MENIN_kveten 2015

Komentáře

Transkript

MENIN_kveten 2015
KINO MùNÍN
KINO MùNÍN
KINO MùNÍN
Program na kvûten 2015
Program na kvûten 2015
Program na kvûten 2015
Dárce
Dárce
Dárce
Pátek 1. kvûtna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
Jonas vyrÛstá v idylickém svûtû, kde existuje pouze ‰tûstí. Lidé neznají utrpení, války,
násilí, strach ani bolest. Základem svûta je jednotvárnost: stejné domovy, stejné obleãení,
stejné rodiny. Na okraji spoleãnosti Ïije jedin˘ drÏitel a stráÏce pravdiv˘ch vzpomínek
lidstva – Dárce. Jeho prostfiednictvím Jonas získává to, co nikdo jin˘ nesmí vûdût – pravdu
o skuteãném Ïivotû a zku‰enosti pfiedchozích generací... Hrají Jeff Bridges, Meryl Streep,
Katie Holmes aj. Sci-fi snímek USA s ãesk˘mi titulky. 89 min.
Pátek 1. kvûtna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
Jonas vyrÛstá v idylickém svûtû, kde existuje pouze ‰tûstí. Lidé neznají utrpení, války,
násilí, strach ani bolest. Základem svûta je jednotvárnost: stejné domovy, stejné obleãení,
stejné rodiny. Na okraji spoleãnosti Ïije jedin˘ drÏitel a stráÏce pravdiv˘ch vzpomínek
lidstva – Dárce. Jeho prostfiednictvím Jonas získává to, co nikdo jin˘ nesmí vûdût – pravdu
o skuteãném Ïivotû a zku‰enosti pfiedchozích generací... Hrají Jeff Bridges, Meryl Streep,
Katie Holmes aj. Sci-fi snímek USA s ãesk˘mi titulky. 89 min.
Pátek 1. kvûtna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 12 let.
Jonas vyrÛstá v idylickém svûtû, kde existuje pouze ‰tûstí. Lidé neznají utrpení, války,
násilí, strach ani bolest. Základem svûta je jednotvárnost: stejné domovy, stejné obleãení,
stejné rodiny. Na okraji spoleãnosti Ïije jedin˘ drÏitel a stráÏce pravdiv˘ch vzpomínek
lidstva – Dárce. Jeho prostfiednictvím Jonas získává to, co nikdo jin˘ nesmí vûdût – pravdu
o skuteãném Ïivotû a zku‰enosti pfiedchozích generací... Hrají Jeff Bridges, Meryl Streep,
Katie Holmes aj. Sci-fi snímek USA s ãesk˘mi titulky. 89 min.
SIN CITY:
Îenská, pro kterou bych vraÏdil
SIN CITY:
Îenská, pro kterou bych vraÏdil
SIN CITY:
Îenská, pro kterou bych vraÏdil
Pátek 8. kvûtna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 15 let.
V pokraãování kultovního snímku Sin City se v nûkolika propojen˘ch povídkách vracíme
do Mûsta hfiíchu plného gaunerÛ, svÛdn˘ch taneãnic, zkorumpovan˘ch policistÛ, ozbrojen˘ch prostitutek a zlomen˘ch srdcí. Akãní krimi USA s hvûzdn˘m obsazením (Jessica
Alba, Eva Green, Mickey Rourke, Bruce Willis aj.) âeské titulky. 103 minut.
Pátek 8. kvûtna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 15 let.
V pokraãování kultovního snímku Sin City se v nûkolika propojen˘ch povídkách vracíme
do Mûsta hfiíchu plného gaunerÛ, svÛdn˘ch taneãnic, zkorumpovan˘ch policistÛ, ozbrojen˘ch prostitutek a zlomen˘ch srdcí. Akãní krimi USA s hvûzdn˘m obsazením (Jessica
Alba, Eva Green, Mickey Rourke, Bruce Willis aj.) âeské titulky. 103 minut.
Pátek 8. kvûtna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodn˘ od 15 let.
V pokraãování kultovního snímku Sin City se v nûkolika propojen˘ch povídkách vracíme
do Mûsta hfiíchu plného gaunerÛ, svÛdn˘ch taneãnic, zkorumpovan˘ch policistÛ, ozbrojen˘ch prostitutek a zlomen˘ch srdcí. Akãní krimi USA s hvûzdn˘m obsazením (Jessica
Alba, Eva Green, Mickey Rourke, Bruce Willis aj.) âeské titulky. 103 minut.

