Kuchnia Instalacja i obs³uga Cooker Installation and use sporák

Komentáře

Transkript

Kuchnia Instalacja i obs³uga Cooker Installation and use sporák
Kuchnia
Instalacja i obs³uga
Cooker
Installation and use
sporák
instalace a použití
K3G5/U
K3G51/U
K3G510/U
K3G55A/U
K3G55/U
K3G56/U
K3M5/U
Kuchnia z elektrycznym piekarnikiem wielofunkcyjnym 5 programów
Instrukcja instalacji i obs³ugi
3
Cooker with electric multifunction oven 5 programms
19
Instructions for installation and use
CZ
Sporák s multifunkèní troubou
Návod k instalaci a použití
32
Zalecenia eksploatacyjne
W celu zapewnienia SPRAWNEGO i BEZPIECZNEGO dzia∏ania urzàdzenia nale˝y:
– korzystaç wy∏àcznie z us∏ug AUTORYZOWANYCH serwisów
– stosowaç tylko ORYGINALNYCH cz´Êci zamiennych
1. Niniejsze urzàdzenie przeznaczone jest do zastosowaƒ
domowych oraz nieprofesjonalnych.
2. Niniejsza instrukcja dotyczy urzàdzenia Klasy 1 (instalowanego niezale˝nie) lub urzàdzeƒ klasy 2 – podklasy
1 (instalowanych mi´dzy dwoma szafkami).
3. Przed przystàpieniem do u˝ytkowania urzàdzenia, nale˝y starannie zapoznaç si´ z podr´cznikiem u˝ytkownika.
Zawiera on wa˝ne zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa
instalacji, obs∏ugi oraz konserwacji kuchenki. Podr´cznik
nale˝y zachowaç do póêniejszego u˝ytku.
4. Po rozpakowaniu kuchenki nale˝y sprawdziç czy w trakcie transportu nie uleg∏o ono uszkodzeniu i czy nie brakuje ˝adnych cz´Êci. W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoÊci nale˝y zasi´gnàç porady wykwalifikowanego technika. Wszelkie elementy opakowania (torby plastykowe,
pianka poliestrowa, gwoêdzie, itp.) nale˝y przechowywaç
w miejscach, do których nie majà dost´pu dzieci, poniewa˝ elementy te mogà byç dla nich niebezpieczne.
5. Urzàdzenie powinno byç instalowane zgodnie z zaleceniami producenta, przez wykwalifikowanego specjalist´. Niew∏aÊciwa instalacja mo˝e byç przyczynà niebezpiecznych wypadków i innego rodzaju zagro˝eƒ zdrowia ludzi, zwierzàt lub innych obiektów. Za zagro˝enia
tego typu producent urzàdzenia nie bierze odpowiedzialnoÊci.
6. Instalacja elektryczna urzàdzenia b´dzie bezpieczna wy∏àcznie wtedy, gdy kuchenka zostanie przy∏àczona do sprawnej
instalacji uziemiajàcej, spe∏niajàcej obowiàzujàce wymagania bezpieczeƒstwa. W przypadku wàtpliwoÊci, co do posiadanej przez Paƒstwa instalacji uziemiajàcej zalecamy konsultacj´ wykwalifikowanego specjalisty. Producent urzàdzenia nie bierze odpowiedzialnoÊci za szkody spowodowane
przez urzàdzenie, które nie zosta∏o w∏aÊciwie uziemione.
7. Przed pod∏àczeniem urzàdzenia do zasilania nale˝y
sprawdziç czy dane podane na tabliczce znamionowej
odpowiadajà parametrom sieci zasilajàcej.
8. Nie nale˝y pozostawiaç urzàdzenia w∏àczonego bez potrzeby. Je˝eli urzàdzenie nie jest u˝ywane nale˝y wy∏àczyç je wy∏àcznikiem g∏ównym i zakr´ciç dop∏yw gazu.
9. Niniejsze urzàdzenie mo˝e byç stosowane wy∏àcznie do
celów, do jakich zosta∏o zaprojektowane. Wszelkie inne
zastosowania (na przyk∏ad – ogrzewanie pomieszczeƒ)
nale˝y uznaç za niew∏aÊciwe a tym samym niebezpieczne. Producent nie bierze odpowiedzialnoÊci za szkody
i zniszczenia wynik∏e z niew∏aÊciwego i nieodpowiedniego lub niedba∏ego u˝ytkowania urzàdzenia.
10. Nale˝y w instalacji dodatkowo zamontowaç jednobiegunowy wy∏àcznik sieciowy o odleg∏oÊci styków, co najmniej 3 mm i odpowiadajàcy obowiàzujàcym przepisom
bezpieczeƒstwa.
11. Je˝eli wtyczka nie pasuje do gniazda zasilajàcego,
uprawniony technik powinien wymieniç przewód zasilajàcy na przewód z w∏aÊciwà wtyczkà. Zastosowany przewód musi mieç odpowiednie przekroje ˝y∏, dopasowane
do mocy urzàdzenia.
12. Wszelkie otwory i szczeliny wentylacyjne i odprowadzajàce ciep∏o z ty∏u i pod panelem kontrolnym nigdy nie
mogà byç zas∏aniane.
13. Korzystanie z kuchenek elektrycznych wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad. W szczególnoÊci:
• nie wolno dotykaç urzàdzenia mokrymi lub wilgotnymi
d∏oƒmi ani stopami
• nie wolno pracowaç przy urzàdzeniu boso
• nie zaleca si´ stosowania przed∏u˝aczy; lecz jeÊli zastosowanie ich jest konieczne nale˝y zachowaç
szczególnà ostro˝noÊç
• podczas od∏àczania urzàdzenia od sieci zasilajàcej nie
wolno ciàgnàç za kabel
• nie wolno nara˝aç urzàdzenia na dzia∏anie czynników
atmosferycznych (deszcz, s∏oƒce, itp.)
• z urzàdzania nie powinny korzystaç bez nadzoru dzieci ani osoby niedoÊwiadczone
14. Przed przystàpieniem do czyszczenia lub innych prac
konserwacyjnych nale˝y zawsze, za pomocà g∏ównego
wy∏àcznika lub wyjmujàc wtyczk´ kabla zasilajàcego
z gniazdka, od∏àczyç urzàdzenie od zasilania.
15. Je˝eli urzàdzenie uleg∏o awarii lub pracuje niew∏aÊciwie,
nale˝y od∏àczyç je od zasilania, zakr´ciç kurek gazu i pozostawiç je w spokoju do czasu przybycia wezwanego
technika. Wszelkie naprawy powinny byç wykonywane
wy∏àcznie przez autoryzowany punkt serwisowy. Nale˝y
zawsze ˝àdaç stosowania oryginalnych cz´Êci zamiennych. Nieprzestrzeganie powy˝szych zasad mo˝e przyczyniç si´ do zmniejszenia bezpieczeƒstwa urzàdzenia.
16. W przypadku, gdy zrezygnujà Paƒstwo z u˝ywania kuchenki lub innych elektrycznych urzàdzeƒ domowego
u˝ytku, dobrze b´dzie, po od∏àczeniu od zasilania, zabezpieczyç je przez odci´cie kabla zasilajàcego. Wykonanie tych czynnoÊci zmniejszy mo˝liwoÊç ulegni´cia
nieszcz´Êliwym wypadkom przez dzieci, które mog∏yby
u˝ywaç urzàdzenia jako zabawki.
17. Do wk∏adania i wyjmowania naczyƒ do i z piekarnika nale˝y stosowaç r´kawice kuchenne, chroniàce skór´ d∏oni, nadgarstków i ràk.
18. Podczas u˝ytkowania urzàdzenie staje si´ goràce. Zaleca si´ zachowywaç ostro˝noÊç, aby uniknàç dotykania
goràcych elementów wewnàtrz piekarnika.
19. Jednym z najcz´stszych rodzajów nieszcz´Êliwych wypadków, które majà miejsce podczas korzystania z kuchenek i piekarników sà oparzenia dzieci. Mogà one powstaç w przypadku:
• dotkni´cia przez dziecko goràcych elementów kuchenki
• rozlania goràcych p∏ynów
• Êciàgni´cia przez dziecko naczynia stojàcego na kuchence i oblania si´ goràcym p∏ynem
20. Nie nale˝y stosowaç z niestabilnych naczyƒ i patelni,
gdy˝ mog∏oby to groziç rozlaniem ich goràcej zawartoÊci.
21. Patelnie nale˝y ustawiaç na Êrodku elektrycznych p∏ytek
grzewczych lub palników gazowych. Niecentralne usta-
3
wienie patelni mo˝e groziç rozlaniem goràcej zawartoÊci.
22. Szczególnej uwagi nale˝y do∏o˝yç podczas korzystania
z naczyƒ do sma˝enia frytek itp., aby uniknàç mo˝liwoÊci rozlania goràcego oleju. Naczyƒ takich nie wolno
w ˝adnym wypadku pozostawiaç bez nadzoru, poniewa˝ przegrzany olej móg∏by zaczàç si´ gotowaç i zapaliç na goràcym elemencie grzewczym lub od p∏omienia
palnika.
23. W pobli˝u w∏àczonego urzàdzenia nie wolno u˝ywaç ∏atwopalnych p∏ynów, jak na przyk∏ad benzyna lub inne ∏atwopalne rozpuszczalniki.
24. Aby zapobiec mo˝liwoÊci przypadkowego rozlania goràcej zawartoÊci do gotowania na palnikach gazowych lub
p∏ytkach elektrycznych nie nale˝y u˝ywaç garnków z nierównym lub zdeformowanym dnem.
25. Podczas u˝ywania ma∏ych urzàdzeƒ elektrycznych AGD
w pobli˝u kuchni nale˝y uwa˝aç, aby ich kable zasilajàce nie dotyka∏y goràcych cz´Êci kuchni.
26. Je˝eli urzàdzenie nie jest u˝ywane nale˝y upewniç si´
czy wszystkie pokr´t∏a ustawione sà w po∏o˝eniu „•”O”.
27. Nie nale˝y pozwalaç dzieciom na zbli˝anie si´ do kuchenki,
zw∏aszcza podczas korzystania z grilla lub piekarnika, poniewa˝ cz´Êci te podczas pieczenia stajà si´ bardzo goràce.
28. Do poprawnego dzia∏ania kuchenek gazowych konieczna jest w∏aÊciwa wymiana powietrza w pomieszczeniu, w którym sà one zainstalowane. Nale˝y sprawdziç
czy wymagania przedstawione w rozdziale „Ustawianie
kuchenki” sà spe∏nione.
29. Niektóre modele kuchni wyposa˝one sà w szklanà pokryw´ blatu. Nie nale˝y jej zamykaç zanim wszystkie palniki nie ostygnà gdy˝ ciep∏o z palników mog∏oby doprowadziç do p´kni´cia szyby.
30. Do szuflady kuchni nie wolno wk∏adaç goràcych naczyƒ
31. Kuchni´ nale˝y ustawiç na pod∏odze. W przypadku
instalowania na cokole nale˝y jà w szczególny sposób
zabezpieczyç przed przewróceniem.
Instalacja
Poni˝sze instrukcje przeznaczone sà dla wykwalifikowanego
specjalisty instalujàcego urzàdzenie. Instrukcje te majà na
celu zapewnienie mo˝liwie najbardziej profesjonalnego
i doÊwiadczonego wykonania czynnoÊci zwiàzanych z instalacjà i konserwacjà urzàdzenia.
Wa˝ne: wszelkie prace regulacyjne lub konserwacyjne
nale˝y przeprowadzaç po od∏àczeniu kuchenki od zasilania.
Kuchnia ma nast´pujàcà technicznà specyfikacj´:
Kat. II2ELs3B/P
Klasa 1
Wa˝ne: niniejsze urzàdzenie mo˝e byç instalowane i wykorzystywane wy∏àcznie w pomieszczeniach z trwa∏à wentylacjà, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami technicznymi.
Ponadto konieczne jest przestrzeganie zaleceƒ podanych
poni˝ej:
a) pomieszczenie, w którym ma byç zainstalowana kuchnia powinno byç wyposa˝one w system wentylacji odprowadzajàcy na zewnàtrz spaliny powstajàce podczas spalania. Instalacja ta powinna sk∏adaç si´ z okapu lub wentylatora elektrycznego, który w∏àcza si´ automatycznie za
ka˝dym razem, gdy uruchamiana jest kuchnia.
Klasa 2 podklasa 1
Ustawianie kuchenki
komin lub rozga∏´ziony kana∏
dymowy (w przypadku kuchenek)
Wymagania dla pomieszczeƒ kuchennych.
Przed przystàpieniem do instalowania kuchni gazowej
w pomieszczeniu kuchennym itp., nale˝y upewniç si´, czy
spe∏nia ono stawiane mu wymagania. Podstawa prawna,
w oparciu, o którà oceniamy przydatnoÊç pomieszczenia do
zainstalowania w nim kuchni gazowej, jest Rozporzàdzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie, b´dàce aktem
wykonawczym do Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U. nr 75 z dnia 16-12-2002 poz. 690).
bezpoÊrednio na zewnàtrz
b) Pomieszczenie powinno równie˝ umo˝liwiaç dop∏yw
powietrza, które niezb´dne jest do w∏aÊciwego spalania gazu. Dop∏yw powietrza powinien byç nie mniejszy ni˝ 2 m3/h
na jeden kW mocy palników. Powietrze mo˝e byç dostarczane bàdê w wyniku bezpoÊredniego przep∏ywu z zewnàtrz przez kana∏ o przekroju, co najmniej 100 cm2, którego konstrukcja musi uniemo˝liwiaç przypadkowe zablokowanie (Rysunek A). Ewentualnie dop∏yw powietrza mo˝e
odbywaç si´ poÊrednio z sàsiednich pomieszczeƒ, które
4
Instalacja kuchni
wyposa˝one sà w kana∏y wentylacyjne wychodzàce na zewnàtrz, spe∏niajàce wymagania dla kana∏ów opisane powy˝ej. Wszystko to przy za∏o˝eniu, ˝e sàsiednie pomieszczenia nie sà pomieszczeniami wspólnymi, sypialniami ani nie
wyst´puje w nich zagro˝enie po˝arowe (Rysunek B).
Szczegó∏ A
Rysunek A
przyk∏ady otworów wentylacyjnych
pomieszczenie
sàsiednie
• Kuchnia gazowa pod wzgl´dem ochrony przed prze-
pomieszczenie,
które ma byç
wentylowane
•
grzaniem otaczajàcych powierzchni jest przyrzàdem
klasy X i jako taka mo˝e byç zbudowana w ciàgu meblowym tylko do wysokoÊci p∏yty roboczej tj. 850 mm
od posadzki. Zabudowa powy˝ej tego poziomu jest
zabroniona.
Odleg∏oÊç pomi´dzy palnikami nawierzchniowymi,
a okapem nadkuchennym powinna wynosiç min. 650
mm. Okap nale˝y – w przypadku braku w pomieszczeniu zblokowanej wentylacji nawiewno-wywiewnej –
u˝ywaç jako poch∏aniacz.
Uwaga: Kuchnia zabudowana w klasie X nie mo˝e byç zabudowana wysokim meblem. Jednak w ka˝dym przypadku meble do zabudowy muszà mieç ok∏adzin´ oraz klej do jej przyklejenia odporny na temperatur´ 100°C. Niespe∏nienie tego
warunku mo˝e spowodowaç zdeformowanie powierzchni lub
odklejenia ok∏adziny. Je˝eli nie mamy pewnoÊci, co do odpornoÊci termicznej mebli, kuchni´ nale˝y zabudowaç meblami
zachowujàc odst´p ok. 2 cm.
Przyk∏ad ustawienia kuchni (rys. C). Âciana znajdujàca si´ za
kuchnià powinna byç uodporniona na wysokie temperatury.
Podczas korzystania z kuchni, jej tylna Êciana mo˝e rozgrzaç
si´ do temperatury oko∏o 50°C, ponad temperatur´ otoczenia. W∏aÊciwa instalacja kuchni wymaga uwzgl´dnienia poni˝szych kwestii:
a) kuchni´ mo˝na ustawiç w kuchni, kuchnio-jadalni lub
pokoju spe∏niajàcym warunki techniczne wynikajàce
z przytoczonych przepisów; nie wolno jej instalowaç w ∏azience ani w pomieszczeniu z prysznicem,
b) meble znajdujàce si´ obok kuchni, które wystajà powy˝ej powierzchni kuchni, powinny znajdowaç si´ w odleg∏oÊci, co najmniej 600 mm od kraw´dzi p∏yty z palnikami.
c) okapy nale˝y montowaç zgodnie z instrukcjami podanymi w do∏àczonych do nich instrukcjach obs∏ugi, ale nie
ni˝ej ni˝ 650 mm
d) szafki sàsiadujàce z okapem powinny znajdowaç si´ w odlag∏oÊci, co najmniej 420 mm od powierzchni kuchni. Minimalna odleg∏oÊç nad poziomem palników, w jakiej mogà byç
mocowane elementy umeblowania kuchni wykonane z materia∏ów niezabezpieczonych termicznie wynosi 700 mm,
Rysunek B
Powi´kszenie szczeliny wentylacyjnej
pomi´dzy oknem i pod∏ogà
c) JeÊli kuchnia jest wykorzystywana intensywnie I d∏ugo,
to mo˝e okazaç si´ konieczne otworzenie okna dla poprawienia wentylacji.
d) Gaz p∏ynny jest .02.99, ci´˝sze od powietrza i w zwiàzku z tym ma tendencje do gromadzenia si´ na dolnych poziomach. Pokoje, w których zainstalowano butle z gazem
p∏ynnym, powinny byç wyposa˝one w kana∏y wentylacyjne wyprowadzone z pomieszczenia na zewnàtrz, umo˝liwiajàce wydostawanie si´ gazu w przypadku nieszczelnoÊci. Z tego samego powodu butle z gazem, zarówno puste
jak i cz´Êciowo nape∏nione, nie powinny byç ani instalowane ani przechowywane w pomieszczeniach usytuowanych
pod powierzchnià ziemi (piwnice, itp.). Dobrà praktykà jest
przechowywanie w pomieszczeniu kuchennym jedynie tego zbiornika, który jest aktualnie wykorzystywany, pod warunkiem, ˝e nie znajduje si´ on zbyt blisko êróde∏ ciep∏a
(piecyki, kominki, piekarniki, itp.), które mog∏yby zwi´kszyç temperatur´ we wn´trzu zbiornika powy˝ej 50°C.
Poziomowanie kuchenki
Kuchenka wyposa˝ona jest w nó˝ki o zmiennej wysokoÊci
umo˝liwiajàce odpowiednie wypoziomowanie urzàdzania.
JeÊli jest to konieczne nale˝y wkr´ciç lub wykr´ciç nó˝ki
znajdujàce si´ w naro˝nikach podstawy kuchenki a˝ do uzyskania w∏aÊciwego wypoziomowania.
Rysunek C
Monta˝ nó˝ek (niektóre modele)
Przyrzàd do montowania nó˝ek w podstawie kuchni
420 mm
420 mm
Min.
600 mm
Min.
Min.
min. 650 mm z okapem
min. 700 mm bez okapu
OKAP
e) Êciana stykajàca si´ z tylnà Êcianà kuchni powinna byç
wykonana z materia∏u ˝aroodpornego. Tylna Êciana kuchenki mo˝e si´ rozgrzaç podczas pracy do temperatury
wy˝szej o 50°C od temperatury otoczenia.
5
Pod∏àczenie gazu do kuchni
Do pod∏àczenia nale˝y zastosowaç wà˝ gazowy odpowiadajàcy wymaganiom okreÊlonym przez krajowe normy. JeÊli
kuchenka zasilana jest gazem p∏ynnym nale˝y zastosowaç
regulatory ciÊnienia, które spe∏niajà krajowe przepisy techniczne. Wewn´trzna Êrednica w´˝a powinna wynosiç:
• 8 mm, w przypadku zasilania gazem p∏ynnym
Sprawdziç czy wà˝ jest ÊciÊle dopasowany na obu koƒcach.
Do zamocowania w´˝a u˝yç standardowych zacisków,
G∏ównymi postanowienia obowiàzujàcych norm technicznych przewidujà, ˝e:
• wà˝ nie powinien w ˝adnym punkcie stykaç si´ z „goràcymi” elementami kuchenki;
• wà˝ nie powinien byç d∏u˝szy ni˝ 1,5 metra
• wà˝ nie powinien byç w ˝adnym miejscu zgi´ty ani
naciàgni´ty, na ca∏ej swojej d∏ugoÊci nie powinien
równie˝ posiadaç ciasnych zakr´tów ani zw´˝eƒ
• na ca∏ej swojej d∏ugoÊci wà˝ powinien byç dost´pny,
tak, aby mo˝liwa by∏a kontrola jego zu˝ycia
• w przypadku wykrycia nieszczelnoÊci wà˝ powinien
byç ca∏kowicie wymieniony; naprawianie nieszczelnego w´˝a jest zabronione
CzynnoÊç ta mo˝e byç wykonana jedynie przez technika
z odpowiednimi uprawnieniami, autoryzowanego przez
producenta.
Pod∏àczyç kuchni´ do butli gazowej lub rury instalacji gazowej, przestrzegajàc obowiàzujàcych przepisów, wy∏àcznie
po uprzednim ustaleniu, czy kuchnia mo˝e byç zasilana gazem wyst´pujàcym w danej instalacji. JeÊli jest inaczej, nale˝y wykonaç zalecania podane w cz´Êci „Dostosowywanie
kuchenki do ró˝nych rodzajów gazów”. Niektóre modele kuchenki umo˝liwiajà pod∏àczenie instalacji gazowej z lewej
lub prawej strony kuchenki – aby zmieniç stron´ zasilania
nale˝y zamieniç po∏o˝enie uchwytu w´˝a i korka zamykajàcego oraz wymieniç uszczelk´ (do∏àczonà do kuchni).
W przypadku pod∏àczenia do butli z gazem p∏ynnym nale˝y
zastosowaç regulator ciÊnienia, spe∏niajàcy obowiàzujàce
przepisy.
Wa˝ne: nale˝y sprawdziç czy ciÊnienie gazu w instalacji
zgodne jest z zaleceniami podanymi w tabeli 1 zatytu∏owanej
„Parametry dysz i palników”. Zapewni to bezpiecznà prac´
kuchni, w∏aÊciwe zu˝ycie gazu oraz przed∏u˝y czas bezawaryjnej pracy kuchni.
Sprawdzanie szczelnoÊci
Wa˝ne: Po zakoƒczeniu instalacji kuchenki nale˝y sprawdziç szczelnoÊç wszystkich po∏àczeƒ stosujàc do tego wod´
z myd∏em. Do sprawdzania szczelnoÊci nie wolno w ˝adnym
wypadku stosowaç ognia!
Pod∏àczenie do elastycznego przewodu stalowego
W przypadku instalowania kuchni zgodnie z za∏o˝eniami
dla klasy 2, podklasa1, do pod∏àczenia kuchni do instalacji gazowej nale˝y u˝yç przewodu elastycznego wy∏àcznie metalowego, odpowiadajàcego obowiàzujàcym przepisom.
Z∏àcze doprowadzajàce gaz do kuchenki to z∏àcze m´skie
z gwintem 1/2” do rur gazowych o przekroju okràg∏ym. Do
pod∏àczenia nale˝y stosowaç wy∏àcznie rury i uszczelki odpowiadajàce aktualnie obowiàzujàcym normom. Maksymalna d∏ugoÊç przewodu elastycznego nie mo˝e przekraczaç
2000 mm.
Upewniç si´, czy przy∏àcze nie b´dzie si´ stykaç z ˝adnymi
cz´Êciami ruchomymi, które mog∏yby je uszkodziç.
Pod∏àczenie kuchenki gazowej
do instalacji elektrycznej
Na kablu zasilajàcym nale˝y zamontowaç standardowà
wtyczk´, odpowiadajàcà maksymalnemu obcià˝eniu, które
podano na tabliczce znamionowej. Ewentualnie, pod∏àczyç
urzàdzenie bezpoÊrednio do instalacji elektrycznej. W tym
przypadku nale˝y dodatkowo zamontowaç jednobiegunowy
wy∏àcznik sieciowy o odleg∏oÊci styków, co najmniej 3 mm
i odpowiadajàcy obowiàzujàcym przepisom bezpieczeƒstwa
(p[przewód uziemiajàcy nie mo˝e byç roz∏àczany przez wy∏àcznik). Wy∏àcznik ten b´dzie odcina∏ kuchenk´ od zasilania.
Kabel zasilajàcy powinien byç u∏o˝ony w taki sposób, aby
temperatura w ˝adnym punkcie jego powierzchni nie mog∏a
przekroczyç temperatury pokojowej powi´kszonej o 50°C.
Przed wykonaniem po∏àczenia nale˝y sprawdziç czy:
• bezpiecznik oraz instalacja elektryczna wytrzymajà
obcià˝enie kuchenki
• instalacja elektryczna wyposa˝ona jest w skuteczny
system uziemiajàcy spe∏niajàcy wymagania aktualnych standardów i przepisów
• czy wtyczka lub wy∏àcznik sieciowy b´dà ∏atwo dost´pne.
Pod∏àczenie do sztywnej instalacji rurowej
Z∏àcze doprowadzajàce gaz do kuchni to z∏àcze m´skie
z gwintem 1/2”, na które nale˝y nakr´ciç nakr´tk´ redukcyjnà. Pod∏àczenie do instalacji gazowej powinno byç wykonane w taki sposób, który nie wywo∏uje napr´˝eƒ w ˝adnym
punkcie instalacji, ani na ˝adnej cz´Êci urzàdzenia.
Pod∏àczenie w´˝em elastycznym
Kuchni´ gazowà pod∏àczamy w´˝em elastycznym tylko
w przypadku zasilania gazem p∏ynnym z butli gazowej.
W celu po∏àczenia króçca kuchni z w´˝em elastycznym nale˝y zastosowaç, co najmniej 0.5 m odcinek rury stalowej instalacyjnej, która uniemo˝liwi zetkni´cie si´ w´˝a z goràcymi Êcianami kuchni.
Uwaga: Do zasilania kuchenki nie nale˝y stosowaç transformatorów, przejÊciówek ani boczników, gdy˝ mogà si´ one
nadmiernie nagrzewaç lub zapaliç.
6
Dostosowywanie kuchenki do innych rodzajów gazów
CzynnoÊç ta mo˝e byç wykonana jedynie przez technika
