Střední škola technická Jihlava

Komentáře

Transkript

Střední škola technická Jihlava
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
26-41-L/52
PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název školy
Střední škola průmyslová, technická a automobilní
Jihlava
Adresa školy
Střední škola průmyslová, technická a automobilní
Jihlava, tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava
Zřizovatel
kraj Vysočina
Ředitel školy
Ing. Miroslav Vítů
Koordinátor pro tvorbu ŠVP
Ing. Miroslav Vítů
E-mail
[email protected]
Telefon
567 574 611
Web
www.ssptaji.cz
Kód a název oboru vzdělání
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Název ŠVP
Provozní elektrotechnika
Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání
2 roky, denní forma
3 roky, dálková forma
Platnost ŠVP
od 1. 9. 2012 počínaje prvním ročníkem
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Obsah
1. Úvodní identifikační údaje .................................................................................... Chyba! Záložka není definována.
2. Profil absolventa .......................................................................................................................................................5
2.1. Popis uplatnění absolventa v praxi ........................................................................................................................5
2.2. Očekávané kompetence absolventa......................................................................................................................5
2.3. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání.............................9
3. Charakteristika školního vzdělávacího programu .....................................................................................................9
Denní forma vzdělávání ................................................................................................................................................9
3.1. Popis celkového pojetí vzdělávání ................................................................................................................9
3.2. Organizace výuky ........................................................................................................................................10
3.3. Realizace praktického vyučování ................................................................................................................10
3.4. Realizace klíčových kompetencí..................................................................................................................10
3.5. Realizace průřezových témat ......................................................................................................................11
3.6. Realizace dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit ........................................................................12
3.7. Způsob a kritéria hodnocení žáků ...............................................................................................................12
3.8. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných ............................12
3.9. Podmínky přijímání ke vzdělávání, včetně předpokladů zdravotní způsobilosti ........................................12
3.10. Obsah a forma profilové části maturitní zkoušky .....................................................................................13
Dálková forma vzdělávání...........................................................................................................................................13
3.1. Popis celkového pojetí vzdělávání ..............................................................................................................13
3.2. Organizace výuky ........................................................................................................................................13
3.3. Realizace praktického vyučování ................................................................................................................14
3.4. Realizace klíčových kompetencí..................................................................................................................14
3.5. Realizace průřezových témat ......................................................................................................................15
3.6. Realizace dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit ........................................................................15
3.7. Způsob a kritéria hodnocení žáků ...............................................................................................................15
3.8. Podmínky přijímání ke vzdělávání, včetně předpokladů zdravotní způsobilosti ........................................16
3.9. Obsah a forma profilové části maturitní zkoušky .......................................................................................16
4. Učební plán .............................................................................................................................................................16
Denní forma vzdělávání ..............................................................................................................................................16
Dálková forma vzdělávání...........................................................................................................................................18
6. Učební osnovy předmětů .......................................................................................................................................19
Český jazyk ..................................................................................................................................................................20
Německý jazyk ............................................................................................................................................................38
Anglický jazyk ..............................................................................................................................................................44
3
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Ruský jazyk ..................................................................................................................................................................49
Matematika ................................................................................................................................................................56
Fyzika ..........................................................................................................................................................................62
Tělesná výchova..........................................................................................................................................................67
Informační a komunikační technologie ......................................................................................................................75
Ekonomika ..................................................................................................................................................................83
Elektrotechnika ...........................................................................................................................................................87
Elektronika ..................................................................................................................................................................96
Elektrické stroje a přístroje .......................................................................................................................................101
Elektrická měření ......................................................................................................................................................105
Automatizace ............................................................................................................................................................109
7. Popis materiálního a personálního zajištění výuky v daném ŠVP a oboru vzdělání .............................................115
7.1. Personální podmínky .........................................................................................................................................115
7.2. Materiální podmínky .........................................................................................................................................115
8. Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci daného ŠVP .......................................................115
9. Přílohy ŠVP ............................................................................................................................................................116
4
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
2. Profil absolventa
Základní identifikační údaje
Název školy:
Střední škola technická Jihlava
Adresa školy:
Polenská 246/2, 586 01 Jihlava
Zřizovatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Název ŠVP:
Provozní elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání:
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2012
2.1. Popis uplatnění absolventa v praxi
Žák je vzděláván tak, aby byl připraven pracovat v oblasti výroby, montáže a prodeje elektronického zboží a
výpočetní techniky, výstavby energetických zdrojů, elektrických sítí, při výrobě, distribuci a užití elektrické energie,
při opravách a servisu elektronických zařízení, jako
 pracovník s vyšší kvalifikací
 pracovník servisu a montážní organizace
 kontrolor jakosti
 samostatný podnikatel
 prodavač
Žák je vzděláván tak, aby byl připraven ucházet se o přijetí na vyšší odbornou školu a vysokou školu a aby byl
připraven vykonávat povolání, jako například:
elektronik












mechanik měřicích a regulačních zařízení ,
mechanik elektronických zařízení
servisní mechanik elektronických zařízení
mechanik pro administrativní techniku
provozní elektrikář slaboproudých zařízení
mechanik elektronik
servisní, provozní a zkušební technik
odborný prodejce a poradce
energetik
dispečer
školicí technik
technik zabezpečovacích zařízení
2.2. Očekávané kompetence absolventa
2.2.1. Odborné kompetence absolventa
Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v
návaznosti na základní vzdělání a na střední vzdělání s výučním listem, na úrovni odpovídající jejich schopnostem
a studijním předpokladům, následující odborné kompetence.
Žák je vzděláván tak, aby byl připraven
 využívat technické poznatky z oblasti návrhu, oprav a servisu v elektrotechnické praxi
 řešit elektrické obvody a zařízení, volit vhodné materiály, součástky, realizovat řešené obvody či zařízení,
oživovat je, kontrolovat jejich funkci a měřit provozní parametry
5
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
 zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat s pomocí technické dokumentace
elektrotechnické obvody, zařízení s pasivními i aktivními součástkami a integrovanými obvody
 vykonávat přípravné i finální práce při zhotovování mechanických dílů elektrických strojů, přístrojů,
zařízení a různých montážních přípravků
 demontovat, opravovat a zpětně správně funkčně sestavovat mechanismy nebo části elektrických strojů a
zařízení, včetně částí zařízení pro ovládání a řízení
 osvojit si na pracovišti místní pracovní postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, směrnice a návody k
obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí
 rozumět technickým principům vzniku elektrických signálů a jejich přenosu
 využívat teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým
proudem
 provádět elektrická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky
 volit nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických zařízeních
 realizovat vhodný měřicí obvod, vyhodnocovat naměřené hodnoty účelově pro kontrolu, diagnostiku,
odstraňování závad a pro uvádění zařízení do provozu, jeho seřízení a provozní nastavení
 kreslit, používat a případně upravovat technickou dokumentaci
 porozumět různým způsobům technického zobrazování
 poznat různé druhy (typy) technické a elektrotechnické dokumentace
 schematicky zobrazovat prvky a obvody elektrických a elektronických přístrojů a zařízení
 porozumět funkčním, přehledovým, výrobním a montážním elektrotechnickým schématům a využívat
znázorněné vztahy při přípravě
 dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 pochopit bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob
vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků)
 poznat a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
prevence
 osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při
práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami, rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a
zajistit odstranění závad a možných rizik
 poznat systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uplatnit nároky na ochranu zdraví v
souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
 uplatnit vědomosti o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a sám
poskytnout první pomoc
 usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
 pochopit kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
 dodržovat stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti
 dbát na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovat požadavky klienta
 jednat ekonomicky a s ohledem na životní prostředí
 poznat význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení
 zvážit při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady,
výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady
 efektivně hospodařit s finančními prostředky
 nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní
prostředí
Klíčové kompetence absolventa
Kompetence k učení
Žák je vzděláván tak, aby byl schopen:
 efektivně se učit s využitím různých technik učení
 čerpat z dostupných informačních zdrojů a aktivně informace vyhledávat, vnímat, zpracovávat a kriticky
hodnotit
6
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
 otevřít si pozitivním přístupem k učení cestu k dalšímu vzdělávání ve svém oboru.
Kompetence k řešení problémů
Žák je vzděláván tak, aby byl na základě získaných vědomostí a zkušeností schopen:
 samostatně nebo aktivně v týmu řešit problémy, které souvisí s pracovními činnostmi a běžným životem
 pro řešení umí využít vzorové i alternativní postupy, pokusit se analyzovat příčiny
 objektivně vyhodnotit vlastní schopnosti pro danou situaci
Komunikativní kompetence
Výuka je orientována na osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních (mluvený a psaný
projev) komunikativních kompetencí tak, aby byl žák schopen:
 pracovat se slovníkem v knižní i elektronické podobě, aplikovat odborné slovníky, seznámit se s
monolinguálními slovníky
 zvládnout hlavní strategie efektivního čtení českého a přiměřeně náročného cizojazyčného textu a
pracovat s ním, rozpoznat ve složitějším textu základní informace a přeložit jednodušší text v příslušném
cizím jazyce
 porozumět mluvenému projevu a získat z něj relevantní informace
 v cizím jazyku porozumět jednoduchým nahrávkám projevu rodilého mluvčího
 produkovat v českém i cizím jazyce různé typy písemných textů, posoudit charakter písemnosti a tomu
uzpůsobit volbu vhodných vyjadřovacích prostředků
 verbálně komunikovat v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný obor, orientovat se v různých typech
komunikativních situací a volit odpovídající způsob komunikace
 vyjádřit jednoduše pocit, náladu, názor, potřebu
Personální a sociální kompetence
Žák je vzděláván tak, aby byl schopen:
 uvědomovat si potřebu pečovat o svůj duševní a fyzický rozvoj v kontextu aktuálních poznatků, v souladu
se společenskými a kulturními hodnotami
 adaptovat se podle svých schopností na proměnné podmínky, hodnotit své postoje a názory a současně
být sociálně a ekonomicky nezávislý
 jednat podle principů jako kooperace, tolerance a asertivita při jednání s ostatními
 naslouchat názorům druhých, uvažovat nad nimi a respektovat je
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali a dodržovali hodnoty a postoje důležité pro život v
demokratické společnosti, jednali tak, aby se společnost trvale rozvíjela a podporovali kulturní hodnoty národní,
evropské i světové, to znamená, že absolventi jsou vzděláváni k tomu, aby byli schopni:
 jednat odpovědně a samostatně ve vlastním i veřejném zájmu
 dodržovat zákony, respektovat lidská práva, být tolerantní k druhým, vystupovat proti negativním
společenským jevům (nesnášenlivost, diskriminace, xenofobie)
 jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování
 uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu
 zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě
 chránit a zlepšovat životní prostředí, jednat ekologicky
 vážit si lidského života a chránit život a zdraví vlastní i druhých
 správně formulovat a aktivně vyjadřovat své názory
 získat přehled o kulturním dění místním, národním, evropském i světovém
 uznávat tradice a hodnoty národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 brát v úvahu náklady, výnosy a zisk každé činnosti, pracovat hospodárně
7
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
 orientovat se v cenách a v cenových předpisech
 dokázat pracovat v týmu, řídit menší kolektiv pracovníků, řešit problémové situace a korigovat své jednání
se spolupracovníky a zákazníky
 utvořit si reálnou představu o platových a jiných podmínkách v oboru, o požadavcích zaměstnavatelů na
pracovníky a dokázat je srovnávat se svými představami a předpoklady
 znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, snažit se o loajálnost v pozici zaměstnance
 orientovat se na trhu práce a dokázat získat i vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích
příležitostech
 adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, podle svých možností je pozitivně ovlivňovat
 zaujmout odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a uvědomovat si význam celoživotního
vzdělávání
 uvažovat a jednat ekonomicky v osobním a pracovním životě
 dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, znát pracovní rizika spojená s výkonem svého
povolání
 dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí
Matematické kompetence
Výuka matematiky plní kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě funkci průpravnou pro odbornou složku
vzdělávání. Rozvíjí a prohlubuje pochopení a využití kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa, vytváří
kvantitativní a geometrickou gramotnost žáků.
Matematické vzdělávání pomáhá rozvíjet abstraktní a analytické myšlení, logické usuzování, učí srozumitelné a
věcné argumentaci.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě při řešení běžných situací
vyžadujících efektivní způsoby výpočtu a poznatky o geometrických útvarech
 aplikovat matematické poznatky a postupy v odborných předmětech
 matematizovat reálné situace, pracovat s matematickým modelem a vyhodnotit výsledek řešení vzhledem
k realitě
 zkoumat a řešit problémy a diskutovat o výsledcích jejich řešení
 číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získané z různých zdrojů (grafů, diagramů,
tabulek a internetu), podrobovat je logickému rozboru a zaujímat k nim stanovisko
 naučit se přesnosti a preciznosti ve vyjadřování i v ostatních činnostech
 používat pomůcky: odbornou literaturu, internet, kalkulátor, rýsovací potřeby
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Vzdělávací oblast ICT umožňuje všem žákům dosáhnout potřebné úrovně informační gramotnosti a získat
dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií. Orientovat se ve světě informací,
tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou v
současné společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení
profesní i zájmové činnosti.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu
a jiných digitálních médií, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně
většího počtu dat a informací než dosud. Urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební
texty a pomůcky.
Dovednosti získané v ICT umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve všech oblastech středního vzdělávání.
Vzdělávání v oblasti ICT vede žáka, aby byl schopen:
 porozumět toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním,
vyhledáváním a praktickým využitím
 formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení
 porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k
dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
8
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
 využívat výpočetní techniku, aplikační i výukové programy ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a
racionálnější organizaci práce
 tvořivě využívat aplikace a prostředky výpočetní techniky při prezentaci výsledků své práce
 chápat funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování technologických procesů
 respektovat práva k duševnímu vlastnictví při využívání počítačových aplikací a programů
 přistupovat odpovědně a eticky k nevhodným obsahům, které se vyskytují na internetu či jiných médiích
 bezpečně pracovat s výpočetní technikou a dodržování hygienických zásad
2.3. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň
dosaženého vzdělání
Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou v souladu s platnou legislativou (konání MZ se řídí školským zákonem a
příslušným prováděcím právním předpisem) a doloženo vysvědčením o maturitní zkoušce, včetně protokolu o
výsledcích maturitní zkoušky.
Absolvent dosáhne středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Profilovou část maturitní zkoušky tvoří: elektronika (ústní forma), odborné předměty (obhajoba maturitní práce).
3. Charakteristika školního vzdělávacího programu
Základní identifikační údaje
Název školy:
Střední škola technická Jihlava
Adresa školy:
Polenská 246/2, 586 01 Jihlava
Název ŠVP:
Provozní elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání:
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Stupeň poskytovaného vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání:
2 roky, denní forma
3 roky, dálková forma
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2012
Denní forma vzdělávání
3.1. Popis celkového pojetí vzdělávání
Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem a představuje jednu z
forem vzdělávání dospělých. Jeho cílem je rozvinout kompetence žáků, které získali ve tříletých vzdělávacích
programech, na úroveň středního vzdělání s maturitní zkouškou a zvýšit jejich odbornou kvalifikaci. Do vzdělávání
se zařazují také průřezová témata, podobně jako ve tříletých oborech vzdělání. Jsou koncipována tak, aby
zohledňovala specifika nástavbového studia, zejména věk a životní zkušenosti žáků.
Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných, teoretických i odborných vědomostí a dovedností, je založen
na propojení teoretické výuky s praxí. Při sestavování a naplňování Školního vzdělávacího programu je
respektována snaha o vybavení absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré
uplatnění na trhu práce. Učební plány akceptují aktuální požadavky tržního prostředí a sledují nové trendy
příslušné odbornosti. Obsah vzdělávání je zpracován mezipředmětově podle vzdělávacích oblastí.
Při výuce jsou využívány metody a formy výuky, které jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a
výsledky vzdělávání, kterých se má dosáhnout. Důraz je kladen na motivaci, podporování samostatné práce žáků,
především na osobní zodpovědnost a samostatnost, schopnost kooperace a týmové spolupráce.
9
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které prohlubují klíčové a odborné kompetence
žáka. Teoretická příprava pro budoucí povolání využívá v maximálním možném měřítku obsahové náplně
průřezových témat.
Odborná praxe umožňuje žákům využití teoretických poznatků, rozšíření odborných znalostí a pěstování
dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák získal jistotu při provádění praktických činností, byl
samostatný, dokázal prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k
odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjí veškeré
klíčové a odborné kompetence. Odborná praxe plní požadavky kladené na studenty z hlediska průřezových témat.
3.2. Organizace výuky
Příprava žáků je organizována jako dvouleté denní studium v rozsahu stanoveném učebním plánem.
V prvním i druhém ročníku probíhá výuka pět dní v týdnu. Při vyučování jsou využívány předmětové a odborné
učebny vybavené didaktickou a výpočetní technikou. Odborné předměty mohou být vyučovány v rámci
vícehodinových celků.
Rozpis výuky je realizován školním rozvrhem. Aktuální změny rozvrhu jsou vyvěšeny na příslušných nástěnkách v
budově školy a webových stránkách školy. Vyučovací hodina trvá 45 minut.
Výuku doplňují dva týdny odborné praxe realizované v 1. ročníku.
3.3. Realizace praktického vyučování
Praktické vyučování je realizováno v rámci dvou týdnů odborné praxe (viz bod 3.2.) a částečně také v rámci
některých odborných předmětů (např. elektrická měření).
Odborná praxe je realizována, případně uznána dle těchto pravidel:
1. žák si zajistí odbornou praxi individuálně a nejméně 14 dní před zahájením odborné praxe nahlásí řediteli školy
nebo jím pověřenému zástupci název firmy, kde bude praxi vykonávat a náplň práce, která musí odpovídat
studovanému oboru. Pokud bude toto uznáno, žák praxi absolvuje a po jejím ukončení předloží od daného
zaměstnavatele potvrzení o vykonání odborné praxe se stručným hodnocením.
2. žákům, kteří si nezajistí odbornou praxi individuálně, zajistí škola odbornou praxi na pracovištích odborného
výcviku školy v termínech určených školou.
3. pokud projeví firmy regionu zájem o odbornou praxi žáků denního nástavbového studia, bude realizace této
praxe směřována do těchto firem na základě uzavření smlouvou mezi školou a firmou.
3.4. Realizace klíčových kompetencí
Vzdělávací program vede žáky k dlouhodobému cílenému osvojování výše klíčových kompetencí, které jsou
zaměřeny na integraci a následnou praktickou aplikaci jak poznatků a vědomostí obecně i odborně teoretického
charakteru, tak i dílčích praktických dovedností, získaných v jednotlivých předmětech. Jde o komunikativní,
personální a interpersonální dovednosti, dovednosti řešit problémy a problémové situace, numerické aplikace a
dovednosti pracovat s informacemi včetně základů práce s osobním počítačem.
Realizace klíčových kompetencí je přehledně naznačena v níže uvedené tabulce.
10
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Fyzika
o
o
o
o
o
o
o
o
Tělesná výchova
Ekonomika
o
o
o
o
o
Elektrotechnika
o
o
Elektronika
o
o
Elektrická měření
o
o
o
Elektrické stroje a přístroje
o
o
Automatizace
o
ICT
o
Kompetence využívat
prostředky ICT a
pracovat s informacemi
o
o
Matematické
kompetence
Matematika
o
Kompetence
k pracovnímu uplatnění
a podnikatelským
aktivitám
o
o
Kompetence občanské a
kulturní povědomí
Cizí jazyk
Kompetence personální
a sociální
o
Kompetence
komunikativní
Český jazyk a literatura
Kompetence k řešení
problému
Kompetence
k učení
Tabulka kompetencí
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
3.5. Realizace průřezových témat
Informační a
komunikační
technologie
Člověk a životní
prostředí
Člověk
v demokratické
společnosti
Průřezová témata jsou zařazována k učivu v rámci osnov jednotlivých předmětů v každém roce vzdělávání.
Skupiny předmětů, které jednotlivá témata zastřešují, jsou proměnné v závislosti na charakteru tématu a
zkušenostech, které vyplývají z jejich realizace.
Český jazyk a literatura
o
o
o
Cizí jazyk
o
o
o
11
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Matematika
o
o
o
Fyzika
o
o
Tělesná výchova
o
o
Ekonomika
o
Elektrotechnika
o
o
Elektronika
o
o
o
Elektrická měření
o
o
o
Elektrické stroje a
přístroje
o
o
Automatizace
o
ICT
o
o
3.6. Realizace dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit
V průběhu celého studia bývají organizovány exkurze, návštěvy výstav, divadelní a filmová představení.
Výuku doplňují dva týdny odborné praxe realizované v 1. ročníku.
3.7. Způsob a kritéria hodnocení žáků
Hodnocení je rámcově upraveno pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součástí školního řádu.
Využívají se běžné způsoby ověřování vědomostí a dovedností, a to ústní i písemnou formou, pomocí didaktických
testů.
Při klasifikaci je hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah
získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, samostatnost při řešení
teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických
činnostech, samostatnost a tvořivost.
U odborné praxe se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení si
praktických dovedností a návyků, využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita,
samostatnost, tvořivost, iniciativa.
3.8. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných se zohledňují specifika
vzdělávání dospělých.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni do klasických tříd, pracuje se s nimi na základě
vyjádření PPP, které žák odevzdá společně s přihláškou ke studiu nebo v průběhu školního roku.
Nadaní žáci jsou motivováni k dosahování co nejlepších studijních výsledků. Je snahou je zapojovat do
prezentačních akcí školy.
Při práci s výše uvedenými žáky se postupuje podle Vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších
předpisů.
3.9. Podmínky přijímání ke vzdělávání, včetně předpokladů zdravotní způsobilosti
 přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.
 splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání
12
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
 splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností a zájmů
 znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním
nařízením (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný registrující praktický lékař)

Konkrétní kritéria pro přijetí jsou každoročně aktualizována a nejpozději 31. ledna nového kalendářního
roku zveřejněna na veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy (www.sstji.cz).
Zdravotní způsobilost
Žák musí splnit podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním
nařízením.
3.10. Obsah a forma profilové části maturitní zkoušky
Obsah a forma profilové části maturitní zkoušky zajišťované školou je uvedena v následné tabulce, škola bude
připravovat žáky k volitelným předmětům matematika (německý jazyk, anglický jazyk).
Elektronika
ústní
zahrnuje odborné předměty
Odborné předměty
obhajoba
maturitní
práce
zahrnuje odborné předměty
Dálková forma vzdělávání
3.1. Popis celkového pojetí vzdělávání
Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem a představuje jednu z
forem vzdělávání dospělých. Jeho cílem je rozvinout kompetence žáků, které získali ve tříletých vzdělávacích
programech, na úroveň středního vzdělání s maturitní zkouškou a zvýšit jejich odbornou kvalifikaci. Do vzdělávání
se zařazují také průřezová témata, podobně jako ve tříletých oborech vzdělání. Jsou koncipována tak, aby
zohledňovala specifika nástavbového studia, zejména věk a životní zkušenosti žáků.
Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných, teoretických i odborných vědomostí a dovedností, je založen
na propojení teoretické výuky s praxí. Při sestavování a naplňování Školního vzdělávacího programu je
respektována snaha o vybavení absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré
uplatnění na trhu práce. Učební plány akceptují aktuální požadavky tržního prostředí a sledují nové trendy
příslušné odbornosti. Obsah vzdělávání je zpracován mezipředmětově podle vzdělávacích oblastí.
Při výuce jsou využívány metody a formy výuky, které jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a
výsledky vzdělávání, kterých se má dosáhnout. Důraz je kladen na motivaci, podporování samostatné práce žáků,
především na osobní zodpovědnost a samostatnost, schopnost kooperace a týmové spolupráce.
Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které prohlubují klíčové a odborné kompetence
žáka. Teoretická příprava pro budoucí povolání využívá v maximálním možném měřítku obsahové náplně
průřezových témat.
Odborná praxe umožňuje žákům využití teoretických poznatků, rozšíření odborných znalostí a pěstování
dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák získal jistotu při provádění praktických činností, byl
samostatný, dokázal prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k
odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjí veškeré
klíčové a odborné kompetence. Odborná praxe plní požadavky kladené na studenty z hlediska průřezových témat.
3.2. Organizace výuky
Příprava žáků je organizována jako tříleté dálkové studium v rozsahu stanoveném učebním plánem. Vzdělávání je
uskutečňováno formou pravidelných konzultací, které jsou dány do rozvrhu hodin, a to 2x týdně v odpoledních
13
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
hodinách, a samostudiem. Aktuální změny rozvrhu jsou vyvěšeny na příslušných nástěnkách v budově školy a
webových stránkách školy. Konzultační hodina trvá 45 minut.
Výuku doplňují dva týdny odborné praxe, která se většinou realizuje v 1. a 2. ročníku.
V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia a rozpis učiva je přizpůsoben v
tematickém plánu s ohledem na počet konzultačních hodin uvedený v učebním plánu oboru. Hlavní důraz je
kladen na samostudium.
3.3. Realizace praktického vyučování
Praktické vyučování je realizováno v rámci dvou týdnů odborné praxe a částečně také v rámci některých
odborných předmětů (např. elektrická měření).
Odborná praxe je realizována, případně uznána dle těchto pravidel:
1. žák vykonávající pracovní činnosti odpovídající náplni studovaného oboru, předloží od svého zaměstnavatele
potvrzení o této skutečnosti. Odborná praxe bude uznána v plném rozsahu.
2. žák, který nevykonává pracovní činnosti odpovídající náplni studovaného oboru, si zajistí odbornou praxi
individuálně a nejméně 14 dní před zahájením odborné praxe nahlásí řediteli školy nebo jím pověřenému zástupci
název firmy, kde bude praxi vykonávat a náplň práce, která musí odpovídat studovanému oboru. Pokud bude toto
uznáno, žák praxi absolvuje a po jejím ukončení předloží od daného zaměstnavatele potvrzení o vykonání odborné
praxe se stručným hodnocením.
3. žákům, kteří si nezajistí odbornou praxi individuálně, zajistí škola odbornou praxi na pracovištích odborného
výcviku školy v termínech určených školou.
3.4. Realizace klíčových kompetencí
Vzdělávací program vede žáky k dlouhodobému cílenému osvojování výše klíčových kompetencí, které jsou
zaměřeny na integraci a následnou praktickou aplikaci jak poznatků a vědomostí obecně i odborně teoretického
charakteru, tak i dílčích praktických dovedností, získaných v jednotlivých předmětech. Jde o komunikativní,
personální a interpersonální dovednosti, dovednosti řešit problémy a problémové situace, numerické aplikace a
dovednosti pracovat s informacemi včetně základů práce s osobním počítačem.
Realizace klíčových kompetencí je přehledně naznačena v níže uvedené tabulce.
Fyzika
o
o
o
o
o
o
o
o
Kompetence využívat
prostředky ICT a
pracovat s informacemi
o
o
Matematické
kompetence
Matematika
o
Kompetence
k pracovnímu uplatnění
a podnikatelským
aktivitám
o
o
Kompetence občanské a
kulturní povědomí
Cizí jazyk
Kompetence personální
a sociální
o
Kompetence
komunikativní
Český jazyk a literatura
Kompetence k řešení
problému
Kompetence
k učení
Tabulka kompetencí
o
o
o
14
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Ekonomika
o
o
Elektrotechnika
o
o
Elektronika
o
o
Elektrická měření
o
o
o
o
o
Elektrické stroje a přístroje
o
o
o
o
o
o
o
o
o
3.5. Realizace průřezových témat
Informační a
komunikační
technologie
Člověk a životní
prostředí
Člověk
v demokratické
společnosti
Průřezová témata jsou zařazována k učivu v rámci osnov jednotlivých předmětů v každém roce vzdělávání.
Skupiny předmětů, které jednotlivá témata zastřešují, jsou proměnné v závislosti na charakteru tématu a
zkušenostech, které vyplývají z jejich realizace.
Český jazyk a literatura
o
o
o
Cizí jazyk
o
o
o
o
o
o
o
Matematika
Fyzika
o
Ekonomika
o
Elektrotechnika
o
o
Elektronika
o
o
o
Elektrická měření
o
o
o
o
o
Elektrické
přístroje
stroje
a
3.6. Realizace dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit
V průběhu celého studia bývají organizovány exkurze.
Výuku doplňují dva týdny odborné praxe, která se většinou realizuje v 1. a 2. ročníku.
3.7. Způsob a kritéria hodnocení žáků
Hodnocení je rámcově upraveno pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součástí školního řádu.
Využívají se běžné způsoby ověřování vědomostí a dovedností, a to ústní i písemnou formou, pomocí didaktických
testů.
15
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Při klasifikaci je hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah
získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, samostatnost při řešení
teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických
činnostech, samostatnost a tvořivost.
U odborné praxe se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení si
praktických dovedností a návyků, využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita,
samostatnost, tvořivost, iniciativa.
3.8. Podmínky přijímání ke vzdělávání, včetně předpokladů zdravotní způsobilosti






přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.
splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání
splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností a zájmů
znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním
nařízením (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný registrující praktický lékař)

