Imagelink Microclean B - Eastman Park Micrographics

Komentáře

Transkript

Imagelink Microclean B - Eastman Park Micrographics
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH Annex II)
Imagelink Microclean B
SUBID : 000001013171
Datum vydání 19.04.2013
Verze 1
Datum revize 15.04.2013
1. Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku:
Název výrobku
:
Imagelink Microclean B
Registrační číslo REACH
:
Registrační čísla jednotlivých součástí: viz část 3.2, pokud lze
použít.
1.2 Príslušná urcená použití látky nebo smesi a nedoporucená použití:
Identifikovaná vhodná použití
Nedoporučená použití
:
:
Čistící prostředek pro vyvolávací stroje
Pouze k profesionálnímu použití. Nepoužívejte pro výrobky,
které přicházejí do přímého styku s potravinami. Nepoužívejte
pro výrobky, které přicházejí do přímého styku s kůží.
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpecnostního listu
Eastman Park Micrographics
100 Latona Rd
Rochester, NY 14652-3621
Tel.: 01 585-500-4400 (8-5 EST)
Fax: 01 585-719-9424
Person responsible for the safety data sheet: Robert Breslawski
E-mail: [email protected]
1.4 Telefonní císlo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro nouzové volání (Belgie) : +32 3 4443333 (24h/24h)
Toxikologické informační středisko (TIS)
telefon nepřetržitě +420 224 919 293, +420 224 915 402, nebo (pouze ve dne +420 224 914 575)
2. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
2.1 Klasifikace látky nebo smesi:
Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.
67/548/EHS nebo 1999/45/ES
Tento produkt je dle směrnic EU odpovídající národní legislativě označen jako ne nebezpečný.
Úplné znění jednotlivých R vět a H vět je uvedeno v kapitole 16.
2.2 Prvky oznacení:
Na tento produkt se nevztahuje povinnost ozna?ení nebezpe?né látky nebo p?ípravku podle definice
na?ízení ES ?. 1272/2008 o klasifikaci a ozna?ování látek a sm?sí (na?ízení CLP).
2.3 Jiná rizika:
Tento výrobek nesplňuje kritéria týkající se látek PBT nebo vPvB, jak jsou uvedena v příloze XIII
nařízení REACH (1907/2006 ES)
CZ
1/14
CS
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH Annex II)
Imagelink Microclean B
SUBID : 000001013171
Datum vydání 19.04.2013
Verze 1
Datum revize 15.04.2013
3. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
3.1 Smesi:
Čistící prostředek pro vyvolávací stroje, převážně složený z:
3.2 Nebezpečené přísady:
Informace o označení nebezpečnosti v tomto odstavci se týkají pouze jednotlivých složek.
Odpodvídající informace k tomuto přípravku jsou uvedeny v oddílu 2.1.
Nebezpečné složky ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
• Kyselina octová
Reg.č. CAS
Č. indexu
Č. EINECS
Registrační číslo REACH
Třídy nebezpečnosti
Kategorie nebezpečnosti
Věty o nebezpečnosti (H
věty)
:
:
:
:
:
:
:
Koncentrace [%] :
64-19-7
607-002-00-6
200-580-7
01-2119475328-30
Hořlavé kapaliny, Poleptání pokožky
Kategorie 3, Kategorie 1A
H226, H314
0,0
-
0,1
0,0
-
1,0
Nebezpečné složky ve smyslu směrnice č. 67/548/EHS nebo 1999/45/ES
• Kyselina octová
Reg.č. CAS
Č. indexu
Č. EINECS
Symbol(y)
R-věty
Koncentrace [%] :
:
:
:
:
:
64-19-7
607-002-00-6
200-580-7
C
R10, R35
Složky, u nichž platí limit expozice na pracovišti
• Kyselina octová
3.3 Poznámka:
Úplné znění jednotlivých R vět a H vět je uvedeno v kapitole 16.
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Popis první pomoci:
Zasažení očí
:
Styk s kůží
:
Požití
:
Vdechnutí
:
CZ
Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody
a konzultujte s lékařem.
