zde ke stažení - Město Vejprty

Komentáře

Transkript

zde ke stažení - Město Vejprty
Místní Informační Zpravodaj
ČTRNÁCTIDENÍK
Vydává: Město Vejprty
VEJPRTY
17. června 2010
Tylova 870/6, Vejprty 431 91
BÄRENSTEIN
• široký sortiment léků • veškeré lékárenské
služby • individuální příprava léčiv
• vitamíny a minerály • léčebná kosmetika
• doplňky stravy, léčivé čaje
Otevírací doba
Po - Pá 800 - 1700 So - 1000 - 1300
e-mail: [email protected]
UHELNÉ SKLADY
KAUCKÝ OSTROV
inzerce KY
nejnižší ceny
uhlí v regionu
Informujte se na
telefonním čísle
inzerce KY
800 111 115
Uzávěrka příštího čísla
Policie ČR - 474 386 104, 721 637 679
Hasiči - 150, 474 386 188, 731 449 163
Rychlá záchranná služba - 155
V tomto čísle
najdete:
* Závody rybářů
* Mažoretky
* Dětský den
* Žijí mezi námi
* Zaměstnání POSA
* Sport
TEL
SOS
TEL
SOS
pátek 25. 6. 2010
e-mail: [email protected]
CENA 8,tel.: 731 449 167
ČÍSLO
12
Přeji Vám všem krásné letní prázdniny, příemnou dovolenou, hodně sluníčka a odpočinku.
Dětem přeji hlavně prázdniny bez úrazu a bezpečný návrat domů do nového školního roku.
Učitelskému sboru děkuji za trpělivou práci po
celý školní rok.
Jitka Gavdunová,
starostka města
LÉKÁRNA U SPASITELE
tel./fax: 474 386 539
náklad 500 ks
Nejmladší rybář
Chytil největší počet ryb ...
Dal bych si rybu ... haf
Budou buřty
Bylo to super, děkujeme
Bylo na co koukat
Porada
Dudlík mi stačí, zatím
Sluší mi to
Tak kde jsi?
Chytil nej rybu 35 cm
Soustředění
Příště chytneme, kluci
Svačina
Čekání na výsledky
Úspěšná rybářka
MIZ VEJPRTY
Závody mladých rybářů se uskutečnily v sobotu 12.6. ve Vejprtech. Více o vítězích v příštím čísle .
strana 2
MIZ VEJPRTY
Kroužek pro malé mažoretky
Od září zahajujeme kroužek pro malé mažoretky od 5 – 11 let. Přesný termín
zápisu upřesníme v srpnovém čísle. Pro podrobnější informace můžete volat na
tel. č. 777 627 843, D. Kindlová.
Internetové stránky města
Na internetových stránkách města „www.
vejprty.cz“ naleznete odkaz, na kterém můžete zveřejnit svůj bezplatný inzerát. Připravujeme rovněž možnost volby, zda tento
inzerát zdarma umístit na stránkách MIZu.
Inzerce je umístěna u záhlaví webové stránky (viz. snímek). Pokud někdo shledáte
problém se vkládáním inzerátu, máte nějakou připomínku nebo námět k webovým
stránkám, neváhejte a napište na [email protected]
vejprty.cz.
Zároveň pracujeme na virtuální prohlídce
města a jeho okolí. Nyní na stránkách naleznete dvě prohlídky, kterými jsou náměstí
T.G.Masaryka a prostranství před kostelem
sv. Martina. K zobrazení prohlídky musíte mít nainstalovanou Java aplikaci „www.
java.com/en/download“. Dále bychom
chtěli upozornit na možnost kontaktovat
členy rady města ohledně různých námětů
a dotazů přes připravený webový formulář.
M. Dučai
Základní umělecká škola Vás zve na
„Absolventský koncert žáků“.
Účinkují absolventi I. a II.stupně nástrojové výuky.
Koncert se koná v pátek 18.6.2010 v 17 hodin v sálu ZUŠ Vejprty.
„Závěrečný koncert žáků“
který se koná v úterý 22. 6. 2010 v sále ZUŠ Vejprty v 17 hodin.
