Âc
Ïelem za
 sobova
 nõ a odstavenõ vozidel
se spolec
ÏnostõÂ TS Hluc
ÏõÂn, s. r. o., dle prÏedloz
Ï eny
Âch
na
 jemci ude
Ï lõÂ souhlas s uzavr
Ï enõÂm smlouvy o pod2
Ê a vozidel za
Ê v pracovnõÂ dobe
zame
Ï stnancu
 kaznõÂku
Ï
podmõÂnek s tõÂm, z
Ïe na
 jemce nebude po dobu pod-
firmy v obdobõÂ od 1. 7. do 31. 12. 2003.
na
 jmu hradit pronajõÂmateli na
 jemne
Â.
Jedna se o pozemek na ul. U BasÏty, naproti ZUSÏ
HlucÏõÂn
- projednala z
Ïa
 dost o prona
 jem c
Ïa
 sti pozemku parc.
c
Ï. 48 v k.u
 . Hluc
ÏõÂn s tõÂm, z
Ïe z
Ïa
 dosti nevyhove
Ï la.
Jedna se o pozemek za restauracõ ªU BeÏtkyª
- jmenovala ing. Roberta Vita
 ska do funkce vedou-
budou dodrz
Ï eny podmõÂnky stanovene
 spra
 vci inz
Ï e-
cõÂho
odboru
dopravy
a
ny
Ârsky
Âch sõÂtõÂ.
s u
Âc
Ïinnosti od 17. 6. 2003.
silnic
ÏnõÂho
hospoda
Âr
Ï stvõÂ
Jedna se o uÂpravu vztahu k cÏaÂsti pozemku - meÏstska trzÏnice, jenzÏ je pronajat na vyÂstavbu, za uÂcÏelem zachovaÂnõ staÂvajõÂcõÂho stavu do doby nutnosti
jejõÂho vyklizenõÂ (prÏedaÂnõÂ stavenisÏteÏ k zahaÂjenõÂ
stavby).
- o nabytõÂ pozemku parc. c
Ï. 4472/3 v k. u
 . Hluc
ÏõÂn
Ï õÂmskokatolicke
od R
 farnosti Hluc
ÏõÂn, do majetku
me
Ï sta Hluc
ÏõÂna.
HLUCÏIÂNSKEÂ NOVINY
srpen 2002
Jedna se o cÏaÂst komunikace Zahradnõ v HlucÏõÂneÏ.
- o zapojenõÂ me
Ï sta Hluc
ÏõÂna do akcõÂ v ra
 mci ªEvropske
 ho dne bez aut a Evropske
 ho ty
Âdne mobilityª
a pove
Ïr
Ï ilo starostu me
Ï sta k podepsa
 nõ Charty 2003 .
Êm
- o neposkytnutõÂ dals
Ï õÂ odme
Ï ny neuvolne
Ï ny
Âm c
Ïlenu
zastupitelstva me
Ï sta za pra
 ci v I. pololetõ roku 2003.
- o za
 me
Ï ru prona
 jmu s pra
 vem prÏednostnõ koupe
Ï
Cykliste pozor!
VaÂzÏenõÂ cyklisteÂ.
strana 3
- odrazkami oranz
Ï ove
 barvy na obou strana
 ch
s
Ï lapa
 tek (mohou by
Ât nahrazeny sve
Ï tlo odra
Âz
Ï ejõÂcõÂmi materia
 ly umõÂste
Ï ny
Âmi na obuvi nebo
v jejich blõÂzkosti)
V minule
 m vyda
 nõ Hluc
ÏõÂnsky
Âch novin jsem ve
Ï-
- na
pozemku parc. c
Ï. 3/1 v k. u
 . BobrovnõÂky za u
Âc
Ïelem
vozidel. Da
 se prÏedpokla
 dat, z
Ï e vsÏichni, kter
Ï õÂ rÏõÂdõÂ
vy
Âstavby rodinne
 ho domu.
motorova
 vozidla, absolvovali kurz, ktere
 mu dnes
Jedna se o pozemek na ul. Sokolska v BobrovnõÂkaÂch.
rÏõÂka
 me autos
Ï kola, kde byli sezna
 meni se za
 kladnõÂ-
paprscõÂch
prÏednõÂho
nebo
zadnõÂho
kola
nebo obou kol nejme
 ne
Ï jednou boc
ÏnõÂ odraz-
Ê povinne
noval ne
Ï kolik rÏa
 dku
 vy
Âbave
Ï motorovy
Âch
kou oranz
Ï ove
 barvy na kaz
Ï de
 strane
Ï kola (tyto
odrazky mohou by
Ât nahrazeny odrazovy
Âmi
materia
 ly na bocõÂch kola nebo na bocõÂch pla
ÂÊ pneumatik c
Ê nebo
s
Ï t'u
Ïi na koncõÂch blatnõÂku
mi poz
Ïadavky a prÏedpisy o bezpec
Ïnosti provozu na
boc
ÏnõÂch c
Ïa
 stech ode
Ï vu cyklisty)
pozemnõÂch komunikacõÂch. V tomto kurzu byla cÏa
 st
Zastupitelstvo meÏsta schvaÂlilo:
Ê m na motove
Ï nova
 na take
 technicky
Âm poz
Ï adavku
- za
 ve
Ï rec
Ïny
 u
Âc
Ïet me
Ï sta Hluc
ÏõÂna za rok 2002 s vyja
 d-
rova
 vozidla. Ta byla vyrobena rovne
Ïz
Ï podle urc
Ïi-
by
Ât vybavena:
rÏenõÂm souhlasu s celoroc
ÏnõÂm hospodar
Ï enõÂm, a to
ty
Âch norem a navõÂc se v dnes
Ï nõÂ dobe
Ï musõÂ pravi-
- sve
Ï tlometem svõÂtõÂcõÂm dopr
Ï edu bõÂly
Âm sve
Ï tlem
s vy
Âhradami.
delne
Ï pr
Ï istavovat k technicke
 prohlõÂdce.
- 2. u
 pravu rozpoc
Ïtu me
Ï sta k 30. 4. 2003 dle prÏed-
2. JõÂzdnõÂ kola pro jõÂzdu za snõÂz
Ï ene
 viditelnosti musõÂ
(je-li vozovka dostatec
Ïne
Ï a souvisle osve
Ï tlena
Na jõÂzdnõÂ kola se vsÏak povinnost vykona
 vat ta-
Êz
mu
Ï e by
Ât sve
Ï tlomet nahrazen svõÂtilnou bõÂle
Â
kove
 prohlõÂdky nevztahuje, byt' jsou pouz
Ï õÂva
 na v sil-
loz
Ïene
 ho na
 vrhu.
barvy s prÏerus
Ï ovany
Âm sve
Ï tlem)
- za
 ve
Ï rec
Ïny
 u
Âc
Ïet Svazku obcõÂ mikroregionu Hluc
ÏõÂn-
nic
ÏnõÂm provozu a cyklista je rovne
Ïz
Ï u
Âc
ÏastnõÂkem
Êz
- zadnõÂ svõÂtilnou c
Ïervene
 barvy (mu
Ï e by
Ât na-
ska za rok 2002 s vyja
 dr
Ï enõÂm souhlasu s celoroc
ÏnõÂm
provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch (platõÂ pro
hrazena svõÂtilnou s prÏerus
Ï ovany
Âm sve
Ï tlem c
Ïer-
hospodar
Ï enõÂm, a to bez vy
Âhrad.
ne
Ï ho nar
Ï õÂzenõÂ obsaz
Ï ena v za
 kone
Ï c
Ï. 361/2000 Sb.
- za
 ve
Ï rec
Ïny
 u
Âc
Ïet Sdruz
Ï enõÂ obcõÂ Hluc
ÏõÂnska za rok
o provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch). Cykliste
Â
2002 s vyja
 dr
Ï enõÂm souhlasu s celoroc
ÏnõÂm hospoda-
jsou i ¹dõÂkyª s
Ï patne
 mu stavu pouz
ÏõÂvany
Âch jõÂzdnõÂch
rÏenõÂm, a to bez vy
Âhrad.
kol mnohdy prvotnõÂ pr
Ï õÂc
Ïinou dopravnõÂch nehod,
Ê ke zr
- na
 vrh dodatku
Ï izovacõÂm listina
 m prÏõÂspe
Ï vko-
ktere
 jsou bohuz
Ï el poplatkem dnesÏnõÂmu sta
 le slo-
vy
Âch organizacõÂ - s
Ï kolsky
Âch zar
Ï õÂzenõÂ, ty
ÂkajõÂcõÂ se
z
Ïite
Ï jsÏõÂmu a dynamic
Ïte
Ï jsÏõÂmu dopravnõÂmu prostr
Ï edõÂ.
zme
Ï ny v organizaci stravova
 nõ vyply
ÂvajõÂcõÂ ze za
Â-
Abychom prÏispe
Ï li ke snõÂz
Ï enõÂ c
ÏõÂsel nehodovosti ve
kona
statisticky
Âch vy
Âkazech, upravme sva
 jõÂzdnõ kola tak,
aby odpovõÂdala v co nejve
Ï ts
Ï õÂ mõÂr
Ï e technicky
Âm po-
tovnõÂho stadionu v Hluc
ÏõÂne
Ï dle zpracovane
 ho na
Â-
Ê m na jõÂzdnõÂ kola, jak je uvedeno v prÏõÂloze
z
Ïadavku
vrhu.
c
Ï. 13 vyhla
 sÏky c
Ï. 341/2002 Sb.:
Zastupitelstvo meÏsta HlucÏõÂna projednalo:
Ê p. c
- z
Ïa
 dost o prodej pozemku
Ï. 776/1, 776/4 a 778/1
v k. u
 . Hluc
ÏõÂn s tõÂm, z
Ïe z
Ïa
 dosti nevyhove
Ï lo.
1. JõÂzdnõÂ kolo musõÂ by
Ât vybaveno
- dve
Ï ma u
Âc
Ïinny
Âmi brzdami (kola de
Ï tõÂ pr
Ï edsÏkolnõÂho ve
Ï ku vybavena
 volnobe
Ïz
Ï ny
Âm na
 bojem
Jedna se o pozemky u sbeÏrny odpadovyÂch surovin
v HlucÏõÂneÏ.
- z
Ïa
 dost Hasic
Ïske
 ho za
 chranne
 ho sboru Moravskoslezske
 ho kraje s tõÂm, z
Ïe nema
 na
 mitek ke zme
Ï ne
Ï
Ê m p. c
pr
Ï õÂslus
Ï nostõÂ hospodar
Ï enõÂ k pozemku
Ï. 1590/14
Ê da o vy
- orna
 pu
Âme
Ï rÏe 1081 m
2
a parc. c
Ï. 1590/32 2
zastave
Ï na
 plocha a na
 dvor
Ï õÂ o vy
Âme
Ïr
Ï e 4 060 m
Ï R Pozemkovy
v k. u
 . Hluc
ÏõÂn - vlastnõÂk C
 fond, ve
prospe
Ï ch Hasic
Ïske
 ho za
 chranne
 ho sboru Moravskoslezske
 ho kraje, za prÏedpokladu zrÏõÂzenõ ve
Ï cne
Â-
Jedna se o uÂpravu vztahuÊ k pozemkuÊm v areaÂlu
hasicÏske stanice HlucÏõÂn.
- z
Ïa
 dost o povolenõ otevõÂracõ doby herny ESO na
OKD bez omezenõÂ a rozhodlo z
Ïa
 dosti nevyhove
Ï t.
te. Je-li jõÂzdnõÂ kolo vybaveno nosic
Ïem zavazadel,
musõÂ by
Ât tento spolehlive
Ï pr
Ï ipevne
Ï n.
4. Pneumatiky a ra
 fky nesmõ vykazovat trhliny
nebo deformace.
5. Pro u
Âc
Ïely te
 to vyhla
Âs
Ï ky se jõÂzdnõÂm kolem rozumõÂ
i tr
Ï õÂkolky a võÂcekolky, stejne
Ï jako võÂcesedadlova
Â
jõÂzdnõÂ kola a jim podobna
 vozidla poha
 ne
Ï na
 lidskou silou a urc
Ïena
 i k provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch, jako naprÏ. kolobe
Ïz
Ï ky
VõÂce je moz
Ï no se doc
ÏõÂst ve SbõÂrce za
 konu c
Ï. 341/
pr
Ï ednõÂ brzdou)
2002 Sb.
- nikde nesmõÂ by
Ât ostre
 hrany, naprÏ. zakonc
ÏenõÂ
ovla
 dacõÂch pa
Âc
Ïek
- zadnõÂ odrazkou c
Ïervene
 barvy (odrazove
 materia
 ly nahrazujõÂcõ zadnõ odrazku mohou by
Ât
umõÂste
Ï ny i na ode
Ï vu c
Ïi obuvi cyklisty)
- pr
Ï ednõÂ odrazkou bõÂle
 barvy (odrazove
 materia
