Zákupský zpravodaj 7

Komentáře

Transkript

Zákupský zpravodaj 7
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané!
Začátek letní sezóny nedopadl pro koupaliště v Zákupech
zrovna nejlépe. Po prvním teplém víkendu, kdy bylo počasí
vhodné ke koupání, se naše koupaliště zaplnilo návštěvníky.
Bohužel někteří z nich si odnesli nepříjemnou svědící vyrážku. Po upozornění Krajské hygienické stanice v České Lípě
a po konzultaci s lékaři, které postižení navštívili, vyšlo najevo, že se jedná o dermatitidu způsobenou cerkáriemi.
Cerkárie je vývojový stupeň motolice, což je bezobratlý
živočich, který žije v těle divoké kachny. Jejím trusem se do
vody dostávají vajíčka. Z těchto vajíček se líhnou larvičky,
které vyhledávají vodní plže, v nichž se dále vyvíjí. Plže
opouští již zmíněná larvička cerkárie, která vyhledává zpět
tělo kachny, v němž dokončí svůj vývoj v motolici. Některé
cerkárie však narazí na člověka a způsobují mu svědící
puchýře. Puchýře a svědící vyrážka zpravidla po několika
dnech zmizí.
Krajskou hygienickou stanicí byl proveden sběr plžů
a jejich rozbor. Rozborem bylo zjištěno, že jich velké množství obsahuje tyto cerkárie. Výsledkem bylo stanovisko: voda
nevhodná ke koupání. Okamžitě bylo do koupaliště vpuštěno
několik desítek kaprů, které „pomohou“ se sběrem plžů, sběr
je prováděn také ručně. Dochází k postupnému výseku rákosí,
které je vhodné jako stanoviště pro divoké kachny. Během
začátku července budou provedeny další sběry a rozbory plžů
a uvidíme. Bylo by velice nepříjemné, kdyby tento stav trval
celé léto.
Do budoucna budeme muset nechat koupaliště, navzdory
zájmu o bruslení, vypuštěné přes zimu. Tímto opatřením
dojde k omezení výskytu divokých kachen a jejich jarnímu
zahnízdění na koupališti.
Vážení spoluobčané, doufáme, že další rozbory budou
v pořádku, a koupaliště tak bude moci sloužit ke svému
účelu.
Závěrem nám dovolte popřát Vám hezké prázdniny,
příjemnou dovolenou a šťastný návrat domů.
Ing. Radek Lípa, starosta města
Iva Kreisingerová, místostarostka města
V tomto vydání ZZ bych rád poděkoval všem, kteří pomohli s pořádáním
Svatojánské noci, zvláště pak panu učiteli Jiřímu Jechovi, který celou akci již osm
let organizuje a vytváří tak příjemné zakončení školního roku pro děti i dospělé.
Další dík a uznání zaslouží všichni z Kamenice, kteří uspořádali Prokopskou
pouť a ukázali, že v Kamenici to žije. Stejně tak v Božíkově, kde byl připraven parádní dětský den.
Děkuji
Ing. Radek Lípa, starosta města
PODĚKOVÁNÍ
Informace z jednání Zastupitelstva města Zákupy a schůzí Rady města Zákupy
(Ing. Z. Šostková, tajemnice MěÚ)
Stručně z jednání zastupitelstva města dne 24. 6. 2015
m2 v k. ú. Kamenice u Zákup od Státního pozemkového úřadu,
Praha 3, za celkovou cenu 32.110,- Kč.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemku p. č.
484/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 200 m2
v k. ú. Veselí nad Ploučnicí, za cenu 120,- Kč/m2.
Pozemky
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Smlouvu o koupi
nemovitých věcí na odkoupení pozemků p. č. 1311 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1490 m2 a p. č. 1312 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 37 m2 v k. ú. Zákupy od Severočeské vodárenské společnosti a. s., Teplice, za cenu 30,- Kč/m2, tj. 45.810,Kč.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo kupní smlouvu na
odkoupení pozemku p. č. 71 trvalý travní porost o výměře 169
(Pokračování na stránce 2)
1
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
hu „Oprava místních komunikací - Zákupy“ a přidělení této zakázky firmě SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa. Celková cena
za dílo vč. DPH činí 798.539,- Kč.
Příspěvkové organizace
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo Zprávu o provedené
veřejnosprávní kontrole ze dne 13. 5. 2015 Základní školy a
Mateřské školy Zákupy, za účetní období od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2014 bez výhrad.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo zprávu nezávislého
kontrolora o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 13. 5.
2015 - ověření účetní závěrky a hospodaření Domova důchodců
a domu s pečovatelskou službou Zákupy, za účetní období od 1.
1. 2014 do 31. 12. 2014.
Ostatní záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo aktualizaci Programu
regenerace městské památkové zóny města Zákupy dle důvodové zprávy.
Zastupitelstvo města
Zákupy schválilo
v souladu
s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu Zákupy pro období 3/2011 až 3/2015.
Výbory zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to z 6., 7. a 8. schůze konané dne
12. 4., 3. 5. a 31. 5. 2015.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis z 3.
schůze Osadního výboru Kamenice ze dne 28. 4. 2015.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápisy z 3. a 4.
schůze Místního výboru Nové Zákupy konaných dne 13. 4. a 5.
6. 2015.
(Pokračování ze stránky 1)
Zastupitelstvo města Zákupy naopak neschválilo prodej pozemku p. č. 227/3 zahrada o výměře 252 m2 v k. ú. Brenná, za
cenu 60,- Kč/m2, tj. 15.120,- Kč.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí změnu vlastníků pozemků p. č. 1587/20 zahrada o výměře 319 m2
a p.
č. 1587/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú.
Zákupy a změnu vlastníků pozemků p. č. 1595/14 zahrada o
výměře 362 m2 a p. č. 1595/4 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 11 m2 v k. ú. Zákupy.
Zastupitelstvo města Zákupy trvá na svém usnesení ze dne
15. 8. 2012 týkající se sjednání věcného předkupního práva
k pozemkům p. č. 1587/20, p. č. 1587/6, p. č. 1595/14
a p.
č. 1595/4 v k. ú. Zákupy ve prospěch města Zákupy za cenu 60,Kč/m2.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo rozpočtovým opatřením č. 6/2015 rozpočtové změny v navrženém znění.
Zastupitelstvo města Zákupy vzalo na vědomí zápis z 8. schůze
finančního výboru konané dne 5. 5. 2015, zápis z 9. schůze ze
dne 22. 5. 2015 a zápis z 10. schůze finančního výboru konané
dne 15. 6. 2015.
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo účetní závěrku města
Zákupy za rok 2014, vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města roku 2014 a schválilo závěrečný účet města za rok
2014 bez výhrad.
Zastupitelstvo města Zákupy neschválilo řešení sporu o náhradu škody s Ing. Jaroslavem Černým, ISPIA spol. s r. o., Želénky mimosoudním vyrovnáním ve výši 30 tis. Kč.
Veřejné zakázky
Zastupitelstvo města Zákupy schválilo doporučení komise
pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsa-
Stručně z jednání rady města dne 29. 5. a 5., 10., 23. a 25. 6. 2015
Rada města Zákupy schválila zařazení žádosti občanů Zákup
do seznamu žadatelů o prodej části pozemku p. č. 1609 trvalý
travní porost v k. ú. Zákupy.
Rada města Zákupy schválila dodatky č. 2 a 3 k nájemní
smlouvě ze dne 10. 10. 2008, pronajímatel Státní pozemkový
úřad, Praha 3 a schválila záměr města změnit podnájemní smlouvu ze dne 26. 5. 2010 uzavřením dodatku č. 1 k uvedené smlouvě. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí pozemku
p. č. 2500 v k. ú. Zákupy a k přepočtu výše nájemného.
Rada města Zákupy schválila dohodu o užívání pozemků za
účelem pořádání 2. ročníku kulturně vzdělávací a zábavné akce
pro děti s názvem Den svatého Rufa v termínu 21. – 23. 8. 2015
zapsanému spolku Lvi kulatého stolu, Roudníček 8, Budyně nad
Ohří a schválila použití znaku města Zákupy na propagaci této
akce.
Rada města Zákupy schválila uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, kterou se zřizuje věcné břemeno
k umístění zemního kabelového vedení NN na pozemcích p. č.
1971 v k. ú. Zákupy a p. č. 907/1 a p. č. 907/14 v k. ú. Brenná,
pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín.
Pozemky a věcná břemena
Rada města Zákupy neschválila pronájem pozemků p. č. 760
a p. č. 761 v k. ú. Zákupy za cenu 17.500,- Kč/ročně s doplatkem
zpětně za rok 2014 a pověřila starostu města dalším jednáním
v této věci.
Rada města Zákupy schválila ukončení Smlouvy o pachtu ze
dne 1. 2. 2015 na pozemek p. č. 331/1 trvalý travní porost v k. ú.
Zákupy, dohodou ke dni 31. 5. 2015.
Rada města Zákupy schválila uzavřít dohodu o užívání pozemků na části pozemků p. č. 975 ostatní plocha o výměře cca
8700 m2 (včetně asfaltového parkoviště), p. č. 976 ostatní plocha
o výměře cca 13 000 m2, p. č. 977 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 400 m2 a p. č. 980 ostatní plocha o výměře
cca 2000 m2 v k. ú. Zákupy, za účelem umístění prodejních stánků a jiných obdobných zařízení a dále části pozemků p. č. 934
orná půda o výměře cca 8 660 m2 a p. č. 1016 ostatní plocha o
výměře 4500 m2 v k. ú. Zákupy, za účelem parkování aut při
konání akce Farmářské trhy, dle zákresu, v termínu 5. - 6. června
a 3. - 4. července 2015, se společností Zelený Lupeny, s. r. o.,
Praha – Strašnice.
Rada města Zákupy schválila záměr města pronajmout
(propachtovat) část pozemku p. č. 1803 trvalý travní porost o
výměře cca 250 m2 a o výměře cca 400 m2 v k. ú. Zákupy, na
dobu neurčitou, za účelem zahrádka.
Rada města Zákupy schválila záměr města prodat pozemky
p. č. 737/2 ostatní plocha o výměře 794 m2 a p. č. 738/2 trvalý
travní porost o výměře 280 m2 v k. ú. Zákupy, za účelem stavby
rodinného domu.
Nebytové prostory
Rada města Zákupy schválila pronájem prostor sloužících
podnikání – sekce restaurace o výměře 295,33 m2 a sekce sportovně kulturní o výměře 293,32 m2, sekce ubytování o výměře
219,77 m2, výměra celkem 808,42 m2 v objektu Nové Zákupy č.
p. 521, Zákupy, od 17. 6. 2015 fy LUMISTAV PLUS, s. r. o.,
(Pokračování na stránce 3)
2
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
tek, Skalice u České Lípy, Hornicko-historickému spolku pod
Ralskem a Krajské vědecké knihovně v Liberci.
Rada města Zákupy schválila Centru pro zdravotně postižené
Libereckého kraje o. p. s., Liberec XI-Růžodol poskytnutí individuální dotace ve výši 7.000 Kč na 10. Prezentační setkání
v rámci projektu „Tvoříme duší 2015“ včetně veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace CZP LK.
Rada města Zákupy schválila, v souvislosti s úmrtím manžela a
dlouholetého zaměstnance města Zákupy, poskytnout občance
Zákup sociální individuální dotaci ve výši 5.000,- Kč za účelem
úhrady výdajů spojených s pohřbem včetně veřejnoprávní
smlouvy.
Rada města Zákupy schválila občankám Zákup sociální individuální dotaci ve výši 2.500,- Kč za účelem úhrady výdajů spojených s nákupem uhlí, sociální individuální dotaci ve výši
2.000,- Kč za účelem úhrady výdajů spojených s malováním
bytu včetně veřejnoprávních smluv.
Rada města Zákupy schválila rozpočtovým opatřením
č. 5/2015 a č. 7/2015 rozpočtové změny v předloženém znění.
Příspěvkové organizace města
Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu „Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky“ a stanovila hodnotící komisi ve složení: Iva
Kreisingerová, místostarostka města, Mgr. Čestmír Kopřiva,
ředitel ZŠ a MŠ, Ing. Pavel Paták, člen zastupitelstva města,
Mgr. Klára Bartošová, učitelka ZŠ a MŠ, Mgr. Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního odboru MěÚ včetně náhradníků.
Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění zahraničního jazykového kurzu dle výzvy č. 56 MŠMT - Zahraniční jazykový kurz
pro učitele“ a stanovila hodnotící komisi ve složení: Iva Kreisingerová, místostarostka města, Mgr. Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ
a MŠ, Ing. Pavel Paták, člen zastupitelstva města, Mgr. Klára
Bartošová, učitelka ZŠ a MŠ, Mgr. Zdeňka Kadlecová, vedoucí
hospodářsko-správního odboru včetně náhradníků.
Rada města Zákupy schválila doporučení komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Dodávka techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy“ a přidělení této zakázky firmě TrollComputers, s. r. o., Česká Lípa. Celková cena za
dílo činí 471.416,- Kč vč. DPH.
Rada města Zákupy schválila doporučení komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Lakování podlahy a obložení ve sportovní hale ZŠ a MŠ Zákupy“ a přidělení této zakázky firmě p. Vlastislava Jakeše, se sídlem Česká Bělá, provoz Přibyslav. Celková cena za dílo činí
238.513,- Kč vč. DPH.
Rada města Zákupy schválila vyplacení odměn ředitelům
příspěvkových organizací zřizovaných městem Zákupy za mimořádné úkoly dle důvodové zprávy.
Rada města Zákupy schválila přijetí věcného daru v hodnotě
5.550,- Kč do vlastnictví ZŠ a MŠ od společnosti Dols spol. s r.
o., Zákupy (dar je určen pro potřeby stravování účastníků letního
tábora ZŠ a MŠ) a přijetí věcného daru (činčily vlnaté) do učebny chovatelství v celkové hodnotě 400,- Kč.
Rada města Zákupy schválila vyřazení dlouhodobého hmotného majetku ZŠ a MŠ dle předloženého návrhu.
Rada města Zákupy vzala na vědomí informaci o vyhlášení
volných dnů ředitelem ZŠ a MŠ pro žáky základní školy v termínech 29. 6. a 30. 6. 2015.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy od
1. 7. 2015 na byt č. 8 v Domě s pečovatelskou službou, Nové
Zákupy 506, na byt č. 5 v DPS, Nové Zákupy 501 a na byt č. 3
v DPS, Nové Zákupy 501, Zákupy.
(Pokračování ze stránky 2)
Praha 4, za účelem provozování hostinské činnosti a ubytovacích
služeb v tomto objektu, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši
1.500,- Kč/měs. + záloha 2.000,- Kč/měs. za vodu, spotřeba el.
energie a plynu bude hrazena nájemcem.
Správa bytového fondu
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemní smlouvy na
byt č. 18 o velikosti 1+1 na adrese Školní 346, Zákupy, na tři
měsíce.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv na
čtyři měsíce, a to na byt č. 10 o velikosti 1+2 na adrese Nové
Zákupy 514, na byt č. 11 o velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy
534, na byt č. 20 o velikosti 0+1 na adrese Školní 341, na byt č.
22 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 509, na byt č. 22 o
velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy 511, na byt č. 14 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 532 a na byt č. 11 o velikosti 1+2
na adrese Nové Zákupy 533, Zákupy.
Rada města Zákupy schválila uzavření nájemních smluv o
nájmu bytu v majetku města dle důvodové zprávy.
Rada města Zákupy schválila dodatek ke smlouvě pro příjmově
vymezené osoby dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, v bytovém domě Tichá 246, Zákupy, dle
důvodové zprávy.
Rada města Zákupy schválila místo podnikání občance Zákup na adrese Nové Zákupy 518, Zákupy.
Rada města Zákupy zrušila svoje usnesení ze dne 9. 4. 2015,
týkající se uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 na adrese Nové Zákupy 532, Zákupy, který bude znovu nabídnut k pronájmu.
Veřejné zakázky
Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na akci - „Rekonstrukce fotbalových kabin – Kamenice“ a stanovila hodnotící komisi ve složení: Iva Serdelová, členka zastupitelstva města, Čestmír Kopřiva,
člen ZM, Ing. Pavel Paták, člen rady města, Jiří Pokorný, FC
Kamenice, Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
včetně náhradníků.
Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na akci - „Oprava místních
komunikací - Zákupy“ a stanovila hodnotící komisi ve složení:
Bc. Petr Kreisinger, člen zastupitelstva města, Iva Kreisingerová,
místostarostka města, Ing. Pavel Paták, člen rady města, Mgr.
Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního odboru
MěÚ, Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
včetně náhradníků.
Zastupitelstvo města Zákupy schválila doporučení komise
pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce fotbalových kabin - Kamenice“ a přidělení
této zakázky firmě Zdeněk Bilko, zednické práce, Zákupy. Celková cena za dílo vč. DPH činí 386.837,- Kč.
Dotace - finanční záležitosti
Rada města Zákupy schválila vyhlášení Programu města
Zákupy pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2015.
Rada města Zákupy schválila poskytnutí dotací a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace takto: dotace ve výši
2.000,- Kč Občanskému sdružení LAMPA, Mimoň na taneční
festival Kale jakha, dotace ve výši 49.900,- Kč zapsanému spolku Lvi kulatého stolu, z. s., Roudníček 8, Budyně nad Ohří na
akci Den svatého Rufa a dotace ve výši 2.000,- Kč EDRI s. r. o.,
Podlesí, Zákupy na akci Dětský den
Rada města Zákupy neschválila dle důvodových zpráv poskytnutí dotací těmto žadatelům: Občanskému sdružení LAMPA, Mimoň na fotbalový turnaj „Across the street“, TJ Zákupy,
fotbalovému oddílu, na letní fotbalové soustředění v Doksech,
Nadačnímu fondu na ochranu zvířat, přírody a kulturních pamá-
(Pokračování na stránce 4)
3
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
Rada města Zákupy schválila Smlouvu o spolupráci
s Národním památkovým ústavem, Praha 1, na dobu určitou od
1. 7. 2015 do 31. 12. 2015.
Komise rady města
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z jednání komise
pro mládež a tělovýchovu ze dne 20. 5. 2015 a zápis z jednání
komise sociální a zdravotní ze dne 20. 5. 2015
a 4. 6.
2015.
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z 5., 6., 7. a 8.
schůze komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 30. 3. 2015, 4.
5. 2015 a 1. a 15. 6. 2015.
Rada města Zákupy vzala na vědomí zápis z 5. jednání komise pro obnovu památek a regeneraci městské památkové zóny ze
dne 22. 6. 2015.
(Pokračování ze stránky 3)
Ostatní záležitosti
Rada města Zákupy schválila Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a
Evropského sociálního fondu s Úřadem práce ČR, Praha
a pověřila starostu města podpisem této dohody.
Rada města Zákupy vzala na vědomí Zprávu o činnosti Městského úřadu Zákupy za rok 2014.
Rada města Zákupy neschválila dokumentaci vypracovanou
k záměru MŽP č. 430 Stanovení nového dobývacího prostoru
Pertoltice pod Ralskem a následná hornická činnost, dle důvodové zprávy.
INFORMACE PRO OBČANY
INFORMACE LÉKAŘE
Po dobu dovolené ve dnech 13. 7. – 24. 7. 2015 zastupuje praktického lékaře
MUDr. Juraje Császára
MUDr. Jaroslava Gruntorádová, Bendlova 2236, Česká Lípa; tel. 487 831 319
STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA – ROZPIS
Ordinační hodiny – soboty, neděle, svátky od 8:00 – 12:00 hod.
ČERVENEC 2015
Sobota 4. 7. – MUDr. Milena Horáčková,
Mariánská 845, Česká Lípa, tel. 487 521 662
Neděle 5. 7. – MUDr. Pavel Hříbal,
Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel. 487 843 622
Pondělí 6. 7. – MUDr. Ilona Tulisová,
Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel. 487 851 360
Sobota 11. 7. – MUDr. Alexandra Bruncová,
Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 954 973
Neděle 12. 7. – MUDr. Alexandra Bruncová,
Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 954 973
Sobota 18. 7. – MUDr. Pavla Antošová,
Bendlova 2236, Česká Lípa, tel. 487 832 131
Neděle 19. 7. – MUDr. Andrea Jelínková,
Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel. 487 723 127
Sobota 25. 7. – MUDr. Marina Taranová,
Tovární vrch 780, Doksy, tel. 487 883 935
Neděle 26. 7. – Krajská nemocnice Liberec a. s.,
Jablonecká 15, Liberec, tel. 485 102 379
SRPEN 2015
Sobota 1. 8. – MUDr. Maria Becková,
Vřesová 7075 Česká Lípa, tel. 487 853 522
Neděle 2. 8. – MUDr. Maria Becková,
Vřesová 7075 Česká Lípa, tel. 487 853 522
Sobota 8. 8. – MUDr. Marie Murswieková,
Bulharská 844, Česká Lípa, tel. 487 853 067
Neděle 9. 8. – MUDr Jiří Voříšek,
Dlouhá 99, Jablonné v Podj., tel. 487 762 377
Sobota 15. 8. – MUDr. Marina Taranová,
Tovární vrch 780, Doksy, tel. 487 883 935
Neděle 16. 8. – MUDr. Eva Pušková,
Liberecká 99, Nový Bor, tel. 728 831 917
Sobota 22. 8. – MUDr. Pavel Hříbal,
Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel. 487 843 622
Neděle 23. 8. – MUDr. Jana Maričová,
Bulharská 823, Česká Lípa, tel. 487 854 101
Sobota 29. 8. – MUDr. Jiří Voříšek,
Dlouhá 99, Jablonné v Podj., tel. 487 762 377
Neděle 30. 8. – Nazar Vasylenko,
Smetanova 372, Nový Bor, tel. 487 725 466
Vyměření poplatku za komunální odpad hromadným předpisným seznamem za rok 2014
pondělí a středa 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
úterý a čtvrtek
8:00 – 11:30 a 12:30 – 14:30
pátek
8:00 – 11:30 a 12:30 – 13:30
Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu budou
občanovi zpřístupněny pouze údaje týkající se jeho samotného.
