doc.Ing. Petr Konvalina Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých

Komentáře

Transkript

doc.Ing. Petr Konvalina Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých
Strukturovaný životopis
Osobní údaje
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Kontakt a zaměření
Pracoviště:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Odborné zaměření:
Pedagogická činnost
Garance nebo výuka
předmětů
Vyzvaná přednáška na
zahraniční vysoké škole
(2007-2011)
Členství v oborových radách
DSP (2012)
Zapojení do řešení projektů
Aktuálně řešené vědeckovýzkumné projekty (2012)
Řešené vědecko-výzkumné
projekty (2007-2011)
Ing. Petr Konvalina, Ph.D.
19.11.1980
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zemědělské fakulta
Katedra aplikovaných rostlinných biotechnologií
Studentská 13
České Budějovice
CZ 37005
+420387772547
[email protected]
Rostlinná produkce v ekologickém zemědělství. Kvalita a
zpracování obilnin.
PREZE (Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství)
KZB (Kvalita a zpracování bioprodukce)
KZOBP (Kvalita, zpracování a odbyt bioprodukce)
PRPR (Praxe provozní)
OPR (Obecná produkce roastlinná)
UAMV Iasi - Organic plant growing, Permaculture, Biodynamic
farming (2008)
USAMVB Timisoara - Agroecology (2009)
UASVM Iasi - Basic principes of sustainable systems, Organic
plant growing, New aspects of organic plant breeding (2009)
Warsaw University of Live Sciences - Selection of cultivars
suitable for organic farming (2010)
UAMV IASI - Organic plant breeding (2010)
SPU v Nitře - Plant breeding, seed production and nontraditional crops in organic farming (2011)
Warsaw University of Live Sciences - Selection of cultivars
suitable for organic farming (2011)
UAMV IASI - Sustainable crop production (2011)
-
NAZV QH82272 - Využití jarních forem vybraných druhů pšenice
v ekologickém zemědělství (2008-2012)
NAZV QI91C123 - Specifikace procesu množení osiva jarních
forem obilnin v ekologickém systému hospodaření (2009-2013)
NAZV QI111B123 - Bezpečnost cereálních bioproduktů z
pohledu výskytu alternáriových a fusariových mykotoxinů
(2011-2014)
SUFA M00134 Udržitelné systémy zemědělského hospodaření v
česko-rakouském příhraničí - Sustainable farming (2009-2012)
LOVEt - Creating a platform for communication between
science and practice in organic food system (2009-2011)
COST 860 SUSVAR Sustainable low-input cereal production:
required varietal characteristics and crop diversity – 140408-
04030 – Reimbursement (2008)
KONTAKT – MEB 2008/18 – Organic Farming in Czech Republic
and Austria – Main problems and transfer of experiences (2008)
Interreg III.A, CZ.04.4.83/1.2.00.1/0016 - Ověřování vhodných
odrůd obilnin (ozimá pšenice, jarní ječmen) pro ekologické
zemědělství v České republice (2007)
HU/05/B/F/PP – 170018 - Ecologica – Development of central
data bank on European level for the education farming advisers
(2005-2007)
NAZV QG 50034 – Nové technologické postupy v ekologickém
zemědělství na orné půdě k získání kvality pro potravinářské a
krmné zpracování (2005-2009)
MSM 6007665806 Trvale udržitelné způsoby zemědělského
hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na
vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním
uplatněním, okruh2/3 Trvale udržitelné způsoby pěstování
polních plodin (zapojení 2007-2010)
Uznání vědeckou komunitou
Člen výboru mezinárodní
nebo národní vědecké
společnosti (2012)
Člen redakční rady
