Ukazka skladnich karet zasob

Komentáře

Transkript

Ukazka skladnich karet zasob
8.5.2016
Didaktická analýza tematického celku Zásoby:
(vybraná témata z 2. koncentrického okruhu)
• Účtová třída 1 – Zásoby
• Zařazení do 2. koncentrického okruhu
• Obor vzdělání Obchodní akademie – 3. ročník
• V praxi se zpravidla 3. ročník tímto tematickým celkem
zahajuje.
Výchozí předpoklady z 1. koncentrického okruhu
• 1. koncentrický okruh (1.KO)= zpravidla 2. ročník oboru
vzdělání Obchodní akademie
• 1.KO = základy účetnictví téměř bez vazby na právní úpravu
• Tematický celek: Základy účtování
• Téma: Účtování materiálových zásob (nebo Účtování
materiálu)
1
8.5.2016
Výchozí předpoklady z 1. koncentrického okruhu
• Struktura učiva o účtování materiálu (1. KO):
– Zařazení materiálových zásob do majetku
(aktivum, oběžný majetek – vazba na rozvahu; proces
zásobování, vazba na předmět ekonomika)
– Členění zásob (důraz na materiál) – vazba na ekonomiku
– Účtování pořízení materiálu a jeho oceňování
(vstupní cena – pouze pořizovací cena + její složky, účet
Pořízení materiálu, DPH)
– Příjem materiálu a skladování (účet Materiál na skladě)
– Spotřeba materiálu (výdej) – pouze účtování do nákladů
Struktura obsahu učiva o zásobách ve 2. KO
• Charakteristika zásob (opakování z 1. KO)
• Oceňování zásob při pořízení
(všechny formy vstupní ceny ve vazbě na způsoby pořízení –
pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena)
• Oceňování při vyskladňování (práce se skladní kartou)
– Metoda FIFO
– Vážený aritmetický průměr (proměnlivý a periodický)
2
8.5.2016
Struktura obsahu učiva o zásobách ve 2. KO
• Účtování materiálu (způsobem A i B) – začínáme A
–
–
–
–
–
Pořízení materiálu (z tuzemska)
Pořízení materiálu ze zahraničí
Reklamace při dodávkách materiálu
Prodej materiálu
Oceňování zásob při inventarizaci (inventarizační rozdíly, opravné
položky)
– Materiál na cestě, nevyfakturované dodávky (uzávěrkové operace)
• Účtování zboží – způsob A – analogie k účtování materiálu
• Účtování zásob vlastní výroby
• Účtování zásob způsobem B (materiál, zboží, zásoby vl. výroby)
Metoda FIFO při oceňování vyskladnění zásob
Skladní karta - příklad
Název organizace
Švadlenka, s.r.o.
Číslo skladní karty 1
List č. 1
Skladní karta zásob
Číslo dodávky
Název: látky
Sklad
Účet 112 – Materiál na skladě
Datum
Doklad
Číslo
Obsah
zápisu
Množství - m
Příjem
Kč
Výdej
Zásoba
Příjem
Výdej
10
Zásoba
Cena/
MJ
1.1.2015 VÚD
zůstatek
300,--
30,--
5.1.
příjemka
příjem
25
35
875,--
1 175,--
35,--
6.1.
příjemka
příjem
50
85
1 450,--
2 625,--
29,--
8.1.
výdejka
výdej
300,--
2 325,--
(10x30)
10.1.
příjemka
příjem
2 485,--
32,--
11.1.
výdejka
výdej
1 890,--
595,--
(25x35,-- +
35x29,--)
10
5
75
80
60
20
160,--
3
8.5.2016
Metoda FIFO při oceňování vyskladnění zásob
Chyby, kterých je možné se dopustit:
Název organizace
Číslo skladní karty 1
List č. 1
Skladní karta zásob
Číslo
Název: látky
Sklad
Účet: 112 – Materiál na skladě
Datum
Doklad
Číslo
Obsah
zápisu
Množství - m
Příjem
Výdej
Kč
Zásoba
Příjem
Výdej
10
Zásoba
Cena/
MJ
1.1.2012 VÚD
Zůstatek
300,--
30,--
5.1.
příjemka
Příjem
25
35
875,--
1 175,--
35,--
6.1.
příjemka
Příjem
50
85
1 450,--
2 625,--
29,--
8.1.
výdejka
Výdej
2 325,--
30,--
10.1.
příjemka
Příjem
2 485,--
32,--
11.1.
výdejka
Výdej
595,--
(1890/60)
31,5,--
10
5
75
80
60
300,-160,--
20
1 890,--
Metoda FIFO – vyučovací metody
• Opakování předchozího učiva – formou křížovky, tajenkou bude
téma vyučovací hodiny nebo formou kvízu, soutěže
• Motivační rozhovor v úvodním vyložení učiva
• Metody expoziční uplatněné při výkladu látky
– Mluvená komunikace (popis, vysvětlování, příp. jednoduchá
diskuse)
• Při vysvětlování si látku rozdělit na menší části, shrnovat a
ověřovat pochopení učiva žáky
