výroční zpráva 2008 / annual report 2008

Komentáře

Transkript

výroční zpráva 2008 / annual report 2008
výroční zpráva 2008 / annual report 2008

Obsah / Content
Třicet let Nadace Charty 77 / 30-year anniversary of Charta 77 Foundation
Patnáct let Konta BARIÉRY / Fifteen-Year Anniversary of the Barrier Account
2
4
1/ Konto BARIÉRY / Barriers Account
7
Konto BARIÉRY / Barriers Account
Nový start / A New Start
Pohlednice a kalendáře Konta BARIÉRY / Picture Postcards and Calendars of the Barriers Account
Sport bez bariér / Sport without Barriers
Nadační investiční fond / Foundation Investment Fund
8
20
21
23
25
2/ Aukce / Auctions
27
9. aukční salon výtvarníků pro Konto BARIÉRY / 9th Artists’ Auction and Exhibition for the Barriers Account
Mimořádná aukce obrazů darovaných společností ČEZ, a.s. – 2.část /
Special Auction of Artwork Donated by ČEZ, a.s. – 2nd Part
28
30
3/ Fondy Konta BARIÉRY / Barriers Account Funds
Jiří Anderle
Variace na renesanční téma (Polaiolo), varianta
s kresbou 1/1, 2005, 65 x 48 cm, lept
Variations on a Renaissance theme (Polaiolo),
variation with drawing 1/1, 2005, 65 x 48 cm, etching
Veronika Palečková
Malá násobilka, 2005, 80 x 90 cm, akryl na plátně
Multiplication table, 2005, 80 x 90 cm, acrylic on canvas
Fond RWE / The RWE Fund
Kiml The Globus Fund FondVáclav
Globus /
Zahrádky,
1987, 21 x 18 cm, barevný lept
TIPFOND / TIPFOND
Gardens, 1987, 21 x 18 cm, color etching
Fond SKANSKA / SKANSKA Fund Fond ŠANCE / The CHANCE Fund Fond Delphi / The Delphi Fund Fond FORTUNA / The FORTUNA Fund Podporují nás / Our Supporters
33
34
36
38
38
39
40
41
42
Zdeněk Sýkora
11 linií, 2008, 70 x 70 cm, serigrafie
11 lines, 2008, 70 x 70, serigraph
4/ Počítače proti bariérám / PCs Against Barriers
48
5/ Zdravotnické projekty / Health Projects
55
6/ Ceny / Prizes
60
7/ Malé projekty / Minor Projects
68
8/ Finanční část / Financial Section 72
Michal Gabriel
Tři zvířata, 2005, 50 x 36 cm, litografie
Three animals, 2005, 50 x 36 cm, lithograph
Pavel Sukdolák
Osudí, nedatováno, 72 x 54 cm, barevný lept
Wheel of fortune, undated, 72 x 54 cm, color etching
46
Počítače proti bariérám / PCs Against Barriers
Spolupráce Konta BARIÉRY se společností REMA Systém a.s. /
Cooperation between the Barriers Account and REMA Systém a.s.
Microsoft Zaměstnavatel bez bariér 2008 / Microsoft Employer Without Barriers 2008
Burza práce / Job Fair
51
51
52
Konto MÍŠA / The MÍŠA Account
Norské fondy / Norwegian Funds
56
58
ena Jaroslava Seiferta / Jaroslav Seifert Prize
C
Cena Toma Stopparda / Tom Stoppard Prize
Cena Františka Kriegla / František Kriegel Prize
Cena Josefa Vavrouška / Josef Vavroušek Prize
62
64
65
66
alé projekty / Minor Projects
M
Dům čtyř múz / House of the Four Muses Kulturní fond / Culture Fund Fond lidských práv / Human Rights Fund Fond Elekta / Fond Elekta Poskytnuté příspěvky / Fund Payments Released
Sponzorské dary a granty / Sponsor Gifts and Grants
Hodnoty darů výtvarníků a ostatních dárců pro 9. aukci /
Value of Artists’ and other Donors’ Donations for the 9th Auction Show
Grantová pravidla NIF / NIF Grant Rules
Zpráva auditora (NIF) / Auditor’s Report (NIF)
Finanční
/ Financial Economy
Milanhospodaření
Chabera
Onaauditora
a ty druhé,/ 2008,
80 x 80
cm, akryl a olej na plátně
Zpráva
Auditor’s
Report
She an the
others,
2008, 80 x 80
cm, acrylic and oil on canvas
Statutární
orgány
/ Statutory
Bodies
Kontakty / Contacts
Poděkování sponzorům / Sponsors Acknowlegement
Annual Report 2008
70
70
70
71
71
74
80
84
89
90
91
Stanislav Kolíbal
Dvě kružnice a trojúhelník, 2008, 63 x 61 cm, dřevo, tmel,
92železo
Two circler and a triangle, 2008, 63 x 61 cm, wood, putty,
94iron
95
96