Na všechny tyto akce zveme širokou kulturní veřejnost.
V. Kounovský
strana 3
Změny obecně
závazných vyhlášek
Chtěli bychom informovat občany o
změnách obecně závazných vyhlášek, které byly schváleny zastupitelstvem města
27.5.2010. Jedná se:
1) o změnu vyhlášky o místních poplatcích, kde došlo k výraznému rozšíření specifikace veřejného prostranství, nově tedy
poplatku za zábor veřejného prostranství
podléhají i pozemky, které dosud nebyly
za VP považovány. Veškeré pozemky, které dle změny OZV podléhají poplatku za
zábor VP, jsou včetně parcelních čísel přílohou změnové OZV a občané se mohou
s touto změnou podrobně seznámit přímo na MěÚ, případně na stránkách města
www.vejprty.cz. Vyhláška nabývá účinnosti
dne 1.6.2010
2) dále byla schválena OZV č. 3/2010, o
pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, která nahrazuje předchozí OZV z
roku 2005. V této vyhlášce jsou specifikována prostranství pro volný pohyb psů a dále
prostranství pro zákaz vstupu se psy. Na
všech ostatních veřejných prostranstvích je
stanovena povinnost zabezpečit pohyb psa
na vodítku. Stejně jako v předchozích případě, je možné se s OZV seznámit přímo
na MěÚ, případně na www.vejprty.cz. Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.7.2010.
Projednávání závěrečného účtu Města
Vejprty za rok 2009
Zastupitelstvo města bude na svém zasedání dne 24.6.2010 projednávat závěrečný
účet Města Vejprty za rok 2009. Jeho návrh je v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněn na úřední desce MěÚ
a zároveň na internetových stránkách města: www. vejprty.cz. Všichni, kteří se chtějí seznámit s hospodařením města a jeho
příspěvkových organizací za uplynulý rok,
jsou srdečně zváni.
Provoz MěKaSSu
o letních prázdninách
7.00 – 17.00 hod
MěKaSS uzavřen v týdnu
od 9. 8. – 13. 8. 2010
MIZ VEJPRTY
Den dětí v MŠ a ZŠ
Ve středu 9. 6. konečně proběhl zábavný Den dětí v mateřské školce, který byl z
původního termínu přesunut pro nepřízeň počasí. Celý program se uskutečnil za
krásného letního počasí v areálu zahrady
mateřské školy. Žáci devátého ročníku
pod vedením p. uč. Stützové připravili zábavnou cestu pohádkovou zahradou, kde
žáčci plnili úkoly u pohádkových vran,
rytíře, krále a královny, vodníků, čarodějnic, divoženek, hejkala, čertů a víl. Každá třída na začátku cesty obdržela mapu
cesty pohádkovou zahradou, do které
děti sbíraly razítka za splnění úkolů. Jako
odměna za úspěšné splnění všech úkolů,
na ně čekala v cíli sladký poklad. Všem se
poklad podařilo získat a úspěšné hledače
pokladů jsme i fotograficky zachytili.
Druhý den proběhl zábavný Den dětí i
pro žáky základní školy s názvem Pohádkový les. Třídy prvního stupně a předškoláčci z mateřské školky procházely
pohádkovým lesem, kde na ně číhaly
pohádkové bytosti, např. čerti, vodníci,
víly, čarodějnice, vrány, hejkal..., v které
se proměnili naši hodní deváťáci. Bytosti nepustily nikoho dál po cestě, dokud
vybraní zástupci třídy nesplnili úkol. Za
splnění obdrželi razítko do pohádkové
mapy. Pokud třída úspěšně prošla všemi
úkoly, na konci cesty je také čekal sladký
poklad.
O bohatost pokladu se zasloužili naši
sponzoři, kterým velmi děkujeme. Mezi
sponzory patří H+H spol.s.r.o., NOWACO,
Gastroplus, J. Lukavecká, D. Zahrádková,
Hung Tran Van a osobně bychom chtěli poděkovat paní Aleně Koderové z Travel Free
s.r.o..
Z našich fotografií uvidíte, že všem se program líbil a počasí nám také přálo.