Konkrétní kritéria pro přijetí jsou každoročně aktualizována a nejpozději 31. ledna nového kalendářního
roku zveřejněna na veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy (www.sstji.cz).
Zdravotní způsobilost
Žák musí splnit podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním
nařízením.
3.9. Obsah a forma profilové části maturitní zkoušky
Obsah a forma profilové části maturitní zkoušky zajišťované školou je uvedena v následné tabulce, škola bude
připravovat žáky k volitelným předmětům matematika (německý jazyk, anglický jazyk).
Elektronika
ústní
zahrnuje odborné předměty
Odborné předměty
obhajoba
maturitní
práce
zahrnuje odborné předměty
4. Učební plán
Základní identifikační údaje
Název školy:
Střední škola technická Jihlava
Adresa školy:
Polenská 246/2, 586 01 Jihlava
Název ŠVP:
Provozní elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání:
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2012
Denní forma vzdělávání
Kód a název oboru vzdělání
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
16
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Název ŠVP
Provozní elektrotechnika
Délka a forma vzdělávání
2 roky, denní nástavbové studium
Datum platnosti ŠVP:
od 1. 9. 2012
Kategorie
předmětů
a
názvy
vyučovacích
Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník
2. ročník
Celkem
Český jazyk a literatura
4
4
8
Cizí jazyk
4
4
8
Matematika
4
4
8
Tělesná výchova
2
2
4
Ekonomika
2
2
4
Elektrotechnika
3
3
6
Elektronika
3
4
7
Elektrické stroje a přístroje
3
2
5
Elektrická měření
2
2
4
Automatizace
2
2
4
Fyzika
2
2
4
ICT
2
Celkem hodin týdně
33
Povinné vyučovací předměty
Povinně volitelné předměty
2
31
2
64
Rozvržení týdnů ve školním roce – denní forma
Činnost
1. ročník
2. ročník
33
28
Maturitní zkouška
-
2
Odborná praxe
2
-
Časová rezerva (exkurze, výchovněvzdělávací akce, apod.)
5
4
Celkem
40
34
Vyučování dle rozpisu učiva
Poznámky k učebnímu plánu:
– výuku doplňují dva týdny odborné praxe, která se většinou realizuje po jednom týdnu v každém ročníku,
– průřezová témata jsou integrována ve vyučovacích předmětech, viz tabulka na str. 10 a 11,
17
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
– nepovinné předměty se v tomto oboru nenabízí,
– škola realizuje dvě volitelné vzdělávací oblasti, a to přírodovědné vzdělávání (fyzika) a vzdělávání
v informačních a komunikačních technologií (ICT)
Dálková forma vzdělávání
Kód a název oboru vzdělání
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Název ŠVP
Provozní elektrotechnika
Délka a forma vzdělávání
3 roky, dálkové nástavbové studium
Datum platnosti ŠVP:
od 1. 9. 2012
Kategorie
předmětů
a
názvy
vyučovaných
Celkový počet konzultací
pro 1. až 3. ročník
1.
2.
3.
Český jazyk a literatura
32
32
32
96
Cizí jazyk
50
32
30
112
Matematika
34
30
32
96
Ekonomika
16
16
16
48
Elektrotechnika
32
Povinné vyučovací předměty
Elektronika
Elektrická měření
18
El. stroje a přístroje
32
32
32
64
14
16
48
32
32
64
96
Povinně volitelné předměty
Fyzika
34
32
30
Celkem hodin týdně
216
220
220
656
Poznámky k učebnímu plánu:
– v dálkové formě je studium rozvržené do tří let, rozepsání učiva do jednotlivých konzultačních hodin je
předmětem tematických plánů,
– výuku doplňují dva týdny odborné praxe, která je v souladu s platnými právními předpisy a realizuje se
většinou po jednom týdnu v 1. a 2. ročníku,
– průřezová témata jsou integrována ve vyučovacích předmětech, viz tabulka na str.11, 12 a 14 a 15,
– nepovinné předměty se v tomto oboru nenabízí,
– škola realizuje jednu volitelnou vzdělávací oblast, a to přírodovědné vzdělávání (fyzika)
5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání RVP do ŠVP – denní forma
18
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
RVP
Vzdělávací oblasti a obsahové
okruhy
ŠVP
Počet
Vyučovací předmět
hodin
Počet
hodin
Z toho
disponibilní
hodiny
Jazykové vzdělávání
český jazyk
cizí jazyk
2
Český jazyk
5
3
5
Cizí jazyk – německý, anglický
8
3
Matematické vzdělávání
5
Matematika
8
3
Estetické vzdělávání
3
Český jazyk
3
Vzdělávání pro zdraví
4
Tělesná výchova
4
Ekonomika a řízení
4
Ekonomika
4
Elektrotechnický základ
4
Elektrotechnika
6
Elektronika
7
El. stroje a přístroje
5
Automatizace
4
Elektrická měření
4
Fyzika
4
ICT
2
Elektrotechnika
Elektrotechnická měření
14
4
Volitelné vzdělávací oblasti:
Společenskovědní vzdělávání
Přírodovědné vzdělávání
Vzdělávání v informačních a
2
2
2
4
komunikačních technologiích
Disponibilní hodiny
15
Celkem
64
Celkem
64
15
Rozpracování RVP do ŠVP dálkové formy vychází z rozpracování RVP do ŠVP denní formy. Odchylky: vypouští se
vzdělávání pro zdraví (tělesná výchova), elektrotechnika se dělí na elektrotechniku a elektrické stroje a zařízení
(neučí se automatizace). Z volitelných vzdělávacích oblastí se vyučuje pouze přírodovědné vzdělávání (fyzika).
Počet konzultací jednotlivých předmětů v jednotlivých ročnících je patrný z učebního plánu ŠVP Provozní
elektrotechnika-dálková forma.
6. Učební osnovy předmětů
Základní identifikační údaje
19
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Název školy:
Střední škola technická Jihlava
Adresa školy:
Polenská 246/2, 586 01 Jihlava
Název ŠVP:
Provozní elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání:
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2012
Český jazyk
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecné cíle:
Jazykové vzdělání rozvíjí komunikační kompetenci žáků a to tak, že užívá českého jazyka jako prostředku pro
dorozumívání, myšlení, dále pak k přijímání kritického hodnocení (ochrana proti snadné manipulaci a intoleranci),
sdělování, výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Dalším cílem jazykového vzdělávání
v českém jazyce je výchova ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji kladného
vztahu ke kulturním a uměleckým hodnotám našeho dědictví.
Charakteristika učiva:
Předmět český jazyk se skládá ze tří oblastí (viz níže), jež se vzájemně prolínají, doplňují a podporují. Jazykové
vzdělání (jazyk, komunikační výchova) rozvíjí komunikační kompetenci žáků a učí používat jazyka jako prostředku.
To umožní vybudovat si schopnost jak pro tvorbu vlastních stylistických projevů psaných či mluvených, tak pro
čtení s porozuměním a k hlubším zážitkům. Jazykové vzdělání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí
žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání, které prohlubuje jazykové znalosti a kultivuje jazykový
projev žáků.
Jazykové vědomosti a dovednosti jsou systémem, skládajícím se ze základních jazykových pojmů a kategorií. Žák
musí chápat tyto pojmy a kategorie, aby je mohl správně používat v komunikaci. Je veden k poznání, že zvládnutí
mateřského jazyka je nezbytným předpokladem úspěšného studia jazyků cizích.
Dovede vysvětlit, proč se učí českému jazyku. Na ukázkách umí rozlišit spisovný i nespisovný jazyk. Ovládá
jazykový a stylistický rozbor textu, umí pracovat s jazykovými příručkami.
Komunikační a slohová výchova je chápe jako význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní
uplatnění. Žák je seznámen s technikou mluveného slova, učí se hlavním slohovým postupům veřejného projevu a
jejich specifikům, dále se seznamuje se základními postupy běžné komunikace. Dovede prezentovat sám sebe a
naslouchat druhému i vhodně argumentovat a obhájit své stanovisko. Umí navázat kontakt a hovořit s osobami
různého věku a postavení.
Práce s textem je pro žáka základním předpokladem úspěšného studia. Žák získává zdroje všeobecných informací
(internet aj.), osvojuje si zásady kulturního čtení a má přehled o denním tisku a seznamuje se se základy
informatiky (knihovny a jejich činnost). Volí vhodný způsob zprostředkování informací a samostatně zpracovává
informace formou zprávy, inzerátu, reklamy, plakátu, telefonního záznamu. Dovede u odborného textu pořídit
výpisky a výtah. Žák je schopen zaznamenat bibliografické údaje, pracuje samostatně i v týmu.
Literární a estetické vzdělání je zaměřeno na práci s uměleckým textem, dále na pochopení textu a hledání
souvislostí v oblastech společenskovědních. V hodinách estetické výchovy se učí žáci témata, která jsou spojena s
ochranou a využíváním kulturního dědictví lidstva.
Pojetí výuky:
Výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy a rozvíjí se směrem ke společenskému a
profesnímu zaměření studentů. Cílem vyučování je prohloubit vědomosti a dovednosti ze základní školy a
posunout je na vyšší kvalitativní a kvantitativní úroveň.
20
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Ve shodě se strategií školy je jednoznačná preference takového pojetí výuky, která v maximální možné míře rozvíjí
klíčové kompetence žáka, vytváří efektivní systém, umožňuje aplikovat teoretické poznatky a praktické
dovednosti.
Literární vzdělávání vede, kromě četby, rozboru a interpretace uměleckých děl či jejich ukázek k celkovému
přehledu o klíčových tématech české i světové literatury. Předpokládá se, že se žáci seznámí se základní tvorbou
autora – formou ukázky i s jeho zařazením do literárněhistorického kontextu a s jeho přínosem pro dobu, v které
tvořil, a pro další generace.
Metody výuky:
Individuální, frontální, skupinová, párová i projektová výuka směřuje k danému konkrétnímu cíli. Přesně
formulovaným cílem sledujeme to, aby žáci uměli pracovat a vyhodnocovat informační zdroje z různých publikací,
učebních pomůcek i internetu.
Při vyučovacím procesu se používají klasické i alternativní metody výuky (diskuse, panelová diskuse,
brainstorming, hry, simulační a situační metody, řešení konfliktů, problémové vyučování, metody kritického
myšlení). Tyto metody a formy výuky se zaměří na týmovou práci žáků, což znamená, že bude použit třífázový
model učení (evokace – uvědomění – reflexe), kooperativní (skládankové) učení, projektové učení, formy
praktické práce s jazykovými projevy – mluvní cvičení (prezentace), čtení s porozuměním, čtení s předvídáním a
s otázkami, volné psaní (popiš, porovnej, asociuj, praktikuj, analyzuj, argumentuj). Zvolené metody a formy práce
přesunují roli vyučujícího směrem k pozici konzultanta a poradce.
Hodnocení výsledků vzdělávání:
V předmětu český jazyk a literatura je nutné vzhledem k použitým metodám a formám vyučovacího procesu
uplatnit odděleně hodnocení a klasifikaci. Každý vyučující si musí uvědomit, že u jednotlivých žáků jsou dány
odlišné předpoklady pro kompetenci k učení osobnostními vlastnostmi, charakterovými rysy, sociálním zázemím a
rozdílnou zralostí.
Klasifikace žáků musí obsahovat strukturované hodnocení žáků s uvedenými kritérii v oblasti komunikativní a
slohové výchovy. Sloh zahrnuje lexikální zásobu, osobní styl, formu, kontext a úpravu, jazykovou strukturu a
interpunkci, plánování a koncept. Komunikativní dovednosti musí být klasifikovány formou mluvních cvičení
(výslovnost, hlasitost, příprava, soustředění na text, logická výstavba projevu, plynulost, postoj mluvčího), rozvoj
schopnosti žáka vlastního hodnocení. Kritéria pro klasifikaci jsou žákům veřejně přístupná, učí se je používat
(hodnotí kladné a záporné stránky projevu spolužáka v průběhu mluvního cvičení).
V každém ročníku píší žáci dvě slohové práce, podle výběru učitele buď obě školní, nebo jedna školní a jedna
domácí. Na slohové práce se připravují studenti řadou pravopisných cvičení, dílčích stylistických úkolů, větných
analýz a syntéz aj.
Průběžně jsou žáci kontrolováni diktáty, testy a ústním zkoušením, kde jsou hodnoceny nejenom věcné znalosti,
ale i úroveň vyjadřování.
Estetická výchova je založena na dokonalém čtení s porozuměním, schopnost získávat při čtení informace, smysl
pro hodnocení uměleckých a neuměleckých textů.
Poznámka: u žáků se specifickými poruchami učení a chování hodnocení a klasifikace podléhá opatřením
pedagogicko-psychologické poradny.
Klíčové kompetence:
Předmět český jazyk a literatura zásadně přispívá k rozvoji klíčových kompetencí takto (níže popsanými způsoby):
Kompetence k učení – vytvořit vhodné studijní návyky žáků tak, aby si osvojili některé techniky učení (samostatná
práce s textem, porozumět mluvenému projevu – jako přednášky, výklad, aktivní účast na vytváření zápisů z hodin
apod.).
Kompetence komunikativní jsou u žáků rozvíjeny zcela zásadním způsobem, neboť jsou těžištěm předmětu. Žák
získává v průběhu čtyřletého cyklu nejenom teoretické znalosti o jazykových vědomostech, komunikační a slohové
výchově, o práci s textem (s různými druhy textu, zejména pak s odborným textem) a o získávání informace.
21
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Kompetence personální mají vést žáky k práci v týmu. Dokážou spolupracovat ve skupině a vedou žáky k používání
sady kritérií pro hodnocení práce a přijímání hodnocení.
Kompetence sociální učí žáky pracovat ve skupině, aktivně se podílí na řešení zadaného úkolu, navrhuje postupy
řešení.
Kompetence řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů dovede pochopit a analyzovat zadání úkolu,
stanovit pracovní postup, zvolit vhodnou metodu, dokáže vypracovat strukturovaný text, zvolit vhodný slohový
postup a útvar (v podobě domácích úkolů, seminárních písemných prací).
Kompetence využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivní práce s nimi a s určitými
fakty rozvíjí dovednosti získat potřebné informace v široké škále otevřených zdrojů, kriticky zhodnotit a využít je
pro dosažení výsledku v praktické odborné činnosti.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 uplatňovat český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretací
 využívat jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě
 vyjadřovat se srozumitelně a souvisle, formulovat a obhajovat své názory
 chápat význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění
 získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů a předávat je vhodným způsobem s ohledem na
jejich uživatele
 chápat jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa
 uplatňovat ve svém životním stylu estetická kritéria
 chápat umění jako specifickou výpověď o skutečnosti
 chápat význam umění pro člověka
 přistupovat s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí
 podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah
 získat přehled o kulturním dění
 uvědomit si vliv prostředí masové komunikace na utváření kultury
Průřezová témata:
Český jazyk a literatura přispívají k rozvoji průřezových témat takto prostřednictvím zpracování témat popsaných
níže:
Občan v demokratické společnosti
o Žáci se dokážou orientovat v médiích, dokážou odolávat jednoduché myšlenkové manipulaci díky
mediální výchově. Jednají s lidmi i o různých tématech, umí efektivně pracovat a kriticky
vyhodnocovat informace.
o Žák se učí analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační
záměr.
Člověk a životní prostředí
o Vedeme žáky pomocí komunikativní kompetence k rozvoji dovednosti správně vyjadřovat a
zdůvodňovat své názory. Studenti se učí obhajovat své postoje, své názory např. na problematiku
životního prostředí.
o Při estetickém vzdělání je žák směřován k tomu, aby dobře chápal při analýze literárních textů z
přírody význam zdravého životního prostředí a nutnost jeho ochrany.
Informační a komunikační technologie
V rámci vyučování je podle možností využívána moderní komunikační a informační technologie a žák je veden
k jejímu aktivnímu používání, a to při zpracování nejrůznějších témat (referátů, mluvních cvičení, ročníkových a
seminárních prací). Při tvorbě prezentací žák umí pracovat s textovým editorem, s dalšími programy i digitálním
fotoaparátem atd.
Časový rozvrh pro jednotlivé ročníky je pro tento předmět doporučený.
Denní studium
Hodinová dotace 4 hodiny týdně, celkem za studium 244 hodin
22
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
1.ročník
Hodinová dotace 4 hodiny týdně celkem 132 hodin
Výsledky vzdělávání
Učivo
Časový rozvrh
Žák:
zařadí češtinu v rámci indoevropských jazyků,
zná rozdělení slovanských jazyků
1 Zdokonalování jazykových vědomostí a
dovedností
Národní jazyk a jeho útvary
Jazyková kultura
8 hod.
rozlišuje spisovný jazyk , hovorový jazyk a
dialekty, stylově příznakové jevy a ve vlastním obecné poznatky o jazyce
projevu volí prostředky adekvátní komunikační čeština – jazyk
situaci
vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
dovede pracovat se slovníky i s nejnovějšími
normativními příručkami českého jazyka
spisovné a nespisovné útvary
slovníky
orientuje se v soustavě jazyků
Žák:
řídí se zásadami správné výslovnosti
Nauka o zvukové stránce jazyka
6 hod.
orientuje se v systému českých hlásek
Zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka
ovládá výslovnost slov domácích,
zdomácnělých a slov přejatých
uplatňuje zásady mluveného projevu ve
vlastních mluvních cvičeních
rozpozná řečové vady
Žák:
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví
Nauka o grafické stránce jazyka
2 hod.
hlavní principy českého pravopisu
lexikální pravopis
syntaktický pravopis
určuje slovní druhy a určuje mluvnické
kategorie jmen a sloves
komunikuje na patřičné úrovni v různých
oblastech života
Žák:
Nauka o slovní zásobě
používá adekvátní slovní zásobu včetně
příslušné odborné terminologie
Tvoření slov, stylové rozvrstvení a
změny slovního významu
slova mnohoznačná, synonyma, antonyma
5 hod.
nahradí běžné slovo jiným ekvivalentem
rozumí základní terminologii oboru
23
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
rozeznává druhy pojmenování podle významu,
podle stylistické platnosti
chápe podstatu přenášení pojmenování,
rozlišuje pojmenování přímé a nepřímé
dokáže je funkčně použít při práci s textem
odhaluje a opravuje základní nedostatky a
chyby
Žák:
má základní představu o slohotvorných
činitelích, o kompozici textu, o slohových
postupech a o základních slohových útvarech
2 Komunikační a slohová výchova
Žák:
klade otázky a vhodně formuluje odpovědi
funkční styly
mluvený projev
komunikační situace, komunikační strategie
kultura řeči, vypravování
2 hod.
Stylistika
Slovotvorní činitelé objektivní a subjektivní
Projevy prostě sdělovací, administrativní,
charakterizuje prostě-sdělovací funkční styl a prakticky odborné, jejich znaky, postupy a
informační slohový postup
prostředky
(osobní dopisy, krátké informační útvary,
dokáže analyzovat jazykové prostředky
osnova, životopis, zápis z porady, pracovní
hodnocení, inzerát a odpověď na něj,
vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje jednoduché úřední popř. podle charakteru
svá stanoviska
oboru odborné dokumenty)
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
5 hod.
dovede výstižně vyjádřit své myšlenky
dokáže předvést krátký kultivovaný projev
(připravený) a hodnotit jej podle sady kritérií
dokáže prezentovat vlastní práci s textem
ovládá techniku mluveného slova, umí klást
otázky a vhodně formulovat odpovědi
ovládá techniku mluveného slova, umí klást
otázky a vhodně formulovat odpovědi
Žák:
umí pracovat s internetem,
3 Práce s textem a získávání informací
5 hod.
Informatická výchova
noviny, časopisy a jiná periodika
používá klíčová slova při vyhledávání informací knihovny a jejich služby, internet
(informačních pramenů)
podrobná analýza textu
pochopení práce s informacemi v textu, jejich
rozlišuje závažné a podružné informace
zhodnocení
zpětná reprodukce textu
rozumí obsahu přiměřeného textu a jeho
zjišťuje potřebné informace z různých zdrojů a
částem
hodnotí je
dovede obsah vyjádřit vlastními slovy
zjišťuje potřebné informace z dostupných
24
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
zdrojů,
umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky
Žák:
rozezná umělecký text od neuměleckého
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých
směrů a příslušných historických období
má základní představu o literárních druzích a
žánrech
1 Literatura a ostatní druhy umění
Umění jako specifická výpověď
práce s literárním textem
základy teorie literatury (základy liter. teorie)
literární druhy a žánry
četba a interpretace literárního textu
tvořivé aktivity (činnosti) při práci s textem
2 hod.
Žák:
rozumí hlavním literárním směrům a zná jejich
představitele v české i světové literatuře
čeština – jazyk
postihne význam textu
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr
i pro generace
Česká a světová literatura od starověku do
konce 19. st.
starověk, středověk, renesance, baroko,
klasicismus, romantismus, realismus
charakteristika období (některé představitele)
a vysvětlení základních pojmů
česká starověká kultura
česká středověká kultura
česká pobělohorská literatura
10 hod.
Žák:
text interpretuje a vyjádří vlastní prožitky
z daných uměleckých děl
zná základní literárně historické pojmy
vlastními slovy vypráví o knihách, filmech a
divadelních představeních
2 Práce s literárním textem
Četba a interpretace vybraných děl
ročníkové práce
6 hod.
Žák:
postihne význam textu
charakterizuje specifika lidového umění
3 Kultura
Lidové umění a užitá tvorba
1 hod.
Výsledky vzdělávání
Učivo
Časový
rozvrh
Žák:
rozumí základní terminologii
znázorní stavbu slova a dokáže ji popsat
ovládá způsoby tvoření slov a dokáže je využít
v mluveném i psaném projevu
rozlišuje spisovné a nespisovné útvary
národního jazyka
1 Zdokonalování jazykových vědomostí a
dovedností
Nauka o tvoření slov
obohacování slovní zásoby
5 hod.
Žák:
Pravopis
v písemném projevu uplatňuje znalosti českého zdokonalení jazykových a pravopisných
pravopisu
vědomostí a dovedností
hlavní principy českého pravopisu
psaní velkých písmen
interpunkce
hranice slov
gramatické tvary a konstrukce jejich
sémantická funkce
5 hod.
Žák:
10 hod.
Tvarosloví
25
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví
Žák:
charakterizuje publicistický styl
dokáže analyzovat jazykové prostředky
publicistického stylu
zná požadavky na jazykové postupy
(automatizace a aktualizace)
je schopen navrhnout vhodnou grafickou
úpravu publicistických textů
Stylistika
Žák:
využívá emocionální a emotivní stránky
vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní
(pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat)
10 hod.
2 Komunikační a slohová výchova
Základy komunikace
komunikace
mediální výchova
analýza textů
vyjadřování přímé i zprostředkované
sestaví jednoduché zpravodajské a propagační technickými prostředky, monologické i
útvary: zpráva, reportáž, pozvánka, nabídka… dialogické, neformální i formální, připravené i
nepřipravené
chápe cíle, formy a způsoby práce masmédií
s jazykem
zná neetické postupy a prostředky novinářů a publicistika a reklama
rozlišuje je v mluveném a písemném projevu
odhadne autorskou strategii
rozliší komunikační funkce textu
4 hod.
Žák:
rozliší konkrétní literární díla podle základních
druhů a žánrů
vystihne a interpretuje vlastními slovy text
debatuje o textu
zná nejvýznamnější literární památky
porovná českou a světovou literaturu
z hlediska tematického zaměření
19 hod.
1 Literatura a ostatní druhy umění
Literární a estetické vzdělávání
práce s uměleckým textem
základy teorie literatury
četba a interpretace literárního textu
česká literatura 19. st.
česká literatura 2. poloviny 19. století
specifika českého vývoje v souvislostech se
světovou literaturou
světová a česká literatura
Žák:
2 Práce s literárním textem
vyjádří vlastní názor na dané skutečnosti,
Četba a interpretace vybraných děl na základě
diskutuje o nich
četby žáků
zhodnotí význam jednotlivého autora a díla
vyjádří vlastní prožitky z daných děl
dovede zdůvodnit význam umění pro osobnost
člověka
3 hod.
Žák:
orientuje se v nabídce kulturních institucí
porovnává typické znaky kultur hlavních
národností na našem území
3 Kultura
Kulturní instituce v ČR a v regionu, kultura
národnosti na našem území
4 hod.
Žák:
popíše vhodné společenské chování v dané
situaci nebo v textu při interpretaci ukázek
Společenská kultura
principy kulturního chování ve společnosti
normy kulturního chování ve společnosti
10 hod.
26
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Žák:
Mediální výchova
vytvoří si představu o roli médií v každodenním
životě
10 hod.
2.ročník
Hodinová dotace 4 hodiny týdně, celkem 112 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
rozumí základní terminologii
ovládá významové skladební vztahy
rozlišuje významové poměry mezi
několikanásobnými členy
provede rozbory vět jednočlenných či
dvojčlenných
provede rozbor souvětí
orientuje se ve výstavbě textu, ovládá a
uplatňuje znalosti ze skladby ve svém
logickém vyjadřování
dovede se logicky ptát na větné členy a druhy
vedlejších vět
Žák:
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
ovládá dílčí pravidla psaní čárky v souvětí a
dokáže je využít při tvorbě a hodnocení
písemných jazykových projevů
Žák:
charakterizuje odborný styl a jeho funkce
dovede posoudit úroveň řečnických
vystoupení
získá základní orientaci ve výběru jazykových
prostředků, chápe poznávací postupy, umí
objasňovat odbornou tematiku
Žák:
formuluje základní nedostatky a opraví je
zjišťuje potřebné informace z různých zdrojů a
hodnotí je, umí pracovat s internetem
orientuje se v denním tisku, rozlišuje závažné
a podružné informace
rozumí obsahu přiměřeného textu i jeho
částem, dovede obsah vyjádřit vlastními slovy
přednese krátký projev
odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru
v základních útvarech odborného stylu,
především popisného a výkladového
pořizuje výpisky z odborného textu
Žák:
uvede hlavní literární směry a jejich významné
představitele v české a světové literatuře
vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
Učivo
1 Zdokonalování jazykových vědomostí a
dovedností
Syntax-větná skladba
nauka o větě a souvětí
větné členy a jejich vztahy
souvětí souřadné a podřadné
druhy vět z gramatického a komunikačního
hlediska
stavba a tvorba komunikátu
vztahy mezi větami hlavními
Časový rozvrh
7hod.
Pravopis
interpunkce
zdokonalování jazykových a pravopisných
vědomostí a dovedností
hlavní principy českého pravopisu
7 hod.
2 Komunikační a slohová výchova
Komunikační a slohová výchova
druhy řečnických projevů
9 hod.
odborný styl
3 hod.
3 Práce s textem a získávání informací
komunikát a text
členění textu
techniky a druhy čtení ( s důrazem na čtení
studijní), orientaci v textu, jeho rozbor
z hlediska sémantiky, kompozice a stylu
druhy a žánry textu
1 Literatura a ostatní druhy umění
práce s literárním textem
umění jako specifická výpověď o skutečnosti
aktivní poznávání různých druhů umění
našeho i světového, současného i minulého,
v tradičního i mediální podobě
tvořivé činnosti s textem
6 hod.
27
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
světová literatura 20. století
obraz 1. a 2. světové války v literatuře
Žák:
Česká literatura 20. století
rozliší konkrétní literární díla podle základních obraz první a druhé světové války v literatuře
druhů a žánrů
Žák:
Umělecké směry 20. století
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých
směrů
je schopen na základě vlastních prožitků
přiblížit oblíbeného autora
Žák:
2 Práce s literárním textem
text interpretuje a debatuje o něm
Četba a interpretace vybraných děl české a
zná vybraná díla světové a české literatury a
světové literatury
dokáže je interpretovat
projekty
své názory na tvorbu umí zdůvodnit, diskutuje
o nich
zhodnotí autora a díla pro dobu, v níž tvořil
umí zhodnotit odkaz autora pro příští generaci
5 hod.
4 hod.
5 hod.
Žák:
orientuje se v oblasti kultury bydlení a odívání
pozná typické znaky kultur hlavních
národností na našem území
chápe význam umění pro člověka
váží si kulturních hodnot a je tolerantní
k odlišným kulturám
Žák:
umí zhodnotit odkaz umělce pro příští
generaci
seznámí se s kulturními památkami v regionu
3 Kultura
kultura bydlení, odívání a vliv na principy
kulturního chování ve společnosti
5 hod.
Kultura dění v regionu
5 hod.
Výsledky vzdělávání
Žák:
vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
dokáže vysvětlit klíčové fáze vývoje jazyka od
staroslověnštiny
má základní představu o podobě textů
v jednotlivých etapách vývoje českého jazyka
Učivo
1 Zdokonalování jazykových vědomostí a
dovedností
Časový rozvrh
6 hod.
Historický vývoj češtiny
kořeny historického vývoje
vývojové tendence spisovné češtiny
postavení češtiny mezi ostatními evropskými
jazyky
28
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Žák:
Stylistika
sestaví základní projevy administrativního
stylu
charakterizuje administrativní funkční styl
získá základní orientaci v možnostech výběru
jazykových prostředků administrativního stylu administrativní styl
a chápe důležité zásady tvorby textů této
povahy a dokáže je využít při tvorbě a
hodnocení písemného projevu
Žák:
Stylistika
charakterizuje umělecký funkční styl a jeho
umělecký styl
funkce
získá základní orientaci v možnostech výběru
základních jazykových prostředků uměleckého
stylu
vyprávění
chápe důležité zásady specifičnosti tvorby
popis osoby
textů této povahy
popis věci
dokáže je při tvorbě a interpretaci využít
výklad
je schopen navrhnout vhodnou grafickou
návod k činnosti
úpravu textů
úvaha
zná útvary uměleckého stylu a dokáže je
definovat
Žák:
Stylistika
charakterizuje řečnický funkční styl a jeho
funkce
chápe důležité zásady kultury mluveného
řečnický styl
projevy
druhy řečnických projevů
dokáže všechny své vědomosti a schopnosti
využít tak, aby ztvárnil dokonalou promluvu
před skupinou
musí zhodnotit svoji práci i práci spolužáků
rozumí specifickým kompozičním postupům
zná řečnické styly a dokáže je definovat
vytváří komunikaci v psané i mluvené podobě
Žák:
2 Komunikační a slohová výchova
posoudí vhodné užití jazykových prostředků,
Základy komunikace
rozezná odborný, umělecký, publicistický aj.
interpretace textu
je schopen určit vztah mezi účastníky
manipulativní postupy
komunikační situace, způsob realizace v textu profesní komunikace
porovná informace z různých textů
vstupní pohovor
dovede využít informací získaných
přijímací pohovor
z odborných textů
pracovní diskuse
rozezná v textu manipulativní postup
schůzka a návštěva
zná základní informace o jazykových i
mimojazykových útvarech profesní
komunikace a je schopen je použít
Žák:
3 Práce s textem a získávání informací
pořizuje z odborného textu výpisky a výtah,
komunikát a text
dělá si poznámky z přednášek a jiných
členění textu
veřejných projevů
získávání a zpracování informací z textu (též
vypracuje anotaci
odborného a administrativního), např. ve
formě anotace, konspektu, osnovy, resumé,
jejich třídění a hodnocení
6 hod.
7 hod.
2 hod.
3 hod.
4 hod.
29
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
zpětná reprodukce textu, jeho transformace
do jiné podoby, práce s různými příručkami
pro školu i veřejnost
má přehled o denním tisku a tisku své
zájmové oblasti
Žák:
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých
směrů a příslušných historických období
samostatně vyhledá informace v této oblasti
při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
samostatně vyhledá informace v této oblasti
Žák:
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a žánrů
Žák:
je ochoten podílet se na ochraně kulturních
hodnot
Žák:
má základní představu o funkci reklamy a
jejím vlivu na člověka
je ochoten podílet se na ochraně kulturních
hodnot
1 Literatura a ostatní druhy umění
Současné umění
práce s literárním textem
metody interpretace díla
světová literatura 20. století
2. světová války v literatuře
nové proudy literatury
nové směry literatury
nové literární skupiny
člověk v totalitní společnosti
současná světová literatura
česká literatura 20. století
obraz druhé světové války v literatuře
česká literatura v době totality
česká literatura od 90. let 20. století do
současnosti
2 Práce s literárním textem
četba a interpretace děl české a světové
literatury
estetické a funkční normy při tvorbě a výrobě
předmětů používaných v běžném životě
3 Kultura
Ochrana a využívání kulturních hodnot
4 hod.
Funkce reklamy a propagačních prostředků a
jejich vliv
funkce reklamy a propagačních prostředků a
její vliv na životní styl
2 hod.
Souhrnné opakování
8 hod.
10 hod.
4 hod.
Časový rozvrh pro jednotlivé ročníky je pro tento předmět doporučený.
Dálkové studium
Počet konzultací v 1. ročníku 32, v 2. ročníku 32, ve 3. ročníku 32
Celkem za studium: 96 konzultací.
1. ročník
Počet konzultací za rok 32
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
1 Zdokonalování jazykových vědomostí a
zařadí češtinu v rámci indoevropských jazyků, zná dovedností
rozdělení slovanských jazyků
Národní jazyk a jeho útvary
Časový
rozvrh
3 hod.
30
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Jazyková kultura
rozlišuje spisovný jazyk , hovorový jazyk a
dialekty, stylově příznakové jevy a ve vlastním
projevu volí prostředky adekvátní komunikační
situaci
vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
dovede pracovat se slovníky i s nejnovějšími
normativními příručkami českého jazyka
obecné poznatky o jazyce
čeština – jazyk
spisovné a nespisovné útvary
slovníky
orientuje se v soustavě jazyků
Žák:
řídí se zásadami správné výslovnosti
Nauka o zvukové stránce jazyka
1 hod.
orientuje se v systému českých hlásek
Zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka
ovládá výslovnost slov domácích, zdomácnělých a
slov přejatých
uplatňuje zásady mluveného projevu ve vlastních
mluvních cvičeních
rozpozná řečové vady
Žák:
v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
pravopisu
v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví
Nauka o grafické stránce jazyka
1 hod.
hlavní principy českého pravopisu
lexikální pravopis
syntaktický pravopis
určuje slovní druhy a určuje mluvnické kategorie
jmen a sloves
komunikuje na patřičné úrovni v různých
oblastech života
Žák:
Nauka o slovní zásobě
používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné
odborné terminologie
Tvoření slov, stylové rozvrstvení a
změny slovního významu
slova mnohoznačná, synonyma, antonyma
1 hod.
nahradí běžné slovo jiným ekvivalentem
rozumí základní terminologii oboru
rozeznává druhy pojmenování podle významu,
podle stylistické platnosti
chápe podstatu přenášení pojmenování, rozlišuje
pojmenování přímé a nepřímé
dokáže je funkčně použít při práci s textem
31
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
odhaluje a opravuje základní nedostatky a chyby
Žák:
2 Komunikační a slohová výchova
1 hod.
má základní představu o slohotvorných činitelích,
o kompozici textu, o slohových postupech a o
Stylistika
základních slohových útvarech
Slovotvorní činitelé objektivní a subjektivní
Projevy prostě sdělovací, administrativní,
charakterizuje prostě-sdělovací funkční styl a
prakticky odborné, jejich znaky, postupy a
informační slohový postup
prostředky
(osobní dopisy, krátké informační útvary, osnova,
dokáže analyzovat jazykové prostředky
životopis, zápis z porady, pracovní hodnocení,
inzerát a odpověď na něj, jednoduché úřední
vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje
popř. podle charakteru oboru odborné
svá stanoviska
dokumenty)
Žák:
klade otázky a vhodně formuluje odpovědi
vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně
funkční styly
mluvený projev
komunikační situace, komunikační strategie
kultura řeči, vypravování
1 hod.
3 Práce s textem a získávání informací
Informatická výchova
noviny, časopisy a jiná periodika
knihovny a jejich služby, internet
podrobná analýza textu
pochopení práce s informacemi v textu, jejich
zhodnocení
zpětná reprodukce textu
zjišťuje potřebné informace z různých zdrojů a
hodnotí je
5 hod.
1 Literatura a ostatní druhy umění
Umění jako specifická výpověď
práce s literárním textem
základy teorie literatury (základy liter. teorie)
literární druhy a žánry
četba a interpretace literárního textu
tvořivé aktivity (činnosti) při práci s textem
2 hod.
dovede výstižně vyjádřit své myšlenky
dokáže předvést krátký kultivovaný projev
(připravený) a hodnotit jej podle sady kritérií
dokáže prezentovat vlastní práci s textem
ovládá techniku mluveného slova, umí klást
otázky a vhodně formulovat odpovědi
ovládá techniku mluveného slova, umí klást
otázky a vhodně formulovat odpovědi
Žák:
umí pracovat s internetem,
používá klíčová slova při vyhledávání informací
(informačních pramenů)
rozlišuje závažné a podružné informace
rozumí obsahu přiměřeného textu a jeho částem
dovede obsah vyjádřit vlastními slovy
zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů,
umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky
Žák:
rozezná umělecký text od neuměleckého
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých
směrů a příslušných historických období
má základní představu o literárních druzích a
žánrech
32
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Žák:
rozumí hlavním literárním směrům a zná jejich
představitele v české i světové literatuře čeština –
jazyk
postihne význam textu
zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu,
v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro
generace
Česká a světová literatura od starověku do konce
19. st.
starověk, středověk, renesance, baroko,
klasicismus, romantismus, realismus
charakteristika období (některé představitele) a
vysvětlení základních pojmů
česká starověká kultura
česká středověká kultura
česká pobělohorská literatura
10 hod.
Žák:
text interpretuje a vyjádří vlastní prožitky
z daných uměleckých děl
zná základní literárně historické pojmy
vlastními slovy vypráví o knihách, filmech a
divadelních představeních
2 Práce s literárním textem
Četba a interpretace vybraných děl
ročníkové práce
6 hod.
Žák:
postihne význam textu
charakterizuje specifika lidového umění
3 Kultura
Lidové umění a užitá tvorba
1 hod.
Výsledky vzdělávání
Učivo
Časový
rozvrh
Žák:
rozumí základní terminologii
znázorní stavbu slova a dokáže ji popsat
ovládá způsoby tvoření slov a dokáže je využít
v mluveném i psaném projevu
rozlišuje spisovné a nespisovné útvary národního
jazyka
1 Zdokonalování jazykových vědomostí a
dovedností
Nauka o tvoření slov
obohacování slovní zásoby
1 hod.
Žák:
v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
pravopisu
Pravopis
1 hod.
zdokonalení jazykových a pravopisných vědomostí
a dovedností
hlavní principy českého pravopisu
psaní velkých písmen
interpunkce
hranice slov
gramatické tvary a konstrukce jejich sémantická
funkce
2. ročník
Počet konzultací za rok 32
Žák:
Tvarosloví
v písemném i mluveném projevu využívá poznatků
z tvarosloví
1 hod.
Žák:
charakterizuje publicistický styl
dokáže analyzovat jazykové prostředky
publicistického stylu
zná požadavky na jazykové postupy
(automatizace a aktualizace)
je schopen navrhnout vhodnou grafickou úpravu
1 hod.
Stylistika
33
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
publicistických textů
Žák:
využívá emocionální a emotivní stránky
vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i
negativní (kritizovat, polemizovat)
sestaví jednoduché zpravodajské a propagační
útvary: zpráva, reportáž, pozvánka, nabídka…
chápe cíle, formy a způsoby práce masmédií
s jazykem
zná neetické postupy a prostředky novinářů a
rozlišuje je v mluveném a písemném projevu
odhadne autorskou strategii
rozliší komunikační funkce textu
2 Komunikační a slohová výchova
4 hod.
Základy komunikace
komunikace
mediální výchova
analýza textů
vyjadřování přímé i zprostředkované technickými
prostředky, monologické i dialogické, neformální i
formální, připravené i nepřipravené
publicistika a reklama
Žák:
rozliší konkrétní literární díla podle základních
druhů a žánrů
vystihne a interpretuje vlastními slovy text
debatuje o textu
zná nejvýznamnější literární památky
porovná českou a světovou literaturu z hlediska
tematického zaměření
1 Literatura a ostatní druhy umění
Literární a estetické vzdělávání
práce s uměleckým textem
základy teorie literatury
četba a interpretace literárního textu
česká literatura 19. st.
česká literatura 2. poloviny 19. století
specifika českého vývoje v souvislostech se
světovou literaturou
světová a česká literatura
1 hod.
Žák:
vyjádří vlastní názor na dané skutečnosti,
diskutuje o nich
zhodnotí význam jednotlivého autora a díla
vyjádří vlastní prožitky z daných děl
dovede zdůvodnit význam umění pro osobnost
člověka
2 Práce s literárním textem
Četba a interpretace vybraných děl na základě
četby žáků
3 hod.
Žák:
orientuje se v nabídce kulturních institucí
porovnává typické znaky kultur hlavních
národností na našem území
3 Kultura
Kulturní instituce v ČR a v regionu, kultura
národnosti na našem území
4 hod.
Žák:
Společenská kultura
popíše vhodné společenské chování v dané situaci principy kulturního chování ve společnosti
nebo v textu při interpretaci ukázek
normy kulturního chování ve společnosti
1 hod.
Žák:
vytvoří si představu o roli médií v každodenním
životě
Mediální výchova
1 hod.
Žák:
rozumí základní terminologii
ovládá významové skladební vztahy
rozlišuje významové poměry mezi
několikanásobnými členy
provede rozbory vět jednočlenných či
dvojčlenných
1 Zdokonalování jazykových vědomostí a
dovedností
Syntax-větná skladba
nauka o větě a souvětí
větné členy a jejich vztahy
souvětí souřadné a podřadné
druhy vět z gramatického a komunikačního
1 hod.
34
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
provede rozbor souvětí
hlediska
orientuje se ve výstavbě textu, ovládá a uplatňuje stavba a tvorba komunikátu
znalosti ze skladby ve svém logickém vyjadřování vztahy mezi větami hlavními
dovede se logicky ptát na větné členy a druhy
vedlejších vět
Žák:
Pravopis
v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
interpunkce
pravopisu
zdokonalování jazykových a pravopisných
ovládá dílčí pravidla psaní čárky v souvětí a
vědomostí a dovedností
dokáže je využít při tvorbě a hodnocení
hlavní principy českého pravopisu
písemných jazykových projevů
Žák:
2 Komunikační a slohová výchova
charakterizuje odborný styl a jeho funkce
Komunikační a slohová výchova
dovede posoudit úroveň řečnických vystoupení
druhy řečnických projevů
získá základní orientaci ve výběru jazykových
prostředků, chápe poznávací postupy, umí
objasňovat odbornou tematiku
odborný styl
Žák:
formuluje základní nedostatky a opraví je
zjišťuje potřebné informace z různých zdrojů a
hodnotí je, umí pracovat s internetem
orientuje se v denním tisku, rozlišuje závažné a
podružné informace
rozumí obsahu přiměřeného textu i jeho částem,
dovede obsah vyjádřit vlastními slovy
přednese krátký projev
odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru
v základních útvarech odborného stylu,
především popisného a výkladového
pořizuje výpisky z odborného textu
Žák:
uvede hlavní literární směry a jejich významné
představitele v české a světové literatuře
vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
Žák:
rozliší konkrétní literární díla podle základních
druhů a žánrů
Žák:
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých
směrů
je schopen na základě vlastních prožitků přiblížit
oblíbeného autora
5 hod.
1 hod.
1 hod.
3 Práce s textem a získávání informací
komunikát a text
členění textu
techniky a druhy čtení ( s důrazem na čtení
studijní), orientaci v textu, jeho rozbor z hlediska
sémantiky, kompozice a stylu
druhy a žánry textu
1 Literatura a ostatní druhy umění
práce s literárním textem
umění jako specifická výpověď o skutečnosti
aktivní poznávání různých druhů umění našeho i
světového, současného i minulého, v tradičního i
mediální podobě
tvořivé činnosti s textem
světová literatura 20. století
obraz 1. a 2. světové války v literatuře
Česká literatura 20. století
obraz první a druhé světové války v literatuře
1 hod.
Umělecké směry 20. století
1 hod.
1 hod.
35
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Žák:
2 Práce s literárním textem
text interpretuje a debatuje o něm
Četba a interpretace vybraných děl české a
zná vybraná díla světové a české literatury a
světové literatury
dokáže je interpretovat
projekty
své názory na tvorbu umí zdůvodnit, diskutuje o
nich