1
Třicet let Nadace Charty 77 /
30-year anniversary of Charta 77 Foundation
Před třiceti lety, v prosinci 1978, byla ve Stockholmu založena Nadace Charty 77.
Thirty years ago, in December 1978, the Charta 77 Foundation in
Stockholm was founded.
systematicky vyvolával, začala nést ovoce. Začaly přicházet četné příspěvky od jednotlivců a organizací.
began to bear fruit – donations from individuals and organizations began to fill our postal bank account.
Od zveřejnění prohlášení Charty 77 v lednu 1977 a po
represích, které vůči signatářům Charty 77 a jejich
rodinám zahájil pražský režim, bylo zřejmé, že hnutí
Charty 77 potřebuje alespoň základní humanitární pomoc. Bylo nutno platit advokáty uvězněným chartistům, pomáhat rodinám, které se najednou ocitly bez
živitele, bylo nutno nakupovat papír a kopíráky k šíření
dokumentů Charty 77, nahrazovat konfiskované psací
stroje, platit cesty osobám, které rozšiřovaly dokumenty Charty 77 po celé republice, platit za telefony do
zahraničí atd.
It was clear from the very first moment in January 1977 when the manifesto of Charta 77 was first circulated, and to which the regime in
Prague responded with repressive actions against its signatories and
their family members, that the movement of Charta 77 was in need
of at least some basic form of humanitarian aid: legal counsel for the
imprisoned members of the movement had to be financed; families
who had thus lost their breadwinner needed assistance; paper and
copiers had to be purchased to be able to disseminate the documents
of Charta 77; confiscated typewriters required replacement; samizdat
distributors across the country had travel expenses (for train tickets
and gasoline); fees for international phone calls abroad etc.
Od svého příjezdu do Švédska v lednu 1975 jsem se snažil finančně pomáhat několika rodinám, které se ocitly
v nouzi. Prostředky, které jsem získával od svých zámožnějších přátel, však stěží stačily na vyřešení nejnaléhavějších případů, například pomoc rodině (dvě malé
děti) profesora Milana Hübla, odsouzeného na šest
a půl roku do vězení, novináře Karla Kyncla a dalším.
Since I had arrived in Sweden in January 1975, I endeavored to
provide financial aid to some of the families who had fallen on
hard times. However, the funds that I raised with my more affluent friends hardly sufficed to resolve the most pressing cases,
such as help for the family of Professor Milan Hübl, sentenced
to six and a half years in prison, of the journalist Karel Kyncl,
and others.
Na podzim 1978 se mě dotázal známý švédský novinář
a předseda mezinárodního PEN klubu Per Wästberg, zda
by hnutí Charty 77 neuškodilo, kdyby získala významnou švédskou kulturní cenu Monismanien. Odpověděl
jsem, že by to mohlo hnutí Charty 77 pouze prospět.
Mluvčí Charty 77 – tenkráte to byli Václav Havel, Jiří
Hájek a Ladislav Hejdánek – mou kladnou odpověď
potvrdili. Byl jsem jimi pověřen, abych cenu převzal
a přednesl jejich poselství na malé ceremonii, která se
uskutečnila při předávání ceny na Uppsalské universitě 4. prosince 1978. S cenou byla spojena i nevelká
finanční částka (15 000 švédských korun – skoro 100
000 Kč). Požádal jsem, aby byla částka poslána na konto, které založím. Konto bylo založeno v zápětí, mělo
název Nadace Charty 77 (číslo účtu 194164-0). Cena
Monismanien byla na účet připsána 19. prosince 1978
a v průběhu ledna byla po částech – bylo nutno vyzkoušet, jak bude pražský režim na takový legální převod
prostředků signatářům Charty 77 prostřednictvím agenta Tuzexu ve Švédsku pana Sven Perssona reagovat
– převedena domů. V průběhu ledna a února 1979 byla
cena Monismanien postupně v dvoutisícových částkách převedena do Prahy Hejdánkovi a Hájkovi. Další
zásilky byly posílány vždy po potvrzení přijetí zásilky
předchozí. Tak byla domů dopravena nejen samotná cena, ale i prověřeno fungování převodu peněz pro hnutí
Charty 77 ze zahraničí prostřednictvím Tuzexu. Od prvního okamžiku jsem totiž zastával stanovisko, že podpora musí být uskutečňována otevřeně a legálním způsobem. Zákon o Tuzexu poskytoval perfektní legální rámec.
In the fall of 1978, I was approached by Per Wästberg, the renowned
Swedish journalist and then the president of the International PEN
Club, who asked whether I thought that the Charter 77 might suffer
repercussions if it was awarded the important Swedish cultural
prize Monismaniem. I answered that the movement could only profit
from this. The spokespersons of Charta 77 –Václav Havel, Jiří Hájek,
and Ladislav Hejdánek – confirmed my view. After the prize was officially awarded, they authorized me to accept the prize and dictated
a message that I recited on the occasion of a small award ceremony
December 4, 1978 at the University of Uppsala. Aside from the
certificate, the prize also carried a modest amount of prize money
(15,000 Swedish crowns – almost 100,000 crowns). I felt uncomfortable accepting this prize money in cash or in the form of a check,
which is why I asked to transfer the money to an account I would
establish. The account was quickly opened with the Postgirobank,
in the name of “Charta 77 Foundation” (account number 194164-0).
The Monismanien prize money was credited to this account on
December 19, 1978, and transferred to Czechoslovakia in several
installments – we had to test how the regime in Prague would react
to such (legal) transfers of funds to the signatories of Charta 77
through the Tuzex agent in Sweden. During January and February
1979, the Monismaniem award was transferred to Hejdánek and
Hájek in Prague in two-thousand crown increments – whereas new
consignments were only made once the arrival of the previous sum
had been confirmed. In this manner, we not only “brought “home”
the prize money itself, but also established that it was feasible to
transfer money in support of the Charta 77 movement from abroad,
using Tuzex. From the very beginning, I advocated the position that
financial must be provided in a transparent and lawful manner. The
‘Tuzex Act’ provided the perfect legal framework for that.
Teprve v červnu 1979 jsem požádal skupinu svých
známých – většinou Švédů – abych jejich jméno mohl
používat při další propagaci myšlenky finanční podpory pronásledovaných disidentů. Byli mezi nimi šéfredaktor největšího švédského večerníku Expressen Lars
Persson, šéfredaktor největšího liberálního deníku
Dagens Nyhetter a předseda mezinárodního PEN-klubu
Per Wästberg, známý švédský filmový režisér Kenne
Fant (zakladatel ceny Monismanien), profesor fyziky
v Janově Giacomo Morpurgo, spisovatel Arthur Miller,
Jaroslav Hutka, který byl právě na koncertním turné
ve Švédsku, profesor Thorolf Rafto z Bergenu, italský
politik a jeden z prvních eurokomisařů Carlo Ripa di
Meana z Benátek a Peter Larsson, organizační tajemník velké švédské levicové organizace Folket i Bild.
Byl jsem od samotného počátku nejen předsedou této
první Správní rady, ale i jakýmsi výkonným ředitelem,
pokladníkem a sekretářkou nově vzniklé nadace,
která byla v průběhu roku též zaregistrována
u švédských úřadů.
Only in June 1979 did I approach a group of my friends and acquaintances – most of them Swedes – asking them to be allowed to use
their name in further promoting the idea of financial support for
persecuted Czechoslovak dissidents. Among them were the editor-inchief of the largest Swedish evening paper Expressen, Lars Persson,
the editor-in-chief of the largest liberal daily Dagens, Nyhetter,
and the president of the International PEN Club, Per Wästberg, the
well-known Swedish film director (and founder of the Monismanien
award) Kenne Fant, Giacomo Morpurgo (professor of physics in
Genoa), the writer Arthur Miller, Jaroslav Hutka (who happened
to be on tour with a string of concerts in Sweden), Bergen-based
Professor Thorolf Rafto, the Italian politician (and one of the first EU
commissioners) Carlo Ripa di Meana from Venice, and Peter Larsson,
executive secretary of the large left-wing organization Folket i Bild.
From the very beginning, I acted not only as the President of this first
Administrative Board, but was also a managing director of sorts, as
well as the treasurer and the secretary of the nascent foundation,
which was registered with the competent Swedish authorities that
year, began to have its financial reports audited by a authorized
auditor, and filed its first tax reports.
V průběhu prvních skoro pěti let sídlila administrativa v mé pracovně. Teprve někdy v roce 1984 se
přestěhovala do malého krámku ve Stockholmu,
Norrtullsgatan 65.
During almost all of the first five years, the administrative headquarters of Charta 77 Foundation were located in my home study.
Only at some point in 1984, I secured a tiny store in Stockholm,
at Norrtullsgatan 65.
Nadace Charty 77 postupně rostla a získávala nové
sponzory. Kromě spisovatelských, náboženských a odborářských organizací a desítek tisíc individuálních
dárců, měla i řadu velkých sponzorů. Největším z nich
byl George Soros. Kromě humanitárních podpor začala
nadace například technicky podporovat jazzovou sekci,
vytvořila videoprojekt a nakonec i velký počítačový projekt pod pracovním názvem „komputerizace samizdatu“. Nadace dále podporovala vydávání děl zakázaných
českých a slovenských spisovatelů v zahraničí (podpořila vydání více než 100 knih, časopisů a hudebních nosičů), spoluorganizovala různé kulturní akce v zahraničí
atd. Pobočky nadace vznikly i v Norsku, Dánsku a USA.
The Charta 77 Foundation continued to grow and attained new
donors. Aside from writers’ associations, religious organizations,
and trade unions and tens of thousands of individual donors, it
also drew a number of large commercial sponsors, among whom
George Soros was the most conspicuous one. The foundation
began to move beyond purely humanitarian aid to provide e.g.
technical assistance to the ‘jazz section’, to create a video
project, a huge computer project under the working title “computerization of samizdat”, to support the publication of works
of banned Czech and Slovak authors (supporting over more than
100 books and magazines and sound records), to support various
cultural events abroad, etc. Branch offices of the foundation
were opened in Norway, Denmark, and the United States.
Ihned po listopadové revoluci se Nadace Charty 77 rozhodla přemístit svou činnost do Prahy. Již 14. prosince
1989 jsem spolu s Karlem Schwarzenbergem a Georgem
Sorosem oznámil předsedovi československé vlády
Mariánu Čalfovi přemístění Nadace Charty 77 do Prahy.
Immediately after Velvet Revolution, Foundation Charta 77 decided to move its activities to Prague. On December 14, 1989, I
was already able to inform, alongside with Karel Schwarzenberg
and George Soros the Prime Minister Čalfa that the foundation
would move to Prague.
Publicita, kterou jsem kolem udělení ceny Monismanien
a pronásledování signatářů Charty 77 ve Skandinávii
The publicity that I created in Scandinavia in connection with the
Monismanien award and the persecution of Charta 77 signatories
Z pražské činnosti se zmíním pouze o dvou velkých projektech. První byla sbírka na Konto Míša, ze které byl pořízen Leksellův gama nůž, který byl v roce 1992 umístěn
v Nemocnici Na Homolce a který na jaře 2009 uskutečnil desetitisící operaci. Druhým největším projektem Nadace bylo
a je Konto BARIÉRY, které již od roku 1993 pomáhá úspěšně
překonávat bariéry, existující pro tělesně postižené občany.
From among our Prague-based activities, I would mention only
two large projects. Firstly, the Míša Account fundraising that
financed the acquisition of Leksell Gamma Knife which in 1992
was installed at Na Homolce Hospital and will in spring 2009
celebrate its ten thousandth, and the Barriers Account which has
since 1993 been helping bring down barriers in the life of physically disabled citizens.
2
Úvod
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Annual Report 2008
Introduction
3
Patnáct let Konta BARIÉRY / Fifteen-Year
Anniversary of the Barrier Account
Za třicet let činnosti Nadace prošla přes její účty více
než jedna miliarda korun. V současné době je Nadace
Charty 77 jednou ze tří největších nadací v naší zemi
a je jedinou z českých nadací, která úspěšně přenesla
svou činnost ze zahraničí domů.
During the thirty years of its operation, more than a billion crowns
passed through the accounts of the foundation. Currently, Charta
77 Foundation is among the three largest charitable foundations in
this country and the only one that successfully moved operations
from abroad back to our home country.
František Janouch
Předseda Spravní rady Nadace Charty 77 / President of the Administrative Board of Charta 77 Foundation
Patnáct let
Konta BARIÉRY
Fifteen-Year Anniversary of the
Barrier Account
V lednu 1993 měla Nadace Charty 77 díky mimořádnému a úspěšnému projektu Konto MÍŠA vynikající renomé a využila ho k další, víceméně průlomové aktivitě.
Založili jsme Konto BARIÉRY jako projekt stálé a široké
pomoci postiženým, zejména vozíčkářům a dalším
spoluobčanům se zdravotním postižením. Poprvé byl
v naší zemi použit princip „nekonečné sbírky“, kdy desetitisíce dárců přispívají pravidelně malým obnosem
na určený cíl.
Owing to the exceptional and successful project known as Míša
Account, the Foundation Charta 77 capitalized on its excellent reputation in January 1993 when it launched yet another line of activities
that broke new ground: we founded the Barriers account, conceived
as project of constant and broad assistance especially to persons confined to wheelchairs and other fellow citizens afflicted with a physical
handicap. For the first time in this country, we employed the principle
of a “permanent fundraiser”, where tens of thousands of benefactors
regularly make a small contribution towards the desired goal.
Protože jsme od začátku věnovali velkou pozornost autoritativnímu složení Rady, která rozhoduje o použití
získaných peněz, a zároveň jsme veřejnost široce informovali o desítkách, později stovkách a tisících uspokojených žádostí, projekt si získal velkou společenskou
autoritu. Bez přehánění lze říci, že se stal synonymem
pro celou nadaci a pomohl získat důvěryhodnou pozici
i pro další aktivity, pro další projekty nadace – Ostrovy
života, Aukční salóny výtvarníků, Počítače proti bariérám atd.
The project won a strong position of authority with the general public,
owing to the fact that we took great care from the very beginning to
appoint responsible and knowledgeable people to the Council that decides on the usage of the funds raised, and to the fact that we informed
the public at length of the dozens (and, later, hundreds and thousands)
applications that were accommodated. It is no exaggeration to say that
the project has become a synonym for the foundation as a whole and
has helped to attain a position of trust also as regards other activities
and other projects of the foundation – Life Islands, Art Auctions-andExhibitions, PCs against Barriers, etc.
Ano, je to neuvěřitelných 15 let, po které desetitisíce
dárců přispívají na Konto BARIÉRY. Museli jsme pro to
udělat hodně. Je za námi „vysoká škola reklamy a PR“,
kterou nám poskytli profesionálové původně z agentury
BBK, později Ogilvy. Jména ale zůstala stejná – Evžen
Hart, Daniel Bartek, Láďa Báča, Rosťa Křivánek, Dita
Stejskalová a později další a další, všechny vyjmenovat nelze – Radka Müllerová, Iva Chvojková, Radka
Pokorná, Natálie Sahulová, David Samson, Martin
Tichý, Ronald Štefka, Radek Báča, Veronika Kyzliková,
Irena Kobosilová, …
Indeed, for an unbelievable period of 15 years, tens of thousands of
donors have been making payments into the Barriers Account. We had
to work hard to achieve this – for instance, we attended (and graduated from) a “Advertising and PR College” that was conjured up by the
kind souls and professionals from (initially) BBK Agency, and later
Ogilvy. The same names recur over and over, however – Evžen Hart,
Daniel Bartek, Láďa Báča, Rosťa Křivánek, Dita Stejskalová and later
many many others, so that I cannot name them all – Radka Müllerová,
Iva Chvojková, Radka Pokorná, Natálie Sahulová, David Samson,
Martin Tichý, Ronald Štefka, Radek Báča, Veronika Kyzliková, Irena
Kobosilová, …
4
Úvod
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Připravili jsme spolu s nimi bez přehánění desítky kampaní. Co rok činnosti Konta BARIÉRY, to nejméně dva
nové vizuály. Pustili jsme se na nevyzkoušenou cestu.
Museli jsme svým desetitisícům anonymních dárců dávat
prostřednictvím medií zprávy o tom, jak pracujeme, jak
nakládáme s jejich penězi, co se nám podařilo. Některé
naše kampaně byly opravdu jedinečné a veřejnost na ně
vzpomíná dodnes.
Side by side, we literally put together tens of campaigns.
Each year of existence of the Barriers Account saw at least two
new visuals. We explored unchartered territory. We had to report
to our tens of thousands of anonymous donors, via the media, to
inform them about how we work, how we manage their money,
about our successes and achievements. Some of our campaigns
were truly unique, and have remained in the collective memory
of the public.
Naším mottem a cílem je po patnácti letech vracet tyto
lidi do života. Podrobně se o tom všem dočtete v dalších
kapitolách výroční zprávy. Jsou to řádky o práci. V úvodu proto dovolte alespoň několik řádek o výročí, o malých oslavách. Tváří Konta BARIÉRY je Lucie Bílá, člověk
s velkým srdcem a citlivou duší. Prokázala to v televizním benefičním večeru Konta BARIÉRY, který pod názvem „Volejte Lucii“ odvysílala Česká televize na svém
prvním programu v den státního svátku 28. října 2008.
Our motto and goal has been for fifteen years to re-integrate these
people into our lives. You will learn more about this, if you turn to the
other chapters of this Annual Report. Those are about hard work – allow me therefore, in this introduction, to devote at least a few lines
to the anniversary, and to the celebrations. The face of the Barriers
Account is Lucie Bílá, a woman with a big heart and a delicate soul.
This she proved in the TV charity evening of the Barriers Account,
which was broadcast by Czech Television on their first channel on the
national holiday on October 28, 2008.
Pořad vidělo cca 800 000 diváků. Je to hodně? Je to
málo? Byli bychom rádi, kdyby jich bylo více, kdyby benefiční Večer Konta BARIÉRY našel své stále místo na
televizní obrazovce. Myslím, že si to zaslouží jak tento
nejstarší charitativní projekt, tak především jeho dárci
a sponzoři.
That show was watched by a home audience of about 800,000. Is that
a lot? Is it a little? We would in any case welcome if the audience rating
was even higher, if the charity evening of Barriers Account became a
mainstay on TV screens across the country. In my view, both the project
itself – being the oldest charity fundraiser of all – and above all its donors and sponsors would amply deserve it.
Doteď mě hřeje u srdce, s jakou radostí a láskou zvedali telefony v Pražské křižovatce naši přátelé – Jan
Kačer, Jiří Lábus, Eva Holubová, Jitka Schneiderová
nebo Kateřina Neumannová. Dlouho budu vzpomínat
na to, jak nám za necelých 60 minut přenosu poslali
lidé dárcovské DMS v hodnotě 2 612 844 korun. Věřili
byste tomu, že každou minutu Konto BARIÉRY narostlo
o 43 547 korun?
It warms my heart when I think back and reminiscence of the alacrity,
commitment and loving care with which our friends – Jan Kačer, Jiří
Lábus, Eva Holubová, Jitka Schneiderová or Kateřina Neumannová –
operated the phones at “Prague Crossroads” (Pražská křižovatka), and
I shall long remember how people sent us donor SMS in a total value
of 2,612,844 crowns in only sixty minutes. Who would have thought
that the balance of the Barriers Account could rise by 43,547 crowns
every minute?
Přišli sponzoři se šeky, které stály za to. Global
Wines 100 000 korun, Raiffeisenbank 190 000 korun,
Kinematograf bratří Čadíků 701 424 korun (polovina z toho je pro Konto BARIÉRY), Agrofert Holding 300 000 korun, InternetMall 600 000 korun, Řízení letového provozu
600 000 korun a RWE Transgas 4 000 000 korun. Spolu s
dárcovskými DMS neuvěřitelná částka 9 104 268 korun.
Then corporate sponsors arrived with truly impressive checks. Global
Wines – 100,000 crowns, Raiffeisenbank – 190,000 crowns, The Čadík
Brothers’ Traveling Movie Theater – 701,424 crowns (of which half
goes to the BARRIERS Account), Agrofert Holding – 300,000 crowns,
InternetMall – 600,000 crowns, Air Navigation Services – 600,000
crowns, and RWE Transgas – 4,000,000 crowns. Combined with the donor SMS, that totals an incredible 9,104,268 crowns.
Děkujeme. Je to pro nás velký závazek.
Do dalších 15 let?
Thank you! In accepting your kindness, we incur a huge commitment.
For another 15 years, I may propose?
Vaše / Cordially yours
Božena Jirků
Výkoná ředitelka Nadace Charty 77 / Executive director of Charta 77 Foundation
Annual Report 2008
Introduction
5
1
Naše rodinné stříbro, zdařilý a úspěšný projekt, kolem
kterého rostou další aktivity a tak se rozrůstá košatý strom
účinné pomoci.
Jiří Anderle / Variace na renesanční téma (Polaiolo), varianta s kresbou 1/1, 2005, 65 x 48 cm, lept / Variations on a Renaissance theme (Polaiolo), variation with drawing 1/1, 2005, 65 x 48 cm, etching
/ Konto BARIÉRY / Barriers Account
1 Konto BARIÉRY / Barriers Account
Konto BARIÉRY v roce 2008 dovršilo 15. výročí své činnosti. Je to nejstarší kontinuálně fungující projekt spojený s veřejnou sbírkou, který podporují desetitisíce věrných dárců. Ti museli v průběhu roku reagovat na spojení banky, u které Konto BARIÉRY do té doby fungovalo,
s Raiffeisenbankou. Číslo účtu s lomítkem 2400 se
v polovině roku změnilo. Platné číslo účtu Konta BARIÉRY
je 17111444/5500. K této změně jsme zaměřili velkou mediální kampaň, která naše dárce i veřejnost na
změnu upozorňovala. Televizní a rozhlasová kampaň
doplněná tištěnou inzercí s upozorněním na fúzi bank
byla úspěšná. Můžeme konstatovat, že Konto BARIÉRY
neztratilo své dárce, právě naopak. Příjmy v roce 2008
byly velice dobré. Na účet naší veřejné sbírky přišlo více
než 16 milionů korun. Úspěšné byly i naše direct mailové kampaně, kterými oslovujeme již známé dárce, které
jsme právě díky kampaním získali. Je to takový druhý
okruh našich pravidelných dárců. Ti první posílají peníze spontánně a pravidelně každý měsíc na veřejnou
sbírku. Ti druzí reagují na naše adresné výzvy. Výnos
direct mailových kampaní dosáhl v roce 2008 částky
3 331 039 korun.
In 2008, the Barriers Account completed a stretch of 15 years of
charitable work. This is the oldest continually active project of its
kind, combined with a public fundraiser that is supported by tens
of thousands of loyal benefactors. The latter were asked to pay
attention during the year to a merger between the home bank of
the Barriers Account and Raiffeisenbank: the account number with
the banking code 2400 changed mid-year, and the valid account
number of Barriers Account is now 17111444/5500. We devoted
a large-scale media campaign to bringing this change to the
attention of our donors and of the general public. This TV and radio
campaign, supplemented by print ads that informed of the bank
merger, was very successful. We are able to say that the Barriers
Account hasn’t lost any donors – quite to the contrary: revenues in
2008 were very decent. More than 16 million crowns were deposited
in our public fundraising account. Our direct mailing campaigns,
during which we approach specific donors whom we gained during
earlier rounds of such campaigns, are also very successful. One
might say that these specific donors form a second type of regular
benefactors. The donors mentioned earlier send spontaneous and
regular monthly donations to our public fundraiser. The latter type
of donor responds to individual requests. In 2008, direct mailing
campaigns yielded revenues of 3,331,039 crowns.
Kalendář Konta BARIÉRY v roce 2008:
Leden
Rada Konta BARIÉRY vedla obsáhlou diskusi o ustanovení nového projektu – Ceny prof. Zdeňka Matějčka.
Chceme vytvořit trvalou památku na předního českého dětského psychologa a zakládajícího člena Rady
Konta BARIÉRY.
Review of the year’s events at Barriers Account in 2008:
January
The Council of Barriers Account discusses at length whether
to incept a new project – a prize awarded in honor of Professor
Zdeněk Matějček. We thus wish to create a permanent
memorial for one of our founders, a leading Czech child
psychologist and founder member of the council of Barriers Account.
Vzhledem ke zvýšení pravidelných příjmů od drobných
dárců rozhodla Rada o navýšení některých standardních
příspěvků na pomůcky, které se v žádostech objevují
nejčastěji:
Příspěvek na mechanický vozík byl zvýšen z 13 000 Kč
na 16 000 Kč.
Příspěvek na velký rehabilitační kočárek byl stanoven
na 10 000 Kč (dříve 4 000 Kč).
Příspěvek na skládací mobilní kočárek byl ponechán
v původní výši 4 000 Kč.
Since regular contributions from individual small-scale benefactors
have increased, the Council decides to increase the limits for certain
standard contributions to those medical aids which appear most frequently in applications:
The contribution to mechanical wheel chairs is being increased from
13,000 crowns to 16,000 crowns.
The contribution to large rehab strollers is being fixed at 10,000
crowns (previously 4,000 crowns).
The contribution to collapsible high-mobility strollers remains in the
previous amount of 4,000 crowns.
Únor
Rada vyhlásila výběrové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu.
Rada řešila opakovaně otázky spojené s vyhlášením
Ceny prof. Zdeňka Matějčka.
February
The Council organizes a tender for the distribution of revenues from
the Foundation Investment Fund.
The Council addresses repeated questions in connection with the prospective Prize awarded in honor of Professor Zdeněk Matějček.
Březen
Rada schválila rozdělení výnosů direct mailových zásilek za předchozí období. K dispozici měla částku 4 miliony korun, kterou rozdělila takto:
March
The Council distributes the division of proceeds from direct mailing
activities in the previous fiscal period. The available funds amount
to 4 million crowns, which are being distributed as follows:
8
Konto BARIÉRY
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Sport bez bariér – 1 000 000 korun
Cena prof. Matějčka – 600 000 korun
Člověk v nouzi – 500 000 korun
Provoz stacionářů – 500 000 korun (na řešení dopadů Zákona č. 108/2006 Sb.o sociálních službách)
Stipendium BARIÉRY – 400 000 korun
Kulturní fond – 400 000 korun
Počítače proti bariérám – 300 000 korun (rozdělit na
počítače pro děti a pro seniory)
Fond na podporu neslyšících – 200 000 korun
Fond dopravy – 100 000 korun (mimořádný dar
pro rodinu, jejíž příběh v direct mailové zásilce
přinesl nadaci velký výnos). Toto rozhodnutí
bude pravidlem pro všechny adresné direct maily
nadace.
Duben
Rada se seznámila s výsledkem výzkumu o postoji české veřejnosti k charitě, který pro nás zpracovala agentura Factum Invenio.
Dozvěděli jsme se, že za posledních 12 měsíců přispělo
na charitu 57 % obyvatel. 49 % z nich darovalo do 100
korun za celý rok, 7 % darovalo částku nad 500 korun
ročně. Nejoblíbenější způsob přispívávání je prostřednictvím DMS, preferuje ho 48 % lidí, dále nákupem
předmětů na ulici 43 %, platba složenkou 15 %
a trvalý příkaz nebo srážku ze mzdy pouze 2 % lidí.
V tabulce znalosti charitativních organizací je Konto
BARIÉRY s 46 % až na čtvrtém místě. Na prvním místě
je Červený kříž. Obdobné výzkumy budeme opakovat,
abychom si své postavení a také postoje české veřejnosti k charitě ověřovali.
Rada Konta BARIÉRY se seznámila s rozhodnutím
Správní rady Nadace Charty 77, která přijala nabídku
sázkové společnosti American Chance Casinos,
z výnosu sázek bude podporovat nadaci částkou
1 milion korun ročně.
Fortuna věnovala Kontu BARIÉRY z výnosu sázek částku
1 milion korun – polovinu určila na rehabilitační a kompenzační pomůcky a polovinu na podporu projektu
Sport bez bariér.
27. dubna se na Žofíně uskutečnila již druhá Mimořádná
aukce obrazů darovaných společností ČEZ, a.s.
Annual Report 2008
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Sports Without Barriers – 1,000,000 crowns
Prof. Matějček Prize – 600,000 crowns
People in Need – 500,000 crowns
Operation of daycare facilities – 500,000 crowns
(in response to the impact of the Social Services
Act No. 108/2006 Coll.)
Barriers scholarships – 400,000 crowns
Culture fund – 400,000 crowns
PCs Against Barriers – 300,000 crowns (to be divided among
computers for children and computers for senior citizens)
Support fund for the deaf – 200,000 crowns
Transportation fund – 100,000 crowns (one-time donation for
a family whose tale met with an extraordinary response during
the direct mail campaign). This decision is to become the rule
for all targeted direct mailing activities of the foundation.
April
The Council familiarizes itself with the results of a survey by Factum
Invenio on the attitude of the Czech public towards charity organizations, which we had commissioned.
We find that over the course of the past 12 months, 57% of the population donated to charity. 49% donated up to 100 crowns for the entire
year; 7% donated an amount of more than 500 crowns. The most popular
form of contributing to a good cause are donor SMS (preferred by 48% of
the respondents) and buying promotional items from fundraisers in the
street (43%), followed by postal payment orders (15%), whereas only 2%
of the respondents have a standing order or permanent salary deduction
in place. In the chart that indicates general awareness of charity organizations, the BARRIERS Account attained only the fourth position (46%).
The top position is held by the Red Cross. We will continue to organize
such surveys, so as to keep abreast of our position as well as of the attitude of the Czech general public towards charity work.
The Council of Barriers Account takes note of a decision by the
Administrative Board of Charta 77 Foundation on accepting an offer
by the betting agency American Chance Casinos, who will support the
foundation with an amount of one million crowns per annum from their
betting proceeds.
Fortuna provides Barriers Account with an amount of 1 million crowns
from their betting proceeds – half of which is earmarked for rehab and
compensation aids, and the other half is earmarked for support of the
project Sports Without Barriers.
On April 27, the second Special Auction of Artwork donated by ČEZ, a.s.
is held at Žofín Palace.
Barriers Account
9
1 Konto BARIÉRY / Barriers Account
Květen
Byl vyhlášen již 9. ročník Stipendia BARIÉRY pro školní
rok 2008/2009.
Rada byla informována o výsledku 2. části aukce
obrazů ze sbírky ČEZ. Kolekce 89 uměleckých děl byla
dražena v rámci aukce Galerie Vltavín a Galerie Kodl
na pražském Žofíně. Výnos ve výši cca 4,5 milionu korun posílí fond projektu Nový start, který se Rada rozhodla vytvořit pro lidi, kterým se v posledních 12–18
měsících nenávratně změnil zdravotní stav
(více viz str 20).
Rada posoudila přihlášky 59 organizací, které se zúčastnily vyhlášeného výběrového řízení na rozdělení
výnosů z NIF pro rok 2008, a vyřadila 29 z nich, protože
nesplňovaly stanovená kriteria. Zbývající postoupily do
2. kola výběrového řízení.
31. května se konal ve prospěch Konta BARIÉRY golfový turnaj Pražská jamka na Golfovém hřišti v Praze
Motole. Partnerem turnaje byla česká fotbalová reprezentace a šeky předávali naši fotbalisté v čele s Karlem
Poborským. Přebírala je patronka Konta BARIÉRY Lucie
Bílá. Celkový výnos pro projekt Sport bez bariér dosáhl
částky 197 050 korun.
May
The 9th year of Barriers scholarships for the academic term 2008/2009
is being announced.
The results of the second auction of artwork from the ČEZ collection
are reported to the Council. A collection of 89 works of art was auctioned off during an auction organized by the galleries Vltavín and
Kodl at the Žofín Palace in Prague. The proceeds of approx. 4.5 million
crowns serve to stock up funds for the project A New Start, which the
Council has decided to create for people who suffered an irreversible
change of their health during the past 12–18 months (for more information, see p. 20).
The Council reviews the applications of 59 organizations who participated in the tender procedure for the distribution of the Foundation
Investment Fund in 2008, and disqualifies 29 on grounds of non-compliance with the tender criteria. The remaining organizations are admitted to the second round of the tender.
On May 31, the charity golf tournament “Pražská jamka” is held for
the welfare of Barriers Account on the Prague Motol Golf Course. The
partner of the tournament is the Czech national soccer team, and the
checks are presented by Czech soccer celebrities, headed by Karel
Poborský, and accepted by Lucie Bilá, the patron of the Barriers
Account. Total revenues for the project Sports Without Barriers reach
197,050 crowns.
Červen
Rada se věnovala přípravě Večera Konta BARIÉRY, který
bude vysílat Česká televize 28. října ve 21 hodin na prvním programu ČT. Na zasedání byl přítomen štáb České
televize, který natáčel reportáž o práci Konta BARIÉRY
do tohoto pořadu.
June
The Council concerns itself with the preparation of the Barriers Account
Gala Evening, to be broadcast by Czech Television on their first channel
on October 28, 9:00 p.m. The Council Meeting is attended by a television crew, who prepares a feature on the work of the Barriers Account
that will be incorporated in the said show.
Září
Byla ustavena Rada projektu Nový start ve složení: Gita
Tučná, Martin Kovář, Jaroslav Šturma a Božena Jirků.
Rada projednala všechny žádosti o stipendia pro školní
rok 2008/2009 a uzavřela výběrové řízení s tím, že stipendium obdrží 75 studentů, z toho 48 vysokoškoláků
a 27 středoškoláků. Celková částka vyčleněná pro celoroční financování činí 1 580 000 korun.
Rada přijala informaci o tom, že společnost RWE darovala nadaci 37 ks počítačů.
September
A project council is being appointed for A New Start, composed of Gita
Tučná, Martin Kovář, Jaroslav Šturma, and Božena Jirků.
The Council completes its review of all scholarship applications for the
academic term 2008/2009, and ends the tender by awarding scholarships to 75 students (of which 48 college students and 27 students enrolled at secondary schools). The total amount of funds earmarked for
annual scholarship financing is 1,580,000 crowns.
The Council takes note of the news that RWE has donated 37 computers
to the foundation.
Říjen
28. října proběhl s podporou Nadace Vize 97 Dagmar
a Václava Havlových v kostele sv. Anny – Pražská křižovatka benefiční večer Konta BARIÉRY „Volejte Lucii“,
který přímým přenosem vysílala Česká televize. Výnos
darů dosáhl v průběhu vysílání částky 9 104 268 korun.
October
On October 28, the charity gala evening of Barriers Account, “Call
Lucie”, is held with the friendly support of the Vision 97 Foundation
of Dagmar and Václav Havel at St. Ann’s Chapel – Prague Crossroads
(Pražská křižovatka), broadcast live by Czech Television. During the
show, funds in an amount of 9,104,268 crowns are raised from donors.
10
Konto BARIÉRY
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
29. října vyhlásila Mladá fronta DNES a portál iDNES.cz
sbírku MARTIN. Návštěvníci internetových stránek a čtenáři
MF DNES se seznámili s příběhem 29 letého Martina Olišara,
který se zranil a ochrnul po pádu ze stromu. Výsledek předčil všechna očekávání. Do konce roku se v rámci této sbírky
sešla neuvěřitelná částka 1 030 000 korun.
29. října probíhala akce „Den s nosy“. Nastartovala
prodej červených klaunských nosů, symbolu Konta
BARIÉRY, na spřátelených internetových portálech –
www.neoluxor.cz, www.mall.cz a www.bontonland.cz.
On October 29, the daily paper Mladá fronta DNES and the internet
portal iDNES.cz announce the MARTIN collection. Web news visitors
and readers of MF DNES learn of the fate of 29-year-old Martin Olišar,
who suffered injuries from falling off a tree and is since paralyzed. The
results exceed all expectations. By the end of the year, this fundraiser
will collect the incredible amount of 1,030,000 crowns.
On October 29, the event “Funny Noses Day” is held, during which the
sale of red clown noses is launched on the internet portals of our partners – www.neoluxor.cz, www.mall.cz and www.bontonland.cz. The
clown nose is the symbol of Barriers Account.
Listopad
B. Hejná, B. Jirků a J. Šturma informovali členy Rady o jednání s radním Magistrátu hl. m. Prahy pro sociální oblast
s panem Jiřím Janečkem, který projevil zájem o spolupráci na společném projektu, jehož cílem by bylo vytvoření
Centra prof. Zdeňka Matějčka v areálu Dětského centra
Paprsek v Hloubětíně, se kterým byl pan profesor velice
úzce svázán. Budeme pracovat na přípravě společného
memoranda s Magistrátem hl. m. Prahy, k čemuž nás pan
radní vyzval. Tato nabídka změnila úvahy o vytvoření Ceny
prof. Matějčka. Budeme pracovat na projektu Centra a každoročně bychom zde uspořádali mezinárodní konferenci vázanou k životu a dílu pana profesora.
Vzhledem k velice dobré finanční situaci budou členové
Rady přemýšlet i o návrzích dalších center v celé republice, které by Konto BARIÉRY mohlo významnějším způsobem podporovat.
B. Jirků se zúčastnila natáčení štědrovečerního pořadu
TV Prima „Hádej kdo jsem“, jehož hlavním hostem byla
patronka Konta BARIÉRY Lucie Bílá. Během pořadu převzala šek na částku 264 000 korun.
November
B. Hejná, B. Jirků and J. Šturma inform the Council members of
their negotiations with the Prague City Hall representative for social issues, Jiří Janeček, who expressed interest in cooperating on
a joint project that would lead to the creation of a “Zdeněk Matějček
Center” at the Paprsek Child Center in Hloubětín, a facility with
which Professor Matějček entertained a very close relation.
The City Hall representative suggests we should draw up a joint
memorandum with Prague City Hall, and we accept his proposal.
This has impact on our considerations as to whether create
a Zdeněk Matějček Prize. We will work on the project on said
Center, where we could hold annual international conferences
related to the life and work of Professor Matějček.
Given the very auspicious financial situation, the Council
members consider proposing additional centers across
the country which Barriers Account could support in
a major way.
B. Jirků attends the recording of a Christmas Eve special of TV Prima,
“Guess Who I Am”, whose special guest is Lucie Bilá, the patron of
Barriers Account. During the show, she receives a check in the amount
of 264,000 crowns.
Prosinec
5. prosince jsme se zúčastnili již počtvrté Mikulášského
bazaru, který pořádá několik významných českých nadací a neziskových organizací. Hostitelem je Nadace
Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, která zve nadace
do prostor Pražské křižovatky (kostel sv. Anny).
13. prosince převzala B. Jirků na večírku sdružení Kontakt
bB cenu za dlouholetou podporu, kterou tělesně postiženým sportovcům Konto BARIÉRY poskytuje.
19. prosince převzala B. Jirků na slavnostním večeru našeho významného partnera Řízení letového provozu s.p. na
Žofíně ocenění za velmi dobrou a účinnou spolupráci.
December
On December 5, we participate for the fourth time in a Saint Nicholas
Day bazaar organized by a number of major Czech foundations and
NPOs and hosted by the Vision 97 Foundation of Dagmar and Václav
Havel, who invited us to the premises of Prague Crossroads (Pražská
křižovatka) at St. Ann’s Chapel.
On December 13, during an evening festivity held by Kontakt bB, B.
Jirků receives an award for many years of support provided by Barriers
account to physically handicapped athletes.
On December 19, during a gala evening held by our major partner, Air
Navigation Services of the Czech Republic, at Žofín Palace, B. Jirků received an award for excellent and efficient cooperation.
V roce 2008 projednala Rada Konta BARIÉRY na svých
pravidelných zasedáních 681 žádostí a finančně podpořila 651 z nich. Celková částka schválená k podpoře pro-
On its regular meetings in 2008, the Council of Barriers
Account heard 681 applications, of which 651 received financial
support. The total amount released for project support was
Annual Report 2008
Barriers Account
11
1 Konto BARIÉRY / Barriers Account
jektů činila 12 723 539 korun. Konto BARIÉRY rozhoduje
také o přidělování výnosů z Nadačního investičního fondu. V roce 2008 byla rozdělena částka 1 037 000 korun.
12,723,539 crowns. Barriers Account also decides on the distribution of
revenues from the Foundation Investment Fund. In 2008, an amount of
1,037,000 crowns was released from this fund.
Od počátku své činnosti v lednu 1993 podpořilo Konto
BARIÉRY 9 472 projektů a věnovalo na jejich financování
174 277 401 korun, včetně podpořených projektů v rámci
Nadačního investičního fondu (více viz Nadační investiční fond str. 25).
Since the beginning of its operations in January 1993, the Barriers
Account has supported 9,472 projects by donating 174,277,401 crowns
to their financing; this includes projects supported within the framework of the Foundation Investment Fund (for more information, see the
NIF chapter on page 25).
Rehabilitační a kompenzační pomůcky
Počátkem roku 2008 zvýšila Rada Konta BARIÉRY,
vzhledem k dobré finanční situaci projektu, standardní
příspěvky na mechanické vozíky a na rehabilitační
kočárky. Další stupnici standardní podpory pro širokou
škálu rehabilitačních pomůcek zachovala v původní
výši. Naše příspěvky pomáhají lidem se zdravotním
postižením i rodinám, které o ně pečují. Snažíme se
nadačními příspěvky snižovat rozdíl mezi platbami
zdravotních pojišťoven nebo příspěvky městských
úřadů a skutečnou cenou pomůcek. Technická úroveň
pomůcek se zvyšuje, zlepšuje se tak kvalita života
lidí, kteří je potřebují, jejich ceny ale rostou. Na tuto
situaci reagujeme i v Bariérách a zohledňujeme při
rozhodování konkrétní situaci žadatele a jeho rodiny.
Rehabilitation and compensation aids
With a view to the good financial situation of the project, the Council
of Barriers Account, increased the standard donations for the purchase of mechanical wheelchairs and rehab strollers in 2008, but kept
other levels of standard support for a broad range of rehabilitation
aids in the original amount. Our contributions help both individuals
with a handicap and their caring families. Through our donations, we
strive to narrow the gap between payouts by health insurers or municipal welfare and the actual price of the aids needed. The standard
of technological sophistication of these aids continues to improve,
and so does the quality of life of those who depend on them – but the
prices are unfortunately increasing as well. We are responding to this
situation at the Barriers Account, and take this fact into consideration when reviewing the specific situation of individual applicants and
their families.
Do námi stanovené kategorie rehabilitačních a kompenzačních pomůcek patří mechanické a elektrické vozíky, speciální tříkolky, rehabilitační i skládací kočárky, autosedačky, dvojkola, cyklovozíky, rehabilitační stoly, hydraulické zvedáky a zvedací systémy vůbec, zdravotní lůžka,
televizní lupy i doplňky nebo opravy všech typů vozíků.
Our pre-set categories of rehabilitation and compensation aids include mechanical and electrical wheelchairs, special tricycles, rehab
strollers, collapsible prams, car seats, bicycles, cycling chairs, rehab desks, hydraulic lifters (and lifting systems in general), medical
beds, television magnifying glasses, and accessories or repairs for
all kinds of wheelchairs.
V roce 2008 podpořilo Konto BARIÉRY z tohoto fondu
téměř 250 žadatelů a schválilo pro ně částku vyšší než
3 300 000 korun.
In 2008, the Barriers Account drew upon this fund to accommodate
almost 250 applicants, releasing an amount of more than
3,300,000 crowns.
Bezbariérové úpravy
Konto BARIÉRY je věrno svému názvu a jako jedna z mála
nadací přispívá žadatelům na odstraňování architektonických bariér. V roce 2008 podpořilo 55 rodin, ve kterých
žijí lidé s handicapem. Získali od Konta BARIÉRY příspěvky
na přebudování koupelen a sociálního vybavení v bytech,
na náklady spojené s pořizováním schodišťových plošin,
sedaček nebo výtahů, přispěli jsme i na nezbytné venkovní úpravy, které odstranily bariéry, a nebo na elektrické
ovládání vrat. Podpořili jsme také 16 projektů, jejichž cílem bylo odstranění bariér ve veřejných budovách. Naše
logo a sdělení „Podpořilo nás Konto BARIÉRY“ se objevilo
nebo objeví např. v kině ve Štětí, v Gallery Prague Leica,
ve zdravotním středisku obce Křivice, ve středisku Domov
Kamarád v Rožnově pod Radhoštěm, Dětském centru
Veská nebo v divadle Komorní Fidlovačka v Praze.
Handicap-friendly conversions
True to its name, Barriers Account supports as one among few
foundations the removal of architectural barriers. In 2008, we
helped 55 families with a handicapped family member. They received funds from the Barriers Account so they could retrofit
bathrooms and sanitary facilities in their apartments and finance
the acquisition of wheelchair platform lifts, chair lifts, or staircase lifts, though we also contributed to the necessary conversion of outdoor facilities to remove barriers or to operate gates
electrically. We also supported 16 projects aimed at the removal
of barriers in public buildings. Our logo, and the sponsoring
message “Supported by Barriers Account”, has appeared, or is
set to appear, among other places, in a cinema in Štětí, at the
Gallery Prague Leica, at a medical center in Křivice, at the “Domov
Kamarád” center in Rožnov pod Radhoštěm, at the Child Center
Veská, or at the theater Komorní Fidlovačka in Prague.
Celkem jsme v roce 2008 podpořili více než 80 žádostí
(včetně bezbariérových úprav škol). Částka schválená
na financování těchto projektů dosáhla téměř 3 800 000
Altogether, we accommodated more than 80 requests (including the
handicap-friendly conversion of schooling facilities) in 2008. The
amount released for funding these projects was almost 3,800,000
12
Konto BARIÉRY
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
korun, z toho 2 075 000 korun je schváleno na financování bezbariérových úprav škol a cca 1 700 000 na ostatní
žádosti. Peníze jsou čerpány po dokončení stavebních
úprav v průběhu roku a nebo v dalším období.
crowns, of which 2,075,000 crowns went into financing the conversion
of schools, and 1,700,000 crowns served to fulfill other requests. The
money may be drawn upon completion of the construction work during
the year or in the following fiscal year.
Stipendium BARIÉRY
Školní rok 2008/2009 je již devátým ročníkem vzdělávacího projektu vyhlášeného Kontem BARIÉRY. Je všeobecně
známo, že projekt podporuje studenty středních a vysokých škol s těžkým zdravotním postižením. O stipendium
se studenti ucházejí v otevřeném výběrovém řízení. Rada
Konta BARIÉRY uplatňuje praxi, která studentům, pobírajícím stipendium, zaručuje při dobrém průběhu studia
jistotu financování pro další studijní roky. Program nerozšiřujeme. Nově přijatí studenti více méně nahrazují ty,
kteří již školu dokončili. Konto BARIÉRY si vytváří rezervy
pro financování především z výnosů aukčních salonů, které pořádá.
Barriers scholarships
In the academic term 2008/2009, this educational project of
Barriers Account went into its ninth year. As is generally known,
this project supports secondary-level students and college students with severe disabilities. Students may apply for a scholarship in an open tender. Under the established practice of the
Council of Barriers Account, scholarship students with good academic results may count on financial support also in future years.
We do not expand this program, and newly accepted scholarship
students more or less substitute those who already graduated,
whereas the Barriers Account is building up financing reserves primarily from the proceeds of the auctions-and-exhibitions which it
organizes.
Od září 2008 pobírá stipendium celkem 75 studentů, z toho
je 48 studentů vysokých škol a 27 středoškoláků. Širokou
škálu fakult Univerzity Karlovy studuje 17 studentů, osm studentů navštěvuje Metropolitní univerzitu Praha. Tato škola
vytváří studentům se zdravotním postižením mimořádné
podmínky. Funguje zde Denní centrum, speciální poradenství, zdravotně postižení studenti na této soukromé škole neplatí školné. Celkem zde studuje cca 60 studentů se zdravotním postižením. Vynikající program pro zdravotně postižené
studenty má i Masarykova univerzita v Brně, z této školy jsou
v našem programu čtyři studenti. Další „naši“ studenti studují např. Univerzitu v Hradci Králové, Vysokou školu Tomáše
Bati ve Zlíně nebo Ostravskou univerzitu.
As of September 2008, 75 students receive scholarship funds, of
which 48 are college students and 27 are secondary-level students.
17 students study at a broad range of faculties at Charles University;
eight students attend Prague Metropolitan University. This school has
been creating exceptional conditions for students with disabilities:
it runs a daycare center, offers special counseling, waives tuition fees
for handicapped students (this being a private school that normally
charges for tuition). Altogether, about 60 students with disabilities
attend this school. Masaryk University in Brno also features an excellent program for handicapped students, four of whom are enrolled in
our scholarship program. Other students “of ours” study, for instance,
at the University in Hradec Králové, Tomáš Baťa College in Zlín, or
Ostrava University.
Pravidla pro poskytování stipendia se nezměnila. Výše měsíční platby se pohybuje od 1000 až do 4000 korun, podle
typu školy a skutečných nákladů spojených se studiem.
Platí naše filozofie, že nejde o prospěchové stipendium, ale
o pomoc pro schopné, aktivní studenty s postižením, kteří
vesměs pocházejí ze sociálně slabých rodin. V pololetí musejí studenti dokládat výsledky studia. Teprve na základě
předložení průběžné zprávy pokračuje vyplácení v druhém
pololetí, resp. v dalším semestru.
The rules for granting scholarships have remained unchanged:
monthly payouts range from 1,000 crowns to 4,000 crowns, depending on the type of school and the actual amount of study-related
expenses. In line with our philosophy, these are not merit scholarships, but a way to help able and active students with handicaps who
for the most part come from a socially challenged background. At
the end of each term, students must submit their study results. Only
upon submitting these on-going reports will payouts continue in the
second half of the year.
Celkem byla pro průběžné měsíční vyplácení 75 stipendií ve školním roce 2008/2009 určena částka 1 580 000
korun.
A total amount of 1,580,000 crowns was released for on-going monthly
payments under 75 scholarships in the academic term
2008/2009.
Fond vzdělání
Hlavním vzdělávacím projektem Konta BARIÉRY zůstává
Stipendium BARIÉRY. Pro pomoc žadatelům, kteří stanoveným pravidlům stipendia nevyhovují, a přesto potřebují pomoci s financováním vzdělávání, stále udržujeme
Fond vzdělání.
Educational Fund
The Barriers scholarships remain the main educational project
of Barriers Account. However, in order to help those applicants
who do not meet the rules of the scholarship fund, but nonetheless
urgently require financial assistance in connection with schooling
and education.
Annual Report 2008
Barriers Account
13
1 Konto BARIÉRY / Barriers Account
V roce 2008 jsme z Fondu vzdělání podpořili 17 žadatelů.
Celková částka určená pro financování těchto žádostí je
cca 170 000 korun.
In 2008, we supported 17 applications by paying out donations from
the Educational Fund. The total amount earmarked for financing these
applications is approx. 170,000 crowns.
Počítače a speciální vzdělávací pomůcky a potřeby
Se vzděláváním a komunikací lidí s handicapem souvisí i další skupina žádostí. Jsou to žádosti o počítače,
pomůcky a speciální programy, potřebné většinou ke
studiu. Přispěli jsme např. na počítače, na vydání českoanglického diáře, na mluvící telefon, na speciální počítačový program nebo na interaktivní tabuli do terapeutické
místnosti. Na financování těchto žádostí přispívá Konto
BARIÉRY výnosem, který získá z prodeje nástěnných
a stolních kalendářů.
PCs and special educational aids and material
Another category of applications also relates to the issues
of education and communication among handicapped people:
applications for computers, aids, and special programs,
needed (for the most part) for study purposes. We also
contributed – e.g. a computers, a Czech-English diary, a talking
phone, special software, or an interactive chalkboard for
a therapist consulting room. The Barriers Account finances
these applications with the proceeds from selling wall and
desk calendars.
V roce 2008 jsme podpořili 13 žadatelů. Částka, kterou
mohou čerpat, je cca 170 000 korun.
In 2008, we supported 13 applicants. The amount released to them
is almost 170,000 crowns.
Cestování bez bariér
V rámci tohoto fondu přispíváme v omezeném rozsahu
na nákup automobilů, na opravy a nebo speciální úpravy automobilů, jež jdou nad rámec státního příspěvku,
který jednotlivci dostávají.
Traveling Without Barriers
We use this fund to make limited contributions to the
purchase, repair, or handicap-friendly conversion of cars,
to the extent that they exceed the government aid received
by individuals.
Projekt je podporován společností API CZ, která se
sama na úpravách automobilů podílí. Přispívá Kontu
BARIÉRY 5 % z ceny každé zakázky.
The project is supported by API CZ, a company that is itself involved in
the conversion of cars. 5% of the price of each order go to the Barriers
Account.
Osmi neziskovým organizacím jsme přispěli na nákup
auta, které potřebují pro zajištění poskytovaných služeb
(osobní asistence, rozvoz klientů, rozvoz obědů apod.).
Naše pomoc je spíše symbolická, nepřesahuje nikdy
částku 50 000 korun. Pro organizace má ale podpora
Konta BARIÉRY význam při jednání s dalšími sponzory.
Podpořili jsme např. Agenturu osobní asistence a sociálního poradenství ze Sokolova, Charitu Javorník, Asociaci
rodičů a přátel zdravotně postižených z Jablonce nad
Nisou, občanské sdružení Stéblo ze Sedlčan, občanské sdružení Archa Community z Brna, ParaCentrum
Fenix z Brna, společnost Dobrobus z Úval, Domov Svatý
Jan z Krásné Hory nad Vltavou a další. Několika žadatelům jsme přispěli na opravy aut a na svoz do škol
nebo stacionářů.
