GLOSY Z RADNICE Hornické město Stráž

Komentáře

Transkript

GLOSY Z RADNICE Hornické město Stráž
Zpravodaj města Stráž pod Ralskem
www.strazpr.cz
ROČNÍK XXIV
ÚNOR 2015
cena 6 Kč
Hornické město Stráž
Foto: M. Honzírková
GLOSY Z RADNICE
Dne 13. 1. nám byla doručena písemná rezignace
ředitele PO PANDA SPORT pana Michala Ptáčka.
Jde o velmi exponovanou pracovní pozici, a proto
tato rezignace vyvolává spoustu názorových výměn
a diskuzí. Po nástupu do úřadu jsme měli pracovní
schůzky, na kterých se diskutovalo o dalším směrování PANDA SPORTU v budoucnu. Šlo například
o řešení problému havarijní situace plaveckého bazénu, analýzu smlouvy o pronájmu sportovní haly
a vlastním provozu lyžařského vleku. Již v prosinci
pan Ptáček naznačil, že má nabídky na jiné pracovní pozice a že nás bude informovat o průběhu
a výsledku těchto jednání, což se teď stalo.
Myslím, že nastavený způsob provozu lyžařského vleku, zázemí a komplexní služby nám mohou závidět všichni provozovatelé těchto zařízení
v republice. Jiná je situace v ostatních zařízeních a
objektech spravovaných PO. Musíme si přiznat, že
tyto objekty v majetku města budou v budoucnu
potřebovat, abychom se k nim chovali s péčí hospodáře, a bude nutné je zainvestovat. Pokusíme se
využít co nejvíce dotačních titulů. Konkrétně na
plavecký bazén se připravuje žádost z MŠMT a
zkoumáme možnosti využití dotace, založené na
příhraniční spolupráci.
Samozřejmě to podmiňuje vlastní schválení
těmito institucemi, ale hlavně ZMě, jelikož bude
pravděpodobně nutná spoluúčast města. Dalším
důvodem bude pečlivé zhodnocení možností financování v době, kdy máme rozpracované projekty
na snížení energetické náročnosti ZŠ, MěÚ a polikliniky a KD. Co se týká obsazení funkce ředitele
PO PANDA SPORT, tak rezignace byla podána ke
dni 28. 2. po dohodě s panem Ptáčkem. Na RMě
bude projednána jak rezignace, tak termín a podmínky výběrového řízení a složení komise pro výběr. Chtěl bych komisi popřát „šťastnou ruku“ při
výběru a panu Ptáčkovi hodně štěstí v další práci.
Po téměř dvouměsíčním dokladování dokumentů, schvalování na mimořádných RMě a ZMě,
osobních i písemných konzultacích se povedlo tzv.
v „mašličkách“ odevzdat na Státní fond životního
prostředí kompletní dokumentaci k projektu „Snížení energetické náročnosti základní školy“. Vysoutěžená firma již kontaktovala osobně paní ředitelku
i zástupce města a došlo k prvnímu upřesnění místa složení stavebního materiálu a vše se připravuje k zahájení prací. Tato akce přinese i situace, ve
kterých bych chtěl požádat jak paní ředitelku, tak
celý pedagogický sbor, ale i žáky a jejich rodiče o
shovívavost a pochopení. Půjde mnohdy o zvýšený
hluk, pohyb pracovníků, možná i nutnou dislokaci
jednotlivých tříd podle toho, jak práce budou postupovat. Vše je svázáno s přísným dodržením termínu
průběhu a dokončení prací.
Dokončení na str. 2
Při přípravě expozice o Stráži nazvané „Proměny
města v běhu času“ jsem si znovu prohlédl film
natočený v padesátých letech minulého století,
kde je město ukazováno jako poklidné letovisko.
Nádherná příroda s lesy a jezero na koupání přivedly do letoviska v sezóně trojnásobek návštěvníků, než měla Stráž samotná obyvatel. Život zde
pulzoval jen v sezóně a po ní ruch utichl.
To se změnilo v šedesátých letech objevením
ložiska uranu. Do Stráže se přemístily vrtné soupravy, začalo se s hloubením jámy na Lužici a posléze v Hamru, vrtala se vyluhovací pole. Krásná
a nedotčená okolní příroda dostávala zabrat. Ale
zase z druhé strany, co všechno se postavilo díky
uranu. Samozřejmě provozní budovy, ale také
poliklinika, nová škola, kulturák, nové obchody,
čistička a v neposlední řadě byty. Na „uran“ přišlo
mnoho mladých lidí za prací a hlavně za bydlením. Pravdou je, že tito všichni, respektive většina
z nás, je v důchodu, nebo se k důchodu blíží.
Naše děti po útlumu dobývání uran netěží, ale
zahlazují následky těžební činnosti. V prostorách
bývalých provozoven se etablovaly nové firmy,
tu s větším, či menším úspěchem. O tom svědčí
například Mega, jedna ze tří světových firem ve
svém oboru, samotný s. p. DIAMO je jediným
provozem v republice co do rozsahu likvidace ekologických zátěží. Zdejší firmy Praktik, GA plast,
Johnson Controls, Envy Recycling a další vykazují
tendenci rozvoje. Město podporuje opravy majetku a vzhled města závisí i na tom, že majitelé panelových domů (společenství) upravují své domy
k obrazu svému. Také výstavba rodinných domků
nabrala na intenzitě, město má připraveny další pozemky pro nové domy. Kultura a společenský život
ve městě vykazuje stoupající tendenci.
Sláva našeho města byla velmi krátká oproti
slávě jiných hornických měst, ať to byla Kutná
Hora, Příbram, Jihlava nebo Stříbro. Jejich věhlas překonal staletí, my se tím chlubit nemůžeme, i když se zde těžily železné rudy již před
třemi staletími – viz zasuté štolky na Děvíně nebo
Schachtsteinu.
Náš hornický spolek si dal úkol tuto tradici
připomínat, chceme zpřístupnit tyto štolky, budujeme expozici připomínající zapadlou slávu uranu
v bývalé škole. Jako spolek se prezentujeme na akcích pořádaných jinými spolky, jsme zváni na tato
setkání jako rovnocenní partneři. Byli jsme mimo
jiné pozvání k prezidentovi Slovenské republiky,
jsme zváni místopředsedou Senátu PČR a o dalších
akcích svědčí fotky ze setkání hornických měst a
obcí na naší vývěsce.
Dokončení na str. 2
varta
únor 2015
Hornické město Stráž
Glosy z radnice
dokončení z titulní strany
Také usilujeme o uznání Stráže jako hornického
města. Je to malá úprava znaku města přidáním
zlatého pruhu nad samotný znak s hornickými kladívky uprostřed. Barevně by to odpovídalo stávajícím barvám. Barvám rodu Vartenberků. Dotazem
u předsedy heraldické komise Senátu PČR není
potřeba dávat žádost o povýšení znaku do komise.
Pokud by zastupitelstvo tuto změnu odsouhlasilo,
bylo by možné znak takto upravit. Myslím, že uranu dlužíme maličkost za všechno, co po něm zbylo.
Někdy si říkám, že kdyby nebylo uranu, jak by
se Stráž rozvíjela a co by v dnešní době tady bylo.
dokončení z titulní strany
Snad krásná příroda a pěkné koupání. Ne všechna
města měla to štěstí nebo neštěstí mít tak rychlý
rozvoj. Vesnice v okolí trpí nedostatkem financí,
mladí odcházejí za prací a za bydlením do světa.
Jsem ve Stráži skoro padesát let, zajímá mě historie města, taky proto jsem začal psát kroniku.
V letošním roce oslavíme výročí 650 let, kdy Jan
z Vartenberka dostal od svého krále Karla IV. dar
vskutku vzácný, část relikvie sv. Zikmunda. Proto
byl náš kostel tomuto světci zasvěcen. Ale o tom
jinde.
Jan Šebek
STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST únor 2015
ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky 8.00–12.00 hodin
neděle
1. 2.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912
neděle
15.2.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 727 912
sobota
7.2.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603
sobota
21.2.
MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž p. Ralskem
tel. 487 851 705
neděle
8.2.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197
neděle
22.2.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431
sobota
14.2.
MUDr. Zdeňka Melmuková
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 969
sobota
28.2.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 763
Informace k přijímacímu řízení pro vycházející žáky
Přihlášky
•
•
•
•
•
pro první kolo přijímacího řízení lze podat 2 přihlášky na 2 střední školy
formulář přihlášky obdrží žáci na základní škole nebo jej lze stáhnout z http://www.edulk.cz
formuláře přihlášek mají novou podobu, na jeden formulář se uvádějí obě školy
na přihlášce je třeba vyznačit termín přijímací zkoušky (je-li stanovena)
přihlášku odevzdá na zvolenou střední školu do 15. března 2015 žák sám
Přijímací řízení
• kritéria přijímacího řízení, počty přijímaných žáků a termíny přijímací zkoušky stanovuje ředitel střední
školy
• tyto informace musí být zveřejněny do konce ledna 2015 na webových stránkách střední školy
• hodnotí se vysvědčení ze základní školy, výsledky přijímací zkoušky (je-li stanovena), dále se může
přihlížet k výsledkům v soutěžích a olympiádách a k dalším vědomostem a zájmům žáka
• ve všech oborech vzdělávání ukončených maturitní zkouškou (netýká se soukromých škol) bude probíhat testování pomocí srovnávacích testů (český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady)
• od 22. 4. do 30. 4. 2015 se konají přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení (termíny se stanovují
nejméně 2)
Výsledky
• ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímací zkoušky do 3 pracovních dnů, seznam přijatých uchazečů zveřejní na webu školy, nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí
• proti rozhodnutí lze do 3 pracovních dnů podat odvolání
Zápisový lístek
• svůj zájem o danou střední školu potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku
• zápisový lístek získá žák pouze jeden a obdrží ho na základní škole
• žák musí zápisový lístek odevzdat řediteli vybrané střední školy do 10 pracovních dnů od dne oznámení
rozhodnutí (zveřejněno na webu školy)
• zápisový lístek se uplatňuje pouze jednou (vyjma případu odvolání)
Výchovná poradkyně J. Hlinčíková
strana 2
Další dva projekty týkající se polikliniky a kulturního domu jsou ve fázi schválení prodloužení
termínu odevzdání, jelikož ve výběrovém řízení
nedošlo k výběru vhodného realizátora. Důvodem
byl malý počet uchazečů, nebo formální chyby
z jejich strany.
Dne 29. 1. čekáme návštěvu pana hejtmana a
chtěli bychom s ním prodiskutovat některá témata, která se například týkají podpory zachování
Akademie vězeňské služby, možnosti využití dotačních titulů, konzultací k situaci přenesené působnosti stavebního úřadu v obci Ralsko a obecně
prospěšné společnosti Pampeliška.
Chtěli bychom také nabídnout všem občanům
možnost využít interpelací na zastupitele vždy hodinu před začátkem zasedání ZMě. Budou Vám
k dispozici zástupci zastupitelů Markéta Humpoláková, Martin Adam, Petr Marek, Ladislav
Poncar, Jan Janatka, Jaroslav Machytka, Danuška
Votočková. Kromě toho můžete využít naplánování schůzky se starostou a místostarostou v pracovních dnech na MěÚ. Budeme se těšit na podněty
k životu a dění ve městě.
Zdeněk Hlinčík
Životní jubilea
(60 let, 65 let, od 70 let každý rok)
Únor 2015
Brotánková Miloslava
Brožová Marie
Čiháková Drahomíra
Havlová Miloslava
Hrdličková Marie
Hříbal Pavel
Chotívka Jiří
Jemelka Emil
Kesnerová Milena
Korseltová Ludmila
Kotková Marta
Mackura Rudolf
Marečková Miloslava
Matiašová Júlia
Moravcová Eva
Ouborný Lumír
Páv Miroslav
Pavková Jarmila
Pelikán Eduard
Prostředník Oldřich
Příhoda Ludvík
Pustinová Gertruda
Rádlová Marie
Richterová Anděla
Silovský Václav
Szepessyová Emanuela
Šamonil Jiří
Šiller František
Trsek Miroslav
Urban Otta
Vaněk Jiří
Zindulková Radomíra
varta
varta
únor 2015
