the PDF file

Komentáře

Transkript

the PDF file
ZÁVĚREČNÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE - AKADEMICKÝ ROK 2015/16
V níže uvedených tabulkách naleznete přehled nabízených témat a již zadaných bakalářských a diplomových prací
jednotlivých pedagogů pro tento akademický rok. Pokud u tématu není uvedeno jméno studenta/tky, téma je stále
k dispozici a je možné si jej u daného pedagoga zadat. Mějte prosím na paměti, že každý pedagog má omezenou
kapacitu vedených prací a při převisu zájmu vás má právo odkázat na jiné potenciální vedoucí práce, kteří ještě
nemají naplněnou kapacitu. Obecný limit je cca 10 diplomových prací na pedagoga s celým pracovním úvazkem na
akademický rok (tedy BC i MGR). Můžete přijmout nabízené téma, stejně tak můžete navrhnout pedagogovi své
vlastní téma odpovídající vaší profilaci a odborným zájmům (tento proces zabere více času). Součástí procesu zadání
diplomové práce je iniciační konzultace tématu s potenciálním vedoucím práce, pokud bude téma schváleno,
budete vyzváni k sepsání půl až jednostránkového "projektu”. Po odsouhlasení je vaší povinností vložit schválené
zadání do IS STAG (magisterských prací do 9.12.2015, bakalářských prací do 20. 5. 2016), exportovat záznam a
vytisknout ho ve třech kopiích, nechat podepsat vedoucím diplomové práce a předat na sekretariát. Nedodržení
termínů zadání práce znamená roční prodloužení studia.
PETR BILÍK (limit: 10 prací)
TÉMA
(Bc.) Štěpánková
EMIL ARTUR LONGEN Z POHLEDU SOUDOBÉ ŽURNALISTIKY
(Mgr.)
ANDREA HANÁČKOVÁ (limit: 10 prací)
TÉMA
PARTICIPAČNÍ MODUS V ČESKÉ ROZHLASOVÉ DOKUMENTARISTICE
(Mgr.) Bojda
Diplomant prozkoumá roli autorského subjektu v rozhlasových dokumentech vybraných
autorů, metodologicky vyjde z publikace Billa Nicholse Úvod do filmového dokumentu.
ROZHLASOVÉ HERECTVÍ. PŘÍKLADOVÁ STUDIE - VIKTOR PREISS
(Mgr.) Havlíková
DOKUMENTÁRNÍ ESEJ V TVORBĚ HELMUTA KOPETZKÉHO
(Mgr.) Šimková
ROZHLASOVÁ DRAMATURGIE JAKO TVŮRČÍ PROCES NA PŘÍKLADU
ROZHLASOVÉHO CYKLU DOBRÁ VŮLE
(Bc.) Nováková
SPECIFIKA ROZHLASOVÉHO HERECTVÍ
(Bc.) Nádvorníková
(Bc.)
AUDITIVNÍ DRAMATIZACE LITERÁRNÍCH DĚL
V KOMERČNÍCH VYDAVATELSTVÍCH MIMO ČESKÝ ROZHLAS
Diplomant zmapuje stále mohutnější produkci dramatizací a adaptací literárních děl, která
na různé úrovni probíhá mimo dosavadního monopolního rozhlasového producenta tohoto
žánru – Český rozhlas. Kvalitativní výzkum vyústí v příkladovou studii vybraného
vydavatelství a komparaci jednotlivých prvků inscenací v prostředí veřejnoprávního a
soukromého média.
ROZHLASOVÝ CYKLUS BBC FROM FACT TO FICTION
Analýza cyklu, který z publicistických zpráv vytváří krátké fikční útvary pro rozhlas. Hra je
v pondělí dramaturgicky zadána, ve středu napsána, v pátek vysílána. Diplomant prozkoumá
dosavadní série a popíše autorské i režijní postupy. Buď jako příkladovou studii (Bc.), nebo
jako kompletní analýzu (Mgr.). Nutná dobrá angličtina.
(Bc.)
(Bc.)
(Bc.)
EGO DOCUMENTARY V ROZHLASE
Diplomant zaměří pozornost na rozhlasové dokumenty, které většinou esejistickým
způsobem vypráví biografii svého tvůrce. Nejčastěji jde o sondu do osudů vlastní rodiny.
Oblíbený formát evropské dokumentaristiky doloží diplomant na českých a několika
vybraných zahraničních příkladech.
POSTUPY ROZHLASOVÉ REŽIE NA PŘÍKLADU REŽISÉRŮ
PETRA MANČALA A NATÁLIE DEÁKOVÉ
Diplomant na příkladech konkrétních rozhlasových režisérů popíše principy současné
rozhlasové režie. V teoretické části popíše princip analýzy rozhlasové inscenace, v praktické
části se zaměří na příkladové studie, v nichž teoretické principy doloží na konkrétních
příkladech.