·katuláci

·katuláci

·katuláci
Pátek 15. kvûtna, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. Pfiístupn˘.
V S˘reãkovû není radno vycházet po setmûní. Z podzemních doupat vylézají podivní
tvorové zvaní ·katuláci, ktefií kradou v‰e, co jim pfiijde do rukou. Jednou pr˘ dokonce
ukradli malého kluka! A právû tenhle ukraden˘ kluãina vám v dobrodruÏném a zábavném vyprávûní prozradí, Ïe to v‰echno jsou jen bohapusté lÏi... DobrodruÏn˘ animovan˘
snímek USA od tvÛrcÛ filmu Norman a duchové. âesk˘ dabing. 97 min.
Pátek 15. kvûtna, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. Pfiístupn˘.
V S˘reãkovû není radno vycházet po setmûní. Z podzemních doupat vylézají podivní
tvorové zvaní ·katuláci, ktefií kradou v‰e, co jim pfiijde do rukou. Jednou pr˘ dokonce
ukradli malého kluka! A právû tenhle ukraden˘ kluãina vám v dobrodruÏném a zábavném vyprávûní prozradí, Ïe to v‰echno jsou jen bohapusté lÏi... DobrodruÏn˘ animovan˘
snímek USA od tvÛrcÛ filmu Norman a duchové. âesk˘ dabing. 97 min.
Pátek 15. kvûtna, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. Pfiístupn˘.
V S˘reãkovû není radno vycházet po setmûní. Z podzemních doupat vylézají podivní
tvorové zvaní ·katuláci, ktefií kradou v‰e, co jim pfiijde do rukou. Jednou pr˘ dokonce
ukradli malého kluka! A právû tenhle ukraden˘ kluãina vám v dobrodruÏném a zábavném vyprávûní prozradí, Ïe to v‰echno jsou jen bohapusté lÏi... DobrodruÏn˘ animovan˘
snímek USA od tvÛrcÛ filmu Norman a duchové. âesk˘ dabing. 97 min.
Andûlé v‰edního dne
Andûlé v‰edního dne
Andûlé v‰edního dne
Pátek 22. kvûtna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodné od 12 let.
Hrdiny pfiíbûhu jsou lidé, ktefií si nechávají Ïivot prokluzovat mezi prsty, a proto se v jejich
blízkosti objevili andûlé... V rolích andûlÛ Marián Labuda, Vojtûch Dyk, Eli‰ka Kfienková
a Vladimír Javorsk˘. Dále uvidíte Bolka Polívku, Zuzanu BydÏovskou a dal‰í. âeské drama
reÏisérky Alice Nellis natoãené podle stejnojmenného románu Michala Viewegha. 97 min.
Pátek 22. kvûtna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodné od 12 let.
Hrdiny pfiíbûhu jsou lidé, ktefií si nechávají Ïivot prokluzovat mezi prsty, a proto se v jejich
blízkosti objevili andûlé... V rolích andûlÛ Marián Labuda, Vojtûch Dyk, Eli‰ka Kfienková
a Vladimír Javorsk˘. Dále uvidíte Bolka Polívku, Zuzanu BydÏovskou a dal‰í. âeské drama
reÏisérky Alice Nellis natoãené podle stejnojmenného románu Michala Viewegha. 97 min.
Pátek 22. kvûtna, 20.00. Vstupné 70 a 60 Kã. Vhodné od 12 let.
Hrdiny pfiíbûhu jsou lidé, ktefií si nechávají Ïivot prokluzovat mezi prsty, a proto se v jejich
blízkosti objevili andûlé... V rolích andûlÛ Marián Labuda, Vojtûch Dyk, Eli‰ka Kfienková
a Vladimír Javorsk˘. Dále uvidíte Bolka Polívku, Zuzanu BydÏovskou a dal‰í. âeské drama
reÏisérky Alice Nellis natoãené podle stejnojmenného románu Michala Viewegha. 97 min.
Paddington

