VAŠE NEMOCNICE, as - Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, as

Komentáře

Transkript

VAŠE NEMOCNICE, as - Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, as
VAŠE NEMOCNICE, a. s.
Informace z Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje
Slovo ředitele
Kolegové, kolegyně, klienti, pacienti a přátelé
Ing. Miroslav Petrík, ředitel nemocnice
Končíme rok 2007 a je mojí přirozenou povinností jako ředitele
nemocnice a předsedy představenstva Vás seznámit s prací Nemocnice
Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
Na výsledcích se podíleli zaměstnanci nemocnice, klienti a pacienti
naší nemocnice. Poděkování patří
všem, především ale klientům – pacientům, kteří dávají najevo kvalitu
nemocnice tím, že si naši společnost
volí mezi jinými, o čemž svědčí vzrůstající počet ošetřených pacientů.
Je mnoho věcí, které se nám podařilo realizovat a můžeme se chlubit i nadregionálními úspěchy (např.
otevřením nově zrekonstruované historické budovy hemodialýzy, špičkově vybaveného pracoviště, zakoupením zcela nových vysoce specializovaných přístrojů – např. celotělového
denzitometru nebo vyšetřovací urologické věže na Endoskopické centrum, vybavením prostorů pro nové spektrum akutní péče – MOJ
- multioborová jednotka intenzivní
péče - atd.).
Nicméně je také hodně cílů, jejichž dosažení je ještě před námi.
Stávající CT přístroj je nezbytné obnovit. Tímto krokem plánujeme pořízení i nové zobrazovací technologie Pacs. Lékaři tak budou mít obratem rentgenové snímky přímo ve
svém počítači. Pacient tedy nebude
muset čekat na vyvolání snímku, vyšetřovací proces se zrychlí a zkvalitní. Zanedbatelná není ani finanční
úspora za materiál, používaný k vyvolání snímků, kdy ušetřené peníze
můžeme investovat do zkvalitnění jiných služeb. Dále intenzivně pracujeme na projektu rekonstrukce a dostavby nemocnice – pověstný GENEREL, jehož realizací se nemocnice
posune ve stavební a technologické
oblasti mezi špičky v rámci moderních zdravotnických zařízení. Neustále musíme posilovat svoji pozici
na trhu poskytovatelů zdravotní péče a čelit negativním vlivům okolí.
V roce 2007 nemocnice investovala z vlastních zdrojů do přístrojů,
oprav movitého a nemovitého majetku celkem 15,8 mil. Kč. To je
o 6,5 mil. více než v roce 2006. Ve
snaze neustále zlepšovat naše služby
a kultivovat prostředí nemocnice se
snažíme zapojovat do grantových
programů různých institucí. S řadou
projektů jsme již uspěli. V rámci dotací a grantů, na základě nemocnicí
předložených projektů, získala nemocnice z různých zdrojů celkem
7 mil. Kč. Proti finančnímu plánu
nemocnice vyplatila na mzdách
o 12,5 mil. Kč více (tuto položku
hlavně ovlivnil zákoník práce). Průměrná mzda v nemocnici za rok
2007 činila 21 752 Kč.
Středočeský kraj přispěl nemocnici na činnosti nehrazené ze zdravotního pojištění částkou 3,5 mil. Kč
a na řešení havarijních stavů částkou 13,48 mil. Kč.
V roce 2006 se v nemocnici narodilo více než 1000 dětí. Meziroční
nárůst porodů nebyl dán jen obecně vyšší porodností, ale především
zájmem o služby naší nemocnice.
Znamená to pro nás ocenění práce
našimi klientkami, které přijíždějí
nejen z Benešovska, ale stále častěji
i z okolních regionů. Hlavní zásluhu
na dobré pověsti naší porodnice má
především její personál, který poskytuje nejen kvalitní a vysoce odborné
služby, ale respektuje i individuální
potřeby klientek a snaží se jim zajistit co nejpříjemnější prostředí a lidský přístup.
V polovině roku se stala patronkou ortopedického oddělení naší
nemocnice mistryně světa ve sjezdovém lyžování Šárka Záhrobská.
Několikrát v průběhu roku nemocnici navštívila prezidentka nadace Kapky naděje, paní Vendula
Svodová. Její návštěvy vždy končily
předáním sponzorského daru.
I tento rok nám Komerční banka
prostřednictvím své nadace předala
finanční dar a příspěvek, tentokrát
ve prospěch rehabilitačního oddělení.
Nemocnice nejen pro děti zaměstnanců uspořádala Den dětí –
den plný her, ale i Mikulášskou besídku, Den otevřených dveří atd.
Nemocnice organizovala v průběhu roku několik odborných seminářů, školení a kurzů, a to nejen pro
naše zaměstnance.
Na sklonku roku vedení nemocnice schválilo podání žádosti o akreditaci nemocnice z pohledu kvality péče a úrovně bezpečí pacienta. Celý
proces trvá cca 2 roky, znamená revizi všech činností a postupů při poskytování zdravotních služeb klientovi a přípravu nových postupů, zajišťujících větší kvalitu a bezpečnost
poskytovaných služeb. Výsledkem je
certifikát kvality a bezpečnosti.
Nemocnice kromě jiného požádala a již v řadě případů získala
akreditaci Ministerstva zdravotnictví
opravňující ke vzdělávání lékařů.
Nemocnice musí prokázat dostatek
kvalitního personálu schopného
školit mladé lékaře, odpovídající
přístrojové vybavení a poskytování
širokého rozsahu služeb včetně dostatečného počtu jednotlivých prováděných výkonů. Akreditace nám
pomáhá zajišťovat si i do budoucna
kvalifikovaný personál, což v době,
kdy na trhu práce je jeho nedostatek, má velký význam.
Povinností vedení nemocnice je
na jedné straně vyžadovat po svých
zaměstnancích maximální pracovní
výkon – hlavně tedy poskytování kvalitních zdravotních služeb a lidský
přístup ke klientům, ale i dodržování firemní kultury a plnění dalších
činností. Na druhé straně jim pro to
musíme zajistit odpovídající pracovní podmínky a motivovat je. Od
vzniku akciové společnosti dochází
dle ekonomických možností společnosti k nárůstu mezd, nabízíme
i další zaměstnanecké výhody.
Pokračování na straně 2
4/2007
Český týden kojení se v listopadu
poprvé slavil i v Benešově
Budoucí maminky...
foto Filip Matějů
Dne 19. září 2007 proběhla v Městském domě dětí a mládeže v Benešově
„Konference o kojení.“ Tuto akci pořádalo Novorozenecké oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,
a.s. nemocnice Středočeského kraje
pod záštitou manželky prezidenta ČR
paní Lívie Klausové. Touto formou se
i naše nemocnice zapojila do „Akce
řetěz“ jako ostatní organizace a jednotlivci v celé České republice, kteří
upozorňují na význam kojení. Jednalo
se o jedinečný projekt, kdy se v sále
a předsálí konferenční místnosti setkali odborníci a laická veřejnost.
Světový týden kojení se slaví na
celém světě již 16. rokem, a to první
týden v srpnu. Česká republika se
těchto oslav zúčastňuje již 11. rokem.
Laktační liga vyhlašuje Český týden ko-
jení vždy v září, letos „Akce řetěz“ připadla na týden od 17. do 23. září 2007.
V úvodu odborné části vystoupila se
svým příspěvkem náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Markéta
Hellerová, která vyzdvihla přístup nemocnice ke kojení, který je potvrzen
nejen titulem Baby Friendly Hospital,
ale i tím, že konference, která byla mimo jiné pro odbornou veřejnost začleněna do systému celoživotního vzdělávání, byla určena jak odborné tak i laické veřejnosti. Ředitel a předseda
představenstva Ing. Miroslav Petrík
přítomné přivítal a omluvil účast paní
Lívie Klausové manželky prezidenta
ČR.
Jak jsme se již zmínili, konference
věnovaná jedinému tématu, a to je kojení, byla členěna na dvě části. V první, odborné části jsme se snažili vyzdvihnout přednosti mateřského mléka, zvláště mleziva, přiblížit fyziologii
laktace a seznámit s rutinním chodem
péče o miminka na našem novorozeneckém oddělení s praktickou ukázkou technickým pomocníků užívaných při kojení. Velmi nás potěšil i zájem gynekologů – lékařů, a když jsme
mezi zdravotními sestřičkami viděli
i jejich dcery či snachy „v očekávání“,
byli jsme velice příjemně překvapeni.
Ve druhé části byly pozvány i nastávající či stávající kojící maminky, kterým byly představeny terénní laktační
poradkyně – matky, předporodní kurzy „těhotenského cvičení“, „živé“ kazuistiky kojících maminek a dětí. To vše