z odpowiednimi uprawnieniami, autoryzowanego przez
producenta.
•
JeÊli gaz, którym ma byç zasilana kuchenka ró˝ni si´ od gazu przewidzianego dla kuchenki w wersji fabrycznej (G20
(GZ50) – 20 mbar) nale˝y wymieniç dysze palnika i przeprowadziç regulacj´ minimalnej wielkoÊci p∏omienia.
jego Êrodku – Rysunek A). Przekr´ciç Êrub´ w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do po∏o˝enia, w którym p∏omieƒ b´dzie ma∏y i stabilny.
Sprawdziç czy p∏omieƒ nie gaÊnie podczas szybkiego
kr´cenia zaworem
UWAGA: W przypadku zasilania gazem p∏ynnym, Êruba
regulacyjna powinna byç ca∏kowicie wkr´cona do samego
koƒca.
Wymiana dysz palników, minimalnej wielkoÊci
p∏omienia i regulacja dop∏ywu powietrza
a) palniki blatu kuchenki
• zdemontowaç ruszty i wysunàç palniki z kuchni
• za pomocà specjalnego klucza nasadowego 7 mm
odkr´ciç dysze i wymieniç je na nowe, odpowiednie
do gazu nowego typu (patrz Tabela 1).
• z∏o˝yç palniki z powrotem i na∏o˝yç ruszty
Rysunek A
c) regulacja dop∏ywu powietrza:
Zastosowane palniki nie wymagajà regulacji powietrza
Po zakoƒczonej regulacji, nale˝y zmieniç nalepk´
z opisem rodzaju gazu, do jakiego kuchnia
jest przystosowana.
b) regulacja minimalnej wielkoÊci p∏omienia
• Ustawiç zawór gazu w po∏o˝eniu najmniejszego
p∏omienia
• Zdemontowaç pokr´t∏o i przekr´ciç Êrub´ regulacyjnà
(znajdujàcà si´ bàdê po jednej ze stron trzonka lub w
JeÊli ciÊnienie gazu w instalacji ró˝ni si´ od wartoÊci, podanych w niniejszej instrukcji, nale˝y zastosowaç regulator ciÊnienia
7
Parametry dysz i palników
Tabela
Tabela 1
dla C 61
Gaz naturalny
G20 (GZ50)
GZ350 (GZ35)
Przep∏yw*
Dysza
Przep∏yw*
Dysza
l/h
1/100
l/h
1/100
(mm)
(mm)
128
286
158
397
Gaz p∏ynny
G30 (GPB)
Moc
termiczna Dysza Przep∏yw*
g/h
1/100
(p.c.i*)
(mm)
3,40
87
247
Ârednica
(mm)
Moc
termiczna
(p.c.i*)
Szybki (du˝y – R)
100
3,00
Âredniej pr´dkoÊci (Êredni – S)
75
1,90
104
181
143
251
2,20
70
160
Pomocniczy (ma∏y – A)
51
1,00
76
95
106
132
1,30
52
95
Palnik
16
20
25
Minimalne
Nominalne (mbar)
Maksymalne
CiÊnienie gazu
* przy gazie suchym 15°C 1013 mbar
G20 (GZ 50) p.c.i. 37,78 Mj/m3
GZ350 (GZ35) p.c.i. 27,20 Mj/m3
G30 (GPB)
p.c.i. 125,81 Mj/m3
Ø180
S S
A
K3G5/U,
K3G51/U,
K3G510/U,
K3G55A/U,
K3G55/U,
K3G56/U,
S
R
A
R
K3M5/U
8
10
13
16
29
36
44
Dane techniczne
Wymiary wewn´trzne piekarnika
szerokoÊç
39 cm
g∏´bokoÊç
41 cm
wysokoÊç
34 cm
•
•
Obj´toÊç robocza piekarnika:
54 litrów
•
Wymiary szuflady do podgrzewania ˝ywnoÊci:
szerokoÊç
42 cm
g∏´bokoÊç
44 cm
wysokoÊç
17 cm
•
ETYKIETA ENERGETYCZNA
jest zgodna z Dyrektywà UE 2002/40/CE
(norma EN 50304).
Energoch∏onnoÊç podana dla trybu dynamicznego,
z wymuszonym obiegiem
– pieczenie dynamiczne: wybrana funkcja []
„piekarnik
z nawiewem”
Deklarowana klasa energoch∏onnoÊci podana dla trybu
statycznego
– pieczenie statyczne: wybrana funkcja
„tryb tradycyjny”
Europejska Dyrektywa 2002/96/CE dotyczàca Zu˝ytych
Elektrycznych i Elektronicznych Urzàdzeƒ (WEEE) zak∏ada
zakaz pozbywania si´ starych urzàdzeƒ domowego u˝ytku
jako nieposortowanych Êmieci komunalnych. Zu˝yte
urzàdzenia muszà byç osobno zabierane i sortowane w celu
zoptymalizowania
odzyskania
oraz
ponownego
przetworzenia pewnych komponentów i materia∏ów. Pozwala
to ograniczyç zanieczyszczenie Êrodowiska i pozytywnie
wp∏ywa na ludzkie zdrowie. PrzekreÊlony symbol „kosza”
umieszczony na produkcie przypomina klientowi o
obowiàzku sortowania.
Napi´cie i cz´stotliwoÊç zasilania:
patrz tabliczka znamionowa
Konsumenci powinni kontaktowaç si´ z w∏adzami lokalnymi
lub sprzedawcà w celu uzyskania informacji dotyczàcych
post´powania z ich zu˝ytmi urzàdzeniami gospodarstwa
domowego.
Palniki:
odpowiednie do ka˝dego z typów gazu, które podano
na tabliczce znamionowej
Uwaga:
Tabliczka znamionowa w zale˝noÊci od modelu umieszczona jest na:
• wewn´trznej stronie drzwiczek schowka
• wewn´trznej stronie lewego boku kuchni widoczna
po wysuni´ciu szuflady
104
60
Niniejsze urzàdzenie spe∏nia poni˝sze dyrektywy Unii
Europejskiej:
73/23/EEC z dn. 19/02/73 (Niskie napi´cia) wraz z póêniejszymi zmianami
89/336/EEC z dn. 03/05/89 (KompatybilnoÊç elektromagnetyczna) wraz z póêniejszymi zmianami
90/396/EEC z dn. 29/06/90 (Gazowa) wraz z póêniejszymi
zmianami
93/68/EEC z dn. 22/07/93 wraz z póêniejszymi zmianami
50
85/90
9
Opis kuchenki
A
A
B
B
E
E
C
D
U
D
K
K
G
G
F
F
O M
P
V
L
O M
L
N
N
O M
T
T
S
OM
L
Q R
N
L
S
N
A
B
C
D
E
F
G
K
L
M
N
O M
V
OM
L
L
N
N
P∏yta podpalnikowa
Palnik gazowy
Zapalacz iskrowy, elektryczny
Ruszt
Panel sterujàcy
Regulowane nó˝ki
Taca na kapiàcy t∏uszcz lub do pieczenia
Kratka piekarnika
Pokr´t∏o wybierajàce opcje pracy piekarnika
Pokr´t∏o termostatu piekarnika
Pokr´t∏a kurków gazowych palników p∏yty kuchni
i elektrycznej p∏ytki grzejnej
O Kontrolka pracy termostatu
P Elektroniczny zegar (niektóre modele)
Q Zielona kontrolka w∏àczenia elektrycznej p∏ytki grzejnej
(niektóre modele)
R Pokr´t∏o regulacji elektrycznej p∏ytki grzejnej (niektóre
modele)
S Minutnik (niektóre modele)
T Przycisk zapalacza (niektóre modele)
U Elektryczna p∏ytka grzejna (niektóre modele)
V Elektroniczny programator (niektóre modele)
10
Funkcje kuchenki i jej obs∏uga
Poszczególne funkcje kuchenki obs∏ugiwane sà za pomocà
pokr´te∏ znajdujàcych si´ na panelu sterujàcym.
Uwaga: Przed pierwszym u˝yciem piekarnika i grilla nale˝y urzàdzenie wygrzaç. Wygrzewanie powinno trwaç oko∏o pó∏ godziny.
W tym czasie piekarnik powinien byç pusty, termostat powinien
byç ustawiony na najwy˝szà temperatur´, drzwi powinny byç
otwarte. Nale˝y równie˝ zapewniç odpowiednià wentylacj´ kuchni. Zapach, który odczuwany jest za zwyczaj podczas wygrzewania kuchenki, zwiàzany jest z parowaniem substancji wykorzystywanych do zabezpieczenia piekarnika na czas magazynowania.
Pokr´t∏a do regulacji p∏omieni palników
blatu kuchenki (N)
Przyporzàdkowanie palników do pokr´te∏ przedstawione jest
na rysunkach znajdujàcych si´ przy pokr´t∏ach. Zaczerniony
prostokàt
oznacza aktywny palnik. Palnik zapala si´ za
pomocà zapa∏ki lub zapalniczki elektronicznej wciskajàc
i przekr´cajàc pokr´t∏o palnika w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara w po∏o˝enie maksymalne oznaczone symbolem
. Ka˝de pokr´t∏o mo˝e byç ustawione
w po∏o˝eniu odpowiadajàcym p∏omieniowi maksymalnemu,
minimalnemu oraz w po∏o˝eniach poÊrednich. Pokr´t∏o mo˝e wskazywaç ró˝ne symbole:
Uwaga: Dolnà pó∏k´ nale˝y wykorzystywaç podczas pieczenia na ro˝nie. W przypadku innych opcji piekarnika nie nale˝y stosowaç dolnej pó∏ki. Nie nale˝y nic k∏aÊç na dolnej cz´Êci piekarnika podczas pracy urzàdzenia – mo˝e to spowodowaç uszkodzenie emalii. Do pieczenia nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie kratk´ piekarnika
• – pozycja wy∏àczona
Wa˝ne: ˚eby mo˝na by∏o korzystaç z piekarnika w trybie
r´cznym, bez udzia∏u programatora, trzeba pokr´t∏o termostatu ustawiç w pozycji oznaczonej symbolem
– po∏o˝enie maksymalne
– po∏o˝enie minimalne
Elektroniczna zapalniczka palników
blatu kuchenki
Wa˝ne: W kuchni wyposa˝onej w elektroniczny programator
przed uruchomieniem piekarnika nale˝ najpierw jednoczeÊnie wcisnàç przyciski V i W (na wyÊwietlaczu pojawi si´ symbol m )
Kuchnie wyposa˝one sà w elektronicznà zapalniczk´ palników blatu kuchenki. Ich obecnoÊç mo˝na stwierdziç po g∏owicy zapalniczki (szczegó∏ C). Zapalniczk´ w∏àcza si´ przez
wciÊni´cie przycisku T oznaczonego symbolem
. Aby zapaliç wybrany palnik nale˝y po prostu przekr´ciç odpowiednie pokr´t∏o w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara w po∏o˝enie maksymalne, przycisnàç przycisk
T i trzymaç a˝ do zapalenia si´ palnika.
Niektóre modele wyposa˝one sà w elektronicznà zapalniczk´ palników blatu kuchenki uruchamianà pokr´t∏em
(brak jest wtedy przycisku T). Aby zapaliç wybrany palnik nale˝y po prostu przycisnàç i przekr´ciç odpowiednie pokr´t∏o
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, trzymajàc jednoczeÊnie przyciÊni´ty przycisk zapalniczki a˝ do
zapalenia si´ palnika.
Pokr´t∏a piekarnika (L) (M)
Pokr´t∏a te s∏u˝à do wyboru ró˝nych funkcji oraz do ustawiania temperatury w∏aÊciwej dla potraw pieczonych w piekarniku Funkcje pieczenia sà ustawiane przez odpowiednie
operowanie dwoma pokr´t∏ami:
L – opcje pracy piekarnika (oznaczone symbolem
)
M – temperatura pieczenia (oznaczone symbolem
)
Po ustawieniu pokr´t∏a w dowolnym po∏o˝eniu, poza po∏o˝eniem „0”, zapali si´ lampka O sygnalizacyjna piekarnika.
Ustawienie pokr´t∏a na symbolu
umo˝liwia w∏àczenie
oÊwietlenia piekarnika bez koniecznoÊci w∏àczania ˝adnych
elementów grzejàcych. Podczas pieczenia oÊwietlenie piekarnika ca∏y czas jest w∏àczone, ˝eby przypominaç nam
o pracy urzàdzenia.
Wa˝ne:
• Nie nale˝y przytrzymywaç w∏àczonego generatora
iskry d∏u˝ej ni˝ 15 sekund.
• Problem z zapaleniem p∏omienia mo˝e byç spowodowany obecnoÊcià powietrza w przewodach gazowych.
• JeÊli p∏omieƒ palnika zgaÊnie przypadkowo nale˝y zakr´ciç pokr´t∏em dop∏yw gazu i odczekaç oko∏o 1 minuty przed podj´ciem próby jego ponownego rozpalenia.
• Je˝eli urzàdzenie nie jest u˝ywane nale˝y upewniç si´
czy wszystkie pokr´t∏a ustawione sà w po∏o˝eniu
„•/O”.
1. Funkcja „Rozmra˝anie”
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „L” :e
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „M” : dowolne
Zamocowany w dolnej cz´Êci piekarnika wentylator wymusza
obieg powietrza o temperaturze pokojowej wokó∏ potrawy.
Taki sposób rozmra˝ania jest najbardziej zalecany, szczególnie dla delikatnych, które nie mogà byç podgrzewane np.: lody, ciasta, kremy, ciasta owocowe. U˝ycie wentylatora skraca
czas rozmra˝ania prawie o po∏ow´. Rozmra˝anie mi´sa, ryb
i chleba mo˝na przyÊpieszyç wybierajàc funkcj´ „piekarnik
z nawiewem” i ustawienie temperatury na 80-100°C.
Korzystanie z piekarnika
2. Piekarnik statyczny
Kuchenka z wielofunkcyjnym piekarnikiem ∏àczy zalety
normalnego piekarnika z mo˝liwoÊciami piekarnika z termoobiegiem. Jest urzàdzeniem wielofunkcyjnym, pozwalajàcym na wybranie jednego z 5 sposobów przygotowania potrawy. Funkcje wybiera si´ przy pomocy pokr´t∏a funkcji roboczych „L” i pokr´t∏a termostatu „M”.
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „L” :
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „M” : wybraç po∏o˝enie z zakresu
pomi´dzy 50°C a Max
Po wybraniu tego programu zapali si´ lampka kontrolna piekarnika oraz w∏àczone zostanà oba elementy grzejne – górny
11
4. Grill
i dolny. W tym trybie piekarnik pracuje podobnie do tradycyjnych pieców stosowanych przez nasze babki. Statyczny piec
konwekcyjny jest niezastàpiony w przygotowywaniu potraw
sk∏adajàcych si´ z dwóch lub wi´kszej iloÊci oddzielnych
sk∏adników, które po∏àczone tworzà ostateczne danie, jak na
przyk∏ad: kapusta i ˝eberka wieprzowe, dorsz na s∏ono po hiszpaƒsku, sztokfisz all’anconetana, krucha ciel´cina z ry˝em, itp.
Doskona∏e rezultaty uzyskuje si´ równie˝ podczas przyrzàdzania daƒ z wo∏owiny lub ciel´ciny, takich jak: mi´sa duszone,
gulasze, dziczyzna, noga lub ∏opatka wieprzowe, itp. Wymagajà one powolnego pieczenia i stopniowego dodawania bulionu
lub p∏ynów. Ten tryb pieczenia nadaje si´ równie˝ doskonale
do pieczenia kruchych ciastek lub herbatników jak równie˝ deserów owocowych. W trybie statycznego pieca konwekcyjnego zalecane jest korzystanie jedynie z jednego poziomu piekarnika. Wykorzystanie wi´kszej iloÊci tac wp∏yn´∏oby negatywnie na rozk∏ad temperatury wewnàtrz piekarnika. Wybór
jednego z poziomów w piekarniku umo˝liwia zró˝nicowanie
stopnia wypieczenia górnej i dolnej cz´Êci potrawy. Pieczenie
na dwóch pierwszych dolnych poziomach zapewni rozprowadzanie wi´kszej iloÊci ciep∏a w dolnej cz´Êci piekarnika.
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „L” : po∏o˝enie
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „M” : Max
W tym trybie, dania pieczone sà ciep∏em wypromieniowywanym z elektrycznego elementu grzejnego umieszczonego
w górnej cz´Êci piekarnika. Wyjàtkowo wysoka temperatura
grilla, po∏àczona z jej bezpoÊrednim dzia∏aniem, umo˝liwia
natychmiastowe przyrumienianie powierzchni mi´s i pieczeni. Przysma˝ona powierzchnia pieczeni jest jednoczeÊnie
barierà zapobiegajàcà wysychaniu dania. Funkcja ta pozwala, wi´c na otrzymywanie soczystych i kruchych daƒ mi´snych. Pieczenie w tym trybie zalecane jest przede wszystkim do przygotowywania daƒ, które wymagajà wysokich
temperatur na powierzchni, jak na przyk∏ad ciel´cina lub befsztyki, ˝eberka, filety, hamburgery, itp. ...
5. Podwójny Grill
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „L” : po∏o˝enie
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „M”: Max
W trybie tym element grzejny jest znacznie wi´kszy ni˝
w normalnych trybach. Dzi´ki nowemu kszta∏towi, grill ten
ma wydajnoÊç wi´kszà o oko∏o 50% od tradycyjnych. Eliminuje on ponadto obszary nie ogrzanego powietrza, które
mogà pojawiaç si´ w naro˝nikach piekarnika.
Uwaga z funkcji pieczenia: Grill nale˝y korzystaç przy zamkni´tych drzwiczkach osiàgniemy najlepsze rezultaty pieczenia i zaoszcz´dzimy do 10% energii.
Podczas korzystania z grilla ruszt nale˝y umieÊciç na najwy˝szym poziomie zgodnie z tabelà (praktyczne porady) i pod
rusztem umieÊciç tac´ na Êciekajàcy t∏uszcz.
3. Piekarnik z nawiewem
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „L” : po∏o˝enie
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „M” : wybraç po∏o˝enie z zakresu
pomi´dzy 50°C a Max
W trybie piekarnika z nawiewem wymuszana jest cyrkulacja goràcego powietrza. Ruch powietrza wokó∏ potrawy wywo∏ywany
jest przez wentylator znajdujàcy si´ w dolnej cz´Êci piekarnika.
To w∏aÊnie dzi´ki goràcemu powietrzu pieczona potrawa przyrumienia si´ równomiernie i dok∏adnie. Dzi´ki utrzymywaniu sta∏ej temperatury przez ca∏y czas pieczenia, w trybie piekarnika
z nawiewem istnieje mo˝liwoÊç równoczesnego pieczenia ró˝nych potraw, pod warunkiem, ˝e ich czasy pieczenia sà jednakowe. W trybie tym mo˝na wykorzystaç trzy pó∏ki jednoczeÊnie,
patrz rozdzia∏ „równoczesne pieczenie na wielu pó∏kach”.
Kilka uwag na temat potraw, których przygotowywanie zalecane jest w tym trybie: tryb ten umo˝liwia uzyskanie doskona∏ych rezultatów przy pieczeniu daƒ wymagajàcych zapiekania i dosyç d∏ugiego czasu pieczenia, na przyk∏ad: lazania,
pieczone makarony, risotto, vol-au-vent, itp. Ponadto, dzi´ki
doskona∏emu rozk∏adowi ciep∏a mo˝liwe jest stosowanie ni˝szych temperatur do przygotowywania pieczeni. Dzi´ki ni˝szej temperaturze zmniejsza si´ wysychanie i uzyskuje si´
bardziej kruche mi´so oraz zapobiega si´ jego kurczeniu.
Tryb z nawiewem nadaje si´ szczególnie dobrze do pieczenia ryb z minimalnym dodatkiem przypraw – pozwala to na
zachowanie ich smaku i wyglàdu. Doskona∏e rezultaty uzyskuje si´ równie˝ przy duszeniu warzyw, na przyk∏ad: kapusty, rzepy, marchewki, cukini, bak∏a˝anów, papryki.
6. Podwójny grill z wentylacjà
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „L” : po∏o˝enie
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „M” : wybraç
/
po∏o˝enie z zakresu pomi´dzy 50°C a 200°C
Tryb ten ∏àczy wielokierunkowe promieniowanie cieplne elementów grzejnych z cyrkulacjà goràcego powietrza. Po∏àczenie takie zapobiega przypalaniu si´ powierzchni potraw
oraz umo˝liwia dotarcie energii cieplnej do wn´trza daƒ.
Tryb ten nadaje si´ doskonale do pieczenia mieszanych –
warzywno-mi´snych kebabów, kie∏bas, ˝eberek, kotletów
z jagni´cia, kurczaków, przepiórek, itp. Ponadto doskonale
piecze tuƒczyka, steki z miecznika i nadziewanà màtw´, itp.
Uwaga: z grilla (programy 3,4,5) nale˝y korzystaç przy zamkni´tych drzwiczkach.
Kontrolka pracy termostatu (O)
Sygnalizuje moment, w którym piekarnik grzeje. W momencie
osiàgni´cia zadanej temperatury pokr´t∏em termostatu kontrolka zgaÊnie. W∏àczy si´ ponownie, kiedy grza∏ki znowu zacznà
grzaç a˝ do osiàgni´cia temperatury, kiedy znowu zgaÊnie.
Kontrolka informuje o prawid∏owej pracy termostatu, który
czuwa nad utrzymaniem sta∏ej temperatury w piekarniku.
Desery: tryb ten gwarantuje równie˝ osiàgni´cie wyÊmienitych rezultatów przy pieczeniu ciast zakwaszanych, jak na
przyk∏ad biszkopt, bu∏eczki do herbaty, croissanty. Tryb
z nawiewem mo˝e byç stosowany do rozmra˝ania mi´sa,
ryb i chleba – po ustawieniu temperatury na 80°C – 100°C.
Aby rozmroziç bardziej delikatne potrawy, nale˝y ustawiç
pokr´t∏o termostatu na 50°C bàdê zastosowaç obieg zimnego powietrza, ustawiajàc termostat na 0°C.
Pokr´t∏o elektrycznej p∏ytki grzejnej kuchni (R)
Kuchnie mogà byç wyposa˝one w p∏ytki grzejne zwyk∏e lub
szybko nagrzewajàce si´, w wielu ró˝nych konfiguracjach
(p∏ytki szybko nagrzewajàce ró˝nià si´ od normalnych czer-
12
Po∏o˝enie
0
1
2
3
4
5
6
P∏ytka normalna lub szybko nagrzewajàca si´
wy∏àczona
gotowanie warzyw, ryb
gotowanie kartofli (na parze), zup, ciecierzycy, fasoli
Dalsze gotowanie du˝ych iloÊci jedzenia, minestrone
pieczenie (Êrednia intensywnoÊç)
pieczenie (bardziej intensywne)
przyrumienianie i osiàganie temperatury wrzenia
w krótkim czasie
Wa˝ne
Podczas korzystania z piekarnika lub grilla nale˝y uniemo˝liwiç dzieciom dost´p do urzàdzenia. Drzwiczki piekarnika
podczas pieczenia rozgrzewajà si´ do bardzo wysokiej temperatury.
Ro˝en
Uruchamianie ro˝na.
Z ro˝na korzysta si´ w nast´pujàcy sposób:
a) wsunàç tac´ na kapiàcy t∏uszcz w prowadnic´ nr 1
b) zamontowaç ro˝en w otworze znajdujàcym si´ w tylnej
Êrodkowej cz´Êci piekarnika, sprawdzajàcy czy przednie
po∏àczenie ro˝na umieszczone zosta∏o poprawnie
w ramce mocujàcej
c) zdemontowaç plastikowy uchwyt i uruchomiç silnik obracajàcy ro˝en za pomocà pokr´t∏a wyboru funkcji (L)
ustawiajàc w pozycji
d) Uruchomiç grza∏k´ grilla pokr´t∏em (M) pozycja Max
wonym kó∏kiem na ich Êrodku). Aby uniknàç rozpraszania
energii cieplnej i przypalania daƒ, nale˝y stosowaç wy∏àcznie garnki o p∏askich dnach, o Êrednicach nie mniejszych od
Êrednicy p∏ytki. W poni˝szej tabeli przedstawiono zalecane
po∏o˝enia pokr´te∏ do przygotowywania ró˝nych potraw.
Przed pierwszym u˝yciem elektrycznej p∏ytki grzejnej, nale˝y jà wygrzaç przez oko∏o 4 minuty w maksymalnej temperaturze bez garnków.
Lampka sygnalizacyjna p∏ytek elektrycznych (Q)
Lampka ta Êwieci si´ przez ca∏y czas gdy w∏àczona jest p∏ytka elektryczna na blacie kuchni.
Minutnik
Przekr´ciç pokr´t∏o (S) o pe∏en obrót zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Nast´pnie cofnàç pokr´t∏o ustawiajàc je
na ˝àdany czas, podany w minutach na panelu.
Praktyczne porady dotyczàce korzystania z palników
Szuflada/schowek kuchni
Poni˝sze wskazówki umo˝liwià Paƒstwu uzyskanie najlepszych rezultatów w u˝ytkowaniu kuchenki:
• Na ka˝dym z palników nale˝y stawiaç garnki i naczynia o rozmiarach odpowiednich do rozmiaru palnika
(patrz tabela). Dzi´ki temu p∏omieƒ podgrzewa∏ b´dzie jedynie dno naczynia i nie b´dzie opala∏ jego boków;
• Nale˝y zawsze stosowaç garnki o p∏askich dnach,
i przykrywaç je pokrywkami;
• Gdy zawartoÊç naczynia zacznie si´ gotowaç nale˝y
zmniejszyç p∏omieƒ przekr´cajàc pokr´t∏o w po∏o˝enie „niski p∏omieƒ”.
Palnik
Pod piekarnikiem znajduje si´ szuflada lub schowek (w zale˝noÊci od modelu) przeznaczone do przechowywania
garnków i akcesoriów kuchennych. Ponadto, w czasie pieczenia mogà byç wykorzystywane do trzymania potraw
w cieple. Drzwi schowka otwiera si´ przez lekkie uniesienie