ROZHLASOVÝ KRITIK PETR PAVLOVSKÝ
Diplomant zpracuje celoživotní kritickou práci Petra Pavlovského, který je veřejnosti znám
spíše jako teoretik divadla. Výhodou práce je již provedený heuristický sběr materiálu, který
je však poměrně rozsáhlý. Diplomant přistoupí k souboru kritik s dobrou znalostí teoretické
terminologie v oblasti radio studies a vysleduje vývoj uvažování konkrétního kritika v
kontextu vývoje českého rozhlasu od šedesátých let 20. století do současnosti.
(Bc.)
ČEŠI V EBU MASTER SCHOOL
České radio dokumenty, zkušenosti a profily tvůrců, kteří prošli nejprestižnější evropskou
školou rozhlasové dokumentaristiky. Obraz současné Evropy v auditivních svědectvích
generace dnešních třicátníků. Diplomant vyjde z metody oral history, kontaktuje české
absolventy a na vybraných příkladech doloží význam této neformální školy založené na
komunitním principu auditivní tvorby a zpětné vazby.
(Bc.)
(Bc.)
(Bc.)
DOKUMENTÁRNÍ TVORBA ALENY BLAŽEJOVSKÉ
Alena Blažejovská je literární redaktorka, pedagožka JAMU a také dokumentaristka, která se
ve své tvorbě orientuje na specifická témata literárních portrétů (I.M.Jirous, I. Blatný, B.
Reynek), okrajových společenských jevů (busking) a východní filozofie (budhismus).
Diplomant její dlouhodobou dokumentární tvorbu zmapuje a v analýzách pojmenuje styl její
tvorby.
ROZHLASOVÉ MĚSTEČKO A DALŠÍ POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KOMUNITNÍHO RÁDIA PROGLAS
Rádio Proglas přichází jako jediné rádio mimo veřejnoprávního rozhlasu s pravidelným a
koncepčním vysíláním pro děti a mládež. Rozhlasové městečko je titul netradičního
týdeníku, který podobně jako další pořady rozvíjí interaktivitu dětského posluchače a
umožňuje seriálovost programové řady. Diplomant zmapuje aktivity rádia Proglas v dané
oblasti a formou příkladové studie nastíní způsob komunikace s dítětem prostřednictvím
auditivního média.
PARTICIPAČNÍ MODUS V ČESKÉ ROZHLASOVÉ DOKUMENTARISTICE
Diplomant prozkoumá roli autorského subjektu v rozhlasových dokumentech vybraných
autorů, metodologicky vyjde z publikace Billa Nicholse Úvod do filmového dokumentu.
Autor aktivně vstupuje do procesu vzniku rozhlasového dokumentu vlastní aktivitou a
vědomě ovlivňuje respondentovy životní volby buď přímým zásahem nebo prezentní účastí
v konkrétních situacích. To se následně projevuje jednak v narativu díla a také na přímé
hlasové a zvukové participaci ve výsledném auditivním tvaru (konkrétní díla a autoři
vyplynou z diskuse nad tématem, v úvahu přicházejí např. D. Moravec, D. Kaprálová, G.
Pályová).
CESTA ZE DNA
(Bc.)
Komparační analýza dokumentárního TV a rozhlasového cyklu, odvysílaného v letech 20152016. Transformace žánru televizní docu-soap do sociálního rozhlasového dokumentu.
MILAN HAIN (limit: 5 prací)
(Mgr.)
(Mgr.)
(Mgr.)
(Mgr.) Koňaříková
(Bc.) Neřold
(Bc.) Koutná
(Bc.) Kaplánková
(Bc.) Kovářová
(Bc.) Papica
(Bc.) Vontor
(Bc.) Žáčik
(Bc.)
(Bc.)
TÉMA
„ŠTAFETOVÁ NARACE“ VE FILMU
Filmy jako Slacker (1991), Twenty Bucks (1993) nebo Krvavé housle (1998) - ale i jejich
předchůdci (Hvězdy na čepicích, Tales of Manhattan ad.); vymezení kategorie za pomoci
naratologických pojmů užívaných zejm. Davidem Bordwellem, analýza vybraných filmů.
NARATIVNÍ ANALÝZA FILMŮ SHANEA CARRUTHA
Analýza filmů Vynález (Primer, 2004) a Upstream Color (2013) s ohledem na jejich
ozvláštňující narativní a stylistické postupy.
POETIKA AMERICKÝCH FILMŮ RENÉHO CLAIRA
Studie o hollywoodských filmech francouzského režiséra Reného Claira – Kráska z Nového
Orleánsu (The Flame of New Orleans, 1941), Krásná čarodějka (I Married a Witch, 1942),
Forever and a Day (pouze jeden segment, 1943), Stalo se zítra (It Happened Tomorrow,
1944) a And Then There Were None (1945). Metodologicky bude práce vycházet z
historicko-analytické poetiky filmu Davida Bordwella.