 ly nahrazujõÂcõ pr
Ï ednõÂ odrazku mohou by
Ât
umõÂste
Ï ny i na ode
Ï vu c
Ïi obuvi cyklisty)
pr
Ï es uvedene
 pozemky pro me
Ï sto Hluc
ÏõÂn.
a opatr
Ï eno pevny
Âmi podpe
Ï rkami pro nohy dõÂte
Ï-
s proti sÏlapacõÂ brzdou nemusõÂ by
Ât vybavena
- volne
 konce trubek rÏõÂdõÂtek musõ by
Ât zaslepeny
Ê ze a jõÂzdy
ho brÏemene, spoc
ÏõÂvajõÂcõÂho v pra
 vu chu
pro dopravu de
Ï tõÂ, musõÂ by
Ât r
Ïa
 dne
Ï pr
Ï ipevne
Ï no
UPOZORNEÏNIÂ MAJITELUÊM PSUÊ
Ê na dodrz
Upozorn
Ï ujeme vs
Ï echny majitele psu
Ï o-
Va
Âz
Ï enõÂ cykliste
 , ted' jen kolo zkontrolovat, prÏõÂpadne
Ï
doplnit
vy
Âbavu
dle
Ê
poz
Ï adavku
vyhla
Âs
Ï ky
Êz
a mu
Ï ete vyjet.
Pr
Ï eji va
 m hodne
Ï ve
Ï tru do zad, prÏõÂpadne
Ï se dobrÏe
Ê , a mnoho sÏt'astne
Ê.
oprÏõÂt do peda
 lu
Ï ujety
Âch kilometru
Ing. Robert VitaÂsek
vedoucõÂ odboru dopravy a silnicÏnõÂho hospodaÂrÏstvõÂ
OsazovaÂnõÂ tabulek s naÂzvy ulic
Zastupitelstvo meÏsta HlucÏõÂna:
va
 nõ Vyhla
Âs
Ï ky o mõÂstnõÂch poplatcõÂch ve me
Ï ste
Ï Hlu-
Ê , byla zmapoNa za
 klade
Ï upozorne
Ï nõÂ Va
 s, obc
Ïanu
Ê - c
c
ÏõÂne
Ï , OddõÂlu II - Poplatek ze psu
Ïla
 nku 4, ktery
 se
va
 no oznac
ÏenõÂ ulic tabulkami s na
 zvy. V nejbliz
Ïs
Ï õÂm
- vzalo na ve
Ï domõÂ obsah draz
ÏebnõÂ vyhla
Âs
Ï ky c
Ï. 1/03/16
ty
Âka
 ohlas
Ï ovacõÂ povinnosti - poplatnõÂk je povinen
obdobõÂ probe
Ï hne instalace chybe
Ï jõÂcõÂch tabulek.
o kona
 nõ ver
Ï ejne
 dobrovolne
 draz
Ï by, jejõÂmz
Ï na-
Ê nabytõÂ psa do
ozna
 mit spra
 vci poplatku do 7 dnu
vrhovatelem je Svaz cÏesky
Âch a moravsky
Âch spo-
Ê pote
vlastnictvõÂ a takte
Âz
Ï do 7 dnu
 , kdy prÏestal by
Ât
Dle za
 kona c
Ï. 128/2000 Sb., o obcõÂch, ve zne
Ï nõÂ poz-
tr
Ï ebnõÂch druz
Ï stev, Praha 1. Souc
Ïasne
Ï pove
Ïr
Ï ilo sta-
vlastnõÂkem psa (u
 hyn psa, utracenõ psa, zme
Ï na maji-
Ê , § 30, je vlastnõÂk nemovitosti povide
Ï jsÏõÂch prÏedpisu
rostu me
Ï sta zajisÏte
Ï nõÂm u
Âc
Ïasti me
Ï sta Hluc
ÏõÂna jako
tele psa, darova
 nõ psa, u
 mrtõ majitele psa, zme
Ï na
nen strpe
Ï t bezu
 platne
 pr
Ï ipevne
Ï nõÂ tabulky s oznac
ÏenõÂm
draz
Ïitele ve verÏejne
 dobrovolne
 draz
Ï be
Ï , ktera
 se
trvale
 ho bydlisÏte
Ï atd.).
ulice na sve
 nemovitosti.
bude konat dne 7. 7. 2003 v Brne
Ï , a kde prÏedme
Ï tem
V pr
Ï õÂpade
Ï nesplne
Ï nõÂ te
 to ohlas
Ï ovacõÂ povinnosti
Ï NR
bude postupova
 no v souladu se za
 konen C
odst. 2 stanovõÂ, z
Ï e se tabulky umõÂstõÂ vz
Ï dy na zac
Ïa
 tku
Ê.
c
Ï. 337/1992 Sb., ve zne
Ï nõÂ pozde
Ï jsÏõÂch prÏedpisu
a na konci kaz
Ï de
 ulice a pr
Ï ed a za krÏiz
Ï ovatkou s jinou
draz
Ïby jsou pozemky parc. cÏ. 453/1 - ostatnõÂ plocha,
2
zelen
Ï o vy
Âme
Ïr
Ï e 3387 m,
plocha,
ostatnõÂ
parc. c
Ï. 453/2 - ostatnõÂ
komunikace
Odbor financõÂ MeÏUÂ HlucÏõÂn
2
o vy
Âme
Ïr
Ï e 280 m
2
a parc. c
Ï. 455 - zahrada o vy
Âme
Ïr
Ï e 854 m
v k. u
Â.
Hluc
ÏõÂn a trvale
 porosty na pozemcõÂch se nacha
 zejõÂcõÂ.
Jedna se o pozemky u hlucÏõÂnskeÂho zaÂmku.
- vzalo na ve
Ï domõÂ plne
Ï nõÂ rozpoc
Ïtu me
Ï sta k 30. 4.
2003.
UÂtulek pro psy v HlucÏõÂneÏ nabõÂzõÂ:
2 vlcÏaÂky, 1 FlanderskeÂho bouviera, 2 kokrsÏpaneÏly,
2 krÏõÂzÏence
strÏedisko TS HlucÏõÂn s.r.o., ul. MarkvartovickaÂ,
HlucÏõÂn, tel. 59 50 43 591
PODEÏKOVAÂNIÂ
za u
Âc
Ïast a kve
Ï tinove
 dary rodine
Ï , zna
 my
Âm a souse-
a hojnou u
Âc
Ïast prÏi poslednõÂm rozlouc
ÏenõÂ s panõÂ
Ê m.
du
manzÏelka po zesnuleÂm
Dne 24. 6. 2003 se konalo poslednõÂ rozlouc
ÏenõÂ
De
Ï kuji pohrÏebnõÂ sluz
Ï be
Ï p. Breuera za vynaloz
Ï ene
Â
s my
Âm manz
Ï elem panem Alfonsem JirÏõÂkem z Koz-
u
 silõ spojene
 se zarÏizova
 nõÂm ozna
 menõ 1. vy
Âroc
ÏõÂ
mic. TõÂmto bych ra
 da pode
Ï kovala prÏedevs
Ï õÂm za
u
 mrtõ panõ ElisÏky Tylec
Ïkove
Â.
profesiona
 lnõÂ
pr
Ï õÂstup
pohr
Ï ebnõÂ
sluz
Ï be
Ï
pana
(1) PrÏestupku se dopustõÂ ten, kdo
a) odmõÂtne strpe
Ï t bezu
 platne
 pr
Ï ipevne
Ï nõÂ tabulky s oznac
ÏenõÂm ulice nebo jine
 ho ver
Ï ejne
 ho prostranstvõ na sve
 nemovitosti nebo
v blõÂzkosti tabulky s oznac
ÏenõÂm umõÂstõÂ jiny
Â
bulku s oznac
ÏenõÂm ulice nebo jine
 ho ver
Ï ej-
a zna
 my
Âm za kve
Ï tinove
 dary, mora
 lnõ podporu
De
Ï kuji za celou rodinu
Za
 kon c
Ï. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zne
Ï nõÂ pozÊ , §47b) rÏõÂka
de
Ï jsÏõÂch prÏedpisu
Â, z
Ï e:
na
 pis,
Breuera, takte
Âz
Ï za kra
 sny
 proslov panõ Kos
Ï arÏove
Â,
dcera ElisÏka a syn Rudolf s rodinami
ulicõÂ.
b) u
 myslne
Ï posÏkodõÂ, odstranõÂ nebo zakryje ta-
Êm
Upr
Ï õÂmne
Ï de
Ï kujeme vs
Ï em prÏõÂbuzny
Âm, prÏa
 telu
Ê zkovou.
Ande
Ï lou Hru
Vyhla
Âs
Ï ka Ministerstva vnitra c
Ï. 326/2000 Sb., § 2,
dcera Marlen s rodinou
ne
 ho prostranstvõÂ,
Êz
(2) Za prÏestupek podle odstavce 1 mu
Ï e obec uloz
Ï it pokutu az
Ï do vy
Âs
Ï e 10 000 Kc
Ï.
Ê lez
Ve
Ïr
Ï õÂm vsÏak, z
Ï e si vs
Ï ichni uve
Ï domujeme du
Ï itost
oznac
ÏenõÂ a s umõÂst'ova
 nõÂm tabulek nenastanou proble
 my.
Ty z Va
 s, na jejichz
Ï nemovitost budeme tabulku
pr
Ï ipevn
Ï ovat, oslovõÂme bezprostr
Ï edne
Ï pr
Ï ed instalacõÂ.
- jh -
YNACÏBO ORP ÂINELEÏDS AÂTIZÏELUÊD
- koncepci rÏesÏenõÂ vy
Âstavby a stavebnõÂch u
 prav spor-
vene
 barvy)
3. Je-li jõÂzdnõÂ kolo vybaveno pomocny
Âm sedadlem
strana 4
HLUCÏIÂNSKEÂ NOVINY
Majitele motorovyÂch vozidel - cÏteÏte!
YNACÏBO ORP ÂINELEÏDS AÂTIZÏELUÊD
Nadpisem v tomto cÏlaÂnku VaÂs chci upozornit na
neÏktere zmeÏny odboru dopravy a silnicÏnõÂho hospodaÂrÏstvõÂ, proto prosõÂm o pozorne prÏecÏtenõ nõÂzÏe uvedeneÂho prÏõÂspeÏvku.
NabytõÂm uÂcÏinnosti § 89 odst. 5 a vyhlaÂsÏky cÏ. 243/
2001 Sb., tj. 17. 7. 2001 nabyl platnost § 2 uvedeneÂ
vyhlaÂsÏky, ve ktereÂm je mimo jine uvedeno: ¹NaÂlepka
(strÏõÂbrna znaÂmka) o oveÏrÏenõ registracÏnõ znacÏky se
prÏideÏluje ke standardnõÂ registracÏnõÂ znacÏce...ª DaÂle
je psaÂno ¹...naÂlepka osveÏdcÏuje uÂrÏednõÂ prÏideÏlenõÂ tabulky registracÏnõÂ znacÏky a spraÂvnost uÂdajuÊ uvedenyÂch v dokladech k vozidlu, porovnaÂnõÂ registracÏnõÂ
znacÏky s uÂdaji uvedenyÂmi v registru silnicÏnõÂch vozidel.ª Na zaÂkladeÏ toho bylo nutno u vsÏech vozidel
vylepit na registracÏnõÂ znacÏku (RZ) naÂlepku o oveÏrÏenõÂ
registracÏnõÂ znacÏky. NabytõÂm uÂcÏinnosti vyhlaÂsÏky cÏ. 98/
2003 Sb. a vydaÂnõÂm metodickeÂho pokynu ministerstva dopravy bylo narÏõÂzenõÂ vyÂsÏe uvedenyÂch legislativnõÂch norem upraveno naÂsledovneÏ:
1) Vozidlo, ktere bylo zaregistrovaÂno prÏed 1. 7. 2001,
tj. prÏed uÂcÏinnosti zaÂkona cÏ. 56/2001 Sb. a je opatrÏeno staryÂm provedenõÂm registracÏnõÂ znacÏky s pocÏaÂtecÏnõÂmi põÂsmeny naprÏ. OP, OV atd. musõÂ jeho
registrovany vlastnõÂk do 30. 6. 2004 uÂspeÏsÏneÏ absolvovat evidencÏnõ kontrolu nebo pravidelnou technickou prohlõÂdku, jejõÂzÏ soucÏaÂstõ je evidencÏnõ kontrola, dostavit se na odbor dopravy a silnicÏnõÂho
hospodaÂrÏstvõÂ za uÂcÏelem vylepenõÂ naÂlepky. Tento
pozÏadavek lze po zÏadateli vyzÏadovat v souladu
s § 32 zaÂkona cÏ. 71/1967 Sb.
2) Na vozidlo zaregistrovane po 1. 7. 2001, opatrÏeneÂ
starou SPZ s pocÏaÂtecÏnõÂmi põÂsmeny OP se nevzta-
huje povinnost vykonat evidencÏnõÂ kontrolu nebo