– Písemná komunikace (zápisy na tabuli, práce s učebnicí –
pracovními listy, zápisy do sešitu)
4
8.5.2016
Metoda FIFO – vyučovací metody
• Fixační metody
– Cvičení (samostatná práce žáků)
– Opakování (obměňovat znění otázek či zadání příkladů)
• Diagnostické metody (ústní a písemné zkoušení)
• Metody v rámci koncepce problémového vyučování
– Problémový výklad
– Problémové otázky (rozhovor)
– Aktivizující metody
Metoda FIFO – organizační formy
• frontální vyučování
• skupinové vyučování
• domácí práce žáků
5
8.5.2016
Vážený aritmetický průměr - rozbor
• Následuje po výkladu a procvičení metody FIFO
• Učitel si může dovolit při výkladu více žáky aktivizovat
(odvozování)
• Totéž platí pro vyplňování skladní karty (analogie k metodě FIFO s
určitou obměnou, na kterou učitel upozorní)
• Vážený aritmetický průměr proměnlivý a periodický
• Nejprve začneme váženým průměrem proměnlivým
Vážený aritmetický průměr - rozbor
Vážený aritmetický průměr proměnlivý
•
•
Průměrnou cenu počítáme po každém novém přírůstku zásob.
Vzorec:
(PZ materiálu na skladě + přírůstek materiálu na skladě v Kč) / (PZ
materiálu na skladě + přírůstek materiálu na skladě v MJ)
Vážený aritmetický průměr periodický
•
•
•
Průměrnou cenu pro ocenění výdeje počítáme jednou za určité období,
které nesmí být delší než 1 kalendářní měsíc.
Průměr se počítá k poslednímu dni v měsíci a použije se pro výdeje po
celý následující měsíc.
Vzorec:
(materiál na skladě na počátku období + přírůstek materiálu za
období v Kč) / (materiál na skladě na počátku období + přírůstek
materiálu na skladě za období v MJ)
6
8.5.2016
Vážený aritmetický průměr proměnlivý
Skladní karta (použít stejný příklad jako u metody
FIFO)
Název organizace
ŠVADLENKA, s.r.o.
Číslo skladní karty 1
List č. 1
Skladní karta zásob
Číslo
Název: látky
Sklad
Účet: 112 – Materiál na skladě
Datum
Doklad
Číslo
Obsah
zápisu
Množství - m
Příjem
Kč
Výdej
Zásoba
Příjem
Výdej
10
Zásoba
Cena/
MJ
1.1.2015 VÚD
Zůstatek
300,--
30,--
5.1.
příjemka
Příjem
25
35
875,--
1 175,--
35,--
6.1.
příjemka
Příjem
50
85
1 450,--
2 625,--
29,--
8.1.
výdejka
Výdej
309,--
2 316,--
30,90
10.1.
příjemka
Příjem
2 476,--
32,--
11.1.
výdejka
Výdej
1 857,--
619,--
30,95
10
75
60
20
5
80
160,--
Vážený aritmetický průměr – vyučovací metody
• Metodicky je možné postupovat jako u metody FIFO
• Po procvičení váženého aritmetického průměru je vhodné provést
srovnání obou metod (průměr x FIFO) pomocí kognitivních cílů
ekonomického vzdělávání (analýza, syntéza, použití)
•
Příklad ve formě problémové otázky
Zhodnoťte vliv metody FIFO a váženého aritmetického průměru na výsledek
hospodaření. Posuďte výhodnost metod s ohledem na výši výsledku.
•
•
FIFO: KZ materiálu = 595,-VAP: KZ materiálu = 619,--
Spotřeba materiálu (náklad) = 1 890,-Spotřeba materiálu (náklad) = 1 857,--
7
8.5.2016
Evidence materiálu způsobem B
• Zařazení učiva: Následuje po probrání a procvičení účtování
zásob způsobem A (materiál, zboží, zásoby vlastní výroby) s
kompletní účetní problematikou.
• Vztahuje se opět k materiálu, zboží a zásobám vlastní výroby.
• Struktura:
–
–
–
–
–
Zásady evidence zásob způsobem B (2 uzávěrkové operace!)
Pořízení zásob (tuzemsko, zahraničí)
Prodej
Materiál na cestě, nevyfakturované dodávky
Inventarizační rozdíly
Evidence materiálu způsobem B – metody, formy
• Metody v rámci opakování učiva
• Expoziční metody (mluvená a psaná komunikace)
– v rámci vysvětlování schémata účtování (tvořit v postupných krocích,
slepá schémata či pro opakování v závěru hodiny)
– rozhovor, diskuse
– práce s učebnicí, právními předpisy,
• Fixační a aplikační metody
• Diagnostické metody
• Aktivizující metody
• Organizační formy:
–
–
–
–
Frontální vyučování
Skupinové vyučování
Domácí příprava žáků
Projektové vyučování
8