Činnost občanského sdružení
„Strážská záchrana památek“
v roce 2014
V minulém roce jsme se opět zaměřili na ostudný
stav kostela sv. Zikmunda, a to na nutné pokračování opravy střechy. Prostředky farnosti byly
z různých zdrojů, a to z kraje, dále od památkářů
(tj. od Ministerstva kultury), z biskupství a také
z prostředků pátera Mgr. V. Horniaka. Naše občanské sdružení shánělo prostředky také z různých zdrojů.
Za sovětské správy našeho uranového průmyslu
byl zrekvírován kostel sv. Zikmunda pro skladování a fara sloužila jako zdravotní středisko. Vybavení objektů se zničilo, rozkradlo a obě budovy
zchátraly. Již dříve jsme neuspěli s požadavkem
na příspěvek od nástupnického státního podniku
DIAMO, který má ve svých stanovách nápravu
důsledků těžby. Dle nich se v tomto případě jedná
o již promlčenou záležitost. Obrátili jsme se tedy
na ruskou stranu. Vzhledem k neexistující mezinárodní smlouvě o ochraně kulturních památek
s Ruskou federací jsme však z tohoto zdroje také
nic nedostali. Pro opravu kostela a fary jsme dle
přiloženého rozpočtu původně uplatňovali něco
přes 10 mil. Kč. Podle našeho zjištění existuje jen
vzájemná dohoda, na základě které se pečuje o
válečné hroby (dopisy Ruské federace v češtině i
v ruštině a odpověď našeho premiéra jsme naskenovali a zaslali redakci, která je může zájemcům
přeposlat).
Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2015
Vážení občané, v roce 2015 přichází Ministerstvo práce a sociálních věcí s řadou úprav, které se týkají i
některých z vás. Zde přinášíme souhrn těch nejdůležitějších a současně kontakty na příslušná pracoviště
úřadu práce a správy sociálního zabezpečení.
Kontaktní pracoviště Mimoň – Státní sociální podpora – tel. 950 108 230
Kontaktní pracoviště Mimoň – Sociální služby, příspěvek na péči – tel. 950 108 234
Kontaktní pracoviště Mimoň – Dávky pro osoby se zdravotním postižením – tel. 950 108 238
Okresní správa sociálního zabezpečení Česká Lípa – tel. 487 889 111
PODPORA RODIN S DĚTMI
Porodné bude i na druhé dítě a dosáhne na něj více rodin. U prvního dítěte zůstane částka porodného na
13 000 korunách, u druhého půjde o 10 000 korun. Na porodné u prvního dítěte by tak měly dosáhnout
domácnosti s čistým příjmem do 20 817 korun, u matky samoživitelky do 13 176 korun. Polepší si také
ženy, kterým se narodí vícerčata. Zatímco dosud dostávaly od státu maximálně 19 500 korun (nebo jen
13 000), nově získají 23 000 korun. A nezáleží, zda půjde o jejich první, nebo následný porod.
SNAZŠÍ VÝMĚNA PRŮKAZU PRO HANDICAPOVANÉ
Držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P si budou moci vyměnit tyto průkazy bez zbytečných administrativních
průtahů a správního řízení, které by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Nárok na příspěvek na mobilitu bude navíc nově vázán přímo na nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.
VYŠŠÍ DŮCHODY V PRŮMĚRU O 200 Kč
Od prvního ledna 2015 budou důchody opět valorizovány podle 100 procent nárůstu spotřebitelských cen
a o jednu třetinu nárůstu reálné mzdy. Důchodci si tak již od nového roku polepší v průměru o 200 korun
měsíčně. Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2015 zvyšují
od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2014 tak, že se základní výměra zvyšuje o 60 Kč na 2 400 Kč
a procentní výměra zvyšuje o 1,6 % procentní výměry.
ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY NA 9 200 Kč
Poctivě pracovat se musí vyplatit. Snažíme se proto postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její
úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Od ledna 2015 bude minimální mzda činit 9 200 korun,
minimální hodinová mzda tedy vzrostla z 50,60 koruny na 55 korun. Bude tak lépe plnit svoji ochrannou,
ale i motivační funkci.
Dvakrát jsme se marně pokusili o získání finančních prostředků od Nadace ČEZ s tím, že v okolí
mají obrovské sluneční elektrárny. Uspěli jsme až
u Nadace OF (Občanského fóra), od které jsme
obdrželi 30 000 Kč s podmínkou, že to bude
menší polovina naší celkové účasti, která tak činí
cca 61 000 Kč. Druhou polovinu jsme byli nuceni zajistit sami a všem přispívajícím tímto moc
děkujeme.
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se vypočítá například
nemocenské, jsou pro rok 2015 následující:
první redukční hranice činí 888 Kč,
druhá redukční hranice činí 1 331 Kč,
třetí redukční hranice činí 2 662 Kč.
Výše vyplácených dávek nemocenského pojištění bude od 1. 1. 2015 upravena podle nové výše redukčních hranic bez žádosti. Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí
2 500 Kč i v roce 2015.
Problémy byly i při realizaci. Stavební odborníci
litoměřického biskupství totiž organizují opravy
církevních objektů až po potvrzení přislíbených
dotací, což je většinou až v říjnu. Ve zbývajícím
čase, tj. do začátku zimy, dávají přednost těm objektům, na které přispívají místní obce na opravy.
To však nebyl náš případ, a tak kostel sv. Zikmunda byl až poslední v řadě příslušné skupiny
opravovaných objektů. Naštěstí bylo i v prosinci teplé počasí, ale opravě střechy samozřejmě
neprospěly krátké prosincové dny. Problém byl i
v tom, že památkáři předem přispěli jen polovinou slíbené částky a druhou polovinu se zpožděním zasílali až na základě podkladů o fakturaci.
Náš kostel byl opět na posledním místě, což jsme
zachraňovali půjčením částky 49 000 Kč z našeho účtu, která se nám vrátila asi až s měsíčním
zpožděním. Pak jsme teprve mohli proplatit fakturu za provedené práce.
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Nejvýznamnější změny:
• částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 26 611 Kč,
• maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 277 328 Kč,
• rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává
vedlejší činnost v roce 2015, je 63 865 Kč,
• minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za
následující kalendářní měsíce, je 6 653 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 943 Kč, není-li
OSVČ účastna důchodového spoření, 1 744 Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření
• minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za
následující kalendářní měsíce, je 2 662 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 778 Kč, není-li
OSVČ účastna důchodového spoření, 698 Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření.
Různé fondy jsou nyní pro velký zájem již vyčerpány nebo zpřísňují svá pravidla a je zde stále
větší konkurence. Uvidíme tedy, jaký budeme
mít úspěch v letošním roce.
Předseda o. s. Strážská záchrana památek
Petr Jílek
varta
Zdroj a více informací na www.mpsv.cz
Markéta Humpoláková
ANKETA – Sportovec roku za rok 2014
Probíhala v měsíci lednu 2015. Nominační formuláře byly umístěny na webových stránkách města
Stráž pod Ralskem a výsledky ankety budou slavnostně vyhlášeny na 20. reprezentačním plese města
14. 3. 2015.
strana 3
varta
únor 2015
Ministr Mládek navštívil s. p. DIAMO ve Stráži pod Ralskem
V pátek 9. ledna 2015 navštívil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
v rámci své pracovní cesty do oblasti Stráže pod Ralskem sanační technologie státního podniku DIAMO. Prověřil postup likvidačních prací na
opuštěných areálech po hlubinné těžbě uranu v Hamru na Jezeře.
Ministr navštívil i technologický celek rozhodujících sanačních technologií,
tvořený neutralizační stanicí matečných louhů, neutralizační stanicí NDS 10 a
areálem odkaliště. Stát vynaložil na jejich výstavbu více než 3,5 miliardy korun. Poslední z těchto technologií byla zprovozněna v roce 2012.
„Nevhodně použitý způsob chemické těžby uranu v šedesátých až devadesátých letech minulého století způsobil jednu z největších ekologických škod
na území České republiky. Budeme se s ní potýkat ještě dalších 30 let. Vláda
je si vědoma důležitosti této problematiky, a proto pro roky 2015 až 2017
uvolnila částku přesahující 4,5 miliardy korun na řešení této situace,“ řekl
ministr Jan Mládek.
Další součástí návštěvy pana ministra byla kontrola postupu likvidačních
prací v areálu bývalé šachty Důl Hamr I v Hamru na Jezeře. Tento areál úzce
souvisel s hlubinnou těžbou uranu a bylo zde vytěženo přes 10 tisíc tun uranu.
Provoz areálu byl ukončen v roce 1993. V současné době je areál likvidován
za výrazné účasti fondu Evropské unie. Likvidace dosáhne celkových nákladů
převyšujících 600 milionů korun, z toho 56 % bude hrazeno právě z fondu EU.
„Vzhledem k postupu likvidačních prací je reálné dokončit likvidaci celého
areálu do konce roku 2015, a tím splnit podmínky pro poskytnutí dotace
z fondu Evropské unie. Následně bude více než 33 ha pozemků předáno k
rekultivaci či zpět k původnímu využití,“ uvedl ministr Mládek.
Ministra Jana Mládka doprovázel ředitel státního podniku DIAMO Tomáš
Rychtařík, který představil postup sanace následků chemické těžby uranu
ve zdejší oblasti. Za 30 let chemické těžby uranu byly do podzemí vtlačeny
4 miliony tun chemikálií, což způsobilo kontaminaci více jak 370 mil. m3
podzemních vod. Situace je komplikovanější o skutečnost, že se chemická těžba realizovala v oblasti rozsáhlé akumulace pitných vod využívaných
podstatnou částí České republiky.
strana 4
Odštěpný závod Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem byl čtvrtým
a posledním závodem státního podniku DIAMO, který pan ministr během
necelého roku ve své funkci navštívil. Zdroj: parlamentní listy.cz
Foto: DIAMO, s.p.
Převzala: M. Honzírková
varta
varta
únor 2015
Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. informuje
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás touto cestou informovali o poskytování odborného
sociálního poradenství (včetně půjčovny kompenzačních pomůcek) a sociálně aktivizačních
služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením , které poskytuje Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s., především osobám se zdravotním postižením, osobám s kombinovaným postižením (tělesným, sluchovým, zrakovým, mentálním, vnitřním) od 7 do 80 let,
rodičům se ZP dětmi/dítětem, ale dalším zájemcům, a to nejen z České Lípy, ale v rámci
celého Libereckého kraje, tedy i vám.
Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. je neziskovou organizací, která byla založena v souvislosti s novým občanským zákoníkem, za účelem poskytování obecně prospěšných
služeb a doplňkových služeb, sídlí v Komunitním centru, Školní ul. 2213, Česká Lípa.
Poskytujeme ambulantní i terénní formy obou služeb.
Kontakt: Eva Zemanová – 723 594 459, Z. Zahrádková – 606 161 859
Aktivity na 1. čtvrtletí 2015
Ceník kompenzačních pomůcek
Mechanický vozík- skládací
7 Kč/den
Schodolez pásový
15 Kč/den
Únor
Sedačka na vanu
40 Kč/měsíc
Kurz znakového jazyka...1× týdně
WC židle pevná
30 Kč/měsíc
Práce s PC...1× týdně
WC židle kolečková
30 Kč/měsíc
Nástavec na WC
30 Kč/měsíc
Aktivizační cvičení HK, DK,
dotykové masáže...1× týdně
Nástavec na WC s madly