zhodnotí autora a díla pro dobu, v níž tvořil
umí zhodnotit odkaz autora pro příští generaci
Žák:
orientuje se v oblasti kultury bydlení a odívání
pozná typické znaky kultur hlavních národností na
našem území
chápe význam umění pro člověka
váží si kulturních hodnot a je tolerantní
k odlišným kulturám
Žák:
umí zhodnotit odkaz umělce pro příští generaci
seznámí se s kulturními památkami v regionu
1 hod.
3 Kultura
kultura bydlení, odívání a vliv na principy
kulturního chování ve společnosti
1hod.
Kultura dění v regionu
1 hod.
Učivo
Časový
rozvrh
2 hod.
3. ročník
Počet konzultací 32
Výsledky vzdělávání
Žák:
vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
dokáže vysvětlit klíčové fáze vývoje jazyka od
staroslověnštiny
má základní představu o podobě textů
v jednotlivých etapách vývoje českého jazyka
Žák:
sestaví základní projevy administrativního stylu
charakterizuje administrativní funkční styl
získá základní orientaci v možnostech výběru
jazykových prostředků administrativního stylu a
chápe důležité zásady tvorby textů této povahy a
dokáže je využít při tvorbě a hodnocení
písemného projevu
Žák:
charakterizuje umělecký funkční styl a jeho
funkce
získá základní orientaci v možnostech výběru
základních jazykových prostředků uměleckého
stylu
chápe důležité zásady specifičnosti tvorby textů
této povahy
dokáže je při tvorbě a interpretaci využít
je schopen navrhnout vhodnou grafickou úpravu
textů
zná útvary uměleckého stylu a dokáže je
1 Zdokonalování jazykových vědomostí a
dovedností
Historický vývoj češtiny
kořeny historického vývoje
vývojové tendence spisovné češtiny
postavení češtiny mezi ostatními evropskými
jazyky
Stylistika
1 hod.
administrativní styl
Stylistika
umělecký styl
1 hod.
vyprávění
popis osoby
popis věci
výklad
návod k činnosti
úvaha
36
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
definovat
Žák:
Stylistika
charakterizuje řečnický funkční styl a jeho funkce
chápe důležité zásady kultury mluveného projevy
dokáže všechny své vědomosti a schopnosti
řečnický styl
využít tak, aby ztvárnil dokonalou promluvu před druhy řečnických projevů
skupinou
musí zhodnotit svoji práci i práci spolužáků
rozumí specifickým kompozičním postupům
zná řečnické styly a dokáže je definovat
vytváří komunikaci v psané i mluvené podobě
Žák:
2 Komunikační a slohová výchova
posoudí vhodné užití jazykových prostředků,
Základy komunikace
rozezná odborný, umělecký, publicistický aj.
interpretace textu
je schopen určit vztah mezi účastníky
manipulativní postupy
komunikační situace, způsob realizace v textu
profesní komunikace
porovná informace z různých textů
vstupní pohovor
dovede využít informací získaných z odborných
přijímací pohovor
textů
pracovní diskuse
rozezná v textu manipulativní postup
schůzka a návštěva
zná základní informace o jazykových i
mimojazykových útvarech profesní komunikace a
je schopen je použít
Žák:
3 Práce s textem a získávání informací
pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá
komunikát a text
si poznámky z přednášek a jiných veřejných
členění textu
projevů
získávání a zpracování informací z textu (též
vypracuje anotaci
odborného a administrativního), např. ve formě
anotace, konspektu, osnovy, resumé, jejich
třídění a hodnocení
zpětná reprodukce textu, jeho transformace do
jiné podoby, práce s různými příručkami pro
školu i veřejnost
má přehled o denním tisku a tisku své zájmové
oblasti
Žák:
zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých
směrů a příslušných historických období
samostatně vyhledá informace v této oblasti
při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
samostatně vyhledá informace v této oblasti
1 Literatura a ostatní druhy umění
Současné umění
práce s literárním textem
metody interpretace díla
světová literatura 20. století
2. světová války v literatuře
nové proudy literatury
nové směry literatury
nové literární skupiny
člověk v totalitní společnosti
současná světová literatura
česká literatura 20. století
obraz druhé světové války v literatuře
česká literatura v době totality
česká literatura od 90. let 20. století do
současnosti
1 hod.
4 hod.
1 hod.
5 hod.
37
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Žák:
2 Práce s literárním textem
vystihne charakteristické znaky různých
četba a interpretace děl české a světové
literárních textů a rozdíly mezi nimi
literatury
konkrétní literární díla klasifikuje podle
estetické a funkční normy při tvorbě a výrobě
základních druhů a žánrů
předmětů používaných v běžném životě
Žák:
3 Kultura
je ochoten podílet se na ochraně kulturních
Ochrana a využívání kulturních hodnot
hodnot
Žák:
Funkce reklamy a propagačních prostředků a
má základní představu o funkci reklamy a jejím
jejich vliv
vlivu na člověka
funkce reklamy a propagačních prostředků a její
je ochoten podílet se na ochraně kulturních
vliv na životní styl
hodnot
Souhrnné opakování
Název školy:
Střední škola technická Jihlava
Adresa školy:
Polenská 246/2, 586 01 Jihlava
Název ŠVP:
Provozní elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání:
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2012
1 hod.
4 hod.
2 hod.
10 hod.
Německý jazyk
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecné cíle:
Vyučování cizím jazykům ve středních odborných školách je součástí všeobecného vzdělávání, rozšiřuje a rozvíjí
komunikativní kompetence žáků. Vzdělávání v cizím jazyce se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v
multikulturní společnosti. Vede žáky k osvojení praktických řečových dovedností jako nástroje k dorozumění a
získávání informací.
Současně přispívá k harmonickému rozvoji osobnosti žáka a rozvíjí jeho schopnost učit se po celý život. Vzdělávání
směřuje k tomu, aby žáci dosáhli před státní maturitní zkouškou výstupní jazykové úrovně NJ B1 podle Společného
evropského referenčního rámce, i když výsledek je do značné míry ovlivněn i jejich vstupními znalostmi.
Charakteristika učiva:
Výuka je zaměřena k tomu, aby žáci dovedli:
komunikovat v rámci základních témat a užívali osvojené jazykové prostředky, porozuměli cizojazyčnému
mluvenému projevu, technickým informacím a dokázali napsat krátký souvislý projev z oblasti probrané tématiky,
pracovat s jednoduchým cizojazyčným textem, včetně odborného textu, a využívat ho k získání informací i ke
zlepšování svých jazykových schopností a odhadnout význam neznámých výrazů,
pracovat s cizojazyčnými slovníky v tištěné i elektronické podobě, využívat internet jako zdroj informací v cizím
jazyce, vyjádřit (ne)souhlas, navrhnout řešení problému,
získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka a získané poznatky využívat ke komunikaci,
efektivně se učit cizí jazyk a využívat při studiu cizího jazyka vědomosti získané ve výuce mateřského jazyka.
Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na učivo ze základní školy a směřuje k osvojení úrovně jazykových znalostí a
komunikačních dovedností, která odpovídá úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky. Úroveň znalostí jednotlivých žáků se často velmi liší, a proto je třeba ověřit na začátku roku skutečnou
úroveň znalostí a dovedností vstupními testy. Podle našich zkušeností je nutné látku, kterou už žáci mají mít
zvládnutou ze základní školy, zopakovat, doplnit a upevnit souběžně s osvojováním dalšího učiva. Rozložení
gramatického učiva a konverzačních témat do jednotlivých ročníků odpovídá probíraným lekcím v učebnicích.
38
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Kromě základních učebnic používáme texty z časopisů určených pro výuku cizích jazyků (Freundschaft a Spitze) a
cizojazyčné materiály s odbornými texty.
Strategie výuky:
Ve výuce cizího jazyka se uplatňují metody odpovídající znalostem, dovednostem, věku a potřebám žáků:
při výkladu gramatického učiva se u určitých jevů lze opřít o systém mateřského jazyka a systematicky rozvíjet
dosavadní znalosti, při procvičování se mohou používat počítačové programy, které žákům umožňují postupovat
individuálním tempem a zároveň se mohou používat i pro testování znalostí,
vhodné je používání aktivizujících metod – jazykových her k procvičování slovní zásoby, činnosti s různými
didaktickými pomůckami – karty se slovesy apod.,
při práci s textem používáme různé propagační materiály týkající se oboru (spolupráce s učiteli odborných
předmětů a praktického vyučování), výukové časopisy a tisk,
je důležité soustavně zařazovat poslech s porozuměním,
rozhovory ve dvojicích a spolupráce v malých skupinách žáky aktivizují, některé zbavují ostychu a zároveň učí
týmové práci – individuální vystoupení žáků vedou k jejich větší samostatnosti,
při výuce řečových dovedností v souvislosti s konverzačními tématy je vhodné využít vlastních znalostí žáků,
mezipředmětové vztahy a informace z internetu,
žákům se specifickými poruchami učení doporučujeme vhodné strategie učení a volíme odpovídající metody při
výuce (např. karty na učení slovíček a nepravidelných sloves, počítačové výukové programy,…).
Hodnocení výsledků vzdělávání:
Výsledky učení jsou kontrolovány průběžně – hodnotí se schopnost řešit ústní, písemné a komunikativní úlohy,
čtení s porozuměním, znalost slovní zásoby, zařazují se gramatické testy a písemné práce.
Výsledná známka představuje komplexní hodnocení řečových dovedností.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení – je nutné vytvořit vhodné studijní návyky žáků tak, aby si osvojili některé techniky učení
(samostatná práce s textem, porozumět mluvenému projevu – jako přednášky, výklad, aktivní účast na vytváření
zápisů z hodin apod.).
Komunikativní kompetence – naučí žáka vhodně se prezentovat v procesu vzdělávání a následné orientaci na trhu
práce v Evropské unii i mimo ní, s orgány státní správy, vyplňovat formuláře, zadání, výkazy v cizím jazyce, umí se
účastnit diskusí, formuluje a obhajuje své názory, respektuje názory druhých.
Personální kompetence – přispěje k tomu, že žák je schopen provést sebehodnocení svých činností i aktivit
druhých – umí si uvědomit své přednosti i nedostatky, stanovit si cíle a priority, přijímat radu a kritiku, a reagovat
na kritiku konstruktivně tak, aby přispěla k rozvoji kompetencí pro svůj osobní rozvoj a pro rozvoj společnosti.
Sociální kompetence – naučí žáka pracovat samostatně i v týmu, zodpovídat za své jednání a chování. Žák chápe
kulturní odlišnosti.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů, preferencí a hodnot:
Žáci jsou vedeni k tomu, aby dovedli chápat a respektovat odlišné kulturní a sociální hodnoty jiných národů. Výběr
textů týkajících se životního prostředí, vztahů v rodině, vzdělávání, kultury, módy, mezilidských vztahů, cestování
apod. rozvíjí i oblast citů a pomáhá formovat jejich chování a postoje.
Průřezová témata a mezipředmětové vztahy:
Člověk v demokratické společnosti
o Výuka německého jazyka má určitá specifika – probíhá ve skupině s menším počtem žáků, jedním z
cílů je komunikace a některá z probíraných témat se týkají způsobu života, využívání volného času,
kultury, tradic a zvyklostí, reálií České republiky a země studovaného jazyka.
o Konverzace na tato témata umožňuje žákům projevit svůj názor a zároveň i učí respektovat odlišný
názor.
Člověk a svět práce
o Znalost německého jazyka je jednou z kompetencí, které zvyšují předpoklady pro úspěšné uplatnění
na trhu práce a kvalifikační předpoklady prakticky ve všech profesích.
39
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
o V hodinách cizího jazyka se žáci učí představit se, sdělit důležité údaje z osobního života, napsat
strukturovaný životopis, odepsat na inzerát. Učí se orientovat v cizojazyčném tisku, vyhledávat
informace na internetu. Cvičení a texty zaměřené na povolání a vzdělávání motivují k zamyšlení nad
pracovní kariérou a možností dalšího studia. Žáci pracují s jednoduchými odbornými texty a získávají
základní znalosti odborné terminologie ze svého oboru.
Člověk a životní prostředí
o Téma člověk a životní prostředí je součástí celkového výchovného působení učitele, který na žáky
působí svým postojem a vztahem k environmentální problematice. Jedním z tematických okruhů je
přímo téma životní prostředí a prolíná se i mnoha dalšími – bydlení, jídlo a zdravá životospráva, sport,
volný čas a koníčky apod. Vhodné je porovnání přístupu k environmentální problematice v zemích
příslušné jazykové oblasti, ovšem s ohledem na jazykovou náročnost tématu, a využití cizojazyčných
materiálů – textů z časopisů, propagačních materiálů, informací nalezených na internetu a vlastních
zkušeností žáků.
Informační a komunikační technologie
o Jednou z metod ve výuce německého jazyka je využívání počítačových výukových programů, které
jsou k dispozici na internetu. Internet lze využít při výuce reálií – k získávání základních informací o
zemích příslušné jazykové oblasti, seznámení se zajímavými místy, městy, významnými památkami.
Vhodný je i při probírání některých tematických okruhů např. zdraví, nakupování, kultura, cestování.
Žák má možnost na počítači postupovat při procvičování individuálním tempem a sám provést i
kontrolu správnosti. Tento postup je proto velmi vhodný i pro žáky se specifickými poruchami učení.
Kromě toho se žáci učí pracovat se slovníkem v elektronické podobě. Žáci se učí získávat nové
informace prostřednictvím počítače a německého jazyka a zároveň se tak jazyk učí.
Časový rozvrh pro jednotlivé ročníky je pro tento předmět doporučený.
– 1- 2. ročník denního nástavbového studia – 4 hodiny týdně – celkem 244 hodin
– 1- 3. ročník dálkového nástavbového studia – 50 +32+30 konzultací –
celkem 112 hodin
1. ročník denního nástavbového studia – 132 hodin celkem
Výsledky vzdělávání
Učivo
Řečové dovednosti
Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým
projevům a diskusím rodilých mluvčích
pronášených ve standardním řečovém
tempu,
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí
přesně význam sdělení,
- přeformuluje a objasní pronesené
sdělení a zprostředkuje informaci
dalším lidem
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
umí nalézt hlavní myšlenky,
- uplatňuje různé techniky čtení textu,
- rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení,
- odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření,
- zapojí se do hovoru bez přípravy,
Kulturní život
- préteritum a perfektum
- pořádek slov ve větě jednoduché
- souvětí
- vzájemné postavení příslovečných
určení
- větný rámec
- vedlejší věty
Časový
rozvrh
13 hod.
8 konz.
Móda, módní přehlídka
- skloňování podstatných jmen
- přivlastňovací zájmena
- tázací zájmena
- skloňování přídavných jmen
- tázací zájmena slovesa holen, bringen,
- tragen, probieren, anprobieren
13 hod.
V obchodním domě
- skloňování osobních zájmen
- neurčitá zájmena
- možnost vyjadřování záporu
13 hod.
8 konz.
6 konz.
40
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
- pronese jednoduše zformulovaný
- překlad českého ještě ne, už ne
monolog před publikem,
- příslovce s irgend-/nirgend
- je schopen ústního a písemného
vyjádření situačně a tematicky
Orientace ve městě, procházka Prahou
zaměřeného,
- předložky se 3. pádem
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či
- předložky se 4. pádem
informace vyslechnuté nebo přečtené
- předložky se 3. a 4. pádem
- zaznamená vzkazy volajících,
- základní číslovky
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
- řadové číslovky, datum
popíše své pocity,
- směrová příslovce
- sdělí a zdůvodní svůj názor,
- vyjadřuje se téměř bezchybně v
Bydlení
běžných předvídatelných situacích,
- časování sloves v přítomném čase
- přeloží text a používá slovníky i
- způsobová slovesa a sloveso wissen
elektronické,
- podmět man a es
zapojí se do odborné debaty nebo
- infinitiv závislý na podstatném a
argumentace, týká–li se známého
přídavném jménu a na slovesu
tématu,
- - es jako korelát
- přednese připravenou prezentaci ze
- použití Platz, Stelle, Ort
svého oboru a reaguje na jednoduché
dotazy publika,
Mezilidské vztahy
- vyřeší většinu běžných denních situací, - ukazovací zájmena, vespolné zájmeno
které se mohou odehrát v
einander
cizojazyčném prostředí,
- zvratná slovesa
- vyplní jednoduchý neznámý formulář
- rozkazovací způsob
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
- zvratná slovesa
informace nebo fakta týkající se
- předložky se 2. pádem
studovaného oboru.
- použití Ende a Schluß, endlich,
schließlich
Jazykové prostředky
Žák:
Četba
- rozlišuje základní zvukové prostředky
Erich Maria Remarque – Tři kamarádi
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
- četba ukázek
podoby jazyka,
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
Sport, svět sportu
přirozené výslovnosti,
- časové údaje
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry
- zájmenná příslovce
a aktivně používá získanou slovní
- nepřímé otázky, přirovnávací
zásobu
způsobové věty
- používá opisné prostředky
- vedl. věty účinkové, věty vztažné
v neznámých situacích, při vyjadřování Odborná slovní zásoba
složitých myšlenek,
- podstatná jména označující nástroje,
- má dostatečnou slovní zásobu včetně
přístroje a stroje používané
frazeologie v rozsahu daných
v odborném výcviku,
tematických okruhů, zejména v
- přídavná jména popisující nástroje,
rutinných situacích každodenního
přístroje a stroje používané
života a vlastních zálib,
v odborném výcviku,
- používá vhodně základní odbornou
- slovesa vyjadřující funkci jednotlivých
slovní zásobu ze svého oboru,
nástrojů, přístrojů a strojů,
- dodržuje základní pravopisné normy v
- pro výuku odborné slovní zásoby jsou
písemném projevu, opravuje chyby.
využívány odborné DVD filmy s
pracovními listy a pracovní listy s
Tematické okruhy, komunikační situace a
odbornou tematikou dostupné na
14 hod.
6 konz.
13 hod.
6konz.
14 hod.
6konz.
14 hod.
6konz.
14 hod.
6 konz.
8 hod.
4konz.
41
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
jazykové funkce
www. klett.cz
- řeší pohotově a vhodně standardní
řečové situace I jednoduché a
Příprava k maturitní zkoušce
frekventované situace týkající se
- nácvik maturitní zkoušky podle
pracovní činnosti,
materiálů z již proběhnutých maturit a
- domluví se v běžných situacích, získá I
maturitní generálky
poskytne informace,
- písemné práce dle zadání k maturitám
- používá stylisticky vhodně obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci.
16 hod.
Země příslušné jazykové oblasti
Žák:
- má faktické znalosti o reáliích dané
jazykové oblasti,
- zná společenské zvyklosti, geografické
a kulturní poznatky o zemích dané
jazykové oblasti,
- má informace o významných
spisovatelích německé jazykové
oblasti,
- orientuje se v oblasti sportu jedné z
německy mluvících zemí,
- uplatňuje v komunikaci vhodně
vybraná sociokulturní specifika daných
zemí.
2. ročník denního nástavbového studia – 112 hodin celkem
Výsledky vzdělávání
Učivo
Řečové dovednosti
Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým
projevům a diskusím rodilých mluvčích
pronášeným ve standardním řečovém
tempu
- umí nalézt hlavní a vedlejší myšlenky a
důležité informace,
- sdělí a zdůvodní svůj názor,
- odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření,
- čte s porozuměním věcně I jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu,
- uplatňuje různé techniky čtení textu,
- dokáže experimentovat, zkoušet a
hledat způsoby vyjádření srozumitelné
pro posluchače,
- přednese připravenou prezentace ze
svého oboru a reaguje na jednoduché
dotazy publika,
Zdraví, zranění
- stupňování přídavných jmen v
přísudku, v přívlastku
- stupňování příslovcí
- sloveso tun
- tvary příslovcí na -/e/stens, -st
- použití machen, tun
Časový
rozvrh
14 hod.
6konz.
Školství
- sloveso werden
- určování rodu podstatných jmen
- infinitivní konstrukce s zu, um….zu
- modální částice
- slovesa akzeptieren – annehmen –
aufnehmen –empfangen
14 hod.
Rakousko
- zeměpisné názvy, jejich skloňování
- přídavná jména odvozená od
geografických názvů
14 hod.
6 hod.
6 konz.
42
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
- vyjadřuje se téměř bezchybně v
- jména obyvatel
běžných, předvídatelných situacích,
- slabé skloňování podstatných jmen
- zaznamená písemně podstatné
- příčestí přítomné a minulé
myšlenky a informace z textu,
- zpodstatnělá přídavná jména a příčestí
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří
text o událostech a zážitcích v podobě
Gastronomie
popisu, sdělení, vyprávění, dopisu as
- označení míry, hmotnosti a množství
odpovědi na dopis,
po číslovkách
- vyjádří písemně svůj názor na text,
- nulový člen u podstatných jmen
- zaznamená písemně podstatné
- konjunktiv préterita a opisná forma
myšlenky a informace z textu,
würde a infinitiv
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří
- skloňování přídavných jmen po členu
text o událostech a zážitcích v podobě
nulovém
popisu, sdělení, vyprávění, dopisu,
- zpodstatnělá přídavná jména a příčestí
odpovědi na dopis,
ve spojení s neurčitými zájmeny
- je schopen ústního a písemného
- nulový člen u podstatných jmen
vyjádření situačně a tematicky
zaměřeného,
Německo
- formuluje vlastní myšlenky,
- slovesa s odlučitelnými a
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či
neodlučitelnými předponami
informace vyslechnuté nebo přečtené
- vazby sloves, podstatných a přídavných
- při pohovorech, na které je připraven,
jmen
klade vhodné otázky a reaguje na
- zlomky, desetinná čísla, procenta
dotazy tazatele,
- tvoření slov
- vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v
cizojazyčném prostředí.
Četba
Doris Dörrie: Geld
Jazykové prostředky
- ukázky z díla
Žák:
- má dostatečnou slovní zásobu, včetně
Příprava k maturitní zkoušce
frazeologie v rozsahu daných
- nácvik maturitní zkoušky podle
tematických okruhů,
materiálů z již proběhnutých maturit a
- používá opisné prostředky v
maturitní generálky
neznámých situacích, při vyjadřování
- nácvik slohových prací podle zadání k
složitých myšlenek,
maturitám
- používá vhodně základní odbornou
slovní zásobu ze svého oboru,
Odborná terminologie
- dodržuje základní pravopisné normy v
- podstatná jména označující nástroje,
písemném projevu, opravuje chyby
přístroje a stroje používané
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov
v odborném výcviku,
v jazyce.
- přídavná jména popisující nástroje,
přístroje a stroje používané
Tematické okruhy, komunikační situace a
v odborném výcviku,
jazykové funkce
- slovesa vyjadřující funkci jednotlivých
- vyjadřuje se ústně i písemně
nástrojů, přístrojů a strojů,
k tématům osobního života a
- pro výuku odborné slovní zásoby jsou
k tématům z oboru vzdělávání,
využívány odborné DVD filmy s
- řeší pohotově a vhodně standardní
pracovními listy a pracovní listy s
řečové situace i jednoduché a
odbornou tematikou dostupné na
frekventované situace týkající se
www. klett.cz
pracovní činnosti.
14 hod.
6 konz.
14 hod.
6 konz.
10 hod.
6 konz.
27 hod.
16 konz.
5 hod.
4 konz.
43
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Země příslušné jazykové oblasti
Žák:
- prokazuje znalosti prostředí zemí dané
jazykové oblasti z pohledu
zeměpisného, demografického,
hospodářského, politického a
kulturního,
- má znalosti o školských systémech
Německa a Rakouska,
- uplatňuje v komunikaci vhodně
vybraná sociokulturní specifika daných
zemí.
Název školy:
Střední škola technická Jihlava
Adresa školy:
Polenská 246/2, 586 01 Jihlava
Název ŠVP:
Provozní elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání:
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2012
Anglický jazyk
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecné cíle:
Se znalostí moderního evropského jazyka žák umí komunikovat s Evropany, kteří mluví různými mateřskými
jazyky, a tak podpoří mobilitu v Evropě. Žák demonstruje aktivní přístup k životu v multikulturní společnosti.
Osobnost žáka je formována tím, že více a lépe porozumí způsobu života a myšlení jiných lidí a jejich kulturnímu
dědictví. Žák toleruje hodnoty jiných národů, vyměňuje si informace a názory s mládeží i dospělými lidmi, kteří
mluví jiným jazykem, a sděluje jim své myšlenky a pocity. Naučit žáky vypořádat se s potřebami každodenního
života v cizí zemi a pomoci cizincům pobývajícím ve vlastní zemi, aby zvládli totéž. V průběhu jazykové přípravy si
žáci osvojí komunikativní jazykové kompetence, které budou navazovat na znalost jazyka ze základní školy na
úrovní A2 a na konci studia žáci dosáhnou jazykové úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky. Rozsah produktivní slovní zásoby činí přibližně 570 lexikálních jednotek za rok. Směřovat veškeré úsilí
k nácviku všech dovedností, které jsou nezbytné k zvládnutí státní maturitní zkoušky, především dovednost
studijní a dovednost komunikativně jazykovou. S výhledem na získání mezinárodně uznaných certifikátů již od
počátku studia zavést a po celou dobu studia podporovat vedení Evropského jazykového portfolia, které velkou
měrou přispěje k jejich získání.
Charakteristika učiva:
Žáci si osvojí faktografické znalosti týkající se zemí, v nichž se jazyk používá. Naučí se charakterizovat sociokulturní
znalosti vztahující se ke každodennímu životu, životním podmínkám, mezilidským vztahům, hodnotám, víře a
postojům, společenským konvencím, rituálům a obyčejům. Výuka sleduje použití přiměřeného rozsahu jazykových
prostředků, tj. slovní zásoby, mluvnice, zvukové a grafické stránky daného jazyka. Žák se naučí efektivně pracovat
s cizojazyčným textem a ověřuje si komunikaci v různých situacích každodenního osobního nebo veřejného,
později pracovního života, v projevech mluvených i psaných – např. sjednání schůzky, objednávka služby, vyřízení
vzkazu, osobní údaje, dům a domov, volný čas, zábava, jídlo a nápoje, služby, cestování, mezilidské vztahy, péče o
tělo a zdraví, nakupování, vzdělávání, zaměstnání, počasí a příroda, Česká republika a země dané jazykové oblasti.
Pojetí výuky:
44
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Individuální, hromadná, skupinová, párová, ale i projektová výuka směřuje k tomu, aby byl naplněn rámec
vzdělávání. Žák umí pracovat s informacemi zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu nebo CD-ROM,
slovníky, příručkami a využívat je ke studiu jazyka i prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností.
K podpoře těchto dovedností je vhodné používat multimediální výukové programy a internet, utvářet příznivé
školní prostředí, rozvíjet a využívat evropské programy, navázat kontakt se školami v zahraničí a tím zajistit
komunikaci s rodilými mluvčími, organizovat poznávací zájezdy a tím podporovat odvahu hovořit v cizím jazyce.
Hodnocení výsledků žáků:
ústní zkoušení – žák dokáže plynule podat souvislý jednoduchý popis témat a svůj pohled na něj
písemné zkoušení – dokáže napsat jednoduše členěné souvislé texty z okruhu známých témat
samostatné práce – žák se vyrovnává s nároky na její samostatné zadání a zpracování
hodnocení aktivity – přispívá k vnitřní motivaci pro větší zapojení do Evropského jazykového portfolia
sebehodnocení – své ovládání jazyka posuzuje sám student v Evropském jazykovém portfoliu
hodnocení skupiny – v oblasti dlouhodobých projektových prací
čtvrtletní písemná práce – minimálně v rozsahu jedné vyučovací jednotky shrnující poznatky příslušného období
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení – je nutné vytvořit vhodné studijní návyky žáků tak, aby si osvojili některé techniky učení
(samostatná práce s textem, porozumět mluvenému projevu – jako přednášky, výklad, aktivní účast na vytváření
zápisů z hodin apod.).
Komunikativní kompetence – naučí žáka vhodně se prezentovat v procesu vzdělávání a následné orientaci na trhu
práce v Evropské unii i mimo ní, s orgány státní správy, vyplňovat formuláře, zadání, výkazy v cizím jazyce, umí se
účastnit diskusí, formuluje a obhajuje své názory, respektuje názory druhých.
Personální kompetence – přispěje k tomu, že žák je schopen provést sebehodnocení svých činností i aktivit
druhých – umí si uvědomit své přednosti i nedostatky, stanovit si cíle a priority, přijímat radu a kritiku, a reagovat
na kritiku konstruktivně tak, aby přispěla k rozvoji kompetencí pro svůj osobní rozvoj a pro rozvoj společnosti.
Sociální kompetence – naučí žáka pracovat samostatně i v týmu, zodpovídat za své jednání a chování. Žák chápe
kulturní odlišnosti.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů, preferencí a hodnot:
Žáci jsou vedeni k tomu, aby dovedli chápat a respektovat odlišné kulturní a sociální hodnoty jiných národů. Výběr
textů týkajících se životního prostředí, vztahů v rodině, vzdělávání, kultury, módy, mezilidských vztahů, cestování
apod. rozvíjí i oblast citů a pomáhá formovat jejich chování a postoje.
Průřezová témata a mezipředmětové vztahy:
Člověk v demokratické společnosti
o Výuka anglického jazyka má určitá specifika – probíhá ve skupině s menším počtem žáků, jedním z cílů
je komunikace a některá z probíraných témat se týkají způsobu života, využívání volného času,
kultury, tradic a zvyklostí, reálií České republiky a země studovaného jazyka.
o Konverzace na tato témata umožňuje žákům projevit svůj názor a zároveň i učí respektovat odlišný
názor.
Člověk a životní prostředí
o chování v přírodě, národních parcích, ochrana našeho přírodního bohatství, ekologické výrobky. Toto
téma se prolíná s mnoha dalšími jako je bydlení, jídlo, životospráva, sport, volný čas, koníčky apod.
Informační a komunikační technologie
o žák umí vyhledávat na internetu novinky z oboru elektrotechnika v cizím jazyce, zpracovat
samostatné domácí práce na počítači, sjednat schůzku, objednat materiál, vyřídit vzkaz v anglickém
jazyce prostřednictvím elektronické pošty
Časový rozvrh pro jednotlivé ročníky je pro tento předmět doporučený.
Denní studium
Hodinová dotace 4 hodiny týdně, celkem za studium 244 hodin
45
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Dálkové studium
Počet konzultací v 1. ročníku 50, v 2. ročníku 32, ve 3. ročníku 30
Celkem za studium: 112 konzultací.
Výsledky vzdělávání
Učivo
Řečové dovednosti
Žák:
rozumí přiměřeným souvislým
projevům a diskusím rodilých mluvčích
ve standardním hovorovém tempu;
- odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření;
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace;
- rozpozná význam obecných sdělení
a hlášení;
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu;
- uplatňuje různé techniky čtení;
- přeloží text a používá slovníky, i
elektronické;
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
- přednese připravenou prezentaci ze
svého oboru a reaguje na jednoduché
dotazy publika;
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity;
- sdělí a zdůvodní svůj názor
- pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem;
- vyjadřuje se téměř bezchybně
v běžných předvídatelných situacích;
- dokáže experimentovat, zkoušet a
hledat způsoby vyjádření srozumitelné
pro posluchače;
- zaznamená písemně podstatné
myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří
text o událostech a zážitcích v podobě
popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a
odpovědi na dopis;
- vyjádří písemně svůj názor na text;
- vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru;
- zapojí se do hovoru bez přípravy;
- vyměňuje si informace, které jsou
běžné při neformálních hovorech
Společenské obraty (seznámení, omluva,
představení)
- výslovnost
- anglická abeceda
- osobní a přivlastňovací zájmena
- množné číslo podstatných jmen
- názvy zemí a národností
Rodina a osobnost člověka
- přivlastňovací pád
- přítomný čas průběhový a prostý
- popis osobnosti člověka – přídavná
jména a jejich protiklady
- volnočasové aktivity
- popis vzhledu – využití příslovcí míry
a přídavných jmen
- vazba významového slovesa
s gerundiem nebo infinitivem
Sport
- názvy sportů, sportovního vybavení,
sportovního oblečení, kde se konají
sportovní soutěže individuální i
týmové
- kolokace spojené se sportem
- minulý prostý a minulý průběhový čas
- popis pravidel u vybraných sportů
Město a země
- popis venkovské krajiny a města
- předložky pohybu a místa
- složená podstatná jména
- orientace v prostoru
- určité a neurčité členy
- přídavná jména, která popisují místo
- nějaký, málo, mnoho, několik, trochu
Kulturní život
- druhy filmů
- přídavná jména, která popisují film a
pocity po zhlédnutí
- druhý a třetí stupeň přídavných jmen
- porovnávání
- fráze při nakupování vstupenky do
Časový
rozvrh
11 hod.
4 konz.
11 hod.
5 konz.
11 hod.
5 konz.
11 hod.
5 konz.
11 hod.
5 konz.
46
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
- přeformuluje a objasní pronesené
kina
sdělení a zprostředkuje informaci
- spojení, která vyjadřují kontrast
dalším lidem;
- požádá o upřesnění nebo zopakování
Nakupování
sdělené informace, pokud nezachytí
- druhy obchodů a nabízený sortiment
přesně význam sdělení;
- slovesa spojená s nakupováním a
- při pohovorech, na které je připraven,
financováním
klade vhodné otázky a reaguje na
- svátky a jiné zvláštní příležitosti
dotazy tazatele;
- konverzace v obchodě
- zapojí se do odborné debaty nebo
- předpřítomný prostý čas
argumentace, týká-li se známého
- nakupování oblečení
tématu;
- vyřeší většinu běžných denních situací, Technika
které se mohou odehrát
- druhy elektronických přístrojů,
v cizojazyčném prostředí;
spotřebičů
- zaznamená vzkazy volajících
- frázová slovesa
- vyplní jednoduchý formulář
- pokyny k ovládání
- umí se představit, podat základní
- způsoby vyjadřování budoucího času
informace o sobě, své rodině a
- podmínkové věty
způsobu života;
- umí napsat jednoduchý osobní dopis,
Zvyky a tradice
- dokáže pojmenovat odborné
- typy zvyků a tradic
předměty. Zvládne základní odbornou - způsobová slovesa muset, smět,
slovní zásobu – názvy nástrojů,
nesmět, nemuset
přístrojů, strojů.
- podmínková věta – 1. Typ
- umí zjednodušeně vysvětlit, čemu se
- frázová slovesa popisující gesta a řeč
učí v odborných předmětech i
těla
v odborném výcviku.
Problémy ve světě
Jazykové prostředky
- typy problémů ve světě
Žák:
- podmínkové věty – 2. typ
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže
- přací věty
přirozené výslovnosti, rozlišuje
- tvoření podstatných jmen pomocí
základní zvukové prostředky daného
přípon
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
- slovesa spojená s katastrofami
podoby jazyk;
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry Kriminalita
a aktivně používá získanou slovní
- typy páchaných zločinů, zločinci
zásobu, včetně vybrané frazeologie
- použití přípon
v rozsahu daných tematických okruhů, - předminulý prostý čas
zejména v rutinních situacích
- nepřímá řeč
každodenního života a vlastních zálib;
- přídavná jména a slovesa popisující
- používá vhodně základní odbornou
zločinnost
slovní zásobu ze svého oboru
- používá opisné prostředky
Kulturní život
v neznámých situacích, při vyjadřování - typy knih, televizních pořadů
složitých myšlenek.
- trpný rod
- uplatňuje základní způsoby tvoření
- přídavná jména popisující kulturní
slov v jazyce;
vyžití
- dodržuje základní pravopisné normy
- v písemném projevu opravuje chyby
Móda a oblékání
- typy oblečení
Tematické okruhy, komunikační situace a - přídavná jména spojená s oblékáním
11 hod.
5 konz.
11 hod.
5 konz.
11 hod.
5 konz.
11 hod.
5 konz.
11 hod.
5 konz.
11 hod.
5 konz.
11 hod.
5 konz.
47
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
jazykové funkce
a jejich pořadí před podstatným
Žák:
jménem
- vyjadřuje se ústně i písemně
- přítomné časy – rozdíly v použití
k tématům osobního života a
- slovesa popisující obrázky
k tématům z oblasti zaměření
studijního oboru;
Pocity a vzpomínky
- řeší pohotově a vhodně standardní
- předpony před přídavnými jmény
řečové situace i jednoduché a
- typy pocitů
frekventované situace týkající se
- vazba used to
pracovní činnosti;
- zvolací věty
- používá stylisticky vhodné obraty
- spojky
umožňující nekonfliktní vztahy a
- minulé časy – rozdíly v použití
komunikaci;
Poznatky o zemích
Svět práce
Žák:
- typy zaměstnání
- prokazuje faktické znalosti především
- administrativní činnosti v zaměstnání
o geografických, demografických,
- vztažné věty
hospodářských, politických, kulturních - frázová slovesa
faktorech zemí dané jazykové oblasti.
- přídavná jména hodnotící různé typy
Uplatňuje je v porovnání s reáliemi
práce
mateřské země.
Zdraví a nemoci
- typy nemocí a jejich příznaky
- minulý prostý čas a předpřítomný
prostý čas – rozdíly
- předpřítomný prostý a předpřítomný
průběhový čas – rozdíly
- idiomy pojící se s částmi lidského těla
Plány do budoucna
- počítače a jejich ovládání
- způsobová slovesa k vyjádření
budoucnosti
- rozdíly v budoucích časech
- běžné kolokace – slovesa
s podstatnými jmény
- časové věty
Bydlení
- části domu, bytu a vybavení
- nepřímá řeč
- frázová slovesa spojená s bydlením
- rozdíl mezi slovesy say a tell
- složená podstatná jména
Mezilidské vztahy
- slovesa a přídavná jména spojená
s mezilidskými vztahy
- časové výrazy
- porovnávání – příslovce a přídavná
jména
- podmiňovací způsob minulý
11 hod.
5 konz.
11 hod.
5 konz.
11 hod.
5 konz.
11 hod.
5 konz.
11 hod.
5 konz.
11 hod.
5 konz.
11 hod.
48
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Cestování a doprava
- typy cestování a dopravy
- neurčitá zájmena
- trpný rod – shrnutí
- spojení sloves s předložkami
- nepřímé otázky
5 konz.
Finanční záležitosti
- slovní zásoba spojená s penězi
- účelové věty
- spojení have something done
- podmínkové věty – shrnutí
- argumentování
- podstatná jména s předložkami
11 hod.
5 konz.
Návštěva kulturních zařízení
- slovní zásoba spojená s divadlem,
návštěvou muzea, kina
- složená podstatná jména
- používání slov so a such
- výrazy all, each, every, few, little
- přechodníky
11 hod.
5 konz.
Odborná terminologie
- názvy jednotlivých odborných
předmětů
- slovesa, která vyjadřují činnosti
spojené s používáním nástrojů,
přístrojů a strojů
- přídavná jména popisující nástroje,
přístroje a stroje používané
v odborném výcviku
- slovesa vyjadřující funkci jednotlivých
nástrojů, přístrojů a strojů
- promítání filmů, které byly vytvořeny
v rámci projektu „Odborné filmy jako
prostředek jazykové výuky“
s aktivním využitím didaktické
podpory
13 hod.
8 konz.
Název školy:
Střední škola technická Jihlava
Adresa školy:
Polenská 246/2, 586 01 Jihlava
Název ŠVP:
Provozní technika
Kód a název oboru vzdělání:
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2012
Ruský jazyk
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecné cíle:
49
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Se znalostí moderního evropského jazyka žák umí komunikovat s Evropany, kteří mluví různými mateřskými
jazyky, a tak podpoří mobilitu v Evropě. Žák demonstruje aktivní přístup k životu v multikulturní společnosti.
Osobnost žáka je formována tím, že více a lépe porozumí způsobu života a myšlení jiných lidí a jejich kulturnímu
dědictví. Žák toleruje hodnoty jiných národů, vyměňuje si informace a názory s mládeží i dospělými lidmi, kteří
mluví jiným jazykem, a sděluje jim své myšlenky a pocity. Naučit žáky vypořádat se s potřebami každodenního
života v cizí zemi a pomoci cizincům pobývajícím ve vlastní zemi, aby zvládli totéž. V průběhu jazykové přípravy si
žáci osvojí komunikativní jazykové kompetence, které budou navazovat na znalost jazyka ze základní školy na
úrovní A2 a na konci studia žáci dosáhnou jazykové úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky. Rozsah produktivní slovní zásoby činí přibližně 570 lexikálních jednotek za rok. Směřovat veškeré úsilí
k nácviku všech dovedností, které jsou nezbytné k zvládnutí státní maturitní zkoušky, především dovednost
studijní a dovednost komunikativně jazykovou.
Charakteristika učiva:
Žáci si osvojí faktografické znalosti týkající se zemí, v nichž se jazyk používá. Naučí se charakterizovat sociokulturní
znalosti vztahující se ke každodennímu životu, životním podmínkám, mezilidským vztahům, hodnotám, víře a
postojům, společenským konvencím, rituálům a obyčejům. Výuka sleduje použití přiměřeného rozsahu jazykových
prostředků, tj. slovní zásoby, mluvnice, zvukové a grafické stránky daného jazyka. Žák se naučí efektivně pracovat
s cizojazyčným textem a ověřuje si komunikaci v různých situacích každodenního osobního nebo veřejného,
později pracovního života, v projevech mluvených i psaných – např. sjednání schůzky, objednávka služby, vyřízení
vzkazu, osobní údaje, dům a domov, volný čas, zábava, jídlo a nápoje, služby, cestování, mezilidské vztahy, péče o
tělo a zdraví, nakupování, vzdělávání, zaměstnání, počasí a příroda, Česká republika a země dané jazykové oblasti.
Pojetí výuky:
Individuální, hromadná, skupinová, párová, ale i projektová výuka směřuje k tomu, aby byl naplněn rámec
vzdělávání. Žák umí pracovat s informacemi zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu nebo CD-ROM,
slovníky, příručkami a využívat je ke studiu jazyka i prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností.
K podpoře těchto dovedností je vhodné používat multimediální výukové programy a internet, utvářet příznivé
školní prostředí, rozvíjet a využívat evropské programy, navázat kontakt se školami v zahraničí a tím zajistit
komunikaci s rodilými mluvčími, organizovat poznávací zájezdy a tím podporovat odvahu hovořit v cizím jazyce.
Hodnocení výsledků žáků:
ústní zkoušení – žák dokáže plynule podat souvislý jednoduchý popis témat a svůj pohled na něj
písemné zkoušení – dokáže napsat jednoduše členěné souvislé texty z okruhu známých témat
samostatné práce – žák se vyrovnává s nároky na její samostatné zadání a zpracování
hodnocení aktivity – přispívá k vnitřní motivaci pro větší zapojení do Evropského jazykového portfolia
sebehodnocení – své ovládání jazyka posuzuje sám student v Evropském jazykovém portfoliu
hodnocení skupiny – v oblasti dlouhodobých projektových prací
čtvrtletní písemná práce – minimálně v rozsahu jedné vyučovací jednotky shrnující poznatky příslušného období
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení – je nutné vytvořit vhodné studijní návyky žáků tak, aby si osvojili některé techniky učení
(samostatná práce s textem, porozumět mluvenému projevu – jako přednášky, výklad, aktivní účast na vytváření
zápisů z hodin apod.).
Komunikativní kompetence – naučí žáka vhodně se prezentovat v procesu vzdělávání a následné orientaci na trhu
práce v Evropské unii i mimo ní, s orgány státní správy, vyplňovat formuláře, zadání, výkazy v cizím jazyce, umí se
účastnit diskusí, formuluje a obhajuje své názory, respektuje názory druhých.
Personální kompetence – přispěje k tomu, že žák je schopen provést sebehodnocení svých činností i aktivit
druhých – umí si uvědomit své přednosti i nedostatky, stanovit si cíle a priority, přijímat radu a kritiku, a reagovat
na kritiku konstruktivně tak, aby přispěla k rozvoji kompetencí pro svůj osobní rozvoj a pro rozvoj společnosti.
Sociální kompetence – naučí žáka pracovat samostatně i v týmu, zodpovídat za své jednání a chování. Žák chápe
kulturní odlišnosti.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů, preferencí a hodnot:
50
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Žáci jsou vedeni k tomu, aby dovedli chápat a respektovat odlišné kulturní a sociální hodnoty jiných národů. Výběr
textů týkajících se životního prostředí, vztahů v rodině, vzdělávání, kultury, módy, mezilidských vztahů, cestování
apod. rozvíjí i oblast citů a pomáhá formovat jejich chování a postoje.
Průřezová témata a mezipředmětové vztahy:
Člověk v demokratické společnosti
o Výuka jazyka má určitá specifika – probíhá ve skupině s menším počtem žáků, jedním z cílů je
komunikace a některá z probíraných témat se týkají způsobu života, využívání volného času, kultury,
tradic a zvyklostí, reálií České republiky a země studovaného jazyka.