i obrócenie ku do∏owi.
Uwaga: W szufladzie/schowku nie nale˝y przechowywaç
rzeczy ∏atwopalnych.
Uwaga: Wewn´trzne Êcianki schowka mogà byç goràce.
Êrednica naczyƒ (cm)
pomocniczy (A)
10 – 14
pó∏-szybki (S)
16 – 20
szybki (R)
24 – 26
13
Elektroniczny zegar
Elektroniczny minutnik pokazuje czas i funkcj´ odliczania.
Po pod∏àczeniu urzàdzenia do zasilania lub w przypadku
przerwy w zasilaniu, zegar zostanie automatycznie skasowany (ustawi si´ na godzin´ 0:00) i zacznie migaç.
Trzymajàc wciÊni´ty przycisk v przyciskami
i
nale˝y ustawiç w∏aÊciwy czas. Przytrzymanie przycisków
w pozycji wciÊni´tej powoduje szybsze przewijanie czasu.
b´dzie zwi´ksza∏o czas o minut´ do osiàgni´cia 10 godzin.
Wciskanie przycisku
powoduje zmniejszanie czasu. Po
ustawieniu ˝àdanego czasu rozpocznie si´ odliczanie. Zakoƒczenie odliczania jest sygnalizowane sygna∏em dêwi´kowym. PrzyciÊni´cie dowolnego przycisku powoduje wy∏àczenie sygna∏u alarmowego. Przez wciÊni´cie przycisku v
mo˝na odczytaç czas, wyÊwietlany symbol „ „ informuje o w∏aczonej funkcji minutnika. Po oko∏o 7 sekundach wyÊwietlacz powróci do pokazywania odliczania.
Minutnik
Kasowanie ustawieƒ
Minutnik umo˝liwia odliczanie ustalonego okresu czasu.
Funkcja ta nie wy∏àcza piekarnika – jedynie sygnalizuje up∏yni´cie ustawionego czasu.
W celu uruchomienia tej funkcji nale˝y wcisnàç przycisk
na wyÊwietlaczu pojawi si´ symbol „ ”. Po ka˝dym wciÊni´ciu przycisku
czas b´dzie si´ zwi´ksza∏ o 10 sekund a˝
do 99 minut i 50 sekund. Dalsze wciskanie tego przycisku
Wcisnàç i przytrzymaç przycisk
nia 0:00.
Ustawianie zegara
do momentu wyÊwietla-
Regulacja g∏oÊnoÊci sygna∏u dêwi´kowego
Po ustawieniu i zatwierdzeniu ustawieƒ zegara, przyciskiem
mo˝na dokonaç regulacji poziomu g∏oÊnoÊci sygna∏u
alarmowego (3 poziomy).
Elektroniczny programator pieczenia
Programowanie piekarnika
Funkcja ta umo˝liwia zaprogramowanie piekarnika lub grilla
w jeden z nast´pujàcych sposobów:
• opóênione rozpocz´cie pieczenia trwajàcego okreÊlonà iloÊç czasu
• natychmiastowe rozpocz´cie pieczenia trwajàcego
okreÊlonà iloÊç czasu
• minutnik
Podczas programowania konieczne jest ustawienie czasu
trwania pieczenia oraz czasu, kiedy pieczenie ma si´ zakoƒczyç. Za∏ó˝my, ˝e wyÊwietlacz pokazuje godzin´ 10:00.
1. Wybraç odpowiedni tryb pokr´t∏em trybu piekarnika a pokr´t∏em termostatu odpowiednià temperatur´ (na przyk∏ad – piekarnik konwencjonalny, temperatura 200°C);
2. Przycisnàç przycisk
a nast´pnie (w ciàgu czterech
sekund) rozpoczàç ustawianie czasu pieczenia, za pomocà przycisków
i
. Za∏ó˝my, ˝e chcemy ustawiç
czas pieczenia na 30 minut. Na wyÊwietlaczu pojawi si´:
Funkcje przycisków
: minutnik – godziny i minuty
: czas pieczenia
W : czas koƒca pieczenia
: ustawianie czasu pieczenia – do ty∏u
: ustawianie czasu pieczenia – do przodu
A
Po zwolnieniu przycisku, po oko∏o 4 sekundach, na wyÊwietlaczu pojawi si´ ponownie bie˝àca godzina, wraz z symbolem
i napisem auto.
3. Przycisnàç przycisk W a nast´pnie za pomocà przycisków
i
ustawiç godzin´, o której pieczenie ma
si´ zakoƒczyç. Za∏ó˝my, ˝e ma byç to godzina 1:00 po
po∏udniu.
Ustawianie zegara
Po pod∏àczeniu urzàdzenia do zasilania lub w przypadku
przerwy w zasilaniu, zegar zostanie automatycznie skasowany (ustawi si´ na godzin´ 0:00) i zacznie migaç.
i W a nast´p• przycisnàç jednoczeÊnie przyciski
nie ustawiç czas (w ciàgu 4 sekund) za pomocà przycisków
oraz
przycisk
przesuwa czas do przodu
przycisk
cofa czas
Za ka˝dym razem, gdy konieczne b´dzie ustawienie zegara
nale˝y wykonaç czynnoÊci opisane powy˝ej.
A
4. Po zwolnieniu przycisku, po oko∏o 4 sekundach, na wyÊwietlaczu pojawi si´ bie˝àcy czas.
R´czne sterowanie pracà piecyka
A
Po ustawieniu czasu, programator prze∏àczy si´ automatycznie w tryb r´cznego sterowania piecykiem.
Uwaga: Przestawianie piekarnika na sterowania r´czne i automatyczne odbywa si´ przez jednoczesne naciskanie
przycisków
i W.
Zapali si´ litera „A” przypominajàcy, ˝e d∏ugoÊç i godzina zakoƒczenia pieczenia zosta∏y zaprogramowane w trybie automatycznym.
14
Po zwolnieniu przycisku, minutnik zacznie odliczanie, a na
wyÊwietlaczu prezentowany b´dzie bie˝àcy czas.
W ten sposób, piekarnik w∏àczy si´ automatycznie o 12:30
by po 30 minutach wy∏àczyç si´. Gdy piekarnik jest w∏àczony, na wyÊwietlaczu, przez ca∏y czas pieczenia, wyÊwietlany
b´dzie symbol
. W dowolnej chwili procesu pieczenia
mo˝na wyÊwietliç ustawiony czas pieczenia przyciskajàc
przycisk
oraz godzin´ zakoƒczenia pieczenia – przyciskajàc przycisk W .
Zakoƒczenie ustawionego czasu pieczenia, zostanie zasygnalizowane kilkominutowym sygna∏em minutnika; aby go
wy∏àczyç – nale˝y po prostu przycisnàç dowolny przycisk,
poza przyciskami
i
.
Je˝eli zaprogramowano wy∏àcznie d∏ugoÊç (punkt 2) czasu
pieczenia, piekarnik w∏àczy si´ od natychmiast.
Po osiàgni´ciu ustawionego czasu, rozlegnie si´ sygna∏ akustyczny, który mo˝na wy∏àczyç przyciskajàc dowolny z przycisków (poza przyciskami
i
); wtedy znajdujàcy si´
do tej pory na wyÊwietlaczu symbol [dzwonek] zgaÊnie
Poprawianie / odwo∏ywanie ustawieƒ
• Wprowadzone dane mogà zostaç w dowolnym momencie zmienione, przez przyciÊni´cie klawisza
lub
.
Gdy
odwo∏uje
si´ ustawionà wartoÊç d∏ugoÊci piecze•
nia, dane godziny zakoƒczenia pieczenia zostanà
równie˝ odwo∏ane i vice versa.
• W trakcie programowania piekarnika, nie mo˝na
wprowadziç godziny zakoƒczenia pieczenia wczeÊniejszej od godziny rozpocz´cia pieczenia.
Minutnik
Minutnik umo˝liwia odliczanie ustalonego okresu czasu.
Funkcja ta nie w∏àcza ani nie wy∏àcza piekarnika – jedynie
sygnalizuje up∏yni´cie ustawionego czasu.
Po przyciÊni´ciu przycisku
na wyÊwietlaczu pojawi si´:
Regulacja g∏oÊnoÊci sygna∏u dêwi´kowego
Nast´pnie, za pomocà przycisków
wybrany czas do odliczania.
i
Po ustawieniu i zatwierdzeniu ustawieƒ zegara, przyciskiem
mo˝na dokonaç regulacji poziomu g∏oÊnoÊci sygna∏u
alarmowego (3 poziomy)
nale˝y ustawiç
Wskazówki dotyczàce pieczenia
Kuchenka umo˝liwia Paƒstwu przyrzàdzanie potraw na wiele ró˝nych sposobów, umo˝liwiajàc wybór najlepszej metody dla danego rodzaju dania. Z czasem nauczà si´ Paƒstwo
najlepszych sposobów wykorzystania tego niezwykle wygodnego urzàdzenia. Przedstawione poni˝ej wskazówki sà
jedynie ogólnymi zaleceniami, które mogà byç zmieniane
odpowiednio do w∏asnego doÊwiadczenia.
•
Wst´pne nagrzewanie piekarnika
W przypadkach, gdy zachodzi koniecznoÊç uprzedniego nagrzania piekarnika, w zasadzie ka˝dorazowo przy pieczeniu
potraw przygotowywanych z u˝yciem dro˝d˝y, zaleca si´
skorzystanie z funkcji roboczej „piekarnik z nawiewem”
pozwalajàcej na szybkie nagrzanie piekarnika, przy niewielkim zu˝yciu energii. Po w∏o˝eniu potrawy do piekarnika,
w zale˝noÊci od potrzeby mo˝na skorzystaç z innej funkcji
roboczej urzàdzenia.
•
•
Jednoczesne korzystanie z wi´cej ni˝ jednego poziomu roboczego piekarnika
poÊrednie dzia∏anie przep∏ywajàcego w piekarniku goràcego powietrza. Pieczenie na tych poziomach mo˝e
doprowadziç do spalenia bardziej delikatnych potraw;
Zasadniczo, dla daƒ wymagajàcych intensywniejszego pieczenia zalecane jest stosowanie drugiego
i czwartego poziomu. Na przyk∏ad, podczas równoczesnego przygotowywania pieczeni wraz z innymi
potrawami, pieczeƒ umieszczana jest na drugim poziomie a czwarty poziom przeznaczany jest na dania
bardziej delikatne;
Podczas pieczenia potraw wymagajàcych ró˝nych
temperatur pieczenia lub czasów pieczenia, nale˝y
ustawiç Êrednià temperatur´ dla tych dwóch potraw
a danie bardziej delikatne umieÊciç na czwartym poziomie piekarnika. Jako pierwsze nale˝y wyjàç z piekarnika danie o krótszym czasie pieczenia;
Na dolnym poziomie ustawia si´ tac´ a ruszt umieszcza si´ na poziomie wy˝szym;
Wybranie funkcji „grill” odbywa si´ przez ustawienie pokr´t∏a na symbolu
. Z uwagi na fakt, i˝ tylko Êrodkowa
cz´Êç grzejnika opiekacza ˝arzy si´, potrawy umieszczone
w naro˝nikach rusztu piekarnika nie sà opiekane. Nale˝y, zatem pami´taç o w∏aÊciwym umieszczeniu potraw na ruszcie,
tj. w jego centralnej cz´Êci. Ruszt powinien byç umieszczony na pozycji trzeciej lub czwartej od do∏u piekarnika. Przy
Je˝eli zamierzamy piec jednoczeÊnie na wi´cej ni˝ jednej
pó∏ce, nale˝y zastosowaç tryb „piekarnik z nawiewem”
,
Pó∏ka
piekarnika
ma
pi´ç
poziomów.
Podczas
piecze•
nia w trybie z nawiewem, do pieczenia wybiera si´ dwa
spoÊród trzech Êrodkowych poziomów. Poziom najwy˝szy i najni˝szy wystawione sà na najbardziej bez-
15
korzystaniu z ka˝dej funkcji z u˝yciem opiekacza, zaleca si´
ustawienie pokr´t∏a regulacji temperatury w pozycji – maximum, gdy˝ promienie podczerwone dzia∏ajà najskuteczniej
na potraw´ w wysokich temperaturach.
Wierzch ciasta jest przypalony
UmieÊciç ciasto na ni˝szym poziomie piekarnika, ustawiç ni˝szà temperatur´, wyd∏u˝yç czas pieczenia
Ciasto ma zakalec
Nale˝y zrobiç suchszà mas´, zmniejszyç temperatur´ i wyd∏u˝yç czas
pieczenia.
Funkcja
„podwójny grill” gwarantuje natomiast pe∏ne
wykorzystanie powierzchni rusztu. U˝ywaç dla równomiernie
roz∏o˝onych potraw, zajmujàcych ca∏à powierzchni´ rusztu
w celu uzyskania równo zrumienionej na z∏oty kolor skórki.
Uwaga! Opiekanie nale˝y prowadziç przy zamkni´tych
drzwiach piekarnika, osiàgniemy wówczas lepsze rezultaty
i znacznà oszcz´dnoÊç energii (oko∏o 10%). Przy korzystaniu z ka˝dej funkcji z u˝yciem opiekacza, zaleca si´ ustawienie pokr´t∏a regulacji temperatury w pozycji- maximum. Wymóg ten ÊciÊle zwiàzany jest z zasadami, na których opiera
si´ funkcjonowanie opiekacza – optymalna wydajnoÊç promieni podczerwonych dzia∏ajàcych na potraw´ osiàgana jest
w wysokich temperaturach. W przypadku gdy jest taka potrzeba mo˝na oczywiÊcie obni˝yç temperatur´ w piekarniku,
gdy pracuje on w jednej z funkcji z u˝yciem opiekacza.
W tym celu, wystarczy za pomocà termoregulatora ustawiç
(ni˝szà od maksymalnej) ˝àdanà temperatur´.
Ciasto przywar∏o do formy
Starannie wysmarowaç form´ i wysypaç màkà
W wyniku równoczesnego pieczenia ciast na dwóch ró˝nych
poziomach uzyskaliÊmy niezadowalajàcy rezultat w przypadku jednego z nich (ró˝nica w stopniu wypieczenia)
Ustawiç ni˝szà temperatur´. Równoczesne w∏o˝enie potraw do piekarnika, wcale nie oznacza, i˝ muszà one zostaç wyj´te w jednakowym czasie.
Pieczenie pizzy
W celu uzyskania najlepszych rezultatów, przy pieczeniu pizzy, nale˝y zastosowaç funkcj´
„piekarnik z nawiewem”:
• Wst´pnie nagrzaç piekarnik, nie krócej ni˝ przez 10
minut,
• UmieÊciç pizz´ w aluminiowej blasze i u∏o˝yç na ruszcie stanowiàcym wyposa˝enie piekarnika. Stosowanie
b´dàcej na wyposa˝eniu blachy do pieczenia, wyd∏u˝y∏oby niepotrzebnie czas pieczenia, a pizza nie by∏aby dostatecznie chrupiàca.
• Unikaç cz´stego otwierania drzwi piekarnika podczas
pieczenia.
• W przypadku pizzy z du˝à iloÊcià nadzienia (capricciosa, quattro stagioni) zaleca si´ dodanie mozzarelli
w po∏owie pieczenia.
• W przypadku pieczenia na wi´cej ni˝ jednym
poziomie (maksymalnie na 3) zaleca si´ ustawienie
temperatury na 220°C.
Funkcja
/
„grill z nawiewem” okazuje si´ niezastàpiona w przypadku koniecznoÊci szybkiego opiekania, ∏àczàc zalety opiekacza z korzyÊciami wynikajàcymi ze stosowania funkcji termoobiegu: gotowa potrawa jest pi´knie
przyrumieniona i dobrze wypieczona od do∏u. Umo˝liwia
opiekanie du˝ych kawa∏ków mi´sa i drobiu bez u˝ycia ro˝na. Mo˝na równie˝ korzystaç z opisanej funkcji w koƒcowym
etapie pieczenia potraw, w celu równomiernego przyrumieniania. Przy tej funkcji ruszt nale˝y ustawiç na poziomie 2 lub
3. Aby zapobiec Êciekaniu t∏uszczu do komory piekarnika,
u˝ywajàc opiekacza nale˝y umieÊciç specjalnà blach´ na
pierwszym poziomie od do∏u. Podczas funkcji ro˝na mo˝na
jednoczeÊnie piec inne potrawy umieszczone na blasze, np.
ziemniaki itp.
Potrawy mi´sne i rybne
Pieczenie ciast
Aby uniknàç nadmiernego wysuszenia mi´sa, zalecana
minimalna masa ustalona zosta∏a na 1 kg. Drób i ryby powinny byç pieczone w temperaturach 150 – 175°C. Zalecana temperatura dla mi´s zale˝y natomiast w du˝ym stopniu od ˝àdanego stopnia wypieczenia. Je˝eli pragniemy,
aby mi´so by∏o „krwiste” nale˝y w pierwszej fazie pieczenia, ustawiç na krótki okres czasu wysokà temperatur´
rz´du 200-220° C, by póêniej stopniowo ja obni˝aç. Przy
wyborze odpowiedniej temperatury nale˝y kierowaç si´
nast´pujàcà zasadà: im wi´ksza porcja mi´sa, tym ni˝sza
temperatura i d∏u˝szy czas pieczenia. U∏o˝yç mi´so na
Êrodku rusztu i umieÊciç pod nim blach´ na kapiàcy
t∏uszcz. Potrawa powinna znajdowaç si´ poÊrodku piekarnika. JeÊli chce si´ by by∏a ona bardziej ogrzewana od do∏u, nale˝y skorzystaç z ni˝szych poziomów. Aby pieczeƒ
zachowa∏a wszystkie walory smakowe (szczególnie
w przypadku kaczki i dziczyzny) nale˝y od góry ob∏o˝yç jà
boczkiem lub s∏oninà.
Ciasta nale˝y wk∏adaç do nagrzanego piekarnika, piekarnik
osiàga w∏aÊciwà temperatur´, gdy zgaÊnie lampka kontrolna
„O”. Ârednia temperatura pieczenia wynosi ok. 160/200°C
Nie nale˝y otwieraç drzwi piekarnika w trakcie pieczenia
gdy˝ mo˝e to spowodowaç opadni´cie ju˝ wyroÊni´tego
ciasta.
Masa wsadowa ciasta (ciasta ubijane) nie powinna byç zbyt
p∏ynna, w przeciwnym razie wyd∏u˝a to cykl pieczenia. Najcz´Êciej powtarzajàce si´ problemy w przypadku pieczenia ciast:
Ciasto jest zbyt suche
Nast´pnym razem ustawiç temperatur´ wy˝sza o 10°C i skróciç czas
pieczenia
Ciasto „siada”
Masa wsadowa powinna byç g´stsza lub nale˝y obni˝yç o 10°C
temperatur´ pieczenia
16
Pieczenie w piekarniku – porady praktyczne
Pozycja pokr´t∏a
piekarnika
Rodzaj potrawy
1. Rozmra˝anie
Wszystkie mro˝one potrawy
2. Tryb
tradycyjny
Kaczka
Pieczeƒ ciel´ca
Pieczeƒ wieprzowa
Herbatniki
Tarta
3. W∏àczony
termoobieg
Pizza (na kilku poziomach)
Lasagne
Tagliatelle zapiekane
Makaron zapiekany
Jagni´
Kurczak
Makrela
Kie∏czak Êródziemnomorski
Tort czekoladowy
Placek ze Êliwkami
Ciasto francuskie (na 2 poziomach)
Herbatniki (na 2 poziomach)
Biszkopt (na 1 poziomie)
Biszkopt (na 2 poziomach)
Masa
(kg)
Poziom
od do∏u
Czas wst´pnego Pozycja pokr´t∏a
nagrzewania
regulatora
piekarnika (min.) temperatury
Czas
pieczenia
(min.)
e
1
1
1
–
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
1
1
1
1
1
1
1,5
1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
2/4
3
3
3
2
2
2
2
3
2
2-4
2-4
3
2-4
15
10
10
10
10
15
10
10
10
15
10
10
10
15
220
200
180
180
180
200
180
180
160
170
190
180
170
170
15-20
30-35
20-30
20-30
40-45
60-70
50-55
55-60
50-60
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
1
1
1
1
4
4
4
3-4
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
8
4
10
8-10
1
1,5
1
1
4 szt.
4
4
3
4
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
15-20
20
7
15-20
5
1,5
1,5
2
2
5
5
200
200
55-60
40-45
Ro˝no
Ciel´cina
Kurczak
1,5
1,5
–
–
5
5
200
200
70-80
70-80
Szasz∏yki (niektóre modele)
Mi´sne
Warzywne
1
0,8
–
–
5
5
Max
Max
40-45
25-30
4. W∏àczony grill Sola i màtwa
Szasz∏yki z kalmarów i krewetek
Dorsz w plastrach
Warzywa z rusztu
5. Podwójny grill Steki z ciel´ciny
Kotlety
Hamburgery
Makrela
Tosty
6. Podwójny grill Kurczak pieczony
Màtwa nadziewana
z nawiewem
/
Uwaga: podane czasy pieczenia sà przybli˝one i mogà byç ró˝ne w zale˝noÊci od indywidualnych upodobaƒ.
17
Konserwacja i czyszczenie piekarnika
Przed przystàpieniem do czyszczenia lub innych prac konserwacyjnych nale˝y zawsze od∏àczyç urzàdzenie od zasilania, za pomocà g∏ównego wy∏àcznika lub wyjmujàc wtyczk´
kabla zasilajàcego z gniazdka.
Aby zapewniç d∏ugà ˝ywotnoÊç kuchenki nale˝y jà regularnie czyÊciç pami´tajàc, ˝e:
Uwaga: CzynnoÊç ta mo˝e byç wykonana jedynie przez
technika z odpowiednimi uprawnieniami, autoryzowanego
przez producenta.
Wymiana ˝arówki oÊwietlenia piekarnika
• wy∏àczyç
zasilanie kuchenki, przekr´cajàc przycisk
wy∏àcznika sieciowego lub wyjmujàc wtyczk´ z kontaktu (o ile jest dost´pna)
• odkr´ciç szklanà os∏on´ uchwytu lampki;
• odkr´ciç lampk´ i wymieniç ˝arówk´ – musi to byç ˝arówka wysoko-temperaturowa (300°C) o nast´pujàcych parametrach:
– Napi´cie: 230 V
– moc: 25 W
– gwint: E14
• zamontowaç szklanà os∏on´ i przy∏àczyç kuchenk´ do
zasilania
• Do czyszczenia piekarnika zabrania si´ stosowania
urzàdzeƒ czyszczàcych parà.
• powierzchnie emaliowane i samo-czyszczàce powin•
•
•
ny byç przemywane ciep∏à wodà – nie wolno u˝ywaç
substancji Êcierajàcych ani ˝ràcych;
wn´trze piekarnika nale˝y czyÊciç mo˝liwie cz´sto;
mycie takie nale˝y przeprowadzaç, gdy piekarnik jest
wcià˝ ciep∏y stosujàc do tego ciep∏à wod´ ze Êrodkiem myjàcym, na koniec piekarnik dobrze sp∏ukaç
i wytrzeç do sucha
korony palników nale˝y myç mo˝liwie cz´sto w goràcej wodzie, stosujàc Êrodek myjàcy usuwajàcy osad;
sprawdziç czy otwory wylotowe gazu w koronie nie
zatka∏y si´
je˝eli elementy ze stali nierdzewnej poddane zostanà
dzia∏aniu agresywnych detergentów (zawierajàcych
fosfor) lub wody o du˝ym st´˝eniu wapna zostanà
one nara˝one na korozje. Zaleca si´ przemywanie
tych cz´Êci oraz osuszanie ich zaraz po umyciu. Dobrà praktykà b´dzie równie˝ wycieranie do sucha
wszelkich rozlanych p∏ynów, kropli i plam wody;
Demonta˝ górnej pokrywy
Pokryw´ kuchni mo˝na w ∏atwy sposób zdjàç. Trzymajàc
oburàcz nale˝y jà tylko lekko unieÊç do góry.
UWAGA Nie wolno zamykaç szklanej pokrywy kuchenki zanim palniki kuchenki nie wystygnà
Wa˝ne: nale˝y okresowo sprawdzaç zu˝ycie w´˝a gazowego i w przypadku zauwa˝enia jakichkolwiek usterek wymieniç go; zalecamy wymian´ w´˝a, co 5 lat.
Smarowanie zaworów gazu
Po pewnym czasie korzystania z kuchenki zawory gazu mogà zabrudziç si´. Przejawem tego b´dà trudnoÊci w ich obracaniu lub ich zaklejanie si´. W takiej sytuacji konieczna jest
wymiana na nowy.
18
Important
To maintain the EFFICIENCY and SAFETY of this appliance, we recommend:
• call only the Service Centers authorized by the manufacturer
• always use original Spare Parts
has been damaged or needs replacement.
15 This appliance must be used for the purpose for which it
was expressly designed. Any other use (e.g. heating rooms)
is considered to be improper and consequently dangerous. The manufacturer declines all liability for damage
resulting from improper and irresponsible use.
16 A number of fundamental rules must be followed when
using electrical appliances. The following are of particular
importance:
• Do not touch the appliance when your hands or feet
are wet.
• Do not use the appliance barefooted.
• Do not use extensions, but if they are necessary, caution must be exercised.
• Never pull the power supply cable or the appliance to
unplug the appliance plug from the mains.
• Never leave the appliance exposed to atmospheric
agents (rain, sun etc.)
• Do not allow children or persons who are not familiar
with the appliance to use it, without supervision.
17 Always unplug the appliance from the mains or switch off
the main switch before cleaning or carrying out maintenance.
18 In the case of problems and/or faulty operation, switch
off the appliance, close the gas cock and do not tamper
with the appliance. For repairs, contact only authorised
after-sales service centres and request the use of original spare parts only. Failure to comply with the above
may compromise the safety of the appliance.
19 If you are no longer using an appliance of this type, remember to make it unserviceable by unplugging the appliance from the mains and cutting the supply cable. Also
