"Land Art, Space Art"

Komentáře

Transkript

"Land Art, Space Art"
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Katedra informatiky a geoinformatiky
________________________________________________________________________
"Land Art, Space Art"
Seminární práce z předmětu dálkový průzkum Země
Petr Králík, Jana Ondrejková
Ochrana životního prostředí, 3. ročník
22. února 2006
ÚSTÍ NAD LABEM 2006
Úvod
Pro naši seminární práci jsme si vybrali téma Space Art a Land art.
Jde o umění, které nám umožňuje pohled na zemský povrch s dávkou umění nebo
dokumentaristiky.
Space Art
Space Art = Vesmír a umění
Umění a věda: Úplný opak? Ne v tomto případě! Space art spojoval dvě disciplíny jako kdysi
renesance. Space art je vzrušující hybrid řemeslnického díla zkušené a precizní práce , což
provokuje emoce a vizuální účinek tradičního umění. Zobrazuje vesmír ať už přímo snímky
z družic, snímky pomocí teleskopu získaných ze Země nebo na tyto snímky většinou
navazující umělecké obrazy.
Umělci zobrazují scény a místa vesmíru, která ještě nikdy nikdo neviděl. Výpočty, planetární
mapy a znalosti z mnoha odvětví vědy jsou pro umělce stejně nezbytné jako paleta a štětec.
Tyto scény připomínají majestátní krajiny, které získávaly oblibu již před sto lety. Umělci
pocházely z umělecké školy Hudson River. Frederick Church, Albert Bierstadt, Thomas
Moran a další zobrazovali povrch ve vybraných exotických krajinách. V 21. stol. jsou našimy
hranicemi planety, hvězdy a nekonečný zázračný vesmír.
Umění skrz historii odráží náš hlad a nekonečné hranice poznání. Filmy, TV show, knihy,
časopisy a hry se často věnují vesmíru a posedlosti po poznání. Toto téma není nudné a spíše
nám ukazuje postavení naší planety k okolnímu vesmíru.
Někteří malíři ve Space Artu používají počítač k navržení kompozice a vytyčení hranic barev
a trojrozměrného obrazu.
Za jednoho z hlavních představitelů Space Artu se považuje Chesley Bonestell.
Chesley Bonestell (1888 - 1986) byl otcem moderního Space Artu. Jeho kariéra začala na
počátku 20. století. Jeho architektonické práce na mostu Golden Gate a Chryslerovy budovy,
byly klíčovými příspěvky pro začátek jeho práce v oboru Space Art.
Bonestell tvořil Space Art více než třicet let. Na jeho dílo se vztahují autorská práva, která
platí na všechny obrázky pro použití v knihách a časopisech, tisku, internetových stránkách a
výstavách.
Bonestellův Space Art udržuje jednu z největších kolekcí fotografií na světě, vytištěných
Bonestellovo prací. Všechny kresby jsou pořízeny z obrázků ve vysoké kvalitě. Ty obsahují
mnoho neastronomických subjektů stejně tak jako klasických sérií, některých dokonce až
z počátku 20. století.
2
Jižní Atlantik v Letních květech
Click here to view full image (301 kb)
Letní květy oceánských rostlin živě vybarvili vody Jižního Atlantiku pomocí větru kobaltově
a tyrkysově 15. února 2005. Zatímco usazeniny z řek a potoků které odtékají z úrodných nížin
jižní Argentiny (známé jako pampy) zbarvují pobřežní vody zeleno-hnědě, jako drahokamy
vypadající malé květy nazývané fytoplankton roztažených přes stovky kilometrů na volném
moři. Zobrazené území je jih ústí Rio de la Plata. Obraz byl zachycen pomocí Moderate
Resolution Imaging Spectroradiometer (zobrazení spektroradiometrem s průměrným
rozlišením) (MODIS) na satelitu NASA.
3
Severní svah Aljašky
Click here to view full image (4368 kb)
Tento nepravdivě zabarvený satelitní obrázek zobrazuje ocelově modré ledovce a sníh,
zelenou vegetaci otužilých rostlin a mechů zdejší tundry, tmavě modrá vyznačuje tekoucí řeky
a otevřený oceán a růžově je znázorněna obnažená zem a skály.
Data byla získána systémem Landsat 7 se zobrazením Enhanced Thematic Mapper Plus
(ETM+) 16. června 2001. Obraz byl vytvořen kombinací dat z krátkovlného-infrared,
blízkého-infrared a zeleného pásma (ETM+ bands 7, 4, and 2 respectively).
Vytvořil Jesse Allen (NASA), Earth Observatory
4
Písečné hory, Nebraska
Click here to view full image (3485 kb)
Tento uměle zabarvený obrázek zachycený ze satelitu NASA radiometrem (ASTER)
zobrazuje část Písečných hor.
Písečné hory pokrývají okolo jedné čtvrtiny Velkých plání v Nebrasce. Tyto prastaré písečné
duny pocházejí z pleistocénu (1,8 tis. až 10 tis. let p. n. l.). Vznikly sedimentací rozrušených
Skalnatých hor velkým ledovcem, který omýval tuto planinu a nyní je většinou stabilizovaný
travním porostem. Pokrývá múzemí 60 tis. čtverečních kilometrů v západní Nebrasce. Písečné
hory jsou největšími písečnými dunami utvořenými v Americe.
Tento obrázek byl získán 10. září 2001. Střed se nalézá na 42.1° severní šířky a 102.2°
západní délky.
5
Obrazce Nazca, Peru
Click here to view full image (1316 kb)
Tento snímek zobrazuje obrazce vytvořené člověkem na v poušti na území Peru. Snímek
pochází ze satelitu Ikonos, zobrazuje obrovské spirály, hvězdice a perfektně rovné čáry, které
se rozprostírají pouští mnoho kilometrů. Snímek byl pořízen 15. ledna 2001. V horní části u
úpatí hory je spirála a pod ní je zobrazen pavouk s klepety směrovanými do leva.
6
Thunderstorms over Brazil
Click here to view full image (6903 kb)
Tato fotografie byla pořízena v únoru 1984 astronauty z vesmírné stanice. Zobrazuje serii
bouří nad řekou Parana v jižní Brazílii.
