Swarovski TDS - 7 mm Remington Magnum

Komentáře

Transkript

Swarovski TDS - 7 mm Remington Magnum
CZ
S ys t é m z á m û r n˘c h k fi í Ï Û T D S
Tento systém slouÏí pro pfiesné mífiení u rÛzn˘ch pu‰kohledÛ
firmy Swarovski Optik. Nitkov˘ kfiíÏ napomáhá stfielci rychle a
pfiímo zamífiit na cíl s pfiíslu‰nou opravou vzdálenosti a snesení
vûtrem. Tento systém poskytuje stfielcÛm jednoduch˘ zpÛsob
rychlého rozhodování o nastavení mífiidel, které je tfieba
provést, aby mohli s jistotou zasáhnout cíl ve vzdálenosti od
100 do 900 metrÛ. JelikoÏ jde o zamûfiovací zafiízení, musí
stfielec mít dobrou techniku stfielby, disciplínu a prÛpravu…
CZ
3) Jak˘ druh zvûfie chcete lovit? ____________
Jak zjistíme „faktor“ TDS?
DÛleÏitou souãástí tohoto jedineãného zámûrného systému
je „faktor“ TDS jako napfiíklad 6 nebo 7.4 … Je to
jednoduché referenãní ãíslo. Aby mohl zjistit Faktor TDS,
musí stfielec napfied provést nastfielení své zbranû na
vzdálenost 200 metrÛ tak, aby pfiesnû zasáhl stfied terãe.
Poté vystfielí na vzdálenost 300 metrÛ dal‰í sadu stfiel a
zmûfií si sklon dráhy letu stfiely. Tento sklon v bodû dopadu
stfiely na vzdálenost 300 metrÛ, mûfien˘ v centimetrech, se
stává pro danou zbraÀ a vybran˘ typ stfieliva hodnotou
„faktoru“.
Tento postup nemusí b˘t nutn˘, av‰ak … Prostudujte si
prosím tabulku na poslední stranû této broÏury … Vypoãítali
jsme tam pro vás „faktorová ãísla“ odpovídající oblíbenûj‰ím
ráÏím, rÛzn˘m typÛm stfieliva a úsÈov˘m rychlostem.
KROK 1
Z á k l a d n í i n fo r m a c e p ro stfie l c e
NeÏ zaãnete pouÏívat zámûrn˘ systém, seznamte se prosím s
následujícími údaji:
1) RáÏe zbranû, kterou hodláte pouÏít ____________________
2) Tvar stfiely ___________ hmotnost stfiely _______________
ÚsÈová rychlost stfiely ________
Poznámka: Údaje o hodnotách jako je úsÈová rychlost stfiely
u rÛzn˘ch nábojÛ podle tvaru stfiely a uspofiádání náplnû
mÛÏe poskytovat v˘robce, anebo jsou uvedené v pfiíslu‰n˘ch
tabulkách pouÏívan˘ch pfii pfiebíjení nábojÛ. Tyto údaje
musíte znát, abyste byli schopní zjistit „faktorové“ ãíslo
sv˘ch nábojÛ. Toto ãíslo je moÏné jednodu‰e zjistit a jeho
znalost zabraÀuje zm˘lení balistick˘ch koeficientÛ, atd. (viz
tabulka v závûreãné ãásti této broÏury). Toto faktorové ãíslo
je dÛleÏité pro zji‰tûní základních poÏadavkÛ na konkrétní
zbraÀ podle konkrétního typu stfieliva, které si vyberete a
pfiíslu‰ného pfiepoãtu na faktor „osnovy TDS“ , podle nûhoÏ
se budete pfii pouÏívání zámûrného systému TDS fiídit.
Zakoupen˘ pu‰kohled firmy Swarovski Optik má nûkolik
zámûrn˘ch osnov TDS.
2
Dále …
JelikoÏ u rÛzn˘ch stfiel se dráhy letu li‰í, je dÛleÏité, aby si
stfielec nastavil prÛhled skrz zámûrn˘ kfiíÏ pu‰kohledu tak, aby
dráha letu stfiely a zámûrn˘ bod byly fiádnû vyrovnané s bodem
dopadu stfiely na cíl na pfiíslu‰nou vzdálenost. âíslo TDS a
vzhled ãtyfi dálkov˘ch znaãek (RMB) Vám umoÏní rychle
nastavit zámûrnou a pomohou Vám pfiesnû zamífiit a vystfielit na
del‰í vzdálenosti souãasnû s provedením opravy boãního vûtru.
Podívejte se prosím na Obr. A, Souãásti zámûrného kfiíÏe TDS.
3
CZ
Souãásti zámûrného
kfiíÏe TDS
CZ
Obr. A
B) MÛÏete rovnûÏ zaslat e-mail do firmy Swarovski Optik
([email protected]). Rádi vám pfii
v˘bûru vhodné osnovy podle TDS pomohou. U ruãnû
vyrábûn˘ch nábojÛ bude tfieba uvést úsÈovou rychlost stfiely
a informace o koeficientu konkrétní zvolené stfiely.
(RMB)
dálkové znaãky
Zámûrn˘ bod
na bûÏící zvûfi
(na TDS-4)
Zámûrn˘ bod s boãním vûtrem
Na vnûj‰ím okraji kaÏdé RMB
KROK 3
N a s t a ve n í o p ravy boãního vû t r u
Po z n á m ka:
Abyste mohli vyuÏít potenciál tohoto zámûrného kfiíÏe, musíte
si pfii stfielbû zvolit krouÏek u nejvût‰ího zvût‰ení. Je to nutné,
protoÏe konkrétnû u tohoto pu‰kohledu je kfiíÏ namontovan˘ ve
druhé obrazové rovinû. V˘jimku tvofií pu‰kohledu s kfiíÏi v první
obrazové rovinû (napfi. PV 3-12x50).
U tohoto druhu pu‰kohledu dochází k zastínûní cíle v rámci
celého rozsahu zvût‰ení.
Podívejte se na ãtyfii dálkové znaãky (RMB) umístûné pod
prostfiední vodorovnou linií zámûrného kfiíÏe. Pov‰imnûte si, Ïe
prav˘ a lev˘ okraj kaÏdé z RMB pfiedstavuje zámûrn˘ bod, kter˘
vyuÏijete pfii opravû boãního vûtru o rychlosti 15 km/h
(10 mph). Pokud vítr fouká zleva, bude Va‰ím zámûrn˘m bodem
prav˘ konec pfiíslu‰né linie pro pfiíslu‰nou vzdálenost a poté
„drÏte proti vûtru“. Pokud ov‰em vítr fouká zprava, opaãn˘m
smûrem – budete jako zámûrn˘ bod pouÏívat lev˘ konec linie a
znova pu‰kohled „podrÏíte proti vûtru“.
V Ï d yc k y p o s t u p u j t e p roti vû t r u .
