Řezací zaŘízení Kombinovaná zaŘízení

Komentáře

Transkript

Řezací zaŘízení Kombinovaná zaŘízení
Návod k obsluze
Hydraulické nářadí pro záchranné práce
Řezací zařízení
Kombinovaná zařízení
S 50-14, S 220-54, S 270-71, C 100-31, S 33-14, S 140-26 LIGHT,
SPS 270, SPS 360 L, SPS 370, SPS 400, SPS 260 H, SPS 270 LIGHT,
RSX 105-29, RSX 160-50, RSX 165-65, RSX 180-80, RSX 180-80 PLUS,
RSX 175-105, RSX 185-105, RSX 200-107, RSX 200-107 PLUS, RSU 200-107 PLUS
8145610
ověřeno dle
EN 13204 a NFPA 1936
www.weber-rescue.com
2 | Obsah
Obsah
1 Obecné informace
1.1 Informace k návodu k obsluze
1.2 Vysvětlení symbolů
1.3 Omezení odpovědnosti
1.4 Ochrana autorského práva
1.5 Ustanovení záruky
1.6 Zákaznický servis
4
4
5
6
6
7
7
2 Bezpečnost
2.1 Použití v souladu s určením
2.2 Zodpovědnost provozovatele
2.3 Obsluhující personál
2.4 Osobní ochranné prostředky
2.5 Zvláštní nebezpečí
2.6 Bezpečnostní zařízení
2.7 Chování v případě nebezpečí a při nehodách
2.8 Štítky
8
8
10
11
12
13
15
16
17
3 Technické údaje
3.1 Řezací zařízení
3.2 Kombinovaná zařízení
3.3 Provozní podmínky
3.4 Typový štítek
18
18
21
22
22
4 Konstrukce a funkce
4.1 Přehled
4.2 Stručný popis
4.3 Hydraulické zásobování
4.4 Připojení zařízení
4.5 Obsluha držadla řízení
4.6 Výměna hrotů rozpínacího zařízení (kombinovaná zařízení)
4.7 Výměna nožových nástavců (PLUS-zařízení)
4.8Sada na přestavbu pro RS 170, RSX 165-65, S 270-71 a RSX 200-107
23
23
23
24
26
28
29
29
31
Obsah | 3
5 Možnosti použití
5.1 Bezpečnostní pokyny
5.2 Řezání
5.3 Rozpínání (kombinované zařízení)
5.4 Tahání (kombinované zařízení)
5.5 Lisování (kombinované zařízení)
5.6 Nadzvednutí (kombinované zařízení)
5.7 Následný řez (C 100-31)
5.8 Stlačení (kombinované zařízení s RZM 740)
32
32
32
34
34
36
36
37
37
6 6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Přeprava, balení a skladování
Bezpečnostní pokyny
Přepravní inspekce
Symboly na obalu
Likvidace obalu
Skladování
38
38
38
39
39
39
7 Instalace a první uvedení do provozu
7.1 Bezpečnostní pokyny
7.2 Kontrola
7.3 Instalace
7.4 Odstavení (konec prací)
40
40
41
41
42
8 Údržba
8.1 Bezpečnostní pokyny
8.2 Péče a údržba
8.3 Plán údržby
43
43
43
44
9 Poruchy
10 Uvedení mimo provoz / recyklace
11 ES prohlášení o shodě
45
46
47
4 | Obecné informace
1 Obecné informace
1.1 Informace k návodu k obsluze
Tento návod k obsluze poskytuje důležité pokyny k zacházení s hydraulickými záchrannými
nůžkami a kombinovanými zařízeními. Předpokladem pro bezpečnou práci je správné dodržení
všech uvedených bezpečnostních pokynů a pokynů k manipulaci.
Kromě toho je nutné dodržovat lokální předpisy úrazové prevence platné pro oblast použití
zařízení a všeobecné bezpečnostní předpisy.
Návod k obsluze je nutné si pečlivě přečíst před zahájením veškerých prací! Je součástí výrobku
a musí být uložen na známém místě, které je kdykoliv personálu přístupné.
Tato dokumentace obsahuje informace k provozu vašeho zařízení a to bez ohledu na to, o jaký
typ zařízení se jedná. Z tohoto důvodu zde najdete i výklady, které se netýkají přímo vašeho
zařízení.
Veškeré informace, technické údaje, grafy a obrázky obsažené v tomto návodu k obsluze se
vztahují k okamžiku vytvoření dostupných nejnovějších dat.
Vedle důkladného pročtení návodu k provozu doporučujeme také, abyste se nechali zaškolit
našimi kvalifikovanými instruktory v zacházení (možnosti použití, taktika použití atd.) s nářadím
pro záchranné práce.
Obecné informace | 5
1.2 Vysvětlení symbolů
Výstražné pokyny
Výstražné pokyny jsou v tomto návodu k obsluze vyznačeny pomocí symbolů.
Jednotlivé pokyny jsou uvozeny signálními slovy, která vyjadřují rozsah ohrožení.
Je nutné bezpodmínečně dodržovat pokyny, aby se zabránilo vzniku nehod, poškození zdraví
nebo ztrátám na životech a věcným škodám.
NEBEZPEČÍ!
… upozorňuje na bezprostřední nebezpečnou situaci, která může vést ke
smrti nebo těžkým zraněním, když se nezabrání jejímu vzniku.
VAROVÁNÍ!
… upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke smrti
nebo těžkým zraněním, když se nezabrání jejímu vzniku.
OPATRNĚ!
… upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke vzniku
menších nebo lehčích zranění, když se nezabrání jejímu vzniku.
POZOR!
… upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke vzniku
věcných škod, když se nezabrání jejímu vzniku.
6 | Obecné informace
Tipy a doporučení
UPOZORNĚNÍ!
… zdůrazňuje užitečné tipy a doporučení i informace pro efektivní
a bezporuchový provoz.
1.3 Omezení odpovědnosti
Všechny údaje a pokyny v tomto návodu k obsluze vznikly s ohledem na platné normy a
předpisy, stav techniky a na základě našich dlouholetých poznatků a zkušeností.
Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku:
• nedodržování návodu k obsluze,
• používání v rozporu s určením,
• nasazení nevyškoleného personálu,
• svévolných přestaveb,
• technických změn,
• použití neschválených náhradních dílů,
• použití neoriginálních dílů příslušenství.
Skutečný rozsah dodávky se může u zvláštních provedení nebo z důvodu technických změn lišit
od zde uvedených informací a zobrazení.
1.4 Ochrana autorského práva
Všechny texty, zobrazení, výkresy a obrázky použité v tomto návodu k obsluze nelze používat
bez předchozího souhlasu.
Obecné informace | 7
UPOZORNĚNÍ!
Další informace, obrázky a výkresy jsou k dispozici na domovské webové stránce. www.weber-rescue.com
1.5 Ustanovení záruky
Ustanovení záruky jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu v podkladech k prodeji.
1.6 Zákaznický servis
Technické informace vám poskytne zákaznický servis.
Německo
Jméno: Telefon: Telefax: E-mail: Paní Corina Schulz
+ 49 (0) 7135 / 71-10235
+ 49 (0) 7135 / 71-10396
[email protected]
Rakousko
Jméno: Telefon: Telefax: E-mail: Pan Robert Hack
+ 43 (0) 7255 / 6237-12473
+ 43 (0) 7255 / 6227-12461
[email protected]
UPOZORNĚNÍ!
