ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva práce a sociálních věcí

Komentáře

Transkript

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva práce a sociálních věcí
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
Ministerstva práce a sociálních věcí České
republiky
č. 182/1991 Sb.,
kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
a zákon České národní rady o působnosti orgánů
České republiky v sociálním zabezpečení,
jak vyplývá ze změn provedených zákony
č. 482/1991 Sb., č. 582/1991 Sb., vyhláš kami
č. 28/1993 Sb., č. 137/1994 Sb., nálezem
Ústavního soudu ČR č. 72/1995 Sb., vyhláš kami
č. 206/1995 Sb., č. 264/1996 Sb., č. 138/1997 Sb.,
č. 139/1998 Sb., nálezem Ústavního soudu ČR
č. 312/1998 Sb., vyhláš kami č. 320/1999 Sb.,
č. 73/2000 Sb., č. 72/2001, č. 552/2002 Sb.,
č. 365/2004 Sb.,č. 506/2005 Sb. a s přihlédnutím k
redakčnímu sdělení Sbírky zákonů o opravě chyby
uveřejněnému v částce 55/1997 Sb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí České
republiky stanoví podle § 177 odst. 4 zákona
č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění
zákona č. 110/1990 Sb., v dohodě s federálním
ministerstvem práce a sociálních věcí
azúčastněnými ústředními orgány, podle § 58
písm. a), c) až e), ch) a i) zákonaČeské národní
rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České
socialistickérepubliky v sociálním zabezpečení, ve
znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb.,
podle § 58 písm. f) a g) zákona České národní rady
č. 114/1988 Sb.,ve znění zákona České národní
rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národnírady
č. 144/1991 Sb., v dohodě se zúčastněnými
ústředními orgány a podle § 22 odst. 2 zákona
č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, v dohodě s
federálnímministerstvem práce a sociálních věcí a
zúčastněnými ústředními orgány:
ČÁST PRVNÍ
POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A
PRACOVNÍ SCHOPNOSTI
§1
(1) Oš etřující lékař posuzovaného občana
vyhotovujezdravotnickou dokumentaci pro
posouzení zdravotního stavu a pracovní
schopnostiobčanů ve věcech sociálního
zabezpečení, státní sociální podpory,
důchodovéhopojiš tění a sociální péče na základě
vlastního vyš etření a lékařskýchzpráv pořízených
odbornými lékaři; jde-li o nemoc z povolání, činí
tak nazákladě lékařské zprávy oddělení (kliniky)
nemocí z povolání zdravotnickéhozařízení.
FULL TEXT
Publication? KY
Ministry of Labour and Social Affairs of the
Czech Republic
No. 182/1991 Coll.
implementing the Social Security Act and the
Act of the Czech National Council Authorities of
the Czech Republic in social security,
as subsequently amended by Act No. 482/1991
Coll., No. 582/1991 Coll. Decree? kami No.
28/1993 Coll. No. 137/1994 Coll. Constitutional
Court No. 72 / 1995 Coll., Decree? kami No
206/1995 Coll. No. 264/1996 Coll. No.
138/1997 Coll. No. 139/1998 Coll.
Constitutional Court No. 312/1998 Coll .,
Decree? kami No. 320/1999 Coll. No. 73/2000
Coll., No. 72/2001, No. 552/2002 Coll. No
365/2004 Coll. No 506/2005 Coll . taking into
account the communication Gazette editorial
about repairing errors in the amount
uveřejněnému 55/1997 Coll.
Ministry of Labour and Social Affairs of the
Czech Republic pursuant to § 177 para 4 of Act
No. 100/1988 Coll. On social security, as
amended by Act No. 110/1990 Coll., In
agreement with the Federal Ministry of Labour
and Social Affairs azúčastněnými central
authorities according to § 58 point. a), c)
and? e) s) i) zákonaČeské National Council No.
114/1988 Coll. Authorities in the Czech
socialistickérepubliky social security, as
amended by Czech National Council No.
144/1991 Coll. according to § 58 point. f) g) of
the Czech National Council No. 114/1988 Coll.,
as amended by Czech National Council No.
210/1990 Coll. and Act No. 144/1991 Czech
národnírady Coll., in agreement with the
central authorities and according to § 22
paragraph 2 of Act No. 50/1973 Coll. foster
care, in agreement with
federálnímministerstvem Labour and Social
Affairs and the central authorities :
PART ONE
ASSESSMENT OF HEALTH AND WORK SKILLS
§1
(1) O? Etřující doctor considered a citizen
vyhotovujezdravotnickou documentation to
(2) Lékař okresní správy sociálního
zabezpečeníkontroluje správnost a úplnost
zdravotnické dokumentace. Při posuzování
zdravotníhostavu a pracovní schopnosti občanů
přihlédne lékař okresní správy
sociálníhozabezpečení k výsledkům vlastního
vyš etření a musí vycházet z lékařskýchzpráv a
posudků vypracovaných odbornými lékaři o
zdravotním stavu občanů. Lékařokresní správy
sociálního zabezpečení seznamuje posuzovaného
občana s výsledkemposouzení, včetně poučení o
mož nostech dalš ího postupu.
§2
(1) Okresní správa sociálního zabezpečení
vyž ádázdravotnickou dokumentaci pro posouzení
zdravotního stavu a pracovní schopnosti
občananejpozději do tří pracovních dnů po
doručení ž ádosti o dávku nebo služ busociálního
zabezpečení, ž ádosti o dávku důchodového
pojiš tění nebo ž ádosti odávku státní sociální
podpory.
(2) Zdravotnické zařízení předkládá
zdravotnickoudokumentaci podle odstavce 1
okresní správě sociálního zabezpečení
a) do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy byla
ž ádost o zdravotnickou dokumentaci
doručena zdravotnickému zařízení,
b) do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy byla
ž ádost o zdravotnickou dokumentaci
doručena zdravotnickému zařízení v
případech, kdy je nutné lékařskou zprávu
doplnit dokladem o dalš ím odborném
vyš etření.
(3) Lékaři okresní správy sociálního
zabezpečeníuskuteční zjiš •ovací lékařskou
prohlídku v řízení o dávku nebo služ busociálního
zabezpečení, v řízení o dávku důchodového
pojiš tění nebo vřízení o dávku státní sociální
podpory do 14 kalendářních dnů ode dne,
kdyokresní správa sociálního zabezpečení převzala
úplnou zdravotnickou dokumentaci.
§3
Posudkové komise Ministerstva práce a
sociálních věcí Českérepubliky
(1) Posudkovými lékaři a tajemníky posudkových
komisíministerstva práce a sociálních věcí České
republiky (dále jen"ministerstvo“) pověřuje
ministerstvo své pracovníky se souhlasem
těchtopracovníků. Dalš ími členy posudkových
komisí jsou odborní lékaři jednotlivýchklinických
oborů.
evaluate health status and working
schopnostiobčanů in matters of social security,
state social support důchodovéhopoji? Reading
and social care based on your own you? Etření
lékařskýchzpráv captured and specialists, as- If
the occupational disease, he does so nazákladě
medical news departments (clinics)
zdravotnickéhozařízení occupational diseases.
(2) Doctor of district social
zabezpečeníkontroluje accuracy and
completeness of medical documentation. When
assessing zdravotníhostavu and working ability
of citizens into account physician
sociálníhozabezpečení county government to
the results of your own you? Etření and based
on lékařskýchzpráv and reports by specialists
on the health status of citizens. Lékařokresní
Social Security Administration informs the
investigation of citizen výsledkemposouzení,
including advice on possible? Stances gave? IHO
process.
§2
(1) The District Social Security Administration
you? Ádázdravotnickou documentation to
evaluate health status and ability to work
občananejpozději within three working days
after delivery? Requests for benefits or
services? Busociálního security? Requests for
pension insurance? CLEANING or? ? Requests
odávku state social support.
(2) Medical equipment shall be submitted
pursuant to paragraph 1
zdravotnickoudokumentaci District Social
Security Administration
a) within 14 calendar days from the date on
which it was? Request for medical records
delivered health care facility
b) within 21 calendar days from the date on
which it was? Request for medical records
received medical facility where the medical
report is necessary to supplement the evidence
given? COMES professional you? etření.
(3) Doctors district social zabezpečeníuskuteční
ascertained?? Cheers medical examination in
proceedings for a benefit or service?
Busociálního security in the management of
pension insurance for benefits? CLEANING or
(2) Posudková komise ministerstva je schopna
jednat a usnáš et se, je-li přítomen posudkový
lékař, který je předsedou této komise, tajemník a
dalš í lékař. Posudková komise ministerstva se
usnáš í větš inou hlasů a při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas jejího předsedy.
(3) Posudkový lékař, který je předsedou
posudkové komiseministerstva, řídí jednání této
komise, určuje její konkrétní slož ení,rozhoduje o
zařazení jednotlivých případů k jednání a
seznamuje posuzovanéhoobčana s výsledkem
posouzení, včetně poučení o mož nostech dalš ího
postupu.
(4) K jednání posudkové komise ministerstva je
mož no sesouhlasem posuzovaného občana
přizvat na jejich ž ádost jiné občany a
zástupceprávnických osob, lze-li od nich očekávat,
ž e přispějí k objasnění závaž nýchokolností
důlež itých pro posudkový závěr.
(5) Bez souhlasu posuzovaného občana můž e být
k jednánípřizván oš etřující lékař posuzovaného
nebo dalš í odborný lékař, je-li tonezbytné v zájmu
posouzení zdravotního stavu posuzovaného
občana. Oš etřujícílékař posuzovaného občana
musí být k jednání přizván, pož ádá-li o to.
(6) Zástupce fyzické nebo právnické osoby, u
kteréposuzovaný občan je nebo byl naposledy
pracovně činný, zástupce odborové organizacea
zástupce přísluš ného občanského sdruž ení
zdravotně postiž ených se kjednání přizvou,
jestliž e o to pož ádají a posuzovaný občan s tím
souhlasí.
(7) Pokud při jednání vyš etřuje lékař
posuzovanéhoobčana, činí tak v nepřítomnosti
tajemníka posudkové komise ministerstva a
osobuvedených v odstavcích 4 a 6.
(8) Ustanovení § 1 platí přiměřeně ipro
posudkovou komisi ministerstva.
§4
Pro postup při posuzování zdravotního stavu a
pracovní schopnosti okresnísprávou sociálního
zabezpečení se použ ije ustanovení § 3 odst. 4 až
7 přiměřeně.
§ 5 až 6
vypuš těny
ČÁST DRUHÁ
KOMISE PÉČE O RODINU A DĚTI
§7a8
vypuš těny
ČÁST TŘETÍ
POSKYTOVÁNÍ DÁVEK A SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE
vřízení of state social support benefit within 14
calendar days of kdyokresní Social Security
Administration took over the complete medical
records.
§3
Assessment Committee of the Ministry of
Labour and Social Affairs Českérepubliky
(1) the medical referee and assessmentkomisíministerstva Secretaries of Labor and
Social Affairs of the Czech Republic (hereinafter
the "Ministry?) Instructs the Ministry with the
consent of his staff těchtopracovníků. He? Bod
members of expert committees are
professional doctors jednotlivýchklinických
fields.
(2) advisory committee of the Ministry is able
to act and USNA? Amount to be present when
the medical officer, who is the chairman of the
commission, secretary, and gave I believe the
doctor. Advisory committee of the Ministry of
the USNA? More sentences? Another vote and
the casting vote of chairman.
(3) the medical officer, who is chairman of
Assessment komiseministerstva, manages
meetings of the commission, determines its
specific composition? Received, decides on the
inclusion of individual cases for the hearing and
introduces posuzovanéhoobčana a result of the
assessment, including advice on possible?
Stances gave? IHO the procedure.
(4) The Assessment Committee meeting of the
Ministry, it is possible? No consideration Align
invite their citizens? Request
zástupceprávnických other citizens and people,
if it can be expected from them,? E will
contribute to clarify the seriousness of?
Nýchokolností important? Itých for conclusion
reviews.
(5) Without the consent of the citizen under
consideration winnings? E jednánípřizván be
about? Etřující doctor, or have considered, I
believe a specialist if tonezbytné in order to
assess the health status of the investigation
citizen. About? Etřujícílékař considered a citizen
Díl první
Péče o rodinu a děti
Poradenská a výchovná péče
§9
Poradenská a výchovná péče se zaměřuje na
výchovu k partnerským vztahům a rodinnému
ž ivotu; přitom se využ ívá spolupráce s
občanskými sdruž eními, církevními, charitativními
a jinými organizacemi
§ 10
Výchovná a poradenská péče v rodinných,
manž elských, partnerských i jiných mezilidských
vztazích se poskytuje také prostřednictvím
zařízení sociální péče, zejména manž elských a
předmanž elských poraden. Zaměřují se zejména
na manž elství ohrož ená rozvratem, na úpravu
vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich
dětí, na péči rodičů o děti zdravotně postiž ené i
na mezigenerační vztahy v rodinách a na
nezaměstnané občany, kteří tuto pomoc
potřebují.
§ 11
(1) Rodičům a jiným osobám odpovědným za
výchovu dětí a těhotným ž enám se poskytují nebo
zprostředkovávají porady ve věcech výchovy a
výž ivy dětí a v dalš ích otázkách týkajících se jejich
rodinných a sociálních problémů a péče o
zdravotně postiž ené děti.
(2) V rámci poradensko-výchovné péče se pořádají
přednáš ky a kursy pro dospívající mládež a
dospělé občany zaměřené na ž ivot v rodině a
společnosti.
§ 12
Vyhledávání občanů, kteří potřebují sociální péči
must be invited to the meeting after? Being
organized to the point.
(1) Obce
v součinnosti se státními orgány a
institucemi, š kolami, š kolskými a zdravotnickými
zařízeními, občanskými sdruž eními, církevními,
charitativními a jinými organizacemi vyhledávají
rodiny s nezaopatřenými dětmi a osamělé těhotné
ž eny ž ijící v nepříznivých ž ivotních poměrech,
které nemohou překonat bez pomoci společnosti.
Zvláš tní pozornost věnují rodinám s větš ím
počtem dětí, rodinám s těž ce zdravotně
postiž enými členy rodiny, neúplným rodinám,
rodinám ohrož eným a naruš eným rozvratem.
(2) Za nezaopatřené dítě se pro účely této
vyhláš kypovaž uje dítě, které se považ uje za
nezaopatřené dítě podle zákona odůchodovém
pojiš tění.21)
§ 7 and 8
(6) A representative of a natural or legal
persons in kteréposuzovaný citizen is or was
last active labor, a representative trade union
representative organizacea accessories?
DIRECTION civic associations? Measurement
handicapped? FORTH kjednání to invite, if you?
Pe after? Ádají and weighted citizen agrees.
(7) If the meeting you? Etřuje
posuzovanéhoobčana physician does so in the
absence of the Secretary of the Ministry and
Assessment Committee osobuvedených in
paragraphs 4 and 6
(8) The provisions of § 1 shall apply mutatis
mutandis ipro advisory committee of the
Ministry.
§4
For the procedure for assessment of health
status and ability to work okresnísprávou social
security use? Ije provisions of § 3 and 4? 7
appropriately.
§ 5 and? 6
vypu? quently
PART TWO
CARE COMMISSION ON CHILDREN AND FAMILY
vypu? quently
PART THREE
PROVISION OF BENEFITS AND SERVICES? EB
SOCIAL CARE
Part one
Caring for family and children
Counseling and educational care
§9
(3) Obce
působí k odstranění příčin a
důsledků nepříznivých ž ivotních poměrů rodin a
občanů uvedených v odstavci 1 poskytováním
dávek a služ eb sociální péče.
§ 13 a 14
vypuš těny
Náhradní rodinná péče o děti
§ 15
vypuš těn
§ 16 až 19
vypuš těny
Pečovatelská služ ba
§ 20
(1) Pečovatelská služ ba dětem se poskytuje,
jestliž e rodiče nebo osoby odpovědné za jejich
výchovu nemohou zabezpečit péči o děti pro
váž né překáž ky.
(2) Pečovatelská služ ba se poskytuje v bytě rodičů
nebojiných osob odpovědných za výchovu dítěte
nebo v bytě pracovníka pečovatelskésluž by nebo
ve stanici pečovatelské služ by pro děti.
(3) Za váž né překáž ky se považ ují zejména:
a) nemoc, rekonvalescence, lázeňská léčba,
úmrtí nebo jiné náhlé odloučení jednoho nebo
obou rodičů,
b) porod, š estinedělí při péči o tři a více dětí
předš kolního věku,
c) ve výjimečných případech nástup do práce
osamělého rodiče nebo jiné osamělé osoby
odpovědné za výchovu dítěte, protož e již
vyčerpali podporu při oš etřování člena rodiny,
d) trvalé těž ké zdravotní postiž ení rodičů.
§ 21
(1) Pečovatelská služ ba se poskytne vž dy v
rodinách, vekterých se současně narodily tři nebo
více dětí nebo v rozmezí dvou let
opakovaněsoučasně dvě děti.
(2) Pečovatelská služ ba se poskytne i rodinám, ve
kterýchse trvale pečuje o dítě, které je podle
rozhodnutí nebo posudku přísluš néhoorgánu
sociálního zabezpečení dlouhodobě těž ce
zdravotně postiž ené a vyž adujemimořádnou péči.
Není-li jeden z rodičů z tohoto důvodu zaměstnán,
poskytne sepečovatelská služ ba nejvýš e 400
hodin ročně; do této doby se
nezapočítáváposkytování pečovatelské služ by z
jiných důvodů.
(3) Pečovatelskou služ bu mohou v případech
uvedených vodstavcích 1 a 2 jako dobrovolní
Counseling and educational care focuses on
education for partnerships and family? Life,
while Mobilisation? Uses the co-operation with
civic associations? Eními, church, charities and
other organizations
§ 10
Educational and counseling in family care, man?
Elských, partner and other interpersonal
relationships is also provided through social
care, especially man? Elských and předman?
Elských counseling. They focus mainly on man?
Elství threat? Measured disruption to adjust the
relations of divorced parents and their children
in the care of parents of handicapped children?
USES on intergenerational relationships in
families and the unemployed citizens in need.
§ 11
(1) Parents and other persons responsible for
the upbringing of children and pregnant? Enami
provided or mediated meeting in matters of
custody and re? Ivy and had children? Them
questions about their family and social
problems and care for the handicapped? USES
children.
(2) The counseling and educational care to hold
lectures? Ky courses for teens and youth? and
aimed at adult citizens? life in family and
society.
§ 12
Search citizens who need social care
(1) Municipalities in cooperation with state
authorities and institutions? Wheel? Kolskými
and medical facilities, civic associations? Eními,
church, charities and other organizations
looking for families with dependent children
and lone pregnant? Women? Living in bad? Life
circumstances that can not overcome without
help from society. Separately? Pay attention to
families with sentences? COMES number of
children, families with you? Ce handicapped?
May reasonably members of families,
incomplete families, families threatened? May
pracovníci pečovatelské služ by vykonávat
iobčané, jejichž pomoc a oš etření se podle § 59
odst. 3 zapečovatelskou služ bu nepokládá.
(4) Pečovatelská služ ba se poskytuje za úhradu
podlepřílohy č. 1, která je součástí této vyhláš ky;
úkony, kterými jsouzajiš •ovány nezbytné ž ivotní
potřeby, se poskytují bezplatně.
Sociálněpotřebným rodinám s nezaopatřenými
dětmi a rodinám, ve kterých se narodilysoučasně
tři nebo více dětí nebo opakovaně v rozmezí dvou
let současně dvěděti, se poskytuje pečovatelská
služ ba bezplatně.
§ 22
vypuš těn
Peněž ité a věcné dávky
§ 23
Peněž ité a věcné dávky rodičům nezaopatřených
dětí,těhotným ž enám a nezaopatřeným dětem
Na úhradu jednorázových mimořádných výdajů se
poskytují jednorázovépeněž ité a věcné dávky.
Jednorázové peněž ité dávky mohou být
poskytnuty dovýš e 15 000 Kč. Věcné dávky
mohou být poskytnuty do výš e 8000 Kč;
vevýjimečných případech do výš e 15 000 Kč.
§ 24 a 25
vypuš těny
Dalš í účelové peněž ité a věcné dávky
§ 26
Příspěvek na pořízení základního vybavení dítěte
apříspěvek při uzavření manž elství
(1) Občanům, kteří se ujali se souhlasem
přísluš nýchorgánů dítěte, které jim má být
svěřeno do pěstounské péče, lze
poskytnoutjednorázový peněž itý příspěvek na
pořízení základního vybavení dítěte, ato do výš e
4500 Kč u dětí předš kolního věku a do výš e
6000 Kč u ostatníchdětí. Ve výš i uvedené v
předchozí větě lze poskytnout jednorázový
peněž itýpříspěvek též občanovi, kterému bylo
dítě svěřeno předběž ným opatřením4) a který má
být ustanoven jeho opatrovníkem.Jednorázový
peněž itý příspěvek, jde-li o případy uvedené v
předchozíchvětách, se poskytne vž dy, jde-li o dítě,
které dosud ž ilo v zařízení pro výkonústavní
výchovy.
(2) Dítěti, které do uzavření manž elství bylo v
pěstounské péči, lze poskytnout při uzavření
manž elství jednorázový peněž itý příspěvek až do
výš e 10 000 Kč k úhradě výdajů spojených s
vybavením domácnosti.
§ 27
reasonably and disturbing? May reasonably
disruption.
(2) A dependent child for the purposes of this
publication? Vat? Being provided child who is
considered? Being provided for a dependent
child under the Act odůchodovém insurance?
Tění.21)
(3) Municipalities acting to eliminate the causes
and consequences of adverse? Life situation of
families and citizens referred to in paragraph 1
by providing benefits and services? Eb social
care.
§ 13 and 14
vypu? quently
Substitute family care for children
§ 15
vypu? the
§ 16 and? 19
vypu? quently
Care services? Even
§ 20
(1) Community care services? Even children
shall be granted if? E parents or persons
responsible for their education can not provide
care for your children? Not clear of? Ky.
(2) Community care services? Even be provided
at home parents nebojiných persons
responsible for the upbringing of a child or
worker in an apartment pečovatelskéslu? Or in
the station would care services? Would be for
children.
(3) For your part? No clear of? Ky are
considered? TO, in particular:
a) illness, convalescence, spa treatment, death
or other sudden separation of one or both
parents,
b) birth? estinedělí in the care of three or more
Peněž itý příspěvek na úhradu za už ívání bytu
nezaopatřenéhoosiřelého dítěte
Nezaopatřenému osiřelému dítěti ž ijícímu v
náhradní péči, popřípadě zletilému
nezaopatřenému osiřelému dítěti, které se
připravuje na povolání, na které přeš lo právo
osobního už ívání bytu,5) lze poskytnout opakující
se peněž itý příspěvek na úhradu za už ívání bytu a
služ by s tím spojené, nemá-li vlastní postačující
příjem. Opakující se peněž itý příspěvek se
poskytuje ve výš i úhrady za už ívání bytu a služ by
s tím spojené sníž ené o částku, o kterou příjem
dítěte včetně přídavku na dítě převyš uje částku
potřebnou k zajiš tění výž ivy a ostatních osobních
potřeb a podíl společných nákladů na domácnost.
Příspěvek podle věty první můž e být poskytnut ve
výš i potřebné k úhradě dluhu, který
nezaopatřenému osiřelému dítěti již vznikl.
§ 28
Příspěvek na rekreaci dětí důchodce
(1) Důchodci, který je sociálně potřebný,
můž eposkytnout pověřený obecní úřad na vlastní
(osvojené) dítě a dítě převzatédo péče nahrazující
péči rodičů ve věku do skončení povinné š kolní
docházkypříspěvek na rekreaci, pokud nelze
takový příspěvek poskytnout ze
zaměstnánídůchodce nebo druhého rodiče dítěte.
(2) Příspěvek na rekreaci dítěte můž e být
poskytnut itehdy, nesplňuje-li důchodce podmínky
sociální potřebnosti, jestliž e jeho rodinamá
zvýš ené ž ivotní náklady v důsledku déletrvající
nemoci nebo invalidityněkterého z členů rodiny
nebo jestliž e důchodce je účastníkem
odboje6) nebo osobou uvedenou v § 49
odst. 4 větě třetí, popřípadě z jiných váž ných
důvodů.
(3) Příspěvek na rekreaci dítěte činí 80 %
celkovýchnákladů za rekreaci dítěte; výjimečně
můž e být přiznán až do výš ecelkových nákladů na
rekreaci dítěte.
§ 29
vypuš těn
Díl druhý
Péče o těž ce zdravotně postiž ené občany a staré
občany
§ 30
children before? kolního age
c) in exceptional cases, entry into the work of a
lone parent or any other single person
responsible for the upbringing of the child,
why? e it? support to the exhausted? etřování
family member,
d) permanent you? to health affected?
measurement parents.
§ 21
(1) Community care services? Even be provided
in? Always in families vekterých born at the
same time three or more children, or within
two years opakovaněsoučasně two children.
(2) Community care services? Even be given to
families in kterýchse permanently care for a
child who is under a decision or opinion and
accessories? Néhoorgánu Social Security long
you? Ce handicapped? Ene and you?
Adujemimořádnou care.If one parent is
employed, therefore, provide services
sepečovatelská? Even not exceeding? E 400
hours per year by this time
nezapočítáváposkytování care services? Would
be for other reasons.
(3) nursing services? Can be either in the cases
referred vodstavcích 1 and 2 as a volunteer
community care services? Iobčané would
perform, they? and help? etření according to §
59 paragraph 3 zapečovatelskou services? not
considered either.
(4) Community care services? Even be provided
for a fee podlepřílohy No. 1, which is part of
this publication? Ky; acts which jsouzaji?? Ed
necessary? Life needs, are provided free of
charge. Sociálněpotřebným families with
dependent children and families in which
narodilysoučasně three or more children or
repeatedly within two years while dvěděti, to
provide home care services? Even free.
§ 22
vypu? the
Obce
v součinnosti zejména se
zdravotnickými zařízeními vyhledávají těž ce
zdravotně postiž ené občany a staré občany ž ijící v
nepříznivých podmínkách, které nemohou sami
Cash? Important and benefits in kind
§ 23
překonat.
§ 31
Mimořádné výhody pro těž ce zdravotně
postiž ené občany
(1) Občanům starš ím jednoho roku s těž kým
zdravotnímpostiž ením uvedeným v příloze č. 2,
která je součástítéto vyhláš ky, které podstatně
omezuje jejich pohybovou nebo orientační
schopnost,se podle druhu a stupně postiž ení
poskytují mimořádné výhody I., II. nebo III.stupně
podle přílohy č. 3, která je součástí tétovyhláš ky.
(2) Vzory průkazů mimořádných výhod jsou
uvedeny v příloze č. 8, která je součástí této
vyhláš ky; průkaz je obdélníkového tvaru o
rozměrech 75 mm a 105 mm, je zhotoven z
kartonu. Fotografie je přelepována destrukční
hologramovou samolepkou, která je 13 mm š iroká
a 30 mm dlouhá; samolepka obsahuje potisk
písmeny TP, ZTP a ZTP/P. Fotografie pro vydání
průkazu mimořádných výhod má rozměry 35 x 45
mm, odpovídá současné podobě občana,
zobrazuje občana v předním čelném pohledu s
výš kou obličejové části hlavy od očí k bradě
minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s
tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez
pokrývky hlavy, není-li její použ ití odůvodněno
důvody nábož enskými nebo zdravotními; v
takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat
obličejovou část způsobem znemož ňujícím
identifikaci občana. Pohled zobrazované osoby
směřuje do objektivu. Mezi horním okrajem hlavy
a horním okrajem fotografie je vzdálenost
minimálně 2 mm.
Jednorázové peněž ité a věcné dávky
§ 32
(1) Jednorázové peněž ité dávky mohou
poskytovat obcetěž ce zdravotně postiž eným
občanům a starým občanům, kteří jsou
sociálněpotřební, na úhradu mimořádných
nutných nákladů, které nemohou uhradit ze
svýchběž ných příjmů.
(2) Jednorázové peněž ité dávky mohou
poskytovat obce takétěž ce zdravotně postiž eným
občanům a starým občanům, kteří jsou umístěni
vústavu sociální péče, psychiatrické léčebně nebo
léčebně pro dlouhodoběnemocné, na úhradu
závazků krátkodobé povahy, které nemohou tito
občané uhraditze svých prostředků.
(3) Věcné dávky mohou obce poskytovat sociálně
potřebnýmtěž ce zdravotně postiž eným občanům
a starým občanům k uspokojování jejichběž ných
Cash? Important and kind to parents of
dependent children, pregnant? Enami and their
dependent children
To cover one-time extraordinary expenses are
provided jednorázovépeně? Important and
kind. Disposable cash? Important benefits can
be provided dovy? E 15 000 CZK. Benefits in
kind may be provided up to the heights? E 8000
CZK; vevýjimečných cases to you?? E 15 000
CZK.
§ 24 and 25
vypu? quently
Another? More targeted cash? Important and
benefits in kind
§ 26
Contribution to the purchase of basic
equipment at the conclusion of the child
apříspěvek man? Elství
(1) Citizens who assumed with the consent of
accessories? Nýchorgánů child should be
entrusted to them in foster care can
poskytnoutjednorázový cash? Itý contribution