NASA dlouhodobými průzkumy objevila ve vzduchu malé částice nečistot, které mohou
utvořit bouřkový mrak (zvětšováním objemu a zmenšováním velikosti ledových krystalů).
Tato přeměna mraku může ovlivnit vliv oblačnosti na zemský nebo může ovlivnit množství
dopadajícího záření na Zemi.
Steven Sherwood, profesor University Yale, objevil v atmosféře tento aerosol, který zmenšuje
velikost ledových krystalů v bořkových mracích a může dobře snížit úhrn srážek. Využitím
některých satelitů a nástrojů NASA, např. Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS) a
Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) satellite, Sherwood pozoroval, jak tyto
aerosoly ovlivňují velikost bouřkového mraku. Často aerosoly obsahují horninový prach, kouř
a sulfáty. Tyto částice jsou obsaženy nejvíce právě v malých krystalech ledu.
Sherwoodův článek o aerosolech a velikosti ledových krystalů vznikl v květnu 2002,
uveřejněním v Americkém meteorologickém sdružení ve spolupráci s NASA v rámci
programu Earth Science Enterprise (ESE).
7
Land Art
Land art = země a umění
Během posledního století se umělecký projev začal ubírat cestou přes nové prostředky,
materiály a významy.
Docházelo k hledání nových umění, která se však nevzdalovala od původních poslání. Stále
zde byly úvahy, které se týkaly smyslu existence člověka a existence viditelného a
neviditelného světa. Již ve starověku byl člověk spjat s přírodou. A právě to se promítá v Land
artu.
Land art vznikl v polovině 60. let 20. století. V různých podobách se s tímto nevšedním
experimentálním uměleckým směrem můžeme setkat i dnes. Jedná se o obor konceptuálního
umění.
V 60. letech se objevilo několik umělců, hlavně v severní Americe a v Evropě, kteří začali
tvořit díla s přírodními prvky.
Tomuto umění se začalo běžně říkat Land art (umění - Země). Pojmenování pro toto umění
vycházelo z toho, že se krajina nebo nějaké přírodní materiály „využily“ jako jeviště.
Land art se inspiruje ve staré architektuře nebo v posvátných místech z dávné minulosti.
Mohou to být prehistorické sluneční hodiny, egyptské hrobky, oltáře nebo rituální obřady při
zatažené obloze. Většina děl Landa rtu má tajemný nebo mystický smysl.
Základním principem je změna zemského povrchu s procítěním. Ke změně dochází přímo bez
zásahu člověka, nebo se jedná o přírodu úmyslně pozměněnou člověkem (nejčastěji
přemisťováním zeminy za pomoci potřebné techniky). Umělec zkoumá vyjadřovací
prostředky a funkce, odmítá tradiční metody.
Mnoho z těchto děl má monumentální proporce a z tohoto důvodu se většina realizuje a
umisťuje na vzdálenější místa. Jedná se o místa, která jsou daleko od pohledu diváka. Jsou to
například: břehy jezer, strmé skalnaté krajiny, ostrovy, pole u úpatí hor a lesy. Dílo je částí
všech přírodních změn: teplotní variace, světlo, stín, eroze a vítr.
Většina takových děl však moc dlouho nepřetrvá! Jednak „zmizí“ vlivem eroze terénu, deště,
přílivu a odlivu, nebo proto, že se jedná o záměr umělce.
Jako v jednoduchém umění, užívá i Land art výrazné prvky jako přímé linky, cik-cak, kruhy,
spirály a kříže.
Mnoho lidí může takové dílo pozorovat přímo, nebo prostřednictvím novin, filmů, galerií a
muzeí. Některá díla jsou také součástí soukromých sbírek.
K zakladatelům patří Robert Smithson (viz dále) Robert Morris a Michael Heizer.
Christo (1982)
8
ROBERT SMITHSON (1938 – 1973)
Snažil se o představení funkce umění v opravdovém životě a prostředí; vytvořil finančně
nákladné a masivní konstrukce hlavně v západních Spojených Státech.
Přirozeným a základním prvkem pro Smithsonovo umění je fakt, že jeho díla podléhají erozi a
nepřízni počasí. Monumentálnost Smithsonových prací se nejlépe obhlížela ze vzduchu. (Jeho
snaha o pompéznost se mu však stala osudnou – zemřel po pádu helikoptéry při vzdušné
prohlídce svého díla ve věku 35 let.)
Spiral jetty 1969 - spirálové molo, na březích Velkého solného jezera v Utahu; dnes hladina
stoupla; odkaz na vír, který běží od mytického kanálu, který přivedl z moře slanou vodu.
Technika byla založena na pokusu o převrácené vnímání umění jako získání produktu.
Smithsonovo Spiral Jetty (1970), obrovská skalnatá spirála a solné krystaly na Velkém
Solném jezeře v Utahu, je charakteristickým příkladem tvorby v krajině. Protože kolísá
hladina vody v jezeře, Spiral Jetty není vždy vidět.
Smithson (1969)
Závěr
V případě Land artu se jedná o díla provedená na zemském povrchu v souladu
s minimalistickými principy.Díla vystavená v přírodě nebo na veřejných prostranstvích budí
pozornost svými rozměry, hrou s rozmanitostí tvaru a často i svým politickým postojem. Je
výsledkem odmítání procesu komercializace umění a reflexe přírody a země jako daného
prostředí lidské existence. Realizován formováním přírodních či civilizačních útvarů
s odkazem k prehistorickým výtvorům mýtických civilizací.
ZDROJE
1.) (Land art, Smithson) [online], staženo 27.2. 2006. Dostupné z
<http://maka.webzdarma.cz/statnice/du_du17>
2.) (Smithson) [online], staženo 27.2. 2006. Dostupné z
<http://wikipedia.infostar.cz/r/ro/robert_smithson.html>
3. (Land art) [online], staženo 27.2. 2006. Dostupné z
<http://sepiensa.org.mx/contenidos/l_landart/1.htm>
4.) www.novaspace.com
5.) www.bonestell.org
9

