2-2013 - Městys Vilémov

Komentáře

Transkript

2-2013 - Městys Vilémov
Vilémov
ZA
LO
ŽEN
O
L
19
11
.
P
.
ZPRAVODAJ
Vyšlo dne: 24. června 2013
Vážení spoluobčané,
můj příspěvek do tohoto čísla Zpravodaje bude poněkud netypický. Nebudu se
vyjadřovat k tomu, co mě trápí nebo se mi
naopak líbí v životě našeho městyse. Dnešní příspěvek bych chtěl pojmout poněkud
obšírněji, celospolečensky.
Shodou okolností jsem byl letos na dovolené již začátkem června, právě v době
dalších velkých povodní, které postihly
naši zemi. Za cíl naší dovolené jsme zvolili nejvýchodnější část Slovenska a příhraniční Ukrajiny. A snad právě pod dojmem
zpráv z domova jsem si začal uvědomovat
a všímat věcí, které mnohdy bereme jako
samozřejmé a nevěnujeme jim příliš pozornosti. Nyní nemám na mysli rádoby výdobytky moderní doby typu mobilů, počítačů, nákupních center a podobně. Všímal
jsem si prostého denního života obyvatel
zapadlých, ale nádherných údolí Vihorlatu a dalších východoslovenských pohoří.
Úměrně délce pobytu jsem si stále více
uvědomoval rozdíly ve způsobu života.
Zřetelně jsem pociťoval niterné spojení
místních obyvatel s okolní přírodou, na
které jsou z velké míry závislí. Ať už jde
o každodenní živobytí, protože práce v lesích a na pastvinách jim poskytuje výdělek, ale také velice pečlivě obdělaná políčka pro pěstování základních surovin do
kuchyně či pastvu koz a ovcí pro výrobu
sýrů. Tyto produkty spolu s domácími tradičními výrobky pak slouží formou prodeje k vylepšení rodinného rozpočtu. To vše
v různých modifikacích je možné najít i u
nás, namítnete možná. Ano, ale v těchto
těžkých přírodních podmínkách je to přímo životní nutnost. Říká se, že čím chudší
kraj, tím bezprostřednější, upřímnější
a pohostinnější lidé. Z rozhovorů a setkání
s mnohými mohu tato slova jen potvrdit.
Setkávali jsme se pouze s lidmi, kteří byli
kdykoli ochotni pomoci radou, podali informace, pustili nás do místních krásných
dřevěných kostelíků, pohovořili o své práci a těžkém životě. Z lidí zde přímo vyzařovala úcta k práci jejich předků a tradicím, které se tu v průběhu doby vytvořily
a jsou staletími prověřené, jejich niterné
spojení s přírodou.
Z této dovolené jsem si odvezl ponaučení, že náš uspěchaný způsob života není
asi to pravé, co člověk potřebuje. Nikdo se
určitě nechce vracet do doby bez elektřiny
a podobně, ale myslím, že bychom se měli
občas pozastavit nad tím, co z našich „výdobytků“ k životu opravdu potřebujeme,
případně v jaké míře a zda nás činí šťastnými. V konfrontaci s těmito prožitky jsem
přesvědčen, že se obecně máme velice dobře, jen si bohužel ne vždy tuto skutečnost
uvědomujeme a bereme ji jako samozřejmost. Největší chybou by bylo vést mladou generaci k tomu, že tento náš životní
standard je něco automatického, co je tu
odjakživa a přišlo samo sebou. Osobně
jsem si odnesl intenzivní pocit pokory vůči
přírodě, umocněný navíc zprávami o ničivých záplavách v naší zemi. Byl bych rád,
abychom každý z nás alespoň občas přehodnotili své priority a žebříček hodnot
a tuto pokoru vůči přírodě, práci předků
a historickým hodnotám mezi ně zařadili.
Závěrem Vám všem chci popřát krásnou
dovolenou, plnou sluníčka a nádherných
zážitků se svými blízkými. Dívejte se kolem sebe, občas se zamyslete a porovnávejte. Takové pozastavení může být jen ku
prospěchu každého z nás.
starosta
Číslo: 2/2013
Z RADNICE
- Zastupitelstvo městyse schválilo opravu
kapličky a úpravu návsi ve Spyticích.