to the purchase of basic equipment of the child,
ato up to the heights? E CZK 4,500 children
before? ? kolního age and up to the heights? e
ostatníchdětí for 6000 CZK. In the profit? Even
mentioned in the preceding sentence may be
awarded a one-time cash? Itýpříspěvek
that? citizen, who was entrusted with
preliminary child? opatřením4 NYM) and to be
appointed his opatrovníkem.Jednorázový cash?
dioxide contribution, if the cases referred to in
předchozíchvětách, shall be provided in? always
the case for a child who yet? ILO equipment
výkonústavní education.
(2) child, the conclusion that man? Elství been
in foster care can be provided at the conclusion
of man? Elství disposable cash? Dioxide and
post? up to the heights? e 10 000 CZK to cover
the expenses associated with the household.
§ 27
ž ivotních potřeb, které si občané pro svůj
zdravotní stav, věk neboosamělost nemohou
zabezpečit sami.
(4) Za věcné dávky se považ uje
zabezpečenínamáhavějš ích pracovních úkonů
nutných k provozu a údrž bě domácnosti
nebojejich úhradu, popřípadě poskytnutí
předmětů k uspokojování ž ivotních potřeb.
§ 33
Jednorázové příspěvky na opatření zvláš tních
pomůcek
(1) Občanům těž ce zdravotně postiž eným lze
poskytovat peněž ité příspěvky na opatření
pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění
nebo překonání následků svých postiž ení.
Příspěvek se neposkytuje v případě, ž e potřebnou
pomůcku propůjčuje nebo plně hradí přísluš ná
zdravotní pojiš •ovna; pokud přísluš ná zdravotní
pojiš •ovna hradí potřebnou pomůcku částečně,
přihlédne se při stanovení výš e příspěvku k této
skutečnosti.
(2) Tělesně postiž eným občanům lze poskytovat
příspěvky na pomůcky, které umož ňují
sebeobsluhu, samostatný pohyb nebo zachování
zdravotního stavu, popřípadě na pomůcky na
přípravu a realizaci pracovního uplatnění.
(3) Zrakově postiž eným občanům lze poskytovat
příspěvky na pomůcky, které jim umož ňují
získávat informace nebo styk s okolím
prostřednictvím hmatových nebo sluchových
vjemů nebo prostřednictvím zbytků zraku,
popřípadě na pomůcky na přípravu a realizaci
pracovního uplatnění.
(4) Sluchově postiž eným občanům lze poskytovat
příspěvky na pomůcky, které kompenzují ztrátu
sluchu a přispívají k sociální adaptaci a jsou
nezbytné ke styku s okolím.
(5) Příspěvky lze poskytovat na opatření zvláš tních
pomůcek uvedených v příloze č. 4, která je
součástí této vyhláš ky. Na úhradu nákladů
spojených se zácvikem pro použ ívání pomůcek
uvedených v příloze č. 4, která je součástí této
vyhláš ky, lze poskytnout příspěvek v plné výš i
prokázaných nákladů.
(6) Potřebuje-li občan uvedený v odstavcích 2 až 4
k překonání následků těž kého zdravotního
postiž ení rehabilitační nebo kompenzační
pomůcku, která není uvedena v příloze č. 4, která
je součástí této vyhláš ky, lze mu poskytnout
příspěvek na opatření takové pomůcky ve stejné
výš i jako je příspěvek stanovený v příloze č. 4,
Cash? Dioxide allowance to pay for the?
CAUSED flat nezaopatřenéhoosiřelého child
Nezaopatřenému osiřelému child? Ijícímu in
foster care, or zletilému nezaopatřenému
osiřelému child who is preparing for the
profession, which re? Lo the right of personal?
CAUSED flat, 5) can provide recurring cash? Itý
contribution towards the at? CAUSED
apartment and services? be associated with it,
if he does not own sufficient income. Recurring
cash? Itý contribution is in the profit? And the
payment for? CAUSED apartment and services?
Be associated with dreaming? USES the amount
by which the income of the child, including
child benefit transferred? Being provided the
amount required to ensure? CLEANING you??
ivy and other personal needs and share of joint
costs per household. Post under the first
sentence winnings? E are given in you?? Also
needed to pay debt nezaopatřenému osiřelému
her child? was.
§ 28
Contribution to children, senior recreation
(1) Senior citizens who are socially needed him?
Eposkytnout the local authority on its own
(adopted child) child and the child převzatédo
substitute parental care to the age of
completion of compulsory? School
docházkypříspěvek for recreation, if no such
contribution or grant from
zaměstnánídůchodce child's other parent.
(2) Contribution to the recreation child
winnings? E itehdy be provided, if the retiree
does not meet the conditions of social need if?
Rodinamá increased its e? USES? Life costs due
to prolonged illness or invalidityněkterého from
family members or if you? e odboje6 retiree is a
participant) or the person referred to in § 49
paragraph 4, third sentence, or from other
VA?? ných reasons.
(3) Contribution to the recreation of the child is
80% celkovýchnákladů recreation for the child;
exceptionally winnings? E and be granted? up
to the heights? ecelkových costs for recreation
která je součástí této vyhláš ky, na srovnatelnou
pomůcku.
(7) Příspěvek na opatření zvláš tních pomůcek
podleodstavců 1 až 6 se poskytuje ve výš i, která
umož ňuje opatření pomůcky vzákladním
provedení, čímž se rozumí takové provedení,
které občanu plněvyhovuje a splňuje podmínky
nejmenš í ekonomické náročnosti.
(8) Příspěvek na opatření zvláš tních pomůcek
lzeposkytnout, jen zaváž e-li se ž adatel písemně
předem, ž e vrátí příspěvek nebojeho poměrnou
část v případě, ž e
a) zvláš tní pomůcka, na jejíž opatření byl
příspěvek poskytnut, přestane být před
uplynutím 5 let ode dne vyplacení příspěvku
jeho vlastnictvím,
b) do 6 měsíců ode dne vyplacení nepouž ije
příspěvek na opatření zvláš tní pomůcky,
popřípadě použ ije jen část příspěvku.
Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v
případě, ž e občan, kterémubyl vyplacen, zemře.
(9) Úplně nebo prakticky nevidomým občanům lze
hradit výdaje spojené s výcvikem a odevzdáním
vodícího psa až do výš e obvyklých nákladů.
§ 34
Příspěvek na úpravu bytu
(1) Občanům s těž kými vadami nosného nebo
pohybového ústrojí omezujícími ve značném
rozsahu jejich pohyblivost a občanům úplně nebo
prakticky nevidomým se poskytuje příspěvek na
úpravu bytu, který už ívají k trvalému bydlení.
(2) Pro účely přiznání příspěvku na úpravu bytu
sepovaž ují za těž kou vadu nosného nebo
pohybového ústrojí zdravotní postiž eníuvedená
v příloze č. 5 písmenech a) až g), která jesoučástí
této vyhláš ky.
(3) Za úpravy bytu se považ uje zejména
a) úprava přístupu do domu, garáž e, k výtahu
včetně schodů, k oknům a na balkón,
b) úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků
domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské
linky, popřípadě dalš ího nábytku,
c) rozš íření a úprava dveří,
d) odstranění prahů,
e) přizpůsobení koupelny a záchodu včetně
vybavení vhodným sanitárním zařízením a
lehce ovladatelnými bateriemi,
f) instalace potřebné zvukové nebo světelné
signalizace,
child.
§ 29
vypu? the
Part of the second
Caring for you? Ce handicapped? USES citizens
and old citizens
§ 30
Municipalities in conjunction with medical
devices in particular you look for? Ce
handicapped? USES citizens and the elderly?
Living in adverse conditions that can not
overcome alone.
§ 31
Extra benefits for you? Ce handicapped? USES
citizens
(1) Citizens star? COMES one year with you?
Zdravotnímposti whom? Ením listed in
Appendix 2, which is součástítéto publication?
Ky, which considerably limits their physical
orientation or ability, according to the type and
degree affected? ? measurement provide
extraordinary benefits of I., II. or III.stupně in
Annex 3, which is part tétovyhlá? ky.
(2) Examples of certificates of exceptional
benefits are listed in Appendix 8, which is part
of this publication? Ky; card is a rectangular
shape with dimensions of 75 mm and 105 mm,
is made of cardboard. Photography is a
hologram sticker sealing destructive, which is
13 mm? A wide and 30 mm long; sticker
containing printed letters TP, ZTP and ZTP /
P Photos for the issue of special benefits has
dimensions of 35 x 45 mm, equivalent to its
current form the citizen, the citizen displays in
the front front view with you?? Smoke facial
region from the eyes to the chin at least 13
mm, in civilian attire, without glasses with dark
lenses with Except for the blind and without
headgear, unless its use? USE justified religious
reasons? enskými or health, in this case, the
headgear of the face mask means the harvest?
g) zavedení vhodného vytápění,
h) vybudování telefonního vedení,
i) stavební úpravy spojené s instalací výtahu.
Rozsah úprav se posoudí se zřetelem na závaž nost
a druh zdravotního postiž eníobčana.
(4) Výš e příspěvku na úpravu bytu se určí se
zřetelemna příjmy a majetkové poměry občana a
jeho rodiny, a to až do výš e 70 %prokázaných
nákladů účtovaných fyzickými nebo právnickými
osobami za materiál apráce spojené s nezbytnými
výdaji, včetně projektových prací, nejvýš e vš ak
a) 50 000 Kč nebo
b) 100 000 Kč u příspěvku na stavební úpravy
spojené s instalací výtahu, který je poskytován
z toho důvodu, ž e nelze použ ít š ikmou
schodiš •ovou ploš inu.
(5) Příspěvek na úpravu bytu je mož no poskytnout
i formouzálohy, nejvýš e vš ak ve výš i 50 %
předpokládané výš e příspěvku.
(6) Příspěvek na úpravu bytu se poskytne jen
tehdy, zaváž e-li se ž adatel písemně předem, ž e
příspěvek (zálohu) vyúčtuje do tří let od zahájení
řízení, příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátí v
případě, ž e byt vymění, byt prodá nebo dojde-li k
jiné změně už ívacího nebo vlastnického práva k
bytu před uplynutím deseti let od jeho poskytnutí,
nebo vrátí poměrnou část příspěvku v případě, ž e
plánované úpravy se neuskuteční v rozsahu podle
schválené dokumentace a vyplacený příspěvek
přesáhl 70 % skutečně vynalož ených nákladů.
Vrácení příspěvku nebo jeho poměrné části se
nepož aduje, jestliž e jeho výš e nepřesáhla
5000 Kč nebo jestliž e zemře občan nebo dítě,
jehož rodiči byl poskytnut. Od vymáhání
příspěvku je mož no ve zřetelehodných případech
upustit.
(7) Za podmínek uvedených v odstavcích 1 až 6 je
mož nopříspěvek na úpravu bytu poskytnout i
rodičům nebo osobám, kterým bylonezaopatřené
dítě svěřeno do péče rozhodnutím přísluš ného
orgánu, jde-li onezaopatřené dítě starš í tří let,
které je postiž eno těž kou vadou nosnéhonebo
pohybového ústrojí nebo je úplně nebo prakticky
nevidomé.
(8) Příspěvek na instalaci signalizace uvedené
v odstavci 3 písm. f) se poskytne rovněž
neslyš ícím občanům a rodičům nebo osobám,
kterým bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím
přísluš ného orgánu, jde-li o neslyš ící
nezaopatřené dítě.
ňujícím identify citizen. The view shown people
go to the lens. Among the top of the head and
the upper edge of the photo is a minimum
distance of 2 mm.
Disposable cash? Important and benefits in kind
§ 32
(1) One-time cash? Important benefits can be
provided by a municipality? Ce handicapped?
May reasonably citizens and senior citizens who
are sociálněpotřební on extraordinary
necessary expenses that can not pay the
svýchbě? Ných income.
(2) One-time cash? Important benefits can also
provide community? Ce handicapped? May
reasonably citizens and senior citizens who are
placed vústavu social care, psychiatric hospital
or clinic for dlouhodoběnemocné, to cover
short-term nature of commitments that can not
these people uhraditze their means.
(3) Benefits in kind, municipalities may provide
socially potřebnýmtě? Ce handicapped? May
reasonably citizens and senior citizens to meet
jejichbě? Ných? Life needs that people have for
their health status, age neboosamělost can not
provide themselves.
(4) The benefits in kind is considered? Being
provided zabezpečenínamáhavěj? Their work
tasks necessary for the operation and
maintenance? Ment household nebojejich
payment or the provision of items to meet? Life
needs.
§ 33
One-off contributions to measure separately?
Tních aids
(1) Citizens you? Ce handicapped? May
reasonably be eligible for cash? Important
contributions to the measure tools they need
to eliminate, mitigate or overcome the
consequences of their affected?
Measurements. The paper does when? E
necessary tool gives full pay or accessories?
Health insurance?? Company, if accessories?
§ 35
Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a
zvláš tní úpravu motorového vozidla
(1) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
nebopříspěvek na celkovou opravu motorového
vozidla se poskytne občanu s těž kou
vadounosného nebo pohybového ústrojí, která je
uvedena v příloze č. 5písmenech a) až g), který
motorové vozidlo bude použ ívat pro svou
dopravu akterý
a) není umístěn k celoročnímu pobytu v ústavu
sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém
nebo obdobném zařízení,
b) je odkázán na individuální dopravu.
Žije-li v domácnosti22) více občanů,kteří splňují
podmínky uvedené ve větě první, poskytne se
příspěvek nazakoupení motorového vozidla nebo
příspěvek na celkovou opravu motorového
vozidlakaž dému z nich.
(2) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
nebopříspěvek na celkovou opravu motorového
vozidla se poskytne též rodičinezaopatřeného
dítěte, jde-li o dítě starš í tří let
a) s těž kou vadou nosného nebo pohybového
ústrojí, která je uvedena v příloze
č. 5 písmenech a) až g),
b) úplně nebo prakticky nevidomé nebo
c) mentálně postiž ené, jehož mentální postiž ení
odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro
těž ce zdravotně postiž ené občany III. stupně,
a rodič bude motorové vozidlo použ ívat pro
dopravu tohoto dítěte. Za rodiče sepovaž uje pro
účely těchto příspěvků též osoba, které bylo dítě
svěřeno dopéče nahrazující péči rodičů na základě
rozhodnutí přísluš ného orgánu.Pokud je dítě
umístěno k celoročnímu pobytu v ústavu sociální
péče,popřípadě ve zdravotnickém nebo
obdobném zařízení, je též podmínkou
proposkytnutí příspěvku podle věty první, ž e rodič
dítě pravidelně navš těvuje.Příspěvek můž e být
poskytnut jen jedné oprávněné osobě.
(3) Výš e příspěvku na zakoupení motorového
vozidla činínejvýš e 100 000 Kč, výš e příspěvku na
celkovou opravu motorového vozidla činínejvýš e
60 000 Kč. Výš e příspěvku se určí zejména s
ohledem na majetkovépoměry ž adatele a osob
považ ovaných podle zákona o důchodovém
pojiš tění za osobyjemu blízké,23) které s ním ž ijí
vdomácnosti.
(4) Příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 lze
Health insurance?? Company pays the required
utility partially taken into account in
determining you? ? e contribution to this fact.
(2) physically affected? Citizens may reasonably
can to contribute to the utilities that allow?
Ňují self-care, independent movement or
maintenance of health, or aids in the
preparation and implementation of
employment.
(3) Visually affected? Citizens may reasonably
can to contribute to the aids, which allow
them? Ňují obtain information or contact with
the environment through tactile or auditory
perception or through the remnants of sight, or
on equipment for the preparation and
implementation of employment.
(4) Hearing affected? Citizens may reasonably
can to contribute to the aids to compensate for
hearing loss and contribute to social adaptation
and are essential for contact with the
surroundings.
(5) Contributions may be provided separately
for action? Tních aids listed in Annex 4, which is
part of this publication? Ky. To cover costs
associated with training to use? CAUSED aids
listed in Annex 4, which is part of this
publication? Ky, a contribution in full you?? And
proven costs.
(6) If a citizen needs referred to in paragraphs 2
and? 4 to overcome the consequences of you?
Kehoe health affected? Rehabilitation or
compensation measurement tool that is not
listed in Annex 4, which is part of this
publication? Ky, he can be a contribution to
such measures in the same equipment you??
And such as the contribution set out in Annex 4,
which is part of this publication? ky,
comparable to the utility.
(7) Contribution to measure separately? Tních
podleodstavců 1 and aids? 6 is provided in the
profit? I, which allows? Ňuje vzákladním action
aids performance, what? means a design that
plněvyhovuje citizen and meets the smallest? s
economic performance.
poskytnoutopětovně nejdříve po uplynutí pěti let
ode dne vyplacení předchozího příspěvkupodle
odstavce 1 nebo 2. Pokud ž adatel vrátil příspěvek
nebo jeho poměrnou částnebo bylo od vymáhání
příspěvku upuš těno (odstavec 7), podmínka
uvedená vevětě první neplatí.
(5) Jednou v období deseti let po sobě jdoucích
lzevýjimečně poskytnout příspěvek podle
odstavce 1 nebo 2 před uplynutím pěti letode dne
vyplacení příspěvku podle odstavce 1 nebo 2,
dojde-li k poš kození, zničenínebo odcizení vozidla,
na které byl příspěvek poskytnut, a je-li
prokázáno, ž ež adatel toto poš kození, zničení
nebo odcizení vozidla nezavinil. V případěž ádosti
o příspěvek na celkovou opravu motorového
vozidla musí být též prokázáno, ž e je taková
oprava nevyhnutelná. Zničením se rozumí takový
stav, kdymotorové vozidlo nelze opravit za cenu
niž š í, než je obvyklá pořizovací cenamotorového
vozidla stejného typu a stáří v době podání
ž ádosti o příspěvek.Podmínkou pro poskytnutí
příspěvku na zakoupení motorového vozidla v
případěodcizení dále je, ž e odcizené motorové
vozidlo bylo pro případ odcizenípojiš těno. Pro
stanovení výš e příspěvku podle věty první neplatí
odstavec 8.
(6) Příspěvek na zvláš tní úpravu motorového
vozidla seposkytne občanu s těž kou vadou
nosného nebo pohybového ústrojí, která je
uvedena vpříloze č. 5. Podmínkou pro poskytnutí
tohoto příspěvkuje, ž e ž adatel sám řídí motorové
vozidlo a pro své trvalé zdravotní
postiž enízvláš tní úpravu motorového vozidla
nezbytně potřebuje. Příspěvek se poskytne vplné
výš i ceny takovéto úpravy, není-li dále stanoveno
jinak.
(7) Příspěvek podle odstavce 1, 2 nebo 6 se
poskytne,zaváž e-li se ž adatel písemně předem, ž e
vrátí vyplacený příspěvek nebo jehopoměrnou
část v případě, ž e
a) motorové vozidlo, na jehož zakoupení, opravu
nebo zvláš tní úpravu příspěvek použ ije,
přestane být před uplynutím pěti let ode dne
vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím,
b) motorové vozidlo přestane být před uplynutím
pěti let ode dne vyplacení příspěvku
použ íváno pro jeho dopravu nebo pro
dopravu dítěte uvedeného v odstavci 2,
c) do dvou měsíců ode dne vyplacení příspěvku
nepřestane být vlastníkem původního
motorového vozidla, s výjimkou jednostopého
(8) Contribution to measure separately? Tních
devices are eligible only undertook? E-if? The
applicant in writing in advance? E return post
nebojeho proportion in the case? E
a) separately? SPECIAL aid on her? measures
been granted cease to be before the expiry of 5
years from the date of payment of the
contribution of its property,
b) within 6 months from the date of
redemption Do not? ije contribution to
measure separately? SPECIAL aids, or use? She
lives only a portion of the contribution.
Post or its proportional part is not refundable in
the event? E citizen kterémubyl paid, dies.
(9) totally or practically blind citizens can pay
for costs associated with training and delivery
of a guide dog? up to the heights? e usual cost.
§ 34
Contribution to the adaptation of an apartment
(1) Citizens with you? Kymi disorders of the
locomotor system or supporting a large extent
restricting their mobility and citizens fully or
practically blind with a contribution to modify
the apartment, which at? Ívají to permanent
housing.
(2) For the purposes of granting an allowance
to modify the flat sepova? TO, for you? Smoke
or defect bearing locomotor system health
affected? Eníuvedená in Annex 5 points)
and? g) that jesoučástí this publication? ky.
(3) The adjustments are considered flat? Being
provided mainly
a) a modified approach to the house, garage? e,
including the stairs to the elevator, to the
windows and the balcony,
b) the finish floor, controls, domestic and
residential electrical, kitchen, or gave? IHO
furniture
c) budget? Propagation and modification of
doors,
d) removal of thresholds,
e) the adaptation of the bathroom and toilet
facilities, including appropriate sanitary and
easy-to-use batteries
motorového vozidla; za původní motorové
vozidlo se nepovaž uje motorové vozidlo, na
jehož zakoupení nebo celkovou opravu je
podána ž ádost o příspěvek, nebo
d) do š esti měsíců ode dne vyplacení nepouž ije
příspěvek na zakoupení, opravu nebo úpravu
motorového vozidla.
Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevymáhá v
případě, ž e občan,kterému byl vyplacen, zemře
do pěti let ode dne jeho vyplacení, nebo, jde-li
opříspěvek vyplacený podle odstavce 2, když dítě
přestalo splňovat podmínkunezaopatřenosti,
avš ak motorové vozidlo je nadále použ íváno pro
jeho dopravu nebokdyž dítě zemřelo. V případě,
ž e při poš kození nebo zničení motorovéhovozidla,
na něž byl poskytnut příspěvek, které tento občan
nezavinil, je částka,kterou lze získat při změně
vlastnictví tohoto motorového vozidla,
prokazatelněniž š í než částka, kterou je občan
povinen podle věty první vrátit, lze odvymáhání
příspěvku nebo jeho části upustit.
(8) Součet příspěvků vyplacených podle odstavců
1, 2 nebo6 nesmí v období deseti let po sobě
jdoucích přesáhnout částku 200 000 Kč.
Odvyplacených částek se při určování součtu
podle věty první odečítajíčástky, které ž adatel
vrátil podle odstavce 7 v uvedeném období.
§ 36
Příspěvek na provoz motorového vozidla
(1) Příspěvek na provoz motorového vozidla se
poskytne na období kalendářního roku občanu,
který je vlastníkem nebo provozovatelem
motorového vozidla,
a) jehož zdravotní postiž ení odůvodňuje přiznání
mimořádných výhod pro těž ce zdravotně
postiž ené občany II. nebo III. stupně, s
výjimkou postiž ených úplnou nebo praktickou
hluchotou, a který bude použ ívat toto
motorové vozidlo pro svou pravidelnou
dopravu,
b) který toto motorové vozidlo bude použ ívat
pro pravidelnou dopravu manž ela (manž elky),
dítěte nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní
postiž ení odůvodňuje přiznání mimořádných
výhod pro těž ce zdravotně postiž ené občany
II. stupně, s výjimkou postiž ených úplnou
nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně,
nebo
c) který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které
je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro
f) the installation of the necessary sound or
lights,
g) an appropriate heating
h) the construction of telephone lines,
i) the construction work associated with
installing an elevator.
Adjustment range shall be assessed taking into
account the seriousness of? Properties and
type of health affected? Eníobčana.
(4) You? E contribution to the adjustment of
the flat shall be determined zřetelemna income
and financial status of the citizen and his family,
and it? up to the heights? e 70% of proven
costs charged by the natural or legal persons
for apráce material associated with the
necessary expenditures, including project work,
but not exceeding? ev? and
a) 50 000 CZK or
b) 100 000 CZK for contribution to construction
work associated with installing an elevator,
which is provided on the ground? e can not be
used? it? ikmou stair?? ovou PLO? in.
(5) Contribution to the treatment of the
apartment is possible? Well as provide
formouzálohy, but not exceeding? Ev? And in
the profit? And 50% expected by you?? E
contribution.
(6) Contribution to the adjustment of the
apartment provides only undertook? E-if? The
applicant in writing in advance? E contribution
(deposit) will account for up to three years
from the commencement of proceedings, post
or proportional return in case? ? E flat
exchange, sell a flat or if other change in?
ívacího or ownership rights to the apartment
before the expiration of ten years from its
grant, or returns the proportional part of the
contribution in the case? e planned
modifications will occur to the extent approved
by documentation and paid contribution
exceeded 70% actually incurred? FORTH
costs. Reimbursement or proportionate part
they do not entail? Requires if? E's you?? E
does not exceed 5000 CZK or if you? E a citizen
or child dies, it? parents were provided. Since
the enforcement of contribution is possible?
Well in zřetelehodných případech waived.
onemocnění zhoubným nádorem nebo
hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení
akutní fáze onemocnění v tomto
zdravotnickém zařízení; za rodiče se považ uje
pro účely tohoto příspěvku též občan,
kterému bylo dítě svěřeno do péče nahrazující
péči rodičů na základě rozhodnutí přísluš ného
orgánu,
pokud se písemně předem zaváž e, ž e vrátí
poměrnou část vyplacenéhopříspěvku v případě,
ž e přestane plnit podmínky pro přiznání
příspěvku.Příspěvek nebo jeho poměrná část se
nevrací v případě, ž e zemře občan,kterému byl
vyplacen, nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen.
(2) Zruš en
(3) Příspěvek podle odstavců 1 a 2 lze z důvodu
dopravy též e zdravotně postiž ené osoby
poskytnout pouze jednomu vlastníku nebo
provozovateli motorového vozidla, a to tomu,
koho určí osoba, jež má být dopravována.
(4) Výš e příspěvku činí pro občany, jejichž
zdravotní postiž ení odůvodňuje přiznání
mimořádných výhod pro těž ce zdravotně
postiž ené občany III. stupně, a pro rodiče dítěte
uvedeného v odstavci 1 písm. c)4 200 Kč u
jednostopého vozidla a 9 900 Kč u ostatních
vozidel a pro občany, jejichž zdravotní postiž ení
odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro
těž ce zdravotně postiž ené občany II.
stupně, 2 300 Kč u jednostopého vozidla
a 6 000 Kč u ostatních vozidel. Pokud občan
uvedený v odstavci 1 splňuje podmínky pro
poskytování více příspěvků, sniž uje se výš e
druhého a kaž dého dalš ího příspěvku o 420 Kč u
jednostopého vozidla a o 2 124 Kč u ostatních
vozidel. Jsou-li splněny podmínky pro přiznání
příspěvku na provoz motorového vozidla až v
průběhu kalendářního roku, výš e tohoto
příspěvku činí poměrnou část z uvedených částek.
(5) Občanu uvedenému v odstavci 1, který ze
závaž ných důvodů ujede více než 9 000 km za
kalendářní rok, se výš e příspěvku vyplaceného v
tomto kalendářním roce zvýš í
a) o 400 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní
postiž ení odůvodňuje přiznání mimořádných
výhod pro těž ce zdravotně postiž ené občany
III. stupně, a pro rodiče dítěte uvedeného v
odstavci 1 písm. c) nebo
b) o 200 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní
postiž ení odůvodňuje přiznání mimořádných
výhod pro těž ce zdravotně postiž ené občany
(7) Subject to paragraphs 1 and? 6 is the mo?
Nopříspěvek flat to provide treatment and
parents or persons who bylonezaopatřené child
entrusted to the care decision accessories?
Petent authority, if onezaopatřené child star I
believe three years is affected? Eno you?
Smoke nosnéhonebo defect or motor system is
completely or almost blind.
(8) Contribution to the installation of signaling
referred to in Paragraph 3. f) provide
straight? bore? ICIM citizens and parents or
persons to whom the child was entrusted to
the care decision accessories? petent authority,
if it is a bore? Measuring a dependent child.
§ 35
Contributions to the purchase, total repair and
separately? SPECIAL modification of a motor
vehicle
(1) contribution towards the purchase of a
motor vehicle nebopříspěvek the overall repair
of motor vehicles to provide citizens with you?
Vadounosného smoke or musculoskeletal
system, which is listed in Annex 5 points)
and? g) a motor vehicle will be used? are using
for its transport actors
a) not located for year-round residence in a
nursing home, or in medical or similar device,
b) is dependent on private transport.
? Ije if domácnosti22) more citizens who meet
the conditions set out in the first sentence,
provided the contribution nazakoupení motor
vehicle or a contribution to the overall repair of
motor vozidlaka? Demos of them.