Pokud vítr fouká zleva – pohnûte kfiíÏem smûrem proti vûtru –
DRÎTE K¤ÍÎ NALEVO.
Pokud vítr fouká zprava – DRÎTE K¤ÍÎ VPRAVO.
KROK 2
Tím jsme dokonãili tfii úvodní základní kroky pro pouÏití
zámûrného systému TDS.
Vo l b a v h o d n é z á m û r n é o s n o v y T D S
Pfii hledání vhodné osnovy TDS pro konkrétní ráÏi, typ stfieliva
a pfiíslu‰nou úsÈovou rychlost se prosím podívejte do
R e f e re n ã n í t a bu l k y na stranû 52. Pokud tam nenajdete ráÏi
nebo stfielu, kterou hodláte pouÏít, zvaÏte následující …
PfiesuÀte se na dal‰í stránku a proãtûte si, jak mÛÏete tento
systém vyuÏít rovnûÏ ke zji‰tûní vzdálenosti zvífiete v pfiírodû,
nastavit opravu boãního vûtru a úhel sklonu ãi náklonu. Prosím
pov‰imnûte si tabulky s figurami zvûfie na stranû 9.
A) MÛÏe zaãít nastfielovat svoji zbraÀ na 200 metrÛ, poté zmûfiit
sklon dráhy letu stfiely na vzdálenost 300 metrÛ. Tato míra,
udávaná v palcích, se nyní pro pfiíslu‰nou zbraÀ stává TDS
„faktorem“. Z dan˘ch moÏností si vyberte odpovídající
osnovu podle TDS faktoru a nûkde si na paÏbu ãi tûlo
objektivu pu‰kohledu dané hodnoty poznaãte, abyste je
mohli vyuÏívat do budoucna.
Zámûrné kfiíÏe TDS lze rovnûÏ pouÏívat k urãení vzdálenosti
zvífiete. Abyste byli schopni tuto hodnotu urãit, musíte napfied
znát hloubku hrudníku zvífiete, na které se chcete podívat.
Prosím postupujte podle tabulky s figurami zvûfie na stranû 9.
4
5
V t e ré n u – z á m û r n á v z d á l e n o s t , v í t r a ú h e l
s e z á m û r n˘ m k fi í Ï e m T D S
CZ
Po s t u p :
V následujícím pfiíkladû je kulovnice ráÏe 30-06 se 150
gránov˘m nábojem Win. Fail Safe s rychlostí 890 m/s
(2920 stop/s) na losa s hrudí o velikosti 24“ na vzdálenost
300 metrÛ pfii vûtru zprava doleva o rychlosti 15 km/h. Prosím
podívejte se na grafická schémata, obrázky ãíslo 1,2 a 3 na
následujících dvou stránkách a postupujte podle dan˘ch tfií
krokÛ. Jak je moÏné vidût v tabulkách v závûreãné ãásti této
broÏury, kdyÏ uvádíme metry a gramy, je hodnota faktoru 8.6,
pokud jsou uvedeny grány a yardy, pak bude hodnota faktoru
10.6.
CZ
V ˘ h o d a z á m û r n é h o sys t é m u T D S
Zámûrn˘ systém TDS navádí va‰e oãi, aby intuitivnû sledovaly
pohyby tûla – témûfi jako kdyÏ namífiíte svÛj prst na nûjak˘
objekt. Va‰e oãi se podívají tam, kam ukazuje prst, nikdy
jinam. Tento systém Vám umoÏÀuje zamífiit na cíl pfiímo se
zvût‰ením 24x, 16x, nebo 18x, závisí to na zvoleném modelu
pu‰kohledu a zjednodu‰uje odhadování vzdálenosti, zpoÏdûní,
atd.
·Èastn˘ l ov
K ro k A . Namontujte pu‰kohled a najdûte zvífie. Nastavte
maximální moÏné zvût‰ení.
K ro k B. Zmûfite celkovou vzdálenost cíle v yardech, nitkov˘ kfiíÏ
umístûte na horní strany hfibetu zvûfie. Se zbraní v této poloze
se podívejte na spodní stranu hrudi zvífiete a srovnejte ãáru
osnovy (Obr. 1) se spodní stranou hrudi zvífiete. Velikost
hrudníku zvífiete v milimetrech vydûlte poãtem ãar osnovy
potfiebn˘ch k tomu, aby hrudník zvífiete zakryly.
(Pfiedpokládejte velikost hrudníku 24“ a na jeho zakrytí je tfieba
8 ãar osnovy. (Obr. 1) 2 4 d û l e n o 8 = 3 . Toto ãíslo vydûlte
100 … Zvífie je 300 metrÛ od Vás.
K ro k C . KfiíÏem pohybujte po tûle zvífiete smûrem nahoru, ãáru
oznaãující vzdálenost 300 metrÛ umístûte pfiesnû na zam˘‰len˘
bod dopadu stfiely (POI) (Obr.2) UdrÏujte elevaci, dálkovou
znaãku posunujte podle vûtru (doprava) dokud ‰piãka (bod
opravy boãního vûtru) u ãáry pro vzdálenost 300 metrÛ
nedosáhne bodu dopadu stfiely POI (Obr. 3).
Pfii nastavení 45° úhlu pro stfielbu proti svahu (protoÏe ztráta
gravitaãní síly pfii stfielbû pod úhlem posunuje bod dopadu
stfiely nahoru) kfiíÏ posuÀte do polohy na dálkovou znaãku
200 metrÛ a vystfielte.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pfiímky osnovy
Obr. 1
Po z n á m ka:
Zatímco na osnovû s faktorem je 11 pfiímek, které zaji‰Èují
snadnou orientaci, pfiímka ãíslo 2 odpovídá RMB 1, pfiímka ãíslo
5 odpovídá RMB 2, pfiímka ãíslo 7 odpovídá RMB 3 a pfiímka
ãíslo 10 odpovídá RMB 4.
Stfielci po minimálním nácviku dokáÏí cel˘ tento postup
zvládnout zhruba bûhem 3 aÏ 5 vtefiin …
6
7
CZ
CZ
P fi í k l a d y o s n ov s TDS fa k t o re m
100
200
300
400
450
Faktor
Faktor
Faktor
4.1 - 4.5
4.6
4.7 - 5.7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100/200/300/400/500
600
700
800
900
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100/200/300/400
500
600
700
800
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100/200/300
400
500
600
700
RMB = dálkové znaãky
Obr. 2
Vítr