Splatnost poplatku je stanovena v náhradní lhůtě do 15 dnů ode
dne právní moci hromadného předpisného seznamu.
Veškeré další bližší informace k poplatku za komunální odpad
získáte na tel. čísle: 487 827 775.
Gabriela Štummerová, MěÚ Zákupy,
správa daní a poplatků
Městský úřad Zákupy jako správce místních poplatků upozorňuje všechny občany, kteří jsou povinni platit poplatek za komunální
odpad a neuhradili jej za rok 2014 do termínu splatnosti, tj. do 31. 5.
2014, že daný poplatek jim byl vyměřen hromadným předpisným
seznamem, což umožňuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení o vyměření poplatku hromadným předpisným seznamem bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou na úřední desce městského úřadu Zákupy po dobu 30 dnů.
Hromadný předpisný seznam byl zpřístupněn k nahlédnutí v budově
Městského úřadu Zákupy, Borská 5, odboru hospodářsko-správním,
pokladna, přízemí od 10. 6. 2015 do 10. 7. 2015 v těchto hodinách:
4
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
Jak se sbírá elektro v jednotlivých krajích
zhruba 40 000 tun. Ve skutečnosti Češi v posledních letech odevzdávají ročně průměrně pět kilo starého elektra, dohromady
tedy něco mezi 50 - 55 000 tunami.
Už v roce 2016 ale nebude kvóta stanovena takto pevně,
naším společným úkolem bude sebrat 40 procent množství nově
prodaných spotřebičů - počítáno průměrem za tři roky nazpět.
Podle současných prodejů, které se za dva roky nejspíš nijak
dramaticky nezmění, to tedy bude ročně něco přes 70 000 tun
čili o něco víc než sedm kilo na obyvatele.
Jak nakupujeme
Podle průzkumu si jen v loňském roce pořídilo novou žehličku, rychlovarnou konvici nebo jiný malý spotřebič 44,1 % dotázaných, velké spotřebiče, jako jsou pračky, lednice nebo sporáky, už od začátku roku 2014 nakoupilo 16,4 % Čechů. Během
loňského roku nakupovalo malé elektro 45,4 % spotřebitelů,
velké si pořídilo 37,3 %.
Průzkum také naznačil, že při nákupu není vždy rozhodujícím kritériem jen nejnižší cena. Tu sice zohledňuje 65,6 % zákazníků, 77,1 % ale pozorně sleduje také parametry výrobku. Jen
pro 36,1 % dotázaných je důležitá značka, 24,7 % klade zvýšený
důraz na design.
Pořadí prvních tří krajů ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů se v posledních letech ustálilo. V roce 2013 byli nejpilnější
Středočeši s 3361 tunami, druzí Pražané s 3049 tunami a třetí
Jihomoravané s 2576 odevzdanými tunami starého elektra.
Souhrnná čísla ale nevypovídají nic o intenzitě, s jakou obyvatelé jednotlivých krajů využívají systém zpětného odběru a recyklace elektra. V přepočtu na jednoho obyvatele jsou totiž Středočeši letos až sedmí s 2,21 kg na osobu, Pražané dokonce jedenáctí s 1,99 kilogramy.
Jako nejpilnější sběrači se letos zatím osvědčili obyvatelé
Libereckého kraje s 4,68 kg na osobu.
Základní podmínkou umožňující lidem tento ekologický
přístup je dostatečně hustá sběrná síť, kde mohou spotřebiče
zdarma odevzdávat k recyklaci, aniž by s nimi museli podnikat
dlouhou cestu. Jen ELEKTROWIN za -deset let své existence
vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru, která se nacházejí
zejména ve sběrných dvorech obcí a u posledních prodejců. Sbírají ale např. i hasiči, školy, firmy, elektrospotřebiče je možné
odevzdat i v rámci mobilních svozů odpadů.
Co nás čeká a nemine
Pro splnění požadavků EU zatím stačilo České republice
vysbírat a recyklovat čtyři kilogramy na obyvatele, tedy celkem
Co víte o Horské společnosti?
V současné době probíhá oživení při
budování a propagaci zákupské naučné
stezky. To mě přivedlo na myšlenku připomenout občanům, že kdysi v minulosti již
tady něco podobného bylo. Většina občanů
ví, že Zákupy naučnou stezku mají, méně
již, že letos tomu bude deset let, kdy se
s jejím budováním začalo. Málokdo však ví,
že již v minulosti tady existovala společnost
lidí, zabývající se v Zákupech a okolí něčím
podobným. Tehdy se tomu neříkalo naučné
stezky, byla to prostě činnost ve prospěch
vlastenectví, turistiky, ale také zpřístupnění
a zviditelnění zajímavých míst regionu.
Z dobových materiálů je zřejmé,že
4. 10. 1885 22 mužů skromného řemeslného
a dělnického původu vytvořilo Horskou
společnost (Berggesellschaft). Její hlavní
činnost byla při úpravách prostředí, zejména
cest, na Kamenickém vrchu. Roku 1886
společnost upravila výstup na vyhlídku na
Kamenickém vrchu a v roce 1887 rozšířila
činnost i do údolí pod ním, směřujícím do
Stručně z města…
Opravy komunikací o prázdninách
Jak jsme již uváděli v minulých vydáních ZZ, v letních měsících začnou opravy komunikací v Zákupech. Nový povrch
dostane silnička ke školní jídelně a mateřské školce. Nová bude i silnička mezi
družstevními bytovkami v Gagarinově
ulici u kláštera. Nová komunikace bude i
nahoru od zahrádek na Kamenický vrch
po odbočku k posledním rodinným dom-
obce Kamenice. Tady upravila cestu a umístila pískovcové pyramidy na zdejší prameny. Vytvořila tak úsek, který je nyní součástí naučné stezky, a dal by se tak považovat
za jejího předchůdce. V tomto roce také
dokončila severní trasu výstupu na českolipský vrch Špičák.
Na vrcholu Kamenického vrchu společnost postavila rozhlednu z čedičových kamenů, která byla vysoká 5 metrů. Její obvod
byl 17 metrů. Rozhlednu musela několikrát
opravovat po působení přírodních živlů, ale
i po zásazích vandalů (1885, 1897-1902).
Stejně tak společnost několikrát opravovala
poškozené cesty, které trpěly těžbou kamene
v lomu, ale také přibližováním dřeva po
vzniklých kalamitách (1907 - sesuv skály,
1926 - zřícení skály).
Poslední zmínka o Horské společnosti,
o které vím, je z roku 1935, kdy slavila 50.
výročí od svého vzniku. Letos by tedy měla
130 let.
Lesy na Kamenickém vrchu
Kamenický vrch a lesy na něm jsou ve
správě Lesů ČR. Město Zákupy o tento
prostor vede dlouhodobý spor o vlastnictví,
který není dosud vyřešen. Není žádným
tajemstvím, že lesy na Kamenickém vrchu
nejsou v ideálním stavu, stejně tak i cesty.
Občané na to poukazují, ale nic s tím nezmohou. Je to škoda, protože právě sem
Zákupští často chodí na procházky a za
rekreací. Pokud bude výsledek soudního
jednání ve prospěch města, uvažuje se zde o
prodloužení větve naučné stezky, která nyní
končí u Kaple sv. Josefa.
Spousty zajímavostí, které se k těmto
místům váží, by jistě byly obohacením naučné stezky. Poslední informace o dalším
soudním projednávání je taková, že se bude
konat 16. července letošního roku. Tak držte
palce!
Josef Jirotka
kům. V Nových Zákupech bude opravena
silnice a parkoviště u zastávky autobusu
pod nově opraveným objektem č. p. 521.
Frézovanou asfaltovou drtí budou opraveny cesty v Šidlově a v Nových Zákupech
k zahrádkám. Žádáme všechny obyvatele
o trpělivost při dopravních omezeních
spojených s opravami a o zvýšenou bezpečnost.
Nové herní prvky
Obměny doznaly herní prvky pro děti
na dětském hřišti v Gagarinově ulici
u družstevních bytovek a na koupališti.
Věříme, že návštěvníci a jejich dozor
bude dbát na zvýšenou bezpečnost a také
na to, aby se prvky neničily a dlouho vydržely. Na hřiště v Nových Zákupech
přibylo nové dětské pískoviště.
5
Sršně a vosy
Vzhledem k velkým vedrům se
v letošním létě objevilo mnoho vosích
a sršních hnízd. Pokud si nebude vědět
rady s jejich odstraněním, neváhejte se
obrátit na město či rovnou na naše hasiče,
kteří si už budou vědět jak na to.
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
ROZHOVORY S TĚMI, KTEŘÍ ŘÍDÍ NAŠE MĚSTO
Redakce Zákupského zpravodaje se rozhodla postupně oslovit všechny zastupitele města a získat jejich názory
na otázky zajímající zákupské občany.
Pro prázdninové číslo jsme oslovili zastupitele p. Josefa Jiráska a Mgr. Čestmíra Kopřivu. Jejich odpovědi přinášíme
bez úprav, v pořadí v jakém došly.
Odpovídá Mgr. Č. Kopřiva:
Odpovídá p. J. Jirásek:
1. Jaké jsou obecně Vaše hlavní priority jako člena zastupitelstva města v nadcházejícím funkčním období 2014-2018?
Čeho chcete v tomto volebním období ve své funkci zastupitele dosáhnout?
Tak, jako většinu občanů našeho města i mne trápí neutěšená
dopravní situace ve městě, a proto podporuji vše, co souvisí
s jejím řešením, tj. vybudování obchvatu města, zlepšení
kvality silnic a vybudování dostatečného množství parkovacích míst. Dále mne trápí i „mrtvé náměstí“. Řešení vidím
v rekonstrukci bývalého kláštera na náměstí Svobody (dnešní
Pošta), kde by mohlo vzniknout infocentrum, kavárna, výstavní prostory apod.
2. Pracujete v nějakém výboru či komisi? Jaké jsou Vaše priority v této práci?
Jsem předsedou komise pro mládež a tělovýchovu. Naší prioritou je podpora, nejenom finanční, činnosti zájmových tělovýchovných organizací působících v našem městě a podpora
pořádání tělovýchovných a sportovních akcí. Zároveň se
snažíme o údržbu stávajících sportovišť a v závislosti na
financích města i vytváření nových možností sportování ve
městě.
3. Jste už zkušeným zastupitelem. Můžete stručně zhodnotit, co
se Vám v minulém volebním období podařilo a které Vaše
záměry se Vám naopak nezdařilo uskutečnit?
Největší radost mám z proměn školy. Bylo jich mnoho celková rekonstrukce hlavní budovy školy, výstavba ubytovny, přestěhování a přijetí MŠ z Nádražní ulice, výstavba
sportovní haly, výstavba sportovního areálu u školy, rekonstrukce a zateplení malé tělocvičny, mateřské školy, ubytovny a školní jídelny, vybudování mateřské školy v Nových
Zákupech. Všechny tyto akce měly mou podporu a děkuji za
ně vedení města, ať už bylo reprezentováno panem Zdeňkem
Patočkou, paní Miloslavou Hudakovou či panem Radkem
Lípou.
A co se nedaří uskutečnit? Rekonstrukci školní jídelny, o
kterou usilujeme již od roku 2002.
4. V čem, podle Vás, jsou obecně největší problémy Zákup?
Samozřejmě je to nedostatek finančních prostředků. Proto se
vedení města snaží čerpat prostředky z různých dotačních
titulů, a to vidím jako správný trend.
5. Jaký je Váš vztah ke sportu, ke kultuře, k historii a památkám, k přírodě? Jak se tento vztah projevuje?
Velmi kladný. Velmi rád běhám po okolí zákupskou přírodou, jsem vášnivým lyžařem a vodákem, mám rád folkovou
a rockovou hudbu, rád navštěvuji filmové novinky, o prázdninách rád poznávám zajímavá kulturní a historická místa.
6. Moje otázky pochopitelně nezahrnují všechny problémy Zákup. Chcete tedy ještě něco dalšího sdělit, případně slíbit
občanům Zákup?
Přeji všem občanům města krásné léto a vydařenou dovolenou.
7. Mohu za Vámi s dalšími otázkami znovu přijít, řekněme za
půl roku?
Ano, jistě.
Čestmír Kopřiva
1. Jste nováčkem v zastupitelstvu. S jakými představami jste do
zastupitelstva přišel?
Především jsem nepočítal, že se ze zadních pozic dostanu do
zastupitelstva. Myslím si, že se rozvoj a tím i život
v Zákupech rozjel a chtěl bych, aby toto pokračovalo.
2. Jaké jsou obecně Vaše hlavní priority jako člena zastupitelstva města v nadcházejícím funkčním období 2014-2018?
Čeho chcete v tomto volebním období ve své funkci zastupitele dosáhnout?
Všechno je o práci a hlavně o schopnostech, ať už zastupitelů, vedení města nebo pracovníků úřadu. Myslím, že vše
dobře funguje a je to spolupráce více lidí, nikoliv jednoho
zastupitele. Budu dělat vše pro to aby tento stav co nejdéle
vydržel. A pokud mám být konkrétní: mám dvě malé děti,
tak bych chtěl, aby se pro ně našlo ještě více míst a příležitostí. Zkrátka slovy klasika: ABY SI DĚTI MĚLY KDE
HRÁT.
3. Pracujete v nějakém výboru či komisi? Jaké jsou Vaše priority v této práci?
Jsem členem komise pro mládež a tělovýchovu. A tak je tady
stejná odpověď jako na předešlou otázku.
4. Dovedete své názory v zastupitelstvu, výboru nebo v komisi obhájit?
V zastupitelstvu jsem nováček, tak jsem z množství projednávaných materiálů občas překvapený. Zatím se rozkoukávám, ale v diskusi se sem tam zapojím. V komisi pro sport
jsem si jistější a mám více odvahyJ
5. V čem, podle Vás, jsou obecně největší problémy Zákup?
Problémů je řada, ale líbí se mi, že se o nich nejen mluví, ale
že se řeší. Líbí se mi téma obchvatu města. Věřím, že se to
povede. Ze svojí elektrikářské profese by se mi líbila rekonstrukce veřejného osvětlení. A také bych rád viděl využití
nově opraveného kulturního domu, hlavně přes zimu, to
v Zákupech chybí.
6. Jaký je Váš vztah ke sportu, ke kultuře, k historii a památkám, k přírodě? Jak se tento vztah projevuje?
Ze sportu hlavně horolezectví, basketbal, turistika, vodáctví,
ještě se rekreačně věnuji sportovní střelbě na asfaltové holuby. Kultura ano – od kina, k divadlu, ale nejradši jezdím na
koncerty. Na památkách by se dalo v našem městě ještě více
stavět, a posílit tak turistický ruch, což vlastně minulý rok
bylo již patrné v návštěvnosti zákupského zámku. No a příroda, jak jsem již řekl turistika, české řeky, česká pohoří a pak
ještě aktivně myslivost. V přírodě se snažím trávit co nejvíce
času.
7. Moje otázky pochopitelně nezahrnují všechny problémy Zákup. Chcete tedy ještě něco dalšího sdělit, případně slíbit
občanům Zákup?
Chtěl bych je spíš poprosit, hlavně ty, co mají psy a pejsky,
které venčí po městě: není příjemné najet kočárkem do něčeho, co zbyde po vašem mazlíčkovi. Není snad problém po
svém psovi uklidit.
8. Mohu za Vámi s dalšími otázkami znovu přijít, řekněme za
půl roku?
Ano, určitě, budu se těšit.
J. Jirásek
6
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
A NYNÍ ZAHAJUJEME UŽ DRUHÉ KOLO „VÝSLECHU ZASTUPITELŮ“
Oslovujeme nejprve členy rady města a předsedy výborů zastupitelstva. Odpovědi otiskujeme v pořadí, v jakém došly.
Otázka zní:
Jak hodnotíte uplynulý půlrok ve své činnosti zastupitele a ve své konkrétní funkci? Co považujete za úspěch, co se Vám
nepodařilo a jaké máte plány do budoucnosti?
směsného komunálního odpadu končícího na skládkách. Směsný
komunální odpad je veškerý odpad, který vznikne po vytřídění
všech využitelných složek odpadů (papír, plast, sklo barevné,
sklo bílé, textil a další). Do směsného komunálního odpadu nepatří také vysloužilé elektrozařízení. Elektrozařízení je možné
odkládat do speciálních kontejnerů ve městě nebo ve sběrném
dvoře.
Přestože většina občanů se snaží svědomitě třídit, platby za
svoz a likvidaci odpadů vysoce převažují nad příjmy z místního
poplatku. Zatímco místní poplatek na provoz systému nakládání
s komunálním odpadem je dlouhodobě ve výši 500,- Kč, náklady
na svoz a likvidaci pouze směsného komunálního odpadu dosáhly v roce 2014 částky 716,- Kč na jednoho poplatníka. Pokud
bychom měli vyčíslit celkové náklady na odpadové hospodářství, je třeba k této částce připočíst náklady na provoz sběrného
dvora, kde občané mohou zdarma odkládat nebezpečné odpady,
bioodpady, kovy a další odpady dle schváleného provozního
řádu. Dále jsou zde náklady na úklid veřejných prostranství a
likvidaci černých skládek. Stále častěji se setkáváme s tím, že
občané odkládají odpady a elektrozařízení mimo místa k tomu
určená a znečišťují veřejná prostranství, i když se tím vystavují
sankcím. Do nákladů na odpadové hospodářství patří také náklady na svoz separovaného odpadu, protože odměny za třídění
odpadu nepokrývají náklady na jeho svoz a výsypy.
Navzdory tomu, že město dotuje systém odpadového hospodářství nezanedbatelnou částkou, uskutečňují se ambulantní svozy odpadů v jarním období. Do budoucna samozřejmě chceme
pokračovat ve snižování objemu odpadů ukládaných na skládky
a rozšiřovat síť nádob na tříděný odpad.
Odpovídá Ing. Zdeněk Rydygr:
V uplynulém půlroce se udála řada událostí, bohužel ne vždy
ku prospěchu věci.
Jako člen rady jsem znechucen vývojem kauzy okolo burzy.
Vidím, že záležitost přerostla do osobní polohy mezi některými
zastupiteli, státními zaměstnanci a výborem VCC, došlo ke ztrátě důvěry a pořadatelství již řešil soud zákazem pořádání burz
městem. Obě strany to stojí peníze a prostředky za advokáty,
soudní výlohy a obávám se, že to není konečný stav.
Jako předseda komise pro obnovu památek a regeneraci MPZ
jsem rád, že město obdrželo dotaci na opravu kapličky sv. Anny
a dalších památek. Po převzetí rekonstrukčních prací kostela sv.
Jana Křtitele v Brenné zákupským děkanstvím mne potěšilo, že
bylo na tento rok uvolněno asi 800 tisíc Kč od MK ČR a Libereckého kraje + přislíbený příspěvek města Zákupy. Děkanství
s biskupstvím provedlo výběrová řízení, ale bohužel pro pochybení předchozího příjemce dotací a vyšetření celé kauzy jsou
peníze pozastaveny minimálně do konce srpna.
Významné plány do budoucnosti nemám. Lidem přeji v
dnešní hektické době, aby drželi při sobě, byli pozitivní a udělali
si čas na sebe.
Odpovídá Mgr. J. Hajdů:
Hodnocení ponechávám na závěr roku, až bude známo plnění
rozpočtu SBF.
V nejbližší budoucnosti nás čeká zejména: dokončení reklamačních řízení (vyúčtování energií a služeb), příprava výběrových řízení na výměnu oken v Borské 34 a STA, vypracování
PENB (průkaz energetické náročnosti budovy, povinnost držení
průkazu ukládá majitelům budov zákon a nesplnění je sankcionováno).