We helped eight non-profit organizations buy cars that they need in
order to provide their services (such as personal assistance, shuttle transportation of clients, delivery of lunches, etc.). Our financial support is rather symbolic, as it never exceeds the amount of
50,000 crowns. However, having the support of the Barriers Account
makes a difference for organizations when they negotiate with other
sponsors. Among those we supported are the Agency for Personal
Assistance and Social Consulting in Sokolov, the Javorník Charity, the
Association of Families and Friends of the Handicapped in Jablonec
nad Nisou, the citizens’ initiative “Stéblo” in Sedlčany, the citizens’
initiative “Archa Community” in Brno, the ParaCentrum Fenix in
Brno, Dobrobus in Úvaly, the St. John Sanctuary in Krásná Hora nad
Vltavou, and others. We also helped number applicants to have their
cars repaired, and to finance their transportation to schools and daycare centers.
Rada podpořila z tohoto fondu 28 žadatelů a uvolnila
pro financování více než 800 000 korun.
Using monies from this fund, the Council supported 28 applicants, releasing more than 800,000 crowns in financing support.
14
Konto BARIÉRY
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Pomoc sluchově postiženým spoluobčanům
Sluchově postižené a jejich potřeby podporuje Rada Konta
BARIÉRY dlouhodobě. Situace neslyšících, stejně jako rodin,
ve kterých vyrůstá neslyšící dítě, se nemění. Platby zdravotních pojišťoven za nezbytné pomůcky, moderní digitální sluchadla, zůstávají na stejné úrovni jako v předchozích letech.
Příspěvek zdravotních pojišťoven nepokrývá ani 30 % nákladů na tyto pomůcky. Každým rokem ve výroční zprávě připomínáme, že cena moderního digitálního sluchadla na jedno
ucho se pohybuje kolem 18–20 000 korun, příspěvek zdravotní pojišťovny je cca 5 500 korun. Přitom tato kompenzační pomůcka neslyšícím neuvěřitelným způsobem zkvalitní
život. Stejný je i přínos FM systému pro handicapované. I na
tuto pomůcku jsme v průběhu roku přispěli sedmi žadatelům. Na sluchadla jsme v roce 2008 schválili příspěvek pro
52 žadatelů z celé republiky. Částka schválená pro financování těchto žádostí dosáhla více než 450 000 korun.
Financial Support for Hearing-Impaired Fellow Citizens
The Council of Barriers Account supports hearing-impaired people and their needs on a sustained basis. The situation of the
deaf, and of families in which a deaf child grows up, remains
dire. Payouts by health insurers for the necessary aids, modern
digital hearing devices, are still on the same level as in previous years, and cover not even 30% of the costs. Each year, our
Annual Report draws attention to the fact that the price of a modern digital hearing device for one year is about 18,000 to 20,000
crowns, whereas the health insurance subsidy is about 5,500
crowns. And yet this particular compensation aid improves the
lives of hearing-impaired people in a tremendous way. An FM
system for handicapped people makes a similar difference, and
we helped seven applicants over the year purchase this type of
aid. In 2008, we released funds for the purchase of hearing aids
to 52 applicants from all over the country. The amount released
for financing these applications was more than 450,000 crowns.
Druhým rokem již přispíváme neslyšícím na nejnovější
řečový procesor Nucleus Freedom, který umožňuje lepší
slyšení a je podstatně komfortnější než předcházející
systémy. Schválená výše podpor zůstala stejná jako
v předchozím roce:
–– na pomůcku která stojí do 100 tisíc korun poskytujeme 15 tisíc korun
–– na pomůcku do 200 tisíc korun přispíváme částkou
30 tisíc korun
–– částka 300 tisíc je pro nás limitní a o případné podpoře rozhoduje Rada individuálně
For the second year now, we have made contributions to hearingimpaired people so they could purchase the latest generation of the
Nucleus Freedom speech processor, which facilitates hearing and is
much more comfortable than previous systems. The approved limits
of financial aid remain the same as last year:
–– aids that cost up to 100,000 crowns are co-funded with 15,000
crowns
–– aids that cost up to 200,000 crowns are co-funded with 30,000
crowns
–– costs of 300,000 crowns are liminal for us; the Council will decide
on the potential contribution on a case-to-case basis.
V roce 2008 jsme podpořili 6 žadatelů a vyčlenili jsme
pro ně z fondu 180 000 korun.
In 2008, we supported 6 applicants, releasing altogether 180,000
crowns from the fund for their needs.
Osobní asistence
Nadace sleduje dopady Zákona o sociálních službách
(Zákon č. 108/2006 Sb.) na klienty, ale i na poskytovatele
osobní asistence. K podpoře klientů přistupuje zdrženlivě, zkoumá využití státem určených prostředků na osobní asistenci. V roce 2008 jsme podpořili tři organizace.
Opakovaně Základní školu Vápno, které se nedostává
prostředků na osobní asistenci pro postiženého žáka,
Městskou charitu Plzeň, která potřebovala přispět na
pohotovostní službu v bezbariérovém domě a občanské
sdružení Život bez bariér z Nové Paky, kterému jsme přispěli na financování osobní asistence při počítačových
kurzech. Zbývajících sedm žadatelů bylo individuálních
a pomohli jsme jim především v tom případě, kdy financujeme zvýšené nároky na asistenci nad rámec zákonem
přiznaných prostředků a pomáháme tak mladým lidem
k samostatnému životu. Na financování 10 žádostí byla
uvolněna částka cca 200 000 korun.
Personal Assistance
The Foundation closely watches the repercussions of the Social
Services Act (act No. 108/2006 Coll.) for both clients and providers of
personal assistance, approaching the support of clients with circumspection and reviewing whether government subsidies for personal
assistance are available. In 2008, we supported three organizations:
the elementary school in Vápno (again), who receives no government
funds to provide personal assistance to a handicapped pupil, the
Municipal Charity in Plzeň, who needed help to fund an emergency
service in a disabled-friendly sanctuary, and the citizens’ initiative
Life Without Barriers from Nová Paka, who received a donation to
be able to finance personal assistance rendered during computer
training courses. The other seven applicants were private individuals. Among this latter group, we preferentially help in those cases
in which financing special requirements beyond the limits of statutory aid helps young people to lead a more self-dependent life. An
amount of about 200,000 crowns was released to finance these ten
applications.
Annual Report 2008
Barriers Account
15
1 Konto BARIÉRY / Barriers Account
Kulturní aktivity, sportovní aktivity a rekondiční
a ozdravné pobyty
Konto BARIÉRY podporuje akce, jejichž cílem je aktivní
zapojení handicapovaných a nebo sociálně diskriminovaných skupin a aktivní naplňování jejich volného
času. Podpořili jsme např. vydání almanachu psychiatricky nemocných pacientů „Odemykání“, přispěli jsme
společnosti PORTLINGUA na titulkování filmů pro neslyšící, jako každoročně jsme podpořili festival České
unie neslyšících „Mluvící ruce“, kulturní aktivity klientů
Chráněného bydlení Sokolov a dalších, celkem 12 akcí
celkovou schválenou částkou cca 180 000 korun.
Cultural activities, sports activities, stays at health restoration
and therapeutic facilities
The Barriers Account supports events that are aimed at
actively involving handicapped or socially challenged groups
and engaging them in leisure time activities. For instance, we
sponsored the publication of an almanac for psychiatric patients,
“Unlocking”, helped PORTLINGUA subtitle movies for the deaf,
contributed (as we do every year) to the festival of the Czech Union
of the Deaf: “Talking Hands”, and supported cultural activities
of the clients of the Sheltered Living facility in Sokolov, among others – altogether, about 180,000 crowns were released to support
12 events.
Na čtyři sportovně rehabilitační akce jsme vyčlenili částku téměř 30 000 korun.
Žádosti o podporu sportovních aktivit podporuje již druhým rokem samostatný projekt Sport bez bariér
(viz str. 23).
We also set aside almost 30,000 crowns for four sports/rehab
events.
Aside from this, requests for the financial support of sporting activities are also answered by the separate Sports Without Barriers project,
which has now been existing for two years (see p. 23).
V roce 2008 stoupl počet žadatelů, kterým se nedostávalo finančních prostředků na ozdravné, rehabilitační
a rekondiční pobyty, které organizují pro své klienty. Rozsah naší podpory stoupl oproti loňskému roku
dvojnásobně. Mezi 18 žadatelů jsme rozdělili více než
200 000 korun. Příspěvky v nevelké výši získali např. Klíč
– Centrum sociálních služeb z Olomouce, občanské sdružení Kolpingova rodina ze Smečna, občanské sdružení
Náruč z Plzně, Svaz postižených civilizačními chorobami
ze Žatce, dvě Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených z Kolína a ze Žďáru nad Sázavou a další občanská
sdružení, speciální školy nebo asociace.
In 2008, we noticed an increased amount of applicants who turned
to us because of a lack of funding for the therapeutic, rehabilitation,
and health restoration stays that they organize on behalf of their clients. The scope of our support in this area has doubled compared to
the previous year. We distributed more than 200,000 crowns among
18 applicants. Monetary contributions in a modest amount went e.g.
to “Klíč”, the Social Services Center in Olomouc, the Kolping Family
initiative in Smečno, the citizens’ initiative “Náruč” from Plzeň, the
Association of Patients Suffering From Civilizatory Diseases in Žatec,
two Associations of Parents and Friends of the Handicapped in Kolín
and Žďár nad Sázavou, and other citizens’ initiatives, special-need
schools, and associations.
Domy na půli cesty
Konto BARIÉRY věnuje pozornost projektům zaměřeným
na pomoc mladým lidem, kteří opouštějí dětské domovy
a hledají, často složitě, svoje místo v životě. Na náš speciální fond se mohou obracet organizace, které provozují
„domy na půli cesty“, různé typy krizových center, azylových domů nebo chráněných bydlení, a také klienti těchto
zařízení. Přispíváme jak na provozní náklady, tak na investice, které pomáhají rozšiřovat kapacitu osvědčených
zařízení. Fond je otevřen i pro žadatele, kteří se dokázali
osamostatnit a pořizují si vlastní bydlení.
Halfway Houses
The Barriers Account devotes great attention to projects aimed at helping young people as they leave child protectories and orphanages and
embark on the, not seldom challenging, endeavor to find their place
in life. A special fund of ours is open to requests by organizations that
operate “halfway houses”, various types of crisis centers, homeless
shelters, or sheltered living facilities, as well as their clients. We cofund operating costs and investments that help increase the capacity
of tried-and-tested facilities. The fund also hears requests from applicants who managed to become self-dependent and are in the process
of getting their own apartment.
Člověk v nouzi
Na Konto BARIÉRY se i v roce 2008 obrátili lidé, kteří se
ocitli v těžkých životních situacích a potřebovali třeba
jenom malou, ale velice důležitou pomoc a podporu.
People in Need
In 2008, the Barriers Account was again approached by people in dire
straits, many of whom may need only a small contribution which nonetheless makes all the difference to them.
V roce 2008 jsme z fondu Člověk v nouzi schválili pomoc 16
žadatelům. Uvolněná částka dosáhla výše cca 150 000 korun.
In 2008, we approved payouts of about 150,000 crowns to 16 applicants from the fund People in Need.
16
Konto BARIÉRY
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Fond PETROF
Konto BARIÉRY v roce 2008 dočerpalo a uzavřelo fond,
který si vytvořilo z výtěžku benefičního koncertu Hudbou
proti bariérám, který se konal v listopadu 2005 ve
Španělském sále Pražského hradu. Výnos činil 1 465 750
korun a peníze byly z větší části rozděleny ve výběrovém
řízení v roce 2006. Nevyčerpaná částka byla v dalším období využívána na podporu drobných žádostí mladých lidí s postižením zraku, především studentů konzervatoře
nebo dalších uměleckých škol.
PETROF Fund
In 2008, the Barriers Account exhausted and then closed
books on this fund, which had been created from the proceeds
of a charity concert, “Music Against Barriers”, held in November
2005 in the Spanish Hall of Prague Castle. Revenues had been
1,465,750 crowns and were for the most part distributed in a tender procedure in 2006. The balance was then used in later fiscal
periods to support small requests by young people with impaired
eyesight, in particular students at conservatories and other
art schools.
V roce 2008 jsme fond dočerpali. Podpořili jsme pět žadatelů. Čtyři handicapovaní studenti dostali příspěvek
na nástroje – na mistrovské housle, kytaru a dvě příčné
flétny a občanské sdružení Cesta slunce z Prahy 10 získalo příspěvek na bubínek pro muzikoterapii.
In 2008, we drew down the remaining balance of this fund. We accommodated five applicants: four handicapped students received subsidies so
they could purchase musical instruments – a master violin, a guitar, and
two concert flutes – and the citizens’ initiative “Cesta slunce” in Prague
10 received a contribution for a drum used in musical therapy.
Provoz stacionářů
Z výnosu direct mailových zásilek jsme vytvořili fond,
který bude finančně přispívat na vybavování a na provoz zařízení po celé republice, které poskytují služby
a organizují aktivity pro lidi s handicapem. Těchto občanských aktivit po celé republice přibývá a všechny se
potýkají s nedostatkem finančních prostředků. Pokud
uvidíme, že počet žádostí z této oblasti stoupá, budeme
fond i nadále finančně posilovat.
Operation of Daycare Centers
We used the proceeds from our direct mailing activities to create,
among other things, a fund that will provide financial support aimed
at furnishing and operating facilities across the country which provide
services and organize daytime activities for handicapped people. The
number of these citizens’ initiative is on the rise everywhere in the
country, and they all face the issue of insufficient funds. Should we
find that the number of applications in this area continues to rise, we
will further buttress the financial coverage of this fund.
Projekt se teprve rozbíhá, v roce 2008 jsme podpořili
čtyři projety celkovou částkou do 100 000 korun.
For now, the project is only taking its first steps: in 2008, we supported
four projects with a total amount of 100,000 crowns.
Kinematograf bratří Čadíků
V roce 2008 jsme měli možnost seznámit se s úžasným
projektem bratrů Josefa a Pavla Čadíků. Během let putování jejich filmových maringotek po vlastech českých
díky svým partnerům jako jsou pivovary Zlatopramen
a Černá Hora, Poštovní spořitelna či rádio Impuls mohli
na dobrovolném vstupném vybrat na projekty úctyhodnou částku 3 750 000 korun. Rok 2008 byl rokem Konta
BARIÉRY a Nemocnice Na Homolce. Z výnosu letního
promítání v roce 2008 z částky 701 424 korun dostalo polovinu Konto BARIÉRY a polovinu Nadační fond
Homolka.
The Čadík Brothers and their Traveling Movie Theater
In 2008, we had the pleasure to learn of an awesome project conceived
by two brothers, Josef and Pavel Čadík. Roaming their home country in
their “cinematographic caravans”, they were able to raise the impressive amount of 3,750,000 crowns in voluntary entry fees over several
years of their movie pilgrimage, not least owing to such partners as the
Zlatopramen and Černá Hora breweries, the Post Bank, or the Impuls
Broadcasting Station. They decided that in 2008, their beneficiaries
would be the Barriers Account and Na Homolce Hospital. From the revenues of their movie screenings during summer 2008 an amount of
701,424 crowns – one half goes to the Barriers Account and one half
to the Homolka Endowment Fund.
Rada Konta BARIÉRY rozhodla, že peníze vloží do svého
Mimořádného zdravotnického fondu a bude moci ve větší míře podpořit žádosti z této oblasti. Domov Krajánek
z Jesenice u Rakovníka a Hospic sv. Štěpána z Litoměřic
dostaly příspěvek na pečovatelská polohovací lůžka,
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
z Bruntálu získala příspěvek na vybavení sociálně terapeutické dílny trenažery. Přispěli jsme žadatelům na
rehabilitační přístroj Motomed, na baterie do ventilátoru, na prstový pulzní oxymetr a nebo na chodicí pás pro
The Council of Barriers Account decided to deposit this money in our
Special Medical Fund, so as to be able to satisfy a greater number of
applications in this area in the future. The Nursing Home “Krajánek”
in Jesenice near Rakovník and St. Stephen’s Hospice in Litoměřice
received donations for the purchase of adjustable hospital beds.
A society in support of mentally handicapped people in Bruntál receives a contribution that allows them to furnish their social therapy
workshop with exercise equipment. Applicants received financial aid
for Motomed rehab devices, fan batteries, a portable pulse oxymeter (for finger readings), or a treadmill for rehabilitation after cer-
Annual Report 2008
Barriers Account
17
1 Konto BARIÉRY / Barriers Account
rehabilitaci po mozkové příhodě. Díky projektu Filmové
léto, Kinematografu bratří Čadíků, jsme zatím pomohli
celkem 11 žadatelům a částku z výnosu letního promítání
jsme ještě nedočerpali.
ebral apoplexy. Thanks to the “Movie Summer” project of the Čadík
Brothers’ Traveling Movie Theater, we were able to help 11 applicants
– and there is still a part of the revenues left that we will put to good
use later.
Rada projektu / Project council
Luboš Beniak, Martin Bojar, Běla Hejná, Jan Kačer, Martin Kovář, Jan Marušiak, Jiří Lábus, Jiří Soukup, Jiřina Šiklová, Dana Štěrbová,
Jaroslav Šturma, Gita Tučná
Sbírky organizované mediální skupinou MAFRA
Od prosince 2006 probíhá naše spolupráce s internetovým zpravodajským portálem iDNES.cz a vlajkovou lodí
mediální skupiny MAFRA, deníkem Mladá fronta DNES.
Máme za sebou tři veřejné sbírky, podporované těmito
nejrozšířenějšími seriozními médii. Zpravodajský portál
iDNES.cz navštíví měsíčně 1,8 milionu čtenářů. Deník
Mladá fronta má průměrný denní prodaný náklad
417 000 výtisků a čte ho 1,2 milionu čtenářů. Proto jsme
tak úspěšní s každoročním předvánočním zveřejňováním příběhů lidí se zdravotním postižením, mladých lidí
po úrazu, kteří se vlastním úsilím vracejí zpět od života
a potřebují jenom trochu pomoci. Čtenáři mají šanci seznámit se s konkrétním osudem člověka a pomoci mu.
První sbírka v prosinci 2006 byla určena pro studentku
z Domažlicka, která potřebovala částku 120 000 korun na
celoroční dofinancování osobního asistenta. Částka byla
na účtu během několika dnů, celkově „Sbírka MIRKA“
vynesla téměř 300 000 korun a mohli jsme tak pomoci
dalším šesti mladým lidem s pořízením potřebných kompenzačních pomůcek a také přenosných počítačů.
Fundraisers organized by the MAFRA media group
The beginnings of our cooperation with the internet news portal
iDNES.cz and with the flagship of the MAFRA media group, the daily
paper Mladá fronta DNES, date back to December 2006. We look back
on three accomplished public fundraisers that were held with the
support of these most broadly distributed of all up-market media.
The news portal iDNES.cz accounts for 1.8 million readers per month.
The Mladá fronta daily is sold in 417,000 copies daily, and read by
1.2 million readers. This is the reason behind the success of our annual pre-Christmas campaign in which we publish the story of handicapped young people who suffer from the consequences of injury and
accident, but who return to an integrated life thanks to their willpower
and commitment, needing only a little help along the way. Readers
have the opportunity to familiarize themselves with the personal
fate of a specific individual, and to help that specific person. The
first fundraiser in December 2006 was dedicated to a student from
Domažlice who needed 120,000 crowns to be able to co-fund the annual costs of a personal assistant. That amount was in the account
within a few days. Altogether, the “MIRKA Fundraiser” yielded almost
300,000 crowns, which allowed us to help another six young people
purchase the necessary compensation aids and portable computers.
Partneři projektu / Partners of the project
3. prosince 2007 vyhlásila redakce už druhou sbírku pro
Konto BARIÉRY. Byla určena pro Martina H. z Liberce,
který se zranil při autonehodě, kterou nezavinil.
Potřeboval 75 000 korun na nový vozík. Sbírka přinesla
736 438 korun – neuvěřitelná částka. Martinovi nakonec připadlo z celé částky 200 000 korun a může si pořídit i další pomůcky. Peníze také pomohly dalším lidem
se stejným osudem, jaký potkal Martina.
On December 3, 2007, the newspaper editors announced the second fundraiser for the Barriers Account, which was dedicated to Martin H. from
Liberec, who sustained injuries in a car crash in which he was involved for
no fault of his own. He needed 75,000 crowns for a new wheelchair. The
fundraiser yielded an amount of 736,438 crowns – an incredible amount.
In the end, we awarded Martin 200,000 crowns of the entire sum, so that
he is able to purchase additional aids to make his life easier. Even so, the
money served to help also other people who share Martin’s fate.
29. října 2008 vyhlásila redakce spolu se zpravodajským internetovým portálem již třetí sbírku. Tentokrát
pro Martina Olišara z Prahy, mladého muže, který byl
v nesprávné chvíli na nesprávném místě. Lezl na strom,
neznámé slečně tam zůstal zaklíněný drak. Větev nevydržela a Martinovi se ve vteřině změnil celý život. Má ochrnuté nohy a z větší části i ruce. Potřebuje peníze na úpravu bydlení, na počítač s hlasovým ovládáním, na osobní
asistenci, výhledově i na auto. Řekli jsme si společně
s organizátory, že pro Martina vybereme 250 000 korun.
Sbírka vynesla během prvních tří dnů více než 300 000
korun. Celkově skončila na částce téměř 1 030 000 korun.
On October 29, 2008, the paper’s editorial board and the internet news
server announced what was already our third joint fundraiser – this time
for Martin Olišar from Prague, a young man who found himself in the
wrong place at the wrong time. He climbed a tree in which an unknown
girl’s kite had become entangled. The branch on which he climbed gave
way and in an instant, Martin’s life changed forever. He is paralyzed
from the waist down; his hands are also almost completely paralyzed.
He needs money to convert his apartment, for a computer with voice
control, for a personal assistant, and in the mid-term future for a car.
We agreed with the organizers that we’d shoot for a target of 250,000
crowns. But during the first three days, the fundraiser yielded more than
300,000 crowns. The final tally amounted to almost 1,030,000 crowns.
Sbírka je pro Martina, ale pomůže i dalším. Martinovi
trochu ulehčí začátky. Díky dojemnému příběhu a novinářům z Mladé fronty a iDNES.cz jsme obrátili na chvíli
pozornost čtenářů k obyčejnému lidskému životu. Moc
za to děkujeme. Novinářům i čtenářům, kteří poslali tolik peněz.
This fundraiser is for Martin, but it also helps others. The beginnings
of Martin’s new life will be a bit easier. Thanks to his moving story, and
the journalists at Mladá fronta and iDNES.cz, we were able to draw the
readers’ attention for a moment to the stark and straightforward tale
of an ordinary person’s life and fate. We are full of gratitude, and thank
the news journalists, and their readers who donated so much money.
18
Konto BARIÉRY
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
a více než 42 000 individuálních dárců, kteří podporují Konto BARIÉRY každý měsíc pravidelným příspěvkem / 42,000 donators who
support the Barriers Account with a regular contribution each month
Annual Report 2008
Barriers Account
19
1 Nový start / A New Start
Nový start je náš nový projekt! Je určený pro pomoc lidem, kterým se za posledních 12–18 měsíců stal úraz
nebo jiným způsobem došlo k nenávratným změnám jejich zdravotního stavu (výjimky jsou samozřejmě možné
a budeme k nim přistupovat individuálně).
A New Start is our new project! It is aimed at helping people who suffered an irreversible deterioration of their health during the past 12–18
months, due to accident, injury, or other causes (of course, there may
be exceptions to these limiting criteria, as we will approach each application on a case-to-case basis).
Stát se to může každému z nás, je to otázka vteřin.
Úraz, nehoda, zrádná nemoc nebo cokoliv jiného, co
způsobí radikální změnu zdravotního stavu, obrátí život na ruby postiženému člověku i všem kolem něj. Tato
situace přináší i ryze praktické problémy, jedním z prvních je obrovská finanční zátěž. Je potřeba přestavět
byt, odstranit všechny bariéry, počítat s investicemi na
úpravy auta, na nákup vozíku i dalších nepostradatelných pomůcek. Nezbytností se často stává počítač, bez
kterého je komunikace někdy naprosto nemožná a šance na pracovní uplatnění většinou minimální. Každý
takový člověk má samozřejmě nárok na pomoc od státu,
ale o spoustu věcí se musí postarat sám. Náš projekt mu
umožní jenom lehčí start, nikoliv bezstarostný život.
It can happen to any of us, and is a matter of seconds. An injury, an
accident, a malicious disease, or other event that leads to a radical
change of one’s health status, and suddenly the affected individual’s
life is turned upside-down, and along with it the lives of those close to
him or her. The situation raises purely practical issues as well, and the
first among them is likely the extreme financial burden. One’s apartment has to be retrofitted, all barriers must be removed, investments
into a car conversion, the purchase of a wheelchair, and other are likely
necessary. A computer often becomes a necessity without which communication is sometimes impossible and the chance to earn a livelihood mostly minimal. Of course, such people may expect assistance
from the government, but many things will still have to be resolved by
the person’s own ingenuity and resourcefulness. Our project facilitates
an easier start, but doesn’t provide for a carefree life.
Vánoční a celoroční pohlednice
Již třináct let podporují příznivci Konta BARIÉRY naše aktivity nákupem tradičních pohlednic. V roce 2008 jsme
nabídli k prodeji dvě pohlednice. Autorem celoroční pohlednice byl výtvarník Antonín Sládek. Jeho pohlednice
byla zařazena do prodeje pod názvem „Přáníčko pro
radost a dobrou náladu“. Autorkou Vánoční pohlednice,
prodávané pod názvem „Tichá noc“, je malířka Ivana
Kotýnková. Pohlednice Konta BARIÉRY mají stále své příznivce. Vyhledávají je jednak pro jejich originální design
a také proto, že se tématicky výrazně odlišují od běžné
produkce a nabídky na trhu. Jsou také oblíbeným sběratelským artiklem. Zájem o ně je tedy stabilní.
Již potřetí jsme nabídli firmám, podnikatelům, úřadům a institucím k přímému odkoupení tzv. „SUPERpf“, novoroční
přání s obrazovými motivy zařazenými v uplynulých letech
na vánoční pohlednice a stolní kalendáře Konta BARIÉRY.
Christmas Postcards and All-Season Postcards
For thirteen years, the benefactors of the Barriers Account have
been supporting its operations also by buying traditional picture
postcards. Two such postcards were on offer in 2008. The allseason postcard was authored by the visual artist Antonín Sládek.
His postcard was marketed under the slogan “Wishing you happiness and a good mood”. The author of the Christmas postcard, sold
under the title “Silent Night”, is the painter Ivana Kotýnková. The
postcards of Barriers Account reliably draw a loyal group of buyers,
who appreciate the original design, and the fact that they stand
out, in terms of topics, from the standard fare and the usual offer
in the market. The postcards are also a coveted collectors’ item. In
short, interest in our postcards is stable. For the third time now, we
offered companies, entrepreneurs, public authorities, and institutions a “SUPERpf” – that is, a New Year’s greeting card with motives that appeared in past years on the Christmas postcards and
desk calendars of the Barriers Account.
Peníze pro „Nový start“ získáváme z aukcí sbírky obrazů,
kreseb, grafiky a plastik, kterou vytvářela Středočeská
energetická společnost. Její větší část vznikala v meziválečném období, společnost pokračovala ve vytváření
sbírky i po válce až do současnosti. Sbírka zůstala ucelená a dozorčí rada ČEZ, a.s. rozhodla, že věnuje celou
kolekci na charitativní účely. Nadace Charty 77 tak získala velký dar ve prospěch Konta BARIÉRY. Tři stovky darovaných artefaktů byly rozděleny do tří aukcí. Ze dvou,
které doposud proběhly, získal Nový start více než sedm
milionů korun.
We raise the funds for “A New Start” by auctioning off a collection of
paintings, drawings, graphics, and sculptures that was compiled by
Středočeská energetická společnost. For the largest part, the collection was created between the wars, but the company continued to play
the role of a collector and curator even after the war into present days.
The collection thus remained an organic whole, and the supervisory
board of ČEZ, a.s. decided to donate it in its entirety for charitable
purposes. In this manner, Charta 77 Foundation received a substantial
gift for the welfare of the Barriers Account. Three hundred donated artifacts were divided up for three auctions. The two that were already
held yielded more than seven million crowns for A New Start.
Celkový příjem z prodeje pohlednic za období let 19962008 už přesáhl hranici šestnácti milionů korun. Z této
částky byly financovány bezbariérové úpravy 152 mateřských, základních, speciálních, pomocných, zvláštních
a středních škol a učilišť.
The total revenues from sales of postcards during 1996-2008 has already exceeded the 16-million crown mark. This money was used to
finance the conversion of 152 pre-schools, elementary schools, special
needs schools, assisted-learning schools, secondary schools and vocational colleges to become disabled-friendly.
Konto BARIÉRY rozhodlo, že maximální částka pro
řešení potřeb jednoho žadatele je 100 000 korun.
Akceptujeme individuální požadavky každého, kdo je
do projektu zařazen. Připravili jsme více méně inspirativní nabídkový katalog s přehledem základních oblastí pomoci. Přispíváme i na to, na co Konto BARIÉRY
standardně nepřispívá, třeba na nákup auta nebo na
pořízení bydlení. Pro projekt zřídilo Konto BARIÉRY
pracovní komisi, která na základě konkrétních žádostí o podpoře rozhoduje. Jejími členy jsou Gita
Tučná, Martin Kovář, Jaroslav Šturma a Božena Jirků.
Tajemnicí komise je Eva Flanderková.
The Barriers Account decided. That maximum of funds released to resolve
the problems of an individual applicant is 100,000 crowns. We respect
the individual requirements of everyone who signs up for the project, and
have prepared an inspirational catalogue of sorts that gives an idea of
basic areas of assistance and support. Here, we also contribute to covering the kind of expenses that are not standardly eligible for the Barriers
Account’s help, such as the purchase of a car or the procurement of living
quarters. For the needs and purposes of the project, the Barriers Account
appointed a working commission that is in charge of deciding on the financial aid based upon individual applications. The members of this commission are Gita Tučná, Martin Kovář, Jaroslav Šturma and Božena Jirků.
Eva Flanderková acts as the commission’s secretary.
Projekt je úspěšný hlavně proto, že má třináct let osvědčené partnery, kteří nadaci pomáhají. Oficiálním prodejním partnerem Konta BARIÉRY je Česká pošta. Nabízí
pohlednice na 3 500 prodejních místech v celé republice.
Stejně dlouho spolupracuje s Kontem BARIÉRY společnost Model Obaly, která pro nás pohlednice vyrábí zdarma. Prodej pohlednic zabezpečovala třetím rokem ve
svých obchodech a prostřednictvím internetu společnost
Bontonland.
The main reason for the project’s success is its 13-year
history of reliable supporting partners. The official sales partner of
the Barriers Account is the Czech mail service Česká pošta (“Czech
Post”). They offer the postcards at 3,500 sales points across the
country. For just as long, Model Obaly has been cooperating with
the Barriers Account; they produce the postcards for us for free. For
three years now, Bontonland – who are the sponsor for the preparation and implementation of our promotional campaign to boost
sales of the all-season postcards.
Příjem z prodeje pohlednic na pobočkách České pošty
dosáhl v roce 2008 částky 500 000 korun. V přímém prodeji podnikatelským subjektům, úřadům a institucím
jsme navíc utržili téměř jeden milion korun.
In 2008, the proceeds from postcard sales at Česká pošta post offices
reached 500,000 crowns. On top of that, direct sales to commercial
entities, public authorities, and institutions yielded almost one million
crown.
V průběhu roku 2008 rozhodlo Konto BARIÉRY o tom, že
podpoří bezbariérové úpravy celkem v 11 školách. Byly
to např. základní školy v Terezíně, v Bělé pod Bezdězem,
v Litomyšli, v Kostelci nad Černými lesy, v Malenovicích,
ve Vítkově a další.
In the course of 2008, the Barriers Account decided to provide
financial aid for disabled-friendly retrofitting in altogether
11 schools, among them elementary schools in Terezín, Bělá pod
Bezdězem, Litomyšl, Kostelec nad Černými lesy, Malenovice, Vítkov,
and elsewhere.
V roce 2008 projednala pracovní komise celkem 13
žádostí a podpořila je. Přispěli jsme např. na nákupy
osobních automobilů, na střešní autonosič na vozík,
na úpravy bytů, ale třeba také na zpevnění příjezdové
cesty, na motomed a na různé drahé rehabilitační nebo
kompenzační pomůcky.
In 2008, the commission heard altogether 13 applications, and decided
to grant support in all cases. We contributed e.g. to the purchase of
personal cars, to a roof rack that allows to transport a wheelchair atop
a car, to conversion work in apartments, but also e.g. to paving over
a driveway and to purchasing a motomed and various expensive rehabilitation or compensation aids.
Generální sponzor / General sponsor
Sponzoři / Sponsors
Generální partner / General partner
Partner / Partner
20
Konto BARIÉRY
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
1 Pohlednice a kalendáře Konta BARIÉRY /
Picture Postcards and Calendars
of the Barriers Account
Annual Report 2008
Barriers Account
21
1 Pohlednice a kalendáře Konta BARIÉRY /
Picture Postcards and Calendars
of the Barriers Account
1 Sport bez bariér / Sport without Barriers
Nástěnné kalendáře pro Sport bez bariér
Stejně jako v roce 2007 jsme vydali na podporu projektu
Sport bez bariér nástěnný kalendář „Česká fotografie pro
Sport bez bariér“. Obrazovou část kalendáře vytvořili fotoreportéři deníku SPORT. Vybrané fotografie prezentovaly v návaznosti na jednotlivá roční období sporty a soudobé sportovní celebrity. Všichni zúčastnění se zřekli nároku
na honorář. Roli sponzora přípravy kalendářů a reklamní
kampaně na podporu jejich prodeje převzal SPAR Česká
obchodní společnost a jeho řetězec obchodů INTERSPAR.
Zásluhu na tom, že kalendář vznikl a pokračuje dalším vydáním, má nakladatelství Helma 365, sponzor výroby a garant distribuce kalendářů.
Wall Calendars for Sports Without Barriers
As in 2007, we issued a wall calendar: “Czech Photography for Sports
Without Barriers”, to support our Sports Without Barriers project. The
picture section of the calendar was created by photo journalists of the
sports daily SPORT. The selected shots present various disciplines and
current sports celebrities in the context of the individual seasons of
the year. All contributing participants agreed to provide their work for
free. The role of the necessary sponsor for preparing the calendar and
the pertinent advertising campaign for promoting sales was assumed
by SPAR Česká obchodní společnost and their chain of grocery stores,
INTERSPAR. The fact that this calendar came into existence and sees
another issue is owed to the Helma 365 publishing house, who sponsored production and guaranteed the distribution of the calendars.
Projekt Konta BARIÉRY zaměřený speciálně na sportovní
aktivity lidí se zdravotním postižením jsme založili již v roce
2006. Podnětem k jeho vzniku byl stále větší počet žádostí
o podporu volnočasových a sportovních aktivit. Považujeme
tyto aktivity za důležité a víme také, že vše, co je spojeno se
sportováním handicapovaných – speciální aktivní vozíky,
handbike, lyže pro handicapované (monoski), potřeby pro
vodácké sporty, pro potápění a další pomůcky, je finančně
velice náročné. Na tyto potřeby je nahlíženo jako na něco,
co je navíc, co handicapovaný člověk nepotřebuje ke svému
životu, k základním potřebám. Proto na toto vybavení nepřispívají ani pojišťovny a většinou částečné příspěvky neposkytují ani městské úřady.
The Barriers Account project, focussed especially on
sports activities for people with handicaps, was founded
in 2006. The impulse was the increasing number of petitions
for the support of leisure and sports activities. We consider
these activities essential and we also know all about
handicapped sports – special active wheelchairs, handbikes,
skis for handicapped people (monoski), gear for water sports,
diving and other aides are very expensive. These resources
are seen as something extra, something handicapped people
do not need for their basic lives, basic needs. This is why
insurance companies do not contribute to this equipment,
and generally not even municipal offices provide
partial contributions.
Sponzoři / Sponsors
Partner / Partner
Stolní kalendáře
Stolní kalendáře Konta BARIÉRY se stávají pro nadaci tradičním a významným nositelem propagace. Do distribučních sítí byly zařazeny opět dva typy kalendářů. Menší,
vytištěný v nákladu 5 000 kusů, byl určen pro domácnosti
a větší, vyrobený ve stejném nákladu, byl zařazen do nabídky pro firmy, úřady a instituce.
Desk Calendars
The desk calendars of the Barriers Account appear to become a traditional and substantial promotional tool. Again, two different types
of calendars were released into the distribution network. A smaller
calendar (of which 5000 copies were printed) was designed for private
households, while the larger edition (with an equal number of print
copies) was offered to firms, public authorities, and institutions.
Rozhodli jsme se založit náš projekt Sport bez bariér
proto, abychom tyto aktivity zviditelnili, a také proto,
abychom se pokusili našim dárcům, našim osvědčeným
sponzorům nabídnout možnost přispívat na ně. Chceme
je naším projektem přesvědčit, že stojí za to pomáhat
handicapovaným splnit jejich sny. I ty k životu patří.
Sport je z těchto snů a přitom umožňuje zdravotně postiženým úplně prozaické pocity. Dává jim možnost zažívat
volnost a radost z pohybu. Tomu chce projekt Sport bez
bariér napomáhat a daří se mu to již třetím rokem.
We decided to establish the Sport Without Barriers project
in order to make these activities more visible and also to offer
our donors and proven sponsors the opportunity to contribute
to them. With our project, we want to convince them that it is
worthwhile to help handicapped individuals fulfil their dreams.
They too are a part of life. Sport is among these dreams, yet
it gives handicapped people entirely prosaic feelings. It gives
them the chance to experience freedom and pleasure from
movement. The Sport Without Barriers project aims to support this,
and has been doing so successfully for three years now.
Obrazovou část obou kalendářů, prezentovaných pod názvem
„Můj svět“, tvořily opět nejlepší z prací zaslaných do celostátních dětských výtvarných soutěží. Obrázky v menším kalendáři
byly vybrány v rámci již 4. ročníku soutěže pro žáky prvních
stupňů základních škol „Děti malují pro Konto BARIÉRY“.
Obrazovou část větších kalendářů tvořily práce zaslané téměř
osmi tisícovkami dětí ve věku 3–15 let do tří dlouhodobých celostátních soutěží pořádaných Domem dětí a mládeže v Šumné
na Znojemsku, partnerem Konta BARIÉRY.
The pictures in both calendars, presented under the title “My World”,
have again been selected from the best submissions to national art
contests for children. Specifically, the pictures in the smaller calendar were chosen in the contest for elementary-school first-graders,
“Children draw for the Barriers Account”, which has been held in its
fourth year already. The picture section in the larger calendars consists
of works sent in by almost eight thousand children at the age of 3–15 to
three long-term national contests, organized by the Children and Youth
Center in Šumná na Znojemsku, a partner of the Barriers Account.
Vždy zdůrazňujeme, že nepomáháme vrcholovým paralympionikům. Na to jsou tu jiné organizace, podporované státem, a peníze v této oblasti nechybí. Náš Sport bez bariér
se zaměřuje na podporu amatérských sportovních aktivit.
Pomáháme sportovním odvětvím a sportovcům, jejichž činnost není financována ze státních zdrojů a je často ohrožena. Naším cílem je podpora rekreačního sportu, sportu pro
volný čas a výkonnostního sportu na úrovni pořádání pravidelných soutěží pro sportovce různého typu postižení.
We always emphasise that we do not support professional
Paralympic athletes. Organisations exist for this purpose,
supported by the state, and money is not lacking in this area.
Our Sport Without Barriers project aims to support amateur
sports. We help both sport branches and athletes whose
activities are not financed from state funds and are often
threatened. Our objective is to assist recreational, leisure
and performance sports on the level of organising regular
competitions for athletes with various types of handicaps.
Příjem z prodeje stolních kalendářů je, stejně jako u nástěnných kalendářů, určen na nákup školních pomůcek
pro zdravotně postižené děti.
The sales revenues from both desk calendars and wall calendars are
earmarked for the purchase of educational aids and material for handicapped children.
Projekt má svoji Radu, která se sešla v průběhu roku
třikrát a projednávala všechny došlé žádosti. V roce
2008 jsme rozdělili více než jeden a půl milionu korun.
Podpořili jsme 71 žadatelů, jednotlivců i organizací.
The project has its own council which convened three times
last year to discuss all the submitted petitions. In 2008 we
divided more than one and a half million crowns, supporting 71
petitioners, individuals and organisations.
Generálním sponzorem projektu je společnost
Fortuna a.s. V roce 2008 věnovala Sportu bez bariér
500 tisíc korun. Významným partnerem zůstává společnost InternetMall, která i v roce 2008 podporovala náš
projekt částkou pět korun z každého nákupu na největším internetovém portálu mall.cz. Projekt významně podpořilo také Řízení letového provozu, s.p. Finančním zdrojem byl ještě v prvním pololetí Benefit program společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Každý zákazník
této společnosti mohl na náš projekt věnovat svoje benefit body. V roce 2008 se rozhodlo věnovat nám benefit
body ze svého účtu 232 zákazníků této společnosti.
The general sponsor of the project is Fortuna a.s. In 2008,
it donated 500,000 crowns to Sport Without Barriers. Another
important partner is InternetMall, which supported our project
once again in 2008 with a sum of five crowns from every
purchase on the largest internet portal mall.cz. The project is
also strongly supported by the State Aviation Administration
Agency (Řízení letového provozu, s.p.). In the first half of the year,
another source of funding was the Benefit program organised
by Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Each customer of this
company could donate their benefit points to our project. In 2008,
232 customers of this company decided to donate the benefit
points from their accounts.
Porota soutěže „Děti malují pro Konto BARIÉRY“ / The jury of the contest “Children drew for the Barriers Account”
Josef Paleček, Lucie Dvořáková, Michal Nesvadba
Hlavní sponzoři / Main sponsors
22
Konto BARIÉRY
Partner / Partner
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Annual Report 2008
Barriers Account
23
1 Sport bez bariér / Sport without Barriers
V květnu 2008 jsme byli podruhé partnerem golfového
projektu Pražská jamka. Jedná se o charitativní golfový
turnaj, jehož cílem je pomoc sportovcům s handicapem.
Organizátoři turnaje, Golfový Club Praha a společnost Golf
24 Promotion, opět podpořily sportovce s handicapem.
Velkorysou pomoc nabídli Kontu BARIÉRY prostřednictvím
svého oblíbeného sportu a Pražské jamky hvězdy českého
fotbalu. Na hřišti v Motole se v sobotu 31. května 2008 předávaly šeky i vozík. Zástupci Nadačního fondu mládežnického fotbalu, Karel Poborský a Jaromír Blažek, předali projektu
Sport bez bariér šek s nejvyšší částkou 150 000 korun. Karel
Poborský přidal ještě osobní dar 10 000 korun. Organizátoři
a další sponzoři částku zvýšili o dalších 37 050 korun.
Pomoc měla i druhou část. Fotbalisté pořídili a na místě předali speciální vozík v ceně 105 000 korun paraolympioničce,
reprezentantce v hodu diskem Janě Feslové.
In May 2008, we acted as a partner of the golf project “Pražská
jamka” for the second time. This is a charity golf tournament,
the aim of which is to support handicapped athletes. The tournament
organisers, Golf Club Praha and the company Golf 24 Promotion,
once again supported athletes with handicaps. Czech football starts
offered the Barriers Account generous assistance through their
favour sport and Pražská jamka. Cheques and a wheelchair were
handed out at the golf course in Motol on Saturday, 31 May 2008. The
representatives of the Youth Football Charity Fund, Karel Poborský
and Jaromír Blažek, presented the Sport Without Barriers project with
a cheque for the highest sum of 150,000 crowns. Karel Poborský also
added a personal donation of 10,000 crowns. The organisers and
other sponsors raised this amount by another 37,050 crowns. There
was another aspect to the support. The football players purchased
a special wheelchair worth 105,000 crowns for Jana Feselová,
Paralympic representative in discus.
Další golfový turnaj ve prospěch Sportu bez bariér proběhl v červenci v Golf Resortu Darovanský dvůr pod názvem
Thomas Cup 2008. Je to netradiční golfový turnaj hráčů
Tomášů a proběhl již podruhé, opět pod heslem – Tomášové
pomáhají Tomášům. Hráči vědí, že podpoří některého z klientů Konta BARIÉRY, který nese stejné jméno – Tomáš.
Výtěžek turnaje dosáhl částky 27 200 korun.
Another golf tournament to support Sport Without Barriers was held
in June at the Darovanský dvůr Golf Resort under the name of Thomas
Cup 2008. This is a special golf tournament of players named
Thomas and was held for the second time, again under the motto –
Thomases helping Thomases. The players know that they will support a client of the Barriers Account who bears the same name –
Thomas. The yields from the tournament amount to 27,200 crowns.
Rada projektu / Project Council
Božena Jirků, Dana Štěrbová, Běla Hejná, Martin Kovář, Petr Král, Alena Kábrtová, Pavel Kolář
Mediální partneři / Media partners
Deník Sport, Centrum.cz, Prima TV, TOTALSPORT, Freeride, News Outdoor Media, Parlament, vláda samospráva, Časopis Golf
Partneři projektu / Partners of the project
Tak jako každoročně, vyhlásila nadace v březnu 2008
grantový program na rozdělení výnosů z Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2007. Neziskové organizace
počátkem roku netrpělivě čekají na to, jaká témata „velké“
nadace, které získaly příspěvky z NIF na základě smluv
s FNM, resp. s Ministerstvem financí, vyhlásí. Snažíme se
vždy vystihnout v zaměření výběrového řízení oblast, kterou považujeme za aktuální a potřebnou, a vypsat témata,
která podle našeho názoru pomohou rozvoji a posílení občanského sektoru v důležitém segmentu činnosti – v oblasti sociální a humanitární.
As every year, the foundation announced a grant program in March 2008 for the distribution of revenues from
the Foundation Investment Fund (NIF) for 2007. Non-profit
organizations hold their breath as they await the verdict: which
topics are on the agenda of the “big” foundations that receive
NIF subsidies under the contracts with the National Property
Fund and the Ministry of Finance? In organizing our tenders, we
always strive to choose areas that we consider topical and relevant, and to award grants in fields that in our view contribute to
the development and strengthening of the civic sector in this very
important area of activities – that of social and humanitarian work.
Pro rozdělení výnosů v roce 2008 byla určena závazným
výpočtem Ministerstvem financí částka 1 036 000 korun.
According to the binding calculations of the Ministry of Finance, it was
upon us to allocate revenues in the amount of 1,036,000 crowns in 2008.
Téma 2008
Naše výběrové řízení pro rok 2008 bylo určeno na podporu, vybudování a nebo provoz víceúčelových zařízení,
poskytujících sociálně – zdravotní služby a aktivity, které pomáhají rodině v zajištění kvalitní péče o nemocné
členy rodiny. Nadace přihlížela při hodnocení projektů
k tomu, jak je osobám se specifickými potřebami umožňováno vést nezávislý způsob života.
The topic in 2008
Our tender in 2008 was aimed at promoting, creating and
operating multi-purpose facilities that provide social and
medical services and activities in order to help families ensure quality care for their ailing family members. In assessing the project submissions, the foundation took into account
to what degree persons with special needs are enabled to lead
an independent life.
Celkem se přihlásilo se svými projekty 59 žadatelů.
Pověřená komise vyřadila žádosti, které nesplňovaly
zadaná kriteria, v soutěži zůstalo 29 projektů. Každý
člen Rady měl k dispiozici 8 bodů, které mohl přidělit vybraným projektům, a zajistit tak jejich postup do
druhého kola. Vznikl tak seznam devíti postupujících
projektů. Jejich nositele vyzvala nadace k dodání podrobnější dokumentace a členové Rady Konta BARIÉRY
o bodovém hodnocení těchto devíti projektů rozhodli na
svém zasedání 25. června 2008.
Altogether 59 applicants submitted projects. The tender commission
disqualified those applications which did not meet the initial tender criteria, so that 29 projects were principally eligible for evaluation. Each
member of the Council had 8 credit points to assign to projects of his
or her choice, thus ensuring that they would move into the next tender
round. In this fashion, a list of nine projects originated that made it into
the next tender round. The bidders behind these projects were asked by
the foundation to submit a more detailed documentation; the members
of the Council of the Barriers Account then decided on the distribution
of points to these nine projects on its meeting on June 25, 2008.
Název organizace
Hlavní sponzoři / Main sponsors
1 Nadační investiční fond /
Foundation Investment Fund
Místo
Předložený rozpočet v Kč
Schválená částka v Kč
Účel daru
Náruč o.s.
Řevnice
200 000
200 000
Budování sociální firmy
„Modrý domeček“
Centrum služeb Slunce všem,
o.p.s.
Unhošť
200 000
200 000
Zácvičný pracovně terapeutický
program pro lidi se speciálními
potřebami
Diakonie Církve bratrské,
středisko Centrum Slunečnice
Praha
145 000
145 000
Provoz tréninkového bytu pro
dospělé osoby s tělesným
postižením
Červený Kostelec
200 000
176 000
Rehabilitační aktivity pro klienty
Domova sv. Josefa
Česká Třebová
139 000
115 000
Rozšíření služby týdenního
stacionáře – vybavení pro pobyt
klientů
Prachatice
200 000
200 000
Respitní pobyty a vzdělávání
pečujících – zlepšení péče
o umírající členy rodiny
1 084 000
1 036 000
Oblastní charita Červený
Kostelec, středisko Domov
sv. Josefa
Přátelství o.s.
Hospic sv. Jana N. Neumanna
Celkem
Deníky, ve kterých je výběrové řízení vyhlašováno / Daily papers in which the tender is being announced
MFDnes, Právo, Lidové Noviny
24
Konto BARIÉRY
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Annual Report 2008
Barriers Account
25
2
Výtvarné umění dokážeme propojit s pomocí
handicapovaným. Máme z toho radost my i naši pravidelní
dárci, „naši výtvarníci“.
Josef Bolf / Bez názvu, z cyklu Narapoia, 2003, 70 x 100 cm, kvaš na papíře / Untitled, from the cycle Narapoia, 2003, 70 x 100 cm, gouache on paper
/ Aukce / Auctions
2 9. aukční salon výtvarníků pro
Konto BARIÉRY / 9th Artists’ Auction
and Exhibition for the Barriers Account
Aukční salony výtvarníků jsou tradičním projektem
Konta BARIÉRY. Pořádají se od roku 1993 a staly se asi
nejvýznamnější charitativní akcí tohoto druhu a také
oblíbenou a uznávanou kulturní a společenskou událostí. Zájem o ně mají jak výtvarníci, tak široká veřejnost.
V prvním roce věnovalo svá díla 160 umělců, přispělo
i několik sběratelů. V posledních letech už počet zúčastněných umělců přesahuje tři stovky. Účet devíti
aukcí, které jsme již uspořádali, dosáhl částky
31 855 465 korun.
These artwork exhibitions in combination with auction sales are
a traditional project of the Barriers Account. We have organized
them since 1993, and today, they are probably the most eminent
charity event of its kind, as well as a popular and respected cultural and social event, in which artists and the general public takes
equal interest. In the first year, 160 artists donated their works,
alongside a number of collectors. In recent years, the number of
participating artists is reliably in the three hundreds. The account
for the nine auctions we’ve held so far collected an amount of
31,855,465 crowns.
9. aukční salon výtvarníků byl zahájen dne 21. listopadu 2008 slavnostní vernisáží výstavy, která se již podeváté konala v Křížové chodbě Karolina. Počet dárců byl
rekordní – 382 – celkem jsme dražili 440 uměleckých
děl. Mezi dárci nechyběli např. Adriena Šimotová, Věra
Janoušková, Jitka Válová, Karel Malich, Olbram Zoubek,
Veronika Palečková, Stanislav Diviš, Tomáš Císařovský,
Michal Nesázal, Jiří Sozanský a desítky, vlastně stovky
dalších. Celá akce se konala pod záštitou primátora hl.
m. Prahy pana Pavla Béma. Patronkou a tváří devátého
aukčního salonu byla populární zpěvačka Lucie Bílá,
která zvala návštěvníky na výstavu a následnou aukci
také svou podobiznou, vyobrazenou v secesní pozvánce
ve stylu Alfonse Muchy.
The 9th artists’ auction-and-exhibition was opened on November 21,
2008, with a festive first-night viewing of the exhibition, which was
for the ninth time installed in the Carolinum’s cloisters. The number
of donors was record-breaking – 382 – and we auctioned off altogether 440 individual pieces of art. Among them donors were e.g. Adriena