Při kontaktu s naším zákaznickým servisem uveďte prosím označení, typ a rok výroby zařízení. Tyto údaje najdete na typovém štítku zařízení.
8 | Bezpečnost
2 Bezpečnost
Tato část návodu k obsluze uvádí rozsáhlý přehled důležitých aspektů bezpečnosti pro optimální
ochranu obsluhujícího personálu i pro bezpečný a bezporuchový provoz.
Při nedodržení pokynů k manipulaci a bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu
mohou hrozit značná nebezpečí.
2.1 Použití v souladu s určením
Hydraulická řezací zařízení jsou koncipována a testována výhradně pro určený účel použití
popsaný níže. Všechny ostatní činnosti jsou v zásadě zakázané.
Řezací zařízení S 50-14, S 220-54, S 270-71, C 100-31, S 33-14, S 140-26 LIGHT,
RSX 105-29, RSX 160-50, RSX 165-65, RSX 180-80, RSX 180-80 PLUS,
RSX 175-105, RSX 185-105, RSX 200-107, RSX 200-107 PLUS, RSU 200-107 PLUS
• V
šechna řezací zařízení jsou koncipována jako zařízení ovládaná jednou osobou a
proto je může obsluhovat jen jedna osoba.
• Z ařízení slouží výhradně k řezání nosníků dveří a střech, sloupů a pražců, točnic
přívěsů a paprsků volantu.
• Pro oddělení plného materiálu je pokud možno nutné použít vždy zadní část
nože, protože je vybavena speciálním břitem na řezání kulatého materiálu.
• V
průmyslovém použití lze zařízení používat k řezání trubek, konstrukční oceli,
profilů, plechů a kabelů.
• Nožové nástavce ze speciální slitiny k řezání zušlechtěných a tvrzených dílů vozidel.
Kombinovaná zařízení SPS 270, SPS 360 L, SPS 370, SPS 400, SPS 260 H, SPS 270 LIGHT
• V
šechna kombinovaná zařízení jsou koncipována jako zařízení ovládaná jednou
osobou a proto je může obsluhovat jen jedna osoba.
• Z ařízení slouží výhradně k řezání nosníků dveří a střech, sloupů a pražců, točnic
přívěsů a paprsků volantu.
• Pro oddělení plného materiálu je pokud možno nutné použít vždy zadní Bezpečnost | 9
část nože, protože je vybavena speciálním břitem na řezání kulatého
materiálu.
• V průmyslovém použití lze zařízení používat k řezání trubek, konstrukční oceli, profilů, plechů a kabelů.
• Kombinovaná zařízení lze kromě toho použít k otvírání dveří, nadzvedávání vozidel, odtlačení částí vozidel a lisování trubek.
• Sada řetězu se musí používat výhradně k tahu.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí z důvodu použití v rozporu s určením!
Každé použití v rozporu s určením anebo jiné použití zařízení může
vést ke vzniku nebezpečných situací!
Proto je nezbytné:
»» Zařízení používejte pouze k výše uvedeným účelům použití.
»» Dodržujte všechny ostatní údaje k řádnému použití zařízení
v kapitole 5 (Možnosti použití).
10 | Bezpečnost
2.2 Zodpovědnost provozovatele
Vedle pokynů k bezpečnosti práce v tomto návodu k obsluze je nutné dodržovat platné
bezpečnostní předpisy, předpisy úrazové prevence a předpisy na ochranu životního prostředí
platné pro tuto oblast použití. Přitom platí zejména:
• P
rovozovatel se musí informovat o platných předpisech o bezpečnosti práce a zjistit v rámci vyhodnocení rizik dodatečně nebezpečí, která vyplývají ze
speciálních pracovních podmínek na místě použití zařízení.
• P
rovozovatel musí jednoznačně upravit a určit kompetenci pro instalaci, obsluhu,
údržbu a čištění.
• P
rovozovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které pracují se strojem, kompletně
přečetly návod k obsluze a porozuměly mu.
• K
romě toho musí v pravidelných intervalech školit personál a informovat
o nebezpečích při zacházení se zařízeními.
Dále je provozovatel zodpovědný za to, aby bylo zařízení stále v technicky bezvadném stavu.
Proto platí níže uvedené:
• Po každém použití, nejméně však jednou ročně, je nutná vizuální kontrola zařízení vyškolenou osobou (podle GUV-G 9102, resp. lokálních směrnic).
• K
aždé tři roky nebo v případě pochybností o bezpečnosti nebo spolehlivosti zařízení je nutné provést dodatečně kontrolu funkce a zkoušku zatížení (podle
GUV-G 9102, resp. lokálních směrnic).
Bezpečnost | 11
2.3 Obsluhující personál
V návodu k obsluze jsou uvedeny následující kvalifikace pro různé oblasti činnosti:
• Poučená osoba
Je informována díky zaškolení provozovatele o úkolech, které jí byly svěřeny a o
možných nebezpečích při neodborném zacházení.
•
Odborný personál
Je schopen na základě svého odborného vzdělání, znalostí a zkušeností a znalostí příslušných ustanovení výrobce provádět jemu svěřené práce
a samostatně rozeznávat možná nebezpečí.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí zranění při nedostatečné kvalifikaci!
Neodborné zacházení se zařízeními může vést ke značným poškozením zdraví nebo ztrátám na životech a věcným škodám.
Proto je nezbytné:
»» S peciální činnosti nechte provádět pouze osoby uvedené v příslušných
kapitolách tohoto návodu.
»» V případně pochybností ihned zapojte odborníky.
UPOZORNĚNÍ!
V případě požití alkoholu, léků nebo drog je zakázáno zařízení obsluhovat!
12 | Bezpečnost
2.4 Osobní ochranné prostředky
Při manipulaci s hydraulickými záchrannými nůžkami je nezbytně nutné nosit osobní ochranné
prostředky (PSA), aby se minimalizovalo riziko pro obsluhující personál.
U všech prací je zásadně nutné nosit následující ochranný oděv:
Pracovní ochranný oděv
Při pracích je nutné nosit přiléhavý pracovní oděv s úzkými rukávy a bez volných částí. Slouží zejména na ochranu před zachycením
pohyblivými díly zařízení.
Bezpečnostní obuv
Na ochranu před těžkými padajícími díly a před uklouznutím na
kluzké podlaze je nutné stále nosit bezpečnostní obuv s ocelovými špičkami.
Pracovní rukavice
Na ochranu před ostrými hranami a skleněnými střepy je nutné při
provozu zařízení nosit pracovní rukavice.
Helma s ochranou obličeje
Na ochranu před vymrštěnými nebo padajícími díly a skleněnými
střepy je nutné nosit helmu s ochranou obličeje.
Ochranné brýle
Dodatečně na ochranu obličeje je nutné nosit ochranné brýle,
aby byly chráněny oči před střepy.
Při speciálních pracích by se měla nosit dodatečně:
Ochrana sluchu
Na ochranu před poškozením sluchu by se měla dodatečně
k základním ochranným prostředkům nosit také ochrana sluchu.
Bezpečnost | 13
2.5 Zvláštní nebezpečí
V níže uvedeném odstavci jsou uvedena nebezpečí, která vyplývají na základě vyhodnocení rizik.