100
200
300
Faktor
Faktor
Faktor
5.8 - 7.0
7.1 - 7.9
8 - 9.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100-200
300
400
500
600
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
200
300
400
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100
200
300
400
450
400
450
Bod dopadu stfiely
Obr. 3
Faktor
Faktor
9.6 - 11.5
11.6 - 13.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8
100
200
300
350
400
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Std.
Vel.
Faktor.22
long rifle
50
100
200
300
350
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
25
50
75
100
CZ
CZ
Ta bu l ka s f i g u ra m i z vû fie
Ta bu l ka
cm / 100 m
Z v í fie
Hru ì v p a l c í c h a c m Z v í fi e
Pfii nejvût‰ím zvût‰ení (mimo pfiístrojÛ s osnovou v první
rovinû zobrazení)
Hru ì v p a l c í c h a c m
Alpsk˘ kozoroÏec
12
30
Los
36-42
90-105
Antilopa blesbok
20
50
Los manitobsk˘
26-28
65-70
Antilopa jelenì
12
30
Antilopa losí
38
95
Los manitobsk˘,
samice
22
55
Los RooseveltÛv
31-33
75-80
Los RooseveltÛv,
samice
28
70
TDS-4
Tlou‰Èka
osnovy
2,5
Rozteã osnovy
Nitkov˘
Rozestup
kfiíÏ
horizontálnû vertikálnû mezi body
0,5
70
35
20
Bod
/
Ó
1,2
Rozmûry znaãek vzd. 1. znaãka 2. znaãka 3. znaãka 4. znaãka
Antilopa vidlorohá
16
40
Bahnivec
12
30
Buvol
36
90
Medvûd ãern˘
18
45
Buvol v˘chodní
36
90
Medvûd grizzly
25
63
Buvolec bûloãel˘
22
55
Medvûd hnûd˘
30
76
Buvolec nilgai
28-30
70-80
Mezek
22
55
CouesÛv
12
30
Nykla níÏínná
25
63
Gazela
11-14
25-35
Ovce alja‰ská
21
53
Rozmûry znaãek vzd. 1. znaãka 2. znaãka 3. znaãka 4. znaãka
Horsk˘ los
24-28
60-70
13
22
34
20
50
24
60
vertikálnû
horizontálnû
doleva nebo doprava
5
Horsk˘ los, samice
Ovce kyrgyzská
(Marco Polo)
5,7
8,2
11,5
13,5
Impala
14
35
Ovce skalní
22
55
Jelen karibu
25
63
Ovce tlustorohá
23
60
Jelen skvrnit˘
17-19
40-50
Pekari páskovan˘
12
30
Pfiístroje s
zobrazením osnovy
Tlou‰Èka
osnovy
Nitkov˘
kfiíÏ
Jelenec virginsk˘,
texask˘
15
38
* v první rovinû
2,8
0,8
58
58
** ve druhé rovinû
15
1,7
140
140
Polární medvûd
25
63
Prase bradaviãnaté
18
45
Kamzík horsk˘
14
35
Prase divoké
21
53
Kamzík, samice
12
30
Srna
8-9
20-25
Kojot
12
30
Srnec
10
25
Koza horská
22-24
55-60
KozoroÏec horsk˘,
bezoárov˘, pasangov˘ 18
45
KozoroÏec persk˘
19
48
KozoroÏec sibifisk˘
24
60
LesoÀ pestr˘
10-15
Lev horsk˘
10-12
Tahr himalájsk˘
28
70
Vlk
15-18
35-45
Vodu‰ka
19-26
48-65
Wapiti kalifornsk˘
21-23
55-60
25-35
Wapiti kalifornsk˘,
samice
19
48
25-30
Zubr
50
125
vertikálnû
horizontálnû
doleva nebo doprava
TDS-4I
Tlou‰Èka
osnovy
2,5
TDS-Plex
5
13
22
34
5,7
8,2
11,5
13,5
Rozteã osnovy
Nitkov˘
Rozestup Osvûtlen˘
/
kfiíÏ
horizontálnû vertikálnû mezi body bod Ó
0,5
70
35
20
1,4
Rozteã osnovy
horizontálnû vertikálnû
Rozmûry znaãek vzd. 1. znaãka 2. znaãka 3. znaãka 4. znaãka
vertikálnû
horizontálnû
doleva nebo doprava
5,5
13,3
20,8
29,2
5,7
8,2
11,5
13,5
* Pfii zobrazení osnovy ve druhé rovinû zÛstává zámûrn˘ kfiíÏ vÏdy stejnû velk˘. Pfii
zmûnû zvût‰ení se mûní velikost objektu a tomu odpovídá zmûna velikosti plochy
zakryté zámûrn˘m kfiíÏem.
** Pfii zobrazení osnovy v první rovinû se pfii zmûnû zvût‰ení mûní velikost objektu
souãasnû se zmûnou velikosti kfiíÏe, velikost plochy zakryté zámûrn˘m kfiíÏem se
nemûní.
1
2
3
4
Dálkové znaãky
1-4
Délky ãar jsou spoãítány pro odchylku dráhy letu pfii rychlosti vûtru
15 km/h.
10
11
CZ
Fa k t o r
y a rd y
metry
3.4
4.2
4.4
4.4
4.5
4.5
4.5
4.5
4.6
4.7
4.7
4.7
4.8
4.9
4.9
4.9
5.0
5.1
5.1
5.1
5.1
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.4
5.4
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
5.9
5.9
4.2
5.2
5.4
5.4
5.5
5.5
5.5
5.6
5.6
5.7
5.7
5.8
5.9
6.0
6.1
6.1
6.1
6.2
6.3
6.3
6.3
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.6
6.6
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.8
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.1
7.1
7.1
7.1
7.2
7.2
7.2
CZ
H m o t n o s t s t fie l y
RáÏe
Typ
s t fie l y
Lazzeroni Warbird .308
Lazzeroni Warbird .308
Lazzeroni Firebird .284
.220 Swift
.220 Swift
.30-378 Weatherby Mag.
.30-378 Weatherby Mag.
.22-250 Rem.
.220 Swift
.300 Pegasus
-30-378 Weatherby Mag.
Lazzaroni 7.82 Patriot
.220 Swift
.300 Jarret
.22-250 Rem.
.22-250 Rem.
.243 Winchester
.22-250 Rem.
.220 Swift
.270 Weatherby Mag.
.220 Swift
7 mm STW
.22-250 Rem.
6 mm PPC USA
.220 Swift
.300 Rem. Ultra Mag.
.300 Weatherby Mag.
.25-06 Rem.
.220 Swift
.300 Weatb. Mag.
.338-378 Weatherby
.220 Swift
.22-250 Rem.
.300 Ultra Magnum
.22-250 Rem.
7 mm Remington Mag.
6x62 Freres Hirtenberg
7 mm STW
.300 Weatherby Mag.
