Návod k obsluze

Komentáře

Transkript

Návod k obsluze
MOBILNÍ KLIMATIZACE
MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA
MOBIL KLÍMABERENDEZÉS
PRENOSNA KLIMATSKA NAPRAVA
GZ-1200
CZ
SK
PL
H
SI
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
!"#$%&
'(#!)
1
Obsah
Úvod......................................................................................................................................3
........................................................................................................................3
..........................................................................................................3
))83=3..................................................................................................................4
..................................................................................................................................5
?"#'@'#(= ..................................................................................................................7
Ochrana ................................................................................................................................8
...........................................................................................................................8
Q(U ..................................................................................................................................9
!" ..............................................................................................................................9
(:4%[email protected])#9%Y........................................................................................10
Instalace .............................................................................................................................12
#"$ ...................................................................................................................12
%&$ .......................................................................................................................12
'(")"..............................................................................................13
[%3 ...........................................................................................................................14
#334(5 .......................................................................................................15
3X9)%35 .........................................................................................................17
*+
,./
34%33556
7'83'59):4
2
Úvod
*"&"+
$*,
)-
+
#)"*/0##$)""*
"/
4"6"#
")"+6"7+
)
+
(
*/:(+##
+&;</
=
)6#
">"$))
#/?*"&*""
"/""*&
*+
$#
))"/
#3")3]3
@/ ?$)&")
#"&(
#/"
(&
"&)"+"&)
#/
A/ %"&"
&B$
#")")#/
C/ %"$)&#"*#
&#&(
"/"&&+&
"
*"*
+"&
#/"&$#+"&&*(+)*
+
/
?Y#3U93!)3=4)55
VAROVÁNÍ:
D
"+("*#"+"&
"*7
@/ #&"*
"C/
A/ EB"&/
C/ E"&/
F/ E"&"/
G/ #>"*&/
H/ #
&$"/
I/ =#""J**K(6(+(
)+()"$+"&")
"
"#"*"&&)/
E*)
#/
L/ 0
))#
=
+#**(
M/N
"O""
#"+"&&&**
*"")()"/%>
)#"&
"+*#&/&
")
#/
3
X#3(!3)83(
1
2
'#"(4)3#
5
*@)(39X'!(X
84%="#
3
?"#'@'#(=
(#)83"_34
*)'!(X'@)4
+3("4'@)4'
4
*@)4'!(X'"X(3
%"4'@)4'
Pohled zezadu
6
7
8
9
"!3'%"'(3!"#(:':_4X'!X#3(((4X%(3#`
''_3X)83=3%[email protected]%4:(#[email protected]`
4
'#"(4)3#
=
"&
/
X
0O
0
<
=
)"6O
P
=
))"
=)
=
="
=)
"
=0
=($
Q
=Q
+#+
)
"
RN"(+S)+
?
G
#X'#"(4X)3#
T N"(+)+
/
f` ):3)83=
K #&
"+#&"/
K0*,X-+#/
U""&""/
g` *#)'!4X3U%
=, -(
"&#7
i` '343)#5
=")"@[email protected])@VS/4",W-,X-$
"@VS/U&#G""""
/
j` '345X#'3#"
=, -")
"#7
m` X'43U%
*(",X-"(O
##/
5
!"%q
)=U(9X3U%
T R ;
@/ D +#6"O"&"")"
.
A/ D&≥AFVS+#"
.
C/ "&ZAFVS+#"
.
T R 7
@/ [#(
*))"/
A/ D#(
L"
)+*"H"
)/
C/ 0#")
/
T R 7
@/ "&$$
+"/
A/ D&$
+)
"&
*)/
T R 7
@/ [#(
*)#(
*/
A/ E
(/
T \" JK
@/ "&#"+",]-N")"/
A/ D&#)"+",]-N")
"/
C/ ])"@)AF)/=)"JKJK
")@)*("/
T \"
@/ 0* " +#""##(
"")/E
&)*([email protected]"
)
)/$)
)#/
!"%q
[##
6"*+&##&
"+)#""$*)"/D#+"
&"&+"*/J=+
"&#", -K/
6
@
A
C
F
G
H
I
L
#=4X: ""#/
#=4
7)/
#=4'347"/
#=4
=
#=4
#=4
7"*")"+")
"/
7"*)
"#7
7
+#+
)
"
7""")""/
7"$"
.
G#334
w *#U3434
?"B/
&
"
"/
@/ #&*
"/
A/ ?"
""/
C/%"B/
7
!"%5q
@K/D(
(^",W-#&O
"
,X-
/
AK/E"&*(/
CK/""
($""+
&/
FK/N
O""#+
&"&
(/
D
*"&
(
#&O
"/
(
G#*
#&O
"
#/
Ochrana
'!4)(%45
!!
!
"
S)
)
?#*&$&#_FCVS
&
&@GVS
&
&@GVS
#
!
CHLAZENÍ %&'(%)*+
,
#
-..
/012!
"
x3X5
X9!84!343'3'"#3(44X)84)(3X`
T R
#"##**""C"/
"&
"#
#+
)"+""
]N0?N]%NEM=`]N0?N]?aEM=`.
(()(4'(5
0
"*7#"&"&/D
&
*
/")
))>*+
")
"JFK"&#""$*/&
&+
#*#)+
)*
""$*)"""b/"$*
"&
"+#*"#/"#
+"$*"+"$*)""$*
/
8
3
Q(U)83=3
&
&/
#&
&*
#/
""&
*7
%#&
")(/
M#")"
*""*"/
"&""F;VS+
"&#
$*/
Q(U]#
?")(&"#*@;;
)
)"/
"&")"
*"
"*"/
E&##
&")(/
#
E"&*
&
&$/
?**"&")(
/
"&$*+
"&
"
/$*&&
"$*+
"&/
E##&"/
R
(
"/
4,
#
!-2
!
,,. "
Q(U))U4
f` (3(33)83=(3#_4()U4'y'5"X:3)%"43("4!"
'5)_:4X''5)_:4'3_39'(5`
g` 3X3)83=')'!)!3'3#"3%)()Y#(3:X3%#3=4X(3)
'5_34'8)83=3!":4':)#44`
i` +)83=!'3()3!"=(3#39!"'5y)'5(3333!("#'9X
'#(=3)83=)"':#(:3`
j` *5=:3'!(X'@]#{33!):%4`
m` ()3'!(X'9X(3)"':3X'33y)8353'!(X'9'5`
9
%, E
"&#"#
"+"&"
"+"
/
<
#
E6"O"&
T ?"&
&/
T &C""&+)#
"#/
T E&"
)c
T 4#&
/
\"O"&"
T "&
*+
""/
T ?("")"&
#
"/B
#
"/
d*)
T ##/
T "&"&
*#+&)#
/
T %$*(")(+*&&/
T d((""")"/
T #$
/
?
*)#b
T ##*"b""/
T N
+#(
/
E*)
" T ?
)*
""$*/
,F-
T "+"&)
)/
10
%, #
"+"&#&
*7
84=5
|3_34
%#"/
Závada
?(7
@/E#&e
A/?
"e
C/?
&/
@/#&e
A/?*B
&
""e
C/?*B&"J7
C/@GNQAG;?NSK/
%#"/
]"
/
R"&&
""$*/
?"S[UN%E`#
)/
@/=&$
e
A/%#&")
"/
@/4
+#
""&+"
"$$
e
A/%#"
"&"
)"/
?"=E`)#&/
@/?#&$$
e
A/
e
C/)""
")"/
4
&+#
""&+"
"$
)
""")"/
U&^
,A-
?(/
?*B/
U&^
,C-
?(&("/
?*B(/
U&^
,F-
?