Paddington

Paddington

Pátek 29. kvûtna, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. MládeÏi pfiístupn˘.
Paddington není jen tak obyãejn˘ medvídek. Pochází z Peru, nosí ãerven˘ klobouãek a víc
neÏ cokoliv jiného miluje marmeládové sendviãe. KdyÏ zemûtfiesení zniãí jeho domov,
odjede do Lond˘na, aby tam na‰el novou rodinu. Sám a opu‰tûn˘ na paddingtonském
nádraÏí pomalu zji‰Èuje, Ïe Ïivot ve velkomûstû není úplnû takov˘, jak si ho pfiedstavoval.
Na‰tûstí ale potká rodinu Brownov˘ch, která se ho ujme i pfies tatínkÛv kategorick˘
nesouhlas... Rodinn˘ film v koprodukci Velké Británie a Francie. Dabováno. 98 min.
Pátek 29. kvûtna, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. MládeÏi pfiístupn˘.
Paddington není jen tak obyãejn˘ medvídek. Pochází z Peru, nosí ãerven˘ klobouãek a víc
neÏ cokoliv jiného miluje marmeládové sendviãe. KdyÏ zemûtfiesení zniãí jeho domov,
odjede do Lond˘na, aby tam na‰el novou rodinu. Sám a opu‰tûn˘ na paddingtonském
nádraÏí pomalu zji‰Èuje, Ïe Ïivot ve velkomûstû není úplnû takov˘, jak si ho pfiedstavoval.
Na‰tûstí ale potká rodinu Brownov˘ch, která se ho ujme i pfies tatínkÛv kategorick˘
nesouhlas... Rodinn˘ film v koprodukci Velké Británie a Francie. Dabováno. 98 min.
Pátek 29. kvûtna, 18.00. Vstupné 60 a 50 Kã. MládeÏi pfiístupn˘.
Paddington není jen tak obyãejn˘ medvídek. Pochází z Peru, nosí ãerven˘ klobouãek a víc
neÏ cokoliv jiného miluje marmeládové sendviãe. KdyÏ zemûtfiesení zniãí jeho domov,
odjede do Lond˘na, aby tam na‰el novou rodinu. Sám a opu‰tûn˘ na paddingtonském
nádraÏí pomalu zji‰Èuje, Ïe Ïivot ve velkomûstû není úplnû takov˘, jak si ho pfiedstavoval.
Na‰tûstí ale potká rodinu Brownov˘ch, která se ho ujme i pfies tatínkÛv kategorick˘
nesouhlas... Rodinn˘ film v koprodukci Velké Británie a Francie. Dabováno. 98 min.
V mûsíci ãervnu uvedeme:
V mûsíci ãervnu uvedeme:
V mûsíci ãervnu uvedeme:
SAMBA – MAL¯ PÁN – ÎELEZNÁ SRDCE
NÁVRAT BLB¯HO A BLNùJ·ÍHO
SAMBA – MAL¯ PÁN – ÎELEZNÁ SRDCE
NÁVRAT BLB¯HO A BLNùJ·ÍHO
SAMBA – MAL¯ PÁN – ÎELEZNÁ SRDCE
NÁVRAT BLB¯HO A BLNùJ·ÍHO
 dûtské pfiedstavení / ·Ú – ‰irokoúhl˘ film / Kino Mûnín najdete také na facebooku / O zasílání programu kina si mÛÏete napsat na [email protected] / Rezervace vstupenek na pokladnû kina /
V cenû vstupného je zahrnuta 1 Kã na poplatek Fondu na podporu ãeské kinematografie
 dûtské pfiedstavení / ·Ú – ‰irokoúhl˘ film / Kino Mûnín najdete také na facebooku / O zasílání programu kina si mÛÏete napsat na [email protected] / Rezervace vstupenek na pokladnû kina /
V cenû vstupného je zahrnuta 1 Kã na poplatek Fondu na podporu ãeské kinematografie
 dûtské pfiedstavení / ·Ú – ‰irokoúhl˘ film / Kino Mûnín najdete také na facebooku / O zasílání programu kina si mÛÏete napsat na [email protected] / Rezervace vstupenek na pokladnû kina /
V cenû vstupného je zahrnuta 1 Kã na poplatek Fondu na podporu ãeské kinematografie
www.kinomenin.cz / rezervace vstupenek: 724 910 784
www.kinomenin.cz / pokladna tel. 724 910 784
www.kinomenin.cz / pokladna tel. 724 910 784