A protože Evropská komise v červnu schválila programový
dokument tzv. IROP, jehož součástí je i podpora snížení nergetické náročnosti bytových domů, pokusíme se, pokud to bude
možné a výhodné, využít tento program.
Odpovídá předseda kontrolního výboru Ing. P. Řezník:
Zastupitel by měl pro výkon svého mandátu mít oči otevřené,
aby měl přehled o tom, co se ve městě děje, a poslouchat, co
trápí občany. Seznamovat se s materiály pro schůze zastupitelstva, aby věděl, o čem se jedná, a tak mohl odpovědně rozhodovat. Myslím si, že povinnosti zastupitele zvládám celkem dobře.
Co se týká funkce předsedy KV – funkce, kterou jsem zastával
již v minulém volebním období, mám představu o zlepšení.
Za krátké období půl roku si myslím, že hodnotit úspěchy či
neúspěchy je přece jen trochu předčasné, ale otázka jistě patří
k novinářské práci. Do budoucna – aby přálo zdraví, abych mohl
dobře plnit to, co jsem po svém zvolení občanům města Zákupy
slíbil.
Odpovídá předsedkyně finančního výboru pí Iva Serdelová:
V zastupitelstvu pracuji právě půl roku a snažím se řádně
připravit na jednotlivá zasedání, abych se rozhodovala věcně a
správně. Rozkoukávám se a učím od zkušenějších kolegů.
Ve finančním výboru probíráme aktuální rozpočtové změny.
V létě nás čeká kontrola bytového fondu a na podzim kontroly
ZŠ a MŠ a také DD a DPS. Daří se držet vyrovnaný rozpočet i
přesto, že některé položky příjmů jsou nyní pod plánem, ale to
je snad jen dočasné a peníze dorazí.
Malým úspěchem je, že se konečně budou opravovat fotbalové kabiny v Kamenici, i když jsme uvažovali i o variantě nových, sestavených z buněk, bohužel cenová nabídka přes milion korun tuto variantu pohřbila.
Odpovídá místostarostka I. Kreisingerová:
Hodnocení práce zastupitele náleží jednoznačně občanům
města. Já osobně uplynulý půlrok vidím převážně pozitivně.
Událo se mnoho věcí, někdy příjemných, mnohdy nepříjemných,
ale problémy jsou od toho, aby byly řešeny. Má činnost
v uplynulém roce vyplývá z kompetencí, které byly schváleny
zastupitelstvem města. Především příprava na turistickou sezónu,
podpora a rozvoj kulturního života ve městě, s tím souvisí mnoho pořádaných akcí nejen pro děti, kterých se mimochodem aktivně účastním opravdu velmi ráda. V sociální oblasti je již dlouhodobě sledován nejen celkový vývoj, ale došlo také k tvorbě
Odpovídá Ing. P. Paták
Profesně se mne dotýká nejvíce oblast životního prostředí a
odpadového hospodářství. Mám dobrý pocit, že se městu daří
optimalizovat stav odpadových nádob a jejich vývozy. Musím
pochválit všechny občany, kterým po dohodě byla přistavena
menší nádoba na odpad, neboť se tím snižuje celkový objem
(Pokračování na stránce 8)
7
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
opravdu obrovský kus práce, za kterou si zaslouží velké poděkování pan J. Jirotka a p. J. Stahl. Oba věnovali této práci mnoho
úsilí a svého volného času, a já jsem potěšena, že s nimi mohu
spolupracovat. V oblasti správy bytového fondu proběhly prohlídky některých bytů, kde se nájemníci potýkají s problémy
vzlínající vlhkosti, promrzání štítových stěn či nadměrného výskytu plísní. V nejbližší době budou odbornou firmou provedeny
např. stavebně technické průzkumy z hlediska vlhkosti v objektu
Mimoňská č. p. 241, Nádražní č. p. 264 a Mírové nám. 91.
V souvislosti s řešením této problematiky je nutné získat
veškerá povolení a závazná stanoviska dotčených orgánů, což
mnohdy celý proces prodlouží. V tuto chvíli netrpělivě očekáváme vyjádření Odboru památkové péče v České Lípě k výměně
oken v Borské ul. č. p. 34, které je nutné mít ke kompletaci dokumentace k výběrovému řízení.
(Pokračování ze stránky 7)
struktury sítě sociálních služeb v Libereckém kraji. Pověření
zástupci měst úzce spolupracují s pracovníky Krajského úřadu
v Liberci, tedy i já za naše město, a to nejen v rámci informovanosti o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb v území,
ale také v aktuální záležitosti a tou je především přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje. Veškeré výstupy
z jednání jsou pro nás důležité v souvislosti s příspěvkovou organizací města DD a DPS Zákupy. A v neposlední řadě je tu také
správa bytového fondu, kde je opravdu vždy co řešit. Ať už to
jsou vzniklé problémy s bydlením, příprava podkladů pro výběrová řízení či konkrétní jednání s nájemníky ve věci vzniklého
dluhu, možného ukončení nájemní smlouvy, či její obnově.
Jsem velmi ráda, že pořádané kulturní akce se setkávají
s kladným ohlasem. Velmi mě těší ukončení I. etapy informačního a orientačního systému ve městě, tedy značení hlavních turistických cílů a důležitých míst v našem městě. Věřím, že tento
krok turisté velmi kladně ocení a díky tomuto systému značení
zavítají i na místa, o kterých dříve možná ani nevěděli. Jedním
z míst, která stojí za zhlédnutí je např. naučná stezka. Stezka
byla a je postupně zvelebována např. novými povalovými chodníky, lávkami, úpravou míst k sezení či opravou jednotlivých
informačních panelů a také celkovou obnovou značení. Je to
Odpovídá starosta Ing. R. Lípa
Půlrok je strašně krátká doba na hodnocení. Jsem rád, že
jsme stihli podat žádost o dotaci na opravu chodníku v Božíkově
a že oba velké projekty – kulturní dům a dům s pečovatelskou
službou – jedou dle plánu. Mrzí mě stav vody na koupališti, to
není optimální začátek sezony. A plány: dokončit rozjeté projekty a začít nové; není čas na žerty.
NAŠE MĚSTO ZÁKUPY
Redakce Zákupského zpravodaje chce v této rubrice otiskovat názory občanů Zákup na život v našem
městě, návrhy na zkvalitnění životního prostředí, zlepšení služeb, k bezpečnosti, k dopravě atd.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky po dohodě s autorem zkrátit či upravit. Zároveň se budeme snažit ještě do stejného
čísla ZZ získat odpověď kompetentních činitelů. Proto tyto příspěvky posílejte nejdéle do 10. dne každého měsíce, nejlépe e
-mailem na adresu [email protected]
ZŠ a MŠ Zákupy informuje
•
•
Co možná nevíte o své škole
Patříme do skupiny škol, které se pravidelně zúčastňují
okresních kol předmětových olympiád a dalších soutěží.
Každoročně se zúčastňujeme olympiád z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, dějepisu a Pythagoriády.
V tomto školním roce se do předmětových olympiád zapojilo celkem 52 nadaných žáků a do soutěží pěveckých a
výtvarných 140 žáků. Mezi největší úspěchy řadíme: 4.
místo Hany Staré z 9. B v okresním kole olympiády
z českého jazyka, 4. místo Marie Mitáčové ze 7. A
v matematické olympiádě, 2. místo družstva děvčat z 9. A
v celonárodní soutěži finanční gramotnost, 2.místo družstva děvčat z 9. B v okresní soutěži v psaní na klávesnici
nazvané „Datlování“ a 2.místo ve výtvarné soutěži Požární
ochrana očima dětí.
Jsme školou, která se dlouhodobě zaměřuje na podporu
tělovýchovných a sportovních aktivit. Výborné podmínky
pro tělovýchovu a sport nám může většina škol závidět. A
právě vynikající zázemí, které jde ruku v ruce s obrovskou
ochotou sportovních nadšenců věnujících se mládeži, je
základním stavebním kamenem pro mnoho zajímavých
sportovních aktivit, které škola pořádá nebo jichž se zúčastňuje. Zajišťujeme činnost mnoha sportovních kroužků,
pořádáme Zákupské sportovní hry a organizujeme turnaje
pro základní školy okresu i kraje v rámci soutěží Asociace
školních sportovních klubů ČR. To vše přináší své ovoce,
především v radosti z pohybu našich dětí, ale samozřejmě
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
těší i výsledky v různých sportovních soutěžích. Rád bych
připomněl alespoň ty nejvýznamnější:
Republikové finále OVOV, Praha, 4.-5. 9. 2014, 23. místo
v družstvech, v jednotlivcích Anička Středová – 2. místo;
Okresní přebory družstev v přespolním běhu, Česká Lípa,
24. 9. a 26. 9. 2014, z osmi věkových kategorií 3 x 1. místo, 1 x 2. místo, 1 x 3. místo;
Okresní finále turnaje ZŠ v minikopané, Zákupy, 23. 10.
2015, chlapci 8. - 9. tř. - 1. místo;
Okresní finále sportovní ligy ZŠ v basketbalu, Zákupy, 13.
11. 2014, chlapci 8. - 9. tř. - 1. místo, dívky 8 . - 9. tř. - 2.
místo;
Okresní finále sportovní ligy ZŠ ve florbalu, Zákupy, 4.
12. 2014, chlapci 8. - 9. tř. - 2. místo;
Okresní finále turnaje v sálové kopané, Zákupy, 24. 2.
2015, chlapci 8. - 9. tř. - 1. místo;
Krajské finále ZŠ v basketbalu, Zákupy, 19. 3. 2015,
chlapci 8. - 9. tř. - 4. místo;
Okresní turnaj ve vybíjené, Česká Lípa, 23. 3. 2015, děvčata 4. - 5. tř. - 3. místo;
Okresní turnaj ve vybíjené, Česká Lípa, 25. 3. 2015,
chlapci 4. - 5. tř. - 2. místo;
Okresní finále OVOV, Zákupy, 17. 4. 2015, 1. místo družstva;
Krajské finále ZŠ v minikopané, Zákupy, 28. 4. 2015
chlapci 8. - 9. tř. – 3. místo;
(Pokračování na stránce 9)
8
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
(Pokračování ze stránky 8)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OF Poháru rozhlasu v atletice, Jablonné v Podještědí, 12.
5. 2015, chlapci 6. - 7. tř. – 3. místo;
OF Poháru rozhlasu v atletice, Jablonné v Podještědí, 13.
5. 2015, chlapci 8. - 9. tř. – 1. místo;
OF Mc Donalds CUPU (malá kopaná), Zákupy, 21. 5.
2015, chlapci 1. - 3. tř. – 3. místo;
KF Poháru rozhlasu v atletice, Liberec, 20. 5. 2015, chlapci 8. - 9. tř. – 1. místo;
Krajské finále OVOV, Stráž pod Ralskem, 1. 6. 2015,
1. místo družstva.
Žákovský parlament funguje na naší škole již třináctým
rokem. Aktivně se zapojuje do činnosti školy, spolupracuje s pedagogickým sborem, se zástupci města a s rodiči
našich žáků. Členové parlamentu si postupně osvojují dovednosti jako je samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost,
aktivita, kreativita, spolupráce, empatie, správné rozhodování, komunikace. V letošním školním roce bylo do ŽP
v řádných volbách zvoleno 26 členů, vždy 2 zástupci
z každé třídy od 2. - 9. tříd. Jelikož náš parlament je otevřený, bylo ještě uděleno 5 divokých karet žákům, kteří
nebyli zvoleni v řádných volbách, ale měli zájem a chuť
v ŽP pracovat. Celkový počet členů ŽP tak byl 31. Parlament se scházel pravidelně každou středu před vyučováním. O své činnosti informovali členové parlamentu vedení školy, pedagogický sbor a hlavně své spolužáky a to
během předmětu Výchova pro život. K dalšímu informování o práci a akcích využíval ŽP místní městský měsíčník Zákupský zpravodaj, webové stránky školy, vitrínu
školy, vlastní nástěnku a školní rozhlas. V tomto školním
roce se také ŽP zapojil do projektu Firmičky, který probíhal při OHK v Liberci jako součást projektu „Partnerství
škol a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti“ ve spolupráci s Libereckým krajem a 24 základními a středními
školami v Libereckém kraji. V rámci tohoto projektu jsme
byli zavázáni uskutečňovat určené akce, plnit pracovní
listy, uspořádat exkurzi. Pro ŽP jsme získali částku
35 000,- Kč, kterou jsme využili na vybavení naší
„parlamenťárny“. Mottem pro tento školní rok bylo:
„Schopnost dosáhnout toho, aby skupina efektivně pracovala, je ten nejcennější talent.“ Naše heslo jsme splnili do
písmene. Zároveň jsme zorganizovali mnoho zajímavých
akcí:
Zahajovací setkání ŽP – „přespávačka“, jejíž hlavním
úkolem je motivovat, aktivizovat a propojit členy ŽP. Na
ní probíhá rozdělení rolí, volba předsedy a sestavení plánu
práce.
„Den otevřených dveří“ - ŽP se podílel svou samostatnou
charitativní akcí na „Dni otevřených dveří“, který se uskutečnil v rámci Zákupských slavností u příležitosti 50. výročí otevření školy. ŽP uspořádal sbírku dobrůtek a financí
pro opuštěné pejsky. Výsledek sbírky byl předán zvířecímu útulku BONA v Kozlech (finanční částka: 1 562 Kč).
Inaugurace členů ŽP - se uskutečnila v posluchárně školy, zúčastnili se jí rodiče, vedení města, vedení školy, učitelé i spolužáci. Tato událost se stává prestiží pro členy ŽP
a ze strany rodičů má velkou podporu.
Návštěva Senátu ČR - velmi úspěšně reprezentoval ŽP
naši školu na setkání ŽP v Senátu ČR, kde jsme za naši
práci obdrželi ocenění za 3. místo v oblasti žákovských
projektů. Toto setkání organizuje CEDU a slouží i
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9
k setkání a poznávání práce ostatních ŽP ČR. Naši školu
reprezentovaly 2 žákyně.
Den barev – je už pravidelnou akcí ŽP, tento den je na
naší škole organizován v souvislosti se státním svátkem
Den vzniku samostatného Československého státu. Cílem
akce je sestavení státní vlajky před budovou školy. Každá
třída si losuje jednu ze tří barev.
Vánoční jarmark – tato akce je součástí celoměstské akce
Rozsvícení vánočního stromu. Ve školní jídelně se prodávají výrobky našich žáků. Do této akce jsou zapojeni nejen
žáci, ale i rodiče a učitelé.
Adventní koncerty České televize – je sbírková akce ŽP,
do které třídy věnují finanční částku, kterou získaly prodejem výrobků na jarmarku. Do této sbírky se zapojují i
ostatní zaměstnanci školy či rodiče našich žáků. Celkem
bylo vybráno a odesláno 2 700,- Kč.
Nadace CHRPA - charitativní prodej pohlednic s koňmi
pro nadaci CHRPA, která ze získaných prostředků financuje nákup a výcvik koní pro hiporehabilitaci handicapovaných pacientů (finanční částka 840,- Kč).
„Sněhuláci pro Afriku“ – je další charitativní akcí, do
které se náš ŽP zapojil. V prvním roce jsme uskutečnili
mezi občany města sbírku kol pro africké děti a nyní celoškolní akcí – sněhulák z našich těl – jsme vybrali částku
ve výši 1060,-Kč, která slouží k zaplacení dopravy těchto
kol do Afriky.
„Noc s Andersenem“ – do této celorepublikové akce se
zapojil starší parlament, který tak připravil pro mladší spolužáky „Nocování na hradě Bradě s pohádkami J. Drdy“.
Exkurze ŽP na krajský úřad v Liberci – se uskutečnila
v rámci již zmíněného projektu Firmičky. Navštívili jsme
Krajský úřad v Liberci a přijali pozvání pana hejtmana
Martina Půty a paní radní pro školství Aleny Losové.
Mapování školy – při mapování školy jsme se zaměřili na
třídní pravidla, na jejich vytváření, fungování, hodnocení.
Každá třída měla zadané jedno pravidlo, ke kterému si
připravila prezentaci. Tuto prezentaci předvedla na schůzce ŽP, na kterou byli pozváni třídní učitelé a vedení školy.
Workshop – jako Konzultační centrum pro ŽP Libereckého kraje a jako Škola pro demokracii jsme připravili pro
okolní školy Workshop na téma Pravidla ŽP a třídní pravidla. Využili jsme výsledky a zkušenosti z našeho mapování.
Víčka - po celý školní rok jsme formou soutěže tříd sbírali
víčka pro postiženého chlapce z České Lípy. Nejlepší třídy
byly odměněny. Největší odměnou byla však radost
z pomoci blízkému.
Mistrovství světa v hokeji – tuto akci jsme pořádali u příležitosti MS v ledním hokeji v Praze. Posílili jsme národní
vědomí a hrdost, zasportovali jsme si, upevnili vztahy
mezi mladšími a staršími spolužáky, rozvíjeli vztahy mezi
žáky a učiteli. Hlavně však ukázali své dovednosti. Sami
jsme připravili, organizovali, ozvučeli, zajistili ceny, moderovali, zdokumentovali, zhodnotili. Tuto akci považujeme za svůj letošní vrchol práce, protože MS mělo obrovský ohlas mezi žáky a učiteli, ale hlavně dokázalo, že žáci
samostatně dokážou připravit skvělou akci.
Nepatříme k velkým školám našeho okresu, ale s úspěchy
našich žáků se mezi „velké školy“ určitě zařadit můžeme.
Mgr. Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ a MŠ Zákupy
Mgr. Jaroslava Neumannová, zástupce ředitele školy
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
MISTROVSTVÍ SVĚTA V „HOKEJI" V ZÁKUPECH
Dne 7. 5. 2015 jsme na naší škole uspořádali MS
v „hokeji" (florbalu). Náš parlament chtěl uspořádat nějakou
super akci pro naše žáky. A díky anketě jsme se rozhodli
uspořádat sportovní soutěž. Inspirací nám bylo MS v hokeji
v Praze a Ostravě, kam se každý z nás nepodívá a také jsme
chtěli podpořit náš tým! Nejprve jsme stanovili tato pravidla:
1. každý tým musí mít 12 členů
2. polovina týmu (6 žáků) musí být z 2. – 5. třídy
3. v týmu musí být minimálně 2 dívky
4. v týmu mohou být maximálně 2 žáci z ročníku
5. každý tým musí mít trenéra staršího 18 let
Každý tým, který splňoval tato pravidla, si také vybral
stát, který chtěl zastupovat. Jelikož jedním z pravidel bylo
mít dospělého trenéra, propojili se žáci s učiteli a s rodiči.
Akce měla opravdu velký úspěch, zapojilo se celkem 10
týmů. Velké díky patří všem, co nám s touto akcí pomohli.
Což je pan ředitel, který nám akci povolil dokonce i místo
části vyučování a dělal rozhodčího během zápasů, panu učiteli Nováčkovi, který také dělal rozhodčího, panu Brožovi, který nám zajistil halu, kde se akce konala, paní učitelce Šimkové, která nám pomohla s výzdobou haly, aby se tam vytvořila
ta správná atmosféra, paním kuchařkám, které ochotně obsloužily v jídelně najednou 1. a 2. stupeň, všem paním učitelkám a rodičům za vedení týmu a všem fanouškům, co nás
přišli podpořit. Díky finanční podpoře od CEDU jsme na akci
nakoupili odměny v podobě medailí pro první 3 nejlepší týmy
a sladkosti, také diplomy pro 3 nejlepší týmy a odměnu pro
každého sportovce. Touto zkušeností jsme zjistili, jak náročné je takovou akci uspořádat a i během ní jsme měli menší
problémy, ale vše jsme operativně a na místě vyřešili a všichni si naši akci chválili. Každý byl z akce nadšený, hlavně
vítězný tým – Rusko.
Je to pro nás inspirace i zkušenost a určitě to znovu zopakujeme!
Anna - Marie Dvorná, předsedkyně ŽP
Co dodat na samý závěr?
Kdosi kdesi řekl: „Schopnost dosáhnout toho, aby skupina
efektivně spolupracovala, je ten nejcennější talent“. My jsme
v letošním roce objevili spoustu takových talentů se zodpovědností, spolehlivostí, samostatností, kreativitou a pozitivností.
A proto nám nezbývá než poděkovat všem členům ŽP za
jejich celoroční práci. Dokázali posunout náš parlament mezi
velmi dobře fungující ŽP naší republiky, který výborně reprezentuje nejen zákupskou školu, ale i Zákupy samotné.