"
/
?"b"/
U&^
,G-
?(&
"/
?*B(/
11
5
84#_3'4#
4
"(""")"
N
f
(
'#33#3)_4)!
T ?+#6")/
T )
(""")"&(#
&*H;/
T M*&"))("")"*#/
T R
)*")")+(+#+6")
"/
T ?(""")"(
)"#"&"#
"/
12
#3'@)4X(3()9
#&#"(""")""/
@/ R
)*")"")"/
A/ E$""&"#""/
C/ #&#"""#/
13
56
G"=4[%3
?("&
""""O"&+
"@"+&
&#""/
"(
*""#"/#*
")*
O
"J"K/%
")"&7
X d*#
X E
"+#/##+")#"$
X #"*+$
:
X $
"+#/#&)
X ]
**
#
G 7)!:4
T %#&*@=?
+
O""$/
TE"&##"""
#+
)"/
TE
*&#*)#CGV&&&)"/
T %#()GV/
T %#6"O"&6*&"())J=)K/
T #"*#*&&"/
T D$*"&)
"$*J#/+)K+
$
+
$)"/
T #
"&
&#/
T ##*#*&&"/
T #)#&/
T d*"&/
T #$*>"&
"
"/
14
5
-
@/ ?N"
d*"$
"@/
N
A/ ?*
"
A
N)"
($/
B
/A
/@
F/ R
)*"
#"$
"F/
C/ '"&("
")"
#"$"
"C/
/C
/F
15
/G
/H
G/ #+)
"#"$/
H/ '"&"+"
#"$+
#*"$
"
H#/
/G
/L
L/ ")("#&
/
/I
I/ '"&"+"
#"$
"
7.
/@;
/h
h/ "#"$
"h/
16
@;/D
"/
7
<
D)Jd"Q)KQJkK
D)
JQ)K
#)Q"
&")"J3Q)K
4*Q6J?Q[K
["JdJNKK
4(*O>JRK
O
)
JOSK2
EER#
]
)JOK
R*
4JK
dJK
$:):
S)
"(J2K
&
j%[email protected];;
@A;;;d"Q)QCG;;k
@+hQ)
@C;;kQG+LN
CG;3Q)
AA;XAF;?lQG;[
LN0nGGdJNK
LkN0nHGdJNK
A+H
[email protected];;
N
CAO
CLH:Ch;:L;H
FHH:FHA:LGL
[email protected];N
A;2
C/@GNAG;?qG:UA;
17
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po
předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a
čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve
výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo
úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen
výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka
se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.
Záruka se nevztahuje
-
jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
nesprávně používán, skladován nebo přenášen.
na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápňování kávovarů,
žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní
náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
závada byla způsobena vnějšími a živelními podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být
zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.
Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef
ČERTES spol. s r.o.
Donínská 83
463 34 Hrádek nad Nisou
Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.
Tel./fax 482718718 - náhradní díly
Mobil: 721018073, 731521116, 608719174
Pracovní doba 8 - 16,30
www: certes.info, e-mail: [email protected]
Záruční list
Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.
Odesílatel: ..........................................................................................................................................
Příjmení/jméno: ...................................................................................................................................
Stát/PSČ/obec/ulice: ...........................................................................................................................
Telefonní číslo: ....................................................................................................................................
Číslo/označení (zbožní) položky: ........................................................................................................
Datum/místo prodeje: ..........................................................................................................................
Popis závady: ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Datum/podpis: .....................................................................................................................................
Záruka se nevztahuje.
Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.
Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.
1
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od
místních úřadů nebo od svého prodejce.
Dovozce:
PRIVEST s.r.o.
Na Zlatnici 301/2
)F+0]@FI;;
www: www.privest.cz
Email: [email protected]
Telefon: (+420) 241 410 819
Obsah
Úvod......................................................................................................................................3
$
.......................................................................................................................3
­ .........................................................................................................3
))3=..................................................................................................................4
..................................................................................................................................5
?'@'#"(= .................................................................................................................7
Ochrana ................................................................................................................................8
...................................................................................................................8
Q(U ..................................................................................................................................9
!" ..............................................................................................................................9
("33%[email protected])#9%'....................................................................................10
_#" ............................................................................................................................12
"$$
.................................................................................................................12
%®&$""...................................................................................................................12
'$
("&) ...........................................................................................13
[%"3 ..........................................................................................................................14
_#"33$)'5 ...............................................................................................15
3X9)%33 .........................................................................................................17
2
Úvod
¯"&+>>
"+
>
$&,
)-
+
)"/0&b
$)"
"b®>/
4"6"(")"+)"(6"7
+
)+
(
"/:((+(+&
;</
=
>)6
"b>"
$))
/?"&®>­""
"/NB"
b+
$
>®&
/
#3"_)3]"
@/ ?$&")b
(")$b(
/N
(&>"&>)$"+"&)
/
A/ 0"&"
&
B$")$
"")")/
C/ %­"$&&)&"
&
&(
&
"/N+&
"
"
+"&
/
N&$((
+")b(+()
+
"/
?Ž#3U93!)3=9)55
VAROVANIE:
E"+)"(>"
+
&
"7
@/ &"&&
"C/
A/ EB"&/
C/ E"&/
F/ E"&
/
G/ >"
"&/
H/ $
&°$""/
I/ =&"("J
K(6(+(
)b+()>+>)®
"
""")
b/E®b)b/
L/ 0
))
=
+b((
&!/N
"O""®"
&
"+"&)
±")()"/%>)
"&"
"+&"/&
"
")/
3
X()3(
1
2
'#"(4)3#
5
*@)(39X'!(X
4%="#
3
?'@'#"(=
(#)3"_3
*)'!(X'@)4
+3("5'@)@'
4
*@)"'!(X'"X(
%"5'@)@'
X(!!(
6
7
8
9
"!'%"'(33!"#(3'_3X'!X(_((9X%(3#`
''"_X)3=%ŽU35%33(#[email protected]`
4
'#"(4)3#
=
b"&
&
/
X
0O
0
<
=
)"6O
P
=
))"
=)
=
=®"
=®()
=0
=($
Q
=
Q
+
+
()b
RN"(+S)+
?
G
#X'#"(3X)3#
T N"(+)+
/
f` )3)3=
K &&
"+/
K0,X-+/
U""&"/
g` *)3'"(!'9X3U%
=, -®("&>7
i` '333)#5
="&b)"@[email protected])@VS/4(,W-
,X-($"@VS/U&G>®>"
"/
j` '[email protected]#'3#"
=, -®>()b
$7
m` X'@3U%
±(,X-"(O
b/
5
!"%q
4)=U(9X3U%
T R ;
@/ D° +>((6"O"&"()"
.
A/ D°&≥AFVS+"
C/ N&ZAFVS+"
.
.
T R 7
@/ [((
"&&()()b&"b/
A/ D((
L>)+±b"H>)/
C/ 0"$()
/
T R 7
@/ N&$$
+"/
A/ D°&$
+)(
"&
­&()/
T R 7
@/ [((
"&&()((
"&>/
A/ E
/
T \" JK
@/ N&
+,]-N")"/
A/ D°&)+,]-N")
"/
C/ ]&b)"@)AF)/=)JK
"JK")@)(/
T \"
@/ 0 +">((
""()b/E
&&)([email protected])
)
)/$))
)/
!"%q
[
6""±+°&
"&
+)
­"b"
)"/D°
+"b+&"±bb
(
/J=&+&, -K/
6
8
@
A
C
F
G
H
I
L
#=(#X: ""/
#=(#
7&b)b/
#=(#"'37&"b/
#=(#
=
#=(#
#=(#
7>(")"+")
/
7>(()
7
7+
+
()b
7>"")""/
7"$"
.