.270 Winchester
7 mm Rem. Mag.
.300 Win. Mag. Norma
.223 Remington
.300 Win. Mag.
.300 Win. Mag.
.300 Weatb. Mag.
6 mm Remington
7 mm Rem. Mag.
Lazzaroni 7.82 Patriot
22-250 Rem.
.30-378 Weatherby Mag.
7 mm Weath. Mag.
.243 Winchester
.22-250 Remington
.270 WSM
.270 Weatherby Mag.
.300 Win. Mag.
6x62 Freres
7 mm Rem. Mag.
Barnes XLC
Nolser Ball Tip
Nosler Partition Lubed
Hornady V-MAX
Win. Ball Tip
BST
Nosler Ball. Tip
Hornady V-MAX
Hornady SP
Accu Bond
BST
BXT lub.
Hornady V-MAX
Nolser Ball Tip
Win. Ball Tip
Hornady V-MAX
Hornady V-MAX
Fed. Blitz King
Feder. Sierra
Nosler Balistic Tip
Feder. Sierra
Win. Ball Tip
Fed. Blitz King
Nosler Bal. Tip
Hornady V-MAX
Nosler Partition
Nosler Bal-Tip
Win. Ball Tip
Hornady HP
Hornady SST
Nosler Ball Tip
Norma SP
Hornady SP
Swift Sciroco
Norma SP
Federal High Shock
TMS
Sierra Game King
Nosler Part. SP 16331
Hornady SST LM
Hornady BTSP HM Moly
Nosler Ball Tip
Hornady V-MAX
Hornady SST
Hornady SST
Hornady SST
Hornady BTSP LM
Hornady SST HM Moly
SRA HPBT
Hornady HP
Nosler Part.
Hornady SST
Hornady HP
Nosler Bal Tip
Supreme AccuBond
Spire Point
Hornady BTSP
Hornady
Win. Ball Tip
12
R yc h l o s t
gr a i n y
gr a m y
stop/s
m/s
150
180
160
40
40
165
165
40
50
200
180
130
50
165
50
50
58
55
50
130
52
140
40
55
55
180
165
85
60
150
200
50
60
180
53
150
100
160
180
130
139
150
40
150
165
180
100
139
165
53
200
154
75
55
140
130
150
100
150
9.72
11.66
10.37
2.59
2.59
10.69
10.69
2.59
3.24
12.96
11.66
8.42
3.24
10.69
3.24
3.24
3.76
3.56
3.24
8.42
3.37
9.07
2.59
3.56
3.56
11.66
10.69
5.51
3.89
9.72
12.96
3.24
3.89
11.66
3.43
9.72
6.48
10.37
11.66
8.42
9.01
9.72
2.59
9.72
10.69
11.66
6.48
9.01
10.69
3.43
12.96
9.98
4.86
3.56
9.07
8.42
9.72
6.48
9.72
3975
3550
3537
4200
4050
3500
3500
4150
3850
3444
3420
3571
3850
3386
3810
3800
3750
3680
3850
3375
3860
3300
4000
3670
3680
3300
3300
3470
3600
3375
3350
4019
3600
3250
3707
3110
3297
3200
3240
3215
3250
3251
3800
3275
3100
3120
3250
3250
3295
3680
3160
3200
3400
3473
3200
3376
3275
3250
3100
1212
1082
1078
1280
1234
1067
1067
1265
1173
1050
1042
1088
1173
1032
1161
1158
1143
1122
1173
1029
1177
1006
1219
1119
1122
1006
1006
1058
1097
1029
1021
1225
1097
991
1130
948
1005
975
988
980
991
991
1158
998
945
951
991
991
1004
1122
963
975
1036
1059
975
1029
998
991
945
D rá h a l e t u
100m 100y 200m 300m 300y
cm palce
cm palce
+1.4
+2.3
+2.4
+1.7
+1.9
+2.5
+2.5
+1.8
+2.1
+2.6
+2.6
+2.5
+2.2
+2.8
+2.3
+2.3
+2.4
+2.5
+2.4
+2.9
+2.3
+3.0
+2.2
+3.1
+2.6
+3.1
+3.1
+2.9
+2.7
+3.0
+3.0
+2.3
+2.8
+3.2
+2.7
+3.9
+3.4
+3.3
+3.4
+3.3
+3.3
+2.7
+3.4
+3.8
+3.6
+3.4
+3.5
+3.4
+2.9
+3.6
+3.6
+3.3
+3.2
+4.0
+4.0
+3.5
+3.7
+3.9
0.45
0.74
0.77
0.55
0.61
0.80
0.80
0.58
0.67
0.83
0.83
0.80
0.71
0.90
0.74
0.74
0.77
0.80
0.77
0.93
0.74
0.96
0.71
0.99
0.83
0.99
0.99
0.93
0.87
0.96
0.96
0.74
0.90
1.03
0.87
1.40
1.25
1.09
1.06
1.09
1.06
1.06
0.87
1.09
1.22
1.16
1.09
1.12
1.09
0.93
1.16
1.16
1.06
1.03
1.28
1.28
1.12
1.19
1.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.6
-13.2
-13.6
-13.7
-14.0
-14.0
-14.0
-14.1
-14.3
-14.5
-14.6
-14.7
-15.0
-15.3
-15.4
-15.4
-15.5
-15.8
-15.9
-15.9
-16.0
-16.2
-16.2
-16.2
-16.2
-16.3
-16.3
-16.4
-16.4
-16.4
-16.4
-16.6
-16.6
-16.7
-16.8
-17.0
-17.0
-17.0
-17.0
-17.1
-17.1
-17.3
-17.5
-17.5
-17.5
-17.6
-17.6
-17.7
-17.8
-17.8
-17.9
-17.9
-18.0
-18.0
-18.0
-18.0
-18.2
-18.3
-18.4
-3.4
-4.2
-4.4
-4.4
-4.5
-4.5
-4.5
-4.5
-4.6
-4.7
-4.7
-4.7
-4.8
-4.9
-4.9
-4.9
-5.0
-5.1
-5.1
-5.1
-5.1
-5.2
-5.2
-5.2
-5.2
-5.2
-5.2
-5.3
-5.3
-5.3
-5.3
-5.3
-5.3
-5.4
-5.4
-5.5
-5.5
-5.5
-5.5
-5.5
-5.5
-5.6
-5.6
-5.6
-5.6
-5.6
-5.6
-5.7
-5.7
-5.7
-5.7
-5.7
-5.8
-5.8
-5.8
-5.8
-5.8
-5.9
-5.9
Fa k t o r
RáÏe
y a rd y
metry
5.9
6.0
6.0
6.0
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.4
6.4
6.4
6.4
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.6
6.6
6.6
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.8
6.8
6.8
6.8
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
7.0
7.3
7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
7.8
7.8
7.8
7.8
7.9
7.9
7.9
7.9
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.1
8.1
8.1
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.4
8.4
8.4
8.4
8.5
8.5
8.5
8.5
8.6
.270 Winchester
.280 Remington
.300 WSM
7 mm Rem. Mag.
.270 Winchester
.300 Weatb. Mag.
.300 Win. Mag.
7 mm Remington Mag.
.30-06 Springfield
.300 Win. Mag.
.300 Win. Mag.
.243 Winchester
.300 Win. Mag.
7x64
.300 Win. Mag.
.25-06 Rem.
.270 Winchester
.22-250 Remington
.300 Rem. Ultra Mag.