(2) contribution towards the purchase of a
motor vehicle nebopříspěvek the overall repair
of motor vehicles to provide
that? rodičinezaopatřeného child, if the child
star I believe three years
a) with you? smoke defect carrier or the
musculoskeletal system, which is listed in
Annex 5 points) and? g)
b) fully or practically blind or
c) mentally affected? ENE, it? mentally
affected? measurement justifies the granting of
special benefits for you? ce handicapped? III
II. stupně,
za kaž dých dalš ích započatých 500 km. Za
závaž né důvody se považ uje zejménadoprava do
zaměstnání nebo zdravotnického zařízení a
doprava dítěte dointernátní š koly nebo do ústavu
sociální péče pro zdravotně postiž enou mládež .
(6) Příspěvek podle odstavce 1 se vyplatí do konce
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v
němž byl příspěvek přiznán. Příspěvek podle
odstavce 5 se vyplatí nejdříve po uplynutí
kalendářního roku, na něž byl příspěvek podle
odstavce 1 přiznán, nejpozději vš ak do konce
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v
němž byl příspěvek podle odstavce 5 přiznán.
(7) Zruš en
§ 37
Příspěvek na individuální dopravu
(1) Příspěvek na individuální dopravu se poskytne
na kalendářní rok
a) občanu s těž kou vadou nosného nebo
pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze
č. 5 písmenech a) až g),
b) občanu úplně nebo prakticky nevidomému
nebo
c) rodiči uvedenému v § 36 odst. 1 písm. c),
který se pravidelně individuálně dopravuje a který
není vlastníkem nebo provozovatelem
motorového vozidla nebo občanem uvedeným v §
36 odst. 1 písm. b) nebo c), jenž je dopravován
motorovým vozidlem, na jehož provoz je přiznán
příspěvek podle § 36, zaváž e-li se písemně
předem, ž e vrátí poměrnou část vyplaceného
příspěvku v případě, ž e přestane plnit podmínky
pro přiznání příspěvku na individuální dopravu.
Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v
případě, ž e zemře občan, kterému byl vyplacen,
nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen.
(2) Výš e příspěvku na individuální dopravu
činí 6 500 Kč. Jsou-li splněny podmínky pro
přiznání příspěvku až v průběhu kalendářního
roku, výš e tohoto příspěvku činí poměrnou část z
částky uvedené ve větě první. Příspěvek se vyplatí
do konce kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, v němž byl příspěvek přiznán.
§ 38
Příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči
Příspěvek na úhradu na rekreaci a na lázeňskou
péči můž e poskytnoutpověřený obecní úřad
nepracujícím důchodcům, kteří hradí poukazy na
rekreacia na lázeňskou péči z vlastních
USES citizens. degree
and the parent will use a motor vehicle? are
using to transport the child. For parents
sepova? Being provided for the purpose of
these posts? person to whom the child was
entrusted dopéče substitute parental care
decisions based on the accessories? DIRECTION
orgánu.Pokud child is placed for year-round
residence in a nursing home, or in medical or
similar device, then? condition proposkytnutí
contribution under the first sentence? e parent
child regularly nav? těvuje.Příspěvek winnings?
e are given only one beneficiary.
(3) You? E contribution to the purchase of a
motor vehicle činínejvý? E 100 000 CZK, you? E
contribution to the overall repair of motor
vehicles činínejvý? E 60 000 CZK. You? E
allowance shall be determined in particular
with regard to majetkovépoměry? Applicants
and persons considered? Ovaných under the
Act on Pension Insurance? Reading an
osobyjemu close, 23) with him? Vdomácnosti
they live.
(4) Contribution in accordance with paragraph
1 or 2 may poskytnoutopětovně soon as
possible after the expiration of five years from
the date of payment of previous
příspěvkupodle paragraph 1 or 2 If? The
applicant returned to his post or proportional
to the enforcement částnebo post up? Teno
(paragraph 7), the condition referred to Vevey
first case.
(5) One period of ten consecutive years
lzevýjimečně a contribution pursuant to
paragraph 1 or 2 before the expiry of five years
of payment of contributions under paragraph 1
or 2, if there are after? Damage, zničenínebo
theft, for which allowance has been
granted and, if proven? e? The applicant for
this? damage, destruction or theft of the
vehicle at fault. In the case? Requests for
contribution to the overall repair of motor
vehicles must be that? Shown? E is such an
inevitable correction. The destruction is a
condition kdymotorové vehicle can not be
repaired at the cost of it? I believe, right? is the
usual cost cenamotorového vehicles of the
prostředků. Příspěvek můž e být
poskytnutdůchodcům, jejichž důchod nepřesáhl
částku 2720 Kč u jednotlivce nebo 4880 Kč
umanž elské dvojice až do výš e plné ceny
poukazu. Ostatním důchodcům, pokud výš ejejich
důchodu nepřesáhla částku 4000 Kč u jednotlivce
nebo 6000 Kč u manž elskédvojice, až do výš e 60
% ceny poukazu. Sociálně potřebným účastníkům
rekreace alázeňské péče můž e být přiznán
příspěvek na výdaje na dopravu
hromadnýmidopravními prostředky až do výš e
skutečných nákladů.
§ 39
Příspěvek na topnou naftu a zakoupení topných
těles a dalš íchspotřebičů
Těž ce zdravotně postiž eným občanům a starým
občanům, kteří jsou sociálněpotřební, můž e obec
poskytnout příspěvek na nákup topné nafty do
výš e 3000 Kčročně v případě, ž e mají zavedeno
vytápění bytu topnou naftou a vzhledem
kvyš š ímu věku nebo zdravotnímu stavu není
mož né pož adovat, aby přeš li na jinýzpůsob
vytápění bytu; občanům, jimž věk nebo zdravotní
stav umož ňuje, aby siobstarali jiný způsob
vytápění bytu, můž e obec poskytnout
jednorázový peněž itýpříspěvek na zakoupení
topných těles do výš e 2500 Kč.
§ 40
Příspěvek na zřízení a změnu připojení telefonní
účastnickéstanice
Sociálně potřebným těž ce zdravotně postiž eným
občanům, kterým bylyposkytnuty mimořádné
výhody III. stupně nebo občanům, kteří jsou
pož ivatelizvýš ení důchodu pro bezmocnost, můž e
obec poskytnout
a) příspěvek na zřízení účastnické telefonní
stanice až do výš e 1000 Kč,
b) příspěvek při přeměně jejich účastnické
stanice se skupinovým připojením na stanici se
samostatným nebo podvojným připojením až
do výš e 1000 Kč.
§ 41
(1) Obce mohou svěřencům ústavů pro tělesně
postiž enoumládež , ústavů pro tělesně postiž enou
mládež s přidruž eným mentálnímpostiž ením a
ústavů pro tělesně postiž enou mládež s více
vadami a občanům sezměněnou pracovní
schopností, kteří absolvovali přípravu pro
pracovníuplatnění, poskytnout jednorázové
peněž ité příspěvky a věcné dávky přiodchodu z
přísluš ného zařízení. Podmínkou je, ž e jejich
same type and age at the time? Requests for
příspěvek.Podmínkou for a grant to purchase a
motor vehicle in případěodcizení further,? e
stolen motor vehicle was against odcizenípoji?
Teno. To determine you?? E contribution under
the first sentence of paragraph 8 shall not apply
(6) Contribution to separately? SPECIAL
modification of a motor vehicle seposkytne
citizen with you? Smoke defect carrier or the
musculoskeletal system, which is listed No. 5 IN
ANNEX The condition for providing such
contributions? E? The applicant himself are
driving and for its continued health affected?
Enízvlá? SPECIAL modification of a motor
vehicle is an essential need. This paper provides
vfull you?? Prices of such adjustments, unless
stated otherwise.
(7) Post under paragraph 1, 2 or 6 shall be
granted, undertook? E-if? The applicant in
writing in advance? E returns paid or post
jehopoměrnou part in case? E
a) the motor vehicle to his? purchase, repair or
separately? SPECIAL post treatment used? ije
cease to be before the expiration of five years
from the date of payment of the contribution of
its property,
b) motor vehicle ceases to be before the
expiration of five years from the date of
payment of contributions used? same principle
found for the transportation or transport the
child referred to in paragraph 2,
c) within two months from the date of payment
of the allowance ceases to be the original
owner of a motor vehicle, except motor
vehicles jednostopého; the original motor
vehicle to tell? being provided motor vehicle to
his? purchase or overhaul is passed? Request
for a contribution, or
d) to? six months from the date of redemption
Do not? ije contribution to the purchase, repair
or modification of a motor vehicle.
Post or its proportional share will recover in the
event? E citizen who has been paid, will die
within five years from the date of payment, or,
if opříspěvek paid pursuant to paragraph 2,
when? podmínkunezaopatřenosti child ceased
to meet, and? and motor vehicle continues to
be used? same principle found for the transport
úspory nepřesahují7000 Kč a nikdo k nim nemá
vyž ivovací povinnost nebo ji neplní.
(2) Jednorázový peněž itý příspěvek můž e být
poskytnutve výš i 7000 Kč a je určen k nákupu věcí
kaž dodenní potřeby a k vybavenídomácnosti; ve
výjimečných případech můž e být tento příspěvek
poskytnut až dovýš e 15 000 Kč. Místo
jednorázového peněž itého příspěvku mohou být
poskytnutyvěcné dávky.
(3) Jednorázový peněž itý příspěvek nebo věcnou
dávkuje mož no poskytnout již jeden měsíc před
odchodem svěřence z přísluš néhozařízení.
Poskytne je obec, v jejímž územním obvodu se
zařízení nachází.
Opakující se peněž ité dávky
§ 42
Příspěvek na zvýš ené ž ivotní náklady
(1) až (3) vypuš těny
(4) Občanům použ ívajícím trvale
ortopedické,kompenzační nebo jiné pomůcky
mohou pověřené obecní úřady
poskytovatpříspěvek na zvýš ené výdaje související
s použ íváním těchto pomůcek, a toaž do výš e
200 Kč měsíčně.
(5) Úplně nebo prakticky nevidomým občanům,
kteří jsousoustavně pracovně činní nebo se
připravují na pracovní uplatnění
soustavnýmvýcvikem nebo studiem nebo kteří
jsou pož ivateli sirotčího důchodu,
mohoupověřené obecní úřady poskytnout
příspěvek na zvýš ené ž ivotní náklady vevýš i
200 Kč měsíčně. Příspěvek na zvýš ené ž ivotní
náklady se neposkytneúplně nebo prakticky
nevidomému občanu, který je pož ivatelem
invalidního důchodu.
§ 43
Příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice
Sociálně potřebným těž ce zdravotně postiž eným
občanům nebo občanůmstarš ím 70 let, kteří ž ijí
osaměle, mohou pověřené obecní úřady
poskytovatpříspěvek do výš e plné úhrady základní
měsíční sazby za použ ívánítelefonní stanice.
§ 44
vypuš těn
§ 45
Příspěvek na úhradu za už ívání bezbariérového
bytu a garáž e
(1) Občanům s těž kými vadami nosného nebo
pohybovéhoústrojí, které jsou uvedeny v příloze
č. 5, která jesoučástí této vyhláš ky, a občanům
úplně nebo prakticky nevidomým, kteříuž ívají
nebokdy? the child died. When? At the e?
Motorovéhovozidla damage or destruction
upon them? has been granted to the citizen
fault, is the amount that can be obtained when
changing the ownership of a motor vehicle
prokazatelněni? I believe not? amount that a
citizen is obliged to return under the first
sentence, can odvymáhání contribution or part
thereof omitted.
(8) The sum of the allowances paid under
paragraphs 1, 2 nebo6 not in a period of ten
consecutive years exceed 200 000
CZK. Odvyplacených amounts when
determining the total under the first sentence
odečítajíčástky that? The applicant returned
under paragraph 7 in that period.
§ 36
Contribution to the operation of a motor
vehicle
(1) Contribution to the operation of a motor
vehicle shall be paid for the calendar year, a
citizen who is the owner or operator of a motor
vehicle,
a) it? health affected? measurement justifies
the granting of special benefits for you? ce
handicapped? USES citizens II. or III. degree,
except affected? FORTH complete deafness or
practical, and which will be used? are using this
vehicle for its regular service,
b) that the motor vehicle will be used? are
using for regular service man? ela (man? plug),
child or other loved one, their? health affected?
measurement justifies the granting of special
benefits for you? ce handicapped? USES
citizens II. degree, except affected? FORTH
complete deafness or practical, or III. degree or
c) who is a parent of a dependent child who is
being treated at University Hospital clinic for
diseases or cancer hemoblastosou, and when
necessary treat the acute phase of illness in this
medical facility, the parents considered? being
provided for the purpose of this paper? citizen
to whom the child was entrusted into
substitute parental care decisions based on
accessories? petent authority,
if they undertook in writing in advance? e? e
proportion vyplacenéhopříspěvku back when?
bezbariérový byt, poskytne pověřený obecní úřad
opakující sepeněž ní příspěvek ve výš i 400 Kč
měsíčně.
(2) Občanům uvedeným v odstavci 1 můž e
pověřený obecníúřad poskytovat příspěvek na
úhradu za už ívání garáž e až do výš e
200 Kčměsíčně.
§ 46
Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým
občanům
Úplně nebo prakticky nevidomému vlastníku
vodícího psa můž e pověřený obecníúřad
poskytnout příspěvek na krmivo pro tohoto psa, a
to ve výš i 800 Kčměsíčně.
§ 47
vypuš těn
§ 48
Příspěvek na společné stravování
Sociálně potřebným těž ce zdravotně postiž eným
občanům a sociálněpotřebným starým občanům
mohou obce poskytovat příspěvek na
společnéstravování až do výš e 12 Kč na jeden
oběd. V mimořádných případech můž e
býtpříspěvek zvýš en až o 15 %.
Služ by sociální péče
§ 49
Pečovatelská služ ba
(1) Pečovatelská služ ba se poskytuje těž ce
zdravotně postiž eným občanům a starým
občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat
nutné práce v domácnosti a dalš í ž ivotní potřeby
nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují
oš etření jinou osobou nebo dalš í osobní péči,
pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat
rodinní přísluš níci.
(2) Pečovatelská služ ba se poskytuje občanům v
jejichdomácnostech včetně domácnosti v domech
s pečovatelskou služ bou, v zařízeníchpečovatelské
služ by (§ 106), v domácnostech
dobrovolnýchpracovníků pečovatelské služ by,
popřípadě i mimo domácnosti a zařízení.
(3) Pečovatelská služ ba se poskytuje za plnou
nebočástečnou úhradu podle přílohy č. 1, která je
součástítéto vyhláš ky, s přihlédnutím k věku,
zdravotnímu stavu, příjmu a
majetkovýmpoměrům občana a jeho rodinných
přísluš níků. Úkony pečovatelské služ by,kterými
jsou zabezpečovány nezbytné ž ivotní potřeby, se
poskytují bezplatně.
(4) Pečovatelská služ ba se poskytuje bezplatně
sociálněpotřebným občanům, účastníkům
e ceases to satisfy the conditions for granting
příspěvku.Příspěvek or proportion is not
refundable in the event? e die citizen who has
been paid, or child, his? parents were paid.
(2) Cancel? En
(3) Post under paragraphs 1 and 2 may be due
to the traffic? E handicapped? USES only one
person to provide the owner or operator of a
motor vehicle, so, who determines the person
is? to be transported.
(4) You? E make allowance for the citizens,
their? health affected? measurement justifies
the granting of special benefits for you? ce
handicapped? III USES citizens.grade, and
parents of the child referred to in paragraph 1
point. c) 4200 CZK for jednostopého vehicles
and 9,900 CZK for other vehicles and for the
citizens, their?health affected? measurement
justifies the granting of special benefits for
you? ce handicapped? USES citizens II. degree,
2 300 CZK for jednostopého vehicles and 6,000
CZK for other vehicles. If a citizen referred to in
paragraph 1 of fulfills the conditions for
providing more contributions, reduce? Being
provided to you?? E second and ka? Dého
gave? IHO contribution of CZK 420 for a vehicle
and jednostopého 2 124 CZK for other
vehicles. If the conditions for granting an
allowance to the operation of a motor
vehicle? during the calendar year, you? email
this contribution is proportional part of those
amounts.
(5) Citizen referred to in paragraph 1, of the
seriousness of? Ných reason misses no
more? 9000 km for the calendar year, are
you?? E payable in that calendar year
increased? More
a) 400 CZK, in the case of citizens, their? health
affected? measurement justifies the granting of
special benefits for you? ce handicapped? III
USES citizens. grade, and parents of the child
referred to in paragraph 1 point. c) or
b) CZK 200, in the case of citizens, their? health
affected? measurement justifies the granting of
special benefits for you? ce handicapped? USES
citizens II. degree
odboje6) apozůstalým manž elům (manž elkám) po
účastnících odboje starš ím 70 let. Vezvláš •
odůvodněných případech s přihlédnutím ke
zdravotnímu stavu nebosociálním poměrům můž e
být poskytnuta pečovatelská služ ba
bezplatněúčastníkům odboje a pozůstalým
manž elům (manž elkám) po účastnících
odboje,kteří nedosáhli věk 70 let. Pečovatelská
služ ba se rovněž poskytuje bezplatně osobám,
které
a) jsou účastny rehabilitace podle zákona
č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve
znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž
bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné
činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve
znění zákona č. 47/1991 Sb., zruš eno přede
dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny
rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona
č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, pokud
neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí
svobody činil celkem alespoň 12 měsíců,
b) byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v
pracovním útvaru, jestliž e rozhodnutí o
tomto zařazení bylo zruš eno podle § 17
odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o
mimosoudních rehabilitacích, anebo ve
vojenském táboře nucených prací, jestliž e
rozkaz o zařazení do tohoto tábora byl zruš en
podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve
znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona
č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním
kláš teře s rež imem obdobným táborům
nucených prací, pokud celková doba pobytu v
těchto zařízeních činila alespoň 12 měsíců.
Díl třetí
Péče o občany, kteří potřebují zvláš tní pomoc
§ 50
vypuš těn
§ 51
Péče o občany, kteří se přechodně ocitli v
mimořádněobtíž ných poměrech nebo v nich ž ijí
(1) Pověřené obecní úřady pomáhají občanům,
kteří sepřechodně ocitli v mimořádně obtíž ných
poměrech nebo v nich ž ijí, kpřekonání
nepříznivých ž ivotních situací, zejména při získání
zaměstnání,při zvyš ování kultury bydlení, při péči
o výchovu a vzdělávání dětí, přivyuž ívání volného
času a kulturním rozvoji.
(2) Při splnění podmínky sociální potřebnosti
mohouposkytovat pověřené obecní úřady těmto
občanům peněž ité a věcné dávky.
for ka? breathe gave? started their 500
km. Over the seriousness of? Not matter to
considered? Being provided zejménadoprava to
employment or medical facility and transport
the child dointernátní? Wheels or in a nursing
home for the handicapped? The reasonable
youth?.
(6) Post under paragraph 1 shall be paid by the
end of the calendar month following the month
in it? allowance has been granted. Contribution
under paragraph 5 shall be paid soon after the
calendar year for them? allowance has been
granted under paragraph 1, at the latest? and
the end of the calendar month following the
month in it? allowance has been granted under
paragraph 5.
(7) Cancel? En
§ 37
Contribution to the individual transport
(1) Contribution to the individual transport will
be provided on a calendar year
a) a citizen with you? smoke defect carrier or
the musculoskeletal system, which is listed in
Annex 5 points) and? g)
b) a citizen or almost completely blind, or
c) parents mentioned in § 36 paragraph 1
point. c)
which is regularly transported individually and
not the owner or operator of a motor vehicle or
a citizen referred to in § 36 paragraph 1
point. b) or c) only? is transported by motor
vehicle, on his? operation is granted an
allowance under § 36, undertook? e if in writing
in advance,? e returns a proportion of
contributions paid in the event? e ceases to
satisfy the conditions for granting the
allowance for individual transport.Post or its
proportional part is not refundable in the
event? E die citizen who has been paid, or a
child of his? parents were paid.
(2) You? E individual transport allowance is
6,500 CZK. If the conditions for granting and
post? during the calendar year, you? email this
contribution is proportional to the amount
mentioned in the first sentence. The
(3) Občanům, kteří se přechodně ocitli v
mimořádněobtíž ných poměrech z důvodu ž ivelní
pohromy nebo pož áru, mohou pověřenéobecní
úřady poskytnout se zřetelem na majetkové
poměry občana a jeho rodinypeněž itou dávku až
do výš e 30 000 Kč; podmínka sociální potřebnosti
se v tomtopřípadě nezkoumá.
Díl čtvrtý
Péče o občany společensky nepřizpůsobené
§ 52
Okruh osob
Sociální péče zahrnuje zejména pomoc
a) občanům propuš těným z výkonu trestu odnětí
svobody,
b) občanům, proti nimž je vedeno trestní řízení,
popřípadě jimž byl výkon trestu odnětí
svobody podmíněně odlož en, a kteří ji
potřebují k překonání nepříznivých sociálních
dopadů,
c) občanům závislým na alkoholu nebo jiných
toxikomaniích, kteří sociální péči potřebují v
řeš ení sociálních situací,
d) občanům ž ijícím nedůstojným způsobem
ž ivota,
e) občanům propuš těným ze š kolských zařízení
pro výkon ústavní a ochranné výchovy po
dosaž ení zletilosti.
§ 53
Sociální poradenská péče
Občanům společensky nepřizpůsobeným se
poskytuje sociální poradenská péče k překonání
obtíž ných ž ivotních poměrů a pomáhají se jim
řeš it sociální důsledky jejich společenské
nepřizpůsobenosti.
§ 54
Peněž ité a věcné dávky
Občanům uvedeným v § 52 lze poskytnout
jednorázové peněž ité a věcné dávky do výš e
1000 Kč k zabezpečení jejich ž ivotních potřeb při
splnění podmínky sociální potřebnosti. Při tom se
přihlíž í u občanů propuš těných z výkonu trestu
odnětí svobody i k výš i úlož ného z nápravně
výchovných ústavů.
§ 55
Péče o občany propuš těné z výkonu trestu
Občanům společensky nepřizpůsobeným, kteří
jsou ve výkonu trestu odnětí svobody a nejsou
schopni práce pro stáří nebo invaliditu nebo jsou
občany se změněnou pracovní schopností, se
zabezpečuje již před propuš těním na základě
contribution shall be paid before the end of the
calendar month following the month in
it? allowance has been granted.
§ 38
Contribution to recreation and spa treatment
Contribution to pay for recreation and spa
treatment winnings? E poskytnoutpověřený
local authority non-working pensioners who
pay vouchers for recreation at spa care on their
own. Post winnings? Poskytnutdůchodcům e
are, they? income does not exceed the amount
of 2720 CZK 4880 CZK or individual Uman?
elské a pair? up to the heights? e voucher full
price. Other pensioners, unless you? Ejejich
retirement does not exceed the amount of CZK
4,000 for individuals or 6000 CZK for man?
Elskédvojice, and? up to the heights? e 60%
voucher. Needy participants recreation
alázeňské care winnings? E be granted an
allowance for expenses of transportation
means and hromadnýmidopravními? up to the
heights? e actual costs.
§ 39
Contribution to purchase heating oil and
heating units and gave? Íchspotřebičů
You? Ce handicapped? May reasonably citizens
and senior citizens who are sociálněpotřební
him? E community to make a contribution to
the purchase of heating oil up to the heights? E
3000 Kčročně when? E have introduced a flat
heating heating oil and given kvy?? IMU age or
medical condition is not possible? not after?
requested that re? if the jinýzpůsob heating
dwelling; citizens of them?age or health
condition allows? nes siobstarali to another
method of heating an apartment, you? e
community to provide a one-time cash?
itýpříspěvek to buy heaters up to the heights? e
2500 CZK.
§ 40
Contribution to the establishment and change
the telephone účastnickéstanice
hláš ení přísluš ného nápravně výchovného ústavu
přiznání dávek nebo služ eb sociální péče.
Občanům starým nebo pro svůj zdravotní stav
vyž adujícím soustavnou péči, pokud nemají
příbuzné, kteří se o ně postarají, se
zabezpečuje přijetí do ústavů sociální péče přímo
z výkonu trestu odnětí svobody.
§ 56
Spolupráce s jinými orgány a organizacemi
Při výkonu péče o společensky nepřizpůsobené
občany spolupracují obce s orgány činnými v
trestním řízení s dalš ími státními orgány, s
nápravně výchovnými ústavy, zdravotnickými
zařízeními, občanskými sdruž eními, církvemi,
charitativními a jinými organizacemi.
Díl pátý
Poskytování bezúročných půjček a pečovatelské
služ by
Bezúročné půjčky
§ 57
(1) Bezúročné půjčky lze poskytovat občanům v
nepříznivé ž ivotní situaci, kterou mohou pomocí
půjčky překonat, pokud nemohou půjčku získat
jinak.
(2) Po právní moci rozhodnutí o půjčce přísluš ný
úřad uzavře s občanem písemnou
smlouvu11) obsahující ujednání o lhůtách
splatnosti a výš i splátek. Bez uzavření této
smlouvy nelze půjčku poskytnout.
§ 58
(1) Půjčka v hotovosti nebo účelově vázaná můž e
býtobčanu poskytnuta nejvýš e do 20 000 Kč za
podmínky, ž e se ve smlouvě zaváž esplatit ji
nejpozději do pěti let od jejího poskytnutí.
(2) Občanům, kteří splňují podmínky pro
poskytnutípříspěvku podle § 35 odst. 1 nebo 2,
můž e být poskytnutapůjčka na zakoupení
motorového vozidla až do výš e 40 000 Kč.
(3) Půjčku účelově vázanou převede přísluš ný
úřad na účet České státní spořitelny místně
přísluš né podle trvalého pobytu občana.
Pečovatelská služ ba
§ 59
(1) Poskytování pečovatelské služ by se zajiš •uje
též prostřednictvím dobrovolných pracovníků
pečovatelské služ by.
(2) Poskytuje-li se pečovatelská služ ba za úhradu,
použ ijese k úhradě předevš ím zvýš ení důchodu
pro bezmocnost.
(3) Pomoc a oš etření, které poskytují
potřebnémuobčanovi jeho manž el (manž elka,
Socially you need? Ce handicapped? May
reasonably citizens who bylyposkytnuty
extraordinary benefits III. degree or citizens
who are after? ivatelizvý? measurement
pension for helplessness, winnings? e
community to provide
a) contribution to the establishment of a
telephone station and subscriber? up to the
heights? e CZK 1000,
b) contribution in transforming the subscriber
station to a group connected to the station with
single or double-entry and connection? up to
the heights? e CZK 1000.
§ 41
(1) Municipalities may wards institutions for
physically affected? Enoumláde?, Institutions
for physically affected? The reasonable
youth? with přidru? may reasonably
mentálnímposti? ením and institutes for
physically affected? the reasonable youth? with
multiple disabilities and citizens sezměněnou
working ability, who have completed
preparation for pracovníuplatnění, provide a
single cash? Important contributions and
benefits in kind přiodchodu of accessories?
heating system. The condition is? E
nepřesahují7000 CZK their savings to them and
no one does you? Ivovací obligation or fails.
(2) one-time cash? Dioxide allowance winnings?
Poskytnutve e are you?? And 7000 CZK and is
intended to and things to buy? Day to day
needs and vybavenídomácnosti, in exceptional
cases, winnings? E are given, and this
post?dovy? e 15 000 CZK. Instead of disposable
cash? Itého contributions can be
poskytnutyvěcné dose.
(3) one-time cash? Dioxide or post material
dispenses possible? Well give it? one month
before leaving the ward accessories?
néhozařízení. Provides the community, in
her? zoning district the facility is located.
Recurring cash? Important benefits
§ 42
Contribution to increased? USES? Life costs
druh, druž ka), rodiče, syn, dcera a u
pečovatelskésluž by pro rodiny s dětmi prarodiče
dětí, nelze považ ovat za pečovatelskou služ bu.
(4) Pečovatelská služ ba se neposkytuje při
karanténěnařízené pro podezření z nákazy
přenosnou chorobou a při onemocnění
toutochorobou. Pokud je občanu poskytováno
oš etření a pomoc občanem, který
pobírápříspěvek při péči o osobu blízkou nebo