8
G_#"94
w *#U3394
?"B/
&
"
"/
@/ (>
"/
A/ ?""
""/
C/%"B/
7
!"%5q
@K/D(
(^"b" &O
"
,W-,X-®
/
AK/E"&(/
CK/N"®(
)$"b+
/
FK/N
O""+
"&
­/
E
"&®(
&O
"/®(
­
b
"
G&O
"
/
Ochrana
3'"(!'9)(%35
.
9
: !
!::
"
S)
)
?>
&$&_FCVS
'
&@GVS
'
&@GVS
;#
!
CHLADENIE %&'(%;*5<
:#
-../012!9
:"
xX5
X9!(33'3'#3($X)4)(X`
T R$""
C>/
N&
"$+
­)"+"±bb
]N0?N]%NEM='N]N0?N]?aEM='N.
(()('3'(5
²
"7"&"&>/D
&
/N)))>>B+
)
JFK"&""/&
&+
)+)
">$b)"""b/
"$"&
"+"b/N
+&>$bb"+­$b&>$b")"
>$b&/
8
3
Q(U)3=
Q(U]#
&
&/
?")(&"b
@;;)
)
/
&
&
/
""&7
%")(
/
M")"
±"""/
">"F;VS+
&®
(/
"")>
±>""/
E&­
")(
/
b
E"&)
&$/
?±b$"&")(
/
N&®+"
"&
/)"$
+
$"&/
E&"/
R)"
(
>/
4
!!
2
!
.
"
Q(U))U4
f` 3(33)3=(#X_4=)U4'y'5X3)%"3("!"'5)$_3X
')3'5)33'(5`
g` 3X3)3=')3'"(!3#3'3#"%%%"#3)#()=#3=9X()3
'5_33'$)3=)3!"33'5)#34`
i` +)3=!'3()3!"=(3#33!"'5y)%'53393!('9X
'#"(=)3=)"'3#(3`
j` *5=3'!(X'@]#3#U3X)‘%3`
m` ()3'!(X'9X(3)"'3XX'3y)353'!(X'9'5`
9
%
E"&>"b")"+"&$">+­
"b/
<
E6"O"&
T ?"
/
T &C>$"&+)­
b"/
T E>®)
c
T 4&
/
\"O"&
T N&
+
­b>"/
T ?("")"&(
"/
B
"/
"&)
T /
T N&
"+)
/
T %(")(+)/
T d((""")"/
T ?®
/
?B
T "b>"/
T N
"+(
/
E"&)
,F-
T ?)
""/
T N+"&)
)/
10
%
"+"&&7
4=5
3_3
%"/
Porucha
?(&7
@/E&&e
A/S)
"e
C/?
/
@/&e
A/?B
&
""e
C/?B"J7
C/@GNQAG;?NSK/
%"
/
]"
)"
/
R$"&&
""/
?S[UNE'N
)/
@/=&$
e
A/%&)
""/
@/4>
+
"
"&+"
$$
e
A/%"
"&"
)""/
?"D!RE'N)&/
@/?>
&$$
e
A/e
C/)""
")"/
4>
&+
"
"&+"
$
°
)""
")"/
U&^")
,A-
S)(
/
?B
/
U&^")
,C-
S)(&(/
?B)(/
U&^")
,F-
?
"
/
?"b"/
U&^")
,G-
S)(&
/
?B)(/
11
5.
4#_3'_#"
4
"(""")"
N
f
®(
'3#3)_)!4
T ?®+6>)/
T )&b(""")"(
&&H;/
T M&")&)("")"&/
T R)")>)"+®(++6>)"
/
T ?(""")">b)"""
"/
12
_#"'@)3X(3()9
&"(""")"""/
@/ R)")""))/
A/ E""&"""/
C/ &""""/
13
56
G"=9[%"3
?("&
"">O"&&+
""@+
""
&""®/
"­"b
""/
"&
)O
>J
">K/%
"b)"&7
X d
X E
"+/b+")"$
X "&+$­:(
X $­
"+/&)&&
$
"
X ]
G 7)!33
T %&&@=?
+
O""$"/
TE"&"""+
6")"/
TE
B&CGV)&)/
T %()GV/
T %6"O"&6&$"()
)J°=)$
K/
T ")&"/
T E"&)>$b
J/+)K+
$"+
$")"/
T $
"
""+&
&/
T )&"/
T ")
"/
T d""&/
T >"&
"&
"/
14
5.
#=-
@/ ?N"
d$®
@/
N
A/ ?®
A­b
N)"®
($/
d
/A
/@
F/ R)>"
"$
®
F/
C/ '$"&("
")"
"$>"
®
C/
/C
/F
15
/G
/H
G/ +)$b
""$/
H/ '$"&"+>"
"$+
$
®
H
>/
/G
/L
L/ ")("&"
/
/I
I/ '$"&"+>"
"$
®
I/
/@;
/h
h/ ""$
$®
h/
16
@;/D
>"/
7
<
D)Jd"Q)KQJkK
D)JQ)K
)Q>
&")"J3Q)K
<±Q6J?Q[K
["bJdJNKK
<(O&>JRK
O
)®JOSK2
EER
]
)bJOK
R
4JK
dJK
$:):
S)
"®(J2K
j%[email protected];;
@A;;;d"Q)QCG;;k
@+hQ)
@C;;kQG+LN
CG;3Q)
AA;XAF;?lQG;[
LN0nGGdJNK
LkN0nHGdJNK
A+H
2100
N
CAO
CLH:Ch;:L;H
FHH:FHA:LGL
[email protected];N
A;2
C/@GNAG;?qG:UA;
17
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po
predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja
a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu
porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za
poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na
obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak
je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa
znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremíkové a halogénové trubice.
Záruka sa nevzťahuje na
-
akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odvápňovanie kávovarov,
žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné
náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhe.
Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť
zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.
Zodpovedný zástupca za servis pre SR
ČERTES SK, s.r.o.
Pažite č. 42
010 09 Žilina
tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173
mobil: +421 905 259213
+421 907 241912
Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00
e-mail: [email protected]
[email protected]
Záručný list
Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.
Odosielateľ: .......................................................................................................................................
Priezvisko/meno: ................................................................................................................................
Štát/PSČ/obec/ulica: ..........................................................................................................................
Telefónne číslo: ..................................................................................................................................
Číslo/označenie (tovaru) položky: ......................................................................................................
Dátum/miesto predaja: .......................................................................................................................
Popis poruchy: ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Dátum/podpis: .....................................................................................................................................
Záruka sa nevzťahuje.
Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.
Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.
1
Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)
Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom
úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.
Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
Dovozca:
PRIVEST s.r.o.
Na Zlatnici 301/2
)F+0]@FI;;
www: www.privest.cz
Email: [email protected]
Telefon: (+420) 241 410 819
>
?
“”) ....................................................................................................................................3
0&///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////3
k¹P^Pº»P/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////3
)!•(!3 ...................................................................................................................4
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////5
#!(#33– ..................................................................................................7
x3!3!)3!3— .........................................................................................................8
k"/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////8
3– .......................................................................................................................9
DP&»"////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////9
!–•!5–3)#3%&– ..............................................................................................10
Instalacja ............................................................................................................................12
N&/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////12
k^&&&///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////12
'&"P"P&//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////13
[%3 ..........................................................................................................................14
#!3–33 ..........................................................................................15
3X9)%33 .........................................................................................................17
2
@B
¼"&P^&O½O+^P==P&&6
P"+P"PP"P"/Mº¹¾
X"ºOP&PºO"""/
D&"ºP6"&X6"&¼&+P¹+¹O
POP/%P¼½+P^¿P+
P;</E&"&¿"OPP½P6&"¹P&ºP¿½Pº¿"O¼
P&¼PO"º/¼¹½P¼¾"&&¿"
"/k¿½P¿"OPPº¼"º¿"O/
+)35]3#35!