50 Kč/měsíc
Plavání
Kloubové chodítko
70 Kč/měsíc
Chodítko skládací – čtyři kola
(sedačka + košík)
80 Kč/měsíc
Březen
Chodítko skládací – tři kola
70 Kč/měsíc
Podpažní berle
Zdarma
Setkání u příležitosti MDŽ
4. 3. 2015 od 14.00
Francouzské hole
Zdarma
Kurz znakového jazyka...1× týdně
Vycházková hůl
Zdarma
Práce s PC...1× týdně
Antidekubitní matrace
250 Kč/měsíc
Arteterapie...1× za měsíc
Postel elektrická polohovací
300–400 Kč/měsíc
Motomed
150 Kč/měsíc
Ametystová Bio-Mat podložka malá
(zakoupeno díky podpoře JaT)
při zápůjčce min. na 5 dnů se platí 50 Kč/den;
při kratší zápůjčce pak 70 Kč/den
Ametystová Bio-Mat podložka velká
při zápůjčce min. na 5 dnů se platí 140 Kč/den;
při kratší zápůjčce pak 170 Kč/den
Frolovův dýchací trenažér
(zakoupeno díky podpoře JaT)
10 Kč/den
Plavání
Aktivizační cvičení HK, DK, dotykové masáže
Jarní výstava prací ZP a seniorů
od 30. 3. do 2. 4. 2015.
Součástí výstavy je soutěž „O neobvyklé
velikonoční vajíčko“.
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.
Je v současné době největším poskytovatelem terénních sociálních služeb v Libereckém kraji. Všechny služby poskytuje zejména terénním
způsobem v domácím prostředí osob s těžkým zdravotním postižením,
seniorů a ohrožených rodin s dětmi proto, aby i pro ně byl jejich domov
skutečným domovem. Nabízí tím uživatelům služeb možnost žít důstojně
tam, kde se cítí doma, s rodinou, přáteli a vším, co mají rádi, a dělat věci,
které je baví, žít plnohodnotný život podle svých představ.
Kontakty na Centra pro zdravotně postižené:
Česká Lípa
Konopeova 812
Tel: 487 853 481
varta
Liberec
Zahradní 415/10
Tel: 485 104 044
Jablonec nad Nisou
Spolkový dům
Emílie Floriánové 8
Tel: 483 356 218
Semily
Archivní 570
Tel: 488 577 841
Hlavní předmět činnosti a služeb:
• poskytování odborného sociálního poradenství
• poskytování právního, psychologického a dluhového poradenství
• poskytování osobní asistence
• poskytování odlehčovacích služeb
• tlumočnické služby pro sluchově postižené
• sociálně aktivizační služby
• služba sociální rehabilitace
• podpora vzdělávání osob se zdravotním postižením
• podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením a vstup na trh
práce
strana 5
varta
únor 2015
Vánoční koncert
Dne 18. prosince 2014 se uskutečnil VÁNOČNÍ KONCERT v kostele sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem. Koncert pořádala Biberova společnost ve spolupráci s římsko-katolickou církví s finanční podporou města Stráž pod Ralskem.
Na tomto koncertu vystoupil komorní smíšený pěvecký sbor CANZONETTA
Osečná pod vedením pana Radka Starého, dětský pěvecký sbor LENTILKY
pod vedením paní Martiny Vítkové a za mluveného doprovodu a zpěvu paní
Veroniky Sabové. Dále se představilo místní TRIO SENIORS, Petr Křesťan
(trubka), Martin Neznal (saxofon) a Martina Vítková (varhany).
Do krásných zvuků zpěvu a hudebních nástrojů pod barokními klenbami
strážského kostela se na závěr roku 2014 přišlo zaposlouchat cca 200 návštěvníků. Koncert měl velký úspěch a všichni účinkující byli odměněni nejen mohutným aplausem obecenstva, ale také květinami a děti ze sboru balíčkem
laskomin. I my se loučíme se starým rokem 2014 s přáním všeho nejlepšího
do roku 2015.
Za Biberovu společnost: E. Horčík, V. Reslová
Milá návštěva ve Stráži pod Ralskem
Stráž navštívil ministr obchodu a průmyslu Ing. Jan Mládek, CSc., kterého doprovázela ředitelka odboru komunikace a marketingu Ing. Markéta Mikešová a
ředitel odboru hornictví Ing. Zbyšek Sochor, PhD. Po návštěvě s. p. DIAMO a
a. s. MEGA si pan ministr udělal čas a v odpoledních hodinách, v pátek 9. ledna
2015, se sešel s vedením našeho města a s některými současnými zastupiteli,
kteří se na sklonku minulého roku aktivně zajímali o budoucnost Akademie VS
ČR ve městě.
V tiskových zprávách koncem roku 2014 Ministerstvo spravedlnosti informovalo o návrhu koncepce vězeňské služby do roku 2025, která kromě jiného uvažuje o vybudování zcela nového vzdělávacího a výcvikového střediska
v Rapoticích. Vedení města v té době na zprávu reagovalo dopisem, který byl
odeslán členům vlády ČR, poslancům, senátorům a panu hejtmanovi. Informovali jsme o záměru realizovat tento nákladný projekt. Požádali jsme o pomoc,
o zvážení, zda je nutné investovat do nového zařízení. Pozvali jsme všechny
politiky do Stráže, aby se osobně přesvědčili, jaké možnosti Akademie a Stráž
strana 6
nabízí. Na dopis z města odpověděli, v době než nastoupilo nové vedení, pánové ministři Bělobrádek, Jurečka a senátor Vystrčil a teď osobní návštěvou i
pan ministr Mládek.
Kromě reakce radnice vznikla nezávisle iniciativa několika zastupitelů města, kteří se seznámili s koncepcí vězeňství a sepsali podrobněji argumenty proti
plánovanému přesunu vzdělávacího zařízení. Jednání se za město zúčastnili
pan starosta Hlinčík, zastupitelé Reslová, Rychtařík Tomáš, Rychtařík Pavel,
Horčík, Mužák a bývalý ředitel Akademie pan Horna.
Pan ministr si zaznamenal naše argumenty. Zajímal se také o firmy, které ve
městě sídlí, nebo o nezaměstnanost ve městě. Přislíbil, že podklady z našeho
společného jednání využije pro jednání s paní ministryní Válkovou i panem
ministrem Babišem. Přesto, že setkání bylo krátké, velmi si vážíme toho, že si
pan ministr, i po tak dlouhém pracovním dni, našel čas a osobně se zajímal o
problémy našeho města.
Věra Reslová, zastupitelka města
varta
varta
únor 2015
Rytíř Führich
Josef rytíř von Führich (1800–1876): Tento chrastavský rodák měl na
přelomu loňského a letošního roku velmi zajímavou výstavu v Salmovském paláci na pražském Hradčanském náměstí. Führich byl poněkud
opomíjenou postavou dějin českého malířství 19. století a snad také i
proto, že v mládí měl silné vazby na německy mluvící severočeskou komunitu.
Jeho kreslířské a malířské počátky byly spojené
s činností jeho otce Wenzela, který působil v Chrastavě jako malíř-řemeslník. Podpora hraběte Clam-Gallase však nadanému Josefovi umožnila studium na
pražské Akademii. V tomto prostředí začala Führichova velká umělecká kariéra. V Praze byl pak ve
dvacátých letech 19. století považován za nejnadanějšího z domácích umělců. Rovněž ale také za příliš
vyhraněného představitele romantických tendencí a
zastánce moderního hnutí v malbě. To bylo spojováno
s novými proudy v německém umění, které objevovalo středověké dědictví a uplatňovalo nový přístup k náboženské tematice
výtvarného umění.
Ambicióznímu Führichovi se na konci
roku 1826 podařilo získat ve Vídni finanční
prostředky na cestu do Itálie. Pobyt v Římě
byl totiž považován za vrchol tehdejší umělecké průpravy. Koncem roku 1829 se vrací do
Prahy, ale jeho usilování o nábožensko-vlasteneckou malbu se rozcházelo s pražským prostředím. To se orientovalo stále více na čistě
obrozenecké a vlastenecké hodnoty. Z těchto
důvodů odešel v roce 1834 natrvalo do Vídně.
Nicméně ohlas jeho díla zasahoval v závěru
jeho života i do Čech. Byly to tehdy velmi
populární četné grafické reprodukce, ale příležitostně také i malířská díla. Ke konci svého
života žil stále ve Vídni, kde byl povýšen do
šlechtického stavu.
Jeho tvorba procházela dlouhým obdobím vývoje umění 19. století. Její
proměny odrážejí průřez dobou, kdy se radikálně měnily představy o uměleckém směřování a záleželo i na národní příslušnosti jednotlivých umělců.
Současná výstava chtěla představit tohoto malíře především z hlediska uměleckého vývoje v Čechách, do kterého zasáhl podstatnou měrou ve svých
uměleckých začátcích.
Zájemci se také mohou podívat na příslušné internetové stránky, kde
samozřejmě najdou více informací i obrázků.
Tento malíř je zajímavý také i proto, že jeho obrazy jsou nejen v různých severočeských kostelích, ale byly i ve strážském kostele sv. Zikmunda.
Ten však byl za sovětské správy našeho uranového průmyslu využíván jako
skladiště a původní vybavení bylo zničeno, rozkradeno a jen málo se toho
zachovalo.
S použitím podkladů NG napsal Petr Jílek
Jan neboli Ješek z Vartenberka a sv. Zikmund
Vnuk statečného Jana z Vartenberka, proslulého a šlechetného vojáka
(jak jej líčí Kronika Zbraslavská), který zahynul zasažen šípem do tváře
při dobývání hradu Orlice v r. 1316, a syn jeho nejstaršího syna Václava
neboli Vaňka, taktéž znamenitého válečníka, který táhl s králem Janem
na pohanské Prusy v roce 1337 a téhož roku za to obdržel dědičně úřad
nejvyššího číšníka pro svůj rod, a jeho manželky Anargy z Waldenburgu,
zbožné paní, která konala poutě po míšeňských chrámech.
Císař Karel IV. potvrdil roku 1367 úřad královského číšníka oběma Vaňkovým synům – Janovi a Vaňkovi. Byl to úřad nejen politicky významný, ale
zároveň i dosti výnosný. Nejvyšším číšníkům českého království náležel totiž
poplatek z každé krčmy a hospody a nadto clo v Mladé Boleslavi, Soběnicích,
Kněžmostě a Čáslavi a dvě vesnice - Postřižín u Kralup nad Vltavou a Kozárovice u Mělníka. Starší Jan navíc převzal po strýci Benešovi v roce 1366
úřad nejvyššího pražského pukrabího. Tento úřad již tak dost bohatého Jana,
který vlastnil ještě rodový hrad a městečko Vartenberk a hrad Děvín s farními
vesnicemi Osečná a Svébořice a spolu s bratrem držel ještě Jablonec a právo
patronátní v Mimoni a část téhož městečka a nadto ještě clo v Mimoni na
záhvožďské stezce, kde se prováželo do říše plátno, slanečky, maso, sůl, loj,
koření a kramářské zboží, tak tento úřad z výše řečeného Jana, syna Václava z
Vartenberka, udělal jednoho z nejmocnějších mužů v celém království.
Pražský purkrabí totiž spravoval celou řadu dosti rozlehlých lén kolem
Prahy a byl vlastně nadřízeným a velitelem všech královských leníků, manů
a purkrabí. V případě potřeby velel zemské hotovosti českého království a
v případě nepřítomnosti panovníka jej také zastupoval v předsednictví zemskému soudu. Nadto měl ještě na starosti vlastní výkon všeho práva, které
bylo nalezeno na zemském soudu a jeho povinností byla také obecná ochrana
míru a trestání zemských škůdců a vůbec boj s různými podvratnými živly.
Jan z Vartenberka byl zřejmě u Karla IV. poměrně dost oblíben a zůstal nejvyšším purkrabím až do smrti pana císaře. V roce 1373 se spolu se svým bratrem Vaňkem účastnil císařova slavného tažení do Branibor a potření markrabího Otty ve Fürstewalde. Roku 1380 vydal jeden z vůbec nejstarších česky
varta
psaných listů, a to na ves Medný. Na svém panství pak nechal založit kamenný kostel v městečku Vartenberku a zasvětil jej svatému Zikmundovi, neboť
před tím v roce 1365 získal od císaře část hlavy tohoto světce jako relikvii
(650 let = 1365–2015). Na tento kostel pak také získal od papeže plnomocné
odpustky právě na den sv. Zikmunda, takže snad můžeme předpokládat, že do
Vartenberku poté směřovalo něco poutníků. Často byl také žádán od svých
přátel, aby se připojil k jejich listinám jako smluvce nebo jako svědek. Co
se týká ještě otázek finančních, vedlo se mu s bratrem dobře a oba po celé
zemi hojně kupovali a prodávali. Nejvyšší purkrabí Jan zemřel v roce 1383 a