ZŠ a MŠ Vejprty
Výstava dětských prací v galerii Ja.Ro.
Ve čtvrtek 10. 6. proběhla v galerii Ja.Ro.
další vernisáž. Tentokrát však nezahajovala
výstavu žádného dlouholetého výtvarníka
či výtvarnice. Možnost předvést svoje díla
dostaly děti navštěvující naši školu. Kromě
úvodního slova zazněly při vernisáži také
známé skladby v působivém podání Denisy
Císařové a Yvony Stützové. Po skončení kulturního programu si návštěvníci prohlédli,
co všechno dokáží děti pod vedením učitelek
mateřské a základní školy vytvořit. A věřte,
že pokud dorazíte, budete mile překvapeni.
Vybrat výtvarné práce, které se do výstavních
prostor vešly, nebylo vůbec jednoduché. Galerie není, bohužel, nafukovací. Následné
opékání vuřtů u „táboráku“ do podvečerních hodin celou vernisáž završilo. Když se
účastníci rozcházeli, shodli se na tom, že se
Uhelné sklady Chomutov
mostecké
ořech 1, ořech 2,
kostka
sokolovské brikety
inzerce KY
Uhlí můžeme složit pásovým dopravníkem
Poskytujeme také dopravu.
písky, drtě, štěrky ...
Poskytujeme i dopravu v jakémkoliv množství.
Dovoz uhlí nad 31q ZDARMA !!!
Telefon: 474 624 210
pondělí až pátek od 7:00 do 15:00
strana 4
jednalo o velmi příjemné odpoledne.
Chceme tímto také poděkovat hostitelům
výstavy galerii Ja.Ro. panu Jakubu Romovi
a paní Jiřině Romové.
Tomáš Kluc, ZŠ a MŠ Vejprty
MIZ VEJPRTY
Žijí mezi námi
Ťukám, ťukám na dveře... kdopak asi otevře ...
Zdeněk Bartl, plastický chirurg pro staré ojetiny ... Foto: Marie Ela
Motorka s přívěsem… Foto:Marie Ela (Marvej ruská výroba)
Po každé, když jsem šla kolem bílého
domku s rozlehlým dvorem, tak jsem se
zastavila před branou, bych se znovu podívala na staré vývěsní tabule velice vtipně
rozmístěné a připevněné k bráně. Kdopak
asi tady bydlí, ten tedy má skrytý smysl pro
humor. Člověk, když se pečlivěji podívá a
přečte si, co všechno je na cedulích napsáno, najednou mu to dává celý příběh časů
minulých. Běh času a událostí se nedá zastavit, avšak zastavit se před touto výstavní
branou stojí za to, ježto máme velký kus
historie v jasných symbolech, jako na dlani. Nedávno jsem se zastavila v příjemné
hospůdce U rytíře. Sedla jsem si do koutku
a už byl u mne šarmantní pan vedoucí a
majitel, pan Roman Marančák. Objednala
jsem si své oblíbené pivo a on mi s úsměvem povídá:“ Vy tady pořád něco píšete o
šikovných lidech, ovšem, co umí tady ten
člověk, to jste ještě neviděla...“ a ukazoval
na štíhlého pána, sedícího u protějšího
stolu. Jejda, já toho ještě neviděla...přesto
mi to nedalo a tak slovo dalo slovo a pána
jsem se zeptala, na které dveře mám tady
ve Vejprtech zaťukat.
„No, tady od hospody rovnou z kopečka…
“povídá. „Aha, tak už vím, u vaší galerie vystavených cedulí jsem byla mnohokrát…“
A on na to:“Teďka jsou sundané, musíme
natřít bránu a jo, ve čtvrtek přijďte…“
Tedy jsem se vypravila a zaťukala na dveře. Nikdo neotvíral. Obešla jsem dvůr, kde
mne přivítali hned tři psy. Až odkudsi vyšel jiný pán, zeptala jsem se, jestli je doma
ten pán, který ze starých motorek dělá ty
nové. „Có, kdo…? Já neslyším…jo, to bude
doma, kdepak by jinde byl…“ a křičel do
domu:“Kdepak seš, pojď dólu…máš tady
někoho na motorky…“ Přišla dolů paní a s
ní celá smečka psů. Povídám:“Teda, vy jste
početná rodina…“
„No jo, nás tady je…Zdeněk si někam od-
běh, za chvilku jistě přijde…“ a nežli jsme
probraly my dvě život pejsků, už přicházel.