@/ k¿ºP¿¾PO)&P)^P
P¾PPPO/k&½¹)
"&¹P^¾¼PPO/
A/ &º¼¿"O¹P¾¼¿ºPº¾
P/
C/ k"P»P)P"º"P^
&º¿ºOO/kPºP½P¿½PO"
OO¹P^¾¼PPO/k"O
P"&ºO¹¾"+)P"")
P&)/
“˜3–!&–(5!•33!)3!3—–
+™q
k"&¹"+¹º"¹»PP"¿"O&O
"º¹O¾¹)P^P7
@/
A/
C/
F/
G/
H/
I/
Mº¹¿º¾"OOOC/
E""P&""&ºO/
E"¹P&^P//
E"¹P&¿"¹/
¼½P&)¹P¿º¾"º¿º¾&/
k"&"º¹P^¾¼&//
E&"º&¿"OPJP¿º¾K
O)½))+)"¿P)"PO
½PP+)+¹ºP&º&)»P/
E¹P¾+P¿¼"º/
L/ k¿½P"&"¹O"º/
E&+¹"º¹¾PPPP¿
P¿M/k""¼¹POOPO
P¿P"½PP^PPOPºP&º^P
¹¾"º"/k""&"º¹¾
"¿"OO""P&^^P"P^¾¼""¹+
O"º¿"/%P&P¿½Pº"&¼"¹O"º/
3
%!F!
“(!)!(
1
2
3##5
5
“5š3!%3)–3!
(5
3
#!(#33–
7X–5()!3!3
“#)–3!)–
“&5–&)–5
4
“•˜–5#–5)–3!
3–5–&)–5
“(!5
6
7
8
9
5–3!3()–(•–(–!3–”!3%%(3#((–3`!
#3!•(!3%˜3”3&˜›`
4
%!F!
3##5
k&&P¿½P¿"O½O/
X
0O
0
<
=
)"6O
P
"
"P
P¹
O
"&ºO
P""
P"
¼½P
"0
P¹P½
OQ"
¹P½
OQ"
E+½+
P¼½¾P
="+S)¿+
k
G
)3##3
T ="+)¿+P/
f` “•!!•(!33
K Mº¿º"OOO+"¿&O¿ÀP¼P/
K E½&,X-+P¿º¾"º/
EP½P"&P¼"+"º&"&¼P"/
g` “5&5)5
½¼",
-P¹ºO¹º&½º7
i` 7–333%)35
k½¾"¹"P¾[email protected]@VSP)@VS/&
½¼,W-",X-P"&P¹"¹"@VS/k½PU
G"¹"¼Pº+¼¿º¼"P½P"
/
j` 7–33)”(š–35#
½¼", -P¹ºº¼½¾P+O¹º
&½º7
m` 5!–
P½¼"",X-"¿O¿ÀP¼PX"ºP¿º/
5
)!•(!3
7–q
((!˜(3!5&–
T = ;
@/ P"" P"&¼"&"P"P¹ºO"
" /
A/ j"P≥AFVS+"º""")
C/ j"PZAFVS+"º""")
/
/
T = 7
@/ j^P½P"&º¼½ºX"º"¹P"P
¼½/
A/ 0¼¹P½PºL")+¼P
P¿º"¿¼"H"/
C/ Mº"&PºO¿OP¹X"P"¹OP¿P"
¼/
T = 7
@/ j"&P¹"P&P½+"º"")¼¹¼/
A/ 4¹"&¹"P&P½+¼¹/
M")¼O^P"Pº¼½º/
T = 7
@/ M")O^P½P"Pº¼½º/0¼¹P
½PºP¿º/
A/ MP"¹OP¿P"¼"º/
T \"& JO"&ºK
@/ P¿º"º"½&,=-JOK+"P¾¿
"OP¿º"º/
A/ k"P½&,=-JOK+"P¾¿"O
P¿º"º/
C/ %"P»"[email protected]/E½&"P"O^JK
"P^¿JK+P¹¾"¹¾P½¾"@O¼¹P½¼"/
T \"&
@/ E½& P +"º¿º¼"+PP¼P
½P"¿ºº¼½¾/="P¹
@VS&&OAVSAO)/½"O)"º
"P¿º/
7–q
j¿^P6"&¼¼/MºP¿º"¼"P
/P¿º""º"")¼P"PXP¼P
"P¾"/J\"&&¼+&¹"º&"&¼P, -K/
6
!
G
J
@
A
C
F
G
H
I
L
!5Xq“•!33œ–5•!33!•(!3`
!5
7¿"¹"PPO½/
!5–3—7¿"¹º"P"O"&ºO/
!5
7¿"¹P"""O+")¿P/
7¿"¹P"¼½PP¹&&½7
7EQ½QP¼½¾P
!5
!5
7¿"¹"P""OP¿ºP¿º/
7¿"¹"P"P¿º"
/
!
G
J
G#3
w 7%3!!333–!•(!3
k"»P¼/
O&P¿½P&
&/
@/ P^ºP¼""»6¼)º/
A/ M½¾PO&º/
C/ kP¿¼P&&/
7
7–q
@K/dO""&"ºP¾" O¿"
,WÁ,X-/
AK/E"&)P/
CK/4¹¼"¹P¿"¹+P&&
O/
FK/k"&OPOP¿P"½P
¹"P¾"¹O/
%KG
k"P¹P¾
P¼O¿"/&PP¾
O¿½¾G^PP"P
¼O¿"/
4#
!
!
!
M
“)5
@P!-!-P
FQ-J#!F!
G2R
J-KF!-
-!"