6 mm Remington
.243 Winchester
.280 Remington
7 mm Rem. Mag.
Lazzaroni 7.82 Patriot
.30-06 Springfield
.25-06 Remington
6.5x68 S
.270 Winchester
.270 Winchester
7 mm Rem. Mag.
.222 Remington
.300 Win. Mag.
.300 Win. Mag.
8x68 S
7 mm Rem. Mag.
.30-06 Springfield
6.5x57
7 mm Rem. Mag.
.300 Win. Mag.
7 mm Rem. Mag.
7 mm STW
.243 Winchester
7 mm Remington Mag.
.270 Winchester
6.5x57 RWS
.300 Ultra Magnum
6 mm PPC
7x64
.30-06 Springfield
.30-06 Springfield
.338 Lapua Mag.
.270 Winchester
6.5x65
7 mm 08 Rem.
.223 Remington
.300 Win. Mag.
.300 Win. Mag.
7 mm 08 Rem.
7 mm Rem. Mag.
gr a i n y
gr a m y
stop/s
m/s
D rá h a l e t u
100m 100y 200m 300m 300y
cm palce
cm palce
Hornady BTSP LM
140
Hornady BTSP LM
139
Nosler Bal. Tip
165
Sako Gamehead
140
Hornady SST
130
Hornady SP
180
Win. Fail Safe
165
Hirtenberg Sierra
140
Hornady BTSP LM
165
Hornady BTSP
165
Hornady SST
180
Ballistic Silvertip Win. 95
Win. Fail Safe
150
RWS KS
123.5
Hornady SP HM
180
Win. Ball Tip
115
Win. Power Point
130
Sako SP 106 G
50
Federal Trophy Bond
180
Hornady BTSP
100
Hornady BTSP LM
100
Hornady SST LM Moly
139
RWS TMS
145
Nosler Part.
200
Hornady SST LM
150
Hornady BTSP LM
117
RWS Kegelspitz
127
Norma Sp
130
Norma Semi
130
Hornady SST
154
Hornady V-MAX
40
Fed. Trophy Bond
180
Fed. Nos. Ball Tip
180
RWS KS
181
Win. Power Point
150
Hornady SST LM
165
RWS KS
108
Hornady SST
162
CDP Blaser
165
Win. Part. Gold
160
Win. Fail Safe
160
Win. Power P
100
RWS Kegelspitz
162
Hornady BTSP
140
Teilmantel Spitz
92.6
Swift Scirroco
150
Berger Match
68
Sako SP 117 B
120
Hornady SST
150
Hornady SP LM
150
Lock Base
250
Win. Part. Gold
150
RWS KS
126.5
Hornady SST LM
139
Fed. Ball Tip
55
Hornady SP
180
Hornady BTSP
190
Hornady SP LM
139
Sako Hammerhead
170
9.07
9.01
10.69
9.07
8.42
11.66
10.69
9.07
10.69
10.69
11.66
6.16
9.72
8.00
11.66
7.45
8.42
3.24
11.66
6.48
6.48
9.01
9.40
12.96
9.72
7.58
8.23
8.42
8.42
9.98
2.59
11.66
11.66
11.73
9.72
10.69
7.00
10.50
10.69
10.37
10.37
6.48
10.50
9.07
6.00
9.72
4.41
7.78
9.72
9.72
16.20
9.72
8.20
9.01
3.56
11.66
12.31
9.01
11.02
3100
3110
3150
3150
3060
3120
3120
945
948
960
960
933
951
951
985
945
945
902
945
994
970
945
933
960
1150
990
945
945
948
970
918
945
948
960
957
957
925
1097
902
902
990
954
919
945
896
970
899
930
942
930
896
1010
1052
991
945
919
945
856
893
930
914
988
902
884
914
905
+3.9
+3.9
+3.9
+3.9
+4.0
+3.9
+3.9
+3.5
+4.0
+4.0
+4.3
+2.9
+3.7
+3.9
+4.0
+4.1
+4.0
+3.0
+3.8
+4.1
+4.1
+4.1
+3.9
+4.3
+4.1
+4.1
+4.0
+4.1
+4.1
+4.3
+3.3
+4.5
+4.5
+4.4
+4.1
+4.4
+4.2
+4.5
+3.8
+4.6
+4.3
+4.3
+4.4
+4.6
+3.9
+3.6
+4.0
+4.3
+4.5
+4.3
+4.9
+4.7
+4.4
+4.5
+4.1
+4.6
+4.7
+4.5
+4.6
Typ
s t fie l y
H m o t n o s t s t fie l y
13
R yc h l o s t
3100
3100
2960
3100
3260
3182
3100
3060
3150
3773
3248
3100
3100
3110
3182
3012
3100
3110
3149
3140
3140
3035
3600
2960
2960
3248
3130
3015
3100
2940
3182
2950
3050
3090
3051
2940
3313
3450
3252
3100
3015
3100
2808
2930
3050
3000
3240
2960
2900
3000
2970
1.25
1.25
1.25
1.25
1.28
1.25
1.25
1.12
1.28
1.28
1.38
0.93
1.19
1.25
1.28
1.32
1.28
0.96
1.22
1.32
1.32
1.32
1.25
1.38
1.32
1.32
1.28
1.32
1.32
1.38
1.06
1.44
1.44
1.41
1.32
1.41
1.35
1.44
1.22
1.48
1.38
1.38
1.41
1.48
1.25
1.16
1.28
1.38
1.44
1.38
1.57
1.51
1.41
1.44
1.32
1.48
1.51
1.44
1.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-18.5
-18.7
-18.7
-18.8
-18.9
-18.9
-19.0
-19.0
-19.1
-19.1
-19.1
-19.1
-19.2
-19.2
-19.2
-19.4
-19.4
-19.4
-19.5
-19.5
-19.5
-19.5
-19.6
-19.7
-19.7
-19.7
-19.7
-20.1
-20.1
-20.1
-20.1
-20.2
-20.2
-20.2
-20.4
-20.4
-20.5
-20.5
-20.5
-20.8
-20.8
-20.8
-20.9
-20.9
-20.9
-21.0
-21.1
-21.1
-21.1
-21.2
-21.4
-21.4
-21.4
-21.4
-21.5
-21.6
-21.6
-21.6
-21.8
-5.9
-6.0
-6.0
-6.0
-6.6
-6.6
-6.1
-6.1
-6.1
-6.1
-6.1
-6.1
-6.2
-6.2
-6.2
-6.2
-6.2
-6.2
-6.3
-6.3
-6.3
-6.3
-6.3
-6.3
-6.3
-6.3
-6.3
-6.4
-6.4
-6.4
-6.4
-6.5
-6.5
-6.5
-6.5
-6.5
-6.6
-6.6
-6.6
-6.7
-6.7
-6.7
-6.7
-6.7
-6.7
-6.7
-6.8
-6.8
-6.8
-6.8
-6.9
-6.9
-6.9
-6.9
-6.9
-6.9
-6.9
-6.9
-7.0
CZ
Fa k t o r
y a rd y
metry
7.0
7.0
7.0
7.1
7.1
7.1
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.3
7.3
7.3
7.3
7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.6
7.6
7.6
7.6
7.7
7.7
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
7.9
7.9
7.9
7.9
7.9
7.9
7.9
7.9
7.9
7.9
7.9
7.9
7.9
7.9
7.9
7.9
7.9
8.6
8.6
8.6
8.7
8.7
8.7
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.9
8.9
8.9
8.9
8.9
9.0
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.2
9.2
9.2
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.4