Štíhlý pán v džínovém. Podali jsme si ruce
na pozdrav a pán se představil:“Já jsem
Zdeněk Bartl, opravuju všechny staré motorky a potom na veteránech jezdíme závody, no, pojďte se podívat…“ a otevřel vrata
staré garáže. Tak to jsem ještě neviděla. Od
prastarých Pionýrů, Skutrů, šlapacích motorových kol, až po slavné motorky Jawa.
Všechny nablýskané a jako nové. „Tady
na těch strojích jezdíme závody. Soutěž se
jezdí v Perštejně dvakrát do roka, první na
1.máje a druhá na Václava. Půjčím mašiny
kamarádům a jedeme velký závod, říkáme
mu Fichtl Cup. Jezdí s náma taky Roman
Marančák a jezdí dobře. Závod jsme jeli
už čtyřikrát, no a dařilo se. Pokaždý jsme
vyhráli.Baví nás to, těší nás to, užijeme si
spoustu legrace a každoročně se přijede na
nás podívat spousta lidí.To je pěkný…právě dávám dohromady tady ten parádní
kousek s přívěsem, to bude dobrá mašina.
A támhleto je stará Jawa od Nechranické
přehrady.Kluci mě vzdycky nějakou starou
rozbitou ojetinu přivezou, no a potom je
to mnoho hodin práce, nežli vypadá, jak
za mlada…součástky se dají koupit, nebo
si je vyměňujeme s klukama v okolí, kteří
se o staré motorky taky zajímaj.“
Pan Zdeněk toho mnoho nenamluví.
Mluví za něj jeho špičková kvalitní práce.
A ta je vidět. V dílně má pořádek, nářadí vyrovnané a přesně na svém místě. A
když dokáže udělat ze staré ojetiny mladou
funkční krasavici, tak to je obdivuhodné.
Pan Zdeněk je někdo, jako špičkový plastický chirurg a to se všechno naučil sám.
Skutečně stojí za to vidět ty nádherné mašiny v akci. Pojedu se podívat s nimi na
závody do Perštejna na Václava. Pojeďme
všichni fandit skvělým chlapům z Vejprt.
Marie Ela
strana 5
Zdeněk mezi Skutry… Foto:Marie Ela
A budou z nich krasavice… Foto:Marie Ela
Zdeněk na ČZ 175… Foto:Marie Ela
Jawa 250 čeká na odborný zásah…
Foto:Marie Ela
MIZ VEJPRTY
Dotazník zateplení
Vážení nájemníci/nájemnice/, na veřejném setkání s nájemníky dne 13.5. 2010
proběhlo v městském kině seznámení občanů se záměrem města kompletně zateplit panelové domy a tím vám nájemníkům
snížit náklady na teplo o 40% jak spočítala
na konkrétním příkladu poradenská firma.
Předpokladem pro realizaci tohoto záměru je nutnost zvýšení nájemného za m2 ze
současných 20,- Kč na cca 35,- Kč/m2 což
činí zhruba zvýšení o 1.000,- Kč.
Město má nyní jedinečnou šanci zateplit
domy včetně sklepů a půd, opravit schody,
schránky, vyměnit vchodové dveře apod.
Možnost využití dotací na panelové domy
je časově i finančně omezena a po uplynutí
lhůty už město takové prostředky na revitalizaci nikdy nezíská.
PŘÍPADNÝ ZVÝŠENÝ NÁJEM SE
BUDE PLATIT AŽ PO KOLAUDACI
KOMPLETNÍHO ZATEPLENÍ BUDOV!
V současné době probíhá podpisová
akce, kdy jsou nájemníci seznámeni se
záměrem zateplit panelové domy a žádáni o souhlas, v rámci výplaty vyúčtování
na SBF a poté budou pracovníci městského úřadu osobně navštěvovat jednotlivé
nájemníky.