pravidelnou technickou prohlõÂdku za uÂcÏelem zõÂskaÂnõ naÂlepky. Odborem dopravy a silnicÏnõÂho hospodaÂrÏstvõ v tomto prÏõÂpadeÏ bude tato naÂlepka vylepena bez dolozÏenõ provedene evidencÏnõ kontroly nebo pravidelne technicke prohlõÂdky na zaÂkladeÏ prÏedlozÏenõ tiskopisu - ZÏaÂdost o zaÂpis zmeÏn
uÂdajuÊ v registru silnicÏnõÂch vozidel.
3) U vozidla opatrÏeneÂho starou SPZ, ktere dosud
neabsolvovalo evidencÏnõÂ kontrolu nebo pravidelnou technickou prohlõÂdku, respektive absolvovalo
evidencÏnõÂ kontrolu nebo pravidelnou technickou
prohlõÂdku, ale nebyla zaevidovaÂna odborem dopravy a silnicÏnõÂho hospodaÂrÏstvõ a je nutne provedenõ jejõ vyÂmeÏny, naprÏ. v prÏõÂpadeÏ ztraÂty, posÏkozenõÂ,
odcizenõÂ atd. za RZ s põÂsmenem ¹Tª, musõÂ zÏadatel
prÏedlozÏit Protokol o technicke prohlõÂdce, druh
TP: evidencÏnõÂ kontrola a tiskopis - ZÏaÂdost o zaÂpis
zmeÏn uÂdajuÊ v registru silnicÏnõÂch vozidel.
4) U vozidel, ktera jsou jizÏ opatrÏena registracÏnõÂ
znacÏkou noveÂho provedenõÂ, tj. s põÂsmenem ¹Tª,
je naÂlepka nadbytecÏnaÂ, proto se jizÏ nevylepuje.
Pro VasÏi informovanost sdeÏluji, zÏe vylepovaÂnõÂ naÂlepek je zduÊvodneÏno ministerstvem dopravy tõÂm, zÏe
se zmeÏnou resortu, zodpoveÏdneÂho za registr vozidel
je potrÏebne zaevidovat data v registru vozidel u vozidel evidovanyÂch v CÏeske republice jesÏteÏ prÏed uÂcÏinnostõ zaÂkona cÏ. 56/2001 Sb.
V souvislosti se zmõÂrneÏnõÂm pozÏadavkuÊ na vylepenõÂ
¹strÏõÂbrneª naÂlepky bylo rozhodnuto, zÏe tyto naÂlepky
bude mozÏno zõÂskat na MeÏUÂ HlucÏõÂn, ovsÏem za nõÂzÏe
uvedenyÂch podmõÂnek.
SLAVNOST 4. HLUCÏ IÂNSKEÂ HO DNE
SACÏ YÂNLOV
Dne 14. 6. 2003 se konala v KulturnõÂm domeÏ v HlucÏõÂneÏ oslava 4. HlucÏõÂnskeÂho dne, porÏaÂdaÂna SdruzÏenõÂm
slezko neÏmeckyÂch prÏaÂtel v HlucÏõÂneÏ.
TeÂto oslavy se zuÂcÏastnilo - mimo zÏaÂkuÊ - 216 hostuÊ.
Pan starosta Petr Adamec naÂs poctil svou naÂvsÏteÏvou. VyhoveÏl nasÏemu prÏaÂnõ a prÏednesl kraÂtkou zdravici. PrÏedevsÏõÂm zduÊraznil, zÏe zrovna v tento den probõÂhalo referendum do Evropske unie a zÏe je prÏesveÏdcÏeny o kladneÂm vyÂsledku referenda, cozÏ postupneÏ
prÏispeÏje k dobre spolupraÂci nejen evropskyÂch staÂtuÊ.
Panu starostovi vyslovuji tõÂmto svuÊj dõÂk.
TakteÂzÏ deÏkuji zaÂstupci vedoucõÂho ZaÂkl. umeÏleckeÂ
sÏkoly v HlucÏõÂneÏ panu Prenglovi, jehozÏ prÏicÏineÏnõÂm
jsme smeÏli prÏivõÂtat pro obohacenõÂ programu panõÂ ucÏitelku DvorÏaÂkovou se svyÂm dõÂvcÏõÂm akordeonovyÂm
kvartetem, daÂle panõÂ ucÏitelku LarysÏovou a jejõÂ cÏtyrÏi
zÏacÏky baletnõ sÏkoly, ktere naÂs poteÏsÏily naÂdherneÏ sladeÏnyÂm baletnõÂm vystoupenõÂm a pana profesora SkaÂcela, ktery nejenzÏe mistrneÏ zahraÂl skladbu ªRasÏenõÂ
jaraª, ale byl tak laskavy a doprovaÂzel na klavõÂr nasÏeho zpeÏvaÂka PosÏtulku. VsÏem vystupujõÂcõÂm srdecÏnyÂ
dõÂk.
MilyÂm hostem ze SchoÈnbergu v Rakousku byl pan
vrchnõ sÏkolnõ rada Naber, ktery mimo jine uveÏdomil
prÏõÂtomne o mozÏnosti pro zÏaÂky vysÏsÏõÂch trÏõÂd, kterÏõ majõÂ
urcÏitou znalost neÏmeckeÂho jazyka studovat v neÏmecke sÏkole. Podotkl, zÏe nasÏe SdruzÏenõ navaÂzalo v roce
2002 kontakt, ale rÏeditelstvõÂ gymnaÂzia v HlucÏõÂneÏ neprojevilo o spolupraÂci zaÂjem.
ChteÏla bych podeÏkovat nasÏim hostuÊm z RatiborÏe
za jejich milou uÂcÏast. PrÏedevsÏõÂm pak panõÂ dirigentce
Kornelii Pawliczek a peÏveckeÂmu sboru CaÈcilienchor
z KrÏanovic za jejich mistrny zpeÏv nejen lidovyÂch
zÏaÂnruÊ, ale dokonce aÂrie z opery Nabucco od Giuseppe Verdiho.
UcÏitelkaÂm, vyucÏujõÂcõÂm deÏti ve sÏkolkaÂch a sÏkolaÂch
v povyucÏovacõÂch hodinaÂch neÏmcÏinu a jejich zÏaÂcÏkuÊm
deÏkuji za kraÂsna vystoupenõÂ. PrÏedevsÏõÂm za soÂlo osmilete zÏacÏky.
Zajiste znaÂme mladsÏõ a starsÏõ mazÏoretky z Bolatic,
ktere prÏispeÏly svyÂm dokonalyÂm vystoupenõÂm za znaÂ-
myÂch melodiõÂ pod vedenõÂm pana Otakara VõÂchy
k nasÏõ dobre naÂladeÏ.
DeÏkuji peÏveckyÂm sboruÊm z KravarÏ, Bolatic
a HlucÏõÂna za prÏednes baÂsneÏ o HlucÏõÂnu a za jejich
peÏvecke vystoupenõÂ. DeÏkuji take manzÏeluÊm PlaczkovyÂm za soÂlo ªDeÏkuji s rudyÂmi ruÊzÏemiª a panu PosÏtulkovi za aÂrii z Leharovy Operety ªTobeÏ patrÏõ srdce
meª.
Nemaly dõÂk patrÏõ slecÏneÏ Gabriele JanõÂkove za tlumocÏenõ po celou dobu porÏadu.
Ze srdce chci podeÏkovat vsÏem hostuÊm za jejich
milou naÂvsÏteÏvu a za vytvorÏenõ prÏaÂtelske atmosfeÂry. DaÂ-li paÂn BuÊh, budeme se teÏsÏit prÏõÂsÏtõ rok na shledaÂnõÂ.
Marie KubecovaÂ
srpen 2002
Od 7. srpna letosÏnõÂho roku a kazÏdy dalsÏõ cÏtvrtek
bude pracovnõÂk odboru dopravy a silnicÏnõÂho hospodaÂrÏstvõÂ uÂrÏadovat prÏõÂmo na MeÏUÂ v HlucÏõÂneÏ. CÏas a mõÂsto bude uprÏesneÏno v HlucÏõÂnskyÂch novinaÂch, na Internetu, ve vyÂveÏsnõÂch skrÏõÂnÏkaÂch, aj. PrÏõÂmo v HlucÏõÂneÏ tak
muÊzÏete prÏedlozÏit zameÏstnanci odboru dopravy a silnicÏnõÂho hospodaÂrÏstvõÂ:
Protokol o evidencÏnõ kontrole nebo Protokol o pravidelne technicke prohlõÂdce, daÂle doklad o pojisÏteÏnõÂ
odpoveÏdnosti z provozu vozidla, technicky pruÊkaz,
osveÏdcÏenõÂ o technickeÂm pruÊkazu, souhlas vlastnõÂka
vozidla k provedenõ uÂkonu (plna moc), obcÏansky pruÊkaz.
ZameÏstnancem odboru dopravy a silnicÏnõÂho hospodaÂrÏstvõÂ pak bude provedeno porovnaÂnõÂ zaznamenanyÂch uÂdajuÊ s technickyÂmi uÂdaji zaznamenanyÂmi
v elektronicke podobeÏ. NaÂsledujõÂcõ nebo jiny cÏtvrtek
bude mozÏno opeÏt na MeÏU HlucÏõÂn pozÏadovat vylepenõ naÂlepky na prÏedlozÏenou RZ, ovsÏem za prÏedpokladu, zÏe uÂdaje budou souhlasne s uÂdaji na prÏedlozÏeneÂm protokolu z STK s uÂdaji v elektronicke podobeÏ
prÏõÂslusÏneÂho ministerstva. Pokud uÂdaje nebudou souhlasit, bude nutne se rÏõÂdit pokyny prÏõÂslusÏneÂho zameÏstnance MeÏU HlucÏõÂn.
DaÂle musõÂm upozornit, zÏe v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ nebude mozÏno vyrÏõÂdit naÂlepku o oveÏrÏenõÂ registracÏnõÂ
znacÏky teÏm zÏadateluÊm, kterÏõÂ pouzÏõÂvajõÂ k vozidlu sÏedeÂ
papõÂrove osveÏdcÏenõ o technickeÂm pruÊkazu.
VaÂzÏenõ obcÏaneÂ, takove opatrÏenõ je nutno z VasÏõÂ
strany chaÂpat jako usnadneÏnõÂ provedenõÂ zaÂkonem
stanoveneÂho uÂkonu, ktery bude mozÏno proveÂst na
MeÏUÂ HlucÏõÂn pouze proto, zÏe ve vyÂsÏe nastõÂneÏneÂm
uÂkonu nenõ nutne pouzÏitõ vyÂpocÏetnõ techniky ministerstva vnitra.
Ing. Robert VitaÂsek
vedoucõÂ odboru dopravy a silnicÏnõÂho hospodaÂrÏstvõÂ
Klub duÊchodcuÊ DarkovicÏky
Klub duÊchodcuÊ DarkovicÏky usporÏaÂdal minuly meÏsõÂc v kulturnõÂm domeÏ jizÏ druhou vyÂstavu umeÏleckeÂ
tvorby obcÏanuÊ z DarkovicÏek a okolnõÂch vesnic.
Sve exponaÂty zde vystavovalo 35 obcÏanuÊ (z VrÏesiny,
KarvineÂ, Darkovic, HlucÏõÂna, BobrovnõÂkuÊ). NaÂvsÏteÏvnõÂci, kteryÂch prÏisÏlo 263, meÏli zde mozÏnost zhleÂdnout
kraÂsna dõÂla nasÏich obcÏanuÊ amateÂruÊ. PoteÏsÏila naÂs
i uÂcÏast starosty pana Petra Adamce. A zÏe se jim tato
vyÂstava opravdu lõÂbila, ocenili jõÂ pochvalnyÂm zaÂpisem
v nasÏõÂ knize. Pochvalu si za tuto akci zaslouzÏõÂ nejen
vyÂbor klubu duÊchodcuÊ, ale take pan ArnosÏt PustelnõÂk
a panõÂ Lucie MatyÂskovaÂ, kterÏõÂ tuto vyÂstavu prÏipravili.
Na zaÂveÏr chceme podeÏkovat meÏstskeÂmu uÂrÏadu HlucÏõÂn za bezplatny naÂjem KD na tuto akci.
Za KD FrantisÏek KurÏideÂm
SrdecÏneÏ VaÂs zveme na
4. rocÏnõÂk VYÂ STAVY VORÏ IÂ SÏ KUÊ
ktera se kona 6. zaÂrÏõ 2003 v 9.00 hodin