Zde uvedené bezpečnostní pokyny i výstražné pokyny v následujících kapitolách je nutné
dodržovat, aby se minimalizovala ohrožení zdraví a nenastaly nebezpečné situace.
Elektrický proud
NEBEZPEČÍ!
Ohrožení života elektrickým proudem!
Při dotyku vodivými díly hrozí bezprostřední ohrožení života. Poškození
izolace nebo jednotlivých součástí může být životu nebezpečné.
Proto:
»» Při poškození izolace ihned přerušte přívod napětí a zařiďte opravu.
»» Práce na elektrickém zařízení nechte vykonávat pouze odborné elektrikáře.
»» Při všech pracích na elektrickém zařízení je nutné jej odpojit od elektrické sítě a ověřit, že je skutečně bez napětí.
»» Před prováděním prací údržby, čištění a oprav musí být přívod napětí vypnutý a zajištěný před opětovným zapnutím.
»» Nepřemosťujte žádné pojistky nebo je neuvádějte mimo provoz. Pří výměně pojistek dodržujte správnou výši ampérů.
»» Zabraňte přístupu vlhkosti k vodivým dílům.
Vlhkost může způsobit zkrat.
14 | Bezpečnost
Hluk
VAROVÁNÍ!
Poškození sluchu hlukem!
Hluk, který se vykytuje v pracovní oblasti, může způsobit závažná poškození
sluchu.
Proto:
»» Při speciálních pracích způsobujících hluk noste dodatečně ochranu sluchu.
»» V oblasti nebezpečí se zdržujte pouze nezbytnou dobu.
Hydraulická energie
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí z důvodu hydraulické energie!
Z důvodu uvolněných hydraulických sil a vystupujícího hydraulického oleje
může dojít k těžkým zraněním.
Proto:
»» Mějte zařízení během pracovního procesu na očích a případně je
odstavte.
»» Hadicová vedení a zařízení zkontrolujte po každém použití,
zda nejsou poškozená.
»» Vyhněte se kontaktu vysokotlakého oleje s pokožkou (noste ochranné rukavice).
»» Vysokotlaký olej neprodleně odstraňte z ran a ihned vyhledejte
lékaře.
Bezpečnost | 15
2.6 Bezpečnostní zařízení
Bezpečnostní ventil
Pokud by nebylo zpětné potrubí správně připojeno tak, aby nemohlo dojít ke zpětnému toku oleje,
zareaguje na ochranu zařízení a obsluhy bezpečnostní ventil namontovaný v držadle řízení. Díky
tomu začne bezpečně na konci držadla vystupovat hydraulický olej.
Ihned uveďte přepínací ventil hydraulického agregátu do nulového postavení a správně zasuňte
části spojky.
16 | Bezpečnost
2.7 Chování v případě nebezpečí a při nehodách
Preventivní opatření
• Buďte stále připraveni na nehody
• Zařízení první pomoci (skříňka s obvazy, deky atd.) mějte stále po ruce
• Personál seznamte se zařízeními na hlášení nehod, poskytování první
pomoci a záchrannými zařízeními
• Nechte volné příjezdové cesty pro záchranná vozidla
V krajním případě
• Zařízení okamžitě vypněte
• Zahajte opatření první pomoci
• Odveďte osoby z nebezpečné zóny
• Informujte zodpovědné osoby na místě použití
• Zavolejte lékaře anebo hasiče
• Uvolněte příjezdové cesty pro záchranná vozidla
Bezpečnost | 17
2.8 Štítky
Níže uvedené symboly a štítky s pokyny se nacházejí na zařízeních.
Vztahují se na bezprostřední okolí místa, kde jsou umístěny.
Dodržování návodu k obsluze
Označené zařízení použijte teprve poté, co si kompletně přečtete návod k
obsluze.
Výstraha před zraněním ruky
Při práci se zařízeními je nutné dbát na to, aby nedošlo ke zranění rukou z
důvodu přiskřípnutí nebo ostrých hran.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí zranění z důvodu nečitelných štítků!
Časem se mohou nálepky a symboly na zařízení znečistit nebo přestat být
rozeznatelné.
Proto je nezbytné:
»» V
šechny bezpečnostní, výstražné pokyny a pokyny k obsluze na zařízení
udržujte v čitelném stavu.
»» Ihned obnovte poškozené štítky a nálepky.
18 | Technické údaje
3 Technické údaje
3.1
Řezací zařízení
RSX 105-29
S 140-26 LIGHT
RSX 175-105 / RSX 185-105
RSX 160-50 / RSX 165-65
RSU 200-107 PLUS
RSX 105-29
S 140-26 LIGHT
RSX 160-50
RSX 165-65
RSX 175-105
Délka
575 mm
669 mm
712 mm
711 mm
811 mm
855 mm
Šířka
184 mm
175 mm
225 mm
225 mm
298 mm
298 mm
Výška
205 mm
222 mm
196 mm
202 mm
221 mm
223 mm
9,3 kg
7,9 kg
14,6 kg
16,3 kg
22,0 kg
22,5 kg
105 mm
143 mm
160 mm
150 mm
170 mm
180 mm
Ø 22 mm
Ø 25 mm
Ø 32 mm
Ø 38 mm
Ø 41 mm
Ø 45 mm
Hmotnost
Šířka rozevření
Max. řezný výkon u kulatého materiálu*
Max. řezná síla*
Jmenovitý tlak
EN třída
Třída NFPA
ID č.
RSX 185-105
282 kN
255 kN
500 kN
642 kN
1030 kN
1030 kN
630 / 700 bar
630 / 700 bar
630 / 700 bar
630 / 700 bar
630 / 700 bar
630 / 700 bar
AC 105-E-9
AC 115-D-8
BC 160-H-15
BC 165-F-16
BC 170-H-22
CC 240-H-23
A5/B4/C5/D6/E6 A5/B3/C3/D6/E7 A7/B7/C6/D7/E8 A8/B6/C6/D7/E9
A8/B9/C8/D9/E9
A9/B9/C9/D9/E9
5932939
5932939
5936780
1075652
1050539
5932068
Technické údaje | 19
RSX 180-80
RSX 180-80 PLUS
RSX 200-107
RSX 200-107 PLUS
RSX 200-107
RSX 200-107 PLUS
RSU 200-107 PLUS
Délka
RSX 180-80 RSX 180-80 PLUS
740 mm
740 mm
833 mm
833 mm
833 mm
Šířka
232 mm
232 mm
265 mm
265 mm
260 mm
Výška
206 mm
206 mm
217 mm
217 mm
162 mm
17,6 kg
17,8 kg
19,9 kg
20,9 kg
19,8 kg
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
200 mm
Ø 35 mm
Ø 35 mm
Ø 43 mm
Ø 43 mm
Ø 43 mm
Hmotnost
Šířka rozevření
Max. řezný výkon u kulatého materiálu *
Max. řezná síla *
Jmenovitý tlak
EN třída
Třída NFPA
ID č.