Děkují Marcela Kopřivová
a Jaroslava Neumannová, koordinátorky ŽP
Konec školního roku v mateřské škole
V červnu, v posledním měsíci školního roku se všichni začínáme těšit na
prázdniny, ale zároveň nás ještě čeká ve
školce spousta pěkných společných zážitků. 1. červnový den – Den dětí jsme oslavili návštěvou u zákupských hasičů, kde
bylo dětem velmi hezkým a k jejich věku
přiměřeným způsobem předvedeno vybavení hasičské zbrojnice. Ukázky, vyprávění a vysvětlení přineslo dětem nejen
poučení, ale i zábavu s možností leccos si
vyzkoušet - ať už hasičskou přilbu, vysoké boty, tak i možnost nasednout do
neupoutala pouze pohádka, ale děti se
podílely i na výrobě obilných placiček,
pracovaly v tvořivé dílně a získaly mnoho
nových poznatků.
hasičského vozu, a to i za doprovodu nezbytných sirén. Na rozloučenou děti dostaly od hasičů i sladký dáreček. Za tuto
velmi dobře připravenou a zdařilou oslavu Dne dětí patří zákupským hasičům
velký dík.
K posledním týdnům školního roku
patří
neodmyslitelně
také
výlety.
Nejmladší děti třídy Kuřátek podnikly
svůj výlet již na konci května. Navštívili
jsme Ekocentrum v Brništi, kde byl pro
děti připraven vzdělávací program
„Kuřátko a obilí“. V pestrém programu
10
Naše oblíbené Divadélko Koloběžka
se přijelo rozloučit 9. června poslední
pohádkou tohoto školního roku „Rodinka
Palečkovic aneb hurá na prázdniny!“ Příhodný název pohádky nesmí ale předběhnout sled dalších událostí. Děti třídy
Motýlků a Broučků se v tu dobu teprve
chystají na svůj výlet. 17. června se vy(Pokračování na stránce 11)
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
bylo pohádkovým odpolednem s Ferdou
Mravencem a jeho kamarády. Nechybělo
ani již tradiční, pro děti i tak trochu odvážné noční spaní ve školce bez rodičů.
Školní rok utekl opět jako voda a my
přejeme všem krásné prázdniny a po
prázdninách šťastné vykročení do nového
školního roku – předškolákům přejeme
odvážný nástup do 1. třídy, novým dětem
pohodový příchod do školky a ostatním
veselý návrat ke svým kamarádům.
Dana Mothejzíková
(Pokračování ze stránky 10)
pravily do Oldřichova v Hájích, kde ve
Středisku ekologické výchovy Střevlík
prožily dopoledne plné poučných a zároveň zábavných zážitků, které určitě obohatily jejich rozhled – pro Motýlky byl
připraven program „Pekař peče housky“ a
pro Broučky program „Hudbou a tancem
k přírodě“.
Když se přiblíží konec června, je již
načase, aby se předškoláci, jak se patří,
rozloučili s mateřskou školou. Letos to
Malé předprázdninové ohlédnutí za právě uplynulým školním rokem v Nových Zákupech
Prázdniny skončily a začal nový školní rok. Nové děti se
velice rychle zapojily do kolektivu a na uvítanou zavítalo do
školky divadlo z Mladé Boleslavi s pohádkou o zvířátkách.
S klienty domova důchodců jsme připravili Olympiádu naruby,
kde děti plnily připravené úkoly.
pravidelně chodíme s přáním a kytičkou gratulovat
k narozeninám.
Celý duben byl v duchu příprav na Velikonoce - barvení
vajíček, výroba přáníček a seznamování se s tradicemi.
Čarodějnice jsme oslavili v kostýmech, splněním úkolů a hledáním ukrytého pokladu. Na závěr dne jsme si postavili a ozdobili
májku.
Děti také vystupovaly
v kulturním zařízení v Nových Zákupech ke Dni matek, kde se předvedly
i naše malé mažoretky.
Výlet do Ekocentra
v Brništi byl velice poučný.
Pohádka „Kuřátko a obilí“
děti seznámila s procesem
„od zrníčka k palačince“.
Děti se mohou těšit ještě
na jeden výlet a malou zahradní slavnost s rozloučením se školáky.
Závěrem patří velké
poděkování panu Homzovi
a místním hasičům, kteří
naše děti dopravovali hasičským autíčkem na kulturní akce do
MŠ Zákupy. Dále Terezce Salfické za vedení a přípravu na vystoupení našich malých mažoretek. Paní Helence Strakové, vedoucí místního obchodu, za sponzorské dary pro děti.
Děkujeme též domovu důchodců za společně pořádané akce
a těšíme se na spolupráci v příštím školním roce.
Irena Jechová, Iva Vondroušová,
učitelky MŠ
Barevný podzim nám nabízel zajímavé tvoření z přírodnin a
povedla se i výroba a výstavka draků. Divadlo „Koloběžka“
přivezlo pohádku ,,O třech medvědech“.
Den otevřených dveří v MŠ spojený s malým Vánočním
jarmarkem odstartoval sváteční atmosféru blížícího se konce
roku. Ten jsme ukončili vánoční besídkou pro rodiče a nadílkou
pro děti. Navštívili jsme i domov důchodců, místní podniky a
prodejny s vánočním přáním a dárečkem.
Nový rok jsme odstartovali průvodem Tří králů v převlecích.
Děti měly velký úspěch, hlavně v domově důchodců, kam také
Maratonský běh 4. B
Koncem školního roku jsme si dali
jako třída závazek, že uběhneme společně
maratonský běh. Začali jsme trénovat, a
to jak během školní tělesné výchovy, tak
odpoledne jednotlivě. V rámci projektového dne Maraton jsme si vyprávěli
o běhu jako o sportu, o vzniku maratonského běhu, o rekordech na této trati.
Nabuzeni zlatým olympijským úspěchem
Emila Zátopka z roku 1952 jsme si nejprve rozdělili trať na úseky - jeden, dva
a ti nejlepší sportovci si věřili na tři kilo-
metry. V krásném
prostředí zámeckého parku jsme odstartovali a běhali
nebo fandili a povzbuzovali své spolužáky. 42,195 km
jsme zvládli v čase
3 hodiny 36 minut
(čas Emila Zátopka
byl 2 hodiny 23 minut), což vychází v průměru 5:14 na kilometr. Tento čas je velmi slušný na desetileté žáky. O čas ale nešlo – projekt jsme
11
si užili a v závěrečném hodnocení třídy
nazvaném „Co se nám ve čtvrté třídě nejvíce povedlo“, maratonský běh jednoznačně vyhrál.
Třída 4. B + tř. uč. Petra Olšarová
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
stala posádka Krvavých perel s kapitánem Matyášem. Letošní
tábor se povedl, tedy až na ta úmorná vedra, ale aspoň nepršelo.
Za všechny táborníky bych rád poděkoval:
Řediteli ŽŠ a MŠ Zákupy panu Mgr. Čestmírovi Kopřivovi a
vedoucí školní jídelny Radce Kleipeterové za pomoc při organizaci a materiální zabezpečení tábora.
Autobusy tradičně sponzorsky zajistila společnost IAC
Group Czech, s. r .o., díky.
Bez pomoci našich hasičů by to ani nešlo; pomohli
s dopravou a stavbou a bouráním tábora. Pánové, díky moc.
Kamarádům Petrovi Kerberovi, Jaromírovi Lochmanovi a
Jaromíru Škodovi děkuji za pomoc s dopravou materiálu na tábor a za bezplatné zapůjčení vozidel.
Rád bych také poděkoval všem sponzorům, kteří zdarma
poskytli potraviny na tábor – Dols spol. s r. o., Zákupy, Citus s.
r. o., Litoměřice, Exver Česká lípa, Velmar Ústí nad Labem.
Šílený Kůň děkuje
Není třeba slov, ale jen díků.
Letošní prázdniny, stejně tak jako ty minulé, předminulé,
předpředminulé... začaly pro skoro 70 dětí ze Zákup a okolí tradičním táborem. Letos jsme místo pro náš tábor našli opět na
Kokořínsku, v krásné přírodě plné pískovcových skalních útvarů,
údolí a dolin. Letošní název Piráti z Harasova byl jasným ukazatelem toho, čím jsme na táboře byli. Táborníci malí i velcí se
rozdělili do pirátských posádek, které ovládaly své pirátské škunery. Po celý tábor získávali novodobí piráti za své individuální
výkony perly a za kolektivní hry získávali zlaté valouny. No, a
která posádka získala obojího nejvíce, vyrazila za pokladem jako
první. Ale o tom až jinde…
Než se piráti vypravili za pokladem, museli svést několik
bitev jak na vodě, tak na souši. Mořem pro nás byl nedaleký
rybník Harasov, kde piráti ukázali svoje dovednosti v pádlování,
kormidlování (hlavně tedy Mirek), seskoku z lodi a chlapi piráti
dokázali sílu svých paží, když zachraňovali své korzárky. Každá
posádka také vyrobila svoji loď, škuner, který pak musel obstát
při plavbě po dravé vodě. Kromě tradičních her a soutěži byl na
letošním táboře biatlon. Táborníci si mohli vyzkoušet tento
v Čechách populární sport v letním provedení. Speciální laserové
pušky se světelnými terči dokreslovaly opravdovost tohoto závodu. A vzhledem k tomu, že děti střelba bavila, proběhlo ještě
několik čistě střeleckých soutěží. Nesměla chybět ani stezka
odvahy k místu, kde skončil svůj život Beznohý Jack. Tajemno
s oběšencem, divokými skřeky a ukecaným duchem nahnalo
strach všem pirátům, ale také to všichni zvládli.
Nejvíce díků, uznání a pochval tradičně zaslouží parta lidí,
která tábor připravovala a poté na něm i trávila svůj volný čas a
dovolenou. Takže: PŘÁTELÉ A KAMARÁDI, díky moc za to,
co pro nadšení dětí vyvádíte. Díky všem, kteří na sebe vzali odpovědnost a starali se o děti a podíleli se na zábavě po celou
dobu tábora a to úplně zadarmo, jen za dobrý pocit. Blankyt
team – nejdřív děvčata: díky Nikče a Monče Skočíkovic, Hance
Lípové, Raduš Lukovičové, Šárce Kohoutové, Efce Kerberové,
Terce Bakalové, Maryně Popadynets a klukům – Vojtovi
„Karlovi“ Kopřivovi, Petrovi „Pukymu“ Lukavcovi, Jozinovi
Jiráskovi, Vencovi Serdelovi, Mírovi a Mácovi Jersonovým a
Míšovi „Žižuovi“ Paďourovi a Matouši Hrubanovi. Dále díky
Janě, Radance, Bizonkovi, Jaromirkovi, Míše, Blance, Zbýšovi,
Lucce, Petrovi za pomoc na táboře. Vendovi Vlkovi za nezapomentulné divadelní představení. O zdraví se nám postarala Anička Urbanová Libichová a sovu nám celý tábor předváděl Matyášek J. Náš tým kuchařek pod vedením Boženky Jiráskové, ve
složení Lída Špindlerová, Zuzka Erbenová, s kuchtíky Kubou
Hrubanem a Mílou Dufkem se velice pečlivě staral o naše žaludky. Děvčata a chlapci, díky. Někteří vedoucí nám přibrali více,
než bylo zdrávo, a tak nové přezdívky byly docela výstižné (pan
Qíksele, Cvalomil Puclík, Seňor prasátko).
Snad jsem na nikoho s poděkováním nezapomněl, a pokud
ano, tak se omlouvám a děkuji mu o to víc.
Jak jsem již řekl, tábor se povedl a jsem rád, že naše parta
TÁBORNÍKŮ drží pohromadě a dokáže dětem připravit týden
nezapomenutelných zážitků.
Takže: přátelé, kamarádi, táborníci velcí a malí za rok na
táboře ahóóóóój!
Howg – domluvil jsem!
Šílený Kůň
A máme tu cestu za poklam… Letos piráti vyráželi za pokladem v noci. Cestu jim prozradil hlas ducha zemřelého Jacka.
Všichni cestu zvládli, poslední přišli až po jedenácté hodině za
úplné tmy, ale poklad našli všichni, zasloužili si ho. Vítězem se
12
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
KRONIKA MĚSÍCE ČERVEN
Jaké bylo letošní jaro
Bitva u Waterloo
Počasí letošního jara bylo, jako kdyby duben trval tři měsíce.
Velmi proměnlivé, hodně větrné. Na teplou zimu navázal teplý začátek jara, všechno rozkvetlo téměř najednou, pak příroda zbrzdila,
občasné mírné srážky rychle vysušoval silný vítr, začalo hrozit i
sucho. V loňském roce jsem napsal: „Poslední jarní týden se ochladilo.“ Letos to mohu opsat a jen doplnit: konec jara byl hodně studený a mokrý. Celkově bylo jaro o dost chladnější než to loňské.
Celkem jsme se v Zákupech na jaře 2015 dočkali 78 (v předchozím roce 80) dnů se sluncem, po 34 (40) dny jsme mokli, v 6 dnech
sněžilo (0), po 30 (27) dní se jaro potýkalo se silným větrem, 2 (8)
dny byly mlhavé, kroupy nás letos postihly pětkrát – naštěstí jen
lehce (6), sedmkrát (10) byla bouřka. Letních dnů bylo 5 (9), tropické 2 (3), tropická noc žádná (1), mrazivých dnů bylo 9 (2). Nejvyšší
průměrné teploty v hodnotě 23,30 C (260 C) bylo dosaženo 6. června, nejnižšího průměru 2,70 C (5,30 C) 22. března, nejvýše absolutně
se teploměr vyšplhal 6. a 13. června – na 300 C (320 C), nejníže
klesla teplota 7. a 13. dubna, kdy teploměr naměřil -50 C (-10 C).
Průměrná teplota jara byla 11,830 C (15,080 C).
Mgr. Jiří M. Šimek
V této historické poznámce se vracíme k jedné
z nejvýznamnějších událostí evropských dějin, od níž v červnu
uplynulo 200 let, a jež určitým způsobem poznamenala i Zákupy.
18. června 1815 umíraly tisíce vojáků v bitvě u Waterloo
nedaleko Bruselu. Zde byl poražen francouzský císař Napoleon
I. Bonaparte spojenými vojsky Pruska, Belgie, Holandska a Velké Británie.
Bitva u Waterloo byla jednou z mála, zato však poslední
a definitivní porážkou jednoho z největších světových vojevůdců
všech dob - Napoleona I. Bonaparta.
Bitva se odehrála pět kilometrů jižně od malé belgické vesnice Waterloo. Zde na sebe narazili soupeři, kteří spolu válčili
s přestávkami již 23 let - spojenecká armáda pod vedením Wellingtona a pruská pod vedením Blüchera (dohromady 113 000
mužů) a proti nim francouzská armáda pod vedením maršálů
Neye a Grouchyho (72 000 mužů).
Hlavní příčinou Napoleonovy porážky bylo to, že hned na
počátku střetu se Grouchymu nepovedlo zastavit Blücherovu
pruskou armádu v cestě na bitevní pole u Waterloo. Místo toho
byl celý třiatřicetitisícový Grouchyho sbor zadržen sedmnáctitisícovým zadním vojem pruské armády a zbytek Prusů stihl včas
posílit Wellingtona v rozhodující fázi bitvy.
Další chybu udělal sám Napoleon, když odložil první útok až
na poledne, protože se obával rozmočené půdy. Tím dal dostatek
času Blücherovu vojsku, aby včas posílilo nepřítele. První útok
(asi ve 13:30) vedl Napoleon, ale po krátkém boji se musel stáhnout. Poté obě strany několikrát zaútočily, ale útoky byly vždy
odraženy. Asi kolem páté hodiny se dostali na bojiště první Prusové a v 18:00 hodin začali masivní útok na východní křídlo
francouzské armády. Napoleon byl donucen vyslat do boje
i svou císařskou gardu. V 18:00 se maršálu Neyovi podařil významný tah, když obsadil farmu ležící ve středu spojeneckých
vojsk a začal kanóny ostřelovat nepřítele. Wellington měl v té
chvíli veliké ztráty a byl snadno zranitelný. Ney žádal o posily,
aby mohl zasadit Wellingtonovi finální úder, ale dostal je pozdě.
Spojenecké síly už byly opět zorganizovány a posíleny o Prusy.
Jeho útok byl tedy snadno odražen a asi za 15 minut začala spojenecká protiofenzíva. Asi ve 20 hodin začala být situace pro
Napoleona kritická. Bojovaly už všechny jeho síly a pomalu
propukala panika. Za půl hodiny se Francouzi obrátili k ústupu
a snažili se zachránit vlastní život. Pouze císařská garda bojovala
až do konce.
Bitva u Waterloo skončila nejtěžší porážkou, jakou Napoleon
zažil. Císař měl pak v úmyslu odejít do Ameriky, což se mu však
nepodařilo, a tak se vydal na milost a nemilost do rukou spojenců. Ti jej odsoudili k doživotnímu vyhnanství na ostrově Svatá
Helena, kde po necelých šesti letech pobytu ve věku jednapadesáti let zemřel. Tak skončil nejslavnější Korsičan (* 15. srpna
1769 Ajaccio, + 5. května 1821 Svatá Helena).
S Napoleonovým jménem jsou svým způsobem spojeny
i Zákupy. Titul „vévoda Zákupský“ byl totiž udělen 22. července
1817 synu Napoleona I. a Marie Louisy (dcery rakouského císaře) Napoleonu Františkovi Josefu Karlu Bonaparte (* 20. 3. 1811
- + 22. 7. 1832), zvanému Orlík. Jeho otec Napoleon I. sice po
bitvě u Waterloo abdikoval v jeho prospěch, avšak vítězné velmoci obnovily ve Francii vládu Ludvíka XVIII. Napoleon II. –
Orlík žil s titulem vévody Zákupského v Rakousku, převážně
ve Vídni a Zákupy nikdy nenavštívil.
Mgr. Jiří M. Šimek
5. 6. se konala vernisáž výstavy ZLÁ LÉTA aneb Sudety
1933-1946 v EHM.
Na Českém ranči zpíval Žalman – Lohonka.
6. 6. se na Českém ranči v Podlesí uskutečnil Den dětí.
19. 6. proběhla Svatojánská noc.
24. 6. se sešlo zastupitelstvo města.
26. 6. nastal konec školního roku provázený rozloučením
s vycházejícími žáky ZŠ v obřadní síni radnice.
26. 6. návštěvníci zákupského zámku viděli večer „Zámecké
perličky“ v podání DS Havlíček Zákupy.
27. 6. koncertovala na Českém ranči skupina Kamelot.
27. 6. - 4. 7. proběhl v Kokoříně dětský tábor ZŠ.
KALENDÁŘ MĚSÍCE ČERVENEC - SRPEN
ČERVENEC
Do 4. 7. dětský tábor
4. 7. pořádá OV Kamenice Prokopskou pouť
12. 7. chystá MV v Nových Zákupech Indiánské buřtování
18. 7. Kultura Zákupy pořádá Císařské putování
Víkendové prohlídky kostela sv. Fabiána a sv. Šebestiána
SRPEN
8. 8. MV v Nových Zákupech pošle statečné zájemce na
Strašidelnou stezku
8. 8. se uskuteční v zámeckém parku výstava ohařů
23. 8. se koná tradiční volejbalový turnaj o pohár města Zákupy
29. 8. pořádá MO SČCH výstavu králíků a drůbeže, krajskou
expozici národních plemen králíků a drůbeže, okresní soutěž
chovatelů králíků a drůbeže a soutěž mladých chovatelů králíků a drůbeže z Čech a Saska
29. 8. pořádá OV Kamenice Pochod k ukončení prázdnin
Víkendové prohlídky kostela sv. Fabiána a sv. Šebestiána
13
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
KULATÝ PAMĚTNÍK MĚSÍCE ČERVEN - SRPEN
Červenec
3. 7. 1900 hrabě Zeppelin podniká první let vlastní
vzducholodí (115 let)
4. 7. 1915 T. G. Masaryk v Curychu poprvé veřejně
vystoupil proti Rakousku-Uhersku (100)
6. 7. 1415 byl upálen Mistr Jan Hus (600)
1535 + anglický filosof a státník Thomas More (480)
7. 7. 1930 + spisovatel Artur Conan Doyle (85)
10. 7. 1895 * Carl Orff, německý hudební skladatel a tvůrce
hudební nauky (120)
12. 7. 1260 zvítězil Přemysl Otakar II. v bitvě u Kressenbrunu
nad uherským králem Belou IV. (755)
14. 7. 1420 zvítězil Žižka v bitvě na Vítkově (595)
16. 7. 1400 + Tomáš Štítný ze Štítného (615)
20. 7. 1945 + francouzský básník Paul Valéry (70)
26. 7. 1875 * psychoanalytik Carl Jung (140)
Srpen
1. 8. 10 př. n. l. * římský císař Claudius (2025)
2. 8. 1945 schválen v Postupimi odsun Němců z ČSR (70)
1990 Irák anektoval Kuvajt (25)
5. 8. 1930 * Neil Armstrong - první člověk na Měsíci (85)
* hud. sklad. Karel Ostrčil
6. 8. 1945 svržena atomová puma na Hirošimu (70)
7. 8. 1865 * malíř Luděk Marold (150)
9. 8. 1945 svržena atomová bomba na Nagasaki (70)
* hud. skladatel a kytarista Štěpán Rak
10. 8. 1920 vytyčeny hranice Československa (95)
13. 8. 1775 vydala Marie Terezie robotní patent, kterým byly
přesně vymezeny povinnosti nevolníků (240)
15. 8. 1870 * v Turnově historik J. V. Šimák (145)
16. 8. 1950 + generál Antonín Sochor, který pro své
demokratické smýšlení se stal obětí inscenované
dopravní nehody ve vojenském prostoru u Mimoně (65)
18. 8. 1830 * císař František Josef II. (185)
19. 8. 1995 + spisovatel Vladimír Škutina (20)
20. 8. 1935 + hud. skladatel Otakar Ostrčil (80)
1945 přijel z Olomouce do Prahy první parní vlak u nás
(170)
24. 8. 1290 + (popraven) Záviš z Falkenštejna (725)
27. 8. 1770 *německý filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(245)
28. 8. 1915 Itálie vypověděla válku Německu (100)
29. 8. 1960 + spisovatel Jaroslav Žák (55)
31. 8. 1310 nastoupili Lucemburkové na český trůn
(Jan Lucemburský) (705)
2000 + divadelní a filmový režisér Jaroslav Dudek (15)
Mistr Jan Hus
V letošním roce vzpomínáme šestisetletého výročí upálení Mistra Jana Husa,
jedné z největších osobností našich dějin.