jsme završili módní přehlídkou celoroční těhotenské módy paní Anny
Janderové.
Jak podotkla jedna nastávající maminka, která byla přítomna po celou
dobu konference: ,,Za pár týdnů budu rodit a rozhodovala jsem se mezi
Prahou a Benešovem, po shlédnutí
a osobním kontaktu s personálem
zdejší nemocnice, jsem si vybrala právě benešovskou porodnici. Porodnici
jsem si již prohlédla, ale setkání s personálem nemocnice tady na konferenci, v civilní příjemné atmosféře,
mě jen utvrdilo o správnosti rozhodnutí jít rodit do benešovské nemocnice. Jsem překvapená, co slyším o zdravotnících, že už jejich povolání není
poslání apod., ale to, co se uskutečnilo na konferenci, mně vyrazilo dech.
Zdravotníci jsou milí, ochotní odpovídat na zvídané otázky a je na nich
vidět zápal, snaha pomoci a poradit
druhým a to, že se uskutečnila tato
konference, o tom jenom svědčí,
protože zorganizovat takovouto akci
to nejde z donucení, to musí být od
srdce.“
Děkujeme všem, kteří přišli a kteří
nám drželi palce! Těšíme se na shledanou někdy příště a loučíme se s vámi
poselstvím: ,,Kromě objektivních informací o přednostech kojení a výživy
mateřského mléka, sloužících ke zvýšení motivace matek i okolí podporujících informované rozhodnutí kojit
své dítě, není třeba v těhotenství žádné zvláštní přípravy.“
Světový týden kojení v Nemocnici
Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
Od 1. 8. do 7. 8. 2007 se uskutečnil
světový týden kojení. K tomuto se připojila i naše nemocnice, která již více
než rok užívala titul Baby Friendly
Hospital.
Díky prázdninám a letním měsícům, byl týden věnovaný kojení
v České republice přesunut na září.
V tomto týdnu se uskutečnilo po celé
republice mnoho akcí pod záštitou
Laktační ligy. Jednalo se o tzv. „Akci
řetěz“. Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje se připojila a na 19. září
2007 pořádala konferenci, která byla
určena jak pro odbornou veřejnost,
tak i pro zvídavé nastávající maminky.
Konference se týkala kojení.
Konference byla určena nejen budoucím maminkám, ale například
i sestrám z ambulancí dětských lékařů, obvodních gynekologů apod.
Součástí byla i výstava firem zabývajících se podporou kojení. V přípravě
byla i módní přehlídka oděvů pro nastávající maminky.
Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a.s., nemocnice
Středočeského kraje slavila
U příležitosti druhého výroční vzniku akciové společnosti Nemocnice
Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, se
uskutečnil koncert Wabiho Daňka.
Koncert se konal 28. 6. 2007 v prostorách hotelu Pošta. Zaměstnanci
a přátelé nemocnice měli koncert díky sponzorům zdarma.
V úvodu koncertu vystoupil ředitel
a předseda představenstva Ing. Miroslav Petrík, který poděkoval zaměstnancům za odvedenou práci.
Společně s Wabi Daňkem vystoupil
i Miloslav Dvořáček.
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. děkuje sponzorům, kteří se
podíleli na příjemném večeru.
Wabi Daněk (vpravo) a Miloslav Dvořáček.
foto Filip Matějů
2
VAŠE NEMOCNICE, a. s.
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
ARO odd.:
Primář
MUDr. Stanislav
Maršík
Vrchní sestra
Karin
Kápičková
ČLENĚNÍ ODDĚLENÍ:
■
■
■
Resuscitační stanice
Anesteziologická stanice
Ambulance pro léčbu bolesti
PERSONÁL:
■
■
■
■
■
Lékaři 9
Atestace II. stupně nebo
nástavbová 5
Atestace I. stupně 2
Bez atestace 2
Střední zdravotnický
personál 25
Že existuje v nemocnici ARO, to
většina nezdravotnické veřejnosti ví,
ale přesnější znalosti o činnosti na
tomto oddělení má málokdo. Někteří
lidé vědí pouze, že jde o narkózu při
operaci a že na ARO se léčí lidé s kritickým onemocněním. Dovolím si tedy trochu více vysvětlit obsah pojmu
ARO a konkrétně uvést některé novější metody a postupy na našem oddělení benešovské nemocnice. ARO
je zkratka slov anesteziologicko-resuscitační oddělení.
První slovo, tedy anestezie, znamená znecitlivění. V podstatě anestezii
dělíme na celkovou (lidově narkózu)
a lokální (místní).
Celková anestezie znamená navození bezvědomí. V současné době téměř
vždy kombinujeme inhalační a nitrožilní cestu aplikace léků s anesteziologickým účinkem (anestetik). V posledních letech bylo uvedeno do naší
praxe velké množství moderních anestetik, které jsou výrazně bezpečnější
pro nemocné. Dobře se dávkují a spolehlivěji se dá určit intenzita a délka
účinku. Také vedlejší nepříznivé účinky jsou více potlačeny (např. pooperační zvracení, bolesti svalů, bolesti
v krku apod.). Zlepšila se výrazně též
anesteziologická technika. Na našich
operačních sálech máme nové anesteziologické přístroje pro tvorbu inhalační směsi. Přístroje jsou opatřené vyspělými plicními ventilátory a moder-
Lůžková část ARO.
foto Filip Matějů
ními monitory. Monitorujeme např.
EKG křivku, krevní tlak měřený přímo
v tepně, kyslíkovou saturaci v periferním řečišti, vydechovanou hladinu
oxidu uhličitého, analýzu vdechované
a vydechované směsi apod.
Místní anestezií znecitlivujeme míšní kořeny, nervové svazky i jednotlivé
nervy. Pro správnou aplikaci užíváme
detekční přístroj (neurostimulátor)
a aplikujeme moderní a bezpečnější
lokální anestetika. Samozřejmě uvedené způsoby anestezie mají svoje indikace a kontraindikace.
V některých případech nevolíme
anestezii (znecitlivění) ale analgezii
(bezbolestnost). Např. při porodech
stále častěji užíváme tzv. epidurální
analgezii malým množstvím léku,
aplikovaným nad tvrdou plenu v oblasti bederní páteře a ulehčujeme porod, aniž bychom jakkoliv ovlivnili narozené děťátko. Pro některé nepří-
jemné a bolestivé vyšetřovací metody
užíváme analgosedaci. Jde o aplikací
silného analgetika a sedativa do žíly
a vyvolání lepší tolerance pro zákrok
(např. koloskopie – vyšetření tlustého
střeva).
Pacienti před plánovanou operací
projdou anesteziologickou ambulancí. Po zjištění anamnestických údajů
a po fyzikálním vyšetření je zde seznámíme s anesteziologickými postupy
a často spolu s námi rozhodnou
o konkrétním způsobu anastezie.
Resuscitace znamená kříšení. V některých zemích se užívá slovo reanimace (oživení).
Na ARO nemocnice Rudolfa a Stefanie a.s. máme resuscitační stanici
s pěti lůžky. Toto oddělení funguje
dnes již ve stísněných prostorách, ale
je naplánováno vybudování zcela nového resuscitačního oddělení. Vybavení personální a technické je ale na
vysoké úrovni. Máme nyní zcela nová
resuscitační lůžka s možností mnoha
změn polohy pacienta s aktivním antidekubitálním systémem (proti proleženinám). Na resuscitační lůžka přijímáme pacienty v akutních stavech při
různých onemocněních s ohrožením
či selháním životních funkcí. Jedná se
o dýchání, oběh a vědomí (funkce
centrální nervové soustavy).
Někteří autoři přiřazují ještě čtvrtou vitální funkci, a to vnitřní prostředí (jedná se především o množství
a složení tělesných tekutin). Jako příklady přijímacích diagnóz mohu
uvést srdeční zástavy, plicní embolie,
šoky, selhání dýchání z různých příčin, cévní mozkové příhody, těžké
úrazy, těžké otravy, těžké infekce,
komplikované pooperační stavy, akutní stavy v porodnictví a gynekologii,
ORL apod. Vitální funkce podporujeme či nahrazujeme moderními dýchacími přístroji, aplikujeme látky
pro podporu srdce a oběhu, léčíme
otok mozku a nitrolební hypertenzi,
požíváme umělou ledvinu, aplikujeme vzácná antibiotika, provádíme nitrožilní výživu apod. Vše musíme důkladně monitorovat pomocí monitorů umístěných u lůžka a tzv. centrální
jednotky. Vyjmenovat a popsat všechny moderní diagnostické a léčebné
metody, používané v resuscitaci by bylo záležitostí pro silnou učebnici.
Součástí ARO je také ambulance
pro léčbu chronické bolesti, kterou
vede MUDr. J. Hanáček. O této problematice pojednává další článek.
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že
sestry a lékaři pracující na ARO naší
nemocnice jsou odborně a lidsky na