903 kN
903 kN
1050 kN
1050 kN
1050 kN
630 / 700 bar
630 / 700 bar
630 / 700 bar
630 / 700 bar
630 / 700 bar
BC 180-H-18
CC 200-H-20
CC 200-H-21
CC 200-H-20
A7/B9/C7/D9/E9 A8/B9/C8/D9/E9
A8/B9/C7/D9/E9
A8/B9/C8/D9/E9
5935849SIP
1069498
* podle EN 13204
BC 180-H-18
A7/B9/C7/D9/E9
1059226
1059226SIP
5935849
20 | Technické údaje
S 50-14 / S 33-14
C 100-31
S 220-54
S 270-71
C 100-31
S 50-14
S 33-14
S 220-54
Délka
585 mm
423 mm
388 mm
728 mm
762 mm
Šířka
205 mm
71 mm
71 mm
236 mm
225 mm
Výška
247 mm
138 mm
129 mm
196 mm
202 mm
19,5 kg
4,3 kg
3,9 kg
14,4 kg
17,0 kg
120 mm
50 mm
30 mm
220 mm
280 mm
Ø 19 mm
Ø 16 mm
Ø 16 mm
Ø 25 mm
Ø 36 mm
Hmotnost
Šířka rozevření
Max. řezný výkon u kulatého materiálu *
Max. řezná síla *
Jmenovitý tlak
EN třída
Třída NFPA
ID č.
S 270-71
308 kN
181 kN
140 kN
533 kN
699 kN
630 / 700 bar
630 / 700 bar
630 / 700 bar
630 / 700 bar
630 / 700 bar
AC 120-C-20
AC 50-B-4
-
BC 170-H-14
CC 218-H-17
A4/B3/C5/D6/E6
A4/B3/C2/D4/E3
A3/B2/C1/D2/E2
A6/B7/C6/D8/E8
A7/B8/C7/D8/E9
5935199
2833395
2836661
1063372
5932084
Technické údaje | 21
3.2
Kombinovaná zařízení
SPS 260 H
SPS 360 L
SPS 270
SPS 270 LIGHT
SPS 370
SPS 400
SPS 260 H
SPS 270 LIGHT
SPS 270
SPS 360 L
SPS 370
SPS 400
Délka
682 mm
735 mm
649 mm
765 mm
771 mm
807 mm
Šířka
180 mm
190 mm
190 mm
236 mm
236 mm
236 mm
Výška
161 mm
196 mm
196 mm
203 mm
203 mm
206 mm
11,0 kg
8,9 kg
10,8 kg
14,9 kg
16,0 kg
18,3 kg
Šířka rozevření
260 mm
265 mm
265 mm
360 mm
370 mm
420 mm
Dráha tahu
374 mm
-
345 mm
396 mm
346 mm
402 mm
Ø 25 mm
Ø 25 mm
Ø 25 mm
Ø 30 mm
Ø 30 mm
Ø 35 mm
Hmotnost
Max. řezný výkon u kulatého materiálu*
Max. řezná síla*
281 kN
324 kN
324 kN
491 kN
491 kN
822 kN
Rozpínací síla
v pracovní oblasti*
33 – 383 kN
32 - 471 kN
32 – 591 kN
39 – 783 kN
36 – 783 kN
36 – 1.071 kN
Tažná síla
v pracovní oblasti*
28 – 35 kN
-
26 – 37 kN
39 – 49 kN
41 – 59 kN
98 kN
Jmenovitý tlak
EN třída
Třída NFPA
ID č.
630 bar
630 / 700 bar
630 / 700 bar
630 / 700 bar
630 / 700 bar
630 / 700 bar
BK 26/260-E-11
BK 30/265-F-9
BK 30/265-F-11
CK 37/360-H-15
CK 37/370-H-16
CK 36/420-H-18
A6/B6/C6/D7/E7
A6/B6/C6/D7/E7
A6/B5/C6/D6/E7
A6/B8/C6/D8/E7
A6/B8/C6/D8/E7
A7/B9/C7/D9/E9
5934397
1075680
1055954
1062580
1063314
5931134
* podle EN 13204
22 | Technické údaje
3.3 Provozní podmínky
Přípustný rozsah teploty pro řezací zařízení je mezi -20° C a + 60° C. Mimo tento rozsah už nelze
zajistit spolehlivou funkci.
Použití pod vodou
Řezací zařízení (výjimka: SPS 260-H) lze použít i pod vodou. Hloubka ponoření by neměla
překročit 40 metrů. V této hloubce nemá tlak vody ještě žádný vliv na hydraulický tlak v
zařízeních a hadicových vedeních.
UPOZORNĚNÍ!
Po použití pod vodou ve slané vodě je nutné zařízení kompletně rozložit a
vyčistit. U sladké vody stačí kompletní vyčištění.
3.4 Typový štítek
Typový štítek je u všech řezacích zařízení na těle zařízení. Je na něm uvedeno sériové číslo,
datum výroby, jmenovitý tlak, označení zařízení EN norma.
Konstrukce a funkce | 23
4 Konstrukce a funkce
4.1 Přehled
1
2
3
4
5
6
7
8
Nůž
Ochranný kryt
Držadlo
Tlačítko
Těleso zařízení
Držadlo řízení
Hadicová vedení
Spojka
4.2 Stručný popis
Hydraulická řezací zařízení jsou speciálně upravená nářadí pro záchranné práce na stříhání částí
karoserie. Používají se k záchraně přiskřípnutých nebo zaklíněných obětí nehod. Díky pohonu
hydraulickým agregátem je možné řezání nosníků dveří a střech, sloupů a pražců atd.
Rychlost postřihovacích nožů je možné ovlivnit více nebo méně silným stisknutím tlačítka na
držadle řízení. Maximální řezná síla je dosažena pouze při úplném stisknutí tlačítka.
24 | Konstrukce a funkce
4.3 Hydraulické zásobování
Agregáty a čerpadla
K pohonu řezacích zařízení lze použít pouze agregáty WEBER-HYDRAULIK a ruční čerpadla.
Cizí výrobky lze použít pouze za určitých podmínek. Bezpodmínečně nás tedy kontaktujte, než
začněte provozovat zařízení s cizím agregátem!
POZOR!
Před použitím čerpadel a agregátů jiných výrobců je nezbytné kontaktovat
WEBER-HYDRAULIK nebo autorizovaného prodejce.
Při chybném použití může dojít ke vzniku nebezpečných situací, za které v
žádném případě nepřebíráme odpovědnost!
Hadicová vedení
Spojení zařízení s agregátem probíhá přes vysokotlaká hadicová spojení. K dispozici jsou hadice
o délce 5 m, 10 m, 15 m a 20 m. Se stoupající délkou vedení se zvyšuje ztráta tlaku. U délky
vedení 50 m je tato ztráta tlaku ještě akceptovatelná a bez výraznějších účinků.
OPATRNĚ!
Nepoužívejte poškozená hadicová vedení!
U poškozených hadicových vedení hrozí nebezpečí uniknutí tlakového média
pod tlakem, resp. nekontrolovaného pohybu hadicového vedení.
Proto:
»» Je nutné hadicová vedení po každém použití, nejméně však jednou ročně, podrobit vizuální kontrole (těsnost, oškození
povrchu jako např. zlomy).
Konstrukce a funkce | 25
»» K
aždé tři roky nebo při existenci pochybností o bezpečnosti nebo
spolehlivosti zařízení je nutné provést dodatečně kontrolu funkce a
zkoušku zatížení (GUV-G 9102, resp. lokální směrnice).
»» Hadicová vedení obnovte každých 10 let!
Datum (označení písmenem, resp. kvartál a rok) je uvedené
na spoji hadic.