9.4
9.5
9.5
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
CZ
H m o t n o s t s t fie l y
RáÏe
Typ
s t fie l y
.25-06 Remington
7 mm Rem. Mag.
6.5x55 SM
.338 Win. Mag.
7x66 SE Vom Hofe
.338 Rem. Ultra Magnum
.223 Remington
.30-06 Springfield
7 mm Rem. Mag.
.243 Winchester
.300 Win. Mag.
.30-06 Spring.
.338 Win. Mag.
.30-06 Spring.
.223 Rem.
6.5x55 SM
.257 Roberts
.308 Winchester
7 mm Rem. Mag.
.30 R Blaser
.280 Remington
.243 Winchester
.308 Winchester
.308 Winchester
.223 Rem.
.338 Win. Mag.
7 mm Rem. Mag.
.270 Winchester
.22-250 Remington
.223 Remington
7 mm Rem. Mag.
.243 Winchester
.308 Winchester
.222 Remington
.30-06 Spring.
.300 Ultra Magnum
6 mm PPC USA
.308 Winchester
7 mm Rem. Mag.
.222 Rem. Magnum
.222 Remington
.280 Remington
7 mm 08 Rem.
.308 Winchester
.270 Winchester
.30-06 Spring.
.222 Remington
.375 H & H Mag.
.30-06 Springfield
6 mm Norma BR
.222 Remington
.30-06 Spring.
7x64
7x64
7x64
7x64
.30-06 Springfield
.30-06 Springfield
Hornady BTSP
Fed. Nos. Part.
Sako HPBT M 119 E
Win. Ball Tip
Nasler Partition
Swift A - Frame SS
Hornady V-MAX
Hornady BTSP LM
Norma Vulkan
Norma SP
Win. Fail Safe
Win. Part. Gold
Hornady SP HM
Win. Ball Tip
Hornady HP
Norma Elektron
Hornady BTSP LM
Sako SAK 129A
Hornady SP
CDP Blaser
Fed. Sierra HPBT
Nosler Part.
Hornady BTSP LM
Hornady SP LM
Hornady SP
Fed. Trophy Bond
Win. Fail Safe
Hornady SP
Sako SP 110 G
Sako SP 110 G
Win. Power P
Fed. Hi-Shok
Win. Part. Gold
Fed. Nos. Ball Tip
Fed. Nos. Ball Tip
Swift A - Farme FN
Sako HP 117E
Fed. Nos. Ball Tip
Norma Oryx
Sako SP 110 G
Sako SP 106 G
Win. Fail Safe
Win. Ball Tip
Win. Ball Tip
Win. Fail Safe
Win. Power Point
Hornady V-MAX
Hornady SP HM
Hornady BTSP
Berger Match
Hornady V-MAX
Win. Ball Tip
Norma SP
RWS TIG
RWS KS
Oryx Norma
Hornady SST
Hornady BTSP
14
R yc h l o s t
gr a i n y
gr a m y
stop/s
m/s
D rá h a l e t u
100m 100y 200m 300m 300y
cm palce
cm palce
117
175
139
200
175
250
55
180
170
100
180
150
225
150
53
139
117
123
175
165
150
100
165
150
60
225
160
150
55
55
140
100
150
50
165
150
70
150
170
55
50
140
140
150
140
150
50
270
150
105
50
180
154
162
162
170
165
165
7.58
11.34
9.01
12.96
11.34
16.20
3.56
11.66
11.02
6.48
11.66
9.72
14.58
9.72
3.43
9.01
7.58
7.97
11.34
10.7
9.72
6.48
10.69
9.72
3.89
14.58
10.37
9.72
3.56
3.56
9.07
6.48
9.72
3.24
10.69
9.72
4.54
9.72
11.02
3.56
3.24
9.07
9.07
9.72
9.07
9.72
3.24
17.50
9.72
6.80
3.24
11.66
9.98
10.50
10.50
11.02
10.69
10.69
2990
2859
2788
2950
2857
2860
3240
2900
3018
3018
2960
2960
2950
2900
3350
2780
2940
3003
2860
3080
2890
2960
2880
3000
3150
2940
2920
2840
3330
3330
3100
2960
2900
3183
2800
3205
3100
2820
2887
3280
3198
3050
2770
2810
2950
3050
3140
2870
2910
860
3140
2750
2821
2887
2887
2868
2800
2800
911
871
850
899
871
872
988
884
920
920
902
902
899
884
1021
847
896
915
872
939
881
902
878
914
960
896
890
866
1015
1015
945
902
884
970
853
977
945
860
880
1000
975
930
844
856
899
930
957
875
887
2821
957
838
860
880
880
874
853
853
+4.6
+4.9
+5.0
+4.7
+4.9
+5.0
+4.2
+4.8
+4.6
+4.6
+4.7
+4.7
+4.7
+4.8
+4.0
+5.1
+4.8
+4.6
+5.5
+3.8
+4.9
+5.3
+4.9
+4.7
+4.5
+4.9
+4.9
+5.1
+4.2
+4.2
+4.6
+4.8
+5.0
+4.5
+5.2
+4.4
+4.7
+5.3
+5.1
+4.4
+5.2
+4.8
+5.4
+5.3
+5.5
+4.8
+4.7
+5.2
+5.1
+5.3
+4.7
+5.4
+5.3
+5.2
+5.2
+5.2
+5.4
+5.4
1.48
1.57
1.60
1.51
1.57
1.60
1.35
1.54
1.48
1.48
1.51
1.51
1.51
1.54
1.28
1.64
1.54
1.48
1.76
1.22
1.57
1.70
1.57
1.51
1.44
1.57
1.57
1.64
1.35
1.35
1.48
1.54
1.60
1.44
1.67
1.41
1.51
1.70
1.64
1.41
1.67
1.54
1.73
1.70
1.76
1.54
1.51
1.67
1.64
1.70
1.51
1.73
1.70
1.67
1.67
1.67
1.73
1.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-21.8
-21.9
-21.9
-22.0
-22.0
-22.2
-22.3
-22.3
-22.4
-22.4
-22.4
-22.5
-22.5
-22.6
-22.6
-22.7
-22.8
-23.0
-23.0
-23.0
-23.1
-23.1
-23.1
-23.1
-23.2
-23.3
-23.4
-23.4
-23.5
-23.5
-23.6
-23.6
-23.7
-23.8
-24.0
-24.1
-24.2
-24.3
-24.4
-24.4
-24.4
-24.5
-24.5
-24.5
-24.5
-24.5
-24.5
-24.5
-24.5
-24.5
-24.5
-24.6
-24.6
-24.6
-24.6
-24.7
-24.7
-24.7
-7.0
-7.0
-7.0
-7.1
-7.1
-7.1
-7.2
-7.2
-7.2
-7.2
-7.2
-7.2
-7.2
-7.3
-7.3
-7.3
-7.3
-7.4
-7.4
-7.4
-7.4
-7.4
-7.4
-7.4
-7.4
-7.5
-7.5
-7.5
-7.5
-7.5
-7.6
-7.6
-7.6
-7.6
-7.7
-7.7
-7.8
-7.8
-7.8
-7.8
-7.8
-7.9
-7.9
-7.9
-7.9
-7.9
-7.9
-7.9
-7.9
-7.9
-7.9
-7.9
-7.9
-7.9
-7.9
-7.9
-7.9
-7.9
Fa k t o r
RáÏe
y a rd y
metry
8.0
8.0
8.0
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.1
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.3
8.4
8.4
8.4
8.4
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.7
8.8
8.8
8.9
9.1