Byl upálen 6. července 1415 v Kostnici.
Toto datum se stalo českým státním svátkem, čímž náš národ a stát vyjádřil úctu
tomuto muži, pro nějž byla pravda cennější než vlastní život.
Jan Hus se narodil někdy kolem roku
1370 v Husinci. Studoval na pražské
univerzitě, kde v roce 1393 obdržel titul
bakaláře a o tři roky později získal titul
mistr svobodných umění. Jeho snahy v té
době se nijak nelišily od snah a tužeb
jiných mladých lidí. Teprve v průběhu
své další činnosti se z něj stal bojovník za
pravdu a čistotu církve. Stal se významným teologem, kazatelem a církevním
reformátorem, jehož učení dalo vzniknout
husitskému hnutí.
Byl vysvěcen na kněze a začal kázat v
kostele sv. Michala, od 14. března 1402
pak v nově vybudované Betlémské kapli.
V roce 1401 byl zvolen děkanem filozofické fakulty a později rektorem univerzity, kde prosazoval větší podíl Čechů na
vedení univerzity a zasloužil se o vydání
Dekretu Kutnohorského (1409), jímž bylo
řízení univerzity předáno do českých rukou.
Hus ve svých kázáních kritizoval
mravní problémy římsko-katolické církve
a odpustky. Přebíral některé z myšlenek
anglického teologa Johna Wickliffa
(v češtině Jan Viklef), který je spolu
s Husem považován za jednoho z prvních
reformátorů církve. Oba vyzývali k následování Bible.
Hus se ve svém nejvýznamnějším
spisu O církvi snaží ukázat, že hlavou
církve je Ježíš Kristus a křesťané nemusejí poslouchat papeže, pokud jsou jeho
nařízení v rozporu s Biblí. Proto byl po
staletí v nemilosti katolíků.
Jeho názory je ovšem třeba vnímat
z dobového hlediska. Jak upozornil český
katolický teolog a kněz Tomáš Halík,
„chápeme-li Husovu kritiku papežství
jako kritiku konkrétní podoby papežství
jeho doby (a ne jako dogmatické vyjádření o papežském úřadu vůbec), dáme mu
vzhledem k tehdejší době plně zapravdu.
Chápeme-li polemický zápal kritických
kázání o stavu církve, pak zjistíme, že
mnozí světci mluvili na adresu tehdejších
církevních poměrů ještě daleko drsněji...
To, co u katolíků starších generací budilo
největší odpor vůči Husovi, byla různá
podání z pozdějších staletí, za ta ovšem
Hus nemohl, ta spíše vypovídala o těch,
kteří si Husa přivlastňovali."
Teprve papež Jan Pavel II. v roce
1999 prohlásil, že lituje Husovy kruté
smrti a uznal jej za reformátora církve.
Husova kritika papežství byla vysoce
aktuální právě v době papežského schizmatu, kdy o vládu nad křesťanským
světem usilovali tři papežové, Řehoř XII.,
Benedikt XIII. a Jan XXIII. Právě papeže
Jana XXIII. Hus nazval antikristem za
vyhlášení odpustků pro ty, kdo se zúčastní křížové výpravy proti králi Ladislavu
14
Neapolskému. Jan XXIII. na Husa vyhlásil klatbu a nařídil jeho zajetí. Měl být
souzen podle církevních zákonů a bylo
nařízeno zboření Betlémské kaple. V této
chvíli dal Hus najevo, že takovou papežskou autoritu nerespektuje a odvolal se ke
Kristu jako k „nejvyššímu soudci“. Protože byl vyhlášen zákaz účasti na svátostech
v místech (interdikt), kde pobýval, Hus
odešel z Prahy na Kozí Hrádek, kde kázal
prostým lidem. Ti mnohé myšlenky s ním
sdíleli, ale doposud se báli je vyslovit. Šlo
zejména o kritiku odpustků, celé řady
povinných poplatků církvi a bohatství
církevních hodnostářů.
Právě těchto témat potom využila KSČ
a vykreslila Husa jako „předchůdce komunistů“. Hus byl však na rozdíl od komunistů hluboce věřícím křesťanem. Určité prvky z pozdějšího husitského uspořádání společnosti, jako zákaz soukromého
vlastnictví, hlásali sice i komunisté, ale
ideový základ obou myšlenkových proudů
byl zcela jiný a takto vzdálená a odlišná
období dějin nelze porovnávat současnými politickými měřítky. Jedno však měli
komunisté a radikální husité společné:
nemilosrdnou likvidaci klášterů.
Hus byl v Čechách v bezpečí, ale poté, co byl císařem Zikmundem vyzván,
aby obhájil své názory před církevním
koncilem, odjel do německé Kostnice
a jeho osud měli v rukou jeho odpůrci.
Koncil svolal Jan XXIII. po naléhání
římského krále Zikmunda do Kostnice
(Pokračování na stránce 15)
Zákupský zpravodaj
(Pokračování ze stránky 14)
u Bodamského jezera na 1. listopad 1414.
Měl ukončit církevní rozkol (schisma),
reformovat církev a odstranit kacířství.
Proces s Husem byl tedy jen jednou z více
položek programu koncilu.
červenec - srpen 2015
z viníků Husovy smrti se postavila i česká
šlechta, která tento akt považovala za
pohanu českého království.
Po Husovi byl 30. května 1416 odsouzen a upálen také další český kazatel,
Husův a Viklefův následovník Jeroným
Upálení Jana Husa na dřevorytu z roku 1536
Hus si byl vědom, že může skončit na
hranici, pokud odmítne odvolat své názory. Církev jej navíc vinila i z názorů, které
nikdy nekázal. Hus byl uvězněn a byl na
něj vyvíjen fyzický i psychický nátlak. Při
veřejném slyšení před kostnickým tribunálem mu ale nebylo umožněno své
myšlenky obhájit, bylo požadováno pouze
odvolání. Hus žádal, aby jeho názory byly
vyvráceny podle Písma svatého, a pak své
učení odvolá. To se ale nestalo.
Koncil ani císař Zikmund však neměli
zájem na Husově smrti. Potřebovali, aby
se svých myšlenek vzdal, a tím tak zlikvidoval hnutí svých stoupenců. Hus ale
neustoupil ze svých názorů, a tak byl 6.
července 1415 upálen na hranici před
hradbami Kostnice na břehu řeky Rýna,
do níž pak byl vhozen jeho popel, aby
zmizela veškerá jeho památka. Husova
smrt jeho učení v očích Čechů potvrdila
a vyvolala v českých zemích lidové bouře. Proti císaři Zikmundovi jako jednomu
Pražský. Shořel na hranici na stejném
místě u řeky Rýna jako Hus.
Husovy myšlenky a dramatické okolnosti soudu a jeho smrti zapálily plamen
husitského hnutí a započaly českou reformaci a úsilí o proměnu katolické církve.
Hus byl po své smrti v Čechách uctíván
jako mučedník. Symbolem husitského
hnutí se stal kalich, který symbolizoval
jeden z požadavků, kterým bylo přijímání
podobojí jako výrazu rovnosti kněží
a prostého lidu.
Nelze se divit, že církev, ale ani světská moc představovaná císařem, nemohla
akceptovat Husovy myšlenky. Popřely by
tím samy sebe. Např. jeho učení o tom, že
představitele církevní či světské moci,
který žije v těžkém hříchu, lidé nemusí
poslouchat, bylo pro tehdejší mocenské
elity zcela nepřijatelné. Navíc hodnocení
těžkého hříchu bylo dáno v úzkých morálních kritériích. Husitský požadavek trestání smrtelných hříchů „na hrdle", což
vlastně znamenalo smrt za porušení Desatera, tedy hříchů jako je krádež, cizoložství nebo křivé svědectví apod. je však
nutno chápat v kontextu doby.
Husitský odkaz byl zdeformován především při prosazování beztřídní společnosti komunistickou stranou po roce
1948. Husitství bylo v komunistické ideologii proměněno do formy společenského
hnutí a revoluce pracující třídy proti utlačovatelům, přestože bylo především hnutím náboženským požadujícím nápravu
církve.
Mimo rámec svého teologického
učení měl Hus výraznou zásluhu ve
zjednodušení českého pravopisu. Jeho
reforma odstranila spřežky a zavedla
do české abecedy diakritiku, čímž přiblížila vzdělání prostému lidu.
Velikost Husovy osobnosti je především v tom, že se zachoval podle svých
slov: „Lépe jest dobře zemříti, nežli zle
živu býti. Pro trest smrti nemá se hřešiti.
Kdo smrti se bojí, ztrácí radosti života.
Nade vším vítězí pravda. Vítězí, kdo
jest usmrcován.“ A druhý jeho výrok,
kterého bychom se měli držet: „...hledej
pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj
pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň
pravdu až do smrti...“
Husova památka se významně připomínala v době národního obrození, v 19.
století i za první republiky. Ve výroční
den jeho upálení se v českých vesnicích a
městech konaly často lampionové průvody
a zapalovaly hranice, pravidelně především v létech kulatých výročí se pořádaly
kulturní akce. Ani Zákupy nebyly výjimkou, přestože byly městem převážně německým. Máme záznam, že česká menšina
v Zákupech oslavila např. 510. výročí
upálení M. J. Husa 5. července 1925 kulturním večerem. Je dobře, že letošní 600.
výročí smrti tohoto velkého Čecha si současné Zákupy připomínají nejen časopiseckým článkem, ale i významnou kulturní
akcí na státním zámku.
Mgr. Jiří M. Šimek, městský kronikář
„CO SE KDY V ZÁKUPECH (KULATĚ) ŠUSTLO?“
100 mm/2 hod.), hladina koupaliště stoupla o 20 cm a částečně se
protrhla hráz Malého zákupského rybníka, vylila se Svitava, na ulicích 20-30 cm vody, zatopena tělocvična, ornice a umělá hnojiva
splaveny do vodárny Na čihadle u Bohatic, voda zajišťována cisternami až do konce října. (35)
Srpen
1. 8. 1945 byl ustaven místní osvětový výbor (30. 10.
přejmenován na místní osvětovou besedu). (70)
14. 8. 1935 zemřel stavitel mlýnů Ant. Schüfer v 93 létech. (80)
22. 8. 1990 uspořádalo OF aktiv občanů vytipovaných jako
kandidáti do voleb městského zastupitelstva. (25)
28. 8. 1950 byl násilně zrušen klášter milosrdných sester sv. Karla
Boromejského. (65)
Červenec
1. 7. 1900 v 11 hod. se konala na zámku svatba Františka
Ferdinanda d´Este a hraběnky Žofie Chotkové. (115 let)
2. 7. 1885 byl založen Horský spolek (Spolek přátel hor). (130)
2. 7. 1935 bylo započato se stavbou tělocvičny – nyní kulturní
dům. (80)
5. 7. 1925 uspořádala místní organizace Národní jednoty severočeské kulturní večer k 510. výročí upálení M. Jana Husa. (90)
7. - 9. 7. 2000 probíhaly IV. Zákupské slavnosti. (15)
8. 7. 1935 bylo zahájeno předlažďování průjezdní silnice. (80)
17. 7. 1980 vypukl požár zapařeného uhlí ve vepříně na Veselí. (35)
18. 7. 1725 postihlo Zákupy krupobití. (90)
29. 7. 1940 přišlo do Zákup 151 německých občanů z Volyně. (75)
30. 7. 1980 přišla bouře, krupobití, nevídaná průtrž mračen (přes
15
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
ZAJÍMAVÉ STARÉ DOKUMENTY ZE ZÁKUPSKÉ HISTORIE
Vzhledem k letošnímu významnému zákupskému výročí – 700 let od první známé písemné zmínce o Zákupech –
Zákupský zpravodaj přináší fotokopie zajímavých starých dokumentů ze zákupské historie.
A jsem tu opět s trochou historie z archivu města. Na začátku
dnešní historické výpravy se musím omluvit. Minule jsem totiž končila příslibem dvou krásných velikých pergamenů. Ještě je odložím
do jiného vydání Zákupského zpravodaje, ale určitě o ně nepřijdete.
Mám k tomu jediný důvod – časová posloupnost historie a jejího
popisu v té tlusté knize s názvem Archiv města Zákupy uložené
v Okresním státním archivu.
Tentokrát zákupská historie pokračuje informacemi o hospodářské situaci ve městě a na celém panství. To mě inspirovalo k tomu,
abych se podívala na nějaké archivní dokumenty ze života cechů.
A musím přiznat, že toho v archivu bylo dost a nebylo až tak moc
jednoduché vybrat jen pár zajímavých listin. Ale nejprve si, prosím,
přečtěte další úryvek z již zmíněné knihy:
„V 1. čtvrtině 17. století byly již Zákupy také střediskem řemeslné výroby, i když si městečko uchovávalo agrární ráz. Již od 16.
století byli řemeslníci v Zákupech sdruženi do několika cechů.
Z roku 1564 mají svá statuta ševci, roku 1573 obdržel privilegium
cech kovářů, kolářů, zámečníků a bednářů, v 17. století se pak objevují cechy zedníků, mlynářů a pekařů, truhlářů. Zákupy se tak staly
výrobním a obchodním střediskem jižní části zákupského panství.
Při zákupském kostele působila již od 15. století škola, uváděná
roku 1458. V 16. století působil na zdejší škole Antonín Frumald,
bratr dobranovského faráře Valentina Frumalda a zákupského faráře
Gabriela.
Zbyněk Novohradský, který se ujal panství roku 1620, byl katolík, a proto jej nepostihly pobělohorské konfiskace. Avšak roku
1621 byly Zákupy obsazeny oddílem vojska Jana Jiřího Krnovského
a zámek i městečko popleněno. K nové zkáze města došlo roku
1639, kdy bylo vydrancováno Švédy. V této době již zákupské panství patřilo vévodům Sasko-lauenburským. Jindřich Julius Saskolauenburský se roku 1632 oženil s vdovou po Zbyňku Novohradském. Za Jindřicha Julia došlo na zákupském panství roku 1658
k povstání poddaných z vesnic v okolí Cvikova. Vzbouřenci přitáhli
k zákupskému zámku a útočili na zámek, byli však rozehnáni vojskem. Zákupští i cvikovští měšťané stáli stranou povstání.
Roku 1680 vypuklo další povstání, které zasáhlo celé severní
Čechy. Na zákupském panství probíhalo zvláště intenzivně v okolí
Cvikova. Zúčastnili se ho také sedláci ze Zákup, měšťané opět, až na
několik výjimek vesměs z nemajetných vrstev, se od povstání
distancovali. Naopak mnozí odešli na zámek, aby jej pomáhali hlídat
před vzbouřenými sedláky.
V Zákupech vznikaly třídní protiklady obzvláště zjevně. Zámek
prošel v 70. letech 17. století přestavbami a stal se pak sídlem kníže-
te Julia Františka Sasko-lauenburského, který zde přebýval s celým
svým dvorem. Když kníže roku 1689 zemřel, zdědila zákupské panství jeho dcera Anna Marie Františka, vdaná za rýnského falckrabí
Filipa Viléma, po jeho smrti roku 1694 znovu za Gastona III. velkovévodu toskánského. Kněžna žila trvale v Zákupech a také ona si
zde vydržovala velký dvůr. Městečko díky stálé přítomnosti vrchnosti bylo soustavně zvelebováno. Již za Františka Julia v letech
1681-1685 byl založen kapucínský klášter. Anna Marie Františka
dala zřídit kapli sv. Josefa pod Kamenickým vrchem (1698) a ve
městě zbudovala sloup Nejsvětější Trojice a celou řadu drobnějších
soch na mostech přes Svitavu. V polovině 17. století bylo
v Zákupech usazeno 58 rodin, v polovině 18. století vykazuje tereziánský katastr již 128 hospodářů. Vedle zemědělců byla v Zákupech
usazena i řada řemeslníků. K již uvedeným cechům ze 16. a 17.
století přibyl v 18. století spojený cech zámečníků, puškařů, truhlářů
a hodinářů, dále pak cech tkalců. V polovině 18. století je
v tereziánském katastru napočítáno 8 řezníků, 2 mydláři, 3 koláři, 13
tkalců, 4 kováři, 12 krejčí, 1 sklenář, 5 pekařů, 2 bednáři, 1 barvíř,
1 jirchář, 1 řemenář, 4 truhláři, 2 tesaři, 2 zedníci, 2 kameníci,
4 zámečníci, 1 puškař, 1 provazník, 12 ševců, 9 punčochářů, 2 kloboučníci, 2 košíkáři, 1 forman, 1 malíř, 1 lazebník a 1 kramář. Vedle
toho ještě 14 nádeníků a několik panských řemeslníků (řezbář, cukrář, sládek, zahradník).
A teď již k fotografiím listin. První je detail velikého pergamenu
s krásnou červenou pečetí v dřevěné kapsuli. Je to cechovní řád
daný Zbyňkem Novohradským z Kolovrat cechu kovářů, kolářů,
zámečníků a bednářů v Zákupech jako náhrada za tři ukradené listiny při nepřátelském vpádu 26. ledna 1620. Pergamen je datovaný
3. ledna 1622. Druhá fotografie je výuční list Antonína Böhma
z Božíkova vydaný cechem zámečníků, hodinářů a ostruhářů v roce
1764. Jako další je opět velký pergamen se značně zašlou pečetí,
kdy Jan starší z Lobkovic a Zbyněk Berka z Dubé potvrzují 17. října
1564 řemeslný řád. A jako poslední je výuční list Andrea Fischera
z roku 1696 vydaný cechem mlynářů. Je to malý dokument s tmavě
zelenou pečetí v dřevěné kapsuli s víčkem na tmavě zelené stuze.
Snad i vás zaujalo množství a hlavně skladba řemeslníků
v Zákupech 17. a 18. století. Je třeba si uvědomit, že zde v tomto
období dlouhodobě pobýval celý vévodský dvůr, který měl velmi
odlišné potřeby od běžných obyvatel našeho městečka. A teď už mi
zbývá jen vám všem popřát krásné léto a báječné prožité dovolené
s rodinami a přáteli.
J. Mejsanrová, předsedkyně KKCR
řemeslný řád
16
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
cechovní řád kovářů
Výuční list Andrea Fischera
výuční list Antonína Böhma
A ještě mimo pořadí záznam matriky o sňatku
následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este
a hraběnky Žofie Chotkové na zákupském zámku 30. června 1900, tedy před 115 léty.