GREAT GARBO: RECEPCE A OHLASY
V ČESKOSLOVENSKÉM TISKU LET 1926-1943
ZRODILA SE HVĚZDA (1937, 1954 a 1976): KOMPARATIVNÁ ANALÝZA
NEOFORMALISTICKÁ ANALÝZA FILMU Steve Jobs (2015)
NEOFORMALISTICKÁ ANALÝZA FILMU Sicario: Nájemný vrah (Sicario, 2015)
NEOFORMALISTICKÁ ANALÝZA FILMU ZKURVENÁ NOC
GHOST DOG: DEKONSTRUKCE ŽÁNROVÝCH KONVENCÍ A MÝTŮ
PODLE JIMA JARMUSCHE
KONSTRUKCE ŽENSKÝCH POSTAV VE FILMECH DAVIDA O. RUSSELLA
NEOFORMALISTICKÁ ANALÝZA A VÝKLAD KŘESŤANSKÉ ETIKY VE FILMU MISE
DOCU-NOIRY HENRYHO HATHAWAYE
Stylistická a narativní analýza s ohledem na příklon ke kvazidokumentaristickým postupům;
zejména filmy Dům na 92. ulici (The House on 92nd Street, 1945), Volejte Northside
777 (Call Northside 777, 1948) a Fourteen Hours (1951).
NEOFORMALISTICKÁ ANALÝZA FILMU Dopis třem manželkám
(A Letter to Three Wives, 1949)
(Mgr.)
ZDENĚK HUDEC (limit: 10 prací)
TÉMA
NIZOZEMSKÁ FILMOVÁ TVORBA PAULA VERHOEVENA 1959-1983
(Mgr.)
MIKLÓS JANCSÓ V OHLASECH ANGLOAMERICKÉHO FILMOVÉHO TISKU
(Mgr.)
NEREALIZOVANÉ FILMOVÉ PROJEKTY S.M.EJZENŠTEJNA
(Mgr.) Kraus
POETIKA NARATIVNÍCH FILMŮ PAOLA SORRENTINA
(Mgr.) Krieglerová
(Mgr.) Mohyla
LITERÁRNÍ GENEZE FILMŮ A. MÁŠI ZE 60. LET
REKONSTRUKCE PUBLIKAČNÍCH, PŘEKLADATELSKÝCH A ORGANIZAČNÍCH ZÁMĚRŮ
LUBOMÍRA LINHARTA V OBDOBÍ LET 1922-1938 ...
(Bc.) Pečivová
INTERTEXTUALITA FILMU ZELIG (W. ALLEN 1983)
PRÁCA S FILMOM JAKO NÁSTROJOM OSVETY V 40.-80. ROKOCH
V OKRESE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
S.M. EJZENŠTEJN V OHLASECH PRVOREPUBLIKOVÉHO FILMOVÉHO TISKU:
KOMPARATIVNÍ TEXTOVÁ ANALÝZA
KOUZELNÝ DŮM (1939) OTAKARA VÁVRY:
PSYCHOANALYTICKÁ INTERPRETACE FILMU
ČESKÁ "PRIVATIZAČNÍ KOMEDIE" PO ROCE 1989:
KOMPARATIVNÍ TEMATICKÁ ANALÝZA
(Bc.) Jášová
(Bc.)
(Bc.)
(Bc.)
VERONIKA KLUSÁKOVÁ (limit: 10 prací)
TÉMA
(Bc.) Weiserová
KAMERAMANSKÁ PRÁCE IGORA LUTHERA NA FILMECH
KRISTOVE ROKY A VTÁČKOVIA, SIROTY A BLÁZNI
JAKUB KORDA (limit: 10 prací)
(Mgr.)
(Bc.) Dybová
(Bc.) Dvořáková
(Bc.) Kornetová
(Bc.) Zeithammerová
(Bc.)
(Bc.)
TÉMA
TVŮRČÍ PRODUCENTSKÁ SKUPINA KAMILY ZLATUŠKOVÉ
LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI OSTRAVA - ANAlÝZA PRODUKČNÍCH
A DRAMATURGICKÝCH PRAKTIK
VÝVOJ DIVADELNÍHO FESTIVALU KULT V ÚSTÍ NAD LABEM
FORMÁLNÍ CHARAKTERISTIKY VLOGGERSKÉ TVORBY CASEYHO NIESTATA
KOMPARATIVNÍ ANALÝZA AMERICKÉHO SITCOMU ROSEANNE
A JEHO ČESKÉ ADAPTACE HELENA
PROJEVY "COMEDY VERITÉ" V ČESKÉ TELEVIZNÍ TVORBĚ
Analýza vybraných pořadů vykazujících charakteristiky hybridních komediálnědokumentárních pořadů, například česká varianta seriálu Kancl, Kancelář Blaník ad.