jinou osobu19)z důvodu péče o tohoto občana,
neposkytují se tomuto občanu úkonypečovatelské
služ by uvedené v příloze č. 1 bodech 1 až 3,5 (s
výjimkou úkonu „pomoc při podávání jídla a
pití“), 10 až 12, 14,16 a 18.
§ 60
Odměna dobrovolným pracovníkům
pečovatelské služ by
Dobrovolným pracovníkům pečovatelské služ by
se poskytuje odměna za kalendářní měsíc až do
výš e minimální mzdy pro zaměstnance
odměňované měsíční mzdou s přihlédnutím ke
kvalitě, počtu a náročnosti poskytovaných úkonů
pečovatelské služ by.
ČÁST ČTVRTÁ
ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE
Díl první
Ústavy sociální péče
§ 61
Ústavní sociální péče
(1) Pro poskytování ústavní sociální péče se
zřizujízejména tyto ústavy sociální péče (dále jen
„ústav“):
a) ústavy pro tělesně postiž enou mládež ,
b) ústavy pro tělesně postiž enou mládež s
přidruž eným mentálním postiž ením,
c) ústavy pro tělesně postiž enou mládež s více
vadami,
d) ústavy pro mentálně postiž enou mládež ,
e) ústavy pro tělesně postiž ené dospělé občany,
f) ústavy pro tělesně postiž ené dospělé občany
s přidruž eným mentálním postiž ením,
g) ústavy pro tělesně postiž ené dospělé občany
s více vadami,
h) ústavy pro smyslově postiž ené dospělé
občany,
ch) ústavy pro mentálně postiž ené dospělé
občany,
i) ústavy pro chronické alkoholiky a
toxikomany,
(1) and? (3) vypu? Quently
(4) Citizens use? Ívajícím permanently
orthopedic, compensation or other utilities can
charge local authorities for increased
poskytovatpříspěvek? USES expenses relating
to use? Tions for these devices, and the
Toa? up to the heights? e CZK 200 per month.
(5) totally or practically blind citizens who
jsousoustavně labor employed or preparing for
job soustavnýmvýcvikem or studying or who
are after? User with the orphan's pension,
mohoupověřené municipal authorities to
provide a contribution to increased? USES? Life
vevý cost? And CZK 200 per
month. Contribution to increased? USES? Life
neposkytneúplně expenses or practically blind
citizen who is over? User, the disability pension.
§ 43
Contribution to the telephone subscriber
station
Socially you need? Ce handicapped? Citizens or
may reasonably občanůmstar? COMES 70 years
who? They live alone, can municipal authorities
poskytovatpříspěvek up to the heights? E full
payment of the basic monthly charge for use?
Ívánítelefonní station.
§ 44
vypu? the
§ 45
Contribution to the payment for? CAUSED
barrier-free apartment and garage? E
(1) Citizens with you? Kymi pohybovéhoústrojí
defects or carrier, which are listed in Appendix
5, which jesoučástí this publication? Ky, and
citizens fully or practically blind, laying? Ívají
barrier-free apartment, the local authority will
provide recurringsepeně? post it in the profit?
and CZK 400 per month.
(2) Citizens mentioned in paragraph 1
winnings? E obecníúřad authorized to provide a
j) ústavy pro chronické psychotiky a
psychopaty,
k) domovy důchodců,
l) domovy-penzióny pro důchodce.
(2) V ústavech uvedených v odstavci 1 písm. a) až
k) mohoubýt zřízena samostatná oddělení pro
denní a týdenní pobyt. Ústavy uvedené vodstavci
1 písm. a) až k) mohou být zřízeny i jako
samostatné ústavy pro denní atýdenní pobyt.
Kombinací ústavů uvedených v odstavci 1 písm. a)
až j) lzezřizovat centra pro těž ce zdravotně
postiž ené občany.
(3) V ústavech uvedených v odstavci 1 písm. a) až
k) mohoubýt zřízena samostatná oš etřovatelská
oddělení pro oš etřování obyvatel asvěřenců
upoutaných na lůž ko nebo vyž adujících jinou
náročnou oš etřovatelskoupéči. V ústavech
uvedených v odstavci 1 písm. k) mohou být
zřízena samostatnáoš etřovatelská oddělení pro
oš etřování dementních osob.
(4) Organizaci ústavu upravuje organizační řád,
kterývydává zřizovatel ústavu.
(5) V ústavech pro mentálně postiž enou mládež
můž e býtzřízeno samostatné diagnostické
oddělení, popřípadě lze vyčlenit ústav promládež
jen pro diagnostické účely.
§ 62
Ústavy pro tělesně postiž enou mládež
Ústavy pro tělesně postiž enou mládež jsou
určeny pro děti a mládež ve věkuod tří let do
ukončení povinné š kolní docházky a v případě
potřeby dalš ípřípravy na povolání do ukončení
přípravy na povolání, u nichž těž ký stupeňtělesné
vady neumož ňuje nebo podstatně ztěž uje
normální způsob výchovy,vzdělání a přípravy na
povolání. Podle mož ností ústavu lze přijímat i děti
amládež s trvalými lehčími tělesnými vadami,
jestliž e nelze zabezpečit potřebnourehabilitaci v
prostředí, v němž ž ijí. V těchto ústavech se též
vykonáváústavní nebo ochranná výchova tělesně
postiž ené mládež e.
§ 63
Ústavy pro tělesně postiž enou mládež s
přidruž eným mentálnímpostiž ením
Ústavy pro tělesně postiž enou mládež s
přidruž eným mentálním postiž enímjsou určeny
pro děti a mládež ve věku od tří let do ukončení
povinné š kolnídocházky a jestliž e se připravují na
povolání, do ukončení této přípravy napovolání,
jsou-li vedle tělesné vady postiž eny též
mentálním postiž enímlehčího stupně. V těchto
contribution to the payment for? CAUSED
garage? Ea? up to the heights? e 200
Kčměsíčně.
§ 46
Post all or practically blind citizens
Completely or virtually blind guide dog owner
winnings? E obecníúřad authorized a
contribution to feed the dog, and in the profit?
Kčměsíčně and 800.
§ 47
vypu? the
§ 48
Contribution to the common meals
Socially you need? Ce handicapped? May
reasonably sociálněpotřebným citizens and
senior citizens, municipalities may provide a
contribution to společnéstravování? up to the
heights? e 12 CZK per lunch. In extreme cases,
winnings? E býtpříspěvek increased? And
en? by 15%.
Services? The social care
§ 49
Care services? Even
(1) Community care services? Even provide you
with? Ce handicapped? May reasonably citizens
and senior citizens who are unable to obtain
necessary labor alone at home, and gave I
believe? Life needs or who are adverse to
health needsabout? etření another person, or
have I believe personal care, if they can not
provide the necessary care accessories family?
tive.
(2) Community care services? Even be provided
to citizens in jejichdomácnostech including
home community care services? Bou in
zařízeníchpečovatelské services? By (§ 106),
residential care services
dobrovolnýchpracovníků? Should, where
ústavech se též vykonává ústavní nebo
ochrannávýchova tělesně postiž ené mládež e s
přidruž eným mentálním postiž ením.
§ 64
Ústavy pro tělesně postiž enou mládež s více
vadami
Ústavy pro tělesně postiž enou mládež s více
vadami jsou určeny pro děti amládež ve věku od
tří let do ukončení povinné š kolní docházky,
jestliž e jsouvedle tělesné vady postiž eny též
smyslovými vadami a popřípadě
mentálnímpostiž ením lehčího stupně. V těchto
ústavech se též vykonává ústavní neboochranná
výchova tělesně postiž ené mládež e s více vadami.
§ 65
Ústavy pro mentálně postiž enou mládež
(1) Ústavy pro mentálně postiž enou mládež jsou
určeny proděti a mládež ve věku od tří do 26 let,
výjimečně i déle. Přijímají se iobčané, kteří jsou
postiž eni též tělesnou nebo smyslovou vadou. V
těchtoústavech se též vykonává ústavní nebo
ochranná výchova mentálně postiž enémládež e.
(2) Do ústavů pro mentálně postiž enou mládež
nelzepřijímat děti a mládež , jejichž opož děný
rozumový vývoj je následkemvýchovné
zanedbanosti nebo u nichž dochází k akutním
projevům psychických poruchohrož ujících okolí.
(3) Diagnostické oddělení v ústavech pro
mentálněpostiž enou mládež nebo ústav pro
mentálně postiž enou mládež vyčleněný
prodiagnostické účely se zřizuje pro
zabezpečování speciálně
pedagogické,psychologické, lékařské a sociální
diagnostiky. Do těchto oddělení nebo ústavůse
přijímají zejména postiž ené děti a mládež před
umístěním do ústavů.
§ 66
Péče v ústavech pro mládež
(1) Příprava pro ž ivot v ústavech pro tělesně
postiž enoumládež a v ústavech pro tělesně
postiž enou mládež s přidruž eným
mentálnímpostiž ením zahrnuje
a) předš kolní výchovu pro děti ve věku od tří do
š esti let, zajiš •ovanou v mateřských š kolách
při ústavu,
b) š kolní vzdělání zajiš •ované ve š kolách při
ústavu nebo mimo ústav,
c) mimoš kolní a pracovní výchovu
organizovanou ve výchovných skupinách s
přihlédnutím k věku a schopnostem svěřenců;
v jedné skupině můž e být zařazeno nejvýš e 12
appropriate, non-household equipment and .
(3) Community care services? Even be provided
for full payment nebočástečnou according to
Annex 1, which is součástítéto publication? Ky,
taking into account age, health, income and
majetkovýmpoměrům citizen and his family
come from?? Holders. Acts care services? To
which are secured necessary? Life needs, are
provided free of charge.
(4) Community care services? Even be provided
free of charge sociálněpotřebným citizens,
participants odboje6) apozůstalým man? Elum
(man? Plug) after taking part in the resistance
star? COMES 70 years. Vezvlá?? justified, taking
into account the medical condition of
nebosociálním ratios winnings? e care services
be provided? even bezplatněúčastníkům
resistance and the bereaved man? Elum (man?
plug) after participating in the resistance, who
have not reached the age of 70 years. Care
services? Even up straight? provided free of
charge to persons who
a) participate in rehabilitation under the Act
No. 119/1990 Coll. Judicial Rehabilitation, as
amended by Act No. 47/1991 Coll. or
them? convicting court decision for criminal
offenses listed in § 2 of Act No. 119/1990 Coll.
as amended by Act No. 47/1991 Coll. canceled?
eno before its effectiveness, or participate in
the rehabilitation pursuant to § 22 letter. c) of
Act No. 82/1968 Coll. judicial rehabilitation, if
an unauthorized detention or imprisonment
totaled at least 12 months;
b) were placed in a forced labor camp or work
unit, if you? e inclusion of this decision has
been canceled? eno according to § 17
paragraph 1 of Act No. 87/1991 Coll.
Extrajudicial Rehabilitation, or in a military
camp forced work if? e command for inclusion
in this camp has been canceled? en according
to § 18 paragraph 1 of Act No. 87/1991 Coll. as
amended by Act No. 267/1992 Coll. and Act No.
78/1998 Coll. or centralization in the
monastery? terra with re? through-port
equivalent of forced labor camps, if the total
length of stay in these facilities amounted to at
least 12 months.
Third part
svěřenců, při plavání nejvýš e š est svěřenců,
d) přípravu na povolání uskutečňovanou ve
středních a vysokých š kolách, odborných
učiliš tích, střediscích praktického vyučování
nebo ve střediscích zácviku pro jednotlivá
povolání při ústavu nebo mimo ústav.
(2) Ústav nejpozději š est měsíců před
předpokládanýmukončením přípravy na povolání
na středních š kolách, odborných učiliš tíchnebo
střediscích praktického vyučování upozorní úřad
práce přísluš ný podlemísta trvalého pobytu
svěřence na tuto skutečnost, aby bylo mož no včas
pro tohotosvěřence zprostředkovat vhodné
pracovní uplatnění.
(3) V ústavech pro tělesně postiž enou mládež s
vícevadami se poskytuje péče uvedená v odstavci
1 písm. a) až c) a zácvik k jednoduchýmpracem,
přiměřený k zdravotnímu stavu mladistvého.
(4) V ústavech pro mentálně postiž enou mládež
se poskytujevýchova a vzdělání mentálně
postiž eným v rozsahu jejich schopností.
(5) Výchova mentálně postiž ených svěřenců ve
věku do 16let se organizuje zpravidla ve
výchovných skupinách ustavených podle jejich
mentálníúrovně s přihlédnutím k fyzické
vyspělosti. V těchto výchovných skupináchmůž e
být zařazeno nejvýš e 12 svěřenců. Počet svěřenců
ve výchovnýchskupinách mentálně postiž ených
svěřenců starš ích 16 let se řídí potřebouzajiš tění
řádné výchovy a nesmí být vyš š í než 15 svěřenců.
Přikulturních, rekreačních a sportovních akcích
můž e být zařazeno do výchovnéskupiny nejvýš e
deset svěřenců, při plavání, bruslení a lyž ování
nejvýš eš est svěřenců. Ve výchovných skupinách
na diagnostickém oddělení a na oddělenípro
výkon ochranné výchovy můž e být zařazeno
nejvýš e deset svěřenců.
§ 67
Ústavy pro dospělé občany tělesně postiž ené
Ústavy pro dospělé občany tělesně postiž ené jsou
určeny pro občany stěž kými tělesnými vadami,
kteří ukončili povinnou š kolní docházku a
nemohou sepro své těž ké tělesné postiž ení
připravovat na povolání nebo kteří
ukončilipřípravu na povolání a potřebují ústavní
zaopatření, protož e jim nelzepotřebnou péči
zajistit v dosavadním prostředí. Občané, kteří jsou
postiž enitéž mentálním postiž ením niž š ího
stupně, se do těchto ústavů nepřijímají.
§ 68
Ústavy pro tělesně postiž ené dospělé občany s
Caring for people who need separately?
SPECIAL help
§ 50
vypu? the
§ 51
Caring for people who find themselves
temporarily in mimořádněobtí? Ných
circumstances or in them? They live
(1) Designated municipal authorities to help
citizens who find themselves in sepřechodně
extremely difficult? Ných circumstances or in
them? They live, kpřekonání bad? Life
situations, particularly in obtaining
employment, increase? CONTRARY culture,
housing, taking care of education and
education of children, přivyu? CAUSED leisure
and cultural development.
(2) When the condition of social need
mohouposkytovat municipal authorities these
citizens cash? Important and kind.
(3) citizens who find themselves temporarily in
mimořádněobtí? Ných ratios due? Ivelní or
disaster? Ares pověřenéobecní can provide
authorities with respect to the financial
situation of the citizen and his rodinypeně? Itou
dose? up to the heights? e 30 000 CZK, the
condition of social need in tomtopřípadě does.
Part of the fourth
Caring for people socially maladjusted
§ 52
Group of persons
Social care includes in particular support
a) released for the citizens? Tena from prison,
b) citizens against them? defendants in criminal
cases and, where appropriate? the
performance of a conditional sentence on
hold? en, and who need to overcome the
adverse social impacts,
c) people addicted to alcohol or other
přidruž enýmmentálním postiž ením
Ústavy pro tělesně postiž ené dospělé občany s
přidruž eným mentálnímpoš kozením jsou určeny
pro občany, kteří ukončili povinnou š kolní
docházku anemohou se pro své zdravotní
postiž ení připravovat na povolání nebo
kteříukončili přípravu na povolání, jestliž e jsou
vedle těž ké tělesné vadypostiž eni též mentálním
postiž ením lehčího stupně.
§ 69
Ústavy pro tělesně postiž ené dospělé občany s
více vadami
Ústavy pro tělesně postiž ené dospělé občany s
více vadami jsou určeny proobčany, kteří ukončili
povinnou š kolní docházku a nemohou se pro své
zdravotnípostiž ení připravovat na povolání,
jestliž e jsou vedle těž ké tělesné vadypostiž eni též
smyslovými vadami a popřípadě mentálním
postiž ením lehčíhostupně.
§ 70
Ústavy pro dospělé občany smyslově postiž ené
Ústavy pro dospělé občany smyslově postiž ené
jsou určeny pro občany, kteříukončili povinnou
š kolní docházku a nemohou se pro své zdravotní
postiž enípřipravovat na povolání, jestliž e jsou
postiž eni úplnou nebo praktickou
slepotou,hluchotou nebo hluchoněmostí, jsou-li
odkázáni na ústavní péči, protož e jim nelzezajistit
potřebnou péči v dosavadním prostředí.
§ 71
Ústavy pro dospělé občany mentálně postiž ené
Ústavy pro dospělé občany mentálně postiž ené
jsou určeny pro občany ve věkuod 26 let
postiž ené mentálním postiž ením těž š ího stupně
a pro občanypostiž ené vedle mentálního
postiž ení těž š ího stupně též tělesnou
nebosmyslovou vadou, kteří potřebují ústavní
péči, nikoliv vš ak léčebnou péči vlůž kovém
zdravotnickém zařízení. Občané postiž ení
mentálním postiž enímlehčího stupně mohou být
do ústavu přijati jen tehdy, jestliž e
potřebujínezbytně ústavní péči.
§ 71a
Ústavy pro chronické alkoholiky a toxikomany
Ústavy pro chronické alkoholiky a toxikomany jsou
určeny pro dospělé občany,kteří v důsledku
biopsychosociálního postiž ení vyž adují ústavní
péči, nikolivvš ak léčebnou péči v lůž kovém
zdravotnickém zařízení.
§ 71b
Ústavy pro chronické psychotiky a psychopaty
addictions, who need social care in the re?
measurement of social situations
d) citizens? ijícím undignified manner? of life,
e) released for the citizens? of Tena? kolských
for institutional and protective education after
achieving? measurement majority.
§ 53
Social Care Advisory
Citizens are socially nepřizpůsobeným provides
social care consultancy difficult to overcome?
Ných? Life circumstances and help them
SOLUTION? It social consequences of their
social nepřizpůsobenosti.
§ 54
Cash? Important and benefits in kind
Citizens mentioned in § 52 can provide a single
cash? Important and kind to you?? E CZK 1000
to ensure that they? Life needs to meet the
conditions of social desirability. In doing so,
login? S released for the citizens? Těných of
imprisonment as well as you?? And stored?
Him from correctional educational institutes.
§ 55
Caring for people released for? Knitted from
prison
Socially nepřizpůsobeným citizens who are in
prison and unable to work for old age or
disability or people with reduced working
ability, it is secured? before released for? by
subtracting announcements? measurement
accessories? DIRECTION an educational
institution granting of benefits or services? eb
social care. Citizens for the elderly and their
health you? Adujícím continuous care, unless
they have relatives who take care of them, it
provides for admission to social care from
prison.
§ 56
Cooperation with other agencies and
organizations
Ústavy pro chronické psychotiky a psychopaty
jsou určeny pro dospělé občany,kteří v důsledku
zdravotního postiž ení vyž adují ústavní péči,
nikoliv vš akléčebnou péči v lůž kovém
zdravotnickém zařízení.
§ 72
Domovy důchodců
Domovy důchodců jsou určeny předevš ím pro
staré občany, kteří dosáhli věkurozhodného pro
přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé
změny zdravotníhostavu potřebují komplexní péči,
jež jim nemůž e být zajiš těna členy jejichrodiny
ani pečovatelskou služ bou nebo jinými služ bami
sociální péče, a dále prostaré občany, kteří toto
umístění nezbytně potřebují z jiných
váž nýchdůvodů. Nemohou vš ak být přijati
občané, jejichž zdravotní stav vyž adujeléčení a
oš etřování v lůž kovém zdravotnickém zařízení.
§ 73
Domovy-penzióny pro důchodce
(1) Domovy-penzióny pro důchodce jsou určeny
pro staréobčany, kteří dosáhli věku rozhodného
pro přiznání starobního důchodu a proobčany,
kteří jsou plně invalidní a jejichž celkový zdravotní
stav je takový, ž enepotřebují komplexní péči, za
předpokladu, ž e jim budou poskytnuty
služ bypotřebné vzhledem k jejich věku a
zdravotnímu stavu.
(2) Do domovů-penziónů pro důchodce se
přijímajíobčané, jejichž zdravotní stav a věk
umož ňuje vést poměrně samostatný ž ivot
vevhodných podmínkách.
(3) V domovech-penzionech pro důchodce se
poskytuje ubytování a základní péče; podle
mož ností ústavu a pož adavku obyvatel domovůpenzionů pro důchodce lze obyvatelům
poskytovat i dalš í placené služ by. Současně jsou
ústavem vytvářeny podmínky pro rozvoj
kulturního a společenského ž ivota a zájmové
činnosti obyvatel ústavu.
§ 74
Rozsah poskytované péče v ústavech
(1) Při týdenním, denním a přechodném pobytu v
ústavechse poskytuje v potřebném rozsahu péče
tak jako ve stejném typu ústavu s
celoročnímpobytem s tím, ž e se při denním
pobytu neposkytuje bydlení a při týdenním
pobytuse neposkytuje bydlení ve dnech
pracovního klidu. Přechodný pobyt v ústavu
seposkytuje, jestliž e občan, který jinak o
umis•ovaného občana pečuje, nemůž e tutopéči z
In the exercise of care for socially maladjusted
citizens of the village cooperate with law
enforcement authorities in criminal
proceedings to give? Bod state authorities,
correctional educational institutions, medical
facilities, civic associations? Eními, churches,
charities and other organizations.
Part of the fifth
Providing interest-free loans and community
care services? Would
Interest-free loans
§ 57
(1) Interest-free loans may be provided to
citizens at a disadvantage? Life situation you
can use the loan to overcome, if they can not
get a loan otherwise.
(2) After the decision on loan accessories? NAL
authority concludes with a written citizen
smlouvu11) containing arrangements for
payment deadlines and output? And
payments. Without this contract can not
provide a loan.
§ 58
(1) loan in cash or assigned winnings? E
býtobčanu provided not exceeding? E to 20 000
CZK condition? E undertook in the contract?
Esplatit it within five years of its granting.
(2) Citizens who qualify for poskytnutípříspěvku
according to § 35 paragraph 1 or 2, winnings? E
poskytnutapůjčka be the purchase of a motor
vehicle? up to the heights? e 40 000 CZK.
(3) Assigned Loan converts accessories? NAL
office on account of the Czech State Savings
Bank locally accessories? Not by permanent
residence.
Care services? Even
§ 59
(1) The provision of care services? Be secured??
váž ných důvodů poskytovat; doba přechodného
pobytu v ústavu činínejvýš e tři měsíce, pokud
delš í pobyt neodůvodňují zvláš • závaž né důvody.
(2) Na oš etřovatelských odděleních v ústavech se
poskytujenáročná oš etřovatelská péče občanům,
jejichž nepříznivý zdravotní stavomezuje
převáž ně nebo úplně jejich schopnost
sebeobsluhy. Náročnouoš etřovatelskou péčí se
rozumí pravidelná pomoc při hlavních nebo
vš echž ivotních úkonech.
§ 75
Podmínky pro přijetí do ústavu
(1) Do ústavů se přijímají občané, kteří
potřebujívzhledem ke svým sociálním poměrům a
zdravotnímu stavu ústavní sociální péči.Zdravotní
postiž ení podmiňující a vylučující přijetí do ústavu
jsou uvedena vpříloze č. 7, která je součástí této
vyhláš ky.
(2) Občané, kteří jsou zletilí a nebyli
zbavenizpůsobilosti k právním úkonům, mohou
být přijímáni do ústavů jen s jejichpísemným
souhlasem, občané nezletilí a občané zbavení
způsobilosti k právnímúkonům s písemným
souhlasem jejich zákonného zástupce, pokud u
nezletilých nejde onařízení ústavní výchovy.
§ 76
Řízení o přijetí do ústavu
(1) Občané jsou přijímáni do ústavu na podkladě
ž ádosti. Žádost podávají občané (dále jen
„ž adatel“), kteří potřebují ústavní sociální péči,
pokud zvláš tní předpis nestanoví jinak,13) jde-li o
nezletilé nebo občany zbavené způsobilosti k
právním úkonům, jejich zákonný zástupce. Řízení
o přijetí můž e být zahájeno též z podnětu obce,
zdravotnického zařízení, občanského sdruž ení,
církve nebo charitativní organizace. V případech,
kdy soud nařídil ústavní výchovu nebo ulož il
ochrannou výchovu dítěte, dítě se přijme do
ústavu na základě pož adavku orgánu sociálněprávní ochrany dětí. 13a)
(2) Pokud ž adatel splňuje podmínky pro přijetí do
ústavu a ve vhodném ústavu je volné místo,
rozhodne se o přijetí ž adatele; není-li ve vhodném
ústavu volné místo, rozhodne se o zařazení
ž ádosti do pořadníku čekatelů.
(3) Pořadník čekatelů na umístění v ústavu se
sestavuje podle naléhavosti umístění pro kaž dý
druh ústavu zvláš •. Při stanovení naléhavosti
pořadí na umístění mají přednost
a) při přijímání do ústavu pro mládež nezletilí, u
nichž soud nařídil ústavní výchovu nebo ulož il
Being provided then? staff through voluntary
care services? it.
(2) Where a day care service? Even for a fee
used? Ijese to pay FIRST? COMES increased?
Measurement pension for helplessness.
(3) and Help? Etření providing
potřebnémuobčanovi his man? El (man? Plug,
type, Dru? Ka), parent, son, daughter and
pečovatelskéslu? Would be for families with
children, grandparents, children can not be
considered ? ovata for nursing services? either.
(4) Community care services? Indeed is granted
on karanténěnařízené on suspicion of being
infected with a contagious disease and illness
toutochorobou. If the citizen is provided for?
Etření and support citizen who pobírápříspěvek
the care of kin or other osobu19) to care for the
citizen, do not give to this citizen
úkonypečovatelské services? Be listed in Annex
1, points 1 and? 3.5 (with the exception of
action? Assistance in the provision of food and
drink?), 10 and? 12, 14.16 and 18
§ 60
Reward employees voluntary care services?
Would
Voluntary workers care services? Would
provide compensation for the calendar
month? up to the heights? e minimum wage for
employees remunerated on a monthly basis
with regard to quality, number and intensity of
services provided by the acts of caring? it.
PART FOUR
SOCIAL CARE
Part one
Social care
§ 61
Social work
(1) To provide residential care zřizujízejména
ochrannou výchovu, a do ústavu pro mentálně
postiž enou mládež nezletilí, kteří nepříznivě
ovlivňují vývoj sourozenců a kterým není
mož no poskytnout potřebnou pomoc v
rodině,
b) při přijímání do ústavů pro dospělé občany
osamělí ž adatelé a ž adatelé-příjemci
pečovatelské služ by, kteří vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nebo věku potřebují
komplexní péči.
(4) Před rozhodnutím o přijetí ž adatele
zařazeného do pořadníku se přeš etří, zda se
nezměnily okolnosti rozhodné pro přijetí do
ústavu.
(5) V rozhodnutí o přijetí do ústavu se určí forma
pobytu. Jestliž e ž adatel ve stanovené lhůtě bez
váž ného důvodu nenastoupí, bude zařazen do
pořadníku čekatelů.
§ 77
Nástup do ústavu
Přijaté ž adatele vyzve k nástupu ústav. Nástup do
ústavu oznámí ž adateli nebozákonnému zástupci
alespoň týden předem; zároveň mu oznámí, které
doklady musípři nástupu v ústavu předlož it a
které věci si můž e do ústavu vzít.
§ 78
Pobyt obyvatel (svěřenců) mimo ústav
(1) Obyvatel můž e pobývat mimo ústav po
předchozímoznámení vedoucímu ústavu. Jde-li o
obyvatele zbaveného způsobilosti k
právnímúkonům, je třeba k pobytu mimo ústav
přivolení jeho opatrovníka.
(2) Rodiče, popřípadě zákonní zástupci svěřenců
ústavů pro mládež jsou oprávněni převzít
svěřence do své péče kdykoliv po předchozím
oznámení vedoucímu ústavu. U svěřenců
umístěných na základě rozhodnutí soudu o
nařízení ústavní výchovy lze povolit pobyt mimo
ústav jen po předchozím souhlasu orgánu
sociálně-právní ochrany dětí podle zvláš tního
právního předpisu.13b)
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahují též na
denní atýdenní pobyty.
§ 79
Přemístění obyvatel (svěřenců)
Obyvatel (svěřenec) ústavu můž e být přemístěn
do jiného ústavu jen se svýmsouhlasem nebo
souhlasem zákonného zástupce, pokud tomu
nebrání zdravotní důvody.
§ 80
Ukončení pobytu v ústavu
the social care institutions (hereinafter referred
to as? Constitution??)
a) institutions for physically affected? the
reasonable youth?,
b) institutions for physically affected? the
reasonable youth? with přidru? may reasonably
mentally affected? ením,
c) institutions for physically affected? the
reasonable youth? with multiple disabilities,
d) institutions for the mentally affected? the
reasonable youth?,
e) institutes for physically affected? USES adult
citizens
f) institutions for physically affected? USES
adult citizens přidru? may reasonably mentally
affected? ením,
g) institutions for physically affected? USES
adult people with multiple disabilities,
h) of the Constitution for the senses affected?
USES adult citizens
s) of the Constitution for the mentally affected?
USES adult citizens
i) institutes for chronic alcoholics and drug
addicts,
j) of the Constitution for chronic psychotics and
psychopaths;
k) retirement homes,
l) homes-boarding houses for pensioners.
(2) In institutions referred to in paragraph 1
point. a) and? k) mohoubýt established
separate departments for daily and weekly
stays. Vodstavci institutes referred to a point. a)
and? k) may be established as a separate
constitution for atýdenní day stay. Combining
ústavů referred to in paragraph 1 point. a)
and? j) lzezřizovat center for you? ce
handicapped? USES citizens.
(3) In institutions referred to in paragraph 1
point. a) and? k) mohoubýt set up a separate?
etřovatelská department about? etřování
asvěřenců population confined to l? com or
you? adujících another demanding about?
etřovatelskoupéči. The institutions referred to