make all potentially dangerous parts of the appliance safe,
above all for children who could play with the appliance.
20 To avoid accidental spillage do not use cookware with
uneven or deformed bottoms on the burners or on the
electric plates. Turn the handles of pots and pans inwards
to avoid knocking them over accidentally.
21 Some parts of the appliance, in particular the hot plates,
remain heated for a long time after use. Make sure not to
touch them.
22 Never use flammable liquids such as alcohol or gasoline,
etc. near the appliance when it is in use.
23 When using small electric appliances near the hob, keep
the supply cord away from the hot parts.
24 Make sure the knobs are in the “•”/”¡” position when the
appliance is not in use.
25 When the appliance is in use, the heating elements
and some parts of the oven door become extremely
hot. Make sure you don't touch them and keep children well away.
26 Gas appliances require regular air exchange to ensure trouble-free performance. When installing the
cooker, follow the instructions provided in the paragraph on “Positioning” the appliance.
27 The glass top (only on certain models) can shatter if it is
overheated. Therefore, all of the burners or hot plates must
be turned off before the top is closed.
28 If the cooker is placed on a pedestal, take the necessary
precautions to prevent the same from sliding off the pedestal itself.
1 This appliance is intended for non-professional use within
the home.
2 These instructions are only for those countries whose
symbols appear in the booklet and on the serial no. plate
of the appliance.
3 This owner’s manual is for a class 1 appliance (insulated) or class 2, subclass 1 appliances (installed between two cabinets.
4 Before using your appliance, read the instructions in this
owner’s manual carefully since it provides all the information you need to ensure safe installation, use and maintenance. Always keep this owner’s manual close to hand
since you may need to refer to it in the future.
5 When you have removed the packing, check that the appliance is not damaged. If you have any doubts, do not
use the appliance and contact your nearest Ariston Service Centre. Never leave the packing components (plastic
bags, polystyrene foam, nails, etc.) within the reach of
children since they are a source of potential danger.
6 The appliance must be installed only by a qualified technician in compliance with the instructions provided. The
manufacturer declines all liability for improper installation,
which may result in personal injury and damage to property.
7 The electrical safety of this appliance can only be guaranteed if it is correctly and efficiently earthed, in compliance with regulations on electrical safety. Always ensure
that the earthing is efficient. If you have any doubts, contact a qualified technician to check the system. The manufacturer declines all liability for damage resulting from a
system which has not been earthed.
8 Before plugging the appliance into the mains, check that
the specifications indicated on the date plate (on the appliance and/or packaging) correspond with those of the
electrical and gas systems in your home.
9 Check that the electrical capacity of the system and sockets will support the maximum power of the appliance, as
indicated on the data plate. If you have any doubts, contact a qualified technician.
10 An omnipolar switch with a contact opening of at least 3
mm or more is required for installation.
11 If the socket and appliance plug are not compatible, have
the socket replaced with a suitable model by a qualified
technician, who should also check that the cross-section
of the socket cable is sufficient for the power absorbed
by the appliance. The use of adaptors, multiple sockets
and/or extensions, is not recommended. If their use cannot be avoided, remember to use only single or multiple
adapters and extensions which comply with current safety
regulations. In these cases, never exceed the maximum
current capacity indicated on the individual adaptor or
extension and the maximum power indicated on the multiple adapter.
12 Do not leave the appliance plugged in if it is not in use.
Switch off the main switch and gas supply when you are
not using the appliance.
13 The openings and slots used for ventilation and heat dispersion must never be covered.
14 The user must not replace the supply cable of this appliance. Always contact an after-sales service centre which
has been authorised by the manufacturer if the cable
19
Installation
All instruction on the following pages must be carried out
by a competent person (corgi registered) in compliance
with gas safety (installation and use) regulation 1984.
Important: disconnect the cooker from the electrycity
and gas supply when any adjustment, etc.
d) The liquefied petroleum gases, which are heavier than
air, stagnate towards the ground. Therefore, the rooms
containing LPG cans must have openings towards the
outside in order to allow the venting from the ground of
eventual gas leak. Thus, the LPG cans must not be
installed or settled in rooms that are below the ground
level, (cellar, etc.) whether the cans are empty or
partially full. It is advisable to keep in the room only
the can which is being used, and it must be placed
away from direct heat sources (ovens, fireplaces,
stoves, etc.) that could make the can reach
temperatures higher than 50°C.
Positioning your appliance
Your cooker is designed with a degree of protection against
overheating in class X; the appliance can therefore be
installed next to cabinets, provided the height does not
exceed that of the hob. The wall touching the back panel of
the cooker should be non-inflammable. Remember that during
use, the back panel of the cooker may reach a temperature
up to 50°C above that of the room temperature.
Important: this appliance may be installed and used only
in permanently ventilated rooms in compliance with current
directives. The following precautions should be taken:
a) The room must be provided with an external exhaust
system obtained with a hood or with an electric ventilator
that goes on automatically each time the unit is switched
on.
Levelling your appliance (only on a few models)
Your cooker is supplied with feet for levelling the appliance.
If necessary, these feet can be screwed into the housings
in the corners of the cooker base.
Mounting the legs (only on a few models)
Press-fit legs are supplied which fit under the base of your
cooker.
In the case of chimneys or flues
with branches (for cookers)
Directly to the
exterior
b) The room must be provided with a system for air inflow
which is necessary for a regular combustion. The air
flow necessary for the combustion should be at least 2
m3/h for kW of installed power. The system may be
realized by drawing the air directly from outside the
building through a pipe that has at least a 100 cm2
useable section and which must not be accidently
obstructed (Fig. A). And further it may be realized
indirectly from other adjacent rooms which are provided
with a ventilation pipe for the expulsion of the fumes to
the outside of the building as foresaid, and which must
not be part of the building in common use or rooms
with risk of fire, or bedrooms (Fig. B).
Detail A
Adjacent
room
Installation of the cooker
The cooker is prepared with protection degree against
excessive heating of type X, the appliance can therefore
be installed next to cabinets, provided the height does not
exceed that of the hob. If the cooker is placed touching
walls or sides of neighbouring cabinets, these must be
capable of withstanding a temperature rise of 50°C above
room temperature. For a correct installation of the cooker
the following precautions must be followed:
a) The cooker may be located in a kitchen, a kitonen/
diner or bed sitting room, but not in a bathroom or shower
room.
b) Kitchen cabinets installed next to the cooker that are
higher than the top of the hob, must be at least 200
mm from the edge of the hob itself.
c) The hoods must be installed according to the
requirements in the hood handbook.
d) Wall cabinets may be fitted in line with the sides of the
base units, providing that the lower edge of the wall
Room to
be ventilated
A
Fig. A
Examples of ventilation openings
for the comburent air
Fig. B
Increased opening between
the door and and floor
c) During prolonged use of the appliance you may consider
it necessary to open a window to the outside to improve
ventilation.
20
Only use pipes and gaskets complying with current National Regulations. The full length of the pipe must not
exceed 2000 mm. Once the connection has been made,
ensure that the flexible metal pipe does not touch any
moving parts and is not crushed. Once the connection
has been made, ensure that the flexible metal pipe does
not touch any moving parts and is not crushed.
HOOD
Checking that the Connection is Tight
Important: When installation has been completed, check
the pipe fittings for leaks using a soapy solution. Never
use a flame.
420 mm.
420 mm.
Min.
600 mm.
Min.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
cabinet is a minimum of 420 mm. above the worktop.
The minimum distance combustible material kitchen
units can be fitted directly above the worktop is 700
mm.
e) The wall in contact with the back of the cooker must
be of flameproof material.
Connecting the supply cable to the mains
Install a normalised plug corresponding to the load
indicated on the data plate. When connecting the cable
directly to the mains, install an omnipolar circuit-breaker
with a minimum contact opening of 3 mm between the
appliance and the mains. The omnipolar circuit breaker
should be sized according to the load and should comply
with current regulations (the earth wire should not be
interrupted by the circuit breaker).
The supply cable should be positioned so that it does not
reach a temperature of more than 50°C with respect to the
room temperature, along its length. Before making the
connection, check that:
• the limiter valve and the home system can support the
appliance load (see data plate);
• the mains is properly earthed in compliance with current
directives and regulations;
• there is easy access to the socket and omnipolar circuit
breaker, once the hob has been installed.
N.B: never use reducers, adaptors or shunts since they
can cause heating or burning.The plug and socket must
be easily accessible.
Connecting the gas
The appliance should be connected to the mains or to a
gas cylinder in compliance with current directives. Before
making the connection, check that the cooker is regulated
for the gas supply you are using. If not, follow the
instructions indicated in the paragraph “Adapting to
different types of gas”. On some models the gas supply
can be connected on the left or on the right, as necessary;
to change the connection, reverse the position of the hose
holder with that of the cap and replace replace the gasket
(supplied with the appliance). When using liquid gas from
a cylinder, install a pressure regulator which complies with
current directive.
Important: check that the supply pressure complies with
the values indicated in table 1 “Characteristics of the burners
and nozzles” since this will ensure safe operation, correct
consumption and ensure a longer life to your appliance.
Adapting the cooker to different types of gas
In order to adapt the cooker to a different type of gas with
respect to the gas for which it was produced (indicated on
the label attached to the lid), follow these steps:
a) Replacing the burner nozzles on the hob:
• remove the grids and slide the burners from their
housings;
• unscrew the nozzles using a 7 mm socket spanner,
and replace them with nozzles for the new type of gas
(see table 1 “Burner and nozzle characteristics”).
• replace all the components by repeating the steps in
reverse order.
b) Minimum regulation of the hob burners:
• turn the tap to minimum;
• remove the knob and adjust the regulation screw, which
is positioned in or next to the tap pin, until the flame is
Connection with a Hose
Make the connection using a gas hose that complies with
requirements set forth by the current National Regulations.
When installing the hose, remember to take the following
precautions:
• No part of the hose should touch parts whose temperature exceeds 50°C;
• The length of the hose should be less than 1500 mm;
• The hose should not be subject to twisting or pulling,
and should not have bends or kinks.
• The hose should not touch objects with sharp edges,
moving parts, and it should not be crushed;
• The full length of the hose should be easy to inspect in
order to check its condition.
Check that the hose fits firmly into place at the two ends
and fix it with clamps complying with current National Regulations. If any of the above recommendations can not be
followed, flexible metal pipes should be used. If the cooker
is installed in compliance with the requirements for class
2, subclass 1, it is highly recommended that the gas connection be made with a flexible metal pipe in compliance
with current safety standards.
Connecting a Flexible, Jointless, Stainless Steel Pipe
to a Threaded Attachment
The hose holder fitted on the appliance. The gas supply
pipe fitting is a threaded 1/2 gas conic male attachment.
21
small but steady.
N.B.: in the case of liquid gas, the regulation screw
must be screwed in to the bottom.
• check that the flame does not turn off when you turn
the tap quickly from high to low.
c) Regulating the primary air of the burners:
The primary air of the burners requires no regulation.
Important
On completion of the operation, replace the old rating
sticker with one indicating the new type of gas used. This
sticker is available from our Service Centres.
Note
Should the pressure of the gas used be different (or vary)
from the recommended pressure, it is necessary to fit a
suitable pressure regulator onto the inlet pipe in compliance
with current National Regulations relative to “regulators for
channelled gas”.
Burner and nozzle characteristics
Table 1
G30 (GPB-B)
Burner
Diameter
(mm)
Thermal
power
kW
(p.c.s.*)
By-pass Nozzle
1/100
1/100
(mm)
(mm)
Reduc.
Thermal
power
kW
(p.c.s.*)
Flow *
g/h
Nominal
Thermal
power
kW
(p.c.s.*)
Injector
1/100
GZ350 (GZ35)
Flow*
l/h
Injector
1/100
(mm)
Flow*
l/h
(mm)
Nominal
Fast (large) (R)
100
0.70
41
87
3.40
247
3.00
128
286
158
397
Semi-fast (medium) (S)
75
0.40
30
70
2.20
160
1.90
104
181
143
251
Auxiliary (Small) (A)
51
0.40
30
52
1.30
95
1.00
76
95
106
132
Supply pressure
*
G20 (GZ50)
20
16
25
36
29
44
Nom.
Min.
Max.
At 15°C and 1013 mbar- dry gas
G30 (GPB-B)
P.C.S. = 49,47 MJ/Kg
G20 (GZ50)
P.C.S. = 37,78 MJ/m3
GZ350 (GZ35)
P.C.S. = 27,20 MJ/m3
13
10
16
Ø180
S S
A
K 3G5/U
K 3G51/U
K 3G510/U
K 3G55A/U
K 3G55/U
K 3G56/U
22
S
R
A
K 3M5/U
R
Technical Specifications
%
Inner dimensions of the oven:
Width: 39 cm
Depth: 41 cm
Height: 34 cm
This appliance conforms with the following
European Economic Community directives:
Inner Volume of the Oven:
54 lt
-
Inner Dimensions of the FoodWarmer:
Width: 42 cm
Depth: 44 cm
Height: 17 cm
-
ENERGY LABEL
Directive 2002/40/EC on the label of electric ovens
Norm EN 50304
Energy consumption for Forced convection
heating mode:
Fan assisted
Declared energy consumption for Natural convection Class
heating mode:
73/23/EEC of 19/02/73 (Low Voltage) and subsequent
modifications;
89/336/EEC of 03/05/89 (Electromagnetic
Compatibility) and subsequent modifications;
90/396/EEC of 29/06/90 (Gas) and subsequent
modifications;
93/68/EEC of 22/07/93 and subsequent
modifications.
104
60
50
Convection
Voltage and Frequency of Power Supply:
see data plate
85/90
Burners:
adaptable for use with all the types of gas indicated on
the data plate situated inside the flap or, once the
dishwarmer drawer has been opened, on the inside wall
of the left-hand side panel.
Disposal of old electrical appliances
The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE), requires that old
household electrical appliances must not be disposed of
in the normal unsorted municipal waste stream. Old
appliances must be collected separately in order to optimise
the recovery and recycling of the materials they contain
and reduce the impact on human health and the
environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the
product reminds you of your obligation, that when you
dispose of the appliance it must be separately collected.
Consumers should contact their local authority or retailer
for information concerning the correct disposal of their old
appliance.
23
Cooker with multifunction Oven
A
A
B
B
E
E
C
D
U
D
K
K
G
G
F
F
O M
L
V
O M
L
N
N
O M
T
T
S
OM
L
Q R
O M
V
N
L
S
N
OM
L
L
N
N
A. Tray for Catching Overflows
B. Gas Burner
C. Electronic Lighting Device
D. Top Grate
E. Control Panel
F. Adjustable Feet or Legs
G. Dripping Pan or Baking Sheet
K. Oven Rack
L. Selector knob
M. Thermostat knob
N.
O.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
24
Control Knobs for Gas Burners on Hob
Thermostat light
The green pilot lamp (only a few models)
The control knobs for the electric plates (only a few
models)
Timer Knob (only a few models)
Electronic Ignition for the Gas Cooktop (only a few
models)
Electric Plate (only a few models)
The electronic cooking programmer (only a few
models)
The different functions and uses of the oven
The various functions included in the cooker are selected by
operating the control devices located on the cooker control
panel.
different but sure and easy ways of cooking. Use the knobs to
select the different cooking functions available on the
“5 Programms” oven:
L - selector knob;
M - thermostat knob;
When the selector knob is on any other setting than that identified by the “o”, the oven light turns on. The setting identified by
Control Knobs for the Gas Burners on the Hob (N)
The position of the gas burner controlled by each one of the
knobs is shown by a symbol of a solid ring:•. To light one of
the burners, hold a lighted match or lighter near the burner.
Press down and turn the corresponding knob in the counter-
the 8 symbol makes it possible to turn the oven light on without
having any of the oven heating elements on.When the oven light
is on, it means that the oven is in use, and it will remain on for the
entire time the oven is being used.
clockwise direction to the maximum E setting. Each burner
can be operated at its maximum, minimum or intermediate
power. Shown on the knob are the different symbols for off •
(the knob is on this setting when the symbol lines up with the
“Defrosting” Mode
Position of thermostat knob “M”: any
The fan located on the bottom of the oven makes the air
circulate at room temperature around the food. This is
recommended for the defrosting of all types of food, but in
particular for delicate types of food which do not require
heat, such as for example: ice cream cakes, cream or