Podobné dokumenty

program KINO MĚNÍN – prosinec

program KINO MĚNÍN – prosinec vûku, kdy mu tatínek prozradí rodové tajemství. V‰ichni muωtí ãlenové tohoto rodu totiÏ mohou tak trochu cestovat v ãase – vracet se do minulosti a napravovat chyby. Tim se rozhodne vyuÏít své sch...

Více

Bobule

Bobule burčák a strýcové s koštýřem v ruce připravení dát vám ochutnat zázraky, které skrývají jejich sklípky. Tak vypadá jižní Morava během vinobraní. Přesně jako v Bobulích.

Více

KINO_duben2015

KINO_duben2015 diváky festivalÛ v Cannes i Karlov˘ch Varech… Argentinsko-‰panûlsk˘ film s ãesk˘mi titulky. 122 minuty.

Více

Absurdita a ‰ílenství v Národním

Absurdita a ‰ílenství v Národním Operní pûvkynû a hereãka se narodila 9. záfií 1925 v Praze v rodinû spisovatele a kabaretiéra Jifiího âerveného. Jejím prvním operním angaÏmá byla Janáãkova opera v Brnû, poté Státní opera v Berlín...

Více

Pozvánka na klubovou výstavu

Pozvánka na klubovou výstavu TEN VEâER MERYL STREEP, TONI COLLETTE, NATASHA RICHARDSON, VANESSA REDGRAVE. Matka na sklonku Ïivota, odkr˘vá sv˘m dcerám své dlouholeté tajemství o dávné lásce, která jí navÏdy zmûnila Ïivot. OKO ...

Více

SAMIkapanen

SAMIkapanen Mlad˘ hokejista se bûhem letního potápûní zranil tak ne‰Èastnû, Ïe je od té doby upoután na invalidní vozík. Rouvali se do Salt Lake City nemohl vypravit sám, takÏe Kapanen pomohl zafiídit, aby ho m...

Více

mimikry angloam.komikuformatao

mimikry angloam.komikuformatao 10 “Pé” kultovního filmu

Více

Red Hot Chili Peppers Bohu‰ Matu‰ Gregorian Linkin Park O.S.T.

Red Hot Chili Peppers Bohu‰ Matu‰ Gregorian Linkin Park O.S.T. Bohu‰ Matu‰, jeden z velk˘ch objevÛ domácí populární hudby posledního roku, vydává své druhé sólové album. V prÛbûhu posledních 12 mûsícÛ udûlal Bohu‰ ve své kariéfie obrovsk˘ posun, coÏ ho mimo jin...

Více

FUJI_TP_ S5000

FUJI_TP_ S5000 Automatické programy s prioritou clony nebo ãasu, manuál Auto Manuální (denní, pod mrakem, záfiivka denní, záfiivka teplé svûtlo, záfiivka studené svûtlo, Ïárovka) elektronick˘ hledáãek 0,3” 110 000 b...

Více