POSTMODERNÍ SITCOM - BROAD CITY
Motivická, narativní a stylová analýza tří sezón amerického komediálního seriálu Broad City.
(Bc.)
(Bc.)
ŽÁNROVÁ ANALÝZA FILMU TELEVISE BUDE
Analýza dokudramatu Televise bude se zaměřením na konstrukční mechanismy
dokumentární formy a aktuální trendy v oblasti televizního dokudramatu.
MOŽNOSTI SUBVENCE TELEVIZNÍ TVORBY V KONTEXTU EU
Popis a vyhodnocení forem poskytování státní podpory televizní tvorbě, v ideálním případě
srovnání různých modelů, platních legislativních rámců a praxí. Jako možná varianta se
nabízí popis legislativní praxe v ČR, Dánsku, Velké Británii.
TATJANA LAZORČÁKOVÁ (limit: 10 prací)
TÉMA
DIVADELNÍ REŽISÉŘI NA MORAVSKÝCH SCÉNÁCH V OBDOBÍ NORMALIZACE
(Mgr.)
Možnost výběru z osobností režisérů, kteří v druhé polovině 20. století letech působili na
moravských scénách (např. režisér Jiří Fréhar a jeho inscenace v 70. letech, Jan Burian a
jeho působení v 80. letech). Práce mapující inscenační tvorbu v oblastních divadlech v
období normalizace, založená na studiu pramenů.
REŽIJNÍ TVORBA DAVIDA DRÁBKA
(Mgr.)
Téma lze konkretizovat: na Drábkovy režie her jiných dramatických autorů v Klicperově
divadle (R.U.R, Macbeth, Richard III., Figarova svatba, Válka s mloky, Podivné odpoledne dr.
Zvonka Burkeho aj.); na analýzu inscenací, které režisér nastudoval mimo Klicperovo
divadlo. Cílem bude vysledování základních rysů Drábkovy režijní poetiky a vztahu
autorských a režijních postupů, vřazení Drábkovy tvorby do předchozího inscenačního
kontextu divadla a do kontextu současné divadelní režie.
(Mgr.)
OSTRAVŠTÍ DIVADELNÍ REŽISÉŘI
Možnost volby konkrétního režiséra a zachycení jeho tvorby v posledních sezonách – Ivan
Krejčí (Komorní scéna Aréna), Janusz Klimsza, Peter Gábor (Národní divadlo
moravskoslezské), Martin František, Janka Ryšánek Schmiedtová (Divadlo Petra Bezruče).
Práce bude směřovat k charakterizaci režijního stylu vybrané osobnosti a k zařazení jeho
současné tvorby do širšího kontextu.
(Mgr.) Husková
KOMPARACE FILMOVÉ A DIVADELNÍ ADAPTACE
S PŘEDLOHOU ROMÁNU BORISE VIANA PĚNA DNÍ
MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN V LETECH 2012-2016
(Bc.) Omastová
DIVADELNÍ KRITIKA V INTERNETOVÝCH MÉDIÍCH
(Mgr.) Hyršlová
Práce se zaměří na současný fenomén kritických reflexí v prostoru internetu. Cílem je
zmapovat dynamický rozvoj internetových médií věnujících se reflexi divadla v posledních
letech.
(Bc.)Ben Messaoud
(Bc.) Tichá
(Bc.)
ADAPTACE FILMOVÝCH PŘEDLOH V ZÁPADOČESKÉM DIVADLE V CHEBU
PARDUBICKÉ DIVADLO EXIL ZA VEDENÍ PETRA KOUBY (2000-2007)
AMATÉRSKÉ DIVADLO PO ROCE 1989
Na základě konzultace s pedagogem si student volí konkrétní soubor. Práce zaměřená na
postižení geneze souboru v dané lokalitě, na vysledování dramaturgické a inscenační linie a
jejího zhodnocení v širším divadelním kontextu. Téma založené na heuristickém sběru a
vyhodnocení pramenů, případně zhlédnutých inscenacích.
OBLASTNÍ DIVADLA A JEJICH SOUČASNÁ PROFILACE (OSOBNOSTMI, TÉMATY)
Na základě domluvy si student zvolí jedno z oblastních divadel (Šumperk, Jihlava, Zlín,
Uherské hradiště, aj.) a bude na základě zvolené etapy posledních sezon (3-5)
charakterizovat hlavní aspekty profilace zvolené scény (např. osobnost jednoho režiséra,
dramaturgie, sebeidentifikační témata).
MORAVSKÉ SCÉNY A DIVADELNÍ KRITIKA VE 20. STOLETÍ
Na základě rešerší z dobového odborného, celostátrního či regionálního tisku se práce
zaměří na styl divadelní kritiky a její hodnotící kritéria Práci lze zaměřit na osobnost
konkrétního divadelního kritika, na konkrétní časovou etapu, nebo na konkrétní divadlo.