Omývejte ihned velkým množstvím vody a mýdlem. Konzultujte
v případě nutnosti s lékařem.
Vypláchněte ústa velkým množstvím vody. Konzultujte s
lékařem. V případě potřeby konzultujte s lékařem.
Nevyvolávejte zvracení.
Odvést postiženého na čerstvý vzduch. V případě potřeby
konzultujte s lékařem.
2/14
CS
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH Annex II)
Imagelink Microclean B
SUBID : 000001013171
Datum vydání 19.04.2013
Verze 1
Datum revize 15.04.2013
4.2 Nejduležitejší akutní a opoždené symptomy a úcinky:
Symptomy
:
Za normálních podmínek použití se nepředpokládají žádné
nepříznivé účinky.
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékarské pomoci a zvláštního ošetrení:
Všeobecné pokyny
:
Ihned přivolejte lékaře.
5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
5.1 Hasiva
Vhodné hasicí prostředky
Hasicí prostředky nevhodné z
bezpečnostních důvodů
: vodní mlha, Suchý prášek., alkoholu odolná pěna, Oxid uhličitý
(CO2).
: Nepoužijte plný proud vody, aby nedošlo k rozptýlení ohně do
okolí.
5.2 Zvláštní rizika vyplývající z látky nebo smesi:
Specifická nebezpečí při
hašení požáru
Další informace
: Nepoužijte plný proud vody, aby nedošlo k rozptýlení ohně do
okolí.
: Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte
odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace.Výrobek
není hořlavý.
5.3 Pokyny pro hasice:
Speciální ochranné vybavení
pro hasiče
: Pravidelné oblečení požární zásah.
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1 Opatrení na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy:
Osobní ochrana
Další pokyny
: Úklidový personál musí používat vhodné osobní ochranné
prostředky.
: Při styku s chemikáliemi dodržujte obvyklá bezpečnostní
opatření.
6.2 Opatrení na ochranu životního prostredí:
Opatření k ochraně životního
prostředí
: Produkt by neměl být vpouštěn do kanalizace, vodních toků
nebo do půdy.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro cištení:
Způsoby čištění
: Zamezit rozlití přípravku v případě nutnosti. V případě rozlití
zadržte rozlitý produkt absorpčním materiálem a uložte je do
nepropustné nádoby na odpad. Seberte produkt do plastové
nádoby. Zbytkový materiál sbírejte opatrně.
6.4 Odkazy na jiné oddíly:
Údaje k odstranění odpadu jsou uvedeny v odstavci 13.
CZ
3/14
CS
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH Annex II)
Imagelink Microclean B
SUBID : 000001013171
Datum vydání 19.04.2013
Verze 1
Datum revize 15.04.2013
Osobní ochrana viz sekce 8.
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1 Opatrení pro bezpecné zacházení:
Pokyny pro bezpečné
zacházení
Hygienická opatření
Pokyny k ochraně proti
požáru a výbuchu
: Zabránit rozlití produktu.
: Při styku s chemikáliemi dodržujte obvyklá bezpečnostní
opatření.Zamezte styku s potravinami, nápoji a tabákovými
výrobky.Zaměstnanci jsou povinni si před jídlem, pitím nebo
kouřením důkladně omýt ruce a obličej.
: Zvláštní opatření proti vzniku ohně či výbuchu nejsou nutné.
7.2 Podmínky pro bezpecné skladování vcetne neslucitelnosti:
Požadavky na skladovací
prostory a kontejnery.
Další informace o
skladovacích podmínkách
Pokyny pro společné
skladování
: Nádobu vždy dobře uzavřete.Skladujte na suchém místě.
: Uchovávejte obal na dobře větraném místě-.
: Neskladujte společně s silnými zásadami.
7.3 Specifické konecné / specifická konecná použití:
Tato látka se používá výhradně školenými odborníky v kontrolovaném prostředí.
8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB
8.1 Kontrolní parametry:
8.1.1 Složky, pro které platí limity expozice napracovišti, resp. biologické limity expozice na
pracovišti a které je třeba sledovat:
8.1.1.1 Limity expozice na pracovišti:
Limity koncentrace ve vzduchu
• Kyselina octová
Základ
Datum revize
EU ELV
12 2009
Reg.č. CAS: 64-19-7
Hodnota
25 mg/m3
Typ
TWA
Hodnoty biologických limitů
Nejsme si vědomi existence žádného národního expozičního limitu.