in paragraph 1 point. k) may be established
samostatnáo? etřovatelská department about?
etřování demented persons.
(4) Organization Constitution regulates the
organizational rules, kterývydává founder of
the Institute.
(1) Pobyt v ústavu končí na základě písemného
oznámení obyvatele nebo jeho zákonného
zástupce, rozhodnutím obce, kraje nebo
vedoucího ústavu přísluš ného k takovému
rozhodnutí14) o přemístění do jiného ústavu nebo
o propuš tění obyvatele (svěřence) z ústavu nebo
úmrtím obyvatele (svěřence). U svěřenců s
nařízenou ústavní nebo ulož enou ochrannou
výchovou můž e být pobyt ukončen jen na základě
rozhodnutí soudu nebo po dosaž ení zletilosti,
nebyla-li ústavní nebo ochranná výchova
prodlouž ena.
(2) Obyvatel (svěřenec) ústavu můž e být
propuš těn,jestliž e i po opětovném napomenutí
hrubě poruš uje ústavní pořádek nebo jestliž edalš í
poskytování ústavní péče není účelné nebo
potřebné. Pobyt obyvatele(svěřence) není mož no
v těchto případech ukončit, jestliž e o něho není
jinakřádně postaráno a je plně odkázán na pomoc
společnosti.
(3) Postup při úmrtí obyvatele (svěřence) ústavu
upravuje zvláš tní právní předpis.15)
(4) Majetek zemřelého sepíš e neodkladně
vedoucí ústavunebo jím pověřený pracovník za
účasti dvou svědků a převezme do úschovyústavu.
§ 81
Úschova cenných věcí v ústavu
(1) Ústav převezme do úschovy cenné věci,
vkladní kníž kya peněž ní hotovosti (dále jen
„cenné věci“) obyvatele (svěřence)ústavu, který o
jejich převzetí pož ádá při nástupu do ústavu nebo
během pobytuv něm; o převzetí cenných věcí
vydá ústav potvrzení.
(2) Cenné věci obyvatele (svěřence), který
nemázpůsobilost k právním úkonům, převezme
ústav do úschovy na ž ádost jehozákonného
zástupce. Hrozí-li nebezpečí poš kození, zničení
nebo ztráty cennýchvěcí obyvatel (svěřenců),
převezme je ústav do úschovy z vlastního podnětu
avyrozumí neodkladně zákonného zástupce
obyvatele (svěřence).
(3) Cenné věci převzaté do úschovy se řádně
označítak, aby byla vyloučena jejich záměna, a
vede se jejich evidence.
§ 82
Stravování v ústavech
Stravování v ústavech se poskytuje v souladu se
zásadami správné výž ivy a s ohledem na věk a
zdravotní stav obyvatel (svěřenců) podle
stravovacích jednotek stanovených zvláš tním
právním předpisem.16)
(5) In institutions for the mentally affected? The
reasonable youth? winnings? e býtzřízeno
separate diagnostic department, or you can
allocate ústav promláde?only for diagnostic
purposes.
§ 62
Constitution for physically affected? The
reasonable youth?
Constitution for physically affected? The
reasonable youth? are designed for children
and youth? věkuod in three years to end
mandatory? School attendance and if necessary
put? ípřípravy for occupation by the end of
vocational training for them? you?
stupeňtělesné cal defects do not allow? ňuje or
substantially ZTE? being provided normal way
of upbringing, education and vocational
training. The mo? Wear institution can accept
children amláde? with permanent physical
disabilities lighter if? e potřebnourehabilitaci
not be provided in an environment in it? ? They
live. In these institutions is
that? vykonáváústavní or protective upbringing
physically affected? USES youth? e.
§ 63
Constitution for physically affected? The
reasonable youth? with přidru? may reasonably
mentálnímposti? ením
Constitution for physically affected? The
reasonable youth? with přidru? may reasonably
mentally affected? enímjsou intended for
children and youth? aged from three years to
end mandatory? kolnídocházky and if you? e
are preparing for a profession, to the end of
this preparation napovolání, are affected in
addition to physical defects? the
women? mentally affected? enímlehčího
degree. In these institutions is that? exercised
constitutional or ochrannávýchova physically
affected? USES youth? es přidru? may
reasonably mentally affected? ením.
§ 64
§ 83
Poskytování osobního vybavení, drobných
předmětů osobnípotřeby a některých služ eb
(1) Osobní vybavení (prádlo, š atstvo, obuv) a
drobnépředměty osobní potřeby ústav poskytuje
při celoročním a týdenním pobytuobyvatelům,
kteří nemají dostatečné vlastní prostředky na
jejich nákup, spřihlédnutím k potřebám obyvatele,
jeho zdravotnímu stavu. Obdobně se postupujepři
poskytování některých služ eb (holení, stříhání
vlasů, pedikúra).
(2) V ústavech pro mládež s celoročním pobytem
se poskytujeosobní vybavení (prádlo, š atstvo,
obuv) a drobné předměty osobní potřeby
spřihlédnutím k potřebám svěřence.
(3) Osobní vybavení, drobné předměty osobní
potřeby aněkteré služ by se neposkytují
obyvatelům (svěřencům) při denním nebo
připřechodném pobytu v ústavech, svěřencům v
ústavech pro mládež s týdennímpobytem a v
domovech-penziónech pro důchodce.
(4) O rozsahu poskytování osobního vybavení,
drobnýchpředmětů osobní potřeby a některých
služ eb jednotlivým obyvatelům
(svěřencům)rozhoduje vedoucí ústavu.
(5) Veš kerá údrž ba a opravy osobního
vybaveníposkytovaného ústavem i vlastního
osobního vybavení obyvatel (svěřenců) se hradíz
prostředků ústavu, s výjimkou domovů-penziónů
pro důchodce.
(6) Vybavení hygienických zařízení zajiš •uje vž dy
ústavs výjimkou zařízení, která jsou součástí
obytných jednotek v domovech-penziónechpro
důchodce.
(7) Druhy, počet a dobu ž ivotnosti osobního
vybavení, drobných předmětů osobní potřeby,
lůž kovin a jiného textilu stanoví vzorové seznamy
vydané zřizovatelem pro kaž dý druh ústavu
zvláš •.
§ 84
Kulturně-zájmová činnost
Ústavy zajiš •ují kulturně-zájmovou činnost
obyvatel (svěřenců) v zájmurozvoje jejich
schopností, estetického cítění a zapojení do
společenského ž ivota.
§ 85
Pomocné hospodářství a ústavní výroba
K rozvíjení dobrovolné pracovní činnosti obyvatel
(svěřenců) ústavu lzezřídit pomocné hospodářství
ústavu a ústavní výrobu.
§ 86
Constitution for physically affected? The
reasonable youth? with multiple disabilities
Constitution for physically affected? The
reasonable youth? with multiple disabilities are
intended for children amláde? aged from three
years to end mandatory? School attendance, if
you? e jsouvedle infirmity affected? the
women? sensory impairments and possibly
mentálnímposti? ením lighter grades. In these
institutions is that?institutional training
exercises neboochranná physically affected?
USES youth? es multiple disabilities.
§ 65
Institutions for mentally affected? The
reasonable youth?
(1) Institutions for mentally affected? The
reasonable youth? are designed to sell and
youth? aged three to 26 years, rarely
longer. Accepted iobčané who are affected?
ENI that? physical or sensory defect. In
těchtoústavech is that? carries out institutional
or protective upbringing affected mentally?
enémláde? e.
(2) The institutions for the mentally affected?
The reasonable youth? nelzepřijímat children
and youth?, their? OPO? operations may be
executed intellectual development is
následkemvýchovné or neglect them? leads to
acute symptoms of mental poruchohro? ujících
surroundings.
(3) Diagnostic departments in institutions for
mentálněposti? The reasonable youth?or
Institute for mentally affected? the reasonable
youth? prodiagnostické dedicated purpose is
established for securing special educational,
psychological, social and medical
diagnostics. These departments or accept
ústavůse particularly affected? USES children
and youth? before placing them in institutions.
§ 66
Care in institutions for youth?
(1) Preparation for? Life in institutions for the
Pracovní a výchovně-pracovní činnost
(1) V ústavech pro mládež se svěřenci mohou
zúčastnitvýchovně-pracovní činnosti do skončení
povinné š kolní docházky. Za prácivykonanou v
rámci výchovně-pracovní činnosti svěřencům
nepřísluš í peněž níodměna.
(2) Pracovní činnost mohou vykonávat obyvatelé
(svěřenci)ústavu v souladu s pracovněprávními
předpisy.17)
(3) Pracovní a výchovně-pracovní činnost lze
vykonávatpři provozu ústavu, v jeho pomocném
hospodářství nebo ústavní výrobě.
(4) Vhodnost a rozsah výchovně-pracovní a
pracovní činnostiposuzuje lékař.
§ 87
Kulturní fond
(1) Kulturní fond určený ke zvýš ení kulturní
úrovně ž ivota v ústavu zřizuje nebo ruš í v
jednotlivých ústavech obec nebo kraj, který ústav
spravuje, po projednání s vedoucím ústavu a
výborem obyvatel, je-li v ústavu zřízen. Fond
spravuje výbor obyvatel, který použ ívá jeho
prostředků v dohodě s vedoucím ústavu. Není-li v
ústavu výbor obyvatel, rozhoduje o použ ití
prostředků fondu vedoucí ústavu v rozsahu
pověření obcí nebo krajem, který ústav spravuje;
u ústavů přímo řízených ministerstvem vedoucí
ústavu.
(2) Do kulturního fondu plyne:
a) 50 % čistého výnosu pomocného hospodářství
a ústavní výroby,
b) úhrada získaná za činnost vykonávanou v
rámci výchovně-pracovní činnosti,
c) čistý výnos z kulturních akcí pořádaných
obyvateli (svěřenci) ústavu,
d) dobrovolné příspěvky od obyvatel (svěřenců)
ústavu, jiných osob a organizací.
(3) Prostředky kulturního fondu se použ ívají k
úhraděnákladů na kulturní péči o obyvatele
(svěřence) ústavu, pokud tyto náklady
nelzeuhradit z rozpočtových prostředků ústavu. Z
prostředků kulturního fondu mohou
býtnakoupeny předměty neinvestiční povahy,
které slouž í k rozvoji pomocnéhohospodářství a
ústavní výroby a předměty investiční povahy,
pokud slouž íkulturní péči o obyvatele (svěřence)
ústavu nebo jejich tělovýchovné a
sportovníčinnosti.
§ 88
Výbor obyvatel
physically affected? Enoumláde? and in
institutions for the physically affected? the
reasonable youth? with přidru? may reasonably
mentálnímposti? ením includes
a) before? School education for children aged
three to? six years, secured?? ed in nursery?
schools in the constitution,
b)? School education secured?? ed in? schools
outside the department or institute
c) outside? School education and work in an
organized educational groups with regard to
age and abilities of wards: in one group
winnings? e are included not exceeding? e 12
charges, not exceeding in swimming? e? six
wards,
d) preparation for work undertaken in
secondary schools and universities? schools,
professional learning? quiet, practical training
centers or centers for each trainee in the
profession outside the department or
institution.
(2) Institute at the latest? Six months before
předpokládanýmukončením vocational training
at secondary? Schools, professional learning?
Tíchnebo centers and Practice highlights the
labor office accessories? NAL podlemísta
permanent ward for the fact that possible? No
time tohotosvěřence arrange for suitable job.
(3) In institutions for the physically affected?
The reasonable youth? vícevadami is provided
with the care specified in paragraph 1 letter. a)
and? c) and training to jednoduchýmpracem,
proportionate to the youthful state of health.
(4) In institutions for the mentally affected? The
reasonable youth? poskytujevýchova and
education to mentally affected? may
reasonably within the scope of their abilities.
(5) Education mentally affected? FORTH wards
under the age of 16, are usually organized in
educational groups established under the
mentálníúrovně with regard to physical
maturity. In these educational skupináchmů? E
are included not exceeding? E 12
wards. Number of wards in
výchovnýchskupinách mentally affected?
FORTH wards star? Their 16 years of governing
potřebouzaji? CLEANING proper education and
not you? I believe not? 15 wards. Přikulturních,
Obyvatelé ústavů se mohou podílet na uspořádání
ž ivota v ústavu svýmizástupci zvolenými do
výboru obyvatel.
Díl druhý
Ostatní účelová zařízení sociální péče
Manž elské a předmanž elské poradny
§ 89
(1) Manž elské a předmanž elské poradny plní
úkoly uvedenév § 9 a 10.
(2) Manž elské a předmanž elské poradny
pomáhají utvářetpříznivé rodinné, manž elské,
partnerské a mezilidské vztahy a odstraňovat
jejichnaruš ování.
(3) Pro poskytování poradenské a výchovné péče v
rodinných, manž elských, partnerských a
mezilidských vztazích mohou být zřizována
detaš ovaná pracoviš tě manž elských a
předmanž elských poraden.
§ 90
Pracovníci manž elských a předmanž elských
poraden jsou povinni zachovávatmlčenlivost o
skutečnostech, o nichž se dověděli při výkonu své
činnosti, svýjimkou případů, sdělují-li údaje o
skutečnostech se souhlasem osob, jichž setýkají,
popřípadě se souhlasem zákonného zástupce
osoby zbavené způsobilosti kprávním úkonům,
nebo byla-li jim ulož ena zvláš tním předpisem
oznamovacípovinnost.
§ 91
Manž elské a předmanž elské poradny spolupracují
při plnění svých úkolůzejména s obcemi, úřady
práce, zdravotnickými a š kolskými zařízeními,
soudy avědeckými a výzkumnými ústavy a
zařízeními, s odbornými sdruž eními,
sesdělovacími prostředky a dalš ími státními i
nestátními, církevními icharitativními
organizacemi a sdruž eními.
Domovy pro matky s dětmi
§ 92
Domovy pro matky s dětmi poskytují osamělým
matkám s malými dětmi a výjimečně též
osamělým těhotným ž enám, které se ocitly v
obtíž né situaci, ubytování, výchovnou a
poradenskou péči, popřípadě jiné sociální služ by,
zejména pomoc při zprostředkování zaměstnání,
při umístění dětí v předš kolních zařízeních a při
řeš ení jejich bytových potřeb v součinnosti s
přísluš nými státními orgány. Při vytvoření
vhodných podmínek lze přijmout i osamělé otce s
dětmi.
recreational and sporting events winnings? Be
included in the e výchovnéskupiny not
exceeding? E ten wards, while swimming,
skating and Skiing? CONTRARY not exceeding?
E? Six wards. The educational groups on
diagnostic department and the performance of
protective custody oddělenípro winnings? E are
included not exceeding? E ten wards.
§ 67
Institutions for adult citizens physically
affected? USES
Institutions for adult citizens physically
affected? USES are designed for citizens
hundred? Kymi physical disabilities who have
completed compulsory? School attendance and
not their SEPRO you? IC body affected?
Measurement preparing for a profession or
occupation for which ukončilipřípravu and
need constitutional provision, therefore? e
nelzepotřebnou care they provide in the
current environment.Citizens who are affected?
ENIT? mentally affected? ením it?? IHO degree
in these institutions do not accept.
§ 68
Constitution for physically affected? USES adult
citizens přidru? Enýmmentálním affected? Ením
Constitution for physically affected? USES adult
citizens přidru? May reasonably mentálnímpo?
Kozením are designed for citizens who have
completed compulsory? Anemohou School
attendance for their health affected?
Measurement to prepare for professional or
vocational training kteříukončili if? ? e are next
to you? vadyposti IC body? ENI that? mentally
affected? ením lighter grades.
§ 69
Constitution for physically affected? USES adult
population with multiple disabilities
Constitution for physically affected? USES adult
citizens with disabilities are more proobčany
who completed compulsory? School
attendance and not for their zdravotníposti?
§ 93
(1) Při rozhodování o přijetí do domova pro matky
s dětmi se určí též výš e úhrady za ubytování a
základní péči podle zvláš tního právního
předpisu.18)
(2) O ukončení pobytu v domově pro matky s
dětmi se rozhodne, zejména získá-li matka (otec)
byt nebo poruš uje-li opakovaně zásady
občanského souž ití; podle okolností případu lze
dát podnět orgánu sociálně-právní ochrany dětí k
zabezpečení dalš í péče o dítě.
Zvláš tní zařízení pro výkon pěstounské péče
§ 94 až 100
vypuš těny
§ 101
Stanice pečovatelské služ by pro děti
(1) Stanice pečovatelské služ by pro děti (dále
jen"stanice“) jsou určeny pro soustředěný výkon
pečovatelské služ by proděti ve věku od tří let do
ukončení povinné š kolní docházky, o něž
rodičenebo jiné osoby odpovědné za jejich
výchovu nemohou po přechodnou dobu pečovat.
Vestanicích se dětem poskytuje ubytování,
stravování, zdravotní péče, výchova,pomoc při
přípravě na š kolní vyučování, popřípadě též
doprovod do š kolynebo š kolní druž iny, kterou
děti navš těvují.
(2) V rozhodnutí o poskytování služ eb ve stanici se
určí i výš e úhrady za tyto služ by, přičemž se
přihlíž í k sociálně ekonomickým poměrům rodiny.
Výš e úhrady za poskytnuté úkony pečovatelské
služ by se stanoví podle přílohy č. 1, která je
součástí této vyhláš ky.
§ 102
Zařízení pro občany, kteří potřebují zvláš tní
pomoc
(1) V zařízeních pro občany, kteří potřebujízvláš tní
pomoc, působí obce na získání a upevnění
základních sociálních,zdravotních, kulturních a
společenských návyků a vytváření předpokladů
prospolečenskou integraci těchto občanů. U dětí a
mládež e působí na prohloubeníjejich výchovy,
rozvoj zájmové činnosti, přípravu na budoucí
povolání a nazpůsob ž ivota v rodině a společnosti.
(2) V těchto zařízeních se mohou pořádat
sociálnězdravotní kursy, popřípadě letní rekreační
výchovné tábory a dalš í skupinovéformy sociálně
výchovného působení pro tyto občany.
(3) Výš e úhrady v těchto zařízeních se určí
spřihlédnutím k sociálně ekonomické situaci
občana, který potřebuje zvláš tnípomoc.
Measurement preparing for the profession if? E
are next to you? Vadyposti IC body? ENI
that? sensory disabilities and mental or
affected? ením lehčíhostupně.
§ 70
Institutions for adult citizens sensuously
affected? USES
Institutions for adult citizens sensuously
affected? USES are designed for citizens
kteříukončili compulsory? School attendance
and not for your health affected?
Enípřipravovat the profession, if you? E are
affected? ENI complete or practical blindness,
deafness or deaf-mutism if they are reliant on
institutional care, because? e nelzezajistit them
the necessary care in the current environment.
§ 71
Institutions for adult mentally affected people?
USES
Institutions for adult mentally affected people?
USES are designed for citizens in the affected
věkuod 26 years? USES mentally affected? Ením
you?? IHO degree and občanyposti? USES
mental side affected? Measurement you?? IHO
the degree?nebosmyslovou physical defect
needing residential care, not? and medical care
VLU? flash photography clinic. Citizens
affected? Measurement mentally affected?
Enímlehčího degree may be admitted to an
institution only if? E potřebujínezbytně
institutional care.
§ 71a
Constitution for chronic alcoholics and drug
addicts
Constitution for chronic alcoholics and drug
addicts are intended for adult citizens who are
affected as a result of biopsychosocial?
Measurement you? Requires institutional care
nikolivv? And medical care in Lu? Flash
photography clinic.
§ 71b
§ 103
Zařízení pro občany společensky nepřizpůsobené
(1) Občanům společensky nepřizpůsobeným, kteří
jsou bez přístřeš í, se zajiš •uje ubytování zejména
v ubytovnách pro jejich přechodný pobyt.
(2) Pro společensky nepřizpůsobené občany, kteří
nejsouschopni vést soběstačný občanský ž ivot a
jsou osamoceni, mohou být zřizovánazařízení
azylového typu.
(3) Výš e úhrady v těchto zařízeních se stanoví
spřihlédnutím k sociálně ekonomické situaci
občana společensky nepřizpůsobeného.
§ 104
Kluby důchodců
(1) V klubech důchodců se zajiš •uje
společenská,kulturní a jiná zájmová činnost pro
staré občany a těž ce zdravotně postiž enéobčany
a poskytují se jim některé služ by.
(2) Obce,
organizace a občané mohou na
výstavbu klubů důchodců sdruž ovat finanční
prostředky.
(3) Obce
mohou ze svých prostředků
přispívat na činnost klubu důchodců.
(4) Odměňování předsedů správ klubů
důchodců,popřípadě jiných občanů za práce
spojené s vytápěním, úklidem nebo za jinépráce
souvisící s provozem klubů důchodců se
zabezpečuje v rámci rozpočtovýchprostředků na
ostatní osobní výdaje.
§ 105
Samostatné jídelny s vlastní kuchyní pro
důchodce
Samostatné jídelny s vlastní kuchyní pro
důchodce poskytují stravování důchodcům,
kterým nelze zabezpečit stravování jinak. V
nezbytných případech lze určit dalš í okruh
strávníků.
§ 106
Zařízení pečovatelské služ by pro staré občany a
těž cezdravotně postiž ené občany
(1) Zařízení pečovatelské služ by pro denní
pobytstarých občanů zřízená v rámci pečovatelské
služ by (domovinky) jsou určena prostaré a těž ce
zdravotně postiž ené občany, kteří potřebují
pomoc pečovatelskésluž by. Do těchto zařízení se
přijímají občané s částečně omezenýmifyzickými
nebo psychickými schopnostmi, kteří vš ak
Constitution for chronic psychotics and
psychopaths
Constitution for chronic psychotics and
psychopaths are intended for adult citizens who
because of health affected? Measurement you?
Requires institutional care, not? Akléčebnou
care in Lu? Flash photography clinic.
§ 72
Retirement Homes
Retirement homes are FIRST? IM for senior
citizens who have reached věkurozhodného for
a retirement pension and who work for lasting
change zdravotníhostavu need comprehensive
care is? They can not accept? e be secured?
tena jejichrodiny members or nursing services?
bou or other services? Bami social care, and
Prostar people who absolutely need this
location from other VA?? nýchdůvodů. They
can not in? And be accepted by citizens,
their? health you? and adujeléčení? etřování in
Lu? flash photography clinic.
§ 73
Homes, boarding houses for pensioners
(1) homes-boarding houses for pensioners are
for staréobčany who reached the age of vesting
for a retirement pension and proobčany who
are fully disabled and their? general health
status is such? enepotřebují comprehensive
care provided? email providing them services?
bypotřebné due to their age and condition.
(2) The homes-boarding houses for pensioners
with přijímajíobčané, their? health status and
age allows? ňuje lead relatively independent?
Life vevhodných conditions.
(3) In homes-boarding houses for pensioners to
provide accommodation and basic care,
according to mo? Institute and carry on? LAW
people's homes, pensions for retired residents
can give and he gave? More paid services? It. At
the same time are the Institute created the
conditions for cultural and social development?
nebudou naruš ovat společnésouž ití v něm. Po
přijetí občana do zařízení pro denní pobyt starých
občanůse pečovatelská služ ba v jeho domácnosti
poskytuje jen výjimečně, a to osamělýmosobám. V
zařízeních pro denní pobyt starých občanů se
poskytuje v pracovníchdnech v pracovní době
stravování a péče. Přijatým občanům se
vytvářejípodmínky pro jejich zájmové činnosti.
(2) Ve středisku osobní hygieny se
příjemcůmpečovatelské služ by poskytuje
hygienická péče.
(3) Prádelny pečovatelské služ by jsou určeny k
praníprádla příjemců pečovatelské služ by.
§ 107
Činnost a provoz účelových zařízení sociální péče
uvedených v § 89 až 93 a v § 101 až 106 se
uskutečňuje podle provozních řádů vydaných
zřizovateli zařízení.
ČÁST PÁTÁ
zruš ena
ČÁST ŠESTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 111
zruš en
§ 112
V řízení o poskytnutí zvláš tního peněž itého
příspěvku nebo věcné dávkypodle § 35 vyhláš ky
č.152/1988 Sb., které nebylo ke dni účinnosti této
vyhláš kypravomocně skončeno, se postupuje
podle dosavadních předpisů.
§ 113
Práva a povinnosti podle § 121 vyhláš ky
č. 152/1988 Sb., které vznikly před dnemúčinnosti
této vyhláš ky, se řídí dosavadními předpisy.
§ 114
Zruš ují se
1. vyhláš ka Ministerstva zdravotnictví a
sociálních věcí České socialistické republiky
č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o
sociálním zabezpečení a zákon České národní
rady o působnosti orgánů České socialistické
republiky v sociálním zabezpečení, ve znění
vyhláš ek č. 141/1990 Sb., č. 267/1990 Sb.,
č. 317/1990 Sb. a č. 352/1990 Sb.,
2. s působností pro Českou republiku § 107 a 108
vyhláš ky Federálního ministerstva práce a
sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se
provádí zákon o sociálním zabezpečení.
§ 115
Tato vyhláš ka nabývá účinnosti dnem vyhláš ení.
(pozn. redakce: tj. dnem 27.května 1991)
Of life and recreational activities of residents
Institute.
§ 74
The scope of care provided in institutions
(1) The weekly, daily and temporary residence
in ústavechse provides the necessary scope of
care as the same type of institution with
celoročnímpobytem with the? E is in daily living
and does not stay for a week pobytuse does not
live in the days of rest. Temporary residence at
the Institute seposkytuje if? E citizen who else
can do about? Ovaného citizen cares, can not
accept? E tutopéči from VA? Ných provide
reasons; period of temporary residence at the
Institute činínejvý? E three months if del? I
believe justify staying separately?? seriousness
of? not matter.
(2) At about? Etřovatelských departments in
institutions of the poskytujenáročná?
Etřovatelská care to citizens, their? adverse
health stavomezuje predominantly? them or
their ability to fully care for
themselves. Náročnouo? Etřovatelskou care
means regular assistance or major? All? Life
operations.
§ 75
Conditions for admission to the Institute
(1) The institutions will accept citizens
potřebujívzhledem to their social circumstances
and health status of institutional social
péči.Zdravotní affected? Measurement
conditioning and exclusive admission to the
Institute are given in Annex 7, which is part of
this publication? Ky.
(2) Citizens who are not full age and legal
capacity zbavenizpůsobilosti may be admitted
to an institution only with the consent of
jejichpísemným, citizens and citizens of the
underage deprivation právnímúkonům with the
written consent of their legal guardian if the
minor is not onařízení institutional care.
§ 76
The procedure for admission to the institute
Účinnost novel a přechodná ustanovení:
předpis
účinnosti nabyl přechodná
dnem
ustanovení
Zákon ČNR
29. listopadu
č. 482/1991 Sb.
1991,
Zákon ČNR
1. ledna 1992,
č. 582/1991 Sb.
Vyhláš ka
1. ledna 1993,
č. 28/1993 Sb.
Vyhláš ka
1. července
č. 137/1994 Sb.
1994
(s výjimkou
ustanovení
čl. 1 bod 1,
které nabylo
účinnosti
dnem 29.
června 1994),
Nález Ústavního
soudu ČR
1. října 1995,
č. 72/1995 Sb.
Vyhláš ka
1. října 1995
č. 206/1995 Sb.
(s výjimkou čl. I
bodů 2, 3, 5, 7
až 10, 15,
39, 49 a 57,
které nabývají
účinnosti
dnem 1. ledna
1996),
Vyhláš ka
1. listopadu
č. 264/1996 Sb.
1996,
Vyhláš ka
1. července
č. 138/1997 Sb.
1997
(s výjimkou čl. I
bodu 5,
který nabývá
účinnosti
dnem 1. ledna
1998),
Vyhláš ka
1. července
č. 139/1998 Sb.
1998,
Nález Ústavního
31. prosince
soudu ČR
1998,
č. 312/1998 Sb.
Vyhláš ka
1. ledna 2000,
č. 320/1999 Sb.
(1) Citizens are admitted on the basis of the
constitution? Requests. ? Request served
citizens (hereinafter referred to as?? The
applicant?) Who need residential care, if
separately? SPECIAL regulation provides
otherwise, 13) in the case of minors or people
deprived of legal capacity, their legal
representative . The procedure for winnings? E
be the start? initiated by municipalities,
medical facilities, civic associations? received,
church or charitable organization. In cases
where the court ordered institutional
upbringing or saved? Il protective care of the
child, the child shall be taken to the institute
based on? LAW body of socio-legal protection
of children. 13a)
(2) Where? The applicant meets the conditions
for admission to the Institute and the Institute
is in a suitable space, decides to adopt?
Applicants, if not in a suitable place
Constitutions of the Free, a decision about
inclusion? Requests on a waiting list waiting.
(3) ranking list, waiting lists for placement in an
institution shall be established according to the
urgency of the location for the height?'re
Always kind of institution separately ????. In
determining the urgency of the order to have
priority placement
a) that at the Institute for Youth? minors with
them? Court ordered institutional upbringing or
saved? il protective care, and to institute for
the mentally affected? the reasonable
youth? minors who are siblings adversely affect
the development and which is not possible?
well provide the necessary assistance in the
family,