vysoké úrovni. Z výše uvedeného textu vyplývá nutnost zvládnutí jak teorie
tak i praxe celé akutní mediciny zasahující do všech klinických oborů.
Nesmíme zapomenout též na vysokou
psychickou a emoční náročnost našeho oboru.
MUDr. Stanislav Maršík
Ambulance pro léčbu bolesti při ARO Benešov
CO NABÍZÍME:
Ambulance je určená pro pacienty
s dosud neřešeným či neřešitelným
bolestivým stavem jakéhokoli původu.
Zabýváme se především bolestí chronickou, tedy trvající i přes léčbu déle
nežli 3–6 měsíců. Jde o bolesti, které
ovládají život pacienta a způsobují
mu poruchy spánku, nechutenství,
deprese.
Jedná se zejména o dlouhodobé
bolesti zad, kloubů, dolních končetin
a pánve, bolesti oblasti hlavy, obličeje,
dutiny ústní a trojklanného nervu,
migrény, bolesti jizev po operaci,
fantomové bolesti po amputaci končetin, chronické pooperační bolesti,
komplexní regionální bolestivý syndrom, dále například bolesti po výsevu pásového oparu a bolesti při neurologických onemocněních a neuropatické. V neposlední řadě řešíme
veškeré bolesti onkologicky nemocných pacientů.
Na vyžádání poskytujeme: konsiliární činnost + telefonické konzultace
stran problematiky bolesti u pacientů
hospitalizovaných v našem zdravotním zařízení + pain management
v celém rozsahu.
METODY LÉČBY
NA NAŠÍ AMBULANCI
PRO LÉČBU BOLESTI:
1) Základem je medikamentosní léčba, kdy pacientovi postupně a „na tělo“ dle jeho potřeb naplánujeme
kombinaci léků. Léčba je „podle hodin“ tedy pravidelné užívání a nikoli
pouze požití léku, dostaví-li se bolest.
Na naší ambulanci je možné a běžné podávání analgetických infuzí, a to
i v sérii.
2) Dalším možným způsobem léčby
jsou invazivní techniky. Jedná se o obstřiky periferních nervů a kloubů,
opichy spoušťových bodů, blokády periferních nervových svazků, blokády
nervových ganglií, epidurální kaudální jednorázové bloky podávané v sériích a epidurální analgezii jednorázově či kontinuální. To vše v kombinaci
s medikamentosní léčbou.
3) Akupunktura a akupresura, baňkování (certifikováno kurzy pořádanými
ILF Praha)
Tyto metody nejsou nosnou součástí léčby, v mnohých případech však
přinášejí velmi pozitivní účinky.
Důležitá je naše spolupráce s rehabilitačním oddělením a dalšími odděleními ošetřujícími „bolavé“ pacienty
– neurologie, ortopedie, interní oddělení, oddělení chirurgie, onkolo-
MUDr. Hanáček při konzultaci s pacientkou.
gická ambulance, urologická ambulance, cévní ambulance…
Vždy se snažíme o individuální přístup k pacientovi, pečlivý a podrobný
rozbor jeho bolestivého stavu a přidružených obtíží, snahu a ochotu jej
vyslechnout a pomoci.
Pacienta provázíme po celou dobu
jeho nemoci.
Vyšetření v ambulanci pro léčbu
bolesti je možné pouze po předchozím telefonickém nebo osobním objednání. Výhodou je doporučení od
lékaře specialisty (neurolog, ortoped,
onkolog, chirurg, revmatolog, cévní
apod.) nebo od obvodního lékaře,
který má pacienta v trvalé péči. Je
vhodné k první návštěvě ambulance
pro léčbu bolesti s sebou přinést výsledky předchozích vyšetření, zprávy
z hospitalizací, popisy RTG, CT apod.
MUDr. Josef Hanáček
foto Filip Matějů
Vedoucí lékař:
MUDr. Josef Hanáček
(Specializovaná způsobilost v oboru
paliativní medicína a léčba bolesti)
MUDr. Martina Koretzová
Zdravotní sestra:
Vlasta Pohunková
Kontakt:
email: [email protected]
Telefon/ objednání/ konzultace: 317756203 (úterý + středa 8:30–15:00 hod)
tel. kontakt v další dny:
317756377, 376 (pracovníci ARO Benešov)
KDE NÁS NAJDETE:
v přízemí chirurgického pavilonu CH
Ambulance pro léčbu bolesti při ARO Benešov zahájila svůj provoz v roce 2003.
Slovo ředitele
Dokončení ze strany 1
Je nutné pokračovat v obměně zastaralé přístrojové techniky (např.
rtg. přístroj CT) i pořizování nových
přístrojů, abychom mohli rozšiřovat
spektrum nabízených služeb a poskytovat zdravotní péči v souladu
s novými trendy.
Zmínil-li jsem neustálý boj proti
negativním vlivům působícím z okolí, měl jsem na mysli např. Zákoník
práce platný od 1. 1. 2007. Při jeho
striktním naplnění bychom potřebovali, stejně jako jiná zařízení,
mnohem více lékařů. Pro stávající
by to znamenalo významný pokles
platu současně s poklesem „odsloužených“ hodin. Větší počet lékařů by
znamenal větší mzdové náklady. To
ale není možné, protože s touto skutečností nepočítal ani státní rozpočet, ani rozpočet zdravotních pojišťoven a sama nemocnice nemá mož-
nosti navýšit si skokově příjmy např.
z jiných činností nebo si legálně vydělat prostřednictvím smluv ze zdravotních pojišťoven. Alespoň prozatím se nám podařilo i tento problém vyřešit a domnívám se, že ke
spokojenosti jak vedení, tak zaměstnanců, bohužel na úkor finančního
plánu, čehož výsledkem je i deficit
nemocnice.
Základem kvality každé nemocnice je personál, který v ní pracuje, nikoli budovy a přístroje. Zajištění
a stabilizace kvalitního zdravotnického personálu je pro nás prvořadým úkolem.
Závěrem mi dovolte poděkovat a popřát klidné Vánoce a všechno nejlepší
v roce 2008 zaměstnancům nemocnice,
jejich rodinám a všem, kteří nám věří
a pomáhají v naší práci.
Ing. Miroslav Petrík
ředitel nemocnice
předseda představenstva, a. s.
3
VAŠE NEMOCNICE, a. s.
Neurologické oddělení
Pracovna sester na odělení.
Neurologické oddělení Nemocnice
Rudolfa Stefanie funguje v této nemocnici již přes 50 let. Zprvu sídlilo
v místě nynějšího oddělení ARO, pak
na několik let bylo součástí nemocnice ve Vlašimi a v Benešově byla jen
neurologická ambulance. V budově
interního pavilonu je umístěno od roku 1989 až doposud.
foto Filip Matějů
Zajišťuje komplexní diagnostiku
a následnou léčebnou péči v celém
rozsahu neurologie, a to jak pro hospitalizované, tak ambulantní pacienty. Oddělení má kromě standardních
lůžek i čtyři lůžka akutní péče, na která jsou ukládáni pacienti převážně
s diagnosou cévní mozkové příhody
a potřebou urgentní péče. Od začát-
ku roku jsou na akutní péči v provozu
nové monitory, umožňují odpovídající monitorací zdravotního stavu našich pacientů. Jsou tak dalším krokem
na cestě k iktové jednotce tak, jak
předpokládá národní cerebrovaskulární program České neurologické
společnosti JEP.
Pacienti indikovaní k intravenosní
trombolyse jsou pak léčení ve spolupráci s JIP interního oddělení. Součástí neurologického oddělení je
i elektroencefalografická laboratoř
k diagnostice epilepsií a záchvatovitých stavů. K diagnostice nervosvalových onemocnění využíváme elektromyografickou laboratoř s přístrojem,
který též umožňuje vyšetření zrakových, sluchových i somatosensorických evokovaných potenciálů. Nedílnou součástí je i ambulance zabývající
se diagnostikou zúžení či průchodnosti krčních přívodných mozkových
cév pomocí duplexního sonografu
a úzkou spoluprací s cévním chirurgem zdejšího chirurgického oddělení.
Kromě těchto onemocnění se zabýváme též diagnostikou vertebrogenních algických syndromů, extrapyramidovými onemocnění, diagnostikou
a léčbou roztroušené sklerosy mozkomíšní i nervosvalových onemocnění.
Dětským pacientům s neurologickými
onemocněními se pak věnuje specializovaná dětská neurologická ambulance.
V případě potřeby chirurgického
řešení úzce spolupracujeme se špičkovými odděleními nem. Na Homolce – oddělením neurochirurgie a oddělením stereotaktické a radiační chirurgie, která jsou schopna poskytnout
naším klientům další superspeacilizovanou diagnostickou a terapeutickou
péči vč. tzv. Leksellova Gamma nože.
V posledním roce prošlo oddělení
částečnou rekonstrukcí, při které byly
vybudovány dva nadstandardní pokoje, poskytující zvýšený komfort našim
klientům. Na každém pokoji je samostatné lůžko, televize, lednice, šatní
skříň, bezbariérová sociální zařízení
včetně sprchy. Byl zřízen také denní
stacionář s aplikační místností umožňující ambulantní léčbu pacientů
s vertebrogenními algickými syndromy ale i roztroušenou sklerosou