custard desserts, fruit cakes. By using the fan, the
defrosting time is approximately halved. In the case of
meat, fish and bread, it is possible to accelerate the
process using the “multi-cooking” mode and setting the
temperature to 80° - 100°C.
reference mark on the control panel), for maximum E and
minimum C.
To obtain these settings, turn the knob counter-clockwise
with respect to the off position. To turn off the burner, turn the
knob clockwise until it stops (corresponding again with the •
symbol).
Electronic Ignition for the Gas Hob
Some of the models are provided with instant electronic lighting of the hob gas burners; these models are identified by the
presence of a lighting device (see detail C). This device
operates when a slight pressure is applied to the “T” button
Convection Mode
Position of thermostat knob “M”: between 50°C and Max.
On this setting, the top and bottom heating elements come
on. This is the classic, traditional type of oven which has
been perfected, with exceptional heat distribution and reduced energy consumption. The convection oven is still
unequalled when it comes to cooking dishes made up of
several ingredients, e.g. cabbage with ribs, Spanish style
cod, Ancona style stockfish, tender veal strips with rice,
etc. Excellent results are achieved when preparing veal or
beef-based dishes as well (braised meats, stew, goulash,
wild game, ham etc.) which need to cook slowly and require basting or the addition of liquid. It nonetheless remains the best system for baking cakes as well as fruit
and cooking using covered casserole dishes for oven baking. When cooking in convection mode, only use one dripping pan or cooking rack at a time, otherwise the heat
distribution will be uneven. Using the different rack heights
available, you can balance the amount of heat between
the top and the bottom of the oven. Select from among the
various rack heights based on whether the dish needs
more or less heat from the top.
marked with 1 symbol. To light a specific burner just press
the button labelled “T” while pushing the corresponding knob
all the way in and turning it counter-clockwise until it lights.
For immediate lighting, first press the button and then
turn the knob. Some models come equipped with an electric
starter built into the knob, in which case the lighting device
labelled “C” is present while the button labelled “T” is not. To
light a specific burner push the corresponding knob all the
way in and turn it counter-clockwise to maximum E keeping it pressed down until the burner lights.
Important: Should the burner flames accidentally go out,
turn off the control knob and wait at least 1 minute before trying to relight.
Notice: The first time you use your appliance, we recommend that you set the thermostat to the highest setting
and leave the oven on for about half an hour with nothing
in it, with the oven door shut. Then, open the oven door
and let the room air. The odour that is often detected during this initial use is due to the evaporation of substances
used to protect the oven during storage and until it is installed.
Fan Assisted Mode
Position of thermostat knob “M”: Between 50°C and Max.
The heating elements, as well as the fan, will come on.
Since the heat remains constant and uniform throughout
the oven, the air cooks and browns food uniformly over its
entire surface. With this mode, you can also cook various
dishes at the same time, as long as their respective cooking temperatures are the same. A maximum of 2 racks
can be used at the same time, following the instructions in
the section entitled: “Cooking On More Than One Rack”.
This fan assisted mode is particularly recommended for
Attention: Only use the bottom shelf of the oven when using
the rotisserie to cook (where present). For all other types of
cooking, never use the bottom shelf and never place anything
on the bottom of the oven when it is in operation because
this could damage the enamel. Always place your cookware
(dishes, aluminium foil, etc. etc.) on the grate provided with
the appliance inserted especially along the oven guides.
The Oven Control Knobs
The “5 Programms” oven combines all the advantages of
traditional “static” ovens with those of modern “ventilated” ones.
The”5 Programms” oven is extremely versatile and offers 5
25
dishes requiring a gratin finish or for those requiring considerably prolonged cooking times, such as for example:
lasagne, pasta bakes, roast chicken and potatoes, etc…
Moreover, the excellent heat distribution makes it possible to use lower temperatures when cooking roasts. This
results in less loss of juices, meat which is more tender
and a decrease in the loss of weight for the roast. The fan
assisted mode is especially suited for cooking fish, which
can be prepared with the addition of a limited amount of
condiments, thus maintaining their flavour and appearance.
Desserts: the fan assisted mode is also perfect for baking
leavened cakes.
Moreover, this mode can also be used to thaw quickly
white or red meat and bread by setting the temperature to
80 °C. To thaw more delicate foods, set the thermostat to
60°C or use only the cold air circulation feature by setting
the thermostat to 0°C.
Setting
Normal or Fast Plate
0
Off
1
Cooking vegetables, fish
2
Cooking potatoes (using steam) soups,
chickpeas, beans.
3
Continuing the cooking of large quantities
of food, minestrone
4
For roasting (average)
5
For roasting (above average)
6
For browning and reaching a boil in a
short time.
The cook-top electric plate control knobs (U) (only a
few models)
The cookers may be equipped with standard, fast and
automatic electric plates in various combinations (the fast
plates distinguished from the others by a red dot in the
centre, the automatic ones by a round aluminium disk at
the centre.
To avoid heat dispersion and damage to the plates,
recommend using cooking vessels with flat bottoms in
diameters which are not smaller than the plate diameter.
Table shows the correspondence between the position
indicated on the knobs and the use for which the plates
advised.
Before using the hot plates for the first time, you should
heat them at maximum temperature for approximately
4 minutes, without any pans. During this initial stage,
their protective coating hardens and reaches its
maximum resistance.
“Top” oven
Position of thermostat knob “M”: Between 50°C and Max.
The top heating element comes on.
This mode can be used to brown food at the end of cooking.
Grill
Position of thermostat knob “M”: Max
The top heating element and the turnspit come on.
The extremely high and direct temperature of the grill makes
it possible to brown the surface of meats and roasts while
locking in the juices to keep them tender. The grill is also
highly recommended for dishes that require a high temperature
on the surface: such as beef steaks, veal, rib steak, filets,
hamburgers etc...
Always leave the oven door ajar during cooking, except
when using the turnspit.
Some grilling examples are included in the “Practical Cooking
Advice” paragraph.
The green pilot lamp (Q) (only a few models)
This lights up when an electric plate is turned on.
Fan Assisted Grill
Position of thermostat knob “M”: between 50°C and Max.
The top central heating element and the fan come on. This
combination of features increases the effectiveness of the
unidirectional thermal radiation of the heating elements
through forced circulation of the air throughout the oven.
This helps prevent food from burning on the surface, allowing the heat to penetrate right into the food. Excellent
results are achieved with kebabs made with meats and
vegetables, sausages, ribs, lamb chops, chicken in a spicy
sauce, quail, pork chops, etc.
All “gratin” cooking must be done with the oven door shut.
This mode is also ideal for cooking fish steaks, like swordfish, tuna, grouper, stuffed cuttlefish etc.
Timer Knob (only a few models)
To use the timer, the ringer “S” must be wound up by turning
the knob one full turn clockwise 4; then turn it back 5, to
the desired time so that the number of minutes on the knob
matches the reference mark on the panel.
Attention
Avoid the children touch the oven door because it is very hot
during the cooking.
Thermostat Light (O)
This light indicates that the oven is heating. When it turns
off, the temperature inside the oven has reached the setting made with the thermostat knob. At this point, the light
will turn on and off as the oven maintains the temperature
at a constant level.
26
•
The rotisserie (only a few models)
To operate the rotisserie, proceed as follows:
a) place the dripping-pan on the 1st rack;
b) insert the special rotisserie support on the 4th rack and
position the spit by inserting it through the special hole
into the rotisserie at the back of the oven;
•
Use cookware with lids.
Always use cookware with flat bottoms.
Burner
c) to start the spit, set the oven selection knob (L)
ø Cookware diameter (cm)
Fast (R)
24 - 26
Semi Fast (S)
16 - 20
Auxiliary (A)
10 - 14
Storage recess below the oven
Below the oven a recess can be used to contain cooking pans
and cooker accessories. Moreover, during oven operation, it may
be used to keep food warm.To open the storage is necessary
turn it downwards.
Caution: this storage recess must
not be used to store inflammable
materials.
Practical advice for burner use
In order to get the maximum yield it is important to remember
the following:
• Use appropriate cookware for each burner (see table) so
as to avoid flames overshooting the edges.
• At boiling point turn the knob to minimum.
Electronic timer
Timer Feature
The electronic timer displays the time and the timer function
with countdown.
Note: all the functions are operative approximately 7
seconds after they are stet.
Press the n button to access this function. The symbol
“n” will appear on the display. Each time you press button
How to reset the clock
After the appliance has been connected to the power supply,
or when the power has gone out, the clock display will
automatically reset to 0:00 and begin to blink. 0 00
and 50 seconds. If you continue to press it, the time will
increase from minute to minute up to a maximum of 10
hours.
•
t, the time will increase by 10 seconds until 99 minutes
Use button s to go backwards.
After setting the desired time, start the countdown. When
the time has elapsed, the buzzer will sound, and it can be
interrupted by pressing any of the buttons.
Press the v button, and then use the s and t
buttons to set the correct time. To move the time
forward quickly, keep the buttons pressed.
You can display the time by pressing button v, and symbol
“n” indicates the timer function has been set. After
approximately 7 seconds, the display automatically goes
back to indicating the timer.
Whenever the time must be reset, follow this same
procedure.
To cancel a previous setting
Press button s up until 0 • 00.
Buzzer volume control
Once you have made and confirmed the clock settings,
use button s to adjust the volume of the alarm buzzer.
27
Electronic Cooking Programmer
This feature allows you to program the oven or the grill as
follows :
• delayed start for a specific length of time;
• immediate start for a specific length of time;
• timer.
Button Functions:
n
: timer - hours and minutes;
W
s
t
: end cooking time;
The letter “A” will light up reminding you that the length and
end cooking time were programmed in automatic mode. At
this point, the oven will turn on automatically at 12:30 and
then turn off after 30 minutes. When the oven is turned on,
the m symbol will be displayed for the entire cooking time.
At any time during the cooking process, the length of the
cooking time can be displayed by pressing the V button,
V : cooking time;
and the end cooking time by pressing the W button.
After the cooking time has expired, the timer will ring
for several minutes; to turn it off, simply press any of
: set cooking time - backward;
the buttons except the s and t buttons.
: set cooking time - forward.
Immediate start with preset duration
By programming just the duration (points 1 and 2 of the
“Start delayed cooking with preset duration” section),
cooking will start up immediately.
How to reset the digital clock.
After the appliance has been connected to the power supply,
or when the power has gone out, the clock display will
automatically reset to 0:00 and begin to blink.
•
Press the V and W buttons consecutively and
To cancel a cooking schedule already programmed
t buttons.
The t button sets the time forward.
The s button sets the time backward.
Timer Feature
The timer feature allows you to enter a given amount of time
from which the timer begins to count down. This feature does
not turn the oven on or off; it merely sounds when the time
has expired.
Press the
then reset the time (within 4 seconds) using the s and
Whenever the time must be reset, follow this same procedure.
V and W buttons simultaneously.
When the n button has been pressed, the display will read
as follows:
Manual Operation of the Oven
After resetting the time, the program automatically switches
to the manual mode.
Note: To reset the manual mode after each “automatic”
Q
Then use the t and s buttons to set the desired time.
After the button has been released, the timer will start to
count down and the current time will be displayed.
cooking, press the V and W buttons simultaneously.
Start delayed cooking with preset duration
The length of the cooking program as well as the time at
which the cooking program ends must be set. If we assume
that the time displayed on the timer is 10:00:
1. Turn the oven control knobs to the feature and temperature desired (e.g. conventional oven, 200°C);
2. Press the V button and then set the cooking time (within
R
After the time has expired, an acoustical signal will be emitted,
which can be turned off by pressing any of the buttons (except
the t and s buttons) at this point the n symbol will also
turn off.
four seconds) using the s and t buttons. Let us suppose that we set the cooking time at 30 minutes. The
display will read as follows:
Correction/Cancellation of Data
• The data entered can be changed at any time by pressing
N
•
After the button has been released, the current time will
be displayed again after approximately 4 seconds, along
•
with the m symbol and the letter “A” (AUTO);
3. Press the W button and then use the s and t buttons
to set the time for when the cooking program should end.
Let us suppose this time to be 1:00 p.m.
the corresponding button and the t or s buttons.
When the data for the length of the cooking time is
cancelled, the data for the end cooking time are also
cancelled automatically, and vice versa.
If the oven has been programmed, it will not accept end
cooking times which are before the start of the cooking
process.
Buzzer volume control
Once you have made and confirmed the clock settings,
O
use button s to adjust the volume of the alarm buzzer.
4. After the button has been released, the current time will
be displayed after approximately 4 seconds:
P
28
Practical Cooking Advice
The oven offers a wide range of alternatives which allow
you to cook any type of food in the best possible way.
With time you will learn to make the best use of this versatile cooking appliance and the following directions are
only a guideline which may be varied according to your
own personal experience.
Important: always use the grill with the oven door shut.
This will allow you both to obtain excellent results and to
save on energy (approximately 10%).
When using this mode, we advise you to set the thermostat
to 200°C, as it is the most efficient way to use the grill,
which is based on the use of infrared rays. However, this
does not mean you cannot use lower temperatures, simply
by adjusting the thermostat knob to the desired temperature.
Therefore the best results when using the grill modes
are obtained by placing the grid on the lower racks
(see cooking table) then, to prevent fat and grease from
dripping onto the bottom of the oven and smoke from
forming, place a dripping-pan on the 1st oven rack from
the bottom.
Preheating
If the oven must be preheated (this is generally the case
when cooking leavened foods), the “fan assisted” mode
can be used to reach the desired temperature as quickly
as possible in order to save on energy.
Once the food has been placed in the oven, the most
appropriate cooking mode can then be selected.
Cooking on More Than One Rack
If you have to cook on more than one rack at the same
which is the
time, use only the “fan assisted mode”
only one that is appropriate for this type of cooking.
• The oven is fitted with 5 racks. During fan assisted
cooking, use two of the three central racks; the lowest
and highest racks receive the hot air directly and
therefore delicate foodstuffs could be burnt on these
racks.
• As a general rule, use the 2nd and 4th rack from the
bottom, placing the foodstuffs that require greater heat
on the 2nd rack from the bottom. For example, when
cooking meat roasts together with other food, place
the roast on the 2nd rack from the bottom and the more
delicate food on the 4th rack from the bottom.
• When cooking foodstuffs that require differing times
and temperatures, set a temperature that is somewhere
between the two temperatures required, place the more
delicate food on the 4th rack from the bottom and take
the food requiring less time out of the oven first.
• Use the dripping pan on the lower rack and the grid on
the upper;
Baking Cakes
When baking cakes, always place them in a preheated
oven. Make sure you wait until the oven has been preheated
thoroughly (the red light “O” will turn off). Do not open the
oven door during baking to prevent the cake from dropping.
In general:
Pastry is too dry
Increase the temperature by 10°C and reduce the
cooking time.
Pastry dropped
Use less liquid or lower the temperature by 10°C.
Pastry is too dark on top
Place it on a lower rack, lower the temperature, and
increase the cooking time.
Cooked well on the inside but sticky on the
outside
Using the Grill
with the oven door ajar, placing
Use the “grill” mode
the food under the centre of the grill (situated on the 3rd or
4th rack from the bottom).
To catch any fat and/or grease that may drip from the rack,
place the dripping pan provided on the first rack from the
bottom.
When using this mode, we recommend you set the energy
level to the highest setting, even though lower levels can
be set, simply by adjusting the thermostat knob to the
desired level.
Use less liquid, lower the temperature, and increase
the cooking time.
The pastry sticks to the pan
Grease the pan well and sprinkle it with a dusting of
flour or use greaseproof paper.
I used more than one level (in the function
"ventilated oven") and they are not all at the same
cooking point
Setting , “fan assisted grill”,only with the oven door
shut, is extremely useful for grilling foods rapidly, as the
distribution of heat makes it possible not only to brown the