- Provádí se aktualizace a úprava 6 let starého projektu na vybudování víceúčelového sportoviště vzhledem k vývoji nových technologií a zlepšení praktické
využitelnosti areálu. Bude podána žádost
o dotaci.
- Městysu Vilémov byla schválena žádost
o dotaci na vybudování dětského hřiště
u školy z dotačního titulu Ministerstva
pro místní rozvoj.
- Zastupitelstvo schválilo řešení odpadních vod v Hostovlicích. Byly osloveny
tři firmy pro podání cenové nabídky na
základě konzultace možného řešení. Zastupitelstvo městyse vyhodnotilo jako
nejlepší nabídku od firmy Milan Kruml
a doporučilo uzavření smlouvy o provedení prací.
- Byl zakoupen zametací kartáč pro údržbu chodníků a místních komunikací.
- Celková škoda způsobená v důsledku
prasklé vodovodní trubky v budově ZŠ
a MŠ Vilémov v měsíci lednu byla vyčíslena v částce 752 516 Kč. Spoluúčast
městyse je 10 % z vyčíslené škody, 90 %
je hrazeno pojišťovnou.
Country půlení léta 2013
Vážení spoluobčané a přátelé kvalitní
zábavy, chtěl bych Vás co nejsrdečněji pozvat na letošní
„Country půlení léta“,
které se bude konat tradičně na fotbalovém
hřišti, tentokrát již v sobotu 27. července
od 14 do 22 hodin.
Na akci vystoupí známí interpreti Radek Tomášek, Mirek Paleček, Vojta
„Kiďák“ Tomáško, Detto, Fernet a další.
Akce je pořádána opět bez vstupného a je
zajištěno výborné občerstvení. Během programu představí svoje aktivity občanské
sdružení Benediktus, na jehož záslužnou
činnost budete moci dle vlastního uvážení
dobrovolně přispět. Celým programem nás
bude provázet moderátorka Country rádia
Praha Johanka Hubičková.
Srdečně Vás tímto zvu na nádherně prožitý den s krásnou muzikou.
starosta
2
ZPRAVODAJ 24. června 2013
NOVÍ OBČÁNKOVÉ
dníková,
Anička Zahra
Vilémov
Terezka Šlejm
arová, Vilémov
Poděkování
Českobratrská církev evangelická ve Vilémově děkuje panu starostovi a zastupitelům Městyse Vilémov za finanční dar ve
prospěch stavebních prací na podezdívce přední strany hřbitova.
Současně děkujeme firmě Milan Kruml - zemní práce, bytem Vilémov čp. 10, za pečlivě odvedenou práci nejen na podezdívce, ale
i za vzorný úklid prostoru před hřbitovem.
M. Růžička
Připravované akce
Životní jubilea
Ve druhém čtvrtletí tohoto roku si
připomněli své životní jubileum tito
občané.
75 let
pan František Kroutil ze Spytic
paní Zdenka Dušátková z Vilémova
85 let
paní Anna Moravcová z Vilémova
paní Ludmila Růžičková z Vilémova
91 let
paní Vlasta Žáková ze Ždánic
Srdečně blahopřejeme.
20. července - Sraz malotraktorů domácí výroby.
12.00 hod. - prezentace účastníků závodů.
13.00 hod. - začátek soutěží.
27. července - 3. ročník „Country půlení léta“. Od 14.00 hod na fotbalovém hřišti.
Vystoupí skupiny Fernet Světlá n. Sázavou a DETTO,
Vojta „Kiďák“ Tomáško, Miroslav Paleček, Radek Tomášek a další.
17. srpna
-
Zámek Vilémov bude otevřen veřejnosti. Viz. pozvání
24. srpna
-
„Loučení s prázdninami“ v Hostovlicích.
Od 13.00 hod na hřišti.
Pro děti jsou připravené soutěže a dárečky.
Bližší informace o konaných akcích naleznete na www.vilemov.info.
Kulturní odpoledne na zámku Vilémov během letních prázdnin
Zámek Vilémov otevře svou bránu veřejnosti v sobotu 17. srpna 2013.
Ve 14 hodin se otevře brána, návštěvníci si budou moci prohlédnout zámek,
nahlédnout do zámeckých pokojů a posedět v knihovně nebo se
projít po zámecké zahradě.