»» Nevystavujte hadicová vedení zatížení tahem nebo torzi (překroucení).
»» Hadicová vedení nelámejte nebo netáhněte přes hrany (nejmenší poloměr ohnutí 40 mm).
»» Hadice nevystavujte vysokým teplotám.
»» Hadicová vedení chraňte před kontaktem s látkami, které ohou
způsobit poškození vnější vrstvy, např. kyseliny, louhy nebo
rozpouštědla.
Hydraulický olej
Všechna řezací zařízení jsou dimenzována a testována na hydraulický olej WEBER č. dílu 804932.
Tento olej má zvlášť vysoký stupeň čistoty a výborně funguje i v teplotách pod bodem mrazu do
-20° C.
S omezeními pro rozsah nízkých teplot (nižší čerpací výkon) lze ale použít i standardní olej (na
bázi minerálního oleje) třídy viskozity HLP 10 nebo HVLP 10, podle DIN 51502.
UPOZORNĚNÍ!
Pro bezvadný provoz záchranných zařízení WEBER doporučujeme následující
hydraulické oleje:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
AERO Fluid 41 (Shell)
Univis HVI-13 (Esso)
Aero-hydraulic 520 (Total)
Hydraulik DB (Castrol)
Renolin/MR310 (Fuchs)
HVI Extra 380 (Maier & Korduletsch)
Hydrex Arctic 15 (Petro Canada)
Naturelle HFE 15
26 | Konstrukce a funkce
4.4 Připojení zařízení
Spojka SINGLE
Před spojením obou dílů spojky je nutné odebrat protiprachové kryty (obr. 1). Poté spojte
zástrčku spojky a spojkovou objímky a lehce zašroubujte do bajonetového uzávěru (obr. 2).
Objímku následně uchopte za vroubkovaný černý otáčecí věnec a otáčejte ve směru hodinových
ručiček (směr 1), dokud spojka nezapadne (obr. 3). Aby se zabránilo znečištění, je nutné poté
oba protiprachové kryty spojit (obr. 4).
Rozpojení spojení probíhá otáčením proti směru hodinových ručiček (směr 0). Poté je nutné
protiprachové kryty opět přímo nasadit.
Spojování zařízení, která jsou vybavena spojkou SINGLE, lze provést i při beztlakém oběhu,
dokud nejsou připojená zařízení spuštěna.
Obr. 1Obr. 2
Obr. 3Obr. 4
UPOZORNĚNÍ!
Při použití spojky SINGLE už není potřeba konektor na redukci tlaku.
Konstrukce a funkce | 27
Násuvný spoj (SKS)
Před spojením obou dílů spojky je nutné odebrat protiprachové kryty. Poté jednou rukou
uchopte pouzdro spojkové objímky a druhou rukou držte zástrčku spojky (černou) u šestihranu.
Oba díly spojte a pouzdro zatlačte lehkým tlakem proti zástrčce spojky, dokud nezapadne.
Pro oddělení zástrčky spojky (černé) přidržte u šestihranu, spojkovou objímku uchopte jednou
rukou za pouzdro a stáhněte ho. Oddělením dojde k uniknutí několika kapek hydraulického
oleje.
Abyste zabránili znečištění, je nutné následně opět nasadit ihned ochranné kryty.
OPATRNĚ!
Při spojování spojek SKS musí být spínací páka na agregátu v nulové poloze.
UPOZORNĚNÍ!
Na hydraulických agregátech a ručním čerpadlu je umístěn konektor na
redukci tlaku, kterým může uniknout pár kapek oleje z hadicových vedení.
Díky tomu je opět možné spojení při zvýšení tlaku v odpojených zařízeních.
Za tímto účelem jednoduše nasaďte redukční konektor do spojkové objímky
a otáčejte šroubem s rýhovanou hlavou doprava, dokud nezačne unikat olej.
28 | Konstrukce a funkce
UPOZORNĚNÍ!
Níže se zabýváme pouze spojkou SINGLE. Respektujte prosím, že při
spojování spojek SKS musí být vždy nejprve uvedena spínací páka do nulové
polohy!
4.5 Obsluha držadla řízení
Řezací zařízení je možné obsluhovat tlačítkem na držadle zařízení.
Rychlost pohybu postřihovacích nožů je možné přesně ovlivňovat silnějším nebo slabší
stisknutím. Maximální řezné síly se ale přitom dosáhne pouze při úplném stisknutí tlačítka.
Zavření řezacího zařízení
Hlavní směr pohybu zařízení (zavírání) se spustí stisknutím spodního klínovitého (konvexního)
konce tlačítka.
Směr pohybu je na zařízení označen symbolem:
Otevření řezacího zařízení
Řezací zařízení se otvírá horním vyklenutým (konkávním) koncem tlačítka, který je označený níže
uvedeným symbolem:
Spínání mrtvý muž
Pustí-li se tlačítko, jde automaticky zpět do nulové polohy. Přitom zůstane zařízení stát
v nezměněné poloze (i se zatížením).
Konstrukce a funkce | 29
4.6 Výměna hrotů rozpínacího zařízení (kombinovaná zařízení)
Hroty rozpínacího zařízení SPS 370 a SPS 400 jsou zajištěny sdruženým čepem
v ramenou rozpínacích zařízení. Pro výměnu je nutné vytlačit čep zajištěný koulí zatíženou pružinou. Po
výměně hrotů znovu zatlačte sdružený čep. Přitom je nutné dbát na to, aby čep správně seděl (zcela
zatlačený).
Identicky lze umístit také držák pro sadu řetězu, je nutné zde předtím ale umístit odpovídající tažný
nástavec. Řetězový zámek musí být umístěn aretací nahoru.
UPOZORNĚNÍ!
Umístění řetězového zámku funguje u SPS 260 H, SPS 270
a SPS 360 L úplně stejně. Předtím zde ale nesmí být odstraněn hrot rozpínacího
zařízení.
4.7 Výměna nožových nástavců (PLUS-zařízení)
Při výměně nožů se nůžky upevní. Mělo by se zabránit sklouznutí. Pro výměnu nožů je potřeba kladivo
s měkkým čelem, dodané upínací kolíky, průraz a nožové nástavce. Logická je výměna obou nožových
nástavců, aby nedošlo k omezení řezání.
UPOZORNĚNÍ!
Nožové nástavce by se neměly dodatečně brousit, doporučuje se pouze očištění v
případě znečištění.
30 | Konstrukce a funkce
Postup:
Nůžky směřují typovým štítkem nahoru a jsou upevněné.
Upínací zařízení, jak je vidět na obrázcích, není nezbytné.
Nůžky jsou během výměny nožových nástavců odpojené od
agregátu a nejsou zatížené.
Nyní lze nožový nástavec u postřihovacího nože s hladkým
povrchem vyměnit. Pomocí průrazu se upínací kolíky vyklepou dolů. Přitom není
potřeba silných úderů kladivem
(viz obrázek 1).
Obr.1
Poté, co jsou upínací kolíky vyklepány, lze nožový nástavec
jednoduše vytáhnout. Doporučuje se použití „s‘Heberle“.
Nedá-li se nožový nástavec povolit ihned, lze ho lehce
nadzvednout průrazem v otvorech (viz obrázek 2).