surface, but also to cook the bottom part.
Moreover, it can also be used for browning foods at the
end of the cooking process, such as adding that gratin
finish to pasta bakes, for example.
When using this mode, place the grid on the 2nd or 3rd
oven rack from the bottom (see cooking table) then, to
prevent fat and grease from dripping onto the bottom of
the oven and thus smoke from forming, place a drippingpan on the 1st rack from the bottom.
Use a lower temperature setting. It is not necessary to
remove the food from all the racks at the same time.
Cooking Pizza
For best results when cooking pizza, use the “fan
assisted “ mode:
• Preheat the oven for at least 10 minutes;
• Use a light aluminium pizza pan, placing it on the grid
29
Practical Cooking Advice
settings from 180 °C to 200 °C.
For red meat that should be well done on the outside while
tender and juicy in the inside, it is a good idea to start with
a high temperature setting (200°C-220°C) for a short time,
then turn the oven down afterwards.
In general, the larger the roast, the lower the temperature
setting. Place the meat on the centre of the grid and place
the dripping pan beneath it to catch the fat.
Make sure that the grid is inserted so that it is in the centre
of the oven. If you would like to increase the amount of
heat from below, use the low rack heights. For savoury
roasts (especially duck and wild game), dress the meat
with lard or bacon on the top.
supplied with the oven. If the dripping pan is used, this will
extend the cooking time, making it difficult to get a
crispy crust;
• Do not open the oven door frequently while the pizza is
cooking;
• If the pizza has a lot of toppings (three of four), we
recommend you add the mozzarella cheese on top
halfway through the cooking process.
• When cooking pizza on two racks, use the 2nd and 4th
with a temperature of 220°C and place the pizzas in
the oven after having preheated it for at least 10 minutes.
Cooking Fish and Meat
When cooking white meat, fowl and fish, use temperature
Selector knob Food to be cooked
setting
Weight
(in kg)
Cooking rack
position from
bottom
Preheating time
(minutes)
Thermostat
knob
setting
Cooking
time
(minutes)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Defrosting
All frozen food
Convection
Duck
Roast veal or beef
Pork roast
Biscuits (short pastry)
Tarts
Fan assisted
Pizza (on 2 racks)
Lasagne
Lamb
Roast chicken + potatoes
Mackerel
Plum-cake
Cream puffs (on 2 racks)
Biscuits (on 2 racks)
Sponge cake (on 1 rack)
Sponge cake (on 2 racks)
Savoury pies
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5
2-4
3
2
2-4
2
2
2-4
2-4
2
2-4
3
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
220
200
180
180
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
50-60
60-75
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
Top Oven
Browning food to perfect
cooking
-
3/4
15
220
-
Grill
Soles and cuttlefish
Squid and prawn kebabs
Cod filet
Grilled vegetables
Veal steak
Cutlets
Hamburgers
Mackerels
Toasted sandwiches
1
1
1
1
1
1
1
1
n.° 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Fan assisted
grill
Grilled chicken
Cuttlefish
1.5
1.5
3
3
5
5
200
200
55-60
30-35
NB: cooking times are approximate and may vary according to personal taste. When cooking using the grill or fan assisted
grill, the dripping pan must always be placed on the 1st oven rack from the bottom.
30
Cooker routine maintenance and cleaning
Before each operation, disconnect the cooker from the
electricity.To assure the long life of the cooker, it must be
thoroughly cleaned frequently, keeping in mind that:
Replacing the oven lamp
• Unplug the oven from the mains;
• Remove the glass cover of the lamp-holder;
• Remove the lamp and replace with a lamp resistant to
high temperatures (300°C) with the following
characteristics::
- Voltage 230V
- Wattage 25W
- Type E14
• Replace the glass cover and reconnect the oven to the
mains.
• Do not use steam equipment to clean the appliance.
• the enamelled parts and the self-cleaning panels are
washed with warm water without using any abrasive
powders or corrosive substances which could ruin them;
• the inside of the oven should be cleaned fairly often
while it is still warm using warm water and detergent,
followed by careful rinsing and drying;
• the flame spreaders should be washed frequently with
hot water and detergent taking care to eliminate any
scale;
• in cookers equipped with automatic lighting, the terminal
part of the electronic instant lighting devices should be
cleaned frequently and the gas outlet holes of the flame
spreaders should be checked to make sure they are
free of any obstructions;
• the electric plates are cleaned with a damp cloth and
they should be lubricated with a little oil while they still
warm;
• Stainless steel may become marked if it comes into
contact with very hard water or harsh detergents
(containing phosphorous) for long periods of time. After
cleaning, it is advisable to rinse thoroughly and dry. It
is also recommended to dry any water drops;
• On models with glass covers, the covers should be
cleaned with hot water; the use of rough cloths or
abrasives is to be avoided.
N.B: avoid closing the cover while the gas burners are
still warm. Remove any liquid from the lid before
opening it.
Important: periodically check the wear of the gas hose
and substitute it if there are any defects; we recommended
changing it every year.
Gas tap maintenance
The taps may jam in time or they may become difficult to
turn. If so, the tap itself must be replaced.
N.B.: This operation must be performed by a technician
authorised by the manufacturer.
Removing the lid
The cooker lid can be removed to facilitate cleaning. To
remove the lid, first open it completely and pull it
upwards (see figure)
31
K 3G5/U
K 3G51/U
K 3G510/U
K 3G55A/U
K 3G55/U
K 3G56/U
K 3M5/U
Sporák s elektrickou troubou
Návod k instalaci a použití
Vážený zákazníku,
dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.
Pøi vybírání pøístroje peèlivì zvažte, jaké èinnosti a funkce od pøístroje
požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdìjším nárokùm,
nemùže být dùvodem k reklamaci. Pøed prvním použitím si pozornì
pøeètìte pøiložený èeský návod, který dodává firma Merloni Elettrodomestici spa ke svým dováženým výrobkùm, a dùslednì se jím øiïte. Veškeré
výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou urèeny
výrobky specializovaných výrobcù. Všechny doklady o koupi a o
eventuálních opravách Vašeho výrobku peèlivì uschovejte pro poskytnutí
maximálnì kvalitního záruèního i pozáruèního servisu.
Dodržování tìchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V pøípadì jejich
nerespektování však nemùžeme uznat pøípadnou reklamaci.
Doporuèujeme Vám po dobu záruèní lhùty uchovat pùvodní obaly k
výrobku.
Než budete kontaktovat servisní støedisko, peèlivì prostudujte návod na
obsluhu a záruèní podmínky uvedené v záruèním listì. Pokud bude pøi
opravì zjištìno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady
zákazník.
Upozornìní
Vážený zákazníku, návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z
všeobecného návodu pro celou výrobkovou øadu. Z tohoto dùvodu mùže
dojít k situaci, že nìkteré funkce, ovládací prvky a pøíslušenství nejsou
urèeny pro vᚠvýrobek. Dìkujeme za pochopení.
CZ
32
Dùležité
Aby byla zajištìna øádná ÚÈINNOST a BEZPEÈNOST tohoto zaøízení, doporuèujeme Vám:
l Kontaktovat servisní støedisku, které je autorizováno výrobcem
l Vždy používat originální náhradní díly.
14 Nikdy nevymìòujte síový pøívod tohoto spotøebièe. V pøípadì
poškození nebo výmìny síového pøívodu se vždy obrate
na servisní støedisko autorizované výrobcem.
15 Tento spotøebiè musí být používán k úèelùm, pro které je
urèen. Jakékoliv jiné použití (napø. pro vytopení místnosti) je
považováno za nesprávné a tedy nebezpeèné. Výrobce
nenese odpovìdnost za škody zpùsobené nesprávným a
nezodpovìdným použitím spotøebièe.
16 Pøi používání el. spotøebièù je tøeba dodržet nìkolik
základních pravidel. Ta následující jsou obzvláštì dùležitá:
l
Nikdy se nedotýkejte spotøebièe, máte-li mokré ruce nebo
nohy.
l
Nikdy se spotøebièem nemanipulujte, jste-li naboso.
l
Nepoužívejte prodlužovací kabely, je-li jejich použití
nezbytné, manipulujte s nimi opatrnì.
l
Neodpojujte spotøebiè ze zásuvky tahem za kabel
síového pøívodu nebo za vlastní spotøebiè.
l
Spotøebiè nevystavujte pùsobení atmosférických vlivù
(d隝, pøímé sluneèní záøení atd.).
l
Zabraòte dìtem a nezpùsobilým osobám, aby se dostaly
do styku se spotøebièem bez dozoru.
17 Pøed èištìním nebo provádìním údržby vždy vytáhnìte síový
pøívod spotøebièe ze zásuvky nebo vypnìte jeho napájení.
18 Pokud zaøízení vyøazujete z provozu, zabezpeète jej tím,
že odøíznete síový pøívod (nejprve jej odpojte ze sítì).
Také zabezpeète všechny poten-ciálnì nebezpeèné èásti
zaøízení pøed dìtmi, které by si s vyøazeným zaøízením
mohly hrát.
19 Abyste zabránili náhodnému rozlití vaøené tekutiny,
nepokládejte na hoøáky varné desky nádobí s nerovným nebo
deformovaným dnem. Držadla hrncù a pánví ohnìte dovnitø,
abyste zabránili jejich náhodné srážce.
20 Nìkteré èásti trouby mohou být zahøáté na vysokou teplotu i
dlouho poté, co byla trouba vypnuta. Dbejte
na to, abyste se jich nedotkli.
21 V blízkosti spotøebièe, který je právì v provozu, nikdy nepoužívejte hoølavé kapaliny jako napø. líh nebo benzín atd.
22 Používáte-li v blízkosti varné desky malá elektrická zaøízení,
zabraòte tomu, aby se síový pøívod zaøízení dostal do styku
se zahøátým povrchem spotøebièe.
23 Jestliže spotøebiè nepoužíváte, zkontrolujte, zda jsou
regulaèní knoflíky nastaveny do polohy „l”/„o”.
24 Bìhem používání zaøízení jsou topná tìlesa a nìkteré èásti
dvíøek trouby zahøátá na vysokou teplotu Dbejte na to, abyste
se jich nedotkli, a zabraòte dìtem, aby se dostaly do
bezprostøední blízkosti.
25 Plynová zaøízení vyžadují dostateènou ventilaci. Jedinì tak
je zajištìn jejich perfektní provoz. Pøi instalaci sporáku
vezmìte na vìdomí pokyny uvedené v kapitole nazvané
„Umístìní”.
26 Varování: horké nádoby nebo pøedmìty z hoølavého
materiálu nikdy nevkládejte do prostoru pod troubou
sloužícího k ohøívání pokrmù.
27 Je-li sporák umístìn na soklu, proveïte všechna nezbytná
opatøení zabraòující tomu, aby sporák ze soklu sklouzl.
1 Tento spotøebiè je urèen k neprofesionálnímu použití
v domácnostech.
2 Tyto pokyny platí jen pro zemì, jejichž symboly jsou uvedeny
v pøíruèce nebo na typovém štítku výrobku.
3 Tento návod k obsluze je urèen pro zaøízení tøídy 1 (samostatnì stojící) nebo zaøízení tøídy 2 podtøídy 1 (vestavné).
4 Pøed použitím spotøebièe si peèlivì pøeètìte pokyny uvedené
v tomto návodu k obsluze, protože zde naleznete všechny
pokyny nezbytné pro zajištìní bezpeèné instalace, použití a
údržby spotøebièe. Tento návod k obsluze mìjte vždy po ruce.
5 Ihned po vybalení spotøebièe pøekontrolujte, zda spotøebiè
není poškozen. Pokud máte nìjaké pochybnosti, spotøebiè
nepoužívejte a kontaktujte nejbližší servisní støedisko Ariston.
Nikdy nenechávejte obaly od výrobku (napø. plastové pytle,
polystyrénové díly, høebíky atd.) v dosahu dìtí, jelikož mohou
být zdrojem nebezpeèí
6 Spotøebiè smí být nainstalován pouze kvalifikovaným
technikem v souladu s poskytnutými instrukcemi. Výrobce
se pøedem zøíká odpovìdnosti za pøípadné škody na majetku
nebo zranìní osob, které vzniknou nesprávným
nainstalováním spotøebièe.
7 Z elektrického hlediska je spotøebiè bezpeèný jen tehdy, je-li
øádnì a úèinné uzemnìn tak, jak to vyžadují pøíslušné
pøedpisy. Vždy se ujistìte, že uzemnìní je úèinné; máte-li
nìjaké pochybnosti, obrate se na kvalifikovaného elektrikáøe,
který systém zkontroluje. Výrobce nenese odpovìdnost za
škodu zpùsobenou systémem, který nebyl uzemnìn.
8 Pøed zapojením spotøebièe do sítì se pøesvìdète, že
specifikace uvedená na typovém štítku (na zaøízení/na obalu)
odpovídá specifikaci elektrorozvodné nebo plynorozvodné
sítì ve Vaší domácnosti.
9 Zkontrolujte, zda je elektrická pøípojka, vèetnì pojistky,
dostateènì dimenzována na zátìž, kterou spotøebiè
pøedstavuje (uvedeno na typovém štítku). Máte-li jakékoliv
pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného odborníka.
10 Do síového pøívodu je tøeba zaøadit vícepólový vypínaè, jehož
kontakty musí být ve vypnutém stavu alespoò 3 mm od sebe.
11 Nelze-li vidlici síového pøívodu zapojit do elektrické zásuvky,
obrate se na kvalifikovaného technika, který zásuvku nahradí
vhodnìjším modelem. Kvalifikovaný technik by mìl zároveò
zkontrolovat, zda je prùøez síového pøívodu vhodný pro
napájení spotøebièe. Použití adaptérù, vícenásobných
zásuvek a/nebo prodlužovacích kabelù se nedoporuèuje.
Pokud se nelze jejich použití vyhnout, použijte vždy pouze
jednoduché nebo vícenásobné adaptéry nebo prodlužovací
kabely, které vyhovují požadavkùm platných bezpeènostních
norem. V tìchto pøípadech nikdy nepøekraèujte maximální
bìžnou výkonnost uvedenou na jednoduchém adaptéru nebo
prodlužovacím kabelu a maximální výkon uvedený na
vícenásobném adaptéru.
12 Pokud spotøebiè nebudete používat, vypnìte napájení
spotøebièe a zavøete kohout na plynové pøípojce.
13 Nikdy nezakrývejte ventilaèní štìrbiny a štìrbiny pro odvod
pøebyteèného tepla.
33
CZ
Instalace
d) Kapalné topné plyny, které jsou t잚í než vzduch, se
shromažïují u podlahy. V místnostech, kde je umístìna
propan-butanová láhev, by se mìla nacházet okna
nebo jiné vìtrací otvory, kterými by mohl plyn unikat v
pøípadì, že by došlo k úniku plynu z láhve. Propanbutanové láhve, bez ohledu na to, jsou-li pouze
èásteènì nebo zcela plné, nesmí být umístìny nebo
skladovány v místnostech nacházejících se pod úrovní
podlahy (sklepy apod.). Nejlepší je, pokud do místnosti
umístíte pouze právì používané lahve, a to co nejdále
od zdroje tepla jako jsou napø. trouba, komín, kamna
atd., aby nemohlo dojít k jejich zahøátí na teplotu vyšší
než 50°C.
Všechny pokyny uvedené na následujících stránkách musí být
provedeny kvalifikovaným technikem. Instalaèní postup je tøeba
provést co nejprofesionálnìji a odbornì, v souladu s platnými
bezpeènostním normami (instalace a obsluha plynových
zaøízení).
Dùležité: Pøed provádìním každého údržbového
úkonu, pøíp. seøizováním, nezapomeòte zaøízení
odpojit od elektrorozvodné a plynorozvodné sítì.
Umístìní zaøízení
Sporák je vybaven stupnìm ochrany proti pøehøátí tøídy X,
takže jej lze instalovat hned vedle nábytku, pokud nábytek
nepøevyšuje varnou desku sporáku. Stìna, které se dotýká
zadní strana sporáku, musí mít nehoølavý povrch. Vezmìte
na vìdomí, že pøi provozu sporáku mùže být zadní strana
sporáku zahøátá až na teplotu, která je o 50° vyšší, než je
teplota v místnosti.
Dùležité: Tento model mùže být nainstalován a používán pouze
v trvale vìtrané místnosti tak, jak to pøedepisují platné
bezpeènostní normy. Je nezbytné dodržet následující požadavky:
a) V místnosti musí být nainstalován odsávací systém pro
odstranìní kouøových zplodin a plynu. Odsávacím
systémem mùže být buï odsavaè par nebo elektrický
ventilátor, který se automaticky zapne v okamžiku, kdy
dojde k zapnutí pøíslušného zaøízení.
Vyrovnání (pouze u nìkterých modelù)
Zaøízení mùžete dokonale vyrovnat pomocí dodávaných
nastavitelných nožièek. Je-li tøeba, mùžete je zašroubovat
do závitù v rozích podstavce sporáku.
Pøipevnìní nožièek (pouze u nìkterých modelù)
Zaøízení je vybaveno nožièkami, které mohou být
pøipevnìny na spodní stranu sporáku.
V pøípadì odtahu spalin
do komína (pouze u vaøièù)
Odtah spalin pøímo
do vnìjšího prostøedí
b) Místnost musí být vìtratelná s dostateèným pøívodem vzduchu
nezbytným pro správné spalování. Požadovaný prùtok vzduchu
musí být alespoò 2m 3 /h na 1 kW instalovaného výkonu.
Vzduch mùže být pøivádìn pøímo z venkovního prostøedí
neuzavíratelným vìtracím otvorem o prùøezu 100 cm 2, který
nemùže být náhodnì zablokován (obr. A). Jinak mùže být
vzduch do místnosti pøivádìn nepøímo ze sousedních místností,
které jsou vìtrané výše uvedeným zpùsobem za pøedpokladu,
že se nejedná o místnost urèenou ke spaní nebo o místnost
s otevøeným ohnìm (obr. B).
Obr. A
Sousední místnost
Instalace sporáku
Sporák je vybaven stupnìm ochrany proti pøehøátí tøídy
X, takže jej lze instalovat hned vedle nábytku, pokud
nábytek nepøevyšuje varnou desku sporáku. Je-li sporák
umístìn tak, že se dotýká stìn sousedního nábytku, musí
být tento nábytek odolný vùèi vzestupu teploty, která by
byla o 50° vyšší, než je teplota v místnosti. Pro provedení
správné instalace sporáku je tøeba dbát následujících
opatøení:
a) Zaøízení mùže být umístìno v kuchyni, v jídelnì nebo
v jednopokojovém bytì, nikdy však ne v koupelnì.
b) Nábytek umístìný poblíž, s výškou pøesahující výšku
pracovní plochy, musí být umístìn ve vzdálenosti
minimálnì 200 mm od okraje zaøízení.
c) Odsavaèe par musí být instalovány dle požadavkù
uvedených v návodu k jejich obsluze.
d) Nástìnné skøíòky je tøeba umístit pøesnì nad spodními
skøíòkami a dolní okraj nástìnné skøíòky by mìl být
umístìn minimálnì 420 mm nad pracovní plochou.
Místnost, která
má být vìtrána
A
Obr. A
Pøíklady vìtracích otvorù
pro odvod zplodin
Obr. B
Zvìtšený otvor mezi
oknem a podlahou
c) Má-li být plynové zaøízení využíváno dlouhodobì, mùže
být zapotøebí pøídavného vìtrání, které lze zajistit napø.
otvíráním oken.
CZ
34
Minimální vzdálenost mezi pracovní plochou a kuchyòskou skøíòkou vyrobenou z hoølavého materiálu je 700
mm.
e) Stìna, která je v pøímém kontaktu se zadní stranou
sporáku, musí být opatøena nehoølavým povrchem.
Spojka pro pøívod plynu do zaøízení je tvoøena kónickou
spojkou s vnìjším závitem pro pøipojení hadice 1/2 plyn
pro plyn. Pøi realizaci pøípojky používejte výhradnì
hadice a tìsnìní vyhovující platným národním normám.
Celková délka hadice nesmí pøekroèit 2000 mm. Po
ukonèení prací se ujistìte, že se kovová hadice
nedostane do styku s pohyblivými souèástmi a že
nebude stlaèena.
HOOD
420 mm.
Min.
Kontrola vodotìsnosti
Dùležité informace: Po ukonèení instalace zkontrolujte
dokonalou vodotìsnost všech spojek s použitím roztoku
saponátu. Nikdy k tomuto úèelu nepoužívejte plamen.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
420 mm.
600 mm.
Min.
Min.
Pøipojení napájecího kabelu k síti
Na síový pøívod pøipevnìte vhodnou síovou vidlici, která
odpovídá zátìži. Pokud je sporák pøipojen pøímo k síti, je
tøeba se mezi zaøízení a sí zapojit vícepólový vypínaè
(jistiè) s minimální vzdáleností kontaktù v rozpojeném
stavu 3 mm, který je dimenzován na pøíslušné zatížení a
odpovídá platným bezpeènostním normám (ochranný
vodiè uzemnìní nesmí být vypínaèem pøerušen).
Síový pøívod musí být umístìn tak, aby na žádném místì
nebyl vystaven teplotì, která by byla o 50° vyšší, než je
teplota v pokoji. Pøed skuteèným pøipojením ještì
pøekontrolujte:
l
Zda jištìní domovní instalace snese zatížení tímto
zaøízením (viz typový štítek);
l
Zda domovní rozvod napájecího napìtí je opatøen
úèinným systémem ochrany zemnìním nebo
nulováním podle smìrnic a zákonných naøízení;
l
Zda síová zásuvka nebo jednopólový pøepínaè jsou
u nainstalovaného zaøízení snadno pøístupné.