Šimotová, Věra Janoušková, Jitka Válová, Karel Malich, Olbram
Zoubek, Veronika Palečková, Stanislav Diviš, Tomáš Císařovský,
Michal Nesázal, Jiří Sozanský, and dozens of others – in fact, hundreds. The event was held under the auspices of Pavel Bém, Mayor of
Prague. Popular singer Lucie Bílá acted as the patron and public face
of the ninth auction-and-exhibition; among other things, her likeness
on the art nouveau invitation, designed in the style of Alfons Mucha,
attracted many visitors to the exhibition and to the auction that followed.
Dne 6. prosince 2008 se uskutečnila v Modré posluchárně pražského Karolina samotná devátá aukce uměleckých děl. Tradičně je určena na podporu vzdělávacích
aktivit pro studenty se zdravotním postižením, které
Konto BARIÉRY organizuje. Nejvyšší vyvolávací cenu
měla serigrafie Zdeňka Sýkory „11 linií“, bylo to rovných
100 000 korun českých. Obraz Zdeňka Sýkory se stal
i v aukci nejdražším exponátem. Jeho cena se vyšplhala
na 170 000 korun.
On December 6, 2008, the auction of the donated artwork itself
– the ninth of its kind – was held at the Blue Lecture Hall of the
Carolinum. Proceeds are traditionally earmarked for supporting the educational activities of handicapped students organized
by the Barriers Account. A silkscreen printing by Zdeněk Sýkora,
entitled “11 lines”, carried the highest starting price – exactly
100,000 Czech crowns – and in the end turned out to be the most
expensive exhibit in this auction: the price eventually climbed
to 170,000 crowns.
Z předchozích ročníků aukčních salonů víme, že ve společnosti je stále mnoho těch, kterým není osud druhých
lidí lhostejný. Devátý aukční salon výtvarníků toho
byl opět důkazem. Výtěžek v aukční síni dosáhl částky
3 249 699 korun. Následné doprodeje přinesly dalších
285 960 korun a celkem tedy devátá aukce dosáhla výtěžku 3 535 659 korun. Neprodaná díla se souhlasem
dárců nabízíme i nadále zájemcům na příležitostných
výstavách i na internetu na adrese: http://www.kontobariery.cz/Projekty/Aukce/Katalog-doprodeje-9-aukce.aspx
Earlier years of these auctions-and-exhibitions have taught us that
there are many among us who are not indifferent towards the fate
of others. The ninth artists’ auction-and-exhibition is again proof
of this reassuring fact: proceeds at the auction hall amounted
to 3,249,699 crowns, and complementary sales raised another
285,960 crowns, so that the ninth auction yielded a total sum of
3,535,659 crowns. With the kind permission of the donors, we continue to offer those works for sale which were not sold during the
auction, on occasional exhibitions as well as on the internet at:
http://www.kontobariery.cz/Projekty/Aukce/Katalog-doprodeje9--aukce.aspx
Generální partner / General partner
Spolupořadatel projektu / Co-organizer of the project
Hlavní partneři / Main partners
Adolf Born / Didaktická tabule pro vysokoškolské studenty, 2008,
64 x 77 cm, litografie
Mediální partneři / Media partners
Jan Exnar / Patella lacrima, 2007/54, 30 x 35 x 12 cm, tavená
broušená plastika
Partneři projektu / Partner sof the project
Architektonický ateliér Petr Keil
ASTRON Studio CZ, a.s.
AVIONPOSTPRODUCTION s.r.o.
Gabriel Urbánek
GALERIE ELEPHANT s.r.o.
Galerie Pokorná, Praha
Goran Tačevski
MICROSOFT s.r.o.
PERFECT CATERING s.r.o.
Rámování Čvančara a Houska
Univerzita Karlova, Praha
Vinařství LAHOFER, a.s.
Ivo Křen / Kamenitá pláž, 2008, 47 x 61 cm, 11 barevný linoryt
28
Aukce
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Annual Report 2008
Auctions
29
2 Mimořádná aukce obrazů darovaných
společností ČEZ, a.s. – 2.část / Special Auction
of Artwork Donated by ČEZ, a.s. – 2nd Part
POMOZTE NÁM HOJIT RÁNY – tento slogan uváděl již
podruhé neobvyklou akci. Na konci dubna 2008 se na pražském Žofíně konala mimořádná aukce druhé třetiny obrazů, které darovala nadaci společnost ČEZ, a.s. ve prospěch
Konta BARIÉRY. Celá kolekce čítala cca 300 výtvarných děl
ze sbírky Středočeské energetiky, a.s., která ji vytvářela
po dlouhá léta – od meziválečného období až do konce devadesátých let 20. století. Hodnota daru přesáhla částku
10 milionů korun. Rozhodli jsme se celou sbírku rozdělit do
tří rovnocenných kolekcí. Do první dražby, která se konala
2. prosince 2007, byla zařazena první stovka výtvarných
děl. Byla mezi nimi díla Antonína Hudečka, Martina Benky,
Václava Brožíka, Josefa Lady a více než 50 dalších umělců.
Dražbou a následným doprodejem jsme získali částku, která přesáhla 3 miliony korun.
HELP US HEAL WOUNDS – this slogan stood at the beginning of the
second installment of this exceptional event. At the end of April
2008, the Žofín Palace in Prague saw the special auction of the second third of a collection of paintings and drawings donated by ČEZ,
a.s. for the welfare of the Barriers account. The entire collection consisted of about 300 works of art from the collection of Středočeská
energetika, a.s., which had been created by that company over many
years – from the inter-war years until the end of the 1990s. The value
of this donation exceeds 10 million crowns. We decided to split up
the entire collection into three subsets of equal ranking. The first
auction, which was held on December 2, 2007, included the first hundred pieces of art, among them works by Antonín Hudeček, Martin
Benka, Václav Brožík, Josef Lada, and more than 50 other artists. The
auction (and the subsequent catalogue sale of works that found no
bidder) yielded an amount in excess of three million crowns.
Při dražbě druhé části kolekce jsme již využili zkušeností získaných během přípravy a konání první aukce.
Osvědčila se nám spolupráce s profesionálními partnery, kteří se vyznají v tvorbě autorů meziválečného
období, jejichž díla ve sbírce převažují, a mají navíc
vybudovanou klientelu, která tato výtvarná díla kupuje.
V dubnu nás již podruhé přijaly pod svá křídla Galerie
Vltavín a Aukční galerie Kodl a poskytly nadaci veškerou pomoc a služby. Majitelé obou galerií, pánové
Martin Kodl a Robert Hédervári, byli, tak jako v prosinci
2007, garanty úžasné a bezchybné spolupráce.
The experience gained from the preparation and organization of that
first auction helped us a lot when it came to organizing the auction for
the second part of the collection. We found that it had paid to cooperate with professional partners who are familiar with the output of artists of the inter-war era (whose works prevail in the collection), and
who have an established circle of clients who buy such works. And so it
came to pass that in April, Gallery Vltavín and the auction gallery Kodl
took us once more under their wings and provided the foundation with
all the assistance and services we could wish for. The owners of these
two galleries, Messrs. Martin Kodl and Robert Hédervári, warranted
a fantastic, flawless cooperation, as they did in December 2007.
Aukce se konala dne 27. dubna 2008 na Žofíně a předcházela jí osmidenní výstava děl, pořádaná tradičně
v Křížové chodbě pražského Karolina.
The auction was held on April 27 of 2008 at Žofín Palace and was preceded by an eight-day exhibition of the works that was traditionally
installed in the cloister of the Carolinum in Prague.
Největším lákadlem aukce byla unikátní obří kniha
Josefa Váchala „Šumava umírající a romantická“. Téměř
dvacetikilové dílo Váchal napsal, namaloval a vytiskl
v 11 vyhotoveních během pouhých tří let (1928-1931).
Její rozsah je 288 stran, obsahuje 52 celostránkových
a 15 menších barevných dřevorytů. Exemplář, který
jsme v aukci nabízeli, věnoval autor Elektrickým podni­
kům hl. m. Prahy. Vyvolávací cena byla stanovena na
1 200 000 korun. Nakonec se vyšplhala na skvělých
3,1 milionu, což z ní učinilo nejdražší umělecké dílo
dražené pro charitativní účely v Česku. Podle organizátorů aukce z Galerie Kodl a Aukční síně Vltavín jde rovněž
o vůbec nejdráže prodanou bibliofilii na českých dražbách.
The crowd-puller at the auction was the unique giant book “The
Bohemian Forest, Moribund and Romantic” by Josef Váchal. Váchal
wrote and drew this 20-kilo opus magnum and printed 11 counterparts
of it within only three years (1928-1931). The book is 288 pages strong
and contains 52 full-page and 15 smaller colorized woodcuts. The copy
that was on offer at our auction had been dedicated by the author to
the Prague-based public transport company Elektrické podniky hl. m.
Prahy. The starting price had been set at 1,200,000 crowns. Eventually,
it climbed to a handsome 3.1 million, which makes this the most expensive piece of artwork ever acquired in a charity auction in the Czech
Republic. According to the auction organizers from Gallery Kodl and the
Auction Hall Vltavín, Váchal’s work sets also a record as the collector’s
book that sold at the highest price ever at a Czech auction.
Z 89 dražených děl 62 našlo nového majitele. Výborných
cen dosáhla v aukci i díla dalších autorů, mimo jiných
Josefa Lady, Jaroslava Panušky, Jana Kristoforiho nebo
Antonína Pelce. Výnos aukce po odečtení režijních nákladů dosáhl 4 022 306 korun. Konto BARIÉRY se rozhodlo
využít finanční prostředky ze všech tří plánovaných aukcí, v nichž nabízí k prodeji unikátní uměleckou sbírku
vytvořenou energetiky a věnovanou nadaci společností
ČEZ, na financování projektu Nový start.
Out of 89 auctioned items, 62 found a new owner. Excellent
prices were achieved also by works of other authors, such as
Josef Lada, Jaroslav Panuška, Jan Kristofori, or Antonín Pelc.
The proceeds from the auction leaving aside overhead costs
were 4,022,306 crowns. The Barriers Account decided to fund
the project “A New Start” from the proceeds of all three scheduled
auctions, at which we offer for sale a unique collection of art created by people in the energy business and donated to the foundation by ČEZ.
30
Aukce
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Generální partner / General partner
Partneři / Partners
Josef Váchal / Šumava umírající a romantická / Les v Podroklaní
Mediální partneři / Media partners
Josef Váchal / Šumava umírající a romantická / Rankelské rašeliniště
Josef Váchal / Šumava umírající a romantická / Alpy z Třístoličníku
Annual Report 2008
Auctions
31
/ Fondy Konta BARIÉRY / Barriers Account Funds
Získali jsme důvěru firem, které věří naší profesionalitě
a svěřují nám finanční prostředky, určené pro pomoc
potřebným.
Michael Rittsrein / Na tuleně, 2007, 40 x 60 cm, akryl na plátně / On sealskin, 2007, 40 x 60 cm, acrylic on canvas
3
3 Fondy Konta BARIÉRY /
Barriers Account Funds
3
Fond RWE
V roce 2008 jsme se společností RWE, a.s., dovršili již
pět let vynikající spolupráce.
The RWE Fund
In 2008, we look back on five years of excellent cooperation
with RWE, a.s.
Humanitární činnost RWE je široká. Společnost patří
k největším sponzorům a donátorům v České republice.
Zaměřuje se na pomoc dětem, seniorům a zdravotně
handicapovaným spoluobčanům. V každé z těchto oblastí si našla partnerskou neziskovou organizaci, s níž
spolupracuje. Vážíme si toho, že v oblasti pomoci handicapovaným je to právě naše nadace a konkrétně Konto
BARIÉRY, jehož prostřednictvím je RWE naším dlouhodobým a stabilním partnerem.
The humanitarian commitment of RWE has a broad scope.
The company is among the largest sponsors and donors in the
Czech Republic. They focus on helping children, senior citizens,
and handicapped citizens. In each of these areas, they teamed
up with a partner non-profit organization. We are proud of the
fact that in the area of assistance for the handicapped, this
organization is our foundation, and in particular the Barriers
Account through which RWE has become our stable longterm partner.
Výše fondu, který nadace spravovala v roce 2008, byla
4 miliony korun. Od začátku naší spolupráce v roce 2004
již RWE Transgas poskytl pro posílení rozvoje oblasti, která se věnuje pomoci lidem se zdravotním postižením, úctyhodnou částku 24 milionů korun. Nadace do spolupráce
vkládá své zkušenosti, profesionalitu a transparentnost.
Prostřednictvím Fondu poskytujeme společně humanitární pomoc neziskovým organizacím i jednotlivcům.
The fund that our foundation managed in 2008 was endowed with
4 million crowns. Since the beginning of our cooperation in 2004,
RWE Transgas has provided the remarkable amount of 24 million
crowns to promote the expansion of that sector which concerns itself
with helping handicapped people. The foundation brings its experience, professionalism, and transparency to the table. Through the
fund, we jointly provide humanitarian aid to non-profit organizations
and individuals.
Spolupráce má jasná a ověřená pravidla. Žadatelé své
žádosti posílají přímo společnosti RWE. Odtud směřují
žádosti do nadace i s představou sponzora o jejich podpoře. Naším úkolem je prověřit oprávněnost žádostí; často konzultujeme zaměření projektu i předložené rozpočty.
RWE věří profesionálním zkušenostem našeho pracovního týmu a akceptuje případná doporučení nebo připomínky, které vyplynou z našeho šetření. Administrativně celý
projekt zajišťuje Konto BARIÉRY.
Our cooperation has transparent and time-tested rules: applicants submit their requests directly to RWE, who pass them on to the foundation,
along with a proposal that reflects the sponsor’s idea of support. It is
then our task to review whether the application is eligible; often, we
will hold further consultations on the project objectives and the submitted budgets. RWE sets great store in the professional expertise of
our team and accepts the recommendations and comments that arise
from our review. The Barriers Account is in charge of handling the administrative aspects of the project.
RWE se kromě podpory humanitární činnosti profiluje jako sponzor českého filmu a českého lyžování.
I v rámci našeho fondu směřuje část podpory tímto směrem.
Aside from their humanitarian engagement, RWE has also a reputation as
a major sponsor of Czech cinema and Czech skiing. Consequently, a part
of the support provided by our fund is also directed towards these areas
of interest.
Již několik let je RWE partnerem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a podporuje projekt
„Kino bez bariér“, který ojedinělým způsobem otevírá
světovou kulturní událost vozíčkářům i dalším handicapovaným spoluobčanům. Zahraniční návštěvníci festivalu obdivují tuto aktivitu, která nemá ve světě obdoby.
For several years now, RWE has been the partner of the Karlovy Vary
International Film Festival and supports the project “Cinema Without
Barriers”, which is peerless in the way in which it makes this cultural event
of global importance accessible to wheelchair-bound individuals and other handicapped fellow citizens. Foreign visitors of the festival have admiringly noted this engagement, which is peerless on the international stage.
34
Fondy Konta BARIÉRY
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Díky zájmu společnosti o české lyžování a o sport vůbec
je významná část podpory věnována projektům, které
usilují o aktivní samostatný život lidí se zdravotním
handicapem a které jsou ve velké většině spojeny s jejich sportovními aktivitami. Podporu pro svoji činnost
získali z Fondu RWE v roce 2008 např. přední paralympijští sportovci Anna Kulíšková (lyžařka), Jiří Ježek
(cyklista) a také Zbyněk Švehla (jediný Iron Man – železný muž mezi vozíčkáři v ČR). Díky příspěvku z Fondu
mohl do Pekingu na paralympiádu odjet vynikající fotograf českých paralympijských sportovců Tomáš Lisý.
Podporu získaly organizace zajišťující sportovní vyžití
lidí se zdravotním handicapem. Společnost RWE dlouhodobě podporuje Centrum handicapovaných lyžařů
v Janských Lázních. Každoročně se tu naučí lyžovat až
100 lidí po úrazu a ti nejlepší z nich se mohou stát členy
Monoski Teamu a účastnit se domácích i zahraničních
vrcholových soutěží. Fond podpořil také Český paralympijský výbor, Český tenisový svaz vozíčkářů nebo
Sportovní klub vozíčkářů Ostrava.
Because of the company’s interest in promoting Czech skiing and
sport in general, a significant amount of support goes to projects
which seek to facilitate an active and self-dependent life of handicapped people, and which are predominantly connected in some
way with sporting activities. For instance, in 2008, the leading
paralympic athletes Anna Kulíšková (a skier), Jiří Ježek (a cyclist)
and Zbyněk Švehla (the only wheelchaired Iron Man in the Czech
Republic) received financial support from the RWE Fund so they
are able to continue their careers. Owing to a contribution from
the Fund, the excellent photographer of Czech paralympic athletes Tomáš Lisý was able to travel with them to the Paralympics in
Beijing. Financial support was also granted to organizations who
provide handicapped people with sporting opportunities. RWE has
a history of supporting the Center of Handicapped Skiing Athletes
in Janské Lázně. Each year, up to one hundred people come here to
learn skiing after their life-changing injury. The best of them may
become members of the Monoski Team and participate in domestic
and foreign professional championships. The fund also supported
the Czech Paralympic Committee, the Czech Tennis Association of
the Wheelchair-Bound, or the Wheelchair Sports Club Ostrava.
Významnou podporu získaly také organizace, které se
starají o lidi se zdravotním postižením, organizují pro ně
služby, chráněná pracoviště nebo kulturní a sportovní vyžití. V případě jednotlivců jsme, stejně jako v minulých letech, podporovali žádosti, které byly zaměřeny na zkvalitnění života zdravotně handicapovaných žadatelů a nebo
rodin, které se o ně starají. Z Fondu RWE jim přispíváme
na nákladné pomůcky, na osobní asistenci nebo na nákup
osobního automobilu, který je pro ně nezbytností v zajištění péče o dítě (cesty k lékaři, do školy apod.).
Significant support was also devoted to organizations who care for
handicapped people and procure services, sheltered workplaces,
or cultural and sports activities for them. In the area of individual
applicants, we followed the established practice of earlier years
to support especially those applications which aimed at improving
the quality of life of handicapped applicants and the families who
care for them. The RWE Fund releases money to co-fund expensive
aids, personal assistance, or the purchase of a personal car, which
becomes an indispensable necessity when caring for a handicapped
child (trips to the doctor, the schooling facility, etc.).
V roce 2008 byla z Fondu RWE schválena podpora pro
30 projektů.
In 2008, the RWE Fund approved grants for 30 projects.
Annual Report 2008
Barriers Account Funds
35
3 Fondy Konta BARIÉRY /
Barriers Account Funds
Fond Globus
Konto BARIÉRY a společnost GLOBUS zahájily svůj společný projekt v září 2002. Od té doby mají všichni zákazníci celorepublikové sítě hypermarketů této značky možnost podílet se na charitativním projektu, který si vedení
společnosti před téměř 6 lety vybralo. Z každé prodané
nákupní igelitové tašky je jedna koruna určena pro Konto
BARIÉRY. Po prvních dvou letech společného hledání
jsme se s firmou dohodli, že peníze z Fondu GLOBUS budou určeny na projekt Auta bez bariér.
The Globus Fund
The Barriers Account and GLOBUS launched their joint project in
September 2002. Since then, all customers of the nationwide hypermarket chain operated under the GLOBUS brand have the opportunity
to participate in the charitable project that the management of the
company made their own almost six years ago. From each plastic shopping bag sold, one crown goes towards the Barriers Account. After
the first two years, during which we were jointly looking for a suitable
project, we agreed with the firm that the money in the GLOBUS Fund
would be used for the project Cars Without Barriers.
2. Občanské sdružení ParaCENTRUM Fenix z Brna je
rekondiční, rekvalifikační, poradenské, sportovní
a kulturně oddechové centrum pro lidi po úrazu páteře
a míchy, kteří se pohybují na vozíku, a pro jejich blízké. Zajišťuje jak poradenskou a sociálně právní pomoc,
tak i rekondiční cvičení, vzdělávací a počítačové kurzy,
nácvik soběstačnosti klientů, ale i zácvik rodinných
příslušníků v osobní asistenci a v péči o handicapované členy rodiny. Automobil využijí pro dopravu klientů
a pro zajištění všech aktivit občanského sdružení.
2. The citizens’ initiative ParaCENTRUM Fenix in Brno is a health restoration, retraining, counseling, sports, and cultural & leisure time
activity center for people who sustained spine and spinal cord injuries
and are bound to the wheelchair, and for their friends and families.
The center provides counseling and legal advice on social welfare topics, restorative exercise, educational programs and computer courses,
trainings in self-dependency, but also training for family members
so they can administer personal assistance and care for their handicapped relative. The car is used to transport clients and to otherwise
organize the whole range of activities of this citizens’ initiative.
Výběrové řízení, vyhlášené pro výrobce velkoprostorových
automobilů vhodných pro dopravu vozíčkářů, vyhrála firma FIAT, která poskytla nadaci nejvýhodnější podmínky,
slevu ve výši 27,5 % na devítimístný automobil FIAT Ducato
a dobré vybavení, doplněné mimo jiné i přídavným topením v zadní části vozu.
The tender that we announced for a car manufacturer of largecapacity personal vehicles designed for the transport of wheelchairbound individuals was won by FIAT, who offered the most favorable conditions: a 27.5% discount on the nine-seater FIAT Ducato,
and excellent special equipment such as independent heating on
the back seats.
Partnery projektu jsou společnosti Defend Group, která
instaluje do každého automobilu zabezpečovací zařízení, a Česká podnikatelská pojišťovna, která poskytuje
slevu na pojištění vozů.
The partners of this project are Defend Group, who install
theft protection in each of the cars, and the insurer Česká
podnikatelská pojišťovna, who provide car insurance at a special discount.
3. Občanské sdružení Cestou vůle ze Strakonic je zařízení,
které se věnuje mentálně postiženým dětem a mládeži,
dětem s poruchou autistického spektra a s kombinovanými vadami v širokém regionu Strakonicka, Písecka,
Blatenska, Prachaticka a Táborska. Auto zajistí dopravu
klientů do nově zřízeného Aktivačního centra, ve kterém
se děti, mládež a dospělí vzdělávají, zúčastňují se různých
forem terapií a dalších volnočasových aktivit, ze kterých
jsou v běžné populaci vyloučeni kvůli svému postižení.
3. The citizens’ initiative “Cestou vůle” (Way of the Will) in Strakonice
is a facility devoted to care for mentally handicapped children and
adolescents, children with disorders from the autistic spectrum,
and children with multiple defects, and serving the greater region of
Strakonice, Písek, Blatná, Prachatice, and Tábor. The car serves to
transport clients to the newly-established Activation Center, in which
children, adolescents and adults educate themselves, attend various
forms of therapies, and engage in leisure-time activities that are not
available to them in mainstream society due to their handicap.
O automobily je v neziskovém sektoru velký zájem
a Konto BARIÉRY eviduje pořadí žadatelů, kteří se do
projektu hlásí. V roce 2008 získaly auta tři organizace,
které splnily kritéria projektu, tzn., že poskytují služby
pro handicapované spoluobčany, v jejichž zajištění jim
využití velkoprostorového automobilu pomáhá.
The non-profit world is very interested in these cars, and the Barriers
Account has taken to keeping a log to establish the order in which applicants enroll in the project. In 2008, cars were provided to three
organizations that met the project criteria (i.e., they render services
to handicapped citizens, and availing of a large-capacity car would improve the provision of such services).
1. Sdružení „Piafa“ ve Vyškově. Organizace poskytuje
již přes deset let zdravotně sociální služby pro postižené a znevýhodněné osoby, převážně děti a jejich rodiny.
Denně dopravuje děti a mládež do výchovných a vzdělávacích zařízení ve Vyškově a okolí. Svoz je zajišťován za
přítomnosti osobního asistenta, který dbá o bezpečnost
dětí a pomáhá s nastupováním a vystupováním. Kromě
denního svozu auto vozí děti na canisterapii a hipoterapii
a dále odborný terapeutický tým jezdí za klienty do speciálních zařízení pro zdravotně postižené osoby a seniory.
V rámci rekondičních pobytů je vozidlo využíváno pro
přepravu klientů, terapeutů, zvířat a pomůcek; jedná se
o víkendové a letní rekondiční pobyty.
1. The “Piafa” Association in Vyškov. For more than ten years, this
organization has been providing medical and social services to handicapped and socially challenged persons, especially children and their
families. They daily transfer children and young people to educational
and schooling facilities in and around Vyškov. The shuttle service is attended by a personal assistant who warrants the children’s safety and
assists them in getting on and off the car. Aside from this daily shuttle
service, the car is also used to get children to dog-assisted therapy and
hippotherapy, plus, a specialist team of therapists uses the car to visit
clients at special facilities for handicapped people and senior citizens.
Within the context of restorative stays, the car is used to transport
clients, therapists, animals, and aids; these are weekend and summer stays.
Fond GLOBUS již poskytl automobily celkem dvanácti
organizacím. Kromě tří výše uvedených jsou to: Liga
za práva vozíčkářů, o.s. z Brna, Soukromá mateřská
škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s.,
ve Stochově; Charita Olomouc; TyfloCentrum Zlín;
Občanské sdružení Borůvka, Borovany; Česká maltézská pomoc České Budějovice; Sdružení pro životní
prostředí zdravotně postižených SALVIA ve Svitavách;
Mezinárodní centrum UNIVERSIUM, o.p.s., z Liberce
a Jasněnka Uničov z Olomoucka.
So far, the GLOBUS fund has provided twelve organizations with cars.
Aside from the three already mentioned above, these include the
League for the Rights of the Wheelchaired (Liga za práva vozíčkářů,
o.s.) in Brno, the private pre-school, elementary school and secondary
school Slunce, o.p.s., in Stochov; Charity Olomouc; the TyfloCentrum
Zlín; the citizens’ initiative Borůvka (“Blueberry”), Borovany; the
Czech Maltese Charity České Budějovice; the Association for the
Environment of the Handicapped SALVIA in Svitavy; the International
Center UNIVERSIUM, o.p.s., in Liberec, and “Jasněnka Uničov” from the
Olomouc area.
36
Fondy Konta BARIÉRY
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Partneři projektu / Partners of the project
Annual Report 2008
Barriers Account Funds
37
3 Fondy Konta BARIÉRY /
Barriers Account Funds
TIPFOND
Rok 2008 byl již čtvrtým rokem spolupráce Konta
BARIÉRY se sázkovou kanceláří Tipsport. Společný projekt dostal název TIPFOND a v současné době největší
sázková kancelář ve střední a východní Evropě, která
byla založena v květnu 1991, do něj vložila pro rok 2008
částku jeden milion korun. Žadatelé se obracejí s projekty a žádostmi přímo na sázkovou společnost. Nadace
projekt administrativně vyřizuje. Spolupráce funguje velice dobře. Tipsport využívá našich zkušeností z charitativní práce, které jim rádi poskytujeme, a pomáhá naším
prostřednictvím organizacím i jednotlivcům.
TIPFOND
2008 has already been the fourth year of the cooperation between
the Barriers Account and the Tipsport betting agency. Our joint
project was christened “TIPFOND”, and Tipsport, founded in May
1991 and currently the largest betting agency in the CEE region,
filled the project coffers with one million crowns for the year 2008.
Applicants submit their projects and requests directly to the betting company, and the foundation takes care of the administrative
work. The arrangement works like a charm: Tipsport draws on our
expertise in charity work, which we gladly share with them, and
at the same time (and through us) helps organizations and individuals in need.
V roce 2008 byly podpořené projekty rovnoměrně rozděleny mezi pomoc jednotlivcům a podporu právnických osob,
neziskových organizací. TIPFOND ale tradičně preferuje
projekty směřované do oblasti sportu. Podporu získaly
např. Česká sledge hokejová asociace na soustředění reprezentantů a na vybavení, úspěšný účastník sledge hokejové ligy SKV Králové z Českých Budějovic na sportovní
vybavení, Centrum handicapovaných lyžařů z Janských
Lázní na účast na Evropském poháru reprezentantů
v Rakousku, Sportovní klub vozíčkářů v Ostravě na uspořádání Mistrovství republiky vozíčkářů ve stolním tenisu,
Atletický klub Olomouc na pořádání českých her speciálních olympiád nebo Český svaz zrakově postižených sportovců na účast dvou zrakově postižených reprezentantů na
Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Koreji.
In 2008, the supported projects were evenly divided between
individual aid and support for legal entities – non-profit
organizations. That being said, TIPFOND has a traditional
preference for sports-related projects. Financial aid went e.g. to
the Czech Sledge Hockey Association (to cover the expenses of
a training camp for their official team and of new equipment); to
the Wheelchaired Sports Club Králové from České Budějovice, for
sports equipment; to the Center for Handicapped Skiing Athletes
in Janské Lázně (so that their official team could participate in the
European Cup in Austria), the Wheelchaired Sports Club in Ostrava
(so they could host the National Wheelchaired Table Tennis
Championship), the Athletes’ Club Olomouc, for organizing Czech
special olympic games, or the Czech Union of Visually Impaired
Athletes (so that two visually impaired representatives could
participate in the Alpine Skiing World Championship in Korea.
Z TIPFONDU získávají podporu i další neziskové
organizace, např. kulturní projekt „Divadlo neslyším“,
19. ročník Týdne pro duševní zdraví pořádaný FOKUSEM
Praha, Dětský domov v Letech a další.
TIPFOND provides financial assistance also to other non-profit organizations, e.g. the cultural project “I can’t hear Theater”, the 19th
Mental Health Week organized by FOKUS Praha, a protectory and
orphanage in Lety and others.
TIPFOND podpořil 14 individuálních žadatelů. Podpora byla
poskytnuta např. na finančně náročné sportovní pomůcky,
na nejmodernější řečový procesor pro neslyšící dítě, na dopravu postižených dětí do školy a několika rodinám i přímo
na nákup osobního automobilu, který potřebují pro zajištění péče o handicapovaného člena rodiny.
This year, TIPFOND granted support to 14 individual applicants, e.g. for
expensive sporting aids, for a state-of-the-art speech processor that
will improve the life of a deaf child, for financing the shuttle transport
of handicapped children to and from school, and – in the case of several families – financing the purchase of a personal car which they need
to be able to care for their handicapped family member.
V průběhu roku bylo z TIPFONDU podpořeno 28 žádostí.
Over the year, TIPFOND supported 28 applications.
Fond SKANSKA
Již podruhé uzavřela nadace v roce 2008 smlouvu o spolupráci s touto velkou stavební společností. Stejně jako
na další úspěšné firmy na českém trhu, obracejí se i na
Skansku žadatelé s prosbami o pomoc. Společnost se
rozhodla, že žádosti ze sociálně zdravotní oblasti bude
SKANSKA Fund
In 2008, the foundation entered into what is already the second cooperation agreement with this large construction company. Like other
successful firms in the Czech market, Skanska is constantly being
approached by petitioners who seek their aid and assistance. The
company decided to consult requests that fall within the social/health
38
Fondy Konta BARIÉRY
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
konzultovat s Kontem BARIÉRY a využije zkušeností týmu našeho projektu, který převzal veškeré administrativní vyřizování žádostí.
area with the Barriers Account and to make use of the expertise of our
project team, which takes care of all administrative work in connection
with the handling of applications.
V roce 2008 šlo o poměrně malý fond, ze kterého bylo
podpořeno 13 žádostí. Převážně šlo o žádosti občanských
sdružení nebo speciálních škol, kterým Fond SKANSKA
pomohl s pořízením finančně náročných rehabilitačních
pomůcek nebo financoval ozdravné pobyty.
In 2008, this fund was relatively small and supported 13 applications, made predominantly by citizen initiatives and by special
needs schools. The SKANSKA Fund helped them purchase expensive
rehabilitation aids and financed therapeutic stays at sanatoriums
and spas.
Fond ŠANCE
Nadace přijala nabídku společnosti American Chance
Casinos a.s. Správní rada rozhodla, že podepíše s touto společností smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z výnosu sázek. Částka 1 milion korun umožnila
vytvořit pro rok 2008 Fond ŠANCE, který byl určen na
pomoc potřebným v oblastech, na které nadace v běžných projektech nemá dostatek finančních prostředků.
Stanoveny byly tyto okruhy pomoci:
1. Pomoc v nouzi
2. Podpora vzdělávání
3. Mimořádný zdravotnický fond
The CHANCE Fund
The foundation has accepted an offer submitted by AMERICAN CHANCE
CASINOS a.s.: the administrative board decided to enter into an agreement with this company under which the latter will donate funds from
their betting proceeds. An amount of one million crowns made it possible to create the CHANCE Fund for 2008: a fund designated to help
those in need for whom the financial leverage of the foundation’s
standard projects is not strong enough. The following areas of assistance were outlined:
1. Help in need
2. Supporting education
3. Extraordinary medical fund
O poskytování pomoci rozhodovala tříčlenná pracovní
skupina, jmenovaná Správní radou Nadace Charty 77
dne 12. března 2008 ve složení: Božena Jirků, Martin
Kolouch a Anna Veverková.
The release of funds to provide financial assistance was decided
by a working group of three members who were appointed by the
Administrative Council of Charta 77 Foundation on March 12, 2008:
Božena Jirků, Martin Kolouch, and Anna Veverková.
1. Pomoc v nouzi
Rozsahem nejmenší projekt poskytl pomoc ve výši cca
170 000 korun deseti žadatelům.
Příspěvky mířily většinou do neúplných rodin, kde
se matky samy starají o postižené děti. Přispěli jsme
např. na dovybavení domácností, na pojištění automobilu na svoz postižených dvojčat, na úhradu dluhu
za elektřinu, na letní tábor pro děti a nebo na úhradu autoškoly.
1. Help in need
This project, the smallest in scope of the three, paid out 170,000
crowns in financial aid to ten applicants.
These payments went largely to incomplete families in which mothers
are on their own in caring for their handicapped children. We co-funded
e.g. additional household furnishings, the insurance payments for
a car that is used to transport handicapped twins, the settlement of
outstanding electricity bills, a summer camp for children, and the fees
for driving lessons.
2. Podpora vzdělávání
Projekt jsme vytvořili proto, abychom mohli poskytnout
ve větší míře příspěvky na počítače a notebooky pro
děti s postižením, pro které jsou nezbytnou pomůckou,
která jim pomáhá zvládat studia.
Rozdělili jsme více než 300 000 korun mezi 18 žadatelů.
Z nich 13 nás žádalo o příspěvky na počítače, notebooky a přídavná zařízení (např. Integramouse umožňuje
ovládat PC plně ústy) a všichni podporu získali. Dalším
žadatelům jsme přispěli např. na náhradní vozík do školy, na školné a nebo na psychorehabilitační pobyt pro
sluchově postižené děti.
2. Supporting education
We created this project to be able to provide handicapped children
with larger subsidies for computers and notebooks – for them,
computers are an indispensable aid that helps them to accomplish
their studies.
We distributed more than 300,000 crowns among 18 applicants, of
which 13 had asked for a contribution to be able to buy computers, notebooks, and peripheral devices (Integramouse, for instance, allows full
control over a personal computer by using one’s mouth alone); these requests were all accommodated. Another applicants received co-funding
e.g. for a backup wheelchair (to be kept on school), for tuition fees, and
for a psychological rehab stay organized for hearing-impaired children.
Annual Report 2008
Barriers Account Funds
39
3 Fondy Konta BARIÉRY /
Barriers Account Funds
3. Mimořádný zdravotnický fond
V rámci tohoto fondu jsme podpořili 17 žádostí a rozdělili
více než 520 000 korun. Díky Fondu ŠANCE jsme mohli
přispět i na poměrně drahé přístroje. Např. Nemocnici
v Liberci jsme poskytli 100 000 korun na pořízení přístroje pro moderní léčbu křečových žil, zařízení Hospicového
hnutí pro Pardubický kraj „Smíření“ v Chrudimi si za
100 000 korun pořídí infúzní dávkovače a koncentrátor
kyslíku, částkou 60 000 korun jsme přispěli na pořízení
přenosného koncentrátoru kyslíku s interní baterií pro
sedmnáctiletou dívku s těžkou srdeční vadou. Další podpora směřovala většinou do oblasti letních ozdravných
a rehabilitačních pobytů. Podpořili jsme např. rehabilitační pobyt handicapovaných dětí z Prahy, dětí s autismem
z Tábora, chronicky nemocných dětí z Příbramska a nebo
lázeňské pobyty pro klienty ze Sokolova nebo z Poděbrad.
3. Extraordinary medical fund
Within this fund, we accommodated 17 applications and distributed
more than 520,000 crowns. The CHANCE Fund allowed us to co-fund
relatively expensive equipment. For instance, the Hospital Liberec
received 100,000 crowns for the purchase of equipment designed
for state-of-the-art treatment of varicose veins. An institution of the
Hospice Movement for the Pardubice Region, the “Smíření” facility
in Chrudim, has also 100,000 crowns to spend, in this case on a drip
infusion dispenser and an oxygen concentrator. Further, we contributed 60,000 crowns to the purchase of a portable oxygen concentrator with an on-board battery for a seventeen-year old girl with
a serious heart defect. Further support went primarily into the area
of therapeutic and rehabilitation stays. For instance, we supported
a rehab stay of handicapped children from Prague, autistic children
from Tábor, chronically ill children from the Příbram area, and spa
programs for clients from Sokolov and Poděbrady.
Rada projektu / Project council
Božena Jirků, Martin Kolouch, Anna Veverková. Koordinátor projektu Eva Flanderková
Fond Delphi
Českolipská firma Delphi Packard patří mezi největší
zaměstnavatele v severočeském regionu. Zajímavá je
tím, že mezi jejími zaměstnanci pracuje asi čtyřicítka
více či méně zdravotně handicapovaných lidí. Proto se
vedení společnosti rozhodlo, že ze zisku firmy finančně
podpoří ty, kteří to opravdu nejvíc potřebují. Konkrétně,
že v roce 2008 bude pomoc určena pro děti se zdravotním postižením z českolipského regionu.
The Delphi Fund
The company Delphi Packard, which is based in Česká Lípa, is among
the largest employers in the North Bohemian region. It is noteworthy
for the fact that among its staff, there are about forty people who are
to varying degrees handicapped. This has moved the management to
decide that the company would use a part of its profit to financially
support those who are truly in need – specifically, in 2008, this financial assistance went to handicapped children in the area around
Česká Lípa.
Protože se sponzorskou činností neměli zkušenosti,
začali se rozhlížet, koho si vyberou za partnera. „Naše
volba nakonec padla na Konto BARIÉRY z Nadace Charty
77, protože má v republice známé jméno a výsledky.
Konto BARIÉRY pomohlo už tisícovkám lidí. Proto jsme ho
oslovili se žádostí o spolupráci,“ to jsou slova ředitele
Pavla Blažka.
As the company had no previous sponsoring experience, they began to
look for a suitable partner. “In the end, we chose to cooperate with the
Barriers Account at Charta 77 Foundation, because of their reputation
in the Czech Republic and because of their proven results. The Barriers
Account has helped thousands of people. This is why we approached
them with our request for a cooperation,” in the words of Managing
Director Pavel Blažek.
Nadaci tato volba velice potěšila a Fond Delphi
se zařadil mezi firemní fondy, které nadace již
dlouhodobě spravuje. Firma vloží do fondu své
peníze a určí zaměření pomoci. Nadace vloží
svoje zkušenosti a znalost problematiky a také
profesionální administrativní vedení projektu.
Naturally, our foundation felt honored by this choice; the Delphi fund nicely
complements other corporate funds that have been in the care of the foundation for many years, under a time-tested scheme under which the company contributes the financial means and determines the focus of the humanitarian activities, whereas the foundation contributes its expertise and
knowledge of the issues, and provides professional project management.
Dohodli jsme se společně na tématu výběrového řízení,
které bylo určeno pro českolipský region. Zaměřeno bylo na organizace, které se starají o děti se zdravotním
postižením, pomáhají jim a nebo pro ně organizují speciální služby a aktivity. Pro vyhlášení výběrového řízení
jsme využili především regionální sdělovací prostředky.
We then jointly agreed on the topic for a tender that was
designed for the region of Česká Lípa, and that addressed
organizations which provide care to handicapped children,
assist them, or organize special services and activities
for them. In announcing the tender, we primarily relied on
regional media.
40
Fondy Konta BARIÉRY
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Symbolické šeky jsme společně předali v červenci v sídle firmy třem úspěšným účastníkům výběrového řízení:Základní škola Slovanka z České Lípy dostala
148 299 korun.
Centrum Libereckého kraje pro tělesně postižené se
sídlem v České Lípě získalo 75 000 korun.
Základní škola v Moskevské ulici v České Lípě dostala
72 928 korun.
The symbolic checks were handed over to three lucky tender participants in July during an award ceremony on the premises of the firm, by
representatives of Delphi and of our foundation:
The elementary school Slovanka in Česká Lípa received 148,299 crowns.
The Česká Lípa Field Office of the Center for Physically Disabled in the
Liberec Region received 75,000 crowns.
The elementary school in Moskevská st. in Česká Lípa received
72,928 crowns.
První ročník naší spolupráce hodnotíme se společností
Delphi jako velice zdařilý.
We find – and Delphi agrees – that the first year of our cooperation has
been very successful.
Fond FORTUNA
Sázková kancelář FORTUNA je dlouholetým partnerem
Konta BARIÉRY. Lidé, v čele s Michalem Horáčkem,
kteří akciovou společnost zaměřenou na provozování
kurzových sázek na sportovní i jiné události v roce
1990 založili, se dokázali rozdělit o své úspěchy a zisky s těmi, které celá společnost v té době zdaleka tak
neintegrovala jako nyní. Ze zákona je odvod z provozování sázkových her povinný. Dobře ale poznáte, kdy
nejde jenom o povinnost. Ve FORTUNĚ se tato atmosféra „usadila“ i po odchodu zakladatelů a původních
majitelů. Nový majitel, česko-slovenská finanční skupina Penta, pokračuje v zájmu o potřeby lidí s handicapem.
The FORTUNA Fund
The betting agency FORTUNA has been a partner of Barriers Account
for many years. The people who in 1990, under the leadership of
Michal Horáček, founded this joint-stock company aimed at the organization of fixed-odds gambling, sports bets and similar pastimes,
showed greatness in sharing their successes and profits with those
who, at the time, were much less integrated in mainstream society
than is the case today. It is true that welfare contributions are levied
on gambling profits by law. But one can very well recognize those
cases in which someone goes above and beyond the call of duty.
At FORTUNA, this charitable atmosphere “took root” and thrived even
after the founding members and original owners had left. The new
owner, the Czecho-Slovak financial group Penta, shows continued interest in the needs of handicapped people.
V roce 2008 získalo Konto BARIÉRY z povinného odvodu sázkové kanceláře FORTUNA jeden milion korun.
Polovina částky byla již tradičně určena na podporu
projektu Sport bez bariér (viz str. 23).
In 2008, the Barriers Account received one million crowns in mandatory charity contributions from FORTUNA. Following an established
tradition, half of that amount was used to support the Sports Without
Barriers project (see p. 23).
Druhá polovina částky je určena na financování oprávněných žádostí na rehabilitační a kompenzační pomůcky,
které přesahují možnosti Konta BARIÉRY. Bariéry také
převzaly závazek, že pomohou Fortuně posuzovat žádosti, které přicházejí přímo na adresu společnosti, ať už od
jednotlivců, nebo od organizací a podle dispozic společnosti jich také část z tohoto fondu podpoří. Spolupráce
probíhala výborně. Přispěli jsme např. na mechanické
i elektrické vozíky, schodišťové plošiny, na pořízení
stropního a zvedacího systému pro těžce postiženou dívku, na FM systémy pro sluchově postižené děti, na provoz
Domu Sv. Josefa z Oblastní charity Červený Kostelec, na
vybavení výtvarné pracovny ve speciální škole ve FrýdkuMístku nebo na aplikaci nově vyvinuté technologie synchronní projekce titulků pro sluchově postižené.
The second half of the said amount is earmarked for financing
eligible requests for rehab and compensation aids that lie beyond
the powers of the Barriers Account. The Barriers Account also vowed
to help Fortuna in evaluating requests sent directly to the address
of the company, be they from private individuals or organizations,
and, depending on the company’s ideas, to co-fund these requests
from the fund. The cooperation has always been fantastic. We’ve
made donations, among other things, for mechanical and electrical
wheelchairs, platform chair lifts, a roof and lifting system for a severely
handicapped girl, FM systems for hearing-impaired children, the
operating expense sof the St. Joseph’s Senior Citizen Daycare Center
that belongs to the Field Chapter of the Catholic Charities at Červený
Kostelec, equipment of a creative lab at a special needs school in
Frýdek-Místek, and the application of a newly-developed technology
for synchronous subtitle projection for the hearing-impaired.
Díky Fondu FORTUNA jsme společně podpořili
21 žadatelů.
Owing to the FORTUNA fund, we were able to support, by joining forces,
altogether 21 applicants.
Annual Report 2008
Barriers Account Funds
41
3 Podporují nás / Our Supporters
Nadace má vlastně tři druhy dárců, sponzorů, přispěvatelů, příznivců… jak jim vlastně říkat?
The foundation really has three different kinds of benefactors, sponsors,
contributors, supporters... why, how should we call them to begin with?
Naším unikátem je cca 40 000 dárců, kteří každý měsíc
posílají ze svého platu nebo jiného výdělku pravidelnou
částku na naše konto. Je to naše jistota. Druhá skupina
jsou sponzoři, pro které spravujeme finanční fondy, které
nesou jejich jméno a plní jejich představy o tom, jak a komu
pomáhat. Třetí, nezařaditelná skupina jsou ti, kteří nás
vyslyší a pomohou, kdy je třeba a kde je třeba. Dávají k dispozici peníze, ale také třeba svoje know-how, dovednosti
a zkušenosti. Pomáhají nám tím, co nejlépe umí. Tady jsou.
Our approx. 40,000 regular donors who use a part of their salary or
other income to send us a donation every month are a unique group of
donors. They are the bedrock of our work. The second group are sponsors on whose behalf we manage financial funds that bear their name
and meet their ideas of how and whom to help. The third heterogeneous group is made up of people who hear our calls for help and provide
assistance when and where it is needed. They give us money, but also
their know-how, skills, and expertise. They help us by doing what they
know best. Here they are:
ČEZ nás jako občany někdy zlobí. Jeho elektřina se
nám zdá drahá a jeho zisky velké. Je ale dobré říci
i zprávu z druhé strany. ČEZ se umí rozdělit, ČEZ umí
pomoci. Nemluvím o jeho vlastní nadaci. Mluvím o daru
v hodnotě přesahující 10 miliónů korun, který získala
od této společnosti naše nadace – o sbírce obrazů,
která se v elektrárenské společnosti vytvářela od
meziválečného období až do začátku 90. let. Je to dar
nevídané hodnoty a my ho využijeme pro projekt Nový
start (více viz str. 20). Sluší se ale poděkovat vedení,
dozorčí radě a osobně velkému milovníkovi dobrého
umění, generálnímu řediteli Martinovi Romanovi. Není
to jen manager s ekonomickým mozkem, ale také člověk
s dobrým srdcem. Děkujeme mu, že nám věřil.
As citizens, we sometimes get pretty riled up by ČEZ. Their electricity
seems overpriced and their profits excessive. It is only fair, however, to
present the flip side of the coin as well. ČEZ knows how to share, ČEZ
knows how to help. I do not speak of their own foundation here. I speak
of a donation worth more than ten million crowns which our foundation received from ČEZ – a collection of paintings that had been built
up over the years at one of their power distribution companies, from
the inter-war years until the early 90s. This is a gift of unprecedented
value, which we have used for the project New Start (for more details,
see p. 20). We deem it proper to say Thank you, to the management and
the supervisory board, and specifically to a great lover of great art, the
company’s CEO Martin Roman. He is not merely a manager with an economic mind, but also a human being with a good heart. Thank you, for
believing in us.
Řízení letového provozu České republiky, s.p. je dlouholetým partnerem nadace. Nejde o smlouvou stvrzenou
dlouhodobou spolupráci, přesto tato silná a stabilní společnost, která zajišťuje bezpečné prostředí pro letecký
provoz, patří již několik let mezi naše důležité partnery.
The Air Navigation Services of the Czech Republic have been a loyal
partner of the foundation for many years. Our long-term cooperation is
not based on any written contract, but this strong and stable company
that creates a safe aviation environment is among our key partners,
and has been for years.
Společnost podporuje dva naše projekty – Konto BARIÉRY
a Sport bez bariér. Společně jsme vybrali žadatele, kteří
potřebovali drahé sportovní pomůcky, přispěli jsme na
sedm mechanických, motorových i elektrických vozíků,
dále na vakový zvedák, na rehabilitační přístroj motomed
nebo na schodolez. Mezi nadací a vedením podniku se vyvinul velice přátelský vztah. Víme, že v případě naléhavé
potřeby se máme kam obrátit. Vážíme si toho.
The company supports two of our projects – the Barriers Account, and
Sports Without Barriers. We jointly selected applicants in need of expensive sporting aids, made contributions towards seven mechanical,
motor-powered, and electrical wheelchairs, but also towards a sling
patient hoist, a rehab tool known as motomed, or a chair-lift. Over the
years, a very warm and friendly relationship has developed between the
foundation and the company’s management. We know to whom to turn
to in times of need, and we very much value and appreciate it.
Celková výše finanční podpory dosáhla v roce
2008 1 050 000 korun.
The total financial support from them in 2008 amounted
to 1,050,000 crowns.
42
Fondy Konta BARIÉRY
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Raiffeisenbank, a.s. spravuje náš účet Konto
BARIÉRY a záleží jí na tom, aby se náš projekt rozvíjel. Pomáhá i tam, kde to není tolik vidět. Díky milionové pomoci jsme např. mohli připravit spot pro
vysílání v České televizi a mohli jsme si dovolit zadat
výzkum, který nám odpověděl na všechny otázky,
které trápí a nenechávají klidnými nás ani naše největší kolegy v neziskovém sektoru. Jak si stojíme
v žebříčku nadací, které skupiny obyvatel nás nejvíce
podporují, co je oslovuje, jak na ně působí naše komunikace? Jsou to cenné poznatky, které potřebujeme pro zkvalitnění naší práce. Díky finanční pomoci
naší „Raiffky“ je i máme.
Raiffeisenbank a.s. administers our bank account for the Barriers
Account; they take great interest in the further growth and success of
our project, and often help us behind the scenes. It was owing to their
financial help to the tune of millions, for instance, that we were able to
produce a spot that was aired on Czech Television, and that we were
able to commission a survey to obtain answers to all nagging questions
that keep us (and our largest “colleagues” in the non-profit sector)
awake at night. Where do we stand, in terms of the ranking of charitable
foundations? Which groups of the population support us the most? To
what do they respond best? How do they perceive our way of communication? Learning the answers to these questions is very valuable, and
we need them to further improve the quality of our work. Thankfully, we
already have them – owing to the financial support of Raiffeisenbank.
Ogilvy Group je nejucelenější komunikační skupina
v České republice a je pro nás ctí, že právě lidé z Ogilvy
před lety stáli u dětských krůčků Konta BARIÉRY a po celých 15 let vytvářeli všechny naše kampaně. Byly jich za
ta léta desítky. Podílely se na nich stovky zaměstnanců
Ogilvy ze všech skupin. Umí všechno. Klasickou reklamu,
zviditelnění značky a podporu prodeje, vytváření grafických návrhů a produkci všech tiskových materiálů, public
relations, tvorbu internetových stránek i internetové reklamy. Učí nás dívat se i na Konto BARIÉRY jako na produkt, který bojuje o místo na trhu.Víme, že každý mladý
člověk, který nastoupí do této světoznámé agentury se
dříve, než zjistí jestli dostane od zaměstnavatele stravenky nebo parkovací místo pro auto, dozví, že všichni
zaměstnanci podporují Konto BARIÉRY. Podpora Ogilvy
Group je na všech našich prezentacích pro veřejnost vidět a v nadaci si toho moc vážíme.
Ogilvy Group is the most organic and consistent communication
group in the Czech Republic – it is an honor for us that the folks from
Ogilvy attended the first baby steps of the Barriers Account – and
then stood by us for 15 full years, creating all our creative campaigns,
of which there were dozens over the years, involving hundreds of
Ogilvy employees from all teams and departments. Ogilvy handles
any task with ease – classic advertisements, raising brand awareness, the promotion of sales, the creation of graphic designs, the
production of all print material, public relations, web design, and
internet advertising. Ogilvy has also taught us to look at the Barriers
Account as at a product that competes for a niche in the market. We
happen to know that the staffwide support of the Barriers Account
