Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s LMP

Komentáře

Transkript

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s LMP
Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání žáků s LMP
Základní škola a mateřská škola Stod
Obsah:
1
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ...........................................................................................................................................................................6
2
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY – speciální třídy ...........................................................................................................................................8
3
2.1
Úplnost a velikost školy ......................................................................................................................................................................................... 8
2.2
Charakteristika pedagogického sboru .................................................................................................................................................................. 8
2.3
Dlouhodobé projekty ............................................................................................................................................................................................. 8
2.4
Charakteristika školního vzdělávacího programu ............................................................................................................................................. 11
UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ - SPECIÁLNÍ TŘÍDY ..................................................................................................................... 19
3.1
Český jazyk a literatura ...................................................................................................................................................................................... 19
3.2
Prvouka ............................................................................................................................................................................................................... 39
1. ročník ..............................................................................................................................................................................................................................................21
2. ročník ..............................................................................................................................................................................................................................................24
3. ročník ..............................................................................................................................................................................................................................................27
4. ročník ..............................................................................................................................................................................................................................................30
5. ročník ..............................................................................................................................................................................................................................................34
1. ročník ..............................................................................................................................................................................................................................................40
2. ročník ..............................................................................................................................................................................................................................................43
3.ročník ...............................................................................................................................................................................................................................................47
3.3
Přírodověda ......................................................................................................................................................................................................... 53
4. ročník ..............................................................................................................................................................................................................................................55
5. ročník ..............................................................................................................................................................................................................................................57
3.4
Vlastivěda ............................................................................................................................................................................................................ 60
4. ročník ..............................................................................................................................................................................................................................................61
5. ročník ..............................................................................................................................................................................................................................................64
3.5
Praktické činnosti ................................................................................................................................................................................................ 66
1. – 3. ročník ........................................................................................................................................................................................................................................68
4. – 5. ročník ........................................................................................................................................................................................................................................71
3.6
Matematika ......................................................................................................................................................................................................... 75
1. ročník ..............................................................................................................................................................................................................................................76
2. ročník ..............................................................................................................................................................................................................................................79
3. ročník ..............................................................................................................................................................................................................................................81
4. ročník ..............................................................................................................................................................................................................................................84
5. ročník ..............................................................................................................................................................................................................................................87
3.7
Výtvarná výchova ............................................................................................................................................................................................... 91
1. – 3. ročník ........................................................................................................................................................................................................................................92
4. – 5. ročník ........................................................................................................................................................................................................................................93
3.8
Hudební výchova ................................................................................................................................................................................................. 94
1. – 3. ročník ........................................................................................................................................................................................................................................95
4. – 5. ročník ........................................................................................................................................................................................................................................97
3.9
Tělesná výchova .................................................................................................................................................................................................. 98
1. – 3. ročník ........................................................................................................................................................................................................................................99
4. – 5. ročník ...................................................................................................................................................................................................................................... 101
3.10
Informační a komunikační technologie ............................................................................................................................................................ 104
4. – 5. ročník ...................................................................................................................................................................................................................................... 105
4
UČEBNÍ OSNOVY PRO 2. STUPEŇ - SPECIÁLNÍ TŘÍDY ................................................................................................................... 107
4.1
Český jazyk a literatura .................................................................................................................................................................................... 107
6. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 108
7. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 112
8. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 115
9. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 118
4.2
Anglický jazyk ................................................................................................................................................................................................... 122
6. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 123
7. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 124
8. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 126
9. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 128
4.3
Matematika ....................................................................................................................................................................................................... 130
6. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 132
7. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 134
8. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 136
9. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 138
4.4
Dějepis ............................................................................................................................................................................................................... 140
6. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 141
7. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 142
8. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 143
9. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 144
4.5
Výchova k občanství.......................................................................................................................................................................................... 144
6. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 146
7. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 147
8. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 148
9. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 150
4.6
Fyzika ................................................................................................................................................................................................................ 152
6. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 153
7. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 154
8. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 156
9. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 157
4.7
Chemie ............................................................................................................................................................................................................... 158
4.8
Přírodopis .......................................................................................................................................................................................................... 161
9. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 159
6. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 163
7. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 165
8. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 168
9. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 170
4.9
Zeměpis.............................................................................................................................................................................................................. 172
6. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 174
7. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 175
8. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 176
9. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 176
4.10
Informační a komunikační technologie ............................................................................................................................................................ 178
6. – 9. ročník ...................................................................................................................................................................................................................................... 179
4.11
Výchova ke zdraví ............................................................................................................................................................................................. 180
8. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 181
9. ročník ............................................................................................................................................................................................................................................ 183
4.12
Tělesná výchova ................................................................................................................................................................................................ 186
6. 9. ročník......................................................................................................................................................................................................................................... 187
4.13
Hudební výchova ............................................................................................................................................................................................... 190
6. - 9. ročník....................................................................................................................................................................................................................................... 191
4.14
Výtvarná výchova ............................................................................................................................................................................................. 193
6. - 9. ročník....................................................................................................................................................................................................................................... 195
4.15
Praktické činnosti .............................................................................................................................................................................................. 196
6. a 7. ročník ...................................................................................................................................................................................................................................... 198
8. a 9. ročník ...................................................................................................................................................................................................................................... 205
1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 Název vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s MP
 Údaje o škole:
Název a adresa školy
Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace
Komenského nám. 10, 333 01 Stod
Ředitelka školy
Mgr. Věra Fichtlová
Kontakty
tel. 377 901 290
e-mail [email protected]
IZO 102264996
IČO 70831815
REDIZO 600070522
 Koordinátoři tvorby ŠVP
Mgr. Ladislava Adamírová
Mgr. Radka Boříková
Mgr. Jindřich Terč
6
 Zřizovatel školy:
Název a adresa zřizovatele
Město Stod
nám. ČSA 294, 333 01 Stod
Kontakty zřizovatele
tel. 379 209 499
e-mail [email protected]
 Platnost dokumentu
od 1. září 2014 pod č.j. ZŠ/2014/355
ŠVP byl vydán a projednán pedagogickou radou dne 25.8.2014.
ŠVP byl schválen školskou radou 26.8.2014.
Mgr. Věra Fichtlová
ředitelka školy
razítko školy
7
2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY – SPECIÁLNÍ TŘÍDY
2.1 Úplnost a velikost školy
Základní škola je školou s 1. – 9. ročníkem. Kapacita školy je 500 žáků. Do spádového obvodu školy patří obce Hradec u Stoda, Střelice, Ves
Touškov, Líšina, Lelov, Záluží, Nový, Kotovice, Honezovice, Lisov, Hradišťany, Miřovice.
První stupeň se nachází v budově v Hradecké ulici. Druhý stupeň včetně ředitelství a ekonomického úseku sídlí v budově na Komenského nám.
Pro speciální třídy byla upravena budova na Sokolské ulici.
Do speciálních tříd nedojíždějí jenom děti z našeho obvodu, ale i z obvodu Holýšovska a Chotěšovska, pro které je naše škola spádová.
Žáci speciálních tříd jsou rozděleni do 3 tříd po více ročnících. I. třída je umístěna na Hradecké ulici.
II. a III. třída využívá na Sokolské ulici plně vybavenou kuchyňku i dílnu. Před budovou je pozemek, kde žáci pěstují zeleninu a drobné ovoce i
květiny. Byla zde zřízena i malá počítačová učebna.
Žáci využívají veškeré vybavení školy – přecházejí na jiné budovy do odborných učeben. Na tělesnou výchovu docházejí do tělocvičny na
Hradeckou, na Komenského náměstí nebo na místní stadion.
2.2 Charakteristika pedagogického sboru
Ve speciálních třídách působí 3 pedagožky a dále asistentky pedagoga. Některé odborné předměty vyučují pedagogové II. stupně. Pedagogové
buď splňují kvalifikační předpoklady, nebo si potřebné vzdělání doplňují.
S žáky pracuje i výchovný poradce, metodik prevence a speciální pedagog.
2.3 Dlouhodobé projekty
Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů, speciální třídy se podílejí na následujících:
Projekt RAMPS – VIP III
Naše škola je zapojena do tohoto projektu již několikátým rokem, využíváme podpory činnosti speciálního pedagoga na škole. Projekt ESF RAMPS VIP III
navazuje na projekty ESF VIP-Kariéra, RŠPP-VIP II, které se věnovaly především zavedení pozice „školní psycholog“ a „školní speciální pedagog“ do systému
8
práce ve škole. Projekty vytvořily Koncepční dokumenty, výkazy práce a zdokumentovaly klíčové úkoly těchto odborníků ve školách. Jejich služba byla
orientována na práci v systému a se systémem školy, pozornost byla věnována žákům, pedagogům, rodičům stejně tak jako i spolupráci s vnějšími subjekty.
Projekty se tak zasloužily o vytvoření sítě školních poradenských pracovišť, kde je školní psycholog a školní speciální pedagog součástí týmu poradenských
pracovníků školy (výchovný poradce, školní metodik prevence). Okruhy činností a služeb, které tito odborníci ve školách poskytují, směřují především k
zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání všech žáků a k vytvoření širokého pole preventivní práce. Intervence se zaměřují jak na pomoc jednotlivým žákům,
kteří z nějakého důvodu selhávají ve školní práci, tak na práci s celými třídami. Projekty se postupně zaměřovaly na práci s dětmi žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, na poskytování kariérového poradenství, i na práci se žáky, která může být označována jako práce s rizikovými dětmi (rizikové
chování, onemocnění, spektrum poruch učení, sociální znevýhodnění atd.).
Projekt RAMPS (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb) je poprvé orientován na celý systém školních a školských poradenských služeb, které jsou
poskytovány také PPP, SPC a pracovišti diagnostických ústavů SVP. Cílem projektu je nastavit systém poradenských služeb jako integrovaný, vydefinovat
klíčové kompetence pracovníků v systému, navrhnout jeho případnou restrukturalizaci. Součástí této práce je také vybudování metodického zázemí pro
poskytované služby, vytvoření strukturovaného systému DVPP, navržení standardních činností, respektive jejich úpravy.
KPZ – Komplexní zajištění primárních a intervenčních aktivit
Projekt Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň je realizován v rámci OP VK- operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost.
Hlavním cílem projektu je napomoci sociálně znevýhodněným jedincům k inkluzi v běžných třídách. Vytipovat děti a mládež, které by mohly selhávat ve
školním prostředí. Ukázat pedagogům správné postupy a metody pro práci s nimi. Prací s celými skupinami a třídními kolektivy napomoci k včasné adaptaci
dětí ve školním kolektivu. Podporovat pocity sounáležitosti, bezpečí, ochotu pomáhat, spolupracovat, řešit konflikty, respektovat ostatní. Potlačit projevy
rasismu, xenofobie vůči minoritám, pracovat s dětmi s SPUCH, předcházet příčinám a mírnit negativní projevy poruch.
Dalekohled
Cílem projektu organizace Člověk v tísni je zavedení podpory školního úspěchu žáků se sociálním znevýhodněním a ověření jejich možností.
Projekt podporuje žáky při přípravě na vyučování, nabízí kariérové poradenství, poradenství a asistence rodičům těchto žáků, semináře pro učitele,
individuální poradenství pro pedagogické pracovníky.
Rozumíme penězům / Finanční gramotnost
Cílem projektu Rozumíme penězům (na 1. stupni projekt Finanční gramotnost pro 1. stupeň) je pomoci dětem rozumět situacím, se kterými se každodenně
setkávají. Žákům je potřeba pomoci k tomu, aby se uměli o finančních záležitostech rozhodovat, měli k tomu dostatek důvěryhodných informací, vyznali se
v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách, byli si vědomi důsledků svého rozhodnutí a nenechali se manipulovat
reklamou nebo lákavými obchodními nabídkami. Žáci by měli získat základní znalosti o fungování tržní ekonomiky, o nichž by měl mít každý vzdělaný občan
alespoň základní povědomí.
9
Finanční vzdělávání učitelů je proto zaměřeno nejen na získání potřebných informací k výuce žáků ZŠ, ale také na podporu jejich osobní finanční
gramotnosti. Jejím základem je dovednost orientovat se ve vlastním rozpočtu, umět jej plánovat a vyhodnocovat. Samozřejmostí je spolupráce s odborníky –
finančními poradci, poradci pro oddlužování, právníky, sociálními pracovníky.
___________________________________________________________________________________________
Partnerství v dalších projektech volí vyučujících podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti (např. MIŠ – Minimalizace
šikany, CPIV - Centrum podpory inkluzivního vzdělávání, Trojlístek, Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje …).
Zákonní zástupci žáků jsou informováni o všech akcích školy i o prospěchu a o chování svých dětí. Konzultace probíhají osobně i telefonicky dle
aktuální potřeby.
Na dobré úrovni je také spolupráce s dalšími institucemi – Městským úřadem Stod, Obvodním oddělením PČR Stod, ZUŠ Stod, Domem dětí a
mládeže Stod, Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň, SPC Plzeň či OSVZ – MěÚ Stod.
10
2.4 Charakteristika školního vzdělávacího programu
Zaměření školy
V rámci speciálních tříd jsou vzděláváni žáci, kteří mají takové speciální vzdělávací potřeby, jež neumožňují jejich integraci do běžných tříd. Žáci
jsou zařazeni na základě žádosti zákonných zástupců a PPP. U všech žáků se jedná o lehké mentální postižení případně kombinované s jinými
poruchami, přitom většina z nich pochází ze znevýhodněného sociálního prostředí.
Cílem školy je vytvářet přátelské prostředí, ve kterém probíhá komunikace mezi žáky, učiteli i rodiči.
Specifickým vzdělávacím potřebám žáků jsou přizpůsobeny metody a formy práce. Žáci využívají specifické učebnice a učební materiály.
Prioritou je upevňování a prohlubování kladných návyků a společenských dovedností.
Při výuce budeme dbát na:
- její přiblížení ke skutečnému životu, využití mezipředmětových vztahů
- rozvíjení manuální zručnosti,
- elementární orientaci v cizím jazyce,
- získání základních dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií,
- získání správných návyků zdravého životního stylu, kvalitní sportovní výchovu,
- vedení žáků ke konkrétním činnostem,
- probuzení zájmu při získávání nových poznatků.
Na základě výše uvedených skutečností jsme stanovili tyto priority:




Využívání informační techniky ve vybraných předmětech
Vedení ke zdravému životnímu stylu a podpora sportovní výchovy
Výchova slušného a odpovědného občana
Důraz na pracovní činnosti – dílenské práce, vedení domácnosti, práce na pozemku.
11
Profil žáka 5. ročníku
Žák 5. ročníku by měl:
 zdvořile jednat v běžných situacích
 umět vyjádřit vlastní názor
 přiznat chybu a omluvit se
 dodržovat základní pravidla a normy společenského chování
 začít rozpoznávat názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost a zdraví
 poznávat své duševní a fyzické schopnosti a možnosti
 vážit si a chránit svůj i cizí život
 znát a dodržovat zásady zdravého způsobu života
 rozšiřovat si slovní zásobu a pojmenovávat pozorované skutečnosti
 být schopný pracovat ve skupině
 rozvíjet své pracovní návyky, pracovní postupy
 vytvářet si pozitivní vztah k přírodě a její ochraně
Profil žáka 9. ročníku
Žák 9. ročníku by měl:
 zvládat běžná pravidla mezilidské komunikace kultivovaně
 samostatně řešit problémy
 zvládat uplatňovat získané poznatky a dovednosti v praxi
 pracovat v kolektivu
 realisticky hodnotit výsledky svého učení
 orientovat se v získávaných informacích
 je uctivý ke všem národům, etnikům
 respektovat kulturní či jiné odlišnosti lidí, skupin a společenství
 zajímat se o aktuální dění v ČR, EU a ve světě
12
 rozlišovat názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost nebo odporující základním
principům demokratického soužití
 projevovat zájem o další rozvoj své osobnosti
 chápat základní ekologické souvislosti
 rozpoznat krizové situace a chovat se v nich zodpovědně
 vytvářet si pozitivní vztah k umění
 chápat význam zdraví a zdravého životního stylu
 mít kritický postoj k návykovým látkám, násilí, šikaně či jinému nežádoucímu chování člověka
 snažit se úkoly plnit zodpovědně podle svých možností a schopností
Výchovné a vzdělávací strategie
ŠVP sleduje rozvíjení klíčových kompetencí žáků propojujících navzájem více vzdělávacích oblastí a oborů. Získávání klíčových kompetencí nelze
považovat za ukončené na konci základního vzdělávání, ale tvoří pouze základ pro celoživotní učení, vstup do života a pracovního procesu.
K jejich utváření a rozvíjení musí směřovat veškerý vzdělávací obsah, aktivity a činnosti ve škole, nestojí tedy vedle sebe izolovaně, ale různými
způsoby se prolínají.
Činnostní charakter vyučování je předpokladem pro utváření schopnosti žáků myslet, komunikovat a dále se vzdělávat.
Vzhledem ke specifickým potřebám žáků s LMP je kladen důraz především na klíčové kompetence pracovní, sociální a personální a
komunikativní.
V etapě základního vzdělávání jsou podle RVP považovány za klíčové tyto kompetence:
 Kompetence k učení
Tuto kompetenci budeme rozvíjet takto:
- umožníme žákům pozorovat a experimentovat,
- zaměříme se na znalost obecně používaných termínů, znaků a symbolů,
- zaměříme se na čtení s porozuměním,
- budeme podporovat samostatnou práci s učebními materiály a pomůckami,
13
-
povedeme žáky k vyhledávání a využívání informací v praktickém životě,
budeme dbát na zpětnou vazbu, budeme hodnotit individuální pokrok v učení jednotlivých žáků,
povedeme žáky k uvědomování si významu vzdělávání pro budoucí povolání.
 Kompetence k řešení problémů
Tuto kompetenci budeme rozvíjet takto:
- výuku vedeme tak, aby žáci vnímali problémové situace a snažili se je řešit,
- podporujeme samostatné řešení běžných životních situací,
- vedeme žáky k odpovědnosti za své jednání,
- podporujeme žáky, aby se snažili problém popsat co nejpřesněji,
- vedeme žáky k realistickému hodnocení problému, ke zvážení, zda potřebují vyhledat pomoc, a aby uměli o pomoc požádat nebo ji
přivolat.
 Kompetence komunikativní
Tuto kompetenci budeme rozvíjet takto:
- vedeme žáky ke srozumitelnému vyjadřování v ústním projevu a k dodržování pravidel dialogu a zvládání jednoduchých forem písemné
komunikace,
-
zařazujeme aktivity, které rozvíjí schopnost porozumění obsahu sdělení a učí žáky přiměřeně reagovat,
podporujeme využívání různorodých zdrojů informací – písemných i obrazových
různými aktivitami podporujeme přátelské vztahy mezi jednotlivými žáky, mezi třídami, mezi ročníky.
 Kompetence sociální a personální
Tuto kompetenci budeme rozvíjet takto:
- žáky povedeme k respektování společných pravidel chování,
- zařazujeme týmové práce a vedeme žáky k respektování pravidel práce v týmu,
14
-
vedeme žáky k zodpovědnosti za splnění společného úkolu,
budeme organizovat akce podporující navazování dobrých mezilidských vztahů mezi vrstevníky i mladšími žáky
budeme posilovat vhodné sociální chování a sebeovládání, povedeme žáky k vnímavosti k potřebám ostatních lidí,
povedeme žáky k rozpoznávání nevhodného a rizikového chování a jeho důsledků, i k poznávání možností zneužívání vlastní osoby,
budeme se snažit, aby žáci prožívali pocit úspěchu, poznávali své možnosti a vytvářeli si o sobě pozitivní představy,
budeme žáky učit, aby si v případě potřeby dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni pomoc poskytnout.
 Kompetence občanské
Tuto kompetenci budeme rozvíjet takto:
- umožníme žákům stanovit si ve školním kolektivu pravidla chování na základě znalosti základních práv a povinností občanů,
- povedeme žáky k respektování společenských norem a pravidel pokojného soužití,
- povedeme žáky k respektování individuálních rozdílů (národnostních, kulturních…),
- budeme podporovat uvědomění si důležitosti vlastního zdraví, zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí,
- budeme žáky připravovat na možné krizové situace a jejich zvládání.
Kompetence pracovní
Tuto kompetenci budeme rozvíjet takto:
- budeme podporovat kladný vztah k manuálním činnostem,
- povedeme žáky k zvládnutí základních pracovních dovedností, operací a postupů,
- získané poznatky propojíme s praktickým životem a zdůrazníme vztah s volbou povolání,
- seznámíme žáky s dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovních činnostech,
- povedeme žáky k práci podle návodů a k orientaci v jednoduché technické dokumentaci,
- budeme podporovat vytrvalost a schopnost dokončit pracovní výkon a realisticky posoudit výsledek své práce i práce ostatních,
- budeme podporovat vytváření představy o různých profesích a o možnostech jejich budoucího pracovního uplatnění,
- s vybranými ročníky navštívíme Úřad práce.
15
Průřezová témata - speciální třídy
I. stupeň
1.
2.
ročník
ročník
Osobnostní a
sociální rozvoj
Výchova
demokratického
občana
Výchova
k myšlení
v globálních
souvislostech
Multikulturní
výchova
Osobnostní
rozvoj
Sociální rozvoj
Morální rozvoj
Občanská
společnost a
škola
Občan, občanská
společnost a stát
Formy
participace
občanů
v politickém
životě
Principy
demokracie jako
formy vlády a
způsobu
rozhodování
Evropa a svět
nás zajímá
Objevujeme
Evropu a svět
Jsme Evropané
Kulturní rozdíly
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
INT/CJ
3. ročník
4. ročník
5. ročník
II. stupeň
6. ročník 7. ročník
8. ročník
9. ročník
INT/ČJ
INT/ČJ
INT/CJ
INT/VO
INT/VO
INT/VO
INT/VO
INT/VO
INT/Z
INT/Z
PROJEKT/E
INT/Z
INT/Z
INT/Z
INT/INF
INT/Já a moji kamarádi
INT/VO
INT/ČJ,
AJ
16
INT/D
INT/PŘ
INT/Z
Enviromentální
výchova
Mediální
výchova
Princip
sociálního smíru
a solidarity
Ekosystémy
Základní
podmínky života
Lidské aktivity a
problémy ŽP
Vztah člověka k
prostředí
Kritické čtení a
vnímání
mediálních
sdělení
Interpretace
vztahu reality a
mediálních
sdělení
Fungování a vliv
médií ve
společnosti
Tvorba
mediálního
sdělení
INT/VO
PROJEKT/PR
INT/CH,
PR
INT/P
INT/PR
INT/PR
INT/PR
INT/CH,
Z, PR
INT/DEN ŽP
INT/VL,PR
INT/VL,
PR
INT/PČ
INT/VO
INT/CJ
INT/CJ
INT/PRV
INT/CJ
INT/VO
INT/ČJ
17
Učební plán - speciální třídy
Vzdělávací oblasti
Vzdělávací
obory
Jazyk a jazyková
komunikace
Český jazyk a
literatura
Cizí jazyk
Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační
technologie
Člověk a jeho svět
Člověk a společnost
Člověk a příroda
Umění a kultura
Člověk a zdraví
I. stupeň
1.
2.
6+1 6+1
II. stupeň
3.
4.
5.
7
7
7
-
-
-
-
-
Matematika
4
4
4+1
5
5
Informatika
-
-
0
1
1
2
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
Dějepis
Výchova k
občanství
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Výchova ke
zdraví
Tělesná výchova
Člověk a svět práce
Celková povinná časová dotace
Z toho disponibilní časová dotace
6.
7.
8.
9.
5+2 5+1 5+1 4+2
1
1
1
1
5+1 5+1 5+1 5+1
I. stupeň
Celkem
Z toho
předměty
DČD
II. stupeň
Celkem
Z toho
předměty
DČD
35
2
25
6
-
-
4
-
23
1
24
4
1
1
1
1
2
-
4
-
1
1
1
1
16
-
4
-
4
-
-
1
1
1
1
-
-
4
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
-
-
4
1
6
4
2
-
1
1
1
1
1
1
1
5
-
4
-
1
1
1
1
1
1
1
1
5
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
2
-
3
3
21
1
3
3
21
1
3
3+1
25
4
3
3
25
1
3
3+1
26
2
3
5
30
3
3
5
30
3
3
5
31
3
3
5
31
3
15
17
118
2
9
12
20
122
12
2+2 3+1 3+1
-
18
1
1
1+1 1+1
1
1
3 UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ - SPECIÁLNÍ TŘÍDY
3.1 Český jazyk a literatura
.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací obor český jazyk a literatura je posílen na I. Stup
i o 2 disponibilní hodiny z časové dotace
Časová dotace předmětu český jazyk a literatura činí 7 hodin týdně ve všech ročnících I. stupně
Předmět český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru český jazyk a literatura RVP pro ZV - LMP.
Ve vzdělávacím oboru český jazyk a literatura žák získává znalosti a dovednosti, které ho učí správně používat ústní i písemnou podobu spisovného jazyka, správně
vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Tato vzdělávací oblast má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu, jelikož získané znalosti jsou nezbytné
pro osvojování poznatků z ostatních vzdělávacích oblastí.
V průběhu školní docházky by mělo u žáka dojít k rozvoji řečových schopností, myšlení, smyslového, citového i estetického vnímání. Žák by se měl srozumitelně
vyjadřovat ústní i písemnou formou spisovného jazyka, měl by si osvojit dovednost čtení s porozuměním, práci s literárním textem, rovněž tak psaní a základy jednoduché
konverzace v cizím jazyce. To vše by mělo přispět k rozvíjení pozitivního vztahu k českému jazyku.
Předmět český jazyk je tvořen těmito tematickými celky:
komunikační a slohová výchova
jazyková výchova
literární výchova.
Všechny uvedené složky českého jazyka a literatury se vzájemně prolínají, a proto je tento předmět komplexní záležitostí a je zároveň cílem i nástrojem vzdělávání.
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata:
osobnostní a sociální rozvoj
mediální výchova
19
Vzdělávací strategie a klíčové kompetence
 Kompetence k učení
-
vedeme žáky k osvojení a rozvíjení správné techniky čtení a psaní
vytváříme čtenářské dovednosti a čtení s porozuměním
vedeme žáky k orientaci v textu a jeho interpretaci
snažíme se podpořit čtenářství žáků a zájem o literaturu
vedeme žáky k osvojení mateřského jazyka jako nástroje funkčního dorozumívání
 Kompetence sociální a personální
-
žáky vedeme ke spolupráci ve skupině, pochopení a respektování postojů ostatních
pěstujeme sebedůvěru a schopnost obhájit vlastní názor
podporujeme diskusi žáků a společné hledání řešení problémů
vedeme žáky k sebehodnocení, ke schopnosti objektivně zhodnotit výsledky práce své i ostatních
 Kompetence občanské
-
rozvíjíme pozitivní vztah k mateřskému jazyku
vedeme žáky k chápání jazyka jako svébytného historického jevu a jako nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání
učíme žáky odpovědnosti za své jednání a výsledky své práce
vedeme žáky k orientaci ve společnosti – společenské chování
 Kompetence k řešení problémů
-
učíme žáky schopnosti vyhledávat potřebné informace pomocí různých informačních zdrojů
učíme žáky sdělovat své názory a obhájit je
vedeme žáky k respektování názoru ostatních
učíme žáky hledat více způsobů a možností řešení problémů a zvolit nejvhodnější
 Kompetence komunikativní
-
rozvíjíme řečové schopnosti žáků
vedeme žáky k souvislému, jasnému a srozumitelnému vyjadřování ústní i písemnou formou
neustále rozvíjíme slovní zásobu žáků, dbáme na používání spisovné češtiny
vedeme žáky k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu v běžných životních situacích
učíme žáky schopnosti komunikovat s dospělými, na úřadech, společenskému jednání
20
 Kompetence pracovní
-
vedeme žáky k používání vhodných pomůcek a péči o pomůcky
učíme žáky pracovním postupům a jejich automatizaci
učíme žáky trpělivosti, snaze práci dokončit a zodpovídat za výsledky své práce
vedeme žáky ke kontrole, hledání a opravě chyb vzniklých při pracovní činnosti
učíme žáky zhodnotit své schopnosti a zvolit vhodné úkoly, nepřeceňovat ani nepodceňovat své znalosti a dovednosti
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
1. ročník
Očekávané výstupy
Žák by měl:
dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a
pravidelné dýchání
Učivo
-
-
-
rozumět pokynům přiměřené složitosti
-
Průřezová témata
rozvoj a upřesňování zrakového a
sluchového vnímání
zjišťování vyjadřovacích schopností
základy techniky mluveného projevu
(nácvik správného dýchání, tvoření hlasu,
výslovnosti)
rytmizace
slovní přízvuk
rozvoj slovní zásoby
vnímat a správně porozumět sdělením
učitele
21
-
číst s porozuměním jednoduché texty
-
mimojazykové prostředky řeči (gesta,
mimika)
-
čtení obrázků
orientace na řádku a stránce
analyticko-syntetické (popř. genetické)
činnosti: hláska, slabika, slovo, věta
vyvozování hlásek a písmen
(a,e,i,o,u,y,m,l,v,t,s,j)
cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového
vnímání
-
-
zvládat základní hygienické návyky spojené se
psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu
-
cvičení pro rozvoj psychomotorických
schopností a jemné i hrubé motoriky
grafomotorická cvičení
vytváření hygienických návyků při psaní
správné zacházení s psacím náčiním
technika psaní – držení psacího náčiní
-
-
psát písmena a číslice – dodržovat správné tvary
písmen
-
grafomotorická cvičení
nácvik prvků písmen
psaní osvojených písmen a číslic
opis a přepis písmen
-
spojovat písmena i slabiky
-
hry s písmeny, slabikami a slovy
skládání, čtení a psaní slabik a jednoduchých
slov
opis a přepis slabik a jednoduchých slov
-
rozvoj sluchového, zrakového vnímání
rozvoj jemné motoriky
koordinace všech předchozích činností
-
převádět slova z mluvené podoby do psané
22
-
dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov
-
vytvořit správný tvar slabik a slov
-
práce se skládací abecedou a dalšími
pomůckami
rozvoj schopnosti kontroly
analýza a syntéza slov
-
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
Žák by měl:
znát vybraná písmena malé a velké abecedy
-
tvořit slabiky
Učivo
Průřezová témata
-
osvojení samohlásek a, e, i, o, u, y
osvojení souhlásek m, l, v, t, s, j
-
výslovnost, čtení a psaní slabik
skládání slabik
hry se slabikami ve slovech
vytleskávání slabik ve slovech
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
23
Žák by měl:
pamatovat si a reprodukovat jednoduché
říkanky a básničky
-
přednes jednoduchých říkanek,
rozpočítadel, hádanek, básniček
-
dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a
krátkých příběhů
-
poslech pohádek a krátkých textů
využití videa, CD a DVD
-
reprodukovat krátký text podle otázek a
ilustrací
-
vyprávění obsahu textů s dopomocí
porozumění textu
vlastní ilustrace k textu
2. ročník
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
Žák by měl:
dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a
pravidelné dýchání
Učivo
-
-
Průřezová témata
základy techniky mluveného projevu
(nácvik správného dýchání, tvoření hlasu,
výslovnosti)
rytmizace
slovní přízvuk
rozvoj fonematického sluchu
24
-
rozumět pokynům přiměřené složitosti
-
-
číst s porozuměním jednoduché texty
-
-
zvládat základní hygienické návyky spojené se
psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu
-
-
psát písmena a číslice – dodržovat správné tvary
písmen
vnímat a správně porozumět sdělením
učitele
mimojazykové prostředky řeči (gesta,
mimika)
rozvoj slovní zásoby
-
OSR – osobnostní rozvoj
vyvození zbylých hlásek a písmen abecedy
analyticko-syntetické (popř. genetické)
činnosti: hláska, slabika, slovo, věta
orientace na řádku a stránce
cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového
vnímání
čtení vět a krátkých textů
-
OSR – osobnostní rozvoj
cvičení pro rozvoj psychomotorických
schopností a jemné i hrubé motoriky
grafomotorická cvičení
dodržování hygienických návyků při psaní
technika psaní – držení psacího náčiní
-
psaní písmen a číslic, automatizace psacího
pohybu
grafomotorická cvičení
-
-
spojovat písmena i slabiky
-
správně spojovat písmena do slabik
hry s písmeny, slabikami a slovy
skládání, čtení a psaní slabik a slov
-
převádět slova z mluvené podoby do psané
-
psaní slov podle diktátu
rozvoj sluchového vnímání
25
-
-
dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov
zvládat opis a přepis krátkých vět
-
práce se skládací abecedou a dalšími
pomůckami
rozvoj schopnosti kontroly
analýza a syntéza slov
-
opis a přepis slov a krátkých vět
-