SBF Vejprty
PODĚKOVÁNÍ
Jménem města Vejprty tímto děkujeme
nájemníkům, kteří ve svém volném čase
a za své vlastní prostředky pečují o květinové záhony u panelových i činžovních
domů. Jedná se o nájemníky – pp. Kňavová, Pražáková, Schirlová, Rudolfová,
Holub, Chválová, Palušková, Orságová,
Jiroušková, Šebestová, Čičkanová, Zappová, Franková, Andršová, Císařová,
Kunešová, Sedláček a Rozman.
Díky těmto lidem je okolí domů velmi
pěkné a nás těší, že vám záleží na svém
okolí. Jak jsme psali v desátém čísle,
chystáme pro ně malou odměnu. Doufáme, že jsme na nikoho nezapomněli.
Starostka, SBF Vejprty
POSA s.r.o.
výrobce čalouněného nábytku
přijme
pro část produkce: střih a šití
Šičku
Požadujeme: NJ komunikativně
Účetní pokladní
Znalost německého jazyka
a řidičský průkaz nutný
Možnost dopravy služebním autem
Nástup: od 1.8.2010
Životopis zasílejte na adresu: posa.
[email protected]
nebo nás kontaktujte na tel.:
777 789 733
V Aue Laura zazářila
Dne 29.5. se v německém Aue konal Aue
Internacional Judo Turnier. Laura Boučková zde absolvovala svůj první mezinárodní
zahraniční turnaj s účastí 450 závodníků.
Na nováčka se Laura vrhla do zápasů velmi dravě a až na finále deklasovala všechny
soupeřky na ipon před časovým limitem. Ve
finále prohrála s německou soupeřkou na
držení. Získala tak velmi cennou stříbrnou
medaili. Tímto chceme poděkovat trenéru
mgr. Jaroslavu Zetkovi (na fotografii) a za
perfektní přípravu a těšíme se na Francii.
Průkazová fotografie v MěKaSSu
Focení naposledy před prázdninami
ve středu 23. června.
V době prázdnin fotografujeme
po dohodě na tel.č.: 602 181 310.
strana 6
MIZ VEJPRTY
UHELNÉ
SKLADY
!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Nabízíme sokolovský
kostkoořech za cenu 225,-
MOSTECKÉ
POLSKÉ
ořech 1 305,ořech 2 217,kostka 325,-
koořech 250,-
LEDVICKÉ
ořech 2 229,-
BRIKETY
české 323,německé 409,-
ceny jsou včetně DPH a dopravy
Pro obce Č.Hamry, Loučná a Háj
platí ceny nižší o 7,- Kč/1q
PALIVO DODÁVÁME PŘETŘÍDĚNÉ A SUCHÉ, VÁŽÍME
NA PŘESNÉ AUTOMATICKÉ DIGITÁLNÍ VÁZE S PŘESNOSTÍ NA 1 KG, SKLÁDÁNÍ PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM.
DODÁVKY DO 24 HODIN
Tel. zdarma 800 111 115
E-mail: [email protected]
inzerce KY
nebo přímo v prodejním skladě
v Ostrově nad Ohří, Moříčovské
ulici, pod nádražím ČD
www.palivokaucky.cz
UHELNÉ SKLADY
VEJPRTY
JARNÍ SLEVY UHLÍ
Možnost skládání
pásovým
dopravníkem !!!
Mostecké uhlí
ořech 1
284,ořech 2
186,kostka
295,-
Ledvické uhlí
ořech 1
310,ořech 2
215,kostka
325,-
Sokolovské brikety 330,NOVINKA
Polský kostkoořech 225,-
Palivo dodáváme přetříděné
a suché. Vážíme na přesné
váze.
DÁLE NABÍZÍME
PÍSEK, ŠTĚRK, KRAJINY
OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME NA TEL.:
474 386 298 - OD 7:00 DO 14:30 HOD.
777 318 185, 602 418 184 - NEPŘETRŽITĚ
strana 7
inzerce KY
Při odběru nad 30q neúčtujeme dovoz!