Příspěvek k dějinám divadelní kritiky na Moravě.
(Bc.)
(Bc.)
(Bc.)
ČINOHRA MORAVSKÉHO DIVADLA OLOMOUC
POD UMĚLECKÝM VEDENÍM MICHAELA TARANTA
Práce zaměřená na vyhodnocení tří sezon činohry MDO pod vedením Michaela Taranta.
Cílem je charakterizovat dramaturgii a její směřování, inscenační a herecký styl a vřazení do
širšího kontextu českých divadel.
JITKA PAVLIŠOVÁ (limit: 5 prací)
(Mgr.)
(Mgr.)
(Mgr.) Hešková
TÉMA
TANEČNÍ KONCEPTUALISMUS
Konceptualismus v tanci je poměrně nové, ovšem velmi progresivní a neustále se
modifikující směřování v oblasti contemporary dance. Diplomová práce se bude
koncentrovat jak na jeho obecné rysy a specifika, tak také na odraz konceptualismu v
tvorbě vybraných choreografů a tanečníků (jako jsou Meg Stuart, William Forsythe, Boris
Charmatz, Xavier Le Roy, Philipp Gehmacher ad.).
ZÁMECKÁ DIVADLA V 19. STOLETÍ
Historicky laděné téma si klade za cíl pojmenovat význam a charakter zámeckých divadel,
která ještě také v průběhu 19. století na jednotlivých rezidencích aktivně fungovala. Na
jejich organizaci bude nahlížet optikou obecného celospolečenského kontextu tehdejší
doby a pokusí se blíže specifikovat typologii tohoto – co do výzkumu historických divadel –
zcela specifického úkazu.
ŽENSKÁ TELESNOSŤ V SÚČASNOM TANCI
(Mgr.) Knýblová
NAHOTA V SOUČASNÉ ČESKÉ TANEČNÍ PERFORMANCI
(Mgr.) Novotná
DRAMATURGICKÁ PROFILACE DIVADEL SE SOUČASNOU DRAMATIKOU
(Mgr.) Šilberský
DIVADELNÍ DRAMATIZACE DORY VICENÍKOVÉ
(Bc.) Fialová
(Bc.) Horáková
(Bc.) Suchánek
PRINCIPY IMERZIVNÍHO DIVADLA V KONTEXTU SOUČASNÉHO ČESKÉHO DIVADLA
R. W. FASSBINDER A JEHO DIVADELNÍ TVORBA V LETECH 1968-1971
SOUČASNÁ DRAMATURGICKÁ PROFILACE DIVADLA NA CUCKY
(Bc.)
BOJOVÉ UMĚNÍ JAKO KONSTITUTIVNÍ SOUČÁST DIVADLA
Diplomant ve své práci zmapuje vývoj bojových umění na území Evropy z teoretickohistorického kontextu. Dále se bude zabývat rituálností, performativitou a divadelními
znaky, které je možné v bojovém umění vysledovat. Na základě získaných poznatků provede
aplikaci na některé současné divadelní produkce vycházející z bojových umění.
POETIKA BRNĚNSKÉHO DIVADLA D'EPOG
Diplomová práce se zaměří na zmapování dnes již více než pětileté existence progresivního
a úspěšně se etablujícího brněnského experimentálního divadelního souboru, jenž svou
vlastní činnost definuje jako divadelní laboratoř a ve svých performancích nabízí pestrou
škálu jejich uměleckého uchopení.
SOUČASNÁ ČESKÁ POLITICKÁ PERFORMANCE
Diplomová práce se bude obšírněji zabývat průzkumem fenoménu politické divadlo, které
má dnes především v německojazyčné divadelní oblasti již hluboké ukotvení a jehož optikou
je na médium divadla tvůrci i recipienty výhradně nahlíženo. Diplomant se ve své práci
zaměří především na český ekvivalent politického divadla, který rezonuje především
v současných performancích.
(Bc.)
(Bc.)
(Bc.)
DIVADELNÍ TEXT WOLFRAMA LOTZE SMĚŠNÁ TEMNOTA A JEHO PŘESAZENÍ
V REŽISÉRSKÉ DIVADLO DUŠANA DAVIDA PAŘÍZKA
Původně rozhlasový, intertextuálně výrazně koncipovaný divadelní text Směšná temnota
uvedl na začátku sezóny 2014/2015 ve vídeňském Akademietheater s kromobyčejným
úspěchem Dušan David Pařízek. Diplomant podrobí hloubkové analýze jak literární podobu
tohoto textu, tak také (a především) ojedinělé Pařízkovo přesazení Směšné temnoty v
inscenační tvar.