zanechal po sobě manželku Kunu, šest nezletilých synů a neznámý počet dcer.
Pečeť
V pečeti Jana z Vartenberka najdeme polcený (dělený, půlený) štít, vpravo
mřežovaný doplněný přilbicí s křídly v klenotu a po stranách štítu džbán a
pohár – odkaz na jeho úřad nejvyššího číšníka. Všechno vsazeno do oválu
květinového tvaru s gotickou architekturou v pozadí. Po kraji je latinský nápis: Sigillum Iohannia de Wartimberk (Pečeť Jana z Vartenberka). Konkrétně
tato pečeť pochází z darovací listiny z roku 1376.
Pozn.: Oslavy, resp. výročí, 650 let se blíží… naplánováno to je na neděli
26. dubna 2015.
Eduard Horčík
strana 7
varta
únor 2015
Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!
USNESENÍ
z 1. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 9. ledna 2015
Přítomní: Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Jiří Vaněk, Bc. Markéta Humpoláková, DiS., Petr Marek
Omluven: Jaroslav Machytka
Ověřovatelé zápisu: Bc. Markéta Humpoláková, DiS., Petr Marek
R/1/2015
R/5/2015
Výzva k podání žádostí pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních,
společenských a volnočasových aktivit – Podpora jednorázových akcí. Rada
města vyhlašuje dnem 12. 1. 2015 „Výzvu k podání žádostí pro přidělení grantu
na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových aktivit – Podpora jednorázových akcí“ na rok 2015.
Přidělení bytu v DPS ve Stráži pod Ralskem. Rada města souhlasí s přidělením
bytu č. 24 v Domě s pečovatelskou službou paní B. L. Účinnost nájemní smlouvy
od 15. 1. 2015. V případě odstoupení od smlouvy Rada města souhlasí s přidělením bytu paní M. K.
R/2/2015
Prodej movitého majetku – kotec. Rada města souhlasí s prodejem movitého majetku – kotec panu J. B za nabídnutou cenu 3000 Kč.
Návrh na odsouhlasení dohody – STAMAT-Stráž p/R, s.r.o. – zaplacení pohledávky – soudní spor. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit předloženou dohodu o narovnání mezi městem Stráž p/R jako žalovaným a společností
STAMAT-Stráž p/R, s. r. o., IČ: 61535044 se sídlem Stráž p/R, Fibichova 77, PSČ
47127 ve věci úhrady faktur č. 2011009 a č. 2011010 ze dne 28. 12. 2011.
R/3/2015
Přijetí dotace na akci: „Snížení energetické náročnosti Městského úřadu a polikliniky ve Stráži pod Ralskem“. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města přijmout dotaci na akci CZ.1.02/3.2.00/13.21337 Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu a polikliniky ve Stráži pod Ralskem vydané Ministerstvem
životního prostředí pod č. j. 115D222004888/2 dne 19. 12. 2014.
R/6/2015
R/7/2015
Prodej movitého majetku – jednostranný sklápěč. Rada města souhlasí s prodejem
movitého majetku – jednostranný sklápěč paní R. F., za společnost FOX-MEN s. r.
o., se sídlem Břevniště 86, Hamr na Jezeře za nabídnutou cenu 5000 Kč.
R/8/2015
Záměr pronájmu části p. p. č. 2115/14 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části p. p. č. 2115/14 – ostatní plocha, jiná
plocha v k. ú. Stráž pod Ralskem o výměře cca 1 000 m2 dle předloženého návrhu.
Mgr. Zdeněk Hlinčík, starosta města
R/4/2015
Výběrové řízení – „Snížení energetické náročnosti Kulturního domu ve Stráži
pod Ralskem“- zrušení. Rada města ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku na
„Snížení energetické náročnosti Kulturního domu ve Stráži pod Ralskem“.
Mgr. Jiří Vaněk, místostarosta
Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!
USNESENÍ
z 1. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem konaného dne 12. ledna 2015
Přítomní: dle presenční listiny - 17 členů Zastupitelstva města
Adam Martin, Mgr. Zdeněk Hlinčík, Ing. Eduard Horčík, Karel Huml, Bc. Markéta Humpoláková, DiS., Jan Janatka, Jaroslav Machytka, Petr Marek,
Ing. Jiří Mužák, Ph.D., Ladislav Poncar, Bc. Věra Reslová, Ing. Pavel Rychtařík, Ing. Tomáš Rychtařík, Ing. Jitka Urbánková, Mgr. Jiří Vaněk,
Danuška Votočková, Patrik Želechovský
Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Karel Huml
Návrhová komise: Martin Adam, Ladislav Poncar
Z/1/2015
Smlouva o úvěru č. 12237/14/LCD. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření
Smlouvy o úvěru č. 12237/14/LCD s Českou spořitelnou, a.s., IČ 452 44 782, se
sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha - Krč.
Hlasování: Pro: 17
Z/2/2015
Přijetí dotace na akci: „Snížení energetické náročnosti Městského úřadu a polikliniky ve Stráži pod Ralskem. Zastupitelstvo města přijímá dotaci na akci
CZ.1.02/3.2.00/13.21337 Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu
strana 8
a polikliniky ve Stráži pod Ralskem vydané Ministerstvem životního prostředí pod
č.j. 115D222004888/2 ze dne 19. 12. 2014.
Hlasování: Pro: 17
Informace:
- Složení slibu, ověření platnosti volby, ověření osvědčení, ověření slučitelnosti
funkcí zastupitele Ing. Tomáše Rychtaříka
Mgr. Zdeněk Hlinčík, starosta města
Mgr. Jiří Vaněk, místostarosta
varta
varta
únor 2015
Co řešila Rada města?
Rada města 30. 12. 2014 schválila výběr bankovního ústavu pro financování
akcí zateplování objektů města. Nejvýhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou podala Česká spořitelna. Rada města tím pověřila starostu města k podpisu rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky.
Dne 9. ledna 2015 Rada města vyhlásila výzvu k podání žádosti pro přidělení
grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových
aktivit. Dnem vyhlášení byl určen 12. leden 2015.
Město Stráž pod Ralskem vždy vlastnilo byty. Z počátku to bylo více než
1500 bytů. Správce bytového fondu na začátku byla firma Advena. Poté přešla správa na Energetické centrum Stráž a od 1. 1. 2011 byla domovní správa
převedena přímo pod město Stráž pod Ralskem. Pro bytový fond pracovala poměrně často společnost STAMAT. Z důvodů velmi špatné spolupráce
v dubnu 2011 byla ukončena spolupráce s touto společností. Poté byla firma
vyzvána, aby ukončením vztahů byly vyřízeny všechny faktury a vyúčtovány
požadavkové listy. To se odehrálo v červenci 2011.
Poté měla firma vyřídit všechny tyto formality do 20. 8. 2011. Bylo potřeba všechny požadavky zkontrolovat a provést kompletní společnou kontrolu.
Ze strany města byl navržen termín kontroly 15. 9. Den společnosti STAMAT
nevyhovoval a kontroly proběhly ve dnech 27. a 31. 10. 2011. Bylo mj. zjištěno, že v programu bytového fondu jsou vedeny požadavkové listy ještě z let
2004–2010. Ty byly následně řešeny stornováním nebo vyfakturováním. Se
společností bylo písemnou dohodou ze dne 15. 12. 2011 dojednáno, že staré
požadavkové listy budou stornovány z důvodu promlčení. Požadavkové listy
vydané roku 2010 a 2011 byly odsouhlaseny. Společnost může vyfakturovat. Místo jednotlivých požadavkových listů poslala pouze konkrétní seznam
požadavků a dvě faktury až v lednu 2012. Jedna faktura za rok 2010, druhá
faktura za rok 2011. Následně v březnu 2012 zaslal jednatel společnosti veškeré požadavkové listy k dodatečnému zkontrolování a vyžádal si písemné
stanovisko města. V červnu 2012 byla část požadavkových listů zaslána zpět,
protože bylo některé třeba opravit. Dne 18. 2. 2013 byly odeslány zbývající
požadavkové listy, aby mohly být v pořádku opraveny a zkontrolovány.
Další reakcí ze strany společnosti bylo 28. 3. 2013 zaslání předžalobní
upomínky. Po dalších peripetiích byla následně ze strany společnosti STAMAT podána žaloba na úhradu výše uvedených faktur v celkové částce
279 000 tis. Ve výše uvedené věci bylo nařízené soudní jednání, které se následně na základě jednání prozatím odročilo, zda nebude nalezena dohoda
obou smluvních stran. O probíhajícím jednání a o vyrovnání závazků plynoucích z provedených oprav bytového fondu byla informována Rada města na
svém zasedání dne 10. 4. 2013.
Ve sporu se nejedná o to, že by práce nebyly provedeny, ale o fakt, že
požadavkové listy měly formální nedostatky. Dle právního rozboru se sporné
body budou u soudu zdlouhavě prokazovat výslechy dotčených osob. Náklady na řízení činí 13 980 Kč za zaplacený soudní poplatek a 9 420 Kč za 1 úkon
právní služby. Paušální náhrada advokáta činí za 1 úkon 11 700 Kč. Při sporu
lze předpokládat minimálně 3 soudní jednání, takže minimální náklady na
soud mohou činit kolem 60 000 Kč. Úroky z nezaplacených faktur v současnosti přesahují částku 50 000 Kč. To reálně hrozí městu zaplatit navíc. V současné době jsme už v roce 2015 a Rada města doporučila Zastupitelstvu města
odsouhlasit předloženou dohodu o narovnání mezi městem jako žalovaným
a společností STAMAT. Je až tristní, že se jednoduchý spor o má dáti–dal,
vlastně vleče celé čtyři roky bez řešení a městu hrozí ostuda u soudu.
Rada města ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti Kulturního domu ve Stráži pod Ralskem“. (Přihlásil se pouze jeden
zájemce). Vybraná firma Tomíček LEGAL byla pověřena přípravou a vyhlášením nového výběrového řízení.
Rada města na svém zasedání 21. 1. 2015 jmenovala pracovní skupinu pro
prevenci kriminality v tomto složení:
Bc. Klára Havelková – manažer prevence kriminality
Prap. Dušan Zajíc – člen skupiny pro národnostní menšiny a vyloučené
lokality zřízené KŘ Policie ČR Lib. Kraje pro oblast Stráže pod Ralskem
Mgr. Jiří Vaněk – místostarosta
Bc. Eva Pošvová – vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy
Mgr. Tereza Hofmanová – školní metodik prevence
Mgr. Petr Mišák – vedoucí obvodního oddělení policie ČR
Rada města bere na vědomí vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace
PANDA SPOPRT a zároveň řediteli ukládá připravit písemný předávací protokol a předat funkci určenému zaměstnanci do 28. 2. 2015. Současně schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové
organizace PANDA SPORT.
Mgr. Jiří Vaněk, místostarosta
Záznamy z jednání zastupitelstva. Zásah do osobnostních práv a soukromí? Ano, ale...
Bývalo a je stále v našem městě zvykem, že se
veřejnost dozvídá o dění na jednání zastupitelstva
pouze prostřednictvím psaných usnesení. Taková
usnesení se často omezují pouze na zákonem předepsané záležitosti (počet přítomných členů, výsledek hlasování, přijatá usnesení). Avšak mnohé
důležité momenty zůstávají zachyceny pouze sluchem a zrakem. Jeden takový moment nás dovedl
k zamyšlení se nad touto problematikou a k prvním krokům, které by audiovizuálními prostředky zpřístupnily sledování jednání zastupitelstva i
těm, kteří se veřejného zasedání neúčastnili. Co
bylo tím momentem?
Na jednom ze zasedání zastupitelstva města
využil občan svého práva definovaného v čl. 17
Listiny základních práv a svobod, ve kterém se
hovoří o „neomezitelnosti příjmu informací“ a
pořizoval si audiovizuální záznam při projednávání některých bodů. Proti pořízení záznamu se
ohradila paní zastupitelka Věra Reslová, která si
následně vyžádala zanést do zápisu z jednání text
v následujícím znění: Občanu nelze zakázat poři-
varta
zovat si obrazový a zvukový záznam na zasedání
zastupitelstva, neruší-li průběh a účel zasedání.