o Konverzace na tato témata umožňuje žákům projevit svůj názor a zároveň i učí respektovat odlišný
názor.
Člověk a životní prostředí
o chování v přírodě, národních parcích, ochrana našeho přírodního bohatství, ekologické výrobky. Toto
téma se prolíná s mnoha dalšími jako je bydlení, jídlo, životospráva, sport, volný čas, koníčky apod.
Informační a komunikační technologie
o žák umí vyhledávat na internetu novinky z oboru elektrotechnika v cizím jazyce, zpracovat
samostatné domácí práce na počítači, sjednat schůzku, objednat materiál, vyřídit vzkaz v ruském
jazyce prostřednictvím elektronické pošty
Časový rozvrh pro jednotlivé ročníky je pro tento předmět doporučený.
Dálkové studium
Počet konzultací v 1. ročníku 50, v 2. ročníku 32, ve 3. ročníku 30
Celkem za studium: 112 konzultací.
Výsledky vzdělávání
Učivo
Řečové dovednosti
Žák:
rozumí přiměřeným souvislým
projevům a diskusím rodilých mluvčích
ve standardním hovorovém tempu;
- odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření;
- nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace;
- rozpozná význam obecných sdělení
a hlášení;
- čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu;
- uplatňuje různé techniky čtení;
- přeloží text a používá slovníky, i
elektronické;
- sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
- přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika;
- vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše
své pocity;
- sdělí a zdůvodní svůj názor
1.
- ruský slovní přízvuk
- výslovnost přízvučných samohlásek a,o
- dvoj – a trojslabičná slova s přízvukem na 1.
slabice
- ruská věta
- psací azbuka
- podstatná jména
2.
- popis vzhledu
- výslovnost ы
- české MÍT (vlastnit) KOHO, CO
- psací azbuka
3.
- výslovnost měkkých souhlásek
- skloňování наш, этот
- psací azbuka
- pravopis a výslovnost
4.
- slova s přízvukem na 2. Slabice
- intonace otázek s tázacím slovem
- minulý čas
- skloňování zájmen кто, что, тот
5.
Časový
rozvrh
2 konz.
2 konz.
2 konz.
2 konz.
2 konz.
51
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
- pronese jednoduše zformulovaný monolog
- е,ё,и,ю,я na začátku slova a po
před publikem;
samohláskách
- vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných
- psací azbuka
předvídatelných situacích;
- přízvuk na 3. slabice
- dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
- věty se slovem есть
způsoby vyjádření srozumitelné pro
- intonace otázky bez tázacího slova
posluchače;
- intonace odpovědi
- zaznamená písemně podstatné myšlenky a
- skloňování zájmen он, она, оно, они
informace z textu, zformuluje vlastní
6.
myšlenky a vytvoří text o událostech a
- přízvuk na 1., 2. nebo 3. Slabice od konce
zážitcích v podobě popisu, sdělení,
- pohyblivý přízvuk
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis;
- vázání slov v souvislé řeči
- vyjádří písemně svůj názor na text;
- hlásková spojení v porovnání s češtinou
- vyhledá, zformuluje a zaznamená informace - výslovnost skupin hlásek
nebo fakta týkající se studovaného oboru;
- skloňování zájmen мой, твой, свой
- zapojí se do hovoru bez přípravy;
- zájmena его, её, их
- vyměňuje si informace, které jsou běžné při - příslovce
neformálních hovorech
- výslovnost cizích slov
- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a 7. Ruština v praxi
zprostředkuje informaci dalším lidem;
- opakování lekcí 1-6
- požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně 8. Osobnost člověka
význam sdělení;
- popis osobnosti člověka
- při pohovorech, na které je připraven, klade - zaměstnání
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele; - sloveso v ruské větě
- zapojí se do odborné debaty nebo
- slovesa na – ать, ять: делать ( 1. časování)
argumentace, týká-li se známého tématu;
9. Přátelé
- vyřeší většinu běžných denních situací, které - konverzace s přáteli, společenské fráze
se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí; - budoucí čas nedokonavých sloves
- zaznamená vzkazy volajících
- slovesa 1. časování s přízvukem na koncovce:
- vyplní jednoduchý formulář
иду,идёшь
- umí se představit, podat základní informace - vazba: у меня есть
o sobě, své rodině a způsobu života;
10. Komunikace
- umí napsat jednoduchý osobní dopis,
- komunikace po telefonu
- dokáže pojmenovat odborné předměty.
- číslovky 1-20, 30, 40 v 1. pádě
Zvládne základní odbornou slovní zásobu –
- skloňování podstatných jmen ženského rodu
názvy nástrojů, přístrojů, strojů.
na -а,я v jednotném čísle
- umí zjednodušeně vysvětlit, čemu se učí
- slovesa na – ить: звонить (2. časování)
v odborných předmětech i v odborném
11. Režim dne
výcviku.
- popis průběhu pracovního dne
- způsob trávení víkendu
- 3., 6.a 7. pád množného čísla podstatných
jmen
- minulý čas
- vykání
- нужно, надо + infinitiv
12. Ruský jazyk
- význam znalosti jazyků
- slovesa na – -еть: уметь
- časování sloves se zvratnou částicí – ся,сь:
заниматься, созвониться
13. Svátky
- rodinné oslavy
2 konz.
3 konz.
3 konz.
3 konz.
3 konz.
3 konz.
3 konz.
3 konz.
52
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
-
setkání s přáteli
státní svátky
základní číslovky 20-199 v 1. pádě
skloňování podstatných jmen mužského a
středního rodu v jednotném čísle
14. Volný čas
- způsoby trávení volného času
- opakování lekcí 8 - 13
Jazykové prostředky
15. Pobyt v cizím městě
Žák:
- ubytování- informace ubytovacím zařízení
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené - návštěva kulturních zařízení v dané oblasti
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové
- nepravidelná slovesa 1: мочь, помочь
prostředky daného jazyka a koriguje
- skloňování přídavných jmen
odlišnosti zvukové podoby jazyk;
- řadové číslovky
- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry
- slovesa na –евать, -овать: танцевать,
беседовать
a aktivně používá získanou slovní zásobu,
16. Orientace ve městě
včetně vybrané frazeologie v rozsahu
- orientace v terénu
daných tematických okruhů, zejména
- informace o turisticky zajímavých lokalitách
v rutinních situacích každodenního života a
- slovesa na přízvučné –уть:вернуть(ся)
vlastních zálib;
1. časování
- používá vhodně základní odbornou slovní
- nepravidelná slovesa 2: идти, ехать
zásobu ze svého oboru
- používá opisné prostředky v neznámých
17. Bydlení
situacích, při vyjadřování složitých
- bydlení na venkově nebo ve městě
myšlenek.
- trendy v bydlení
- uplatňuje základní způsoby tvoření slov
- vybavení bytu
v jazyce;
- skloňování podstatných jmen ženského rodu
- dodržuje základní pravopisné normy
na měkkou souhlásku: площадь
- v písemném projevu opravuje chyby
- souhrn časování sloves
- slovesný přízvuk
Tematické okruhy, komunikační situace a - změna kmenové souhlásky
jazykové funkce
18. Jídlo a pití
Žák:
- názvy potravin i pokrmů
- vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
- objednávání jídla v restauraci
osobního života a k tématům z oblasti
- nepravidelná slovesa 3: хотеть
zaměření studijního oboru;
- skloňování podstatných jmen na : ий,ия,ие
- řeší pohotově a vhodně standardní řečové
сценарий, профессия, здание
situace i jednoduché a frekventované
rozkazovací způsob
- nepravidelná slovesa 4: есть 5 пить
situace týkající se pracovní činnosti;
- používá stylisticky vhodné obraty umožňující
nekonfliktní vztahy a komunikaci;
19. Nakupování
Poznatky o zemích
- druhy obchodů a nabízený sortiment
Žák:
- nepravidelná slovesa 3: дать
- prokazuje faktické znalosti především o
- infinitivní otázky
geografických, demografických,
- 1. a 2. pád množného čísla základních vzorů
hospodářských, politických, kulturních
podstatných jmen
faktorech zemí dané jazykové oblasti.
- Číslovky двести...тысяча, миллион,
Uplatňuje je v porovnání s reáliemi
миллиард v 1. pádě
mateřské země.
20. Péče o zdraví
- typy nemocí a jejich příznaky
- částice -ли
- podstatná jména s kmenem na -ж,-ш,-ч,щ,-ц (муж, дача,лицо)
3 konz.
3 konz.
3 konz.
3 konz.
3 konz.
3 konz.
3 konz.
53
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
- přízvuk u podstatných jmen
- nepravidelná slovesa 7: принять
21. Návštěva kulturních zařízení
- slovní zásoba spojená s divadlem, návštěvou
muzea, kina, koncertu
- opakování lekcí 15 – 20
22. Počasí a podnebí
- podnebí v jednotlivých částech světa
- počasí, předpověď počasí
- skloňování základních číslovek
- podmiňovací způsob
- podmínkové věty
- slovesa na -нуть
23. Doprava
- typy dopravy
- jizdní řády
- Который час? Сколько времени?
slovesa pohybu
- zvláštnosti podstatných jmen mužského rodu
v množném čísle
- nepravidelná slovesa 8: бежать
24. Automobilismus
- automobilová doprava
- části automobilu
- vazby tytu трудно, важно
- skloňování osobních zájmen 9: нести,
вести, упасть
25. Volný čas
- způsoby trávení volného času
- aktivní i pasivní sportování
- spojky чтобы, для того чтобы, вместо
того чтобы
- nepravidelná slovesa 10: давать,
- 6. Pád podstatných jmen mužského rodu na у,-ю (в лесу, на берегу)
26. Kultura
- slovní zásoba spojená s divadlem, návštěvou
muzea, kina, koncertu
- česká vazba byl + infinitive
- zájména tázací a vztažná
- záporná zájména a příslovce
- nepravidelná slovesa 11: снять, занять
27. Média
- zdroje informací a komunikace
- datum
- nepravidelná slovesa 12: одеть neurčitá
zájmena a příslovce
- sloveso быть
28. Rusko
- geografie Ruska
- zajímavosti z hlediska turistického ruchu
- opakování lekcí 22-27
29. Zvěrokruh
3 konz.
3 konz.
3 konz.
3 konz.
3 konz.
4 konz.
3 konz.
4 konz.
3 konz.
54
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
-
charakteristika člověka
charakteristické rysy jednotlivých znamení
spojky и, а, но
zájména весь, вся, всё, все
stupňování přídavných jmen a příslovcí
(druhý stupeň – komparativ)
30. Životopis
- sestavení životopisu
- přechylování
- slovesný vid
- psací azbuka
31. Zaměstnání
- různé typy zaměstnání, klady a zápory
- spojky ani, ani- ani
- 3. stupeň (superlativ) přídavných jmen a
příslovcí
- Zájména сам - самый
32. Finance
- ceny běžných produktů a potravin
- hospodaření v domácnosti
- počítaný předmět
- přídavná jména slovesná činná
33. Životní prostředí
- péče o životní prostředí
- způsoby znečištění
- trpný rod
- přídavná slovesa trpná
- sponové sloveso являться
34. Tisk
- ruské noviny a časopisy
- internet
- skloňování podstatných jmen typu
англичанин
- věty s neurčitým a všeobecným podmětem
- přechodník
- potřebnost, nutnost, nezbytnost
35 Ruské osobnosti
- nejvýznamnější osobnosti ruské minulosti a
současnosti
- opakování lekcí 29 - 35
Odborná terminologie
- názvy jednotlivých odborných předmětů
- slovesa, která vyjadřují činnosti spojené
s používáním nástrojů, přístrojů a strojů
- přídavná jména popisující nástroje, přístroje
a stroje používané v odborném výcviku
- slovesa vyjadřující funkci jednotlivých
nástrojů, přístrojů a strojů
-
4 konz.
3 konz.
4 konz.
3 konz.
4 konz.
3 konz.
8 konz.
55
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Název školy:
Střední škola technická Jihlava
Adresa školy:
Polenská 246/2, 586 01 Jihlava
Název ŠVP:
Provozní elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání:
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2012
Matematika
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecné cíle:
Vyučovací předmět matematika je předmětem všeobecně vzdělávacím povinného základu vzdělávacího programu
oboru elektrotechnika.
Smyslem předmětu je vychovat logicky uvažujícího člověka s využitím matematických poznatků v praktickém
životě – v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, budoucím vzdělávání, volném čase atd.
Matematické vzdělání má rozvíjet porozumění kvantitativním i prostorovým vztahům, numerické dovednosti a
návyky, podílí se na rozvoji logického myšlení, formuje žádoucí vlastnosti jako je vytrvalost a kritičnost. Utváří u
žáka abstraktní myšlení, úsudky a řešení problémů. Rozvíjí osobnost žáka s důrazem na samostatnost,
systematičnost a kreativitu.
Charakteristika učiva:
Skladba učiva je sestavena tak, aby obsahovala témata, která učí žáky logicky myslet, řešit problémy, zobrazovat,
pracovat se symbolikou, formálním jazykem a daty.
Učivo je vymezeno tematickými celky se systematickou a vyváženou strukturou základních pojmů a vztahů.
Jednotlivé celky jsou uspořádány tak, aby nutily žáky vyvozovat souvislosti a využívat již dříve nabytých poznatků a
zkušeností.
Pojetí výuky:
Výuka matematiky má být pro žáky zajímavá, vzbuzovat v nich touhu po poznávání a sebedůvěru ve vlastní
schopnosti, rozvíjet jejich logické myšlení, dovednosti a návyky vedoucí k řešení problémů v situacích
s kvantifikujícími nebo geometrickými údaji.
Při výuce se kromě výkladu používají moderní formy výuky: diskuze, skupinová práce, samostatná práce, práce
s učebními texty, procvičování učiva pod dohledem vyučujícího.
K výuce jsou používány didaktické pomůcky.
Hodnocení výsledků žáka:
Ke kontrole vědomostí a dovedností slouží písemné zkoušení. Průběžně jsou znalosti ověřovány orientačním
zkoušením a frontálním ověřováním znalostí. V každém ročníku se píše v každém čtvrtletí jedna písemná práce,
jejíž vypracování trvá jednu vyučovací hodinu. Na opravu a rozbor písemné práce je rovněž vyčleněna jedna
vyučovací hodina.
Kritéria hodnocení odpovídají klasifikačnímu řádu, který je součástí školního řádu. V hodnocení písemných prací
se uplatňuje bodový systém.
Klíčové kompetence a jejich rozvoj:
Kompetence k učení:
efektivně se učit a pracovat,
56
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
- motivace k celoživotnímu vzdělávání,
- orientovat se v základních pojmech matematiky a rozumět základním vztahům,
- porozumět zadání úkolu, rozčlenit si řešení do jednotlivých kroků, analyzovat řešení,
- pracovat s kalkulátorem, matematickými tabulkami a osobním počítačem,
- využívat a vytvářet různé formy grafických znázornění reálných situací.
Kompetence k řešení problému:
- využívat dříve nabytých poznatků a zkušeností,
- orientovat se v praxi a na schopnost řešit příklady v praxi,
- houževnatost a vytrvalost,
- aplikovat základní matematické principy a postupy při řešení praktických a odborných úloh,
Kompetence komunikativní:
- naučit se vyjadřovat odborně a jazykově správně,
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně,
- obhajovat své názory a postoje,
- jednat odpovědně, samostatně a aktivně,
Kompetence personální:
- přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání, přiměřeně na ně reagovat,
- konstruktivně spolupracovat, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly,
- schopnost diskuze s jinými lidmi,
- důvěra ve vlastní schopnosti,
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
Vyučování směřuje k tomu, aby žák uměl:
- používat jazyk matematiky a matematickou symboliku,
- uplatnit získané vědomosti a zejména dovednosti a metody řešení problémů v odborných předmětech a
v běžném životě,
- pracovat přesně, důsledně, odpovědně a vytrvale,
- chápat matematiku jako součást kultury,
- převést reálný problém na matematickou úlohu,
- využívat informační technologie a pracovat s informacemi,
- zkoumat a řešit problémy včetně diskuze výsledků jejich řešení, vytvářet podmínky řešitelnosti,
- číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získané z různých zdrojů – grafů, diagramů,
tabulek a internetu,
- používat pomůcky: odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, matematické tabulky, rýsovací potřeby,
- chápat matematiku jako obor, který svým teoretickým základem je zdrojem pro mnoho aplikací,
- provádět operace s čísly a volit efektivní způsoby výpočtů,
- upravovat výrazy s proměnnými, řešit rovnice a nerovnice, užívat funkce.
Průřezová témata:
Předmět matematika přispívá k rozvoji těchto průřezových témat:
- Člověk a životní prostředí
o Matematické poznatky využijeme při zkoumání vztahu člověka a životního prostředí v realizaci a
upevňování environmentálních témat ve slovních úlohách s tématikou přírody a lidské společnosti.
- Informační a komunikační technologie
o Téma informační a komunikační technologie je posíleno využíváním prvků moderních informačních a
komunikačních technologií při řešení matematických úloh, samostatné práci, souhrnných pracích,
projektech, testech atd. Počítače poslouží i k vyhledávání rozšiřujících poznatků na internetu, k tvorbě
různých forem grafického znázornění – tabulky, diagramy, grafy, schémata. V neposlední řadě žáci
využijí matematiku při programování v odborných předmětech nebo v odborné praxi.
Časový rozvrh pro jednotlivé ročníky je pro tento předmět doporučený.
57
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
1. – 2. ročník denního studia,
Hodinová dotace 4 hodiny týdně, celkem za studium 244 hodin (1.r 33x4=132, 2.r 28x4=112)
1. – 3. ročník dálkového studia
Počet konzultací 34 +30 + 32,celkem za studium 96 konzultací
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- Rozlišuje prvočíslo a číslo složené, provádí
rozklad složeného čísla na součin prvočinitelů
- Aplikuje kritéria dělitelnosti přirozených
čísel, určuje největší společný dělitel a
nejmenší společný násobek čísel
- Provádí aritmetické operace s reálnými čísly
- Používá pojmy opačné a převrácené číslo,
pracuje se zlomky a čísly desetinnými,
znázorňuje čísla na číselné ose, určí absolutní
hodnotu reálného čísla a chápe její
geometrický význam
- Odhaduje výsledky matematických operací,
umí čísla zaokrouhlit
- Umí čísla zařadit do správné číselné množiny,
reálná čísla umí zapsat všemi matematickými
způsoby
- Znázorní a vyřeší praktické slovní úlohy na
procentový a úrokový počet a trojčlenku
- Zapisuje a znázorňuje intervaly, určuje jejich
průnik, sjednocení, doplněk i rozdíl
- Chápe pojem množina, znázorňuje množiny
pomocí diagramů, provádí operace
s množinami
- Umí převádět jednotky
Žák:
- Provádí početní operace s mocninami a
odmocninami v číselném i algebraickém
zápisu,
- Umí umocnit reálné číslo pomocí kalkulátoru
i zpaměti
- Používá vzorce pro umocnění dvojčlenu pro
druhou i třetí mocninu
- Převádí jednotky a používá zápisy mocnin
čísla 10
- Upravuje výrazy obsahující racionální
exponent
- Částečně odmocňuje čísla i výrazy
- Umí usměrnit zlomky
Žák:
- Používá planimetrické pojmy, zdůvodní a
využije vlastností geometrických útvarů
v rovině
- Rozlišuje základní druhy rovinných obrazců,
určí jejich obvod a obsah
Opakování a prohloubení učiva základní školy
- Číselné množiny
Reálná čísla, jejich vlastnosti, operace
s reálnými čísly
- Poměr, úměra, trojčlenka
- Procentový a úrokový počet
- Množiny a intervaly
Časový
rozvrh
20 hod.
6 konz.
Mocniny a odmocniny
- Mocniny s celočíselným exponentem
- Zápis čísla ve tvaru a. 10n, převody jednotek
a používání předpon
- N-tá odmocnina
- Věty pro počítání s mocninami a
odmocninami
- Mocniny s racionálním exponentem
- Řešení úloh z praxe
18 hod.
7 konz.
Planimetrie
- Základní pojmy a jejich vztahy
- Geometrické útvary a jejich vlastnosti
- Shodnost a podobnost trojúhelníků
- Řešení pravoúhlého trojúhelníku,
Pythagorova věta, Euklidovy věty
12 hod.
4 konz.
58
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
- Užívá věty o shodnosti a podobnosti
- Obsahy a obvody rovinných obrazců
trojúhelníků
- Řešení úloh z technické praxe i běžného
- Řeší úlohy pro pravoúhlý trojúhelník – slovní,
života
praktické i odborné
- Využívá pravoúhlý trojúhelník při řešení
v jiných rovinných útvarech
Žák:
Algebraické výrazy
- Provádí početní operace s mnohočleny
- Počítání s mnohočleny
- Rozloží mnohočlen na součin
- Rozklad mnohočlenu na součin
- Provádí početní operace s lomenými výrazy,
- Lomené výrazy
určuje podmínky, kdy má daný výraz smysl
- Součet a rozdíl druhých a třetích mocnin
- Používá vzorce pro umocnění algebraického
dvojčlenu
dvojčlenu
- Náročnější úpravy algebraických výrazů
- Řeší úpravy složitějších algebraických výrazů
s mocninami
Žák:
Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice
- Rozliší ekvivalentní a neekvivalentní úpravy
- Lineární rovnice o jedné neznámé, slovní
rovnic
úlohy
- Převádí jednoduché reálné situace do
- Vyjádření neznámé z technického vzorce
matematických struktur
- Lineární nerovnice o jedné neznámé
- Stanoví definiční obor rovnice
- Soustavy lineárních rovnic o dvou i více
- Řeší rovnice a nerovnice o jedné i více
neznámých
neznámých, rovnice obsahující neznámou
- Soustavy lineárních nerovnic o jedné
v absolutní hodnotě, rovnice obsahující
neznámé
neznámou ve jmenovateli, pod odmocninou
- Rovnice s absolutní hodnotou
- Řeší rovnice s parametrem, rozlišuje pojem
- Rovnice s parametrem
neznámá a parametr,
- Řešení kvadratických rovnic, vztahy
- Řeší početně soustavy rovnic o dvou i více
v kvadratické rovnici, diskriminant
neznámých
- Soustavy lineárních a kvadratických rovnic
- Aplikuje řešení rovnic a soustav při řešení
- Kvadratické nerovnice
slovních úloh
- Rovnice s neznámou pod odmocninou
- Klasifikuje jednotlivé typy kvadratických
- Slovní úlohy
rovnic, řeší úplné i neúplné
- kvadratické rovnice i nerovnice
- Využívá vztahy mezi kořeny a koeficienty
kvadratické rovnice i nerovnice
- Řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav řeší
v jednotlivých číselných množinách i v oboru
čísel komplexních
- Řešení soustav dvou rovnic o dvou
neznámých řeší početně i graficky
Žák:
Funkce
- Chápe pojem funkce, používá různá zadání
- Pojem funkce, definiční obor a obor
funkce
funkčních hodnot, graf funkce, vlastnosti
- Chápe pojem definiční obor funkce, obor
funkce
funkčních hodnot, hodnota funkce v bodě,
- Funkce lineární, kvadratická, lomená,
soustava souřadnic
mocninná, inverzní, exponenciální,
- Rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne
logaritmická
jejich graf na základě tabulky nebo vlastností - Exponenciální a logaritmické rovnice
funkce, určí jejich vlastnosti
- Technické aplikace
- Určí definiční obor a definiční obor funkce,
aplikuje tyto pojmy na omezení funkce
- Používá poznatky o funkcích při řešení rovnic
18 hod.
6 konz.
25hod.
9 konz.
15 hod.
5 konz.
59
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
a nerovnic
- Modeluje reálné závislosti pomocí funkcí,
řeší slovní úlohy pomocí funkcí
- Objasní význam parametrů v předpisu
kvadratické funkce
- Určí souřadnice bodu, v němž nabývá funkce
extrému
- Chápe pojem funkce inverzní k dané funkci
- Aplikuje poznatky o exponenciálních a
logaritmických funkcích při řešení reálných
problémů
Žák:
Goniometrie a trigonometrie
- Užívá pojmy orientovaný úhel a jeho velikost - Oblouková a stupňová míra, orientovaný
ve stupňové a obloukové míře
úhel
- Definuje goniometrické funkce v pravoúhlém - Goniometrické funkce ostrého a obecného
trojúhelníku
úhlu
- Definuje goniometrické funkce v oboru
- Vlastnosti a grafy goniometrických funkcí
reálných čísel
- Goniometrické vzorce, úpravy
- Používá jednotkovou kružnici
goniometrických výrazů, goniometrické
- Načrtne grafy pro jednoduchý, dvojnásobný
rovnice
a poloviční argument, odvodí si periody
- Řešení pravoúhlého a obecného trojúhelníku
jednotlivých funkcí
– sinova a kosinova věta
- Pozná vlastnosti funkce z předpisu i grafu
- Technické aplikace
- Řeší a upravuje goniometrické výrazy i
rovnice, určuje podmínky řešitelnosti,
odvozuje počet řešení v oboru reálných čísel
- Řeší pravoúhlý trojúhelník, obecný
trojúhelník pomocí sinovy a kosinovy věty
- Pomocí kalkulačky určuje goniometrické
hodnoty obecného úhlu, určuje úhel k dané
goniometrické hodnotě
- Pomocí vlastností goniometrických funkcí
určuje podmínky a počet řešení v obecném
trojúhelníku
- Aplikuje znalosti do praktických i odborných
úloh
Žák:
Stereometrie
- Určí vzájemnou polohu bodů, přímek a rovin, - Polohové a metrické vlastnosti bodů, přímek
odchylku dvou přímek, vzdálenost bodu od
a rovin
roviny
- Povrchy a objemy základních a komolých
- Určí povrch, objem a další prvky základních
těles, koule a jejich částí
těles s využitím funkčních vztahů a
- Aplikace v odborných předmětech
trigonometrie
- Používá poznatků o tělesech v praktických i
odborných úlohách
Žák:
Komplexní čísla (rozšiřující učivo)
- Užívá pojem komplexní číslo, opačné
- Komplexní číslo, jeho zápis v algebraickém a
komplexní číslo, komplexně sdružené číslo
goniometrickém tvaru
- Užívá Gaussovu rovinu k zobrazení
- Operace s komplexními čísly, Moivreova věta
komplexních čísel v algebraickém i
- Řešení kvadratických rovnic b oboru
goniometrické tvaru
komplexních čísel
- Vyjadřuje číslo v algebraickém i
- Binomické rovnice
goniometrickém tvaru
12 hod.
5 konz.
18 hod.
6 konz.
10 hod.
4 konz.
60
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
- Určuje absolutní hodnotu komplexního čísla,
argument a chápe geometrický význam
- Řeší soustavu goniometrických rovnic
- Provádí početní operace s komplexními čísly
v algebraickém i goniometrickém tvaru
- Užívá mocniny imaginární jednotky
- Řeší kvadratické rovnice se záporným
diskriminantem v oboru komplexních čísel
- Řeší v oboru komplexních čísel binomické
rovnice
- Aplikuje mocninu a odmocninu komplexního
čísla v odborných předmětech
Žák:
- Vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ
funkce, načrtne její graf
- Určí posloupnost vzorcem pro n-tý člen,
výčtem prvků, rekurentně, graficky
- Určí a pozná aritmetickou posloupnost,
používá pojem diference, používá základní
vzorce pro aritmetickou posloupnost
- Určí a pozná geometrickou posloupnost,
používá pojem kvocient, používá základní
vzorce pro geometrickou posloupnost
- Řeší nekonečné řady, jejich součet, určuje
podmínky konvergentnosti
- Rozlišuje konvergentní a divergentní
posloupnost a nekonečnou řadu
- Aplikuje aritmetickou a geometrickou
posloupnost ve finanční matematice,
v reálných situacích
Žák:
- Užívá pojmy: statistický soubor, absolutní a
relativní četnost, variační rozpětí
- Čte, vyhledává, vyhodnotí a sestaví tabulky,
diagramy a grafy se statistickými údaji
- Sestaví tabulku četností, znázorní graficky
rozdělení četností
- Určí charakteristiky polohy a variability
Žák:
- Zavádí vhodnou soustavu souřadnic na
přímce a v rovině, určuje souřadnice středu
úsečky
- Určí vzdálenost dvou bodů, velikost úsečky
- Řeší prvky a vlastnosti rovinných útvarů
v rovině z hlediska vektorové algebry
-
Posloupnosti a jejich využití
Pojem posloupnosti, její určení, vlastnosti a
grafy
Aritmetická a geometrická posloupnost
Užití posloupností
Konvergentní a divergentní posloupnost
Nekonečné řady
Kombinatorika a pravděpodobnost
- Variace, permutace a kombinace bez
opakování
- Variace, permutace a kombinace
s opakováním
- Faktoriál
- Vlastnosti kombinačních čísel
- Binomická věta, Pascalův trojúhelník
- Rovnice a nerovnice s kombinačními čísly
- Statistický soubor, jednotka, znak
- Absolutní a relativní četnost
- Charakteristiky polohy a variability
- Aritmetický a vážený průměr, modus,
medián, rozptyl,
- Směrodatná rozptylka
Vektorová algebra a analytická geometrie
lineárních útvarů
- Soustava souřadnic na přímce a v rovině
- Vzdálenost bodů na přímce a v rovině
- Vektor a jeho velikost, operace s vektory,
skalární součin vektorů
- Parametrické vyjádření přímky, obecná
18 hod.
7 konz.
24 hod.
8 konz.
20 hod.
8 konz.
61
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
- Používá pojmy vektor a jeho umístění,
rovnice přímky, směrnicový tvar rovnice
souřadnice a velikost vektoru
přímky a jejich významy
- Provádí operace s vektory, skalární součin
- Vzájemná poloha dvou přímek, odchylka
dvou vektorů
přímek, vzdálenost bodu od přímky
- Používá různá analytická vyjádření přímky,
chápe jejich význam
- Určí a aplikuje v úlohách polohové a metrické
vztahy bodů a přímek
- Charakterizuje vzájemnou polohu dvou
přímek, souřadnice společných bodů, jejich
odchylku
- Určuje vzdálenost bodu od přímky a
vzdálenost dvou rovnoběžných přímek
Žák:
Opakování učiva 1. – 2. ročníku
- Řeší úlohy z jednotlivých oborů matematiky,
odborný předmětů
- Orientuje se v pojmech matematiky
- Připravuje se k maturitní zkoušce a ke studiu
na vysokou školu
Písemné práce a jejich rozbor
Název školy:
Střední škola technická Jihlava
Adresa školy:
Polenská 246/2, 586 01 Jihlava
Název ŠVP:
Provozní elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání:
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2012
26 hod.
9 konz.
8 hod.
12 konz.
Fyzika
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecné cíle:
Ve vyučování fyziky mají žáci získat představu o zákonitostech a podstatě přírodních jevů, o souvislostech
s ostatními přírodovědnými obory a získat základy pro případné další studium přírodovědného zaměření.
Charakteristickým rysem předmětu jsou jeho významné souvislosti se všemi přírodovědnými předměty.
Charakteristika učiva:
Skladba učiva je sestavena tak, aby obsahovala témata, která učí žáky logicky myslet, řešit problémy, zobrazovat,
pracovat se symbolikou, formálním jazykem a daty.
Učivo je vymezeno tematickými celky se systematickou a vyváženou strukturou základních pojmů a vztahů.
Jednotlivé celky jsou uspořádány tak, aby nutily žáky vyvozovat souvislosti a využívat již dříve nabytých poznatků a
zkušeností.
Výsledky vzdělávání:
Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli:
využívat fyzikální poznatky a dovednosti v praktickém životě ve všech situacích, které souvisejí s přírodovědnou
oblastí,
logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché fyzikální problémy,
62
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje,
komunikovat, vyhledávat a interpretovat fyzikální informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat získané
informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice,
porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdůvodnit nezbytnost
udržitelného rozvoje.
Hodnocení výsledků žáka:
Ke kontrole vědomostí a dovedností slouží písemné i ústní zkoušení. Průběžně jsou znalosti ověřovány
orientačním zkoušením a frontálním ověřováním znalostí. Kritéria hodnocení odpovídají klasifikačnímu řádu, který
je součástí školního řádu. V hodnocení písemných prací se uplatňuje bodový systém.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat:
Kompetence k učení – vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat
dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn., že absolventi by
měli mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání.
Komunikativní kompetence – žák se srozumitelně a přehledně vyjadřuje v mluvených a psaných projevech .
Kompetence řešit problémy a problémové situace – dovednost analyzovat a řešit fyzikální úlohy je jedna z
nejdůležitějších dovedností, které si musí žáci v tomto předmětu osvojit. Vyučující by měl každé nové učivo
prezentovat jako problém a vést žáky k jeho analyzování a navržení způsobu (způsobů) jeho řešení.
Kompetence provádět numerické aplikace (numerické výpočty) – aplikovat základní matematické principy a
postupy při řešení praktických a odborných úloh,
Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – žák získává informace z otevřených zdrojů
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
Vzdělání směřuje k tomu, aby žáci pracovali poctivě, svědomitě a přesně
Průřezová témata:
Člověk a životní prostředí
o Posuzování vlivu člověka na přírodu a životní prostředí (vliv průmyslu, ekologické havárie, globální
problémy). Předmět pomáhá žákům utvářet jejich životní postoj založený na ekologických hlediscích,
která podporují ochranu zdraví každého jednotlivce, celé lidské společnosti i ochranu přírody a
prosazují udržitelný rozvoj (využití alternativních zdrojů energie, obnovitelných zdrojů surovin apod.).
Žák získává přehled o působení fyzikálních zákonů a o působení fyzikálních jevů na životní prostředí.
Člověk v demokratické společnosti
o Výuka vede k posílení důvěry ve vlastní schopnosti. Učí žáky samostatně a logicky uvažovat, předávat
svá zjištění jiným a přemýšlet o správnosti svých tvrzení po konfrontaci s jinými názory. Žáci kriticky
hodnotí své vlastní studijní a pracovní výsledky, nevyhýbají se zodpovědnosti. Podílí se na vytváření
atmosféry spolupráce a vzájemné tolerance, která bude nutná i pro jejich další osobní i pracovní
život. Učitel je zde jen v roli koordinátora a poradce.
Informační a komunikační technologie
o Žáci zpracovávají referáty k určeným tématům na základě poznatků z různých zdrojů – média,
vědecké a populární časopisy, knihy, internet. Učí se tak aktivně vyhledávat nejdůležitější informace
k probíranému učivu a reprodukovat získané vědomosti vlastními slovy.
Časový rozvrh pro jednotlivé ročníky je pro tento předmět doporučený.
Denní studium
Hodinová dotace 2 hodiny týdně, celkem za studium 122 hodin
Dálkové studium
Počet konzultací v ročníku 34 + 32 + 30
Celkem za studium: 96 konzultací.
63
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Výsledky vzdělávání
Učivo
Časový
rozvrh
11 hod.
9 konz.
Žák:
- rozliší pohyby podle trajektorie a
změny rychlosti
- řeší úlohy o pohybech s využitím
vztahů mezi kinematickými veličinami
- použije Newtonovy pohybové zákony
v jednoduchých úlohách o pohybech
- určí síly, které v přírodě a
v technických zařízeních působí na
tělesa
- popíše základní druhy pohybu
v gravitačním poli
- vypočítá mechanickou práci a energii
při pohybu tělesa působením stálé síly
- určí výkon a účinnost při konání práce
- analyzuje jednoduché děje a využitím
zákona zachování mechanické energie
- určí výslednici sil působících na těleso
a jejich momenty
Mechanika
pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po
kružnici, skládání pohybů
vztažná soustava, Newtonovy pohybové
zákony, síly v přírodě
mechanická práce a energie
gravitační pole, Newtonův gravitační
zákon, gravitační a tíhová síla, pohyby
v gravitačním poli
Žák:
aplikuje zákony zachování na proudění
ideální kapaliny
Mechanika tekutin
rovnice kontinuity
Pascalův zákon
Archimédův zákon
Hydraulický lis
Bernoulliho rovnice
Základní poznatky molekulové fyziky a
termiky
kinetická teorie látek
termodynamické děje
ideální plyn
vnitřní energie plynné soustavy, střední
kvadratická rychlost
teplota z hlediska molekulové fyziky
tlak z hlediska molekulové fyziky
stavová rovnice a tepelné děje
7 hod.
5 konz.
Struktura a vlastnosti pevných a
kapalných látek
struktura a vlastnosti pevných látek
deformace pevného tělesa
normálové napětí, Hookeův zákon
teplotní délková a objemová roztažnost
povrchová vrstva kapaliny a její vlastnosti
jevy na rozhraní pevná – kapalná látka
10 hod.
8 konz.
Změny skupenství
tání, tuhnutí, vypařování, var, kapalnění
sytá pára, fázový diagram
tepelné motory, chladící stroje, Carnotův
cyklus
11 hod.
9 konz.
Žák:
využívá základní principy kinetické teorie
látek při objasňování vlastností látek
různých skupenství a procesů v nich
probíhajících
uplatňuje termodynamické zákony při
řešení fyzikálních úloh
vysvětlí stavové změny ideálního plynu
užitím stavové rovnice
formuluje zákon zachování energie pro
tepelné děje
Žák:
rozlišuje krystalické a amorfní látky na
základě znalosti jejich stavby
řeší praktické problémy, objasní průběh
pružné deformace pomocí Hookeova
zákona
užívá zákonitosti teplotní roztažnosti látek
vysvětlí jevy související s povrchovou silou
a energií kapalin
Žák:
objasní kvalitativně i kvantitativně změny
skupenství látek
předvídá děje související se změnami stavu
látek za pomoci fázového diagramu
11 hod.
9 konz.
64
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Žák:
Elektrostatické pole
jmenuje základní veličiny elektrostatického elektrický náboj tělesa a elektrické pole
pole
(základní veličiny elektrostatického pole a
využívá vlastnosti izolantů a chování
zobrazování polí)
elektrostatického pole při volbě vhodného dielektrika, izolanty
izolantu
elektrická indukce
vysvětlí princip a funkci kondenzátoru,
kondenzátory, kapacita, spojování
vypočte kapacitu různých typů
kondenzátorů
kondenzátorů, řeší elektrické obvody s
kondenzátorem
Žák:
Elektrické pole proudové
pracuje se základními veličinami
základní veličiny proudového pole
elektrického proudového pole
vodivé materiály
využije princip vedení stejnosměrného
Ohmův zákon
proudu v kovech a podstatu elektrického
zdroje elektrické energie
odporu kovů při zjišťování příkonu
práce a výkon elektrického proudu
elektrospotřebiče,
Kirchhoffovy zákony
aplikuje Ohmův a Kirchhoffovy zákony a
stejnosměrné obvody a jejich řešení
jiné poučky při řešení jednoduchých
elektrických obvodů
analyticky, numericky a graficky řeší
obvody stejnosměrného proudu
Žák:
Magnetické pole
chápe princip vzniku magnetického pole
magnetická indukce
rozlišuje látky diamagnetické,
magnetické vlastnosti látek
paramagnetické a feromagnetické
magnetické materiály
uvádí použití jednotlivých látek v praxi
magnetizační křivka, hysterezní smyčka
umí rozdělit feromagnetické látky podle
tvaru hysterezní smyčky
Žák:
Elektromagnetická indukce
vysvětlí jev elektromagnetické indukce a
indukční zákon, Lencovo pravidlo pravé a
jeho význam v technice
levé ruky
chápe princip jeho využití u
transformační a pohybové indukované
stejnosměrného stroje a transformátoru,
napětí
měřících přístrojů
vlastní a vzájemná indukčnost cívek
Žák:
Střídavé proudy
počítá příklady na efektivní a střední
základní představy a pojmy, časový
hodnoty
průběh
sleduje časové průběhy na osciloskopu
efektivní a střední hodnoty proudu a
řeší příklady na výpočty výkonů (činné,
napětí
jalové, zdánlivé)
výkon činný, zdánlivý a jalový
odečítá výkony strojů z výrobních štítků
účiník
Žák:
Trojfázová soustava
vypočítá základní parametry trojfázového
druhy zapojení trojfázové proudové
generátoru
soustavy
řeší trojfázové obvody se základními druhy základní druhy zapojení zatížení
zapojení zátěže
práce a výkon trojfázové proudové
vypočítá příkon trojfázového spotřebiče
soustavy
Žák:
Mechanické kmitání a vlnění
užívá základní kinematické vztahy při
kinematika harmonického kmitání
řešení problémů a úloh o pohybech
dynamika harmonického kmitání
kmitavých harmonických
energie harmonického kmitání
objasní princip vzniku a šíření vln, odrazu a druhy vlnění a jejich charakteristika
3 hod.
2 konz.
10 hod.
8 konz.
4 hod.
3 konz.
4 hod.
3 konz.
5 hod.
3 konz.
2 hod.
2 konz.
11 hod.
9 konz.
65
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
interference vlnění
akustika
popíše nucené kmitání mechanického
oscilátoru a určí podmínky rezonance
chápe negativní vliv hluku a zná způsoba
ochrany sluchu
Žák:
Optika
analyzuje různé teorie podstaty světla
světlo jako elektromagnetické vlnění –
předvídá na základě vlastností světla jeho
základní pojmy
chování v daném prostředí
odraz, lom, ohyb, rychlost šíření světla
využívá základy paprskové optiky k řešení
v různých prostředích, index lomu
praktických problémů
základní zákony
vysvětlí podstatu jevů interference, ohyb a rozklad světla na spektrum
polarizace světla
interference
vysvětlí princip jednoduchých optických
difrakce a polarizace světla
přístrojů
zrcadla, čočky a jejich vady
oko a optické přístroje
Žák:
Elektromagnetické spektrum
klasifikuje elektromagnetické záření
elektromagnetické vlnění
využívá analogie elektromagnetického a
rentgenové záření
mechanického vlnění
předvídá chování elektromagnetického
vlnění na základě jeho charakteristik a
uvede příklady využití vlnění v praxi
Žák:
Speciální teorie relativity
Popíše důsledky plynoucí z principů
principy speciální teorie relativity
speciální teorie relativity pro chápání
základní relativistické dynamiky
prostoru a času
Zná souvislost energie a hmotnosti objektů
pohybujících se velkou rychlostí
Žák:
Úvod do světa fyziky mikročástic
popíše a vysvětlí podstatu fotoefektu
fotoelektrický jev
vymezí základní charakteristické vlastnosti světelná kvanta vs. vlny
fotonu
základní poznatky o atomu
vysvětlí duální podstatu částic
objev atomového jádra
popíše podstatu spektrální analýzy
čárové spektrum, kvantování energie
využívá zákony zachování (energie,
kvantová čísla, periodická soustava
hybnosti,…) u mikročástic
složení atomového jádra
vysvětlí zákonitosti jaderných přeměn
hmotnostní úbytek, vazebná energie
rozliší přirozenou a umělou radioaktivitu
jaderné reakce zákony zachování
vysvětlí principy využití jaderné energie
radioaktivita přirozená a umělá
navrhne možné způsoby ochrany člověka
energetická bilance jaderných reakcí,
před nebezpečnými druhy záření
reaktor, bomba
jaderná elektrárna
Astrofyzika
slunce a hvězdy
charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše galaxie a vývoj vesmíru
sluneční soustavu
výzkum vesmíru
Žák:
11 hod.
9 konz.
2 hod.
2 konz.
3 hod.
2 konz.
11 hod.
9 konz
6 hod.
4 konz.
popíše vývoj hvězd a jejich uspořádání do
galaxií
zná současné názory na vznik a vývoj
vesmíru
66
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
vysvětlí nejdůležitější způsoby,
astrofyzika zkoumá vesmír
jimiž
Název školy:
Střední škola technická Jihlava
Adresa školy:
Polenská 246/2, 586 01 Jihlava
Název ŠVP:
Provozní elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání:
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2012
Tělesná výchova
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecné cíle:
Oblast vzdělávání navazuje na kompetence, které si žáci osvojili ve stejnojmenné oblasti vzdělávání
v předcházejícím studiu. Předpokládá kontinuální pokračování v rozvíjení těchto kompetencí. Cíle vzdělávání pro
zdraví zahrnují preventivní aktivní péči o zdraví člověka, kvalitu mezilidských vztahů, životní prostředí, bezpečí
člověka a uvědomělé rozvíjení vlastní identity. Hlavním cílem je vybavit žáky znalostmi a dovednostmi, které
přispívají k preventivní a aktivní péči o zdraví, která spočívá převážně v přijetí zdravého způsobu života (pohybová
aktivnost a správná výživa)a rozvinout tak jejich postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti
za své zdraví. Zdůrazňuje i to, aby žáci znali funkce a potřeby svého těla v jeho biopsychosociální jednotě a
rozuměli tomu, jak působí výživa, životní prostředí, dodržování hygieny, pohybové aktivity, pozitivní emoce,
překonávání negativních emocí a stavů, jednostranné činnosti, mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví.
V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit a rozvoj
pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností a kvalitnímu
pohybovému učení. Jsou jim vytvářeny podmínky prožívat pohyb a sportovní výkon, kompenzovat negativní vlivy
způsobu života a čestně spolupracovat při společných aktivitách a soutěžích. Nezanedbatelné je dodržování zásad
bezpečnosti a prevence úrazů při pohybových aktivitách. V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak
zdravotně oslabení žáci.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 vážit si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot a cílevědomě ho chránit, rozpoznat, co ohrožuje tělesné a
duševní zdraví;
 pociťovat potřebu celoživotní odpovědnosti za své zdraví
 racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení; plnit ukázněně úkoly při mimořádných
situacích
 rozvíjet tělesnou zdatnost a kultivovat správné pohybové stereotypi
 pojímat zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné ke kvalitnímu prožívání života a znát
prostředky, jak chránit své zdraví, zvyšovat tělesnou zdatnost a kultivovat svůj pohybový projev;
 posoudit důsledky komerčního vlivu medií na zdraví, orientovat se v mediálních prostředcích a zaujmout k
jejich obsahům kritický odstup;
 vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž;
 pociťovat radost a uspokojení z prováděné pohybové či sportovní činnosti;
 usilovat o pozitivní změny tělesného sebepojetí;
 dodržovat organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné
pohybové aktivity s cílem pozitivně působit na zdravotní stav organismu;
 chápat a rozvíjet pozitivní morálně volní vlastnosti a prosociální chování včetně jednání fair play;
67
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
 dosáhnout optimálního sportovního a pohybového rozvoje v rámci svých možností; objektivně měřit,
analyzovat a vyhodnocovat vlastní svalovou zdatnost a výkonnost