S)¿
P¹
="PP¼P¼P_FCVS
="P¹&@GVS
="P¹&@GVS
S
P
-!!##
BJ-
T'U%V<*5;%JP!-J-
!J2!-JG?J!GB
#/012!J-J
!P
QJ"
xX5
7!•(!33X3!3X%3–)˜!5X#!šX`
T P"")""ºP¿º"""C"/
k""º¿ºP"&ºO&P
"P%jNRNkÂÃS%E'N'kaÂÃS%E'N/
“5#–(5
0O^¹7P"º"¼P/0P¼½P
"O"¼P/ºO¼"P¼O^O"
½P¼P¿º"&"PJFKXP"6P½
^¹/¿º"º+½¾&P¿½P&+P&&
P""POP"½¾P¼/^¹"PPPP&&+PP
P¼P¿/4¹"º&"&¼P&""¹P&º
"P+¹¿º¾"¼O¼ºP"P¿PPO/
8
W
J#
3–!•(!3
3–
¿º"º/
\P¹½¾/@;;
O)/
¿º
P¿º
/
¼"&O¹"&7
k¿º"ºP&&
P/
k&&¼º+
")º½º/
M¹&")&
¼&
½/
M¹&¿&PF;VS+&½
"º&
/
EO"¹P&"&)+
)&"½
"&º/
EO&P
"º/
R¹
ºÄ
E&PP¿º"º+
¼P&&
P/
P^
k½¾PPP
P/
k&O
"&P
P&P
O/
P"P"
P"+¼
P¾PP&"/
S
P
-!#
J?J
!!-2
P-!-?QX
!J-G
"
3–)!—!3)5
f` 3˜3#!•(!333”(!3˜5–3)!3!(˜!5!y–5%)3–5–&53
––5)5––3–(5`
g` ”)3–•!!•(!335#!–•!5%–35#3%–•3!3(y–3#
–5!3–”!”)––!5&–`
i` “5•!!•(!33(•!3#!#•5y”)3–5%33!)#%3š›!•(!33
–3!)3!5%%3`
j` “5!5š›]#)–3!–––3%33`
m` (•!5–5!–3)–3!y%3š›3–3!)3!5%%3!5–5)–3!`
9
Y!JF!-J
RJ
¹P&ºP¼"º/P^¼P"&P
"&¼¹)»/
<¹P
Mº¿/
T k¿º"/
T &C"P¿ºP+"ºOº
P¾¼"º/
T SPº¿Pc
T S"º&¿ºc
Mº¿^/
T 4¹"PP½¾"&
"+¹¹¾"¼/
T kPP&¼/M"º¾
¼/
Mº¿+)¿/
T P"PP"/
T k"¿"ºOP+
&O&+/
T %PXP½¾/
T kPPºP/
T %P"PP½¾"/
kPP/
T "ºP&OP¼/
T k""¼P"P¹"P¾
"º^P&¿/
Mº¿+½P¼
¿O,F-/
T k&&P"^¹P/
T 4¹"&P¼¼+¹P^¾¼
PPO)/
10
Y!JF!-J
RJ
%P^¼P"+"&¼¹)"&7
#3%
!5!5
!–•!3
E¹"")¾
"º/
PPPº"/
@/ ¿º¾"º
@/ d¿º/
/
A/ kPO A/ k»P^&º
"P/
"O/
C/ /
C/ k»
[email protected];?NSK/
Mº¿
"P¿º/
k¿º"º
O"&º"ºO¼
"P&"/
Mº)¿P
S[Â%E'N/
@/ ="P" @/ S)&P+
&¹"P&/
"º
A/ Mº&"&¼
"P¿º+O
P)
"P"
¼/
¼P¹"P&/
A/ "»"")
¼
"º
"P¿º/
MºOPP
jR%kNE'N/
@/ ="
&P¹"P&/
A/ ¹
C/ )
P/
S)&P+
"º
"P¿º+O
"P"
¼P¹"P&+
»"¹"
»"")
P/
EP½P"U¹¼
¿¼",A-
kP"&"
/
k»"&"
/
EP½P"U¹¼
¿¼",C-
kP"&&"P/
k»PP"&/
EP½P"U¹¼
¿¼",F-
¹X¿
P/
k"½¾P¼/
EP½P"U¹¼
¿¼",G-
kP"&&"/
k»PP"&/
P"")"º
"&"
P¿º/
11
5#
3(#
4
R"PPP
N"P"P&
f
OP
“5&#3)!3)!5
T +P)"6"/
T %)P&ºO¿½¾P"P½")^&&H;/
T 4º»^P¼"P"P&"&P"P¿""º/
T RºO&"¼P"Pº+"O&&¼Oº¿+P+6"O"P"P
½/
T k"PP¹¾Pº)º"ºº/
12
#5–5!–3()3
0^¿º¿º"P"P&P/
@/ RºO&"¼P+&º&º»/
A/ ¼¾"¼¿P"P/
C/ ¿º¿""º/
13
56#
G[%3–
"+OPº"&ºP&"¹+"OP&/@"+
º¹"º»P""¹PP/
kPOº¾P"P"PP/k"¹P½
)PP&º)OP&¹)P¾P^""º¹/jP&
&"&7
X %P¿O"¹"º
X M»P¿)PP"POPX/º¹"º
P^PP)"
X M»PP)P&¿+¿^PP¼)
X M»P¿)PP"O"&¿"OX/P¿º
P¿½POÀ^¿"O"&P&
X S¼½P"¿P"º
G
!3˜33
T =&"ºPO¿½/@P"P""¼¿^»
O)/
T E¹&"º½¿¿)P""¼P»
P)/
T )&"ºP¼&¹CGVP&O^/
T Mº"P^P&P)"GV/
T Mº¿&P½)&)P"J)K/
T "ºP&OP¼/
T P)"º"&))"^PJ)&"
)K+"º¾"»P»P)/
T ¼¹""¹""O¼)¿º"º/
T "ºP&OP¼/
T P&º"º¹P&º¾/
T %"¹&"&O/
T ¼P&¿º"º&º&/
14
5#!
J
G
@/ M½¾NP"
dO¿º
/@/
A
@/ M½¾NP"
dO¿º
/@/
d
R/A
R/@
F/ RºO&P
¹PP
O
"F/
C/ "&"¼
P"PºP
P"
OO
"C/
R/C
R/F
15
R/G
R/H
G/ P^+P^
)P¾"¼P
/
H/ %"&"¼P"Pº+
P+
¼&O
¿ºPO/""HP"
"/
/G
R/L
L/ "O"P"P&
&
½O/
R/I
I/ %"&"¼P"Pº+P
P
O"/
R/@;
R/h
h/ R"P
PO"
h/
16
@;/DP
P"OP"º/
7
<
k&½¾)¿Jd"Q)KQJkK
k&½¾P¹JQ)K
<)¿Qº
&¼½¾¿P"PJ3Q)K
E¼PQ¼P½¾J?Q[K
)¿"JdJNKK
k^¿6P½O&JRK
&¿P6"OJOSK2
DR
<JOK
k
MºJK
PJK
0/:O¿/:P/
S)¿º
0"»¿J2K
&º
j%[email protected];;
@A;;;d"Q)QCG;;k
@+hQ)
@C;;kQG+LN
CG;3Q)
AA;XAF;?lQG;[
UPA0nGGdJNK
UWA0nHGdJNK
A+H
[email protected];;
A
CAO
CLH:Ch;:L;H
FHH:FHA:LGL
[email protected];N
A;2
C/@GNAG;?qG:UA;
17
[%3(5!•3)#–(!˜53)!”
3#35!3Ÿ(#)(–(%–5X P¹"")"P¿º)")+
¹PPP¾"¹O¼"OOP¿
"/k""&¹½¾O"""
PO"+O¹)¿/k^)»P)
¹P^¾O"½"PPPO
""/
P¿PP&)"^Pº¹½P"O
OPOP¿P""P/0O^¿P)6&&¹
"""&¹"º&/
k"P¿P&P&"P¿½¹¾º¹º
OPOPº"&º/
?#&)–5X–7)33
d¹)6&º)P&"¹O¼"OO
"P""/
[%3(5!•3#–(–)—–X3#3˜•5X(7
)33
P¹Pº"&P¿ºP&)M"&&/NPP¾
"º+¹P^¾¼"¼"&O""P"
¼O¼6&P¿PP&O""/
Tartalom
Bevezetés .............................................................................................................................3
Elektromos követelmények ...............................................................................................................3
Fontos óvintézkedések .....................................................................................................................3
9!¡#93%" .......................................................................................................4
?Ç .....................................................................................................................................5
9!¡#93%" .......................................................................................................6
*9(3#3% ................................................................................................................................8
Üzemeltetési körülmények ................................................................................................................8
¢)#"...................................................................................................................................9
[
"
............................................................................................................9
[3##9)X3£)#9%"%3#(" .................................................................................10
Szerelés ..............................................................................................................................12
0 ........................................................................................................................12
?
O&) ............................................................................................................12
NÇÈÇ6 ...................................................................................13
[%"& ........................................................................................................................14
Az ablakszett felszerelése ................................................................................................15
¤!)%933 ........................................................................................................17
FEGYELEM!