Mgr. Jiří M. Šimek, kronikář
17
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
K U LT U RA
Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na červenec, srpen a září
(Změny v termínech či konání jednotlivých akcí vyhrazeny)
Vysvětlení použitých zkratek:
KZ = KULTURA ZÁKUPY o. s., DSHZ = Divadelní spolek Havlíček Zákupy o. s., VDOB = Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická,
MV = místní výbor, OV = osadní výbor, KŽ = Klub žen, LKŽ = Levicový klub žen, ZO ČSCH = Základní organizace Českého svazu chovatelů, ČSZ = Český svaz zahrádkářů, EHM = EDUARD HELD MUZEUM, SD = Společné dědictví o. s.,ČR = Český ranč
Červenec
Srpen
Září
Dětský tábor
4. 7. - Prokopská pouť
12. 7. - Indiánské buřtování
18. 7. - Císařské putování
19.7. - dětský turnaj v kopané v NZ (Nové Zákupy - Božíkov)
Víkendové prohlídky kostela sv. Fabiána a sv. Šebestiána
-31. 12. Výstava ZLÁ LÉTA aneb Sudety 1933-1946 v EHM
8. 8. - Strašidelná stezka v Nových Zákupech
8. 8. - Výstava ohařů v zámeckém parku
23. 8. volejbalový turnaj o pohár města Zákupy
29. 8. - výstava králíků a drůbeže, krajská expozice národních plemen
králíků a drůbeže, okresní soutěž chovatelů králíků a drůbeže, soutěž
mladých chovatelů králíků a drůbeže z Čech a Saska
29. 8. - Pochod k ukončení prázdnin Kamenice
30. 8. - Cesta za pokladem v Nových Zákupech
Víkendové prohlídky kostela sv. Fabiána a sv. Šebestiána
-31. 12. Výstava ZLÁ LÉTA aneb Sudety 1933-1946 v EHM
. 8. - Kurz vaření
5. 9. - 5. severočeské setkání vozidel FRAMO a BARKAS
8. - 29. 9. Postav si svého draka – pro děti
12. - 13. 9. Zákupské slavnosti
26 . 9. - Zákupská drakiáda pod Kamenickým vrchem
. 9. - Kamenická drakiáda
28. 9. - společné zapálení svíček u sochy sv. Václava
akce ke státnímu svátku
- 31.12. Výstava ZLÁ LÉTA aneb Sudety 1933-1946 v EHM
ZŠ a MŠ
OV Kamenice
MVNZ
KZ
MVNZ
SDZ
EHM
MVNZ
TJ Zákupy
ZO ČSCH
OV Kamenice
MVNZ
SDZ
EHM
KŽ a LVŽ
EHM
EHM
město Zákupy + ostatní organizace
EHM
OV Kamenice
OV Kamenice
město Zákupy
EHM
Dětský den na Českém ranči
Každoročně jeden den v roce patří jen
dětem. Letošní oslava dne dětí vyšla na
sobotu 6. června. Město Zákupy ve spolupráci se členy DS Havlíček Zákupy a
Klubem žen Zákupy si připravilo tentokrát soutěžní odpoledne na Českém ranči
na Podlesí. Letošní rok jsme stáli před
rozhodnutím, zda zorganizovat dětský
den tradičně v zámeckém parku, či udělat
změnu a dětem připravit něco nového.
Z důvodu rekonstrukce kulturního
domu a ztíženého přístupu k divadelním
kostýmům, jsme nakonec zvolili jinou
variantu a zavítali jsme na Český ranč
sídlící na Podlesí. Majitel ranče p. R.
Oberreiter nás přivítal a poskytl nám veškeré prostory pro umístění stanovišť, skákacího hradu, pro všechny přítomné zajistil dostatečný prostor k posezení, možnost
občerstvení a skvělé zázemí pro účinkují18
cí včetně pódia a aparatury, za což mu
velice děkuji. Všichni, kdo zavítali, přišli
se podívat, zasoutěžit si, jistě ocenili nádherné prostředí Českého ranče. A když
jsme zvolili pro letošní oslavu změnu
místa konání, pozměnili jsme a také obohatili program tohoto zábavného odpoledne pro děti. Jako první se dětem a všem
přítomným představil Divadelní spolek
N.O.P.O.Ď Nový Bor s Krkonošskými
pohádkami po 20 letech, které s velkým
zájmem sledovalo mnoho dětí. Za své
pohádkové vystoupení divadelníci sklidili
velký potlesk. A pak už následovalo tradiční soutěžní putování, děti se např. učily
vázat a rozvazovat horolezecké uzle, skákaly panáka, skládaly puzzle, tvořily velké bubliny, házely na terč a také si užily
malování na obličej, které jako vloni zajistila pí S. Řeháčková. Za neúnavné
(Pokračování na stránce 19)
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
vystoupení, dětem ze ZŠ a MŠ Zákupy a
členkám kulturní komise, všichni společně přišli podat pomocnou ruku a zaujali
místa na jednotlivých stanovištích. Věřím,
že dětem se tato akce líbila a těší se na
příští rok. Otázkou tedy zůstává, kde připravíme následující oslavu dne dětí.
(Pokračování ze stránky 18)
sportování, soutěžení a splnění všech
úkolů na jednotlivých stanovištích děti
dostaly odměnu a mohly se věnovat dalším aktivitám – zhlédnout velmi poutavé
indiánské vystoupení a také si vyzkoušet
a užít jízdu na koních. Letošní dětský den
horkém dni jako příjemné a chladivé
osvěžení a všichni si tak mohli bez problémů užít krásné sobotní odpoledne.
Velice děkuji všem organizátorům
z řad DS Havlíček Zákupy, Klubu žen za
zprostředkování nádherného divadelního
byl ve všech směrech jiný než dřívější
ročníky – krásný kus přírody u nás
v Zákupech, o kterém možná někteří ještě
nevěděli, pěkné pohádkové divadelní
vystoupení, velmi zajímavé indiánské
vystoupení, jízda na koních, ale také velmi horké tropické počasí. Jsem ráda, že i
když je Český ranč více vzdálen od centra
a padaly teplotní rekordy, přesto dorazilo
a soutěžilo cca 150 dětí. Vodní trysky
umístěné na trávníku posloužily v tomto
A v tuto chvíli se obracím na vás
všechny, kteří jste se účastnili, i na ty,
kteří možná chtěli přijít, ale odradila je
vzdálenost či tropické počasí. Prosím vás
o vaše názory a náměty, řekněte nám,
napište, co by se vám líbilo, ať můžeme
plánovat další ročník této krásné akce.
Za organizátory Iva Kreisingerová,
místostarostka města
ZÁKUPSKÁ SVATOJÁNSKÁ NOC
Dne 19. června 2015 se uskutečnil již osmý ročník této jedné z významných přírodovědně společenských událostí města Zákupy.
Děkujeme touto cestou všem, kteří se této dnes již tradiční události zúčastnili, ředitelství Základní a Mateřské školy Zákupy, jejím
pedagogickým a výchovným pracovníkům spolu s hlavním výborem SRPŠ, představitelům Městského úřadu Zákupy, vedení a pracovníkům Služeb místního hospodářství Zákupy, vedení a členům jednotky dobrovolných hasičů Zákupy, vedení Správy městských
lesů Zákupy, vedení Městského muzea Zákupy, dík patří i členům Divadelního spolku Havlíček za zapůjčení kostýmů. Letošního
ročníku se zúčastnilo celkem 164 dětí se svými rodiči a přáteli dětí a rodičů.
Ředitelství ZŠ a MŠ
rovných a čistých lidí je v naší zemi i dnes hodně.
Jen mě trochu mrzela skutečnost, že se na tento koncert
dostavilo málo návštěvníků. Budu věřit, že to bylo způsobeno
obdobím dovolených a prodlouženým víkendem, který jste
využili k odpočinku a výletování. Rozhodně se totiž nejednalo nějakou nudnou a nezáživnou přednášku.
A na závěr si dovolím navnadit ty, kterým se tento koncert s povídáním líbil, i ty, kteří litují, že se tam z jakéhokoliv
důvodu nedostali. Předběžně je s paní Blochovou domluven
další koncert. Měl by být v květnu 2016 a tentokrát bude věnovaný 700. výročí narození jednoho z našich největších králů – Karlu IV. Osobnost i činnost Karla IV. je její specializací
a myslím, že i srdeční záležitostí, takže se můžeme těšit na
spoustu informací, které rozhodně nenalezneme v žádných
učebnicích historie ani odborných článcích. A kdo by měl
zájem se o této doktorce historie a zároveň multiinstrumentální umělkyni zájem dozvědět něco víc, může navštívit její
osobní webové stránky http://sar-blochova.cz/.
Uctění památky M. Jana Husa
Přesně v den 600. výročí upálení Mistra Jana Husa jsme
měli možnost si toto výročí a především samotnou osobnost
M. Jana Husa připomenout koncertem konaným v salónku
našeho zámku. Atmosféru té doby a hlavně odkaz a význam
Husova učení nám přiblížila Dr. Hana Sar Blochová svým
zpěvem a hrou hned na tři středověké hudební nástroje,
o kterých nám v úvodu sdělila několik zajímavých informací.
Tentokrát se nejednalo o klasický koncert, ale o koncert
prokládaný slovem o nejdůležitějších událostech, které připravovaly půdu pro církevní rebelii jednoho z našich největších kazatelů a jeho příznivců, ale i o samotném Mistrovi.
Zazněly písně období 14. - 15. století v latině i staročeštině.
Mimochodem, na vlastní kůži jsem si vyzkoušela, jak se tehdy mluvilo. Byla jsem požádána o přečtení dvou dopisů Mistra Jana Husa, které psal v žaláři v Kostnici svým přátelům
a rodině (nic jednoduchého to bez přípravy nebylo). Velmi
smutné čtení. Ale také čtení plné víry, že pravda, ve kterou
věřil a pro kterou byl ochoten i zemřít, zvítězí. A to měl ještě
sílu povzbuzovat ostatní. Bylo by příjemné vědět, že takto
Přeji krásné a sluníčkové léto strávené s pohodou a radostí.
Jana Mejsnarová, předsedkyně KKCR
19
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
ZÁKUPSKÉ SLAVNOSTI 11. – 12. 9. 2015
u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o Zákupech
Pátek 11. 9. 2015
18:00 Koncert na nádvoří St. zámku Zákupy nebo v salónku (dle počasí) - Českolipský dětský sbor
Sobota 12. 9. 2015
STÁTNÍ ZÁMEK ZÁKUPY
9:00 – 18:00 Historický program včetně dobových stánků:
•
připomenutí 115. výročí sňatku Františka Ferdinanda d´Este s hraběnkou Chotkovou
•
živé obrazy z našich dějin, mající vztah k městu Zákupy
•
modní přehlídka
•
c. a k. vojenská kapela
•
flašinetář atd.
10:00 slavnostní vernisáž česko-německé výstavy obrazů p. Helgy Santel z Leverkusenu a Ivana
Kalvody z Prahy
11:00 slavnostní zahájení mezinárodní výstavy jiřin (die Georgien) a pokřtění nových odrůd
(die Georgien) po císařiFerdinandu V.
11:00 Guláš (IAC s. r. o.) od první do poslední porce na zámku
13:00 česko-německá beseda s pozvanými historiky o nejstarších dějinách Zákup
15:00 beseda o spolužití Čechů a Němců
KOUPALIŠTĚ – moderuje Ondra Vodný
14:00
zahájení slavností
14:10-15:30 Adamis – hudba k tanci i poslechu z TV Šlágr
Vyhlášení prestižní ceny města
15:30
hasičská pěna pro děti i dospělé – náhradní oblečení s sebou
16:00-17:00 Sortiment – známé české i zahraniční hity
17:00-18:00 Michal David revival
18:30-19:30 Johny Machette
20:00-21:00 Martin Harich
21:00
Ohňostroj
21:10-22:30 Jelen + host Kateřina Marie Tichá – hudba k tanci i poslechu
Junák - český skaut z. s. - doprovodný program k 80. výročí založení v Zákupech
Zámek Zákupy červenec-září 2015
Kulturní akce 2015
4. 4. - 1. 11. Výstava Zapomenuté zámky – prodloužení výstavy z roku 2014
Výstava představuje dnes nepřístupná či již neexistující šlechtická sídla v Libereckém kraji a jeho okolí (Sloup, Svojkov, Mimoň, Zahrádky, Doksy, Hrubá Skála, Kopidlno, Jičíněves a další). Vystaveny jsou předměty z původního vybavení těchto
zámků, portréty jejich někdejších majitelů i historické fotografie jejich interiérů z doby před rokem 1945. Otevřeno
v otevíracích hodinách zámku, výstava je součástí Velkého okruhu, od roku 2015 v prodeji katalog k výstavě
4. 4. - 1. 11. Dětská trasa
Okruh tvoří čtyři místnosti (dětský pokoj, ložnice, kuchyně a prádelna) zařízené tak, aby připomínaly bydlení malé princezny
na zámku, jak to děti znají z mnoha pohádek. Vystaveny jsou nejenom historický nábytek, obrazy a porcelán, ale i hračky
z 19. a 20. století (především panenky a nově také autíčka). Vhodné pro rodiny s dětmi, bez výkladu, délka individuální cca 15
minut), otevřeno v otevíracích hodinách zámku
(Pokračování na stránce 21)
20
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
(Pokračování ze stránky 20)
4. 4. - 1. 11. Strašidelné sklepení
Výstava strašidelných bytostí (drak, hejkal, divoženky, vodník atd.), instalovaná v části zámeckého sklepení. Vhodné pro rodiny s dětmi, bez průvodce, délka individuální cca 15 minut, otevřeno v otevíracích hodinách zámku
4. 4. - 1. 11. Výstava skleněných nebes nad postel od nizozemského designéra Hanse van Bentema jako součást Velkého
okruhu
Na Novoborsku je van Bentem známý především díky svému "Bojovníkovi", který zdobí kruhový objezd v Novém Boru.
To však není jediným projektem, který vznikl ve spolupráci se společností Kolektiv Ateliers.
Hans van Bentem spolupracuje dlouhá léta s dílnou Zdeňka Kudláčka z Kolektiv Ateliers. Společně udělali obřího skleněného
lva pro holandské ministerstvo obrany nebo podobu hotelu Mosaic v Amsterodamu, jehož stěnu vyzdobili obřími krystaly,
pracujícími na principu špionážního zrcadla.
Na Českolipsku se Hans van Bentem dostal do širšího povědomí díky své účasti na Mezinárodních sklářských sympoziích IGS
v Novém Boru. Otevřeno v otevíracích hodinách zámku.
1. 7. - 31. 8. Prohlídka s princeznou v 10:30 a 14:30 hod. (prohlídka pro děti do 10 let v doprovodu dospělých, délka 30 minut, doporučujeme předchozí rezervaci na tel.: 487 857 278)
Více na www.zamek-zakupy.cz
5. 7. - 31. 8. Soutěžní výstava obrázků dětí ze ZŠ Zákupy na téma „Zámek Zákupy“
Návštěvníci výstavy mohou hlasovat o nejkrásnější díla, která pro tuto výstavu připravily děti ze základní školy pod vedením
paní učitelky Řehořkové.
18. 7. Císařské putování
Kultura Zákupy z. s. ve spolupráci s Eduard Held muzeem Zákupy a státním zámkem Zákupy zvou všechny zájemce
o turistiku na turistický pochod:
Prezence a start: 8:00 hod. na náměstí Svobody v Zákupech
Trasy: pro pěší 8 a 28 km, pro cyklisty 2 km (historická kola), 42 a 72 km
Startovné: 20,– Kč dospělí, 10,– Kč děti od 6 do 15 let, 5,– Kč děti do 6 let a psi
Bližší informace Petr Starý, tel.: 721 812 154
18. 7. Noční prohlídky zámku
Procházka nočním zámkem s výkladem průvodce, prohlídky ve 21:00, 22:00, 23:00 hod., délka cca 50 minut, kapacita prohlídky 25 osob, vstupné: jednotné 100,- Kč. Doporučujeme rezervaci vstupenek na tel.: 487 857 278.
8. 8. Výstava ohařů v parku
Tradiční speciální výstava Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů a Klubu krátkosrstý ohař a Okresního mysliveckého spolku.
Výstava je otevřena pro plemena: maďarský ohař drátosrstý, maďarský ohař krátkosrstý, německý drátosrstý ohař, německý
krátkosrstý ohař, pudlpointr, slovenský hrubosrstý ohař
Soutěží se v kategoriích: nejlepší pár psů, nejlepší chovatelská skupina, nejlepší Progeny Group
5. - 6. 9. Dny evropského dědictví (EHD) – mimořádné prohlídky zámeckých sklepů
9:00-16:00 hod., vstupné jednotné 30,- Kč
11. - 13. 9. Zákupské slavnosti – město Zákupy – 700 let první písemné zmínky, 115 let od svatby Františka Ferdinanda
d´Este a Žofie Chotkové
Program na zámku: Výstava jiřin - II. ročník výstavy. V prostoru předkaplí a zámecké kaple bude vystaveno přes 3000 květů jiřin nejrůznějších druhů, barev a velikostí. Výstava se koná jako připomínka záliby císaře Ferdinanda Dobrotivého v botanice, zahradničení a pěstování této květiny, 9:00-16:00 hod., vstupné dospělí: 20,- Kč, děti: 10,- Kč.
Změna programu vyhrazena
Třicet let od znovuotevření zákupského zámku
cí, a proto dešťová voda z nich narušovala i fasády a korunní římsu.
Ačkoliv všechny vyděsila rozsáhlá havárie na Lemberku v roce
1971, kdy se tam část korunní římsy zřítila přímo na nádvoří a jen
náhodou nezabila návštěvníky, péče o střechu zákupského zámku se
nijak zvlášť nezlepšila.
Někdy počátkem roku 1976 se zjistilo, že střešní trámy jsou
zničené, a to především dřevokaznou houbou. Problém tkvěl nejen
v tom, že bylo třeba vyměnit podstatnou část střešní konstrukce a
nově položit tašky. Na nosných trámech byla navíc přibita prkna
s omítkou, na níž byly zespodu provedeny Navrátilovy nástropní
malby. Půdy byly několikrát různými odborníky prohlédnuty,
v hliněném násypu, který kryl podlahu na půdě jižního a východního
křídla byly vybrány části, které sloužily jako sondy, aby bylo možno
situaci podrobně prozkoumat. Asi nejpodrobnější posudek o stavu
střech a půd sepsal na deset stránek v červnu 1976 Ing. Miroslav
V pátek 5. července 1985 v 9 hodin dopoledne se na nádvoří
zákupského zámku sešla poměrně početná skupina pozvaných návštěvníků k malé slavnosti. Zámek se totiž znovu otevíral po devět
let trvajících opravách a po mnoha odkladech.
Přinejmenším od doby druhé světové války nebyla zámecká
budova udržována tak, jak by bývala potřebovala. Vinu na tom měl
bezpochyby nejen nedostatek finančních prostředků, ale i nedostatek
pracovních sil a nedokonalá organizace tehdejších služeb.
V šedesátých letech se dost udělalo pro interiér zámku – bylo
restaurováno zařízení i nástropní malby, postupně vznikla nová expozice i zázemí pro návštěvníky (vstupní expozice, WC apod.).
Úprav se ale pak dostalo také prostoru nádvoří, jež bylo vydlážděno,
byla tam instalována nová kašna, mřížové brány bránící vstup
z průjezdu, a dokonce zazářilo i novou fasádou. Problémem zámku
však zůstávaly především střechy. Tašky pomalu odcházely a padaly, na půdy zatékalo, okapy rezivěly, zanášely se a zarůstaly vegeta-
(Pokračování na stránce 22)
21
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
morka se ale šířila opakovaně i po dřevěných krovech. Prodlužované
uzavření zámku se stávalo neúnosným, šířily se různé nejapné zprávy, jako například že příčinou uzavření je inventarizace, městský
národní výbor se o situaci živě zajímal. Nakonec však došlo
k novému otevření zámku až v roce 1985.
Za devět let bylo na opravy zámku vydáno 8 miliónů Kčs, což
sice nebylo málo, ale vzhledem ke stavu zámku ani mnoho. Na druhé straně je otázka, zdali by bývalo bylo možno při nedostatku stavebních kapacit větší peníze vůbec využít. Například v roce 1982
bylo na památky na okrese přiděleno 5,5 miliónu Kčs, ale ty ani
nebyly prostavěny. V Zákupech v prvním pololetí toho roku bylo za
opravy vydáno půl miliónu Kčs. Kromě toho financoval tehdy odbor
kultury ONV opravy na zámku Lemberk, hradech Sloup a Bezděz,
které všechny přímo spravoval, dále v klášteře v Jablonném, kostele
v Novém Boru a Vísecké rychtě v Kravařích.
Zmiňovaného dne, 5. července 1985, uvítalo pozvané návštěvníky nejprve velmi zubožené předzámčí. V něm byly dříve umístěny
byty, ty však byly několik let předtím postupně vyklizeny a budova
rovněž procházela rekonstrukcí. Ta byla svěřena okresnímu stavebnímu podniku, který provedl některé práce uvnitř budovy, zejména
podstatnou část interiérů vyboural, pak vysadil okna a ponechal
budovu dlouhodobě svému osudu. Sama inspektorka památkové
péče odboru kultury okresního národního výboru označila stav předzámčí již v roce 1981 za „strašidelný“. Pohled na budovu se zejícími
okenními otvory a opadanou fasádou byl neutěšený a za okolnosti,
kdy se slavnostně otevírala část zámku po rekonstrukci, až šokující.
Průjezd předzámčím držela mohutná výdřeva a navazovala na něj
dřevěná ohrada, která návštěvníky vedla na most s poškozenou balustrádou, zčásti také opatřenou dřevěným bedněním. Průčelí a nádvoří hlavní zámecké budovy byly vcelku v dobrém stavu, stále
ještě po opravě ze začátku sedmdesátých let. Dojem návštěvníků se
zlepšil při příchodu na nádvoří. Den byl krásný, příjemně teplý a
příjemnou atmosféru mu přidávala voda tryskající zde z novodobé
fontány. Na nádvoří, kde se hosté sešli, se držely slavnostní projevy.