On sám by si však měl být také vědom své povinnosti respektovat práva na ochranu osobnosti podle občanského zákoníku, tzn., že natáčí (může
natáčet) i projevy osobní povahy a že tak může
činit jen se souhlasem osoby, jejíž projev má být
zaznamenáván. Jednací řád může občanu zakázat
pořizovat obrazový nebo zvukový záznam, pokud
jím ruší zasedání, tj. maří cíl jednání, kterým je
účast a slyšení veřejnosti.
Pokud zastává paní Reslová názor, že tímto si
vyhradí právo na udílení souhlasu nebo zákazu
s pořizováním záznamu, lze pouze konstatovat,
že se mýlí. Ochranu osobnosti a soukromí dle
Občanského zákoníku je možné aplikovat na jiné
situace než ty, při kterých všechny osoby vystupují záměrně, vědomě a cíleně veřejně. A je nesporné, že jednání zastupitelstva takovou situací,
veřejnou debatou, je. Zákon o obcích pořizování
audiovizuálního záznamu nezakazuje, a protože se
jedná o projev ve veřejné funkci, nevztahuje se na
takové pořizování ani zákon na ochranu osobních
údajů. Má-li i přes to paní zastupitelka pocit, že
jsou dotčena její osobnostní práva, může se ochrany těchto práv domáhat cestou žaloby ve věcech
občanskoprávních.
Závěrem bych si dovolila položit dotaz. Chceme vnímat pořizování záznamů z jednání zastupitelstva opravdu jako zásah do svého soukromí,
do ochrany osobnosti, anebo nám jde pouze o to,
aby byla znemožněna diskuze a kritika našich
vystoupení? Věřím, že nejen díky výše popsané
situaci, ale i snaze o větší otevřenost města a informovanost obyvatel (jak se jimi volený zastupitel projevuje), bude do budoucna instalována na
jednací sál nahrávací technika. Zastupitelé zvoleni
za Volbu pro Stráž, ČSSD, KSČM, Mládež a SLK
takovou snahu budou podporovat a mají zájem na
zveřejňování těchto záznamů.
Markéta Humpoláková, radní (SLK)
strana 9
varta
únor 2015
Prevence kriminality ve Stráži pod Ralskem
Rada města předešlého vedení města Stráže pod Ralskem jmenovala na 26. zasedání dne 27. 12. 2012 skupinu pro prevenci kriminality. Členy byli jmenováni:
Bc. Věra Reslová – starostka, Ing. Jitka Urbánková – místostarostka, Bc. Klára
Havelková – manažer prevence kriminality, Mgr. Tereza Nováková – školní metodik, prevence pan Zdeněk Novotný – OSMaRM, Bc. Eva Pošvová – OVVS.
Možná návrh na vytvoření vycházel z aktualizované strategie rozvoje
města, možná návrh vycházel z potřeby konečně řešit problémy kriminality
ve městě. Jelikož od doby jmenování do nových komunálních voleb v říjnu
2014 uplynuly necelé dva roky, požádala jsem za občany Stráže o zhodnocení
činnosti bývalou paní starostku – nynější zastupitelku – Bc. Věru Reslovou.
tabulkových míst policistů ve Stráži. Plán nebyl vyhodnocen, ale myslím, že
teď, především po realizaci a spuštění kamerového systému, by se vyhodnotit
měl. Město jmenovalo novou pracovní skupinu, měla by v oblasti prevence
kriminality pokračovat a plán vyhodnotit. Ostatně slibů ve volebních programech v této oblasti zaznělo dost.
Děkuji za otázky.
Věra Reslová, zastupitelka města
1. V čem spočívala vaše činnost?
Skupina připravila podklady pro zpracování Plánu prevence kriminality. Vycházeli jsme z odbornosti členů skupiny, právní legislativy, počtu přestupků, místní znalosti. Vydali jsme Plán prevence kriminality města na období
2013–2015. Byla popsána situace, ve které se město nacházelo, byly stanoveny cíle prevence. Prioritou bylo a doufám, že i nadále je, předcházení vzniku
kriminálního chování, zvyšování pocitu bezpečnosti občanů, snižování míry
protiprávního jednání, důvěra a respekt k policii, vyšší právní vědomí občanů,
nebo např. informovanost občanů.
Byly stanoveny hlavní priority, postupy a finanční prostředky na dosažení
těchto cílů. Mezi priority patřilo např. pořízení kamerového systému nebo
udržení stávajících služeb. Zaměřili jsme se na podporu všech situačních
opatření, zaměřených na bezpečnost, informování občanů a koordinaci činností spojených s prevencí ve městě, ve škole, vzdělávali jsme děti ve škole,
seniory, děti v MŠ. Byly stanoveny hlavní úkoly plánu, bylo jich šest. Doporučuji si přečíst Plán prevence kriminality na období 2013–2015, který je
konkrétnější, snad srozumitelnější než se dá napsat na pár řádků.
Nejprve bych ráda uvedla na pravou
míru, že pracovní skupina prevence
kriminality vyplývala nejen z potřeby
řešit kriminalitu ve městě, ale byla
také povinnou součástí při žádosti o
projekt na kamerový systém, který
ale nakonec hradilo město, jelikož
dotace měla podmínky, které jsme
nebyli schopni splnit.
2. Jak přispěly ke snížení kriminality zakoupené kamery či fotopasti?
Fotopasti měly přispět k ochraně majetku, a to se myslím povedlo. Vyhodnocení je na městské policii, která je instalovala a vyhodnocovala.
3. Byl někdy někdo potrestán za způsobené škody? Pokud ano – jak?
Otázka č.3 patří někomu jinému.
4. Přinesla vaše činnost očekávané výsledky?
Sledovali jsme průběžně hlavní úkoly. Pořídili jsme kamerový systém podle
plánu, navíc se podařilo ho nainstalovat pro potřeby PČR, prováděli jsme besedy a přednášky pro občany, (tematicky zaměřené podle věku), zvýšili jsme
bezpečnost ve vyloučené lokalitě, udrželi jsme finančně stávající služby v oblasti prevence kriminality. Významně jsme podporovali volnočasové aktivity,
nejen nabídkou různých sportovišť, ale i finančně – pro mládež ve sportovních klubech sportoviště zdarma, granty. Aktivně jsme se dlouhodobě zabývali počtem policistů v našem městě a významně jsme se zasadili o naplnění
K zodpovězení bodu 2. a 3. jsem také požádala vrchního strážníka městské
policie – Bc. Kláru Havelkovou, která také ochotně poskytla vyjádření:
2. Jak přispěly ke snížení kriminality zakoupené kamery či fotopasti?
Fotopasti i kamerový systém se osvědčily – více samozřejmě kamerový systém. Co se týká fotopastí – ty je složité umístit tak, aby nebyly lehce zpozorovatelné procházejícími lidmi..., ale i tak se využívaly na cyklostezkách
(hlídání projíždějících motocyklů, či vozidel), pro střežení hřbitova v době
dušiček a podobně. Měli jsme tři fotopasti, jedna nám byla bohužel odcizena. Kamery se osvědčují mnohem víc – z odhalených skutků mohu jmenovat
například záškoláctví, porušování obecně závazných vyhlášek města (volně
pobíhající psi, popíjení alkoholu na veřejných prostranstvích), parkování vozidel tam, kde je to zakázáno, pomoc při odhalení pachatelů dopravní nehody.
Spolupracujeme také s Policií ČR při odhalování pachatelů přestupkové či
trestné činnosti – dohledávání záznamů, které to dokládají a podobně.
3. Byl někdy někdo potrestán za způsobené škody? Pokud ano – jak?
To tak trochu souvisí s bodem č. 2. Potrestáno bylo samozřejmě mnoho skutků
na základě údajů zjištěných ze záznamů z kamerového systému, konkrétní být
bohužel nemohu. Buď byl skutek vyřešen domluvou, v blokovém řízení, oznámením k příslušnému správnímu orgánu (podle toho, o co se jednalo) nebo byla
věc předána Policii ČR, v případě, že se jednalo o podezření ze spáchání TČ.
Bc. Klára Havelková – vrchní strážník městské policie
Za odpovědi na mé otázky děkuji oběma osloveným.
M. Honzírková (text + foto)
Slovo zastupitelky
Zastupitelé zasedali 12. ledna 2015. Na pozvánce 2 body. Slib zastupitele a smlouva o úvěru na
zateplení městského úřadu a polikliniky a kulturního domu. Postupně byly zastupitelům zaslány
ještě další dva body k projednání. Jednalo se o
mimosoudní dohodu s firmou STAMAT a pověření kontrolního a finančního výboru kontrolou
dotace EFEKT. V samotný den konání zasedání
Zastupitelstva města vznikla nutnost ještě projednat bod, který se týkal znovupřijetí dotace zateplení městského úřadu a polikliniky a kulturního
domu. O rozšíření programu rozhoduje Zastupitelstvo města až na svém zasedání. Program se
rozšířil pouze o bod k zateplení. Mimosoudní dohoda s firmou STAMAT byla stažena z programu
panem starostou a pověření finančního a kontrolního výboru se do programu nedostalo. Pravděpodobně bylo zohledněno, že byl již bod oběma
výbory projednán i bez uložení úkolu.
Zasedání se zúčastnili všichni zastupitelé. Pravidelně se teď jednání Zastupitelstva města účastní někteří kandidáti do Zastupitelstva města, kteří
strana 10
v loňském roce kandidovali, i veřejnost, která také
v minulosti na jednání nechodila. Věřím, že jim jejich rozhodnutí vydrží a budeme se potkávat pravidelně minimálně po celé volební období. Získávají
informace o dění ve městě hned z první ruky, a mají
příležitost vnímat celou atmosféru jednání a chování zastupitelů i projevů veřejnosti. V minulosti
zasedání navštěvovalo jen pár občanů. Vyšší účastí na jednání by se mohly více rozšířit informace
z jednání a mohl by se snížit prostor pro „zaručené
informace“ typu jedna paní povídala… I když, kdo
má rád fámy a bláboly, ten asi ani webové stránky
města neprohlíží, neptá se zastupitelů.
Dne 12. ledna před jednáním Zastupitelstva
města zasedal finanční výbor. Finanční výbor se
sešel v plném počtu (Reslová, Malec, Ptáček, Večerníková, Votočková). Za město se jednání účastnil podle možností pan starosta, vedoucí finančního odboru a k bodu STAMAT byla pozvána p.
Strachová, vedoucí oddělení správy majetku. Na
programu jednání výboru bylo pět bodů, přičemž
nejdůležitější bylo projednat body, které se měly
projednat tentýž den odpoledne na Zastupitelstvu
města. Finanční výbor jednal od 14.30 hod. do
16.45 hod. Za pomoci vedoucího finančního odboru Michala Randuly jsme stihli na jednání Zastupitelstva města udělat i zápis z jednání a před
začátkem jednání zápis všem zastupitelům rozdat.
Zápis z jednání výboru bude projednán na příštím
zasedání Zastupitelstva města, podle plánu 28. 1.
2015. I když nebyl zápis projednání, byl pravděpodobně podkladem pro rozhodování zastupitelů
o rozšíření programu jednání Zastupitelstva města. Informace o jednání výboru mohu poskytnout
až po projednání v Zastupitelstvu města, tak příště.
Na další plánované schůzce finančního výboru se budeme zabývat kromě bodů, které budou
v programu jednání Zastupitelstva města naplánovány, tím, co jsme nestihli. To je plánem kontrol
na roky 2015 a 2018 a jednacím řádem výboru.
Věra Reslová,
zastupitelka a předsedkyně finančního výboru
varta
varta
únor 2015
Zpráva velitele JSDHO Stráž pod Ralskem (1) za rok 2014
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás ve
stručnosti seznámil s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Stráž pod Ralskem (1). Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Stráž pod
Ralskem (dále jen jako JSDHO) má k dnešnímu
dni 19 členů, kteří se aktivně podílejí na zásazích,
odborné přípravě a pravidelné údržbě techniky a
věcných prostředků svěřených městem.
Jmenný seznam členů JSDHO v roce 2015
Funkce
PVP27
Benda Bohumil
HASIČ
Černek Ondřej
TECHNIK, ŘIDIČ
Černý Vitalij
STROJNÍK
ČLUN
M. PILY
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Hrba Pavel
VD, STROJNÍK
HASIČ
Kroužek František
HASIČ
×
Kučírek Stanislav
VD
×
Pelc Vladimír
HASIČ