MAGAS FESZÜLTSÉG
EOÉ"
Ä
NÉO6ÉOÄ
2
Bevezetés
DÈÈ&É+)OÉ
+-)
6ÁÊ
&
)+
OO^/NÉ
))ÇO)OÇ
+)
ÉËÈ))^/
"6"
É)OOÇ&O
O
+
6"^
7)Ë+
+È
^
6Ë/NÉ;<ÉÇ"
&/
N>"^6
^O
É
Ç/D&É+
)O&)
>"^
"
/N&^ÉO
ËÈ)/
#3%§'33#%953
@/ ?È)
È)OO+
ÈOÇ/[>"^"
+&É+)O6"&OÇ)È/
A/ Ç))
^
+É6)
Ç
O&O
O
^/
C/ d
O^+Ê
O
É6È
É&)/["&+)O6ÈX
6&+6"&OOOÇ)È/NOO
6
^
ÉO
^+X)"+O
kicserélnie.
x&'9!3(93
VIGYÁZAT:
NË+
É+OÉÈ
óvintézkedéseket:
@/
A/
C/
F/
G/
H/
I/
NÉO)
Ç6&)/
E
6ÈÇÇ/
E)
&/
E)
&)^
/
=
ÇO&+
É/
NÉ6&O+)OOÊ/
NÉ)
)&
O
+"O
OË
+ÇÇ+6ÉO
&"+"
É)
ÇO+
O"6Ç
Ç/EO&+)OO&
É/
L/ NOÉ)
O+)OM
)
)"OÉ/NÈOO
)
"O>&)
/6
^))+)OË&Ç+O6O^O
)/
D&É+)OO&É)
^/
3
A készülék bemutatása
Elülnézet
1
2
*3!9#£)3#
5
X(3#3'3£%333
3#[(&
3
"'"54&
x5$
"#&¨#3'3£3%33
"(##3[#5&54#"
4
933!£§%#£
#£(#33#3[#5&54#"
Hátulnézet
6
7
8
9
!"((%(3##¡##"!3%#9#3`!©9!¡#939!33#9£#3X3`
4
A készülék bemutatása
*3!9#£)3#
Ç"&/
X
0O
0
<
=
)"6O
P
DÉ^X
O
O
'ÇÇXO
Ì^
?
O
0O
'ÇÇQ)Ç/
'ÇÇQ)Ç/
csökkentése
N+È+
O
O
Ì^7N"+[Ë+
?
G'3!9#£)3#X!"#
T N"É^+)Ë+
/
f`
K
K
9!¡#93)#"
NÉ
"
ÈO)O&))^/
D&,X-OO
/
NU)O)Ç
&+OO"É^ËÈ/
g` !¡!3%%&('"#!"
N, -O
)^É^
7
i` X£%99#33"##4"
N)Ç@[email protected]ÈÈ
)^[email protected]/N,W-O,X-
OO
)Ç@VSXOÈ/NU&ÇG
O
)Ç
&+"
O)O"
)Ç/
j` '3#"3393"##4"
N, -O
)^
O
7
m` 9!3#9¡!3%%&(
N,X->&O
"
O)O&))^+ÉËÈ
/
5
9!¡#93%"
335!9q
*#%35¡!3%%&(%¤§(93#'3
T
üzemmód;
1. Az
É^
Ç)ÇXÇ""
& O
üzemmódot.
A/ [)O)Ç≥AFVS+É"" É^
&/
C/ [)O)ÇZAFVS+É"" É^
&/
üzemmód:
T
@/ N6Ç6"O
^
OOËÈ+O)
/
A/ N^6"O
^
ËÈL"
+&>&H"
ËÈ/
C/ NÉ
&
É^+)Ç
6
&
ÉËÈ/
T
üzemmód:
@/ [)O)ÇO
+ËÈ/
A/ [)O)Ç
+
+6Ç
OO6O/
T
üzemmód:
@/ N6Ç6"O
^
OO6O+^6"O
^
ËÈ/
A/ N)Ç
6
&ÉËÈ/
T
J6"^JÇÇK
@/ [ÉÉ+-'ÇÇÁOO
)
""
Ç&
/
A/ [ÉÉ^+-'ÇÇÁOO
)
""
Ç&
/
C/ NÇ@XAF^
)
/NJKJKOOO
O^
"
)^Ç/
6"^
T
@/ [O& O É^+É
É^+Ç
6"O
^
""O/N
)ÇO^
>@VSX&+^>OAVSX/[^É/
335!9q
N6ÇÇ^6"^&/[ÉËÈ
+É+
6ÇÇÉ^
/[&É+"O
É^6&ËÈ+
Ç+ÉOÉ^
/
J6"^)
)^+)É É^K/
6
Távirányító
!"#$
%&'
@
A
C
F
G
H
I
L
X%qÉ
Q
/
%q)O
/
és és 3"##4"%q)ÇÇ
O
/
%q"+)Ë
É^
O
/
%q
O
O
7
+ÈO
O
%q""
Q
O
/
%q
É^
OÈO
/
Távirányító
G"'"54&3#3%933X3#53!93
w !3#3%3X3#53!93
=&6Ç/
ÌO&)
/
@/ E)
^6Ç+OOÇOÇ/
A/ [+ÉO)
/
C/ [6Ç)/
7
335!93q
@K/NO^"O+)O
6&
^-WÁ-X-&È/
AK/E)
&OÈO>&/
CK/[)O)
&&É+
OÇ/
FK/NÈO)
OÇÉO&&
)
/
46O^
'!
NÉ
^
&6O^/NÉG
OO
)Ç
^+
^
O&6O^
&/
Védelem
ª!3%3#39§¡#%953
Az alábbi esetekben aktiválódhat a készülék védelmi berendezése, amely leállítja az egység
müködését.
[Ë
NÉÇÇ)ÇÈ+_FCVS
N)Ç@GVS
N)Ç@GVS
'
! !
G'`7f>G-)Y)7&;*+7)>p!
Rp!
-
#RG-
2 /01qG2
w
csepeghet a víz.
*9(3#%[&
'9(3#%33(3!9!#"X3#5!333'"#&(q
T NÉ>&
OÉ^O
CÈÇÉ/
[>&
&É
ÈÇ+"^É^+>&
'Í%`===dDNS0UÎ0'Í%`===D'DNS0UÎ06"^/
X##(9'4!33!93
0
O7É>&)&^^/N>&
6)
^
ÈÈ/[&6Ç+>^^&
&Ç6JFK
^eO+)O/D&
É
ÈÇ+)OO6Ç)+)>Ç
"O
+
/D"
)"O+ÉÈ6&ÉÇ/
[ÉO)
+))Ç+OÇÈÇ6
))"^)/
8
)
9!¡#9")#"
!¤£")#"
ÎÉ/
D/@;;^É"
OËÇ/
D&
É
Ç/
=
7
D&É+O
OËÇ/
=ÈÈ&OO
+")
OO/
[
&O
")+
O/
[ÉO
+)
&O
JF;VSK/
NÉÇÈ
&+&O
OËÇ/
Kinyitni
0))
&+
+O6Ç/
=O+&)
OËÇ/
DÇ
OO
6^/
=
"
O
O
)+&
)É/
0)6
készülékre.
\
É
veszélye.
Tisztítsa meg kéthetenként
!{w2G-
környezetben használja a
klímaberendezést.