V 16 hodin začne vyprávění cestovatelů, manželů Novákových, o putování
jihoasijskou zemí Barma (s bohatým fotogafickým materiálem).
V 19 hodin se uzavře vstup do zámku a do zahrady.
Ve 21 hodin začne promítání filmu v letním kině na nádvoří zámku.
ZPRAVODAJ 24. června 2013
Z naší školy
Čas plyne jako voda…
Žáci 1. stupně ZŠ ve Vilémově se rozloučili se zimou opravdu
velkolepě. Rituál vynášení smrti ze vsi se konal poprvé a měl
opravdu velký úspěch. Za doprovodu hudebních nástrojů a zpěvu se žáci v průvodu odebrali k místnímu potoku, kde se uskutečnil krátký kulturní program, který byl zakončen odhozením Moreny do potoka. Mladší žáky podpořila i děvčata z pěveckého
kroužku.
V rámci projektu „Čistá Vysočina“ se všichni žáci naší školy
zúčastnili úklidové akce nejenom v obci, ale i v jejím okolí. Na
1. stupni proběhla ekologická soutěž družstev ve znalosti třídění
odpadů. Mezi plánované a úspěšné akce školy patří každoroční
sběr papíru. I letos ho žáci během dvou dnů nasbírali velké množství. Pro nejpilnější sběrače byl připraven na 18. června výlet za
odměnu.
V pátek 24. května se v kostele sv. Václava konala „Noc kostelů 2013“, při které proběhla výstava výtvarných prací dětí a vystoupil zde i dětský sbor pod vedením paní ředitelky Lenky Mudrochové.
V kulturním sále se konalo 30. května vystoupení žáků mateřské a základní školy (1. stupeň a 6. ročník). Žáci předvedli ukázky divadelního představení, zpěvu a hry na hudební nástroje.
3
Letošní oslava Dětského dne proběhla až když se umoudřilo počasí.
Pomalu nám končí školní rok, nastane čas odpočinku a pohody.
Všichni se budeme snažit načerpat co nejvíce nových sil. Ahoj po
prázdninách!!!
2. stupeň
Konec školního roku je již na dosah. Blíží se doba bilancování
a hodnocení. Žáci vilémovské základní školy mají za sebou celou
řadu úspěšných akcí. Žákyně 9. ročníku (M. Marečková, K. Zahálková, N. Kroupová) se zúčastnily v Jihlavě krajského kola v prezentaci
fiktivních firem (Podnikatelský záměr). Proběhlo okresní kolo matematické olympiády, kde nás úspěšně reprezentovali tři žáci (Jana Herinková a Aneta Tesařová - 6. ročník, Matěj Brutar - 5. ročník). Všichni
vycházející žáci se dostali v prvním kole přijímacího řízení na vybrané střední školy a odborná učiliště. Devět žáků odchází studovat na
střední školy, ostatní nastoupí 1. září na odborná učiliště.
Zadní řada zleva: Jitka Holasová (třídní učitelka), Dominik Kaňkovský, Tomáš Kruml, Jakub Musílek, Roman Kaňkovský, Jakub Kolibáš, Roman Martínek, Matěj Mareček, Josef Dvořák
Přední řada zleva: Nikola Šlejmarová, Darina Šrámková, Barbora Zajacová, Nikola Kroupová, Kristýna Zahálková, Markéta MaV pondělí 3. června se uskutečnil školní výlet do Jihlavy spo- rečková
jený s návštěvou Horáckého divadla a shlédnutím představení
„Alenka v říši divů“.
V pondělí 20. května se vydali žáci 6. a 7. ročníku do Lipnice nad
V úterý 4. června se konal v naší škole „Den otevřených dveří“ Sázavou, kde si prohlédli dům spisovatele Jaroslava Haška. Poté se
s ukázkami výuky a možností návštěvy vyučovacích hodin.
přesunuli na hrad, kde pro ně bylo připraveno představení o životě
a době Karla IV.
Turistický kroužek s paní učitelkou Petrou Krátkou navštívil přehradu v Pařížově ke stoletému výročí jejího vzniku.
Závěrečné zkoušky z dopravní výchovy spojené s testováním
a jízdou zručnosti děti složily 20. června.