Perný Ota
HASIČ
Schlauch Milan
HASIČ
JSDHO Stráž pod Ralskem má v užívání
techniku, která je zařazena do systému IZS
Schlauchová Miroslava
HASIČ
×
×
Šlehofer František
STROJNÍK, VD
×
×
×
VeA 1, Mitshubishi Pajero Wagon 2,5 TD, r. v. 1995
CAS 25, Liaz K 101, r. v. 1994
CAS 32, Tatra 815, r. v. 1989
CAS 32, Tatra 138, r. v. 1966
PVP 27, Tatra 148, r. v. 1978
Špivák Štefan
ST. HASIČ
Šubrtová Miluše
HASIČ
Ťapajna Pavel
HASIČ
Troják Pavel
HASIČ
Oprava techniky během roku 2014:
Běžná údržba a drobné opravy vlastními silami
Vnouček Pavel
VJ, STROJNÍK
×
×
×
Volák Jiří
HASIČ
×
×
Zmrhal Ondřej
VD, STROJNÍK
Jednotka se během roku 2014 pravidelně scházela a schází každou sobotu od 9:00 hodin v místní
zbrojnici, kde provádí pravidelnou údržbu svěřené
techniky.
Jednotka se dále zdokonaluje v nošení dýchací
techniky na ZBZS v Hamru na Jezeře.
Zásahová činnost jednotky
Jednotka v loňském roce zasahovala celkem 38×,
ať to bylo v katastru města nebo mimo něj.
OBEC
VÝJEZDY
první pomoc
×
Košťál Dominik
Údržba techniky a školení mužstva
DTCH
×
×
×
×
×
×
×
Vykonávané služby u jednotek požární ochrany (dále jen jako JPO)
SLUŽBA
VEDOUCÍ SLUŽBY
Strojní služba
Černý Vitalij, Šlehofer František
Technická služba
Schlauch Milan
Chemická služba
Černek Ondřej
Spojová a informační služba
Vnouček Pavel
Stráž pod Ralskem
20
Hamr na Jezeře
4
Dubnice
2
Břevniště
3
Mimoň
1
Postřelná
1
Noviny pod Ralskem
3
Živelná pohroma
Svébořice
1
Únik nebezpečných látek
Útěchovice
1
Velký Valtinov
2
Ploužnice
1
Požár
01
02
03
1
4
2
04
05
Dopravní nehoda
06
07
08
5
3
1
09
10
11
2
1
1
1
2
2
1
3
3
2
2
1
Technická pomoc
Planý poplach
1
Výjezdů v měsíci
2
Celkem výjezdů v roce
38
5
5
5
1
1
1
6
9
1
4
1
Závěrem bych chtěl poděkovat za spolupráci, trpělivost a kladný přístup rodinám všech členů, zástupcům města a všem zaměstnancům městského
úřadu.
Přátelé a občané města Stráže pod Ralskem, je
potřeba si uvědomit, že jediní, kdo jsou ochotni
a schopni Vám pomoci v jakékoliv situaci a době,
jsou hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní.
Vnouček Pavel,
velitel jednotky
varta
12
strana 11
varta
únor 2015
Homo sapiens – člověk „rozumný“?
Asi 125 000 let př. Kr. se objevil první neandrtálský člověk (raná forma Homo
sapiens – člověk rozumný). Asi 50 000 let př. Kr. vyvíjí se první člověk
dnešního typu – Homo sapiens sapiens. Proč byl označován přívlastkem „rozumný“? Nosil šaty z kůží, lovil divoká zvířata mnohem větší, než byl sám,
uměl rozdělat oheň – spalovali své mrtvé, asi 20 000 let př. Kr. byl vynalezen
oštěp, harpuna, luk a šípy, šití. Vznikaly první jeskynní malby. Asi před 5 000
lety se již neolitičtí lidé naučili chovat zvířata a pěstovat plodiny. Zakládali
zemědělské usedlosti. Označení Homo sapiens získali především proto, že
vytvářeli materiální či kulturní hodnoty.
Přenesme se však do 21. století, a to na přelom roku 2014 a 2015, do
města Stráž pod Ralskem. Kromě zde bydlících „rozumných“ lidí jsou mezi
námi jedinci, kteří nemají v úmyslu vytvářet jakékoliv materiální, kulturní,
duševní či jiné hodnoty a s tímto označením se neztotožňují. Nemají zájem
ani o společnost, která tyto hodnoty vytváří nebo je již vytvořila před mnoha
staletími pro další generace. Jen přemýšlejí, kde by co zničili, poškodili, co
jiní svými schopnostmi a finančními prostředky vybudovali. Jejich životním
cílem je ničit vše, co jim stojí v cestě, a co jim upadne od rukou, to tam zanechají... Jak jinak si vysvětlit utržené venkovní parapety na budově plaveckého bazénu, posprejované budovy, poškozené lavičky, polámané vysázené
stromy, odcizená čtyři dřevěná ptačí krmítka a další polámaná, která v okolí
Stráže umístili manželé Vlachovi a pravidelně celou zimu zpěvnému ptactvu
doplňovali. Vandalové nerozlišují budovu historickou či novodobou. Majetek, který spravuje městský úřad, organizace či soukromník. Čistota a pořádek
kolem nich jsou jim cizí.
Vandalové se nezastavili ani před zámeckou kaplí. Byla poničena fasáda
neznámou tekutinou – snad červeným vínem, a dešťové svody byly odtrženy
nebo ve výši očí navrtány. Událost jsem ohlásila dne 16. 11. 2014 na místním
OO PČR. Policista mne požádal, abych ho následovala do motorového vozidla a ukázala mu, kde se kaple na Zámeckém vrchu nachází! Dodal: „Nikdy
jsem o ní neslyšel, proto u ní ani nebyl. Jezdil jsem vždy služebním vozidlem
směrem od zámku přes lipovou alej a několik desítek metrů před kaplí odbočil
vpravo k poliklinice.“
Pokud by příslušníci Obvodního oddělení Policie ČR ze Stráže pod Ralskem neignorovali dopravní značky – konkrétně zákaz vjezdu všem motorovým vozidlům na Zámecký vrch v obou směrech, pochůzková činnost byla
opravdu pochůzková, možná by si přečetli na začátku lipové aleje před zámkem informativní tabuli nejen o historii zámku Vartenberk samotném, ale i o
zámecké kapli, která je na Zámeckém vrchu také. Ušetřili by pohonné hmoty
a snad by také slyšeli místo zvuku motoru bujarou zábavu mladých lidí, kteří před zámeckou kaplí tráví volný čas. Množství prázdných dvoulitrových
plastových lahví s etiketami značek různých odrůd vín i tvrdého alkoholu napovídá častou frekvenci těchto osob. Mezi těmito odpadky se nacházely také
jednorázové plenkové kalhotky, což svědčí o přítomnosti nezletilých dětí!
Dne 23. 12. 2014 jsem obdržela od OO Policie ČR ve Stráži pod Ralskem toto
vyrozumění, cituji:
„Na základě Vaší žádosti o vyrozumění ve věci přestupku proti majetku dle §
50 odst. 1 písm. a), z. č. 200/1990 Sb., který jste dne 16. 11. 2014 oznámila na
Obvodní oddělení Policie ČR ve Stráži pod Ralskem a týkající se poškození
fasády kaple (pozn.: hlásila jsem také poškození dešťových svodů) sv. Pantaleona na Zámeckém vrchu ve Stráži pod Ralskem, Vám sděluji, že dne 15. 12.
2014 bylo Vaše oznámení v souladu s § 58 odst. 3 písm. b) zák. č. 200/1990
Sb., odloženo, neboť přestupek nelze projednat z důvodu objektivního posouzení celého oznámení, neboť do současné doby po uplynutí zákonem stanovené lhůty nebylo ze strany poškozeného subjektu dodáno vyčíslení způsobené
škody a ve věci tedy nelze objektivně rozhodnout. Pominou-li důvody odložení, věc se oznámí, nebude-li na místě věc vyřídit jinak.
Konec citace.
Dovolte mi připomenout několika větami historii zámecké kaple:
V roce 1714 koupil zdejší panství hrabě Ludvík Hartig. Zámek Wartenberg, dnes nazývaný Vartenberk, využíval jen jako svůj velkostatek, bydlel
na zámku v Mimoni. Přesto v roce 1722 nedaleko strážského zámku nad městem (Zámecký vrch) nechal postavit barokní kapli, nazývanou Zámecká. Se
zámkem ji spojuje cesta vroubená alejí se vzrostlými stromy, která však byla
k dnešnímu dni z velké části vykácena. Kaple byla zasvěcena svatému Janu
Nepomuckému.
V druhé polovině 20. století město i jeho památky vč. kaple trpěly těžbou
uranu, přítomností okupačních vojsk sovětské armády a nezájmem vedení
města o církevní památky. Také kaple značně zchátrala. Zámek roku 1987 vyhořel. Kaple náležela pod Římskokatolickou farnost ve Stráži pod Ralskem.
V katalogu litoměřického biskupství je uvedena jako Stráž p. R., kaple sv.
Jana Nepomuckého, zámecká. V celostátním seznamu kulturních památek
uvedena není.
Po roce 2000 byla kaple opravena a roku 2001 město předalo kapli k užívání Pravoslavné církevní obci v České Lípě, která zde zřídila filiální obec,
a začala kapli používat pro své bohoslužby. Protože Jana Nepomuckého pravoslavní za světce neuznávají, změnili původní zasvěcení kaple na zasvěcení svatému Pantaleonu.
Dodatek:
Dobrá zpráva: dne 18. 1. 2014 – tři dny po odeslání tohoto příspěvku na podatelnu městského úřadu, bylo zjištěno, že dešťové okapy jsou již vyčištěny a
odcizená část dešťového svodu nahrazena dílem novým.
Text/foto: M. Honzírková
Zpracoval: prap. Dušan Zajíc – inspektor
Za orgán policie: npor. Mgr. Petr Mišák – vedoucí oddělení“
Nebude-li vyčíslena škoda majitelem, pachatel škody vypátrán a po zásluze
potrestán, bude člověk „nerozumný“ ničit beztrestně stále. Škody však neuhradí pachatel, uhradí se z kapes daňových poplatníků. Mnohé by odhalil i
chybějící kamerový záznam či fotopasti, které by měly být rozmístěny hlavně
kolem historických budov a kulturních památek.
Pokud nebudou dešťové okapy a svody v brzké době obnoveny a majitelem pravidelně udržovány (roste v nich zeleň, je v nich značné množství spadaného listí, voda teče místy přes okap), bude docházet k postupné devastaci
fasády celého objektu.
strana 12
varta
varta
únor 2015
Co se psalo ve Vartě před deseti lety: Varta – únor 2015
Otevřený dopis „netřídiči“ v našem bloku
Mladý pane, dovolila jsem si dnes, 30. ledna odpoledne, sledovat zda vhodíte pytel dvoulitrových
plastových (nesešlápnutých!) lahví do nejbližšího
kontejneru před domem, nebo popojdete asi 50 m
ke kontejneru na plasty, který je na dohled.
Překvapení se nekonalo, zvítězila pohodlnost.
Upozornila jsem Vás na existenci kontejnerů na
tříděný odpad a Vy jste mi opáčil, že „moc sleduji
televizi“ a že „oni“ to stejně sesypou... „Tříděný
odpad, má to smysl?“ – byl název přednášky dne
25. 11. 2004 v 18.00 hodin v malém sále KD U
Jezera. Odpověď zní jednoznačně: ANO! (Kdyby
pro nic jiného, tak proto, že zde tato možnost je a
že se tak ušetří místo v kontejneru!)
Odborníci ze sdružení CEDR by Vás poučili,
kolik % surovin by se dalo ušetřit recyklací odpadu (správně tříděného!), co a jak se třídí, co se z
vytříděných surovin vyrábí atd. Jde o to, aby byl
vytříděný odpad použitelný a v množství, které se
vyplatí zpracovávat.
Před časem jsem upozornila na totéž romského
nájemníka. Také házel plasty tam, kam Vy. Bodejť,
když vidí, jak „třídí“ odpad jeho čeští sousedé.
Měli bychom jít příkladem, pokud chceme někoho
vychovávat. Nebo se Vám líbí tašky odpadků, které se nevešly do popelnice právě pro ty objemné
plasty, lepenkové krabice, láhve apod.? Víte co
znamená zkratka: CEDR? Centrum ekologického
a duchovního rozvoje.
A o tom to je!
S pozdravem Briv
Dodatek :
Za těch deset let se mnohé změnilo. Lidé si stále
více uvědomují potřebu třídit odpad. Šetřit životní
prostředí. Odbor technické správy města zajistil nedávno od firmy COMPAG CZ Mimoň zdarma 15
nových kontejnerů na plasty a papír. Dnes je najdeme takřka v každé ulici. Navíc byl přidán naproti
základní školy kontejner na textil.
Nové kontejnery na plast a papír jsou však kapacitně menší (1100 litrů), než ty kovové, mají plastová víka, které silnější vítr lehce otevře a obsah
vyfoukává ven. Nové nádoby jsou sváženy jednou
za 14 dní, což mnohdy nestačí. Pokud se naplní tyto
plastové nádoby na tříděný odpad dříve, než je termín svozu, lidé odpad netřídí a odkládají opět do
směsného odpadu. Zvláště v době vánočních svátků
a letních veder lidé více dodržují pitný režim. Čím
menší objem nádoby, tím častější by měla být frekvence svozu, což odráží vyšší finanční náklady.
Nedávno jsem měla možnost vidět větrem rozfoukané plasty a papír z nového plastového kontejneru