9.2
9.2
9.4
9.5
9.6
9.7
9.7
10.3
10.6
10.8
11.0
11.2
11.2
11.3
11.5
12.3
12.3
12.3
12.4
15.2
17.4
17.4
20.6
9.8
9.8
9.8
9.9
9.9
9.9
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.1
10.1
10.1
10.2
10.3
10.3
10.3
10.4
10.5
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.3
11.3
11.5
11.7
11.8
11.9
11.9
12.6
13.0
13.3
13.5
13.7
13.8
13.9
14.1
15.1
15.1
15.1
15.2
18.7
21.4
21.4
25.3
.30-06 Springfield
7x57 Mauser
.30-06 Springfield
.338 Win. Mag.
6.5x55 SM
6.5x57 RWS
6.5x57
7x64
.300 Win. Mag.
.223 Remington
.30-06 Spring.
.243 Winchester
7x64
.308 Winchester
.308 Winchester
.243 Winchester
.243 Winchester
.300 Weatb. Mag.
8x68 S
.270 Winchester
.270 Winchester
.257 Roberts
.308 Winchester
.223 Rem.
.308 Winchester
.308 Winchester
.308 Winchester
.30-06 Springfield
.308 Winchester
.30-06 Springfield
.308 Winchester
7x57 Mauser
.30-06 Spring.
.270 Winchester
.270 Winchester
.308 Winchester Test
.338 Win. Mag.
.222 Rem.
6.5x55 SM
6.5x55 SM
.376 STEYR
6.5x55 SM
.30-06 Spring.
.222 Rem.
.375 H & H Mag.
.376 STEYR
.375 H & H Mag.
.375 H & H Mag.
.375 H & H Mag.
.308 Winchester
6.5x55 SM
6.5x55 SM
6.5x55 SM
.17 Hornady Magnum
10.3x60 R SWISS
10.3x60 R SWISS
.22 Hornet
Typ
s t fie l y
Hornady SP
Hornady SST LM
Win. Fail Safe
Win. Fail Safe
Nosler Part.
Doppelkern RWS
RWS KS
Norma Vulkan
Win. Power Point
Win. Ball Tip
Fed. Sierra SP
Hornady BTSP
Sako Hammerhead
Hornady A-MAX MATCH
Federal Classic Hi-Shock
Sako FMJ 114 E
Hornady SP LM
Fed. Trophy Bond
RWS KS
Norma Semi
Norma SP
Hornady BTSP
Hornady BTSP
Hornady BTHP Match
Win. Ball Tip
Match HPBT
Hornady BTSP
Win. Fail Safe
Hornady BTHP MATCH
Hornady SST
Win. Power Point
Hornady SST
Win. Fail Safe
Sako Hammerhead
Speedh. FMJ 114 B
Sierra Match King
Win. Part. Gold
Norma SP
Norma Vulkan
Sako SPRN 120 E
Hornady SP
Norma Oryx
Win. Power Point
Norma RN
Norma SWIFT A
Hornady SP
Federal Sledge Solid
Hornady FMJ - RN HM
Win. Fail Safe
Win. Power Point
Norma Alaska
Norma Alaska
Sako Speedhead 118 E
V-MAX
TM
VM
45 grain SP Winchester
H m o t n o s t s t fie l y
gr a i n y
gr a m y
stop/s
m/s
D rá h a l e t u
100m 100y 200m 300m 300y
cm palce
cm palce
150
139
165
230
140
140
126.5
170
180
50
165
100
170
168
150
90
129
200
224
150
150
117
150
75
168
168
165
150
168
180
150
139
180
156
130
175
250
50
156
156
270
156
180
62
300
225
300
300
300
180
156
156
100
17
255
255
45
9.72
9.01
10.69
14.90
9.07
9.07
8.20
11.02
11.66
3.24
10.69
6.48
11.02
10.89
9.72
5.83
8.36
12.96
14.52
9.72
9.72
7.58
9.72
4.86
10.89
10.89
10.69
9.72
10.89
11.66
9.72
9.01
11.66
10.11
8.42
11.34
16.20
3.24
10.11
10.11
17.50
10.11
11.66
4.02
19.44
14.58
19.44
19.44
19.44
11.66
10.11
10.11
6.48
1.10
16.52
16.52
2.92
2910
2830
2800
2780
2790
2788
2854
2868
3070
3410
2800
2960
2789
2700
2650
2855
2750
2900
2854
2799
2799
2780
2820
2790
2670
2680
2700
2920
2700
2700
2900
2700
2770
2755
2821
2600
2650
3199
2644
2625
2600
2559
2770
2887
2559
2600
2530
2705
2530
2620
2559
2559
2625
2550
2247
2247
2690
887
863
853
847
850
850
870
874
936
1039
853
902
850
823
808
870
838
884
870
853
853
847
860
850
814
817
823
890
823
823
884
823
844
840
860
792
808
975
806
800
792
780
844
880
780
792
771
824
771
799
780
780
800
777
685
685
820
+5.2
+5.3
+5.4
+5.5
+5.5
+5.5
+5.4
+5.3
+5.0
+4.3
+5.5
+5.2
+5.5
+5.8
+5.6
+5.4
+5.7
+5.4
+5.5
+5.7
+5.7
+5.7
+5.7
+5.8
+6.1
+6.1
+6.9
+5.6
+6.1
+6.1
+5.7
+6.2
+6.3
+6.3
+6.2
+7.1
+6.8
+5.3
+6.7
+7.0
+7.1
+7.5
+6.9
+6.6
+7.7
+7.6
+7.9
+7.3
+8.0
+7.9
+8.2
+8.2
+8.0
+9.7
+13.0
+13.0
+11.1
15
R yc h l o s t
1.67
1.70
1.73
1.76
1.76
1.76
1.73
1.70
1.60
1.38
1.76
1.67
1.76
1.86
1.80
1.73
1.83
1.73
1.76
1.83
1.83
1.83
1.83
1.86
1.96
1.96
2.21
1.80
1.96
1.96
1.83
1.99
2.02
2.02
1.99
2.28
2.18
1.70
2.15
2.25
2.28
2.41
2.21
2.12
2.47
2.44
2.53
2.34
2.57
2.53
2.63
2.63
2.57
3.11
4.17
4.17
3.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.9
-24.9
-25.0
-25.1
-25.1
-25.1
-25.3
-25.3
-25.3
-25.4
-25.4
-25.4
-25.5
-25.5
-25.5
-25.6
-25.6
-25.7
-25.8
-26.1
-26.1
-26.1
-26.3
-26.7
-26.8
-26.8
-26.8
-26.9
-26.9
-27.0
-27.3
-27.5
-27.6
-28.3
-28.7
-28.7
-29.3
-29.6
-30.0
-30.1
-30.1
-32.1
-33.0
-33.7
-34.2
-34.8
-35.0
-35.2
-35.7
-38.3
-38.4
-38.4
-38.5
-47.5
-54.3
-54.3
-64.3
-8.0
-8.0
-8.0
-8.1
-8.1
-8.1
-8.1
-8.1
-8.1
-8.2
-8.2
-8.2
-8.2
-8.2
-8.2
-8.2
-8.2
-8.2
-8.3
-8.4
-8.4
-8.4
-8.4
-8.6
-8.6
-8.6
-8.6
-8.6
-8.6
-8.7
-8.8
-8.8
-8.9
-9.1
-9.2
-9.2
-9.4
-9.5
-9.6
-9.7
-9.7
-10.3
-10.6
-10.8
-11.0
-11.2
-11.2
-11.3
-11.5
-12.3
-12.3
-12.3
-12.4
-15.2
-17.4
-17.4
-20.6