na kynologickeÂm cvicÏisÏti
v HlucÏõÂneÏ
Pro pejsky a jejich paÂnõÂcÏky
jsou prÏipraveny:
n psõÂ zaÂvody
n souteÏzÏ o psõÂ kousek
n psõÂ karneval
PrÏihlaÂsÏky pejskuÊ na tel. cÏ.: p. GorcÏaÂkova 777 661 498
HLUCÏIÂNSKEÂ NOVINY
srpen 2002
strana 5
JESÏTEÏ K MATURITAÂM
UkaÂzky z maturitnõÂch pracõÂ na teÂma:
¹MozÏnaÂ, zÏe uzÏ võÂm, procÏ mne nutili cÏõÂst beletrii.ª
...Neodpustõ
Âm si jes
Ï te
Ï pa
 r slov o sve
 nejoblõ
Âbene
Ï js
Ïõ
Â
knõ
Âz
Ï ce. Myslõ
Âm si, z
Ï e nebavõ
Â-li ne
Ï koho c
Ïõ
Âst, tato ho
zajiste
Â
upouta
Â
-
Maly
Â
Princ,
ktere
 ho
napsal
pilot
A. de Saint-Exupe
 ry. Je to sice poha
 dka, ale pra
 ve
Ï
jejõ
 jednoduchost a poha
 dkovost jõ
 da
 va
 kouzlo. Sve
Ït
dospe
Ï ly
 ch v protikladu ke sve
Ï tu Male
 ho Prince je
s
Ï patny
 a zly
Â. Dospe
Ï lõ
 jsou lakomõ
Â, za
 vistivõ
Â, zve
Ï davõ
Â
a ra
 di rozhazujõ
Â. Zajõ
Âmajõ
 je jen penõ
Âze. Nestojõ
 o pr
Ïa
Âtelstvõ
 a la
 sku. A nerozumõ
 Male
 mu Princi. Ten ale
svou la
 sku a pr
Ïa
 telstvõ
 nacha
 zõ
Â. Kniha je doplne
Ï na
autorovy
 mi kresbami, coz
Ï jõ
 doda
 va
 originalitu. Podle
mne by tuto poha
 dkovou knihu me
Ï l zna
 t kaz
Ï dy
 z na
 s.
Nalezneme
zde totiz
Ï
ty
hodnoty,
ktere
Â
bychom se
me
Ï li snaz
Ï it ve sve
Âm z
Ï ivote
Ï zõ
Âskat. Mluvõ
Âm o la
 sce,
pr
Ïa
 telstvõ
Â, svobode
Ï a s
Ï te
Ï stõ
Â. A to, jak si myslõ
Âm, je
Ê vodu
Ê , proc
jeden z du
Ï me
Ï nutili c
Ïõ
Âst.
Silvie GregorÏicovaÂ
...A proc
Ï me
Ï nutili rodic
Ï e i ostatnõ
 c
Ïõ
Âst? Abych nepr
Ï is
Ï la o poz
Ï itek ze c
Ï tenõ
Â, vzde
Ï la
 vala se a nahlõ
Âz
Ï ela do
Ê jiny
osudu
 ch lidõ
Â. Kaz
Ï de
 dõ
Âlo ve mne
Ï zanechalo nesmazatelnou stopu, jedno võ
Âce, druhe
 me
 ne
Ï , ale i tak
jsem nikdy nelitovala c
Ï asu s knihami. Pra
 ve
Ï naopak.
Umoz
Ïn
Ï ujõ
 mi vide
Ï t sve
Ï t jiny
 ma oc
Ï ima, prohle
 dnout
tajemstvõ
Â, nade
Ï ji i hrozbu. Knihy jsou o na
 s, a proto
jsou pro na
 s.
psa
 t.
...Ja
Â
c
Ïõ
Âst
budu. Budu
si
OceneÏna praÂce na teÂma ¹O cÏem se nemluvõ a meÏ to zajõÂmaª
Dne 24. 6. 2003 obdrzÏela zÏaÂkyneÏ ZSÏ dr. Miroslava
Marcela FalusÏi Tyrs
Ï e Veronika RaÂbova oceneÏnõ za literaÂrnõ praÂci
z rukou ministra vnitra Stanislava Grosse v Praze
v zaÂmecÏku v TroÂji.
SKUTECÏNYÂ ZÏIVOT
Jes
Ï te
Ï jedna ve
Ï c proc
Ï c
Ïõ
Âst. Protoz
Ï e dnes võ
Âm o c
Ï em
da
 l vytva
Âr
Ï et
sve
Â
Jaky
 je doopravdy na
Âs
Ï skutec
Ï ny
 z
Ï ivot? Urc
Ï ite
Ï se
tam vejde i trochu toho smutku a nikdo z na
 s nema
Â
na
 zory,
vz
Ï dy tolik u
 sme
Ï vu na tva
Âr
Ï i, jako kdyz
Ï zjistõ
 ne
Ï jakou
porovna
 vat, hledat chyby a vypln
Ï ovat tmava
 mõ
Âsta.
radostnou novinu, tr
Ï eba z
Ï e ho pr
Ï ijali na str
Ï ednõ
 s
Ï kolu,
Proto de
Ï kuji. Vs
Ï em c
Ï es
Ï tina
Âr
Ï ka
 m za to, z
Ï e me
Ï nutily
Ê bec
nebo se dozvõ
Â, z
Ï e ne
Ï co velke
 ho vyhra
 l. Võ
Âme vu
Ê m, z
c
Ïõ
Âst, i kdyz
Ï jsem nechte
Ï l. Rodic
Ïu
Ï e me
Ï pr
Ï ihla
 sili do
kupovala knõ
Âz
Ï ky mõ
Âsto autõ
Âc
Ï ek. A taky panõ
 uc
Ï itelce
Jan BordovskyÂ
za to, z
Ï e me
Ï nauc
Ï ila c
Ïõ
Âst.
MladsÏõÂ zÏaÂci FC HlucÏõÂn v NizozemõÂ
Ve dnech 28. 5.-2. 6. 2003 se mlads
Ïõ
 z
Ïa
 ci FC Hluc
Ïõ
Ân
zu
Âc
Ï astnili mezina
 rodnõ
Âho turnaje v Nizozemõ
 konane
 m v me
Ï stec
Ï ku Vreeswijk nedaleko Utrechtu.
Turnaje se zu
Âc
Ï astnily ty
 my ze sedmi zemõ
 (NizoÏ R, S
Ï ve
zemõ
Â, C
 dsko, Skotsko, Polsko, Francie, Anglie), hra
 lo se v kra
 sne
 m area
 lu osmi vy
 borne
Ï pr
Ï ipraveny
 ch hr
Ï is
Ï t'.
VyÂsledky nasÏich chlapcuÊ:
ve skupineÏ:
Proc
Ï se nemluvõ
 o skutec
Ï ne
Âm z
Ï ivote
Ï ? Proc
Ï ho ne
Ïkdo neusta
 le zkresluje a podva
 dõ
 nejen sa
 m sebe.
v jake
 m to sve
Ï te
Ï z
Ï ijeme? Snad kdyby se võ
Âc mluvilo,
jaky
 skutec
Ï ne
Ï ten z
Ï ivot je, me
Ï l by kaz
Ï dy
 jinou pr
Ï edstavu o sve
Ï te
Ï . Ba dokonce bychom mohli by
Ât s
Ï t'ast-
Napr
Ïõ
Âklad politici, Ti sta
 le ne
Ï co slibujõ
Â, povõ
Âdajõ
 na
ne
Ï js
Ïõ
 a veselejs
Ïõ
Â. Por
Ïa
 d se ne
Ï kdo bojõ
 r
Ïõ
Âct pravdu na-
Ê zny
Ê zõ
ru
 ch komisõ
Âch, rada
 ch nebo schu
Âch, jak by se
Ê j na
hlas, ozvat se, r
Ïõ
Âct svu
 zor. Proc
Ï se vlastne
Ï bojõ
Â?
me
Ï lo por
Ïa
 dne
Ï z
Ïõ
Ât. Nikdo nemluvõ
 o tom, jaky
 na
Âs
Ï
Anebo se nebojõ
 a je jim to u
 plne
Ï jedno. Ale jedno
z
Ï ivot doopravdy je. Ten, kdo ma
 penõ
Âze, tak se ne-
jim to vs
Ï em nenõ
Â! Ti, kdo chodõ
 volit, tak si vlastne
Ï
musõ
 o nic starat, jeho de
Ï ti jsou zaopatr
Ï ene
 a oni si
Êj z
volõ
 svu
Ï ivot, jaky
 si pr
Ï edstavovali a doufali, z
Ï e to
Êz
z
Ï ijõ
 jako v ru
Ï ove
 m sade
Ï . Proc
Ï se nemluvõ
 o tom, z
Ïe
ten
ne
Ï kdo z
Ï ije s
Ï patne
Ï ? Proc
Ï se o tom nikdo nezmõ
Ânõ
 na
s pr
Ï edstavami, jez
Ï si vytvor
Ï ili.
dotyc
Ï ny
Â,
volili,
vyplnõ
Â
a
Êz
pomu
Ïe
jim
Êz
ver
Ï ejnosti a nepomu
Ï e jim? Zajõ
Âma
 to nejen me
Ï , ale
Tak proc
Ï se nemluvõ
 o skutec
Ï ne
Âm z
Ï ivote
Ï a jeho
urc
Ï ite
Ï take
 mnoho ostatnõ
Âch lidõ
Â, kter
Ïõ
 majõ
 za
 jem,
na
 straha
 ch, ktere
 na
Âs c
Ï ekajõ
 na kaz
Ï de
 m rohu? Proc
Ï
aby i oni ve stars
Ïõ
Âm ve
Ï ku, nebo jejich budoucõ
 de
Ï ti
nevõ
Âme o skutec
Ï ne
Âm z
Ï ivote
Ï , dozvõ
Âme se to ne
Ï kdy???
z
Ï ily dobr
Ï e. Me
Ï li co jõ
Âst a nemuseli se ba
 t vyjõ
Ât na ulici,
Veronika RaÂbovaÂ, ZSÏ dr. M. TyrsÏe HlucÏõÂn
kde by jim hrozilo ne
Ï jake
 nebezpec
Ïõ
Â.
FC Hluc
Ïõ
Ân 0:1 Houten, FC Hluc
Ïõ
Ân 0:1 Vreeswijk,
ktere
 ho
sponzorovi panu Lumõ
Âru Kotovi za financ
Ï nõ
 pokrytõ
Â
pr
Ï echody v pohor
Ïõ
Âch Hruby
 Jesenõ
Âk, Stra
Âz
Ï ovske
 vr-
Ê a vybavenõ
ne
Ï ktery
 ch na
 kladu
 pro hra
Âc
Ï e.
chy, Velka
 Fatra, Chr
Ï iby, Hosty
 nske
 vrchy, Beskydy,
Ï vidrnoch), FC Hluc
ruit (br: S
Ïõ
Ân 0:7 Malmo FC.
FC HlucÏõÂn a ZSÏ dr. Miroslava TyrsÏe reprezentovali:
Vsetõ
Ânske
Â
David Hampel, Pavel Szotkowski, Jir
Ïõ
 Pavlenka, Petr
va
Âz
Ïõ
Â,
FC Hluc
Ïõ
Ân 0:3 JSV
Ï ech,
Zdvor
Ïan, Jir
Ïõ
 Machalla, Jan Pcha
 lek, Võ
Âte
Ï zslav C
nicka, Valas
Ï ska a Las
Ï ska.
FC Hluc
Ïõ
Ân 0:2 Bradford, FC Hluc
Ïõ
Ân 0:1 Geinoord,
FC Hluc
Ïõ
Ân 0:3 Brederodes, FC Hluc
Ïõ
Ân 1:3 Beek Voo-
o umõÂsteÏnõÂ:
o 15.-16. mõÂsto:
vel
Nõ
Âzky
Â
Jesenõ
Âk,
pro-
Hane
Â,
Krome
Ïr
Ïõ
Âz
Ï ska,
Moravske
Â
bra
 ny,
Javor-
V CÏERVNU LETOSÏNIÂHO ROKU
BYL PROGRAM NAÂSLEDUJIÂCIÂ:
Sovinec
Za FC HlucÏõÂn a ZSÏ dr. Miroslava TyrsÏe
ucÏitele a treneÂrÏi UÂsov
Rostislav HelsÏtyÂn a Milan Duhan
Ruda
Krome
Ï turnaje samotne
 ho byla pro vs
Ï echny vel-
Niedermeier,
TradicÏnõÂ zaÂjezd
za odmeÏnu pro zÏaÂky
Amsterdam
a
prohle
 dli
Jiz
Ï
16
let
se
PrÏõÂrodnõÂ park Sovinecko
ka
 ch - organizac
Ï nõ
Â, pobytove
 , motivac
Ï nõ
 a fotbalove
Â
n
Ï ujõ
 celodennõ
Âho turisticko - vlastive
Ï dne
 ho za
 jezdu,
kladne
Ï . Nas
Ï i borci v mezina
 rodnõ
 konkurenci nezkla-
ktery
 je odme
Ï nou za jejich celoroc
Ï nõ
 dobrou pra
 ci
Ê zny
a pr
Ï edevs
Ïõ
Âm u
 spe
Ïs
Ïnou reprezentaci s
Ï koly v ru
 ch
Ê sobem
Be
Ï hem te
 to doby, kdy jsou z
Ïa
 ci tõ
Âmto zpu
do pr
Ïõ
Âs
Ï tõ
Âch let chysta
 me podobne
 zpestr
Ï enõ
 sezo
 ny
ocen
Ï ova
 ni, me
Ï li moz
Ï nost poznat nejen mõ
Âsta zna
 ma
Â
take
 , a to nejen pro jednu ve
Ï kovou kategorii.
Ê sta
a atraktivnõ
Â, ale i ta, jez