firmy COMPAG CZ, umístěného v ulici Okružní, na
přilehlé dětské hřiště a do ulice Energetiků. Mnohdy
nestačí na plasty jeden kontejner velkokapacitní –
kovový, natož o menším objemu.
náměstí 5. května
ul. Energetiků
Pokud je tedy ochota občanů třídit odpad, měla by
být také ochota hradit častější frekvenci svozu a
včas svážet. Nebo zajistit více velkokapacitních –
kovových nádob.
Dodatek k textu/foto: M. Honzírková
ul. Okružní
V Liberci by měl vzniknout unikátní památník
Podobu památníku navrhl architekt a známý herec pražského Divadla Sklep či
televizního pořadu Šumná města – David Vávra. Záměr přiblížili lidem v Krajské vědecké knihovně také historik Severočeského muzea v Liberci – Ivan Rous
a archeolog – Petr Brestovanský ze společnosti Archa 13.
Zajatecký tábor byl v Ostašově – Horní Suché vybudován během 1. světové války a byli do něj umisťováni především zajatí ruští a italští vojáci.
V době největšího rozmachu čítal tábor 55 tisíc zajatců, čímž dokonce převyšoval tehdejší počet obyvatel města. Šlo o obrovský komplex rozkládající
se na 84 hektarech, mj. v místech, kde dnes stojí nákupní centrum Géčko či
trojice kruhových objezdů, známá jako „sněhulák“. Po válce, v roce 1921, byl
tábor zrušen, rozebrán a nahradilo ho pole. Právě uprostřed něj leží v Ostašově osamocený háj a v něm hřbitov zajatých vojáků, u něhož byla dne 19. 9.
2014 slavnostně – po sto letech – odhalena pamětní deska.
„V Liberci vyrostlo tehdy město ve městě. Zajatecký tábor měl vlastní pekárnu, vlastní poštu, vlastní peníze, vydával své táborové noviny. Kvůli zásobování
sem byla zavedena železnice, v roce 1915 pak i voda a kanalizace,“ připomněl
Ivan Rous s tím, že v té době se ještě váleční zajatci nevyužívali k práci. Nejkrušnější časy zažívali první zajatci, kteří sem byli internováni na začátku války,
před zavedením vody a kanalizace.
„Zajatecký tábor zabíral svou rozlohou 84 ha a zasahoval do tehdejších
samostatných obcí Ostašov a Růžodol. Patřil mezi pět největších zajateckých
táborů 1. světové války v republice. Bohužel se nám po něm zachovalo málo
památek, protože na jeho místě vybudovalo tehdy město letiště a bylo nutné zarovnat kvůli tomu celý terén,“ doplnil Ivan Rous. Představitelé města plánovali
nejprve po skončení války postavit na tomto místě vilovou čtvrť. K uskutečnění
tohoto plánu jim ale chyběly peníze.
„Památník by měl být tvořen kruhovou kaplí uprostřed a čtyřmi replikami
lágrových domů kolem ní. Samotná „Kaple smíření“ nebude jen o vzpomínce na zajatecký tábor, ale díky rozhledně bude lákadlem pro širokou veřejnost.
Všichni lidé, kteří vystoupají na rozhlednu, a budou zvenčí viditelní za skleně-
varta
nými kříži, navodí pro kolemjdoucí dojem prchajících vězňů,“ poznamenal ke
své skice David Vávra. Součástí památníku zaniklého zajateckého tábora bude
rovněž muzeum armády,“ řekl Petr Brestovanský. Pokud by se podařilo plány
dovést do konce, šlo by o zcela ojedinělý projekt v celé Evropě.
Objekt se bude dívat do krajiny čtyřmi kříži, čtyřmi symboly smíření a odpuštění. Nad kaplí bude bdít anděl. Podle studie Davida Vávry bude součástí
areálu také restaurace, která bude hostům nabízet jídla, na nichž si pochutnávali
lidé před sto lety. Návštěvníci budou moci také v památníku jednu noc přespat
v provizorních stanech, aby sami okusili podmínky života vojáků 1. světové války. Areál bude obsahovat také vojenské cvičiště a krom jiného si lidé vyzkouší
nejen střelbu, ale mohou si vyzkoušet vykopat vojenský zákop.
Projekt Památníku zajateckého tábora je ale teprve na začátku a otázkou zůstává jeho financování. To by mohly z velké části zajistit dotace z Evropské unie,
případně Ministerstva obrany a různých velvyslanectví. „Jak už jsme slyšeli z
více zdrojů, jde o projekt, který v rámci Evropy nemá obdoby, takže pevně věříme, že jeho financování se podaří zajistit,“ konstatoval Petr Pimek s tím, že Archa 13 už jednala i se zástupci Československé obce legionářské. Podle sdružení
Archa 13 by stavba památníku přišla na 100 milionů korun. Areál by se mohl
stavět na etapy tak, jak by se dařilo postupně zajišťovat finance. O náklady by se
dělilo několik subjektů, včetně Statutárního města Liberec, Libereckého kraje a
Armády České republiky.
„O naší minulosti toho víme stále málo. Díky nadšení a obdivuhodné energii
lidí z Archy 13 se to ale daří postupně měnit. Pokud se podaří památník postavit, bude velkým přínosem nejen pro turisty, ale prohloubí i historické povědomí samotných Liberečanů,“ řekla primátorka Martina Rosenbergová, která se
s náměstkem Jiřím Šolcem zúčastnila prezentace památníku zajateckého tábora
v knihovně.
Zdroj: Liberecký zpravodaj XI. 2014
Převzala: M. Honzírková
strana 13
varta
únor 2015
Turnaj Horní Bříza, soutěž uzlařská regata a doprovodné soutěže
V sobotu 17. ledna 2015 jsme měli možnost zúčastnit se 20. ročníku turnaje
v ringu, který se konal v Horní Bříze.
Z praktických důvodů, čekalo nás brzké vstávání, jsme se s účastníky sešli již v pátek v podvečer v naší klubovně. Čas jsme si zkrátili učením
se uzlů, jelikož jsme jako doprovodnou disciplínu měli uzlařskou regatu.
Zahájení bylo už v 9:00 v Horní Bříze, což je líbezné městečko kousek od Plzně, a tak jsme byli nuceni vylézt z teplých spacáků už kolem třetí hodiny ranní.
V půl páté jsme opustili Stráž pod Ralskem a vydali se vstříc dobrodružství.
Turnaj byl opět rozdělen do čtyř kategorií A (do 9 let), B (od 9 do 12 let),
C (od 12 do 15 let) a D (nad 15 let). Klání probíhala v počtu 3 hráčů, ve třech
různých tělocvičnách. Pokud měli sportovci čas mezi jednotlivými zápasy,
mohli pobíhat po škole a plnit si úkoly v doprovodné soutěži „Kdo si hraje,
nezlobí“, která obsahovala 16 úkolů, hodnocených maximálně třemi body.
Při těchto úkolech jsme mohli vyzkoušet jak svou zručnost, tak své znalosti
– vzduchovka, foukačka, postřeh, hrách, hrady a zámky, savci, ptáci apod.
Další, čím si hráči mohli zkrátit čas, byla soutěž „uzlařská regata“. Stejně jako
ostatní byla i tato soutěž rozdělena do čtyř kategorií, kde děti měly za úkol
vázání uzlů, jak už napovídá samotný název disciplíny.
Po odehrání všech zápasů proběhlo vyhlášení výsledků jednotlivých soutěží a nového „majitele“ putovního poháru PS Horní Bříza. Nejprve proběhlo
vyhlášení výsledků zápasů jednotlivých skupin. Ač jsme byli velmi úspěšní a
v každé kategorii jsme získali medaile (zlato, bronz, stříbro a zlato), putovní
pohár nám o pár bodů utekl. Hlavu však nevěšíme a pevně doufáme, že příští
rok si ho odvezeme opět s sebou do Stráže.
strana 14
V soutěži „Kdo si hraje, nezlobí“ jsme získali dvě stříbrné medaile, a to
v kategoriích A (do 9 let) a D (nad 15 let). Za první medaili můžeme poděkovat Anetě Novotné. Další dík patří Jiřímu Musilovi, který nám svými znalostmi a zručností vybojoval druhou stříbrnou medaili v této soutěži.
Výsledky:
Kategorie A (do 9 let) 9 týmů
1. SK Lutra 1 – Benda David, Derevlanyjová Daria, Okénková Kristýna
2. SDH Všeruby – Teska Matěj, Novotná Vanesa, Široký Václav
3. PS MP Obora 4 – Mašek Štěpán, Blecha Daniel, Pousková Lucie
Kategorie B (od 9 do 12 let) 15 týmů
1. PS Horní Bříza Dráčata 1 – Glazerová Marie, Šlauf Adam, Kepková Klára
2. PS Horní Bříza Větrník 3 – Bělík Tomáš, Měšťánek Matyáš, Domanický Patrik
3. SK Lutra 1 – Krčmová Jana, Bartoňová Aneta, Taneček Jakub
Kategorie C (od 12 do 15 let) 5 týmy
1. PS Horní Bříza Větrník – Janda Matyáš, Šuldová Tereza, Dvořák Martin
2. SK Lutra 1 – Klimša Matěj, Čermák Ladislav, Jonášová Anna Mária
3. SDH Všeruby 1 – Kelešová Petra, Smejkalová Naďa, Tesková Adéla
Kategorie D (nad 15 let) 21 týmů
1. SK Lutra 1 – Musil Jiří, Hrba Lukáš, Gebauerová Tereza
2. PS Horní Bříza Dráčata 1 – Michálek Jan, Begala Jiří, Šulda Jakub
3. PS Horní Bříza Větrník 1 – Hořan Roman, Sonntag David, Šulda Jakub
Jiří Musil
varta
únor 2015
varta
Volejbalový turnaj 27. 12. 2014
Již tradičně se v prosinci konal volejbalový turnaj organizovaný PS Výři. Poprvé jsem nebyla jen přihlížející a fandící, ale také hráčka jednoho z týmů,
týmu STRÁŽ II. Celkem se zúčastnilo pět týmů - tři ze Stráže p. Ralskem,
jeden z Osečné a jeden z Mimoně.
Hrálo se na dva hrané sety a každý s každým, takže si určitě každý dostatečně zahrál a protáhl tělo v době vánočního hodování. Organizace byla
bez chybičky, prostory velké tělocvičny nad bazénem vyhovovaly a podle
mě byly šťastnou volbou. Občerstvení včetně obídku – domácího gulášku s
čerstvým chlebem – chutnalo jistě všem.
Náš tým byl spokojený, i když konkurence byla hráčsky kvalitnější. To
nám ovšem nevadilo a pozice outsiderů jsme se zhostili se ctí. Je přeci důležité si v pohodě zahrát a tak to braly všechny týmy a většina hráčů – sportovní
atmosféra byla slyšet jistě až na náměstí.
Při vyhodnocení obdržely vítězné týmy medaile a ostatní za sportovní nasazení lahodný šumivý mok. Tímto děkujeme za přípravu p. Jirkovi Musilovi
a Tadeáši Rychtaříkovi.
Daniela Janatková
varta
strana 15
varta
únor 2015
Ohlédnutí za minulým měsícem
V prosinci jsme se u nás mohli vidět na Setkání s Mikulášem, kterého si užily děti
z širokého okolí, a pak na posledním relaxačním a tvořivém večeru minulého roku
– pečení a zdobení perníčků s Ivou Hollanovou.
Připravujeme:
4. 2. 2015 od 15.30
10. 2. 2015 od 9.00
11. 2. 2015 od 16.00
18. 2. 2015 od 15.30
19. 2. 2015 od 9.00
21. 2. 2015 od 9.00
25. 2. 2015 od 16.00
Ekokroužek – Zima, příprava na masopust
Příprava akce „Ukliďme příkopy 2015“ Relaxační a tvořivé večery - Keramická dílna
Ekokroužek – Zima, dokončení přípravy na masopust
Seminář pro pedagogy – „Hurvínkovy cesty přírodou“
Tvořivé Masopustní dílny pro rodiny s dětmi a veřejnost
Relaxační a tvořivý večer – dokončení keramiky
Na únorové úterky jsme pro Vás připravili přednášky o houbách s mykologem
Ing. Ivanem Jablonským CSc., které budou průřezem pěstování hub.
10. 2. 2015 „Průmyslové pěstování hub“
17. 2. 2015 „Pěstování exotických druhů hub“
24. 2. 2015 „Pěstování léčivých hub“
Časy všech přednášek najdete aktuálně na našich webových stránkách v sekci „Kalendář akcí“. V březnu se můžete těšit mimo jiné na druhý ročník akce
„Ukliďme příkopy“ a také na druhý ročník „Brnišťského půlmaratonu“.
Všechny aktuální informace naleznete na www.podralsko.cz . Již brzy budou
aktivní stránky Ekocentra Brniště www.ekocentrumbrniste.cz .
Na všechny se moc těšíme, tým PNF
strana 16
VARTA - zpravodaj města Stráž pod Ralskem. IČO 260 967. Vydávání
povoleno MK ČR E 12228. Měsíčník. Náklad 400 výtisků. Redakční
rada: Karel Huml (šéfredaktor), Michaela Hylská, Milena Honzírková.
Příjem příspěvků na podatelně MěÚ nebo na [email protected] .
Zasílané příspěvky musí obsahovat jméno a adresu autora (na žádost
nemusí být zveřejněno). Nezveřejněné příspěvky budou otištěny v příštím vydání.
Adresář přispěvatelů je k dispozici na IC. Veškerá inzerce je placená dle daného
ceníku. Vytiskla Tiskárna Knopp. Uzávěrka příštího čísla je 16. 2. 2015.
varta

