hCG beta v séru-P

Komentáře

Transkript

hCG beta v séru-P
Beta hCG v séru
Abstrakt
Volná podjednotka beta hCG je doporučeným laboratorním parametrem pro
screening vrozených vývojových vad v I. trimestru spolu s PAPP-A v 10-13. (+6)
týdnů těhotenství a ultrazvukovým vyšetřením plodu- nuchální translucence.
Vyšetření volné podjednotky beta hCG má svou roli i v onkologické diagnostice
trofoblastických nádorů a seminomů u mužů.
Fyziologická variabilita
Pokud se nejedná o těhotnou ženu, hladina hCG by neměla přesáhnout fyziologické
rozmezí bez ohledu na pohlaví a věk.
Přímé následky abnormálních koncentrací
Indikace k vyšetření hCG mimo těhotenství jsou nádory vycházející ze zárodečných
buněk, mola hydatidosa, choriokarcinomy, testikulární nádory u mužů. Mezi rizikové
jedince ohroženy nádory ze zárodečných buněk patří muži s kryptorchismem,
testikulární nádor u dvojčete, pacient s testikulárním nádorem v remisi ohrožený
nádorem na kontralaterální straně. Další indikací je časný záchyt ektopické gravidity,
diagnoza spontánního potratu či trisomie 21 chromozomu.
Prevalence (%) zvýšené koncentrace hCG u různých malignit: choriokarcinom
(100%), mola hydatidosa (97%), testikulární tumor ze zárodečných buněk (48-86%),
pankreatický adenokarcinom (11-80%), karcinom vycházející z pankreatických
ostrůvků (22-50%), žaludeční karcinom (0-52%), ovariální epiteliální karcinom (1841%), seminom (10-22%), kolorektální karcinom (0-37%), karcinom plic (0-36%),
hepatom (17-21%), karcinom prsu (7-25%), renální tumor (10%), nádory tenkého
střeva (13%).
Omezení stanovení
Při delším stání vzorků při laboratorní teplotě dochází k disociaci intaktní molekuly na
volné podjednotky a jejich koncentrace ve vzorku se mění.
Nádory produkovaný hCG je většinou ve formě intaktní molekuly, volná beta
podjednotka je uvolňována jen v minimálním množství. Trofoblastické tumory
produkující hCG vykazují mikroheterogenitu danou rozdílností peptické struktury (tzv.
nahé hCG), modifikací navázaných sacharidových zbytků (jejich biologická aktivita
závisí na míře glykosylace), alterací v terminální sialové kyselině, tzv. asialo-hCG
nebo samotná fragmentace hCG.
Znaky analytické metody
Vyšetření volné koncentrace beta-podjednotky hCG (free beta-HCG) je umožněno
vhodnou kombinací monoklonálních protilátek použitých v analytickém systému.
Trofoblastické tumory produkují tzv. nahé hCG, které mají rozdílnou strukturu
peptidů a nemusí být rozpoznatelné standardními hCG kity, velice to závisí na
firemních reagenciích. U postmenopauzálních žen s renální insuficiencí může hladina
hCG dosahovat až desetinásobných hodnot i bez výskytu nádorových onemocnění,
což je způsobeno sníženou renální eliminací.
Použití pro klinické účely
Stanovení koncentrace free beta-hCG v krvi se uplatňuje především při včasné
diagnostice trisomie 21 - Downova syndromu během prvního trimestru gravidity.
Vyšetření volného beta-hCG má význam i v onkologické diagnostice (negonadální,
gonadální a extragonadální choriokarcinomy, seminomy a jejich metastázy). Určitá
část seminomů produkuje výhradně volnou beta-podjednotku. Napomáhá také v
rozlišení maligního a benigního trofoblastického nádoru (poměr beta-hCG/hCG u
maligních nádorů bývá vyšší než u nádorů benigních). Ektopická produkce hCG byla
popsána u řady různých histologických typů karcinomů. Nejčastěji je nacházena u
karcinomů měchýře, pankreatu, děložního hrdla, ovaria, plic, prsu, žaludku a tlustého
střeva.
Literatura
Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books,
Germany 1998
Doporučení pro laboratorní screening vrozených vývojových vad v prvním a druhém
trimestru těhotenství, Klinická biochemie a metabolismus 2/2006, str. 128-129
Autorské poznámky
Jiřina Lukášková (2008)
Dodatek
použito z programu SLP

Podobné dokumenty

Testosteron

Testosteron syndrom=inkompletní androgenní receptorový defekt), bulbospinální muskulární atrofie, estrogenní rezistence. Mezi uvedenými poruchami je jen část nemocí či syndromů, které jsou spojeny s testikulár...

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 12 Protokol o zkoušce 11 Bibliografie 12

Více

Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2016

Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2016 3. Jakákoliv forma intravaskulární manipulace s krví nebo s krevními komponentami fyzikálními nebo chemickými způsoby. M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE Zakázané je následující: 1. Podvádění, neb...

Více

UZ screening v 11.–13+6. gestačním týdnu

UZ screening v 11.–13+6. gestačním týdnu u plodu v 11.–13+6. týdnu může být v rámci vyšetřování zkombinováno s mateřským věkem k zefektivění metody screeningu trizomie 21. chromozomu; při 5 % zastoupení invazivních testů může být diagnost...

Více

česká technická norma

česká technická norma 1. výrobky, které vyžadují spolehlivé stanovení počtu, je-li specifikován nízký limit detekce (pod 102/g nebo 102/ml u tekutého vzorku nebo pod 103/g u pevných vzorků); 2. výrobky, u nichž se očeká...

Více

ŽÁDANKA na laboratorní vyšetření

ŽÁDANKA na laboratorní vyšetření Žádanka na veterinární laboratorní vyšetření KREVNÍ CENTRUM s. r. o., T. G. Masaryka 495, 738 01 Frýdek-Místek, tel. hematologie: 558 605 005, biochemie: 558 605 002 e-mail: [email protected]

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE Protože methotrexat může způsobit rozmazané vidění, parézy a hemiparézy, může být negativně ovlivněna schopnost řídit a obsluhovat stroje. Interakce s jinými léčivými přípravky Před léčbou přípravk...

Více

Biomarkery v gynekologické endokrinologii

Biomarkery v gynekologické endokrinologii aktivace či deaktivace enzymů, transport iontů a substrátů přes buněčnou membránu, energetické změny uvnitř buněk, tvorba nových bílkovin - enzymů, strukturních bílkovin, jiných hormonů, receptorů ...

Více

Preview of the standard

Preview of the standard ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který s...

Více

Ferritin - Prevedig

Ferritin - Prevedig Ferritin je bílkovina specializovaná na uskladnění železa ve tkáních, má molekulovou hmotnost 450 kDa a tvoří ji 24 bílkovinných jednotek uspořádaných do tvaru duté koule. Uvnitř tohoto útvaru se s...

Více