4
ZPRAVODAJ 24. června 2013
CHYSTÁME SE DO FRANCIE NA
MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ
Letošní rok pro jezdecký klub Shagya
Vilémov nezačal příliš příznivě. Na prvním
zahraničním výjezdu do německého Weissenhornu v soutěži na 120 km obsadila sice
Kristýnka Zahálková přes značnou nepřízeň
počasí 4. místo, ale u její klisny Arianny se
v průběhu dalšího tréninku objevily zdravotní problémy. Také start v národním dostihu na 80 km v Cehnicích nedopadl pro
nás dobře. Sigita s Kateřinou Vavruškovou
i Amír al Asmar s Kristýnkou Zahálkovou
okulhali a závod nedokončili.
Naší nadějí zůstal start ve slovenském
Šamoríně, kam Kristýnka jela obhajovat
své loňské vítězství v mezinárodním 1*
závodě juniorů a mladých jezdců, tentokráte v soutěži 2* na vzdálenost 120 km.
I tentokráte stálo štěstí při nás a s valachem
Ahmedem opět zvítězila. Rychlostí 14,1
km v hodině se jí podařilo splnit kvalifikaci na mistrovství světa juniorů a mladých
jezdců ve francouzském Tarbes. Koně ji
zapůjčila Bára Komoňová, dvojnásobná
mistryně republiky, která, aby mohla Kristýna odjet na mistrovství světa, bude muset letošní start na mistrovství republiky
oželet. Mnohokráte děkujeme jí a zastupitelstvu Městyse Vilémov, bez jejichž podpory by nemohla Kristýnka tohoto úspěchu dosáhnout.
Za JK SHAGYA Vilémov
Eva Machková
JSTE TO, CO JÍTE
důležitá jen pro optický výsledek vypadat štíhle, ale pomůže najít více síly
a energie.
Léto přichází, ale nějak hodně neochotně. Těšíme se na něj, ale stále nemůžeme
svléknout teplé oblečení a doma si rádi
zatopíme. Někdy to snad musí přijít, že
svlékneme teplé bundy a oblékneme se do
triček a letních šatů.
Často se však objeví malý problémek.
Přes zimu jsme trochu přibrali a máme nějaký ten „špíček navíc“. Nebuďme z toho
ale smutní. Hubenost už není zdaleka taková přednost a dokonce se zjistilo, že
silnější lidé se dožívají vyššího věku.
Všeho ale s mírou, rozhodně ne tloušťka
a obezita.
Často mají lidé po zimě tendenci provádět různé čistící kůry, tzv. detox. Avšak
Není stěžejní zhubnout 5 nebo 10 kg.
Zásadní je cítit se dobře a cítit zlepšení
zdravotního stavu.
v dnešní době ztrácí význam. Máme možnost po celý rok nakupovat vše čerstvé,
zeleninu i ovoce. Nabídka kvalitních potravin je místy už dobrá nebo je musíme
více či méně vyhledávat.
V této oblasti patří u nás bezesporu
mezi největší specialisty na výživu Ing.
Petr Havlíček (TV pořad „Jste to, co jíte“).
Je to odborník s jasným názorem, není jen
teoretikem, ale i praktikem, a sám na sobě
má tuto problematiku vyzkoušenou. Rozhodně nemusíme hladovět - naopak. Je
však důležité změnit nejen stravovací návyky, ale celý životní styl - od psychiky,
přes pohyb, jídlo, tekutiny (dostatek) až
po odpočinek. Změna jídelníčku není
Existují centra, kde provedou komplexní vyšetření a dají informace a poradí.
Běžně ale stačí nechat si provést
u obvodního lékaře biochemii krve, kde
důležitá je hladina cholesterolu a hladina
krevního cukru. To jsou v této oblasti pro
nás základní ukazatele. Někdy je potřeba
na urovnání použít lék, třeba jen dočasně.
Pokud změníme stravovací návyky, přidáme pravidelný pohyb a budeme dbát na
příjem tekutin, dočkáme se výsledku.