Cercetări Agronomice în Moldova (Agronomical Research in
vědeckého časopisu (2012)
Moldavia), ISSN 0379 – 5837
Lucrari Stiintifice, seria Agronomie, ISSN 1454-7414
Člen vědecké rady (2012)
-
Seznam nejvýznamnějších výstupů za posledních 5 let (2007-2011):
2011
Vědecký článek s IF:
• Konvalina, P., Capouchová, I., Stehno, Z., Moudrý, J., Moudrý, J. jr., Mártón, L. (2011):
Variation for carbon isotope ratio in a set of emmer (Triticum dicoccum Schrank) and bread
wheat (Triticum aestivum L.) accessions. African Journal of Biotechnology 10 (21): 4450-4456,
ISSN 1684-5315, IF = 0,573
• Konvalina, P., Capouchová, I., Stehno, Z., Moudrý, J. jr., Moudrý, J. (2011): Spike productivity
in relation to yield as criterion for emmer wheat breeding. Romanian Agricultural Research,
28: 49-56, ISSN 1222 – 4227, IF = 0,485
• Konvalina, P., Capouchová, I., Stehno, Z., Moudrý J. jr., Moudrý J. (2011): Composition of
essential amino acids in emmer wheat landraces, old and modern varieties of bread wheat.
Journal of Food, Agriculture & Environment, 9 (3-4): xx-xx, ISSN: 1459-0255, IF = 0,425
• Konvalina, P., Capouchová, I., Stehno, Z., Moudrý J. jr., Moudrý J. (2011): Fusarium
Identification by PCR and DON Content in Grain of Ancient Wheat. Journal of Food,
Agriculture & Environment, 9 (3-4): xx-xx, ISSN: 1459-0255, IF = 0,425
• Moudrý, J., Konvalina, P., Stehno, Z., Capouchová, I., Moudrý, J. jr.
(2011):
Ancient
Wheat
Species
Can
Extend
Biodiversity
of Cultivated
Crops. Scientific Research and Essays, 6(20): 4273-4280, IF = 0,445
Recenzovaný článek dle databáze SCOPUS a seznamu RVV:
• Honsová, H., Capouchová, I., Stehno, Z., Konvalina, P., Chaloupský, R. (2011): Vliv původu
osiva vybraných obilnin na jeho kvalitu. Úroda, 59(7): 22-24, ISSN 0139-6013
•
•
Moudrý J., jr., Jiroušková Z., Plch R., Moudrý J., sr., Konvalina P., Hyšpler R. (2011): Emisní
zátěž při pěstování a zpracování pšenice (The emission load during growing and processing of
wheat). Úroda 12, 2011, vědecká příloha, s. 501-506
Bláha, L., Stehno, Z., Konvalina, P. (2011): Porovnání vlivu certifikovaných, konvenčních a
farmářských osiv obilnin na fyziologické vlastnosti a výnosové prvky v následné generaci
(Comparison of influence of farmer, conventional and certified organic seeds of cereals on
subsequent generation). Úroda 12, 2011, vědecká příloha, s. 137-140
Vědecká monografie v Aj/Čj:
• Konvalina, P., Stehno, Z., Capouchová, I., Moudrý, J. (2011): Wheat growing and quality in
organic farming. In: Nokkoul, R. (Ed.), Organic Food and Agriculture / Book 2, Intech, Rijeka,
Croatia, ISBN 979-953-307-662-0.
2010
Vědecký článek s IF:
• Konvalina, P., Moudrý, J., Dotlačil, L., Stehno, Z. & Moudrý jr., J. 2010. Drought tolerance of
land races of emmer wheat in comparison to soft wheat. Cereal Research Communications,
38(3): 429-439, ISSN 0133-3720, IF = 0,084
• Konvalina, P., Capouchová, I., Stehno, Z., Moudrý, J. jr., Moudrý, J. (2010): Weaknesses of
the emmer wheat genetic resources and possibilities of its improvement for low-input and
organic farming systems. Journal of Food, Agriculture & Environment, 8: 376-382, ISSN: 14590255, IF = 0,425
• Stehno Z., Bradová J., Dotlačil L., Konvalina P. (2010): Landraces and Obsolete Cultivars of
Minor Wheat Species in the Czech Collection of Wheat Genetic Resources. Czech Journal of
Genetics and Plant Breeding, 46 (Special issue): 100-105, ISSN 1212-1975, IF = 0,594
Recenzovaný článek dle databáze SCOPUS a seznamu RVV:
• Konvalina, P., Capouchová, I., Stehno, Z., Moudrý, J. (2010): Agronomic characteristics of the
spring forms of the wheat landraces (einkorn, emmer, spelt, intermediate bread wheat)
grown in organic farming. Journal of Agrobiology, 27(1): 9-17, ISSN 1803-4403
• Konvalina, P., Capouchová, I., Stehno, Z., Moudrý, J. (2010): Morphological and biological
characteristics of the land races of the spring soft wheat grown in the organic farming
system. Journal of Central European Agriculture, 11(2): 235-244, ISSN 1332-9049
• Konvalina, P., Capouchová, I., Stehno, Z., Moudrý, J. (2010): Nutriční hodnota pšenice
dvouzrnky. Výživa a potraviny, 65(4): 99-101, ISSN 1211-846X
• Konvalina, P., Capouchová, I., Stehno, Z., Moudrý, J. jr., Moudrý, J. (2010): Vlastnosti
krajových odrůd pšenice jednozrnky (Triticum monococum L.) a jejich vhodnost pro
ekologické zemědělství. Úroda, 58(12) (vědecká příloha): 175-178, ISSN: 0139-6013
• Konvalina, P., Capouchová, I., Stehno, Z., Moudrý, J. jr., Moudrý, J. (2010): Vlastnosti jarních
forem krajových odrůd pšenice špaldy (Triticum spelta L.) a jejich vhodnost pro ekologické
zemědělství. Úroda, 58(12) (vědecká příloha): 179-182, ISSN: 0139-6013
• Škeříková, A., Capouchová, I., Konvalina, P., Stehno, Z. (2010): Skladba bílkovinného
komplexu zrna minoritních druhů jarní pšenice z ekologického systému hospodaření a
možnosti jejich využití. Úroda, 58(12) (vědecká příloha): 673-676, ISSN: 0139-6013
• Bláha L., Stehno Z., Capouchová I., Konvalina P., Laskafeld, D. (2010): Vliv provenience osiva
u pšenice, ječmena a ovsa na počátek vegetace. Úroda, 58(12) (vědecká příloha): 425-428,
ISSN: 0139-6013
• Capouchová I., Prokinová E., Honsová H., Konvalina P., Stehno Z., Bláha L., Hosnedl V.,
Chaloupský R. (2010): Vybrané biologické vlastnosti a zdravotní stav osiva jarních druhů
obilnin v ekologickém systému hospodaření. Úroda, 58(12) (vědecká příloha): 437-440, ISSN:
0139-6013
•
•
Moudrý, J., jr., Strašil, Z., Kobes, M., Konvalina, P., Moudrý, J. (2010): Energetické využití
vybraných víceletých a jednoletých rostlin. Úroda, 58(12) (vědecká příloha): 533-536, ISSN:
0139-6013
Moudrý, J. jr., Moudrý, J., Jiroušková, Z., Konvalina, P. (2010): Pěstitelské technologie a
emise CO2. Úroda, 58(12) (vědecká příloha): 725-728, ISSN: 0139-6013
Certifikovaná metodika:
• Konvalina, P., Capouchová, I., Stehno, Z., Moudrý, J. jr., Moudrý, J. (2010): Volba druhu a
odrůdy pšenice v ekologickém zemědělství (certifikovaná metodika). JU ZF v Č. Budějovicích,
41 s., ISBN 978-80-7394-230-4 (Konvalina 11 b., Capouchová 1 b., Stehno 1 b., Moudrý jr. 1
b., Moudrý 1 b.)
• Konvalina, P., Capouchová, I., Prokinová, E., Stehno, Z., Bláha, L., Moudrý, J. (2010): Volba
osiva obilnin v ekologickém zemědělství (certifikovaná metodika). JU ZF v Č. Budějovicích, 41
s., ISBN 978-80-7394-230-4 (Konvalina 10 b., Capouchová 1 b., Prokinová 1 b., Stehno 1 b.,
Bláha 1 b., Moudrý 1 b.)
2009
Recenzovaný článek dle databáze SCOPUS a seznamu RVV:
• Konvalina, P., Capouchová, I., Stehno, Z., Moudrý J. jr., Fuka, D. (2009): Pekařská jakost a
možnosti využití zrna krajových odrůd pšenice dvouzrnky. Úroda 57 (vědecká příloha
časopisu): 547-550, ISSN: 0139-6013
• Moudrý, J. jr., Kobes, M., Konvalina, P., Fuka, D. (2009): Vhodnost termínu sklizně
energetických trav z hlediska výnosových parametrů. Úroda, 57(vědecká příloha časopisu),
pp. 405-408, ISSN: 0139-6013