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
Žák by měl:
znát všechna písmena malé a velké abecedy
Učivo
Průřezová témata
-
osvojení všech písmen abecedy
-
tvořit slabiky
-
čtení a psaní slabik
skládání slabik z daných písmen
hry se slabikami ve slovech
vytleskávání slabik ve slovech
-
rozlišit věty, slova, slabiky a hlásky
-
členění slova na hlásky a slabiky
-
psát velká písmena na začátku věty a ve
-
pravopis velkých písmen
26
vlastních jménech
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:
pamatovat si a reprodukovat jednoduché
říkanky a básničky
Průřezová témata
-
přednes krátkých básní
pamětně zvládnout říkadla, hádanky,
rozpočítadla
-
dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a
krátkých příběhů
-
poslech krátkého textu
odlišení pohádkového a reálného prostředí
-
reprodukovat krátký text podle otázek a
ilustrací
-
reprodukce podle obrázkové osnovy
a otázek
3. ročník
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
27
-
dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a
pravidelné dýchání
-
naslouchání mluvenému projevu
technika mluveného projevu (přízvuk,
intonace, rytmizace)
dbát na správnou výslovnost
-
rozumět pokynům přiměřené složitosti
-
rozvoj slovní zásoby
naslouchání a porozumění sdělením učitele
základní komunikační pravidla
(role mluvčího a posluchače, zdvořilé
vystupování)
-
číst s porozuměním jednoduché texty
-
-
automatizace analyticko-syntetických
činností
rozvoj zrakového a sluchového vnímání
čtení přiměřených textů s porozuměním
příprava nácviku tichého čtení
orientace v textu
čtení slabik dě – tě – ně – bě – pě – vě – mě,
di – ti – ni, dy – ty – ny
čtení souhláskových shluků
čtení předložky se slovem
-
-
zvládat základní hygienické návyky spojené se
psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu
-
automatizace psaní
dodržování úpravy v sešitech
dodržování hygieny psaní
čitelný, přehledný písemný projev
-
psát písmena a číslice – dodržovat správné tvary
písmen
-
automatizace psaní správného tvaru
jednotlivých číslic a písmen a jejich spojení
úprava písemného projevu
-
28
-
OSR – osobnostní rozvoj
-
spojovat písmena i slabiky
-
rozvoj analyticko-syntetických činností
skládání písmen do slabik, slabik do slov
zvládnout víceslabičná slova
-
převádět slova z mluvené podoby do psané
-
psaní slov podle diktátu
autodiktát
-
dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov
-
analýza a syntéza slov
autodiktát
důsledná kontrola
doplnit chybějící slabiku či písmeno do slov
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
Žák by měl:
znát všechna písmena malé a velké abecedy
Učivo
Průřezová témata
-
upevnění všech písmen abecedy
-
rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a
souhlásky
-
rozpoznat osvojené souhlásky a samohlásky
určování délky samohlásek s názorem
-
rozlišit věty, slova, slabiky a hlásky
-
v textu odlišit slovo a větu
upevnit poznávání slabiky, písmena a hlásky
sluchově odlišit jednotlivé hlásky
29
-
psát velká písmena na začátku věty a ve
vlastních jménech
-
dokončit nácvik neprobraných písmen velké
psací abecedy
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:
pamatovat si a reprodukovat jednoduché
říkanky a básničky
-
dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a
krátkých příběhů
Průřezová témata
-
přednes básní, říkadel, rozpočítadel,
hádanek
samostatná recitace básně
-
poslech textu
pojmenovat hlavní postavy a jejich vlastnosti
poznat hlavní myšlenku
-
4. ročník
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
30
Očekávané výstupy
Žák by měl:
tvořit otázky a odpovídat na ně
Učivo
-
Průřezová témata
tvoření otázek a odpovědí, vhodná volba
slov při krátkém dialogu, nebo krátké scénce
obohacovat a zpřesňovat slovní zásobu a
vést děti k vhodnému pojmenovávání
-
OSR – sociální rozvoj
-
vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh
podle přečtené předlohy nebo ilustrací a
domluvit se v běžných situacích
-
vypravování
volba vhodných výrazů
základní komunikační pravidla (oslovení,
zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí
mluvčího a posluchače)
-
v mluveném projevu volit správnou intonaci
přízvuk, pauzy a tempo řeči
-
základy techniky mluveného projevu
mimojazykové prostředky řeči
-
OSR – sociální rozvoj
-
mít vytvořenou odpovídající slovní zásobu
k souvislému vyjadřování
-
vytvořit dostatečnou slovní zásobu nutnou k
souvislému vyjadřování
objasňovat význam neznámých slov
osvojení forem společenského styku –
pozdrav, poděkování, omluva, prosba
-
OSR – sociální rozvoj
-
-
-
popsat jednoduché předměty, činnosti a děje
opisovat a přepisovat jednoduché texty
-
popis jednoduchých předmětů, obrázku,
osoby, hračky a pracovních postupů
technika mluveného projevu
-
zpřesnění tvarů písmen a číslic
poměr výšky písmen
-
31
-
dbát na úpravný a čitelný písemný projev,
dodržovat vzdálenost mezer mezi slovy
-
plynulé psaní slov
úprava sešitů a textu – nadpis, okraje,
vzdálenost mezi písmeny a slovy
-
úprava textu – nadpis, odstavce, psaní na
řádku, vzdálenost mezi písmeny a slovy
úprava sešitů - okraje, datum, dopisování
stránek a řádek
poměr výšky písmen
-
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
Žák by měl:
určovat samohlásky a souhlásky
Učivo
Průřezová témata
-
rozlišení samohlásek a souhlásek
poznat dlouhé a krátké samohlásky
rozdělit slovo na souhlásky a samohlásky
-
rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a
ovládat pravopis měkkých a tvrdých slabik
-
souhlásky tvrdé, měkké a obojetné
pravopis měkkých a tvrdých slabik
-
řadit slova podle abecedy
-
seznámení s abecedou
-
dodržovat pořádek slov ve větě, poznat a
určovat druhy vět
-
význam slova
slova stejného a opačného významu
třídění slov – podřazená, nadřazená,
32
-
souřadná
pořádek slov ve větě
věta jako jazykový celek
začátek a konec věty v řeči i písmu
druhy vět – melodie, znaménko
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
Žák by měl:
číst krátké texty s porozuměním a dokázat je
reprodukovat podle jednoduché osnovy
-
-
ovládat tiché čtení a orientovat se ve čteném
textu
rozlišovat prózu a verše
Učivo
Průřezová témata
-
porozumění textu
orientace v textu
vyprávění podle osnovy, obrázků
rozdělí text na části podle děje
-
OSR – sociální rozvoj
-
-
OSR – sociální rozvoj
-
nácvik tichého čtení s porozuměním
orientace v textu
vyprávění podle osnovy, obrázků
vyhledá hlavní postavy a hlavní myšlenku
textu
rozdělí text na části podle děje
-
odliší prózu a poezii
pojmy rým, verš, sloka
pojmy kniha, čtenář, spisovatel, básník,
33
ilustrátor, pohádka, báseň, bajka, povídka
-
určit v přečteném textu hlavní postavy a jejich
vlastnosti
-
vyhledá v textu hlavní postavy a hlavní
myšlenku textu
určí vlastnosti postav
-
rozlišit pohádkové prostředí od reálného
-
stanoví rozdíl mezi reálným a
nadpřirozeným světem
-
dramatizovat jednoduchý příběh
-
podle osnovy jednoduchá dramatizace
práce ve skupině – tolerance
obohacovat a zpřesňovat slovní zásobu a
vést děti k vhodnému pojmenovávání
5. ročník
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
Žák by měl:
tvořit otázky a odpovídat na ně
Učivo
-
Průřezová témata
tvoření otázek a odpovědí
obměna vět
volba vhodných výrazů
34
-
-
-
-
-
-
-
vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh
podle přečtené předlohy nebo ilustrací a
domluvit se v běžných situacích
-
vypravování
-
reprodukce přečteného s použitím ilustrací
-
dodržovat základní komunikační pravidla
-
volba vhodných výrazů
v mluveném projevu volit správnou intonaci
přízvuk, pauzy a tempo řeči
-
základní technika mluveného projevu
-
mimika a gesta – mimojazykové prostředky
mít vytvořenou odpovídající slovní zásobu
k souvislému vyjadřování
-
rozšiřování slovní zásoby
-
význam slov – synonyma a antonyma
popsat jednoduché předměty, činnosti a děje
opisovat a přepisovat jednoduché texty
dbát na úpravný a čitelný písemný projev,
dodržovat vzdálenost mezer mezi slovy
ovládá psaní hůlkového písma
-
neznámá slova – objasňování, používání
slovníků
-
formy společenského styku
-
popis předmětů, osob, pracovního postupu
-
vhodná volba slov
-
jednoduchá osnova
-
plynulé psaní slov
-
opis básně
-
úprava textu – nadpis, odstavce
-
psaní na řádku
-
úprava sešitů – okraje, datum, dopisování
řádku a stránek
-
výška písma
-
- opis a přepis hůlkovým písmem
35
-
napsat správně a přehledně jednoduchá sdělení
-
adresa
pohlednice, blahopřání
dopis
různá jednoduchá sdělení (vzkaz, omluva..)
poznámky
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
Žák by měl:
určovat samohlásky a souhlásky
Učivo
-
-
rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a
ovládat pravopis měkkých a tvrdých slabik
Průřezová témata
rozlišení a vyjmenování souhlásek a
samohlásek
rozpoznání a vyjmenování krátkých a
dlouhých samohlásek
- dělení slov na souhlásky a samohlásky
-
rozlišení a vyjmenování souhlásek tvrdých a
měkkých
pravopis i/y po tvrdých a měkkých
souhláskách
cizí slova – nejjasnější případy
-
-
správně vyslovovat a psát slova se skupinami
dě- tě- ně – bě – pě – vě – mě
-
výslovnost a pravopis jasných příkladů
-
řadit slova podle abecedy
-
řazení slov podle abecedy
- vyhledávání slov ve slovnících
36
-
správně vyslovovat a psát znělé a neznělé
souhlásky
-
správná výslovnost znělých a neznělých
souhlásek
odůvodňování správného psaní znělých a
neznělých souhlásek uprostřed a na konci
slov v jasných případech
-
-
ovládat psaní hůlkového písma
-
přepis a opis textu hůlkovým písmem
-
dodržovat pořádek slov ve větě, poznat a
určovat druhy vět
-
druhy vět – diakritická znaménka, melodie
pořádek slov ve větě
slovo – třídění slov, slova nadřazená,
podřazená, synonyma a antonyma
-
poznat podstatná jména a slovesa
-
vyhledat v textu podstatná jména
určit rod a číslo podstatných jmen v jasných
případech
vyhledat v textu slovesa (jasné příklady)
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
Žák by měl:
číst krátké texty s porozuměním a dokázat je
reprodukovat podle jednoduché osnovy
Učivo
-
Průřezová témata
porozumění textu
orientace v textu
vypravování podle osnovy nebo obrázků
37
-
ovládat tiché čtení a orientovat se ve čteném
textu
-
vhodné dokončení textu podle čtenářských
zkušeností
-
prohlubování nácviku tichého čtení
s porozuměním
orientace v textu
vyhledávání hlavních a vedlejších postav
identifikace hlavní myšlenky díla
-
rozlišovat prózu a verše
-
pojmy: rým, verš, sloka
rozlišení poezie a prózy
pojmy: pohádka, bajka, báseň, povídka …
-
určit v přečteném textu hlavní postavy a jejich
vlastnosti
-
vyhledat hlavní postavu textu a odlišit ji od
postav vedlejších
určit vlastnosti postav textu
-
rozlišit pohádkové prostředí od reálného
-
rozlišení fiktivního a reálného prostředí
identifikace nadpřirozených předmětů,
postav a zvířat
-
dramatizovat jednoduchý příběh
-
jednoduchá dramatizace
scénář
práce ve skupině
vhodné vyjadřování
-
vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní
příběh podle daných otázek
-
divadelní představení
pojmy: herec, divák, loutka, hlediště, jeviště
hodnocení představení
vyprávět zhlédnuté pomocí otázek
38
-
MV
3.2 Prvouka
Vzdělávací obor člověk a jeho svět je posílen na I. stupni v 1. období (vyučovací předmět prvouka) o 2 disponibilní hodiny z časové dotace a
v 2. období (vyučovací předměty přírodověda a vlastivěda) také o 2 disponibilní hodiny z časové dotace.
Předmět prvouka je vyučován na I. stupni v 1. období tzn. v 1., 2. a 3. ročníku. Časová dotace činí 2 hodiny týdně v 1. a 2. ročníku a 4 hodiny týdně ve 3. ročníku.
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Předmět prvouka vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět RVO pro ZV - LMP a má v učebním plánu nezastupitelné postavení. Působí
na všestranný rozvoj dítěte, rozvíjí smyslové vnímání, podněcuje myšlení, obohacuje slovník a podporuje kultivované vyjadřování, vede žáky k samostatnosti při tvořivých
činnostech. Také má nezastupitelný vliv na jednání a chování žáků.
V předmětu prvouka se žáci seznamují s funkcí rodiny, s životem ve škole, s okolím školy. Postupně poznávají své město a jeho nejbližší okolí. Učí se pozorovat
změny v přírodě v průběhu roku a sledovat, jak tyto změny ovlivňují činnost lidí a jejich život. Učí se vytvářet si vztah k přírodě a chránit ji. Upevňují si správné hygienické
návyky, osvojují si základy společenského chování, jednání a tolerance. Učí se základní orientaci v čase.
Výuka probíhá nejen ve třídě, ale důležitou složkou je i praktická výuka formou vycházek a pozorování okolní přírody.
Předmět prvouka je tvořen těmito tematickými celky:
místo, kde žijeme
svět kolem nás
lidé a čas
rozmanitost přírody
člověk a jeho zdraví
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata:
multikulturní výchova
mediální výchova
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 Kompetence k učení
-
vedeme žáky k rozvoji myšlení a vyjadřování
učíme děti chápat význam věcí, jevů a dějů, jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí
vedeme děti k pozorování změn v přírodě, pochopení jejich příčin, vzájemných vztahů a vlivem na život lidí
učíme žáky základní orientaci v čase
39
-
vychováváme děti ke zdravému životnímu stylu, upevňujeme hygienické návyky, podporujeme péči o zdraví
 Kompetence sociální a personální
-
podporujeme osvojování společenských pravidel, žáky vedeme ke zdvořilému jednání
vytváříme pozitivní mezilidské vztahy
učíme žáky orientovat se v rodinných vztazích, pochopit funkci a úkoly rodiny
vedeme žáky k práci ve skupině, ke spolupráci s ostatními žáky
 Kompetence občanské
-
vedeme žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě, k její ochraně
učíme žáky chování v nebezpečných situacích, dopravním provozu
vedeme žáky k orientaci v okolí školy, bydliště, regionu
podporujeme zájem o dění v místě bydliště a formování citového vztahu k místu a zemi, kde žák žije
 Kompetence k řešení problémů
-
učíme žáky pozorovat, pojmenovat a porovnat poznatky a zkušenosti
umožňujeme dětem hledání potřebných informací (encyklopedie, odborná literatury, modely, internet) a jejich využití
vedeme žáky k volbě správného řešení chování v nebezpečných situacích
 Kompetence komunikativní
-
rozšiřujeme slovní zásobu žáků pomocí pojmenování věcí, jevů a dějů
vedeme žáky k orientaci v textu, v obrazovém materiálu, encyklopediích atd.
žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných
učíme žáky prezentaci získaných poznatků a jejich vhodnému zápisu (tabulky, grafy…)
 Kompetence pracovní
-
vedeme žáky k vytváření pracovních návyků
umožňujeme práci s pomůckami, dohlížíme na péči o pomůcky
učíme žáky pochopení smyslu práce a vybraných pracovních profesí
1. ročník
MÍSTO, KDE ŽIJEME
40
Očekávané výstupy
Žák by měl:
popsat a zvládat cestu do školy
Učivo
-
Průřezová témata
prostředí školy a život ve škole a jejím okolí
činnosti ve škole
bezpečná cesta do školy
LIDÉ KOLEM NÁS
Očekávané výstupy
Žák by měl:
znát role rodinných příslušníků
Učivo
-
Průřezová témata
rodina – postavení jedince v rodině, členové
rodiny a jejich role, život a funkce rodiny
pomoc rodičům
-
MV – lidské vztahy
LIDÉ A ČAS
Očekávané výstupy
Žák by měl:
zvládnout jednoduchou orientaci v čase
Učivo
-
Průřezová témata
orientace v čase a časový řád – roční období,
41
(já a moji kamarádi)
-
dny v týdnu
části dne
režim dne
ROZMANITOST PŘÍRODY
Očekávané výstupy
Žák by měl:
popsat a porovnat viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích
Učivo
-
Průřezová témata
živočichové a rostliny v jednotlivých ročních
obdobích
vnímání změn v přírodě
-
poznat nejběžnější druhy domácích zvířat
-
pojmenovat nejběžnější druhy domácích
zvířat
-
pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny
-
určit základní druhy ovoce a zeleniny
-
znát základní zásady pro chování v přírodě
-
ohleduplné chování lidí k přírodě a ochrana
přírody
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
42
Očekávané výstupy
Žák by měl:
uplatňovat hygienické návyky a zvládat
sebeobsluhu
Učivo
Průřezová témata
-
dodržování osobní hygieny
upevňování hygienických návyků
sebeobsluha
-
dodržovat zásady bezpečného chování tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
-
péče o zdraví
zdravá výživa
zásady bezpečnosti
neohrožovat zdraví ostatních
-
uplatňovat základní pravidla silničního provozu
pro chodce
-
bezpečná cesta do školy
seznámení se silničními pravidly pro chodce
– semafory, přechody
2. ročník
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Očekávané výstupy
Žák by měl:
popsat a zvládat cestu do školy
Učivo
-
Průřezová témata
bezpečná cesta do školy
43
-
zvládnout orientaci v okolí svého bydliště a
v okolí školy
-
prostředí školy a činnosti ve škole
pravidla života ve škole – školní řád
-
orientace v místě bydliště
orientace v okolí školy
adresa školy a bydliště
LIDÉ KOLEM NÁS
Očekávané výstupy
Žák by měl:
znát role rodinných příslušníků a vztahy mezi
nimi, rozlišovat blízké příbuzenské vztahy
Učivo
Průřezová témata
-
rodinní příslušníci a jejich role
chování k rodičům a sourozencům
příbuzenské vztahy
život a funkce rodiny
-
znát základy společenského chování