Ing. Zuzana Dufková
ZPRAVODAJ 24. června 2013
5
Nový školní rok v lesní školce
Dětské lesní centrum Dvoreček nabízí
celodenní výchovný a vzdělávací program
pro děti ve věku 3 - 6 let inspirovaný myšlenkou lesních mateřských škol, waldorfské pedagogiky a respektujícím přístupem
k dětem. Vzdělávací program Dvorečku se
řídí Rámcovým vzdělávacím programem
MŠMT. Ve školním roce 2013/14 bude lesní školka v provozu od pondělí do pátku
od 7,00 do 17,00 hod., děti je možné zapsat i na zkrácenou docházku. Zázemí je
připraveno v ekologickém domku postaveném v sadu usedlosti Sychrov u Vilémova.
Dětem s trvalým bydlištěm ve Vilémově
bude městys přispívat na docházku stejnou
částkou, jakou přispívá dětem v Mateřské
škole Vilémov.
Neváhejte a přijďte se k nám podívat, stále ještě přijímáme nové děti!
Více informací na www.dvorecek.eu,
e-mail: [email protected],
tel. 720 377 104 (Eva Drahozalová)
Zprávičky z vilémovského bylinkářství: STEVIE - zdravé mlsání
Rostlina Stevia rebaudiana
pochází z Paraguaye, kde se odnepaměti používá jako sladidlo a léčivo indiánů kmene Guaráni. Toto opravdu čistě přírodní
sladidlo je přímo ideální pro diabetiky. Oproti umělým sladidlům má Stévie velkou výhodu, protože není chemického
původu a k její konzervaci nejsou potřebná další chemická aditiva.
Léčivé účinky rostliny se využívají k léčení organismu zevnitř i zvenku.
- nahrazuje všechna umělá sladidla
- pomáhá udržovat v rovnováze cukr v krvi a játrech
- podporuje činnost slinivky břišní
- vyrovnává krevní tlak
- podporuje dobré trávení
- napomáhá buněčnému metabolismu
- zvyšuje mentální aktivitu
- prokazatelně snižuje únavu a únavový syndrom
- má antibakteriální, protiplísňové a protivirové účinky
- urychluje hojení ran (nezůstávají jizvy)
- úspěšně se dá použít jako pleťová maska
- napomáhá při paradentóze - reguluje bakterie v ústní dutině. likviduje karies
- léčí kožní problémy, je účinně aplikovatelné na akné, dermatitis, ekzém, atd.
Aby si stevie uchovala své mimořádné vlastnosti, musí být zpracována šetrným způsobem, bez použití chemických látek.
Pozor na tablety a umělá sladidla, jejich složení je většinou: Steviosid, uhličitan sodný, regulátor kyselosti, L-leucin
V našem obchůdku nabízíme stevii v bio kvalitě již druhým rokem a a její obliba stále stoupá.
6
ZPRAVODAJ 24. června 2013
Noc kostelů 2013
Stejně jako loni, i letos se v našem kostele sv. Václava uskutečnila Noc kostelů. Největší zájem projevili návštěvníci o výstup do věže, jenž sliboval zajímavý výhled po nejbližším okolí. Nutno podotknout, že ačkoliv byl výstup do zvonového patra místy náročný, zvládli ho všichni účastníci na výbornou. V kostele se postupně vystřídali hudebníci
všech věkových kategorií i hudebních žánrů. Návštěvníci si poslechli skladby v podání
žáků místní základní školy, komorního orchestru Alter ego s orchestrem N. Kyjovského
z Bystřice nad Pernštejnem, Josefa Řípy ve varhanním doprovodu Jaromíra Stehlíka a Ondřeje Suchomela. Přednáška „Ke stavební podobě opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově“
seznámila posluchače s nálezy architektonických článků ze zdejšího kláštera. Zároveň
byla možnost shlédnout některá liturgická roucha, umělecké výtvory žáků základní školy, či s přáteli posedět a ochutnat dobrůtky na faře. Doufám, že nabídnutý program udělal
lidem radost, nebo jenom si jen užili páteční odpoledne, tedy že proběhl přesně podle
cílů Noci kostelů. Snad někdo z Vás přijde s nějakým nápadem, jak oživit nás kostelík
a rozveselit lidi kolem sebe.