mozkomíšní či neuroborelliosou, kteří dříve museli být s obdobnými diagnosami hospitalizováni. Zvyšuje se
tak další komfort pro naše pacienty
a klienty.
Prim. MUDr. Zdeněk Waller
Elektromyografie je součástí neurologie
Neurologické odd.:
Primář
MUDr. Zdeněk
Waller
Vrchní sestra
Pavlína
Vindušková
ČLENĚNÍ ODDĚLENÍ:
■
■
■
■
■
■
PERSONÁL:
■
■
■
Nedílnou součástí neurologického
oddělení je ambulance elektromyografie (EMG) a evokované potenciály
(EP), které společně s EEG patří mezi
elektrofyziologické metody, které využívají elektrické dráždivosti svalových
a nervových vláken.
Vyšetření je minimálně invazivní,
užívá se elektrické stimulace nervů,
ke snímání odpovědi se používají povrchové elektrody, dále při snímání
spontánní elektrické aktivity při vyšetření svalu jehlové elektrody.
Elektromyografie je vyšetřením doplňkovým, může verifikovat nebo vyloučit podezření na konkrétní onemocnění. Pro EMG není dán jednotný
vyšetřovací postup, každá skupina onemocnění má svůj algoritmus, také časovou náročnost. Vyšetření může trvat
od 20 min. (např. při sy karpálního tunelu), až 1,5 hod. při nutnosti vyšetření všech končetin, vyšetření více svalů
jehlovou elektrodou (např. ALS). EMG
je pouze určitou metodikou, shromaždování dat, jejich interpretace, proto
východiskem je klinické vyšetření, při
kterém bychom si měli položit konkrétní otázku, co vlastně chceme pomocí EMG zjistit, jaké konkrétní onemocnění chceme verifikovat.
Jen v ojedinělých případech, u onemocnění, kdy je potřeba zahájit specifickou léčbu co nejdříve např. u akutní zánětlivé polyradikuloneuritidy, je
vyšetřením akutním.
Elektromyografie se uplatní v diagnostice širokého spektra nervosvalových onemocnění, a to vyšetření lézí
periferních nervů, úžinových syndro-
mů, nejčastější diagnosou je sy karpálního tunelu, útlakové, poúrazové léze
periferních nervů. Dále slouží k vyšetření poruch nervosvalového přenosu,
např. onem. myastenia gravis, kořenových syndromů, polyneuropatií (ať už
akutních či chronických), kdy nejčastější indikací je diabet. polyneuropatie.
Problematické může být při pouze
senzitivních příznacích, kdy může být
EMG nález zcela v normě. Další – vyšetření specifických svalových onem,
vrozených či získaných myopatií, myositidy, sval. dystrofií. Nezastupitelné
je vyšetření při podezření na onemocnění motoneuronů předních rohů
míšních) onem. typu amyotrofické laterální sklerozy (ALS), při vyš. vrozených polyneuropatií (Charcot-MarieTooth).
Evokované potenciály
Vyšetření evokovaných potenciálů
je vyšetření neinvazivní. Jedná se
snímání odpovědi z mozkové kůry,
mozk. kmene, periferních nervů či
míchy, po předchozí převážně senzorické stimulaci. Vyšetření testuje vedení, funkčnost zrakové dráhy (VEP),
sluchové dráhy (BAEP), dále senzitivních (SEP) a motorických drah
(MEP), napomáhá k zpřesnění, objektivizaci klinického vyšetření, může
zachytit již subklinické léze. Snímání
je prováděno povrchovými elektrodami, umístěnými dle charakteru vyš. na
končetinách, nebo na kalvě. Na našem pracovišti zatím provádíme VEP
a BAEP. Využití je u VEP zvláště při
podezření na retrobulbární neuritis
při roztroušené skleroze, při vyšetření
Lůžkové oddělení
Akutní péče
Ambulance dětské neurologie
Ambulance EEG
Ambulance EMG
Ambulance Sonografie krčních
tepen
■
■
Lékaři lůžkového oddělení 7
Atestace II. stupně nebo
nástavbová 2
Atestace I. stupně 1
Bez atestace 4
Střední zdravotnický personál 15
- z toho s atestací 3
sluch. dráhy může napomoci při afekcích v obl. mostomozečkového koutu,
vyšetření senzitivních a motorických
EP se používá při diagnostice kořenových sy, cervikální myelopatie, k dif.
periferní a centrální léze.
Provádíme vyšetření dospělých
i dětských pacientů.
Naši ambulanci EMG + evokované
potenciály najdete v suterénu interního pavilonu, vedle diabetologické poradny, vyšetřující lékařky jsou MUDr.
Milada Urbančíková a MUDr. Kateřina Matějová.
MUDr. Milada Urbančíková
Cévní mozková příhoda – pokroky v léčebných možnostech
Cévní mozková příhoda (dále
CMP), lidově nazývaná mozková mrtvice, je akutní onemocnění, které
je způsobeno buď krvácením do
mozku (hemoragická CMP) anebo
uzávěrem některé z mozkových tepen
a následnou nedokrevností mozku
(ischemická). Jde o závažné onemocnění s vysokou mortalitou, které se
řadí na 2.–3. místo mezi příčinami
úmrtí vůbec. Dnes navíc postihuje
čím dál častěji i mladé jedince. To je
způsobeno především nezdravým životním stylem (kouření, nedostatek
pohybu, tučná strava) a u žen s poruchou krevní srážlivosti může jít o negativní vliv hormonální antikoncepce. Nejčastějším rizikovým faktorem
pro oba typy CMP je vysoký krevní
tlak, ateroskleróza; u ischemické
CMP zvýšená krevní srážlivost, u hemoragické také vrozená onemocnění
cévní stěny, jako je cévní výduť či cévní malformace.
V léčbě zejména ischemických
CMP v posledních deseti letech došlo
k výraznému pokroku neboť se významně změnily léčebné možnosti,
a to především s příchodem intravenózní a intraarteriální trombolýzy.
Trombolýza je podání léku na rozpuštění sraženiny, a to do žíly (intravenózní) nebo katetrizačně přímo do
trombu (intraarteriální). U pacientů,
kterým byla provedena trombolýza, je
o 30 % větší pravděpodobnost, že po
třech měsících nebudou mít žádné
nebo jen minimální postižení.
Trombolytická léčba je ale bohužel
vhodná pouze pro 3–5 % pacientů,
neboť má řadu úskalí a kontraindikací.
Jednou z podmínek pro podání
trombolýzy je to, aby se pacient dostal
včas na pracoviště, kde lze ihned provést správnou diagnostiku, která je
u CMP velmi složitá, a kde trombolýzu provádí. Takovým pracovištěm je
v současné době i naše oddělení.
Dále je důležité, zda do postižené
oblasti proniká bočními (kolaterálními) cestami alespoň částečně krev,
která zabrání tomu, aby tkáň definitivně odumřela. Pokud je tato oblast
zcela odříznutá od krevního zásobení, není možné postiženou tkáň zachránit ani při dodržení potřebného
časového okna, neboť mozkové buňky nemohou bez kyslíku přežít.
Další problém trombolytické léčby
spočívá v její ceně, průměrné náklady
na léčbu jednoho pacienta přesahují
50 tisíc korun za jednu intravenózní
trombolýzu. Pojišťovny sice léčbu hradí, ale ve stejné výši jako daleko levnější konzervativní léčbu, takže větší
množství trombolýz může vážně narušit hospodaření celé nemocnice.
Chceme-li se vyhnout riziku CMP,
měli bychom co nejvíce dodržovat
zdravý životní styl – tzn. nekouřit,
mít dostatek pohybu, vyhýbat se tučným jídlům, dodržovat pitný režim.
Jednou z hlavních příčin ischemické
CMP je ateroskleróza; rizikové faktory
pro urychlení aterosklerotických
změn představují především cukrovka
a kouření, nezdravý způsob života,
hypercholesterolémie (zvýšená koncentrace cholesterolu v krvi).
Lidé, jejichž rodič (nebo dokonce
oba rodiče) zemřel v časném věku na
CMP, infarkt myokardu nebo jinou
cévně podmíněnou chorobu, by měli
preventivně navštívit praktického lékaře a požádat o vyšetření se záměrem zjistit svou míru rizika. Praktický
lékař by měl jedince s touto pozitivní
rodinnou anamnézou doporučit do
hematologické poradny, případně
současně do lipidové poradny, kde se
dělá screening na trombofilní nebo
aterogenní mutace nebo abnormality.
V případě pozitivního nálezu by měl
být pacient sledován hematologem,
event. léčen.
Prim. MUDr. Zdeněk Waller
Neurologické oddělení má nové
nadstandardní pokoje
V rámci zkvalitnění služeb pacientům s neurologickým onemocněním
otevřela nemocnice dva jednolůžkové
nadstandardní pokoje na neurologickém oddělení.
Nadstandardní pokoje jsou hotelového typu tzn. součástí pokoje je TV,
lednice i sociální zařízení.
Lůžko na nadstandardním pokoji
je možné rezervovat při objednání
k hospitalizaci a vzhledem k oboru
neurologie je doporučováno pacientům s vertebrogenními obtížemi, k diagnostice rozstroušené sklerózy nebo