Ï mnohdy zu
 vajõ
 stranou
turisticky
 ch
tras.
Do
Ê
programu
hor-
±
pe
Ïs
Ïõ
 tu
 ra:
RyÂmarÏov
±
prohlõ
Âdka centra me
Ï sta a jeho pama
 tek
Ê velky
O za
 jezdy je u z
Ïa
 ku
 za
 jem, je to u
Âc
Ï inna
 motivace pro jejich dals
Ïõ
 aktivnõ
 pra
 ci ve s
Ïkole i mimo
s
Ï kolu.
Ê je tr
Za uskutec
Ï ne
Ï nõ
 uvedeny
 ch za
 jezdu
Ï eba pr
Ï ede-
soute
Ïz
Ïõ
Âch a olympia
 da
 ch.
Ï dr. Miroslava Tyrs
FC Hluc
Ïõ
Ân a ZS
Ï e dostanou, nebot'
Na za
 ve
Ï r bychom chte
Ï li velmi pode
Ï kovat nas
Ï emu
stare
Â
Res
Ïovske
 vodopa
 dy - Res
Ï ov
koncem s
Ï kolnõ
Âho roku vybranõ
 z
Ïa
 ci
Ï dr. Miroslava Tyrs
6.-9. roc
Ï nõ
Âku ZS
Ïe v Hluc
Ïõ
Âne
Ï zu
Âc
Ï ast-
Tento turnaj urc
Ï ite
Ï nenõ
 poslednõ
Â, na ktery
 se z
Ïa
 ci
prohlõ
Âdka
Ptac
Ïõ
 ska
 la - pr
Ïõ
Ârodnõ
 pama
 tka a chra
 ne
Ï na
 rezervace
Celkove
Ï se da
 na
Âs
Ï pobyt hodnotit po vs
Ïech stra
 n-
mali.
rozhledu),
nicke
 osady, kostela a kr
Ïõ
Âz
Ï ove
 cesty
vyrazili zpe
Ït
Ê.
domu
vy
Âs
Ïlap na 589 m vysoky
 Kr
Ïõ
Âz
Ï ovy
 vrch (mõ
Âsto
daleke
 ho
Toma
Âs
Ï
( prostory s
Ï aten, za
 zemõ
Â.) bylo pro mnohe
 tõ
Âm nejve
Ï t-
na
 dherne
 hlavnõ
 me
Ï sto
± prohlõ
Âdka hradu, expozice cõ
Ânu a zbranõ
Â,
±
Gala
 sek a uvide
Ï t tento stadio
 n jak z venku, tak uvnitr
Ï
si
Ï vidrnoch,
S
zea
Amsterdam se uskutec
Ï nilo v nede
Ï li, kdy jsme me
Ï li
moz
Ï nost prohle
 dnout si supermodernõ
 fotbalovy
 sta
Â-
jsme
Frantis
Ï ek
± prohlõ
Âdka za
 mku, lovecko - lesnicke
 ho mu-
Ê sobõ
prezentantem pu
Âcõ
Âm souc
Ï asne
Ï ve slavne
 m Ajaxu
Odpoledne
Gai,
lapida
 ria
nas
Ï ich sobotnõ
Âch utka
 nõ
Âch. Dals
Ïõ
 setka
 nõ
 s nas
Ïõ
Âm re-
Ê vodcem byl samotny
nek - Ajax are
 nu. Pru
Â
Toma
Âs
Ï
Va
 clav Mozol, Rene
 Jackovic
Ï.
ky
 m za
Âz
Ï itkem na
 vs
Ï te
Ï va Toma
Âs
Ïe Gala
 ska pr
Ïõ
Âmo na
Ê bec.
vu
a
Koval, Luka
Âs
Ï Fojtõ
Âk, Micha Bac
Ï ol, Marek Bac
Ï o, Pa-
Celkove
Ï se nas
Ï i chlapci umõ
Âstili na 15. mõ
Âste
Ï.
za
Âz
Ï itkem
Javornõ
Âky
Luka
Âs
Ï Piskor
Ï, Michal Bury, Toma
Âs
Ï Vec
Ï erek, Miroslav
FC Hluc
Ïõ
Ân 2:1 Volendam (br: Koval, Mozol)
s
Ïõ
Âm
vrchy,
hlõ
Âdky historicky
 ch, kulturnõ
Âch a pama
 tny
 ch mõ
Âst Po-
byly
zar
Ï azeny
pe
Ïs
Ïõ
Â
Ï dr. Miroslava
Ê pr
vs
Ïõ
Âm pode
Ï kovat Sdruz
Ï enõ
 rodic
Ïu
Ï i ZS
Tyrs
Ï e, jez
Ï tyto akce financ
Ï ne
Ï zabezpec
Ï uje.
Mgr. Arnold Dudek,
ZSÏ dr. Miroslava TyrsÏe, HlucÏõÂn
ÂIVTSLOKSÏ
knihovny. Otci, z
Ï e mi psal poha
 dky a matce, z
Ï e mi
HLUCÏIÂNSKEÂ NOVINY
strana 6
MezinaÂrodnõÂ
den deÏtõÂ v UÂSP HlucÏõÂn
PeÏvecky sbor HrÏebõÂk funguje na ZaÂkladnõ sÏkole
Miroslava TyrsÏe jizÏ po rÏadu let a za poslednõÂ dva roky
se rozsÏõÂrÏil o cÏlenky z UÂstavu sociaÂlnõÂ peÂcÏe v HlucÏõÂneÏ.
DeÏvcÏata z UÂSP se vsÏak uÂcÏastnõÂ i jinyÂch akcõÂ porÏaÂdanyÂch na sÏkole a oplaÂtkou zase naÂsÏ sbor vystupuje na
akcõÂch UÂSP. Naposledy to bylo na jizÏ tradicÏnõÂ oslaveÏ
MezinaÂrodnõÂho dne deÏtõÂ, ktera se konala v prÏõÂjemneÂm
prostrÏedõ rozkvetle zahrady UÂSP.
PersonaÂl UÂSP svyÂm prÏõÂstupem ke sveÏrÏencuÊm prÏi-
srpen 2002
tom vytvorÏil atmosfeÂru pohody tak kraÂsneÂ, zÏe do nasÏeho vystoupenõÂ se zpeÏvem zapojili i prÏihlõÂzÏejõÂcõÂ. A nebylo jich maÂlo, kromeÏ chovancuÊ i jejich rodicÏe a blõÂzcõÂ,
kterÏõÂ je prÏisÏli navsÏtõÂvit.
Vyskytovaly se vsÏak i jine atrakce jako diskoteÂka,
malovaÂnõÂ na plaÂtno atd. MaÂlokdo se nezastavil u malyÂch prodejnõÂch staÂnkuÊ, kde bylo mozÏno zakoupit si
neÏjakou tu drobnost pro sebe, avsÏak hlavneÏ jako daÂrek neÏkomu blõÂzkeÂmu.
Znovu musõÂm zduÊraznit obdivuhodneÏ vlõÂdny prÏõÂstup vsÏech zameÏstnancuÊ ke vsÏem: vsÏude bylo videÏt
jen uÂsmeÏvy a nekonalo se zÏaÂdne kaboneÏnõÂ. A to se
samozrÏejmeÏ odraÂzÏelo i ve sÏt'astnyÂch tvaÂrÏõÂch teÏch, jimzÏ
KURZOVNIÂ CÏINNOST KULTURNIÂHO
DOMU
AKCE PRÏIPRAVOVANEÂ
V KD HLUCÏIÂN DO KONCE ROKU
27. 9.
zaÂrÏõÂ
Novy program travesti skupiny
SCREAMERS, zacÏaÂtek v 17.00 hod.
TROPS + ARUTLUK + ÂIVTSLOKSÏ
rÏõÂjen
9. 10. PrÏõÂbeÏh COCO CHANEL - divadlo
Ï
21. 10.
23. 10.
HrajõÂ: Michaela DolinovaÂ, Jan CenskyÂ,
LibusÏe SÏvormova a hlucÏõÂnsky rodaÂk LumõÂr
OlsÏovsky jako novinaÂrÏ Frank
VyÂstava Stanislava HavlõÂka ªMalovaÂnõÂ do
cÏtverceª v KulturnõÂm domeÏ HlucÏõÂn, vyÂstava
potrva azÏ do 11. 11. 2003
VladimõÂr Hron - populaÂrnõÂ bavicÏ prÏichaÂzõÂ
s pokracÏovaÂnõÂm uÂspeÏsÏneÂho lonÏskeÂho vystoupenõÂ
listopad
15. 11. ZaÂjezd do Prahy na muzikaÂl GALILEO
v divadle Kalich
27. 11. Kabaret Praha - ªThe best of travesti showª
29. 11. NaÂvsÏteÏva mlade daÂmy aneb UkaÂzÏu ti cestu
raÂjem, divadlo nejen pro seniory
O aktuaÂlnõÂch akcõÂch a termõÂnech VaÂs budeme informovat v HlucÏõÂnskyÂch novinaÂch.
OddeÏlenõÂ dramaturgie
NABIÂDKA KURZUÊ 2003/04
JAZYKOVEÂ KURZY :
NeÏmecky jazyk - 1.- 4. rocÏnõÂk
Kurzovne 1 500 KcÏ
ZahaÂjenõÂ kurzu ve strÏedu 10. 9. 2003 v 15.30 hodin
Anglicky jazyk
- 1. rocÏnõÂk - zacÏaÂtecÏnõÂci
2. rocÏnõÂk - pokrocÏilõ ± Kurzovne 1 500 KcÏ
ZahaÂjenõÂ kurzu v uÂteryÂ, 9. 9. 2003 v 15.30 hodin
POHYBOVEÂ KURZY :
Kurzy joÂgy
ZahaÂjenõÂ v pondeÏlõÂ 8. 9. 2003 v 15.00 a 17.00 hodin
Kurzovne 600 KcÏ
Kurz aerobiku
ZahaÂjenõÂ v pondeÏlõÂ 8. 9. 2003 v 19.00 hodin
Kurzovne 600 KcÏ/jednotliveÏ 30 KcÏ
KURZ ORIENTAÂLNIÂCH TANCUÊ
ZahaÂjenõÂ v nedeÏli 5. 10. 2003 v 16.00 hodin
Kurzovne 1 100 KcÏ
RUCÏNIÂ PRAÂCE :
PalicÏkovaÂnõÂ
Mgr. Jana JahnsovaÂ
ZSÏ Miroslava TyrsÏe v HlucÏõÂneÏ
KST KD - Klub sportovnõÂho tance
VyÂuka spolecÏenskyÂch tancuÊ pro deÏti od 6 let
ZahaÂjenõ v uÂtery 9. 9. 2003 v 15.00 hodin
Kurzovne 1 000 KcÏ/pol.
KROUZÏEK MAZÏORETEK
Pro dõÂvky od 11 let ± Kurzovne 900,- / pol.
ZahaÂjenõÂ ve cÏtvrtek 11. 9. 2003 v 15.00 hodin
TANECÏNI pro manzÏelske a prÏaÂtelske paÂry
Kurzovne 1000,- / 1 osoba
ZahaÂjenõÂ v zaÂrÏõÂ, datum uprÏesnõÂme.
KC HlucÏõÂn, oddeÏlenõÂ dramaturgie, i letos pro VaÂs
prÏipravilo sÏirokou nabõÂdku kurzovnõ cÏinnosti v KulturnõÂm domeÏ. OblõÂbene a ihned vyprodane jsou
ªTanecÏnõÂ kurzyª pro mladeÂ, daÂle jmenujme naprÏ.
kurz palicÏkovaÂnõÂ, orientaÂlnõÂho tance, pohybove kurzy
jako je joÂga, aerobik, pro deÏti Klub sportovnõÂho tance
- jenzÏ dosahuje velmi dobryÂch vyÂsledkuÊ a prÏedevsÏõÂm
kurzy jazykoveÂ, jak pro zacÏaÂtecÏnõÂky tak pro pokrocÏileÂ, anglicÏtina, neÏmcÏina, do kteryÂch staÂle prÏijõÂmaÂme
prÏihlaÂsÏky Po-Pa od 7.30-14.30 hod. za vyÂhodnou cenu
1 500 KcÏ/sÏkolnõÂ rok.
Jazykove kurzy vedou zkusÏenõ lektorÏi na vysokeÂ
uÂrovni. PrÏijdÂte rozsÏõÂrÏit rÏady spokojenyÂch absolventuÊ.
Informace VaÂm poda oddeÏlenõ dramaturgie v KD
nebo na tel. cÏõÂsle: 595 043 397.
ZahaÂjenõÂ ve cÏtvrtek 11. 9. 2003 v 16.00 hodin
KurzovneÂ: 600 KcÏ
ªUcÏitel a zÏaÂkª je teÂma vyÂstavy, ktera i nadaÂle
probõÂha v EvangelickeÂm kostele kazÏdou nedeÏli
od 14.00±17.00 hod. azÏ do konce srpna. Vstup
zdarma.
ZahaÂjenõÂ v paÂtek 5. 9. 2003 v 17.00 a 19.30 hodin
PROGRAM KINA MIÂR - srpen
TANECÏNIÂ KURZY :
Kurzy spolecÏenskeÂho tance a chovaÂnõÂ
VynikajõÂcõÂ uÂspeÏch fotbalistek 1. DFC HlucÏõÂn
DõÂvcÏõ fotbalovy klub (1. DFC) HlucÏõÂn dosaÂhl v letosÏnõÂ
sezoÂneÏ vynikajõÂcõ historicky uÂspeÏch. NejdrÏõÂve s jednobodovyÂm naÂskokem vyhraÂl MSFL zÏen, skupinu sever, kdyzÏ