Podobné dokumenty

III.2 2.15

III.2 2.15 trvá 2 dny a pojistná zásoba je stanovena na 1 den. Maximální zásoba činí 1 800 skel. Aktuální zásoba skel je 500. Vypočítej : a) minimální zásobu

Více

NÁZEV/TÉMA: Opakování učiva – zásoby, aplikace metody FIFO

NÁZEV/TÉMA: Opakování učiva – zásoby, aplikace metody FIFO Účetní jednotka se může samostatně a svobodně rozhodnout pro ten způsob oceňování materiálu při výdeji, který považuje za nejefektivnější ve svých podmínkách. Zvolený způsob ocenění musí být stanov...

Více

příklady na vážený aritmetický průměr užití k určení průměrné

příklady na vážený aritmetický průměr užití k určení průměrné druhu buď metodu FIFO (zboží dodané první do skladu se musí první vyskladnit), anebo metodu V souladu se zákonem o účetnictví lze v jedné účetní jednotce použít k oceňování zásob stejného váženého ...

Více

Rozvaha,úcetnízápisy,úcetníknihy

Rozvaha,úcetnízápisy,úcetníknihy r b. evidence majetku, který nemáme ve vlastnictví r c. podrobnejší evidence aktiv, pasiv, nákladu, výnosu 5. Jaký je vztah mezi aktivy a pasivy? r a. a) aktiva jsou menší než pasiva r

Více

doplňování zboží go guide

doplňování zboží go guide Co je to doplňování zboží? Doplňování zboží je proces doplňování zboží prodaného na prodejně, který musí být proveden v určitém období. Tím zajistíte, že zákazníci budou mít k dispozici všechny vel...

Více

STOW ATLAS®

STOW ATLAS® 3/ Koncovka vyrovnávací paměti 4/ Kryt baterie s madly 5/ Protiskluzová vrstva

Více

eMC line 1 kV (ifsi)

eMC line 1 kV (ifsi) have aluminium tape with drain wire. Cross-sections ≥4 mm2 have copperfoil with overlap and concentric screen of copper wires 5. Outer sheath: halogen-free polymer

Více

třída N2.A, Podnikání - Střední škola managementu a služeb s.r.o.

třída N2.A, Podnikání - Střední škola managementu a služeb s.r.o. Majetková struktura podniku. Daňová evidence. Odpisování dlouhodobého majetku. Metodika vedení účetnictví. Kapitálová struktura podniku. Výpočet čisté mzdy a zaúčtování mezd. Zásobovací činnost pod...

Více