Poznámka: Nikdy nepoužívejte adaptéry, pøepínaèe nebo
podobná zaøízení, protože by mohla být pøekroèena
maximální hranice zatížení el. proudem a maximální
pøíkon. Mohlo by dojít ke vzniku požáru.
Pøipojení zaøízení na domovní rozvod plynu
Napojení spotøebièe na plynorozvodnou sí èi láhev se
zkapalnìným plynem musí být provedeno podle platných
pøedpisù. Je tøeba se také pøesvìdèit, zda je spotøebiè
pro daný typ plynu seøízen. Není-li, je tøeba provést postup
nadepsaný „Seøízení na rùzné plyny”. U nìkterých modelù
je možno podle potøeby pøipojit pøívod plynu vlevo nebo
vpravo; chcete-li pøipojení zmìnit, zmìòte polohu držáku
hadice a uzávìru a pøemístìte tìsnìní (je souèástí
dodávaného pøíslušenství). Používáte-li zkapalnìný plyn
z láhve, nainstalujte tlakový regulátor odpovídající platným
bezpeènostním pøedpisùm.
Dùležité: S ohledem na bezpeènost, øádné využití vnitøní
energie plynu a životnost spotøebièe samotného, je tøeba
zajistit i potøebný tlak plynu na vstupu do spotøebièe podle
vyznaèení v tabulce 1 „Technická data trysek a hoøákù”.
Pøipojení prostøednictvím hadice
Pøi realizaci pøípojky použijte hadici vhodnou pro plyn,
vyhovující charakteristikám urèeným národními normami.
Pøi použití hadic v rámci realizace pøípojky musí být
dodržena následující pravidla:
l
Hadice se v žádném místì nesmí dotýkat èástí
s teplotou vyšší než 50 °C;
• Musí být kratší ne• 1500 mm;
• Nesmí být vystavena žádnému trakènímu namáhání
nebo torzi a dále nesmí být pøíliš ohnuta nebo zúžena;
• Nesmí pøicházet do styku s øeznými souèástmi,
s ostrými hranami a s pohybujícími se souèástmi a
nesmí být stlaèována;
• Musí být lehce dostupná po celé své délce za úèelem
inspekce sloužící ke kontrole jejího stavu.
Ujistìte se, že je hadice dobøe zachycena na obou
koncích, a upevnìte ji prostøednictvím páskù vyhovujících
platným národním normám. V pøípadì, že není možné
dodržet jednu nebo více z uvedených podmínek, je tøeba
upøednostnit kovové hadice. V pøípadì, že bude sporák
nainstalován podle požadavkù tøídy 2, podtøídy 1, vøele
vám doporuèujeme zrealizovat pøípojku plynu s použitím
kovové hadice, vyhovující platným bezpeènostním
normám.
Seøízení sporáku na rùzné plyny
Liší-li se Vᚠplyn od typù plynù, pro které je sporák seøízen
(viz štítek), je nutné provést následující kroky:
a) Vymìòte trysky hoøákù na varné desce:
l
Sejmìte rošt a vytáhnìte hoøáky z desky;
l
Vyšroubujte trysky pomocí 7 mm nástrèkového klíèe
a nahraïte je tryskami pro pøíslušný typ plynu, na nìjž
hodláte spotøebiè provozovat (viz tabulka 1
„Specifikace hoøákù a trysek“).
l
Všechny komponenty opìt vrate opaèným postupem
na správné místo.
b) Regulace na minimum:
l
Plynový kohout nastavte na minimum;
l
Stáhnìte knoflík z osièky a regulaèním šroubkem vedle
Pøipojení prostøednictvím rozvodu tvoøeného hadicí
z nerezavìjící oceli s úchyty se závity
Hadicová spojka nacházející se ve spodní èásti zaøízení.
35
CZ
osièky otáèejte po smìru hodinových ruèièek tak dlouho,
až dostanete malý, ale stabilní plamen.
POZN.: V pøípadì napájení z tlakové láhve se zkapalnìným plynem je tøeba regulaèní šroubek
zašroubovat (po smìru hodinových ruèièek) až na
doraz.
l
Ujistìte se, že plamen nezhasne, pokud rychle otoèíte
regulaèním knoflíkem z polohy maximálního výkonu
do polohy minimálního výkonu.
c) Regulace pøívodu spalovacího vzduchu k hoøáku:
pøívod vzduchu k hoøáku nemusí být nijak regulován.
seøízen. Nový typový štítek je souèástí dodávaného
pøíslušenství ke sporáku.
Poznámka
Je-li tlak plynu v rozvodné soustavì jiný než pøedepsaný
(nebo se mìní), bude tøeba do plynové pøípojky zaøadit
pøíslušný regulátor, který musí vyhovovat pøedpisùm
pøíslušné zemì.
Dùležité
Po dokonèení celého postupu ještì vymìòte typový štítek
za takový, na nìmž je vyznaèen plyn, pro který je spotøebiè
Specifikace hoøákù a trysek
Tabulka 1
Hoøák
G30 (GPB-B)
Prùmìr
(mm)
Tepelný
výkon kW
(p.c.s.*)
Bypass
1/100
Hubice
1/100
(mm)
(mm)
Zreduk.
Rychlospojka
(velká) (R)
Polorychlospoj
ka (støední)
(S)
Pomocná
(malá) (A)
Napájecí tlak
G20 (GZ50)
Tepelný
výkon kW
(p.c.s.*)
Prùtok
* g/h
Tepelný
výkon kW
(p.c.s.*)
Prùtok *
l/h
Injektor
1/100
(mm)
Jmenovitý
Prùtok *
g/h
Injektor
1/100
(mm)
Jmenovitý
100
0.70
41
87
3.40
247
3.00
128
286
158
397
75
0.40
30
70
2.20
160
1.90
104
181
143
251
51
0.40
30
52
1.30
95
1.00
76
95
106
132
Jmen.
Min.
Max.
36
29
44
* Pøi 0°C a 1013 mbar suchého plynu
GZ50 výhøevnost P.C.S. = 35,9 MJ/kg.
GZ 35 výhøevnost P.C.S. = 25,8 MJ/kg.
GPB-B výhøevnostP.C.S. = 123,6 MJ/ m3
KATEGORIE SPOTØEBIÈE:
II2H3 B/P
20
16
25
13
10
16
Ø180
S S
A
K 3G5/U
K 3G51/U
K 3G510/U
K 3G55A/U
K 3G55/U
K 3G56/U
CZ
GZ350 (GZ35)
36
S
R
A
K 3M5/U
R
Pøedpis pro instalaci, seøízení a montážní práce
Ke každému sporáku nebo varnému panelu pøikládáme tento pøedpis, urèený pøedevším pracovníkùm
opravárenských organizací. Doporuèujeme Vám, abyste ve vlastním zájmu celý pøedpis peèlivì prostudovali.
Posouzení shody bylo provedeno dle zákona o technických požadavcích na výrobky è. 22/1997
a pøíslušných naøízení vlády. Sporáky a varné panely byly pøezkoušeny podle norem:
ÈSN EN 30-1-1 – Varné spotøebièe na plynná paliva pro domácnost
ÈSN EN 30-2-1 – Varné spotøebièe na plynná paliva pro domácnost
ÈSN 06 1008 – Požární bezpeènost lokálních spotøebièù a zdrojù tepla
ÈSN EN 33 2000-3 – Prostøedí pro elektrická zaøízení
ÈSN EN 60 335 – 1
- Bezpeènost el. spotøebièù pro domácnost a podobné úèely.
Všeobecné požadavky
ÈSN EN 60335 – 2 – 6
- Zvláštní požadavky pro sporáky, vaøièe, trouby apod. spotøebièe pro domácnost
- Technické požadavky, bezpeènost a metody zkoušení.
ÈSN 73 0823 – Požárnì technické vlastnosti hmot
- Stupeò hoølavosti stavebních hmot
§ 8 a 9 zákona è.634/1992 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù
§ 18 a 19 zákona è.125/97 Sb. o odpadech
§ 16 a 17 vyhlášky è. 338/97 Sb.
Instalace sporákù a varných panelù musí být provedena dle norem:
ÈSN 33 2180 – Pøipojování elektrických pøístrojù a spotøebièù
ÈSN-EN 1775 – Zásobování plynem, plynovody v budovách
ÈSN 38 6460 – Pøedpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytných budovách
Dùležité upozornìní
Pøi jakékoliv manipulaci se sporákem nebo varným panelem mimo bìžné použití je nutno uzavøít kohout v pøívodu
plynu pøed spotøebièem a vytáhnout pøívodní flexošòùru ze zásuvky. V pøípadì pevného pøipojrní vypnìte
hlavní vypínaè nebo jistiè.
37
CZ
UMÍSTÌNÍ SPORÁKU NEBO VARNÉHO PANELU
Sporák nebo varný panel mùže být používán v souladu s ÈSN 33 200-3 v obyèejném prostøedí v místnosti
s minimálním prostorem 20 m3. V menším prostoru (min. 15 m3) nutno zajistit odvìtrávací zaøízení. Sporák
nebo varný panel lze z hlediska tepelné odolnosti postavit na jakoukoli podlahu (podložku).
- Spotøebiè provedení “A”, tj. spotøebiè, který není urèen ke spojení s kouøovodem, nebo jiným zaøízením pro
odvádìní spalin mimo prostor, v nìmž je umístìn, musí být instalován v prostorech s dostateèným vìtráním,
které je provedeno dle ÈSN 127010:1986 a ÈSN 127040:1986, tak, aby se v tìchto prostorech zabránilo
hromadìní škodlivých látek v nepøípustné koncentraci (zabezpeèení požadavku hygienického pøedpisu na
prac. prostøedí 39/78 smìrnice 46).
Pro bezpeèné vzdálenosti stìn a nábytku od sporáku nebo varného panelu platí ÈSN 06 1008.
1. Pøi pøistavìní sporáku nebo varného panelu ke stìnám o stupni hoølavosti
B – nesnadno hoølavé, C1 – tìžce hoølavé, C2 – støednì hoølavé, C3 – lehce hoølavé nutno dodržet bezpeènou
vzdálenost od spotøebièe dle tabulky 1. V rozmezí od úrovnì vaøidlové desky do výše 500 mm nad vaøidlovou
deskou. Pod úrovní vaøidlové desky nutno dodržet bezpeènou vzdálenost dle tabulky 2.
2. K nehoølavým stìnám stupeò hoølavosti A lze sporák nebo varný panel pøistavit bez mezery.
3. Na tepelné zaøízení a do vzdálenosti menší, než je jeho bezpeèná vzdálenost, nesmìjí být kladeny pøedmìty
z hoølavých hmot (nejmenší vzdálenost spotøebièe od hoølavých hmot je 10 mm).
4. Spotøebiè je nutno odstavit z provozu v pøípadech, kdy dochází ke zmìnì prostøedí, tedy pøi práci s lepidly,
laky a dalšími tìkavými materiály, které mohou tuto zmìnu vyvolat.
CZ
38
Technické údaje
%
Vnitøní rozmìry trouby:
Šíøka: 39 cm
Hloubka: 41 cm
Výška 34 cm
Toto zaøízení vyhovuje následujícím smìrnicím EHS:
Vnitøní objem trouby:
54 litrù
-
Vnitøní rozmìry ohøevné desky:
-
Šíøka: 42 cm
Hloubka: 44 cm
Výška: 17 cm
-
ENERGY LABEL (ENERGETICKÝ ŠTÍTEK)
Smìrnice 2002/40/CE o energetických štítcích pro
elektrické trouby
Norma EN 50304
Spotreba energie u nucené konvekce
104
funkce ohøevu:
Ventilátor
Prohlášení o spotøebì energie pro tøídu pøirozené konvekce.
Funkce ohøevu:
73/23/EEC z 19. 2. 1973 (Nízké napìtí) a následným
úpravám;
89/336/EEC z 3. 5. 1989 (Elektromagnetická
kompatibi-lita) a následným úpravám;
90/396/EEC z 29. 6. 1990 (Plyn) a následným úpravám
(pouze u plynových zaøízení);
93/68/EEC z 22. 7. 1993 a následným úpravám.
60
50
Statický ohøev
Napìtí a frekvence el. pøíkonu:
85/90
viz typový štítek
Hoøáky:
vhodné pro všechny druhy plynù uvedené na typovém
štítku umístìném v prostoru pod troubou sloužícím
k ohøevu pokrmù, jakmile jsou dvíøka tohoto prostoru
otevøena, uvidíte typový štítek na vnitøní stìnì levého
boèního panelu.
39
CZ
Sporák s multifunkèní troubou
A
A
B
B
C
E
U
E
D
D
K
K
S
S
G
G
F
F
O M
L
V
O M
L
N
N
O M
T
T
S
OM
L
Q R
N
L
S
N
A
B
C
D
E
F
G
K
L
M
N
OM
L
L
N
N
Záchytný •lábek
Plynový hoøák
Elektronické zapalování hoøáku
Rošt na varné desce
Ovládací panel
Nastavitelné nohy
Peèící plech zachycující odkapávající omastek
Peèící rošt
Knoflík pro výbìr re•imu
Knoflík nastavení teploty v troubì (termostat)
Regulaèní knoflíky pro ovládání hoøákù varné desky
CZ
O M
V
O
P
Q
R
S
T
U
V
40
Indikátor zahøívání trouby
Elektronický èasovaè (pouze u nìkterých modelù)
Zelená kontrolka (pouze u nìkterých modelù)
Regulaèní knoflíky pro ovládání elektrických plotýnek
(pouze u nìkterých modelù)
Knoflík èasovaèe (pouze u nìkterých modelù)
Elektronické zapalování plynových hoøákù (pouze u
nìkterých modelù)
Elektrická plotýnka (pouze u nìkterých modelù)
Tlaèítko elektronického peèícího programátoru (pouze
u nìkterých modelù)
Jak používat Vaše zaøízení
Veškeré funkce mùžete ovládat pomocí knoflíkù a tlaèítek
umístìných na ovládacím panelu.
„statické“ trouby s pøednostmi moderního horkovzdušného
ohøevu s nuceným obìhem horkého vzduchu.
Využití trouby „5 programù“ je mnohostranné, mùžete si
volit mezi 5 rùznými peèícími režimy. Všech 5 peèících
režimù trouby lze nastavit pomocí knoflíkù umístìných na
ovládacím panelu:
L - knoflík výbìru peèících režimù;
M - knoflík pro nastavení teploty v troubì.
Pokud je knoflík výbìru peèícího režimu v jiné poloze než
„o”, zapne se osvìtlení trouby. Pøi nastavení knoflíku do
Regulaèní knoflíky pro ovládání hoøákù varné desky (N)
Poloha plynového hoøáku, který je ovládán pøíslušným
regulaèním knoflíkem, je znázornìna na ovládacím panelu
nad každým knoflíkem symbolem l. Chcete-li jeden z hoøákù
zapálit, pøidržujte u hoøáku zapálenou sirku nebo zapalovaè.
Zároveò stisknìte a otoète odpovídajícím knoflíkem proti smìru
hodinových ruèièek do polohy maximálního výkonu E.
Každý hoøák lze ovládat pøíslušným knoflíkem - jeho
nastavením do jedné z poloh - maximální výkon, minimální
výkon a støední výkon. Okolo regulaèního knoflíku jsou uvedeny
rùzné symboly znázoròující rùzné úrovnì výkonu – vypnuto l
(knoflík je nastaven v této poloze, když je tento symbol ve
stejné úrovni se znaèkou na ovládacím panelu), maximum
polohy 8 mùžete osvìtlit prostor trouby bez zapínání
topných tìles. Bìhem doby, kdy je zapnuto osvìtlení trouby,
se má za to, že je trouba používána. Osvìtlení trouby
zùstává zapnuto po celou dobu, co je trouba používána.
Trouba sloužící k „Odmrazování“
Poloha otoèného knoflíku termostatu „M“. Kterákoli
Ventilátor, který se nachází na dnì trouby, zabezpeèuje
pohyb vzduchu o teplotì prostøedí kolem jídla. Tato funkce
je vhodná pro odmrazování jakéhokoli druhu jídla, avšak
obzvláštì pro choulostivá jídla, která nesnášejí teplo, jako
napøíklad: Zmrzlinové dorty, zákusky s krémem nebo
šlehaèkou, ovocné zákusky. Uvedeným zpùsobem se doba
odmrazování sníží pøibližnì na polovinu. Pøi rozmrazování
masa, ryb nebo chleba je možné celou operaci dále urychlit
použitím funkce vícenásobného peèení a nastavením teploty
v rozmezí 80 – 100 °C.
E a minimum C
Tyto úrovnì dosáhnete tak, že budete z polohy vypnuto
otáèet regulaèním knoflíkem proti smìru hodinových
ruèièek. Chcete-li hoøák vypnout, otáèejte regulaèním
knoflíkem po smìru hodinových ruèièek až na doraz
(koncový doraz odpovídá poloze l vypnuto).
Elektronické zapalování plynových hoøákù
Nìkteré modely jsou vybaveny okamžitým elektronickým
zapalováním plynového hoøáku; u tìchto modelù se nachází
zaøízení pro zapálení hoøáku (viz C). Toto zaøízení se uvede
do provozu, jakmile je lehce stisknuto tlaèítko s oznaèením
„T“ oznaèené symbolem 1. Chcete-li zapálit zvolený hoøák,
jednoduše stisknìte toto tlaèítko „T“ a stisknìte a otáèejte
regulaèním knoflíkem proti smìru hodinových ruèièek, dokud
se hoøák nezapálí. Aby se hoøák zapálil ihned, stisknìte
nejprve tlaèítko „T“ a potom otáèejte knoflíkem. Nìkteré
modely jsou vybaveny elektrickým spouštìèem vestavìným
v knoflíku. V tomto pøípadì je sporák vybaven elektronickým
zapalováním oznaèeným „C“, ale není vybaven tlaèítkem
oznaèeným „T“. Chcete-li požadovaný hoøák zapálit, stisknìte
pøíslušný knoflík a otoète jím proti smìru hodinových ruèièek
Statická trouba
Poloha otoèného knoflíku termostatu „M“. Mezi 50 °C a
Max.
V této poloze dojde k rozsvícení dvou výhøevných èlánkù,
spodního a horního. Jedná se o klasickou babièèinu troubu,
u které však byly povzneseny na vynikající úroveò rozvod
tepla a spotøeba energie. Statická trouba je nepøekonatelná
v pøípadech, kdy je tøeba pøipravit jídla, v nichž se jednotlivé
složky skládají ze dvou nebo více komponentù a tvoøí jedno
jídlo, jako napøíklad: Zelí s vepøovými žebírky, treska na
španìlský zpùsob, treska po neapolsku, telecí medailónky
s rýží, atd.. Vynikajících výsledkù lze docílit pøi pøípravì
jídel s hovìzím nebo telecím masem, jako: Dušená jídla,
paprikáše, guláš, maso z divoèiny, vepøová kýta a vepøový
høbet, atd., které vyžadují pomalou pøípravu s neustálým
podléváním. Zùstává optimální volbou pro pøípravu zákuskù,
ovoce a pro pøípravu jídel v uzavøených nádobách,
specifických pro použití v troubì. Pøi pøípravì jídel ve
statické troubì používejte pouze jednu úroveò, protože pøi
použití vìtšího množství úrovní by distribuce tepla nebyl
právì nejvhodnìjší. Použitím rùzných úrovní, které máte
k dispozici, mùžete kompenzovat množství tepla mezi horní
a spodní èástí. Jestliže pøíprava vyžaduje vyšší teplo
zespodu nebo shora, použijte spodní nebo horní úroveò.
do polohy maximum E. Knoflík držte stisknutý, dokud se
hoøák nezapálí.
Dùležité: Pokud plamen najednou zhasne, regulaèní
knoflík otoète do polohy vypnuto a poèkejte alespoò jednu
minutu. Teprve poté se pokuste znovu hoøák zapálit.
Pozor: Pøed prvním použitím trouby ji pøibližnì na pùl hodiny
zapnìte naprázdno. Pøesvìdète se, zda uvnitø trouby nic
není a termostat nastavte na nejvyšší teplotu. Po uplynutí
pùl hodiny otevøete dvíøka a v místnosti zajistìte øádné
vìtrání. Trouba se musí takto vypálit. Možná, že ucítíte
zápach, protože se vypalují zbytky konzervaèních èinidel,
které troubu chránily bìhem skladování.
Pozor: Spodní patro trouby používejte pouze tehdy,
pøipravujete-li pokrm v režimu grilování na rožni (je-li jím sporák
vybaven). Pøi pøípravì pokrmù v jakémkoliv jiném režimu peèení
nikdy nepoužívejte spodní patro a nikdy nestavte nádoby s
pokrmem pøímo na dno trouby. Došlo by k poškození glazury
na peèící nádobì. Peèící nádoby (nádoby, alobal apod.) vždy
umisujte na rošt zasunutý do drážek po stranách trouby.
Rošt je souèástí dodávaného pøíslušenství.
Ventilovaná trouba
Poloha otoèného knoflíku termostatu „M“. Mezi 50 °C a
Max.
Dojde k aktivaci výhøevných èlánkù a zapnutí ventilátoru.
Vzhledem k tomu, že je teplo stálé a stejnomìrné, vzduch
jídlo propéká a peèe do rùžova rovnomìrnì na všech
místech. Proto mùžete péct i vzájemnì odlišná jídla, staèí,
aby mìla obdobnou teplotu peèení. Pøi dodržení pokynù
uvedených v èásti „Souèasné peèení na více úrovních“ je
Knoflíky pro ovládání trouby
TroubaT5 programù“ v sobì spojuje výhody tradièní peèící
41
CZ
rozsvìcování a zhasínání kontrolky od tohoto okamžiku
svìdèí o tom, že termostat pracuje správnì a že teplota v
troubì bude udržována v požadované výši.
možné používat souèasnì nanejvýš 2 úrovnì souèasnì..
Tato funkce je obzvláštì vhodná pro pøípravu jídel
vyžadujících zapékání nebo jídel vyžadujících pomìrnì
dlouhodobou pøípravu, napøíklad: Lasagne, nudlové závitky,
kuøe a peèené brambory, atd.. Výrazných výhod lze docílit
pøi pøípravì peèeného masa, vzhledem k tomu, že lepší
rozložení tepla umožòuje použít nižší teploty, pøi nichž
dochází k nižší ztrátì šávy, zachování jemnosti masa a
zajištìní jeho menšího váhového úbytku. Ventilovanou
troubu oceníte zejména pøi peèení ryb, které lze pøipravit
s pøidáním minimálního množství koøení, èímž se udržuje
beze zmìn pùvodní vzhled a chu.
Dezerty: Uvedený zpùsob zajistí bezproblémovou pøípravu
kynutého peèiva.
Funkce „ventilovaná trouba“ mùže být použita také k
rychlému rozmrazení bílého nebo èerveného masa a chleba,
a to nastavením teploty na 80 °C. Pøi rozmrazování
choulostivìjších jídel mùžete nastavit 60 °C nebo použít
cirkulaci studeného vzduchu nastavením otoèného knoflíku
termostatu na 0 °C.
Regulaèní knoflíky pro ovládání elektrické plotýnky
varné desky (R) (pouze u nìkterých modelù)
Sporáky mohou být vybaveny rùznými kombinacemi
standardních, „rychlých” a automatických plotýnek („rychlé”
plotýnky mají ve støedu èervenou teèku, automatické
hliníkový kotouè).
Abyste zamezili úniku tepla nebo pøípadnému poškození
plotýnek, doporuèujeme používat nádoby s rovným dnem
a prùmìrem, minimálnì stejnì velkým, jako je prùmìr
plotýnky.
V tabulce 1 jsou uvedeny pøíklady použití plotýnek pøi
nastavení regulaèních knoflíkù na odpovídající stupeò.
Než zaènete elektrické plotýnky používat, zahøejte je
na maximální teplotu a nechejte je takto zahøáté po
dobu cca 4 minuty, nepokládejte na nì žádné nádoby.
Bìhem této doby ztvrdne ochranný nátìr a plotýnka
dosáhne maximální pevnosti.
„Horní“ trouba
Poloha otoèného knoflíku termostatu „M“. Mezi 50 °C a
Max.
Slouží k zapnutí horního výhøevného èlánku.
Tuto funkci je možné použít k dopeèení.
Poloha
Gril
Poloha otoèného knoflíku termostatu „M“. Max.
Slouží k zapnutí horního výhøevného èlánku a k aktivaci
rožnì.
Pomìrnì vysoká teplota a pøímé pùsobení tepla umožòuje
bezprostøední zabarvení povrchu jídel do rùžova, pøièemž
Pomìrnì vysoká teplota a pøímé pùsobení tepla umožòuje
bezprostøední zabarvení povrchu jídel do rùžova, pøièemž
jejich vnitøek zùstává mìkký, ponìvadž dochází k zabránìní
úbytku tekutin. Grilování je obzvláštì vhodné k pøípravì tìch
druhù jídel, které vyžadují vysokou teplotu na povrchu: Telecí
nebo hovìzí bifteky, peèená žebírka, filé, hamburger, atd..
Peète pøi napùl otevøených dvíøkách s výjimkou
peèení s použitím rožnì.