LUBOŠ PTÁČEK (limit: 10 prací)
(Mgr.) Plaček
(Bc.) Bartoszová
(Bc.) Khýr
(Bc.) Kolářová
(Bc.) Poštulka
TÉMA
FILMOVÁ NARACE VE VIDEOHRÁCH
KLASICKÉ A INOVATIVNÍ PRVKY V POHÁDCE SEDMERO KRKAVCŮ
ETIKA VE FILMOVÉ SÉRII HVĚZDNÉ VÁLKY
ANALÝZA ANIMAČNÍHO A VÝTVARNÉHO STYLU LOUTKOVÝCH FILMŮ JANA BALEJE
NOVINÁŘSKÝ KODEX V AMERICKÉ KINEMATOGRAFII 21. STOL:
ZODIAC, SLÍDIL, SPOTLIGHT
HELENA SPURNÁ (limit: 5 prací)
(Mgr.)
TÉMA
PETR WEIGL A JEHO FILMOVÁ VIZE OPERY
(Mgr.)
Výsostně interdisciplinární práce na rozmezí mezi divadelní vědou, filmologií a muzikologií.
Výběr tématu předpokládá, že diplomant bude práci tvořit v součinnosti s odborníkem
filmové sekce katedry (viz též úžeji vymezené téma doc. Suchánka „Petr Weigl - Antonín
Dvořák: Rusalka (1977)“. Cílem bude charakterizovat Weiglovo chápání hudebně
dramatického díla a přiblížit jeho specifickou metodu filmové adaptace klasické opery, příp.
baletu či jiných druhů a žánrů hudebního divadla. Diplomant vyjde z dostupných záznamů
Weiglových děl na DVD. Metodologii práce opře o studium odborných prací k historii a
teorii opery a filmu.
REFLEXE DIVADELNÍ TVORBY E. F. BURIANA V ZAHRANIČÍ
(Mgr.) Majerčíková
(Bc.) Hrubá
(Bc.) Nováčková
(Bc.)
Diplomant zmapuje veškeré možné ohlasy na Burianovu tvorbu v zahraničí, ať už máme na
mysli dobové reflexe hostujících představení Burianova Déčka na evropských scénách či
např. odborná pojednání o Burianově inscenační práci. Diplomant bude rovněž sledovat
Burianův možný vliv na soudobé divadelníky. Téma předpokládá heuristický přístup a
jazykové dispozice (alespoň angličtina a němčina). Výhodou je možnost „napojení“ na Prahu
(pozůstalost E. F. Buriana je uložena v Památníku národního písemnictví).
OPERA 20. STOROČIA AKO HLAVNÁ PROGRAMOVÁ LÍNIA REŽISÉRA
JIŘÍHO NEKVASILA V NÁRODNOM MORAVSKOSLEZKOM DIVADLE V OSTRAVE
ČASOPISY OSVOBOZENÉHO DIVADLA VEST POCKET REVUE A LOKÁLNÍ PATRIOT
INSCENACE OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK ALFRÉDA RADOKA V NÁRODNÍM DIV. V BRNĚ
„ROMANTICKÁ TRILOGIE“ V REVUÁLNÍ TVORBĚ VOSKOVCE A WERICHA
Student důkladně rozebere tři dramatické texty V+W z let 1930/31 Sever proti Jihu – Don
Juan a comp . – Golem , označované jako „romantická trilogie“ pro jejich využití
historických reálií, legend a pololegend k evokaci poetické atmosféry dálek a
romantického světa fantazie. Cílem bude ukázat specifičnost tohoto cyklu v rámci
celkové revuální tvorby jmenované dvojice i jeho fungování v kontextu dobové
společensko-politické situace.
(Bc.)
(Mgr.)
„FILMOVÁ“ OPERA TŘI PŘÁNI BOHUSLAVA MARTINŮ
A JEJÍ TŘI INSCENAČNÍ PODOBY
Student srovná tři inscenační podoby jedné z nepozoruhodnějších oper dvacátých let,
kombinující operní žánr s filmovým médiem (Státní divadlo Brno - 1971, Národní divadlo
v Praze - 1990, Národní divadlo moravskoslezské - 2015). Diplomant by se měl snažit
postihnout rozdíly mezi jmenovanými inscenacemi z hlediska využití dobových technických
vymožeností divadla i filmového média.
VLADIMÍR SUCHÁNEK (limit: 5 prací)
TÉMA
PETR WEIGL – ANTONÍN DVOŘÁK: RUSALKA (1977)
Cílem magisterské diplomové práce by bylo na základě neoformalistické analýzy
specifického použití filmových výrazových prostředků, rozkrýt stylotvornou koncepci práce
Petra Weigla při adaptaci klasické opery do filmového obrazu. Možné srovnání s tradiční
divadelní inscenací, inscenací na Otočném hledišti v Českém Krumlově nebo jinou filmovou
adaptací (např.: Václav Kašlík 1962).
(Mgr.)
(Mgr.)
IVAN JANDL (VARÚJ, POZNAMENANÍ … a j.)