 rozhodovat se a vést uvědoměle svůj program zdravého způsobu života, plánovat a podle možností
kvalitně realizovat a vyhodnocovat vlastní pohybové aktivity.
Charakteristika učiva:
Důraz se klade na výchovu proti závislostem na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, doplňcích výživy, hracích
automatech, internetu, proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy mladých lidí a na výchovu k sexuální
odpovědnosti. V dnešní době jsou lidé vystaveni řadě nebezpečí, která ohrožují jejich zdraví a často i život, proto
nabývají na významu i dovednosti potřebné pro obranu a ochranu proti nim, tj. chování při vzniku mimořádných
událostí.
Výsledky vzdělání:
 chovat se zodpovědně, aby nevzniklo zbytečné riziko úrazu a nemoci;
 získat návyk správného životního stylu a umět udržovat svou tělesnou kondici;
 orientovat se ve škodlivých vlivech životního prostředí a znát jejich dopad na biopsychosiciální vývoj a
rozvoj člověka;
 umět poskytnout první pomoc a vědět, že neposkytnutí první pomoci je trestné;
 jednat poctivě a nepodvádět, tedy podle zásad fair play;
 vyrovnávat své jednostranné pracovní zatížení vhodnou pohybovou či sportovní aktivitou a
kompenzačními cvičeními;
 umět se zorientovat a jednat při mimořádných událostech a i v situacích ohrožujících život vlastní i
ostatních osob
Strategie výuky:
Formovat pozitivní přístup žáků k péči o zdraví a tělesným aktivitám, vést je k samostatnému, zájmovému a
soustavnějšímu udržování fyzické, zdravotní i duševní vyrovnanosti a pohody. Kompenzovat jednostranné zatížení
žáků, vést je k aktivnímu odpočinku, pravidelnému sportování a cvičení, ke správným hygienickým návykům a
životosprávě, k vědomí škodlivosti drogových i jiných závislostí. Efektivně a trvale působit na morální, citovou,
volní a rozumovou stránku žáka.
Hodnocení výsledků vzdělávání:
Jedná se především o tělesnou výchovu, která motivuje žáky ke zvyšování tělesné zdatnosti v souladu se zdravým
způsobem života. Při hodnocení a klasifikaci je nutné zohlednit stupeň rozvoje jejich všeobecné pohybové
výkonnosti, somatický typ, přístup k rozvoji osobnostních vlastností a zejména postoj ke zdravému životnímu stylu
– požívání návykových látek atd.
Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence – umět naslouchat druhým, účastnit se diskusí, formulovat a zdůvodnit své názory,
postoje, návrhy, vyslechnout názory druhých a adekvátně reagovat.
Personální kompetence – uvědomit si své přednosti, hranice a nedostatky, kriticky hodnotit své dispozice,
odpovědně přistupovat k plnění svých povinností a respektování stanovených pravidel, odhadovat své možnosti a
schopnosti, respektovat možnosti a schopnosti druhých, prohlubování sebepoznání a sebehodnocení žáků, rozvoj
tělesných i duševních schopností a dovedností žáků.
Občanské kompetence – přijímání odpovědnosti za vlastní jednání, rozhodování, myšlení a cítění, respektování
života jako nejvyšší hodnoty, ctít živou i neživou přírodu, chránit a zlepšovat životní prostředí, rozvíjet
komunikativní dovednosti potřebné pro hodnotný partnerský život i pro život v pracovním kolektivu.
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti
Výuka vede k posílení důvěry ve vlastní schopnosti a dovednosti, učí žáky samostatně se rozhodovat, reagovat ve
známých i neočekávaných situacích, pokouší se jim nabídnout více způsobů řešení problémů, zvládat stavy
68
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
fyzického i psychického vypětí, vážit si schopností, dovedností a práce druhých, respektovat jejich názor a umět
přijmout kompromis, chovat se a jednat podle zásad fair play.
Člověk a životní prostředí
Výuka seznamuje žáky se zásadami chování při pobytu v horském prostředí, zprostředkuje jim zásady chování při
vodní turistice i během letní rekreace v lese či u moře, učí je vážit si přírody, neznečišťovat ji a uvědomit si
pozitivní působení pobytu venku a ve volné přírodě na vlastní organismus.
1. ročník
Hodinová dotace 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- dovede uplatňovat naučené modelové situace
k řešení stresových a konfliktních situací
- popíše rizikové faktory
- dodržuje pravidla bezpečnosti při pohybových
aktivitách
- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak se
doporučuje na ně reagovat
- prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci
sobě i druhým
- kriticky posoudí mediální informace týkající se
péče o zdraví
Žák:
- dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti
zdraví a pohybu
- dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit
- objasní vliv tělesných cvičení na funkci
jednotlivých orgánů a soustav a důsledky
pohybové nedostatečnosti pro organismus
- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj)
odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám a dovede je udržovat a ošetřovat
- chápe význam hygieny a bezpečnosti v TV
- zdůvodní význam zdravého životního stylu
- využívá pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné
zdatnosti
- uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách
- dovede uvědoměle zlepšovat a rozvíjet
Bezpečí člověka
- rizikové faktory
- zásady jednání v situacích osobního ohrožení a
za mimořádných událostí
- první pomoc
- úrazová prevence
Zdravý životní styl
Tělesná výchova
Teoretické poznatky
- význam pohybu pro zdraví, prostředky ke
zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti;
technika a taktika; zásady sportovního tréninku
- poznatky o kosterni, svalové, kardiovaskulární,
dýchací aj. soustavě
- výstroj, výzbroj, údržba
- odborné názvosloví a komunikace
- hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení;
záchrana a dopomoc; zásady chování a jednání
v různém prostředí; regenerace, kompenzace,
relaxace
- zdroje informací
- životní prostředí
- racionální výživa
Pohybové dovednosti
Tělesná cvičení
- pořadová, všestranně rozvíjející, koordinační,
kondiční, vytrvalostní, kompenzační a relaxační
- rozhodování, zásady sestavování a vedení
sestav všeobecně rozvíjejících nebo cíleně
zaměřených cvičení
- kompenzace neuropsychické a fyzické zátěže,
regenerace
Časový
rozvrh
1 hodina
1 hodina
2 hodiny
2 hodiny
průběžně
průběžně
69
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a
kloubní pohyblivost
- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci
tělesných a duševních sil, i vzhledem k sedavému
způsobu života a k požadavkům budoucího
povolání, uplatňuje osvojené způsoby relaxace
- sestaví soubor zdravotně zaměřených cvičení,
cvičení pro tělesnou i duševní relaxaci;
- navrhne a zdůvodní vhodný vlastní režim
zdravého způsobu života
- dovede uplatňovat techniku a základy taktiky
v základních a vybraných sportovních odvětvích
- uplatňuje zásady sportovního tréninku
- dovede rozlišit fair play od nesportovního
chování
- pozná chybně a správně prováděné činnosti,
umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové
činnosti nebo výkonu
- osvojil si zásady správného držení těla a chůze
- dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
- dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své
tělesné zdatnosti a koordinovat si pohybový
režim ve shodě se zjištěnými údaji
- je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit
složitější pohybové vazby, hudebně pohybové
motivy a vytvořit pohybovou sestavu (skladbu)
- ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
- zná zásady dopomoci a záchrany, poskytne ji
- koordinuje své pohyby na vyšší úrovni
- vylepší prostorovou orientaci
- dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
- pozná chybně a správně prováděné činnosti,
umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové
činnosti nebo výkonu
- zvládne rozcvičení všeobecné a speciální
- uplatňuje techniku vybraných atletických
disciplín na vyšší úrovni
- ovládá pravidla atletických disciplín, umí měřit
pásmem a na stopkách
- rozumí škodlivosti používání dopingu
- dokáže rozhodovat zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců nebo týmu
- dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
- pozná chybně a správně prováděné činnosti,
umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové
Gymnastika
- akrobacie (stoje, přemety, kotoul vzad do stoje
na rukou)
- cvičení na nářadí (přeskoky - kůň; bradla –
kotoul, sestava; kruhy – ze vzporu pádem vzad
svisy (vznesmo, střemhlav); hrazda - výmyk, toč
vzad, vzepření jízdmo závěsem v podkolení,
podmet)
- rytmická gymnastika (pohybové činnosti a
kondiční programy cvičení s hudebním a
rytmickým doprovodem; tanec)
- pohybové testy, sestavy
- pravidla soutěží a závodů
Atletika
- běh: starty, štafetový běh, sprinty: 60 m, 100
m, 400 m; vytrvalost: 800 m, 1500 m, Cooper
test
- skok: skok daleký – kročná technika, skok
vysoký - flop
- vrh: vrh koulí (5 kg), otočka
- pohybové testy; měření výkonů
- pravidla soutěží a závodů
11 hodin
6 hodin
70
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
činnosti nebo výkonu
- komunikuje při pohybových činnostech,
dodržuje smluvené signály a vhodně používá
Pohybové hry
odbornou terminologii
- florbal (herní činnosti jednotlivce, útočné a
- dovede se zapojit do organizace turnajů a
obranné kombinace, nájezdy, pravidla, hra)
soutěží a umí zpracovat jednoduchou
- košíková (herní činnosti jednotlivce, útočné
dokumentaci
kombinace (hoď a běž), obranné kombinace
- dokáže rozhodovat zapisovat a sledovat výkony (obsazování, osobní obrana), trestný hod,
jednotlivců nebo týmu
pravidla, hra)
- participuje na týmových herních činnostech
- kopaná, futsal, sálová kopaná, lakros, ringo,
družstva
odbíjená, házená, školní squash,
- uvědomuje si důležitost každého člena ve
badminton, frisbee, rugby
prospěch kolektivu, nebojí se konfrontace
- pravidla her a soutěží
- rozliší jednání fair play od nesportovního
- zdokonalování techniky a taktiky uvedených
jednání
pohybových her
- rozumí pravidlům sportovních her, umí
rozhodovat utkání
- chápe taktické požadavky her,
- rozumí signalizaci rozhodčího
- zvládá složitější herní cvičení a různé varianty
útoku i obrany
28 hodin
- nezneužívá svých silových dispozic
- dovede respektovat soupeře
- je schopen rozlišit nutnou sebeobranu
- uvědomuje si význam pravidelného pohybu na
zvyšování svých pohybových dovedností
- dokáže porovnat svoje výkony s těmi
předcházejícími
- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
obratnost, vytrvalost
- dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců
- rozumí škodlivosti používání dopingu
- pozná chybně a správně prováděné činnosti,
umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové
činnosti nebo výkonu
- ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
Úpoly
- zdokonalování sebeobrany
- kontaktní souboj
- kruhový trénink
Testování tělesné zdatnosti
- motorické testy (skok snožmo z místa,
hod plným míčem obouruč za hlavou, sedy lehy
bez opory, shyby nadhmatem, test obratnosti u
žebřin, člunkový běh, běh na 1000, skákání přes
švihadlo)
- silový víceboj (shyby podhmatem, trojskok
snožmo z místa, bench press, vznosy)
3 hodiny
12 hodin
- chápe odlišnost podmínek ve vodním prostředí
- zná zásady bezpečného chování, zásady první
pomoci
- zvládne základní plavecké dovednosti, nebo se v
nich zdokonalí
- uvědomuje si význam pravidelného pohybu na
zvyšování svých pohybových dovedností
Plavání
- adaptace na vodní prostředí
- dva plavecké způsoby
- chápe odlišnost podmínek v přírodním prostředí - určená vzdálenost plaveckým způsobem
- zná zásady bezpečného chování, zásady první
- dopomoc unavenému plavci, záchrana
pomoci
tonoucího
sportovní
kurz
71
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
- zvládne základní turistické dovednosti a zásady,
zná turistická značení
- dokáže se orientovat v mapě a pracovat
s kompasem či buzolou
- uvědomuje si význam pravidelného pohybu na
Turistika a sporty v přírodě
zvyšování svých pohybových dovedností
- příprava turistické akce
- využívá různých forem turistiky
- orientace v krajině
- orientační běh
sportovní
kurz
Žák:
- dokáže zvolit vhodná cvičení ke korekci svého
zdravotního oslabení a dokáže rozlišit vhodné a
nevhodné pohybové činnosti vzhledem k poruše
svého zdraví
- je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a
dosahovat osobního výkonu z nabídky
pohybových aktivit
Zdravotní tělesná výchova
- speciální korektivní cvičení podle druhu
oslabení
- pohybové aktivity, zejména gymnastická
cvičení, pohybové hry, kompenzační cvičení,
plavání, turistika, nordic walking, pobyt
v přírodě
- kontraindikované pohybové aktivity
průběžně,
dle individ.
potřeb
žáků
2. ročník
Hodinová dotace 2 hodiny týdně, celkem 56 hodin
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- komunikuje při pohybových činnostech
- spolupracuje s vrstevníky v proměnlivých
situacích v týmu, řeší problémy a rozhoduje
Žák:
- dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti
zdraví a pohybu
- dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit
- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj)
odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám a dovede je udržovat a ošetřovat
- chápe význam hygieny a bezpečnosti v TV
- využívá pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné
zdatnosti
- uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách
- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci
tělesných a duševních sil, i vzhledem
Kvalita mezilidských vztahů
- komunikace
- sociální soudržnost
Zdravý životní styl
Tělesná výchova
Teoretické poznatky
- význam pohybu pro zdraví, prostředky ke
zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti;
technika a taktika; zásady sportovního tréninku
- výstroj, výzbroj, údržba
- odborné názvosloví a komunikace
- hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení;
záchrana a dopomoc; zásady chování a jednání
v různém prostředí; regenerace, kompenzace,
relaxace
- zdroje informací
Pohybové dovednosti
Tělesná cvičení
- pořadová, všestranně rozvíjející, koordinační,
kondiční, vytrvalostní, kompenzační a relaxační
- rozhodování, zásady sestavování a vedení
sestav všeobecně rozvíjejících nebo cíleně
zaměřených cvičení
Časový
rozvrh
2 hodiny
průběžně
průběžně
72
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
k požadavkům budoucího povolání, uplatňuje
osvojené způsoby relaxace
- sestaví soubor zdravotně zaměřených cvičení,
cvičení pro tělesnou i duševní relaxaci; navrhne
kondiční program osobního rozvoje a vyhodnotí
jej
- dovede uplatňovat techniku a základy taktiky
v základních a vybraných sportovních odvětvích
- uplatňuje zásady sportovního tréninku
- dovede rozlišit fair play od nesportovního
chování
- dovede posoudit biologické, psychické,
estetické a sociální účinky pohybových činností
- pozná chybně a správně prováděné činnosti,
umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové
činnosti nebo výkonu
- dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
- dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své
tělesné zdatnosti a koordinovat si pohybový
režim ve shodě se zjištěnými údaji
- je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit
složitější pohybové vazby, hudebně pohybové
motivy a vytvořit pohybovou sestavu (skladbu)
- ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
- zná zásady dopomoci a záchrany, poskytne ji
- je schopen kultivovat své tělesné a pohybové
projevy na vyšší úrovni
- upevní své vnímání pohybu v prostoru
- dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
- pozná chybně a správně prováděné činnosti,
umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové
činnosti nebo výkonu
- zvládne rozcvičení všeobecné a speciální
- uplatňuje techniku vybraných atletických
disciplín na vyšší úrovni
- ovládá pravidla atletických disciplín, umí měřit
pásmem a na stopkách
- rozumí škodlivosti používání dopingu
- dokáže rozhodovat zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců nebo týmu
- ověří intenzitu a objem tělesného zatížení
měřením tepové a dechové frekvence, popíše
důsledky snižování a zvyšování zátěže
- dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
- pozná chybně a správně prováděné činnosti,
umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové
Gymnastika
- akrobacie (přemety, salta, sestava)
- cvičení na nářadí (přeskoky - kůň; bradla – stoj
na ramenou, sestava; kruhy – z visu pádem vzad
svisy (vznesmo, střemhlav); hrazda - výmyk, toč
vzad, vzepření jízdmo, podmet)
- rytmická gymnastika (pohybové činnosti a
kondiční programy cvičení s hudebním a
rytmickým doprovodem; tanec)
- pohybové testy, sestavy
- pravidla soutěží a závodů
Atletika
- běh: sprinty: 60 m, 100 m, 400 m; vytrvalost:
800 m, 1500 m, Cooper test
- skok: skok daleký – kročná technika
- vrh: vrh koulí (5 kg), otočka
- pohybové testy; měření výkonů
- pravidla soutěží a závodů
10 hodin
6 hodin
Pohybové hry
73
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
činnosti nebo výkonu
- kopaná (herní činnosti jednotlivce, útočné a
- komunikuje při pohybových činnostech,
obranné kombinace, přímý a nepřímý kop,
dodržuje smluvené signály a vhodně používá
penalta, pravidla, hra)
odbornou terminologii
- košíková (herní činnosti jednotlivce, útočné
- dovede se zapojit do organizace turnajů a
kombinace (postupný útok), obranné
soutěží a umí zpracovat jednoduchou
kombinace (osobní a zónová obrana), trestný
dokumentaci
hod, pravidla, hra)
- dokáže rozhodovat zapisovat a sledovat výkony - odbíjená (technika podání a příjmu, smeč,
jednotlivců nebo týmu
blok)
- participuje na týmových herních činnostech
- florbal, futsal, sálová kopaná, lakros, ringo,
družstva
házená, školní squash, badminton, frisbee,
- uvědomuje si důležitost každého člena ve
rugby
prospěch kolektivu, nebojí se konfrontace
- pravidla her a soutěží
- rozliší jednání fair play od nesportovního
- zdokonalování techniky a taktiky uvedených
jednání
pohybových her
- rozumí pravidlům sportovních her, umí
rozhodovat utkání
- chápe taktické požadavky her, rozumí signalizaci
rozhodčího
- zvládá složitější herní cvičení a různé varianty
útoku i obrany
24 hodin
- nezneužívá svých silových dispozic
- dovede respektovat soupeře
- uvědomuje si význam pravidelného pohybu na
zvyšování svých pohybových dovedností
- dokáže porovnat svoje výkony s těmi
předcházejícími
- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
obratnost, vytrvalost
- dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců
- rozumí škodlivosti používání dopingu
- pozná chybně a správně prováděné činnosti,
umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové
činnosti nebo výkonu
- ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
Žák:
- dokáže zvolit vhodná cvičení ke korekci svého
zdravotního oslabení a dokáže rozlišit vhodné a
nevhodné pohybové činnosti vzhledem k poruše
svého zdraví
- je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a
dosahovat osobního výkonu z nabídky
Úpoly
- technika souboje
- kruhový trénink
2 hodiny
Testování tělesné zdatnosti
- motorické testy (skok snožmo z místa,
hod plným míčem obouruč za hlavou, sedy lehy
bez opory, shyby nadhmatem, test obratnosti u
žebřin, člunkový běh, běh na 1000, skákání přes
švihadlo)
- silový víceboj (shyby podhmatem, trojskok
snožmo z místa, bench press, vznosy)
Zdravotní tělesná výchova
- speciální korektivní cvičení podle druhu
oslabení
- pohybové aktivity, zejména gymnastická
cvičení, pohybové hry, kompenzační cvičení,
plavání, turistika, nordic walking, pobyt
v přírodě
12 hodin
průběžně,
dle individ.
potřeb
žáků
74
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
pohybových aktivit
- kontraindikované pohybové aktivity
Název školy:
Střední škola technická Jihlava
Adresa školy:
Polenská 246/2, 586 01 Jihlava
Název ŠVP:
Provozní elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání:
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2012
Informační a komunikační technologie
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecné cíle: Předmět informační a komunikační technologie (ICT) je všeobecně vzdělávacím předmětem v oblasti
výpočetní techniky. V předmětu ICT si žáci osvojí základy počítačové gramotnosti, bez kterých se v dnešní
technické době nelze dobře uplatnit. Žáci si v rámci předmětu upevní představu o výpočetní technice jako takové,
naučí se pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, vyhledávat a zpracovávat
informace, komunikovat pomocí internetu.
Cílem je efektivně rozvinout znalosti a dovednosti žáků v oblasti práce s počítači tak, aby pro ně byly prakticky
použitelné i v navazujících odborných předmětech zaměřených na programování řídících automatů a
mikroprocesorů.
Charakteristika učiva:
V prvním ročníku studijního oboru bude v předmětu ICT probíráno jedenáct tematických celků. V první hodině
jsou žáci seznámeni s bezpečností práce v učebně vybavené počítačovou technikou. V základech bude žákům
stručně shrnut vývoj výpočetní techniky v kontextu světových dějin. Rovněž budou seznámeni se základními
pojmy v oblasti ICT.
Prvním tematickým celkem je učivo věnované hardwaru počítače. Tento celek je zaměřen především na praktické
seznámení s jednotlivými počítačovými komponentami a principem jejich funkčnosti.
Druhá kapitola je zaměřena na operační systémy (dále jen OS). Mezi klíčové dovednosti z tohoto učiva patří
základní orientace v OS a základní praktické dovednosti na úrovni běžného uživatele.
Další kapitola zahrnuje učivo o počítačových sítích. V této kapitole jsou žáci seznámeni s principem výstavby
počítačové sítě a osvojí si pojmy LAN, WAN, MAN.
Následuje kapitola věnovaná počítačovým virům. Žáci jsou upozorněni na hrozbu virové nákazy pocházející
v častých případech ze stažených dat z internetu. Rovněž jsou seznámeni s principem funkčnosti antivirových
programů.
Pátá část je věnována textovým editorům a jejich využití. U žáků se očekávají klíčové dovednosti ve schopnosti
umět zformátovat jakýkoliv text do tisknutelné či elektronicky publikovatelné podoby.
Dalším učivem jsou tabulkové procesory. Z tohoto učiva se od studentů očekávají schopnosti vytvářet tabulky
s daty, které jsou žáci schopni graficky dále zpracovat do podoby grafu.
Sedmá kapitola je věnována internetu a elektronické poště. Internet je zde chápán jako základní otevřený
informační zdroj a prostředek pro komunikaci mezi účastníky. Studenti jsou seznámeni s částí adresovanou žákům
z Pravidel pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu vydaných Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy 6. 4. 2004, č. j. 11 691/2004-24.
Osmý celek je zaměřen na vytváření prezentací. Žáci si osvojí základní principy grafického rozvržení snímku. Tento
celek je také zaměřen na vedení k samostatnosti a odbourávání strachu žáků z vystupování před kolektivem.
Následuje kapitola zahrnující učivo o počítačové grafice. Žáci se naučí rozlišovat rastrovou a vektorovou grafiku.
Další výuka je zaměřena na osvojení základních dovedností žáků v práci s vektorovou grafikou.
75
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Předposlední kapitolou vyučovanou v prvním ročníku předmětu ICT je celek věnovaný databázím. Žáci se s nimi
seznámí prostřednictvím aplikace OpenOffice.org Base. Studenti jsou při výuce vedeni k pochopení účelu
databázových systémů, umí uvést příklady databází a jednoduchou databázi zpracovat.
Učivo prvního ročníku uzavírá tematický celek věnovaný vytváření www stránek. Žáci jsou seznámeni
s jednoduchými tágy pro formátování textu a odstavce. V samotném závěru školního roku si pak vytvoří velmi
jednoduchou vlastní www stránku.
Strategie výuky:
Výuka se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na výklad učiva, bez kterého nelze dál
navázat praktickou částí. Obě části výuky se vzájemně prolínají, přičemž důraz je kladen na propojení teoretických
znalostí v praktické části. Část výuky je připravena pro vytváření projektů na konci jednotlivých probíraných
témat.
Hodnocení výsledků vzdělávání:
Hodnocení znalostí žáků bude probíhat dle několika různých hledisek: klasické individuální zkoušení jednotlivých
žáků, souborné práce z jednotlivých probíraných celků a provedení projektů jednotlivců či skupin žáků.
Klíčové kompetence:
Komunikativní dovednosti - dovednost vyjadřovat se ústně, písemně i graficky, s porozuměním reagovat na
verbální i grafické informace a umět vysvětlit a znázornit problém
Dovednosti řešit problémy a problémové situace - žák musí umět rozšiřovat své vědomosti o speciální poznatky za
účelem řešení komplexních problémů, které jsou řešitelné několika způsoby. V tomto okruhu je pozornost
věnována získání a osvojení hlavně těchto konkrétních klíčových dovedností.
Dovednosti provádět numerické aplikace - žák musí umět využívat matematických a přírodovědných poznatků
k řešení praktických úkolů a situací. V tomto okruhu je pozornost věnována získání a osvojení hlavně těchto
konkrétních klíčových dovedností.
Dovednost využívat informační technologie a pracovat s informacemi- dovednosti z této oblasti jsou pro předmět
výpočetní technika stěžejní a veškerá činnost v tomto předmětu do této oblasti směřuje. Vedle využívání
výpočetní techniky jakožto informační technologie jsou žáci vedeni k využívání dostupné odborné literatury,
hlavně učebnic, manuálů, specializovaných časopisů, internetových stránek apod.
Odborné dovednosti
o Umí pracovat s personálním počítačem a s jeho periferními zařízeními
o Zná prostředí diskového operačního systému s textovým uživatelským rozhraním a s jednoduchým
aplikačním vybavením, pracujícím pod tímto systémem
o Samostatně pracuje se standardním programovým vybavením, pracujícím pod tímto systémem,
zejména s textovým editorem, tabulkovým procesorem, s databázovým programem a s programem
pro vytváření prezentačních stránek
o Má základní poznatky o počítačových sítích a umí pracovat s Internetem
o Má základní poznatky o virech a umí pracovat s antivirovými programy
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů, preferencí a hodnot:
-
Cílem je vzdělat a vychovat absolventa s dobrými teoretickými základy, který bude schopen se orientovat
v profesních problémech, bude mít dobrý odborný přehled, bude schopen samostatné práce v oboru a bude
umět využívat osobní počítač pro potřeby oboru.
-
Žáci se naučí na uživatelské úrovni používat operační systém a pracovat s běžným kancelářským a aplikačním
programovým vybavením. Nejdůležitějším cílem výuky je, aby žáci uměli efektivně pracovat s informacemi a
komunikovat prostřednictvím internetu. Vzdělání se realizuje jednak v rámci předmětu Informační a
komunikační technologie v celém vzdělávacím procesu. Cílem je připravit žáky, aby se dokázali přizpůsobovat
změnám ve vývoji těchto prostředků a dokázali pracovat s jednotlivými aplikacemi
-
Vzdělávání by mělo vytvořit předpoklady pro získání odborných vědomostí a dovedností, dále vytvořit návyky
k trvalému a pravidelnému vzdělávání v oboru ICT v souladu s rozvojem výpočetní techniky a výrobních
technologií. Vzdělávání by mělo vést k rozvoji technického myšlení jak v předmětu ICT, tak ve všeobecných a
specializovaných předmětech.
76
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Mezipředmětové vztahy:
Předmět ICT předpokládá úzkou spolupráci s odbornými předměty jako je elektronika, číslicová technika,
technická dokumentace, atd. Tento předmět je rovněž propojen se všemi všeobecně vzdělávacími předměty,
přičemž důraz je kladen na český jazyk a matematiku.
Průřezová témata:
Člověk a životní prostředí
o Toto téma je důležité v pochopení zásadního významu přírody a životního prostředí pro člověka. Též
záleží na povědomí člověka o základních ekologických zákonitostech a negativních dopadech
působení člověka na přírodu a životní prostředí. Žáci by si měli budovat takové postoje a hodnotové
orientace, na jejichž základě budou utvářet svůj budoucí životní styl v intencích udržitelného rozvoje a
ekologicky přijatelných hledisek.
Časový rozvrh pro jednotlivé ročníky je pro tento předmět doporučený.
1. ročník
Hodinová dotace 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
dodržuje řád PC učebny
bezpečně využívá možnosti elektronické
komunikace
Žák:
seznámí se stručně s vývojem výpočetní techniky
v historickém kontextu světových dějin
chápe rozdíly v pojmech SOFTWARE a
HARDWARE
porozumí pojmu počítač
umí najít na základní desce paměťové banky,
baterii, procesor, konektor klávesnice, připojení
zdroje, aj.
porozumí pojmu SBĚRNICE a principu její činnosti
umí vysvětlit princip činnosti pevného disku
pochopí význam slova procesor = srdce (mozek)
počítače
zná základní dělení slotů na ISA, PCI, AGP, PCI
Express a umí popsat jejich funkci
zná princip čtení a záznamu dat z diskety
zná princip čtení a záznamu dat na optická media
umí vysvětlit pojem zdroj a popsat jeho úkoly
dokáže vysvětlit princip fungování CRT a LCD
monitoru
umí popsat a vysvětlit podstatu funkce
klávesnice, myši a tabletu
rozlišuje druhy tiskáren a umí vysvětlit podstatu
jejich funkčnosti
je schopen vysvětlit podstatu digitalizace zvuku a
obrazu
umí uvést příklady dalších vstupních a výstupních
zařízení připojených k počítači (dataprojektor,
Úvod
Bezpečnost práce v PC učebně
Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu
užívání internetu
Obecná specifika předmětu
Práce s počítačem, OS, soubory, adresářová
struktura
Historický vývoj
Základní pojmy používané ve výpočetní technice
Co je počítač
HW, SW principy fungování, části, periferie
Základní a aplikační programové vybavení
Základní deska
Sběrnice
Harddisk
Procesor
Paměť – druhy pamětí (vnitřní a vnější paměť)
Sloty a přídavné karty
Disketová mechanika
CD-ROM, DVD-ROM a BLUE-RAY mechaniky
Zdroj napájení
Monitor
Klávesnice
Myš
Tiskárny
Skener
Modem
Reproduktory a mikrofon
Dataprojektor
Interaktivní tabule
USB disky, FLASH karty
UPS záložní zdroj
Tablet
Časový
rozvrh
1 hod.
5 hod.
77
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
interaktivní tabule, USB disky, aj.) a vysvětlit k
Další druhy počítačů (notebook, PDA, sálové
čemu slouží
počítače a superpočítače, Apple)
rozumí důvodům využití UPS
je schopen uvést i jiné alternativy počítačů než
Detekce a další softwarové nástroje na
PC
odstraňování chyb, detekce a opravy
Používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je,
paměťových modulů
detekuje chyby, vyměňuje spotřební materiál)
Obsluha výstupních zařízení (dataprojektor,
tiskárny, skener, výměna) toneru
Žák:
Operační systémy a operační systém Microsoft®
porozumí pojmu operační systém
WINDOWS
je seznámen s otázkou ochrany autorských práv
Operační systémy
Je si vědom možností a výhod, ale i
Operační systém Microsoft Windows
rizik(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana
Licenční systém, autorská práva
dat před zneužitím,ochrana dat před zničením,
Zálohovací systémy, zálohování dat, zálohovací
porušování autorských práv) a omezení (zejména HW, páskové mechaniky, optické mechaniky,
technických a technologických) spojených
zálohování dat v síti, šifrování, uzamčení
s používáním výpočetní techniky
souborů, komprese dat, algoritmizace
Aplikuje výše uvedené-zejména aktivně využívá
Diskový manažer
prostředky zabezpečení dat před zneužitím a
Příkazový řádek
ochrany dat před zničením
Typy a charakteristika souboru
je schopen jmenovat alternativy k operačnímu
Kmenová a logická struktura
systému MS Windows (Linux, Mac OS, aj.)
Programování v interpretu příkazu a
ovládá práci v prostředí oper. syst. MS Windows
algoritmizace
na úrovni běžného uživatele
Help nápověda, manuály
umí si nastavit pracovní prostředí na úrovni
Přehled a stahování programů z internetových
běžného uživatele
serverů
ovládá základní orientaci v adresářové struktuře
Výběr a optimalizace programu na základě OS
(Průzkumník, Tento počítač, Total Commander)
Operační systém a jeho nastavení
rozeznává základní přípony souborů jako doc, xls,
bmp, aj.
ovládá základní dovednosti práce se soubory
(otevírání, ukládání, mazání)
umí komprimovat soubory
je schopen zformátovat disk
Pracuje s prostředky správy operačního systému,
na základní úrovni konfiguruje operační systém,
nastavuje jeho uživatelské prostředí
Orientuje se v běžném systému-chápe strukturu
dat a možnosti jejich uložení,rozumí a orientuje
se v systému adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledání, kopírování, přesun a mazání)
odlišuje a rozpoznává základní typy souborů a
pracuje s nimi
Ovládá principy algoritmizace úloh a sestavuje
algoritmy řešení konkrétních úloh(dekompozice
úlohy na jednotlivé elementární činnosti za
použití přiměřené míry abstrakce)
Využívá nápovědy a manuálu pro práci se
základním a aplikačním programovým vybavením
i běžným hardware
Má vytvořeny předpoklady učit se používat nové
aplikace, zejména za pomoci manuálu a
nápovědy, rozpoznává a využívá analogii ve
2 hod.
78
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
funkcích a způsobu ovládání různých aplikací
Vybírá a využívá vhodné programové vybavení
běžných konkrétních úloh
Žák:
je stručně seznámen s historií počítačových sítí
je mu objasněn pojem síť
rozumí základním třem topologiím (sběrnice,
hvězda, kruh)
umí vyjmenovat typy kabelů, které se používají
pro realizaci sítí
je schopen vysvětlit pojmy LAN, WAN a MAN
rozumí hierarchii práv v síti se zaměřením na
práci v síti s operačním systémem Microsoft®
Windows XP
Chápe specifika práce v síti (včetně rizik) využívá
jejích možností a pracuje s jejími prostředky
Počítačové sítě
Historie počítačových sítí
Co je počítačová síť
Topologie sítí
Přístupová práva ve Windows
Počítačové sítě, server, pracovní stanice
Připojení k síti a jejich nastavení
Specifikace práce v síti, sdílení dokumentů a
prostředků
E-mail, komunikace facebook
2hod.
Žák:
je stručně seznámen s historií počítačových virů
umí uvést hlavní zdroje virové nákazy (internet)
Je schopen provést základní dělení počítačových
virů
umí uvést příklady projevy virové nákazy z praxe
dokáže vysvětlit důvody nutnosti ochrany
počítače před počítačovými viry
je seznámen s vybranými antivirovými programy
(AVG, NOD 32, Avast, aj.)
Žák:
porozumí pojmu textový editor
je veden k legalizaci softwarových produktů ve
svém počítači (využívání softwarových produktů,
které jsou dodávány společně s operačním
systémem)
osvojí si jednoduché operace, které lze provádět
i v jednoduchých textových editorech (kopírování
a vkládání textu či vyhledávání a nahrazování
slov)
seznámí se s prostředím OpenOffice.org Writer
samostatně si nastaví panely nástrojů
rozumí pojmům patkové a bezpatkové písmo
užívá řezy písma nabízené běžně textovými
editory (kurzíva, prostrkávání, tučný řez,
kapitálky, podtržení).
rozumí pojmu šablona, dokáže vlastní šablonu
zhotovit
rozumí pojmu styl, umí vysvětlit důležitost práce
se styly při tvorbě dokumentů a je schopen
vlastní styl založit
specifikuje jedinečnost textu umístěného
v záhlaví a v zápatí stránky
ovládá nastavení okrajů stránky
Viry
Viry
Antivirové programy
2 hod.
Práce se standardním aplikačním programovým
vybavením
Textové editory a OpenOffice.org Writer
Obecně textové editory
Poznámkový blok a WordPad
Popis prostředí OpenOffice.org Writer
Panely nástrojů
Nastavení písma, formát písma
Vytvoření šablony
Vytvoření stylu
Příprava stránky, záhlaví a zápatí
Pravítka a tabulátory
Odstavce, automatické číslování a odrážky
Vkládání tabulek do textu
Vkládání grafických objektů
Psaní rovnic a matematických symbolů
(OpenOffice.org Math)
10 hod.
79
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
umí užívat pravítka k snadnému nastavení
parametrů stránky
rozumí možnosti využití tabulátorů pro vytváření
jednoduchých tabulek a zarovnání textu na
konkrétní pozici
orientuje se v nabídce Formát – Odstavec, tj.
ovládá nastavení odstavců
umí vložit číslování stránek
je schopen využívat automatického vkládání
odrážek, číslovaných seznamů a automatického
textu při vytváření dokumentu
umí rozhodnout, kdy použit textový editor a kdy
tabulkový procesor pro tvorbu tabulky
ovládá nabídku Tabulka
ovládá vkládání grafiky do dokumentu (klipart,
WordArt, bitmapa, graf, aj.)
pracuje i s jinými objekty než obrázky a kliparty
(např. matematické výrazy)
Vytváří, upravuje a uchovává strukturované
textové dokumenty (ovládá typografická
pravidla, formátování, práce se šablonami, styly,
objekty, hromadnou korespondenci, tvoří
tabulky, grafy, makra)
Žák:
Tabulkové procesory a OpenOfiice.org Calc
rozumí pojmu tabulkový procesor
Obecně tabulkové procesory
je seznámen s prostředím OpenOffice.org Calc
Popis prostředí OpenOffice.org Calc
používá operátory a rozumí pojmům aritmetický Základní operace s buňkami, typy buněk
operátor, relační operátor, textový operátor a
Výběr buněk do bloku a kopírování buněk
odkazovací operátor
Tvorba vzorce průvodcem a tvorba vzorce
rozlišuje základní typy buněk
napsáním
umí vybrat sloupec, řádku i jednotlivé buňky
Absolutní a relativní adresování
samostatně nebo větší skupinu buněk
Filtry, výběrová kritéria
ovládá kopírování obsahu buněk (vzorce, text)
Vyplnění buněk řadami
umí vložit funkci ze seznamu předem
Práce s listy
definovaných funkcí
Základy vytvoření grafu a jeho editace
vytváří vlastní vzorce
rozumí pojmům relativní a absolutní adresování
a umí je vhodně použít
perfektně ovládá datový nástroj filtr a umí jej
použít
umí seřadit data podle předem definovaných
kritérií (abecedně, číselně – vzestupné a
sestupné řazení)
využívá schopnosti tabulkových procesorů
provádět automatické vyplnění sloupců či řádků
roztažením
umí pracovat s listy (přejmenovávání, odkazování
na listy ve vzorcích, aj.)
dokáže pomocí průvodce vytvořit graf
umí rozhodnout o správném typu grafu
(sloupcový, spojnicový, výsečový, aj.)
dokonale se orientuje v nabídce Graf
umí provést editaci již vloženého grafu (název,
10 hod.
80
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
legenda, popis os X a Y, aj.)
Ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem
(editace, matematické operace, vestavěné a
vlastní funkce, vyhledávání, filtrování, třídění,
tvorba grafů, databáze, kontingenční tabulky a
grafy, příprava pro tisk
Žák:
Práce v lokální síti, el. Komunikace, komunikační
stručně se seznámí s vývojem internetu ve světě a přenosové možnosti internetu
a u nás
Internet a elektronická pošta
mají povědomost o jiných alternativách
Internet – jeho historie
prohlížečů než známý produkt Microsoft®
Internetové prohlížeče
Internet Explorer
Připojení do Internetu
dokáže se orientovat v možnostech připojení
Vyhledávání informací na Internetu
k internetu
Vystavení vlastních dat na Internetu
vyhledává informace pomocí nejznámějších
Elektronická pošta
vyhledávačů (Google, Yahoo, Seznam, Alenka, aj.) Online a offline komunikace a další služby
je schopen uvést rizika spojená, např.
internetu
s vystavením vlastních fotografií na webu, aj.
umí pracovat s poštovním klientem
elektronická pošta se stane pro žáky nedílnou
součástí komunikace mezi žákem a vyučujícím
Komunikuje elektronickou poštou, ovládá i
zasílání přílohy, či naopak její přijetí a následné
otevření
Využívá nástroje pro organizování a plánování
(specializované SW nástroje, případně jako další
funkce sofistikovaného poštovního klienta)
Ovládá další běžné prostředky online a offline
komunikace a výměny dat
má vědomosti o možnostech elektronické
komunikace (chat, internetová telefonie,
videokonference, aj.)
rozumí pojmům FTP přístup a volný webový
prostor (free hosting)
je schopen pracovat s elektronickým
bankovnictvím
Žák:
OpenOffice.org Impress
Seznámí se s prostředím OpenOffice.org Impress Popis prostředí OpenOffice.org Impress
naučí se principu grafického vzhledu snímku
Princip snímků a základy tvorby prezentace
naučí se správné posloupnosti snímků
Vkládání grafických objektů, tabulek a grafů
umí umístit do prezentace grafické objekty
Nastavení efektů
je schopen využívat komprimace grafických
Projekt – vytvoření vlastní prezentace
objektů
provádí export grafů či tabulek zhotovených v
editorech OpenOffice.org Writer a
OpenOffice.org Calc do Open Office.org Impress
umí nastavit efekty a časování snímků
je schopen rozhodnout o vhodnosti či
nevhodnosti použití časování snímků
je veden k samotnosti v občanské společnosti
odbourávání strachu vystupováním jednotlivce
před kolektivem při předvádění vlastní
prezentace
3 hod.
9 hod.
81
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Vytváří jednoduché multimediální dokumenty
(tedy dokumenty v nichž je spojena textová,
zvuková a grafická a obrazová složka informace)
v některém vhodném formátu (HTML dokument,
dokument textového procesoru, dokument
vytvořený specializovaným SW pro tvorbu
presentací)
Žák:
seznámí se s nejpoužívanějšími grafickými
editory
umí rozlišit rastrovou a vektorovou grafiku
je seznámen s prostředím grafického editoru
GIMP
osvojí si vytváření základních grafických objektů
(čáry a křivky)
umí pracovat s textem v grafických editorech
vkládá do grafického editoru externí objekty
(např. bitmapa), které umí upravovat
rozumí pojmu hladina
umí v grafických editorech vhodně využívat
hladin
osvojí si další z nabídek softwaru GIMP jako je
práce s nastavením stínu a průhlednosti objektů
a další efekty nabízené tímto grafickým editorem
je veden k samostatnosti v občanské společnosti
Zná základní typy grafických formátů, volí
odpovídající programové vybavení pro práci
s nimi a na základní úrovni grafiku tvoří a
upravuje
Žák:
porozumí základním typům objektů (tabulky,
dotazy, formuláře, sestavy, stránky) a na základě
těchto znalostí je schopen rozhodnout o
vhodnosti konkrétního případu využití
tabulkového procesoru nebo databáze
seznámí se s prostředím databázové aplikace
chápe důležitost návrhu struktury databáze,
počtu tabulek a volbu primárního klíče
porozumí pojmu relace a rozeznává relace typu
1:1, 1:N, N:M
je schopen vysvětlit pojem dotaz a přirovnat jej
k pojmu funkce a rovněž příklad dotazu uvést
umí na základě vizuální stránky vysvětlit rozdíl
mezi formulářem a klasickou tabulkou
je schopen vysvětlit rozdíl mezi sestavou a
ostatními relačními objekty
Ovládá základní práce v databázovém procesoru
(editace, vyhledávání, filtrování, třídění, relace,
tvorba sestav, příprava pro tisk, tisk)
Používá běžné a základní aplikační programové
vybavení( aplikace dodávané s operačním
systémem, dále pracuje s aplikacemi tvořícími
Grafika a GIMP
Grafické editory
Rastrová a vektorová grafika
Prostředí grafického editoru GIMP
Kreslení základních objektů a práce s textem
Vkládání externích zdrojů
Hladiny
Další možnosti programu GIMP
Projekt – vytvoření vlastního obrázku v GIMP
10 hod.
Databáze a OpenOffice.org Base
Typy objektů databáze
Popis prostředí OpenOffice.org Base
Tabulky
Relace
Dotazy
Formuláře
Sestavy
6 hod.
82
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
kancelářský SW jako celek
Pracuje s dalšími aplikacemi používanými
v oblasti mechanika seřizovače
Žák:
Volí vhodné informační zdroje k vyhledání
požadovaných informací a odpovídající
techniky(metody, způsoby) k jejich získávání
Získává a využívá informace z otevřených zdrojů,
zejména pak z celosvětové sítě Internet, ovládá
jejich vyhledávání, včetně použití filtrování
Orientuje se v získaných informacích, třídí je,
analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich výběr a
dále je zpracovává
Zaznamenává a uchovává textové, grafické i
numerické informace způsobem umožňujícím
jejich rychlé vyhledání a využití
Uvědomuje si nutnost posouzení validity
informačních zdrojů a použití informací
relevantních pro potřeby řešení konkrétního
problému
Správně interpretuje získané informace a
výsledky jejich zpracování následně prezentuje
vhodným způsobem s ohledem na jejich další
uživatele
naučí se jednoduchým tagům, které jsou
potřebné k vytvoření jednoduché www stránky
(tagy pro formátování textu a odstavce)
naučí se zásadám správné kostry html
dokumentu
naučí se základním tagům pro tvorbu
nečíslovaných a číslovaných seznamů a vytvoření