ze 16 zaÂpasuÊ 13 vyhraÂl, 1x hraÂl nerozhodneÏ a jen 2x prohraÂl, zõÂskal 40 boduÊ a skoÂre 105:15, kdyzÏ ze vsÏech druzÏstev nastrÏõÂlel nejvõÂce branek a take nejmeÂneÏ dostal. Pak
v baraÂzÏi s võÂteÏzem jizÏnõÂ skupiny DFC Rena IvancÏice v OtrokovicõÂch vyhraÂl 6:3 a stal se prÏebornõÂkem Moravy.
V dalsÏõÂm utkaÂnõÂ hraÂl s võÂteÏzem II. Ligy CÏech KraÂsnou
StudaÂnkou u Liberce - hraÂlo se ve SvitavaÂch a HlucÏõÂn
vyhraÂl 2:1 brankami Hlavenkove a SchwarzeroveÂ. TõÂmto
võÂteÏzstvõÂm se 1. DFC HlucÏõÂn kvalifikovalo mezi 10 nejlepsÏõÂch druzÏstev v CÏR.
TreneÂrem druzÏstva je AlesÏ DoÈme, ved. dr. je Marek
LacnyÂ, cÏlenky jsou: (v zaÂvorce pocÏet strÏelenyÂch branek
v sezoÂneÏ): brankarÏky: Radka PaskudovaÂ, Zuzana JansÏtova (1), Martina LichovnõÂkova - kap., Martina UrbancÏõÂkova (14+1), PavlõÂna HrabeÏtova (3), KaterÏina ChrÏõÂbkova (1), LyÂdie MichalcÏõÂkova (1), PavlõÂna KuÈtnerova (3),
Barbora Malohlavova (1), KaterÏina KanÏova (4), Lucie
Hlavenkova (52+6), Petra FaltyÂnkovaÂ, Lucie PlatkovaÂ
(1), Lucie Schwarzerova (12+1), LibusÏe SedlaÂcÏkova (3),
Radka DomkarÏovaÂ, Tereza JanõÂkovaÂ, Magda SÏpilaÂcÏkovaÂ,
MarkeÂta SÏvidrnochovaÂ, Jana ZaÂtopkovaÂ, KaterÏina
OlbortovaÂ, daÂle dveÏ posily z Polska: Alina Zajac (6),
Grazyna Gatnarczyk (3).
Na podzim tedy bude hraÂt 1. DFC HlucÏõÂn I. ligu a utkaÂ
se se souperÏi zvucÏnyÂch jmen. Sparta a SlaÂvia Praha, Zeman Brno, Compex Otrokovice aj. Je jen sÏkoda, zÏe mistrovska utkaÂnõ nelze pro rekonstrukci stadionu v HlucÏõÂneÏ
odehraÂt, a proto se zrÏejmeÏ bude hraÂt v HosÏt'aÂlkovicõÂch.
byla oslava urcÏena.
Za naÂsÏ sbor musõÂm podeÏkovat byÂvale dlouholeteÂ
cÏlence sboru Lence PokorneÂ, ktera se akce rovneÏzÏ
zuÂcÏastnila a obeÏtave doprovodne kytaristce panõÂ
Hance WondroveÂ. ObeÏ se svyÂm prÏispeÏnõÂm zaslouzÏily
o uÂspeÏch nasÏeho vystoupenõÂ.
V neposlednõÂ rÏadeÏ deÏkuji rovneÏzÏ panõÂ rÏeditelce
sÏkoly Mgr. IvaneÏ StanÏkove i jejõ zaÂstupkyni
Mgr. Hance Demlove a rovneÏzÏ pracovnici UÂSP
panõ DaÂsÏi Jaborske za jejich staÂlou podporu v nasÏõÂ
spolupraÂci.
DruzÏstvo vstoupõÂ do souteÏzÏe s jasnyÂm cõÂlem zachraÂnit se
a nasbõÂrat cenne zkusÏenosti. RovneÏzÏ otaÂzka hl. sponzora
nenõ zatõÂm vyrÏesÏena. VeÏrÏõÂme, zÏe deÏvcÏata, ktere majõ zkusÏenosti z polske I. ligy - Zajac, Gatnarczyk a UrbancÏõÂkovaÂ
a deÏvcÏata z nasÏõ 1. ligy - byÂvale hraÂcÏky FryÂdku-MõÂstku
KuÈtnerova a MichalczykovaÂ, budou oporami druzÏstva
a prÏitaÂhnou co nejvõÂce divaÂkuÊ a dalsÏõÂch zaÂjemkynÏ o fotbal
v HlucÏõÂneÏ. DalsÏõÂ hraÂcÏky dorostou z druzÏstva zÏaÂkynÏ mladsÏõÂ hraÂly v okresnõÂ souteÏzÏi s chlapci a skoncÏily druheÂ,
starsÏõÂ pak hraÂly II. ligu a skoncÏily rovneÏzÏ druheÂ.
paÂtek 22. 8. a sobota 23. 8. v 19.30 hod.
IDENTITA
ÏÂ
MN
SU Film USA - thriller. Identita je tajemstvõÂ. Identita
je zaÂhada. Identita je vrah.
sobota 23. 8. a nedeÏle 24. 8. v 17.00 hod.
ZÏÏ AÂÂ BA K ZULIÂBAÂNIÂ
MP
SU Film USA - komedie. I z osÏkliveÂho kurÏaÂtka se
muÊzÏe staÂt kraÂsna labut'. I z kraÂsneÂho deÏvcÏete se muÊzÏe
staÂt hnusny chlap.
paÂtek 29. 8. v 17.00 a 19.30 hod.
30. 8. v 17.00 hod.
ErvõÂn AntonõÂn sobota
MATRIX RELOADED
SportovnõÂ klub Jachting
HlucÏõÂn
Oslava zalozÏenõÂ oddõÂlu probeÏhla velmi zdaÂrneÏ.
K prÏaÂtelskeÂmu posezenõÂ se sesÏli jak zaÂklaÂdajõÂcõÂ,
tak i aktivnõÂ sportovci. Byly vystaveny surfy od pocÏaÂtku zalozÏenõÂ klubu, azÏ po novinky vcÏetneÏ padaÂku.
Symbolicky se projelo jezero a mõÂsta, kde jsme mõÂvali zaÂzemõÂ.
Na nasÏi oslavu prÏisÏli i pozvanõ kolegove z jinyÂch
oddõÂluÊ. PocÏasõÂ naÂm v celku prÏaÂlo. NasÏe oslava sice
probeÏhla ve stõÂnu jineÂho vyÂrocÏõÂ, a to 80. let kopaneÂ
v HlucÏõÂneÏ, prÏesto vsÏichni odchaÂzeli spokojenõÂ
a s prÏesveÏdcÏenõÂm, zÏe klubu se bude i na daÂle darÏit
v propagaci tohoto sportu. DeÏkujeme meÏstu za prÏõÂspeÏvek k uskutecÏneÏnõÂ teÂto akce.
p. JanusÏka
MP
SÏU Film USA - 2. pokracÏovaÂnõ futuristicke science
fiction, vytvorÏene na motivy comicsu.
sobota 30. 8. v 19.30 a nedeÏle 31. 8. v 17.00 hod.
KURS
SEBEOVLAÂDAÂNIÂ
ÏÂ
MP
SU Film USA - komedie. Jack Nicholson a Adam
Sandler v hlavnõÂch rolõÂch blaÂznive komedie.
21. 7.±21. 8. nehraje se - dovolenaÂ
PrÏipravujeme:
5. 9.± 6. 9. KraÂsna pokojskaÂ
12. 9. a 14. 9. Pupendo
26. 9.±27. 9. TerminaÂtor 3
3. 10.± 4. 10. Charlieho AndõÂlci na plny pecky
Tel. cÏ. kina MõÂr: 595 041 074
ZMEÏNA PROGRAMU VYHRAZENA
HLUCÏIÂNSKEÂ NOVINY
srpen 2002
strana 7
V FC HlucÏõÂn
Volejbal TJ HlucÏõÂn
se pecÏliveÏ starajõÂ o mlaÂdezÏ
V cÏervnu 2003 byla ukoncÏena volejbalovaÂ
souteÏzÏnõ sezoÂna 2002-2003, ve ktere meÏl naÂsÏ
oddõÂl zapojeno celkem 7 druzÏstev, z toho
4 druzÏstva mlaÂdezÏe.
Jednotliva druzÏstva dosaÂhla teÏchto vyÂsledkuÊ:
ªAª druzÏstvo muzÏuÊ v krajskeÂm prÏeboru I. trÏ.
obsadilo 5. mõÂsto z 6-ti uÂcÏastnõÂkuÊ
/treneÂrÏi: DostaÂlek Z., Mgr. SkotaÂk M.,
ved. druzÏstva Mgr. Baturny A./
ªBª druzÏstvo muzÏuÊ v okresnõÂm prÏeboru
obsadilo 10. mõÂsto ze 14-ti uÂcÏastnõÂkuÊ
/treneÂrÏi: KundraÂt M., BarabaÂsÏ P.,
ved. druzÏstva Kotek V./
druzÏstvo junioruÊ v okresnõÂm prÏeboru obsadilo 1. mõÂsto ze 6-ti uÂcÏastnõÂkuÊ a stalo se tak
ªOkresnõÂm prÏebornõÂkem ve volejbalu junioruÊ pro rok 2003ª
/treneÂrÏi: KosÏarÏ F., HladisÏ F.,
ved. druzÏstva KosÏarÏ F./
druzÏstvo zÏaÂkuÊ v okresnõÂm prÏeboru obsadilo
2. mõÂsto ze 3 druzÏstev
/treneÂrÏi: Kotek V., BarabaÂsÏ P.,
ved. druzÏstva Kotek V./
druzÏstvo zÏen v okresnõÂm prÏeboru obsadilo
6. mõÂsto z 12-ti uÂcÏastnõÂkuÊ
/treneÂrÏi: ing. Groh P., KosÏarÏ F.,
ved. druzÏstva Palmova G./
druzÏstvo juniorek v krajskeÂm prÏeboru II. trÏ.
obsadilo 2. mõÂsto z 6-ti uÂcÏastnõÂkuÊ
/treneÂrÏi: KosÏarÏ F., ing. Groh P.,
ved. druzÏstva KosÏarÏ F./
druzÏstvo zÏacÏek v okresnõÂm prÏeboru obsadilo
2. mõÂsto z 8-mi druzÏstev
/treneÂrky: Palmova G., ing. Volkova H.,
ved. druzÏstva Palmova G./
UmõÂsteÏnõ druzÏstev odpovõÂda danyÂm mozÏnostem oddõÂlu. Do nastaÂvajõÂcõ souteÏzÏnõ sezoÂny
2003-2004 jsou prÏihlaÂsÏena ªAª i ªBª druzÏstva
muzÏuÊ, druzÏstvo zÏen a druzÏstvo juniorek.
O prÏihlaÂsÏkaÂch ostatnõÂch druzÏstev se rozhodne zacÏaÂtkem zaÂrÏõÂ 2003.
KoFr
DRAZÏBA RodinneÂho domu v HlucÏõÂneÏ
a u k cÏ n õÂ s õÂ nÏ V E R S O N , a . s .
15. zaÂrÏõÂ 2003
Rodinny duÊm s pozemky v blõÂzkosti centra meÏsta HlucÏõÂna
PrÏedmeÏtem nedobrovolne drazÏby je
rodinny duÊm (kolaudovany v r. 1986)
se zahradou na ulici DlouhoveskeÂ
vzdaÂlene cca 500 m od centra meÏsta.
V 1. podzemnõÂm podlazÏõÂ je umõÂsteÏno
schodisÏteÏ a kotelna. ZP je 50 m2.
Ïh t
e
o
PrÏedmeÏt drazÏby:
k
n
sa
ZahaÂjenõÂ drazÏby: v 10.00 hod.
i
h
den
MõÂsto konaÂnõÂ:
v salonku RadnicÏnõÂ restaurace,
ProkesÏovo naÂm. 8 v OstraveÏ
Ve 2. NP je umõÂsteÏno: schodisÏteÏ, prÏedsõÂnÏ, 4x pokoj, kychynÏ, jõÂdelna, WC,
laÂzenÏ a spõÂzÏ. ZP je 155 m2.
TermõÂny prohlõÂdek:
11. srpna 2003 v 10.00 hodin
3. zaÂrÏõÂ 2003 v 10.00 hodin.
nÂõ aÂv
V 1. NP je umõÂsteÏno zaÂdveÏrÏõÂ, schodisÏteÏ, prÏedsõÂnÏ, pokoj, pracovna, WC,
praÂdelna-laÂzenÏ, garaÂzÏ a susÏaÂrna.
ZP je 155 m2.
NejnizÏsÏõÂ podaÂnõÂ:
2 500 000 KcÏ