MDP se zaměří na základní historické a filmologické zhodnocení skoro zapomenuté
osobnosti československého a světového filmu. Jediného českého herce, který získal Oskara
a Zlatý Globus. Základem MDP by měla být rešerše článků v odborném tisku a archivech a
odborná recepce ohlasu jeho uznání v odborném tisku.
REŽIE: EVA MARIA BERGEROVÁ (*1921 - †1986) (ZLATÁ BRÁNA; LÁSKA, VZDOR A SMRT;
ZDRÁVA BUĎ, MUZIKO SPANILÁ; JEJÍ PASTORKYŇA; FOTOGRAF A MUZIKA )
Tématem MDP je tvůrčí profil skoro zapomenuté režisérky, která se výrazně zapsala do
formování filmového tvaru hudebních děl (E.F.Burian, L.Janáček, folklór), nebo spojení
hudby a obrazu (J.Sudek). Základem bude rešeršní a heuristická práce, analýza a zhodnocení
její tvorby v kontextu čs. kinematografie. Předpokládané kunzultace u Dr.H. Spurné.
MICHAL SÝKORA (limit: 10 prací)
TÉMA
(Mgr.)
VRAŽDA ROGERA ACKROYDA – VZATH ŽÁNRU A NARATIVU.
Román Agathy Christie Vražda Rogera Ackroyda jako předmět teoretického uvažování,
postavení románu v dějinách žánru, kritická recepce. Možnosti adekvátního filmového
převedení. Narativní analýza adaptace.
(Mgr.)
TAGGART - HISTORIE SÉRIE
Britská detektivní TV série Taggart (1983–2011) patřila k nejdéle vysílaným a svého času
také k nejpopulárnějším pořadům ve Velké Británii. Práce se zaměří na popsání proměn
série v kontextu žánru crime drama.
(Mgr.)
LITERÁRNÍ INSPIRACE NIKITY MICHALKOVA
Analýza metody, s jakou Nikita Michalkov adaptuje tvorbu ruských klasiků – A. P. Čechova
(filmy Nedokončená skladba pro mechanické piano, Oči černé) a I. A. Gončarova (film
Oblomov). Vliv tvorby ruských klasiků na Michalkovovy autorské filmy (Lazebník sibiřský,
Unaveni sluncem). Znalost ruštiny nezbytná.
SOUČASNÉ INSCENACE SHAKESPEAROVSKÝCH HER V BRITSKÉM DIVADLE
(Mgr.) Selingerová
(Bc.)
(Bc.)
(Bc.)
(Bc.)
(Bc.)
BRITSKÁ TELEVIZNÍ DETEKTIVNÍ PRODUKCE PRIME SUSPECT (analýza moderní klasiky britské TV detektivní tvorby)
BRITSKÁ TELEVIZNÍ DETEKTIVNÍ PRODUKCE CRACKER (postava forenzního psychologa v roli detektiva)
BRITSKÁ TELEVIZNÍ DETEKTIVNÍ PRODUKCE - WAKING THE DEAD
(žánr „historické detektivky“ v době moderních forenzních metod)
BRITSKÁ TELEVIZNÍ DETEKTIVNÍ PRODUKCE - THE BLETCHLEY CIRCLE
(detektivní pátrání jako luštění šifer; legenda o Bletchley Park v žánrové produkci)
BRITSKÁ TELEVIZNÍ DETEKTIVNÍ PRODUKCE Románová tvorba Ann Cleevesové a její televizní adaptace
JIŘÍ ŠTEFANIDES (limit: 10 prací)
(Mgr.)
TÉMA
OCHOTNICKÉ (AMATÉRSKÉ) DIVADLO
Po dohodě je možné zvolit místo (soubor), nejlépe na Moravě nebo ve Slezsku, kde se
provozovalo v posledních dvou stoletích neprofesionální divadlo. Práce založená na studiu
pramenů přinese původní výsledky.
(Mgr.)
(Mgr.)
(Mgr.) Knausová
(Bc.) Čížová
(Bc.)
(Bc.)
PŘEDSTAVENÍ ČESKÝCH DIVADELNÍCH SPOLEČNOSTÍ NA MORAVĚ
V LETECH 1863–1918
Ačkoliv české společnosti působily ve všech větších obcích Moravy, jen v málokterých byly
tyto aktivity popsány. Po dohodě s vedoucím práce si student vybere místo, kterému se
chce věnovat (Prostějov, Kroměříž, Valašské Meziříčí, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm aj.).
Práce s divadelními prameny přinese původní výsledky.