Obr.2
Dále se otočí nůžky a nožový nástavec se přidá do
postřihovacího nože bez nástavce. Při zavádění je nutné dbát
na to, aby se nožový nástavec nevychýlil.
Pokud nebude možné nasadit nožové nástavce ručně, použijte kladivo s měkkým čelem (viz obrázek 3).
Obr.3
Konstrukce a funkce | 31
Upínací kolíky jsou zaráženy pomocí průrazu a lehkými údery
kladiva shora do určených polohovacích otvorů, dokud
nebudou úplně zapuštěné (strana postřihovacího nože s
profilem, viz obrázek 4).
Obr.4
4.8
Sada na přestavbu pro RS 170, RSX 165-65, S 270-71
a RSX 200-107
Přestavba na RSX 180-80 PLUS
RS 170-105
Sada na přestavbu
RSX 165-65
Sada na přestavbu
S 270-71
Přestavba na RSX 200-107 PLUS
Nůž bez násady
Nožový nástavec
RSX 200-107
Nůž kompletní (s nástavcem)
Manžeta
Přestavba na RSU 200-107 PLUS
Nůž bez násady
RSX 200-107 /
Nožový nástavec
RSX 200-107 PLUS
Nůž kompletní (s nástavcem)
Hmotnost
8,3 kg
Č. dílu
1062138
8,3 kg
1062134
3,6 kg
1050397
0,3 kg
3,9 kg
0,4 kg
1056095
1052563
1056418
3,3 kg
0,3 kg
3,6 kg
1072763
1075983
1078502
32 | Možnosti použití
5 Možnosti použití
5.1 Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ!
Nikdy nesahejte mezi ramena nože!
VAROVÁNÍ!
U všech prací s řezacími zařízeními se mohou díly pod napětím odlomit nebo
odmrštit a ohrozit tak osoby.
Proto musí zúčastněné osoby dodržovat dostatečnou bezpečnostní
vzdálenost, resp. se v nebezpečné oblasti zdržovat jen po nezbytně dlouhou
dobu.
5.2 Řezání
Řezací výkon zařízení lze využít pouze volitelně, když je použit co nejblíže ke středu otáčení nože
(obr. 1).
K tomuto účelu může být také zapotřebí dosazení zařízení.
Plného řezacího výkonu dosáhne zařízení teprve při úplném protlačení ovládacího tlačítka.
Kromě toho může trvat několik sekund, než agregát vytvoří plný pracovní tlak (obr. 2)
Obr. 1
Obr. 2
Možnosti použití | 33
Aby se zabránilo poškození nožů, je nutné ho nasadit vždy v pravém úhlu k řezanému materiálu.
Kromě toho nesmějí postřihovací nože při řezání být od sebe vzdáleny víc než 5 mm v oblasti
hrotů (3 mm u S 50-14). Překročí-li se tato hodnota, musí se řezání přerušit a znovu spustit.
OPATRNĚ!
Neoddělujte žádné díly s volnými konci, protože hrozí nebezpečí, že
odlétající kusy zraní osoby.
POZOR!
Při řezání vysoce pevných částí karoserie, jako např. tlumičů, kloubových
závěsů nebo sloupků řízení může dojít k závažnému poškození
postřihovacích nožů (ramen).
34 | Možnosti použití
5.3 Rozpínání (kombinované zařízení)
Pomocí rozpínací funkce kombinovaného zařízení lze mimo jiné otevřít dveře nebo odtlačit části
vozidel. Je k tomu nutné stabilní zajištění polohy a podepření vozidla.
Aby se zabránilo smeknutí při rozpínání, je nutné vybavit ramena a hroty na vnějších a vnitřních
stranách rýhováním.
Hroty by se měly používat pokud možno pouze ke zvětšení štěrbiny, protože dosazením
rozpínacího zařízení lze zabránit smeknutí rozpínacího zařízení.
5.4 Tahání (kombinované zařízení)
Poté, co byla sada řetězu (jak je vysvětleno v kapitole 4.6) umístěna na hroty rozpínacího
zařízení, lze použít kombinované zařízení také k tahu.
Přitom musejí být řetězy vždy zcela napnuté a nesmějí se zatěžovat ve směru tahu. K napnutí
řetězu lze zatlačit aretaci, aby bylo možné táhnout řetěz držákem.
Pokud by dráha tahu nebyla dostatečná, je nutné pomocí napínacích řetězů nebo jiných
prostředků zajistit, aby bylo možné rozpínací zařízení znovu otevřít a řetěz dopnout.
Možnosti použití | 35
POZOR!
Je nutné dbát na to, aby byla aretace na držáku bezpečně zaklapnutá.
POZOR!
Tažné řetězy skladujte s řetězovými zámky namontovaným cca. 10 – 20 cm od
konce. Zkontrolujte řetězy před každým použitím. Zkontrolujte, aby hmotnost
nezatěžovala hrot háku, ale byla rozložena ve středu háku.
»» Neprovádějte žádné opravy svépomocí.
»» Řetězy nelze zatěžovat nad uvedenou nosnost.
»» Nezatěžujte zpětně.
»» Řetězy se nesmí pozinkovat nebo barvit bez souhlasu výrobce.
»» Řetězy nezkracujte pomocí uzlů.
»» Řetězy nezatěžujte termicky.
»» Řetězy a jejich příslušenství používejte pouze mezi – 40°C a + 200°C.
»» U
všech prací údržby je nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy i
stanovy DIN EN 818-7 a DIN 685-5.
»» Řetězy je možné použít pouze k tahu. Zvedání břemen není přípustné.
Řetězy se nesmí použít, když:
»» se vyskytnou deformace, trhliny, místa napadená korozí,
»» se průměr drátu článku řetězu zmenšil o 10 % jmenovité
tloušťky,
»» jeden článek řetězu zůstal trvale roztažený,
»» se jeden článek zvětšil o více než 2 %,
»» se u měřené délky 11 článků řetězu zvětšila vnitřní rozteč o více než 2 %.
36 | Možnosti použití
5.5 Lisování (kombinované zařízení)
Lisování trubek a jiných dutých profilů se provádí zavřením rozpínacích ramen.
U kombinovaných zařízení lze ale lisovat výhradně v oblasti hrotů!
POZOR!
Lisované předměty mohou náhle odskočit.
Nezdržujte se v pracovní oblasti kombinovaných zařízení!
5.6 Nadzvednutí (kombinované zařízení)
Také ke zvedání vozidel nebo jiných pohyblivých břemen lze použít kombinované zařízení.
Přitom je nutné dbát na to, aby bylo břemeno zajištěno proti sklouznutí a aby byly hroty
rozpínacího zařízení umístěny dostatečně daleko pod břemeno, aby se zabránilo sesmeknutí.
Je nutné břemeno, které se má zvednout, stále pozorovat (klopení, odkutálení nebo změna
polohy). Kromě toho je nutné nadzvednuté břemeno ihned vhodným způsobem podložit a
podepřít.
Možnosti použití | 37
5.7 Následný řez (C 100-31)
C 100-31 umožňuje následné řezy také bez zdlouhavých řezů do V. Za tímto účelem se speciální
řezací zařízení přiloží kolmo k řezanému materiálu (najížděno shora) a najede se nožem. Je
nutné dbát na to, aby oddělený kus vypadl vyhazovacím otvorem. Následně nože opět otevřete
a použijte řezací zařízení znovu ve stejném řezu. Tímto způsobem lze dál pracovat svisle směrem
dolů.