is among the first things that new joiners of this agency of global
prestige learn about – even before he or she receives their catering
vouchers or is assigned a parking space. You can tell from our public
presentation that we have the support of Ogilvy Group, a fact that
everyone at our foundation very much appreciates.
MF DNES a iDNES.cz
Mít jako partnera velký mediální dům, to je věc, kterou
zlatem nevyvážíš. Konto BARIÉRY takového partnera
má. V redakci MF DNES i iDNES.cz a také v marketingovém oddělení celé MAFRY. Čtenáři nemají možnost
poznat osobně Martinu Riebauerovou, Marcela Krále,
Renatu Fiedlerovou, Michala Hanáka, Jana Beránka,
Martina Moravce, Michala Komárka nebo šéfredaktora Roberta Čásenského. Čtou jejich články, hodnotí
jejich šikovnost na stránkách v tištěné nebo elektronické podobě. My je známe osobně, díky nim vyhlašujeme veřejné sbírky a zveřejňujeme příběhy, které čtenáře osloví. Ve třech veřejných sbírkách vyhlášených
na iDNES.cz na Mirku Š., Martina H. a Martina O.
MF DNES and iDNES.cz
Having a large media empire as your partner is a priceless boon. The
Barriers Account has such a partner: at the editorial boards of MF DNES
and iDNES.cz, and in the marketing department of the MAFRA Group.
Readers will usually not have the opportunity of being or becoming
personally acquainted with Martina Riebauerová, Marcel Král, Renata
Fiedlerová, Michal Hanák, Jan Beránek, Martin Moravec, Michal
Komárek, or editor-in-chief Robert Čásenský. They read their articles
and judge them by their accomplishments on the (print or electronic)
page. We, however, know them in person, and owe them the opportunity of being able to organize public fundraisers and to publish humaninterest stories that captivate their readers. In three public fundraisers
organized on iDNES.cz on behalf of Mirka Š., Martin H., and Martin O.,
we collected almost two million crowns – money that helped tens
Annual Report 2008
Barriers Account Funds
43
3 Podporují nás / Our Supporters
se vybraly již téměř dva miliony korun. Peníze pomohly desítkám lidí. Rozdáváme navíc i dárky, které redakce nebo redaktoři dostanou a chtějí je věnovat potřebným. Radost v ZŠ v Terezíně udělaly školní aktovky,
které redakce testovala, vozíčkáři si před vánocemi
pochutnali na dárkových koších, dostali i další drobné
dárky. Za podporu děkujeme a budeme ji rádi a hojně
využívat i v následujícím období.
of people. In addition, we have been distributing donations-in-kind
which the editorial board or individual editors and reporters received
and wish to donate to those in need. In this fashion, satchels that had
been tested by the editorial desk made pupils at the elementary school
in Terezín very happy, gift baskets enriched the table of several wheelchair-bound people in the run-up to Christmas, and other small gifts
found their way to needful owners. We thank you all for your support,
and will gladly and extensively draw upon it again, in the next fiscal year.
InternetMall, a.s., je partner prověřený časem. Taková
přátelství patří mezi nejspolehlivější. To se společností Mall.cz začalo již v roce 2000 a trvá dodnes. Po celá
léta putovalo 5 korun z každého nákupu na naše Konto
BARIÉRY. Byly to desetitisíce lidí, kteří si v internetové
nákupní galerii nakoupili a Mall.cz nám z jejich nákupu věnoval úctyhodnou částku. Díky tomu jsme mohli
podpořit stovky našich klientů a pomoci jim v odhodlání
bořit a překonávat bariéry, které jim ještě v životě překážejí.
Mall.cz prodává stále naše klaunské nosy. Kupte si je
a podpořte dobrou věc!
InternetMall, a.s., is a time-tested partner. This kind of friendship is among the most reliable, and our friendship with Mall.
cz began in 2000 already and is still going strong. Over all those
years, 5 crowns from every purchase at Mall.cz went to our Barriers
Account. Tens of thousands of people have made purchases at
this internet department store, and Mall.cz donated a very sizable
amount of the sales proceeds to us. We were thus able to support
hundreds of our clients and to help them attain their dedicated
goal of tearing down and overcoming all barriers that still exist
in their lives.
Mall.cz has our clown noses on sale as a part of their permanent offer.
Buy them to support a good cause!
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., poskytuje již několik let významnou podporu našemu největšímu kulturně společenskému projektu, aukčním salonům Konta
BARIÉRY. Nadace si váží stabilního partnera, jehož štědrý příspěvek pokryje finanční náklady spojené s uspořádáním tradiční aukce, která má zvuk ve světě umění
i charity. Stoprocentní výtěžek z dražby uměleckých děl
jde potom na podporu Konta BARIÉRY a jeho projektů.
Jsme na to pyšni, chlubíme se tím, dává nám to jistotu
pro budoucnost projektu.
For several years already, UniCredit Bank Czech Republic, a.s., has
been providing substantial support for our largest project in the area
of culture and society: the auctions-and-exhibitions of the Barriers
Account. The foundation greatly cherishes this stable partner, whose
generous contributions cover the costs of organizing our traditional
auction that enjoys a great reputation in the world of art and the
world of charity alike. One hundred percent of the auction proceeds
are designated for the Barriers Account and its projects. We are proud
of this fact and boast about it; it provides us with certainty as to the
project’s future.
Za léta práce jsme zjistili, že jsou projekty, které získávají sponzory snáze a potom takové, které jsou pro
sponzory méně atraktivní. Proto si vážíme šestiletého
partnerství s finanční skupinou Pioneer Insvestments,
která je partnerem největší nestátní literární ceny, kterou uděluje naše nadace. Je to Cena Jaroslava Seiferta.
Nadace nemůže partnerovi za podporu tak nádherného projektu poskytnout ani billboardy na stadionech
ani reklamu v televizích. Víme, že toto vědí i ti, kteří
v „Pioneeru“ o podpoře rozhodují – především předseda představenstva Roman Pospíšil a člen představenstva Petr Šimčák. Díky vám!
Over the years we’ve devoted to charity work, we have found that there
are projects that are easily paired up with willing sponsors, and others that are less attractive to sponsors. We all the more appreciate our
partnership with the financial group Pioneer Investments, a partnership that looks back on a history of 6 years. Pioneer Investments is
the partner of the most eminent literary prize outside the official and
governmental sphere, which is awarded by our foundation: the Jaroslav
Seifert Prize. The foundation does not have the means or wherewithal
to reward its partner for their support of this wonderful project with
advertising space on stadium billboards or on TV. We know that those
who are in charge of deciding on CSR commitments at Pioneer are well
aware of this fact – especially Roman Pospíšil, Chairman of the Board,
and Petr Šimčák, Board Member. Thank you all!
44
Fondy Konta BARIÉRY
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Agrofert Holding, a.s., a jeho „nenápadný“ majitel
Andrej Babiš. To je jistota, kterou prozrazujeme vlastně poprvé. Majitel velkého holdingu je jistě razantní a tvrdý podnikatel, ale má dobré srdce. Dojemný
příběh opuštěné matky s postiženým synem ho nenechá nikdy klidným. Taková situace nastane několikrát za rok a podnikatel a jeho firmy vždy pomohou.
Nezneužíváme toho. Ale víme o tom! Děkujeme za
všechny, kterým pomohl, protože nám věřil.
AGROFERT HOLDING, a.s., and their “inconspicuous” owner, Andrej Babiš –
they represent a comforting certainty for us that we have in a way kept
secret to this day. Babiš, the owner of a large holding group, is undoubtedly an inexorable and tough man of business, but he has a soft heart. The
touching tale of abandoned mothers of handicapped children never fails to
move him. Such situations occur several times a year, and this businessman and his empire of firms are always there to help. We would never dare
to abuse his generosity, but it is good to know about it! In the name of everyone whom you helped because you believed in us – thank you so much.
Reader’s Digest VÝBĚR s.r.o. je společnost, která je
spojena s aukcemi Konta BARIÉRY. Všechny katalogy
z let, kam mi paměť sahá, připravují pro nás graficky
i produkčně profesionálové z Reader’s Digest Výběr.
Poskytují vše, lidi i peníze. Jsou to statisícové dary
a desítky hodin práce. Výsledky obdivují všichni naši
příznivci. Edice výstavních katalogů je naší chloubou.
Za vším je spolehlivý Luboš Beniak a jeho tým.
Reader’s Digest VÝBĚR s.r.o. is a company involved with the auctions
of the Barriers Account. As far as I can think back, the graphic design
and production of our auction catalogues were always in the hands
of the professionals at Reader’s Digest Výběr. They’ve provided both
the money and the manpower – a donation in the order of hundreds of
thousands of crowns, and dozens of hours of work. This series of exhibition catalogues is a true showpiece, owed to the ever-reliable Luboš
Beniak and his team.
Severočeské doly a.s. věří naší profesionalitě a proto
nám v roce 2008 svěřili částku 250 000 korun na podporu naší činnosti a na pomoc rodinám, které pečují o handicapované děti. Vybrali jsme žadatele, kteří potřebovali větší pomoc než může Konto BARIÉRY standardně
poskytnout. Děkujeme!
Severočeské doly a.s. believe in our professionalism, which is why they
entrusted us with an amount of 250,000 crowns in 2008, to support
our activities and to bring aid to families who care for handicapped
children. We chose to support applicants whose needs and requirements exceeded the means that the Barriers Account is customarily
able to devote to any individual applicant. Thank you!
VITALAND je největší maloobchodní síť s doplňky stravy
u nás. Vážíme si toho, že ji vedou mladí lidé, kteří dávají
svým zákazníkům možnost, podpořit z věrnostního programu VITALAND konkrétní klienty Konta BARIÉRY. Sami
jdou příkladem a ten asi táhne. Děkujeme panu řediteli
Polanskému i panu Gornému a jejich prostřednictvím
všem., kteří své body věnovali malému Danovi, Adélce a
Honzíkovi s Vojtěchem. Nebyla to malá pomoc.
VITALAND is the largest retailer in dietary supplements in our country.
We greatly appreciate that it is run by a team of young people who offer their customers the option to support specific clients of the Barriers
Account with their credit under the VITALAND loyalty program. It may
be the fact that they themselves set an example that has made this
project so attractive among customers. We would like to thank the
Director, Mr. Polanský, and Mr. Gorný, and, through them, everyone
who dedicated their credit points to little Dan, Adéla, Honzík, and
Vojtěch. Your help has made a substantial difference.
GlobalWines, s.r.o., nabízí na internetovém portálu více než 500 druhů prověřených značkových vín. Každý,
kdo si zde koupí láhev vína může mít navíc dobrý pocit.
Jednou korunou přispěl na Konto BARIÉRY. Je to náš
„nejmladší“ partner a už nám předal v roce 2008 první šek na 100 000 korun. Mohli jsme přispět na drahé
rehabilitační přístroje – motomedy – šesti žadatelům.
Global Wines jim svojí pomocí udělal velkou radost.
GlobalWines, s.r.o., offer more than 500 varieties of proven quality
wine on their internet portal. Anyone who buys a bottle of wine from
them may also bask in the good feeling of having contributed one
crown to the Barriers Account. GlobalWines are our “youngest” partner, and yet they already presented us in 2008 with a first check in the
amount of 100,000 crowns. We were thus able to co-fund expensive
rehab equipment – “motomeds” – for six applicants. GlobalWines’ kind
support has made them very happy.
Annual Report 2008
Barriers Account Funds
45
4
/ Počítače proti bariérám / PCs Against Barriers
Michal Gabriel / Tři zvířata, 2005, 50 x 36 cm, litografie / Three animals, 2005, 50 x 36 cm, lithograph
Projekt, který pomáhá lidem s postižením proměnit
znalost práce s počítačem v novou životní příležitost.
4 Počítače proti bariérám /
PCs Against Barriers
Zkušený projekt, prověřený již dvanáctiletou existencí,
si zakládá na tom, že má svým klientům stále co nabídnout. Jeho hlavní cíl a zaměření zůstávají stejné, ale
díky rozvoji informačních technologií stále přibývají
lidé, kterým můžeme pomoci lépe než v době, kdy jsme
začínali. Projekt má od svého počátku trvalého, dlouhodobého generálního partnera, společnost Microsoft.
Ta i na další období od roku 2008–2010 schválila pro
„Počítače proti bariérám“ (PPB) tříletý grant. Díky tomu
jsme mohli v roce 2008 podpořit stovky jednotlivců a také celou řadu organizací, které se zabývají vzděláváním
a rekvalifikací, a to nejen osob s handicapem, ale také
dalších skupin osob se specifickými potřebami, osob,
překonávajících i jiné životní překážky. Projekt se rozšiřuje a zaměřuje se také na seniory a matky na mateřské
dovolené.
This time-tested project, which looks back on twelve years of experience, prides itself in the fact that its offer to clients continues to be
appealing, pertinent, and topical. While the main objective and focus
have remained the same, the brisk technological progress in the field
of IT means that there are ever more people whom we can help, and
that we can help them better than in the early days of our project. From
its very inception, this project has had a reliable long-term general
partner: the company Microsoft. Last year Microsoft approved a threeyear grant for the welfare of “PCs Against Barriers” (PCAB) for the next
budgeting period from 2008 to 2010. Thanks to their support, we were
able to help hundreds of individuals in 2008, as well as a number of
organizations that are involved in training and retraining – not only of
handicapped people, but also of other groups of individuals with specific needs and of individuals who strive to cope with other barriers in
life. The project is continually being expanded and addresses also senior citizens and mothers on maternity leave.
Základním pilířem je síť učeben, které pod záštitou nadace vzdělávají a rekvalifikují prostřednictvím širokého
využití informačních a komunikačních technologií, naše
klienty. Na začátku roku 2008 síť zahrnovala 16 center,
na konci roku se již rozšířila na 23 center. I přes rostoucí počet partnerů se snažíme pomoci s tím, aby se udržela kvalita jejich vzdělávacích kurzů, a stále partnery
motivujeme ke zlepšování úrovně i rozsahu nabízených
programů. V celé řadě učeben se již mimo základů práce
s počítačem mohou zájemci seznamovat s kurzy úpravy
digitální fotografie, práce s grafickými programy nebo
přímo s programováním a tvorbou webových stránek.
Podporujeme také kurzy cizích jazyků. Rostoucí počet
partnerů v různých regionech České republiky dává naději, že pomáháme velkému množství lidí, kteří pomoc
potřebují, vrátit se co nejrychleji zpět do plnohodnotného života.
The cornerstone of the project is a network of training centers under
the patronage of the foundation which provide training and retraining to our clients, using a broad scope of information technology and
communication technology. At the beginning of 2008, this network
consisted of 16 centers; it has since expanded to 23 centers (as at
the end of the year). Not least by identifying an increasing number
of additional partner organizations, we strive to maintain the quality of the training courses; existing partners are being motivated to
improve both the standards and the scope of the programs on offer.
At a number of these centers, trainees have now the opportunity to
not only acquire basic computer skills, but also to attend courses on
editing digital photography, on working with graphics software, or on
coding and web-design. We also sponsor foreign language courses.
The growing number of partners in different regions of the Czech
Republic gives us hope that we are is able to assist a large number of
people in need with returning to a full-value life, and to provide this
assistance as close as possible to their home.
Snaha o to, abychom zachytili nejnovější trendy a poskytovali klientům co nejmodernější poznatky a technologie
v oblasti IT nás vede k tomu, že se účastníme celé řady
mezinárodních aktivit na téma zpřístupnění informačních
technologií lidem s postižením – konferencí, workhsopů,
soutěží atd. Některé jsme pomáhali v průběhu roku 2008
i organizovat.
We strive to keep abreast of the latest trends and to provide
our clients with the most topical IT knowledge and technology,
which is why we participate in a broad range of international
activities concerning the issue of bringing information
technology to the handicapped – conferences, workshops,
contests, etc. Indeed, some of these events we helped organize
or co-hosted in 2008.
Završení projektu PPB představuje logicky projekt zaměstnávání lidí, kteří se úspěšně vyškolí v našich kurzech. Snažíme se lidem s postižením napomoci, aby se
uplatnili na trhu práce a zlepšila se tak jejich životní situace. Daří se nám to díky Burze práce, ojedinělému portálu v rámci neziskového sektoru, který se stává místem
potkávání zájemců ze stran zaměstnavatelů a ze strany
lidí se zdravotním postižením, kteří nabízejí svoje znalosti a um na trhu práce. Zájem ze strany zaměstnavatelů
se neustále zvyšuje a v Burze práce vidíme velký přínos
„rozhýbání“ stojatých vod v této oblasti.
Our goal is obviously to consummate the ambitions of the
PCAB program by securing employment for those people
who successfully attended our courses. We strive to provide
handicapped people assist them in being successful in the
job market and improving their own situation. This we achieve
through our “Job Fair”, a unique non-profit portal that has become
a forum where employers who have vacancies to offer meet with
handicapped people who have job-relevant knowledge and skills
to offer. The interest of employers is continually growing, and we
think that the Job Fair is making a substantial contribution towards
“re-shuffling the cards” in this area.
V roce 2008 se nám ve vybavených učebnách a podporovaných organizacích podařilo vyškolit 4 204 osob
a zaměstnat okolo 150 osob s postižením.
In 2008, we trained 4,204 people in the training centers furnished by
us and at the organizations supported by us; we were also able to procure employment for about 150 handicapped individuals.
48
Počítače proti bariérám
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Statistika schválených darů v roce 2008 / Statistics of approved donations in 2008
Celkem / Total
Finančně / Financial
Support
Počet sestav PC / Number
of PC workplaces
Počet tiskáren / Number
of printers
Děti / Children
17
5
12
1
Dospělí / Adults
64
42
27
10
Organizace / Organizations
27
17
30
4
108
64
69
15
Celkem / Total
Mezi 108 obdarovaných bylo rozděleno 1 052 640 korun a 69 počítačových sestav. / Among the 108 recipients, we distributed
1,052,640 crowns and 69 PC configurations.
Seznam partnerů s vybavenými počítačovými učebnami / Here is a list of partner organizations who received equipment
for their computer classrooms
OS Křižovatka, učebna Zelený pták, Praha 4, www.zelenyptak.cz, Sociální agentura, Ústí nad Labem, www.socialniagentura.cz,
Centrum Paraple, Praha, www.paraple.cz, Dětské centrum Arpida, České Budějovice, www.dcarpida.cz, Občanské sdružení Život
bez bariér, Nová Paka, www.zbb.cz, Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc, www.trendvozickaru.cz, Centrum zdravotně postižených
Mladá Boleslav, www.3w4u.cz/mlada-boleslav, Sportovní klub vozíčkářů, Frýdek-Místek, www.skvfm.com, Sdružení občanů
Exodus, Třemošná www.exodus.cz, ÚSP Kociánka, Brno, www.usp-kocianka.cz, Soukromá obchodní akademie, Žatec,
www.soazatec.cz, Mezinárodní centrum UNIVERSIUM, Liberec, www.universium.cz, Občanské sdružení Trianon, Český Těšín,
www.ostrianon.cz/index.html, Centrum zdravotně postižených Strakonice, www.czp.strakonice.cz, Charitní centrum Svaté Kláry,
Hrabyně, www.hrabyne.charita.cz/phprs0, Klub UNESCO, Kroměříž www.unesco-kromeriz.cz, OS STUDNICE, Karlovy Vary
www.studnice-os.cz, OS STUDNICE, Plzeň www.studnice-os.cz, Paracentrum Fenix, Brno www.paracentrum-fenix.cz, VKCI
Integra, Vsetín www.vkci.cz, Centrum Zdravotně Postižených, Pardubice www.czp-pk.cz, Liga Za práva vozíčkářů, Brno
www.ligavozic.cz
Spolupráce s Microsoftem
–– V lednu jsme se dozvěděli výsledek grantového řízení společnosti Microsoft, kterého se pravidelně
účastníme. Žádali jsme o tříletý grant ve výši
373 000 dolarů a softwarové licence, a uspěli jsme.
–– V únoru jsme pro Microsoft s Markem Westem z Centra
pro informatiku a společnost fungujícím při Univerzitě
ve Washingtonu vypracovali dvě případové studie
o smyslu a významu projektu Počítače proti bariérám.
–– 27. března generální ředitelka Microsoftu Jane Gilson
slavnostně předala ředitelce nadace Boženě Jirků v hotelu Marriott v Praze šek ve výši 110.000 USD. Předány
byly také softwarové licence. Vše bylo určeno pro čerpání víceletého grantu v prvním roce jeho platnosti.
–– V březnu zahájil Microsoft mediální kampaň pod
názvem „Správnou cestou“ na podporu projektu
Počítače proti bariérám (www.spravnoucestou.cz).
–– 5. června byly vyhlášeny výsledky 3.ročníku soutěže
Microsoft Zaměstnavatel bez bariér. Vítězem této kategorie se stal Český rozhlas.
–– 9. června společnost Microsoft za pomoci projektu Počítače proti bariérám uskutečnila v Praze
„Accessibility workshop“. Jednalo se o mezinárodní
pracovní setkání na téma „přístupnost počítačů pro
každého“. Určen byl pro organizace, které za podpory
společnosti Microsoft uskutečňují v řadě zemí obdobné projekty jako Počítače proti bariérám. Jednodenní
Annual Report 2008
Our cooperation with Microsoft
–– In January, we heard the results of the grant procedure organized by Microsoft, in which we are a regular participant. We
requested a three-year grant comprising an amount of USD
373,100 and software licenses, and we succeeded. In February,
we compiled two case studies for Microsoft on the purpose and
importance of PCs Without Barriers, in cooperation with Mark
West from the Center for Information & Society at the University
of Washington.
–– On March 27, during a festive award ceremony at the Marriott
Hotel in Prague, Foundation Director Božena Jirků received a USD
110,000 check from the hands of Microsoft CEO Jane Gilson, as
well as software licenses, all designated to represent the drawdown of the triennial grant in its first year.
–– In March, Microsoft started a media campaign titled “The Right
Way” in support of PCs Against Barriers
(www.spravnoucestou.cz).
–– On June 5, the results of the third year of the Microsoft Employer
Without Barriers contest were presented. The winner was the
Czech Radio broadcasting company.
–– On June 9, Microsoft held an “Accessibility Workshop”
with the support of PSs Against Barriers. This was an
international workshop on the topic of “computer accessibility
for everyone”, designed primarily for organizations who
run projects similar to PCs Against Barriers in various
countries, with the support of Microsoft. This one-day event
was held at the Marriott Hotel in Prague, and attended by
PCs Against Barriers
49
4 Počítače proti bariérám /
PCs Against Barriers
––
––
––
––
––
akce se konala v pražském hotelu Marriott za účasti
zástupců Microsoftu, Nadace Charty 77, Ministerstva
vnitra ČR a zhruba 40 zástupců různých organizací z Rakouska, Finska, Maďarska, Německa, Itálie,
Litvy, Lotyšska, Polska, Velké Británie, Švýcarska,
Španělska, Francie, Ukrajiny, Belgie, Irska a Ruska.
Accessibility workshop doprovázela debata o hledání
nových příležitostí, o tom, jak umožnit handicapovaným občanům se specifickými požadavky přístup
k informačním technologiím a internetu. Stejný úkol je
jednou z dlouhodobých priorit Evropské komise a také
součástí iniciativy i2010 – informační společnosti pro
růst a zaměstnanost, která si klade za cíl vybudovat
„informační společnost pro všechny“.
V srpnu jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže
European e-inclusion awards v kategorii Digital literacy
(Digitální gramotnost). Mezi finalisty soutěže jsme se
nedostali, přesto jsme byli pozváni na ministerskou
konferenci, která se konala začátkem prosince ve Vídni.
Kromě vyhlášení vítězů soutěže byla na programu řada
zajímavých diskuzí a veletrh, na kterém se prezentovaly neziskové organizace společně s komerčními společnostmi, které se zabývají informačními technologiemi
a také pomocí handicapovaným.
V listopadu jsme uspořádali již druhé setkání se zástupci partnerských center, které patří do sítě PPB.
Setkání se zúčastnila i manažerka vnějších vztahů a tisková mluvčí Microsoftu Markéta Kuklová.
Společně jsme diskutovali o vzájemné spolupráci
a o tom, jak ji zlepšit a zvýšit efektivnost společného
úsilí – školení a zaměstnávání osob s handicapem.
V prosinci jsme předložili Microsoftu výsledky za
rok 2008 a současně podali další žádost na udělení
grantu i v dalším roce.
16. prosince se konalo tradiční předvánoční setkání
vedení společnosti Microsoft se zástupci nejúspěšnějších učeben z celé republiky a s některými absolventy našich kurzů. Setkání již tradičně pořádá
viceprezident Microsoftu Jan Mühlfeit s manželkou
a účastní se ho jak další představitelé společnosti,
tak zástupci vedení nadace i členové Rady projektu
Počítače proti bariérám.
Rada projektu / Project Council
Martin Bojar, Jiří Devát, Gita Tučná, Dagmar Havlová,
Božena Jirků, Martin Kovář, Jana Majerová, Vlastimil
Palata, Lucie Šmejkalová
––
––
––
––
––
representatives of Microsoft, Charta 77 Foundation, the Czech
Ministry of the Interior, and about 40 representatives of
various organizations from Austria, Finland, Hungary, Germany,
Italy, Lithuania, Latvia, Poland, Great Britain, Switzerland,
Spain, France, Ukraine, Belgium, Ireland, and Russia.
The Accessibility Workshop was accompanied by a debate on how
to identify new opportunities and how to make information technology and the internet accessible to handicapped people with
specific requirements. This task happens to be a long-term priority of the European Commission and a component of the Initiative
i2010 – a European Information Society for growth and employment, which is devoted to the task of building “the information society for everybody”.
In August, we participated in the European e-inclusion awards,
in the category “Digital Literacy”. We did not qualify for the
finals, but were nonetheless invited by the Conference of
Ministers that convened at the beginning of December in
Vienna. Aside from the announcement of the winners, the
agenda provided for a number of interesting discussions, and
also included a trade fair on which non-profit organizations
presented themselves alongside commercial companies that
concern themselves with information technology and assistance
to the handicapped.
In November, we held what was already our second meeting with
representatives from the partner centers belonging to the CAB
network. Markéta Kuklová, head of Community Affairs and press
officer at Microsoft, also attended this meeting. Together, we discussed our mutual cooperation and sought to identify areas of potential improvement; we also discussed how to be more efficient in
our common goal – that is, the training and employment of handicapped people.
In December, we presented Microsoft with the result of our work
in 2008, and filed a request for approval of the grant also in the
new year.
December 16 saw the traditional pre-Christmas gathering of
Microsoft management, the representatives of the most successful training centers in the country, and some of the graduates of
our courses. Following the tradition, the hosts of the event were
Microsoft Vice-President Jan Mühlfeit and his wife. Also among the
attendants were other representatives of the company, and representatives of the foundation’s management as well as members of
the PCAB project council.
Generální sponzor / General sponsor
Partneři projektu / Partners of the project
50
Počítače proti bariérám
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Spolupráce Konta BARIÉRY se společností
REMA Systém a.s.
Neobvyklé propojení ekologie a charity vzniklo v roce 2007
mezi Kontem BARIÉRY a společností REMA Systém, která
se zabývá recyklací elektroniky. Vzájemné partnerství
úspěšně pokračovalo i v roce 2008. Stěžejní přínos partnerství spočívá v úsilí pomoci odlehčit životnímu prostředí
a zároveň zlepšovat životy lidí s postižením.
Cooperation between the Barriers Account
and REMA Systém a.s.
In 2007, a novel connection between ecology and charity work was forged
when the Barriers Account and REMA Systém (a company involved with recycling electronics) entered into a partnership. This partnership successfully continued in 2008. Its important contribution rests in the fact that
efforts towards ecologically conscious business are here shown to nicely
dovetail with efforts towards improving the lives of handicapped people.
Projekt Počítače proti bariérám již dvanáctým rokem pomáhá lidem se zdravotním postižením získat osobní počítač
a také vzdělání v oblasti informačních technologií. Jeho
základním smyslem je prostřednictvím informačních technologií usnadnit lidem s postižením návrat do zaměstnání a do běžného života. Spolupráce společnosti Rema
Systém, která se zabývá ekologicky šetrnou likvidací elektrických a elektronických zařízení, s projektem Počítače
proti bariérám je velkým přínosem pro klienty našeho projektu. Pravidelnými dodávkami starší, ale stále plně funkční výpočetní techniky pomáhá společnost Rema Systém
zájemcům, které evidujeme, získat potřebnou techniku,
která je pro ně cestou k získání zaměstnání a k návratu do
života. Zařízení poskytnuté společností Rema také ulehčuje dětem a studentům se zdravotním postižením překonávání bariér při studiu na základních, středních i vysokých
školách a pomáhá i řadě neziskových organizací získat
potřebnou výpočetní techniku k zajištění vlastní činnosti
i k realizaci počítačových kurzů pro handicapované klienty.
For twelve years already, PCs Without Barriers helps handicapped
people to acquire their own computer and the pertinent IT
skills. The basic rationale behind the project is that information
technology can facilitate the return of handicapped people
to employment and to a normal life. The cooperation between
Rema Systém, a company that concerns itself with the ecofriendly liquidation of electric and electronic equipment, and
PCs Against Barriers has brought great benefits for the clients
of our project. By regularly supplying us with older, but fully
functional computer technology, Rema Systém makes it possible
for the people on our list of applicants to attain the necessary
technology that represents their bridge to employment and to
a fully integrated life. Rema’s technology donation also makes
it easier for handicapped children and students to overcome
barriers during their education at elementary, secondary,
and graduate schools, and provides a number of non-profit
organizations with the information technology needed for their
operational purposes and for providing computer courses to
handicapped clients.
V roce 2008 předala společnost Rema Systém Kontu
BARIÉRY dar v celkové hodnotě 541 331 korun. Získali jsme
pro naše klienty počítače, LCD monitory, tiskárny, multifunkční zařízení a drobné vybavení. Darovanou techniku
jsme rozdělovali mezi žadatele průběžně po celý rok 2008
a pomáhali tak nejen jim, ale také životnímu prostředí.
In 2008, Rema Systém made a donation to the Barriers
Account in a total value of 541,331 crowns. We received
computers, LCD monitors, printers, multi-functional
devices, and sundry IT equipment for our clients. We then distributed
the donated technology among applicants over the course of 2008,
helping not only them, but also the environment.
Microsoft Zaměstnavatel bez bariér 2008
V kongresovém centru České národní banky byly
5. června vyhlášeny výsledky soutěže Zaměstnavatel
roku 2008. Již třetím rokem porovnávají firmy své síly
i v kategorii Microsoft Zaměstnavatel bez bariér, jejímž
partnerem a odborným garantem je Konto BARIÉRY.
V „bezbariérové“ kategorii jsou posuzovaná kritéria
poněkud specifická, spočívají především v tom, jak se
nominované firmy staví k zaměstnávání lidí s handicapem. Zda vytváří dost pracovních míst, zda přístup
k zaměstnancům se zdravotním postižením je stejný
jako k ostatním, jaké pozice tito lidé zastávají? Český
rozhlas byl v roce 2008 vyhodnocen odbornou porotou
jako nejlepší.
Microsoft Employer Without Barriers 2008
On June 5, the results of the contest Employer of the Year 2008 were
announced at the congress center of the Czech National Bank. For three
years now, firms have been competing also in the category “Microsoft
Employer Without Barriers”, the partner and professional guarantor of
which is the Barriers Account.
In the “barrier-free” category, the assessment criteria are
somewhat specific, and center around the attitude and policies of
nominated firms towards handicapped staff. Do they create enough
handicapped-friendly positions? Do they approach handicapped
staff members in observance of equal opportunity principles?
What positions are held by handicapped employees? In 2008, the
professional jury found that Český rozhlas (Czech Radio) fared best
under these and other aspects.
Do kategorie Zaměstnavatel bez bariér se přihlásilo
dvacet pět soutěžících, což je o polovinu více než loni.
Dokládá to, že prestiž soutěže vzrůstá. Konto BARIÉRY
se zvyšováním šancí handicapovaných na pracovním trhu dlouhodobě zabývá a aktivně mu pomáhá. Stoupající
počet přihlášených v „naší“ kategorii Zaměstnavatele
Twenty-five contestants had entered the category Employer
Without Barriers – an increase over the previous year’s figure by half,
which shows that the contest enjoys growing prestige. The Barriers
Account has a long-term commitment to improve the chances of
handicapped people in the job market, and takes active steps towards
this improvement. The increasing number of enrollments in “our”
Annual Report 2008
PCs Against Barriers
51
4 Počítače proti bariérám /
PCs Against Barriers
roku svědčí o tom, že firem, které vytvářejí pracovní pozice vhodné i pro handicapované, přibývá.
category of the Employer of the Year contest shows that that more and
more companies are creating handicapped-friendly jobs.
Na prvním místě v roce 2008 vystřídal Český rozhlas
vítěze předchozího ročníku, společnost IBM. Český
rozhlas si toho, že pro něj pracují lidi s handicapem
cení, ale nevnímá to jako něco zvláštního. Nedělá rozdíly mezi zaměstnanci „zdravými“ a těmi s postižením,
kterých v současnosti zaměstnává 36. Zastávají funkce
redaktora, zvukového technika či režiséra. V Českém
rozhlase se snaží přizpůsobit pracovní podmínky těchto
zaměstnanců jejich specifickým potřebám, přitom ale
v nárocích na odvedenou práci k nim přistupují, jako
k jejich zdravým kolegům. V Kontu BARIÉRY preferujeme plnohodnotné pracovní zařazení lidí se zdravotním
handicapem. Oceněné i nominované firmy jsou toho
dobrým příkladem.
In winning the 2008 Employer Without Barriers award, Český rozhlas/
Czech Radio replaced the previous year’s winner IBM. Czech Radio appreciates that handicapped people work for them, but does not like to make
a fuss about the fact. The radio broadcasting company makes no difference
between its “able-bodied” employees and its handicapped employees (of
which it currently employs thirty-six). At Czech Radio, handicapped people
hold such positions as editor, sound technician, or artistic director. The
company strives to adapt working conditions to meet the specific needs of
their handicapped employees, but otherwise makes no difference in its attitude towards handicapped and non-handicapped colleagues in terms of
the work performance it demands. We at the Barriers Account have a firm
preference for full-value, “real” career and employment opportunities for
handicapped people, and the companies that were nominated and that received awards in this contest set good examples in this respect.
Výsledky Microsoft Zaměstnavatel bez bariér 2008
1. Český rozhlas
2. IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.
3. Santé Network s.r.o.
Results of the contest category Microsoft Employer Without Barriers 2008
1. Český rozhlas
2. IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.
3. Santé Network s.r.o.
Burza práce
Logickým završením projektu Počítače proti bariérám je
projekt Burza práce (www.kontobariery.cz/burzaprace).
Již dva roky pomáháme lidem s handicapem pomocí tohoto portálu nacházet vhodné zaměstnání a zlepšit tak jejich
návrat do běžného života.
Job Fair
The natural culmination and copestone of our project PCs Against
Barriers is our Job Fair (www.kontobariery.cz/burzaprace). For two
years now, we have been using this portal to help handicapped people find adequate employment and thus facilitate their return to life in
mainstream society.
K firmám, které si již zvykly náš portál Burza práce využívat
a pravidelně zde inzerují volné pozice patří velké společnosti jako IBM ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Ahold
Czech Republic a.s. a MF Dnes. Spolupracujeme ale i s celou řadou menších firem a také s několika personálními
agenturami. Regionálně do projektu zaměstnávání handicapovaných osob angažujme také naše školicí centra, která
se pokoušejí koncentrovat regionální pracovní nabídky
a kromě toho poskytují zájemcům ze stran zaměstnavatelů
i uchazečů o práci různé osobní konzultace a poradenství
v oblasti zaměstnávání. Našim klientům se snažíme pomoci
i v dalších věcech spojených s hledáním zaměstnání – s poradenstvím v personální oblasti, s psaním životopisů, motivačních dopisů, s prezentacemi atd. Vybraným klientům,
kterým chybí potřebné vzdělání z oblasti informatiky, pomáháme najít a absolvovat vhodné kurzy, ve kterých by si
znalosti, potřebné k získání zaměstnání, doplnili.
Among the companies who have made our Job Fair portal a standard
part of their toolkit and regularly advertise vacancies there are large
firms such as IBM ČR, the Czech State Environmental Fund ČR, Ahold
Czech Republic a.s., or MF Dnes, but we also cooperate with a whole
range of smaller firms, and a number of personnel agencies. On a regional level, our training centers also come into play: they collect
regional job offers and provide potential employers and jobseekers
with all sorts of personal consultations and employment counseling.
We also attempt to assist our clients in other aspects of the jobseeking process – personnel counseling, CV drafting, the drafting
of cover letters, personal statements, and presentations, etc. We also assist selected clients who as of yet lack the necessary IT skills in
finding and passing suitable training courses to fill this gap in their
knowledge base.
52
Počítače proti bariérám
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
V loňském roce jsme prostřednictvím projektu Burza práce spolupracovali s více než 100 firmami a zaměstnání
jsme tak pomohli zprostředkovat zhruba 150 lidem se
zdravotním postižením.
In the past year, we cooperated with more than 100 firms
by means of our Job Fair project, and were thus able
to procure employment for about
150 handicapped people.
Zaregistrujte se na Burze práce i vy, získáte tak
možnost:
You, too, should register with our Job Fair, as it provides you with the
following opportunities:
Firma:
–– inzerovat své pracovní pozice vhodné pro handicapovaného zaměstnance,
–– seznamovat se s registrovanými životopisy uchazečů,
–– konzultace s pracovníky nadace a pomoc při hledání
vhodného zaměstnance,
–– možnost doškolení uchazeče, který nesplňuje plně požadavky firmy na konkrétní pozici, takzvaně „na klíč“
v rámci projektu nadace Univerzita 4G
Companies:
–– advertise disabled-friendly vacancies,
–– browse the CVs of registered jobseekers,
–– consult foundation staff and ask us for our assistance
in identifying suitable candidates,
–– make use of the option of “tailor-made” additional training
to bring applicants who don’t meet the requirements for
a particular position up to task, as a part of the foundation’s
4G University project
Uchazeč o zaměstnání:
–– snazší výběr a orientaci v nabízených místech, podle
popisu pozice i podle typu společnosti,
–– pomoc s vytvořením strukturovaného životopisu,
–– možnost vytvořit si účet s životopisem, který bude
dále dostupný registrovaným firmám k prohlížení
a k případnému kontaktování,
–– možnost zasílání aktuálních pracovních pozic e-mailem,
–– nové nabídky vzdělávacích kurzů a dalších vhodných
příležitostí ke zvýšení kvalifikace na pracovním trhu.
Jobseekers:
–– easier selection of, and orientation among, job opportunities,
browse by job profile or company category,
–– assistance with creating a resume,
–– create an account that contains your resume/CV, which is then accessible to registered companies, who may browse accounts and
contact potential candidates,
–– sign up for an e-mail mailing list of current vacancies,
–– newly offered training courses and other suitable tools for increasing your qualification in the job market.
Partneři projektu: / Partners of the project
Annual Report 2008
PCs Against Barriers
53
5
Patří neodmyslitelně k našim začátkům a úspěšně v nich
pokračujeme.
Pavel Sukdolák / Osudí, nedatováno, 72 x 54 cm, barevný lept / Wheel of fortune, undated, 72 x 54 cm, color etching
/ Zdravotnické projekty / Health Projects
5 Konto MÍŠA / The MÍŠA Account
Konto MÍŠA se v roce 2008 soustředilo na dva stěžejní projekty: v únoru vyhlásilo již osmý ročník stipendijního projektu Neuro-Euro. V průběhu celého roku
potom zajišťovalo dopravu a léčbu dětských pacientů
z Ukrajiny, kteří podstoupili zákrok na Leksellově gama
noži (LGN) v Nemocnici Na Homolce.
In 2008, the Míša Account focused on two central projects:
in February, it announced the eighth year of Neuro-Euro
scholarships, and over the course of the year, it arranged for
transportation and therapy for child patients from Ukraine,
who underwent Leksell gamma knife (LGN) surgery at Na
Homolce Hospital.
Stipendium Neuro-Euro
Stipendijní program Neuro-Euro je určen mladým lékařům, zdravotníkům a vědeckým pracovníkům, kteří se
věnují neurologii, neurochirurgii a dalším příbuzným
oborům. Věková hranice pro zájemce je stanovena na
35 let. Výše stipendia je 1300 eur. Výběrová komise rozhodla udělit v roce 2008 stipendium sedmi žadatelům.
Neuro-Euro Scholarships
The Neuro-Euro scholarship program is designed for young
physicians, paramedics, and research associates in neurology,
neurosurgery, and related fields. The age limit for applicants is
35 years; the scholarship endowment is 1,300 euros. In 2008,
the selection committee awarded a scholarship to
seven applicants.
V tomto roce stipendium získali:
This year, scholarships went to:
–– MUDr. Ivan Humhej z Neurochirurgické kliniky UJEP
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, který se
specializuje na chirurgii periferních nervů. Navštívil
Millesiho centrum ve vídeňské privátní klinice, které
nabízí univerzální koncept péče o poranění periferních nervů.
–– MUDr. Jan Bodnár pracuje na Neurochirurgické klinice FN a LF Hradec Králové. Stáž absolvoval na neurologické klinice v Univerzitní nemocnici Toloo Hospital
v Helsinkách.
–– MUDr. Jana Haberlová pracuje jako dětská neuroložka na Klinice dětské neurologie FN Motol v Praze,
postgraduálně studuje neurovědy. Zahraniční stáž
absolvovala na jednom z vyhlášených center pro nervosvalová onemocnění – Centre for Neuromuscular
Disease at the National Hospital for Neurology and
Neurosurgery, London.
–– Mgr. Ondřej Bezdíček pracuje jako psycholog na
Neurologické klinice UVN a 1. LF UK, jako psycholog
působí v AD Centru v rámci Psychiatrického centra
Praha. K osvojení základních neuropsychologických technik vyšetření extrapyramidových poruch
si vyjednal studijní pobyt na Neurologické klinice
Lékařské fakulty University v Innsbrucku.
–– MUDr. Amír Zolal pracuje jako sekundární lékař
Neurochirurgické kliniky UJEP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Krátkodobou výzkumně
klinickou stáž absolvoval na Neurologické klinice
Univerzity Erlangen – Norimberk.
–– MUDr. Jan Laczó pracuje jako sekundární lékař na
Neurologické klinice UK 2. LF a FN Motol. Stáž absolvoval na několika pracovištích v Londýně, většinu
času trávil v Centru pro výzkum demence.
–– MUDr. Ivan Humhej from the Clinic for Neurosurgery of the
J.E.P. University at Masaryk Hospital in Ústí nad Labem,
who specializes in surgery on peripheral nerves.
He visited the Millesi Center at a private clinic in Vienna
that offers a universal concept for treating injured
peripheral nerves.
–– MUDr. Jan Bodnár works at the Clinic for Neurosurgery at the
Faculty Hospital and Medical Faculty Hradec Králové. He took an
internship at the Clinic for Neurosurgery at the Toloo University
Hospital in Helsinki.
–– MUDr. Jana Haberlová works as a child neurologist at
the Clinic for Child Neurosurgery of the Motol Faculty
Hospital in Prague and attends postgraduate studies in
neuroscience. She spent her internship abroad at one of
the most prestigious facilities in the field – the Centre for
Neuromuscular Disease at the National Hospital for Neurology
and Neurosurgery, London.
–– Mgr. Ondřej Bezdíček works as psychologist at the Clinic for
Neurology of the Central Military Hospital and 1 st medical faculty of Charles University, and at the AD Centrum, a part of the
Psychiatric Center Prague. In order to learn basic neuropsychological techniques for the examination of extrapyramidal disorders, he
arranged for a study visit at the Clinic for Neurology of the medical
faculty at Innsbruck University.
–– MUDr. Amír Zolal works as secondary physician at the Clinic
for Neurosurgery of the J.E.P. University at Masaryk Hospital
in Ústí nad Labem. He spent a short-term research and clinical internship at the Clinic for Neurology of Erlangen University
in Nuremberg.
–– MUDr. Jan Laczó works as secondary physician at the Clinic for
Neurology of the 2nd medical faculty of Charles University and the
Motol Faculty Hospital. He spent his internship at a number of facilities in London, but mostly at the Centre for the Research of Dementia.
56
Z d r a v o t n i c ké p r o j e k t y
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
–– MUDr. Robert Bartoš, neurochirurg na
Neurochirurgické klinice UJEP Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, pracoval u profesora H. Duffau na
klinice neurochirurgie v Montpellier ve Francii, který
se specializuje na mapování řečových funkcí.
–– MUDr. Robert Bartoš, a neurosurgeon at the Clinic for
Neurosurgery of the J.E.P. University at Masaryk Hospital in Ústí
nad Labem, worked under Professor H. Duffau at the Clinic for
Neurosurgery in Montpellier (France), who specializes in mapping
speech faculties.
Pomoc ukrajinským dětem
V roce 2008 přijelo do Prahy 7 ukrajinských dětí s doprovodem. Jde o děti ze sociálně slabých rodin. Výběr
pacientů provádí v Kyjevě dr. Konstantin Kostiuk
z Ústavu neurochirurgie akademika A. P. Romadanova,
Akademie lékařských věd Ukrajiny. Konečný souhlas
s indikací a výkonem dává tým lékařů Nemocnice Na
Homolce. Samotný lékařský zákrok financuje Konto
MÍŠA. Cena operace pro české pacienty je 45 000 korun. Zákrok je plně hrazen zdravotními pojišťovnami.
Díky dlouhodobé smlouvě s Nemocnicí Na Homolce je
nadaci za dětské pacienty z Ukrajiny účtována stejná
cena jako pro české pacienty. Spolupráce s Nemocnicí
Na Homolce trvá již osm let. Během této doby již dostalo šanci podstoupit operaci na pražském Leksellově gama noži 70 dětí z Ukrajiny. Od roku 1993 do 31. 12. 2008
bylo provedeno na LGN celkem 9 676 odborných
zákroků.
Help for Ukrainian Children
In 2008, seven Ukrainian children came to Prague with their caregivers, all children from socially challenged families. The selection of
patients is made by Dr. Konstantin Kostiuk from the A.P. Romadanov
Institute for Neurosurgery at the Ukrainian Academy of Medical
Sciences in Kiev. The final confirmation of the indication of treatment
and approval of the procedure are given by a team of medical specialists at Na Homolce Hospital. The medical procedure itself is financed
through the Míša Account. The price of this type of surgery for Czech
patients is 45,000 crowns; it is fully covered by the health insurance companies. Thanks to a long-term contract with the Na Homolce
Hospital, the hospital charges the foundation for the treatment of our
Ukrainian child patients the same price as applies to Czech patients.
We have been cooperating with Na Homolce Hospital for eight years
already. During this time, 70 children from Ukraine had the chance to
undergo surgery at this Leksell gamma knife facility in Prague. Since
1993, the LGN has been used to perform altogether 9,676 special medical procedures (as at December 31, 2008).
Rada projektu / Project Council
Martin Bojar – předseda, Milena Černá, Theodor Dvořák, František Janouch, Jindřich Šebor, Danica Vladárová, Eduard Zvěřina
Výběrová komise pro udělování stipendií Neuro-Euro / Selection board for granting the Neuro-Euro scholarships
Martin Bojar, Roman Liščák, Evžen Růžička, Jiří Votava, Eduard Zvěřina
Partner projektu / Partner of the project
Annual Report 2008
Health Projects
57
5 Norské fondy / Norwegian Funds
Nadace uspěla ve druhé výzvě Finančního mechanismu
EHP (Evropského hospodářského prostoru) / Norska
a získala dotaci přes tři čtvrtě milionu eur. Pomohou
dvanácti českým nemocnicím, konkrétně jejich neonatologickým oddělením.
The foundation was successful in the second call for bids of the
EEA (European Economic Area) / Norwegian Financial Mechanism
and secured a grant in excess of a three-quarter million euros that
will be used to help twelve Czech hospitals – specifically, their
neonatology wards.
V souladu s usnesením vlády České republiky č. 1011
z 13. října 2003 byla podepsána Dohoda 1 o účasti České
republiky v EHP. V rámci této dohody byl zaveden i nový
finanční mechanismus, jehož prostřednictvím budou státy ESVO (Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví
a Norské království) v letech 2004–2009 přispívat zemím
přistupujícím do EHP na projekty v rozšířeném vnitřním
trhu. Norsko bude navíc přispívat i pomocí bilaterálního
tzv. zvláštního norského finančního nástroje. Na základě
obou uvedených finančních mechanismů se státy EHP
/ Norsko zavazují přispívat ekonomicky slabším zemím
v Evropském hospodářském prostoru, a to poskytováním
grantů na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech, jako např. ochrana a obnova kulturního dědictví,
zdravotnictví či péče o dítě a další.
In line with government resolution No. 1011 from October
13, 2003, Agreement No. 1 on the participation of the Czech
Republic in the EEA was signed, which, among other things,
gave rise to a new financial mechanism through which the
EFTA states (Iceland, Liechtenstein, and Norway) will give
financial support to newly acceding EEA countries during 2004–
2009 for projects in the extended internal market. Moreover, Norway
will also contribute aids through a special, bilateral Norwegian
financial mechanism. Based on the two above-mentioned financial
mechanisms, the EEA states / Norway have undertaken to assist the
economically weaker countries in the European Economic Area by
approving grants for investment and development project in priority
areas such as the protection and restoration of cultural heritage,
healthcare, childcare, and others.
Nadace Charty 77 v roce 2008 získala přislíbený grant
z Norských fondů ve výši 761 657 euro na financování
projektu „Snížení novorozenecké morbidity zkvalitněním systému národní péče o extrémně nezralé novorozence“.
Na projektu a jeho organizačním zajištění spolupracuje
s nadací společnost REWARDS, s.r.o.
V Česku se dramaticky snížila úmrtnost novorozenců, ale
zároveň došlo k nárůstu počtu dětí nezralých a nemocných. Poslední výzkumy ukazují, že jedním z klíčových
faktorů pro snížení novorozeneckého postižení a úmrtnosti je péče v prvních okamžicích na porodním sále
a další vysoce kvalitní péče v následných hodinách na
jednotce intenzivní a resuscitační péče. Pro její poskytnutí však chybí na porodních sálech přístrojové vybavení.
Proto Nadace Charty 77 v rámci tohoto grantu nakoupí
12 kompletů přístrojového vybavení – resuscitační vyhřívané lůžko, přístroj pro umělou plicní ventilaci pro novorozence a pulzní oxymetr – a vybaví tak 12 perinatologických center po celé České republice. V těchto centrech
se odehrává většina rizikových porodů a soustřeďují zde
většinu nemocných novorozenců. Jedná se o FN v Motole,
VFN Praha, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN Ostrava,
FN Plzeň, FN Brno, Thomayerova nemocnice, Ústav pro
péči o matku a dítě, Nemocnice České Budějovice, Krajská
zdravotní a.s. – nemocnice Most, Krajská zdravotní a.s. –
nemocnice Ústí nad Labem.
58
Z d r a v o t n i c ké p r o j e k t y
Dotace pokryje 85 % nákladů, zbylých 15 % tvoří spoluúčast partnerských nemocnic.
The grant covers 85% of the expenses; the rest 15% is co-founded by
the partner hospitals.
Účastí v tomto projektu Nadace Charty 77 navázala na
úspěšný charitativní projekt Ostrovy života. Jeho cílem
bylo vybudování center, která zachraňují životy dětí, ve
fakultních nemocnicích v celé republice. Skutečnost, že
Nadace Charty 77 uspěla ve velké konkurenci žadatelů
o grant a je 12. největším podpořeným projektem (ze
65), považujeme za velký úspěch i za prestižní událost
z pohledu účasti nadace na dalších projektech v evropských fondech.
By participating in this project, the Charta 77 Foundation builds upon the successful charity project Islands of Life, the goal of which
was to save the lives of children in faculty hospitals across the
country. In our view, it is a huge success that Charta 77 Foundation
prevailed over a stiff competition of grant applicants and is the 12th
largest supported project (out of 65); it is also a rather prestigious
event in terms of the possible participation of further projects of the
foundation in European fund programs.
Odbornými garanty projektu jsou přední členové České neonatologické společnosti ČSL JEP / The professional guarantees
of the project are leading members of the Czech neonatology society
Prof. MUDr. Richard Plavka, CSc, MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., MUDr. Martin Čihař
Partner / Partner
In 2008, Charta 77 Foundation received the promised grant