ke krátkodobé hospitalizaci např.
lumbální punkci.
Možnost využít tyto nadstandardní
pokoje mají pacienti od 16. 8. 2007.
Mgr. Vendula Pírková
Náměstkyně ředitele
pro ošetřovatelskou péči / tisková mluvčí
Akutní péče.
foto Filip Matějů
4
VAŠE NEMOCNICE, a. s.
Slova kritiků se nenaplnila,
nemocnici se daří
Vážení čtenáři,
benešovské nemocnici se zásluhou
lékařů, sester a v neposlední řadě také díky odpovědnému managementu
daří. Slova kritiků, kteří napadali přechod na akciovou společnost, se nepotvrdila. Nemocnice dál poskytuje
zdravotní služby a v mnoha ohledech
dokonce na vyšší úrovni, s novým vybavením a také přívětivějším přístupem. Dokazuje to rostoucí zájem pacientů, kteří do benešovské nemocnice váží cestu stále z větší dálky. Těší
nás samozřejmě zájem obyvatel Prahy,
kteří si mohou vybírat z široké nabídky špičkových pracovišť. Významným
krokem letošního roku bylo otevření
nového hemodialyzačního centra.
Nejenže se dnes vážně nemocným pacientům dostává lepší péče s modernějšími přístroji, ale díky soukromému investorovi se navíc podařilo
opravit památkově chráněnou budovu, do níž by nemocnice ani kraj
samotný nemohly tolik prostředků
vložit.
Věřím, že se i v příštím roce podaří
investovat jak do nového vybavení,
tak i do nezbytných drobných úprav.
Tím nejcennějším však zůstávají lidé,
kteří v nemocnici pracují a starají se
o pacienty i nemocnici. Právě jim
bych rád před koncem roku poděkoval za jejich úsilí a popřál jim všechno
dobré do příštího roku. Pacientům
pak přeji, aby se jim v benešovské nemocnici dostalo vždy přívětivé a kvalitní péče.
Ing. Petr Bendl,
hejtman Středočeského kraje
Hejtman Ing. Petr Bendl.
Partneři nemocnice
foto archiv
5
VAŠE NEMOCNICE, a. s.
Nový zákoník práce a jeho dopady do financování
zdravotnictví ve Středočeském kraji v roce 2008
Zákoník práce, který nabyl účinnosti 1. 1. 2007 nebyl během letošního roku novelizován tak, aby vyřešil
problém velkého počtu přesčasových
hodin zdravotnického personálu, který narůstá s povinným zajištěním tzv.
ústavní pohotovostní služby (ÚPS).
Všechny nemocnice proto musely
při vyjednávání o kolektivních smlouvách na rok 2007 s ohledem na tuto
skutečnost zvýšit příjmy lékařů. Pokud
by se tak nestalo, hrozilo by, že při
striktním dodržování příslušných ustanovení zákoníku práce, by nebyla žádná nemocnice schopna zajistit ÚPS
v plném rozsahu. Bránily by tomu jednak samotné provozní důvody (zajištění dostatku lékařů) a rovněž povinnosti plynoucí ze smluvních vztahů se
zdravotními pojišťovnami (personální
zajištění podle příslušné vyhlášky).
Tento závažný problém si proto
v roce 2008 vyžádá značné finanční
prostředky. Pokud přihlédneme k neustálému zvyšování průměrných platů
v České republice, je pro jakoukoliv
nemocnici velmi složité najít zdroje
na financování osobních nákladů.
Meziroční nárůst příjmů od zdravotních pojišťoven je maximálně zvyšován o zhruba čtyři procenta a to v případě, že zdravotní pojišťovna neprovede nemocnici žádné srážky za
špatně vykázanou péči. Z tohoto meziročního nárůstu tržeb musí nemocnice nejen pokrýt veškeré zvyšování
cen (zvlášť energií), ale především
nárůst osobních mzdových nákladů
a zvýšení DPH, které nastane začátkem roku 2008. Se zvýšením průměrné mzdy se samozřejmě zvyšuje i celkový osobní náklad s ohledem na procentuální sazbu odvodů a daní.
Situaci navíc zhoršuje akutní nedostatek kvalifikovaných pracovníků.
S rostoucí životní úrovní v zemích východního bloku se snižuje zájem tamějšího zdravotníků pracovat v České
republice, i ti většinou míří rovnou
do zemí západní Evropy.
V letošním roce navíc nemocnice
citelně zasáhla změna ve vzdělávacím
systému středního zdravotnického personálu. Podle ní absolventi středních
škol mohou pokračovat dál ve studiu
na vyšších odborných školách nebo
v bakalářském studiu na školách vysokých. Důvod je prostý – vyšší získaná
kvalifikace zaručuje vyšší příjem. Letos
poprvé proto nastoupilo výrazně méně
absolventek oproti letům předcházejícím. S výrazným nedostatkem sester se
nemocnice budou potýkat nejméně
další tři roky. Pro nemocnice to znamená jediné, pokud nemají dostatek kvalifikovaných pracovních sil, musí objem práce zastat stávající personál. Za
přesčasové hodiny je nutné vyplatit vyšší mzdy. Zcela logicky se tento fakt promítne do zvýšení osobních nákladů na
mzdy. Z hlediska navyšování platů je
dobré myslet na nezbytný nižší zdravotní a technický personál, i tady hrozí, že
bude kvůli nízkým platům odcházet do
jiných oborů.
Než budou ukončeny zdravotnické
reformy, budou nemocnice potřebovat
dostatek finančních prostředků, aby
pokryly zvýšení osobních nákladů.
Oblastní nemocnice si v žádném případě nemohou dovolit početně snižovat
personál, a to z několika vážných důvodu. Kromě své základní povinnosti musí být nemocnice připravena zabezpečit péči o pacienty, kterým by nebyla
z jakéhokoliv důvodu poskytnuta dostatečná péče ve stávajících zdravotnických zařízeních procházejících procesem transformace a změnou majitele.
Je nutné vážně vnímat i skutečnost,
že zdravotní pojišťovny se snaží o stabilizaci kvality a redukci (transformaci) sítě poskytovatelů péče, ale nemají
prozatím připraven systém, který by
účinně a především včas přesunul finanční prostředky ve prospěch těch
poskytovatelů, kteří budou přebírat
jejich povinnosti. Snížení čerpání
zdravotní péče je záležitostí dlouhodobou. Dokud nebude fungovat hlavní reforma úhrady a to DRG způsobem, bude třeba ztrátové činnosti nemocnic podpořit konkrétní formou
finanční pomoci včetně sponzoringu.
Z výše zmíněného je zřejmé a zároveň varovné, že jakékoliv snížení finančních prostředků, které plynou
do zdravotnictví ve Středočeském
kraji, by mohlo mít velmi negativní
důsledky. Ty by se projevily citelným
odlivem kvalifikovaných pracovníků,
které nebude možné v budoucnu
rychle nahradit. Zdravotničtí pracovníci mají ze zákona povinnost tzv. celoživotního vzdělávání a takové přerušení jejich praxe v oboru je prakticky
pro jejich další profesní uplatnění likvidační.
Navzdory skutečnosti, že primární
povinností zdravotních pojišťoven je
zajištění kvalitní a dostupné zdravotní
péče pro své klienty, je za stávající situace víc než nutné, aby Středočeský
kraj do doby dokončení zdravotnických reforem „svým“ nemocnicím pomáhal i nadále. A to s vědomím, že tato zařízení zajišťují a garantují základ
zdravotní péče pro jeho obyvatele.
MUDr. Roman Mrva
Reforma zdravotnictví
Info k reformě zdravotnictví:
http://www.mzcr.cz/data/c2878/lib/BROZURA_MZCR_small.pdf
Novely zákonů budou mít dopad na ekonomiku nemocnice
Dnem 1. 1. 2008 vstupuje v platnost
několik významných novel zákonů,
které zasáhnou do ekonomiky nemocnice. K nejzásadnějším patří novela zákona o DPH stanovující zvýšení
snížené sazby DPH z 5 % na 9 % a novela zákona o veřejném zdravotním
pojištění pojednávající o zavedení nových regulačních poplatků (za návštěvu lékaře, pohotovosti, za pobyt v nemocnici a za výdej léku na předpis).
Navýšení snížené sazby DPH o 4 %
se výrazně projeví v hospodaření ne-
mocnic, které si budou muset poradit
se zvýšením převážné většiny svých
nákladů. Patří mezi ně zejména zdravotnické materiály a léky, nakoupené
potraviny, tepelná energie, vodné
a stočné či opravy a investice do zdravotnické techniky. Nemocnice se
v současné době snaží stabilizovat
a vylepšovat svoji situaci, což vyžaduje
nezanedbatelné investice do oprav
a modernizace majetku. Bohužel objektivní ekonomické příčiny, jako je
např. zvýšení DPH, tento proces znač-
ně zbrzdí a nemocnice bude nucena,
pro zachování kvality poskytované
péče, hledat stále nové zdroje financování.
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění by měla naopak nemocnicím přinést nové příjmy plynoucí z regulačních poplatků. Jejich