b) for admission to institutions for adult citizens
alone? and Applicants? Applicants receiving
care services? would have due to their age or
medical condition and complex care needs.
(4) Before deciding on adoption? Applicants
enrolled in a waiting list of disputes? Saves
whether the changed circumstances relevant
for admission to the Institute.
(5) The decision on the adoption of the
Vyhláš ka
č. 73/2000 Sb.
Vyhláš ka
č. 72/2001 Sb.
Vyhláš ka č.
552/2002 Sb.
Vyhláš ka č.
365/2004 Sb.
Vyhláš ka č.
506/2005 Sb.
1. dubna 2000
(s výjimkou čl. I
bodů 7 a 11,
které nabývají
účinnosti
dnem 1.
července 2000),
constitution is determined by a form of
residence. If? E? The applicant within the
stipulated period without your part? Same
reason does not start, will be placed on a
waiting list waiting.
1. března 2001,
The advent of the institute
1. ledna 2003,
Received? Applicants invite the onset
Institute. The advent of the institute notified?
Applicants nebozákonnému representatives of
at least one week in advance, at the same time
it announces the arrival musípři documents
submitted at the institute? It and which things
you winnings? E taken to the institute.
§ 77
1. července
2004,
1. ledna 2006.
Příloha č. 1 k vyhláš ce č. 182/1991 Sb.
Úhrada za úkony pečovatelské služ by
a) úhrada za úkony v rodinách s dětmi
b) úhrada za úkony pro těž ce zdravotně
postiž ené občany a staré občany
Nejvyš š í částka v Kč
a)
b)
Úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné
ž ivotní potřeby
1. celková koupel
včetně umytí vlasů
0
v domácnosti
příjemce
2. celková koupel
včetně umytí vlasů
0
ve středisku osobní
hygieny
0
0
§ 78
Stay inhabitants (wards) outside institute
(1) A resident of winnings? E reside outside the
Constitution after předchozímoznámení head
of the institute. In the case of people deprived
of eligibility for právnímúkonům, you need to
stay out ústav consent of his guardian.
(2) Parents or guardians wards institutes for
youth? wards are entitled to take into their
care at any time upon prior notice to the Head
of the Institute. For wards placed under a court
decision on the regulation of institutional care
can be allowed stay out of the Institute only
after prior consent of the body social and legal
protection of children as defined separately?
Tního legal předpisu.13b)
(3) The provisions of paragraphs 1 and 2 apply
that? on a daily atýdenní stays.
§ 79
Relocation of population (wards)
Dalš í úkony:
3. běž né úkony
osobní hygieny,
pomoc při oblékání,
pomoc při přesunu 25/úkon,
na vozík nebo na
denně
Population (ward), the Institute? E be
transferred to another institution only with the
consent of svýmsouhlasem or legal guardian,
unless there are medical reasons.
25/úkon,
denně
§ 80
lůž ko, pomoc při
použ ití WC
4. jednoduché
oš etřovatelské
úkony
Termination of residence at the Institute
(1) Staying at the institute ends by written
notice to residents or their legal representative,
by municipality, county or Head of Department
accessories? Him toward such rozhodnutí14) a
transfer to another institution or released for?
CLEANING capita (wards) of the department
or death capita (wards). The wards with
ordered institutional or saved? The reasonable
protective care winnings? E be terminated only
stay on the court decision or achieve?
Measurement majority, if not institutional or
protective upbringing extended? Woman.
15/denně
15/denně
5. donáš ka nebo
dovoz oběda nebo
jiného teplého jídla,
pomoc při
17/úkon,
podávání jídla a pití denně
17/úkon,
denně
6. donáš ka uhlí a
dřeva - za kaž dých
15 kg, š típání a
skládání dřeva - za 25/úkon,
kaž dých 15 kg
denně
25/úkon,
denně
7. nákupy, nutné
pochůzky
30/úkon,
denně
30/úkon,
denně
8. donáš ka vody,
topení v kamnech a 20/úkon,
vynesení popela,
denně
čiš tění kamen
20/úkon,
denně
(2) A resident (ward), the Institute? E be
released for? That if? Ei after repeated
admonitions gross violations? Being provided
or if the constitutional order? Edale I believe
the provision of institutional care is not
practical or necessary. Stay capita (ward) is not
possible? Well in these cases end if? Jinakřádně
eo it is not cared for and is fully dependent on
aid society.
9. práce spojené s
udrž ováním
domácnosti
60/hod.
(3) Procedure for the death of people (wards)
of the Constitution provides for separately?
SPECIAL legal předpis.15)
40/hod.
(4) Property of deceased cuttlefish? E
ústavunebo immediately lead a person
authorized by the presence of two witnesses
and takes into úschovyústavu.
60/hod.
10. příprava a uvaření
snídaně nebo
oběda, popřípadě 40/hod.
svačiny nebo
večeře
11. doprovod na
vyš etření,
doprovod dětí do
předš kolního
zařízení, š koly nebo
š kolského zařízení,
doprovod do
zaměstnání,
doprovod při
krátkodobém
pobytu mimo
domov, pomoc při
denních kulturních,
zájmových,
45/hod.
§ 81
Safekeeping of valuables in the Institute
(1) The Institute will take over for safekeeping
valuables, deposit libraries? Kya cash? Her cash
(hereinafter referred to as? Valuables?) People
(wards) the constitution, which after their
takeover? Being organized at the beginning of
the department or the pobytuv him, to take
charge of valuables Institute will issue a
confirmation.
45/hod.
(2) Valuables capita (wards), which
nemázpůsobilost legal capacity is taken into
custody at the institute? Request
jehozákonného representative. If there is a
danger? Damage, destruction or loss
cennýchvěcí people (wards), the Institute takes
into custody on his own initiative without delay
a legal representative avyrozumí capita (wards).
vzdělávacích nebo
pracovních
aktivitách
12. praní drobného
osobního prádla,
včetně pracích
prostředků, ž ehlení
a případně drobné
úpravy
50/kg
50/kg
13. výchovná práce s
dětmi
neposkytuje
se
(3) Valuables taken into custody is properly
označítak to avoid their confusion, and leads to
their records.
§ 82
50/hod.
14. dohled nad těž ce
zdravotně
postiž eným
45/hod.
dítětem od 6 do 22
hodin
neposkytuje
se
15. oš etření nohou
(pedikura), masáž , neposkytuje
80/úkon
vodová ondulace, se
zástřih vlasů
16. průvodcovská
služ ba pro úplně
nebo prakticky
nevidomé na
lékařské vyš etření,
při vyřizování
úředních zálež itostí 40/hod.
40/hod.
17. tlumočnická služ ba
pro neslyš ící při
návš těvě lékaře, při
vyřizování úředních neposkytuje
zálež itostí
se
80/hod.
18. dohled nad
neposkytuje
dospělým občanem
50/hod.
se
od 6 do 22 hodin
19. noční služ ba od 22
do 6 hodin
a) spojená s
90/úkon
mož ností spánku
b) spojená s
prováděním
jednoduchých
oš etřovatelských
úkonů
150/úkon
Meals in institutions
Meals in institutions is provided in accordance
with the principles of good you?? Ivy and with
regard to age and health of the population
(wards) by catering units set separately? Tním
legal předpisem.16)
§ 83
Providing personal equipment, small items and
some services osobnípotřeby? Eb
(1) Personal equipment (linen? Atstvo, shoes)
and personal drobnépředměty Institute
provides year-round for weekly and
pobytuobyvatelům who do not have sufficient
means to buy them, with regard to the needs of
residents of his state of health. Similarly, the
provision of certain services postupujepři? Eb
(shave, haircut, pedicure).
(2) In institutions for youth? year-round
residence with poskytujeosobní equipment
(linen? atstvo, shoes) and small personal items
spřihlédnutím to the needs of wards.
(3) Personal equipment, small personal items
and some services? Would not provide
residents (wards) with daily or připřechodném
stay in institutions, wards in institutions for
youth? with týdennímpobytem and homesboarding houses for pensioners.
90/úkon
(4) The scope of the provision of personal
equipment, drobnýchpředmětů personal needs
and some services? Eb individual residents
(wards) decides Head of the Department.
150/úkon
20. mimořádné úkony
a) praní velkého
prádla, prádla
značně
znečistěného ve
středisku osobní
hygieny nebo v
prádelně
pečovatelské
služ by včetně
pracích
prostředků a
jeho vyž ehlení,
případně
drobných úprav 90/kg
b) velký úklid bytu,
úklid po
malování, mytí
oken, mytí
společných
prostor domu
apod.
100/hod.
(5) In? Ceramic maintenance? Repairs and even
personal vybaveníposkytovaného institutes and
their own personal equipment of the
population (wards) are hradíz means the
constitution, with the exception of homesboarding houses for pensioners.
(6) ensure sanitation facilities?? Being provided
in? Always ústavs except devices that are part
of the residential units in homes penziónechpro
pensioners.
90/kg
(7) Type, number and time? Personal
equipment service life, small items of personal
use, Lu? Kovin and other textiles provide
sample lists issued by the founder for
liquids?'re Always kind of institution separately
????.
§ 84
Cultural and leisure activities
100/hod.
Příloha č. 2 k vyhláš ce č. 182/1991 Sb.
(Příloha není zpracována v elektronické podobě)
Příloha č. 3 k vyhláš ce č. 182/1991 Sb.
Mimořádné výhody pro těž ce zdravotně
postiž ené občany
1. Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP):
a) nárok na vyhrazené místo k sedění ve
veřejných dopravních prostředcích pro
pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě
autobusů a vlaků, v nichž je místo k sedění
vázáno na zakoupení místenky,
b) nárok na přednost při osobním projednávání
jejich zálež itostí, vyž aduje-li toto jednání delš í
čekání, zejména stání; za osobní projednávání
zálež itostí se nepovaž uje nákup v obchodech
ani obstarávání placených služ eb ani oš etření
a vyš etření ve zdravotnických zařízeních.
2. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP):
a) výhody uvedené v bodu 1,
b) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými
spoji místní veřejné hromadné dopravy osob
(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
c) sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě
osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní
přepravě a 75 % sleva v pravidelných
vnitrostátních spojích autobusové dopravy.
Ústavy secured?? TO, cultural and leisure
activities of people (wards) in zájmurozvoje
their skills, aesthetic sensibility and
involvement in society? Lives.
§ 85
Auxiliary production management and
institutional
The development of voluntary work people
(wards) of the Constitution lzezřídit auxiliary
economy constitution and constitutional
production.
§ 86
Work and education-work activities
(1) In institutions for youth? the wards can
zúčastnitvýchovně-work until the end of
compulsory? School attendance. For
prácivykonanou the educational work-wards
come? More cash? Níodměna.
(2) Operating activities residents may perform
(wards) the Institute in accordance with labor
předpisy.17)
3. Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P):
a) výhody uvedené v bodech 1 a 2,
b) nárok na bezplatnou dopravu průvodce
veřejnými hromadnými dopravními prostředky
v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné
dopravě
c) u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na
bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je
nedoprovází průvodce.
4. Dále můž e být drž itelům průkazů ZTP a ZTP/P
poskytnuta sleva poloviny vstupného na divadelní
a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a
sportovní podniky. Při poskytování slevy drž itelům
průkazu ZTP/P se poskytne sleva poloviny
vstupného i jejich průvodci.
Příloha č. 4 k vyhláš ce č. 182/1991 Sb.
Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro těž ce
zdravotně postiž ené občany
Název pomůcky
Nejvyš š í
výš e
příspěvku
I. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro
tělesně postiž ené občany
1.
Polohovací zařízení do postele
2. Obracecí postel
3. Vodní zvedák do vany
4. vypuš těno
5.
Přenosný WC
6. Psací stroj se speciální
klávesnicí
7. Motorový vozík pro invalidy
8. Židle na elektrický pohon
9. Přenosná rampa (pro
vozíčkáře)
10. Zvedací zařízení vozíku na
střechu automobilu
11. Zařízení pro přesun vozíčkáře
do automobilu
12.
Individuální úpravy automobilu
13. vypuš těno
14. Dvoukolo
100
z ceny
%
50 %
50 %
100
%
50 %
50 %
50 %
100
%
100
%
100
%
100
%
50 %
(3) Work and education-work activities can
vykonávatpři of the institute, in its
constitutional holding or auxiliary production.
(4) The appropriateness and range of
educational, employment and working
činnostiposuzuje doctor.
§ 87
Cultural Fund
(1) Cultural Fund designed to increase?
Measurement cultural levels? Of life in an
institution established or ru I believe in
individual institutes municipality or county,
administered by the Institute, after
consultation with the Head of institution and
population committee, if established in the
Institute . Fund Committee administers the
population that used? Uses the funds in its
agreement with the Institute. If people in the
institute committee decides on the use? USE
Fund Head of the Department to the extent
authorized by municipality or county, by the
Institute manages, at the Institute directly
managed by the Ministry Head of the
Department.
(2) The cultural fund follows:
a) 50% of the net proceeds of auxiliary
management and institutional production
b) the payment received for work performed
within the education-work activities
c) the net proceeds of the cultural events
organized by the inhabitants (wards) Institute,
d) Voluntary contributions from people (wards)
the constitution, other persons and
organizations.
(3) Cultural Resources Fund shall be used? Ívají
úhraděnákladů to the cultural care of people
(wards) the constitution, if such costs from the
budget nelzeuhradit Institute. The cultural
resources of the Fund may býtnakoupeny
objects non-capital nature, which serve I
believe the development and constitutional
pomocnéhohospodářství production and
capital goods items, if you serve? Íkulturní care
residents (ward) department or their sports and
sportovníčinnosti.
15.
100
%
16. Signalizační pomůcka SYM-BLIK 80 %
17. Koupací lůž ko
50 %
18.
100
Nájezdové lyž iny pro vozíčkáře
%
Šikmá schodiš •ová ploš ina
§ 88
Committee of the population
II. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro
sluchově postiž ené občany
Název pomůcky
1. Víceúčelová pomůcka pro
sluchově 100 % nejvýš e
postiž ené děti
2. Signalizace bytového a
domovního zvonku včetně
instalace
3. Signalizace telefonního zvonku
4. Světelný nebo vibrační budík
5. Telefonní přístroj se zesílením
zvuku pro nedoslýchavé včetně
světelné indikace zvonění
6. Psací telefon pro neslyš ící
včetně světelné indikace
zvonění*)
7. Přídavná karta k osobnímu
počítači a programové
vybavení emulující psací
telefon pro neslyš ící*)
8. Fax**)
9. Faxmodemová karta k počítači
a programové vybavení
emulující fax**)
10. Videorekordér
11. Televizor s teletextem
Nejvyš š í
výš e
příspěvku (z
ceny)
100 nejvýš e
%
3000 Kč
100
%
Of retirement may participate in the
organization? Of life in an institution
svýmizástupci elected to the Committee of the
population.
Part of the second
Other special-purpose social care
Man? Elské and předman? Elské counseling
§ 89
(1) Man? Elské and předman? Elské clinic
performs tasks uvedenév § 9 and 10
(2) Man? Elské and předman? Elské
utvářetpříznivé family counseling help, man?
Elské, partner and interpersonal relationships
and remove jejichnaru? CONTRARY.
100
%
50 %
75 %
(3) To provide counseling, education and family
care, man? Elských, partner and interpersonal
relationships can be established deta? Ed
workplace? You man? Elských and předman?
Elských counseling.
75 %
§ 90
75 %
nejvýš e
7000 Kč
75 %
75 %
nejvýš e
7000 Kč
nejvýš e
50 %
7000 Kč
50 %
12. Doplnění stávajícího televizoru
o dekodér teletextu včetně
50 %
montáž e
13. Přenosná naslouchací souprava
s rádiovým nebo
75 %
infračerveným přenosem
Workers man? Elských and předman? Elských
counseling are required zachovávatmlčenlivost
of facts about them? learned in the course of
its business, With the exception of cases where
data is communicated to the facts with the
consent of people there? setýkají, or with the
consent of legal guardian of the person
deprived of kprávním capacity, or if they
stored? woman separately? tním
oznamovacípovinnost regulation.
§ 91
Man? Elské and předman? Elské counseling
cooperate in carrying out its úkolůzejména with
14. Přístroj k nácviku slyš ení
15. Bezdrátové zařízení umož ňující
poslech televizního přijímače
nebo jiného zdroje zvuku
16. Individuální přenosný
naslouchací přístroj (nejde o
elektronické sluchadlo)
17. Individuální indukční smyčka
18. Indikátor hlásek pro nácvik v
rodině
50 %
50 %
50 %
50 %
75 %
III. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro
zrakově postiž ené občany
Název pomůcky
1. Kancelářský psací stroj
2. Slepecký psací stroj
3. Magnetofon, diktafon
Čtecí přístroj pro nevidomé s
hmatovým výstupem
5. Digitální čtecí přístroj pro
nevidomé s hlasovým
výstupem
6. Kamerová zvětš ovací televizní
lupa
7. Digitální zvětš ovací televizní
lupa
8. Adaptér hlasového
syntetizátoru pro nevidomé
9. Programové vybavení pro
digitální zpracování obrazu
10. Tiskárna reliéfních znaků pro
nevidomé
11. Jehličková jednobarevná
tiskárna
12. Zařízení pro přenos digitálních
dat
13. Elektronický zápisník pro
nevidomé s hlasovým nebo
hmatovým výstupem
14. Elektronická komunikační
4.
Nejvyš š í
výš e
příspěvku (z
ceny)
50 %
100
%
100 nejvýš e
%
4500 Kč
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
municipalities, employment offices, and
healthcare? Kolskými facilities, courts
avědeckými and research institutes and
facilities, with professional associations? Eními,
sesdělovacími and other resources? Bod state
and independent, religious organizations and
associations icharitativními? eními.
Homes for mothers with children
§ 92
Homes for mothers with children provide single
mothers with young children and the
exceptional? lonely pregnant? Enami, which
found themselves in difficult? not the situation,
housing, educational and counseling care or
other social services? would especially help in
recruitment, placement of children in the
front? of skin and facilities in re? ?
measurement of their housing needs in
conjunction with accessories? APPLICABLE state
authorities. When you create the right
conditions can be taken as single fathers with
children.
§ 93
(1) When deciding on admission to a home for
mothers with children to determine
that? You?? e payment for accommodation and
basic care in accordance with separately? tního
legal předpisu.18)
(2) The termination of the stay at home for
mothers with children decides to get especially
if the mother (father) or a flat violation? Being
provided to the principles of civil repeatedly
show?? USE, as the case may be the authority
to initiate socio-legal protection to protect the
children gave I believe child care.
Separately? SPECIAL facility for foster care
50 %
100
%
§ 94 and? 100
vypu? quently
100
%
§ 101
100
Stations care services? Would be for children
pomůcka pro hluchoslepé
15. Kapesní kalkulátor s hlasovým
výstupem
16. Slepecké hodinky a budíky s
hlasovým nebo hmatovým
výstupem
17. Měřicí přístroje pro domácnost
s hlasovým nebo hmatovým
výstupem
18. Indikátor barev pro nevidomé
19. Elektronická orientační
pomůcka pro nevidomé a
hluchoslepé
20. Dvoukolo
%
100
%
50 %
50 %
100
%
100
%
50 %
Příloha č. 5 k vyhláš ce č. 182/1991 Sb.
(Příloha není zpracována v elektronické podobě)
Příloha č. 6 k vyhláš ce č. 182/1991 Sb.
Úhrady za dalš í služ by poskytované v domovech
- penzionech pro důchodce
Druh služ by
Výš e úhrady
I. a) Stravování
podle vyhláš ky
č. 83/1993 Sb., ve
znění pozdějš ích
předpisů
b) donáš ka nebo
dovoz oběda nebo
jiného teplého
jídla
až 17 Kč/úkon, denně
II. Praní a ž ehlení
a) v zařízení sociální ve výš i průměrných
péče
skutečných nákladů
stanovených jedenkrát
za rok
b) v jiném zařízení
ve výš i, kterou toto
zařízení pož aduje
Za poskytnutí této služ by se považ uje i použ ití
automatické pračky, je-li ve vybavení ústavu,
včetně pracích prostředků. Za zprostředkování
této služ by a za dopravu prádla se úhrada
nepož aduje.
III. a) Nákupy, nutné
pochůzky
b) doprovod na
až 30 Kč/úkon, denně
až 45 Kč/hod.
(1) Station care services? Would be for children
(hereinafter referred to as "station?) Are
designed for performance centered care
services? Would sell at the age of three years
from the completion of compulsory? School
attendance on them? Rodičenebo
others responsible for their education can not
care for a transitional period. Vestanicích with
children provides accommodation, meals,
health care, education, assistance in preparing
for? School classes, or that? accompaniment
to? kolynebo? School Dru? ins, which children
nav? těvují.
(2) The decision on the provision of services? Eb
be determined at the station, too? E payment
for these services? Would be added? the login I
believe the socio-economic circumstances of
families. You? E payment for nursing services
provided by operations? Would be determined
according to Annex 1, which is part of this
publication? Ky.
§ 102
Equipment for people who need separately?
SPECIAL help
(1) The facilities for citizens who potřebujízvlá?
SPECIAL help the village works to acquire and
consolidate the basic social, health, cultural and
social habits and assumptions prospolečenskou
integration of these citizens. For children and
youth? E prohloubeníjejich effect on education,
development of leisure activities, preparation
for future occupation and nazpůsob? Of life in
the family and society.
(2) In these facilities can be held
sociálnězdravotní courses, recreational or
educational summer camps and other I believe
skupinovéformy socio-educational activities for
these people.
(3) You? E payment in these facilities shall be
determined spřihlédnutím the socio-economic
situation of a citizen who needs separately?
Tnípomoc.
§ 103
lékařské vyš etření,
při vyřizování
úředních
zálež itostí apod.
IV. Úklid
Facilities for people socially maladjusted
podle velikosti a
vybavení obytné
jednotky a obtíž nosti
úklidu až 60 Kč/hod.
Příloha č. 7 k vyhláš ce č. 182/1991 Sb.
Zdravotní postiž ení podmiňující a vylučující
přijetí do ústavů
A. Zdravotní postiž ení podmiňující přijetí do
ústavů
1. Zdravotní stav, který odůvodňuje přijetí do
ústavů pro tělesně postiž enou mládež a tělesně
postiž ené dospělé občany, je dán předevš ím
poš kozením motorických funkcí v kterékoliv jejich
slož ce, které činí postiž eného částečně, převáž ně
nebo úplně bezmocným nebo nesoběstačným a
kde není těž š í postiž ení v psychické sféře.
Jde zejména o tyto stavy:
a) závaž né vrozené vady ortopedického
charakteru vyž adující použ ití zejména
slož itých ortopedických pomůcek,
b) závaž né vrozené vady a onemocnění
neurologického charakteru s větš ím deficitem
inervace, zejména motorické, v oblasti páteře,
končetin a svěračů,
c) závaž né vrozené a trvalé defekty a vady
chirurgického charakteru, operační léčbou
neovlivněné nebo již neovlivnitelné a
vyž adující speciální rež im oš etřování,
d) dědičná, systémová, metabolická a endokrinní
onemocnění s postiž ením ústrojí nervového se
značně omezenou funkcí, zčásti
korigovatelnou ortopedickými pomůckami,
e) stavy po úrazech nebo zánětech jakékoliv
etiologie ortopedického nebo neurologického
charakteru s těž š í anatomickou a funkční
poruchou, léčbou a rehabilitací již podstatněji
neovlivnitelnou, včetně imobility,
f) stavy po neurochirurgických a ortopedických
operačních zákrocích, zejména s motorickým
deficitem větš ího rozsahu, značně omezující
nebo znemož ňující sebeobsluhu, včetně
imobilních,
g) vrozené syndromy postihující několik systémů
(1) Citizens socially nepřizpůsobeným who are
without shelter I believe, is secured?? Being
provided accommodation in hostels especially
for their temporary stay.
(2) For the socially maladjusted citizens
nejsouschopni lead self-identity? Life and are
alone, they can be zřizovánazařízení asylum
type.
(3) You? E payment of these devices down to
spřihlédnutím socio-economic situation of
citizens socially nepřizpůsobeného.
§ 104
Clubs Retirement
(1) In clubs, pensioners secured?? Being
provided social, cultural and other leisure
activities for senior citizens, and you? Ce
handicapped? Enéobčany and provide them
with some services? It.
(2) Municipalities, organizations and citizens
can build clubs for pensioners association?
Ovata funds.
(3) Municipalities may contribute from their
own resources to the activities of the club for
pensioners.
(4) Remuneration Presidents administrations
pensioners clubs, or other citizens for the work
associated with heating, cleaning or jinépráce
associated with the operation of clubs,
pensioners secures the rozpočtovýchprostředků
other personal expenses.
§ 105
Separate dining room with kitchen for
pensioners
Separate dining room with kitchen provide
meals for the elderly pensioners who can not
otherwise secure boarding. If necessary, you
can specify gave I believe circuit boarders.
se značným ztíž ením sebeobsluhy.
2. Postiž ení, která odůvodňují přijetí do ústavů
pro smyslově postiž ené dospělé občany, jsou
taková postiž ení funkcí sensorických (předevš ím
zraku a sluchu), která způsobují značné omezení
nebo ztrátu orientace a běž ného dorozumívání;
tím činí postiž eného zpravidla závislým na pomoci
jiné osoby při některých nezbytných ž ivotních
úkonech.
3. Postiž ení, která odůvodňují přijetí do ústavů
pro mentálně postiž enou mládež a mentálně
postiž ené dospělé občany, jsou taková, která
způsobují omezení nebo ztrátu vzdělavatelnosti,
popřípadě vychovatelnosti a vyž adují pomoc,
zejména dohled jiné osoby, při některých hlavních
nebo nezbytných ž ivotních úkonech.
4. Postiž ení, které odůvodňují přijetí do ústavů
pro chronické alkoholiky a toxikomany, jsou
biopsychosociální postiž ení takového rozsahu, ž e
tyto osoby vyž adují pomoc a dohled jiné osoby.
Do těchto ústavů lze přijmout občany jen na
doporučení odborného lékaře - psychiatra.
5. Postiž ení, která odůvodňují přijetí do ústavů
pro chronické psychotiky a psychopaty, jsou
postiž ení, která podstatně omezují nebo zcela
znemož ňují ž ivot postiž eného v domácím
prostředí, a takto postiž ené osoby vyž adují
pomoc a dohled jiné osoby. Do těchto ústavů lze
přijmout občany jen na doporučení odborného
lékaře - psychiatra.
B. Zdravotní postiž ení vylučující přijetí do ústavů
1. Do ústavů pro tělesně, smyslově nebo mentálně
postiž ené nelze přijmout takové občany, kteří sice
podmínky pro přijetí splňují, avš ak v době přijetí
vyž aduje jejich zdravotní stav léčení v lůž kovém
zařízení, a dále občany trpící těmito zdravotními
potíž emi:
a) infekční a parazitární choroby vš ech druhů a
stadií, při kterých nemocný můž e být zdrojem
onemocnění,
b) tuberkulóza, s výjimkou stadií P III a M III a
dalš ích stabilizovaných a inaktivních forem;
potvrzení vydá odborný lékař přísluš ného
zdravotnického zařízení,
c) pohlavní choroby v akutním stadiu, v
chronickém stadiu jen na základě vyjádření
odborného lékaře přísluš ného zdravotnického
zařízení,
d) psychóza a psychické poruchy, při nichž
nemocný můž e ohrozit sebe i druhé,
§ 106
Equipment care services? For the elderly, and
you? Cezdravotně affected? USES citizens
(1) Equipment care services? Would
pobytstarých day people set up within the care
services? By (domovinky) are determined by
Prostar and you? Ce handicapped? USES
citizens who need help pečovatelskéslu?
It. These facilities shall be adopted by people
with partial or omezenýmifyzickými psychic
abilities who? And will not be disturbed? Ovata
společnésou? USE it. Upon receipt of a citizen
to a facility for day stay old občanůse care
services? Even in his home provides a rarely
and it osamělýmosobám. The facilities for the
elderly day stay is granted in pracovníchdnech
during working hours boarding and