8.1.1.2 Dodatečné limity expozice za podmínek použití:
Neuplatňují se žádné jiné limity expozice.
8.1.1.3 Hodnoty DNEL/DMEL a PNEC:
DNEL
Nebyla vypracována zpráva o chemické bezpečnosti. Nebyla stanovena hodnota DNEL/DMEL.
CZ
4/14
CS
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH Annex II)
Imagelink Microclean B
SUBID : 000001013171
Datum vydání 19.04.2013
Verze 1
Datum revize 15.04.2013
PNEC
Nebyla vypracována zpráva o chemické bezpečnosti. Nebyla stanovena hodnota PNEC.
8.2 Omezování expozice:
Kontrola expozice na pracovišti:
¾ Opatření k prevenci expozice:
Zaměstnanci jsou povinni si před jídlem, pitím nebo kouřením důkladně omýt ruce a obličej.
Zamezte styku s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky.
¾ Technická opatření k prevenci expozice:
Zajistěte přiměřené větrání.
¾ Preventivní ochrana osob před expozicí:
Ochrana dýchacích orgánů
Ochrana rukou
:
:
Ochrana očí
Ochrana těla
Osobní ochranné prostředky
:
:
:
při normálním zacházení není požadováno
Používejte rukavice odolné proti chemikáliím. Při dlouhodobém
ponoření nebo často opakovaném styku používejte rukavice z
těchto materiálů: butylkaučuk (tloušťka >= 0,70 mm, doba
proniknutí > 480 min) (EN 374). Použité ochranné rukavice
musejí odpovídat specifikacím směrnice ES č. 89/686/ES a
vyplývající normě EN374, například KCL 898 Butoject(plný
kontakt), KCL 890 Vito Ject (potřísnění). Dodatečné
doporučení: údaje vycházejí z vlastních testů, údajů v literatuře
a informací poskytnutých výrobci rukavic či jsou odvozeny z
údajů pro podobné látky. Vzhledem k tomu, že na tyto
vlastnosti může mít vliv řada faktorů (např. teplota), je nutné
vzít v úvahu skutečnost, že životnost ochranných rukavic může
být výrazně kratší, než jak naznačuje permeační test.
Různorodost použití předepisuje výrobce.
Ochranné brýle.
Ochranný oděv.
Při styku s chemikáliemi dodržujte obvyklá bezpečnostní
opatření.
Opatření pro regulaci expozice životního prostředí:
Odpadní predpisy / vybíjení / lécba / obsah se muže lišit od jedné oblasti do druhé. Naleznete v
místní predpisy týkající se nakládání s tímto materiálem. Nevypouštět do kanalizace.
Shromažd'ovat pro předání koncesované likvidační firmě.
Směrnice EU
Směrnice EU č. 2008/60/ES (voda)
Směrnice EU č. 1996/62/ES (vzduch)
Stav
není na seznamu není na
seznamu
9. FYZIKÁLNĺ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:
9.1.1 Vzhled:
Skupenství látky
CZ
:
kapalný
5/14
CS
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH Annex II)
Imagelink Microclean B
SUBID : 000001013171
Datum vydání 19.04.2013
Verze 1
Datum revize 15.04.2013
Forma
Barva
Zápach
:
:
:
Tekutina
Červený až hnědý
Teměř bez zápachu
9.1.2 Důležité informace z oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:
pH (25 °C)
Bod tání/rozmezí bodu tání
Bod varu/rozmezí bodu varu
Bod vzplanutí
Bod samovznícení
Tenze par (20 °C)
Relativní hustota par
Relativní merná hmotnost
(20 °C)
Hustota
Rozpustnost/kvalitativně
Rozpustnost ve vodě
Dynamická viskozita
Kinematická viskozita
Dolní mez výbušnosti
Horní mez výbušnosti
Rychlost odpařování
:
:
:
:
:
:
:
:
6,7
< 0 °C
> 100 °C
Data neudána
Data neudána
23,00 hPa
Data neudána
1,227
:
:
:
:
:
:
:
:
Data neudána
Bez omezení mísitelná s vodou.