Přítomni byli dokonce dva místopředsedové okresního národního
výboru, samozřejmě vedoucí odboru kultury a další jeho zaměstnanci. Po projevech došlo na prohlídku zámku, kterou vedl velmi fundovaně hlavní tvůrce tehdejší expozice Miloslav Ryška.
O Miloslavu Ryškovi se vždy mluvilo jako o „profesorovi“, byl
prý totiž původně profesorem středoškolským. Pracoval však velmi
dlouho na Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem (KSSPPOP) a tam měl na starosti historické
zařízení, a zejména expozice na všech zámcích v tehdejším Severočeském kraji, tedy i na těch, které KSSPPOP přímo nespravovalo.
Měl velký rozhled jak v historii, tak právě v oblasti mobiliáře.
V šedesátých letech vytvořil expozice téměř na všech tehdejších
severočeských zámcích, a přitom k tomu měl daleko nepříznivější
podmínky, než mají pracovníci památkové péče dnes. Mobiliáře
bylo velmi mnoho (část se ho v devadesátých letech vrátila
v restitucích), nebyl často příliš vhodně a přehledně uložen, a zejména jeho evidence nebyla příliš použitelná při jeho vybírání do expozic. Jednotlivé předměty měly samozřejmě svá inventární čísla, byly
sepsány a stručně popsány a časově zařazeny. Avšak právě tyto
popisy a časová zařazení nebyly vždy přesné, nebyl z nich jasný
aktuální stav předmětu, především však ještě neexistovala fotografická dokumentace. Ta, spolu s podrobnými a podloženými popisy,
se pořizovala až v sedmdesátých a osmdesátých letech a právě na
tom Miloslav Ryška také pracoval. Předtím však musel před vytvořením expozice provést sám prohlídky příslušných zámků a jejich
depozitářů. Kromě těchto problémů musel řešit i další. Expozice
například neměly připomínat příliš náboženství a osobní život šlechty, zejména v 19. a 20. století. Důraz se kladl na uměleckou hodnotu
exponátů, a pokud na způsob života na zámcích, pak spíše obecně.
Jako tvůrce expozic napsal Miloslav Ryška také řadu brožur o jednotlivých státních zámcích v severočeském kraji.
Protože expozice na zákupském zámku před rekonstrukcí byla
vlastně nová (Miloslav Ryška ji vytvořil v roce 1968, následujícího
roku sem ještě přibyl z Doks rytinkový salónek), zůstala v podstatě
(Pokračování ze stránky 21)
Koukal, CSc. Konstatoval nejen napadení dřevěných konstrukcí
střech dřevokaznou houbou (odhadl ji na Merulius lacrimans), ale
také hnilobou a dřevokazným hmyzem (předběžně určil jako Anobium punctatum, o něco méně Hylotrupes bajulus). Houba dokonce na
některých místech prorůstala zdivem, a bylo ji tedy vidět i
v pokojích druhého patra, kudy vedla prohlídková trasa zámku. Takto napadeno bylo jižní (vstupní) a východní (k silnici) křídlo, tedy
prostory nad nejvýznamnějšími interiéry s nejlepšími nástropními
malbami. Navrhované stavební zásahy mohly tedy tyto malby zásadně ohrozit.
Velká komise k jednání o odstranění tohoto havarijního stavu se
sešla na zámku 20. srpna 1976. Kromě kastelánky zámku, vedoucího a dalšího pracovníka odboru kultury Okresního národního výboru
v České Lípě, pod nějž tehdy zámek patřil, zde byli ještě zástupci
krajského střediska památkové péče a Státního ústavu památkové
péče a ochrany přírody v Praze, Státního ústavu pro rekonstrukci
památkových měst a objektů (SÚRPMO) a družstva Montáž Praha.
V té době byly již prováděny nějaké práce, které však nebyly fakturovány, protože tato nečekaná situace nebyla pochopitelně finančně
zabezpečena. Jednalo se tedy o penězích, generálním projektantovi a
také o restaurátorských pracích na nástropních malbách, které bylo
nutno provádět v součinnosti s pracemi stavebními. Rozhodlo se o
uzavření zámku již 20. září, aby se mohlo zařízení přikrýt nebo uklidit do depozitářů. Zřejmě ještě nikdo netušil, že zámek zůstane uzavřený tolik let.
Generálním projektantem oprav zámku se stal SÚRPMO, generálním dodavatelem stavebně výrobní družstvo Montáž Praha –
středisko Nový Bor. Zabezpečení a posléze restaurování nástropních
maleb zajišťovali restaurátoři podniku Dílo Praha.
Nemělo by smysl popisovat zde podrobně postup prací. Shrňme
jen, že základním problémem byl nedostatek schopných řemeslníků
(zejména pokrývačů a klempířů), či možná spíše to, že nebyli nijak
motivováni k tomu, aby odvedli práci skutečně kvalitní. I po opakovaných opravách střech do zámku neustále zatékalo, a to tak, že
voda poškozovala nástropní malby, dokonce však i parkety
v místnostech a tekla také až na schodiště. Řemeslníci kromě toho
třeba nezakryli vikýře nebo nechali dlouho na některých místech
provizorní lepenku, až už byla poškozená, a těmito místy také vnikala do zámku voda. Zaměstnanci se snažili vodu zachycovat do kbelíků, ale ne vždy to bylo možné. Odbor kultury okresního národního
výboru nebyl schopen situaci nijak řešit, neboť všechny možnosti,
jak dodavatele prací postihnout, již vyčerpal, a tak byl i dosti vlivný
vedoucí odboru kultury bezmocný.
K otevření alespoň části zámku mělo dojít v roce 1981. Tento
záměr byl zveřejněn v prosinci 1980 v okresních novinách Nástup
v článku, který rekapituloval stav památek na Českolipsku a péči o
ně, ještě koncem ledna 1981 se se zpřístupněním toho roku počítalo,
nakonec z něj ale sešlo. Právě v průběhu roku 1981 totiž byla zjištěna dřevomorka i ve stropních trámech prvního patra. Objevily se
tudíž i obavy o stav historického nábytku. Toho měl zámek velké
množství, protože sem byla deponována řada tzv. svozů, tj. předmětů z nepřístupných zámků, ale i různých dalších konfiskátů. Vedle
toho však tu bylo uskladněno téměř celé zařízení Lemberka, který
musel být kvůli probíhající celkové rekonstrukci vyklizen. Dřevo-
(Pokračování na stránce 23)
22
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
aby mohly být očištěny štuky a provedeny další práce, k čemuž
došlo až v roce 1987. Přes tyto nedostatky působila tehdy zákupská
expozice jako zjevení, a to nejen na první, pozvané návštěvníky. I
v pozdějších letech návštěvníci, kteří viděli opadanou fasádu hlavní
zámecké budovy směrem k parkovišti a ke klášteru a prošli nevábně
vypadajícím předzámčím, mezi bedněním, byli uneseni krásou zámeckých interiérů, která s exteriéry silně kontrastovala.
Ačkoliv byl zámek v roce 1985 již od 1. září opět uzavřen, protože musela proběhnout předávací inventura nové kastelánce Kateřině Fischerové, a zámek tedy toho roku fungoval necelé dva měsíce,
navštívilo jej 17 000 lidí, což byla ještě před dvěma lety návštěvnost
za celou sezónu. Ve druhé polovině osmdesátých let se však návštěvnost zámku, i přes jeho velmi špatný stav, kvůli kterému jej
odbor kultury úmyslně příliš neprezentoval, pohybovala asi mezi
25-30 tisíci lidí za sezónu. Rekonstrukce tehdy pokračovala za provozu, měla být zcela dokončena v roce 2005 a plánovalo se za ni
celkem utratit 35 miliónů Kčs.
Martin Aschenbrenner
(Pokračování ze stránky 22)
zachována i v roce 1985. Miloslav Ryška při jejím vytváření spal
přímo v jednom pokojíku vedle prohlídkové trasy (vzniklém v 19.
století přepažením chodby vedle pokojů císařovny Marie Anny),
proto se pak dlouho této místnosti říkalo „ryškárna“. I v noci leckdy
dostal nápad, co v budoucí expozici vylepšit, vstal a pracoval na tom
a ráno ho pak našly dámy z odboru kultury, které mu s prací pomáhaly, jak spí v noční košili v jednom z historických křesel přímo
v expozici.
Zatímco v letech 1968/9-1976 se prohlíželo celé druhé patro,
nyní byl prohlídkový okruh zkrácen a končil v pokoji za ložnicí.
Vycházelo se pak východním schodištěm. Z toho důvodu byla část
zařízení, které bylo předtím umístěno ve zbytku druhého patra, instalována do otevřené části. Jednak tyto předměty místnosti doplnily, jednak zde v některých případech byly místo poškozených a
zatím nezrestaurovaných věcí. Původní látkové závěsy zůstaly však
většinou uloženy v depozitářích a na oknech je nahradily bílé silonové záclony. Nezařízená zůstala kaple, kde kolem oltáře stálo lešení,
23
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
Římskokatolická farnost Zákupy
Noc kostelů
- kostel svatých Fabiána a Šebestiána
Noc kostelů v Zákupech proběhla
v radostné náladě, snad k tomu přispělo i
počasí, které bylo velice příznivé.
V 18:00 hod. byl kostel plný lidí, zájem
byl nevídaný. Velký úspěch sklidily děti
ze souboru zákupské školy. Paní učitelky
vybraly hezké písničky a děti byly kouzelné. Následovala přednáška Mgr. M.
Aschenbrennera k letošnímu výročí
700leté první zmínky o existenci města
Zákup. Bohužel velmi pozlobila letitá
ozvučovací technika kostela. Novou si
však nemůžeme dovolit, protože to v základní nabídce představuje 25 tis. Kč.
Dalším bodem programu byl koncert skupiny Proti proudu 30 (ta měla naštěstí
svou aparaturu). Tato českolipská kapela
si získala srdce návštěvníků, na jejich
přání ještě dokonce museli přidávat. Uvítali jsme také velký zájem o komentovanou prohlídku kostela. Prohlídka byla
koncipovaná jako kombinovaná tj. vedle
historie kostela, soch a obrazů, se lidé
dověděli něco o křesťanství, životě církve
a farnosti. Bylo dojemné, když si lidé
tela. Vždyť děkanský kostel je druhá nejstarší památka Zákup a je také zapsaná
kulturní památka. K oslavě Boží se na
jeho budování a zkrášlení podílely generace našich předků a bylo by od nás nezodpovědné a hloupé, abychom ho neuchovali pro naše potomky. Ti třeba objeví
a docení poklad, který máme.
vyžádali informace o obsahu jednotlivých
obrazů křížové cesty. Pro zájem byla NK
prodloužena cca o 1 hodinu. Ještě v nočních hodinách přicházeli lidé, a tak jich
bylo 207, což byl zatím v 4letém pořádání
Noci kostelů, rekord. Předpokládali jsme
odhadem 150 návštěvníků a tomu jsme
připravili 160 perníčků, které jsme rozdávali jako pozornost od pořadatelů. Naštěstí jsme měli rezervu v kile bonbónů, takže ani další návštěvníci neodešli úplně
s prázdnou. Setkání a dotazů bylo mnoho,
bylo hezké, že se lidé hodně zajímali
o stav kostela, ptali se, kdy začnou jeho
opravy. Pořadatelé museli několikrát vy-
světlovat, že nejde kvůli špatným schodům jít do věže. Pan farář zase několikrát
vysvětloval situaci kostela, co se týká
špatné střechy, dřevomorky, nefunkční
kanalizace a především dotací na opravy,
také byl zájem o situaci kostela v Brenné. Duchovních otázek bylo méně, ale
byly zajímavé, jak prohlásil.
I když NK byla pro nás jako pořadatele náročná, měli jsme radost, že vše proběhlo v pohodě a že jsme snad udělali
něco dobrého pro lidi a pro záchranu kos-
- kostel svatého Jana Křtitele v Brenné
Kostel sv. Jana Křtitele v Brenné se
otevřel v 16:00 hod. Kostel se opravuje,
takže se jednalo o to umožnit návštěvníkům jeho prohlídku. Zájem lidí byl na tak
malou vesničku obrovský, navštívilo ho
55 lidí. Ze Zákup dokonce přijela skupina
žen na kole. Snad každý člověk chtěl vidět, jaké práce za 11 milionů Kč nájemce
Drobné památky severních Čech a v jaké
kvalitě provedl. Řemeslníci jen kroutili
hlavou a ostatní lidé nevěřili. Nejlépe to
vyjádřil člen zákupského a krajského
zastupitelstva když se zeptal: „ A kde je
těch 11 milionů Kč?“ Nejvíc byl zaměstnaný zákupský pan farář, který doprovázel lidi do podkroví. Každý s ním chtěl
hovořit. Asi 3 paní si pamatovaly ještě
stav kostela v padesátých letech. Velmi se
divily, že se nedochoval žádný interiér a
varhany. Rády ale slyšely plány, že farnost hodlá po vyřešení podvodu nájemce
a získání dalších dotací, v opravách pokračovat a kostel zpřístupnit.
Atmosféru NK jsme se snažili fotograficky zachytit a 4 momentky přikládáme.
Pořadatelé
podle pravdy, ale jeho rozhodnutí bylo jiné. Situace v katolické
církvi začátku 15. století byla velmi složitá a jistě zasluhovala
kritiky a nápravy. O to usiloval Mistr Jan Hus, ale svým učením
toho nedosáhl. Naopak rozhořely se krvavé bratrovražedné boje,
rozpoutalo se násilí, které mnoho lidí zaplatilo životem. Země
byla zcela rozvrácena. A to zcela jistě nechtěl a nepředpokládal.
Je s podivem, jak moc byl Mistr Jan zneužíván pro různé
účely a jeho odkaz zcela jinak interpretován a překrucován. Jisté
je to, že byl knězem, který hlásal evangelium, tedy dobrou zprávu o Ježíši Kristu, Božím synu, a chtěl, aby lidé podle Kristova
učení žili. A to platilo, platí a platit bude.
Za farníky M. Haslová
Výročí 600 let od upálení Mistra Jana Husa
Letos si připomínáme 600leté výročí upálení Mistra Jana
Husa. Mnoho neinformovaných lidí si myslí, že katolíci neradi o
jeho smrti slyší a mluví. Naopak po staletí byla smrt známého a
oblíbeného kněze a učitele Karlovy university jakýmsi bolavým
místem v našich dějinách. A je velmi správné a dobré, že papež
Jan Pavel II. jako hlava katolické církve se za jeho smrt omluvil
a vyhlásil Mistra Jana za reformátora církve. Víc nemohl, neboť
z historických dokumentů je zřejmé, že učení Mistra Jana bylo
zčásti chybné a i sám Mistr Jan Hus uznal některé své názory za
bludné a nesprávné. I z hlediska dnešního objektivního historického zkoumání je prokázáno, že mohl v Kostnici jednat jinak a
24
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 8. 6. 2015 oslavila
paní Anna Masopustová
z Nových Zákup
93. narozeniny.
G. Štummerová
Dne 10. 6. 2015 oslavil
pan Josef Nový
z Nových Zákup
91. narozeniny.
Dne 17. 6. 2015 oslavil
pan Jaroslav Černý
z Nových Zákup
93. narozeniny.
Dne 19. 6. 2015 oslavil
pan Jaroslav Roškot
z Nových Zákup
93. narozeniny.
Vedení města oslavencům popřálo mnoho zdraví a předalo kytičku. Poté se oslavenci podepsaly do kroniky města.
Vítání občánků
Dne 28. 5. 2015 starosta města Ing. Radek Lípa a děti z mateřské školky v Zákupech přivítali na radnici nové občánky města
Zákupy. Jimi se stali: Karolína Bajčíková, Jan Uher, Tadeáš Kubát, Natálie Žuchová, Magdaléna Mikotová, Barbora Jelenová, Radek Lípa, Adam Schiller, Jiří Hofmann, David Středa.
Adam Schiller
David Středa
Barbora Jelenová
25
Jan Uher
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
Jiří Hofmann
Karolína Bajčíková
Tadeáš Kubát
Radek Lípa
Natálie Žuchová
Magdaléna Mikotová
ZÁKUPSKÉ SPOLKY
Ze života spolku Baráčníků
Zvukaře, osvětlovače... hledá
Dne 4. 7. převzal člen našeho spolku soused František Vomáčka
na slavnostním zasedání V. župy v Nové Vsi u Bakova Čestné uznání za dlouholetou iniciativní, obětavou a příkladnou práci pro Baráčníky. Blahopřejeme a přejeme mu, aby se mohl i nadále účastnit
našich akcí i akcí, které pořádají sdružené obce Baráčníků.
Ve stejný den se konal od 14 hodin v Bakově 5. ročník Pojizerského folklorního festivalu, na který se přijelo podívat 7 našich členů.
Tropické teploty tentokrát ovlivnily návštěvnost, ale ti, kteří
vydrželi, sledovali krásná i vtipná a zábavná vystoupení folklorních
tanečních souborů z Čech i Moravy všech věkových kategorií.
DS Havlíček Zákupy. A nejen je. Pokud je Vám alespoň 15 let
(horní hranice omezená věkem 150) a máte zájem o práci zvukaře
či osvětlovače (vymýšlení a realizace zvukových a světelných efektů, osvětlování a ozvučování divadelního představení, péče o stávající zvukové a světlené zařízení, objevování nových atd.), pokud by
Vás bavilo šití a úprava kostýmů, umíte-li hrát na klavír, kytaru
či jiný hudební nástroj, rádi zpíváte, pokud si chcete zahrát divadlo a vůbec se jakkoliv okolo ochotnického divadla motat, staňte se
členy Divadelního spolku Havlíček Zákupy. Přihlásit se můžete u
kteréhokoliv člena DSHZ a pokud žádného neznáte, pak na adrese:
[email protected]
Tedy ještě jednou: hledáme zvukaře, osvětlovače, kostymérky, muzikanty, zpěváky i herce (samozřejmě jak v mužském, tak ženském
rodě). Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás.
Marie Živnůstková, rychtářka
26
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
Ze skautské
obce
Výprava Klubu dospělých
na tábořiště Horky u Zdeslavic
V pátek 22. 5. jsme vyjeli - Pepíno,
Sojka, Jakub Kisty, Andrea a Jana dvěma auty ze Zákup a v Kolíně k nám
přistoupil Tom. Za necelé 3 hodiny
jsme dojeli do Číhoště, kde jsme navštívili geometrický střed České republiky.
Pak jsme pokračovali do Zdeslavic,
odkud jsme šli pěšky na tábořiště ledečských skautů. Po menší prohlídce tábořiště jsme připravili oheň a děvčata si
postavila stan. My ostatní jsme spali
v jídelně nebo u ohniště.
Druhý den jsme jeli na Sluneční
zátoku k památníku Jaroslava Foglara,
kde tábořil se skautským oddílem. Pak
na Stvořidla, která jsme prošli skoro
celá a při zpáteční cestě jsme se stavili
na oběd, u kterého jsme se bavili o tábořišti a výpravách do okolí. Všem se
tam moc líbilo. Pepíno, Sojka a Tom už
tam byli na táboře v letech 1998, 1999 a
2000.
Kolem 14. hodiny jsme vyrazili
směrem Zákupy.
J. Vošvrda
INFORMACE Z KAMENICE
jsme tento den oslavili již v neděli 31. května. Osadní výbor
připravil na hřišti za pomoci několika dalších dobrovolníků
17 disciplín pro přibližně 40 dětí. Soutěžilo se například v
házení míčků na různé cíle, v rybaření, zdolávání překážkové dráhy, zatloukání hřebíků, chození po laně, střelbě ze
vzduchovky, poznávání předmětů. Za splnění úkolů děti byly
odměněny balíčky se sladkostmi. Na závěr přišlo na řadu
oblíbené přetahování lanem, tentokrát děvčata proti chlapcům, a to i za pomoci některých rodičů. Odměnou pro pořadatele byly rozzářené tváře dětí.
V předvečer dětského dne jsme také v Kamenici pokáceli
májku a během posezení u ohně jsme si opekli buřtíky.
Hlavničkovi
Začátek června patří již tradičně svátku dětí. V Kamenici
CO NOVÉHO V BOŽÍKOVĚ
(Informace Osadního výboru Božíkov)
Dětský den v Božíkově musel být
kvůli nepříznivému počasí o týden posunut, ale i přesto se vydařil. Počasí se
umoudřilo a sluníčko se konečně po
delší době ukázalo. OV připravil pro
děti soutěže a dospěláci u každé z nich
odměnili děti za jejich splnění. Děti
byly moc šikovné.
Město Zákupy nám zapůjčilo na tuto
akci skákací hrad a hasiči ze Zákup
potěšili děti pěnou.
Moc bych chtěla poděkovat rodičům
a všem ostatním, co nám pomáhali.