-
jednání v obchodě na poště na úřadě
základní normy společenského chování
chování lidí – vlastnosti lidí, zdvořilé jednání
-
pojmenovat nejběžnější povolání a pracovní
činnosti
-
nejznámější povolání a výrobky řemeslníků
nejběžnější předměty denní potřeby
jednání na poště, v obchodě, u lékaře
-
vědět, jak se chovat při setkání s neznámými
lidmi
-
orientace v rizikových situacích
umění říci ne a zavolat pomoc
44
-
MV – lidské vztahy
(já a moji kamarádi)
-
dramatizace
LIDÉ A ČAS
Očekávané výstupy
Žák by měl:
zvládnout jednoduchou orientaci v čase
-
znát rozvržení svých denních činností
Učivo
Průřezová témata
-
orientace v čase – roční období, dny v týdnu,
měsíce
-
části dne
režim dne – všední a volný den
volný čas – mimoškolní aktivity
ROZMANITOST PŘÍRODY
Očekávané výstupy
Žák by měl:
popsat a porovnat viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích
Učivo
-
Průřezová témata
schopnost všímat si změn v přírodě
popsat a srovnat jednotlivá roční období
45
-
poznat nejběžnější druhy domácích a volně
žijících zvířat
-
měsíce v ročních obdobích
sezónní práce na zahradě, poli, louce
vycházky
-
poznat domácí a volně žijící živočichy a jejich
mláďata
určit rozdíl ve způsobu života mezi volně
žijícím a domácím živočichem
péče o domácí a volně žijící živočichy
stálí a stěhovaví ptáci
-
-
pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny
-
pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny
význam ovoce a zeleniny pro člověka
-
znát základní zásady pro chování v přírodě
-
ohleduplné chování k přírodě¨
ochrana přírody
třídění odpadu
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Očekávané výstupy
Žák by měl:
uplatňovat hygienické návyky a zvládat
sebeobsluhu
Učivo
-
Průřezová témata
dodržování hygienických návyků
osobní hygiena
schopnost sebeobsluhy
zdravá výživa a pitný režim
46
-
dodržovat zásady bezpečného chování tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
-
dodržovat zásady bezpečnosti
význam aktivního pohybu
předcházení úrazům
-
uplatňovat základní pravidla silničního provozu
pro chodce
-
umět správně přejít silnici
dbát dopravního značení
neohrožovat sebe ani ostatní
-
dokázat sdělit své zdravotní potíže a pocity
-
běžné nemoci a jejich prevence
péče o nemocného
návštěva lékaře
3.ročník
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Očekávané výstupy
Žák by měl:
popsat a zvládat cestu do školy
Učivo
-
Průřezová témata
bezpečně zvládat cestu do školy
dodržovat školní řád
dodržovat vhodné chování ve škole
47
-
zvládnout orientaci v okolí svého bydliště a
v okolí školy
-
orientace v okolí bydliště a školy
seznámení s plánem obce
obec – její části
adresa bydliště
-
znát nejvýznamnější místa v okolí
-
okolní krajina obce – působení lidí na krajinu
významné orientační body
význačná místa obce
seznámení se s kulturními a historickými
zajímavostmi, s tradicemi a zvyky
LIDÉ KOLEM NÁS
Očekávané výstupy
Žák by měl:
znát role rodinných příslušníků a vztahy mezi
nimi, rozlišovat blízké příbuzenské vztahy
-
mít osvojené základy společenského chování
Učivo
Průřezová témata
-
domov – pocit jistoty a bezpečí
znát rodinné příslušníky a jejich role,
příbuzenské vztahy
určit práva a povinnosti v rodině
význam fungování rodiny pro společnost
svátky v rodině
-
práva a povinnosti žáků školy
uplatnění pravidel slušného chování
podoba a projevy kultury
-
48
-
MV
(volný čas rodiny – televize, film)
-
pojmenovat nejběžnější povolání a pracovní
činnosti
-
orientovat se v nejběžnějších povoláních a
jejich přínosu do společnosti
určit pracovní náčiní nutné k povolání
-
projevovat toleranci k odlišnostem spolužáků,
jejich přednostem i nedostatkům
-
chování lidí – vlastnosti lidí
pravidla slušného chování
mezilidské vztahy
základní práva dítěte
páva a povinnosti žáků školy
protiprávní jednání (krádež, šikana, lež) a
jeho postih
-
vědět, jak se chovat při setkání s neznámými
lidmi
-
orientace v rizikových situacích
umění říci ne a zavolat pomoc
osvojení pravidel zdvořilého jednání
dramatizace
-
MV – lidské vztahy
LIDÉ A ČAS
Očekávané výstupy
Žák by měl:
zvládnout jednoduchou orientaci v čase
Učivo
-
Průřezová témata
orientace v čase – rok, měsíc, týden, den
kalendář
jednotky času – vteřina, minuta, hodina
49
(já a moji kamarádi)
-
znát rozvržení svých denních činností
-
znát svůj denní režim
tradiční lidové svátky
-
poznat kolik je hodin
-
určování času – celá, půl, čtvrt hodiny
-
poznávat různé lidské činnosti
-
orientovat se v různých činnostech
znát postupy činností
lidé a věci – výroba, materiál
-
zpracování různých produktů
-
poznat rozdíly mezi životem dnes a
v minulosti
současnost a minulost v našem životě
vlastní budoucnost
-
rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti
-
ROZMANITOST PŘÍRODY
Očekávané výstupy
Žák by měl:
popsat a porovnat viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích
Učivo
-
Průřezová témata
pozorovat změny v přírodě¨
popsat změny s uplatněním znalostí
z předchozích ročníků
zdůvodnit proč dochází ke změně
měsíce v ročních obdobích
sezónní práce na zahradě, poli, louce
50
-
poznat nejběžnější druhy domácích a volně
žijících zvířat
-
-
pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny a
poznat rozdíly mezi dřevinami a bylinami
bezpečně poznávat domácí živočichy a
vědět, jaký užitek přináší člověku
poznávat volně žijící živočichy, znát jejich
životní prostředí, způsob života
péče o domácí a volně žijící živočichy
stálí a stěhovaví ptáci
-
odlišit ovoce a zeleninu
bezpečně poznat jednotlivé druhy ovoce a
zeleniny
význam ovoce a zeleniny pro člověka
poznat rozdíl mezi bylinou a dřevinou
-
-
uplatňovat základní zásady chování v přírodě
-
důsledně třídit odpad
vědět, jak se chovat ve volné přírodě
rozpoznat nevhodné chování
-
provádět jednoduché pokusy se známými
látkami
-
znát vlastnosti základních látek
provádět jednoduché pokusy
voda, vzduch
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
51
Žák by měl:
uplatňovat hygienické návyky a zvládat
sebeobsluhu
-
dodržovat zásady bezpečného chování tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
-
uplatňovat hygienické návyky v praxi
bezpečně zvládnou sebeobsluhu
otužování
-
znát a uplatňovat zásady bezpečného
chování
rozpoznat nevhodné chování
dbát na bezpečnost svou i ostatních
-
-
uplatňovat základní pravidla silničního provozu
pro chodce
-
-
dokázat sdělit své zdravotní potíže a pocity
bezpečně se pohybovat v roli chodce
v silničním provozu
uplatňovat základní pravidla silničního
provozu
znát dopravní značení
chování při dopravních nehodách
-
schopnost zhodnotit svůj zdravotní stav a
srozumitelně sdělit své obtíže
návštěva lékaře
péče o pacienta
-
-
pojmenovat hlavní části lidského těla
-
znát hlavní části lidského těla a jejich funkci
smysly
-
zvládnout ošetření drobných poranění
-
druhy poranění a úrazu
předcházení úrazům
znát postup první pomoci při drobných
ošetřeních
52
-
provést ošetření drobných poranění
vybavení lékárničky
3.3 Přírodověda
Předmět přírodověda je vyučován na I. stupni v 2. období tzn. ve 4. a 5. ročníku. Časová dotace činí 2 hodiny týdně v obou ročnících.
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Předmět přírodověda vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět PVP pro ZV - LMP. Působí na všestranný rozvoj dítěte, rozvíjí smyslové
vnímání, podněcuje myšlení, obohacuje slovník a podporuje kultivované vyjadřování, vede žáky k samostatnosti při tvořivých činnostech. Také má nezastupitelný vliv na
jednání a chování žáků.
V předmětu přírodověda se žáci seznamují s živou a neživou přírodou, pozorují změny v přírodě během kalendářního roku, poznávají nejběžnější rostliny a
živočichy, učí se je třídit do systému. Učí se péči o pokojové rostliny a drobné domácí zvířectvo. Osvojují si kladný vztah k přírodě, k její ochraně a pochopení vlivu člověka na
přírodu a přírody na člověka. Seznamují se s částmi lidského těla, s jejich funkcí a učí se ochraně zdraví. Osvojují si pravidla silničního provozu, základy první pomoci a
vhodnou reakci v nebezpečných situacích.
Výuka probíhá nejen ve třídě, ale důležitou složkou je i praktická výuka formou vycházek a pozorování okolní přírody.
Předmět přírodověda je tvořen těmito tematickými celky:
rozmanitost přírody
člověk a jeho zdraví
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata:
environmentální výchova
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 Kompetence k učení
-
žáci získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování
žáci se učí zařadit živočichy i rostliny do systému, pochopení odlišných i společných znaků
53
-
žáky vedeme k orientaci v čase v souvislosti se změnami v přírodě
učitel umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu
žáky vedeme k ochraně zdraví, k zdravému životnímu stylu a k upevňování základních hygienických návyků
 Kompetence sociální a personální
-
vedeme žáky k práci ve skupině, učíme je spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektovat názory a zkušenosti druhých
učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků
 Kompetence občanské
-
vedeme žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě
dbáme na dodržování pravidel slušného chování
učíme žáky poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, podporujeme vzájemnou toleranci, bezproblémovou a bezkonfliktní komunikaci
vedeme žáky k vhodnému chování v situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých
každému žákovi umožňujeme zažít úspěch
 Kompetence k řešení problémů
-
do výuky zařazujeme metody, při kterých docházejí žáci k objevům, řešením a závěrům sami
učíme žáky řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se vyhledávat informace vhodné k řešení problémů.
 Kompetence komunikativní
-
učitel vede žáky k používání správné terminologie
rozšiřujeme slovní zásobu žáků v osvojovaných tématech
učíme žáky vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných
žáky vedeme k orientaci v textu, encyklopedii, obrazovém materiálu atd.
 Kompetence pracovní
-
učíme žáky pozorovat a experimentovat
vedeme žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky a dodržování obecných pravidel bezpečnosti
utváříme pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti
vedeme žáky k dodržování a respektování ustanovených pravidel
54
4. ročník
ROZMANITOST PŘÍRODY
Očekávané výstupy
Žák by měl:
popsat střídání ročních období
Učivo
Průřezová témata
-
charakteristické znaky přírody
měsíce v ročních obdobích
sezónní práce na zahradě, poli, louce
-
poznat propojenost živé a neživé přírody,
přizpůsobení organismů prostředí
-
člověk a příroda
příroda živá a neživá
-
uvést zástupce živočišné a rostlinné říše
vyskytující se v nejbližším okolí a popsat jejich
základní životní podmínky
-
-
stavba těla a způsob života vybraných hub,
rostlin a živočichů
jejich životní podmínky, prostředí, ve kterém
žijí
projevy života
-
-
zvládat péči o pokojové rostliny a znát způsob
péče o drobná domácí zvířata
-
chov nejběžnějších domácích zvířat
péče o domácí zvířata
péče o pokojové rostliny
-
uplatňovat zásady ochrany přírody a životního
prostředí
-
chránění a ohrožení živočichové a rostliny
chování k přírodě
55
-
EV – ekosystémy - projekt
-
EV – ekosystémy
vztah člověka k ž. p.
(les, rybník, pole, louka)
-
třídění odpadu
péče o životní prostředí
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
-
pojmenovat orgánové soustavy
-
hlavní orgány a orgánové soustavy a jejich
funkce
hlavní části lidského těla
-
-
uplatňovat základní dovednosti a návyky
související preventivní ochranou zdraví a
zdravého životního stylu
-
denní režim
zdravá strava a pitný režim
význam aktivního pohybu
druhy návykových látek a jejich odmítání
-
uplatňovat základní pravidla silničního provozu
pro cyklisty
-
bezpečné chování v silničním provozu –
vybavení kola
znalost dopravního značení
-
druhy úrazů a poranění
ošetření drobných úrazů a poranění
důležitá telefonní čísla
chování při dopravních nehodách
-
znát první pomoc při drobných úrazech a
přivolat lékařskou pomoc
56
-
mít osvojené jednoduché způsoby odmítání
návykových látek
-
nejčastější druhy návykových látek
vliv na člověka, odmítnutí
způsob léčby
-
reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
-
řešení krizových situací a forem násilí
ochrana proti agresivním jedincům
5. ročník
ROZMANITOST PŘÍRODY
Očekávané výstupy
Žák by měl:
popsat střídání ročních období
-
poznat propojenost živé a neživé přírody,
přizpůsobení organismů prostředí
Učivo
Průřezová témata
-
charakterizovat jednotlivá roční období
rozdělit měsíce podle ročních období
vliv střídání ročních období na rostliny a
živočichy
sezónní práce
-
součásti neživé přírody
součásti živé přírody
vzájemné působení živé a neživé přírody
přizpůsobování se
-
57
-
EV – základní podmínky života
-
uvést zástupce živočišné a rostlinné říše
vyskytující se v nejbližším okolí a popsat jejich
základní životní podmínky
-
projevy života rostlin
rostliny na zahradě, poli, v lese a u vody
ptáci – stavba těla
volně žijící a domácí ptáci
hmyz – stavba těla
užitečný, škodlivý a obtížný hmyz
-
zvládat péči o pokojové rostliny a znát způsob
péče o drobná domácí zvířata
-
péče o pokojové rostliny
domácí zvířata a péče o ně
-
uplatňovat zásady ochrany přírody a životního
prostředí
-
ochrana přírody
třídění odpadu
chráněné rostliny a živočichové
pojem: životní prostředí
-
EV – vztah člověka k ž. p.
-
popsat vliv činnosti lidí na přírodu a posoudit,
které činnosti přírodnímu prostředí pomáhají a
které ho poškozují
-
EV – vztah člověka k ž. p.
-
vliv lidské činnosti na neživou přírodu (těžba
surovin, průmysl, města..)
vliv lidské činnosti na živou přírodu
možnosti nápravy
-
věnovat pozornost pokynům
dodržovat pracovní postup
zhodnotit výsledky pokusu
-
provést jednoduchý pokus podle návodu
-
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
58
-
pojmenovat a popsat orgánové soustavy
-
orgánové soustavy lidského těla
funkce orgánů
péče o lidské tělo
-
rozlišit jednotlivé etapy lidského života
-
změny v jednotlivých etapách lidského
života
vznik lidského jedince
těhotenství a porod
-
uplatňovat základní dovednosti a návyky
související preventivní ochranou zdraví a
zdravého životního stylu
-
hygienické návyky
denní režim a správný jídelníček
zdravotní prevence
-
uplatňovat základní pravidla silničního provozu
pro cyklisty
-
vybavení kola
dopravní předpisy pro cyklisty
dopravní značení
-
poskytnout první pomoc při drobných úrazech a
přivolat lékařskou pomoc
-
ošetření drobných poranění
druhy úrazů
přivolání pomoci, důležitá telefonní čísla
chování při dopravních nehodách
-
mít osvojené jednoduché způsoby odmítání
návykových látek
-
znát nejběžnější omamné látky
znát vliv návykových látek na člověka
chápat důležitost odmítnutí
znát způsoby léčby
znát riziko i legálních drog a jejich působení
na dětský organismus
59
-
reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
-
chování v rizikových situacích
ochrana před agresivním chováním
3.4 Vlastivěda
Předmět vlastivěda je vyučován na I. stupni v 2. období tzn. ve 4. a 5. ročníku. Časová dotace činí 2 hodiny týdně v obou ročnících.
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Předmět vlastivěda vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět PVP pro ZV - LMP.
Předmět působí na všestranný rozvoj dítěte, rozvíjí smyslové vnímání, podněcuje myšlení, obohacuje slovník a podporuje kultivované vyjadřování, vede žáky
k samostatnosti při tvořivých činnostech. V tomto předmětu podporujeme u žáků národní cítění, vztah k vlastní zemi, k její kultuře a historii. Dále se žáci seznamují se
základními informacemi o Evropě.
Výuka probíhá nejen ve třídě, ale důležitou složkou je i praktická výuka formou vycházek, pozorování okolí, orientaci v nejbližším okolí školy a města a různých
exkurzí podporujících znalosti žáků o svém regionu.
Předmět vlastivěda je tvořen těmito tematickými celky:
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata:
místo, kde žijeme
svět kolem nás
lidé a čas
environmentální výchova
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 Kompetence k učení
-
žáky vedeme k dovednosti orientovat se v jednoduchých plánech obce, školy a pracovat s nimi
vedeme žáky k používání správné terminologie a symboliky
učíme žáky vyhledávat informace
snažíme se podpořit vnímavé pozorování světa
 Kompetence sociální a personální
60
-
vedeme žáky ke spolupráci ve skupině a týmu
učíme žáky spolupráci při řešení problémů a respektování názoru ostatních
podporujeme slušnému chování žáků
poskytujeme dostatek prostoru k prezentaci vlastní práce
 Kompetence občanské
-
vedeme žáky k toleranci k přirozeným odlišnostem lidí
vedeme žáky ke znalosti okolí a významných měst
učíme žáky pochopení důležitosti respektování občanských pravidel
 Kompetence k řešení problémů
-
vedeme žáky práci s odbornou literaturou a dalšími informačními zdroji
vedeme žáky k přemýšlení o daném problému, zaujmutí k němu vlastnímu postoji, řešení ho a zhodnocení výsledku
 Kompetence komunikativní