Data neudána
Data neudána
Data neudána
Data neudána
Data neudána
Data neudána
:
Nepoužitelné
Metoda: Literatura.
Metoda: Literatura.
Metoda: Literatura.
Metoda: Literatura.
Metoda: Literatura.
9.2 Další informace:
Obsah VOC
10. STABILITA A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita:
Reaktivita
: Za normálních podmínek teploty a tlaku se neočekává reaktivita
10.2 Chemická stabilita:
Stabilita
: Za normálních skladovacích podmínek a při správném použití je
produkt stabilní.
10.3 Možnost nebezpecných reakcí:
Nebezpečné reakce
: Za normálních skladovacích podmínek a při správném použití je
produkt stabilní.
10.4 Podmínky, kterým je treba zabránit:
Nutno zabránit těmto
podmínkám
: Zamezte kontaktu se silnými kyselinami.
10.5 Neslucitelné materiály:
Nutno zabránit styku s těmito
látkami
: <** Phrase language not available: [ CS ] ZAGFA X10.11024200 **>
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
Nebezpecné produkty
CZ
: Bez stanovené nebezpecné produkty pri rozkladu nejsou
6/14
CS
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH Annex II)
Imagelink Microclean B
SUBID : 000001013171
Datum vydání 19.04.2013
Verze 1
Datum revize 15.04.2013
rozkladu
známy.
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1 Informace o toxikologických úcincích:
Toxikokinetika, metabolismus a distribuce:
Data neudána
Akutní účinky (testy toxicity):
¾ Akutní toxicita
•
Kyselina octová
Akutní orální toxicita
Akutní kožní toxicita
Akutní inhalační toxicita
Účinná
Druh
Hodnota Metoda
dávka
LD50
krysa
3.310 mg/kg Literatura.
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.
LD50
králík
1.060 mg/kg Literatura.
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.
LC50
krysa
11,4 mg/l/ 4 h Literatura.
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.
¾ Specifická toxicita pro cílové orgány (STOT):
Specifické účinky
Zasažené orgány
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.
¾ Dráždivé a leptavé účinky:
•
Kyselina octová
Doba
expozice
Primární podráždění
pokožky
Podráždění očí
Druh
Hodnocení
Metoda
krysa
Žiravy
Literatura.
Působení vede rychle k hlubokému rozrušení tělesných tkání.
králík
Žiravy
Literatura.
Nebezpečí vážného poškození očí.
¾ Podráždění dýchacího traktu:
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.
¾ Senzibilizace:
Druh
Hodnocení
Metoda
Data neudána
¾ Aspirační nebezpečí:
CZ
7/14
CS
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH Annex II)
Imagelink Microclean B
SUBID : 000001013171
Datum vydání 19.04.2013
Verze 1
Datum revize 15.04.2013
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.
Subakutní, subchronická a chronická toxicita
¾ Toxicita opakovaných dávek:
Data neudána
¾ Specifická toxicita pro cílové orgány (STOT):
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.
¾ Účinky CMR (karcinogenicita, mutagenicita a reprodukční toxicita):
- Karcinogenita
• Kyselina octová
Po dlouhodobé dermální aplikaci nebyly u myší zjištěny žádné tumory.
- Mutagenita
• Kyselina octová
Studie s využitím Amesova testu byly obecně negativní.
- Genetická toxicita in vitro
• Kyselina octová
Typ
Test podle Amese
Systém testů
"Escherichia coli WP2 uvr A;
Salmonella typhimurium
TA98, TA100, TA535,
TA1537"
Metoda: Literatura.
Koncentrace
Výsledek
negativní
- Genetická toxicita in vivo
Data neudána
- Teratogenita
Data neudána
- Toxické vlivy na reprodukční schopnosti
Data neudána
¾ Shrnutí hodnocení vlastností CMR:
Karcinogenita
Mutagenita
Teratogenita
Toxické vlivy na
reprodukční schopnosti
:
:
:
:
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.