zavedení do praxe s sebou ponese
nemalé nároky na zajištění administrativy, investice do informačních
technologií a v neposlední řadě i na
proškolení personálu, aby se zamezi-
lo různým nedorozuměním s pacienty, zvláště v začátcích účinnosti zmiňované novely. Investice do monitoringu pacientů pomocí informačních technologií usnadní lékařům
a zdravotním sestrám práci s administrativou a rovněž předejde možnému pokutování nemocnice pro nevybírání výše uvedených poplatků.
Všechny informace o poplatcích budou zpracovávány a periodicky zasílány zdravotním pojišťovnám, jejichž
úkolem bude sledovat roční ochran-
ný limit jednotlivých pacientů ve výši
5 000 Kč.
V současné době nelze s určitostí
předpovědět dopady novel zákonů do
ekonomiky nemocnice. Zatímco
u zvýšení DPH, relativně přesně vyčíslitelného již nyní, se dá předpokládat
negativní dopad do ekonomiky, regulační poplatky by měly být naopak pozitivním přínosem, který se však bude
moci vyčíslit až po určité době.
Ing. Ivo Zachoval
6
VAŠE NEMOCNICE, a. s.
Nemocnice usiluje o značku kvality a bezpečí
Na jednání Představenstva akciové
společnosti 18. září bylo rozhodnuto
o tom, že Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. bude usilovat
o ocenění kvality poskytované péče,
kterou posuzuje nezávislá Spojená
akreditační komise ČR.
Na to, co je akreditace a co obnáší
získání akreditačního certifikátu jsme
se zeptali ředitele a předsedy představenstva akciové společnosti Ing.
Miroslava Petríka.
„Pokud se naší nemocnici podaří získat akreditaci, o což se budeme
snažit, bude to pro naše pacienty
znamenat, že péče, která se zde poskytuje, není jen kvalitní, ale především bezpečná. K tomuto nám pomůže splnění tzv. akreditačních standardů, které určila právě Spojená
akreditační komise ČR. První krok
je ten, že pozveme do nemocnice
konzultanty Spojené akreditační
komise ČR, kteří nám pomohou
identifikovat nedostatky v naplnění
padesáti akreditačních standardů zaměřených na oblast kvality, diagnostických postupů, péče o pacienta,
kontinuity zdravotní péče, dodržování práv pacientů, kvality poskytované
péče a konečně i samotného managementu.“
Co to pro nemocnici znamená?
„Nemocnice bude muset provést
vnitřní audit norem, které má v návaznosti na akreditační standardy.
Akreditační proces klade velký důraz
na bezpečí pacientů, proto je nutné
připravit postupy, jenž našim pacientům zaručí bezpečné prostředí.“
Mají se pacienti obávat?
,,Pacienti se nemusí ničeho obávat,
právě naopak. Např. dětští pacienti,
ale i ostatní pacienti budou mít na rukou identifikační náramky, které nelze snadno sundat a personál bude
vždy moci pacienta identifikovat, aby
se předešlo např. záměně léků, jenž
patří jinému pacientovi. Identifikace
pacientů je jeden z mnoha pilířů poskytování bezpečné péče.“
Kdy předpokládáte získání akreditace?
„Příprava na získání akreditace bude dlouhý proces a nemocnice vynaloží nemalé prostředky. Těmi prostředky nemám na mysli jen finanční
zdroje, ale především lidské zdroje,
protože kvalita zdravotní péče se neodráží pouze ve vybavení nákladnou
zdravotnickou technikou, ale především tím, jak se zaměstnanci k lidem
chovají, jak přistupují k péči o jejich
zdraví a podobně. Já sám nemám obavy, že by tento proces naši zaměstnan-
ci nezvládli. Pokud mám odpovědět
na délku tohoto procesu tak průměrná délka od zahájení plnění akreditačních standardů k jejich úspěšnému
splnění před zraky Inspektorů
Spojené akreditační komise je
v České republice 2 až 3 roky. Ovšem
ani po tom nemáme vyhráno, stejně
jako u získání titulu Baby Friendly
Hospital i Akreditaci budeme muset
obhajovat. Ale to už jsme v daleké budoucnosti, nyní se musíme zaměřit na
získání Akreditačního certifikátu.“
Mgr. Vendula Pírková
manažerka kvality
Nemocnice adoptovala na dálku chlapce z Indie
Kolektiv interního oddělení se v roce 2006 rozhodl pomáhat i v jiné oblasti než je ta zdravotnická. Prostřednictvím arcidiecézní charity Praha
adoptovali na dálku indického chlapce. Chlapec se jmenuje Alben D’souza,
je mu deset let a bydlí v Kokkadě.
Jednou z matek je Jana Vrzalová.
Proč adoptovali tohoto chlapce?
„Když kolegyně Mária Ludányiová
přišla s nápadem adopce, velmi se
nám tato možnost podpory líbila. Jde
o to, že cítíte radost a uspokojení nad
naší pomocí chudým, potřebným dětem. A třeba díky nám najdou plnohodnotné místo ve společnosti třeba
tím, že budou vzdělané.“
Můžete popsat adoptivní dítě Vašeho kolektivu a o kolik se jedná adoptivních rodičů?
,,Jedná se o desetiletého indického
chlapce, který žije v Kokkadě. Jmenuje se Alben D’souza. Je členem typické indické rodiny. Otec pracuje jako lakýrník, s velmi malým příjmem
a matka je v domácnosti. Dalším členem rodiny, o kterém se Alben zmiňuje ve svých dopisech, je jeho mladší
sestra. A pokud se týká počtu adoptivních rodičů z našeho oddělení, tak
budu muset počítat. Na začátku nás
bylo 20, ale postupně se začali přidávat i další a nyní nás je okolo 37.
Adoptivní matky jsou nejen sestry, ale
i lékařky a dvě sanitárky.“
Zmínila jste dopisy, o čem si v nich
,,povídáte“?
,,Je to různé, Alben nám posílá informace o tom, jak pokračuje a jak
mu to jde ve škole, co dělá ve volných
chvílích. Popisuje své koníčky, mezi
Některé z adoptivních matek z interního oddělení.
jeho nejoblíbenější zájmy patří kreslení, takže nám posílá obrázky. V minulém dopise nám např. popsal průběh
oslavy jednoho ze svátků, které jeho
rodina slaví. A z naší strany je to podobné. Samozřejmě komunikace probíhá v angličtině.“
Na co Albenovi konkrétně přispíváte?
,,Především na vzdělání a školní pomůcky. V roce 2007 se k nám přidaly
další sestry a tím pádem se zvýšila
částka na 7 900,- Kč. Požádali jsme koordinátorku arcidiézní charity, aby
navýšená částka byla použita na školní
potřeby pro Albenovu sestru Ancillu.
Tento požadavek byl splněn. Jako kolektiv jsme chtěli adoptovat ještě holčičku, ale jsme rádi, že jsme mohli pomoci právě Ancille, a tak je to v jedné
rodině.“
Můžete poradit ostatním, kteří uvažují o podobné formě pomoci, jak adoptovat dítě na dálku?
,,Bude-li se někdo chtít přidat, může kontaktovat paní Márii Ludányiovou. Pokud někdo uvažuje o dalším
adoptivním dítěti může se obrátit na
arcidiecézní charitu.“
,,Vědomí, že můžeme pomoci nás
naplňuje, hřeje u srdíčka a je nám
opláceno ohromnou vděčností. Přesto to vede k zamyšlení, jak se dnes žije
naší mladé generaci a zda si natolik
váží všeho co jí je dostupné až samozřejmé.“
Mgr. Vendula Pírková
Náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou
péči / tisková mluvčí
Alben D’souza.
foto archiv
foto Filip Matějů
7
VAŠE NEMOCNICE, a. s.
Po náročné rekonstrukci bylo v benešovské nemocnici
otevřeno nové dialyzační středisko
Za účasti hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla, ředitele benešovské nemocnice Ing. Miroslava Petríka,
ředitele společnosti Fresenius Medical Care Ing. Davida Prokeše a dalších významných hostů bylo v pondělí 24. září
2007 slavnostně otevřeno nové dialyzační středisko v benešovské nemocnici.
Památkově chráněná budova, kde
se dialyzační středisko nachází, byla
postavena na konci devatenáctého
století a původně sloužila nemocnici
jako tzv. „hospodářská“. Postupem
času byla využívána také jako nemocniční kuchyně až do doby, kdy byl její
stav označen jako havarijní.
Společnost Fresenius Medical Care
– DS, s.r.o. jako investor stavby zahájila výstavbu dialyzačního střediska
v červenci 2006, kdy na základě dlouhodobé nájemní smlouvy budovu
převzala a uvedla ji do dnešní podoby
– moderního dialyzačního střediska.
Společnost do rekonstrukce a vybavení střediska investovala více než 43
miliónů korun.
Nové dialyzační středisko podle
slov ředitele společnosti Fresenius
Medical Care ing. Davida Prokeše:
„Bude stejně jako ostatní naše střediska vybaveno nejmodernějšími technologiemi a budou zde implementovány nejnovější ošetřovatelské postupy dle posledních doporučení. Naše
společnost deklaruje politiku co nejvyšší kvality poskytované dialyzační
péče z hlediska soudobých vědeckých poznatků. Kombinací optimálního využití moderních léčebných
technologií v kontextu se zavedenými
směrnicemi a doporučeními, která
jsou zpětně kontrolována systémem
EuCliD, společnost již dlouhodobě
dosahuje velmi příznivých výsledků
léčby. Tento systém prokazatelně vede k lepšímu a kvalitnějšímu životu
léčených pacientů a zároveň i k ekonomickým úsporám v rámci potírání
komplikací souvisejících s dlouhodobou dialyzační léčbou“. Dále pak dodává: „Naším cílem je především spokojený pacient, tedy pacient, kterému byla poskytnuta zdravotní péče
v současné době co nejvyšší možné
kvality, a to navzdory omezením, která jsou určena jeho zdravotním stavem spojeným s dlouhodobou dialyzační léčbou.“
návštěvníka nemocnice, dialýza byla
přestěhována do provizorních prostor a její provozuschopnost se díky
nevyhovujícím hygienickým podmínkám počítala na týdny. Jsem velice
rád, že spolupráce s firmou Fresenius
Medical Care se podařila a kvalita
péče o pacienty s chronickým selháním ledvin se rapidně zvýšila. A to
i přes původní nedůvěru k takovéto
spolupráci veřejného a soukromého
sektoru.“
O bližší informace k projektu, který se uskutečnil mezi FMC a Nemocnicí Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
nemocnice SČK jsme požádali předsedu představenstva a ředitele Ing.
Miroslava Petríka.
***
„Rok 2005 byl pro naši Nemocnici
Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., klíčový. Nemocnice se transformovala
z příspěvkové organizace na akciovou
společnost a nově příchozí management po zjištění vnitřního zadlužení
a „vybydlenosti“ nemocnice zahájil
nutnou rekonstrukci nemovitostí, obnovu a doplnění přístrojového vybavení. Důvodem k tomuto kroku byla
snaha o zvýšení dostupnosti a kvality
péče pro naše klienty. Proto ve spolupráci ze společností Fresenius Medical Care došlo k následující dohodě. Nemocnice umožnila společnosti
Fresenius Medical Care pronajmout
si a provozovat v prostorách nemocnice dlouhodobě hemodialyzační
středisko. Naproti tomu se společnost FMC zavázala od základů až po
střechu opravit již velmi zchátralou
budovu, a to do původní historické
podoby, uvnitř areálu nemocnice
a vytvořit z ní moderní funkční objekt, který bude sloužit nejen zaměstnancům, ale především pacientům.
Na tuto rekonstrukci neměla nemocnice finanční prostředky,“ říká ředitel nemocnice Ing. Miroslav Petrík
a dodává: „Budova byla velmi zchátralá, opadávající omítka mohla zranit
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. nemocnice Středočeského
kraje je zařazena mezi páteřní nemocnice Středočeského kraje. Poskytuje
lůžkovou péči v následujících oborech: neurologie, pediatrie vč. JIP, neonatologie, anesteziologie a resuscitace, ortopedie vč. JIP, gynekologie a porodnictví, chirurgie vč. urologie
a JIP, vnitřním lékařství vč. JIP, ošetřovatelská lůžka (LOP) a ORL.
Celkový počet lůžek je 445 lůžek.
Dále poskytuje komplementární služby v oborech radiodiagnostika, nukleární medicína, patologická anatomie, klinická biochemie, transfuzní
služba a hematologická laboratoř.
Ambulantní péče: oftalmologie, rehabilitace, poradna pro štítnou žlázu, klinická onkologie, hematologie,
ORL a audiologie, neurologie –
EEG, EMG, dětská neurologie, anesteziologie, ambulance pro léčbu bolesti, pediatrie, dětská psychiatrie,
dětská nefrologie, léčení alkoholismu
a jiných toxikománií, zubní ordinace, vnitřní lékařství – revmatologická
konzilia, diabetologie, interna, kardiologie, gastroenterologie, dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví –
mamologie, chirurgie, proktologie, endoskopie, ERCP, urologie, cévní poradna, chirurgie, ortopedie, dětská
gastroenterologie.
Fresenius Medical Care je celosvětově největším poskytovatelem produktů a služeb pro lidi trpící chronickým selháním ledvin, onemocněním,
které celosvětově postihuje více než
1 400 000 lidí. Prostřednictvím sítě
2 210 dialyzačních středisek v Severní Americe, Evropě, Latinské Americe, Africe a v Asijsko-pacifické oblasti
poskytuje společnost dialyzační léčbu
více něž 171 700 lidí na celém světě.
Fresenius Medical Care je tak celosvětově největším poskytovatelem dialyzační léčby a zároveň i dodavatelem
dialyzačních produktů: dialyzační
přístroje, dialyzátory a ostatní spotřební materiál.
Ing. Petr Bendl, Ing. David Prokeš a Ing Miroslav Petrík při slavnostním otevření.
Sestry vysvětlují hejtmanovi fungování nového systému.
Otevření se účastnili i zaměstnanci nemocnice.
Před rekonstrukcí
(listopad 2006)
Nově opravená budova pochází
z roku 1898, jedná se o jednu z prvních dvou budov nemocnice. Původní
nemocnice byla v protější budově, ve
které bydlel personál nemocnice
(v tomto případě jeptišky). Později
byl objekt využíván k různým záměrům. Posledním využitím byla ústavní
kuchyně a jídelna. Od doby rekonstrukce stávající ústavní kuchyně s jídelnou byl objekt prázdný a využíval
se jako skladové prostory.
Po rekonstrukci (září 2007)
Nové prostředí dialyzačního střediska.
fota Filip Matějů
8
VAŠE NEMOCNICE, a. s.
Kapka naděje přivezla na dětské oddělení další přístroje,
tentokrát od Whirlpoolu
malé pacienty a popřát jim brzké
uzdravení.
V lednu 2006 byla zahájena
spolupráce s nadačním fondem
Kapka naděje, od té doby, díky této spolupráci, získalo dětské oddělení několik přístrojů. Tehdy
prezidentka nadačního fondu
Kapka naděje slíbila rozšíření
spolupráce s nemocnicí a ještě téhož roku se uskutečnilo předání
odsávací soupravy na mateřské
mléko.
„Jsem přesvědčena, že zde nejsem naposled, i nadále bude Kapka naděje pomáhat Vaší nemocnici,“ prohlásila Vendula Svobodová.
Bylo to vůbec poprvé, kdy tato
nadace investovala do středočeské nemocnice.
Mgr. Vendula Pírková
Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
„Byla to náhoda. Zavolala nám
jedna maminka, která byla v benešovské nemocnici s dítětem na léčení zánětu mozkových blan.
Říkala, že je to úžasná nemocnice, že je tady o její dítě výborně postaráno, a tak jsme kontaktovali
primáře dětského oddělení,“ uvedla tehdy důvod prezidentka nadace Svobodová.
V říjnu letošního roku opět navštívila dětské oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,
a.s., prezidentka nadačního fondu Kapky naděje paní Vendula
Svobodová a předala dětskému
oddělení nemocnice přístroje
značky Whirlpool.
Vedení nemocnice děkuje nadačnímu fondu Kapka naděje za
spolupráci.
tisková mluvčí
Prezidentka Kapky naděje Vendula
Svobodová s malou pacientkou...
...Ing. Miroslav Petrík děkuje paní Svobodové za spolupráci.
...předání darů se neslo v uvolněné atmosféře...
„Jsem přesvědčena, že zde nejsem naposled, i nadále bude Kapka naděje pomáhat
Vaší nemocnici“ prohlásila Vendula Svobodová.
Jsem vždycky ráda za milé přijetí. Pomáhat dětem, to je to, co
mě drží. Když vidím, že si mě někde váží a že mohu pomoci, tak
jsem v tu chvíli moc šťastná,“
uvedla Vendula Svobodová při
své návštěvě dětského oddělení
dne 17. 10. 2007.
Jde o přístroje, které pomohou
zlepšit podmínky hospitalizovaných dětí a jejich rodičů. Jedná se
o Monoklimatickou chladničku,
mikrovlnnou troubu a klimatizační jednotku. Při prohlídce dětského oddělení neopomněla paní Vendula Svobodová navštívit
Na závěr si Vendula Svobodová prohlédla dětské oddělení.
Vydává Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje, Máchova 400, 256 30 Benešov,
telefon: 317 756 111 ● fax: 317 727 821 ● e-mail: [email protected] ● www.hospital-bn.cz
Povoleno Ministerstvem kultury MK ČR E 16817.
fota Filip Matějů
Benešov - Husova 738
256 01 Benešov
tel./fax: 317 722 734
[email protected]