-
učitel vede žáky k používání správné terminologie
rozšiřujeme slovní zásobu žáků v osvojovaných tématech
učíme žáky vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných
žáky vedeme k orientaci v textu, encyklopedii, obrazovém materiálu atd.
 Kompetence pracovní
-
vedeme žáky k utváření pracovních návyků v samostatné i skupinové práci
utváříme pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti
vedeme žáky k dodržování a respektování ustanovených pravidel
4. ročník
MÍSTO, KDE ŽIJEME
61
Očekávané výstupy
Žák by měl:
popsat polohu svého bydliště na mapě, začlenit
svou obec (město) do příslušného kraje
Učivo
Průřezová témata
-
plán
orientace v obci podle plánu
orientace na mapě – poloha v krajině
význačná místa, památné objekty v obci a
okolí
-
orientovat se na mapě České republiky, určit
světové strany
-
legenda mapy – barvy, značky
světové strany
-
znát region, ve kterém bydlí, jeho
pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti
-
orientační body v krajině
voda v krajině
doprava v krajině
naše okolí
památné objekty v obci
místní pověsti
-
EV – vztah člověka k ž. p.
LIDÉ KOLEM NÁS
Očekávané výstupy
Žák by měl:
dodržovat pravidla pro soužití ve škole,
v rodině, v obci (městě)
Učivo
-
Průřezová témata
život a funkce rodiny
-
příbuzenské vztahy
-
práva a povinnosti v rodině i ve
společnosti
-
pravidla společenského chování
62
(naše obec)
-
rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a
chování vrstevníků a dospělých
-
mezilidské vztahy
-
chování v rizikovém prostředí a při krizových
situacích
služby odborné pomoci – pomáhající
organizace
protiprávní jednání a jeho postih
-
-
-
-
reagovat vhodným způsobem na pokyny
dospělých při mimořádných událostech
znát práva a povinnosti žáka školy
práva a povinnosti dětí a dospělých
základní práva dítěte
-
chování při požáru, při vyhlášení poplachu,
při dopravních nehodách
důležitá telefonní čísla
-
dodržovat pravidla školního řádu
znát práva a povinnosti žáka školy
-
LIDÉ A ČAS
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
-
znát významné události a pověsti, které se
vztahují k regionu, kraji
-
místní pověsti
české pověsti a pohádky
-
rozeznat rozdíl mezi životem dnes a životem
v dávných dobách
-
lidská obydlí dříve a nyní
život ve městě a na vesnici
63
5. ročník
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Očekávané výstupy
Žák by měl:
popsat polohu svého bydliště na mapě, začlenit
svou obec (město) do příslušného kraje
Učivo
Průřezová témata
-
druhy map – plán a geografická mapa
orientace v obci a jejím okolí podle plánu a
podle mapy
významná místa v obci a okolí
-
-
orientovat se na mapě České republiky, určit
světové strany
-
světové strany, orientace mapy
legenda mapy
pohoří, řeky, nížiny, města
historické země ČR
-
znát region, ve kterém bydlí, jeho
pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti
-
Plzeň – hlavní město regionu
památky a zajímavosti regionu, pověsti
průmysl a zemědělství regionu
-
mít základní znalosti o České republice a její
zeměpisné poloze v Evropě
-
hranice státu
sousední státy
hlavní město Praha
-
sdělit a popsat poznatky, zážitky z vlastních cest
-
vypravování vlastních zážitků
-vyhledávání informací – mapy, průvodce,
internet
64
-
EV – vztah člověka k ž. p.
-
EV – vztah člověka k ž. p.
-
poznat státní symboly
-
poznat a vyjmenovat základní státní symboly
znát význam státního znaku
umět vybarvit státní vlajku
LIDÉ KOLEM NÁS
Očekávané výstupy
Žák by měl:
dodržovat pravidla pro soužití ve škole,
v rodině, v obci (městě)
Učivo
-
-
rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a
chování vrstevníků a dospělých
-
-
reagovat vhodným způsobem na pokyny
dospělých při mimořádných událostech
-
znát základní práva dítěte, práva a povinnosti
žáka školy
-
-
Průřezová témata
společenské chování
práva a povinnosti dětí ve společnosti a
v rodině
rodina a rodinné vztahy
rizikové prostředí a chování v něm
umět požádat o pomoc pro sebe i pro
druhého
rozpoznat protiprávní chování
protiprávní chování a jeho postih
služby odborné pomoci
důležitá telefonní čísla
požární cvičení – chování při poplachu
chování při dopravní nehodě
- seznámení s centrálním výstražným
systémem
znát a dodržovat školní řád
znát práva a povinnosti žáka školy
65
LIDÉ A ČAS
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
-
znát významné události a pověsti, které se
vztahují k regionu, kraji
-
místní pověsti
staré české pověsti
-
rozeznat rozdíl mezi životem dnes a životem
v dávných dobách
-
pravěk – lovci mamutů
příchod Čechů
Velkomoravská říše – Konstantin a Metoděj
doba Karla IV.
způsoby obživy, bydlení, oblékání …
-
vědět o nejvýznamnějších kulturních,
historických a přírodních památkách v okolí
svého bydliště
-
památky různých historických období v okolí
kulturní památky v okolí obce
přírodní památky v okolí obce
3.5 Praktické činnosti
Vzdělávací předmět Praktické činnosti je na I. stupni posílen o 1 disponibilní hodinu z časové dotace.
66
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Časová dotace předmětu pracovní výchova činí v 1., 2., 3. a 4. ročníku 3 hodiny týdně a 4 hodiny týdně v 5. ročníku.
Předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru člověk a svět práce RVP pro ZV – LMP.
Vzdělávací předmět pracovní výchova vede žáky k získávání manuální zručnosti. Žáci se učí pracovním postupům, získávají znalosti o různých druzích a vlastnostech
materiálů. Osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky v různých oblastech lidské činnosti. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v
týmu. Postupně se seznamují s funkcí a užíváním vhodných pomůcek a nářadí při pracovních činnostech. Pracovní výchova ovlivňuje i rozvoj komunikačních, motorických a
tvořivých schopností, stimuluje řeč a myšlení.
Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků, k zařazení a k uplatnění v dalším životě a integraci ve společnosti.
Předmět pracovní výchova je tvořen těmito tematickými celky:
práce s drobným materiálem
práce montážní a demontážní
pěstitelské práce
příprava pokrmů
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 Kompetence k učení
-
vedeme žáky k osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí
učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat pracovní činnost
učíme žáky používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě
učíme žáky používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí
podporujeme různé způsoby vedoucí k dosažení cíle a podporujeme samostatnost a tvořivost
důsledně žáky vedeme k dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví
 Kompetence sociální a personální
-
vedeme žáky ke spolupráci, učíme je vzájemně si pomáhat
vedeme žáky ke spolupráci ve skupině, k vytváření společné práce, kdy se žáci učí spolupracovat a respektovat nápady druhých, společně se snaží o dosažení
kvalitního výsledku
 Kompetence občanské
-
vytváříme u žáků pozitivní vztah k práci a motivuje je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
vždy umožňujeme žákům vyjádřit se k výsledkům své činnosti, zhodnotit kvalitu práce
67
-
umožňujeme každému žákovi zažít pocit úspěchu
učíme žáky zodpovědnosti, poskytnutí účinné pomoci a zodpovědnému chování v krizových situacích
 Kompetence k řešení problému
-
nabízíme žákům různé možnosti řešení zadaných úkolů, žáci si sami volí vhodný postup práce
učitel se snaží rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů
zadáváme problémové úkoly a vedeme žáky k jejich řešení
 Kompetence komunikativní
-
žáci si rozšiřují slovní zásobu v daném oboru, učí se popsat postup práce
vedeme žáky k užívání správné terminologie
 Kompetence pracovní
-
vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny i včetně používání ochranných pracovních prostředků
učíme žáky vhodným způsobem používat materiály a pracovní nástroje
respektujeme rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby jsme připraveni poskytnout pomoc
učíme žáky zacházet s pracovními pomůckami souladu s bezpečností práce
motivujeme žáky k využívání znalostí v běžné praxi
1. – 3. ročník
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Očekávané výstupy
Žák by měl:
zvládat základní manuální dovednosti při práci
Učivo
-
Průřezová témata
úprava
drobného
materiálu
68
(ohýbání,
s jednoduchými materiály a pomůckami
-
-
stříhání, spojování, navlékání, slepování)
vlastnosti materiálů a jejich využití
(přírodniny,
papír,
karton,
textilie,
modelovací hmota aj.)
pracovní pomůcky a nástroje (funkce a
využití)
-
vytvářet jednoduchými postupy různé předměty
z tradičních i netradičních materiálů
-
zhotovovat výrobky přiměřeně věku
užívat pracovní postupy, organizaci práce
schopnost spolupráce
-
pracovat podle slovního návodu a předlohy
-
organizovat si práci dle návodu, vybrat
vhodné pomůcky, nástroje
bezpečnost práce při práci s nástroji
-
PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ
Očekávané výstupy
Žák by měl:
zvládat elementární dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi
Učivo
-
-
Průřezová témata
sestavování jednoduchých modelů
z konstrukční, plošné i prostorové
stavebnice
schopnost pracovat podle návodu i fantazie
vybrat vhodné pomůcky a pracovní postupy
69
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Očekávané výstupy
Žák by měl:
provádět pozorování přírody v jednotlivých
ročních obdobích a popsat jeho výsledky
Učivo
-
-
pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na
zahradě
-
Průřezová témata
pozorování charakteristických znaků přírody
v jednotlivých ročních obdobích
práce na zahradě v různých ročních
obdobích
péče o pokojové květiny
práce na zahradě (úprava záhonů, setí,
sázení, pletí….)
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Očekávané výstupy
Žák by měl:
připravit samostatně jednoduchý pokrm
Učivo
-
Průřezová témata
výběr a nákup potravin
příprava jednoduchého pokrmu
70
-
dodržování pracovního postupu
práce ve skupinách
-
upravit stůl pro jednoduché stolování
-
jednoduchá úprava stolu
zásady správného stolování
-
chovat se vhodně při stolování
-
zásady správného stolování
4. – 5. ročník
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:
vytvářet přiměřenými pracovními postupy
různé výrobky z daného materiálu
-
využívat při tvořivých činnostech s různým
materiálem vlastní fantazii
-
-
-
-
Průřezová témata
práce s kartonem, modelovací hmotou,
dřevem a kovem
-různé pracovní postupy podle
zpracovávaného materiálu
zhotovovat výrobky přiměřené věku
znát postupy práce a používat je pro svoje
vlastní vyjádření
prezentovat svoje pojetí námětu
71
-
volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
-
vhodné pomůcky pro různé materiály
postupy práce
organizování práce
-
udržovat pořádek na pracovním místě;
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytnout první pomoc při drobném poranění
-
zásady bezpečnosti práce
pravidla odborných učeben
ošetření drobného poranění
ochranné pomůcky
PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ
Očekávané výstupy
Žák by měl:
znát funkci a užití jednoduchých pracovních
nástrojů a pomůcek
-
-
provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou
montáž a demontáž
pracovat podle slovního návodu, předlohy,
Učivo
-
Průřezová témata
funkce a užití nástrojů, nářadí a pomůcek:
šroubovák, maticový klíč
bezpečné používání nástrojů a nářadí
-
sestavovat obtížnější modely (hlavně
pohyblivé) z konstrukčních stavebnic – kov i
plast
demontovat výrobky
-
soustředění na pokyny
-
72
-
jednoduchého náčrtu
-
práce podle náčrtu
práce podle ústních i písemných pokynů
udržovat pořádek na svém pracovním místě;
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytnout první pomoc při drobném úrazu
-
zásady bezpečnosti práce
udržování pořádku na pracovním místě
1. pomoc při drobném poranění
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Očekávané výstupy
Žák by měl:
znát základní podmínky a postupy pro pěstování
vybraných rostlin
-
-
ošetřovat a pěstovat podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny a provádět pěstitelská
pozorování
volit podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a náčiní
Učivo
Průřezová témata
-
znát základní podmínky pro pěstování rostlin
půda a její zpracování
výživa rostlin
-
-
dodržovat vhodné podmínky pro pěstování
pokojových a jiných rostlin
rozeznat vhodnou a nevhodnou péči o
rostliny
pěstování rostlin v místnosti i na pozemku
-
znát a umět používat zahradnické náčiní
dodržovat bezpečnost práce
-
73
-
dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce a
ochrany zdraví; poskytnout první pomoc při
úrazu při práci na zahradě
-
osvojit si zásady bezpečnosti práce
umět poskytnout první pomoc při drobných
poraněních
jedovaté rostliny
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Očekávané výstupy
Žák by měl:
znát základní vybavení kuchyně
Učivo
-
Průřezová témata
pojmenovat a znát využití běžných
kuchyňských spotřebičů, náčiní a nářadí
dodržuje zásady bezpečnosti při práci se
spotřebiči
-
připravit samostatně jednoduché pohoštění
-
samostatně připravit jednoduché pokrmy,
vybrat vhodné potraviny a pracovní postupy
-
uplatňovat zásady správné výživy
-
dodržovat zásady správné výživy
určit vhodnou a nevhodnou stravu
znát vliv stravy na zdraví člověka
-
dodržovat pravidla správného stolování a
společenského chování při stolování
-
osvojení pravidel správného stolování
rozeznat vhodné a nevhodné chování při
stolování
-
udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch,
dodržovat základy hygieny a bezpečnosti práce,
-
osvojení bezpečnosti práce
bezpečná obsluha kuchyňských spotřebičů
74
poskytnout první pomoc při úrazu v kuchyni
-
dodržování hygienických zásad
poskytnout první pomoc při drobných
poraněních v kuchyni
volit vhodné postupy práce
3.6 Matematika
Vzdělávací obor matematika a její aplikace je posílen na I. stupni o 1 disponibilní hodinu z časové dotace.
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Časová dotace předmětu matematika činí 4 hodiny týdně v 1. a 2. ročníku a 5 hodin týdně ve 3., 4. a 5. ročníku.
Předmět matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru matematika a její aplikace RVP pro ZV – LMP.
Vzdělávací předmět matematika poskytuje žákům potřebné vědomosti a dovednosti využitelné v praktickém životě, je založen na praktických činnostech, s
důrazem na porozumění základním matematickým postupům, pojmům a jejich vzájemným vztahům. Žáky učíme řešit základní matematické operace, upřesnit a jasně
formulovat úkol a jeho výsledek. Posilujeme logické myšlení, paměť a prostorovou představivost žáků. Dále si žáci osvojují základní matematické pojmy a symboly,
matematické postupy a způsoby jejich využití. Důležitou součástí je osvojení rýsovacích technik, kde dbáme na přesnost, zručnost, pečlivost a trpělivost žáků.
Předmět matematika je tvořen těmito tematickými celky:
číslo a početní operace
závislosti, vztahy a práce s daty
geometrie v rovině a prostoru
aplikační úlohy
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 Kompetence k učení
-
vedeme žáky k osvojení a chápání matematických postupů a schopnosti zpracování poznatků a jejich užití v praktickém životě
75
-
prostřednictvím matematických operací rozvíjíme paměť, logické myšlení a prostorovou představivost žáků
žáky učíme pracovat se zadaným úkolem a užívat termíny, znaky a symboly
vedeme žáky k dovednosti vyhledávat a třídit informace na základě pochopení matematických vztahů
podporujeme zdokonalování grafického projevu a základních rýsovacích technik
 Kompetence sociální a personální
-
vedeme žáky ke spolupráci a diskusi ve skupině při společném řešení zadaných úkolů
podporujeme sebedůvěru a samostatný rozvoj žáka
 Kompetence občanské
-
respektujeme vědomosti a znalosti žáků a vedeme je k respektování názorů druhých při řešení matematických úkolů
vedeme žáky k uplatnění matematických znalostí a dovedností v běžném životě
 Kompetence k řešení problémů
-
učíme žáky rozpoznat a pochopit matematický problém, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, promýšlet a plánovat způsob řešení matematických
problémů
vedeme žáky k hledání shodných, podobných a odlišných znaků matematických úkolů a na jejich základě nacházet různé varianty řešení problémů
vedeme žáky ke kontrole správnosti řešení problémů a opravě vzniklých chyb
 Kompetence komunikativní
-
vedeme žáky k porozumění matematickým symbolům, grafům, tabulkám a matematickým zápisům
učíme žáky přesně a jasně formulovat úkol a jeho výsledek
učíme žáky prezentovat výsledky své práce, vysvětlit způsoby řešení
 Kompetence pracovní
-
vedeme žáky k účelnému používání matematických pomůcek a k péči o ně
učíme žáky pracovním postupům a jejich dodržování
učíme žáky pracovat podle svých schopností a možností
vedeme žáky k soustavné sebekontrole, k dokončení práce, k trpělivosti a k přesnosti při řešení zadaných úkolů
1. ročník
76
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Očekávané výstupy
Žák by měl:
číst, psát a používat číslice v oboru do 5
Učivo