Zkušenosti získané z praxe:
CZ
8/14
CS
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH Annex II)
Imagelink Microclean B
SUBID : 000001013171
Datum vydání 19.04.2013
Verze 1
Datum revize 15.04.2013
• Kyselina octová
Vdechování par o vyšší koncentraci může způsobovat dýchavičnost (otok plic). Vdechnuté leptající
látky mohou vést k toxickému otoku plic. Symptomy intoxikace se mohou dostavit teprve po
několika hodinách po expozici. Požití může způsobit nevolnost, zvracení, zánět hrtanu, bolesti
žaludku a dokonce perforaci střeva. Požití způsobí poleptání žaludku a střev.
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1 Toxicita:
•
Kyselina octová
Toxicita pro ryby
Toxicita pro Dafnie
Toxicita vůči řasám
Toxicita pro bakterie
Účinná Doba
Druh
Hodnota
dávka
expozice
LC50
96 h
Pimephales promelas (střevle)
88 mg/l
Metoda: Literatura.
Škodlivý pro vodní organismy. Na základě dostupných údajů nejsou
klasifikační kritéria splněna.
EC50
24 h
Daphnia magna (dafnie)
47 mg/l
Metoda: Literatura.
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.
EC10
8d
Scenedesmus quadricauda
4.000 mg/l
(řasa)
Metoda: Literatura.
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.
EC10
16 h
Pseudomonas putida
2.850 mg/l
(bakterie)
Látku není nutno pova#ovat za inhibitor mořských bakterií (OECD 306).
Stupeň inhibice: 7 % Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační
kritéria splněna.
12.2 Perzistence a rozložitelnost:
Fyzikálně chemické způsoby likvidace
• Kyselina octová
Produkt může být rozložen abiotickým (např. chemickým nebo fotolytickým) procesem. Odpadní
vodu je za normálních podmínek nutno před vpuštěním do čistírny odpadních vod neutralizovat.
Chemická spotřeba kyslíku (CHSK)
•
Kyselina octová
Hodnota
1.030 mg/g
Metoda
Literatura.
Adsorbované organicky vázané halogeny (AOX)
• Kyselina octová
Produkt neobsahuje žádné organické halogeny.
Biologický rozklad
•
CZ
Kyselina octová
9/14
CS
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH Annex II)
Imagelink Microclean B
SUBID : 000001013171
Datum vydání 19.04.2013
Verze 1
Datum revize 15.04.2013
Hodnota
99 %
Doba
expozice
30 d
Metoda
Hodnocení
OECD 302B Potenciální
biologická
odbouratelnost
Látka snadno biologicky odbouratelná.
Biologická spotřeba kyslíku (BSK)
• Kyselina octová
Koncentrace
Inkubační
doba
Hodnota
740 mg/g
Metoda
Literatura.
12.3 Bioakumulacní potenciál:
Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)
•
Kyselina octová
Hodnota
log POW: -0,2
pH
°C
Metoda
Literatura.
Biokoncentracní faktor (BCF)
•
Kyselina octová
Hodnota
<1
Druh
Metoda
Literatura.
Bioakumulace je nepravděpodobná.
12.4 Mobilita v pude:
#ádná informace není k dispozici.
Henryho konstanta
Hodnota
Teplota
Metoda
#ádná informace není k dispozici.
Přechod mezi složkami životního prostředí
• Kyselina octová
Lze očekávat přesun mezi klasifikacemi.
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:
• Kyselina octová
Tento výrobek nesplňuje kritéria týkající se látek PBT nebo vPvB, jak jsou uvedena v příloze XIII
nařízení REACH (1907/2006 ES)
12.6 Jiné nepríznivé úcinky:
•
CZ
Kyselina octová
10/14
CS
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH Annex II)
Imagelink Microclean B
SUBID : 000001013171
Datum vydání 19.04.2013
Verze 1
Datum revize 15.04.2013
Tato látka není uvedena v příloze I Směrnice (ES) 2037/2000 týkající se látek poškozujících
ozonovou vrstvu. Toxický pro rostliny. Neutralizace zeslabí ekotoxické účinky. Při správné aplikaci
se neočekávají žádné nepříznivé dopady na funkci ČOV.