Podobné dokumenty

SMERY_po_r.1945

SMERY_po_r.1945 tvořil obrazy se svým charakteristickým znakem - vertikální čárou, která vypadá jako zip; monochromní pole rozdělené jedním nebo více pruhy - uspořádání pruhů podněcuje diváka, aby se soustředil na...

Více

06 Autoři romantismu I.

06 Autoři romantismu I. • navazuje na Berliozův styl - komponuje programní symfonie (obě i s vokální složkou) : Dantovská symfonie a Faustovská symfonie (3 části: Faust, Markétka, Mefisto) • považován za zakladatele SYMFO...

Více

TS-450S - OK2MTV

TS-450S - OK2MTV Schéma zapojení získáno z webu OK1RR s odkazem na článek OM3LU v Radiožurnálu.

Více

Vyrobeno v ČSSR Známé-neznámé a další zajímavosti ze

Vyrobeno v ČSSR Známé-neznámé a další zajímavosti ze okamžiky v muzeu, že už dnes……dnes už tu potřebu nemám. Jako bych si to už prožil. Jako by se ta radost někam vytratila. Vlastně je to i logické. Není už pro koho tento projekt dokončit. A uvazovat...

Více

2. Je čas na změnu Modul M3

2. Je čas na změnu Modul M3 3 HLAVNÍ PROBLÉMY UMĚNÍ 19. STOLETÍ 3.1 Úvod Již v první polovině 19. století dochází ke změnám, které znamenají výrazný posun výtvarného umění směrem, který je pro nás dnes samozřejmostí. Dochází ...

Více