Průřezová témata
-
vytvářet konkrétní představy o čísle
počítání na konkrétních příkladech
určit číslice v oboru 0 – 5
označit počet správnou číslicí
seřadit číslice vzestupně i sestupně
vyjmenovat číselnou řadu 0 – 5
práce s číselnou osou
-
sčítat a odčítat s pomocí znázornění v oboru do
5
-
sčítání a odčítání v oboru 0 - 5
přiřadit a doplnit správný výsledek k příkladu
-
porovnávat množství a vytvářet soubory prvků
podle daných kritérií v oboru do 5
-
vytvářet soubory s daným počtem prvků
porovnávat soubory prvků
-
znát matematické pojmy
+, -, =, <, > a umět je zapsat
-
pojmenovat daná znaménka
umět je použít v příkladech
porovnávat čísla v oboru 0 - 5
-
umět rozklad čísel v oboru do 5
-
doplnit správné číslo do rozkladu
sestavit číslo do 5 pomocí dvou čísel
-
řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a
-
vybrat podstatné údaje ze zadání
77
odčítání v oboru do 5
-
sestavit příklad
říci odpověď
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy
Žák by měl:
zvládat orientaci v prostoru a používat
výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za,
nahoře, dole, vpředu, vzadu
-
modelovat jednoduché situace podle pokynů a
s využitím pomůcek
Učivo
Průřezová témata
-
úkoly na orientaci v prostoru
správně vymezit prostor
-
pracovat s předměty podle zadání
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
78
Žák by měl:
poznat a pojmenovat základní geometrické
útvary a umět je graficky znázornit
-
pojmenovat a najít základní geometrické
tvary
2. ročník
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Očekávané výstupy
Žák by měl:
číst, psát a používat číslice v oboru do 10
Učivo
Průřezová témata
-
určit číslice v oboru 0 – 10
označit počet správnou číslicí
seřadit číslice vzestupně i sestupně
vyjmenovat číselnou řadu 0 – 10
práce s číselnou osou
-
sčítat a odčítat s pomocí znázornění v oboru do
10
-
sčítání a odčítání v oboru 0 - 10
přiřadit a doplnit správný výsledek k příkladu
zapsat příklady na součet a rozdíl
-
porovnávat množství a vytvářet soubory prvků
podle daných kritérií v oboru do 10
-
vytvářet soubory s daným počtem prvků
porovnávat soubory prvků
79
-
znát matematické pojmy
+, -, =, <, > a umět je zapsat
-
pojmenovat daná znaménka
umět je použít v příkladech
přiřadit správné znaménko k příkladu
porovnávat čísla v oboru 0 - 10
-
umět rozklad čísel v oboru do 10
-
doplnit správné číslo do rozkladu
sestavit číslo do 10 pomocí dvou čísel
-
řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a
odčítání v oboru do 10
-
vybrat podstatné údaje ze zadání
sestavit příklad, vypočítat
říci odpověď nebo jednoduchou zapsat
znázornit na číselné ose
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy
Žák by měl:
modelovat jednoduché situace podle pokynů a
s využitím pomůcek
Učivo
Průřezová témata
-
modelovat zadané příklady pomocí
předmětů
-
doplňovat jednoduché tabulky, schémata a
posloupnosti čísel v oboru do 10
-
doplnit chybějící číslo do tabulky či
schématu
-
uplatňovat matematické znalosti při
manipulaci s drobnými mincemi
-
práce s papírovými penězi – rozměnění,
vrácení
složit danou částku pomocí drobných mincí
-
80
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy
Žák by měl:
poznat a pojmenovat základní geometrické
útvary a umět je graficky znázornit
-
umět používat pravítko
Učivo
Průřezová témata
-
poznat základní geometrické obrazce
-
práce s pravítkem
rýsování rovných čar
dodržovat pečlivost a přesnost
3. ročník
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Očekávané výstupy
Žák by měl:
číst, psát a používat číslice v oboru do 20,
numerace do 100
Učivo
-
Průřezová témata
určit a používat číslice v oboru 0 – 20
označit počet správnou číslicí
seřadit číslice vzestupně i sestupně
vyjmenovat číselnou řadu 0 – 20
81
-
sčítat a odčítat s pomocí znázornění v oboru do
20
-
orientovat se nečíselné ose 0 – 20
vytvářet a doplňovat číselné řady
numerace do 100
číselná osa do 100
-
ovládat příklady na sčítání a odčítání v oboru
0 – 20 (názor, rozklad)
sestavovat příklady v oboru 0 - 20
-
-
porovnávat množství a vytvářet soubory prvků
podle daných kritérií v oboru do 20
-
využívat soubory prvků při počítání v oboru
0 – 20
vytvářet soubory o daném počtu prvků
porovnávat soubory prvků
přiřazovat správná čísla k souborům prvků
-
-
znát matematické pojmy
+, -, =, <, > a umět je zapsat
-
přiřazovat do příkladů správná znaménka
porovnávat čísla v oboru 0 – 20
porovnávat čísla v oboru 0 - 100
-
umět rozklad čísel v oboru do 20
-
dočítáním doplnit správné číslo do rozkladu
zápis rozkladu čísel v oboru 0 – 20
-
řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a
odčítání v oboru do 20
-
vybrat podstatné údaje ze zadání
zapsat jednoduchý zápis zadání
sestavit příklad, vypočítat
formulovat odpověď
znázornit na číselné ose
řešit vztahy o n- více, o n-méně
82
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy
Žák by měl:
modelovat jednoduché situace podle pokynů a
s využitím pomůcek
-
doplňovat jednoduché tabulky, schémata a
posloupnosti čísel v oboru do 20
Učivo
-
žák by měl pomocí předmětů znázornit
matematické situace v oboru 0 - 20
-
dosazovat čísla do tabulek – sčítance a
součet při sčítání, menšitele a rozdíl při
odčítání v oboru do 20
znát posloupnost čísel 0 - 20
-
-
uplatňovat matematické znalosti při
manipulaci s drobnými mincemi
Průřezová témata
-
práce s papírovými penězi – rozměnění,
vrácení
složit danou částku pomocí drobných mincí
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy
Žák by měl:
poznat a pojmenovat základní geometrické
útvary a umět je graficky znázornit
Učivo
-
Průřezová témata
bod, přímka, úsečka
poznávání geometrických obrazců
83
-
umět používat pravítko
-
práce s pravítkem
přesnost a pečlivost
-
rozeznat přímku a úsečku, narýsovat je a vědět,
jak se označují
-
značení bodů
rýsování přímek a úseček, jejich značení
rýsování jednoduchých obrazů pomocí
rovných čar – spojování bodů
4. ročník
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Očekávané výstupy
Žák by měl:
číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 100 i na
číselné ose
-
sčítat a odčítat zpaměti i písemně dvouciferná
čísla
Učivo
Průřezová témata
-
určit a používat číslice v oboru 0 – 100
označit počet správnou číslicí
seřadit číslice vzestupně i sestupně
vyjmenovat číselnou řadu 0 – 100
orientovat se na číselné ose 0 – 100
vytvářet a doplňovat číselné řady
porovnávat čísla v oboru 0 - 100
-
řešit příklady v oboru 0 – 100
v oboru 0 – 100 sčítat a odčítat pamětně a
písemně
84
-
zapsat a řešit jednoduché slovní úlohy
-
provést zápis slovních úloh
určit správnou početní operaci
zapsat a vypočítat příklad
zformulovat a zapsat odpověď
-
zvládnout s názorem řady násobků 2 - 6
-
pamětné zvládání násoskových řad 2 – 6
znázornění konkrétními předměty
využití tabulky násobení
záměna činitelů
pochopení vztahů n- krát více, méně
-
tvořit a zapisovat příklady na násobení a dělení
v oboru do 100
-
pochopit a zapsat příklady násobení a dělení
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy
Žák by měl:
určit čas s přesností na čtvrthodiny, převádět
jednotky času v běžných situacích
-
umět jednoduché převody jednotek délky,
hmotnosti a času
Učivo
Průřezová témata
-
používat jednotky času
určovat čas
-
převádět základní jednotky délky, hmotnosti
a času
85
-
orientovat se v jednoduché tabulce
-
vyhledat a pochopit údaje v jednoduché
tabulce, grafu
-
uplatňovat matematické znalosti při manipulaci
s penězi
-
práce s papírovými penězi
placení, vrácení, rozměnění
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy
Žák by měl:
měřit a porovnávat délku úsečky
-
-
znázornit, narýsovat a označit základní rovinné
útvary
poznat základní tělesa
Učivo
Průřezová témata
-
změřit délku úsečky s přesností na mm
zapsat délku úsečky
porovnat délky úseček
-
zakreslit do čtvercové sítě geometrické
obrazce
rýsování trojúhelníku
popsat jejich vrcholy a strany
-
pojmenovat základní tělesa
APLIKAČNÍ ÚLOHY
86
Očekávané výstupy
Žák by měl:
řešit jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž
řešení nemusí být závislé na matematických
postupech
Učivo
-
Průřezová témata
řešit problémové situace a úlohy z běžného
života, kvizy, rébusy
využívat prostředky výpočetní techniky
5. ročník
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 100 i na
číselné ose, numerace do 1000
-
rozeznávat sudá a lichá čísla
-
čtení, psaní a porovnávání čísel v oboru do
1 000
čtení a zápis čísel v oboru do 1 000
orientace na číselné ose 0 – 1 000
porovnávání čísel 0 – 1 000
vytváření a doplňování číselných řad
násobky 100
-
rozpoznat sudá a lichá čísla
vybrat sudá nebo lichá čísla z číselné řady
87
-
sčítat a odčítat zpaměti i písemně dvouciferná
čísla
-
ústní i písemné sčítání do 1 000 bez
přechodu desítek
písemné sčítání v oboru do 1 000
s přechodem desítek
odhad výsledku
kontrola správnosti výsledku
-
-
zapsat a řešit jednoduché slovní úlohy
-
zápis slovní úlohy
určení početní operace
zápis příkladu a výpočet
zápis odpovědi celou větou
-
zvládnout s názorem řady násobků 2 – 10 do
100
-
pamětné zvládání násoskových řad 2 – 10
práce s tabulkou násobků
záměna činitelů
úlohy typu n- krát méně/více
-
tvořit a zapisovat příklady na násobení a dělení
v oboru do 100
-
správný zápis příkladů
tvorba vlastních příkladů
-
umět používat kalkulátor
-
používání kalkulátoru - symboly
kontrola správnosti výsledků
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy
Žák by měl:
Učivo
-
Průřezová témata
jednotky času – hodina, minuta
88
-
určit čas s přesností na čtvrthodiny, převádět
jednotky času v běžných situacích
-
převody jednotek času
určování času
digitální zápis času
-
umět jednoduché převody jednotek délky,
hmotnosti a času
-
jednotky délky
převody jednotek délky
práce s měřidly
-
vyhledat a roztřídit jednoduchá data (údaje,
pojmy apod.) podle návodu
-
třídit údaje podle společných znaků
-
orientovat se v jednoduché tabulce
-
vyhledávat údaje v tabulce
chápat kritéria třídění
doplňování tabulek
-
uplatňovat matematické znalosti při manipulaci
s penězi
-
práce s papírovými penězi
rozměňování, placení, vracení
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy
Žák by měl:
měřit a porovnávat délku úsečky
Učivo
-
Průřezová témata
měření a rýsování úseček s přesností na cm
a mm
porovnávání délky úseček pomocí pravítka a
kružítka
zápis délky úsečky
89
-
sestrojit rovnoběžky a kolmice
-
-
znázornit, narýsovat a označit základní rovinné
útvary
-
pojem: rovnoběžky, kolmice, pravý úhel
rýsování kolmic pomocí trojúhelníka
s ryskou
rýsování rovnoběžek
popsat a vyznačit ve čtvercové síti čtverec a
obdélník
označení stran a vrcholů
vlastnosti stran
rýsování čtverce a obdélníku
kružnice – střed, poloměr, průměr
rýsování kružnice
-
určit osu souměrnosti překládáním papíru
-
osa souměrnosti pomocí přeloženi
dokreslení útvarů podle osové souměrnosti
ve čtvercové síti
-
vypočítat obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
-
měření stran mnohoúhelníku
výpočet obvodu mnohoúhelníku
-
poznat základní tělesa
-
základní tělesa – pojmenování a popis
prostorové modelování
APLIKAČNÍ ÚLOHY
Očekávané výstupy
Žák by měl:
Učivo
-
Průřezová témata
řešení problémů a úloh z běžného života –
90
-
řešit jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž
řešení nemusí být závislé na matematických
postupech
-
rébusy, kvízy
používání nejrůznějších pomůcek
3.7 Výtvarná výchova
.
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Časová dotace předmětu výtvarná výchova činí 1 hodinu týdně ve všech ročnících I. stupně ZŠ
Předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru výtvarná výchova RVP pro ZV – LMP.
Vzdělávací obor výtvarná výchova přispívá ke kultivaci osobnosti žáka, dává prostor pro uplatnění tvořivých schopností a zprostředkovává mu umělecké zážitky
prostřednictvím vlastní tvorby. Naplňuje přirozenou potřebu projevit se.
Přibližuje žákům výtvarné umění a působí na jejich estetické vnímaní. Má rehabilitační a relaxační charakter. Prostřednictvím tvůrčích činností zaměřených na vnímání,
tvorbu a interpretaci se rozvíjí smyslové vnímaní, schopnost vyjadřovat a prezentovat emoce, představy, pocity, zkušenosti, fantasii a myšlenky. Pomáhá uplatňovat
neverbální komunikaci a zlepšovat jemnou motoriku. Napomáhá k rozvoji tvořivosti, vnímavosti k sobě samému i k okolnímu světu, k vzájemné spolupráci, toleranci a
utváření postojů a hodnot.
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 Kompetence k učení
-
vedeme žáky k osvojení a užívání různých výtvarných technik
vedeme žáky k individuálnímu zobrazení vnímané skutečnosti a k volbě vhodných výtvarných technik
rozvíjíme tvořivé vlastnosti a dovednosti
představíme žákům osobité výtvarné styly jednotlivých autorů
 Kompetence sociální a personální
91
-
rozvíjíme u dětí estetické cítění a vnímání prostředí
učíme žáky chápat a respektovat výtvarné vyjádření ostatních
 Kompetence občanské
-
seznamujeme žáky s národní kulturou, její duchovní hodnotou a vedeme je k její ochraně
učíme je respektovat kulturu jiných národů a etnik
vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k umění a jeho vnímání
 Kompetence k řešení problémů
-
vedeme žáky k rozvoji tvořivých vlastností a dovedností
učíme děti zvolit vhodné výtvarné techniky, materiály atd.
vedeme žáky k osobitému tvůrčímu přístupu k zadaným úkolům
 Kompetence komunikativní
-
podporujeme u žáků neverbální komunikaci, učíme je vyjadřovat své myšlenky prostřednictvím výtvarných činností
vedeme žáky k pochopení různých druhů umění
 Kompetence pracovní
-
vedeme děti k práci s výtvarnými pomůckami a k péči o ně
učíme děti dodržovat stanovená pravidla a bezpečnost a hygienu práce
1. – 3. ročník
Očekávané výstupy
Žák by měl:
zvládnout základní dovednosti pro vlastní
tvorbu
Učivo
-
-
Průřezová témata
prostředky a postupy pro vyjádření emocí,
pocitů, nálad a fantazijních představ (pohyb
těla v prostoru, manipulace s objekty, malba
a kresba, tradiční prostředky)
použití výtvarných pomůcek
92
-
rozpoznávat, pojmenovat a porovnat linie,
barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby
vlastní, ostatních i na příkladech z běžného
života (s dopomocí učitele)
-
podněcovat estetické cítění žáků
pojmenovat barvy, tvary, objekty a linie,
posoudit vhodnost použitých barev
-
uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii
při tvůrčích činnostech, být schopen sdělit
výsledky své činnosti svým spolužákům
-
prezentace výsledků vlastní tvůrčí činnosti,
vyjádřit vlastními slovy výsledky své činnosti,
uplatnit své zkušenosti, prožitky a fantazii
při své tvůrčí činnosti
-
4. – 5. ročník
Očekávané výstupy
Žák by měl:
uplatňovat základní dovednosti pro vlastní
tvorbu, realizovat svůj tvůrčí záměr
Učivo
-
-
rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie,
barvy, tvary, objekty, rozpoznávat jejich
základní vlastnosti a vztahy (kontrasty –
-
Průřezová témata
výtvarné pomůcky a vhodné postupy při
realizaci tvůrčího záměru
prostředky a postupy pro vyjádření emocí,
pocitů, nálad a fantazijních představ (pohyb
těla v prostoru, manipulace s objekty, malba
a kresba, tradiční prostředky)
podněcovat estetické cítění žáků
pojmenovat barvy, tvary, objekty a linie,
posoudit vhodnost použitých barev
93
velikost, barevný kontrast), získané zkušenosti
uplatňovat dle svých schopností při vlastní
tvorbě, při vnímání tvorby ostatních, při
vnímání umělecké produkce i na příkladech
z běžného života (s dopomocí učitele)
-
vnímání, porovnávání výsledků tvůrčích
činností vlastních i ostatních
-
při tvorbě vycházet ze svých zrakových,
hmatových i sluchových vjemů, vlastních
prožitků, zkušeností a fantazie
-
vnímání, porovnávání a hodnocení výsledků
běžné a umělecké produkce (malba, kresba,
ilustrace hračky, plastika, objekty, comics)
-
vyjádřit (slovně, mimoslovně, graficky) pocit
z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i
uměleckého díla
-
prezentace výsledků vlastní tvůrčí činnosti,
vyjádřit vlastními slovy výsledky své činnosti,
uplatnit své zkušenosti, prožitky a fantazii
při své tvůrčí činnosti
základní druhy výtvarného umění
současná ilustrační tvorba a její různé druhy
-
3.8 Hudební výchova
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Časová dotace předmětu hudební výchova činí 1 hodinu ve všech ročnících 1. Stupně ZŠ.
Předmět hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oboru hudební výchova pro RVP pro ZV – LMP.
Vzdělávací obor hudební výchova přispívá k rozvoji osobnosti žáka. Prostřednictvím hudební výchovy se vytváří a posiluje u žáků kladný vztah k hudbě, vytvářejí se
předpoklady pro emocionální prožívání hudby, pro relaxaci. Hudební výchova vede k rozvoji hudebních schopností a dovedností – sluchových, rytmických, pěveckých,
intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých, poslechových a pohybových. Napomáhá k rozvoji tvořivosti, vnímavosti k sobě samému i k okolnímu světu, k vzájemné
spolupráci, toleranci a utváření postojů a hodnot.
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
94
 Kompetence k učení