13. INFORMACE O ZNEŠKODNOVÁNÍ
13.1 Metody nakládání s odpady:
Způsoby zneškodňování odpadů
Předpisy ochrany životního prostředí k vypouštění chemikálií a oplachových vod do kanalizace,
jakož i podmínky k zacházení s odpadem a zneškodňování chemikálií a jejich balení, mohou být
v jednotlivých zemích různé. Proto je třeba se řídit platnými místními předpisy. Je-li zapotřebí
tento produkt nebo jím zamořený obal zlikvidovat, je nutné se obrátit na specializovanou firmu.
Vypouštění do kanalizace je možné, povolují-li to místní předpisy.
Prázdné nádoby.
Vzhledem k tomu, obaly mohou být kontaminovány produktu residus, řiďte se upozornění na
štítku, i když je zásobník prázdný.Prázdnou nádobu nepoužívejte znovu bez řádného
vyčištění.Upozornění na štítku platí i pro tuto nádobu po vyprázdnění.
Pro odpad, který vznikne použitím tohoto produktu, použijte následující identifikační číslo
evropského katalogu odpadů : 09 01 99 (odpady jinak blíže neurčené).
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
ADR
Kód OSN
Charakteristický přepravní
název
Třída
Skupina obalů
Klasifikační kód
Štítek č.
Nebezpečí č.
Nebezpecny pro životni
prostredi
RID
Kód OSN
Charakteristický přepravní
název
Třída
Skupina obalů
Klasifikační kód
Štítek č.
Nebezpečí č.
IMO / IMDG
Kód OSN
Charakteristický přepravní
název
Třída
CZ
:
:
1760
Žíravá kapalina, n.j.u. (EDTA-zelezito ammoná sůl)
:
:
:
:
:
:
8
III
C9
8
80
Ne
:
:
1760
Žíravá kapalina, n.j.u. (EDTA-zelezito ammoná sůl)
:
:
:
:
:
8
III
C9
8
80
:
:
1760
CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Ferric ammonium
ethylenediaminetetra acetate)
8
:
11/14
CS
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH Annex II)
Imagelink Microclean B
SUBID : 000001013171
Datum vydání 19.04.2013
Verze 1
Datum revize 15.04.2013
Skupina obalů
Štítek č.
EmS
Látka znecištující more
ICAO / IATA letecká přeprava
Kód OSN
Charakteristický přepravní
název
Třída
Skupina obalů
Štítek č.
Pokyny pro balení
:
:
:
:
III
8
F-A, S-B
Ne
:
:
1760
Corrosive liquid, n.o.s. (Ferric ammonium
ethylenediaminetetra acetate)
8
III
8
856
:
:
:
:
ICAO / IATA letecká přeprava osob
Kód OSN
:
Charakteristický přepravní
:
název
Třída
:
Skupina obalů
:
Štítek č.
:
Pokyny pro balení
:
1760
Corrosive liquid, n.o.s. (Ferric ammonium
ethylenediaminetetra acetate)
8
III
8
852
15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
15.1 Narízení týkající se bezpecnosti, zdraví a životního prostredí / specifické právní predpisy
týkající se látky nebo smesi:
Povolení nebo omezení použití
Oprávnění
Omezení používání
: Ne
: Není na seznamu EU. REACH, příloha XVII, omezenívýroby,
uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek,
přípravků a předmětů (nařízení 1907/2006/ES, ve znění
Jiná nařízení EU
Nespadá pod konkrétní předpisy EU.
15.2 Posouzení chemické bezpecnosti
Podle nařízení REACH není nutná zpráva o chemické bezpečnosti.
16. DALŠÍ INFORMACE
Text H vět vztahujících se k oddílům 2 a 3:
H226
H314
Hořlavá kapalina a páry.
Způsobuje těžké popálení kůže.
Text R vět vztahujících se k oddílům 2 a 3:
CZ
12/14
CS
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH Annex II)
Imagelink Microclean B
SUBID : 000001013171
Datum vydání 19.04.2013
Verze 1
Datum revize 15.04.2013
R10
R35
Hořlavý.