DrazÏebnõÂ jistota: 500 000 KcÏ
DalsÏõÂ informace zõÂskaÂte v sõÂdle drazÏebnõÂka:
VERSON,a.s., SÏiroka 3/590, 736 01 HavõÂrÏov - MeÏsto
tel./fax. 596 818 063, e-mail: [email protected]
KontaktnõÂ osoba:
Ing. Petr Kobierski
tel. 603 868 668
l Pronajmu prodejnu HlucÏõÂn centr. VyÂloha, prÏõÂzemõÂ 15 m2,
tel.: 595 042 896
l
PohlõÂdaÂm deÏti jizÏ od 1. roku i prÏes võÂkend,
telefon: 595 041 758
l
KoupõÂm byt 2+1 v 1. nebo 2. poschodõÂ na OKD,
telefon od 15 hod. 595 052 802
MINIGALERIE ± KERAMICKEÂ STUDIO
Vlasta ViltavskaÂ, Dlouhoveska 69, HlucÏõÂn 748 01, tel.: 595 042 540, 608 459 920
VYÂROBA DEKORACÏNIÂ,
UZÏITKOVEÂ I ZAHRADNIÂ KERAMIKY NA ZAKAÂZKU
 DA
 KURZY KERAMIKY
ÏA
POR
Pod dohledem odborneÂho vedenõÂ
* s mozÏnostõÂ tocÏenõÂ na hrncÏõÂrÏskeÂm kruhu
PRO amateÂry i pokrocÏile l deÏti i dospeÏle l rodicÏe s deÏtmi l chvõÂle pohody
v prÏõÂjemneÂm prostrÏedõÂ l radost z tvorÏenõÂ l odbouraÂnõÂ stresuÊ a depresõÂ
* mozÏnost pravidelne rezervace, i nahodile jednoraÂzove dochaÂzky
* muÊzÏete se prÏihlaÂsit i odhlaÂsit kdykoliv v pruÊbeÏhu roku
* mozÏnost zajistit si zvyÂhodneÏne prÏedplatneÂ
1 lekce = 2 hodiny
UÂTERYÂ: 14.15±16.15 deÏti
17±19 rodicÏe s deÏtmi
STRÏEDA: 14-16-18 dospeÏlõÂ
CÏTVRTEK: 15±17 deÏti
18±20 dospeÏlõÂ
Pro pracovisÏteÏ v HlucÏõÂneÏ
prÏijmeme
do trvaleÂho pracovnõÂho pomeÏru:
Referentku
- vzdeÏlaÂnõ SSÏ, aktivnõ znalost neÏmeckeÂho jazyka (slovem i põÂsmem), cÏaÂstecÏna znalost anglickeÂho, poprÏ. franÏ P sk. B, naÂplnÏ
couzskeÂho jazyka, R
praÂce: administrativa, praÂce na PC
a komunikace se zaÂkaznõÂky. ProsõÂm
zasÏlete svuÊj zÏivotopis posÏtou na adresu UVB TECHNIK, OstravskaÂ
79A, 748 01 HlucÏõÂn nebo e-mailem
na: [email protected]
Pro blizÏsÏõÂ informace tel.:
595 044 444 slecÏna MoricovaÂ.
NaÂstup: zaÂrÏõÂ 2003
Okrasne zahradnictvõÂ
MICHNÏA IVO
nabõÂzõÂ
jehlicÏnany
list. kerÏe a stromy
bonsaje
okrasne traviny
U stadionu 4
(smeÏr k silu)
HlucÏõÂn tel.: 605 161 372
ECREZNI
Ve spolupraÂci se ZSÏ Dr. Miroslava TyrsÏe v HlucÏõÂneÏ
byla zrÏõÂzena sportovnõÂ trÏõÂda se zameÏrÏenõÂm na mlaÂdezÏ
(kopanaÂ). Podzim r. 2002 se stal zacÏaÂtkem velmi dobreÂ
spolupraÂce a do souteÏzÏõÂ mini zÏaÂkuÊ byla prÏihlaÂsÏena dveÏ
druzÏstva. Ve skupineÏ B se druzÏstva umõÂstila takto:
Z 10 druzÏstev se na 2. mõÂsteÏ umõÂstilo ªAª dr. - 18 13 2 3,
93:28, 41 boduÊ, treneÂrÏi byli Duhan, HorÏaÂnek. DruzÏstvo
ªBª se umõÂstilo na 8. mõÂsteÏ 18 3 3 12, 34:68, 12 boduÊ, ved.
JanecÏka, HelsÏtyÂn. ªAª pak hraÂlo jesÏteÏ okresnõÂ finaÂle
spolu s dveÏma druzÏstvy SFC Opava a D. BenesÏovem.
O postup do finaÂle hraÂlo druzÏstvo s Opavou ªAª 1:1,
prohraÂlo na pokutove kopy, v zaÂpase o 3. mõÂsto hraÂlo
ªBª s Opavou rovneÏzÏ 1:1, na pokutove kopy zase prohraÂlo a umõÂstili se tak na 4. mõÂsteÏ v okrese. NejlepsÏõÂm
strÏelcem druzÏstva se stal Niedermeier s 23 brankami.Vynikli daÂle brankaÂrÏ Pavlenka, obraÂnce VitaÂsek, uÂtocÏnõÂci
BacÏo a HorÏõÂnek, v ªBª nastrÏõÂlel nejvõÂce branek StrÏedula
15.
PraÂce s nejmladsÏõÂmi adepty se osveÏdcÏila a proto budou
od podzimu r. 2003 zrÏõÂzeny jizÏ dveÏ fotbalove trÏõÂdy.
MladsÏõÂ zÏaÂci pod vedenõÂm treneÂruÊ HelsÏtyÂna a SÏvidrnocha hraÂli krajskou souteÏzÏ, z 12 dr. se umõÂstili na 5. mõÂsteÏ 22 11 6 5 64:37, 39 boduÊ, nejvõÂce branek dal Koval 12.
RovneÏzÏ starsÏõÂ zÏaÂci hraÂli pod vedenõÂm VolneÂho a Gratschnera krajskou souteÏzÏ, kde bylo 12 druzÏstev. UmõÂstili se
na 5. mõÂsteÏ ± 22 10 4 8 42:38, 34 boduÊ, nejvõÂce branek dal
Turansky 13.
Dorostenci hraÂli krajskou souteÏzÏ pod vedenõÂm treneÂruÊ
Mudrika a MusÏaÂlka a dlouhou dobu usilovali o postup do
vysÏsÏõÂ souteÏzÏe, bohuzÏel na jarÏe hraÂli neÏkolikraÂt nerozhodneÏ se slabsÏõÂmi souperÏi, a acÏkoliv võÂteÏze souteÏzÏe Hradec nad MoravicõÂ 2x porazili 1:0 a 3:2, skoncÏili azÏ na
3. mõÂsteÏ, a to stacÏilo na postup do krajskeÂho prÏeboru.
Ze 14 druzÏstev skoncÏili na 3. mõÂsteÏ - 26 14 9 3 71:28,
51 boduÊ, nejlepsÏõÂm strÏelcem se stal Jakub Gajda
s 21 brankami. TrÏi z hraÂcÏuÊ nastupovali jizÏ za druzÏstvo
muzÏuÊ FC HlucÏõÂn, kdyzÏ v poslednõÂch kolech bylo prÏõÂlisÏ
mnoho zraneÏnyÂch - byli to Fousek, SkucÏek, MusÏaÂlek.
VeÏrÏõÂme, zÏe se v nejblizÏsÏõÂ budoucnosti podarÏõÂ vychovat
z vlastnõÂch rÏad dalsÏõÂ hraÂcÏe k posõÂlenõÂ druzÏstva muzÏuÊ v diviznõÂ souteÏzÏi.
ErvõÂn AntonõÂn
HLUCÏIÂNSKEÂ NOVINY
strana 8
srpen 2002
31. KOLO CÏ TENAÂ RÏ SKEÂ SOUTEÏ ZÏ E!
MilõÂ cÏtenaÂrÏi,
doba praÂzdnin a dovolenyÂch je v plneÂm proudu. VeÏrÏõÂme, zÏe se VaÂm darÏõÂ uÂspeÏsÏneÏ
zregenerovat sve sõÂly, rÏaÂdneÏ si odpocÏinout a dovolena probõÂha podle VasÏich prÏedstav.
NabõÂzõÂme VaÂm v raÂmci odreagovaÂnõ se dalsÏõ kolo cÏtenaÂrÏske souteÏzÏe s jeho otaÂzkou
i nabõÂdkou vyÂhry.
SpraÂvna odpoveÏd' z minuleÂho kola znõÂ: ªFC HlucÏõÂn letos slavõ 80. vyÂrocÏõ od sveÂho
zalozÏenõÂ.ª DeÏkujeme vsÏem, kterÏõ se do nasÏõ souteÏzÏe prÏihlaÂsili a zkusili sve sÏteÏstõÂ.
TentokraÂt se usmaÂlo na Pavlu Dihlovou a KristõÂnu PosÏtulkovou. ObeÏma srdecÏneÏ
blahoprÏejeme!
Sponzorem dnesÏnõÂho kola je
SPORTOVNEÏ
REKREACÏNIÂ AREAÂL HLUCÏIÂN
VylosovaÂni budou dva vyÂherci. KazÏdy z nich zõÂskaÂ
permanentku na bowling v hodnoteÏ 600 KcÏ.
SpraÂvne odpoveÏdi zasõÂlejte na adresu redakce nejpozdeÏji do 22. srpna.
SOUTEÏZÏNIÂ OTAÂZKA ZNIÂ:
1. DIÂVCÏIÂ FOTBALOVYÂ KLUB HLUCÏIÂN SLAVIÂ VYÂZNAMNYÂ UÂSPEÏCH.
JAKOU FOTBALOVOU SOUTEÏZÏ BUDE HRAÂT OD PODZIMU?
Adresa redakce: CÏTENAÂRÏSKAÂ SOUTEÏZÏ HlucÏõÂnskyÂch novin,
KD HlucÏõÂn, Ostravska 18, 748 01 HlucÏõÂn.
KLIMATIZOVANAÂ
HERNA
DnesÏnõÂ KyticÏka byla dodaÂna 17. 7. 2003
VsÏem jubilantuÊm gratulujeme
leÂm Wittassek, Augusta BindatschovaÂ, Marie SÏikorovaÂ, MaPRÏIVIÂTALI JSME
TomaÂsÏ HustaÂk, Nikola CÏanigovaÂ, MateÏj Mosler , Jan KraÂlõÂk, rie KonecÏnaÂ, Edeltrauda BialasovaÂ, JindrÏich BindacÏ, VileÂm
Moravec, FrantisÏek SÏenkerÏõÂk, Hedvika KaniovaÂ, Marie SmetVõÂtek JirÏõÂcÏek, MateÏj Stoklasa
kovaÂ, Marie SasõÂnovaÂ
JUBILANTI
FrantisÏek JaborskyÂ, Jaroslav Hrstka, Miroslav SÏimuÊnek,
FrantisÏka SvacÏinovaÂ, JirÏina KaczmarzovaÂ, Helena Lampar- ROZLOUCÏILI JSME SE
tovaÂ, LibusÏe StoklasovaÂ, Lucie PaterovaÂ, Olga VodeczkaÂ, AnezÏka MagerovaÂ, Terezie WelcovaÂ,
VaÂclav ZaÂvodnyÂ, Hildegarda HrubaÂ, JirÏõÂ Moravec, Marie Hra- Karel TesarÏõÂk, Irenka StehlõÂkovaÂ,
dovaÂ, AntonõÂn Medek, Josef Svoboda, Helena SedlaÂcÏkovaÂ, Zdenko Kubica, Rudolf MlyÂnek,
Hildegarda PiskalovaÂ, Pavla PustelnõÂkovaÂ, Antonie JuraÂ- SÏteÏpaÂn Gas, Jan KosÏka,
sÏkovaÂ, Anna MokraÂ, AlzÏbeÏta OlsÏaÂkovaÂ, Helena RaiskaÂ, Vi- MaÂria RÏedinovaÂ
HLUCÏIÂNSKE NOVINY. Vydavatel: MeÏstsky uÂrÏad a Kulturnõ centrum v HlucÏõÂneÏ. SÏeÂfredaktor: Mgr. M. ChraÂsteckyÂ.
ZaÂstupce: Petr Adamec, dalsÏõ cÏlenoveÂ: Ing. P. KubusÏ, Ing. J. HarazinovaÂ, Mgr. M. JiraÂska. Jazykova uÂprava: Mgr. M. GonsiorovaÂ.
Adresa redakce: Kulturnõ duÊm, Ostravska 18, HlucÏõÂn 748 01, tel.: 595 043 446, Mobil: 737 809 850
e-mail: [email protected]
www.infomorava.cz/hlucin, www.hlucin.cz
NaÂklad: 5 000 ks. Tisk: RINGIER PRINT s.r.o.
UzaÂveÏrka prÏõÂsÏtõÂho cÏõÂsla HlucÏõÂnskyÂch novin je 22. 8. 2003