Podobné dokumenty

Originální dokument

Originální dokument slu‰í a patfií. Nejen to dobfie svítí a vypadá, ale zároveÀ obec u‰etfií v˘znamné finanãní prostfiedky, díky nízké a regulovatelné spotfiebû pouÏit˘ch LED svítidel. Souãástí této akce byla i ãásteãná úp...

Více

strana 11

strana 11 rotaãního pohybu, síly, zrychlení, radioaktivity, elektrického náboje, dále experimenty s rozborem kvality vody, titrací a desítky dal‰ích mûfiení a pokusÛ. Souãástí zmiÀovaného projektu nejsou pouz...

Více

Výroční zpráva SDA za rok 2009

Výroční zpráva SDA za rok 2009 z oblasti našeho působení, tedy především importu motorových vozidel a problematice s ním související. Zpráva je proto pojata jako faktografický doklad, jenž má umožnit, i přes jeho určitou moderni...

Více

SAMIkapanen

SAMIkapanen do NHL stejnû dostanu.‘ Pfiitom na draft si musel poãkat dlouhé ãtyfii roky,” vzpomíná Hannu Kapanen. Po MS ve Stockholmu v roce 1995 si koneãnû Samiho v‰imli Hartford Whalers. Hned na podzim stejnéh...

Více

produktový katalog 2009 - 2010

produktový katalog 2009 - 2010 PRODUKTOVÝ KATALOG 2009 - 2010

Více

jarní úklid 2013 – střelivo a komponenty

jarní úklid 2013 – střelivo a komponenty FEDERAL .30-06 SPR 220 GR SPEER HOT-COR SP

Více

Ceník 2010

Ceník 2010 Ceník 2010

Více

Hornady střelivo MO2013

Hornady střelivo MO2013 33,28 Kč 33,28 Kč 48,65 Kč 41,56 Kč 43,09 Kč 53,28 Kč 45,95 Kč 46,87 Kč 45,25 Kč 50,42 Kč 43,09 Kč 50,87 Kč 43,09 Kč 52,92 Kč 56,03 Kč 43,09 Kč 45,36 Kč 53,30 Kč 55,87 Kč 62,21 Kč 55,87 Kč 58,48 Kč...

Více

výroční zpráva 2004

výroční zpráva 2004 i umûle odchovaná Kamila, a to pfiedev‰ím proto, Ïe u tohoto druhu ãiní potíÏe zafiazení do stáda i pfiirozenû odchovaného cizího jedince. Na zaãátku sezóny postihlo vût‰inu kopytníkÛ ubytovan˘ch ve s...

Více