Za Osadní výbor Božíkov
Kamila Šoltová
27
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
Sdělení redakce
Vzhledem k tomu, že – jak už bylo uvedeno v červnovém čísle ZZ – redakce bude jazykově upravovat pouze příspěvky,
jejichž autoři si to výslovně vyžádají, zavádíme rubriku JAZYKOVÝ PORADCE, kde postupně poskytneme základní
gramatická pravidla, abychom umožnili přispěvatelům vyvarovat se zásadních chyb.
ná spojovacími výrazy: ale, avšak, však, a to, a tedy, a protože, že, když, který, jaký, čí, ...
d) před spojkou a, není-li použita ve významu slučovacím (Věděl to, a nepomohl. Neposlechl, a proto byl potrestán.) a pokud před ní končí vedlejší věta (Děkuji za dárek,
který jsem obdržel, a těším se na další spolupráci.)
nepíšeme:
a) na konci věty v souvětí, jestliže následující věta začíná samotnou spojkou a ve významu, že něco přidáváme, slučujeme
b) jestliže pro to není jiný důvod, než že jsme se v tom
místě nadechli
3. vykřičník
píšeme za větami rozkazovacími a zvolacími, v nadpise, jehož obsah chceme zdůraznit (zde je možné dokonce použít tří
vykřičníků!!! – nikoliv více), můžeme ho použít za oslovením, pokud nepoužijeme čárky.
4. otazník
píšeme za větami tázacími, můžeme ho použít v nadpise, pokud je nadpisem otázka. Někdy otazníkem vyjádříme také
nejistotu.
5. pomlčka
je znaménko, kterým od sebe oddělujeme výrazy, když nechceme použít čárky, můžeme jí oddělit vysvětlení předchozího výrazu: „hřib – houba velmi pěkného vzhledu“
6. tři tečky (ale jen tři)
píšeme, pokud chceme naznačit, že výčet není úplný, nebo
výrok je nedokončený...
7. dvojtečka
se píše tehdy, pokud následuje výčet něčeho (barvy: zelená,
modrá, červená...), nebo může také uvádět přímou řeč označenou uvozovkami (Honza volal: „Pojď ke mně!“)
Všechna interpunkční znaménka píšeme bez mezery hned
za slovem (výjimkou jsou pomlčky), za znaménkem pak je
mezera před dalším slovem vždy. Pozor na psaní data:
10. 1. 1830 (10. ledna 1830) – vždy za tečkou udělejte mezeru. Stejně tak v případě sportovního umístění: 1. místo,
nebo u výrazů 1. – 2. třída, 6. – 7. ročník apod. Výjimka je
při psaní částky peněz: 50,- Kč nebo 50,00 korun nebo
v číselných výrazech vůbec: 10,8 %, 1,5 km, 5:30 hod.
apod. Zde za znaménky mezeru neděláme.
Samozřejmě pravidel užívání interpunkčních znamének je
více, uvedli jsme jen ta nejdůležitější.
Jazykový poradce
•
Nejprve něco o shodě podmětu a přísudku:
Rod mužský životný:
Ten muž, pán, hoch, starosta, pes, kohout, … V množném
čísle: Ti muži, páni, hoši, starostové, psi, kohouti, … šli,
pozorovali
Rod mužský neživotný:
Ten hrad, stroj, strom, … V množném čísle: Ty hrady, stroje,
stromy, … stály
Rod ženský:
Ta žena, růže, ... V množném čísle: Ty ženy, růže, … voněly
Rod střední:
To děvče, hříbě, dítě, … V množném čísle: Ta děvčata, hříbata, … pobíhala – ale pozor!!! Ty děti pobíhaly (děti
v množném čísle přecházejí mluvnicky do rodu ženského).
Takže: „Kosti, děti byly. To proto, že podmět (kosti a
v množném čísle i děti jsou rodu ženského. Zatímco: „Hosti
(nebo hosté) byli.“ Podmět (hosti) je zde rodu mužského životného.
Pozor: „Torpedoborci pluli. Ukazatelé ukazovali. Hrobové
se otevírali.“To proto, že koncovky -i, -e, -ové činí
z mluvnic-kého rodu mužského neživotného rod mužský životný. Ale: „Torpedoborce pluly. Ukazatele ukazovaly. Hroby se otevíraly.
•
Užívání interpunkčních znamének (tečka, vykřičník, otazník, čárka, pomlčka, tři tečky):
1. tečku
píšeme:
a) za slovními zkratkami (apod., atd., dr., Ing., ale také
při vyjádření množství: 1 mil., 2 tis.)
b) samozřejmě na konci oznamovací věty
c) za číslicí, vyjadřující řadovou číslovku: první – 1.,
desátý – 10.
d) zkracujeme-li jakékoliv běžné slovo: stránka – str.,
polovina – pol., nejnovější – nejnov. Vždy však musí být
zkrácené slovo srozumitelné.
nepíšeme:
a) za nadpisem
b) za podpisem
c) za značkami jako kg, km, ...
d) za číslicemi, pokud nejde o číslovku řadovou (tedy:
1 = jeden, jedna, 100x = stokrát)
e) třeba právě v tomto výčtu: a) – b) – c) – d)
2. čárku
píšeme:
a) při výčtu více položek: Psi, kočky, kozy, ... jsou domácí zvířata.
b) oddělujeme-li jí oslovení: Budu rád, pane Nováku,
když přijdete.
c) na konci věty v souvětí, jestliže následující věta začí-
•
Skloňování a užívání číslovek:
- Není nic strašnějšího na poslech, než když někdo řekne:
„Bez pětseti korun to stálo deset tisíc. Musíme skloňovat těch
pět set prostě každou část samostatně: bez pěti set, k pěti
stům...
Ale když to bude pět set třicet pět, je dnes povoleno skloňovat jen konec: bez pět set třiceti pěti. Ale klidně můžete skloňovat tu číslovku celou: bez pěti set třiceti pěti. Je to tak i
hezčí.
(Pokračování na stránce 29)
28
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
(albech), nikoliv datumy (album).
(Pokračování ze stránky 28)
- Pokud jde o velká čísla, používejte číslic: 3 652 785 (ta alespoň nemusíte písemně skloňovat). Jedná-li se jen o rovný
milion nebo tisíc, lze psát 1 mil. nebo třeba 10 tis. Jen nezapomeňte na ty tečky. Pokud jde o nízké hodnoty, je lepší vypsat slovy: koupil jsem si tři rohlíky.
•
Něco úplně jiného je um, rozum, konzum... to jsou podstatná jména rodu mužského neživotného, tam je správně umu,
rozumu, konzumu...
•
Sloveso „být“:
Podmiňovací způsob:
Zapamatujte si, že je špatně: by jsem, bysem, by jsi, by jsme,
bysme, by jste, (stejně aby jsem, aby jsme, aby jste...)
Naopak je dobře: bych, bys, bychom, byste (abych, abychom, kdybych, kdybychom...)
Pro druhou osobu jednotného čísla (2. os. jedn. čís. – viz poučení o interpunkci – psaní tečky či pomlčky) platí, že následuje-li zvratné zájmeno se, si, připojuje se –s k němu: učil by
ses, vzal by sis.
•
Vy – vy, Váš – váš, Ty – ty, Tvůj – tvůj
Dříve platilo striktně:
- velké písmeno V se píše, jestliže píši jednotlivci: „Zdravím
Vás, pane Nováku. Jde mi o Vaše zdraví, pane Horáku.“
- malé písmeno v se píše, jestliže oslovuji více lidí: „Vážení
občané, vyzývám vás... Přátelé, vaše zdraví je důležité...“
Dnes už se to rozlišovat nemusí, můžete psát velké V v obou
případech. Jen tehdy, pokud si jednotlivce, jemuž píšete, nevážíte, klidně napište malé v: „Mám vás plné zuby!“
Pokud jde o psaní T – t, držte se pravidla slušnosti – tedy
velké T vždy, pokud si adresáta vážíte. Ale v případě, že jste
s ním v hodně důvěrném styku, můžete napsat malé t. A také
bude asi rozdíl v tom, píše-li otec synkovi na tábor a naopak:
„Milý Pepíčku, posílám ti na přilepšenou desetikorunu.“ X
„Milý tatínku, děkuji Ti za desetikorunu.“
V příštím – už poprázdninovém čísle – se zaměříme na vyjmenovaná slova, skloňování příjmení, velká písmena, psaní
předložek s, z a oslovování. Ani tím však ještě neskončíme a
v jazykové poradně budeme pokračovat až do konce roku
2015. Věříme, že přinese prospěšné poučení nejen dopisovatelům našeho Zákupského zpravodaje.
Užitečná rada:
Mnohé se o jazyce dozvíte, pokud na internetu vyhledáte
odkaz http://prirucka.ujc.cas.cz nebo si napíšete o radu na
adresu [email protected]
JMŠ
Album, datum
To jsou dvě ošemetná slovíčka, ale stačí si uvědomit, že se
jedná o slova převzatá z cizího jazyka a mluvnicky stejná
jako monstrum, muzeum, atrium, gymnázium, patří sem řada
chemických názvů jako stroncium, polonium, nebo výrazů
jazykovědných (substantivum, adjektivum...). Vše to jsou
podstatná jména rodu středního a skloňují se podle vzoru
město. Napadlo by vás říci, že jste chodili do gymnáziumu,
že jste navštívili pražské muzeumy? Určitě ne. A přece říká
mnohý z nás, že dává fotky do albumu a že některé datumy
pro něj nejsou dobré. Tak si pamatujte, že: datum
(album), bez data (alba), k datu (albu), vidím datum
(album), mluvím o datu (albu) a s datem (albem) jsem to
popletl. V množném čísle data (alba) ... o datech
DOPISY, OHLASY, NÁZORY
(Názory obsažené v této rubrice jsou názory pisatele a nemusejí být nutně v souladu s názory redakce ZZ. Redakce si vyhrazuje
právo příspěvky jazykově upravit a v případě nutnosti zkrátit.)
mosvodu a tím ohrozil můj majetek i mne samotného.
Za 35 let má být na Zemi 9 miliard lidí. Na vše je třeba se
připravit včas včetně výchovy žáků, a to i sexuální, přibývá
rozvodů.
M. Horčička
Druhá světová válka
Ke konci druhé světové války mi bylo 8 – 9 let. Viděl
jsem letecké souboje nad obcí Lány u Nymburka – bezpočet
britských a amerických letadel. Mladí lidé si to ani nedovedou představit. Já jsem chodil do školy přes Labe z Lán pěšky
do Kostomlat. Někdy nás svezli němečtí vojáci. Kolikrát přišli i k nám a stěžovali si na Hitlera. Byla velká bída a už v té
době byla ve škole šikana. Když přišli Rusové, rozdávali nám
dětem čokoládu. Do Zákup jsme se přistěhovali 6. října 1945.
Němci vedli válku, protože po 1. světové válce byli postiženi
těžkými reparacemi a v Německu byla velká bída. To těžce
snášeli, a proto šli za Hitlerem, který jim sliboval blahobyt.
Po druhé válce už spojenci tak tvrdě Německo nezasáhli.
M. Horčička
50 let bytového družstevnictví v Zákupech
Vážení čtenáři, využívám Zákupského zpravodaje, abych
připomněla 50. výročí družstevní stabilizační výstavby
v našem městě. Před 50 lety se vedení Velkovýkrmny Zákupy
rozhodlo, že nově stavěné domy budou předány svým uživatelům jako družstevní. V březnu 1965 bylo založeno I. bytové
družstvo zaměstnanců Velkovýkrmny. V červenci 1965 byl
dán do užívání první dům č. 348 -349 s 18 byty a o několik
měsíců později druhý stejně veliký dům č. 350 – 351. Vedení
Velkovýkrmny si touto výstavbou chtělo zajistit dostatek
bytů pro své zaměstnance. Nikoho v tu dobu nepřekvapovalo,
že na jedné chodbě bydlel ředitel podniku a v druhém bytě
traktorista. Domy spravovala zvolená samospráva a tak je
tomu dodnes, jen s tou změnou, že později se všechna malá
bytová družstva spojila v Okresní stavební a bytové družstvo
Česká Lípa. Je potěšující, že se družstevníci vždy dohodli na
společné péči o dům.
Nedostatky v Zákupech a jak dál?
Ptám se, kdy se bude čistit vodoteč (kdysi odtok náhonu
mlýna) u zámku. Zatím marně žádáme o čištění alespoň na
odvodní straně mostku, kde je spousta bahna. Tato vodoteč
odvodňuje také parkoviště, Mariánskou výšinu a rybník.
Dále – kdy se bude čistit řeka od nánosu písku? Až při povodni vnikne voda do domu? Při každé povodni jsem utrpěl
stotisícové ztráty.
Neznámý pachatel mi ukradl 3 m měděného drátu od hro-
(Pokračování na stránce 30)
29
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
které měly malé děti, a tak například v zimě byly sušárny
prádla vždy plné a vždy došlo k dohodě, aby suché prádlo
bylo včas sebráno. Za padesát let děti odrostly, vystudovaly,
z některých se stali inženýři, lékaři, učitelé, založily si své
rodiny. Původní obyvatelé zestárli a bohužel, někteří již
nejsou mezi námi. Domy jsou dnes klidné, téměř bez dětí a to
je škoda. Dnes koupě družstevního bytu není levná záležitost,
a tak si je kupují lidé starší, movitější a většinou bez dětí.
V roce 2014 se nám podařilo na domě 348 – 349 dokončit
zateplení a opravy balkonů. Dům dostal také nový kabát. U
sousedního domu 350 - 351 na provedení těchto prací ještě
čekají. Závěrem bych chtěla popřát všem družstevníkům a
majitelům do dalších společných let hezké bydlení, klid, pohodu, dobré zdraví a hlavně stále dobré sousedy jako doposud.
Miloslava Hudaková
(Pokračování ze stránky 29)
Nové byty byly obsazeny převážně mladými rodinami,
Kde jsou dobří lidé
Právě jsem se vrátil (nikoliv
z Hradu) z toulek po jižní Moravě. Nebudu chválit skvělé moravské víno, ani
vynikající pálenku z plodů mandlovníku (a viděl jsem tam zrát i fíky), ale
lidi. Lidi upřímné, zdvořilé, ochotné a
milé. Mluvím pochopitelně o menších
obcích, kde jeden druhému vidí do kuchyně i do talíře. Kde se všichni znají a
vidí, že já jsem člověk odjinud, který
jejich vsí nebo městysem jen prochází.
A přece mě zdraví. Každý, kdo si
o sobě myslí, že je mladší. Muži i ženy.
A napomenou své dítě, řítící se na
koloběžce a mající úplně jiné starosti,
když kolem mne projede bez pozdravu:
„Na něco jsi zapomněl. Vrať se!“
A kluk hned ví, vrátí se a hezky
nahlas popřeje „Dobrý den!“ zcela cizímu člověku. A tak jsem také zdravil.
Každého, kdo vypadal, že by mohl být
v mém či vyšším věku.
Rádi s manželkou navštěvujeme
hřbitovy. Většinou tam najdeme někoho
významného. V malé vesničce Diváky
jsme našli hrob bratří Mrštíků.
V Hustopečích hrob rodičů prezidenta
Osvoboditele T. G. Masaryka. A všude
úpravnost, pietu, cestičky vysypané
pískem a uhrabané, hroby ošetřované...
V Boleradicích jsme byli při hodech.
Nádherné kroje. A muži – především ti
mladší – s lahví vína a sklenkami v ruce
vás na ulici hostí a nedají si říci, že máte na parkovišti auto nebo že jste abstinent, prostě aspoň kapkou si musíte
připít. A kapky se slévají, až musíte
utéci někam, kde je frekvence nositelů
lahví nulová.
V těch Boleradicích je vynikající
ochotnický spolek bratří Mrštíků. Bodejť by nebyl vynikající. Vždyť tam
mají ochotníci vlastní divadelní budovu
se skvělým technickým vybavením a
zázemím. A muzikanty, kteří jim
k tomu hrají.
Ať se kohokoliv zeptáte na cokoliv
a obrátíte na kohokoliv s čímkoliv, každý se vám snaží poradit, vysvětlit, pomoci. A někdy se ani ptát nemusíte,
sami poznají, že něco potřebujete.
A v těch vsích a městečkách (vše
tak ve velikosti Zákup) snad ani nejsou
vandalové. Pokud tam nepřijedou odjinud. Čím větší město, tím více se jeho
obyvatelé podobají nám, ze západní
část naší republiky. Nezájem o cokoliv,
co se netýká a neprospívá mně, sobectví
a hraní na vlastním písečku. Je ta vstřícnost a otevřenost jihomoravského venkova v tom víně či jiných tekutých výrobcích ze zdejších plodů? Je to ve výchově? Zřejmě v obojím. – Víno asi tak
hned u nás ve velkém pěstovat nebudeme. Ono to dá taky setsakra hodně práce. Ale v té výchově bychom něco udělat měli.
Mgr. Jiří M. Šimek
Redakce ještě jednou upozorňuje, že toto prázdninové číslo Zákupského zpravodaje je posledním číslem, v němž
jsou v příspěvcích čtenářů opravovány jazykové chyby bez požádání autora příspěvku.
30
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
Jak se vám líbí ?
(V této podrubrice zveřejňujeme drobné připomínky a upozornění občanů Zákup. Posílejte a sdělujte další.)
Ze tří čtvrtin suchý a vyloženě umírající strom nedělá velkou
parádu náměstí Svobody:
Ale nejen kritizovat, i chválit je třeba
1. Pochvalme městské orgány za zahájení budování
městského informačního a orientačního systému. Zatím máme směrovky k významným cílům, v další etapě přibude označení ulic.
2. Moc se návštěvníkům zámeckého parku zamlouvají
v poslední době velmi pečlivě upravované a uhrabávané cesty ve francouzské zahradě.
3. Výraznou změnou k lepšímu je i nové personální obsazení restaurace v Nových Zákupech.
Redakce čtenářům děkuje za to, že si všímají svého okolí.
Rádi otiskneme další fotografie a připomínky, jimiž upozorníte na to, co by se dalo bez větších problémů v Zákupech
zlepšit i co je v Zákupech hodné pochvaly. Za prázdniny jistě
přibude řada dalších poznatků, které otiskneme v zářijovém
čísle.
Redakce ZZ
Je posekáno, ale lavičky se stále
choulí do trávy. Nebylo by dobře
užitečnou práci dotáhnout do konce a
zlikvidovat i ty ošklivé chomáče?
INFORMACE ODJINUD
V polovině června se v Zahrádkách u České Lípy konalo zasedání hodnotící komise Regionálního
produktu Lužické hory a Máchův kraj. Komise hodnotila žádosti na udělení certifikátu této regionální
značky. A bylo co hodnotit, bylo podáno deset žádostí o prodloužení platnosti certifikátu a osm nových zájemců. Mezi novými držiteli je: Českolipský chléb z kamenné pece, Lukavcův med, Med
z ekofarmy, Pletené výrobky Atelieru DOGALA, Ryté sklo p. Vydry, Skleněné obrazy a předměty do
interiéru p. Opelkové, Malované sklo z ateliéru Iva – LINE a Autorský šperk z vinutých skleněných
perlí pí Kopřivové.
Předání certifikátů proběhne v rámci Zahrádeckých slavností 22. srpna 2015. Při této příležitosti
budete mít možnost si certifikované výrobky prohlédnout i zakoupit, a to v zrekonstruovaném sále zámku v Zahrádkách.
J. Šolc, LAG Podralsko
Více se dozvíte na webových stránkách www.dobry-vyrobek.cz
31
Zákupský zpravodaj
červenec - srpen 2015
placená inzerce
Prodej
slepiček
Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb, oznamuje
svým zákazníkům, že opět
prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá
a Dominant – černý,
modrý, žlutý, bílý
a kropenatý.
Stáří 14 – 19 týdnů. Cena
149 -180,- Kč/ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční:
30. srpna 2015
Zákupy
parkoviště
u zámku
ve 14.00 hod.
……………….
Při prodeji slepiček
výkup králičích kožek
- cena dle poptávky.
Případné bližší
informace:
Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270,
606 550 204,
728 605 840
placená inzerce
Pronajmu garáž v Zákupech Zákoutí čp. 140 za 500,- Kč měsíčně.
Bližší informace na tel. 736 774 700.
Zákupský zpravodaj
Šéfredaktor
Redakční rada
Vydavatel
Adresa administrace
Cena inzerce
Náklad
Tisk
- založen 1974, obnoven 1992, RKO kÚ 16/95
- Mgr. Jiří Šimek
- Gabriela Štummerová, Ing. Zuzana Šostková, Iva Kreisingerová
- město Zákupy
- Městský úřad Zákupy, Borská 5, telefon/fax 487 857 296,
E-mail: [email protected], [email protected]
- strana formátu A4- 400,- Kč,1/2- 200,-Kč, 1/4-100,- Kč, 1/8- 50,- Kč
- 370 ks. Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci
- C-PRINT, Herbert Hauser, Cvikov, telefon/záznamník: 487 751 922
32

Podobné dokumenty