761,657 euro in Norway Funds money to finance the project “Reduction
of neonatal mortality through improving the quality of the national system of care for extremely premature infants”.
Regarding this project and its organization, the foundation has
a cooperating partner in RENARDS, s.r.o.
The newborn mortality rate in the Czech Republic has fallen dramatically, but at the same time, the number of immature and sick
newborns has increased. The latest surveys show that one of the
key factors in bringing down the number of neonatal disability and
mortality lies in the care that is available in the first postpartum
moments in the delivery room, followed by high-quality care in the
next hours in the intensive-care and resuscitation unit. However, delivery rooms lack the necessary medical equipment to provide this
kind of care. This is why Charta 77 Foundation will use the grant to
purchase 12 complete sets of equipment – a heated resuscitation
stretcher, a device to provide artificial lung ventilation to newborns,
and a pulse oxymeter – to furnish 12 perinatology centers across the
Czech Republic with this technology. It is at these centers that most
at-risk deliveries take place, and the majority of afflicted newborns is
hospitalized there. They are: the Motol Faculty Hospital, the General
Faculty Hospital in Prague, the Faculty Hospitals in Hradec Králové,
Olomouc, Ostrava, Plzeň, and Brno, Thomayer Hospital, the Institute
for the Care of Mother and Child, the Hospital in České Budějovice,
and two hospitals run by Krajská zdravotní a.s. in Most and in
Ústí nad Labem.
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Annual Report 2008
Health Projects
59
/ Ceny / Prizes
Patří k naší historii. Jejich prostřednictvím nadace sděluje,
jaké hodnoty chceme chránit. Ta první byla založena již
v roce 1983 ve Stockholmu.
Stanislav Kolíbal / Dvě kružnice a trojúhelník, 2008, 63 x 61 cm, dřevo, tmel, železo / Two circles and a triangle, 2008, 63 x 61 cm, wood, putty, iron
6
6 Cena Jaroslava Seiferta /
Jaroslav Seifert Prize
Cena Jaroslava Seiferta byla založena Nadací Charty 77
ve Stockholmu v lednu roku 1986. Toto literární ocenění
je udělováno za vynikající básnické či beletristické dílo,
vydané či jinak zveřejněné v České republice nebo v zahraničí v posledních třech letech. Vyhlašuje se každoročně 22. září, v předvečer básníkových narozenin.
The Jaroslav Seifert Prize was founded by the Charta 77 Foundation
in Stockholm in January 1986. This literary price is awarded in recognition of an outstanding work of poetry or fiction published or
otherwise disseminated in the Czech Republic or abroad in the past
three years. It is awarded annually on September 22, on the eve of the
poet’s birthday.
Laureátem Ceny Jaroslava Seiferta za rok 2008 se stal dramatik, básník, esejista, prozaik, bývalý československý
a český prezident Václav Havel, kterého porota ocenila
za osmý svazek jeho Spisů (nakladatelství Torst 2007).
Více než osmisetstránková kniha shrnuje texty, které byly
psány v letech 1999 až 2006. Obsahuje projevy pronesené doma i v zahraničí, komentáře k různým příležitostem,
drobné vzpomínky, dále dříve již vydaný rozhovor s Karlem
Hvížďalou Prosím stručně, provázený poznámkami a dokumenty, a posléze divadelní hru Odcházení.
In 2008, the laureate of the Jaroslav Seifert Prize was the playwright, poet, essayist, prose writer, and former Czechoslovak and
Czech president Václav Havel, whom the jury honored for the eighth
volume of his Collected Works (published by Torst 2007). On more
than eight hundred pages, this book comprises texts that were written from 1999 to 2006, including speeches that Havel held at home
and abroad, various incidental commentaries, minor reminiscences,
a previously published interview with Karel Hvížďala, “Please be
brief” (accompanied by annotations and documents), and the play
“Odcházení” (Leaving).
Předání ceny proběhlo 10. října 2008 v kostele
sv. Anny – Pražské křižovatce, který spravuje Nadace
Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Večerem provázela Štěpánka Duchková a hudební program byl na přání
laureáta v režii Vlastimila Třešňáka a jeho doprovodné
skupiny. Laudatio přednesl předseda poroty Jiří Brabec.
Z textu vyjímáme:
…„I Havlovy politické projevy nás vzdalují od postav, které záhy po vstupu do politcké sféry se uvelebí v autostylizaci, utkví na určité intonaci, gestech, slovníku, kterým
vypovídají jen o aroganci jazyka. Skutečného básníka lze
poznat i podle odvahy s jakou destruuje stereotypy, klišé
a s jakou hledá pojmenování, která otevírají skutečnou
sféru významů. V tomto smyslu chápu Havlovo dílo jako
bytostně básnické.
Proces očišťování jazyka má svou roli v jeho dramatech,
poezii i v politice. Dílo, které vznikalo v tak dramatických
zvratech dějin, je podivuhodně integrální. Havel – a to již
od let šedesátých – byl alergický na role, které mu byly
určovány zvnějšku. Jeho pohled je vždy kritický, v naprosté identifikaci s vlastním poznáním, ať se týká sféry estetické, etické či politické.“…
The award ceremony took place on October 10, 2008, at St. Ann’s
Chapel – Pražská křižovatka (Prague Crossroads), a venue managed by the Vision 97 Foundation of Dagmar and Václav Havel.
Štěpánka Duchková acted as the conferencier, and the musical items
on the program were provided, as per the wishes of the laureate, by
Vlastimil Třešňák and his band. The laudatory speech was held by the
chairman of the jury, Jiří Brabec. Let us quote from his speech:
…“Havel’s political speeches, too, carry us far away from those
characters who, once they enter the political sphere, indulge in selfstylization, cling to recurring patterns of intonation, gesture, and vocabulary – a vocabulary that merely pays testimony to the arrogance
of their language. The true poet may also be measured by the degree
of courage with which he destroys stereotypes and clichés and with
which he searches for terms that open the way to true meaning. In
this respect, I understand Havel’s work on the whole to be essentially
poetic.
This process of purifying the language plays a role also in his plays,
his poetry, and his politics. His work, which originated in truly dramatic upheavals of history, is amazingly integrative. Havel is – and has
been since the Sixties – allergic to the role that was imposed unto him
from outside. His view is always critical, in full alignment with his own
epistemology, be it in the esthetical, ethical, or political sphere.”…
Textem „Býti básníkem“ přispěl člen poroty Jiří Peňás:
Jiří Peňás, a jury member, contributed this text, “To be a poet”:
…„Václav Havel v jedné své mladistvé básni napsal: „Až
se jednou stanu básníkem, což je má největší touha, pak
spálím všechny své básně a nikdy už žádnou nenapíši.“
…“Václav Havel, in one his juvenilia, wrote: ‘Once I become a poet,
which is my greatest desire, I shall burn all my poems and never write
another one.”
Čtenář, obeznámenější s literárním dílem našeho laureáta
Ceny Jaroslava Seiferta, dobře ví, že své básně nespálil,
neboť vyšly v prvním svazku jeho Spisů (strana 56), což
umožnilo i tuto citaci. Nesplnění této hrozby či slibu lze
interpretovat dvěma způsoby. Za prvé si možná nebyl zcela
jistý, zda opravdu oním básníkem nyní již je, což si lze při
laureátově zdrženlivosti a ostýchavosti lehce představit.
Readers of some familiarity with the literary work of our Jaroslav Seifert
Prize laureate know well that he did not burn his poems in the end – after
all, they were published in the first volume of his Collected Works (p. 56),
which allowed me this quote in the first place. That he did not make true on
this threat, or promise, may be interpreted in two different ways. Firstly, he
maybe was not all that sure whether he really had become that poet, something which is easy to imagine, given the laureate’s reluctance and shyness.
A nebo si uvědomil, že není nutné každý přepjatý nápad
či slib dovést do úplného konce. Bylo by to ostatně gesto
Or maybe he realized that one does not necessarily have to follow
through with every excessive idea or promise. Incidentally, that
62
Ce n y
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
poněkud nehavlovské, dosti cizí přirozenosti člověka,
který má tak rád systém a pořádek. Cituji z posledního,
tedy osmého svazku Spisů, strana 8: „Když pořádek, tak
pořádek.“
„Lyrické verše však Václav Havel ve věku, kdy mladý muž
již nepíše básně pouze jaksi „pudově“ a protože musí,
skutečně psát přestal.
Přestal však kvůli tomu býti básníkem? To, nikoli. Stal se
jím totiž nyní již skutečně, tak jak si předpověděl, – tedy
básníkem bez závazku psát básně, což je ideální stav
básníkovy existence.“…
…„ Václav Havel v jiné dávné básničce – nebylo mu tehdy
ani 18 let – plánuje, že až bude velký a naučí se psát básně,
napíše sbírku „Zpěvy šílence“, protože básník musí být šílený, aby mohl psát básně a také proto, aby „skutečně pochopil, co jest to láska“. (strana 41). Řekněme, že je to opět
další polovičatě splněný slib: šílencem se naštěstí Václav
Havel nestal a „Zpěvy šílencovy, pokud víme nenapsal.“
Když však jeho dílo, život a konání přeměříme v jednom
celku, uvědomíme si, že skutečně za tím vším musí být touha po pochopení toho, co je to láska. A zabýval se copak
básník někdy něčím důležitějším?“
would be a rather un-Havelian gesture, foreign to the genuineness of
a man who loves systematicity and order. I quote from the last, eighth
volume of the Collected Works, page eight: ‘You want order, you
shall have order’.
“That being said, it is true that Václav Havel ceased to write poems once
he had reached the age at which young men no longer write poems just
because of some ‘urge’ or ‘drive’ that forces them to do so.
Does this mean, though, that he ceased to be a poet? Not at all. In fact,
he had really become a poet in the fashion he had predicted for himself
– that is to say, a poet free of the obligation to write poems, which is the
ideal condition for a poet’s existence.” ...
…“In another very early poemlet – he was not even eighteen then -, he
envisions that, once he is grown-up and learns how to write poems,
he shall write a collection entitled ‘Chants of a Madman’, arguing that
a poet must be mad to be able to write poems, but also in order to
‘truly understand what love is’ (p. 41). Let us concede that this is yet
another promise that has not been fully realized: luckily, Václav Havel
did not go mad, and as far as we know, he never wrote ‘Chants of
a Madman’. However, once you measure his work, his life, and his actions on the whole, you realize that behind all this, there must be the
desire to understand what love is. Has ever a poet engaged in a more
important endeavor?”
V závěru ceremonie pak účastníci slavnostního předání
obdrželi Pamětní list a laureátovu hru Odcházení.
At the end of the ceremony, all participants received a commemorative
certificate and a copy of the laureate’s play, “Leaving”.
Generálním sponzorem Seifertovy ceny je skupina
Pioneer Investments v ČR, součást mezinárodního bankovního uskupení UniCredit Group. Laureát obdržel
kromě finančního daru mramorovou plastiku – symbol
nadace a diplom. Výše finanční odměny je 300 000 korun. Od akademického malíře Emanuela Ranného dostal
laureát grafiku Sonet o červencové noci na Vysočině.
The general sponsor of the Seifert Prize is the Pioneer Investments
Group in the Czech Republic, a member of the international banking
conglomerate UniCredit Group. Aside from prize money, the laureáte
also reseived a marble sculpture – the fondation´s symbol – and a certificate. The amount of financial remuneration is 300,000 crowns.
Academic painter Emanuel Ranný presented the laureate with a piece
of graphic artwork, “Sonnet on a July Night in the Highlands”.
Porota pro rok 2008 / Jury for the year 2008
Jiří Brabec (předseda poroty), Václav Jamek, František Janouch (bez hlasovacího práva), Marie Jirásková, Jiří Pelán, Jiří Peňás, Jiří
Rambousek, Miloslava Slavíčková, Michael Špirit a Pavel Šrut
Partneři předání ceny / Partners of the award ceremony
Generální sponzor / General sponsor
Annual Report 2008
P r i ze s
63
6 Cena Toma Stopparda /
Tom Stoppard Prize
6 Cena Františka Kriegla /
František Kriegel Prize
Cena Toma Stopparda byla založena ve Stockholmu v roce
1983. Uděluje se každoročně v květnu autorům českého původu za významné, převážně esejistické dílo, které je inspirativní svým myšlenkovým přínosem. Sponzoruje ji anglický
dramatik českého původu, jehož jméno cena nese.
The Tom Stoppard Prize was founded in Stockholm in 1983. It is awarded annually in May to authors of Czech origin for important work (preferentially of an essayistic nature) that inspires through the depth of its
intellectual contribution. The prize is sponsored by its namesake, an
English playwright with Czech roots.
Cena Toma Stopparda za rok 2007 byla udělena
biologovi a filozofovi Zdeňku Neubauerovi za jeho celoživotní dílo i za jeho zatím poslední knihu esejů
„O počátku, cestě a znamení časů“ (Malvern, 2006).
Předána byla 19. května 2008 v literární kavárně Krásný
ztráty v Praze. Laudatio přednesl člen poroty Václav
Cílek. Mimo jiné řekl:
The Tom Stoppard Prize for 2007 was awarded to the biologist and philosopher Zdeněk Neubauer for his lifetime achievements and for his
latest collection of essays “O počátku, cestě a znamení časů” (On the
beginning, the way, and the signs of times, Malvern, 2006).
The award ceremony took place on May 19, 2008, at the literary café
Krásný ztráty in Prague. The laudatory speech was held by jury member Václav Cílek. Among other things, he said:
„Na životní setkání se Zdeňkem Neubauerem vzpomínáme jako na první chvíli, od které jsme si začali všímat
nikoliv mravenců, ale toho, co je spojuje a vytváří mraveniště či les, svět nebo vědu. Tento okamžik bývá tak zásadní, že jej buď bouřlivě a doživotně přijmeme anebo radikálně odmítneme. Vliv Z. Neubauera je proto větší než
vliv jeho knih. Jeho vnitřní oheň zasáhl víc lidí než jeho
názory. Prosvěcuje postoji, myšlenkami a knihami jeho
přátel a souputníků. Zdeněk Neubauer již déle jak dvacet
let publikuje studie, které jsou napůl filosofickými díly
a napůl esejemi, které se odehrávají na pomezí biologie,
teologie a filosofie.“
“To recall the first real-life encounter with Zdeněk Neubauer is to recall
the first moment in which we began to see – not: the individual ants –
but that which connects them and constitutes an ant-hill, or forest, or the
world, or science. That moment is so fundamental that one either accepts
it, rapturously and for life, or rejects it emphatically. For this reason,
the impact of Z. Neubauer is bigger than that of his books. The fire that
burns inside him has affected a greater number of people than his opinions. It shines through the positions, thoughts, and books of his friends
and companions. For more than twenty years now, Zdeněk Neubauer has
been publishing studies that are part philosophical work, part essay and
take place in the border area where biology, theology, and philosophy
meet.”
Laureát dostává kromě finančního obnosu dar od firmy
Moser – 6 dílný křišťálový nápojový soubor ze soupravy
Copenhagen 9900, dále mramorovou kostku – symbol
nadace a diplom.
Aside from the prize money, the laureate also received a gift sponsored
by the company Moser – a set of 6 crystal goblets from the Copenhagen
9900 series, as well as a marble cube – the foundation’s symbol – and
a certificate.
Porota pro rok 2007 / Jury for the year 2007
Jitka Bednářová, Václav Cílek, Jana Červenková (předsedkyně poroty), Aleš Haman, František Janouch, Martin Pilař,
Božena Správcová
Cena Františka Kriegla vznikla v roce 1987 ve
Stockholmu. Vyhlašuje se každoročně 10. dubna v den
Krieglova narození. Posláním ceny je vyzvednout příkladnou statečnost, kterou v uplynulém roce projevili
jednotlivci v úsilí o dodržování lidských práv, občanských svobod a politické tolerance.
The František Kriegel Prize was founded in 1987 in Stockholm;
the laureate is announced every year on April 10, i.e., Kriegel’s
birthday. The mission of the prize is to highlight exemplary
courage shown in the previous year by individuals who strive
to preserve adherence to human rights, civil liberties, and
political tolerance.
Laureátem Ceny Františka Kriegla pro rok 2008 se stal
Jiří Voráč. Byl oceněn za osamocený zápas v Radě České
televize, kdy se jako zástupce veřejnosti v posledních
letech postavil opakovaným skandálním praktikám
Rady a vedení ČT. Za tyto postoje byl vystaven nevybíravým, mocensky vedeným útokům na svoji osobu ze
strany některých členů Rady ČT a českých politiků, jejichž jednání nese rysy demoralizujícího, společensky
nebezpečného činu. Voráčovým oceněním se otevírá
dlouhodobě neúnosná situace mocenských tlaků na
média veřejné služby, krytí korupčních a nedemokratických skandálů nefungujícím systémem kontrolních
orgánů veřejnosti.
The laureate of the František Kriegel Prize for 2008 was Jiří Voráč, in
recognition of his lonely fight on the Council of Czech Television, where
he opposed recurrent scandalous practices of the Council and the
Management of Czech Television over the past few years in his capacity
as the representative of the public. In retaliation for taking a stand, he
was exposed to unscrupulous personal attacks, launched from a position
of power by several Council members and Czech politicians, whose acts
and conduct was marked by demoralizing traits that corrode civic discourse. By awarding the prize to Voráč, the jury sought to bring the public’s attention to the on-going insufferable situation of power lobbying in
public-service media, where corruption and anti-democratic scandals are
swept under the rug by a dysfunctional system of checks and balances.
Slavnostní předání proběhlo 3. prosince 2008 v Divadle
Ungelt v Praze, kde si nadace připomněla 30. výročí svého založení. Večer pokračoval recitálem Marty Kubišové
„Já jsem já“. Laureát obdržel kromě finančního daru
mramorovou plastiku – symbol nadace a diplom.
The festive award ceremony, on occasion of which the foundation
celebrated its 30-year anniversary, took place on December 3, 2008,
at the Ungelt Theater in Prague. The event segued into a Marta
Kubišová recital: “I am who I am”. Aside from prize money, the laureate also received a marble sculpture – the foundation’s symbol – and
a certificate.
Porota pro rok 2008 / Jury for the year 2008
Jan Dus, Martin Groman, František Janouch, Erazim Kohák, Miloš Rejchrt (předseda poroty), Břetislav Rychlík, Jiřina Šiklová
a Jaroslav Veis
Partneři předání / Partners of the award ceremony
Partner / Partner
Sponzor / Sponsor
Sponzoři / Sponsors
Tom Stoppard
64
Ce n y
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Annual Report 2008
P r i ze s
65
6 Cena Josefa Vavrouška /
Josef Vavroušek Prize
Cenu Josefa Vavrouška založila Nadace Charty 77 v roce
1996 k uctění památky předního ekologa, bývalého ministra životního prostředí a českého zastánce a nositele
myšlenky trvale udržitelného rozvoje světového významu, který tragicky zahynul v roce 1995.
The Josef Vavroušek Prize was founded by Charta 77 Foundation in
1996 to commemorate the eponymous leading ecologist and former
minister of environmental affairs, who also was a Czech advocate for,
and representative of, the idea of sustainable development of world
format and whose life was cut short by tragic death in 1995.
Od roku 2004 cenu uděluje Nadace Charty 77 společně
s Nadací Partnerství.
Since 2004, Charta 77 Foundation has been awarding this prize in cooperation with the Partnership Foundation.
Cena se uděluje za aktivní prosazování trvale udržitelného
rozvoje a za činnost usilující o pozitivní řešení vzájemně spjatých ekologických, sociálních a ekonomických problémů.
The prize is being awarded for the active promotion of sustainable development and for work towards a positive solution to interrelated ecological, social and economic problems.
Cena Josefa Vavrouška byla za rok 2007 udělena dvěma
laureátům – Miroslavu Janíkovi a in memoriam bývalému ministru životního prostředí ČR Ivanu Dejmalovi.
The Josef Vavroušek Prize for 2007 was awarded to two laureates – to
Miroslav Janík and, in memoriam, to the former Czech minister of environmental affairs, Ivan Dejmal.
Miroslav Janík je iniciátorem vzniku ZO ČSOP
Kosenka, všeobecně uznávané organizace na
Valašsku. Navržen byl za ochranu přírody v Bílých
Karpatech a stmelování různých zájmových
skupin pro ochranu přírodních a kulturních
hodnot Valašska. Porota mu udělila cenu za
jeho celoživotní přístup k ochraně přírody – za
otevřenost a ochotu naslouchat názorům jiných
a nalézat nejpřijatelnější řešení problémů
spojených s ochranou přírody, krajiny a šetrného
místního rozvoje.
Miroslav Janík was the driving force behind the creation of the Local
Charter “Kosenka” of the Czech Union for Nature Conservation, an organization that enjoys general recognition in Wallachia and that was
proposed so that nature and wildlife in the White Carpathian Mountains
could be protected more efficiently and that various interest groups in
the area of nature conservation and the protection of Wallachian cultural values. The jury awarded the prize in recognition of Janík’s lifetime
commitment to environmentalism, and in recognition of his openness
and readiness to listen to dissenting opinions and to identify acceptable
solutions to problems in the areas of nature conservancy, protection of
the countryside, and sustainable local development.
In memoriam byl oceněn také Ivan Dejmal, a to za svůj
celoživotní přínos k ochraně životního prostředí. Ivan
Dejmal byl aktivním příslušníkem protikomunistické
opozice od svých studentských let až do pádu režimu.
Na konci roku 1976 byl u vzniku Charty 77 a stal se také
vedoucím její ekologické komise. Byl jedním z prvních
ministrů životního prostředí české vlády. Ekologické
problematice, především ochraně přírody a krajiny,
se věnoval již před listopadem 1989 a velmi intenzivně
se v ochraně životního prostředí angažoval i po skončení své vládní mise. Spolu s Josefem Vavrouškem založil
Společnost pro trvale udržitelný život.
Further, Ivan Dejmal was awarded the prize in memoriam, for
his lifetime contribution to environmental protection. Ivan Dejmal
was an active member of the anti-communist opposition from his
student years until the fall of the regime. At the end of 1976, he was
involved in the inception of Charta 77 and became the head of the
movement’s ecological commission. He was one of the first Czech
ministers of environmental affairs. Even before November 1989,
he devoted his time and efforts to ecological issues, in particular
the preservation of nature and countryside, and he continued to
be very active in environmental affairs after his government spell
ended. Together with Josef Vavroušek, he founded the Society for
Sustainable Life.
66
Ce n y
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Slavnostní předání se uskutečnilo 5. června 2008
v Rezidenci pražského primátora. Součástí ceny pro
laureáty je kromě finanční odměny také diplomy a skleněné plastiky – sponzorský dar Sklárny RÜCKL s.r.o.
z Nižboru.
The festive award ceremony took place on June 5, 2008, at the Mayoral
Residence of the Prague Mayor. The ceremony was followed by a concert of Vladimír Merta. Aside from prize money, the laureates also
receive certificates and glass sculptures – a sponsoring gift by the
Glassworks RÜCKL s.r.o. in Nižbor.
Porota pro rok 2007 / Jury for the year 2007
Tomáš Feřtek, Roman Haken, Blažena Hušková, František Janouch, Monika Kašparová, Jiří Kulich, Jan Květ, Pavel Nováček (předseda
poroty), Martin Potůček, Petr Švec a Eva Vavroušková
Partneři předání / Partners of the award ceremony
Sponzoři / Sponsors
Generální sponzor / General sponsor
Annual Report 2008
P r i ze s
67
/ Malé projekty / Minor Projects
Jsou sice zdánlivě malé, ale nenahraditelné. Vždy dáváme
přednost konkrétní pomoci.
Anežka Hošková / Bez názvu, 2006, 28 x 35 cm, akryl na sololitu / Untitled, 2006, 28 x 35 cm, acrylic on sololit
7
7 Malé projekty / Minor Projects
Dům čtyř múz
Se společným projektem Nadace Charty 77, Nadace
život umělce a agentury Schock jsme v průběhu roku
2008 bohužel nepostoupili dál. Nebyli jsme úspěšní
v úsilí o získání Dominikánského Branického dvora
v Praze 4, na jehož využití vypsala radnice Městské
části Praha 4 výběrové řízení, kterého jsme se zúčastnili. Dvakrát jsme předstoupili před komisi a předložili
náš projekt. Jednání na radnici podpořily osobní účastí
i osobnosti Divadla Járy Cimrmana pan Zdeněk Svěrák
a pan Václav Kotek. Nakonec radnice Prahy 4 nevybrala
náš projekt, jehož cílem je vybudování domova aktivního stáří pro umělce (herce, zpěváky, tanečníky, hudebníky). Myslíme si přitom, že projekt by byl pro tento
objekt velmi vhodný. V objektu nakonec vznikne vzdělávací zařízení, soukromá škola.
House of the Four Muses
Regrettably, we have made no progress in 2008 regarding this joint
project of Charta 77 Foundation, the Artists’ Life Foundation, and
the Schock agency. Our efforts to win a tender organized by the
Prague 4 District Town Hall for the occupancy and usage of the former
Dominican Homestead in Braník, Prague 4 were unfortunately unsuccessful. Twice we met with the commission and presented our project;
in our negotiations at the District Town Hall, we were supported by
renowned representatives of Jára Cimrman Theater, Zdeněk Svěrák
and Václav Kotek, who personally attended the meeting. In the end,
however, the Prague 4 District Town Hall did not select our project,
which sought to create a home for artists (actors, singers, dancers,
musicians) at which they could spend their old age in an active manner. We still believe that the project would have been ideal for this
particular building (which will now house an educational facility –
a private school).
Koncem roku jsme se sešli s vedením Nadace život
umělce a domluvili jsme se s novou ředitelkou, která
bere projekt výstavby domova pro seniory za svůj rozhodující úkol, že začátkem roku 2009 zahájí aktivity na
získání vhodných prostor. Projekt podporují osobnosti našeho kulturního života a počítáme proto i nadále
s přislíbenou podporou např. Dagmar Havlové, Zdeňka
Svěráka a Tomáše Töpfera i významných kulturních
scén.
Towards the end of the year, we met with the administration of the
Artists’ Life Foundation to hold talks with their new director, who
considers this project to build a home for aging artists her personal
priority; we agreed to explore the possibilities for attaining other suitable premises as of the beginning of 2009. This project is supported
by outstanding personalities of our cultural scene; we trust to have
the continuing support that was promised e.g. by Dagmar Havlová,
Zdeněk Svěrák, and Tomáš Töpfer, as well as the support of major cultural outlets.
Veřejná sbírka pro projekt Dům čtyř múz byla vyhlášena
a povolena. Nadace otevřela účet pro shromažďování finančních prostředků pod číslem 55225522/0800
u České spořitelny.
The public fundraiser for the project House of the Four Muses has been
announced and approved. The foundation opened an account for collecting the necessary financial means, kept with Česká spořitelna under account No. 55225522/0800.
Partneři / Partners
Nadace život umělce, Agentura Schock, Fakulta architektury ČVUT, Divadlo Járy Cimrmana
Kulturní fond
Nadace udržela projekt na financování malých kulturních projektů. Z rozhodnutí Správní rady posílila jeho účet částkou 100 000 korun z dědictví po
MUDr. Škrlandovi. Do Fondu vložila také dar od autorů
dokumentárního filmu „Zmatek“, pánů Jaromíra Kallisty
a Stanislava Miloty, kteří film poskytli České televizi
a licenční odměnu ve výši 35 000 korun věnovali nadaci.
Culture Fund
The foundation continues to maintain a project for financing minor cultural projects. The Administrative Board in fact decided to increase the
fund resources by transferring 100,000 crowns to its account from the
estate of MUDr. Škrland, and by allocating to the fund a gift from the
authors of the documentary “Zmatek” (Chaos), Messrs. Jaromír Kallista
and Stanislav Milota, who made their film available to Czech Television
and dedicated the 35,000 crowns license fee to the foundation.
V roce 2008 jsme podpořili několik menších projektů.
Např. vydání knihy Slávy Volného „Kvadratura kruhu –
paměti 50. a 60. let“ a nebo publikaci Dušana Havlíčka
o exilových Listech. Společnosti Národní knihovny jsme
poskytli podporu na projekt „Rok 1968 a co si o tom
myslíme“. P-Centrum z Olomouce získalo příspěvek na
podporu výstavních aktivit mladých začínajících umělců
– Blaze.cz a Electrosmog. Muzeum amatérského divadla
In 2008, we supported a number of smaller projects, such as e.g. the
publication of Sláva Volny’s book “Kvadratura kruhu – paměti 50.
a 60. let” (Squaring the Circle – Memoirs of the 50s and 60s) or a work
by Dušan Havlíček on the exile periodical Listy. The National Library
Society received support for their project “1968 and how we feel about
it”. The P-Centrum in Olomouc received a donation to facilitate the exhibitions of young, budding artists – Blaze.cz and Electrosmog. The
Museum of Amateur Theater in Miletín received a donation to cover
70
Malé projekt y
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
v Miletíně získalo příspěvek na průvodcovské služby
a Regionálnímu muzeu a galerii z Jičína jsme poskytli
příspěvek na výstavu uměleckých prací mentálně postižených pod názvem „Zpráva o stavu duše“.
the expenses for museum guide services, and the Regional Museum
and Gallery in Jičín received a donation in support of the exhibition
of works by the mentally handicapped named “Report on the State
of the Soul”.
Kulturní fond je otevřen i pro účelové finanční dary
sponzorů. Nadace následně podpoří kulturní projekty
podle přání sponzora.
The Culture Fund is also open to earmarked financial gifts by sponsors, i.e., gifts that serve to support cultural projects as per the wishes of the sponsor.
Projekt podpořili / This project enjoys the friendly support of:
MUDr. Bohumil Škrdland (dědictví), Jaromír Kallista, Stanislav Milota
Fond lidských práv
Druhým rokem funguje fond Lidských práv.
Jeho účet byl posílen darem sponzora ve výši
200 000 korun.
Human Rights Fund
Our Human Rights Fund has now been in place for two years. The
account balance of this fund has been bolstered by a sponsor’s kind
donation in the amount of 200,000 crowns.
Nadace z tohoto fondu podpořila např. projekt Českého
Helsinského Výboru „Děti odsouzených – posílení práv
a postavení“. Občanské sdružení Berkat získalo příspěvek na podporu činnosti ženské multikulturní skupiny,
která pracuje v pražském komunitním centru InBaze.
Občanskému sdružení Sedm paprsků z Prahy jsme přispěli na úhradu nákladů na uspořádání 1. krajanského
festivalu, který podporuje úsilí našich krajanů v zahraničí o zachování tradic, jazyka a kultury.
Drawing upon this fund, the foundation supported e.g. the project
“Children of convicts – strengthening their rights and their status” by the
Czech charter of the Helsinki Committee. The citizens’ initiative Berkat
received a contribution aimed at supporting the activities of a female
multi-cultural group working at the community center InBaze in Prague.
The citizens’ initiative Sedm paprsků from Prague received a donation to
cover a part of the expenses in connection with organizing the 1st compatriots’ festival, which expresses solidarity with our expatriate compatriots who strive to preserve their traditions, language, and culture.
Fond je také otevřen pro konkrétní pomoc lidem, kteří
byli perzekuováni minulým režimem a dostali se do tíživé sociální a ekonomické situace. Zatím jsme finanční
pomoc poskytli dvěma žadatelům.
This fund is also ready to provide pinpointed aid to people who were
persecuted by the former regime and find themselves in difficult social
and economic circumstances. We have so far helped two applicants in
this fashion.
Fond Elekta
Předseda nadace František Janouch spravoval i v roce
2008 malý fond, sponzorovaný švédskou firmou Elekta
Instruments. V roce 2008 byla z tohoto fondu financována Cena Františka Kriegla za občanskou statečnost
a Cena Toma Stopparda za literárně-kritické dílo.
Fond Elekta
The President of the Foundation, František Janouch, continued in 2008
to oversee a small fund sponsored by the Swedish company Elekta
Instruments. In 2008, we used this fund to finance the František
Kriegel Prize for civic courage and the Tom Stoppard Prize for works of
literary criticism.
Sponzor / Sponsor
Annual Report 2008
Minor Projects
71
8
/ Finanční část / Financial Section
Vladimír Suchánek / Střetnutí, 1998, 50 x 64 cm, barevná litografie / Collision, 1998, 50 x 64 cm, color lithograph
Čísla a tabulky jsou sice na konci, ale dokládají sílu
a spolehlivost nadace. Přečtěte si je!
8 Poskytnuté příspěvky /
Fund Payments Released
Nadační investiční fond
200 000,00 Centrum služeb, Unhošť
200 000,00
Hospic sv. Jana N.
Neumanna, Prachatice
200 000,00 OS Náruč, Řevnice
176 000,00
Oblastní charita, Červený
Kostelec
Diakonie církve bratrské
146 000,00
Slunečnice, Praha
115 000,00 OS Přátelství, Česká Třebová
Konto BARIÉRY
350 712,00
330 000,00
120 000,00
100 000,00
90 000,00
72 589,00
66 055,00
60 000,00
60 000,00
54 630,00
53 704,00
Nadační fond Homolka, Praha
Fakultní nemocnice Motol, Praha
Renata V., Kounov
Lukáš B., Bohušovice nad Ohří
OS Pro-Aero, Praha
Luďka P., Brno
Martin H., Liberec
Mirka Š., Staňkov
Portlinqua, Praha
Slezská diakonie, Český Těšín
Stanislav Z., Praha
Asociace postižených dětí,
50 000,00
Vsetín
50 000,00
Asociace rodičů TP,
Jablonec nad Nisou
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Dětské centrum, Veská Sezemice
Diecézní charita, Brno
Domov Svatý Jan, Krásná Hora
Ilona V., Praha
Kamarád SRPZP, Rožnov pod
50 000,00
Radhoštěm
50 000,00 Martin K., Praha
50 000,00 Město Štětí
50 000,00
Mezinárodní centrum
UNIVERSIUM, Liberec
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
49 978,00
44 440,00
42 994,00
41 000,00
OS Paracentrum Fenix, Brno
OS Stéblo, Sedlčany
Sdružení Neratov, Rokytnice
Soužití 2005, Mikulovice
TyfloCentrum, Olomouc
Zuzana S., Most
Diakonie ČCE, Vsetín
Liga za práva vozíčkářů, Brno
Jitka F., Česká Třebová
Gabriela Z., Praha
40 368,00
Hnutí humanitární pomoci,
Blansko
40 000,00 Centrum služeb postiženým, Zlín
40 000,00 Dobrobus s.r.o., Dobročovice
40 000,00
Domov Krajánek, Jesenice
u Rakovníka
40 000,00 Charita Javorník
40 000,00
OS Člověk zpět k člověku,
Praha
40 000,00 OS Senior, Teplice
39 766,00 Miroslav K. Brno
74
F inanční část
37 590,00
35 616,00
35 000,00
31 717,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Nikola K., Havířov
Jiří Š., Klášterec nad Ohří
Hospic sv. Štěpána, Litoměřice
Tomáš Č., Mutějovice
Daniela D., Praha
Dětský ranč Hlučín
Ewelina M., Praha
Ivana P., Ostrava
Jezdecký klub Nanka, Orlová
Klára P., Boskovice
Marie L., Liberec
Marie M., Ústí nad Orlicí
Martin M., Prostějov
Miroslav V., Němčice na Hané
Ondřej P., Vrbátky
OS Okna, Jindřichův Hradec
Radka K., Kolín
Radomír J.,
30 000,00
Rožnov pod Radhoštěm
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově
29 988,00
postižené, Praha
27 603,00
25 883,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
23 500,00
23 000,00
Denisa K., Protivín
Marie S., Dlouhá Loučka
Emanuel V., Mladá Boleslav
František S., Praha
Gabriela K., Praha
Hana S., Olomouc
Jiří Z., Praha
MŠ a ZŠ speciální ČCE, Praha
Naděžda M., Rokytnice
Václav K., Trhové Sviny
Zdeněk P., Klatovy
Zuzana Ž., Vrchlabí
Kateřina K., Jablonec nad Nisou
Jiří P., Praha
20 412,00
Charita svaté rodiny,
Nový Hrozenkov
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Alena P., Markvartice
Anna L., Kasejovice
Dagmar L., Klatovy
Helga N., Vendryně
Jana Z., Mariánské Údolí
Jarmila V., Sruby
Jiřina K., Rudolfov
Kateřina A., Bolatice
Ladislav L., Znojmo
Lenka K., Mikulovice
Lenka R., Česká Třebová
Maltézská pomoc, Praha
Marie M., Český Brod
Martin T., Liberec
Martina B., Tišice
Michal V., Olomouc
Miloš P., Praha
Miloš Š., České Budějovice
Miroslav G., Praha
Miroslav M., Pacov
OS Jitro, Olomouc
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
OS Kopidlno, Smečno
OS OÁZA, Hodonín
Petr K., Letovice
Petr M., Staříč
Petra K., Plazy
Renata P., Znojmo
Tomáš Z., Turnov
Věra F., Mokré Lazce
Veronika N., Praha
Zdeněk V., Trávčice
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
Matěj K., Kopřivnice
Michaela T., Mladá Boleslav
Miloš U., Česká Lípa
Nina Ch., Havířov
Pavel B., Praha
Pavla S., Frýdek-Místek
Pavlína H., Hýskov
Petr K., Dačice
16 000,00
Petr M., Klášter Hradiště
nad Jizerou
20 000,00
ZŠ a MŠ Prointepo s.r.o.,
Hradec Králové
19 172,00
18 000,00
16 545,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
Jiří K., Praha
Věra V., Kolín
Klíč – ústav sociální péče, Olomouc
Alena H., Jihlava
Aleš Z., Náchod
Andrea P., Praha
Antonín V., Vacenovice
Dagmar K., Hustopeče
Dana B., Praha
Dana K., Pozořice
Dana Š., Bílina
Eva K., Olomouc
Eva Ž., Brno
Gabriela M., Mladá Boleslav
Ilona B, Ondřejov
Ivan O., Ostrava
Ivan S., Liteň
Jakub V., Ostrava
Jan M., Hronov
Jana H., Brno
Jana J., Poděbrady
Jaroslav S., Nymburk
Jaroslav V., Trutnov
Jaroslav Z., Trnová
Jindřich J., Jihlava
Jitka D., Dačice
Jitka H., Praha
Jitka P., Praha
Jitka S., Valašské Meziříčí
Josef D., Přerov
Juraj H., Ostrava
Kateřina J., Vysoká nad Labem
Kateřina S., Praha
Lenka Š., Vsetín
Luboš S., Velká Polom
Lucie Č., Ostrava
Lucie R., Pardubice
Lukáš V., Kroměříž
Marie Ř., Praha
Markéta B, Sevětín
Markéta S., Ostrava
Martin H., Krnov
Martin H., Jičín
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
15 890,00
15 750,00
15 695,00
15 586,00
15 184,00
15 184,00
15 184,00
15 017,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
Petr P., Jihlava
Petr S., Bílina
Radek M., Praha
Roman F., Praha
Roman Ch., Kladno
Rostislav S., Frýdek-Místek
Tomáš H., Nový Jičín
Tomáš K., Brno
Tomáš K., Česká Třebová
Tomáš N., Nový Jičín
Tomáš P., Pardubice
Tomáš Z., Třebíč
Václav U., Praha
Veronika P., Čeložnice
Vladislav P., České Budějovice
ZŠ a MŠ speciální, Kladno
Zuzana P., Brno
Ivo Š., Praha
Barbora F., Karlovy Vary
Jan T., Praha
Alena G., Praha
Lenka T., Kladno
Martin Ch., Jičín
Timea T., Ostrava
Petr K., Vodňany
Alena M., Vlašim
Boleslav P., Havířov
Dagmar H., Liberec
Dana Š., Varnsdorf
Hana B., Šumperk
Hynek B., Hradec králové
Jan Z., Nová Role
Jitka Ž., Dobronín
Josef T., Třemošnice
Josef B., Hutisko
Ludmila Š., Ostrava
Marek B., Krásná Lípa
Marie K., Havířov
Martin Z., Pardubice
Maxim P., Ostrava
Michal B., Most
Michal I., Jihlava
15 000,00
Milada Š.,
Skalice nad Svitavou
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
Nino R., Lanškroun
Oblastní charita, Strakonice
Oldřich B., Hradec králové
Ondřej H., Praha
Martin K.,
16 000,00
Vysoká nad Labem
16 000,00 Martin V., Žďár nad Sázavou
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Annual Report 2008
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
OS Majoleta, Přelouč
Pavla I., Přerov
Petr G., Brno
Petr S., Litomyšl
Petr Š., Mladějov
Petr Š., Praha
13 000,00
13 000,00
12 542,00
12 538,00
12 371,00
12 000,00
Tomáš S., Praha
Zdeňka H., Olomouc
Ivetta Z., Pelhřimov
Pavučina, Ostrava
Tomáš U., Praha
Blanka H., Oldřichov u Duchcova
15 000,00
Sdružení pro pomoc dětem
s handicapy, Praha
12 000,00
DMO pobyty dospělých,
Mladá Boleslav
15 000,00
Svaz postižených civilizačními
chorobami, Žatec
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
Štefan D., Hanušovice
Václav R., Česká Lípa
Zdeněk P., Praha
ZŠ a MŠ, Liberec
14 994,00
OS pro podporu Tyfloturistického oddílu, Praha
14 480,00
Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením, Bruntál
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
11 939,00
11 490,00
11 000,00
11 000,00
10 998,00
10 975,00
10 854,00
10 720,00
10 501,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Drahuše S., Praha
Eva H., Praha
František Š., České Budějovice
Jana K., Železný Brod
Jana V., Libáň
Kamila J., Ostrava
Lenka G., Česká Lípa
Marek L., Ostrava
Taťána P., Havířov
Věra P., Bublava
Věra Š., Prachatice
Veronika A., Praha
Veronika J., Praha
Vít P., Jemnice
Vladimír K., Hradec Králové
Zlatica P., Uhelná
Jiří Ch., Solnice
Marie E., Hradec nad Moravicí
Martina Ch., Mosty u Jablunkova
Renata B., Hustopeče
OS Dům tři přání, Praha
Lada B., Chomutov
Nataša H., Praha
Pavla K., Meziboří
OS Náruč, Plzeň
Lubomír K., Vraňany
OS D.R.A.K., Liberec
Andrea O., Rožnov
Antonín K., Chrást
10 000,00
Asociace postižených dětí,
Žďár nad Sázavou
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Dagmar K., Kutná Hora
Dagmar M., Prostějov
Danuše H., Tábor
Edvard L., Tachov
Gita M., Pardubice
Charita sv. Anežky, Otrokovice
Iveta S., Praha
Jan K., Karviná
Jan K., Bohuslavice
Jan V., Ostroměř
Jana B., Rapotice
Jana V., Praha
Jarmila T., Vyškov
Jaromír J., Praha
Jiří P., Zlín
Juliána H., Zlín
Karel Š., Prostějov
Kateřina O., Blažovice
Květa P., Česká Lípa
14 000,00 Drahoslava M., Dubňany
13 630,00 Petr Č., Slavičín
13 623,00
Sdružení zdravotně postižených, Ostrava
13 300,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
Ondřejka Š., Praha
Alena S., Praha
Blanka L., Praha
Ctibor D., Brno
Daniel R., Obecnice
František P., Bruntál
Hedvika B., Svitavy
Jan D., Louny
13 000,00
Jana H.,
Dobruška
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
Jaromír U., Hradec Králové
Jaroslav H., Zruč
Jaroslav Ř., Napajedla
Jaroslava D., Milovice
Jiří J., Opava
Jiří J., Praha
Jiří F., Hronov
Jitka B., České Budějovice
Ladislav V., Brno
Leoš V., Chotýčany
Luděk B., Lužice
Marie F., Mohelnice
Marta L, Zábřeh
Martin O., Ledeč nad Sázavou
Michal C., Unhošť
Michal P., Praha
Milan L., Blansko
Nikolaj G., Praha
Oldřich B., Šumperk
Pavel D., Uhlířské Janovice
Petr K., Rožná
Petra K., Holice
Petra M., Poděbrady
Radek H., Třebíč
Soňa M., Brno
Tomáš P., Spálené Poříčí
F inancial Section
75
8 Poskytnuté příspěvky /
Fund Payments Released
10 000,00 Lenka H., Zlonice
10 000,00 Lenka R., Liteň
10 000,00
Lenka Š., Březno u Mladé
Boleslavi
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Libor D., Albrechtice
Lukáš K., Žatec
Marcela S., Jablonec nad Nisou
Maria P., Uherský Ostroh
Marie G., Orlová
Markéta K., Dolní Kounice
Milan H., Beroun
Oldřich V., Černá za Bory
OS MCT CZ, Česká Kubice
Petr D., Česká Lípa
Petr T., Prušánky
Petra B., Praha
Petra M., Holýšov
Růžena O., Benešov
Simona S., Kroměříž
Václav H., Pelhřimov
10 000,00
Vladimír M.,
Vyskytná nad Jihlavou
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Zdenka M., Uherský Brod
ZŠ Pohořelice
ZŠ Vrbno pod Pradědem
Zuzana V., Třeboň
NOVÝ START
100 000,00
100 000,00
99 795,00
25 446,00
17 000,00 ZŠ Zahrádka, Praha
Sdružení rodičů a přátel
střediska DAR, Praha
Fond neslyšících
40 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
20 000,00
Jitka V., Plzeň
Gabriela K., Dobříš
Michaela N., Praha
Vít P., Ostrožská Nová Ves
Kateřina Ch., Nedvědice
Fond Petrof
60 000,00
30 000,00
27 400,00
20 000,00
Lenka S., Mariánské Lázně
Michaela L., Sobotka
ZŠ Kroměříž
Eva J., Žďár nad Sázavou
Fond vzdělání
21 436,00 Tomáš Ž., Vsetín
Mezinárodní centrum
20 000,00
UNIVERSIUM, Liberec
14 400,00
12 000,00
11 871,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
76
13 990,00
11 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Hanna V., Ústí nad Labem
Imrich H., Ústí nad Labem
Diecézní charita Litoměřice
Maria G., Praha
Petr N., Kolín
Ruzanna G., Liberec
Tryhub Y., Hradec Králové
Fond osobní asistence
22 680,00 OS Život bez bariér, Nová Paka
20 000,00 Městská charita, Plzeň
10 000,00 Jitka D., Louňovice
Domy na půli cesty
62 000,00 Diakonie ČCE, Javorník
39 235,00 Centrum Pestalozziho, Chrudim
35 000,00 OS Útočiště, Sokolov
Stipendium BARIÉRY *viz str. 79
399 000,00
158 000,00
156 000,00
156 000,00
154 000,00
148 000,00
141 000,00
137 000,00
474 000,00
stipendia září, říjen, listopad
stipendia prosinec
stipendia leden
stipendia květen
stipendia únor
stipendia červen
stipendia duben
stipendia březen
stipendia září, říjen, listopad
Bezbariérové úpravy škol
Jan M., Hronov
Luboš K., Praha
Dragan M., Budišov
Radek H., Horní Smrčná
Provoz stacionářů
14 371,00
Fond Člověk v nouzi
Eva V., Praha
Tomáš P., Most
Marek D., Ústí nad Labem
Eva O., Praha
Milena A., Brno
Moravskoslezský kruh, Brno
Soňa V., Plzeň
F inanční část
200 000,00
Město Bělá pod Bezdězem pro
ZŠ v Bělé p./B.
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
165 000,00
110 000,00
100 000,00
MŠ a ZŠ speciální, Praha
ZŠ Vítkov
ZŠ Malenovice, Zlín
ZŠ Terezín
ZŠ Litomyšl
ZŠ a MŠ Dříteň
SŠ, ZŠ a MŠ Třinec
Sport bez bariér
140 660,00
68 790,00
65 000,00
65 000,00
OS Cepoa, Praha
ČSTP sportovců, Praha
Petr O., Černčice
Sportovní klub vozíčkářů, Praha
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Jiří S., Žabovřesky
Josef D., Okrouhlice
Luděk B., Lužice
Martin K., Kopřivnice
Pavel E., Sedlnice
Radek V., Letohrad
Sportovní klub vozíčkářů,
19 000,00
Frýdek-Místek
17 374,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
12 786,00
12 641,00
SK Kontakt, Praha
David D., Praha
Josef S., Hrob
Markéta S., Ostrava
Pavlína P., Vrchlabí
Roman K., Brno
TJ ZRAPOS, Opava
SKV Králové, České Budějovice
ČSTP, Praha
Sportovní klub spastic Tricykl,
12 000,00
Blatná
11 000,00
11 000,00
10 020,00
10 000,00
Miroslav V., Pohořelice
Pavel H., Hořice
OS Život bez Bariér, Nová Paka
TJ Slavoj, Bruntál
Fond RWE
900 000,00 Film festival, Karlovy Vary
Centrum handicapovaných
764 916,00
lyžařů, Janské Lázně
300 000,00
Český paralympijský výbor,
Praha
Sportovní klub vozíčkářů,
Ostrava
30 000,00 Středisko rané péče, Praha
30 000,00 TJ ZRAPOS, Opava
20 798,00 Santé, Havířov
Nakladatelství Akropolis,
20 000,00
Praha
20 000,00 Věra H., Kraslice
14 605,00 Michal K., Příbram
Fond Globus – auta bez bariér
650 271,00 OS Cestou vůle, Strakonice
650 271,00
OS Paracentrum Fenix,
Brno
650 271,00 Sdružení Piafa, Vyškov
TIPFOND
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
Dana B., Praha
Lenka R., Česká Třebová
Lenka Š., Zlín
Lukáš B., Bohušovice nad Ohří
Petr M., Praha
Věra H., Kraslice
Centrum handicapovaných
35 000,00
lyžařů, Janské Lázně
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
29 999,00
29 830,00
29 200,00
Alena M., Praha
Hana U., Praha
Karel T., Praha
Martin K., Praha
Fakulní nemocnice, Brno
Arcidiecézní charita, Praha
Atletický klub, Olomouc
195 350,00 O.S. Hendaver, Praha
174 080,00 Santé, Havířov
150 000,00 OS Blind sport, Plzeň
Česká sledge hokejová asocia20 000,00
ce, Karlovy Vary
Náš svět, příspěvková organiza119 936,00
ce, Frýdlant nad Ostravicí
20 000,00 Domov 2007, Praha
20 000,00 Jitka V., Plzeň
101 150,00 Sluneční domov, Praha
Sportovní klub spastic Tricykl,
19 480,00
Blatná
Integrační centrum Zahrada,
100 000,00
Praha
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Interart Productions a.s., Praha
OS Bicykle Help, Praha
OS Náruč, Řevnice
Tomáš L., Libčice nad Vltavou
Česká Federace Florbalu Vozíč60 000,00
kářů, Janské Lázně
Český tenisový svaz vozíčkářů,
99 750,00
Brno
60 000,00
55 000,00
45 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
27 200,00
25 000,00
25 000,00
21 380,00
20 000,00
92 393,00
75 000,00
67 197,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
40 000,00
ZŠ a MŠ Frýdlant nad Ostravicí
OS Bílé hole, Praha
Slezská diakonie, Český Těšín
OS Dětský ranč, Hlučín
OS Zajíček na koni, Praha
TyfloCentrum, Zlín
Zbyněk Š., Praha
Lenka Š, Zlín
40 000,00
Nadace Jedličkova ústavu,
Praha
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Daniel K., České Budějovice
Jana M., Praha
Jana S., Praha
Kontakt bB, Praha
Michal S., Jeneč
Sportovní klub, Janské Lázně
Daniel B., České Budějovice
Eva Ch., Praha
Ivan B., Třemošnice
Jitka B., České Budějovice
Karel M., Kolín
OS Restart, Dobříš
Petr M., Stříč
Tomáš P., Pardubice
Heřman V., Praha
Vtípil B., Chrudim
Asociace vozíčkářů, Děčín
František S., Most
30 000,00
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
19 000,00 Společnost E, Praha
15 000,00 Energie o.p.s., Meziboří
15 000,00
Svaz tělesně postižených ČR,
Beroun
11 600,00 Dětský domov Lety, Dobřichovice
10 000,00 Divadlo Neslyším, Brno
10 000,00
Mateřské centrum Slunečnice,
Beroun
Sportovní klub vozíčkářů,
10 000,00
Ostrava
Fond Skanska
20 183,00
Apropo asociace pro postižené,
Frýdek-Místek
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Alena M., Vlašim
Lenka R., Česká Třebová
Oblastní charita, Ostrov
Renata L., Kojetín
20 000,00
Spolek Trend vozíčkářů,
Olomouc
20 000,00 Lenka Š., Zlín
20 000,00 Zdenka K., Štěpánov
Annual Report 2008
10 600,00
Rehabilitační pobyty dospělých,
Mladá Boleslav
10 000,00
Asociace muskulárních
dystrofiků, Praha
10 000,00 Hana U., Praha
10 000,00
Sdružení diabetických dětí,
Praha
Fond FORTUNA
50 000,00
40 262,00
30 206,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
25 000,00
20 000,00
17 700,00
15 000,00
ZŠ Vítkov
Jaroslav Z., Praha
ZŠ a SŠ Frýdek-Místek
Daniel H., Stará Huť
Jan V., Brno
Tomáš Z., Třebíč
Iryna K., Brno
Magdalena S., Hořovice
Jan K., Praha
Marie J., Borač
12 500,00
Oblastní charita, Červený
Kostelec
12 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Antonín H., Opava
Kateřina M., Ostrov
Portlinqua, Praha
Renáta S., Hlučín
Fond ŠANCE
100 000,00 Krajská nemocnice, Liberec
100 000,00 Smíření hospic, Chrudim
60 000,00
Romana K., Kostelec nad
Černými lesy
50 000,00
50 000,00
38 323,00
33 000,00
Lenka Š., Zlín
Základní škola, Žebrák
Tomáš K., Brno
Hana T., Brno
32 840,00
OS Chráněné bydlení,
Sokolov
28 932,00
26 117,00
21 860,00
20 000,00
20 000,00
19 075,00
18 028,00
18 000,00
18 000,00
17 959,00
Iveta P., Praha
OS Ephata, Praha
OS Osa, Praha
Marie V., Příbram
Soňa P., Vsetín
Eva P., Albrechtice
Andrea L., Rybitví
Kamila Ž., Miroslav
Marie S., Darkovičky
Dorota P., Přelouč
15 711,00
Dětské centrum Paprsek,
Praha
15 000,00
15 000,00
15 000,00
14 200,00
13 000,00
13 000,00
12 010,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
Eva D., Liberec
Olga S., Děčín
Sluneční zahrada, Praha
Arpida, České Budějovice
Emilie K., Pardubice
Shefki C., Velim
Mariya P., Mcely
Liza K., Havířov
Michaela M., Praha
Pavlína N., Náchod
11 495,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Hana V., Praha
Markéta A.C., Praha
Monika S., Nymburk
OS Cesta slunce, Praha
Tereza H., Líbeznice
Fond Severočeské doly
70 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
30 000,00
Dušan J., Orlová
Jan M., Říčany
Václav K., Praha
Zdeněk P., Vlašim
Pavlína H., Liberec
Fond Delphi
148 299,00 ZŠ Slovanka, Česká Lípa
74 985,00 Centrum ZP, Liberec
72 928,00 ZŠ, PŠ, a MŠ, Česká Lípa
Konto MÍŠA – stipendia Neuro-Euro
33 670,00
32 578,00
32 051,00
31 831,00
31 720,00
31 200,00
31 037,00
Jan B., Hradec Králové
Jan L., Praha
Ondřej B., Praha
Amír Z., Plzeň
Robert B., Praha
Ivan H., Ústí nad Labem
Jana H., Praha
Počítače proti bariérám
65 000,00
57 823,00
29 993,00
25 000,00
25 000,00
20 000,00
18 590,00
OS Život bez bariér, Nová Paka
Epida Plus, Praha
Centrum Paraple, Praha
BIM sdružení, Praha
OS Studnice, Plzeň
Svaz paraplegiků, Praha
Centrum postižených, Pardubice
17 200,00
Sportovní klub vozíčkářů,
Frýdek-Místek
15 400,00 OS Paracentrum Fenix, Brno
15 000,00
Centrum ZP středočeského
kraje, Mladá Boleslav
11 500,00
11 500,00
11 500,00
11 500,00
10 000,00
10 000,00
Eva P., Tábor
Magdaléna K., Zátor
Miloslav V., Pohořelice
Veronika N., Praha
Centrum postižených, Zlín
Milan L., Olomouc
Cena Toma Stopparda
35 000,00 Neubauer Zdeněk, Praha
Cena Jaroslava Seiferta
300 000,00 Havel Václav, Praha
Cena Františka Kriegla
30 000,00 Voráč Jan, Praha
Cena Josefa Vavrouška
15 000,00 odměna laureátovi
Kulturní fond
100 000,00
40 000,00
30 000,00
25 000,00
17 500,00
15 000,00
Nakladatelství Torst, Praha
Burián a Tichák s.r.o., Olomouc
OS HaF, Praha
Práh s.r.o., Praha
Pavel V., Rotava
OS Rataj, Rataje
F inancial Section
77
8 Poskytnuté příspěvky /
Fund Payments Released
13 000,00 P-centrum, Olomouc
12 000,00 Jana L., Praha
10 000,00 Regionální muzeum, Jičín
Fond Lidská práva
50 600,00
40 000,00
30 000,00
20 000,00
20 000,00
16 000,00
OS Berkat, Praha
Český helsinský výbor, Praha
František H., Ovčí Hájek
Moravskoslezský kruh, Brno
OS Sedm paprsků, Praha
Katsiaryna H., Bělorusko
Účelové sponzorské dary poskytnuté
prostřednictvím Konta BARIÉRY
503 766,00
348 000,00
339 309,00
310 000,00
250 000,00
242 550,00
202 660,00
200 000,00
197 000,00
188 000,00
182 000,00
178 633,00
145 358,00
136 761,00
135 000,00
116 670,00
111 000,00
101 800,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Marie B., Praha
Karel T., Praha
Zdeněk V., Trávčice
Jan M., Ostrava
Patrik V., České Budějovice
Lukáš B., Bohušovice nad Ohří
Marie B., Říčany
Eva L., Praha
Petr M., Praha
Martin K., Praha
Lenka R., Česká Třebová
Luboš K., Praha
Bohumil D., Karlovy Vary
Petr U., Olomouc
Dominik B., Praha
Pavel B., Žlutice
Václav K., Trhové Sviny
Petr Š., Praha
Ilona V., Praha
Markéta D., Zruč nad Sázavou
Nakladatelství Torst, Praha
90 000,00
Krystýna C., Karlovy Vary
(Fond DELPHI)
70 000,00
70 000,00
70 000,00
69 790,00
68 576,00
Dana V., Karlovy Vary
Jiří Z., Velké Losiny
Věra H., Kraslice
Josef S., Praha
Martin T., Praha
67 541,00
Bohumil D., Hodkovice nad
Mohelkou
66 000,00 Gabriela Z., Praha
65 867,00 Lucie M., Česká Lípa
78
F inanční část
65 136,00
65 000,00
62 292,00
60 689,00
60 000,00
58 829,00
56 427,00
53 000,00
52 314,00
51 500,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
46 080,00
45 309,00
45 000,00
45 000,00
43 625,00
41 950,00
41 924,00
41 342,00
40 000,00
40 000,00
39 900,00
38 481,00
38 267,00
36 800,00
36 000,00
35 000,00
35 000,00
34 950,00
32 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
29 728,00
28 485,00
28 485,00
25 200,00
25 000,00
24 741,00
23 000,00
Jiří B., Neratovice
Josef K., Hroznová Lhota
Natálie W., Karlovy Vary
Julie J., Karviná
Tomáš F., Ústí nad Labem
Nikola H., Karlovy Vary
Jiří J., Praha
Jonáš P., Karlštejn
Martin M., Náchod
Dana V., Praha
Jindřiška B., Teplice
Kateřina U., Ústí nad Labem
Martina Š., Praha
Vladimír O., Brno
Tomáš Z., Chomutov
Eliška V., Praha
Monika V., Třemošná
Jří K., Dubeč
Adéla S., Havířov
Jitka B., České Budějovice
Jiří J., Praha
Jakub V., Mělník
Petr S., Praha
Michal J., Týn nad Vltavou
Lukáš K., Praha
Milan J., Liberec
Lada H., Praha
Michaela R., Liberec
Asociace vozíčkářů, Děčín
Helena S., Hroznětín
Marcela Š., Český Dub
Pavel L., Píšť
Eva M., Brno
Lucie S., Brno
Michal D., Jeseník
Pavla F., Praha
Renata L., Měrovice
Leoš M., Semily
Jaroslav Z., Praha
Petra Z., Praha
Bohdan K., Přerov
Milan Ř., Brandýs nad Labem
Petra K., Holice
Jiří J., Opava
22 625,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
