Celý text zde - Obec Spělkov

Komentáře

Transkript

Celý text zde - Obec Spělkov
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žtžkova 57 5B7 33 Jihlava
Ste.lnoprs č..
Č1 : XU.lt
31854/2016 KO
Zpráva o výsledku přezkoumání hos podaření
obce Spělkov
se sídlem Spělkov 19, 592 03 Sněžné,
tČo: 00599832
za rok 2015
Přezkoumání hosPodařeni za rok 2O1!
oyi zarráleno písemným oznámením doručeným
uzemnímu celkLr dne 16 OB 2015 podle
§ 5 oo.t 3 zákona č.420l2OO4 sb
o Přezkoumávání hosPodaření uzemních
..,no.práunlcricerku
a dobrovolných svazků obci
(dále jen zákon o Přezkoumá vání
'pi.rkoumání
_
bylo provedeno
,nowJá.i.,iň.
dne 25, srpna 2015 jako dílČÍ
Přeikoumání a zg. a;Ú; a 2016jako konečňéprezkoumání
na základě Žádosti olce v s.ou]a!Y
s 4 zákonn o p..rk"umávání hospodaření, posledním
kontrolním Úkonem ve smyslu tz §
oo"st. 1 písm gl ,akoň" č 255l2u;št-,;
§
kontrole bylo
vrácení podkladů vyžádanýcn řprezxáumáni
dne 28 dubna 2016
,
Místo provedení přezkoumání:
Obec Spělkov
Spělkov 19
592 03 Sněžné
Přezkoumáni vykonala:
- kontrolor pověřený
řízením přezkoumání, Marie lfrahová
pověřeni číslo576/.15
Podklady předtožila;
lng. Alena Šídlová- starostka
předmět ořezkoumáni:
Předmětem Přezkoumání hospodaření
1sou údale uveclené v § 2 odst 1a 2zákona
o Přezkoumávání hosPodařeni
Přezkoumáni nIspooaieni byró
práu"juno výběrovým
zPŮsobem s ohledem na významnost
..1eclnotliv)icn-!řJt!čnosti podle předmětu a obsahu
!i:á[i,f,rl;i.ý:l
tel
l::Xi"",il,sruruí:l:oJřJ;P-ř;'u
564 602 7a7
tčO zossozag.
se
vycház
fax 564 602 434.,e-marl [email protected]_vysoclna
/YJUUllld UZ
cz lnternet
lnIernet WWW
www kr-vysoclna
kr_vysoclna cz
lD datové schránky
ksab3eu
í ze
znéníprávních
A. VÝsledek přezkoumání
při přezkoumání hospodaření obce Spělkov nebyly zjiŠtěny chyby a nedostatkY
s výjimkou nedostatku zjištěnéhopři dilčim přezkoumánÍ, ktený nebyl napraven
a je uveden v
části C zprávy,
B, písemnosti vvužitépři přezkoumáni
při dilčim přezkoumáni hospodařeni obce Spělkov byly vyuŽity
následujicí
písemnosti:
Návrh rozpočtu _ na rok 2015 zveřelněn na uřední desce i elektronrcky v období
od 13 12 2014 do 30. 12.2014
Závěrečný účet- za rok 2O14, zveřelněn na úředni desce i elektronicky v období
od 20, a4.2015 do 30. 05 2015 schválen ZO dne 29. 06.20,15 s výhradou
Schválený rozpočet - na rok 2015 schválen zastupitelstvem obce (dále jen ZO)
dne 30 12 2014
Poklaclní doklady - doklad č, 1 - dokladč 44 za obdobi od 15 01.2015 do 30. 06.2015
Bankovní výprsy _ se zůstatky běžných účtůa spořícího účtuk 30.06.2015
Učtový rozvrh - platný pro rok 2015
Přiloha rozvahy - k 30. 06 2015
Rozvaha - k 30 06 2015
Výkaz pro hodnoceni plnění rozpočttt - k 30 06 2015
Výkaz zisku a zIráty - k 30. 06 2015
Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc červen 2015
Pokladní kniha - za období leden - červen 2015
Zápisy z jednáni zastupitelstva včetně usneseni - ze dne 30 12 2014,10.02 2015,
27,04 2015 5. 6 2015 a29 6 2015
32012001 Sb apod )
lnformace o přr.latých opatřeních (zák. 42012004 Sb
ze dne 0'] 07 2015
Účetni závěrka - obce za rok 2014 schválena ZO dne 29. 06, 2015
Při konečnémpřezkoumání hospodaření byly využity následujici písemnosti:
Zápisy z jednání výborů - finančníhovýboru ze dne 28, 12.2015
kontrolniho výboru ze dne 16. 01. 2016
Rozpočtová opatření - č 212015 a č. 312015 schválená zastupitelstvem
09 1 1 .2015 a 14. 12 2015
Výkaz pro hodnoceni plnění rozpočtu - k 31. 12.2015
Rozvaha-k31 12.2015
Výkaz zisku a zlráty - k 31 12 2015
Hlavní kniha - k 31 'l2 2015
Pokladni kniha - k 3'1 12 2015
obce dne
Kniha došlých faktur - k 3'1 12 2015
Kniha odeslaných faktur - k 31 12 2015
Kniha pohledávek azávazků - k 31. 12 2015
Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2015
Evidence - s provedenými změnami k 31 12,2015
Pokladní doklad - pokladni doklady za měsíc prosinec 2015 (d č BB-č 99)
Faktura - č.1512015 ze dne 30 09. 2015, částka 54 257,- kč - za stavebni a instalatérské
práce budova čp. 1 9 uhrada dne 05 10. 201 5 - výpis č. 1 0
č,212015 ze dne 30. 09, 2015, částka 72 B85 - Kč * za stavební práce, budova čp. '19
úhrada dne 05, 10.2015 - výpis č, 10
ť
Bankovní výprsy - výpls
12(RB a s)avýpisč 12(ČNB)
k31 12 2015
se zústatky běžných účtů
vypls č. 12 |Ka, .l:: zůstatkem
spoříciho účtuk 31 12. 2015
Smlouva a dalši ,,?t^ulilryl
priÁř,
X
účelovýmdotacím
ze dne 23 09, 2o15 k poskytnute
smlouva č, ZZO1120.0302
neiÁuu.t,.ní dotaci ve výšl
105
000,- Kč na realizacr akce
zbrojnic"'i iJrjř.á.a zpráva
a vyúčiováníposkytnuté dotace
;?%iri;ťičske
ze dne
přiloha rozvahv
- k 31 12 2015
Zapisy z 1eOnáni zastupitelstva
včetně usnesení - ze dne
Og 11 2015 a 14 12.2015
Učetnídoklady doklady
k bankovnímu výprsu e 1Z
iOň n do 30 212,2015)
,
i
,,ť
.|
ť
Pln
ío
Při
přezkoumáni
