2 - Obec Měděnec

Komentáře

Transkript

2 - Obec Měděnec
HOLIDAY ON ICE
MAŠKARNÍ PRO DĚTI
Dne 14. února se v sále obecního úřadu konal maškarní ples pro
děti. O veselou zábavu se mimo
jiné postarala i maska klauna.
Program pokračoval ještě i večer
taneční zábavou s gulášem.
Počasí nám však tentokrát nepřálo.
Celodenní sněhová vánice mnoho
lidí odradila a zůstali raději doma.
V. Marková
30. ledna jsme uspořádali velkolepý zájezd s mnoha vzrušeními na krasobruslařskou show
do Sazka arény v Praze.
Zájem byl tak veliký, že jsme museli vypravit dva autobusy, což se
ukázalo jako kámen úrazu. Doma
jsem si pracně připravila „zasedací
pořádek nejen přímo pro hlediště,
ale i pro jednotlivé autobusy, abychom účast všech cestujících před
návratem snadno zkontrolovali
a nikoho v Praze nezapomněli.
Další problémy nastaly přímo při
vstupu do haly. Někteří účastníci zájezdu nedbali mých rad. Při
vstupní kontrole u nich byly nalezeny „nepovolené“ předměty, která si museli odnést zpět do autobusu. Představení se nám všem velice SETKÁNÍ SE SENIORY
líbilo. Zanechalo v nás nezapome- se konalo 14. března v restauraci
Mědník. Po počátečních rozpacích
nutelné zážitky.
se zábava neuvěřitelně rozproudila. OÚ zajistil občerstvení a hudební doprovod v podobě pana Fiřta,
který hrál k tanci a poslechu. Sami
účastníci se pak postarali o příjemkácení máje spojenou s opékáním vuřtů
V. Marková
nou zábavu.
a stezkou odvahy pro děti
oslava Mezinárodního dne dětí s bohatým
programem:
diskotéka
skákací nafukovací hrad
jízda na poníku
nejrůznější soutěže
výstava hasičské, vojenské a zemědělské
techniky
střelba ze vzduchovky na místní střelnici
občerstvení: výtečné klobásky od pana Mareše
KAŽDOROČNÍ OSLAVA
z Výsluní, cukrová vata a jiné mlsoty
„Měděneckého dne žen“ se letos
autobusový zájezd na hrad Konopiště
konala 18. dubna. O hudební dos mezipřistáním na letišti Ruzyně a nově
provod se tentokrát postaral pan
postavenou vyhlídkovou věží.
Jiří Jirásek ze skupiny Sprint ze
V. Marková Žatce.
V. Marková
PŘIPRAVUJEME
sobota 30. května
neděle 31. května
sobota 27. června
BLAHOPŘÁNÍ
Zastupitelstvo obce Měděnec blahopřeje všem, kteří oslavili svá životní jubilea ve znamení:
Kozoroha:
Vodnáře:
Ryb:
22. 12. až 20. 01.
21. 01. až 18. 02.
19. 02. až 20. 03.
MĚSTSKÁ POLICIE
Členové Svazku obcí Vejprtska se
dohodli na společném využívání
vejprtské městské policie. Strážníci převezmou dohled i nad ostatními přilehlými obcemi, které budou
v nepravidelných intervalech navštěvovat. Kontroly se zaměří především na dodržování pořádku a
ochranu majetku. Kontroly řidičů
nejsou vyloučeny.
ÚDRŽBA PARKU
budou instalovány nové, robustní
betonové lavičky, které jsou méně
V rámci pokračování projektu
náchylné k nešetrnému zacházení,
SPONZORSKÝ DAR „Obnova krajinotvorné funkce
a to nejen v parku, ale i po celé
Obec Mědě- parku“ proběhne i v letošním
obci.
nec děkuje roce údržba parku a pomníků, dále
generálnímu
řediteli Severočeských Na základě novelizace Staveb- Všem, kteří jsou ochotni přiložit
dolů,
a.s. ního zákona musí OÚ požádat o ruku k dílu při práci v obci a na
Janu Demjanovičovi za finanční prodloužení platnosti územního přípravách kulturních akcí osobně
podporu ve výši 500 000 Kč.
Valérie Marková
plánu. Z celkové částky 180 tis. děkuji.
Peníze budou použity na vybudo- Kč uhradí obec polovinu z peněz
vání tří nových autobusových če- poskytnutých SD. Na druhou pokáren v obci, na 2. etapu projektu lovinu si podá žádost o dotaci na
„Obnova krajinotvorné funkce Krajský úřad ústeckého kraje.
parku“ a na rekonstrukci rozvodu
ZE ZASTUPITELSTVA
ústředního topení v budově OÚ.
V únoru odstoupil ze své funkPŘÍSPĚVEK OBCI ce zastupitele pan Libor Šindelář.
Společnost ecoenerg, která posta- ZO na svém zasedání 30. března
vila větrné elektrárny, zastoupená zvolilo novou místostarostku, a to
Stanislavem Buchtou již převedla paní Bohumilu Ciferovou. Členem
na obecní účet finanční prostředky kulturní komise se stala Jitka Kříve výši 300 000 Kč. Za příspěvek žová.
děkujeme. Peníze budou použity
PODPORA PODNIKÁNÍ
na úhradu kulturních akcí v letošNOVÉ ČEKÁRNY
ním roce.
Obec Měděnec investuje v letoš- V zájmu podpory turistického
ním roce celkem 120 tis. Kč na ruchu v Měděnci přispěje OÚ fiobnovu tří autobusových čekáren. nanční částkou na úhradu dluhu za
V měsíci dubnu proběhla kontrola Jedna z nich nahradí stávající ne- odebranou elektrickou energii spoúčetnictví obecního úřadu. 07.04. vzhlednou plechovou na konci lečnosti KPS Goethe. Návštěvníky
si Pavla Tišlerová vyslechla ver- obce, druhá bude umístěna naproti Měděnce velice žádané prohlídky
dikt auditora: „Konečný účet je: přes ulici. Třetí pak uprostřed obce. štoly Marie pomocné tak mohou
bez výhrad“, což odpovídá jednič- Stavby budou dřevěné na betono- pokračovat, což jistě uvítají i místní provzovatelé restaurací.
ce ve školní klasifikaci.
vém podkladu s podezdívkou
ÚZEMNÍ PLÁN PODĚKOVÁNÍ
KONTROLA