!"#""
f` X!(33%X!"#%(9!¡#93yX$!!'4!#333!£54#"3#£(#339
%"(#(!"`
g` 5)[953)%¤§(339!¡#93#3#"35[9#)'3#"#yX5
!"(9!¡#93#33y3!%33#£!)39!9)!£(99`
i` )#9!¡#93y)##3!3#3%"%§£#y%('353"'"54&
3#3%3y99!¡#93%3[3#3#£3%#3`
j` !4%3#9!¤£y9353'!X3#593`
m` +!33#3#39"!!3##9§%#£3y3#3'3£54#"`
9
;6
w G
N
&6ÉÉ)
ËÈ/<Ç+
Ç
/
U)O
EËÈ
T DO^+O/
T ?
&C+&>&&/N
OÉ/
T EÉ
^c
T S6&)c
SÈOËÈ
T [
)Ç)^+
)Ç+È
/
T N
OÇÇ
Çc=
/
<ËÈ+)Ë
T E&^O/
T O
6ËÇËÈ+/OOÇ+
+/
T OËÇ+O/
T ?&OÇQÇ
/
T EOO
)Ç/
N
)6Ç
T Î)Ç/
T ÎOO6ÉÉ+)O6&
Ç/
EËÈ+
O
+,F-
T [>Ç
"O
/
T [OÈ
+6"&O
X)")/
10
;6
w G
<Ç)6"+Ç
7
Okok
3#("
EÉ/
7
@/Ee
A/[
"O+6&e
C/DO/
@/Se
A/S&
O
6&e
C/S&
J7C/@GNQAG;?NSK/
NÉ""
/
NÇÇ
+OOO
)Ç/
'>&+O
&O
""
/
N[Ï=Ð0É^
É)Ë/
@/N)O)Ç
)Ç
A/N
É
6O
6"^&
@/E
&O/NÉ
>&
^&+)
)O)ÇO
/
A/NÉ""
^6O
6"^6&"
/
\Ï=Ð0É^É
6Ë/
@/N)Ç
O
e
A/U
e
C/[OOÇ
E
&O+É
""
^+
))O)Ç
)Ç+O
6&Ç)OOÇ
6"^/
NU&Ç,A-)^
)^/
[
)O)ÇX
/
S&)O
)ÇX
/
NU&È,C-)^
)^/
[
O^&X
/
S&)
/
NU&Ç,F-)^
)^/
=
XO/
/
NU&Ç,G-)^
)^/
[
&X
/
S&)
/
11
>!
+!33#9!9
4
UOÇÇ
N)
f
=
^
*"#!#3X3#53
T N+&^+O6/
T [OO
H;ÉOÇÇ
6+O
ÈÈ/
T NOÈÇOOOÇ
)É)
^/
T [>OÈÇ>O+)O&OÉ^+&^^+6^+O6
6"^/
T NOÇXÇ
)&
Ç
+O
/
12
'3!3£§%#£9!()3[3#!33#93
NÇ
ÇOÇÇ)È/
@/ [>OÇÈO6O/
A/ SÈÇ)/
C/ SÇ)/
13
Információk
G('#&&"##"&#
NO
^O
>&
OÈ+O
@Ç
"
+)O6)
^O
/
N&^
^&
6)ÈO)/4^
&
ÉO
"
J
"
K/NO7
X [
)
^
X [)
+/É>)+OO)
+
/
X =>OÇ6&+ÉÇÇ
X N>"^Ç
+/
OO6Ç)
^)+O
"
Ç
X NOO&
G x53#%3!39
T ÎÉO
@
OÇO
^^+)OO
O
/
T EOÈ"O)
+
)É6É/
T 0
6
ÈOCG6
OÈOÉ+66&&6/
T =OÉOO6É+:"G6&/
T NÉ)ËÈ)OJ
Ë
^K/
T NÉ
ÇÈÇ/
T E)
&O^
)J+)K+
+
)/
T NÇ6XÇ&É
ÈÇ/
T <Ç
)É+ÈÇ/
T NOÉ
ÇO
^^/
T j&
O
^/
T =
Ç)>^"O^6&^/
14
Az ablakszett felszerelése
@/ [Nd
@/
/
A
A/ NA/
È
N
6
)^+
O
O/
B
A/
/
@/
/
F/ [>
F/
&
/
C/ NC/
&
6OÇÇ
È
/
C/
/
F/
/
15
G/
/
H/
/
G/ E+
6&Ç
/
H/ 0&6Ç+
+&"&
H/
+
)O)"&/
/G
L/
/
L/ NÇ
O
É)/
I/
/
I/ NI/
&6
Ç+
/
@;/
/
h/
/
h/ N6Ç
h/
/
16
@;/N
È
/
}{! <
[Ë
Jd"Q)KQJkK
JQ)K
d&)ËQ
NOÇ6OJ3Q)K
EO6ÉOQ6J?Q[K
%&JdJNKK
O/)
OÑO
JRK
j
6O
JOSK2
R
E^>JOK
<
OOJK
SOJK
:):
[ËÇÈO
[
)^ÉJ2K
d
j%[email protected];;
@A;;;d"Q)QCG;;k
@+hQ)
@C;;kQG+LN
CG;3Q)
AA;XAF;?lQG;[
LN0nGGdJNK
LkN0nHGdJNK
A+H
[email protected];;
A
CAO
CLH:Ch;:L;H
FHH:FHA:LGL
[email protected];N
A;2
C/@GNAG;?qG:UA;
17
[%"&X!"#3#3%9!¡#93#'("#""&#
Ÿ%"X"!" ÉOO+)O"
"É
)^)
)"OÉ/
N)6O
+>&
^&É+
É
OO6ÇOË&Ç)+)O)^/E)
OÉ
^
)^+O>&+)^
/N)
O^)O+OÇ)OO
È^O)
+)")
È)/N))6
^O
)OÈ
OË&Ç)Ç/
N)
ÉÇ/
!3%9#53!73393#¡#
N)
"É
+6"&
6
^)^)OÈÇ)È/
[%"&#'("#"&#!7"##%4'¡#
"^M^/N
É+6"&)))O^)+&Ç6
^
)
^/
Vsebina
Uvod......................................................................................................................................3
&"...........................................................................................................................3
Ò .............................................................................................................3
)) .........................................................................................................................4
M&$ .............................................................................................................................5
?#)'## ...........................................................................................................7
_= ..................................................................................................................................8
O&& ................................................................................................................................8
*!(U3'3 ..........................................................................................................................9
?&" ....................................................................................................................9
()'#33U' .............................................................................................................10
%33' .........................................................................................................................12
Ò ....................................................................................................................12
'&&"Ò& ......................................................................................................12
EÒ&&& ............................................................................13
[%3 .........................................................................................................................14
%33'%)#3! ..........................................................................................15
3X=)%3.............................................................................................................17
2
Uvod
[++$"""&)$+"
/N)$O"OO"&&")/
=&"+&&6"&7
+&+&O&/%"&+&
+&;</
="&O6&+&$OO
/"&"/&"
"/
()#='
@/ ?&"&"+&)"&/
]$&+"&"&&/
A/ &&"&"/
C/ %$&&&O+&"O
/]+&&+"&&/')
O$&&&+"&/
%3%')
OPOZORILO:
&$+O")$+"
"$&&7
@/
A/
3.
F/
G/
H/
I/
N&"&C/
E&"&&O/
Ne uporabljajte adapterja.
E"&&&$/
&&"&/
&O"O/
E&"J&"K&$+
)&&"$&&++&
O&)/E+O/
L/ &&O
=+O"&O&
))M/OO&&
&")O$++
)&O/%&$6&&"+
&&+"/E
/
3
Opis aparata
#3(()3(
1
2
7)'##)#_=
5
!)X#(3!