Mgr. Kateřina Kulhánková
Okresní kolo soutěže O zlatou srnčí trofej již popáté ve Vilémově
V neděli 14. dubna se na zámek ve Vilémově sjelo celkem 34 dětí z našeho okresu, aby se zúčastnily soutěže O zlatou srnčí trofej, kterou připravil Okresní myslivecký spolek v Havlíčkově Brodě společně
s MS Vilémov-Hostovlice a MS Strážný
vrch Uhelná Příbram za podpory Městyse
Vilémov a Uhelná Příbram, LČR, s.p.,
KŘ Jihlava a LS Nasavrky, Pojišťovny Halali a.s. a zámku Vilémov.
mu a samozřejmě všem rodičům za doprovod či podporu v této činnosti. Přeji hodně
zdaru v přípravě takto zdařilých akcí nejen
pro děti.
Kronovit Aleš za DK Vilémov
V zámecké zahradě bylo připraveno 9 soutěžních stanovišť, kde děti poznávaly a určovaly různé druhy zvěře, jejich stopy a trofeje,
listy, pupeny a semena lesních keřů a stromů,
plemena loveckých pejsků a střílely ze vzduchovky na terč. Rozhodující v bodování byl
písemný test. Soutěžilo se ve dvou kategoriích A 6-10 let a B 11-15 let. Za Vilémovský
kroužek se zúčastnili tito členové: Pavel Kroufek, Michal a Dan Dynebýrovi, Lukáš Bourdais a Štěpán Růžička.
Nejen vítězové byli odměněni cenami
díky štědrosti sponzorům, kterým bych rád
ještě jednou velmi poděkoval. Děkuji také
za organizaci akce a pohoštění zámku Vilémov a to hlavně ředitelce Ing. Rubinsteinové a jejím zaměstnancům, Ing. Hausvaterovi z OMS Havlíčkův Brod, členům zúčastněných MS, řediteli soutěže Ing. Smutné-
Okrsková soutěž dobrovolných hasičů
K příležitosti oslav 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Vilémov se
25. května konala na místním fotbalovém
hřišti okrsková soutěž. Soutěžní odpoledne začalo slavnostním průvodem od hasičské zbrojnice na hřiště. Zúčastnila se cel-
kem tři družstva žen a osm družstev mužů.
Obě domácí družstva se velmi dobře umístila mezi silnou konkurencí. Ženy získaly
příčku nejvyšší tj. 1. místo a muži se umístili na krásném 3. místě. Děkujeme všem
kteří nás přišli podpořit.
Miroslav Homolka, velitel SDH Vilémov
ZPRAVODAJ 24. června 2013
Haberský zámek
Před čtyřmi roky byl slavnostně otevřen
veřejnosti vlastníkem panem Petrem Rudolfem Vančurou zámek v Habrech.
Návštěvníci mají možnost shlédnout
řadu zrekonstruovaných zámeckých prostor. V průjezdu je umístěn starý kočár
a starý hodinový mechanismus věžních hodin a další sběratelské artefakty. Po rozsáhlé rekonstrukci vznikla v přízemí rovněž
galerie. Sklepní prostory jsou upraveny
jako středověká mučírna. V prvním patře
jsou také zrekonstruované místnosti,
z nichž je jedna jako školní třída se starý-
mi školními lavicemi a dalšími školními
pomůckami připomínající začátek 20. století. Další prostory ukazují mobiliář z 19. 20. stol. včetně vitrín s numismatickou
sbírkou. V zámecké galerii bude od 26. července vystavovat své obrazy malíř z Jakubovic Jaroslav Kreibich pod názvem: Průřez tvorbou - Vysočina.
Zájem veřejnosti ukazuje na potřebu
kulturního stánku v Habrech.
Haberský barokní zámek byl postaven
v letech 1718 - 1720 stavebníkem Adolfem Šťastným z Pottingeru. Rodina Potting-
7
Persingů pocházela z Tyrol a než koupila
haberské panství od vilémovského hraběte
Carreta Millesima, sídlila na zámku Žáky
u Čáslavi. Haberský zámek koncem 19. stol.
vyhořel a po obnově zde byla po dlouhá
desetiletí umístěna základní škola. Po vybudování nové školní budovy byl zámek
opuštěn a chátral, až se před několika lety
našel nový vlastník, který při koupi zdevastovaného zámku slíbil městskému zastupitelstvu, že zámek přemění v muzeum
haberska.
Dějiny haberska jsou nesmírně bohaté
na události a postupně zde vzniká expozice zaměřená na historii města a jeho okolí.