jednoduché tabulky
bude umět do textu a k objektům vložit
hyperlinky na jiné stránky
osvojí si vkládání a úpravu obrázku na www
stránku
Rozumí běžným i odborným graficky ztvárněným
informacím (schémata, grafy apod.)
Informační zdroje, Internet
Informace, práce s informací
Informační zdroje
Internet
6 hod.
Jazyk HTML a tvorba stránek pomocí HTML tagů
Jazyk html
Formátování textu a odstavce
Tvorba seznamů a tabulek
Vytvoření hyperlinku
Vložení obrázku
Název školy:
Střední škola technická Jihlava
Adresa školy:
Polenská 246/2, 586 01 Jihlava
Název ŠVP:
Provozní elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání:
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2012
Ekonomika
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecné cíle:
83
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Předmět Ekonomika je specializovaným předmětem RVP. Patří do skupiny odborných předmětů. Je zařazen do
posledního ročníku vzdělávání tak, aby žáci pracovali se širšími znalostmi a informacemi, získanými v předchozí
přípravě.
Obecným cílem ekonomického vzdělávání je připravit žáky na aktivní občanský život ve společnosti. Směřuje
k výchově čestných lidí, kteří budou aktivními a poučenými osobami v ekonomické sféře, budou jednat uvážlivě
nejen k vlastnímu prospěchu, ale i k prospěchu společnosti. Zaměřuje se na zvládnutí základních ekonomických
pojmů a vytvoření schopnosti myslet v ekonomických kategoriích na úrovni zaměstnance a připravit jej i na
možnost soukromého podnikání.
Charakteristika učiva:
Žáci získávají potřebné poznatky o obsahu základních ekonomických pojmů tak, aby chápali význam a obsah
ekonomického vzdělávání. Vychází se z postavení zaměstnance a jeho postavení v pracovně právních vztazích,
příkladů hospodaření v rodině a postupují k hospodaření podniku a státu a úloze státu v období tržní ekonomiky.
Seznamují se s možnostmi podnikání v oboru a s povinnostmi podnikatele. Získávají základní informace o
odměňování, výpočtu daně z příjmu a obsahu a výši sociálního a zdravotního pojištění.
Hodnocení žáků:
V předmětu Ekonomika vychází z jednotlivých témat a jejich obsahu. Základem je ústní zkoušení, které je
nezbytné alespoň 2x za pololetí. Při zkoušení je nutné sledovat schopnost žáka vyjádřit přiměřeně myšlenky i
vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Při písemném zkoušení žáci dokazují praktickými
výpočty ovládnutí učiva.
Metody a formy výuky:
Základním prostředkem při předávání kompetencí je výklad, doplněný o příklady používaných formulářů a
samostatné zpracování požadovaných materiálů – například zpracování žádosti o zaměstnání nebo životopis.
Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence – vhodně se prezentovat při jednáních, v diskusi se vyjadřovat přiměřeně, jasně
formulovat své názory a postoje, reagovat na názory ostatních, zpracovat souvislé texty, používat vhodné
stylistické i jazykové prostředky.
Personální kompetence – kriticky hodnotit své osobní předpoklady, efektivně se připravovat, využívat
zprostředkovaných zkušeností jiných lidí, kriticky hodnotit vlastní výkony, pečovat o svůj další růst.
Sociální kompetence – pracovat samostatně i v kolektivu, uznávat autoritu nadřízených, přispívat k tvorbě
kladných mezilidských vztahů, předcházet konfliktům.
Řešit samostatně běžné pracovní úkoly včetně mimopracovních, tj. porozumět zadanému úkolu, vystihnout
podstatu a vyhledat informace k jeho řešení.
Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií.
Aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úloh.
Kompetence k pracovnímu uplatnění – tzn., aby absolventi měli přehled o uplatnění na trhu práce, o pracovních a
platových podmínkách v oboru a možnostech dalšího vzdělávání v oboru, znali práva a povinnosti zaměstnance a
zaměstnavatele.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli porozumět základním ekonomickým pojmům:
-
orientovat se v ekonomických souvislostech a osvojit si ekonomický způsob myšlení
aby byli připraveni na možnost samostatného podnikání v oboru
aby dokázali využít základní znalosti o hospodaření podniku, naučili se vypočítat mzdu a pojištění,
zorientovali se v daňové soustavě
aby uměli využít znalosti marketingu a managementu při provozu hospodářských subjektů různých úrovní
aby byli schopni se orientovat na finančním trhu
aby porozuměli fungování národního hospodářství a EU
84
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Průřezová témata:
Člověk a svět práce
o Žáci budou vzděláváni v oblasti pracovního trhu. Budou seznamováni s podmínkami, výhodami,
(nevýhodami) ve vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec.
Člověk a komunikační technologie
o Žáci budou získávat informace z internetu a využívat počítač k hlubšímu ekonomickému vzdělávání.
Časový rozvrh pro jednotlivé ročníky je pro tento předmět doporučený.
1. a 2. ročník denní nástavby
Hodinová dotace 2 hodiny týdně, celkem 122 hodin za 2 roky
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
orientuje se v právních formách podnikání, je
schopen je charakterizovat
posoudí vhodné formy podnikání
zvládne postup při zakládání a ukončení živnosti
orientuje se v potřebných dokladech
vyhledá potřebné informace, které určují
povinnosti podnikatele
zpracuje podnikatelský záměr a zakladatelský
rozpočet
seznámil se na živnostenském úřadu s konkrétní
agendou žadatele o živnostenské oprávnění
charakterizuje etický přístup k podnikání
Žák:
popíše podstatu a vývoj managementu
charakterizuje jednotlivé části procesu řízení a
jejich funkci
porovná úrovně řízení a jejich úlohu
popíše organizační strukturu firmy
charakterizuje
osobnost
manažera
a
předpoklady pro manažerskou práci
posoudí základní styly vedení a nástroje
motivace
člení kontrolu podle více hledisek
Žák:
rozpozná běžné cenové triky a klamavé nabídky
chápe vztah prodeje a marketingu
na příkladech aplikuje poznatky o nástrojích
marketingu, např. výběr vhodného výrobku,
jeho životní cyklus, stanovení ceny, volba
prodejní cesty a vhodné propagace
v průběhu životního cyklu produktu
volí vhodný způsob propagace výrobků
stanoví cenu výrobku či služby, vysvětlí, jak se
cena liší podle kvality, zákazníků, místa
prodeje a období
Žák:
zná proces reprodukce a umí popsat jednotlivé
kroky
Podnikání
vymezení pojmu
právní formy podnikání
obsah živnostenského zákona
druhy živnostenského podnikání
právnické osoby
druhy právnických osob z hlediska vlastnických
forem
podnikatelský záměr
exkurze – živnostenský úřad
Management
plánování
organizování
rozhodování
komunikace, motivace a vedení lidí
kontrola
Časový
rozvrh
16 hod.
8 hod.
Marketing a prodejní činnost
8 hod.
marketingový informační systém
podstata marketingu
marketingový výzkum
chování zákazníka
marketingový mix – produkt, cena, marketingové
komunikace (propagace), distribuce
Hlavní činnosti podniku
koloběh hospodářských prostředků v podniku
struktura majetku podniku
16 hod.
85
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
na příkladech charakterizuje obsah a průběh zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem
příslušné hlavní činnosti
zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým
rozlišuje skupiny majetku ve firmě
majetkem
orientuje se v právní úpravě dodavatelsko- zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji a
odběratelských vztahů
pracovněprávní vztahy
popíše zásady hospodaření s dlouhodobým
majetkem
na příkladu popíše základní způsoby získávání
zaměstnanců
vymezí základní oblasti péče o zaměstnance
orientuje se v Zákoníku práce
Žák:
Hospodaření podniku
16 hod.
rozliší vlastní a cizí zdroje financování, zdroje financování firmy
krátkodobé a dlouhodobé
náklady – členění, možnosti snižování,
porovná princip hospodaření podniku a
manažerské pojetí nákladů
neziskové organizace
výnosy – členění, možnosti zvyšování
orientuje se v platebním styku – v tuzemsku a výsledek hospodaření – formy a složky, rozdělení
v zahraničí
zisku, ztráta
na příkladech rozliší jednotlivé druhy nákladů a úroveň hospodaření firmy
výnosů
vypočte podle kalkulačního vzorce celkové
náklady a cenu výrobku
vypočte a pojmenuje základní ukazatele
efektivnosti a rentability a komentuje
výsledky
Žák:
popíše strukturu národního hospodářství
uvede příklady podniků ve strojírenství a dalších
odvětvích národního hospodářství
objasní význam ukazatelů vývoje národního
hospodářství
porovná hodnoty ukazatelů produktu celkem a
na 1 obyvatele
vysvětlí příčiny a druhy nezaměstnanosti
vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na
finanční situaci obyvatel a na příkladu ukáže jak
se bránit jejím nepříznivým důsledkům
srovná úlohu velkých a malých podniků
v ekonomice státu
vysvětlí úlohu státního rozpočtu v národním
hospodářství
uvede příklady příjmů a výdajů státního rozpočtu
porovná obchodní a platební bilanci
chápe důležitost evropské integrace
zhodnotí ekonomický dopad členství v EU
Žák:
rozlišuje právní předpisy podle právní síly
vysvětlí rozdíl mezi právem objektivním a
subjektivním, právem
soukromým
a
veřejným
správně určí platnost, účinnost a působnost
právních předpisů
Národní hospodářství a EU
struktura národního hospodářství
činitelé ovlivňující úroveň národního
hospodářství
hrubý domácí produkt
inflace, deflace
platební bilance
hospodářská politika státu
státní rozpočet
Evropská unie
16 hod.
Základní právní pojmy a právní úpravy
16 hod.
majetkoprávních vztahů
právo, právní řád, právní síla právních předpisů
právní normy a právní předpisy
občanské a obchodní právo
práva věcná a právo závazkové
vlastnictví, spoluvlastnictví, držba, věcná práva
86
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
přiřazuje k právním odvětvím právní předpisy
k cizím věcem
vysvětlí podstatu právního státu a uvede příklady nabytí vlastnického práva smlouvou a děděním
protiprávního jednání
závazkový právní vztah, odpovědnost za vady
uvede příklady právních vztahů a rozhodných
právních skutečností
orientuje se v právech a povinnostech vlastníka a
v postavení spoluvlastníka
charakterizuje věcné břemeno, zástavní právo a
zadržovací právo
rozliší majetek manželů, který je součástí
společného jmění manželů
uvádí zásady dědění ze zákona i ze závěti
rozlišuje odstranitelné a neodstranitelné vady a
popíše průběh reklamace
vyhledá smlouvy upravené v občanském a
obchodním zákoníku a u vybraných smluv
uvede předmět smlouvy a účastníky
Žák:
Účetnictví firmy
26 hod.
orientuje se v účetních soustavách
účetní soustavy v ČR
dokáže zvolit vhodný způsob účetní evidence pro další způsoby účetní evidence ve firmách
danou firmu
účetní doklady a inventarizace – druhy,
umí vystavit a zpracovat účetní doklady
náležitosti a zpracování účetních dokladů,
orientuje se v účetních knihách a umí do nich
fáze inventarizace
zapisovat
účetní knihy – členění
na konci účetního období dokáže sestavit účetní účetní výkazy – druhy, způsoby evidence
výkazy
rozvaha firmy – členění aktiv a pasiv firmy
zná základní účetní případy při účtování majetku, základy účtování v průběhu účetního období
závazků, kapitálu, nákladů a výnosů
účtování majetku, závazků, kapitálu, nákladů a
dokáže prezentovat ekonomickou situaci firmy
výnosů – základní účetní případy
na základě rozvahy a dalších účetních výkazů
Elektrotechnika
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecné cíle:
Předmět základy elektrotechniky je stěžejním předmětem studijního oboru Elektrotechnika. Cílem výuky je, aby
žáci získali základní poznatky z teorie elektrostatického a magnetického pole, uměli řešit jednoduché obvody
stejnosměrného a střídavého proudu a byli schopni se orientovat v základních elektrotechnických schématech.
Zvládnutí problematiky tohoto předmětu je nezbytným předpokladem pro úspěšné studium odborných předmětů
ve vyšších ročnících.
Charakteristika učiva a mezipředmětové vztahy:
Obsahově učivo navazuje na znalosti fyziky, které prohlubuje především v oblasti elektrostatiky, stejnosměrného a
střídavého proudu a elektromagnetismu.
Žák bude schopen řešit elektrotechnické problémy pomocí matematických vztahů a na základě pochopení jevů a
principů v oblasti elektrotechniky. Učivo je členěno do jednotlivých kapitol, které tvoří ucelenou část, a pomáhají
žákovi lépe pochopit probíranou látku.
87
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Metody a formy výuky:
Výuka se skládá z teoretických výkladových hodin. Jsou používány i metody problémové, kombinované s
klasickými výukovými postupy. V souvislosti s tím je třeba rozvíjet schopnost žáků samostatně studovat odbornou
literaturu a vyhledávat na internetu odborné články a dokumenty.
Snahou je v maximální míře využívat zařízení specializovaných učeben s dataprojektory.
Hodnocení výsledků žáků:
Kritéria hodnocení jsou dána klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu, a dále klasifikačními kritérii, se
kterými budou žáci na počátku klasifikačního období seznámeni. Dovednosti a znalosti žáků budou ověřovány
formou individuálního zkoušení, testování, písemné práce, samostatné práce (zpracování a prezentace určitého
tématu).
Klíčové kompetence:
- Kompetence k učení – znamená, že si žáci vytvoří vhodné studijní návyky tak, aby si osvojili
některé techniky učení (samostatná práce s textem, porozumět mluvenému projevu – jako přednášky,
výklad, aktivní účast na vytváření zápisů z hodin apod.).
- Kompetence řešit problémy a problémové situace – dovednost analyzovat a řešit technické problémy je
jedna z nejdůležitějších dovedností, které si musí žáci v tomto předmětu osvojit. Vyučující by měl každé
nové učivo prezentovat jako problém a vést žáky k jeho analyzování a navržení způsobu (způsobů) jeho
řešení.
- Kompetence provádět numerické aplikace (numerické výpočty) – předpokladem pro osvojení si
dovedností numerických aplikací je znalost obsluhy a použití příslušného aplikačního software, použitého
k řešení dané úlohy.
- Kompetence využívat informační technologie a pracovat s informacemi – vyučující systematicky vede
žáky k využívání dostupné odborné literatury hlavně učebnic, firemních materiálů, manuálů, norem a
strojnických tabulek, s cílem naučit je vyhledávat v nich potřebné informace týkající se obecného i
numerického řešení úloh a problémů.
- Kompetence odborné
Veličiny a jednotky v elektrotechnice
- znát a umět definovat základní i odvozené jednotky soustavy SI, používané v elektrotechnice, znát jejich
používané násobky a uvědomovat si souvislost s jednotkami mechanickými
- umět popsat a vysvětlit vlastnosti a chování elektrických nábojů
- umět vysvětlit vznik elektrického proudu, znát rozdělení látek podle elektrické vodivosti
- umět vysvětlit pojem ustálený elektrický proud a proudová hustota
- umět vysvětlit co je to odpor a vodivost, rezistivita a konduktivita, znát závislost odporu na teplotě a
rozměrech vodiče
- umět řešit stejnosměrné elektrické obvody pomocí Ohmova zákona a Kirchhoffových zákonů
- umět stanovit práci a výkon stejnosměrného elektrického proudu
- znát tepelné a chemické účinky elektrického proudu
Elektrostatické pole
- znát princip vzniku elektrostatického pole, pojem intenzity pole a pojem potenciálu
- znát a umět vysvětlit Coulombův zákon
- umět popsat a zobrazit elektrostatická pole nábojů různých tvarů
- znát působení magnetického pole na izolant
- umět vysvětlit princip kondenzátoru, znát pojem kapacita kondenzátoru
Magnetizmus a elektromagnetizmus
- znát princip vzniku magnetického pole, pojem intenzity magnetického pole a magnetického napětí
- znát pojem permeability, magnetické indukce a magnetického indukčního toku
- umět popsat a zobrazit magnetická pole přímého vodiče, kruhového závitu, toroidu a solenoidu
- umět rozdělit látky podle magnetických vlastností, umět vysvětlit co je magnetizační křivka a hysterezní
smyčka
88
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
- umět řešit jednoduché magnetické obvody
- znát a umět vysvětlit pojem elektromagnetická indukce a vlastní indukce
- znát a umět vysvětlit Faradayův indukční zákon
Střídavý proud
- umět vysvětlit vznik střídavého proudu, znázornit jeho průběh a prostřednictvím základních
charakteristik porovnat stejnosměrný a střídavý proud
- umět fyzikálně interpretovat vznik fázových rozdílů mezi proudem a napětím v obvodu střídavého
proudu s R, L, C a umět tyto rozdíly znázornit pomocí fázorových diagramů
- umět vysvětlit vznik trojfázového proudu, princip trojfázového alternátoru a elektromotoru
- umět vysvětlit princip transformace střídavého proudu a napětí a způsob výroby a přenosu elektrické
energie
Znalost právních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- umět definovat pojem elektrické zařízení a rozdělit el. zařízení podle různých parametrů
- znát jmenovitá napětí střídavých sítí
- znát značení vodičů barvami a čísly a písmeny
- znát jednotlivé druhy rozvodných sítí
- znát druhy přívodů
- znát normu IP pro krytí el. zařízení
- ovládat stupně elektrotechnické kvalifikace
- znát účinky el. proudu na lidský organismus
- definovat prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem
- znát způsoby ochrany před přímým a nepřímým dotykem
- znát prostředky základní ochrany – základní izolace, přepážky a kryty, zábrany
- znát prostředky ochrany při poruše
- umět vysvětlit ochranu samočinným odpojením od zdroje, ochranu izolací, ochranu elektrickým
oddělením, SELV a PELV
- výběr norem dle ČSN 33 20 00–4–41, předpisy 1. pomoc při úrazu elektrickým proudem
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
 pracovat zodpovědně, cílevědomě a samostatně
 diskutovat problémy v pracovních skupinách, přijímat stanoviska a názory jiných a učit se umění
kompromisu a vyjednávání
 přijímat odpovědnost za výsledky svých rozhodnutí
 postupovat při práci úsporně a s citem pro techniku
 dbát na bezpečnost svoji, svých spolupracovníků i techniky
Aplikace průřezových témat:
- Občan v demokratické společnosti
Přínos předmětu elektrotechnika spočívá ve volbě metod práce, jako jsou týmová práce, diskuse a
problémové učení. Výuka bude probíhat v demokratickém prostředí, které je založeno na vzájemném
respektování, spolupráci a dialogu.
- Člověk a životní prostředí
Předmět přispěje k vytváření kladného postoje žáků k ochraně životního prostředí z hlediska ekologické
likvidace odpadů a z hlediska využívání netradičních zdrojů energie – „OZE“
Časový rozvrh pro jednotlivé ročníky je pro tento předmět doporučený.
1. – 2. ročník denního studia,
Hodinová dotace 3 hodiny týdně, celkem za studium 183 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
Učivo
Časový
rozvrh
Základní pojmy z elektrotechniky
7 hod.
89
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
- užívá základní elektrotechnické
- jednotky a jejich rozměry
pojmy
- bezpečnost a ochrana zdraví při
- vysvětlí základní úkoly a povinnosti
práci, hygiena práce, požární
organizace při zajišťování BOZP a
prevence
požární prevence, poskytne první
- elektrotechnická schémata, značky
pomoc při úrazu elektrickým
- elektrická vodivost látek, rozdělení
proudem,
podle vodivosti
- zná zásady bezpečné práce na
- člověk a životní prostředí, dopady
elektrických zařízeních (výběr
činnosti člověka na životní
normy ČSN 33 20 00–441)
prostředí
- čte a vytváří elektrotechnická
schémata
- vysvětlí elektrickou vodivost kovů,
kapalin, plynů a polovodičů
- hodnotí vliv různých činností
člověka na jednotlivé složky
životního prostředí, uvede příklady
chráněných území v ČR a v
regionu, popíše způsoby nakládání
s odpady
Žák:
Elektrické pole proudové
- pracuje se základními veličinami
- základní veličiny proudového pole
elektrického proudového pole
- vodivé materiály
- využije princip vedení
- Ohmův zákon
stejnosměrného proudu v kovech a
- zdroje elektrické energie
podstatu elektrického odporu kovů
- práce a výkon elektrického proudu
při zjišťování příkonu
- Kirchhoffovy zákony
elektrospotřebiče, zjišťování ztrát,
- stejnosměrné obvody a jejich
výběru vhodného vodiče
řešení
- aplikuje Ohmův a Kirchhoffovy
zákony a jiné poučky při řešení
jednoduchých i složitějších
elektrických obvodů
- analyticky, numericky a graficky
řeší obvody stejnosměrného
proudu
Žák:
Elektrostatické pole
- jmenuje základní veličiny
- elektrický náboj tělesa a elektrické
elektrostatického pole
pole (základní veličiny
- využívá vlastnosti izolantů a
elektrostatického pole a
chování elektrostatického pole při
zobrazování polí)
volbě vhodného izolantu
- dielektrika, izolanty
- vysvětlí princip a funkci
- elektrická indukce
kondenzátoru, vypočte kapacitu
- kondenzátory, kapacita, spojování
různých typů kondenzátorů, řeší
kondenzátorů
elektrické obvody s
- silové působení elektrostatických
kondenzátorem
polí, namáhání, průraz, polarizace
- aplikuje poznatky ze silového
- energie elektrostatického pole
působení elektrostatických polí v
- piezoelektrický jev
praxi a přírodě
- vysvětlí použití piezoelektrického
jevu
35 hod.
10 hod.
90
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Žák:
Základy elektrochemie
- chápe princip elektrolýzy
- elektrolýza, Faradayovy zákony
- vybírá vhodné typy zdrojů pro
- chemické zdroje elektrického
zadané použití
proudu
Žák:
Magnetické pole
- chápe princip vzniku magnetického
- magnetická indukce
pole
- magnetické vlastnosti látek
- rozlišuje látky diamagnetické,
- magnetické materiály
paramagnetické a feromagnetické
- magnetizační křivka, hysterezní
- uvádí použití jednotlivých látek v
smyčka
praxi
- magnetické obvody
- umí rozdělit feromagnetické látky
- magnetické pole elektrického
podle tvaru hysterezní smyčky
proudu
- řeší magnetické obvody
- magnetická síla a energie
- popíše vlastnosti feromagnetických
magnetického pole
látek
Žák:
Elektromagnetická indukce
- vysvětlí jev elektromagnetické
- indukční zákon, Lencovo pravidlo
indukce a jeho význam v technice
pravé a levé ruky
- chápe princip jeho využití u
- transformační a pohybové
stejnosměrného stroje a
indukované napětí
transformátoru, měřících přístrojů
- vlastní a vzájemná indukčnost
- změří indukčnost a určí jakost cívky
cívek, činitel vazby
- vysvětlí podíl ztrát v železe na
- vířivé proudy
účinnost a způsoby jejich
- ztráty v železe
omezování
Žák:
Střídavé proudy
- počítá příklady na efektivní a
- základní představy a pojmy, časový
střední hodnoty
průběh
- sleduje časové průběhy na
- efektivní a střední hodnoty proudu
osciloskopu
a napětí
Žák:
Znázornění střídavých sinusových veličin
- řeší obvody střídavého proudu
fázory
použitím fázorů
- jednoduché střídavé obvody s
- sestavuje a vypočítává jednoduché
prvky R, L, C
obvody
Žák:
Složené obvody s prvky R, L, C
- navrhuje a realizuje obvody
- složené obvody sériové
zadaných vlastností
- náhradní schéma skutečné cívky a
- ověřuje základní parametry obvodů
kondenzátoru
- složené obvody paralelní
- náhradní schéma skutečné cívky a
kondenzátoru
Žák:
Výkon střídavého proudu
- řeší příklady na výpočty výkonů
- výkon činný, zdánlivý a jalový
(činné, jalové, zdánlivé)
- účiník
- odečítá výkony strojů z výrobních
štítků
Žák:
Rezonance
- seznámení s praktickou ukázkou
sériová rezonance
měření na složených obvodech
paralelní rezonance
- kontroluje a porovnává naměřené
3 hod.
10 hod.
8 hod.
5 hod.
3 hod.
16 hod.
4 hod.
6 hod.
91
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
hodnoty s vypočtenými
Žák:
- vypočítá základní parametry
trojfázového generátoru
- řeší trojfázové obvody se
základními druhy zapojení zátěže
- vypočítá příkon trojfázového
spotřebiče
Žák:
- zvolí vhodný elektrochemický zdroj
pro zvolené použití a zná jejich
vlastnosti
- provede údržbu a nabíjení
elektrochemických zdrojů
- vybere a použije síťový zdroj
potřebných vlastností
- navrhne, vypočítá a změří
jednoduchý síťový zdroj
Žák:
- osvojuje si poznatky o vlastnostech
materiálů
- chápe technologii výroby
- dovede na první pohled poznat
základní materiály (ocel, měď,
hliník, mosaz, bronz, plasty)
- má základní vědomosti o
materiálech
- zvládá technologie výroby
polovodičových součástek
- umí posoudit izolanty podle
různých požadavků (mechanických,
elektrických, fyzikálních)
- zná požadavky na magnetické
vlastnosti materiálů pro el. stroje
a přístroje
Žák:
- čte a vytváří elektrotechnická
schémata
- kreslí náčrty a schémata
elektrotechnických obvodů
Trojfázová soustava
- druhy zapojení trojfázové
proudové soustavy
- základní druhy zapojení zatížení
- práce a výkon trojfázové proudové
soustavy
- Praktická cvičení – ukázky:
- ukázky zapojení vinutí el.strojů
7 hod.
Zdroje elektrického proudu
- baterie akumulátory
- lineární a spínané zdroje
5 hod.
Materiály pro elektrotechniku
- kovové konstrukční materiály
- vodivé materiály
- polovodiče
- nevodivé materiály - izolanty a
dielektrika
- materiály pro magnetické obvody
6 hod.
Elektrotechnická schémata
12 hod.
-
značky elektrotechnických
komponent
-
způsoby kreslení
elektrotechnických schématech
92
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
-
Žák:
- vysvětlí způsoby výroby elektrické
energie
- charakterizuje druhy alternativních
zdrojů elektrické energie, jejich
funkci, možnosti a podmínky
využití
Žák:
- vyjmenuje normalizovaná napětí
- nakreslí a popíše druhy
elektrických sítí
Žák:
- vysvětlí nvýznam, funkci a
provedení el.instalace – rozvodů
- uvede způsoby provedení,
dimenzování, jištění rozvodů a
spotřebičů
- vyjmenuje druhy vodičů a kabelů,
uvede způsob jejich označování
- provede nákres venkovních a
kabelových přípojek
- charakterizuje druhy rozvaděčů,
jejich vybavení, způsoby zapojeních
- uvede požadavky kladené na
připojování elektrických přístrojů,
spotřebičů a zařízení
Žák:
- vysvětlí funkci hromosvodu, jeho
základní části, vlastnosti a
provedení
- charakterizuje princip a funkci
ochrany proti přepětí, zóny, stupně
působení ochrany
- vysvětlí funkci a druhy svodičů,
jejich zapojení a použití
- změří zemní odpor
Žák:
- definuje pojmy obsluha a práce na
el. zařízení – práce s dozorem,
s dohledem a podle pokynů
- ovládá stupně elektrotechnické
kvalifikace, ví, jaké práce může
pracovník s určitou kvalifikací
vykonávat
druhy elektrotechnických schémat
Výroba elektrické energie
-
elektrárny tepelné , vodní, jaderné
-
alternativní zdroje elektrické
energie: sluneční, větrná, malé
vodní elektrárny, palivové články
Rozvod elektrické energie
-
elektrizační a rozvodná soustava
-
přenosová normalizovaná napětí
-
elektrické sítě TN, TT, IT
Elektrická instalace – rozvody
-
elektrické rozvody domovní a
občanské bytové výstavby
-
průmyslové rozvodny
-
materiál pro elektrickou instalaci a
rozvody
-
elektrické přípojky nn-druhy,
rozvaděče
-
prozatímní elektrická zařízení
Ochrana před bleskem a přepětím
- vnější ochrana hromosvody
- vnitřní ochrana – svodiče
bleskových proudů a přepětí, zóny
a stupně ochran
- měření zemního odporu
10 hod.
10 hod.
10 hod.
6 hod.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 10 hod
hygiena práce, požární prevence
- Bezpečná činnost na EZ
- přehled činností na EZ
- Elektrotechnická kvalifikace pro
obsluhu a práci na EZ
- vyhláška č.50/1978 Sb.
93
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
- zná zakázané práce
- studenti a žáci elektrotechnických
- zná účinky el. proudu na lidský
škol
organismus
- Zakázané práce
- definuje prostory z hlediska
- Úraz elektrickým proudem
nebezpečí úrazu el. proudem
- účinky el. proudu na lidský
organizmus
- Prostory z hlediska nebezpečí úrazu
el. proudem
1. ročník dálkového studia
Počet konzultací 32
Výsledky vzdělávání
Učivo
Časový
rozvrh
Žák:
- jmenuje základní veličiny
elektrostatického pole
- využívá vlastnosti izolantů a chování
elektrostatického pole při volbě
vhodného izolantu
- vysvětlí princip a funkci
kondenzátoru, vypočte kapacitu
různých typů kondenzátorů, řeší
elektrické obvody s kondenzátorem
Elektrostatické pole
- elektrický náboj tělesa a elektrické
pole (základní veličiny
elektrostatického pole a zobrazování
polí)
- dielektrika, izolanty
- elektrická indukce
- kondenzátory, kapacita, spojování
kondenzátorů
Žák:
- pracuje se základními veličinami
elektrického proudového pole
- využije princip vedení
stejnosměrného proudu v kovech a
podstatu elektrického odporu kovů
při zjišťování příkonu
elektrospotřebiče, zjišťování ztrát,
výběru vhodného vodiče
- aplikuje Ohmův a Kirchhoffovy
zákony a jiné poučky při řešení
jednoduchých i složitějších
elektrických obvodů
- analyticky, numericky a graficky řeší
obvody stejnosměrného proudu
Žák:
- chápe princip vzniku magnetického
pole
- rozlišuje látky diamagnetické,
paramagnetické a feromagnetické
- uvádí použití jednotlivých látek v
praxi
- umí rozdělit feromagnetické látky
podle tvaru hysterezní smyčky
- řeší magnetické obvody
- popíše vlastnosti feromagnetických
Elektrické pole proudové
- základní veličiny proudového pole
- vodivé materiály
- Ohmův zákon
- zdroje elektrické energie
- práce a výkon elektrického proudu
- Kirchhoffovy zákony
- stejnosměrné obvody a jejich řešení
7 konz.
Magnetické pole
- magnetická indukce
- magnetické vlastnosti látek
- magnetické materiály
- magnetizační křivka, hysterezní
smyčka
- magnetické obvody
- magnetické pole elektrického proudu
- magnetická síla a energie
magnetického pole
3 konz.
3 konz.
94
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
látek
Žák:
Elektromagnetická indukce
- vysvětlí jev elektromagnetické
- indukční zákon, Lencovo pravidlo
indukce a jeho význam v technice
pravé a levé ruky
- chápe princip jeho využití u
- transformační a pohybové
stejnosměrného stroje a
indukované napětí
transformátoru, měřících přístrojů
- vlastní a vzájemná indukčnost cívek,
- změří indukčnost a určí jakost cívky
činitel vazby
Žák:
Střídavé proudy
- počítá příklady na efektivní a střední
- základní představy a pojmy, časový
hodnoty
průběh
- sleduje časové průběhy na
- efektivní a střední hodnoty proudu a
osciloskopu
napětí
Žák:
Znázornění střídavých sinusových veličin
- řeší obvody střídavého proudu
fázory
použitím fázorů
- jednoduché střídavé obvody s prvky
- sestavuje a vypočítává jednoduché
R, L, C
obvody
Žák:
Složené obvody s prvky R, L, C
- navrhuje a realizuje obvody zadaných
- složené obvody sériové
vlastností
- náhradní schéma skutečné cívky a
- ověřuje základní parametry obvodů
kondenzátoru
- složené obvody paralelní
- náhradní schéma skutečné cívky a
kondenzátoru
Žák:
Výkon střídavého proudu
- řeší příklady na výpočty výkonů
- výkon činný, zdánlivý a jalový
(činné, jalové, zdánlivé)
- účiník
- odečítá výkony strojů z výrobních
štítků
Žák:
Rezonance
- seznámení s praktickou ukázkou
- sériová rezonance
měření na složených obvodech
- paralelní rezonance
- kontroluje a porovnává naměřené
hodnoty s vypočtenými
Žák:
Trojfázová soustava
- vypočítá základní parametry
- druhy zapojení trojfázové proudové
trojfázového generátoru
soustavy
- řeší trojfázové obvody se základními
- základní druhy zapojení zatížení
druhy zapojení zátěže
- práce a výkon trojfázové proudové
- vypočítá příkon trojfázového
soustavy
spotřebiče
Název školy:
Střední škola technická Jihlava
Adresa školy:
Polenská 246/2, 586 01 Jihlava
Název ŠVP:
Provozní elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání:
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2012
2 konz.
2 konz.
2 konz.
7 konz.
2 konz.
2 konz.
2 konz.
95
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Elektronika
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecné cíle:
Předmět elektronika navazuje na znalosti základů elektrotechniky a elementární matematiky a cílem vzdělání
v předmětu je naučit žáky znát základní součástky používané v elektronických obvodech, jejich funkci a základní
parametry. Naučit žáky hledat v katalozích součástek. Žák využívá poznatků z oblasti základů elektrotechniky a
dokáže je aplikovat při studiu chování a vlastností elektronických součástek. Provádí jednoduché simulační pokusy
funkcí součástek a je schopen srovnání teoretických a skutečných parametrů součástek. Řeší jednodušší úlohy a
problémy v elektronických obvodech, vysvětlí princip činnosti součástek. Vyhledává hodnoty parametrů
z katalogů a je schopen se v nich orientovat. Nakreslí schéma jednoduchých elektronických obvodů a orientuje se
v elektronických schématech složitějších obvodů a vysvětlí jejich činnost.
Tyto elementární znalosti odborného charakteru tvoří základ odborného vzdělávání v oboru, umožňující jejich
další rozvíjení a vytvoření teoretických předpokladů pro pochopení činnosti a řešení složitějších obvodů a jejich
aplikaci. Žáci jsou připravováni k tomu, aby nalézali teoretická a odpovídající praktická řešení.
Elektronika patří k základním odborným předmětům tohoto studijního oboru a dobrá znalost funkce a použití
jednotlivých elektronických součástek a jednoduchých obvodů dává předpoklady pro pochopení složitějších
elektronických zařízení a k rozvíjení samostatného tvořivého myšlení budoucích absolventů tohoto oboru.
Ve spojení s ostatními odbornými předměty i všeobecnými předměty umožňuje vytvoření všestranně vzdělaného
a rozvinutého člověka, který nebude mít problém se orientovat v dnešním technicky vyspělém světě a bude moci
získat odpovídající místo ve společnosti, vhodně se uplatnit na trhu práce.
Charakteristika učiva:
Učivo navazuje na znalosti základů elektrotechniky, matematiky a technické dokumentace. Poskytuje žákům
vědomosti o elektronických součástkách a seznamuje je s jejich základními vlastnostmi a s jejich využitím
v elektronických obvodech a zařízeních. Předpokládá se návaznost na ostatní vyučovací předměty. Učivo v tomto
předmětu poskytne absolventům tohoto studijního oboru široký přehled v oblasti všeobecné elektroniky, čímž
absolvent získá obsah znalostí postačujících pro studium kterékoliv elektrotechnické specializace.
Kritéria hodnocení:
Hodnocení bude prováděno podle platného školního klasifikačního řádu.
Při hodnocení dovedností a znalostí bude důraz položen na porozumění probraného učiva, na schopnost aplikovat
dosažené znalosti v praxi a dovednost samostatně uvažovat, pracovat a tvořit.
Znalosti budou prověřovány:
- písemně – krátkými testy a pololetními písemnými pracemi
- ústně – zkoušení u tabule
- celkový projev a aktivita při vyučování, sebehodnocení žáka a skupiny
Výsledky vzdělávání:
Snahou školy a výukového procesu je vychovat ze žáků všeobecně rozvinuté osobnosti s vlastními názory, které
jsou směrovány k úctě ke společnosti a k lidem navzájem.
Výuka směřuje k tomu, aby po jejím skončení žák:
- znal lineární a nelineární součástky,
- uměl pracovat s katalogy
- znal funkci základních analogových a číslicových obvodů
- uměl navrhnout a řešit složitější analogové obvody
Pojetí a strategie výuky:
V daném předmětu je používaná informačně receptivní metoda v podobě přednášek a výkladů, využívající pro
obrazové informace technologií ICT. Žák je veden k práci s odbornou literaturou a internetem a k samostudiu.
96
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k samostatnému uplatňování znalostí a dovedností v předmětu.
Vhodným doplňkem výuky jsou různé prezentační a simulační ukázky prostřednictvím výpočetní techniky a
odborné exkurze. Jsou používány i metody skupinové práce kombinované s klasickými výukovými postupy. Učivo
je strukturováno do tradičních tematických celků a rozepsaných v rozpisu učiva.
Klíčové kompetence:
- Kompetence k učení – znamená, že si žáci vytvoří vhodné studijní návyky tak, aby si osvojili
některé techniky učení (samostatná práce s textem, porozumět mluvenému projevu – jako přednášky,
výklad, aktivní účast na vytváření zápisů z hodin apod.).
- Kompetence řešit problémy a problémové situace – dovednost analyzovat a řešit technické problémy je
jedna z nejdůležitějších dovedností, které si musí žáci v tomto předmětu osvojit. Vyučující by měl každé
nové učivo prezentovat jako problém a vést žáky k jeho analyzování a navržení způsobu (způsobů) jeho
řešení.
- Kompetence využívat informační technologie a pracovat s informacemi – vyučující systematicky vede
žáky k využívání dostupné odborné literatury hlavně učebnic, firemních materiálů, manuálů, norem a
strojnických tabulek, s cílem naučit je vyhledávat v nich potřebné informace týkající se obecného i
numerického řešení úloh a problémů.
- Kompetence odborné:
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:
o znal principy funkce běžných elektronických zařízení a dokázal posoudit jejich důležité parametry
pro jejich funkci
o orientoval se v technické dokumentaci
o používal odbornou terminologii
o uměl aplikovat získané znalosti v praxi
o dokázal samostatně získávat a využívat potřebné informace i z jiných zdrojů (odborná literatura,
katalogy, internet)
o chápal propojení a provázanost předmětu elektronika s ostatními předměty daného oboru
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
- ocenit význam elektroniky v moderním světě
- uvědomit si užitečnost znalostí získaných v předmětu pro práci i běžný život
- usilovat o samostatné získávání informací
- uvědomit si prospěšnost celoživotního vzdělávání
- posoudit žebříček hodnot materiálních, duševních, morálních
- v oblasti bezpečnosti preferovat zdraví člověka
- posoudit věrohodnost různých zdrojů informací a správně z nich vybírat
Průřezová témata:
- Občan v demokratické společnosti
Přínos elektroniky spočívá ve volbě metod práce – týmová práce, diskuze, problémové učení, čímž se žáci
vedou k vyjadřování svých názorů a zároveň k přijímání názorů druhých, učení se pracovat v týmu a
k rozpoznání správného chování, tolerantnosti, přátelství, vzájemného respektování a solidaritě.
- Člověk a životní prostředí
Vést žáky k úctě k živé a neživé přírodě a k osobní odpovědnosti člověka za zachování a zlepšování životního
prostředí na Zemi. Chápání souvislostí s využíváním vyspělých elektronických technologií na zmenšení
negativního zatěžování životního prostředí.
- Informační a komunikační technologie
Žák je připravován a veden k tomu, aby byl schopen pracovat s prostředky informačních a komunikačních
technologií – internet a efektivně je využívat pro svou práci – prezentační programy, textové a tabulkové
editory.
Časový rozvrh pro jednotlivé ročníky je pro tento předmět doporučený.
1. – 2. ročník denního studia,
97
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Hodinová dotace 3 a 4 hodiny týdně, celkem za studium 211 hodin
1. – 3. ročník dálkového studia
Počet konzultací 2x 32,celkem za studium 64 konzultací
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
-
Technologie plošných spojů
- Materiály na plošné spoje
- Technologie výroby plošných spojů
- Zásady návrhu a konstrukce
plošných spojů
Pasivní součástky
5 hod.
- Rezistory – základní typy, značení,
1 konz.
kódy, vlastnosti
- Kondenzátory – typy, jakost, náhr.
schéma
- Cívky – provedení, náhradní schéma,
jakost
-
zpracuje
konstrukční
výkres
plošného spoje
zná technologii hromadné výroby
desek pro plošné spoje
Žák:
- objasní funkci pasivních prvků
- vyjmenuje důležité parametry těchto
prvků
- umí vyhledat součástky v katalogu
- vysvětlí chování rezistoru,
kondenzátoru, cívek v obvodu
stejnosměrného a střídavého proudu
Žák:
- vysvětlí vlastnosti materiálů z
hlediska vodivosti
- objasní funkci nevlastních polovodičů
- rozumí funkci přechodu PN
- vyjmenuje základní vlastnosti diod
- umí zobrazit VA charakteristiky
Žák:
-
popíše tranzistorový jev
vysvětlí funkci bipolárního tranzistoru
nakreslí základní zapojení tranzistorů
vysvětlí účinek a princip nastavení
pracovního bodu
vysvětlí funkci teplotní stabilizace
Žák:
- popíše funkci unipolárního
tranzistoru
- vyjmenuje druhy unipolárních
tranzistorů
- vysvětlí na základě charakteristik
jejich parametry a vlastnosti
- nakreslí jejich zapojení
Žák:
- popíše strukturu vícevrstvých
součástek
- popíše náhradní obvod tyristoru
- nakreslí jednoduchá zapojení se
spínacími prvky
- vysvětlí funkci na základě znalosti
charakteristik spínacích prvků
- vysvětlí princip vypínání tyristoru ve
střídavém a stejnosměrném obvodu
Časový
rozvrh
6 hod.
2 konz.
Polovodiče
- Vlastní a nevlastní vodivost
polovodiče
- Přechod PN
- Přechod polovodič – kov
- Základní typy polovodičových diod –
typy, funkce, charakteristiky,
parametry, použití
Bipolární tranzistory
- Princip činnosti
- Tranzistorový jev
- Charakteristiky tranzistoru
- Základní zapojení – SE, SB, SC
- Nastavení a stabilizace pracovního
bodu tranzistoru – základní zapojení
Unipolární tranzistory
- Princip činnosti
- MOSFET – typy, charakteristiky,
vlastnosti
- JFET – typy, charakteristiky, vlastnosti
5 hod.
2 konz.
Vícevrstvé polovodičové součástky
- Tyristor, triak, diak
- Princip činnosti, VA charakteristiky,
parametry, použití
8 hod.
2 konz.
12 hod.
4 konz.
8 hod.
3 konz.
98
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Žák:
Součástky řízené neelektrickou veličinou
- popíše fotoelektrický jev
- Fotoodpory, fotodiody,
- popíše funkci teplotně závislých
fototranzistory, varistory, transily,
součástek
termistory
- vysvětlí princip optoelektronických
součástek
- popíše funkci teplotně závislých
prvků
Žák:
Napájecí zdroje
- vysvětlí princip jednocestného a
- Jednocestné a dvoucestné
dvoucestného usměrňovače
usměrňovače
- umí nakreslit jednotlivá zapojení
- Filtry
- zná průběhy proudů a napětí na
- Stabilizátory
odporové a kapacitní zátěži
- Řízené usměrňovače
- umí regulovat výkon pomocí tyristoru
- Střídače
- zná význam moderních spínaných
- Návrh zdroje stejnosměrného napětí
zdrojů
Žák:
Zesilovače
- zná funkci a princip zesilovače
- Nízkofrekvenční zesilovače
- umí rozdělit zesilovače podle
- Nastavení a stabilizace pracovního
kmitočtu, třídy, výkonu
bodu zesilovače
- nakreslí schéma a popíše význam
- Vazby mezi stupni v zesilovačích
prvků v nízkofrekvenčním zesilovači
- Výkonové zesilovače – zapojení podle
- umí nakreslit a vysvětlit zapojení
pracovních tříd
výkonových zesilovačů
- Návrh nízkofrekvenčního zesilovače
- zná princip vysokofrekvenčních
- Vysokofrekvenční zesilovače
zesilovačů
- Operační zesilovače
- zná vlastnosti operačních zesilovačů
- Základní zapojení s operačními
- nakreslí základní zapojení operačních
zesilovači
zesilovačů
- umí spočíst zesílení invertujícího a
neinvertujícího zesilovače
Žák:
Princip harmonických generátorů
- chápe princip generátorů
- RC oscilátory
- zná typy harmonických generátorů
- LC oscilátory
- umí definovat kmitočet RC
- Oscilátory s krystalem
generátorů
- Stabilizace amplitudy oscilací
umí vypočíst kmitočet LC generátorů
- zná tříbodová zapojení oscilátorů
- popíše zapojení LC a RC oscilátorů
- zná význam zpětné vazby
v oscilátorech
- umí vysvětlit princip krystalového
generátoru
Žák:
Neharmonické oscilátory
- umí nakreslit schéma multivibrátoru
- Astabilní klopné obvody
- zná různé typy a konstrukce
- Monostabilní klopné obvody
obdélníkových kmitů
- Obvod 555
- zná zdroje jiných průběhů – např.
pilovitého
- umí a chápe použití monostabilních
klopných obvodů
- popíše funkci obvodu 555
6 hod.
2 konz.
16 hod.
5 konz.
20 hod.
7 konz.
14 hod.
4 konz.
15 hod.
4 konz.
99
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Žák:
- umí vyjádřit číslo v polyadické číselné
soustavě pomocí polynomu
- umí převody mezi číselnými
soustavami
- umí provádět aritmetické operace ve
dvojkové číselné soustavě
- zná úplný doplněk dvojkové soustavy
- chápe podstatu a princip kódů
- vyjmenuje typy kódů podle použití
- chápe význam informačních a
zabezpečovacích míst
Žák:
- rozumí výrokové logice
- zná základní zákony Booleovy algebry
- umí minimalizovat logické funkce
pomocí Karnaughoffových map a
Booleovy algebry
- zná úplný systém logických funkcí
Žák:
- vysvětlí funkci elektronických
logických obvodů
- zná základní elektrické parametry
logických obvodů TTL, CMOS
Žák:
- umí navrhnout kombinační logické
obvody
- popíše činnost kombinačních
logických obvodů
Číselné soustavy a kódování dat
- Dvojková, osmičková a šestnáctková
číselná soustava
- Převody mezi číselnými soustavami
- Sčítání a odčítání v číselných
soustavách