DRAMATICKÁ TVORBA HENRIKA IBSENA NA SCÉNĚ
KÖNIGLICH-STÄDTISCHES THEATER V OLOMOUCI V LETECH 1879–1920
Zejména v letech před první světovou válkou vrcholila v Olomouci obliba dramatiky Henrika
Ibsena, kterou provázelo i několikeré hostování Henrik-Ibsen-Theater z Berlína. Diplomant
může využít databáze představení olomouckého divadla uložené v Dokumentačním centru
dramatických umění katedry a německého tisku, dostupného ve Vědecké knihovně v
Olomouci. Práce přinese původní výsledky. Dobrá znalost němčiny podmínkou.
HEREC RUDOLF MÁHRLA V OLOMOUCI (1962-2002)
DIVADELNÍ ČINNOST SPOLKU BESEDA DOBROVSKÝ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
DIVADELNÍ ADAPTACE
Diplomant(ka) si vybere některou z aktuálních divadelních adaptací literární nebo filmové
předlohy a provede komparaci. Pořídí dokumentaci aktuální inscenace a zhodnotí umělecký
výsledek.
KOMPARACE INSCENACÍ
Diplomant(ka) si vybere dvě současné inscenace, které vyšly z téže předlohy, a provede
komparaci. Pořídí dokumentaci obou inscenací a zhodnotí umělecké výsledky.
BÉBAROVÁ/ ČERNÍK / DVOŘÁK/ FALTÝNKOVÁ / JEDLIČKOVÁ / ŘEZNÍČKOVÁ / SÝKOROVÁ
(doktorandi nemají povinnost vést práce, limit: max. 2 práce na osobu, pouze BC.)
(Bc.) Feikusová
REVIZE TEORIE VIZUÁLNÍ SLASTI LAURY MULVEY V SERIÁLU HANNIBAL
A ANALÝZA JEJÍCH MOŽNOSTÍ Z FEMINISTICKÉHO HLEDISKA
JEDLIČKOVÁ
(Bc.)Nožinová
SROVNÁNÍ TVORBY PRO DĚTI NA TELEVIZNÍCH KANÁLECH
ČT:D A ŠVÉDSKÉ SVT B
JEDLIČKOVÁ
(Bc.) Bojko
KOMPARACE KNIŽNÍHO DÍLA DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮ A TELEVIZNÍ MINISÉRIE
AND THEN THERE WERE NONE (BBC, 2015)
JEDLIČKOVÁ
(Bc.) Rumanová
ANALÝZA THE HOLLOW CROWN V KONTEXTU BRITSKÉ QUALITY TV
JEDLIČKOVÁ
(Bc.) Kubaníková
DISKURZIVNÍ ANALÝZA SERIÁLU CRAZY EX-GIRLFRIEND
JEDLIČKOVÁ
(Bc.) Veselá
KOMPARATIVNÍ ANALÝZA POŘADŮ TEĎ VAŘÍ ŠÉF A MENU DOMŮ
JEDLIČKOVÁ
(Bc.) Hájek
ADAPTACE ROMÁNŮ LÁSZLA KRASNAHORKAIE VE FILMOVÉ TVORBĚ BÉLY TARRA
BÉBAROVÁ
(Bc.) Hloušková
REŽIJNÍ STYL MARTINA MCDONAGHA
BÉBAROVÁ
(Bc.) Menclová
BÉBAROVÁ
(Bc.) Zábranský
ČERNÍK
(Bc.)
FALTÝNKOVÁ
NEOFORMALISTICKÁ ANALÝZA DOKUMENTÁRNÍHO CYKLU KMENY
SCÉNARISTICKÁ PŘÍPRAVA INTERAKTIVNÍHO PROJEKTU KINOAUTOMAT
FOKALIZACE VE SNÍMKU LA CARA OCULTA
Cílem bakalářské práce bude analýza narativní struktury španělského koprodukčního
snímku La cara oculta (2011) se zřetelem na klíčovou kategorii fokalizace. Diplomant(ka)
bude metodologicky vycházet z moderních naratologických přístupů, které kromě tradiční
kategorie fokalizace reflektují i kategorii okularizace a aurikularizace.

Podobné dokumenty

Listy z Aura

Listy z Aura Aktuální číslo Listů z Aura-Pontu je vždy k nahlédnutí na našem webu (www.aura-pont.cz), včetně aktuálních Novinek z Aura-Pontu, kde se dozvíte o dalším dění v naší agentuře. Máte-li zájem o starší...

Více

gymplákův tip měsíce: koncert kapely donrvetr sobota 12. května 19:00

gymplákův tip měsíce: koncert kapely donrvetr sobota 12. května 19:00 Následuje sestřih nejdůležitějších momentů nutných pro pochopení vývoje následujícího dílu, které nepocházejí jen z toho předešlého. Tuto skutečnost musím ohodnotit velice kladně - divák se sice ne...

Více

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2015/2016

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2015/2016 V semináři se budeme věnovat pokročilejším aspektům soutěžní matematiky. Po probrání nutných geometrických základů se vrheme na exotická zobrazení jako spirální podobnost a kruhovou inverzi a odhal...

Více