Způsobuje těžké poleptání.
Další informace
Tento bezpečnostní list byl vypracován dle směrnic EU a odpovídající národní legislative.
Údaje v tomto listu s bezpečnostními údaji jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí a
zkušeností. Vztahují se výhradně na zde popsaný výrobek a neplatí, když je tento používán spolu s
jinými výrobky nebo procesy, pokud to zde není výslovně uvedeno. Bezpečnostní list popisuje
potřebné zdravotní a bezpečnostní informace o výrobku a nemá význam příslibu vlastností a kvality.
Do zodpovědnosti uživatele spadá dodržovat bezpečnostní a zdravotní předpisy a předpisy k
ochraně životního prostředí a předpisy pro odstraňování odpadu.
Zdroje hlavních údajů použitých k sestavení bezpečnostního listu
Handbuch der gefährlichen Güter, Hommel.
The Dictionary of Substances and their Effects, Royal Society of Chemistry.
Gefährliche Chemische Reaktionen, L.Roth und U.Weller.
Handbuch der Umweltgifte, Dauderer.
Chemiekaarten, latest version.
Bezpečnostní list od dodavateleTento bezpečnostní list obsahuje scénář expozice (týká-li se) v
integrovaném formuláři. Obsah scénáře expozice byl zahrnut (týká-li se) do částí 1, 2, 8, 9, 12, 15 a
16 tohoto bezpečnostního listu. Koncový uživatel musí ověřit, zda je jeho specifické použití zahrnuto
v integrovaných informacích scénáře expozice v tomto bezpečnostním listu.
Zkratky
ADR:
ADNR:
AGW:
ATEmix:
CLP:
CMR:
DNEL:
EC0:
EC5:
EC10:
EC50:
EC100:
EH40 WEL:
IATA:
ICAO:
IC50:
IMDG:
IMO:
IUCLID:
LC50:
LC100:
LOAEL:
LDL0
LD50:
CZ
Accord européen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par Route
Accord européen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par la Rhin
Arbeitsplatzgrenswerte (GE)
Acute toxicity estimate of the mixture
Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures
Carcinoge
Derived No Effect Level
Effective Concentration 0%
Effective Concentration 5%
Effective Concentration 10%
Median Effective Concentration
Effective Concentration 100%
Workplace Exposure Limit (UK)
International Air Transport Association
International Civil Aviation Organization
inhibitory concentration 50%
International Maritime Dangerous Goods
International Maritime Organization
International Uniform ChemicaL Information Database
Lethal Concentration 50%
Lethal Concentration 100%
Lowest Observed Adverse Effect Level
Lethal Dose (minimum found to be lethal)
Lethal Dose 50%
13/14
CS
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH Annex II)
Imagelink Microclean B
SUBID : 000001013171
Datum vydání 19.04.2013
Verze 1
Datum revize 15.04.2013
MAC:
MAK:
NOAEL:
NOEL:
NOEC:
OEL:
PBT:
PNEC:
REACH:
RID:
STEL:
TLV:
TRGS900:
TWA:
VOC:
vPvB:
CZ
Maximaal Aanvaardbare Concentratie (NL)
Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
No Observed Adverse Effect Level
No Observed Effect Level
No Observed Effect Concentration
Occupatianal Exposure Limit
Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
Predicted No Effect Concentration
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
Regulations concerning the International Transport of Dangerous Goods by
Rail
Short Term Exposure Limit
Treshold Limit Value
Arbeitsplatzgrenswerte (GE)
Time Weighted Average
Volatile Organic Compound
very Persistent and very Bioaccumulative substance
14/14
CS

Podobné dokumenty

Imagelink ECOPOS 305 FIXER - Eastman Park Micrographics

Imagelink ECOPOS 305 FIXER - Eastman Park Micrographics Nepoužívejte pro výrobky, které přicházejí do přímého styku s potravinami. Pouze k profesionálnímu použití. Nepoužívejte pro výrobky, které přicházejí do přímého styku s kůží.

Více