- Kódy – Aiken, BCD, Grayův kód, N+3
- Zabezpečení kódů – parita
15 hod.
5 konz.
Logické funkce
- Logické proměnné
- Booleova algebra
- Minimalizace funkcí
- Realizace funkce zvoleným typem
logického členu
- Řešení logických úloh
Základní logické členy
- Logické obvody TTL, CMOS
18 hod.
5 konz.
Kombinační logické obvody
- Multiplexery, demultiplexery,
- Dekodéry
- Realizace převodníku kódů
- Poloviční a úplná sčítačka pomocí
obvodu XOR
- Komparátor
15 hod.
4 konz.
Žák:
- zná základní vlastnosti důležitých
klopných obvodů
- pomocí tabulky popíše chování
jednotlivých klopných obvodů
- nakreslí schéma zapojení
- najde vhodný typ klopných obvodů
v katalogu
Žák:
- zná rozdělení pamětí
- zná jednotlivé typy pamětí dle zápisu
a čtení
- porovná jednotlivé typy pamětí
- vysvětlí činnost SRAM, DRAM
Žák:
- zná uspořádání základní desky PC
- umí objasnit jednotlivé komponenty
základní desky
- popíše význam sběrnice a její typy
Sekvenční logické obvody
- Klopné obvody – D, J-K, R-S,T
- Synchronní a asynchronní KO
- Posuvné registry
- Čítače
15 hod.
5 konz.
Paměti
- Rozdělení podle funkce a technologie
- Paměti RAM, ROM, PROM, EPROM
- DDR SDRAM paměti
12 hod.
3 konz.
Základní deska PC
- Sběrnice
- Paměti
- Spojovací můstky
10 hod.
3 konz.
11 hod.
3 konz.
100
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Název školy:
Střední škola technická Jihlava
Adresa školy:
Polenská 246/2, 586 01 Jihlava
Název ŠVP:
Provozní elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání:
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2012
Elektrické stroje a přístroje
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecný cíl předmětu:
Absolvent se musí umět správně orientovat v problematice elektrických přístrojů a strojů: Znát podstatu jejich
fungování, vlastnosti, oblasti použití, konstrukci, hlavní parametry, zásady péče o tato zařízení, postupy seřizování
a údržby, příčiny možných poruch, principy ekonomiky provozu a bezpečné instalace provozu i obsluhy.
Charakteristika učiva:
Absolvent se orientuje v problematice elektrických přístrojů. Zná jejich funkční a konstrukční principy, jejich
návaznost na digitální řízení a z nich vyplývající požadavky na správné nastavení jakož i bezpečnost a spolehlivost
provozu.
Umí rozlišit obvyklé typy elektrických strojů, správně posoudit a klasifikovat jejich vlastnosti, nároky na způsob
instalace, jištění, napájení, bezpečnost a ekonomiku provozu. Vykonává kvalifikovaně všechny servisní úkony jak
při poruchách těchto zařízení, tak i v oblasti preventivní péče o ně. Tyto úkony vykonává v souladu s platnými
bezpečnostně technickými normami a předpisy. Přitom se umí chránit před účinky el. proudu a je schopen
kvalifikovaně poskytnout první pomoc při úrazu el. proudem. Ovládá příslušnou odbornou terminologii, orientuje
se v technických výkresech a umí číst elektrotechnická schémata.
Výsledky vzdělávání:
Pro řešení konkrétních problémů a úkolů je schopen využívat obecných poznatků, principů, pojmů a pravidel
získaných při školní výuce, aplikovat je na danou situaci. Je připraven nadále rozšiřovat svoje profesní schopnosti a
dovednosti nejen praktickými zkušenostmi, ale i zapojením do programů celoživotního vzdělávání.
Kritéria hodnocení:
Při hodnocení je kladen důraz na zvládnutí principů dané problematiky v návaznosti na teoretickou
elektrotechniku. Z toho pramení schopnost aplikovat tyto poznatky v praxi, využívat jich a dále je rozvíjet.
Podklady pro hodnocení lze získat nejen na základě písemných prověrek a odborných testů, ale i ústních projevů
s důrazem na správné používání odborné terminologie a bohatost výrazových prostředků. Důležitým momentem
je posouzení správného úsudku při řešení modelových situací.
Strategie výuky:
Převažuje frontální způsob výuky s aktivním zapojením žáků a důrazem na praktické aplikace přednášené látky.
Žáci se musí samostatně propracovávat k řešení dílčích problémů na základě již získaných poznatků a zkušeností.
Důležitým doplňkem výuky je exkurze s možností vidět předmětná zařízení v praxi. Velmi významná je reflexe na
mezipředmětové vztahy – zejména do oblasti teoretické elektrotechniky, fyziky, matematiky, mechaniky a dalších
odborných technických předmětů.
Klíčové kompetence:
Absolvent musí být schopen kvalifikovaně zasáhnout při vzniku jakéhokoliv problému v dané oblasti. Jedná se
přitom o rychlou diagnózu a identifikaci problému v návaznosti na optimální metodu jeho odstranění. Přitom musí
být schopen efektivně využívat technickou dokumentaci a informační a komunikační technologie. Musí být
schopen spolupracovat týmově, být sociálně komunikativní a spolehlivý hodnotný člen pracovního kolektivu.
101
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
 pracovat zodpovědně, cílevědomě a samostatně
 diskutovat problémy v pracovních skupinách, přijímat stanoviska a názory jiných a učit se umění
kompromisu a vyjednávání
 přijímat odpovědnost za výsledky svých rozhodnutí
 postupovat při práci úsporně a s citem pro techniku
 dbát na bezpečnost svoji, svých spolupracovníků i techniky
Aplikace průřezových témat:
- Občan v demokratické společnosti
Přínos předmětu el. stroje a přístroje spočívá ve volbě metod práce, jako jsou týmová práce, diskuse a
problémové učení. Výuka bude probíhat v demokratickém prostředí, které je založeno na vzájemném
respektování, spolupráci a dialogu.
- Člověk a životní prostředí
Předmět přispěje k vytváření kladného postoje žáků k ochraně životního prostředí z hlediska ekologické
likvidace odpadů a z hlediska využívání netradičních zdrojů energie – „OZE“
1. – 2. ročník denního studia,
Hodinová dotace 3 a 2 hodiny týdně, celkem za studium 155 hodin
1. – 3. ročník dálkového studia
Počet konzultací 2x 32,celkem za studium 64 konzultací
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- zná účely a principy el. přístrojů,
zejména vypínacích, ochranných a
jistících
- zná typy kontaktních mechanizmů a
jejich ochrany před el. obloukem
- zná princip působení ochranných prvků
a dovede je správně aplikovat
v návaznosti na bezpečnostně
technické předpisy
- zná funkci řídících automatů
- zná návaznosti mezi řídicími systémy a
ovládacími prvky
- má přehled o funkci a vybavení
rozvoden vn
Elektrické přístroje:
Rozdělení elektrických přístrojů
Typy kontaktů, přechodový odpor
Chlazení elektrických zařízení
Druhy zhášení el. oblouku
Spínací přístroje nn
Jističe a chrániče
Přepěťové ochrany
Programovatelné automaty
Digitální ovládání stykačů a relé
po komunikační sběrnici
Rozvaděče vn
Spínací přístroje vn
Žák:
- rozlišuje základní principy a vlastnosti
elektrických strojů
Elektrické stroje:
Výkonové transformátory
Elektrické stroje točivé
102
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Žák:
Jednofázové transformátory:
- zná princip a konstrukci jednofázových
transformátorů
- Princip činnosti jednofázových
- dovede vysvětlit jednotlivé způsoby
transformátorů
zapojení jednofázových transformátorů
- Transformátor naprázdno, nakrátko a
při zatížení
Žák:
Trojfázové transformátory:
- zná význam a účel trojfázových
transformátorů v elektrizační síti
- Druhy trojfázových transformátorů
- zná princip a konstrukci trojfázových
- Magnetický a elektrický obvod
transformátorů
transformátoru
- zná hlavní parametry trojfázových
Způsoby spojení vinutí, hodinový úhel
transformátorů
- Podmínky paralelního provozu,
- zná podmínky provozu trojfázových
zabezpečovací zařízení transformátorů
transformátorů
- Možné poruchy a údržba trojfázových
- zná zásady údržby trojfázových
transformátorů
transformátorů
Žák:
Asynchronní motory, indukční stroje:
- zná princip vytvoření točivého
magnetického pole a charakteristiky
- Návrh jednoduchého statorového
asynchronního motoru
vinutí
- je mu jasný vliv odporu kotvy na
Asynchronní motor s kotvou nakrátko
vlastnosti indukčního stroje
- Motor s kroužkovou kotvou
- umí připojit trojfázový motor na
- Motor s dvojitou a vírovou kotvou
jednofázovou síť
- Asynchronní motor s rozběhovým
- zná jednofázové indukční stroje
kondenzátorem
- zná možnosti regulace otáček
- Jednofázové indukční stroje
indukčních strojů
- Způsoby řízení otáček indukčních strojů
- zná podmínky provozu indukčních
- Frekvenční měniče
strojů
- Začlenění frekvenčního měniče do NC
- zná princip a význam as. Strojů
stroje
- Zásady údržby indukčních strojů
Žák:
- umí rozlišit stroje s hladkým a
vícepólovým rotorem
- zná specifika synchronních motorů
- zná podmínky pro paralelní chod
alternátoru a jeho vlastnosti při
paralelním chodu
Synchronní motory a alternátory:
- Synchronní motory a alternátory,
rozdíly v jejich konstrukci
- Indukované napětí v alternátoru
- Spouštění synchronních motorů
- Připojení alternátoru na síť
- Alternátor při změnách buzení
103
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Žák:
Stejnosměrné stroje:
- zná princip a význam stejnosměrných
strojů
- Princip a konstrukce stejnosměrných
- zná problémy při provozu
strojů
stejnosměrných strojů
- Vznik reakce kotvy, správná komutace
- zná základní typy stejnosměrných
- Stroje s cizím buzením, sériové,
strojů a jejich charakteristiky
derivační a kompaundní
- zná možnosti regulace otáček
- Otáčky a moment stejnosměrného
stejnosměrných strojů
stroje
- zná podmínky provozu stejnosměrných
- Reverzace stejnosměrného motoru
strojů
- Zásady údržby stejnosměrných strojů
Žák:
Jednofázový komutátorový motor:
- zná princip jednofázového
komutátorového motoru a jeho
- Jednofázový komutátorový motor a
konstrukci
jeho vlastnosti
- zná podmínky provozu a údržby
Kontroly a údržba spotřebičů
jednofázových komutátorových strojů
s jednofázovými komutátorovými
motory
Žák:
Krokové motory:
- má přehled o krokových motorech a
jejich použití v technických aplikacích
- Konstrukce a princip krokových
motorů, jejich vazba na digitální
techniku
Žák:
Výroba elektrické energie:
- vysvětlí způsoby výroby el.
- Elektrárny tepelné, vodní,
energie
jaderné
- charakterizuje druhy
alternativních zdrojů, jejich
- Alternativní zdroje energie:
funkci a možnosti použití
sluneční, větrné, malé vodní
elektrárny, palivové články
Žák:
Rozvod elektrické energie:
- vyjmenuje normalizovaná napětí
- Elektrizační a rozvodná soustava
- nakreslí a popíše druhy el. sítí
Žák:
-
-
-
-
vysvětlí význam funkci a
provedení elektrické instalace –
rozvodů
uvede
způsoby
provedení,
dimenzování, jištění rozvodů a
spotřebičů
vyjmenuje druhy vodičů a
kabelů, uvede způsob jejich
označování
provede nákres venkovních a
kabelových přípojek
charakterizuje druhy rozvaděčů,
-
Přenosová normalizovaná napětí
-
Elektrické sítě TN, TT, IT
Elektrická instalace – rozvody:
-
Elektrické rozvody domovní a
občanské bytové výstavby
-
Průmyslové rozvodny
-
Materiál pro el. instalaci a
rozvody
-
El. přípojky
rozvaděče
-
Prozatímní elektrická zařízení
nn
–
druhy,
104
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
jejich vybavení, způsoby zapojení
- uvede požadavky kladené na
připojování el. přístrojů,
spotřebičů a zařízení
Žák:
Ochrana před bleskem a přepětím:
- vysvětlí funkci hromosvodu, jeho
- Vnější ochrana – hromosvody
základní části, vlastnosti a
provedení
- Vnitřní ochrana – svodiče
- charakterizuje princip a funkci
bleskových proudů a přepětí,
ochrany proti přepětí, zóny,
zóny a stupeň ochran
stupně působení ochrany
- Měření zemního odporu
- vysvětlí funkci a druhy svodičů,
jejich zapojení a použití
- změří zemní odpor
Žák
Elektrické světlo a osvětlení:
- zná fyzikální podstatu světla, světelné
- Podstata světla a světelné spektrum
veličiny a jednotky
- Fyzikální světelné veličiny a jednotky
- zná základní principy, vlastnosti a
- Elektrické zdroje světla
zapojení zdrojů světla
- Osvětlovací technika
- umí vybrat vhodnou osvětlovací
- Význam úsporných zdrojů světla
techniku pro dané prostředí
Žák
Elektrické teplo a chlazení, základní pojmy
- zná fyzikální podstatu tepla,
a veličiny
jednotky tepla a teploty
- Princip stavových změn
- zná základy termodynamiky
- Elektrické zdroje tepla
a jejich uplatnění v chladící
- Domácí tepelné spotřebiče
technice
- Elektrické otopné systémy
- zná princip přeměny
- Chladící zařízení – druhy a princip
elektrické energie na teplo
- Hospodárná regulace tepelných a
- zná technické principy
chladících zařízení
elektrické klimatizace a chlazení
- zná princip tepelného
čerpadla
Název školy:
Střední škola technická Jihlava
Adresa školy:
Polenská 246/2, 586 01 Jihlava
Název ŠVP:
Provozní elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání:
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2012
Elektrická měření
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecné cíle:
- získat znalosti o základních měřících metodách
- seznámit se s problematikou přesnosti elektrických měření
- získat základních znalosti o analogových a číslicových měřících přístrojích
105
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
- naučit se měřit aktivní a pasivní elektrické veličiny
- využívat výpočetní techniku pro účely měření
- naučit se přehledně zpracovat výsledky měření a správně je interpretovat
- naučit se dodržovat bezpečnost práce
Charakteristika učiva:
Předmět úzce navazuje na ostatní odborné předměty, především na základy elektrotechniky, elektroniku a
číslicovou techniku. Žák získá potřebné vědomosti o základních a speciálních měřících přístrojích. Měření
poskytuje žákům představu o dějích v obvodech elektrického proudu a vlastnostech elektrických prvků. Vedle
teoretických znalostí získá žák i základní dovednosti při použití a obsluze měřících přístrojů
Výsledky vzdělávání:
- po absolvování předmětu žák umí
- při řešení problému zvolit vhodnou měřící metodu
- zvolit správné měřicí přístroje
- správně provést proces měření
- provést výpočet přesnosti měření měřicími přístroji
- vypracovat protokol o měření
- správně interpretovat výsledky měření
- využívat výpočetní techniky při měření a při zpracování naměřených výsledků
Kritéria hodnocení:
Hodnocení žáků je založeno na kombinaci známek z písemných testů, ústního zkoušení a známek získaných při
praktických cvičeních a za zpracování protokolů.
Strategie výuky:
Výuka tohoto předmětu má část teoretickou, která probíhá v běžných učebnách a část praktickou, která probíhá
v laboratoři. Při praktické výuce se třída dělí na skupiny po maximálně 10 žácích, v rámci skupiny potom na
skupinky po 2 až 3 žácích, kteří společně u pracovního stolu řeší danou úlohu.
Klíčové kompetence:
- Kompetence k učení – samostatně či v kooperaci s ostatními žáky provádět elektrická měření, výsledky
měření zpracovávat, vyhodnocovat a získané poznatky využívat pro své vlastní vzdělávání, vyslovovat
v diskusích hypotézy o podstatě měřených jevů a ověřovat měřením jejich pravdivost, vyhledávat
v různých pramenech potřebné informace týkající se problematiky.
- Kompetence k řešení problémů – hledat, navrhovat či používat další metody, informace nebo nástroje,
které by mohly přispět k řešení daného problému, jestliže dosavadní metody, informace prostředky
nevedly k cíli, korigovat chybná řešení problémů.
- Kompetence komunikativní – vést žáka k přesnému a stručnému vyjadřování užíváním elektrotechnické
symboliky, učit žáka porozumět a umět zformulovat slovně výsledky získané z grafů, tabulek, diagramů
apod., pomocí zavádění skupinové práce a projektové výuky vést žáky ke komunikaci ve skupině.
- Kompetence pracovní – při laboratorních pracích učit žáky zvládat základní pracovní činnosti (zapojovat
obvody, práce s měřicími přístroji,…), zároveň jim tímto poskytovat určitou zručnost při jejich provádění a
dále návyky vhodné pro život (úklid pomůcek na místo, úklid pracoviště,…)
- Kompetence občanské – vést žáky úctě k vědě, vědeckým poznatkům, rozvíjet u žáků v průběhu výuky
chápaní základních principů zákonů a společenských norem a chování podle nich
- Kompetence sociální – při laboratorních pracích umožnit žákům účinně pracovat ve skupině a ovlivňovat
kvalitu společné práce, umožnit jim podílet se na utváření příjemné atmosféry při práci v týmu na základě
ohleduplnosti a upevňování mezilidských vztahů
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
- pochopit a osvojit si metody měření elektrických veličin
- pracovat zodpovědně, cílevědomě a samostatně
- diskutovat problémy v pracovních skupinách, přijímat stanoviska a názory jiných a učit se umění
kompromisu a vyjednávání
106
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
- přijímat odpovědnost za výsledky svých rozhodnutí
Průřezová témata:
- Informační a komunikační technologie
Žák je připravován k tomu, aby byl schopen pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a
efektivně je využíval.
- Člověk a životní prostředí
Žák rozvíjí dovednost, aplikuje získané poznatky, přijímá odpovědnost za vlastní jednání a rozhodování,
prosazuje a rozvíjí svou pracovní činnost.
- Člověk a svět práce
Žák efektivně pracuje se získanými informacemi a kriticky je vyhodnocuje.
Časový rozvrh pro jednotlivé ročníky je pro tento předmět doporučený.
1. – 2. ročník denního studia,
Hodinová dotace 2 hodiny týdně, celkem za studium 122 hodin
1. – 3. ročník dálkového studia
Počet konzultací 18 + 14 + 16, celkem za studium 48 konzultací
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- orientuje se v základních měřicích
metodách
- umí vypočítat absolutní a relativní
chybu měření
- rozlišuje chyby systematické a
nahodilé
- zná, jak je vyjadřována chyba u
analogových a číslicových měřicích
přístrojů
- na základě těchto informací umí
vypočítat chybu vlastního měření
Žák:
- zná principy jednotlivých druhů
analogových přístrojů a je schopen
vyhodnotit vhodnost jejich použití při
konkrétním měření
- umí přístroje správně zapojit do
obvodu, zvolit rozsah a odečítat
správně zobrazené údaje
- orientuje se ve značkách uvedených
na jejich stupnicích a informace z nich
získané aplikuje při měření
- ví, jak může vlastní spotřeba měřicího
přístroje ovlivnit naměřené hodnoty a
je schopen provést opravu těchto
naměřených hodnot
Žák:
- zná funkci a důvody použití měřicích
zesilovačů
- orientuje se v pojmech střední,
efektivní a maximální hodnota napětí
Význam a účel elektrických měření
- Základní měřicí metody
- Chyby měření
- Přesnost analogových měřících
přístrojů
- Přesnost číslicových měřících
přístrojů
- Stanovení celkové chyby měření z
chyb měřících přístrojů a členů
měřicího obvodu
Elektromechanické měřicí přístroje
- Základní vlastnosti měřicích přístrojů
- Rozsah, konstanta, citlivost měřicího
přístroje
- Značky na stupnicích měřicích
přístrojů
- Zásady správného měření
- Přístroje s magnetoelektrickým
ústrojím
- Elektromagnetické přístroje
- Elektrodynamické a ferodynamické
přístroje
- Indukční přístroje
- Rezonanční měřicí přístroje
Časový
rozvrh
3 hod.
2 konz.
6 hod.
5 konz.
Analogové měřicí převodníky elektrických 6 hod.
veličin
5 konz.
- Měřicí zesilovače
- Měřicí usměrňovače
- Převodníky efektivní hodnoty na
107
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
a proudu
stejnosměrné napětí
- umí popsat funkci jednotlivých
- Převodníky maximální hodnoty na
převodníků, zná oblasti jejich použití
stejnosměrné napětí
- zná oblasti použití těchto převodníků
- Převodníky pro měření součinu a
a vhodnost jejich nasazení
podílu (násobičky a děličky)
v konkrétních aplikacích
Žák:
Měření aktivních elektrických veličin
- zná základní metody měření napětí,
- Měření stejnosměrného napětí a
proudu a výkonu jak v obvodech
proudu
stejnosměrného a střídavého napětí,
- Měření střídavého napětí a proudu
tak i ve střídavých trojfázových sítích
- Měření výkonu a práce elektrického
- je schopen zvolit vhodnou metodu
proudu
pro měření frekvence napětí a
- Měření výkonu a práce elektrického
fázového rozdílu signálů
proudu v třífázové síti
- Měření frekvence a času
- Měření fázového rozdílu
Žák:
Praktická měření
- v rámci praktických měření se naučí
- Měření elektrických obvodů a
používat měřicí přístroje a
využitím měřících přístrojů
zpracovávat naměřené hodnoty
- Měření elektrických obvodů s
- je schopen realizovat měřený obvod
využitím modulového výukového
s použitím výukového systému
systému rc2000 – µLAB
rc2000 – µLAB
- Měření elektrických obvodů s
- měřený obvod je schopen
využitím počítačového modelu
namodelovat na počítači a získat tak
naměřené hodnoty
Žák:
Elektronické měřicí přístroje
- zná principy, na kterých jsou
- Číslicové multimetry
realizovány jednotlivé elektronické
- Číslicové wattmetry
měřicí přístroje
- Osciloskopy
- umí je používat a je schopen jejich
- Čítače a měřiče kmitočtu
výběru s ohledem na měřenou úlohu
- Číslicové RLC měřiče
Žák:
Elektronické přístroje
- je schopen vysvětlit principy těchto
- Generátory
přístrojů
- Napájecí zdroje stejnosměrného a
je obeznámen s jejich obsluhou a zná
střídavého napětí
podmínky pro výběr vhodného přístroje
pro konkrétní měřenou úlohu
Žák:
Měření pasivních elektrických veličin
- zná vlastnosti skutečných rezistorů,
- Měření odporu
kondenzátorů a cívek, ví, jak se liší od
- Měření kapacity
vlastností ideálních prvků
- Měření indukčnosti
- zná základní metody pro měření
- Měření vzájemné indukčnosti
rezistence kapacity a indukčnosti
- je schopen posoudit vhodnost
jednotlivých měřicích metod pro
konkrétní měření
Žák:
Měření neelektrických veličin
- měří základní neelektrické veličiny
- měření teploty, otáček, síly, vlhkosti
s použitím příslušných snímačů
aj.
Žák:
Měření
parametrů
- orientuje se v katalogu elektronických součástek
12 hod.
10 konz.
33 hod.
4 hod.
3 konz.
2 hod.
2 konz.
7 hod.
6 konz.
4 hod.
3 konz.
polovodičových 4 hod.
4 konz.
108
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
součástek a v parametrech, které jsou
- Měření parametrů usměrňovacích a
zde uváděny
Zenerových diod
- zná způsoby měření těchto
- Měření vlastností NTC a PTC
parametrů speciálními měřicími
termistorů
přístroji, popř. s použitím běžných
- Měření parametrů tranzistorů
měřicích přístrojů
Žák:
- zná způsoby měření parametrů
charakterizujících vlastnosti zdrojů
napětí
- je schopen posoudit jak mohou
parametry těchto zdrojů ovlivnit
vlastnosti napájených zařízení
- na základě těchto znalostí je schopen
doporučit použití vhodného
napájecího zdroje pro konkrétní
aplikaci
Žák:
- zná způsoby měření základních
parametrů nízkofrekvenčních
zesilovačů
- na základě změření frekvenční
charakteristiky je schopen určit dolní
a horní mezní kmitočet zesilovače
- je schopen změřit vstupní a výstupní
odpory zesilovače
Žák:
- je schopen zvolit vhodnou metodu
pro měření požadovaných parametrů
s ohledem na přístrojové vybavení a
s ohledem na požadovanou přesnost
výsledků
- při zpracování protokolů je schopen
využít pro psaní textů, kreslení
schémat, tvorbu tabulek a grafů
prostředky výpočetní techniky
Měření vlastností zdrojů napětí
- Měření vlastností elektrochemických
zdrojů napětí
- Měření vlastností jednofázových
zdrojů s neřízenými usměrňovači
- Měření vlastností stabilizovaných
zdrojů
- Měření na vícefázových zdrojích
napětí
4 hod.
4 konz.
Měření
základních
vlastností 4 hod.
nízkofrekvenčních zesilovačů
4 konz.
- Měření frekvenční charakteristiky
zesilovače
- Měření fázového charakteristiky
zesilovače Měření vstupních a
výstupních odporů zesilovače
Praktická měření
- Měření elektrických obvodů a
využitím jednoúčelových a
speciálních měřících přístrojů
- Měření elektrických obvodů s
využitím modulového výukového
systému rc2000 – µLAB
- Měření elektrických obvodů s
využitím počítačového modelu
Název školy:
Střední škola technická Jihlava
Adresa školy:
Polenská 246/2, 586 01 Jihlava
Název ŠVP:
Provozní elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání:
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2012
33 hod.
Automatizace
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecné cíle:
Učební předmět automatizace poskytuje žákům vědomosti a intelektuální dovednosti v oblasti základů
automatického řízení, ovládací a regulační techniky a aplikací automatického řízení. Předmět nejprve seznamuje
109
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
žáky s jednotlivými prvky, které pak vytváří komponenty vyšších automatizovaných soustav. Dále se předmět
automatizace zabývá principem logického řízení, přičemž zvláštní pozornost je věnována řízení
programovatelnými logickými automaty. Komponenty automatizovaných soustav jsou zde reprezentovány
průmyslovými roboty.
Charakteristika učiva:
Vyučovací předmět automatizace je předmětem, ve kterém žák získává celkový přehled o problematice komplexní
automatizace.
První okruh tematických celků je věnován především teorii lineární regulace. Dále se žáci seznámí se snímači a
převodníky fyzikálních veličin.
Další tematické celky jsou věnovány základům pneumatiky a hydrauliky. Žáci poznají princip činnosti tekutinových
mechanizmů, dále princip činnosti a konstrukční řešení aktivních a pasivních prvků tekutinových mechanizmů a
základy syntézy tekutinového mechanizmu. Součástí je řešení praktických úloh v pneumatice.
V elektropneumatice se žáci seznámí s elektropneumatickými rozvaděči, pojmem řízení a s druhy řízení a se všemi
formami popisu úlohy řízení.
V robotice žáci poznají kinematické struktury robotů, konstrukční provedením jejich uzlů a s problematikou řízení
robotů včetně programování.
Metody a formy výuky:
Většina tematických celků předmětu automatizace je vhodných pro aplikaci metod problémového vyučování.
Proto je důležité před řešením každého nového problému žáky vhodně motivovat a upozornit je na již probrané
učivo, které se bude při objasňování nové látky využívat. Při řešení úloh a problémů je třeba používat logicky
uspořádaný, věcně správný, obecně platný a metodicky vhodný algoritmus řešení.
Ve výuce je třeba v maximální míře používat názorné pomůcky – funkční schémata a modely prvků a uzlů, prvky a
uzly “in natura”, firemní materiály, aktuality z odborných časopisů atd.
Hodnocení žáků:
Při hodnocení žáků je důraz položen porozumění probranému učivu, na schopnost aplikovat dosažené znalosti
v praxi a dovednost používat samostatné myšlení.
Znalosti budou prověřovány:
- písemně – zejména znalosti o jednotlivých prvcích a soustavách
- ústně – aplikace jednotlivých prvků a soustav v praxi
- řešením praktických úloh
Klíčové kompetence:
- Kompetence řešit problémy a problémové situace – dovednost analyzovat a řešit technické problémy je
jedna z nejdůležitějších dovedností, které si musí žáci v tomto předmětu osvojit. Vyučující by měl každé
nové učivo prezentovat jako problém a vést žáky k jeho analyzování a navržení způsobu (způsobů) jeho
řešení. V tomto okruhu je pozornost věnována získání a osvojení hlavně těchto konkrétních klíčových
kompetencí:
- kompetence určit podstatné rysy problému, navrhnout a zvážit různé možnosti řešení, a to s ohledem
na jejich výhody a nevýhody pro daný konkrétní problém a navrhnout řešení optimální
- kompetence určit vhodné metody a postupy realizace zvoleného řešení
- Kompetence provádět numerické aplikace (numerické výpočty) – předpokladem pro osvojení si
dovedností numerických aplikací je znalost obsluhy a použití příslušného aplikačního software, použitého
k řešení dané úlohy. V tomto okruhu je pozornost věnována získávání a osvojování hlavně těchto
konkrétních klíčových dovedností:
- kompetence rozumět běžným termínům kvantifikujícího charakteru
- kompetence správně provádět dílčí operace používané v rámci různých metod
- kompetence sestavit z dílčích výsledků ucelený přehled dané situace
- kompetence rozumět grafickému znázornění reálné situace a umět je provádět
110
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
- Kompetence využívat informační technologie a pracovat s informacemi – vyučující systematicky vede
žáky k využívání dostupné odborné literatury hlavně učebnic, firemních materiálů, manuálů, norem a
strojnických tabulek, s cílem naučit je vyhledávat v nich potřebné informace týkající se obecného i
numerického řešení úloh a problémů. V tomto okruhu je pozornost věnována získání a osvojení hlavně
těchto konkrétních klíčových dovedností:
- kompetence správně zvolit informační zdroj
- kompetence využívat získaných informací k řešení daného problému
- kompetence vhodným způsobem zaznamenávat a uchovávat informace různého druhu
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 osvojit si obecné principy a strategii řešení problémů
 porozumět potřebným technickým a technologickým metodám
 rozvíjet dovednost učit se a celoživotně se vzdělávat
 učit se pracovat cílevědomě, zodpovědně a vytrvale samostatně i v týmu
 přijímat odpovědnost za vlastní myšlení a rozhodování
Průřezová témata:
- Člověk v demokratické společnosti
Výuka vede k posílení důvěry ve vlastní schopnosti. Učí žáky samostatně a logicky uvažovat, předávat svá
zjištění jiným a přemýšlet o správnosti svých tvrzení po konfrontaci s jinými názory. Žáci kriticky hodnotí své
vlastní studijní a pracovní výsledky, nevyhýbají se zodpovědnosti. Podílí se na vytváření atmosféry spolupráce
a vzájemné tolerance, která bude nutná i pro jejich další osobní i pracovní život.
- Informační a komunikační technologie
Spočívá ve využívání počítače jako zdroje informací při získávání nových informací i řešení některých
standardních úloh. Dále je počítač používán při práci s odborným softwarem.
Časový rozvrh pro jednotlivé ročníky je pro tento předmět doporučený.
1. ročník
Hodinová dotace 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- rozlišuje pojmy mechanické řízení a
řízení automatické
Žák:
- zná pojem regulace a regulační
obvod, zná jednotlivé části
otevřeného a uzavřeného
regulačního obvodu a umí vysvětlit
jejich funkci
- zná jednotlivé veličiny regulačního
obvodu a umí vysvětlit jejich význam
- zná pojem regulovaná soustava a umí
jej vysvětlit
- zná přenosy a charakteristiky
základních typů regulovaných soustav
a praktické příklady těchto soustav
- zná pojem regulátor a umí jej
vysvětlit
- zná přenosy a charakteristiky
základních typů spojitých regulátorů
Časový
rozvrh
3 hod.
Automatické řízení
- Pojem a funkce řízení
Fyzikální realizace řízení – druhy řízení
Úvod do teorie lineární regulace
14 hod.
- Pojem regulace
- Otevřený a uzavřený regulační obvod
a jeho části
- Veličiny v regulačním obvodu
- Přechodová charakteristika obvodu
Regulovaná soustava – pojem, druhy,
přenosy a charakteristiky
- Příklady regulovaných soustav
- Regulátor – pojem, druhy, přenosy a
charakteristiky spojitých regulátorů
- Pojem nespojité regulace
- Regulační pochod s dvoupolohovým,
resp. třípolohovým regulátorem
- Vhodnost různých druhů regulátorů
pro jednotlivé typy regulovaných
soustav
111
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
a jejich kombinací a zná praktické
- Stabilita a kvalita regulačního
příklady regulátorů
pochodu
- umí vysvětlit a znázornit průběh
regulačního pochodu s nespojitým
regulátorem
- zná vhodnost použití jednotlivých
druhů regulátorů pro různé typy
regulovaných soustav
- zná a umí vysvětlit pojem stability
regulačního obvodu a zná kritérium
stability, které vychází z frekvenční
charakteristiky
Žák:
Snímače a převodníky fyzikálních veličin
- zná pojem senzoru, jako zdroje
- Funkce senzoru v řídícím a
informací, zná pojem inteligentní
regulačním procesu, inteligentní
senzor (SMART senzor), zná technické
senzor (SMART senzor), jeho vstupní,
parametry senzorů (citlivost, práh
vnitřní a výstupní struktura
citlivosti, hystereze, dynamický
- Technické parametry senzorů, jako je
rozsah apod.)
citlivost, práh citlivosti, hystereze,
- zná fyzikální principy senzorů
dynamický rozsah apod.
používaných v řídicích a regulačních
- Fyzikální principy senzorů, přeměna
obvodech
neelektrického signálu na signál
- zná provedení dotykových a
elektrický (odporová tenzometrie,
bezdotykových senzorů teploty
využití piezoelektrického jevu a
- zná provedení senzorů tlaku
Hallova jevu ap.)
- zná provedení bezdotykových
- Dotykové a bezdotykové senzory
senzorů přítomnosti, resp. polohy
teploty
hmotných těles
- Senzory tlaku
- zná princip a funkci optických
- Senzory polohy hmotných těles
vláknových senzorů neelektrických
- Optické vláknové senzory
neelektrických veličin
Žák:
Stlačený vzduch
- zná základní pojmy statiky plynů
- Fyzikální základy přenosu a
- zná veličiny používané ve statice
transformace tlakové energie
plynů (síla, plocha, tlak, podtlak,
v tekutinových mechanizmech
objem, průtočné množství) a umí je
- Příprava a úprava tlakového vzduchu
vyjádřit pomocí základních jednotek
(čištění, sušení)
- zná pojem tlaková energie
- umí vyjádřit práci a výkon pomocí
parametrů tlakové energie
- zná fyzikální vlastnosti vzduchu jako
media pro přenos energie v
pneumatických mechanizmech
- zná problematiku přípravy tlakového
vzduchu – vlastní výrobu tlakového
vzduchu a jeho nutné úpravy a umí
vysvětlit činnost zařízení pro výrobu a
úpravu vzduchu
Žák:
Kompresory
- zná jednotlivé druhy kompresorů a
- Pístové kompresory
umí vysvětlit jejich funkci
- Lamelové kompresory
- zná parametry kompresorů a umí je
- Turbokompresory
použít při výběru kompresoru
- Parametry kompresorů
12 hod.
3 hod.
4 hod.
112
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Žák:
Pneumatické motory
- zná konstrukci pneumatických
- Jednočinné přímočaré pneumotory
motorů a umí vysvětlit jejich funkci
- Dvojčinné přímočaré pneumotory
- Zvláštní provedení pneumotorů
- Značky pneumotorů
Žák:
Aktivní prvky
- zná konstrukci aktivních prvků
Rozvaděče
pneumatických mechanizmů (prvků
- Znázornění rozvaděčů
pro řízení tlaku a průtoku, prvků pro
- Ovládání rozvaděčů
hrazení toku energie) a umí vysvětlit
- Konstrukce rozvaděčů
jejich funkci
- Ventilové rozvaděče
- na základě zadání umí navrhnout
- Rozvaděče ovládané pneumaticky
pneumatický obvod a simulovat jeho
- Rozvaděče ovládané elektromagnety
činnost na počítači – program
- Praktická úloha: nepřímé řízení
FLUIDSIM – P Festo
jednočinného motoru
Koncový spínač – kladka
- Praktická úloha: nepřímé řízení
dvojčinného motoru
Škrtící ventily
- Praktická úloha: zpomalení chodu
pneumotoru
Ventil logické funkce OR
Ventil logické funkce AND
- Praktické úlohy: rozdělení zboží mezi
stroje, obvody s bezpečným
spouštěním
Zpožďovací ventily
- Praktická úloha: přípravek pro lepení
- Praktická úloha: ovládání dvou
pneumotorů
Zesilovače
4 hod.
20 hod.
2. ročník
Hodinová dotace 2 hodiny týdně, celkem 56 hodin
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- vysvětlí princip činnosti
elektromagnetického relé
- vysvětlí funkci relé
jako bufferu a invertoru
- použije relé v sekvenčním obvodu jako
prvek zpětné vazby
- definuje časové relé se zpožděním při
spínání a rozpínání
- použije časové relé
v elektropneumatickém obvodu
Elektromagnetické relé
Žák:
Elektropneumatické rozvaděče:
Časový
rozvrh
1 hod.
- zapojení relé jako bufferu a invertoru
- zapojení relé s použitím zpětné vazby
- časové relé se zpožděním při zapínání
- časové relé se zpožděním při rozpínání
1 hod.
- rozliší monostabilní a bistabilní rozváděč
- vysvětlí funkci rozváděčů 3/2, 4/2 a 5/2
Monostabilní, bistabilní
113
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
- zakreslí schematickou značku těchto
rozváděčů
Rozváděče 3/2, 4/2, 5/2
Žák
Základní zapojení elektropneumatických
rozvaděčů do obvodu
- provede zapojení elektropneumatických
rozváděčů v simulačním programu
Žák
- na základě zadání navrhne
elektropneumatický obvod pro jeden
pneumatický válec a simuluje jeho
činnost na počítači – použití programu
Fluidsim V 4.2
- sestaví elektropneumatický obvod
pomocí stavebnice
Žák:
- umí popsat logickou řídící úlohu
různými způsoby, odpovídajícími
jednotlivým etapám řešení: rozdělení
úlohy do dílčích činností (kroků),
pravdivostní tabulkou jednotlivých
kroků, časovým diagramem činností,
logickými rovnicemi a logickým
schématem, schématem fyzikální
realizace řídící logiky
řeší úlohy s využitím programu
FLUIDSIM – P Festo
sestaví elektropneumatický obvod
pomocí stavebnice
Žák:
- zná způsoby spojování součástí, různá
provedení přímočarých vedení, různá
provedení otočných uložení
- zná a umí vysvětlit činnost
nejpoužívanějších mechanizmů v
jemné mechanice, jako jsou
mechanizmy s ozubenými koly, třecí
převody, integrační mechanizmy,
vačkové mechanizmy, tlumicí
zařízení, rektifikační zařízení,
ustanovky, mechanizmy pro
zvětšování malých pohybů
- zná provedení a použití různých
druhů pružin
1 hod.
– elektrická a pneumatická část obvodu
Praktická zapojení jednoho válce
10 hod.
Praktická zapojení dvou válců
23 hod.
-
Z1+, Z2+, Z1 a zároveň Z2 –
Z1+, Z2+, Z1-, Z2 –
Rozhodování Z1 nebo Z2
Z1+, Z1-, Z2+, Z2Z1+, Z2+, Z2-, Z1
Robotika
- Robot jako prostorový mechanizmus
- Kinematické struktury robotů
- Konstrukce jednotlivých uzlů
průmyslových robotů
- Souřadnicové systémy robotů
- Pohony, pracovní členy, čidla
Principy řízení a programování robotů
20 hod.
114
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
7. Popis materiálního a personálního zajištění výuky v daném ŠVP a oboru
vzdělání
7.1. Personální podmínky
Výuku daného ŠVP bude zajišťovat přibližně 11 učitelů všeobecných a odborných předmětů s kvalifikací dle
ustanovení Zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1 až 3. Odbornou praxi budou vést
instruktoři ve firmách, případně učitelé OV na škole. Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů mají více jak 90%
kvalifikaci pro daný předmět, učitelé odborných předmětů a odborného výcviku jsou plně kvalifikováni. Všichni
pedagogičtí pracovníci mají právo i povinnost se v průběhu své činnosti dále vzdělávat dle ročního plánu dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků.
7.2. Materiální podmínky
V areálu školy se nacházejí v budovách teorie i praxe:
- kmenové a odborné učebny, dílny a učebny OV, sklad materiálu a výdejna nářadí, školní klub a posilovna,
údržba, šatny OV včetně hygienických zařízení, šatny teorie jsou nahrazeny skříňkovým systémem, místnost
ředitele, sekretariátu, místnosti zástupců ředitele, kanceláře ekonomického a technického úseku školy, kabinety
učitelů, sborovna učitelů OV, místnosti správce ICT a vedoucího učitele OV, výdejna stravy a kantýna. Škola
nedisponuje tělocvičnou, TV (u denní formy) se vyučuje v hale SK Jihlava, Okružní 2, Jihlava.
S výjimkou strojového parku klasických obráběcích strojů je škola poměrně moderně zařízená jak v oblasti teorie,
tak v oblasti praxe.
Obor provozní elektrotechnika využívá v rámci teoretické výuky kmenové učebny vybavené víceúčelovým,
estetickým a funkčním zařízením, dále učebny cizích jazyků, technické dokumentace, ICT, technických měření,
mechatroniky a programovatelných automatů vybavené speciálními přístroji, nástroji a pomůckami pro realizaci
cílů a obsahu vzdělávání daného oboru a v kapacitě odpovídající požadavkům BOZP. Odborná praxe může být
vykonávána v prostorách partnerských firem nebo na dílnách OV (elektro). Žáci dále využívají tělocvičnu SK Jihlava
vybavenou bezpečným povrchem, nářadím a náčiním (pouze u denní formy), prostor pro osobní hygienu a
odpočinek, výdejnu stravy, šatnové skříňky apod.
8. Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci daného ŠVP
Při tvorbě ŠVP, zejména v oblasti odborných předmětů, bylo přihlíženo ke zkušenostem a k doporučením, která
nám jednotlivé partnerské firmy poskytly. Sociálními partnery se stávají firmy, které svým zaměřením
korespondují s oborem vzdělávání žáků. Při praxích a exkurzích se žáci setkávají s aktuálními technologiemi, což
vede ke zvyšování jejich profesní odbornosti. Především elektrotechnické firmy regionu jsou organizacemi, ve
kterých si absolventi hledají své budoucí zaměstnání nebo si pro ně zvyšují svou kvalifikaci.
Přehled možných partnerských firem, zejména pro odborné praxe žáků:
Bosch Diesel, s.r.o., CZ LOKO, a.s., ČEZ, a.s., MODIA a DECOLETA a.s., Automotive Lighting, s.r.o. atd.
115
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
9. Přílohy ŠVP
Základní identifikační údaje
Název školy:
Střední škola technická Jihlava
Adresa školy:
Polenská 246/2, 586 01 Jihlava
Název ŠVP:
Provozní elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání:
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2012
Příloha č. 1 – odborná praxe
Odborná praxe
Platí od: 1. 9. 2012
Ukončení platnosti :
Obecný cíl
Cílem odborné praxe je seznámit žáka s reálným pracovním prostředím, s organizací práce u
potenciálního zaměstnavatele. Žáci mají možnost komunikovat se zaměstnanci, setkají se s různými
způsoby řízení a předávání odvedené práce. Odborná praxe navazuje na teoretické a praktické
vyučování.
Charakteristika učiva
Žáci budou v rámci studia vedeni k uplatnění na trhu práce. Práce ve firmách navazuje na výsledky
předchozího učiva a v rámci oboru vzdělávání. Praxe probíhá u organizací a firem, které náplní své
činnosti odpovídají oboru vzdělávání žáka, popř. na dílnách OV školy. Konkrétní náplň praxe je
uvedena níže v tematických blocích.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci byli schopni:
osvojit si obecné principy a strategie řešení problémů (praktických i teoretických), dovednosti
potřebné pro práci s informacemi
osvojit si poznatky, pracovní postupy, přístroje a nástroje potřebné pro kvalifikovaný výkon
povolání a pro uplatnění se na trhu práce
pracovat soustředěně, cílevědomě a vytrvale jak v týmu, tak samostatně
rozvíjet dovedností potřebné k vyjednávání, diskusi, případnému kompromisu, k obhájení svého
stanoviska i přijímání stanoviska jiných
rozvíjet komunikativní dovednosti a dovednosti potřebné pro život v širším kolektivu
Hodnocení výsledků žáků
Žák si vede deník praxe „Záznam o docházce na odbornou praxi“, kde zaznamenává svou denní
činnost a hodnotí jednotlivé její části. Na konci týdenní praxe proběhne vyhodnocení jmenovaným
instruktorem. Na konci celého bloku je pak celkové vlastní hodnocení žákem a celkové hodnocení
instruktorem (instruktory).
Pojetí výuky
Hlavní náplní praxe je vlastní činnost žáků na základě požadavků jednotlivých firem nebo učitelů
OV. Činnost může být doplněna odbornou exkurzí, asistencí při specifických činnostech, ukázkami
prací.
116
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
porozumět zadání úkolu a určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému,
navrhnout způsob řešení
posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v
různých situacích
rozvíjet aktivní přístup k pracovnímu životu a profesní kariéře, přizpůsobovat se změnám na trhu
práce
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své
profesní cíle
znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
Průřezové téma: Člověk a svět práce
Vzdělávací obsah
Výsledky vzdělávání
Učivo
Hodiny
1. až 2. ročník
Počet hodin za studium (týden) – 70 (35)
Žák je veden k tomu,
Bezpečnost a ochrana 6
aby byl schopen:
zdraví
při
práci,
uvést základní
hygiena
práce,
bezpečnostní
požární prevence
požadavky při práci se
řízení
bezpečnosti
stroji a zařízeními na
práce v podmínkách
pracovišti a dbát na
organizace
a
na
jejich dodržování
pracovišti
postupovat v souladu
pracovněprávní
s předpisy a
problematika BOZP
pracovními postupy
bezpečnost
při obsluze, běžné
technických zařízení
údržbě a čištění strojů
a zařízení
uvést povinnosti
pracovníka i
zaměstnavatele
v případě pracovního
úrazu
znát zásady bezpečné
práce na elektrických
zařízeních
Navrhnout a uvést do
provozu sestavu
elektrických nebo
elektronických zařízení
podle zadané funkce
Provést servis, opravy
a provozní měření
sestav elektrických
zařízení
Údržba elektrických 64
zařízení
Propojování
elektrických zařízení,
tvorba
složitějších
sestav
Vyhledávání
a
odstraňování závad na
elektrických zařízeních
Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Člověk a svět práce
Dodržování předpisů
OBZP
Člověk a svět práce –
Pracovní
smlouva,
práva a povinnosti
pracovníka
a
zaměstnavatele
117
Školní vzdělávací program – Provozní elektrotechnika
Provozní měření a
diagnostika
118

