Příloha č - SOŠ a SOU Neratovice

Komentáře

Transkript

Příloha č - SOŠ a SOU Neratovice
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE
Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639
Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice
tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: [email protected] sosa sou. cz, www.sosa souneratovice.cz
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185
Název projektu: Moderní škola 21. století
Zařazení materiálu:
Šablona: II/2
Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné
Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a
Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory
komunikace
Vyučovací předmět: anglický jazyk
Tematický okruh: Využití ICT pro
výuku cizího jazyka
Sada: 2
Číslo DUM: 26
Ověření materiálu ve výuce:
Datum ověření:
Ročník:
Ověřující učitel:
31.1.2013
druhý
Jiří Endler
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE
Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639
Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice
tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: [email protected] sosa sou. cz, www.sosa souneratovice.cz
Název listu:
Games – SMS
Jméno autora:
Jiří Endler
Anotace:
Procvičování jednoduché konverzace a porozumění
mluvenému slovu v rušivém prostředí.
Klíčová slova:
Slovíčka, slovní zásoba, jednoduché sdělení, SMS
Klíčové kompetence:
Ovládá běžné konverzační fráze v anglickém jazyce. Ovládá
gramatiku na úrovni aktuálního cvičení.
Přesahy a vazby:
Komunikace v základních životních situacích
Organizace (čas,
velikost skupiny,
40 min, třída žáků včetně žáků se specifickými vzdělávacími
prostorová organizace): potřebami
Cílová skupina:
Žák, věková skupina 15 – 19 let
Použitá literatura,
zdroje:
Autorem materiálu a všech jeho částí je Jiří Endler.
Velikost:
625kB
Obsah
Úvod .......................................................................................................... 4
SMS reading ............................................................................................... 4
Tipy ........................................................................................................... 5
Příklad zadání ............................................................................................. 5
Příklad řešení ............................................................................................. 5
Úvod
Škola hrou, kdo si hraje, nezlobí, s úsměvem jde všechno líp, to budiţ hesla,
která můţeme přiřadit k pouţití her ve výuce. Zejména Komenského Škola hrou
nám budiţ důkazem, ţe pouţití hry ve výuce nemůţeme při zachování zdravého
rozumu vynechat.
Hry provází člověka v jeho vývinu od útlého věku a prakticky kaţdý si hraje
i v dospělosti, i kdyţ uţ hra můţe mít jiný charakter neţ přímo zábavní.
Psychologická důleţitost hry však zůstává neochvějná. Kaţdá aktivita, která
člověka baví, je mnohem lépe vstřebávána a proto i poznatky při výuce cizího
jazyka nenápadně podsouvané správnou formou ţákovi, jsou zapamatovány
mnohem lépe.
SMS reading
Tato trochu kontroverzní hra můţe mít velmi rozdílný ohlas vycházející
z povah ţáků a následně i rozdílný ohlas u zbytku pedagogického sboru.
Učitel připraví na papírky krátká sdělení ve formě textových zpráv. Příklady:
„We meet in front of the Galaxy cinema at six PM.“
„Your girlfriend doesn´t love you any longer. She is my girlfriend now!“
„I am sorry to tell you your car is broken and we cannot repair it,“ apod.
Ţáci utvoří dvojice a kaţdý ţák dostane jednu zprávu, kterou má sdělit
svému protějšku. Dvojice stojí od sebe alespoň na šířku lavice, případně
aţ u protější stěny. Na povel začne jedna řada naráz sdělovat zřetelně obsah
zprávy svému protějšku. Ten má za úkol v nastalém ruchu zachytit obsah zprávy
tak, aby jej byl schopen interpretovat vlastními slovy nejlépe v cizím jazyce.
Učitel vyslechne všechny ţ áky, kteří přijímali informaci a dvojice si vymění
úlohu.
Jak jsem jiţ naznačil, výsledek hry záleţí velmi na povaze ţáků. V některých
třídách převládají hlučnější a extrovertnější povahy a tato hra jednou skončila
i vstupem jiného pedagoga do třídy, protoţe myslel, ţe se tam válcuje plech.
Ve třídách s introvertnějšími typy dochází naopak ke snaze vyhnout se hlasitému
vyjadřování a ţáci se snaţí dát si vzájemně zprávy přečíst. Je proto opět na učiteli
a jeho znalosti kolektivu, jak tuto hru pouţije.
Tipy
Před zahájením hry vypíšeme na tabuli některá slovíčka, která by mohla činit
problémy při porozumění textu.
Snaţíme se zvolit texty zpráv tak, aby nebyly pro ţáky příliš těţké a dokázali
je bez problémů přečíst. Při přehnané náročnosti mohou mít ţáci snahu si práci
zjednodušit nebo dají papírek svému protějšku přečíst, coţ není účel.
Příklad zadání
Ţák čte svému protějšku svou zprávu:
Hello, I want to tell you your brother is quite nasty. He always chases our
dog when I walk him. Pleas tell him not to do it.
Příklad řešení
Ţák, který zprávu poslouchal se snaţí převyprávět její obsah:
He says he doesn´t like my brother. He always chases his dog when he walks
it and he wants me to stop him. I don´t know anything about it.

Podobné dokumenty

Téma 9 Zadání a správné vypracování nevyžádané nabídky

Téma 9 Zadání a správné vypracování nevyžádané nabídky tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: [email protected] sosa sou. cz, www.sosa souneratovice.cz

Více

Příloha č - SOŠ a SOU Neratovice

Příloha č - SOŠ a SOU Neratovice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: II/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast: jazykové v...

Více

Příloha č - SOŠ a SOU Neratovice

Příloha č - SOŠ a SOU Neratovice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: II/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast: jazykové v...

Více

Příloha č - SOŠ a SOU Neratovice

Příloha č - SOŠ a SOU Neratovice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: II/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast: jazykové v...

Více