• Škeříková, A., Capouchová, I., Stehno, Z., Konvalina, P., Moudrý, J., Dotlačil, L. (2009):
Technologická jakost minoritních druhů pšenice z ekologického způsobu pěstování a
možnosti jejich využití. Úroda, 57(vědecká příloha časopisu), 599-602, ISSN: 0139-6013
Realizovaný/udělený patent, chráněný vzor:
• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice. Mouka
pro výrobu těstovin a těstoviny obsahující tuto mouku. Původci: Petr Konvalina, Ivana
Zdrhová, Česká republika. CZ 19905 U1
• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice. Zařízení
pro solární tavení včelího vosku. Původci: Petr Konvalina, Jan Šrámek, Jan Moudrý jr., Česká
republika. CZ 19456 U1
• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice. Zařízení
pro aplikaci ochranných sítí na osivo. Původci: Jan Moudrý jr., Zdeněk Homolka, Petr
Konvalina, Jan Šrámek, Česká republika. CZ 19457 U1
• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice. Zařízení
pro počítání rostlin na ploše. Původci: Jan Šrámek, Petr Konvalina, Jan Moudrý jr., Ivana
Zdrhová, Česká republika. CZ 19506 U1
• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice. Zařízení
pro regulaci plevelů na malých plochách. Původci: Petr Konvalina, Jan Šrámek, Česká
republika. CZ 20146 U1
• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice. Zařízení
pro vyměřování ploch a vzdáleností v terénu. Původci: Petr Konvalina, Jan Moudrý jr., Česká
republika. CZ 20147 U1
• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice. Posuvné
měřící zařízení pro měření ploch. Původci: Jan Moudrý jr., Homolka Zdeněk, Petr Konvalina,
Česká republika. CZ 19506 U1
2008
Recenzovaný článek dle databáze SCOPUS a seznamu RVV:
• Konvalina, P., Moudrý, J. jr., Moudrý, J. (2008): Quality parametres of emmer wheat
landraces. Journal of Central European Agriculture, 9(3): 539-545, ISSN 1332-9049
• Moudrý, J. jr., Friebel, L., Konvalina, P. (2008): Hospodaření na trvalých travních porostech a
využívání agroenvironmentálních programů v ČR. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales,
11(2): 59-64, ISSN 1212-3285
Certifikovaná metodika:
• Konvalina, P., Moudrý, J. (2008): Pěstování pšenice seté v ekologickém zemědělství
(uplatněná metodika). JU ZF, Č. Budějovice, 28 s., ISBN: 978-80-7394-131-4
• Stehno, Z., Konvalina, P., Dotlačil, L. (2008): Metodika pěstování pšenice dvouzrnky
(uplatněná metodika). VURV, v.v.i., Praha, 20 s., ISBN: 978-80-7427-001-7
• Moudrý, J., Moudrý, J. jr., Konvalina, P., Kopta, D., Šrámek, J. (2008): Ekonomická efektivnost
rostlinné bioprodukce (uplatněná metodika). JU ZF, Č. Budějovice, 44 s. ISBN: 978-80-7394137-6
2007
Recenzovaný článek dle databáze SCOPUS nebo v recenzovaném časopisu:
• Konvalina, P., Moudrý, J. jr. (2007): Evaluation of suitability of emmer wheat varieties
(Triticum diccocum SCHUEBL) for organic farming. Lucrări Ştiinţifice, Seria Agronomie, 50:
248-256, ISSN 1454-7414
• Konvalina, P., Stehno, Z., Moudrý, J. jr. (2007): Testing of suitability of ideotype and varieties
of wheat for organic and low input agriculture. Lucrări Ştiinţifice, Seria Agronomie, 50: 241247, ISSN 1454-7414
• Moudrý, J. jr., Konvalina, P., Kolářová, P. (2007): Bioproduction in Czech Republic. Lucrări
Ştiinţifice, Seria Agronomie, 50: 277-281, ISSN 1454-7414
• Moudrý, J. jr., Konvalina, P. (2007): Differences between organic and conventional farming
systems in Czech Republic. Lucrări Ştiinţifice, Seria Agronomie, 50: 282-289, ISSN 1454-7414