MIZ VEJPRTY
Martina získala další titul
MISTR ČESKÉ REPUBLIKY
Nejvýznamnější turnaj celé sezóny ve stolním tenisu je jistě Mistrovství republiky.
Pořadatelem letošního mistrovství juniorů
se stal Baník Havířov. Turnaj proběhl v sobotu 5.6.2010.
Martina Štiková, která startuje v této věkové kategorii teprve první rok, přijela bojovat o co nejlepší výsledek. V jednotlivcích
se začalo bojovat ve skupinách. Martina
lehce porazila Benešovou (Ondratice) 3:0 a
Škopkovou (Vlašim) také 3:0 a postoupila
do hlavní soutěže z prvního místa. V prvním kole, o postup mezi 16 nejlepších porazila Lajdovou (Vlašim) lehce 4:1. V boji o
postup mezi nejlepší osmičku však neměla
štěstí na los, který jí za soupeřku určil republikovou trojku, Adámkovou (SKST
Brno). Martina předvedla bojovný výkon a
výbornou hru. Podlehla však, po vyrovnaných setech 1:4.
Turnaj ale pokračoval také soutěží čtyřher.
Tam měla Martina, spolu se svou partnerkou Tamarou Tomanovou, po celou sezónu
výborné výsledky. V prvém kole měly volný
los. Ve druhém porazily silný pár Pintová,
Mergenthalová 3:2. Ve třetím kole zvítězily
nad dvojicí Adámková, Lajdová 3:0. Toto
vítězství znamenalo postup do semifinále a
tedy jistou medaili. Ale obě závodnice chtěly víc! V semifinále zdolaly dvojici Tomanovská, Hošková 3:2 a bylo tu finále.
Ve finále proti nim nastoupily Meidlová
(Ústí) a Rozínková (Dobré). Naše děvčata
vedla po prvním setu 1:0, potom soupeřky
vyrovnaly na 1:1. Ve třetím setu soupeřky
vedly 9:7. Za tohoto stavu si trenér vzal
time-out a po něm se podařilo set otočit a
vyhrát 12:10. Ve čtvrtém setu již zdrcené
soupeřky nekladly velký odpor, zvítězili
jsme 11:6 a celkově 3:1 na sety.
Zlaté medaile, pohár a titul „Mistr České
republiky“ byly nádherným zakončením
turnaje i celé sezóny. Zvláště pak, že to je v
této sezóně pro Martinu již druhý titul.
Přejeme Martině do letní přípravy hodně trpělivosti a do další sezóny mnoho úspěchů.
(Na snímku: na nejvyšším stupínku M.
Štiková a T. Tomanová).
Fotbal rozpis a výsledky
12.6.2010 Vejprty dor. - Chlumčany 10 : 1
12.6.2010 Vejprty - Kyjice
3:2
POZOR změna hrací doby
19.6.2010 12:45 hodin sobota
Vejprty Dorost- AFK Loko B
19.6.2010 15:00 hodin sobota
Vejprty -Libědice
Půjčování míčů v MěKaSSu
Půjčit si můžete míče na volejbal,
basketbal a fotbal určené pouze
na nové hřiště v Myslbekově ulici. Půjčování oproti podpisu a
místa bydliště v pracovní dny do
18.00 hod.
Jarda Jager zdraví Vejprťáky.
Velké foto v restauraci SILKA.
Regionální čtrnáctideník. Vydává a řídí Město Vejprty. Adresa: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
Kontaktní osoba: Kratochvíl Petr, Tel.: 731 449 167, E-mail: [email protected], Http://www.vejprty.cz
Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňují. Články nepodepsané jsou redakční. Jakékoliv kopírování obsahu je možné jen se souhlasem autora. Fotografie, grafy, plánky a jiné grafické prvky jsou autorskými díly podle příslušného zákona. Tisk je registrován u MK ČR pod číslem E 12008. Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory redakce. Vydavatel
neručí za obsah inzerce. Tisk: Akord s.r.o., Chomutov.
strana 8

Podobné dokumenty