+)33%#
3
?#)'##
=
*)!!)#
+3(('(()
4
('(!=3'
%('(()
#3((!(
6
7
8
9
+#3'3%)=3%3#!3%'(3!((3%(3#`
#'_3)'33
#X(=`
4
Opis aparata
7)'##)#_=
="&"&&/
X
0O
0
<
=
)"6O
P
j"&
&
j"&
j"
j"
j"
)&
Gumb Sleep
j"&
Q
temperature
j"&$&
Q
temperature
+
+
()b
R0&+[&&+
Ventilator
G7)'#3)'##3)#_=3
T 0&+)&&+/
f`
K
K
*#)3)
&"&+OO/
,X-+/
EU"""+"&&"/
g` !3U%
%%,
-)&"7
i` '3'3%)33
=")"@[email protected])@VS/%,W-,X-
&[email protected]/EU"G""&&"+
""/
j` '3'X'3#
%O", -))&&"7
m` +3))'#3
0O",X-OO)/
5
))
)%q
)(3#''33U%
T R ;
@/ D +&""&&O
.
A/ D&""≥AFVS+&
C/ ]&""ZAFVS+&
ali
.
.
T R 7
@/ %O&6"O"&)+)O/
A/ D&6"O"L")+H
")/
C/ E"&"&""/
T R 7
@/ ]&""$&&+/
A/ D&""&&+"OO&"&
&)&/
T R 7
@/ %O&6"O"&&)&+&6"O
pa ne delujeta.
A/ E"O"/
T
@/
A/
C/
\"& JK
]"&+O",]-&O/
D&&"&+O",]-&O/
]&[email protected]"AF"/0&O""OJK
[email protected]"/
T \"
@/ O" " +"+&6"O
&)/E&""@VSAVS
)")/$)")"/
)%q
j"&$6"&+&"&&
&+O"&$))/D+
"&+/J=O+&
", -K/
6
Daljinski upravljalnik
Daljinski upravljalnik oddaja signale v glavno napravo.
@
A
C
F
G
H
I
L
«%X:/
«%
7"/
in «%!'3' in 7""/
«%
7&O+)&&&/
«%
7&)&"7
7&)+&+)&
«%
7&&&O/
«%
7
.
Daljinski upravljalnik
G%33'33
w *'#333
'/
/
@/ &&&/
A/ ?&&"/
C/ %/
7
)%3q
@K/O&"&
0&O
,W-,X-&"&"/
AK/E$&))&/
CK/]&O"&&"&+
&/
FK/OO&+
&"/

%"&&"&"&
&O/&"&)"&
G+O"&
O/
V.
(3#'
#
!.2!
#
"
Hlajenje
R&
E&"&"&$&_FCVS
=""&&@GVS
=""&&@GVS
(
#
'&;S<*S<Y;V&;€<;*S<#
2
#
/012!!#"
x!_=3
_=)'3'#)'#3(X)%3X`
T ""C"/
]"&"++&
]N0?DUN'E]N0'%DUN/
(()(3'(3
7/D
&&/DO&+&
OJFK+&+&"/&&+
+""/E
+"O)&/]+&&
"$&+)"&"$&/
8
!
#
*!(U3'3)
'&"&/
&"&
/
&7
'&"
/
$")
)/
MF;VS+
&"/
*!(U3'3]#
%&@;;")
&/
M")
)/
E&&
/
Odprite
E"&&)&)+
$/
O/
]&"+O
O/
EO"$
/
E$/
E
O
udara.
(
#
!
.
#2
X
G
"
*!(U3'3))
f` ¬3)'3(#=3%3'3)#y(3)%3(=3)!(=3
()3!('3'(3`
g` 3#3)'3%3y)3)'y((3#3)#(3'%!'3#3%y(3)_
)3)3=3)#3`
i` !#)3)'!'#33)#3#y!(#3)'##(333
)')'#X3`
j` =3!=]#3'#U3!`
m` (#)3!=33'y)'#XX33()3)'#!)3`
9
%##
E&&&++"&
/
=
<
Ne deluje
T '&O/
T &C"+O$
"&/
T N&&&O"&c
T N&&"c
"&
T ]&&""
"+&$&&"/
T '&//
"&+)&&
T /
T ]"&"OO+/O+/
T M+O/
T /
T E&"/
'&$&
T $&"/
T O&"+
$/
E"&+O,F-
T '+/
T ]O&+&/
10
%##
+7
Okvara
*!
3_3'
E/
'O&7
@/E&"e
A/e
C/O/
@/&"e
A/%&&&
e
C/%&&
[email protected];?NSK/
E"/
]&+
/&&
temperatura.
&
/
?"[UN4E4N
)/
@/=""&
&e
A/E&"$
&/
@/=&&+
&+
""
&/
A/E&
+$
&/
?"jR?NE4NO&/
1. Notranja temperatura je nad
&e
2. Odtajanje;
C/%$)/
=&&+
&+
""
&+/
&&/$
&/
U
,A-
&""
"/
%&&"/
U
,C-
&/
%&&/
U
,F-
+/
'"/
U
,G-
&&
kondenzatorja.
%&&/
11
*
)3%!%33'
4
S
N
f
&"&
!33#3!3)#U
T "+)6"/
T <&"O"&&H;/
T &/
T RO+"OO+6O
/
T '$$"O/
12
%33'3'!('3!()3
&"/
@/ RO+/
A/ &/
C/ &"/
13
Informacije
G[%3
&O&O&"&+&&+&
&&O&"""/
j&)$/"&&&"O&
O""J""K/j&&7
X &
X E"++"&
X "+$"&)
X ²+&"$&"+&"
&"$&
X &
G )!#
T E&@&+O)&/
T E&&+$/
T <$&O&CGV&&/
T N$&GV/
T E"&"&)O&)JO&=)K/
T )+&&Ä
T %$&$"&&)J/+)K+$"&/
T &&&&&/
T $&&O&Ä
T &&&O"&/
T d&/
T $&&/
14
*
!
@/ ?$N$
d+"$
@/
N
A/ ?$$N)
OO$
+A/
d
Sl. 2
Sl. 1
4. Raztegnite komplet za
+
F/
C/ E
&&
+
C/
Sl. 3
Sl. 4
15
Sl. 5
Sl. 6
G/ +&
/
H/ E+
+
+"$H+
/
Obr. 5
Sl. 8
L/ "O&"
/
Sl. 7
I/ E+
+I/
0/@;
Sl. 9
h/ E$+h/
16
@;/&
&/
7
<
D)&&Jd"Q)KQJkK
D&JQ)K
&"Q
J3Q)K
EQ6J?Q[K
jJdJNKK
R&O"JRratedK
0"OOO&JOSK2
Rrated razred
EJOK
<
JK
<O
JK
[
MJ2K
?
j%[email protected];;
@A;;;d"Q)QCG;;k
@+hQ)
@C;;kQG+LN
CG;3Q)
AA;XAF;?lQG;[
LN0nGGdJNK
LkN0nHGdJNK
A+H
[email protected];;
N
32 kg
CLH:Ch;:L;H
466 x 462 x 858 mm
[email protected];N
A;2
C/@GNAG;?qG:UA;
17
[%3(#()(33#3=3)3%3
Ÿ!3)(' =)Q)")+&
"&"OO&/
%&++
/?))&O
&"""OO/
0O&)O)O
O"&&"&+)O&
)$/%6&&&""/
%O&"&&/
)#'3)3'')
]+6&O
&&/
[%3(#'(U'X!'3')33
=&"&/]+"
O"&$&""/

Podobné dokumenty