Podobné dokumenty

Ing.Jan.Moudrý Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ing.Jan.Moudrý Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích in Czech Republic and Austria – Main Problems and transfer of experiences. (2008) MSMT, 2B06131 – Nepotravinářské využití fytomasy v energetice (2006-2011) HU/05/B/F/PP – 170018 Ecologica – Develop...

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě softwarové produktu od jeho úplného začátku, na kterém byl nápad či požadavek na aplikaci, která by řešila přenos kreslící plochy mezi více uživateli v reál...

Více

Kompletní seznam publikací 2005 - 2012

Kompletní seznam publikací 2005 - 2012 8. Kalinová, J., Moudrý, J., Konvalina, P., Moudrý, J. jr. (2007): Ochrana rostlin v ekologickém zemědělství. JU ZF v Č. Budějovicích, 43 s., ISBN 978-80-7394-030-0 (výukový text pro e-learningový ...

Více

stáhnout - Úvod - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

stáhnout - Úvod - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra agroekologie,

Více

hospodaření na trvalých travních porostech a využívání

hospodaření na trvalých travních porostech a využívání [8] POZDÍŠEK, J., a kol. Využití trvalých travních porostů chovem skotu bez tržní produkce mléka. Zemědělské informace, ÚZPI, Praha, 2, 2004. [9] PRAŽAN, J., LEIBL, M. Možnosti využití ekologického...

Více

prof.Ing.Jan Moudrý CSc. - Jihočeská univerzita v Českých

prof.Ing.Jan Moudrý CSc. - Jihočeská univerzita v Českých Konvalina, P., Capouchová, I., Stehno, Z., Moudrý, J., Moudrý, J. jr., Mártón, L. (2011): Variation for carbon isotope ratio in a set of emmer (Triticum dicoccum Schrank) and bread wheat (Triticum ...

Více

Hospodaření na trvalých travních porostech a využívání

Hospodaření na trvalých travních porostech a využívání Acta Universitatis Bohemiae Meridionales The Scientific Journal for Economics, Management and Trade České Budějovice, 2008, XI., (2), s.

Více

Certifikovaná metodika

Certifikovaná metodika Poděkování: Certifikovaná metodika je dílčím výstupem projektu NAZV QI111B154 „Bezpečnost 

Více

Vodík jako vedlejší produkt aceton-butanolové

Vodík jako vedlejší produkt aceton-butanolové 2,4 molu H2 na 1 mol glukosy, což je výsledek srovnatelný s výsledky uváděnými v literatuře. V budoucnu se jeví jako velmi zajímavé využití odpadních lignocelulosových materiálů pro tvorbu biopaliv...

Více