care. Adopted by the citizens
vytvářejípodmínky for their leisure activities.
(2) In the center of personal hygiene are
příjemcůmpečovatelské services? Would
provide health care.
(3) Laundry care services? Would praníprádla
are intended for recipients of care services? It.
§ 107
The activities and operation of targeted social
care facilities listed in § 89 and? 93 and in § 101
and? 106 is carried out according to operating
guidelines issued by the founder equipment.
PART FIVE
cancel? woman
PART? ESTA
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
§ 111
cancel? en
§ 112
respektive jeho chování znemož ňuje souž ití s
kolektivem,
e) chronický alkoholismus a jiné závaž né
toxikomanie, pokud nedoš lo k likvidaci
návyku, což musí být dolož eno potvrzením
přísluš ného odborného lékaře-psychiatra, při
respektování lhůt stanovených pokynem
hlavního odborníka-psychiatra Ministerstva
zdravotnictví České republiky.
Osoby trpící zdravotními postiž eními a
chorobami, které podstatně omezují schopnost
pohybu a sebeobsluhy, lze přijímat na
oš etřovatelská oddělení těchto ústavů.
2. Do ústavů pro chronické alkoholiky a
toxikomany a ústavů pro chronické psychotiky a
psychopaty nelze přijmout občany, kteří sice
podmínky pro přijetí splňují, avš ak v době přijetí
vyž aduje jejich zdravotní stav léčení v lůž kovém
zdravotnickém zařízení, a dále pak občany trpící
těmito zdravotními postiž eními:
a) infekční a parazitární choroby vš ech druhů a
stadií, při kterých nemocný můž e být zdrojem
onemocnění,
b) tuberkulóza, s výjimkou stadií P III a M III a
dalš ích stabilizovaných a inaktivních forem;
potvrzení vydá odborný lékař přísluš ného
zdravotnického zařízení,
c) pohlavní choroby v akutním stadiu, v
chronickém stadiu jen na základě vyjádření
odborného lékaře přísluš ného zdravotnického
zařízení.
Osoby trpící zdravotními postiž eními a
chorobami, které podstatně omezují schopnost
pohybu a sebeobsluhy, lze přijímat na
oš etřovatelská oddělení těchto ústavů.
3. Do domovů důchodců nelze přijmout občany,
jejichž zdravotní stav vyž aduje léčení a trvalé
odborné oš etřování v lůž kovém zdravotnickém
zařízení, a dále pak občany trpící těmito
zdravotními postiž eními:
a) infekční a parazitární choroby vš ech druhů a
stadií, při kterých nemocný můž e být zdrojem
onemocnění,
b) tuberkulóza, s výjimkou stadií P III a M III a
dalš ích stabilizovaných a inaktivních forem;
potvrzení vydá přísluš ný odborný lékař
přísluš ného zdravotnického zařízení,
c) pohlavní choroby v akutním stadiu; v
chronickém stadiu jen na základě vyjádření
In proceedings to provide separately? Tního
cash? Itého dávkypodle material contribution
or § 35 of the Decree? Ky č.152/1988 Coll.
Which was the effective date of this
publication? Kypravomocně completed,
proceed under the existing regulations.
§ 113
The rights and obligations under § 121 decree?
Ky No. 152/1988 Coll. Dnemúčinnosti incurred
prior to this publication? Ky, are governed by
existing regulations.
§ 114
Cancel? TO, the
First Decree? to and the Ministry of Health and
Social Affairs of the Czech Socialist Republic No.
152/1988 Coll., implementing the Social
Security Act and the Act of the Czech National
Council Authorities of the Czech Socialist
Republic in social security, as amended by
Decree? ek No. 141/1990 Coll. No. 267/1990
Coll. No. 317/1990 Coll. and No. 352/1990 Coll.
Second with jurisdiction for the Czech Republic,
§ 107 and 108 of the Decree? ky Federal
Ministry of Labour and Social Affairs No.
149/1988 Coll., implementing the Social
Security Act.
§ 115
This publication? To and take effect on
publication? Measurements. (Editors note: ie
on May 27, 1991)
The effectiveness of amendments and
transitional provisions:
regulation came into effect
date of transition
provision
Act No. 482/1991 Coll. 29th November 1991
Act No. 582/1991 Coll. First January 1992
Decree? Ka No. 28/1993 Coll. First January 1993
Decree? Ka No. 137/1994 Coll. First July 1994
(With the exception of
Article 1, section 1,
odborného lékaře přísluš ného zdravotnického
zařízení, které nesmí být v rozporu s předpisy
hygienické služ by,
d) psychózy a psychické poruchy, při nichž
nemocný můž e ohrozit sebe i druhé,
respektive jeho chování znemož ňuje klidné
souž ití v kolektivu,
e) chronický alkoholismus a jiné závaž né
toxikomanie, pokud nedoš lo k likvidaci návyku
a chování občana znemož ňuje klidné souž ití v
kolektivu. Potvrzení vydá odborný lékařpsychiatr přísluš ného zdravotnického zařízení,
při respektování lhůt stanovených pokynem
hlavního odborníka-psychiatra Ministerstva
zdravotnictví České republiky,
f) imbecilita a idiocie.
4. Pokud není v ústavech sociální péče - domově
důchodců zřízeno oš etřovatelské oddělení, nelze
do ústavů sociální péče - domovů důchodců
přijímat osoby trpící těmito zdravotními
postiž eními:
a) zhoubné novotvary vš ech typů a lokalizací,
pokud nebylo po komplexní léčbě dosaž eno
remise, a v době uvaž ovaného příjmu do
domova důchodců byly zjiš těny metastázy,
b) diabetes mellitus nekompenzovatelný
standardní dietou a běž nými perorálními léky
nebo inzulinem a při současném výskytu
komplikací,
c) roztrouš ená mozkomíš ní skleróza, nebylo-li
komplexní léčbou dosaž eno dlouhodobé
remise, nebo nejde-li o stabilizovanou formu;
potvrzení vydá přednosta neurologického
oddělení přísluš ného zdravotnického
zařízení,
d) degenerativní nervové nemoci (amyotrofická
laterální skleróza, bulbální paralýza, spinální
heredoataxie, progresivní mozková a
mozečková atrofie apod.), nebylo-li
komplexní léčbou dosaž eno dlouhodobé
remise nebo nejde-li o stabilizovanou formu.
Potvrzení vydá přednosta neurologického
oddělení přísluš ného zdravotnického
zařízení,
e) choroby srdeční ve stadiu dekompenzace
spojené s výrazným omezením hybnosti a
sebeobsluhy,
f) těž ké trofické změny na končetinách cévního
původu a ischematické změny na končetinách
which became effective
on 29 June 1994),
Constitutional
Court No. 72/1995 Coll. First October 1995
Decree? Ka No 206/1995 Coll. First October
1995
(With the exception of Article I
Sections 2, 3, 5, 7
and? 10, 15,
39, 49 and 57,
which come into effect
on 1 January 1996),
Decree? Ka No. 264/1996 Coll. First November
1996
Decree? Ka No. 138/1997 Coll. First July 1997
(With the exception of Article I, section 5,
which takes effect
on 1 January 1998),
Decree? Ka No. 139/1998 Coll. First July 1998
Constitutional
Court No. 312/1998 Coll. 31st December 1998
Decree? Ka No. 320/1999 Coll. First January
2000
Decree? Ka No. 73/2000 Coll. First April 2000
(With the exception of Article I, sections 7 and
11,
which come into effect
on 1 July 2000),
Decree? Ka No. 72/2001 Coll. First March 2001
Decree? Ka No. 552/2002 Coll. First January
2003
Decree? Ka No 365/2004 Coll. First July 2004
Decree? Ka No 506/2005 Coll. First January
2006.
Appendix No. 1 to the publication? Ce No.
182/1991 Coll.
Payment for acts of care services? Would
a) acts in payment for families with children
b) compensation for acts for you? ce
handicapped? USES citizens and old citizens
The highest? I believe the amount of CZK
a)
b)
Acts which are secured necessary? Life needs
First total including bath wash hair in the
interní léčbou již neovlivnitelné a v
gangrenózním stadiu,
g) selhávání dýchacích funkcí jakéhokoliv
původu spojené s výrazným omezením
hybnosti a sebeobsluhy,
h) chronická onemocnění jater ve stadiu
dekompenzace,
ch) chronická onemocnění ledvin ve stadiu
selhání,
chronické fistulující osteomyelitidy jakékoliv
i)
etiologie,
j) ireparabilní stavy po zlomeninách a luxacích,
zejména dolních končetin a páteře s těž š ím
omezením hybnosti,
k) stavy po amputacích s těž š ím omezením
nebo znemož něním pohybu, při kterých
nelze počítat s noš ením protézy, respektive
soběstačností s pomocí berlí nebo ovládáním
vozíku pro invalidy,
postiž ení lokomočního aparátu jakéhokoliv
původu s těž š ím anatomickým a funkčním
l)
omezením a se značným ztíž ením
sebeobsluhy,
m) stavy po poranění nebo operacích mozku,
míchy, páteře, s trvalou poruchou hybnosti,
která značně omezuje sebeobsluhu,
n) postiž ení smyslových funkcí, zejména zraku a
sluchu, která způsobují značné omezení nebo
ztrátu orientace nebo běž ného
dorozumívání.
5. Dementní osoby lze přijímat do ústavů sociální
péče - domovů důchodců v případech, kdy je při
ústavu zřízeno oš etřovatelské oddělení pro tyto
osoby.
6. Bacilonosiče lze přijmout do domova důchodců,
jsou-li v něm vytvořeny podmínky pož adované
hygienickou služ bou, o čemž musí být pořízen
zápis, který se připojí k dokumentaci ž adatele pro
umístění do domova důchodců.
7. Pro přijetí do domova-penziónů pro důchodce
platí stejná kritéria jako pro přijetí do domova
důchodců, přičemž nelze do něho přijmout
občana, jehož zdravotní stav trvale vyž aduje
oš etření a obsluhu jinou osobou.
recipient household
0
0
Second total bath including washing hair in the
center of personal hygiene
0
0
He? S operations:
Third ment?? no acts of personal hygiene, help
with dressing, help to move the wheelchair or
lu? ko assistance in use? USE toilet
25/úkon, daily
25/úkon, daily
4th straightforward? etřovatelské acts
15/denně
15/denně
5th Don? height or import lunch or other hot
meals, help with administration of food and
drink
17/úkon, daily
17/úkon, daily
6th Don? ka coal and wood - a ka? breathes 15
kg? típání and stacking wood - a ka? breathes
15 kg
25/úkon, daily
25/úkon, daily
7th shopping, errands need
30/úkon, daily
30/úkon, daily
8th Don? height of water, heating stoves and
delivery of ash, or? CLEANING stove
20/úkon, daily
20/úkon, daily
9th work related to sustain? enhanced
household
60/hod.
60/hod.
10th Preparation and cooking breakfast or
lunch or dinner or snacks
40/hod.
40/hod.
11th accompaniment to you? etření,
accompanying children to the front? kolního
device? or wheels? Kola equipment, support
into employment, support for short-stay away
from home, help with daily cultural, leisure,
educational or work activities
45/hod.
45/hod.
12th small washing underwear, including
detergents? ehlení and possibly minor
adjustments
50/kg
50/kg
13th educational work with children
50/hod.
does the
14th supervision you? ce handicapped? may
reasonably Child by 6 to 22 hours
45/hod.
does the
15th about? etření feet (pedicure), massage?,
Water Waves, hair trimming
does the
80/úkon
16th guiding services? even for completely or
practically blind you to the medical? etření,
when dealing with official Zale? complexity
40/hod.
40/hod.
17th interpreting services? even for a bear?
Measuring the visitors? těvě doctor when
dealing with official Zale? complexity
does the
80/hod.
18th supervision of adult citizens from 6 to 22
hours
does the
50/hod.
19th night service? BA from 22 to 6 hours
a) associated with the mo? sleep wear
90/úkon
90/úkon
b) associated with the implementation of
simple? etřovatelských operations
150/úkon
150/úkon
20th extraordinary acts
a) large laundry washing, very soiled laundry in
the center of personal hygiene or in the laundry
care services? by including detergents and you?
ehlení or minor modifications
90/kg
90/kg
b) a large apartment cleaning, cleaning up after
painting, washing windows, cleaning of
common areas of the house, etc.
100/hod.
100/hod.
Annex No. 2 to the publication? Ce No.
182/1991 Coll.
(Attachment is not processed in electronic
form)
Annex No. 3 to the publication? Ce No.
182/1991 Coll.
Extra benefits for you? Ce handicapped? USES
citizens
First The extraordinary benefits of the first
degree (TP card):
a) a claim into place to seat on public transport
for regular public transport passengers in
addition to buses and trains in them? seating
position is bound to purchase seat reservations,
b) a claim for priority in processing their
personal Zale? complexity, you? If this requires
negotiations del? more waiting, especially bays
for a personal hearing Zale? complexity to tell?
being provided purchase in stores or provision
of paid services ? eb neither? etření and you?
etření in healthcare facilities.
Second Exceptional benefits II. degree (ZTP)
a) the benefits referred to in paragraph 1,
b) be entitled to free transportation on
scheduled flights a local public passenger
transport (trams, trolley buses, buses, metro)
c) 75% discount fares in second class passenger
wagon train and express train in the national
transport and 75% off the regular national bus
routes.
Third Exceptional benefits III. degree (ZTP / P):
a) the benefits referred to in points 1 and 2,
b) be entitled to free public transport guide to
public transportation on a scheduled domestic
passenger public transport
c) totally or practically blind are entitled to free
transport guide dog if it is accompanied by a
guide.
4th Furthermore, he? Be Dr E? Itelům ZTP and
ZTP / P given half off admission to theater
performances, film screenings, concerts and
other cultural and sports events. In providing
discounts dr? Itelům ZTP / P provides half off
admission and their guides.
Annex No. 4 to the Decree? Ce No. 182/1991
Coll.
Rehabilitation and aids for you? Ce
handicapped? USES citizens
Name of equipment
The highest?? You?? E Post
I. Rehabilitation and aids for the physically
affected? USES citizens
First Pointing device for bed
100%
off
Second Reversing bed
50%
Third Water lift the tub
50%
4th vypu? Teno
5th Portable toilets
100%
6th Typewriter keyboard with a special
50%
7th Motorised wheelchair
50%
8th ? Idle on electric power
50%
9th Portable ramp (wheelchair)
100%
10th Lifting equipment on the roof of the
trolley car
100%
11th Facilities for wheelchair users to move the
car
100%
12th Individual car modifications
100%
13th vypu? Teno
14th Wheelset
50%
15th ? Ikmá stair?? Oic PLO? Ina
100%
16th Signaling utility SYM-BLIK
80%
17th Bathing lu? Com
50%
18th Inertia ly? Ins for wheelchair users
100%
II. Rehabilitation and compensation for hearing
aids affected? USES citizens
Name of equipment
The highest?? You?? E contribution (off)
First Multi-purpose tool for hearing not
exceeding 100%? E affected? USES children
100%
not exceeding? e 3000 CZK
Second Signalling and residential doorbell
including installation
100%
Third Signalling telephone bell
100%
4th Light or vibration alarm
50%
5th Telephone with amplification hearing aids
including audio light indication ringing
75%
not exceeding? e 7000 CZK
6th Writing for bore phone? Measuring light
indication including ringing *)
75%
7th Additional cards for personal computers
and writing software that emulates the phone
for bore? Measuring *)
75%
8th Fax **)
75%
9th Faxmodemová card to the computer and
software emulating a fax **)
75%
10th Video recorder
50%
not exceeding? e 7000 CZK
11th TV with teletext
50%
not exceeding? e 7000 CZK
12th Adding to an existing TV teletext decoder
including assembly? E
50%
13th Portable Hearing Aid kit with radio or
infrared
75%
14th The apparatus for practicing hear?
Measurement
50%
15th Wireless devices allow? Discriminatory
listening to TV or other audio source
50%
16th Individual portable listening device (not
the electronic hearing aid)
50%
17th Individual induction loop
50%
18th The indicator for voice training in the
family
75%
III. Rehabilitation and aids for the visually
affected? USES citizens
Name of equipment
The highest?? You?? E contribution (off)
First Office Typewriter
50%
Second Blind Typewriter
100%
Third Cassette Player, Voice Recorder
100%
not exceeding? e 4500 CZK
4th Reading device for the blind tactile output
100%
5th The digital reading device for blind people
with voice output
100%
6th Camera to enlarge? Ovation television
magnifier
100%
7th Digital to enlarge? Ovation television
magnifier
100%
8th Adapter speech synthesizers for the blind
100%
9th Software for digital image processing
100%
10th Printer embossed characters for the blind
100%
11th Dot matrix printer monochrome
50%
12th Equipment for transmission of digital data
100%
13th Electronic notebook for the blind with
voice or tactile output
100%
14th Electronic communication aid for deafblind
100%
15th Pocket calculator with speech output
100%
16th Braille watches and alarm clocks with
voice or tactile output
50%
17th Measuring household appliances with
voice or tactile output
50%
18th The indicator color blind
100%
19th Electronic orientation aid for blind and
deaf-blind
100%
20th Wheelset
50%
Annex No. 5 to the publication? Ce No.
182/1991 Coll.
(Attachment is not processed in electronic
form)
Annex No. 6 to the publication? Ce No.
182/1991 Coll.
Payments made for? S services? Be provided in
homes - boarding houses for pensioners
Type of service? Would you? E payment
I. a) Board by decree? Ky No. 83/1993 Coll., As
amended? Their regulations
b) don? height or import lunch or other meals
and warm? 17 CZK / operation, daily
II. Washing and? Ehlení
a) in social care facilities in the profit? and
average actual costs set annually
b) in another facility in the profit? and that this
device for? requires
In providing this service? Be considered? Being
provided and used? USE automatic washing
machine, if the equipment of the Institute,
including detergents. In this mediation
services? Would transport and laundry,
reimbursement Had not? Requires.
III. a) Shopping, errands and need? 30 CZK /
operation, daily
b) the medical escort you? etření, when
dealing with official Zale? complexity and so
on? 45 CZK / hour.
IV. Cleaning equipment and the size of
residential units and difficult? EXTREME and
cleaning? 60 CZK / hour.
Annex No. 7 to the publication? Ce No.
182/1991 Coll.
Health affected? Measurement conditioning
and exclusive admission to institutions
A health affected? Measurement conditional
admission to institutions
First Medical condition that justifies admission
to institutions for the physically affected? The
reasonable youth? and physically affected?
USES adult population, is given by FIRST?
COMES after? kozením motor function in any of
their composition? tion, which is affected?
rubbed some, predominantly? them or
completely helpless or nesoběstačným and
where you are not ? I believe affected?
measurement in the psychological sphere.
In particular the following conditions:
a) the seriousness of?? No birth defects
orthopedic character you? adující use? USE
particular composition? itých orthopedic aids
b) the seriousness of?? No birth defects and
neurological disorders character with
sentences? COMES deficient innervation,
mainly motor, in the spine, extremities and
sphincters,
c) the seriousness of?? no permanent defects
and congenital defects and surgical nature,
surgical treatment or unaffected? and not be
influenced you? adující special re? about them?
etřování,
d) hereditary, systemic, metabolic and
endocrine diseases with affected? ením
nervous system is very limited functions,
partially correctable orthopedic aids,
e) conditions after injury or inflammation of
any etiology orthopedic or neurological nature
with you? I believe the anatomical and
functional impairment, treatment and
rehabilitation of it? substantially tamper-proof,
including immobility,
f) conditions after neurosurgical and orthopedic
surgeries, especially with motor deficit
sentences? IHO extent or greatly restricting the
harvest? discriminatory self-care, including
immobile,
g) congenital syndromes affecting multiple
systems with considerable ZTI? ením selfservice.
Second Affected? Measurement to justify
admission to an institution for the senses
affected? USES adult citizens, are those
affected? Measurement sensory functions
(FIRST? FIRST sight and hearing) that causes a
significant reduction or loss of the memory and
orientation? DIRECTION communication , thus
is affected? rubbed usually dependent on the
assistance of another person in certain
essential? Life operations.
Third Affected? Measurement to justify
admission to an institution for the mentally
affected? The reasonable youth? and mentally
affected? USES adult citizens, are those which
cause the reduction or loss vzdělavatelnosti or
vychovatelnosti and you? requires assistance,
particularly in the supervision of another
person in some major or necessary? Life
operations.
4th Affected? Measurement to justify
admission to an institution for chronic
alcoholics and drug addicts are affected
biopsychosocial? Measurement of such an
extent? You email these people? Requires
assistance and supervision of another
person. These institutions may be accepted
only on the recommendation of the citizens a
specialist - a psychiatrist.
5th Affected? Measurement to justify
admission to an institution for chronic
psychotics and psychopaths are affected?
Measurement that substantially reduce or
completely the harvest? Ňují? Life affected?
Rubbed at home, and thus affected? USES
person you ? requires assistance and
supervision of another person. These
institutions may be accepted only on the
recommendation of the citizens a specialist - a
psychiatrist.
B. Health affected? Measurement excluding
admission to institutions
First The institutions for the physically,
sensorially, or mentally affected? USES can not
accept such people who do meet the conditions
for acceptance, and? And at the time when
you? Their medical condition requires
treatment in Lu? Flash photography equipment,
and people suffering these health sweats? emi:
a) infectious and parasitic disease? all types and
stages, in which ill winnings? e be a source of
disease
b) tuberculosis, with the exception of P stages
III and M III and gave? their stable and inactive
forms, certificates issued by a specialist
accessories? DIRECTION medical devices
c) venereal disease in the acute stage, in the
chronic stage, only the expression of a specialist
accessories? DIRECTION medical devices
d) psychosis and mental disorders at them? ill
winnings? e endanger themselves and others,
his behavior or the harvest? ňuje SOU? USE
with the team,
e) alcoholism and chronic shortages,?? no
addiction, if deficiencies? lo the destruction of
addiction, what? must be dolo? eno
confirmation accessories? DIRECTION expert
physician-psychiatrist, while respecting the
deadlines set instruction main expertpsychiatrist Ministry of Health of the Czech
Republic.
Persons suffering from disabilities? Eními and
disease, which substantially restrict the ability
of movement and self-care, can be received on
the? Etřovatelská separation between these
institutes.
Second The institutes for chronic alcoholics and
drug addicts and institutes for chronic
psychotics and psychopaths can not accept
people who do meet the conditions for
acceptance, and? And at the time when you?
Their medical condition requires treatment in
Lu? Flash photography medical devices,
and Then people suffering from these
disabilities? eními:
a) infectious and parasitic disease? all types and
stages, in which ill winnings? e be a source of
disease
b) tuberculosis, with the exception of P stages
III and M III and gave? their stable and inactive
forms, certificates issued by a specialist
accessories? DIRECTION medical devices
c) venereal disease in the acute stage, in the
chronic stage, only the expression of a specialist
accessories? DIRECTION medical devices.
Persons suffering from disabilities? Eními and
disease, which substantially restrict the ability
of movement and self-care, can be received on
the? Etřovatelská separation between these
institutes.
Third The retirement homes can not accept
people, their? health you? requires continuous
treatment and a specialist? etřování in Lu? flash
photography clinic, and then people suffering
from these disabilities? eními:
a) infectious and parasitic disease? all types and
stages, in which ill winnings? e be a source of
disease
b) tuberculosis, with the exception of P stages
III and M III and gave? their stable and inactive
forms; confirmation issue accessories? NAL
specialist accessories? DIRECTION medical
devices
c) venereal disease in the acute stage, in the
chronic stage, only the expression of a specialist
accessories? DIRECTION medical device that
may not be in contravention of health services?
would
d) psychosis and mental disorders at them? ill
winnings? e endanger themselves and others,
his behavior or the harvest? ňuje quiet SOU?
USE in a team,
e) alcoholism and chronic shortages,?? no
addiction, if deficiencies? lo disposal habits and
behavior of a citizen of the harvest? ňuje quiet
SOU? USE in a team.Confirmation issued by a
specialist psychiatrist-accessories? DIRECTION
medical facilities, while respecting the
deadlines set instruction main expertpsychiatrist Ministry of Health of the Czech
Republic,
f) the imbecility and idiocy.
4th Unless the social care institutions established a retirement home? Etřovatelské
department, not in social care institutions Retirement homes accept people with these
disabilities? Eními:
a) malignant neoplasms? all types and
localizations, if not a comprehensive treatment
achieved? eno remission, and during uva?
ovaného income into a retirement home were
identified? quently metastasis
b) diabetes mellitus by diet and standard
nekompenzovatelný ment? APPLICABLE oral
drugs or insulin, and while the incidence of
complications,
c) scattered? Measured mozkomí? it Sclerosis,
unless a comprehensive treatment achieved?
eno long-term remission, or unless it is a stable
form; certificate issued neurological
department head accessories? DIRECTION
medical devices
d) the degenerative nerve disease (amyotrophic
lateral sclerosis, bulbální paralysis, spinal
heredoataxie, progressive cerebellar atrophy
and cerebral, etc.), unless a comprehensive
treatment achieved? eno long-term remission
or if it is not a stable form. Confirm issue of
Neurology Department Head accessories?
DIRECTION medical devices
e) Heart Disease stage decompensation
associated with significantly reduced mobility
and self-care,
f) you? IC trophic changes on the limbs of
vascular origin and ischematické changes to the
internal management of her legs? and not be
influenced in gangrenózním stage
g) failure of any origin, respiratory function
associated with significant reduction of
momentum and self-care,
h), chronic liver disease in the stage of
decompensation,
ch), chronic kidney disease stage failure
i) chronic osteomyelitis fistulující any etiology,
j) ireparabilní conditions after fractures and
luxation, especially the legs and spine with
you?? COMES momentum constraints,
k) states after amputations with you?? COMES
limits or the harvest? not move, where you can
not expect no? ením prosthesis, or selfsufficiency with the help of crutches or a
wheelchair control,
l) affected? lokomočního measurement
apparatus of any origin with you?? COMES
anatomical and functional limitations and
considerable plumbing? ením self-care,
m) conditions after injury or surgery of the
brain, spinal cord, spine, with a permanent
mobility impairment that substantially limits
self-care,
n) affected? measurement of sensory functions,
especially sight and hearing, which leads to
substantial reduction or loss of orientation or
running? DIRECTION communication.
5th Demented person can receive in social care
institutions - Retirement homes in cases where
the Constitution established the? Etřovatelské
department for these people.
6th Vectors can be taken to a retirement home
when it created the conditions? Desired
sanitation services? Bou what? must be drawn
entry that connects to the documentation?
Applicants for placement in a nursing home.
7th For admission to the home-pensions for
retirees, the same as the criteria for admission
to the nursing home, price? him not to accept a
citizen's? health permanently you? requires
about? etření and operation by another person.