5.8 Stlačení (kombinované zařízení s RZM 740)
Aby bylo možné ještě dále zvětšit rozpínací dráhu zařízení SPS 270 a SPS 360 L, je možné na oba
tyto přístroje volitelně umístit mechanický záchranný válec. Ten se pomocí odpruženého čepu
nasadí do střihacích nožů (viz strana 29 „4.6 Výměna hrotů rozpínacího zařízení“). Nože by měly
být lehce pootevřené, aby bylo možné RZM 740 snadněji nasadit!
Pokud se nyní střihací nože kombinovaného zařízení roztáhnou od sebe, otevře se i RZM 740 až
na koncovou délku 740 mm a vyvine přitom sílu až 35 kN.
POZOR!
Během stlačování pomocí RZM 740 se kombinovaný zařízení pohybuje
směrem k vozidlu. Proto se nezdržujte v přímém pracovním prostoru
kombinovaného zařízení!
38 | Přeprava, balení a skladování
6 Přeprava, balení a skladování
6.1 Bezpečnostní pokyny
OPATRNĚ!
Poškození chybnou přepravou!
Při neodborné přepravě mohou vzniknout věcné škody vysoké hodnoty.
Proto:
»» Při vykládání balíků postupujte opatrně a dodržujte symboly na obalu.
»» Obal kompletně otevřete a odstraňte teprve až na skutečném
místě skladování.
6.2 Přepravní inspekce
Dodávka by měla být ihned po obdržení zkontrolována z hlediska úplnosti a případných
přepravních škod, aby bylo možné v případě potřeby rychle zjednat nápravu.
Při škodách, které lze rozeznat zvenku, postupujte následovně:
• Dodávku nepřebírejte nebo ji přeberte s výhradou.
• Rozsah škody poznačte na přepravních podkladech nebo na dodacím listu přepravce.
• Zahajte reklamaci.
UPOZORNĚNÍ!
Každý nedostatek reklamujte, jakmile ho objevíte.
Nároky na náhradu škody lze uplatnit v našem zákaznickém servisu (viz
kapitola 1.6).
Přeprava, balení a skladování | 39
6.3 Symboly na obalu
Pozor křehké!
Zacházejte s balíkem opatrně, neklopte, neházejte jej, nebouchejte do něj
nebo nestahujte.
Nahoru!
Balík je nutné zásadně přepravovat a skladovat tak, aby šipky směřovaly
nahoru. Nekutálejte nebo nestavte na hranu.
6.4 Likvidace obalu
Všechny obalové materiály a demontované díly (přepravní ochrana) je nutné
řádně zlikvidovat podle lokálních předpisů.
6.5 Skladování
Zařízení by se měla pokud možno skladovat v suchu a v bezprašném prostředí.
Je nutné se vyhnout přímému UV záření na hadicová vedení.
OPATRNĚ!
Aby se zabránilo věcným škodám na zařízení během cesty k zásahu atd.,
je nutné, aby byla zařízení dobře uchycena v držácích, které jsou k tomu
určené.
40 | Instalace a první uvedení do provozu
7 Instalace a první uvedení do provozu
7.1 Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí zranění z důvodu neodborné obsluhy!
Neodborná obsluha může vést k těžkému poškození zdraví nebo ztrátám na
životech a věcným škodám.
Proto je nezbytné:
»» Provádět všechny pracovní kroky podle údajů tohoto provozního návodu.
»» P
řed začátkem prací zajistěte, aby byly nainstalovány všechny kryty a
ochranná zařízení byla nainstalována a řádně fungovala.
Osobní ochranné prostředky
U všech prací noste ochranné prostředky uvedené v kapitole 2.4!
UPOZORNĚNÍ!
Na další ochranné prostředky, které je nutné nosit při určitých pracích se
zařízeními, resp. na zařízeních, bude upozorněno zvlášť.
Instalace a první uvedení do provozu | 41
7.2 Kontrola
Zkontrolujte řezací zařízení, zda není poškozené. Není-li zařízení v bezvadném stavu, nesmí se
používat!
V tomto případě informujte ihned svého dodavatele.
• Kontrola nožů (poškození)
• Kontrola držadla zařízení včetně tlačítka (funkce)
• Kontrola spojek (poškození, znečištění)
• Kontrola držadla (bezpečné upevnění)
• Kontrola ochranného krytu (poškození)
• Kontrola hadicových vedení (poškození)
7.3 Instalace
Obě spínací páky hydraulického agregátu nastavte do nulové polohy (obr. 1), stáhněte na
polovinách spojky protiprachové kryty a vytvořte spojení hydraulických hadic s řezacím
zařízením, jak je popsáno v kapitole 4.4.
Následně opět sepněte ochranné kryty, aby se zabránilo znečištění.
Při použití spojky SINGLE lze provést spojení i v beztlakém oběhu (nulové postavení na agregátu
není třeba).
Při použití hydraulického agregátu je nutné dodržovat návod k obsluze zařízení!
Obr. 1
42 | Instalace a uvedení do provozu
7.4 Odstavení (konec prací)
Po ukončení prací je nutné nastavit hroty nožů nad sebe, aby se zabránilo vzniku nebezpečí.
Nůž řezacího zařízení se v žádném případě nesmí úplně zavřít, protože by došlo ke vzniku napětí
v zařízení.
UPOZORNĚNÍ!
U kombinovaného zařízení přibližte rozpínací ramena na několik milimetrů,
aby se hydraulicky odlehčilo.
Následně lze zařízení odpojit, pokud se spínací páka agregátu nachází v nulové poloze. Přitom je
nutné dbát na to, aby se do spojek nedostaly nečistoty a je nutné ihned nasadit ochranné kryty.
Údržba | 43
8 Údržba
8.1 Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí zranění z důvodu neodborně provedených
údržbových prací!
Neodborná údržba zařízení může vést k těžkému poškození zdraví nebo
ztrátám na životech věcným škodám.
Proto je nezbytné:
»» Údržbové práce musí provádět pouze odborný personál.
»» D
bejte na pořádek a čistotu na místě montáže! Volné součásti a nástroje
položené na zemi jsou zdrojem nebezpečí.
»» Při všech pracích noste ochranné rukavice!
8.2 Péče a údržba
V zájmu stálé připravenosti k provozu je nutné dodržovat níže uvedená opatření:
• Po každém zatížení, nejméně však jednou ročně, je nutné podrobit zařízení a příslušenství vizuální kontrole.
Přitom je nutné dbát především na hroty rozpínacího zařízení, klouby, nože, hadice a
poloviny spojek.
• Každé tři roky nebo v případě pochybností o bezpečnosti nebo spolehlivosti zařízení je nutné provést dodatečně kontrolu funkce a zkoušku zatížení (podle GUV-G 9102, resp. lokálních směrnic).
• P
o každém zatížení je nutné zkontrolovat mazání pohyblivých částí a čepů a případně nastříkat pohyblivé díly vhodným tukem.
• K
aždé tři roky je nutné vyměnit kompletně hydraulický olej řezacího
a kombinovaného zařízení.
44 | Údržba
POZOR!
Zařízení je nutné před všemi údržbovými pracemi očistit od nečistot, aby se
do systému hydrauliky nemohly dostat žádné nečistoty.