Nìkteré pøíklady použití jsou uvedeny v èásti „Praktické
rady pro peèení“.
0
Vypnuto
1
Zelenina, ryby
2
Brambory (dušené), polévky, cizrna,
fazole
3
Vaøení velkých množství jídla a „eintopfù"
4
Peèení (støední)
5
Peèení (prudší)
6
Opékání dozlatova nebo rychlé zahøátí
na provozní teplotu
Zelená kontrolka (Q) (pouze u nìkterých modelù)
Zelená kontrolka se rozsvítí vždy, když je zapnuto jakékoliv
elektrické topné tìleso varné desky.
Knoflík èasovaèe (pouze u nìkterých modelù)
Abyste mohli tuto funkci použít, je tøeba knoflík „S“ otoèit
o jednu otáèku proti smìru hodinových ruèièek 4, poté
pohybem v opaèném smìru 5 nastavte ukazatel na panelu
na znaèku, která odpovídá požadovanému poètu minut na
knoflíku.
Ventilovaný gril
Poloha otoèného knoflíku termostatu „M“. Mezi 50 °C a
Max.
Slouží k zapnutí horního centrálního výhøevného èlánku a
k aktivaci ventilátoru. Pøedstavuje spojení jednosmìrného
vyzaøování tepla s vynuceným obìhem vzduchu uvnitø
trouby. Díky tomu je možné dosáhnout vyššího prùniku
tepla bez spálení povrchu potravin. Mimoøádnì dobrých
výsledkù lze docílit použitím ventilovaného grilu pøi pøípravì
šašliku z masa a zeleniny, klobás, vepøových žebírek,
jehnìèích øízkù, ïábelského kuøete, køepelek na šalvìji,
vepøových plátkù, apod..
Grilujte pøi zavøených dvíøkách.
Pøi pøípravì ryb je ventilovaný gril obzvláštì vhodný pro
peèení ježdíku, tuòáka, meèouna, plnìných malých sépií,
atd..
Indikátor zahøívání trouby (O)
Tato kontrolka svítí v prùbìhu ohøívání trouby a zhasne tehdy,
jakmile je v troubì dosažena požadovaná teplota. Støídavé
CZ
Normální nebo rychlovarná plotýnka
Pozor
Zabraòte dìtem, aby se dotkly dvíøek trouby, protože ta
jsou bìhem provozu trouby zahøátá na vysokou teplotu.
Otáèející se rošt (pouze u nìkterých modelù)
Pro obsluhu otáèejícího se roštu proveïte následující:
a) umístìte plech pro zachycení odkapávajícího tuku na
první úroveò ;
b) na ètvrtou úroveò umístìte speciální podporu otáèejícího
se roštu a jeden konec roštu zasuòte do speciálního
otvoru v podpoøe umístìného u zadní strany trouby;
c) rošt uvedete do provozu nastavením knoflíku volby
režimù (L)
42
Praktické pokyny k použití hoøákù
Aby byly hoøáky používány co nejefektivnìji, mìli byste
dodržovat následující zásady:
l
Vzhledem k typu hoøáku používejte vhodnou nádobu (viz
tabulka). Je tøeba se vyhnout stavu, kdy plameny pøesahují
okraje dna a zbyteènì opalují boky hrnce nebo pánve.
l
Používejte jen nádoby s rovným dnem.
l
Jakmile se obsah zaène vaøit, otoète knoflík do polohy
odpovídající nízkému výkonu.
l
Používejte nádoby pøikryté poklièkou.
Prostor pro uskladnìní nádob pod troubou
Pod troubou se nachází prostor, který mùžete používat pro
uskladnìní pánví nebo jiných kuchyòských potøeb. Navíc
bìhem provozu trouby mùže tento prostor sloužit jako
ohøívaè pokrmu. Chcete-li dvíøka otevøít, odklopte je smìrem
dolù.
Pozor: tento prostor nesmí být používán pro uskladnìní
pøedmìtù z hoølavého materiálu.
Hoøák
Prùmìr varné nádoby (cm)
Rychlý (R)
24 – 26
Polorychlý (S)
16 – 20
Pomocný (A)
10 – 14
Elektronický èasovaè
Elektronický èasovaè zobrazí èas a ten bude postupnì
odpoèítáván.
Poznámka: všechny funkce zaènou být aktivní cca 7 sekund
poté, co byly nastaveny.
Èasovaè
t. Na displeji se zobrazí symbol „n”.
Pøi každém stisku tlaèítka t se èas zvýší o 10 sekund
Stisknìte tlaèítko
až na 99 minut a 50 sekund. Pokud i poté budete pokraèovat
v tisku tlaèítka, èas se zaène zvyšovat o minuty až na 10
hodin.
Jak vynulovat hodiny
Poté, co zaèalo být zaøízení napájeno el. proudem nebo
poté, co došlo k pøerušení pøívodu el. proudu, se hodiny na
displeji automaticky vynulují 0:00 a zaènou blikat.
l
Tlaèítkem s èas snižujete.
Po nastavení požadovaného èasu se èas zaène
odpoèítávat. Jakmile nastavený èas uplynul, spustí se
zvukový signál. Signál zrušíte stiskem jakéhokoliv tlaèítka.
Stisknìte tlaèítko v a poté pomocí tlaèítek s a t
nastavte správný èas. Chcete-li èas nastavit rychleji,
držte tlaèítka stisknutá.
Stiskem tlaèítka v se na displeji zobrazí zbývající èas.
Symbol „n” znamená, že byla nastavena funkce èasovaèe.
Po uplynutí cca 7 sekund se displej navrátí do pùvodní
podoby.
Kdykoliv poté, co bylo zapotøebí èas vynulovat, proveïte
tento postup.
Zrušení provedeného nastavení
Tisknìte tlaèítko s, dokud se na displeji nezobrazí 0 l 00.
Nastavení hlasitosti akustického signálu
Po nastavení èasu a jeho potvrzení, je možné
prostøednictvím tlaèítka s nastavit hlasitost akustického
signálu alarmu.
43
CZ
Elektronické programování hodin
P
Programátor Vám umožní pøednastavit u trouby a grilu:
dobu spuštìní peèení s pøednastavenou délkou
peèení;
l okamžité spuštìní peèení s pøednastavenou délkou
peèení;
l èasový spínaè.
l
Svítí-li na displeji písmeno “A” znamená to, že byla
pøednastavena délka peèení a doba ukonèení peèení
v automatickém režimu.Ve 12:30 se trouba automaticky
zapne a peèení bude ukonèeno po uplynutí 30 minut. V
okamžiku, kdy se trouba zapne, se na displeji objeví
symbol m, který bude na displeji zobrazen po celou dobu
peèení. Bìhem peèení mùžete kdykoliv stisknout tlaèítko
V, chcete-li, aby se na displeji zobrazila nastavená doba
peèení. Chcete-li, aby se na displeji zobrazila doba
Funkce tlaèítek
n : Èasovaè s hodinami a minutami;
V : Délka peèení;
W
s
t
: Doba ukonèení peèení;
: Nastavená doba peèení - zpìt;
ukonèení peèení , stisknìte tlaèítko W.
Nastane-li doba ukonèení peèení, zazní zvukový signál
oznamující, že peèení bylo ukonèeno. Chcete-li jej
vypnout, stisknìte jakékoliv tlaèítko (kromì tlaèítek
s a t).
: Nastavená doba peèení - vpøed.
Jak znovunastavit digitální hodiny
Poté, co jste vidlici síového pøívodu trouby zapojili do
zásuvky nebo došlo-li k výpadku napájecí sítì, digitální
hodiny zaènou blikat a budou nastaveny na 0:00:
l Stisknìte souèasnì tlaèítka V a W. Poté tlaèítky
Okamžité zahájení peèení s pøednastavenou délkou
peèení
Nastavíte-li pouze délku peèení (bod 1 a 2 oddílu s názvem
“Odložená doba zahájení peèení s pøednastavenou délkou
peèení”), trouba se zapne okamžitì.
s a t (do 4 sekund) nastavte pøesný èas.
Použijte tlaèítko t, chcete-li nastavit èas po smìru
hodinových ruèièek.
Použijte tlaèítko s, chcete-li nastavit èas proti smìru
hodinových ruèièek.
Pøi vzniku nutnosti nastavit hodiny, vždy postupujte stejným
zpùsobem.
Zrušení pøednastavené délky peèení
Stisknìte souèasnì tlaèítka V a W.
Q
Režim èasového spínaèe
Èasový spínaè se používá pro odpoèítávání nastaveného
èasu. Nevypíná ani nezapíná troubu, pouze vydá zvukový
signál v okamžiku, kdy uplynul nastavený èas.
Režim ruèního ovládání trouby
Poté, co byly hodiny nastaveny, nastaví se programátor
automaticky do režimu ruèního ovládání.
Poznámka: Chcete-li se vždy po ukonèení “automaticky
øízeného” peèení navrátit do režimu ruèního ovládání,
stisknete-li souèasnì tlaèítka V a W.
Stiskem tlaèítka n se na displeji zobrazí:
R
Odložená doba zahájení peèení s pøednastavenou
délkou peèení
Délka peèení a doba ukonèení peèení musí být nastaveny.
Pøedpokládejme, že na displeji je zobrazen èas 10:00.
1. Knoflíkem volby peèících režimù nastavte vhodný
režim peèení a knoflíkem pro nastavení teploty v troubì
nastavte požadovanou teplotu (pøíklad: statický režim,
teplota 200°C).
2. Stisknìte tlaèítko V a tlaèítky s a t (bìhem 4
sekund) nastavte délku peèení. Pøedpokládejme, že
délka peèení byla nastavena na 30 minut Na displeji
je znázornìno:
Potom tlaèítky s a t nastavte požadovaný èas.
Jakmile uvolníte stisk tìchto tlaèítek, zaène èasovaè ihned
odpoèítávat nastavený èas. Na displeji se zobrazí aktuální
èas.
Po uplynutí nastaveného èasu zazní zvukový signál.
Chcete-li jej vypnout, stisknìte jakékoliv tlaèítko (kromì
tlaèítek s a t). Symbol n zobrazený na displeji zmizí.
Zmìna a zrušení nastavení
Nastavení lze zmìnit v jakémkoli okamžiku a to tak,
N
l
že stisknete odpovídající tlaèítko a poté tlaèítko
Uvolnìte stisk tlaèítka a bìhem následujících 4 sekund
se na displeji opìt objeví aktuální èas se symbolem
tlaèítka m a písmenem “A” (AUTO).
l
3. Stisknìte tlaèítko W a tlaèítky s a t nastavte dobu
ukonèení peèení. Pøedpokládejme, že doba ukonèení
peèení byla nastavena na 1:00 odpoledne.
l
Nastavení hlasitosti akustického signálu
Po nastavení èasu a jeho potvrzení, je možné
O
prostøednictvím tlaèítka I nastavit hlasitost akustického
signálu alarmu.
4. Uvolnìte stisk tlaèítka a bìhem následujících 4 sekund
se na displeji zobrazí aktuální èas.
CZ
s
nebo t.
Je-li zrušeno nastavení délky peèení, zruší se také
nastavení doby ukonèení peèení a naopak.
V režimu automatického ovládání trouba nelze zadat
dobu ukonèení peèení pøed dobou zahájení peèení.
44
Praktické rady pøi peèení
grilu založeného na ozáøení infraèervenými paprsky.
Neznamená to však, že je vylouèeno použití nižších teplot,
které se snadno nastavují otoèením otoèného knoflíku
termostatu do polohy odpovídající požadované hodnotì
teploty.
Optimálních výsledkù pøi použití funkce grilu je proto
možné dosáhnout uložením roštu na jednu
z posledních úrovní odspodu (viz tabulka peèení).
Zachycením tuku použitím sbìrné nádoby uložené na
první úrovni zespodu zabráníte tvorbì dýmu.
Vaše trouba nabízí širokou škálu možností pro peèení všech
jídel optimálním zpùsobem. Èasem budete moci co nejlépe
využít toto univerzální zaøízení urèené k peèení, a proto
níže uvedené poznámky slouží pouze jako indikace k
rozšíøení vašich osobních zkušeností.
Pøedehøátí
V pøípadì, že je zapotøebí troubu pøedehøát – všeobecnì
se jedná o všechna peèení kynutých jídel – je možné použít
funkci
„ventilovaná trouba“, která umožòuje dosažení
požadované teploty v prùbìhu krátké doby a pøi snížené
spotøebì.
Po vložení jídla do trouby je možné pøejít k volbì
nejvhodnìjšího zpùsobu peèení.
Peèení sladkostí
Sladkosti vkládejte vždy do pøedem vyhøáté trouby. Ujistìte
se, že je trouba dostateènì pøedehøátá (musí dojít k vypnutí
èervené kontrolky „O“). Bìhem peèení neotvírejte dvíøka
trouby, protože v opaèném pøípadì riskujete poklesnutí
koláèe. Všeobecnì platné pokyny:
Souèasné peèení na více úrovních
V pøípadì, že potøebujete péci na dvou úrovních, použijte
jedinou funkci, která to umožòuje, a to je funkce
„ventilovaná trouba“.
• Trouba je vybavena 5 úrovnìmi. Pøi peèení ve ventilované
troubì používejte dvì ze tøí støedních úrovní; první
odspodu a poslední shora jsou vystaveny pøímému
pùsobení horkého vzduchu, a proto by na nich mohlo
dojít ke spálení choulostivých jídel.
• Obyèejnì používejte 2. a 4. úroveò zespodu a na 2.
úroveò klaïte jídla vyžadující vìtší pøísun tepla. Napøíklad
pøi peèení masa souèasnì s jinými jídly uložte maso
k peèení na 2. úroveò a na 4. úrovni ponechte
choulostivìjší jídla.
• Pøi souèasném peèení více jídel s rozdílnými teplotami
a dobami pøípravy nastavte teplotu pøedstavující prùmìr
dvou teplot, uložte choulostivìjší jídlo na 4. úroveò a
vytáhnìte jej po uplynutí kratší ze dvou dob pøípravy.
• Používejte sbìrnou nádobu na spodní úrovni a rošt na
horní úrovni.
Peèení pizzy
Hotové peèivo je pøíliš suché
Zvyšte teplotu o 10°C a zkrate dobu peèení.
Dort se slehl
Použijte hustší tìsto nebo snižte teplotu o 10°C.
Hotové peèivo je na povrchu pøíliš tmavé
Pøi peèení peèivo umístìte do nižší polohy, snižte
teplotu a prodlužte dobu peèení.
Tìsto je zvenèí dobøe upeèeno, ale uvnitø zùstává
lepivé.
Použijte hustší tìsto, snižte teplotu a prodlužte dobu
peèení
Použítí grilu
„gril“ používejte pøi napùl otevøených
Funkci
dvíøkách a jídlo umístìte do støedu roštu zasunutého na
3. nebo 4. úroveò zespodu.
Na 1. úroveò umístìte sbìrnou nádobu z dotace na
zachytávání omáèek a/nebo tuku.
Nastavte požadované množství energie prostøednictvím
otoèného knoflíku termostatu a mìjte pøitom na pamìti,
že pøi použití této funkce se doporuèuje nastavení na
maximální hodnotu.
Funkce
„Ventilovaný gril“, použitelná výhradnì pøi
zavøených dvíøkách trouby, je mimoøádnì vhodná k
rychlému ugrilování: Teplo uvolòované z grilu je rozvádìno
tak, aby kromì upeèení do zlatova na povrchu umožnilo
také upeèení ve spodní èásti.
Mùžete ji použít také k závìreènému dopeèení jídel
vyžadujících upeèení do zlatova na povrchu; napøíklad se
mimoøádnì hodí k závereènému dopeèení zapékaných
tìstovin.
Pøi použití této funkce uložte rošt na 2. nebo 3. úroveò
zespodu (viz tabulka peèení), a poté zasuòte na 1. úroveò
sbìrnou nádobu s cílem zabránit tvorbì dýmu.
Dùležitá informace: Na grilu peète vždy pøi zavøených
dvíøkách. Výsledkem je kromì lepšího upeèení také
významné ušetøení energie (pøibližnì 10%).
Pøi použití uvedené funkce se doporuèuje nastavit termostat
na 200 °C, protože se jedná o podmínku optimálního využití
Tìsto se pøilepilo ke stìnám formy (pekáèe)
Nádobu dobøe vymažte a vysypte strouhankou nebo
moukou.
Pøi peèení na více roštech (v horkovzdušném
režimu) nejsou všechny pokrmy hotové stejnì
rychle
Nastavte nižší teplotu. Není nutné vyndávat z trouby
všechny pokrmy najednou.
Pro optimální upeèení pizzy používejte funkci
„ventilovaná trouba“:
• Pøedehøívejte troubu nejménì po dobu 10 minut.
• Použijte lehkou hliníkovou pánev a uložte ji na møížku
z dotace. Pøi použití sbìrné nádoby se doba peèení
prodlouží, a proto stìží pøipravíte køupavou pizzu.
• Neotvírejte bìhem peèení pøíliš èasto troubu.
• Pøi pøípravì pizzy s velkým množstvím složek (capricciosa, quattro stagioni) doporuèujeme pøidat mozzarellu
až v polovinì doby peèení.
• Pøi peèení pizzy na dvou úrovních používejte 2. a 4.
úroveò pøi teplotì 220 °C a pøed vložením pizzy
pøedehøívejte troubu alespoò 10 minut.
45
CZ
Praktické rady pøi peèení
k peèení, tím nižší musí být teplota a tím delší musí být
doba peèení. Maso urèené k upeèení uložte do støedu
roštu a podložte pod nìj sbìrnou nádoby na zachycení
tuku.
Rošt zasuòte tak, aby se jídlo nacházelo ve støedu trouby.
Pøejete-li si více tepla zespodu, použijte spodní úrovnì.
Pøíprava peèeného masa s výraznou chutí (zejména kachny
a zvìøiny) vyžaduje pokladení povrchu peèenì špekem nebo
slaninou.
Peèení ryb a masa
Pøi peèení bílého masa, drùbeže a ryb používejte teploty
od 180 °C do 200 °C.
Pøi pøípravì èerveného masa, které má být øádnì upeèeno
zvenèí, ale zároveò si má zachovat obsah šávy, je vhodné
použít vysokou poèáteèní teplotu (200 – 220 °C) po krátkou
dobu a následnì ji snížit.
Všeobecnì lze øíci, že èím vìtší je kus masa urèeného
Poloha otoèného
Pøipravované jídlo
knoflíku volby funkce
Hmotnost
(kg)
Poloha pro
peèení
poèínaje
zespodu
Doba
pøedehøátí
(minuty)
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2.4
3
2
2-4
2
2
2-4
2-4
2
2-4
3
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
220
200
180
180
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
50-60
60-75
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
Poloha otoèného
Doba peèení
knoflíku
(minuty)
termostatu
Odmrazování
Všechna mražená jídla
Statická trouba
Kachna
Peèené telecí nebo hovìzí
Peèené vepøové
Sušenky (z listového tìsta)
Koláèe
Ventilovaná trouba
Pizza (na 2 úrovních)
Lasagne
Jehnìèí
Peèené kuøe + brambory
Makrela
Chlebíèek s rozinkami
Vìtrníky (na 2 úrovních)
Sušenky (na 2 úrovních)
Jemný piškot (na 1 úrovni)
Jemný piškot (na 2 úrovních)
Slané peèivo
Horní trouba
Dopeèení
-
3/4
15
220
-
Gril
Platýzy a sépie
Šašliky z kalamárù a krevet
Filé z tresky
Grilovaná zelenina
Telecí biftek
Kotlety
Hamburger
Makrely
Toast
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Ventilovaný gril
Grilované kuøe
Sépie
1.5
1.5
3
3
5
5
200
200
55-60
30-35
POZN.: Uvedené doby peèení mají pouze orientaèní charakter a mohou být zmìnìny dle osobního pøání. Pøi použití grilu nebo ventilovaného
grilu je tøeba vždy umístit sbìrnou nádobu do 1.úrovnì zespodu.
CZ
46
Obvyklé èištìní a údržba
Po urèitém èase se otáèení kohoutem mùže stát obtížným
anebo, dokonce, mùže dojít k jeho zablokování. V takovém
pøípadì je tøeba pøistoupit k jeho výmìnì.
POZN.: Tato operace musí být vykonána technickým
personálem, kterého k tomuto úkonu autorizoval
výrobce zaøízení.
Pøed každým èištìním vypnìte napájení sporáku. Pro
dosažení dlouhé životnosti pøístroje je nezbytnì nutné jej
pravidelnì celý vyèistit. Dbejte však na následující pokyny:
• A tisztításhoz ne használjon gozzel tisztító
berendezést.
• Smaltované èásti a samoèistící panely omývejte pouze
teplou vodou. Zásadnì nepoužívejte žádný písek ani
jiné abrasivní prostøedky. Vyhnìte se také agresivním
chemickým èinidlùm, protože všechny tyto látky tìmto
èástem škodí;
• Vnitøní prostor trouby je tøeba èistit pravidelnì horkou
vodou s použitím èistícího prostøedku, a to tehdy, dokud
je trouba ještì teplá. Vnitøek trouby peèlivì omyjte
a vysušte;
• Rozdìlovaèe plamene by mìly být pravidelnì omývány
horkou vodou s pøídavkem mycího prostøedku tak, aby
došlo k odstranìní šupin;
l Elektrické plotýnky èistìte vlhkým hadøíkem a bìhem
doby, kdy jsou ještì teplé, je potøete malým množstvím
oleje.
• Na èástech z nerez oceli se mohou objevit skvrny. Je
to dùsledek delšího styku s velmi tvrdou vodou nebo
silnými mycími prostøedky (fosfátovými). Proto se
doporuèuje tyto èásti po umytí dokonale opláchnout
a vysušit, aby a nich nezùstaly kapky;
Odstranìní víka
Aby bylo èištìní varné desky snazší, mùžete víko varné
desky odstranit. Nejprve jej zcela otevøete a poté jej zvednìte
(viz obrázek).
Poznámka: Nepøikrývejte varnou desku sporáku pøíklopem,
jsou-li hoøáky nebo el. plotýnky ještì teplé. Pøed odklopením
víka otøete z nìj jakoukoli tekutinu.
Dùležité: pravidelnì kontrolujte opotøebení plynových trubek
a nahraïte je novými, pokud jsou poškozené; doporuèujeme
Vám trubky vymìnit vždy jednou za rok.
Výmìna žárovky osvìtlení vnitøku trouby
• Troubu odpojte od sítì.
• Odšroubujte sklenìný kryt žárovky;
• Vyšroubujte žárovku a nahraïte ji novou žáruvzdornou
(300°C) žárovkou s následujícími parametry:
- Napìtí 230 V
- Pøíkon 25 W
- Závit E14
• Zašroubujte zpìt sklenìný kryt a troubu pøipojte k síti.
Údržba plynových kohoutù
Seznam servisních støedisek je uveden na internetových
stránkách:
http://www.indesit.cz
Garantem servisu pro Èeskou republiku je firma
AP servis AR s.r.o., tel.: 02/71 74 20 67
Indesit Elettrodomestici s.r.o.
U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3,
Èeská republika
www.indesit.com
viale Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano
tel. 0732/6611 - telex 560196 - fax 0732/662954
47
CZ
Merloni Elettrodomestici
06/2006 - 195045103.01 -
Viale Aristide Merloni 47
60044 Fabriano
Italy
Tel +39 0732 6611
Fax +39 0732 662501
www.merloni.com

Podobné dokumenty

CZ - Indesit

CZ - Indesit Instrukcja instalacji i obs³ugi

Více

CZ - Indesit

CZ - Indesit instalowania na cokole nale˝y jà w szczególny sposób zabezpieczyç przed przewróceniem.

Více

CZ - Indesit

CZ - Indesit Uszkodzony kabel zasilajàcy mo˝e byç wymieniony wy∏àcznie w autoryzowanym punkcie serwisowym. 13. Niniejsze urzàdzenie mo˝e byç stosowane wy∏àcznie do celów, do jakich zosta∏o zaprojektowane. Wszel...

Více

Operating Instructions

Operating Instructions ! If one or more of these conditions is not fulfilled or if the cooker must be installed according to the conditions listed for class 2 - subclass 1 appliances (installed between two cupboards), th...

Více