Podobné dokumenty

Dotace pro malé podniky

Dotace pro malé podniky . Příjemcedotace je povinen zabezpečít zachováníprojektu po dobu nejméně3 |et jeho realizace od data ukončení . Pří|ohy potřebné kpodání p|né žádosti: projektová dokumentace, potvrzení o souIadu s ...

Více

programy pojišťoven

programy pojišťoven kredit je možné čerpat pouze prostřednictvím speciálního formuláře Žádosti o čerpání kreditu pro maminky a novorozence, který je k dispozici ZDE kredit je určen pro klientky, kterým se v roce 2012 ...

Více

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění dobrovolný pracovník poskytovat pečovatelskou službu, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, kdy přestal být dobrovolným pracovníkem pečovatelské služby,

Více

Stáhnout toto číslo (formát: PDF, velikost: 18.81MB)

Stáhnout toto číslo (formát: PDF, velikost: 18.81MB) je obou službou, objektů kterou pro generaci svýchnabízí, dětí ve zprostředkování vyřešení snaze zachovatúčinného jim prostředí nakonfliktu, Praze 6 který je spojený s trestnou činností. Albin Grou...

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj chodníku kolem rybníku Aman na letošní rok. Dále hospodaření obce vylepšilo získání dotace na rekonstrukci hřiště u ZŠ, na protipovodňová opatření, ale i že loňské daňové příjmy byly naplněny, doko...

Více

Zážitky - Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR

Zážitky - Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR o mediaci a rozebírá vybrané zákonné předpoklady fungování mediace, hlavně povinnost mlčenlivosti mediátora, sporných stran a ochranu důvěrnosti mediace. Samostatná kapitola je věnována závěrům zah...

Více