Čištění lze provést běžně dostupným citrusovým čističem.
8.3 Plán údržby
Přesný plán údržby s intervaly kontrol, řádem a výsledky najdete v GUV – G 9102 bod 17
(Hydraulicky ovládané nářadí pro záchranné práce).
UPOZORNĚNÍ!
Při problémech s údržbou zařízení je vám k dispozici náš zákaznický servis
(viz kapitola 1.6).
Poruchy | 45
9 Poruchy
Porucha
Zařízení nepracuje na plný
výkon
Zařízení nepracuje, resp. se pohybuje
proti stanovenému směru
Možná příčina
Ovládací knoflíky nejsou úplně stisknuté Ovládací knoflíky úplně stiskněte
Pří výměně hadic nebo částí spojek
byl zaměněn tlak oleje (P) se zpětným
tokem oleje (T)
Nárůst tlaku v důsledku
Není možné připojit řezací zařízení
Odstranění
zahřívání
Poloviny spojky jsou poškozené nebo
silně znečištěné
Proveďte výměnu, opravu
prostřednictvím odborné dílny
Pomocí konektoru na redukci tlaku, viz
kapitola 4.3, vypusťte trochu oleje ze
zařízení
Únik oleje na držadle řízení
Hadice zpětného toku není správně
Spínací páku na agregátu uveďte do
(otvor mezi hadicemi)
připojená
polohy 0 a správně připojte
Zařízení bez funkce i přes
stisknutí ovládacích knoflíků
Kombinované zařízení vykazuje v zátěži
protichůdný pohyb
Únik oleje na hadicích nebo na spojích
Rozložení povrchu u hadic
Tlaková hadice není připojená
Zpětný ventil je vadný
prostřednictvím odborné dílny
Styk s agresivními chemickými
Proveďte výměnu hadic, opravu
kapalinami
prostřednictvím odborné dílny
Upevnění nože na hlavici není podle
řezání od sebe
předpisů
pod požadovanou hodnotou
prostřednictvím odborné dílny
Oprava odborným servisem
Oprava odborným servisem
Nastavení hlavice změněno
Oprava odborným servisem
Šestihranná matice/centrální
zavřeno) bez zatížení
čep příliš utažen
Trhliny v noži
Poloviny spojky vyměňte, oprava
Nastavení hlavice změněno
Nárůst tlaku přes pohyb (otevřeno –
Vylomení nožů
autorizovaném servisu
Proveďte výměnu hadic, opravu
Nože jsou povolené a rozvírají se při
Šířka otevření kombinovaného zařízení
Nechte zařízení zkontrolovat v
poškození
Netěsnost spojky
hodnotou
polohy 0 a správně připojte
Netěsnost hadic, příp. z důvodu
Únik oleje na polovinách spojky
Rozevření nožů pod požadovanou
Spínací páku na agregátu uveďte do
Oprava odborným servisem
Poškození nožů např. řezání vysoce
Do cca 2 mm lze dodatečně nabrousit,
pevných materiálů
oprava v odborné dílně, jinak výměna
Poškození nožů např. řezání vysoce
Nechte vyměnit nože u autorizovaného
pevných materiálů
servisu
46 | Uvedení mimo provoz / recyklace
10 Uvedení mimo provoz / recyklace
Po uplynutí životnosti je nutné zařízení zlikvidovat. Jednotlivé díly ale lze znovu použít.
Hydraulický olej je nutné kompletně vypustit a zachytit. Respektujte prosím, že je nutné
hydraulický olej zlikvidovat zvlášť!
Pro likvidaci dílů zařízení a obalových materiálů platí lokální podmínky pro likvidaci.
UPOZORNĚNÍ!
O likvidaci zařízení se prosím informujte u svého dodavatele.
ES prohlášení o shodě | 47
11 ES prohlášení o shodě
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle směrnice ES 2006/42/ES
WEBER-HYDRAULIK GMBH
Průmyslová oblast 3 + 4, A-4460 Losenstein, Horní Rakousko,
Tímto prohlašujeme, že „Hydraulické nářadí pro záchranné práce“
ROZPÍNACÍ NÁSTROJ
SPECIÁLNÍ PŘÍSTROJE
NŮŽKY/ VARIO
ZÁCHRANNÝ VÁLEC
MOTOROVÁ ČERPADLA
RUČNÍ ČERPADLO/
PŘÍSLUŠENSTVÍ
SP35, SP35AS, SP35L, SP40EN, SP43XL, SP49, SP50XL,
SP53BS, SP60, SP80
BC250, S25-20, C45-9, SPK250,
S 33-14, S 50-14, S140-26 (LIGHT), S200-49, S210-71,
S220-54, S260-50, S270-71, S310-36, C100-31, RS13049, RS(X)160-50, RS(X)165-65, RS170-105, RSX105-29,
RSX180-80 (PLUS), RSX185-105, RSU200-107 (PLUS),
RS(X)200-107 (PLUS), SPS270 (LIGHT), SPS330EN,
SPS360, SPS360 L, SPS370, SPS400, SPS430 LIGHT
RZ 1 - ... až RZ 3 - ..., RZ 11 - ... až RZ 22 - ...,
RZT2- 600, RZT2- 750, RZT2- 775, RZT2-1000,
RZT2-1170, RZT2-1500,
RZT2-1120-XL, RZ2-1250-XL, RZT2-1270-XL,
RZT2-1500-XL, RZT3-1310-XL, DO140, SBH15-255,
E/V 50 .., E/V 60 .., E/V 70 .., E/V 400 ..., V400- Silent,
V400-ECO, E/V- Matic, B-Compact, E-Compact, V 50Eco, V-Ecocompact (Honda), V- Ecosilent
E/V- TRIPPPLE T, HYDROPAC, AKKUPAC
DPH0705 .., DPH3215 .., DPH4018 ..
a příslušenství ke všem přístrojům, MSE15-255
odpovídají příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům SMĚRNICE
ES O STROJNÍCH ZAŘÍZENÍCH 2006/42/ES.
Pro řádnou realizaci bezpečnostních a zdravotních požadavků uvedených ve směrnici
ES byly přibrány následující normy anebo technické specifikace:
DIN EN 13204
DIN EN ISO 12100-1
DIN EN ISO 12100-2
DIN EN ISO 13857
NFPA 1936
NFS 61.571
Typovou zkoušku podle EN 13204 provedl institut TÜV-Süd.
Zmocněnec pro sestavení technických podkladů:
J. Schmollngruber, WEBER HYDRAULIK GmbH, A-4460 Losenstein, průmyslová oblast 3+4
Losenstein, 08.09.2015
∅ WHL: RV, ST, SQ
WEBER-HYDRAULIK GmbH
p.p. Bernhard Obermayr
(vedoucí obchodní oblasti)
z p. Johann Schmollngruber
(vedoucí konstrukce)
48 | Notes
Notes | 49
50 | Notes
Notes | 51
Edice 2016/B
WEBER-HYDRAULIK GmbH
Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen / Německo
Telefon +49 (0) 7135/71-10270
Telefax +49 (0) 7135/71-10396
[email protected]
Industriegebiet 3 + 4
4460 Losenstein / Rakousko
Telefon +43 (0) 7255/6237-120
Telefax +43 (0) 7255/6237-12461
[email protected]
www.weber-rescue.com

Podobné dokumenty