vedeme žáky k poznávání různých hudebních žánrů
rozvíjíme tvořivé hudební schopnosti a dovednosti
 Kompetence k řešení problémů


vedeme žáky k užívání vlastních zkušeností
učíme žáky orientovat se v hudebním světě a volit svůj osobitý hudební projev
 Kompetence komunikativní



podporujeme u žáků neverbální komunikaci
učíme žáky vyjadřovat své myšlenky a postoje pomocí hudebních projevů
Jdeme žákům příkladem svým chováním.
 Kompetence sociální a personální


rozvíjíme u dětí estetické cítění a vnímání prostředí
učíme žáky chápat a respektovat hudební vyjádření ostatních
 Kompetence občanské



vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k ostatním
seznamujeme žáky s národní kulturou, její duchovní hodnotou a vedeme je k její ochraně
učíme je respektovat kulturu jiných národů a etnik
 Kompetence pracovní
 vedeme žáky k posuzování vlastních možností a schopností
 vedeme žáky k respektu a dodržování stanovených pravidel
1. – 3. ročník
95
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
-
zpívat jednoduché písně v rozsahu kvinty
-
rytmizace říkadel, zpěv lidových a umělých písní
přiměřeného rozsahu
rozpoznávání tempa a rytmu
-
-
rozlišovat sílu zvuku
-
výška, síla a délka tónu
zvuk hudebních nástrojů
-
soustředit se na poslech jednoduché krátké
skladby
-
skladby určené dětem
-
správně a hospodárně dýchat a zřetelně
vyslovovat při rytmizaci říkadel i při zpěvu
-
intonační cvičení
-
měnit pohyb podle tempových a rytmických
změn
-
hra na tělo
pochod podle hudebního doprovodu
96
4. – 5. ročník
Očekávané výstupy
Žák by měl:
Učivo
Průřezová témata
-
zpěv lidových a umělých písní
-
zpěvní hlasy
zvuk hudebních nástrojů
rozlišování výšky, síly a délky tónů
-
zpívat písně v přiměřeném rozsahu
k individuálním schopnostem
-
odlišit tóny podle výšky, síly a barvy
-
soustředit se na poslech skladeb
-
slavné melodie a skladby
nejvýznamnější hudební skladatelé
-
naučit se správně hospodařit s dechem při
interpretaci písní - frázování
-
intonační cvičení
pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky
-
doprovodit spolužáky na rytmické hudební
nástroje
-
hra na tělo
hra na nástroje Orffova instrumentáře
(interpretace těžkých a lehkých dob v dvou-, tří- a
čtyřdobém taktu, hra doprovodu)
grafický záznam melodie
-
97
Poznámky
-
umět propojit vlastní pohyb s hudbou
-
pohybové hry s říkadly a popěvky
taneční prvky
3.9 Tělesná výchova
Časová dotace předmětu tělesná výchova činí 3 hodiny týdně ve všech ročnících I. stupně ZŠ.
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Předmět tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru tělesná výchova RVP pro ZV – LMP.
Vzdělávací obor tělesná výchova přispívá všestrannému rozvoji žáka, ke zvýšení jeho pohybových schopností a dovedností, k posílení jeho charakterových vlastností
(vytrvalost, spolupráce, odvaha, zodpovědnost, schopnost respektovat pokyny, umět se podřídit kolektivu…..)
Tělesná výchova pěstuje u žáků kladný vztah ke sportu a pohybu vůbec, podporuje zdravý životní styl. Vštěpováním pohybových návyků a vyvoláváním radosti
z pohybu u dětí se podílíme na zvyšování jejich psychické odolnosti vůči negativním vlivům svého okolí a na posilování jejich charakterových vlastností.
Pohybové činnosti by měly prolínat a doplňovat i další oblasti výchovy, měly by se objevovat i v dalších předmětech jako vhodné rozcvičky, pohybové hry a taneční
prvky.
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 Kompetence k učení
-
vedeme žáky k poznávání svých pohybových schopností a možností, respektovat svá zdravotní omezení
pěstujeme u žáků vytrvalost
vedeme žáky k vnímání prožitku z pohybové činnosti
učíme žáky poznávat pozitivní vliv tělesné výchovy na rozvoj fyzické zdatnosti a zdraví
učíme žáky dodržovat pravidla bezpečnosti při sportu
98
 Kompetence sociální a personální
-
vedeme žáky k pochopení sportovních aktivit jako prostředku k navazování sociálních kontaktů
učíme žáky týmové spolupráci, respektování názoru, schopností a možností spoluhráčů
vedeme žáky ke sportovním aktivitám i v jejich volném čase
 Kompetence občanské
-
učíme žáky pochopit vliv sportu na zdraví člověka
učíme žáky vnímat sport a jeho různá odvětví jako reprezentaci národa a jeho kulturu
 Kompetence k řešení problémů
-
žáky vedeme ke schopnosti rychle a správně se rozhodovat v herních situacích
učíme žáky rozhodovat se při hře ve smyslu fair play
 Kompetence komunikativní
-
učíme žáky komunikovat se spoluhráči v týmu ale i s protihráči
učíme žáky respektovat názor rozhodčích a vhodně komunikovat
 Kompetence pracovní
-
učíme žáky správně používat sportovního nářadí a náčiní
vedeme žáky k dodržování zásad při cvičení (rozcvičení, záchrana, bezpečnost….)
1. – 3. ročník
Očekávané výstupy
Žák by měl:
získat kladný postoj k motorickému učení a
pohybovým aktivitám
Učivo
-
Průřezová témata
význam pohybu pro zdraví
pohybový režim
99
-
spontánní pohybové činnosti a hry
-
zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou
činnost
-
příprava před pohybovou činností
protahovací cvičení
uklidnění po zátěži
-
reagovat na základní pokyny a povely
k osvojované činnosti
-
organizace a komunikace při Tv
seznámení se zjednodušenými pravidly
osvojovaných činností, her, závodů, soutěží
cvičit dle pokynů a povelů
-
-
mít osvojeny základní způsoby lokomoce a
prostorovou orientaci podle individuálních
předpokladů
-
dodržovat základní zásady bezpečnosti při
pohybových činnostech a mít osvojeny základní
hygienické návyky při pohybových aktivitách
-
-
-
posoudit své cvičební možnosti a schopnosti,
cvičením napodobit učitele
zvládat pohybové činnosti a dovednosti
pohybové hry
základy gymnastiky
rytmická a kondiční cvičení
základy sportovních her
turistika a pobyt v přírodě
pobyt v zimní přírodě
další pohybové činnosti a netradiční sporty
bezpečnost při pohybových činnostech
první pomoc při drobných úrazech
zásada hry fair play
zdravotně zaměřené činnosti (držení těla,
relaxační cvičení atd.)
hygiena při Tv (osobní, při cvičení, vhodné
oblečení a obutí)
100
ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA (pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem – III. zdravotní skupina)
Očekávané výstupy
Žák by měl:
uplatňovat správné způsoby držení těla
v různých polohách a pracovních činnostech
Učivo
-
Průřezová témata
dodržovat zásady pro správné provádění
jednotlivých cviků
při cvičení uplatňovat způsoby správného
držení těla a být schopen je v běžném životě
použít
-
zaujímat správné základní cvičební polohy
-
zvolit vhodné cviky a dodržovat vhodný
cvičební polohu
-
zvládat jednoduchá speciální cvičení související i
s vlastním oslabením
-
vhodné oblečení a obuv na cvičení
dodržovat pravidla pro dýchání při cvičení
cviky vedoucí k nápravě zdravotního
oslabení
vhodné cviky pro nápravu zdravotního
oslabení
-
4. – 5. ročník
101
Očekávané výstupy
Žák by měl:
znát význam tělesné zdatnosti pro zdraví a
snažit se začleňovat pohyb do denního režimu
Učivo
Průřezová témata
-
pohybový režim
délka a intenzita pohybu
rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových
a koordinačních schopností
-
zařazovat do pohybového režimu korektivní
cvičení v souvislosti s vlastním svalovým
oslabením
-
zdravotně zaměřené činnosti (průpravná,
koordinační, kompenzační, relaxační,
dechová aj. cvičení)
-
zdokonalovat základní pohybové dovednosti
podle svých pohybových možností a schopností
-
pohybové hry
základy gymnastiky
rytmická a kondiční cvičení
průpravná úpolová cvičení
základy atletiky
základy sportovních her
turistika a pobyt v přírodě
pobyt v zimní přírodě
další pohybové činnosti a netradiční sporty
-
reagovat na pokyny k provádění vlastní
pohybové činnosti
-
-
základní organizace prostoru a činnosti ve
známém prostředí
seznámení se zjednodušenými pravidly
osvojovaných činností, her, závodů, soutěží
měření výkonů
-
zásady hry fair play
-
-
dodržovat pravidla her a jednat v duchu fair
102
play
-
olympijské ideály a symboly
spolupráce ve hře
respektování schopností spoluhráčů
-
zlepšovat svou tělesnou kondici, pohybový
projev a správné držení těla
-
zdravotně zaměřené činnosti
používat cviky pro zlepšení tělesné kondice
vhodná cvičení pro správné držení těla,
dechová atd.
-
zvládat podle pokynu základní přípravu
organismu před pohybovou činností i uklidnění
organismu po ukončení činnosti a umět využívat
cviky na odstranění únavy
-
příprava před pohybovou činností
uklidnění po zátěži
protahovací cvičení
-
uplatňovat hygienické a bezpečnostní zásady
pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné
pohybové činnosti
-
bezpečnost při pohybových činnostech
první pomoc při drobných úrazech
zásada hry fair play
zdravotně zaměřené činnosti (držení těla,
relaxační cvičení atd.)
hygiena při Tv (osobní, při cvičení, vhodné
oblečení a obutí)
-
ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA (pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem – III. zdravotní skupina)
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
103
Žák by měl:
zařazovat pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související
s vlastním oslabením v optimálním počtu
opakování
-
provádět nápravná cvičení dle svého
zdravotního oslabení
-
zvládat základní techniku speciálních cvičení,
korigovat techniku cvičení podle obrazu
v zrcadle, podle pokynů učitele
-
základní cvičební polohy
základní technika cvičení
-
upozornit samostatně na činnosti (prostředí),
které jsou v rozporu s jeho oslabením
-
vhodná a nevhodná cvičení
pohybový režim
prevence
3.10 Informační a komunikační technologie
Vzdělávací obor informační a komunikační technologie je na 1. stupni posílen o 1 disponibilní hodinu z časové dotace. Tato hodina je přidána ve 4. ročníku.
Informační a komunikační technologie jsou vyučovány od 4. ročníku. Časová dotace předmětu je 1 hodina týdně od 4. ročníku.
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Předmět informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího oboru informační a komunikační technologie RVP pro ZV – LMP.
Ve vzdělávacím oboru informační a komunikační technologie žák získává základní dovednosti pro práci s počítačem. Žáci se učí na základní úrovni používat textový
editor, správce programů. V rámci výuky žáci využívají výukové programy a na uživatelské úrovni jsou schopni používat internet. Žáci jsou vedeni k zjištění, že počítače jsou
nezbytné a užitečné ve výuce i v běžném životě.
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: MuV – Kulturní rozdíly
104
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 Kompetence k učení