Jaroslav Kreibich
Turistický pochod kolem Jakubovic - Pupíku Evropy
V sobotu 1. června 2013 se uskutečnil již sedmý ročník turistického pochodu kolem Jakubovic - Pupíku Evropy. Trvalý déšť a rozmoklý terén neodradil organizátory pochodu. Samotný pochod byl
vzhledem k rozmoklému terénu veden dvěma směry, část turistů šla
přes Černou pilu a Hostovlice do Jakubovic a druhá skupina po
silnici kolem Sychrova. Svatý Petr na vlastní pochod přivřel dešťový kohoutek, kromě několika kapek nepršelo. Krátce po ukončení
se z nebe snášely šňůry vody. Ani dlouhodobé špatné počasí neodradilo od pochodu 47 turistů včetně dětí a devíti přátel člověka psů. Rodiče s malými dětmi měli zkrácenou trasu z Hostovlic do
Jakubovic.
U Pupíku Evropy čekalo turisty nejen občerstvení od sponzorů
(koblihy), ale i občerstvení, které, jako vždy perfektně, zajišťovalo
Myslivecké sdružení Vilémov - Hostovlice.
I přes nepřízeň počasí lze hodnotit turistický pochod jako
úspěšný.
Velký dík patří sponzorům - pekárnám Kejval Golčův Jeníkov
a Červinka Habry.
Jaroslav Kreibich
Dětský den
Kolem stovky dětí, místních i z okolí, se
i přes počáteční deštík pustilo radostně do
soutěží, které pro ně připravily místní spolky. Odměnou za jejich snažení byla možnost si za vysoutěžené lístečky vybrat
z mnoha krásných cen. Kdo už neměl sílu
na soutěže, mohl si nechat namalovat na
obličej podle předloh kytičky, zvířátko
nebo svůj obličej změnit v hrdinu z oblíbených seriálů. Během celého odpoledne
se mohly děti vydovádět i na skákacím hradu. Myslím, že všichni, jak děti tak i jejich
rodiče, odcházeli domů s dobrou náladou
z vydařeného odpoledne. Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě celého
Dětského dne ve Vilémově podíleli.
Lenka Homolková
8
ZPRAVODAJ 24. června 2013
INFORMACE K POPLATKŮM Z HROBŮ
V letošním roce končí platnost smluv o nájmu hrobového místa na hřbitově v Klášteře, které byly uzavřené v roce 2003 na
dobu deseti let. Proto bude potřeba smlouvy obnovit a zaplatit
poplatek za hrob stanovený Opatřením č. 1/2012 Zastupitelstva
městyse Vilémov.
Stočné
Oznamujeme občanům, že odečet stavu vodoměrů v letošním
roce dělají Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod během měsíce
června. Žádáme proto občany, aby přišli s dokladem o vyúčtování
vodného na úřad městyse k vyúčtování a zaplacení stočného.
Občané, jejichž domácnost není napojena na kanalizaci, předloží dvakrát do roka doklad o vyvážení jímky. Děkujeme.
Jak ušetřit za energie
10. července se ve Vilémově od 18:00 do 19:00 v restauraci
U Mnicha uskuteční přednáška na téma: Optimalizace energetických
nákladů - Jak opravdu snížit energetické náklady Vaší domácnosti!
Přednáška je zdarma a dozvíte se na ní, jak lze ušetřit za energie,
na co si dávat pozor při změně dodavatele elektřiny a plynu, z čeho
se skládá cena energií.
Důležitým bodem bude informace, jak se zapojit do elektronické
aukce domácností Mikroregionu Podoubraví.
Přednášet bude Mgr. Kateřina Kraclová z nezávislé poradenské
společnosti Terra Group Investment, a.s. ve spolupráci s městysem
Vilémov.
Více informací na www.terragroup.cz
Zpravodaj vydává
Městys Vilémov, IČ: 00268470 periodicky 4x ročně, ev. č. MK ČR E 17488, kontakt [email protected]

Podobné dokumenty

Z RADNICE

Z RADNICE 16. července 23. července

Více

vilémovské noviny

vilémovské noviny Všem jubilantům přejeme hodně štěstí a zdraví! Z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech budeme ...

Více