následujicí chyby a
k nápravě chvb
iXT"Ťffi
V PředloŽené tnventarizaci
Územního celku
ÚrČtu o']^ -^',:._",mky
ngoostatk
za předchozí roky by|y
zjíštěny
byia uvedena souhrnná účetni
hodnota.
u" ut,,inrciui oi." čímžnebylo
ilill,ÍÍ?;iil,l,fli':l!;:;:*:,"*"i,l,ulr,"|.1..r
Napraveng
Kontrolou inventarizace
Provedene k 3'l , 12 2014 bylo, zlištěno.
soUPisY nebYlY oz.načenY
že předložené inventurní
a ioeniřir,.**"ěiš,"m účetní
tnventartzace nebYlo na
je,onot[y, U dokladovó
"á;';;
soupisech uvedeno .;ň;j;;ia-u'konč"ní
inventarizace
il:'I5:HZeno Provedení Školeník zajištěníinv|Át"iiŽce a způsobu lejího provádění
při dílčímpřezkoumáníza
rok 2015 byl zjíštěn následující
nedostatek:
k 30
!:l!9i1i !:$*'{"ryii,#iií: .:i;li,[,;"i,jJ;,un"
06
2o15
bylo zlištěno,
i,li'ú#f;::rlff1*3HT;H;;Ě;í;;;.li?'o oo Kč rozpočet po zmenách o 00 Kč,
i."Ui.,!;il8 fi!;,,#ťÍ;*:n, i"iJi? 33l;l^, schválený 0 00 Kč, rozpočet
J.í "9,ffi
""#I-T:flf#, ;*Yi ý rozp očet 0, o Kč, rozp očet
i.",!|i;
{ iŤ;.Ě:l"e
l
::l"áfr';;i;.ť;:i if*",t jl*:Ťt
Nenapraveno
r ;;x,,
§.'j,ll,
en
len
o
ý rozpočet 0, 0 0
Kč rozpočet
D. Závěr
l,
Při přezkoumání hospodaření
obce Spělkov
byI
ištěn nedo statek
tanoveni §
};fffr[Tli!ir;""i'cí
1
odst, 3
c) zák
za
rok 2015
ání h
ření a
v porušeni povinností územního
cetku stanovených zvláštními
|',-
-
ll,
.i,
{
RozPoČtové oPatřenÍ, s výjimkou zako_nem vymezených
opatření, nebyto provedeno
před proveden ím rozpočtově nezajiště né no
vya ap (poru šeni po,uir rórii
1'
Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků
negativní dopad na hospodaření územnino c'elku v
budoucnu:
a
která mohou mit
Přt přezkoumání hospodařeni za,rok 2015 nebyla z]rštěna
žádná rtzika vyplývalicí
z chYbY uvedené v Části D. l, této zprávy, která by mohla
mít negatlvní dopad
na hospodaření územníhocelku v budoucnosii
lll.
poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání
hospodaření:
Poměrový ukazatel
Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu
v
0,85
Podil zavazků na rozpočtu
1
,46
Podíl zastaveného maJetku na celkovém majetku
o/o
0ok
Podil crzích zdrojů k celkovým aktrvúm
0,41
Ukazatel dluhove služby
]
%
%
0%
Podíl provozního salda k běžným příjmům
16,26
oÁ
Spělkov 28 dubna 2016
Za Kralský úřad Krale Vysočina
-]
'1*,r|l,
Marie lfrahová
/:.
,
.
..,
./
'
kontrolor pověřený řízením přezkoLrmání
,(
,
.'
l
i
podp]s kontr!lora pověřeného řízenim přezkoumán
j
UzemnÍ celek má na základě
§ 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodařeni právo
Pověřenémřřízením próztoumaní
stanovisko k návrhu zprávy
o výsledku PřezkoumánÍ hosPodaření a požadovat pLemno
pritození
ke zprávě o výsledku
1eno
přezkoumání hospodaření, a to do '15
dnú ode dne pr"ááninávrhu této zprávy,
doruČit kontrolorovi
Tato zPráva o výsledku
Přezkoumání hospodaření je současně návrhem zpravy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přlčemž konečným
zněnim se stává okamžikem marného
uPlYnutí lhŮtY stanovené v
§ 6 odst, 1 písm. o; zákona o přezkoumávání hospodaření,
-4
l
t"l
/
;'''
k
Podáni PÍsemného stanovtska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamžikem vzdání se práva podat písemnéstanovisko uzemního celku
Tento návrh zprávy
dílčíhopřezkoumání,
o
výsledku přezkoumání
hospodaření obsahuje
i
výsledky
Zprava o výsledku přezkoumáni hospodaření byla v souladu s ustanovením 11 zákona
§
o přezkoumávání hospodaření projednána a .1eden výtisk převzala starostka obce Spělkov
s tim, že se vzdává práva podat písemnéstanovisko územníhocelku dle 7 písm c) zákona
§
o přezkoumávání hospodaření.
Dne 28 dubna 2016
L,
lng, Alena Šíalova
ňl/
/|
?!4'Ll
sta rostka
podpis starostky
Poučeni
Uzemni samosprávný Celek Je podle § 13 odst. 1 pism, b) zákona o přezkoumáváni hospodařeni povinen
PřisluŠnému Přezkoumávajicimu orgánu t,t. Krajskému uřaóu Kraje Vysočina, odboru kontroly, nejpozději
do 15 dnú Po Projednáni této zPrávY sPo|u se závěrečnýnr účtemv orgánech územniho celku podal pisemnou
iníormaci o přileti opatření k nápravě chyb a nedostatku uvedenych ve zprave.
Uzemnt samosPrávnY celek le dále povinen uvést v iníormaci lhůtu, ve ktere podá pisemnou
zpravu o plněni
PřijatYch oPatření a v této lhŮtě Jl krajskému tlřadu zaslat (§ 13 odst, 2zakona o přezkoumáváni hospodařeni).
Za nePřiletí oPatřeni k náPravě chyb a nedostatkŮ uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumani
hospodaření
nebo za nesplněni výŠeuvedených povinnosti se územnimu samosprávnému
celku uloži dle ustanoveni § 14
odst, 1 písm. b) a c) zákona o přezkoumáváni hospoclařeni pokuta'za správní
delikt až do výše
50,0o0 Kč
v každémjednotlivém případě.
Rozdělovník:
Stejnopis
Počet výtisků
Předáno
Převzal
Obec Spělkov
lng, Alena ŠíOtová
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly

Podobné dokumenty

3/2012/1 - Obec Bochovice s místní částí Batouchovice

3/2012/1 - Obec Bochovice s místní částí Batouchovice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly ŽiŽkova 57. 587 33 Jihlava

Více

Audit hospodaření obce Jasenice za rok 2010

Audit hospodaření obce Jasenice za rok 2010 kontroIor pověřený řízením přezkoumání

Více

zÁvĚnnčr§Ý účpT

zÁvĚnnčr§Ý účpT nedosíatků, přijem zaúčtovát,rna položce 4 j22 včetrrě úpravy rozpočtu §mlouly a dalšímateriály k přijadm účelovýmdotacím . smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z progranu obnovy venkova č. aŽp...

Více

a Pr6vni aspekty faktoringu

a Pr6vni aspekty faktoringu 1l Pto ziednodugenibudu Vo pojmy pouZivati namisto tetmint postupitel (klient),postupnlk (faktotingov' spobAnost)nebo dodavatel(klient)a odb4atel (dlu2nik). 2\ Shodne srcu napl, GR'N, L.:m F v abec...

Více

Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Hovězí za

Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Hovězí za vykázáno čerpánív plné výši - UZ29015 ve výši 16.880 Kč - neinvest, dot. na přibližování koněm, vykázáno čerpánív plné výši - UZ 98364 ve výši 2.000.000 Kč - neinvest. dotace na opravu víceúčelovéh...

Více

Houska surového železa z Huti v Nové Vsi

Houska surového železa z Huti v Nové Vsi D61e byl z okraje housky, asl z 1/5 az 1/4 jejf delky, odseknut vystupek (z6litekl o hmotnostl 5, 25 g a tlousfce asl 3 mm. Vzorky jsou oznacov6ny jako vetsr vzorek ( 16. 1 g) a mensr I vzorek (5. ...

Více