Podobné dokumenty

PETR NÁROŽNÝ hraje hlavní roli ve hře Miroslava Krleži LÉDA

PETR NÁROŽNÝ hraje hlavní roli ve hře Miroslava Krleži LÉDA a Zuzany Sílové „Je dnes ještě možné herecké umění? (Příspěvek ke scénologii herectví)“ a „Generace a kontinuita (K českému scénickému umění 20. století)“, kterou uspořádala Zuzana Sílová.

Více

Plicní má nový špičkový přístroj

Plicní má nový špičkový přístroj řešení části těchto problémů, ale u tak zbědované nemocnice desítky milionů moc nevyřeší. Musíme sehnat mnohem více peněz na dostavbu a kompletní rekonstrukci obou areálů. Mimo jiné očekáváme pomoc...

Více

Z obsahu - Město Fryšták

Z obsahu - Město Fryšták • ZMF v návaznosti na ust. 84 odst. 2 písm. p) a v souladu s ust. § 55 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v návaznosti na operační program Přeshraniční spolupráce S...

Více

06 / 2013 - Ledviny.cz

06 / 2013 - Ledviny.cz do  Kjóta. Japonci jsou totiž opravdu mistři v  uklánění a  omlouvání. Vše se podává s  úklonou oběma rukama, i  když jde třeba jen o  účtenku v  obchodě. Průvodčí ve vlaku se při vstupu i  odchodu...

Více

cystická fibróza (CF)

cystická fibróza (CF) myslím, že je třeba o nich mluvit, a to nejen v našich rodinách a pa­ cientských sdruženích, ale také směrem k široké veřejnosti. V době, kdy se šetří snad všude, je důležité zdůraznit, že jde velm...

Více

1. Planctus Panny Marie Pláči mému hodina 1. Pláči mému hodina

1. Planctus Panny Marie Pláči mému hodina 1. Pláči mému hodina 4. A Maria z Magdaly stala se tou, jež zvěstovala jeho zmrtvýchvstání, 5. když bratrům Kristovým jeho smrtí zkroušeným touženou radost přinesla. 6. Blažené jsou oči její, jimiž první spatřila krále...

Více

Zkratky a symboly používané ve zdravotnické

Zkratky a symboly používané ve zdravotnické výpočet Friedewaldův pro LDL cholesterol

Více