Podobné dokumenty

Střední škola technická Jihlava

Střední škola technická Jihlava - efektivně se učit s využitím různých technik učení - čerpat z dostupných informačních zdrojů a aktivně informace vyhledávat, vnímat, zpracovávat a kriticky hodnotit - otevřít si pozitivním přístu...

Více

Učební dokumenty oboru Zdravotnický asistent

Učební dokumenty oboru Zdravotnický asistent výrazný formativní charakter, neboť směřuje především k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků. Zároveň plní v mnoha tématech průpravnou funkci směrem k odbornému vzdělávání žáků (např. v...

Více

Střední škola technická Jihlava

Střední škola technická Jihlava - čerpat z dostupných informačních zdrojů a aktivně informace vyhledávat, vnímat, zpracovávat a kriticky hodnotit - otevřít si pozitivním přístupem k učení cestu k dalšímu vzdělávání ve svém oboru....

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních, uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulo...

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura Odborný výcvik Personální a materiální zajištění výuky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura c) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn., aby absolventi: - chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, - dodržovali stanovené nor...

Více

Trhovosvinenské listy 12/13

Trhovosvinenské listy 12/13 i prodeji ovoce a produktů z něj MAS Sdružení růže připravuje 3 vzdělávací semináře pro drobné pěstitele ovoce, sadaře i domácí zpracovatele. Vše v rámci projektu „Renesance venkovského ovocnářství...

Více