Podobné dokumenty

Pozva¬ nka

Pozva¬ nka Sb., o udeÏlenõÂ souhlasu vlastnõÂka pozemku p. cÏ. 4202/15 v k. uÂ. HlucÏõÂn s ulozÏenõÂm inzÏenyÂrskyÂch sõÂtõÂ - plynovodnõÂ a vodovodnõÂ prÏõÂpojky - a souhlasu vlastnõÂka pozemku p. cÏ. 4202/1...

Více

hn 03 2004

hn 03 2004 a rekonstrukci prostor pro vybudovaÂnõ infocentra a muzea. Uvedene zaÂlezÏitosti si vyzÏaÂdaly naÂklady ve vyÂsÏi 12 078 000 KcÏ. Ministerstvo pro mõÂstnõ rozvoj poskytlo meÏstu dotaci ve vyÂsÏi...

Více

hn 06 2004

hn 06 2004 Ê na podporu kulturnõÂch, sportov- o poskytnutõ grantu nõÂch a dalsÏõÂch akcõÂ, ktere  jsou porÏa  da  ny pro verÏejnost, poprÏõÂpade Ï propagujõ me Ï sto

Více

Manami fuku

Manami fuku Ï enõ podÊ inz mõÂnek spra  vcu Ï . sõÂtõ a komunikacõ a s podmõÂnkou asfaltace komunikace v souvisle  m pa  su od prvnõÂho po poslednõ prÏekop s pe Ï tiletou za  rukou na prÏõÂpadne Â

Více

hn 04 2004

hn 04 2004 VsÏichni jsou srdecÏneÏ zvaÂni.

Více

letního by Greg Kinnear

letního by Greg Kinnear  ª a rozhodla o ude Ï lenõ souÊ a komunikacõ na pozemcõÂch ke hlasu vlastnõÂka pozemku stavebnõÂmu rÏõÂzenõ pro napojenõ inz Ï eny  rsky Âch sõÂtõ - plynovodnõÂ, vodovodnõÂ, kanalizac Ï nõÂ,...

Více