19 133,00
16 852,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
13 000,00
12 890,00
12 040,00
12 000,00
12 000,00
11 500,00
11 400,00
10 626,00
10 528,00
10 455,00
10 100,00
10 050,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Robin F., Brno
Heřman V., Praha
Jan Š., Praha
Rostislav N., Hranice
Magdalena D., Mnětice
Ida J., Nový Bor
Eduard P., Bolatice
Gabriela K., Šumperk
Hana U., Praha
Marcela S., Praha
Martin Ch., Plhov
Otakar Ž., Nejdek
Pavel H., Ústí nad Labem
František K., Veverská Bítýška
Michal V., Krnov
Čeněk N., Praha
Hanna W., Ústí nad Labem
Nina Ch., Havířov
Lenka Š., Zlín
Hana H., Krásné
Inka D., Sokolov
Michael M., Olomouc
Jiří M., Vsadsko
Miroslava N., Rapotín
Pavel H., Milevsko
Amrit S., Roztoky
Eva T., Slatiňany
Jana M., Vracov
Jarmila G., Hořovice
Kateřina K., Liberec
Petr Č., Vsetín
Petr R., Maletín
Zdeněk P., Vlašim
Návratné nadační příspěvky
OS Vzájemné soužití, Ostrava –
350 000,00
vráceno 4. 2. 2008
OS Vzájemné soužití, Ostrava –
250 000,00
vráceno 18. 12. 2008
200 000,00
Společenství Romů na Moravě,
Brno – vráceno 3. 4. 2008
200 000,00
OS Art Lanquage, Olomouc –
vráceno 22. 5. 2008
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
* Seznam stipendistů Konta BARIÉRY
v roce 2008
Jana Š., Mezinárodní institut podnikat.
a práva Praha
Adéla M., FF UK Praha
Aneta T., Dívčí katolická SŠ Praha
Barbora F., Metropolitní univerzita Praha
Barbora Š, VŠ obchodní Praha
Blanka V., Střední zemědělská škola Olomouc
Jana Š., PF Univerzita Palackého Olomouc
Jana Z., Konzervatoř Jana Deyla Praha
Jaroslav N., Metropolitní univerzita Praha
Jiří Č., SŠ stavební Jihlava
Jiří J., Mat.-fyz. fak. UK Praha
Jiří Ž., VUT Brno
Dagmar K., Univerzita J.E.Purkyně
Ústí nad Labem
Dagmar M., SOŠ GEMINI Brno
Dana V., FF UK Praha
Daniel P., SSUP Plzeň
Daniela K., FHS UK Praha
Daniela V., Fakulta umění Ostravská univerzita
David D., Metropolitní univerzita Praha
Dita B., Metropolitní univerzita Praha
Dominik B., OA Olomouc
Edita V., FF UK Praha
Eliška J., PF Univerzita Palackého Olomouc
Eva B., SZŠ Ústí nad Labem
Eva O., PF UK Praha
Eva W., Konzervatoř Teplice
František Z., ESF Masarykova univerzita Brno
Gabirela S., Univerzita Tomáše Bati Zlín
Gabriela B., FSV Masarykova univerzita Brno
Gabriela F., ZSF Jihočeská univerzita České
Budějovice
Ivana T., FF UK Praha
Ivo K., LF UK Praha
Jan B., SOŠE Sedlčany
Jan J., PF Technická univerzita Liberec
Jan V., Gymnázium Frýdek-Místek
Jana B., OA pro těl. postižené Janské Lázně
Jana F., PF UK Praha
Jana H., PHPF Technická univerzita Liberec
Jana J., OA pro těl. postižené Janské Lázně
Jana M., PF UK Praha
Jana N., SŠ GEMINI Brno
Annual Report 2008
Jitka B., BF Jihočeská univerzita
České Budějovice
Kamil B., FF UK Praha
Kamila Š., Gymnázium Zlín
Karel Ch., ČVUT Praha
Karolína Š., PF Masarykova univerzita Brno
Kateřina L., FF UK Praha
Klára Z., FF UK Praha
Kristýna H., PF Univerzita Hradec Králové
Ladislava B., FSS Masarykova univerzita Brno
Lenka D., Polygot, jazyková škola Praha
Lenka V., SŠ GEMINI Brno
Lubomír H., FF UK Praha
Lucie T., Fakulta financí VŠE Praha
Luděk B., Fakulta ekonomicko-správní
Masarykova Univerzita Brno
Marcela C., PF Univerzita Ostrava
Marcela J., ETF UK Praha
Marcela N., FF UK Praha
Marek D., FI Masarykova univerzita Brno
Marie M., Metropolitní univerzita Praha
Markéta P., PF Technická univerzita Liberec
Martin B., DELTA - SŠ Pardubice
Martin V., SŠ A. Klara Praha
Martina L., VOŠ a OA Jablonec nad Nisou
Michal P., FT Univerzita Tomáše Bati Zlín
Michal U., Metropolitní univerzita Praha
Milan K., OA pro těl. postižené Janské Lázně
Miloslav V., SPŠ elektrotechnická Olomouc
Mirka Š., Metropolitní univerzita Praha
Monika H., PF UK Praha
Monika K., VŠ podnikání Ostrava
Oldřich D., Prague College Praha
Olga V., Metropolitní univerzita Praha
Pavol J., PF UK Praha
Petr K., OA pro těl. postižené Janské Lázně
Petr K., OA Velké Meziříčí
Petra Č., SŠ GEMINI Brno
Petra G., PF Masarykova univerzita Brno
Petra H., Metropolitní univerzita Praha
Petra H., PF UK Praha
Radek N., Soukromá SŠ výpočetní
techniky Praha
Štefan K., OA pro těl. postižené Janské Lázně
Štěpán B., Metropolitní univerzita Praha
Tereza D., Gymnázium Jana Heyrovského Praha
Tomáš Ch., Gymnázium Integra Brno
Tomáš K., SŠ GEMINI Brno
Tomáš V., SŠ Kociánka pro tělesně
postižené Brno
Tomáš Ž., Unicorn College Praha
Věra J., OA pro těl. postižené Janské Lázně
Věra K., PF Univerzita Hradec Králové
Veronika V., SŠ GEMINI Brno
Viktoria P., SŠ Kociánka pro tělesně
postižené Brno
Vít F., SŠ A. Klara Praha
Vladimír D., PF UK Praha
Michaela M., Fakulta husitská teologická
UK Praha
Vlastimil Z., Literární akademie J. Škvoreckého
Praha
Michal E., EF Západočeská univerzita Plzeň
Zdeněk Š., Mendelova zemská a lesní
univerzita Brno
Michal K., MŠ, ZŠ a SŠ pro sluch. postižené
Valašské Meziříčí
F inancial Section
79
8 Sponzorské dary a granty /
Sponsor Gifts and Grants
Jméno
Místo
Částka v Kč
Výtěžek aukce ČEZ
RWE Transgas, a.s.
Praha 10
Výtěžek aukce Konta BARIÉRY
4 534 756,00
4 000 000,00
3 535 659,00
výtěžek dárcovských SMS
v průběhu roku 2008
Praha 1
2 640 924,00
MICROSOFT ČR, s.r.o.
Globus ČR, k.s.
Praha 4
Praha 9
1 828 505,00
1 279 955,00
AMERICAN CHANCE
CASINOS, a.s.
Česká Kubice
1 260 000,00
FORTUNA
sázková kancelář, a.s.
Praha 1
1 080 000,00
Řízení letového provozu
České republiky, s.p.
Jeneč
1 050 000,00
Praha 1
1 015 000,00
917 828,00
800 000,00
701 426,00
Tipsport, a.s.
Škrland Bohumil – dědictví
Internet Mall, a.s.
Kinematograf bratří Čadíků
Praha 7
Mokrá-Horákov
Výtěžek z prodeje
pohlednic – Česká pošta
500 502,00
Metrostav, a.s.
AGROFERT HOLDING, a.s.
Změlík Robert
Město Turnov
Praha 8
Praha 4
Praha
Turnov
480 000,00
350 000,00
330 000,00
315 000,00
Pioneer Asset
Management, a.s.
Praha 8
300 000,00
Delphi Packard Elektric České
Česká Lípa
republiky, s.r.o.
296 227,00
FTV Prima, spol. s r.o.
ČEZ, a.s.
Severočeské doly, a.s.
Boguszak Marek
ČEPS, a.s.
WEKOSA, a.s.
Praha 8
Praha 4
Chomutov
Jesenice
Praha 10
Praha 6
264 000,00
250 000,00
250 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
AIG EUROPE ČR, S.A.,
pobočka pro ČR
Praha 1
190 000,00
Juchelka Jan
Skanska CZ, a.s.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, s.p.
Hlavní město Praha
Poděbrady
Praha 10
Praha 1
Praha 1
170 000,00
160 000,00
160 000,00
150 000,00
Nadační fond mládežnického
fotbalu
Praha 1
150 000,00
VALENTER, a.s.
SLOT Game, a.s.
API CZ, s.r.o.
BXL Consulting, s.r.o.
Elekta AB
Czaban Jan
ERTL GLASS, s.r.o.
Global Wines, s.r.o.
CHARVÁT Group, s.r.o.
Devát Jiří
Praha 5
Karlovy Vary
Slapy u Tábora
Praha 2
Stockholm
Praha 1
Říčany
Praha 1
Zbraslavice
Praha 6
150 000,00
126 690,00
125 435,00
125 000,00
110 403,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
81 000,00
UniCredit Bank Czech
Republic, a.s.
Praha 1
76 403,00
EGIDAS, spol. s r.o.
EVIONS, a.s.
PE&MA , v.o.s.
ProFitness ČR, a.s.
Praha 4
Praha 1
Liberec 1
Praha 4
71 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
80
F inanční část
Jméno
Místo
Částka v Kč
Telefónica O2 Czech
Republic, a.s.
Praha 3
69 500,00
WAWIn Ekoplastik, s.r.o.
PRAŽSKÉ PŮDY, s.r.o.
Kellner Petr
Říhová Ivana
SYNPO, akciová společnost
IBI, spol. s r.o.
Kimberly-Clark, s.r.o.
FANTAZMA, spol. s r.o.
ACTIVA, spol. s r.o.
Andres a Vild, spol. s r.o.
Babiš Andrej
Kostelec n. Labem
Praha 3
Vrané n. Vltavou
Ústí n. Labem
Pardubice
Praha 6
Praha 8
Praha 1
Praha 8
Králův Dvůr
Průhonice
66 128,00
65 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
59 750,00
52 850,00
51 500,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Československá obchodní
banka, a.s.
Praha 5
50 000,00
Praha 4
Nový Bor
Říčany
Ostrava
Praha 4
Zlín
Otrokovice
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
48 000,00
46 088,00
40 000,00
HASIT Šumavské vápenice
a omítkárny, a.s.
Horažďovice
40 000,00
Pištělák Petr
Voříšek Petr
Praha 5
Praha 7
40 000,00
40 000,00
Elektrizace železnic Praha, a.s.
ERIS, s.r.o.
Frydrych David
Grigar Martin
Hanousková Dana
Jelínek Miroslav
KRANZLE, spol. s r.o.
Půček Ladislav
NEMOS PLUS, s.r.o.
NOVÁ ÉRA, s.r.o.
Palata Vlastimil
PETROSTAV, spol. s r.o.
Pietrucha Slavomír
Řehák Roman
Seznam.cz, a.s.
Vala Jaroslav
AZ FLEX, a.s.
VALBAU, s.r.o.
Barum Continental, spol. s r.o.
Karlovy Vary
Brno
Praha 7
Benešov
Trutnov
Praha
Praha 4
Praha 5
Pražské silniční a vodohospoPraha 10
dářské stavby, a.s.
36 123,00
Mališ Daniel, JUDr.
Česká televize
AMO, spol. s r.o.
GIGA montáže, s.r.o.
Praha
Praha 4
Praha 6
Poruba-Ostrava
36 000,00
35 000,00
30 000,00
30 000,00
Komunitní nadace Euroregionu Labe
Ústí n. Labem
30 000,00
Pfizer, spol. s r.o.
RAAB KARCHER STAVIVA, a.s
SATPO Development, s.r.o.
ŠKODA AUTO, a.s.
Valín Václav
Nušl Jaroslav
TOMAS GOLF CUP 2008
Štádler Michal
Welser Profile, s.r.o.
Holmerová Iva
INISOFT, s.r.o.
Praha 5
Rudná u Prahy
Praha 5
Mladá Boleslav
Kamenice
Praha 2
Praha
Praha 4
Praha 1
Praha
Liberec 1
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
28 000,00
27 200,00
26 300,00
26 000,00
25 000,00
25 000,00
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Jméno
Místo
Částka v Kč
Linde Materiál Handlig Česká
Praha 10
republika, s.r.o.
25 000,00
Město Hroznětín
Očka Dušan
RS 2000, s.r.o.
Trčka Pavel
Muchna Václav
Klofáčová Šárka
AGROAD, s.r.o.
Baňas Alexander
Canková Iva
Daduliaková Naděžda
Dušan Václav
F AIR, spol. s r.o.
Halasz David
Kučera Jan
MBM, spol. s r.o.
Město Třemošná
Obec Chlumec
Ratiopharm CZ, s.r.o.
Rybková Dagmar
Sezame CZ, spol. s r.o.
STENO, s.r.o.
Praha 4
Pardubice
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
24 000,00
22 222,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Olomouc
20 000,00
Hradec Králové
Brno 3
Lovosice
Rudná u Prahy
Praha 5
Praha 6
19 740,00
18 000,00
18 000,00
17 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
Praha 10
15 600,00
Hlučín
Fryčovice
Praha 4
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
Praha 5
15 000,00
Praha 10
Olomouc
Praha 2
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
13 938,00
13 000,00
12 912,00
12 700,00
12 416,00
12 050,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
TECHNOTRADE,
spol. s r.o.
QUELLE Hradec Králové, s.r.o.
Hirtová Libuše
Šádek Jiří
Lovochemie, a.s.
Laštůvka David
SPM, s.r.o.
Technologické centrum AV ČR
ZOOS UNIONS,
Čechofracht, a.s.
AgroKladiva, s.r.o.
BORCAD cz, s.r.o.
Harvey Simon
Janeček Jiří
PERI TRADING – organizační
složka
PREFA PRAHA, a.s.
STAVING Olomouc, s.r.o.
SUN MEDIA, s.r.o.
Šulc Petr
TRADING M&K, a.s.
Králíček Libor
Zívalová Věra
SRPŠ Plzeň
Vinařství LAHOFER a.s.
Thomas Carl
Pražská jamka golf turnaj
Adamec Radek
Bendík Radoslav
Kumpošt Jiří
Malý Libor
NAVISYS, s.r.o.
Perry Lucie
Annual Report 2008
Hroznětín
Praha 1
Praha 40
Praha
Uherské Hradiště
Kuřim
Benešov
Praha 9
Praha 10
Třemošná
Chlumec
Praha 2
Praha 6
Prostějov
Plzeň
Dobšice
Praha
Brno
Brno
Praha 4
Jméno
Polanský Marian
Porš Jan
Průcha Jan
Relaxace Sluníčko
Tesařová Leonie
Grand Hotel Marienbad Betriebs, s.r.o.
Wágnerová Mária
Cmíral Miloš
Adámek Josef
Agropol Group, a.s.
ALFAMEDIC, s.r.o.
Andrlová Ivana
AWAST, a.s.
Beneš Radek
BERNDORF BADERBAU, s.r.o.
Blažek Glass, s.r.o.
CeWeColor, a.s.
Červenka Josef
Dudek Alan
Ekoflor Neumann Hubert
EKOSYSTEM, spol. s r.o.
EXPOL MONT, spol. s.r.o.
FARMET STK, spol. s r.o.
FEROMAX, a.s.
Foukala Evžen
Gaisler Jan
Gasenský Libor
General Logistics Systems
Czech Republic, s.r.o.
Havrdová Zuzana
Hrdá Marcela
Hrubý Petr
Chabera Petr
Kadrnožka Michal
Kafka Jaroslav
Kholl Jan
Knapová Iva
Kopeček Libor
KOSOGASS-inženýring, s.r.o.
Kusý Petr
Kvasnička Karel
Kvasnička Tomáš
Lab&Pharma, spol s r.o.
Lausman Jaroslav
Lékárna SALVIA, spol. s r.o.
LINEA PURA, s.r.o.
Machačová Jana
Marek Stanislav
Mayer Jan
MIS, s.r.o.
Mošna Pavel
Nohýnková Marie
Novák Tomáš
Pechová Daniela
Pětioký Jakub
Petružálek František
Místo
Částka v Kč
Praha 4
Ústí n. Labem
Praha 4
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
Praha 1
11 400,00
Praha 9
11 000,00
10 626,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Praha 1
Líšov
Praha 4
Třeboň
Líšov
Bystřice
Poděbrady
Praha 4
Říčany
Praha 9
Ivančice
Česká Skalice
Liberec 1
Teplice
Humpolec
10 000,00
Praha 1
Řitka
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Praha 3
Unkovice
Říčany
Brno
Heřmanův Městec
Stará Říše
Praha 3
Bystřice pod Hostýnem
Praha 1
Přerov
Praha 6
Čáslav
F inancial Section
81
8 Sponzorské dary a granty /
Sponsor Gifts and Grants
Jméno
Místo
Pilná Drahomíra
POBORSKÝ VIII SPORT, s.r.o.
Pochman Luděk
Potměšil Jan
PPFP, s.r.o.
PRIMA Karlovy Vary, spol.
s r.o.
Prostecká Marie
R+H, spol. s r.o.
ROHDE, spol s.r.o.
Rutrlová Jitka
Rysková Světlana
Říha Antonín
sanofi-aventis, s.r.o.
Sbor dobrovolných hasičů
Smiřice
Schwarz Jiří
Schwarzer Martin
Sivek Jakub
Soukup Martin
Stama, a.s.
Staněk Vladimír
Stodola Josef
Svoboda Jiří
Svoboda Ludvík
Szendzielarz Andrea
Šafařík Josef
Švidrnochová Pavla
TNS AISA, s.r.o.
Tomel Vladislav
TransChem, s.r.o.
Treksa Josef
Václavík Petr
Varholek, s.r.o.
Vašáková Miroslava
Vavřincová Martina
Vodňanský Milan
VÝTAHY SCHMITT+Sohn, s.r.o.
Zakládání Group, a.s.
Základní škola Trutnov
Zítko Vojtěch
Žáčková Irena
Žofka Pavel
Minář Antonín
Nováková Zuzana
Jirásková Ivana
Raiffeisenbank, a.s.
Coufalíková Anna
Holková Soňa
Jetelová Helena
Klíma Jan
Machová Jitka
Matějíček Pavel
OrtgroupMedical, s.r.o.
Smržová Eva
Sobotková Ivanka
Štolbová Martina
Zaoralová Eva
Zavázal Martin
82
F inanční část
České Budějovice
Praha 4
Břeclav
Karlovy Vary
Praha 4
Znojmo
Praha 9
Praha 6
Částka v Kč
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Smiřice
10 000,00
Praha 6
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
9 000,00
8 900,00
8 854,00
8 770,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
Havířov
Lovosice
Praha 3
Praha 10
Praha 10
Třemošná
Liberec 1
Karlovy Vary
Praha 8
Trutnov
Dalovice
Praha
Praha 2
Praha 4
Praha 5
Plzeň
Ostrava
Praha 1
Praha 2
Praha 4
Praha 5
Jméno
Místo
SEVEN SPORT, s.r.o.
Kučírek Tomáš
Lisý Zdeněk
Moravec Emil
MOSS plus, s.r.o.
Novosad Milan
Radosta Jiří
Vítkov
Praha 1
Praha 9
Společnost Lipnická,
spol. s r.o.
ZENIT, spol. s r.o.
ALFAARENA, spol. s r.o.
Augusta Petr
Čupič Berislav
Hrabovská Gabriela
Klazár Luděk
Kriegerbecková Linda
Malý Martin
Mík Jakub
Musil Martin
Pejša Tomáš
Růžičková Jana
Sassmann Vladimír
SIDAT, spol s r.o.
Slancová Dita
Šilhánek Ivo
Štrauf Miroslav
Vavroch Vladimír
Brouček Jan
Mikota Ervín
2 JCP, a.s.
Adyton CZ, s.r.o.
Bartoň Radim
Bečková Dagmar
Beranová Judita
Bílková Šárka
Blahušová Dagmar
BOCO PARDUBICE
machines, s.r.o.
Bojar Martin
Bradáčová Hermína
Bradna Miroslav
Bujnoch Petr
Cibulka Petr
Cyprián Petr
Částek Petr
Černá Růžena
Černíková Zdeňka
Čiháčková Dana
Čihař Alexander
DILIGENS, s.r.o.
Dombrovská Michaela
Domeš Petr
Dostálová Eva
Drahorádová Renata
Duchware, s.r.o.
Ernst + Young Tax
& Transactions, s.r.o.
EUROLA, s.r.o.
Fricová Tereza
Částka v Kč
Hustopeče
Praha 5
Karlovy Vary
7 900,00
7 500,00
7 050,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
Praha 9
7 000,00
Praha 5
Beroun
7 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
5 600,00
5 200,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Dolní Jirčany
Kosmonosy
Prah 8
Praha 6
Praha 8
Kounice u Nymburka
Praha 10
Větrušice
Praha 9
Praha 6
Praha 5
Prostějov
Zlín
Praha 6
Praha 21
Liberec 1
Štětí
Pardubice
Olomouc
Pardubice
5 000,00
Praha 5
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Buchlovice
Praha 4
Bohumín
Slatiňany
Plzeň
Praha 2
5 000,00
Zlín
5 000,00
5 000,00
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Jméno
Geba František
Graca Petr
Hasenkopf Karel
Holý Radim
Hošek Václav
Hrašák Kamil
Hrubý Jiří
Hrunka Štefan
Hruška Ladislav
Hulvert Jaroslav
IRE, s.r.o.
Jamnická Marcela
Janda Robert
Jánská Margot
Jilečková Vladimíra
Jinková Mariana
Jugmann Martin
Kamba Karel
KBO, s.r.o.
Kejval Martin
Klíma Michal
Kohoutek František
Kotalová Eva
Kotek Petr
Kovařík Jaroslav
Král Petr
Krédo, spol. s r.o.
Kučera Martin
Kulhánková Radka
Lamka Václav
Lapčíková Kamila
Lehner Václav
Ležal František
Maleček Petr
Mandl Martin
Martin Bohumil
Martinová Hana
Mařík Tomáš
Matoušková Ludmila
MEDICOPROJECKT, s.r.o.
Město Ústí n. Labem
Mikulková Naděje
Mikynová Hana
MISSIVA, spol. s r.o.
Mokrešová Hana
Mountfield, a.s.
Nečas Ctirad
Němečková Alice
Nováček Miroslav
Ocelíková Eva
Oki Systems, s.r.o.
Olišar Miroslav
Pacák Pavel
Pacovský Josef
Panocha Petr
PARAMO, a.s.
Pavlín Stanislav
PEBAL, s.r.o.
Pecháček Miroslav
Annual Report 2008
Místo
Jablonec n. Nisou
Plzeň
Hradec Králové
Praha 9
Zvole
Vísky u Letovic
Litoměřice
Svitavy
Praha 10
Praha 8
Brno
Hostivice
Brno
Ústí nad Labem
Praha 5
Ústí n. Labem
Mnichovice
Blansko
Praha 8
Pardubice
Třemošná
Částka v Kč
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Jméno
Místo
Peřinová Milada
Peterová Michaela
Pipek Václav
Pištěk Jan
Pleskač Jiří
Frýdek-Místek
POLYMER INSTITUTE BRNO,
spol. s r.o.
Částka v Kč
Praha 6
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Brno
5 000,00
REBE International, spol. s r.o. Praha 3
Revis – Praha, spol. s r.o.
Praha 5
Richterová Iveta
Řehula Aleš
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
SADENT dentální
cetrum, s.r.o.
5 000,00
Sázelová Jitka
SELTECO, spol. s r.o.
Schacherl Jiří
Schiedel, a.s.
Skálová Zdenka
Smílek Miroslav
SMP CZ, a.s.
SONECO, s.r.o.
Souček Jan
Spousta Oldřich
Starý Zdeněk
Staša jiří
Sternová Simona
Svobodová Eva
Svobodová Kateřina
Šesták Jiří
Šimáčková Duňa
Šír Jiří
Škeřík Jaroslav
Šostý Libor
Špeirová Renata
Šrámek Pavel
Tejnorová Zuzana
Temr Jan
Tichý Marek
Válová Renata
VALUM PRO, s.r.o.
Vávra Josef
Velebilová Lenka
Veselý Jan
Vokálová Pavla
Vondrák Antonín
Voráč Jiří
Vorlíček Tomáš
VPV Bohemia, s.r.o.
Vrzáček Petr
WELL, spol. s r.o.
WETEST pneu, spol. s r.o.
Zahrádka Lukáš
Zajíčková Soňa
Zaňáková Hana
Zima Jaroslav
Zlatohlávek Jaroslav
ZLÍN-AVION SERVICE, s.r.o.
Karlova Vary
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Praha 6
Nehvizdy
Praha 6
Praha 5
Praha 5
Ostrava
Praha 4
Praha 9
Praha 4
Praha 4
Frenštát pod
Radhoštěm
Pardubice
Brno
Ostrava
Praha 10
Praha 9
Děčín
Praha 2
Otvovice
Praha 6
Otrokovice
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
F inancial Section
83
8 Hodnoty darů výtvarníků a ostatních dárců
pro 9. aukci / Value of Artists’ and other
Donors’ Donations for the 9th Auction Show
Jméno
Hodnota daru
Adamec David
Adensamová Blanka
Altmann Jiří
10 000 Kč
110 000 Kč
3 500 Kč
Jméno
Čápová Hana
Hodnota daru
10 000 Kč
Jméno
Hodnota daru
Havlíčková Monika
5 000 Kč
Jméno
Kudrnáč Filip
7 000 Kč
Hejl Alexandr
30 000 Kč
Jirků Boris
66 000 Kč
Kuklík Ladislav
Hendrych Jan
10 000 Kč
Jírová Markéta
24 000 Kč
Kulhánek Oldřich
20 000 Kč
Kabát Václav
Černý Filip
25 000 Kč
Hilská Jitka
18 000 Kč
Čihák Jiří
15 000 Kč
Hísek Jan
6 000 Kč
Aubrechtová Pavla
8 000 Kč
D. A. V.
10 000 Kč
Hodný Ladislav ml.
Augustin Richard
4 000 Kč
Daněk Zdeněk
15 000 Kč
Hoffmeisterová Xénia
Aukční síň Vltavín, s.r.o.
4 000 Kč
Demel Karel
9 000 Kč
Hodnota daru
9 000 Kč
25 000 Kč
12 500 Kč
Jilemnická Ellen
Čermáková Sára
Anderle Jiří
Balabán Daniel
Jméno
Čech František Ringo
Ambrosová Helena
Axmann Mikoláš
6 000 Kč
Dětinská Alexandra
Diviš Stanislav
20 000 Kč
8 000 Kč
Kaiserová Renáta
4 000 Kč
Kulman Tomáš
Hodnota daru
20 000 Kč
7 000 Kč
Jméno
Hodnota daru
Mžyk Josef
20 000 Kč
NDP CZ s.r.o.
1 500 Kč
15 000 Kč
Neborová Anna
10 000 Kč
8 000 Kč
Nemoudry Ewa
31 000 Kč
49 000 Kč
1 800 Kč
Kuriš Martin
50 000 Kč
Nesázal Michal
Kaláb Libor
25 000 Kč
Kvíčala Petr
10 000 Kč
Neugebauerová Alice
7 000 Kč
Kaloč Jiří
24 000 Kč
Ladianská Libuše
Novák Vladimír
9 000 Kč
8 000 Kč
Höhmová Zdena
16 000 Kč
Karlík Viktor
12 000 Kč
Lamr Aleš
80 000 Kč
Nováková Gabriela
3 000 Kč
7 000 Kč
Holá Marie
14 000 Kč
Karpíšek Jan
Lanz Monika
12 000 Kč
Nováková Nikola
10 000 Kč
Holeka Pavel
Balcar Martin
30 000 Kč
Doležal Bohuslav
4 500 Kč
Honcová Alena
Beldová Alena
24 000 Kč
Dostál Ivo
6 000 Kč
Honetschläger Jakub
6 000 Kč
4 000 Kč
8 500 Kč
10 000 Kč
4 500 Kč
Kašpar Jaroslav
23 000 Kč
Lesařová-Roubíčková Michaela
29 000 Kč
Kaufman Mirek
30 000 Kč
Leszczynski Radomír
60 000 Kč
Nováková-Meisnerová Vlasta
Levinská-Borecká Marcela
12 000 Kč
Odvárka Jan
15 000 Kč
14 000 Kč
6 000 Kč
Kavan Jan
5 000 Kč
4 000 Kč
Nováková Věra
7 000 Kč
Beneš Karel
9 000 Kč
Dostálová Dagmar
Horák Pavel
4 500 Kč
Kimlová Jolana
20 000 Kč
Lhotský, s.r.o.
6 000 Kč
Olešová Bohuslava
Benešová Daniela
7 800 Kč
Drahotová Veronika
60 000 Kč
Horálková Helena
6 000 Kč
Kintera Krištof
17 000 Kč
Lindovský Jiří
8 000 Kč
Ondroušková Zuzana
9 000 Kč
8 000 Kč
Benetka Karel
30 000 Kč
Drda Pavel
29 000 Kč
Horváth Laco
9 000 Kč
Kitzberger Igor
28 000 Kč
Lipinová Monika
Bergr Věroslav
8 000 Kč
Dvořák Jan
12 000 Kč
Hošek Jakub
46 000 Kč
Klimeš Svatopluk
25 000 Kč
Lörinczová Pavlína
6 000 Kč
Ovčáček Eduard
7 000 Kč
Bílek Michael
60 000 Kč
Eliáš Bohumil jr.
12 000 Kč
Hošková Anežka
20 000 Kč
Klimešová Bára
12 000 Kč
Macháčková Klára
5 000 Kč
Ovčáčková Berenika
5 000 Kč
Bílková Alena
8 000 Kč
Erlebach Vladimír
80 000 Kč
Hrubeš Karel
10 000 Kč
Knotek Aleš
12 000 Kč
Mainer Martin
20 000 Kč
Pacáková Jana
Bím Tomáš
7 000 Kč
Exnar Jan
28 000 Kč
Hrubý Jan
2 500 Kč
Koblasa Jan
10 000 Kč
Malich Karel
50 000 Kč
Pacner Miroslav
15 000 Kč
Blabolilová Marie
10 000 Kč
Exner Ivan
30 000 Kč
Hřivnáč Tomáš
12 000 Kč
Kočí Richard
18 000 Kč
Bláha Václav
10 000 Kč
Fexová Patricie
45 000 Kč
Hřivnáčová Petra
Blahoutová Jana
Kodet Kristian
Ouhel Ivan
15 000 Kč
4 000 Kč
Malina Petr
35 000 Kč
Pacovská Květa
60 000 Kč
5 000 Kč
Mančuška Ján
50 000 Kč
Paleček Josef
52 000 Kč
Fiala Petr
15 000 Kč
Hubatková Jana
9 000 Kč
Kodlová Jitka
8 000 Kč
Mansfeldová Eva
20 000 Kč
Palečková Veronika
Blažíček František
49 000 Kč
Fidrich Petr
13 000 Kč
Hůla Jiří
8 000 Kč
Kolářová Běla
50 000 Kč
Manta Dana
10 800 Kč
Pastrňák Petr
Bohdanová Blanka
20 000 Kč
Filip T.A.K.
15 000 Kč
Hůla Zdenek
100 000 Kč
Kolíbal Stanislav
90 000 Kč
Manto-Mrnka Antonín
14 000 Kč
Paštéková Dominika
Bolf Josef
17 000 Kč
Forman Matěj
3 000 Kč
Husák Milivoj
20 000 Kč
Koliha Jaroslav
25 000 Kč
Mareš Dominik
50 000 Kč
Patřičný Martin
Born Adolf
15 000 Kč
Francová-Valníčková Pavla
8 000 Kč
Hüttnerová Iva
Komárek Ivan
34 000 Kč
Martin Ivan
10 000 Kč
Pauzer Karel
7 500 Kč
Bořecký Karel
25 000 Kč
Franta Roman
5 000 Kč
Chaba Karel
15 000 Kč
Konečný Viktor
30 000 Kč
Martinec Hynek
50 000 Kč
Pavlovský Michael
4 700 Kč
Boška Jindřich
7 000 Kč
Gabriel Michal
4 000 Kč
Chabera Milan
80 000 Kč
Kornatovský Jiří
22 000 Kč
Martinková Věra
6 000 Kč
Pavlovský Tomáš
5 800 Kč
Bouda Jiří
2 000 Kč
1 500 Kč
30 000 Kč
3 500 Kč
4 500 Kč
Galerie Kodl s.r.o.
16 000 Kč
Kotrčová Naděžda
15 000 Kč
Matoušek František
8 000 Kč
Bradáček Lukáš
20 000 Kč
Galerie La Femme
2 000 Kč
Chatrný Dalibor
12 000 Kč
Kotýnková Ivana
50 000 Kč
Matzenauer Michal
25 000 Kč
Brázda Pavel
20 000 Kč
Galerie U Zlatého kohouta
Kovanda Jiří
Brejcha Šimon
9 000 Kč
Brichcín Roman
20 000 Kč
Brichcínová Dagmar
Charwot Břetislav
6 000 Kč
3 000 Kč
Chlupáč Miloslav
20 000 Kč
Gargulák Jaromír
34 000 Kč
Chrištofová Jitka
2 500 Kč
Gebauer Kurt
12 000 Kč
Chromek Miloš
15 000 Kč
Chudomel Jaroslav
6 000 Kč
20 000 Kč
Mazochová Alena
4 000 Kč
Pfeffer Michaela P.
5 000 Kč
Kovářík Vojtěch
20 000 Kč
Melan Petr
3 000 Kč
Piekar Pavel
6 000 Kč
Kožíšek Petr
25 000 Kč
MICL
12 000 Kč
8 000 Kč
Písařík Petr
40 000 Kč
Miffek Lukáš
4 500 Kč
Pivovarov Viktor
23 000 Kč
23 000 Kč
Michajlovová Ellen
9 000 Kč
Plesl Tomáš
40 000 Kč
Krejča Aleš
15 000 Kč
Michálek Ondřej
5 000 Kč
Podhůrská Markéta
2 000 Kč
Krupičková Věra
20 000 Kč
Miko Jan
9 000 Kč
Polívková Zdenka
3 000 Kč
8 000 Kč
4 000 Kč
Králová Markéta
5 000 Kč
Brunton Vladimír
26 000 Kč
Georgiadu Anna
10 000 Kč
Buben Jaroslav
10 000 Kč
Goldflam Arnošt
6 000 Kč
36 000 Kč
Krejbich Daniel
Budíková Jana
14 000 Kč
Grimmich Igor
25 000 Kč
Jančová Marie
65 000 Kč
20 000 Kč
Křen Ivo
4 000 Kč
Milkov Stefan
10 000 Kč
Pošva Jiří
Kříž Daniel
7 000 Kč
Mitášová Karolína
20 000 Kč
Pošvic Miroslav
5 000 Kč
3 200 Kč
11 000 Kč
Pěchouček Michal
Gebauer Vladimír
Isupov Vladimir
4 000 Kč
Perič Milan
9 000 Kč
Ilečková-Hendrychová Heda
120 000 Kč
Burgetová Zdeňka
4 000 Kč
Hadincová-Vožniaková Marta
13 000 Kč
Janda Jiří
Cajthaml David
5 000 Kč
Halata Dobroslav
45 000 Kč
Janoušková Věra
Cilková Zuzana
15 000 Kč
Hanuš Jan
10 000 Kč
Jelínková Barbora
14 500 Kč
Kříž Ivan
15 000 Kč
Mocek Jiří
53 000 Kč
Pouba Petr
8 000 Kč
Jemelka Jan
10 000 Kč
Kříž Jaroslav
20 000 Kč
Moravec Boris
28 000 Kč
Price-Dvořáková Kamila
8 000 Kč
Jeremiášová Jana
6 000 Kč
Kubíček Jan
20 000 Kč
Moser, a.s.
12 600 Kč
Přibyl Lubomír
8 000 Kč
Jerie Karel
5 000 Kč
Kučerová Alena
20 000 Kč
Mrázová-Cagliero Šárka
17 000 Kč
Příhoda Stanislav
5 000 Kč
Císařovská Vendula
Císařovský Petr
Císařovský Tomáš
84
F inanční část
7 000 Kč
Hanzlová Alžběta
6 500 Kč
17 000 Kč
Harcuba Jiří
20 000 Kč
6 000 Kč
Hašková Eva
4 000 Kč
6 000 Kč
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Annual Report 2008
8 000 Kč
16 000 Kč
F inancial Section
85
8 Hodnoty darů výtvarníků a ostatních dárců
pro 9. aukci / Value of Artists’ and other
Donors’ Donations for the 9th Auction Show
8 Dary nefinanční povahy / Non-financial Gifts
Jméno
Agentura Ogilvy Group průběžně vytváří všechny tiskoviny,
výtvarné návrhy a veškeré materiály související s propagací Konta BARIÉRY i dalších projektů nadace: výroční zpráva,
veškeré tiskoviny, informační kampaň na podporu mimořádné
aukce Konta BARIÉRY a 9. aukčního salonu výtvarníků a s tím
související tisková inzerce, plakáty a letáky. Z dílny této agentury pochází také fundraisingová kampaň Konta BARIÉRY, navazující na historicky první mediální kampaň s klaunem, dále
pozvánky na všechny akce nadace a zajištění mediální prezentace projektů nadace. Neocenitelná je PR podpora od Ogilvy One.
Hodnota daru: 11 006 217 korun
DEFEND GROUP, a.s. / 3 zabezpečovací zařízení Defend Lock
pro vozy z projektu Fond Globus
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. / audit hospodaření za
symbolických 1 000 korun
Hodnota daru: 700 000 korun
Sklárny RÜCKL s.r.o. / dvě skleněné plastiky, které byly součástí sponzorského daru Ceny Josefa Vavrouška
Hodnota daru: 40 000 korun
Nadace VIZE 97 / sleva pronájmu „Pražské křižovatky“ pro předání Ceny Jaroslava Seiferta a sleva pronájmu pro
Večer Konta BARIÉRY
Hodnota daru: 240 000 korun
Mediální partneři na podporu celoročních pohlednic /
100+1, Právo, Učitelské noviny, Týdeník školství, Tv Revue,
Máma a já, Pestrý svět, Rytmus života, Týdeník televize,
Magazín Lidových novin, Magazín MF Dnes, Ona Dnes, Blesk,
AHA, Nedělní AHA, Rádio Čas, Frekvence 1, Pražské listy,
Metropolitan Brno, www.listypraha.cz, www.mamaaja.cz
Mediální sledovanost: 4 309 137 výtisků, 500 00 posluchačů
a diváků
Hodnota daru: 1 295 712 korun
Hodnota daru
Jméno
Hodnota daru
Jméno
Hodnota daru
Ptáček Petr
4 000 Kč
Šafránková Daniela
9 000 Kč
Vavrová Katarína
8 000 Kč
Purkrábková Hana
9 000 Kč
Šalamoun Jiří
5 000 Kč
Velčovský Josef
6 500 Kč
Radová Šárka
10 000 Kč
Ščigol Michail
65 000 Kč
Veselý Petr
5 000 Kč
Ranný Emanuel
14 000 Kč
Šebíková Eva
30 000 Kč
Vičar Jan
8 000 Kč
Richterová Hana
20 000 Kč
Šimorda Miroslav
50 000 Kč
Vítečková Kateřina
2 000 Kč
Richterová Marina
4 000 Kč
Šimotová Adriena
80 000 Kč
Vivot Lea
40 000 Kč
Rittstein Michael
40 000 Kč
Šípek Bořek
30 000 Kč
Róna Jaroslav
20 000 Kč
Škapík Štefan ml.
Roubíček René
25 000 Kč
Roučka Pavel
15 000 Kč
Rudová Alexandra
23 000 Kč
Šmaha Petr
Růtová Eva
8 000 Kč
Sakuma Eva
10 000 Kč
Samek Jiří
17 000 Kč
Štabla Kamil
Saraah Satin
10 000 Kč
Štědra Jaroslav
Sedláček Ondřej
30 000 Kč
Vlček Petr
15 000 Kč
Škapík Štefan st.
5 000 Kč
Vodseďálek Ivo
25 000 Kč
Šlachtová Eva
6 000 Kč
Voldřichová Blanka
25 000 Kč
21 000 Kč
Votruba Jiří
12 000 Kč
Šolc Jaroslav
17 500 Kč
Vožniaková Ivana
20 000 Kč
Špaňhel Jakub
14 000 Kč
Vyleťalová Olga
25 000 Kč
Vysušil Karel
12 000 Kč
Waageová Bohunka
12 000 Kč
32 000 Kč
3 000 Kč
18 000 Kč
Štefková-Hrušková Helena
30 000 Kč
Wagner Ladislav Maria
Sedláček Pavel
10 000 Kč
Štech Adam
20 000 Kč
Wagnerová Barbara Issa
Severová Jaroslava
10 000 Kč
Štenclová Jitka
22 000 Kč
Welberts Inga
30 000 Kč
8 000 Kč
Švankmajer Jan
5 000 Kč
Zábranský Vlastimil
80 000 Kč
10 000 Kč
Severová Zdeňka
3 000 Kč
Vlasáková Eva
7 000 Kč
3 500 Kč
Singer Milan
15 000 Kč
Švéda Jakub
24 000 Kč
Zálešák František
Sivko Pavel
7 000 Kč
Švéda Tomáš
20 000 Kč
Zálešák Martin
6 000 Kč
Sládek Antonín
8 000 Kč
Taberyová Marta
13 500 Kč
Zdeněk Jarek
5 000 Kč
5 000 Kč
Zeman Bořek
Sládek Karel
50 000 Kč
Sládek Petr
2 200 Kč
Tataro Věra
Táborská-Kabátová Zdena
40 000 Kč
Zemanová Alena
30 000 Kč
Sláma Miloš
4 000 Kč
Tefr Vilém
15 000 Kč
Zoubek Olbram
40 000 Kč
Slíva Jiří
5 000 Kč
Tesař Vladimír
6 000 Kč
Ženatá Kamila
30 000 Kč
Soukup Pavel
4 000 Kč
Tesařová Hana
6 000 Kč
Žertová Jiřina
70 000 Kč
Sozanský Jiří
10 000 Kč
Tichý Jiří
Srncová Emma
10 000 Kč
Titlová-Ylovsky Margita
10 000 Kč
Stodolová Klára
6 000 Kč
Tobola Jan
12 000 Kč
500 Kč
Střížek Antonín
21 500 Kč
Trčková Jitka
8 000 Kč
Stukbauer Luděk
27 000 Kč
Trčková Šárka
14 000 Kč
7 000 Kč
Trefilová Irena
25 000 Kč
Suchánek Vladimír
Sukdolák Pavel
Surůvka Jiří
Suška Čestmír
Svoboda Vladimír
Sýkora Ladislav
Sýkora Zdeněk
6 000 Kč
Trojan Henryk
6 000 Kč
40 000 Kč
Ulrich Jindřich
8 000 Kč
5 000 Kč
25 000 Kč
5 000 Kč
140 000 Kč
Uždilová Bedřiška
60 000 Kč
Vajce Josef
65 000 Kč
Válek Jaroslav
Válová Jitka
12 000 Kč
Váradiová Markéta
4 000 Kč
14 000 Kč
Varmuža Vratislav
3 000 Kč
5 000 Kč
Varvodičová Maria
90 000 Kč
Vašíček Aleš
45 000 Kč
Šafář Karel
86
F inanční část
15 000 Kč
REMA Systém, a.s. / 41 počítačů, 41 LCD monitorů, 32 MP3 přehrávačů, 30 reprosestav, 3 fototiskárny, 27 laserových tiskáren, 27 flashdisků, 7 bluetooth adaptérů, 10 vysílaček
Hodnota daru: 541 331 korun
ACTIVA spol. s r.o. / zajišťuje nadaci kancelářské potřeby.
Hodnota daru: 48 520, 33 korun
Igepa velkoobchod papírem spol. s r.o. / výhradní sponzor papíru pro tištění aukčních katalogů, letáků a plakátů jednak pro
mimořádnou aukci děl darovaných společností ČEZ, a.s. – 2.
část, dále pro 9. aukci Konta BARIÉRY a výroční zprávu nadace
Vinařství LAHOFER, a.s. / 378 lahví vína pro nadační akce: předání Ceny Toma Stopparda a Ceny Josefa Vavruška, vernisáž
výstavy 9. aukce Konta BARIÉRY a slavnostní večer v Divadle
Ungelt, kde jsme si připomněla 30. výročí založení Nadace
Charty 77 a předání Ceny Františka Kriegla
Hodnota daru: 47 580 korun
25 000 Kč
Šabóková Gizela
Reader´s Digest VÝBĚR s.r.o. / předtisková příprava a grafické
zpracování aukčního katalogu pro mimořádnou aukci děl darovaných společností ČEZ, a.s. – 2. část, dále aukčního a výstavního katalogu pro 9. aukci Konta BARIÉRY
Hodnota daru: 51 249 korun (mimořádná aukce)
Hodnota daru: 225 166 korun (9. aukce Konta BARIÉRY)
EMWAC Group s.r.o. / tvorba a správa internetových stránek nadace
3 000 Kč
Synecká Naďa
Šafáriková Markéta
6 000 Kč
Model Obaly a.s. / sponzor výroby 60 000 vánočních pohlednic Konta BARIÉRY, sponzor výroby 35 000 celoročních
pohlednic Konta BARIÉRY
Hodnota daru: 200 000 korun
Fiat ČR spol. s r.o. / 27,5 % sleva na zakoupení 3 vozů Fiat
Ducato z projektu Fond Globus
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Annual Report 2008
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. / 50% sleva na celoroční
pojištění 3 vozů z projektu Fond Globus
Architektonický ateliér Petr Keil, Praha / služby spojené s instalací výstavy děl jednak mimořádné aukce děl darovaných
společností ČEZ, a.s. – 2. část a dále výstavy pro 9. aukci
Konta BARIÉRY
Hodnota daru: 65 000 korun
Mediální partneři na podporu vánočních pohlednic /
100 + 1, E15, Učitelské noviny, Tv pohoda, Zdraví, Týdeník
školství, Právo, Pražské listy, Euro, Marketing a média, AHA,
Nedělní Blesk, AHA!Tv, Mladá fronta Plus, MF DNES, Tv magazín, Parlamentní listy
Mediální sledovanost: 2 611 966 výtisků
Hodnota daru: 1 251 290 korun
Mediální partneři na podporu nástěnných kalendářů pro
Sport bez bariér / Euro, Trend Marketing, Marketing a média,
Strategie, In Store marketing, FOR MEN, Učitelské noviny,
PHOTO LIFE, Deník Sport, Podnikatel, Blesk, mf PLUS, Právo,
METRO, Tv pohoda, Foto video
Mediální sledovanost:
1 585 781 výtisků
Hodnota daru: 2 169 799 korun
Mediální partneři na podporu stolních kalendářů / 100 + 1,
E15, Učitelské noviny, Zdraví, Marketing a média, Blesk, Blesk
Magazín, AHA!Tv, Ona Dnes
Mediální sledovanost: 2 715 100 výtisků
Hodnota daru: 1 117 088 korun
Bontonland, a.s. / sponzor přípravy a realizace reklamní kampaně na podporu prodeje celoroční pohlednice Konta BARIÉRY
Hodnota daru: 146 000 korun
LBBW Bank CZ a.s. / sponzor celostátní dětské výtvarné soutěže „Děti malují pro Konto BARIÉRY“, sponzor přípravy a výroby
stolních kalendářů Konta BARIÉRY a sponzor reklamní kampaně
na podporu jejich prodeje včetně vánočního direkt mailu
Hodnota daru: 235 000 korun
F inancial Section
87
8 Grantová pravidla NIF / NIF Grant Rules
Helma 365, s.r.o. / sponzor výroby 10 000 stolních kalendářů
Konta BARIÉRY a sponzor výroby 10 000 nástěnných kalendářů
pro Sport bez bariér včetně 1 500 kusů přenosných tašek
Hodnota daru: 294 305 korun
Tchibo Praha, spol. s r.o. / sponzor přípravy vánoční pohlednice a reklamní kampaně na podporu jejich prodeje
Hodnota daru: 198 000 korun
Výtvarník Antonín Sládek věnoval Kontu BARIÉRY návrh na celoroční pohlednici Přáníčko pro radost z každého dne.
Výtvarnice Ivana Kotýnková věnovala Kontu BARIÉRY návrh na
vánoční pohlednici Tichá noc.
Výtvarník Jiří Slíva věnoval Kontu BARIÉRY ilustraci použitou
pro PF MAFRA, a.s.
Výtvarník Zdeněk Miler věnoval Kontu BARIÉRY ilustraci s postavičkou Krtek pro pohlednici Konta BARIÉRY.
Hodnota daru: 100 860 korun
Výtvarník Emanuel Ranný daroval nadaci grafiku s názvem
Sonet o červencové noci na Vysočině pro laureáta Ceny
Jaroslava Seiferta.
GE Money Bank, a.s. věnovala vybavení bytu pro vozíčkářku
Terezu D. z Prahy v rámci pořadu TV PRIMA Jak se staví sen.
Hodnota daru: 300 000 korun
4SOFT L.L.C / 1000 studentských účtů vzdělávacího systému
elearningové výuky anglického jazyka Studypro pro klienty
projektu Počítače proti bariérám
Hodnota daru: 424 625 korun
iAudit International s.r.o. / služba měření návštěvnosti online
stránek www.bariery.cz
ŠKODA AUTO a.s. / zapůjčení osobního vozu Octavia Combi
České aerolinie a.s. / letenky pro šest dětských ukrajinských
pacientů s doprovodem, kteří byli ošetřeni na gama noži
v Nemocnici Na Homolce.
Zátiší Catering Group a.s. / 70% sleva na zajištění občerstvení
pro 400 hostů při předání Ceny Jaroslava Seiferta v Pražské
křižovatce
PERFECT CATERING s.r.o. / občerstvení pro Večer Konta
BARIÉRY a pro vernisáž 9. aukčního salónu
REALTISK, s.r.o. / sleva na tisk výroční zprávy za rok 2007
Hodnota daru: 100 000 korun
Reader´s Digest VÝBĚR s.r.o. / 34 počítačů, 43 CRT monitorů
Hodnota daru: 55 000 korun
88
F inanční část
Kooperativa pojišťovna, a.s. / výrazná sleva na pojištění děl
mimořádné aukce ČEZ, a.s. – 2. část a výtvarných děl 9. aukce
Konta BARIÉRY
PETROF, spol. s r.o. / bezplatná výpůjčka klavíru pro benefiční
koncert Lucie Bílé pro Konto BARIÉRY
Hodnota daru: 7 500 korun
MEYRA ČR s.r.o. / mechanický vozík Meyra SERVIS 3.600 darovaný občanskému sdružení SMÍŘENÍ
Hodnota daru: 8 380 korun
VECOM zdvihací zařízení s.r.o. / duralová rampa 200/120 cm
darovaná do sídla Sdružení přátel Konta BARIÉRY v Praze
Hodnota daru: 10 000 korun
Vladimír Stěhule / ozdravný pobyt pro paní Editu N. a jejího syna
Hodnota daru: 14 524 korun
LIGNUM H&J s.r.o. / kombinovaná skříň s nástavcem pro paní
Editu N. z Prahy
Hodnota daru: 11 186 korun
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 / myčka na nádobí pro nadaci
Hodnota daru: 14 843 korun
GOLF Usa of Prague Nila Investments s.r.o. / oblečení
Hodnota daru: 128 160 korun
BORGIS a.s. / mimořádná sleva na uveřejnění inzerátů projektů
Konta BARIÉRY, Konta MÍŠA, Stipendia BARIÉRY v deníku PRÁVO
MAFRA, a.s. / sleva na uveřejnění inzerátů projektů Konta
BARIÉRY, Konta MÍŠA, Stipendia BARIÉRY v denících Mladá
fronta DNES a Lidové noviny
Medica Healthworld a.s. /sleva na uveřejnění inzerátů projektu Konta MÍŠA
RWE Interní služby, s.r.o. / 21 počítačů, 13 CRT monitorů, 16
notebooků
Donath – Burson – Marsteller s.r.o. / 5 počítačů, 3 LCD monitory, notebook
Hodnota daru: 17 800 korun
Josef Veselý / notebook
Hodnota daru: 9 000 korun
Vilém Kopec / počítač, CRT monitor
Hodnota daru: 5 000 korun
Ježek software s.r.o. / upgrade programu Stereo-podvojné účetnictví
Hodnota daru: 4 141 korun
Nadace zveřejní tématické zaměření výběrového řízení a základní podmínky, které musí zájemce splňovat, aby se mohl do
řízení přihlásit. Přednost mají projekty přinášející nové přístupy a řešení, naopak běžné provozní náklady nejsou z výnosu
NIF hrazeny. V omezené míře, pouze při speciálně vyhlášeném
zadání výběrového řízení, lze poskytnout nadační příspěvky
na investice. V takovém případě je nutné doložit majetkoprávní
vztahy organizace k objektu, v němž se projekt uskutečňuje
a záruku vícezdrojového financování. Nezbytnou součástí žádosti je vyjádření představitelů obce, kraje, či dalších nezpochybnitelných garantů ke kvalitě projektu, jeho potřebnosti
a začlenění do struktury sociálních služeb v regionu působnosti.
Nadace poskytuje příspěvky občanským sdružením, účelovým
zařízením církví, obecně prospěšným společnostem, školám
a obcím na projekty, jejichž záměry jsou v souladu s posláním
a cíli nadace.
The Foundation will release thematic intent of the tender and
main conditions that an applicant must fulfill to be applied
for a tender. Projects of new approaches and resolutions are
preferred on the contrary the common operating costs are not
financed by earnings from NIF. Only if a tender assignment is
announced specially, the foundation‘s grants can be provided
for investments. In that case, it is essential to document relations referring to the rights of property of the organization to
object in which the project is realized and a warranty of multi
source funding.
A necessary part of an application is opinion of the town and
region representatives or other guarantees of the project quality, its necessity and integration to the social services‘ structure in the region of activity. The Foundation contributes for
projects, which are in compliance with foundation‘s function
and aim, of the civic associations, specialized equipments of
church, generally beneficial companies, schools and towns.
Zveřejnění zajišťují
–– internetové stránky nadace – www.bariery.cz
–– dva celostátní deníky – odborné časopisy
A release is provided by
Foundation‘s Internet pages – www.bariery.cz
t wo nationwide dailies – technical papers
Obecné podmínky pro účast ve výběrovém řízení
1. Přihláška
2. Podrobně zpracovaný projekt
3. Konkrétní žádost o podporu
4. Detailní rozpočet
5. Doporučení dvou nezávislých garantů
6. Kopie zakládací listiny, registrace organizace
a plný statut
7. Výpis z účetní uzávěrky za minulý rok
Veškeré dokumenty je třeba odevzdat v 9 kopiích.
Common conditions for a tender participation
1. Application
2. Elaborately prepared project
3. Concrete application for support
4. Detail budget
5. References of two independent guarantees
6. Copies of fundamental document, organization‘s registration and full statute
7. Abstract of the final accounts for previous year
All documents have to be submitted in 9 copies.
Hlavní kriteria hodnocení
1. Kvalita předkládaného projektu
2. Dosavadní činnost organizace
3. Odborné i finanční zázemí pro
uskutečnění projektu
4. Přínos pro danou oblast, region, začlenění do regionálního
rozvoje
Main evaluation criteria
1. Quality of submitted project
2. Present activity of organization
3. Professional and financial background for the project realization
4. Contribution for specific area, region, integration
to the regional development
O přidělení nadačních příspěvků rozhoduje Rada Konta
BARIÉRY ve dvoukolovém hodnocení nejpozději do konce dubna. O výsledcích jednání je každý účastník písemně informován do konce května. Se žadateli, kteří získají nadační podporu, je podepsána smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku,
která zajistí efektivní a hospodárné využití poskytnutých finančních prostředků a která respektuje požadavky stanovené
Fondem národního majetku. Smlouva ošetřuje přesné určení
konečného příjemce nadačního příspěvku a omezuje možnost
jakéhokoliv dalšího přerozdělování. Pokud nejsou dodržena
základní ustanovení, může Nadace od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení nadačního příspěvku. Příspěvky, které nebyly
využity do stanoveného termínu, získá další projekt podle bodového pořadí výběrového řízení.
The Barrier Account Council decides about the distribution of
found-ation’s contributions within the double-round evaluation
at latest by the end of April. Each participant is informed in writing about results of evaluation by the end of May. Applicants,
who acquired foundation‘s support, will sign the contract about
foundation‘s contribution providing that ensures effective and
economical utilization of provided financial means and which
respects requirements stated by National Property Fund. The
contract precisely determines a final receiver of foundation‘s
contribution and it limits the opportunity of any other redistributing. If main provisions are not met, the Foundation can avoid
a contract and reclaim its contribution. The contributions, not
utilized by the determined term, will be acquired according to
points‘ order of a tender by another project.
MEGAFLEX, spol. s r.o./ zhotovení pamětního razítka pro Cenu
Jaroslava Seiferta
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Annual Report 2008
F inancial Section
89
8 Zpráva auditora (NIF) / Auditor’s Report (NIF)
Zpráva auditora o nakládání s finančními prostředky převedenými
Fondem národního majetku na Nadaci Charty 77 a jejich výnosy
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, Česká republika
Tel.: +420 222 123 111, Fax: +420 222 123 100
Internet: www.kpmg.cz
Ověřili jsme nakládání s finančními prostředky
převedenými Fondem národního majetku na Nadaci
Charty 77 a jejich výnosy za období od 1. ledna 2008
do 31. prosince 2008. Za vedení účetnictví je odpovědná
správní rada nadace.
Audit jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými
standardy. Tyto standardy požadují, aby auditor naplánoval
a prováděl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že
nakládání s finančními prostředky převedenými z Fondu
národního majetku a jejich výnosy probíhalo v souladu
se smluvními podmínkami. Audit zahrnuje výběrovým
způsobem provedené ověření důkazních informací.
Domníváme se, že provedený audit poskytuje dostatečný
základ pro vyjádření výroku auditora.
Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok,
zda je nakládání s finančními prostředky a jejich výnosy
v souladu s podmínkami Smlouvy o převodu finančních
prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR z 15. schůze 8/7/99 k vládnímu
návrhu na rozdělení finančních prostředků získaných
prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond
v první etapě ze dne 20. prosince 1999 a dále v souladu se
Smlouvou 00066-2002-211-S-N-22 o převodu zbývajících
prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve
druhé etapě ze dne 25. února 2002 a jejími dodatky.
Podle našeho názoru Nadace Charty 77 k 31. prosinci 2008
ve všech významných ohledech nakládala s finančními
prostředky a jejich výnosy v souladu s podmínkami Smlouvy
o převodu finančních prostředků určených usnesením č. 413
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 15. schůze 8/7/99
k vládnímu návrhu na rozdělení finančních prostředků
získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční
fond v první etapě ze dne 20. prosince 1999 a dále v souladu
se Smlouvou 00066-2002-211-S-N-22 o převodu zbývajících
prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve druhé etapě ze
dne 25. února 2002 a jejími dodatky.
Zpráva auditora o nakládání s finančními prostředky
převedenými Fondem národního majetku na
Nadaci Charty 77 a jejich výnosy
V Praze, dne 18. května 2009
90
F inanční část
Příjmy a výnosy nadace
Příjmy nadace
Granty
Příspěvky drobných dárců
Příspěvky sponzorů
Výnosy NIF
Celkem
Výnosy nadace
Výnosy vkladů a depozit
Ostatní výnosy
Výnosy z finančních investic
Tržby za prodané zboží
Přijaté příspěvky
Kurzové zisky
Tržby z prodeje služeb
Celkem
Výnosy nadace - finanční transakce
Tržby z prodej cenných papírů
Zúčtování fondů
Celkem
Příjmy a výnosy nadace celkem
2008
0,00
28 006 529,00
21 484 205,00
515 579,00
50 006 313,00
2007
0,00
26 644 341,00
15 008 122,00
1 033 389,00
42 685 852,00
2008
1 189 536,00
9 254,00
866 951,00
1 322 194,00
395 910,00
1 170,00
4 990 812,00
8 775 827,00
2007
677 218,00
525 710,00
812 953,00
1 729 585,00
0,00
3 266 081,00
7 011 547,00
13 968 096,00
6 122 660,00
20 090 756,00
78 872 896,00
Nadační jmění zapsané v OR k 31. 12. 2008 činí 76 616 350 Kč.
Výdaje a náklady nadace
Náklady nadace
Výdaje na zajištění projektů
Režijní náklady
Ostatní náklady
Kurzové ztráty
Prodané cenné papíry
Odpisy
Celkem
2008
9 430 387,00
4 402 083,00
0,00
24 915,00
14 639 403,00
302 314,00
28 799 102,00
313 173,00
13 213 937,00
Výdaje nadace
Pořízený dlouhodobý majetek
Poskytnuté příspěvky
Celkem
2008
0,00
33 943 852,00
33 943 852,00
2007
44 678,00
33 954 158,00
33 998 836,00
2008
76 673,00
45 582,00
25 218,00
34 451,00
157 613,00
61 538,00
151 488,00
1 841 067,00
671 833,00
95 112,00
243 690,00
997 818,00
4 402 083,00
2007
553 105,00
39 660,00
12 212,00
31 294,00
161 046,00
80 700,00
143 273,00
1 677 208,00
570 109,00
89 825,00
160 420,00
1 361 615,00
4 880 467,00
Rozpis režijních nákladů
Spotřební materiál
Spotřeba energie
Opravy a údržba
Náklady na reprezentaci
Nájemné
Poštovné
Telefony
Mzdy
Odvody a pojištění
Sociální náklady
Bankovní poplatky
Ostatní náklady
Celkem
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Osvědčení číslo 71
Bent Walde-Jensen
Partner
8 Finanční hospodaření / Financial Economy
2007
7 997 005,00
4 880 467,00
1 440,00
21 852,00
V roce 2008 poměr správních nákladů vůči nadačnímu jmění zapsanému v obchodním rejstříku nepřekročil maximální poměr stanovený ve statutu nadace
v souladu se vztahujícími se právními předpisy. V roce 2008 činil tento poměr 5,75 %.
Ing. Otakar Hora, Csc.
Partner
Osvědčení číslo 1197
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Annual Report 2008
F inancial Section
91
8 Zpráva auditora / Auditor’s Report
Zpráva auditora pro správní radu Nadace Charty 77
Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech
a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto
standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli
tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace
obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež
jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, Česká republika
Tel.: +420 222 123 111, Fax: +420 222 123 100
Internet: www.kpmg.cz
významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou.
Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený
podklad pro vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční
zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše
uvedenou účetní závěrkou.
V Praze, dne 1. června 2009
Účetní závěrka
Na základě provedeného auditu jsme dne 18. května 2009
vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy,
zprávu následujícího znění:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace
Charty 77, tj. rozvahy k 31. prosinci 2008, výkazu zisku
a ztráty za rok 2008 a přílohy této účetní závěrky, včetně
popisu použitých významných účetních metod a ostatních
doplňujících údajů. Údaje o Nadaci Charty 77 jsou uvedeny
v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky
za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu
s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán
Nadace Charty 77. Součástí této odpovědnosti je navrhnout,
zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným
zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit
a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět přiměřené
účetní odhady.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu
výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se
zákonem o auditech a Mezinárodními auditorskými standardy
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České
republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat
etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje
významné nesprávnosti.
92
F inanční část
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů,
jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách
a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr
auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně
posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při
posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním
kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné
zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních
kontrol nadace je navrhnout vhodné auditorské postupy,
nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod,
přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením
i posouzení celkové vypovídající schopnosti účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Osvědčení číslo 71
Bent Walde-Jensen
Partner
Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech
významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv
a finanční situace Nadace Charty 77 k 31. prosinci 2008
a nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření za
rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy.“
Ing. Otakar Hora, Csc.
Partner
Osvědčení číslo 1197
Výroční zpráva
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou
účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný
statutární orgán nadace. Naší odpovědností je vydat na
základě provedeného ověření výrok o souladu výroční
zprávy s účetní závěrkou.
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Annual Report 2008
F inancial Section
93
8 Statutární orgány / Statutory Bodies
Členové Správní rady / Members of the Board of Trustees
František Janouch, předseda, fyzik, Stockholm
Gita Tučná, místopředsedkyně, ekonomka, Praha
Evžen Hart, místopředseda, manažer, Praha
Robert Bezděk, advokát, Praha
Martin Bojar, lékař, Praha
Jiří Fárek, ekonom, Praha
Petra Mašínová, manažerka, Praha
Anna Veverková, manažerka a novinářka, Praha
Členové Dozorčí rady / Members of the Supervisory Board
Jitka Pantůčková, předsedkyně, ekonomka, Praha
Jakub Dyba, ekonom, Praha (do října 2008)
Petr Šimčák, manažer Praha (od října 2008)
Jan Mühlfeit, manažer, Praha
Eva Ksiazczak, PR a marketing manager
[email protected]
Monika Pištěláková, marketing specialista
[email protected]
Kristina Jakubcová, redakce webových stránek
[email protected]
Dobrovolníci / Voluntaries
Zuzana Divišová, Zdena Potměšilová, Matyáš Borna, Šimon
Borna, Milan Flanderka, Veronika Loužecká, Matouš Smékal,
Filip Štětina, Antonín Troup, Matyáš Troup
Kancelář nadace / The office of the Foundation
Božena Jirků, výkonná ředitelka Nadace Charty 77,
ředitelka Konta BARIÉRY
[email protected]
8 Kontakty / Contacts
Sídlo nadace / Head office
Nadace Charty 77 / Charta 77 Foundation
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
IČO: 00417904
DIČ: CZ00417904
tel.: 224 230 216, 224 214 452, 224 225 092
fax: 224 213 647
e-mail: [email protected]
http://www.kontobariery.cz
Texty: Nadace Charty 77
Výroční zpráva byla vydána s pomocí partnerů:
Grafický návrh a sazba: Ogilvy CID, s.r.o.
Překlad: Agentura SPA s.r.o. (sleva 50 %)
Dodávka papíru: Igepa velkoobchod papírem spol. s r.o.
Tisk: KAVKA Print a.s.
Bankovní spojení / Bankers
Nadace Charty 77 / Charta 77 Foundation
ČSOB, Na Příkopě 14, Praha 1
Číslo účtu: 478436313/0300 (Kč)
189385441/0300 (EUR)
SWIFT: CEKO CZ PP PRA
Konto BARIÉRY / Barriers Account
Raiffeisenbank, Václavské nám. 43, Praha 1
Číslo účtu: 17111444/5500 (veřejná sbírka)
Česká spořitelna, Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Číslo účtu: 777777222/0800 (sponzorské dary)
Česká spořitelna, Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Číslo účtu: 555111222/0800 (adresné direct mailové zásilky)
Martin Kolouch, finanční poradce
Eva Flanderková, Konto BARIÉRY, Konto MÍŠA,
Fondy Konta BARIÉRY
[email protected]
Dárcovské SMS / Gifts SMS
Dárcovská SMS ve tvaru DMS KONTOBARIERY na tel. číslo 87777
Roční dárcovská SMS ve tvaru DMS ROK KONTOBARIERY
na tel. číslo 87777
Každý měsíc po dobu jednoho roku Vám bude automaticky
stažena 1 DMS v hodnotě 30 Kč.
Dagmar Babková, Konto BARIÉRY
[email protected]
Indira Bornová, Cena Toma Stopparda, Cena Jaroslava
Seiferta, Cena Františka Kriegla,
Cena Josefa Vavrouška, aukční salony výtvarníků
[email protected]
Počítače proti bariérám / PCs Against Barriers
Česká spořitelna, Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Číslo účtu: 666444222/0800
Blanka Loužecká, účetní
[email protected]
Sport bez bariér / Sport without Barriers
UniCredit Bank, Nám. Republiky 3a/2090, Praha 1
Číslo účtu: 66163005/2700
Věra Lošťáková, programově provozní pracovnice
[email protected]
Eva Hajdušková, Počítače proti bariérám
[email protected]
Dům čtyř múz / House of the Four Muses
Česká spořitelna, Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Číslo účtu: 55225522/0800 (veřejná sbírka)
Patrik Zalmay, Počítače proti bariérám
[email protected]
Tomáš Baumrt, Počítače proti bariérám
(od září 2008)
[email protected]
Patricie Jirků, Norské fondy (od září 2008)
[email protected]
94
F inanční část
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Annual Report 2008
F inancial Section
95
8 Poděkování sponzorům /
Sponsors Acknowlegement
Jiří Anderle
Variace na renesanční téma (Polaiolo), varianta
s kresbou 1/1, 2005, 65 x 48 cm, lept
Variations on a Renaissance theme (Polaiolo),
variation with drawing 1/1, 2005, 65 x 48 cm, etching
Michal Gabriel
Tři zvířata, 2005, 50 x 36 cm, litografie
Three animals, 2005, 50 x 36 cm, lithograph
96
F inanční část
Václav Kiml
Zahrádky, 1987, 21 x 18 cm, barevný lept
Gardens, 1987, 21 x 18 cm, color etching
Veronika Palečková
Malá násobilka, 2005, 80 x 90 cm, akryl na plátně
Multiplication table, 2005, 80 x 90 cm, acrylic on canvas
Pavel Sukdolák
Osudí, nedatováno, 72 x 54 cm, barevný lept
Wheel of fortune, undated, 72 x 54 cm, color etching
V ý r o č n í z p r áva 2 0 0 8
Milan Chabera
Ona a ty druhé, 2008, 80 x 80 cm, akryl a olej na plátně
She an the others, 2008, 80 x 80 cm, acrylic and oil on canvas
Zdeněk Sýkora
11 linií, 2008, 70 x 70 cm, serigrafie
11 lines, 2008, 70 x 70, serigraph
Stanislav Kolíbal
Dvě kružnice a trojúhelník, 2008, 63 x 61 cm, dřevo, tmel, železo
Two circler and a triangle, 2008, 63 x 61 cm, wood, putty, iron
F inanční část