Podobné dokumenty

Využijte úvěry v AKCI, která potrvá jen do konce roku

Využijte úvěry v AKCI, která potrvá jen do konce roku o Vašich konkrétních potřebách a všechny Vás svým způsobem poznat blíže. Jen tak se dozvíme, co byste si přáli a Vy zase budete mít možnost ocenit, že prostě „myslíme jen na bydlení“. V těchto dnec...

Více

slovo starostky - Město Stráž pod Ralskem

slovo starostky - Město Stráž pod Ralskem Současný ředitel Ing.Špinka při nástupu koncepci také předložil. Nazval ji „Vlastní koncepce rozvoje a provozu zařízení“. Jako budoucí ředitel vní slibuje, že seriózní koncepci je schopen zpracov...

Více

EDS IMAPS CS 2005 Final Conference Schedule

EDS IMAPS CS 2005 Final Conference Schedule dynamic systems with utilization of energy activity monitoring orthonormal functions Řezníček Z., Tvarožek, Szendiuch, Macho, Brno University of Technology, Brno, Řezníček M. HIT Ltd, Nedachlebice,...

Více

Design Match 08

Design Match 08 monarchie, proto konfrontuje současný design států, jež byly součástí této monarchie: České republiky, Slovenska, Maďarska a Rakouska. Nejdůležitější části výstavy: dva poločasy – domov a volný čas...

Více

GLOSY Z RADNICE - Město Stráž pod Ralskem

GLOSY Z RADNICE - Město Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Více

Zpravodaj AMD 2015/1 - Asociace muskulárních dystrofiků v ČR

Zpravodaj AMD 2015/1 - Asociace muskulárních dystrofiků v ČR zasílá klientům, kteří čerpají příspěvek na mobilitu, písemnou výzvu, aby přišli prokázat nárok na své průkazy. Nicméně Ti, kteří příspěvek na mobilitu nečerpají, žádnou výzvu zřejmě neobdrží, ale ...

Více

e-Číslo 2014

e-Číslo 2014 vlevo dva hlavní řečníky - galeristku Marii Hanušovou a (průsvitného) Josefa Kučeru. Nahoře vpravo k nim přibyli další tři zástupci vystavujících autorů (zleva): Miloslav Martenek, Pavel Hanák a ná...

Více