Podobné dokumenty

Trhovosvinenské listy 7/16

Trhovosvinenské listy 7/16 schválila finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč pro Římsko-katolickou farnost Trhové Sviny na charitativní koncert v kostele Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů, konaného dne 17. 7. 2016 a 12. 8. ...

Více

supplementum - Vzdělávací kurzy pro lékaře

supplementum - Vzdělávací kurzy pro lékaře reakce včetně závažných systémových reakcí, ke kterým došlo Irsko. Registrační číslo: EU/1/06/346/001. Způsob do 1 hodiny po dokončení infuze. Riziko bylo nejvyšší úhrady a výdeje: Přípravek je váz...

Více

Den kurete vindaloo 2014

Den kurete vindaloo 2014 Důležité instrukce: Účast na eventu se platí předem na účet 1238322098/2310, do zprávy pro příjemce váš nick. Termín na platbu je 14 dní po přihlášení na event, nejpozději 8.5. V případě nezaplacen...

Více

Rešerše vybraných zdrojů k problematice dlouhodobé a komunitní

Rešerše vybraných zdrojů k problematice dlouhodobé a komunitní péčí. (podrobněji: European Association for Palliative Care, EAPC: The White Paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe: Reccomendations from the EAPC. Český překlad Sta...

Více

ZD_P8.2.A. PSZ DSPS ELI 1 - ELI – extreme light infrastructure

ZD_P8.2.A. PSZ DSPS ELI 1 - ELI – extreme light infrastructure A.4.4 Kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) ...........................................

Více

Mediakit divize Euro E15

Mediakit divize Euro E15 l gr trac- nities sc tail go placed lf si- my, th1 lt of a ng. CTlahiřera h či to on owth a s tes a po ká p id. st auism da th at b ods s Váner sing e4 7gr ale. “I oc azpr kč mar 7 ow abple oppo th...

Více

Zpravodaj AMD 2015/3 ve formátu PDF

Zpravodaj AMD 2015/3 ve formátu PDF postavení osob se zdravotním postižením v odměňování minimální mzdou.

Více