vedeme žáka k poučenému používání prostředků informační a komunikační technologie
žák chápe základní termíny, znaky a symboly a používá je pro svoji práci
žák je veden k tomu, aby získané informace a poznatky používal i v jiných oblastech své činnost
žák si uvědomuje význam vzdělávání v oboru pro budoucí pracovní uplatnění
 Kompetence sociální a personální
respektování pravidel práce ve skupině
rozeznávání nevhodného a rizikového chování, zejména v souvislosti s internetem, žák si uvědomuje možné důsledky takového chování
 Kompetence k řešení problémů



učíme žáky získávat informace z různých zdrojů
vedeme žáky k hledání nejvhodnějšího řešení
učíme žáky prezentovat výsledky své práce a obhájit své stanovisko
 Kompetence komunikativní



vedeme žáky ke komunikaci pomocí běžných informačních a komunikačních prostředků
vedeme žáka k tomu, aby získané dovednosti používali ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
vedeme žáky k dodržování pravidel komunikace
 Kompetence občanské



žák chápe nebezpečí některých názorů prezentovaných na internetu (např. rasismus)
vedeme žáky k odpovědnému chování i ve virtuálním prostředí
učíme žáky kriticky posuzovat a hodnotit informace
 Kompetence pracovní



vedeme žáky k dodržování bezpečnosti práce a k dodržování hygieny a k ochraně vlastního zdraví při práci s prostředky informační a komunikační technologie
učíme žáka pracovat podle pokynů a soustředit se na svůj výkon
vedeme žáka k využívání získaných dovedností
4. – 5. ročník
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
105
Žák by měl:
 ovládat základní obsluhu počítače



základní části počítače a jejich
popis
funkce a možnosti využití různých
komponent počítače
rozdíl hardware a software
bezpečné zapínání a vypínání
počítače
vytvoření vlastní složky
otevření a uložení souboru




pracovat s výukovými a zábavnými
programy podle pokynů





wordpad
word
malování
výukové programy
hry

dodržovat pravidla bezpečné a
zdravotně nezávadné práce
s výpočetní technikou



správné držení těla
správná vzdálenost od monitoru
zdravotní rizika používání počítače
106
4 UČEBNÍ OSNOVY PRO 2. STUPEŇ - SPECIÁLNÍ TŘÍDY
4.1 Český jazyk a literatura
Časová dotace na II. stupni je 5 vyučovacích hodin týdně v 6., 7., a 8. ročníku 4 vyučovací hodiny týdně v 9. ročníku. Je posílena o 6 hodin z disponibilní časové dotace po 1
hodině v 7. a 8. ročníku a 2 hodiny v 6. a 9. ročníku.
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace RVP ZV – LMP a je dán jejím obsahem.
Vyučovací předmět je členěn a tematické celky Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Rozdělení časové dotace jednotlivým složkám je na
uvážení vyučujícího, který bude brát ohled na specifické potřeby žáků ve třídě.
Cílem předmětu je rozvíjet u žáka schopnost srozumitelně se vyjadřovat ústně i písemnou formou spisovného jazyka, vytvářet pozitivní vztah k mateřskému jazyku,
vzbuzovat zájem o literaturu a vytvářet dostatečnou slovní zásobu. Je kladen důraz na utváření čtenářských dovedností a čtení s porozuměním, na rozvoj schopností žáka
vnímat různá sdělení, rozumět jim a přiměřeně na ně reagovat. Posiluje sebedůvěru, schopnost sdělit svůj názor a kultivovaný projev žáka v běžných situacích.
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata:
OSV Sociální rozvoj
MuV Multikulturalita
MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MeV Interpretace vztahu reality a mediálních sdělení
MeV Tvorba mediálního sdělení
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 Kompetence k učení




vedeme žáky k rozvoji správné techniky čtení a psaní, ke zvládnutí pravidel pravopisu, vytváření čtenářských dovedností a čtení s porozuměním
směřujeme žáky k využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, jazykové příručky, internetové zdroje, apod.)
výběrem vhodných literárních textů a jejich interpretací vytváříme zájem o literaturu
procvičováním, prací ve dvojicích nebo skupinách a hodnocením dosažených výsledků učíme žáky poznat vlastní pokrok a hledat příčiny neúspěchu i jejich
odstranění
 Kompetence sociální a personální
107


učíme žáky srozumitelně vyjadřovat své myšlenky a názory, umět je obhájit a respektovat názory druhých
vedeme žáky ke spolupráci ve skupinách, sebedůvěře při prezentaci práce skupiny, k sebehodnocení i objektivnímu hodnocení práce druhých
 Kompetence občanské



seznamujeme žáky s tradicemi a kulturním dědictvím, snažíme se k nim i k mateřskému jazyku vytvořit pozitivní vztah
učíme žáky zvládnout různé formy společenského styku (vyplňování formulářů, sestavení dopisu, žádosti, apod.)
vedeme žáky k dodržování zásad společenského chování a odpovědnosti za své jednání
 Kompetence k řešení problémů
 vedeme žáky, aby při plnění úkolů dokázali nalézt problém, rozhodnout o jeho řešení a své rozhodnutí obhájit, při složitějších problémech aby uměli požádat o
radu a řídili se jí
 Kompetence komunikativní



učíme žáky formulovat myšlenky, názory a poznatky ústně i písemně spisovným jazykem
vedeme žáka k umění naslouchat a porozumět sdělení, k vedení dialogu, diskuse
rozšiřujeme slovní zásobu
 Kompetence pracovní


učíme žáky plnit úkoly podle pokynu nebo návodu, dbáme na dodržování stanovených postupů a dokončení zadaného úkolu
vedeme žáky k udržování pořádku na svém pracovním místě
6. ročník
VÝSTUPY
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Komunikační a slohová výchova
Žák by měl:
 Číst plynule s porozuměním
Čtení
Prohlubování čtenářských dovedností
Hlasité čtení s přirozenou intonací a
přízvukem
108
POZNÁMKY
Umět reprodukovat text
Popsat děje, jevy, osoby
Komunikovat v různých situacích
Čtení uměleckých textů – beletrie
Vyhledávání v encyklopedii
Tiché čtení s porozuměním
Práce s tiskem, noviny, časopisy
Mluvený projev
Rozšiřování slovní zásoby, zásady
dorozumívání a kultivovaného projevu
(pozdrav, oslovení, prosba, poděkování,
omluva, blahopřání)
Osobní komunikace – rozhovory, tvoření
otázek a odpovědí, popis jednoduchých
předmětů
109
VÝSTUPY
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Písemně sestavit jednoduchý text v osobní
komunikaci
Zvládnout formulaci odpovědí na otázky
Písemný projev
Sestavení jednoduchého textu k osobní
komunikaci
Přání, pozdrav, úprava dopisu a obálky
Formulace odpovědí na otázky
Jazyková výchova
Žák by měl:
Zvládat pravopis po obojetných souhláskách, znát
vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis
Nauka o slově
Hláskosloví a pravopis po obojetných
souhláskách
Zvládnutí pravopisu
vyjmenovaných
slov
Tvarosloví
Vyjmenovaná slova a slova příbuzná
Podstatná jména
Rod, číslo, životnost
Tvary podstatných jmen
Práce s textem
Hlavní myšlenka krátkého díla
Reprodukce přečteného textu podle
jednoduché osnovy
Znát vyjmenovaná slova a slova příbuzná a ovládat
jejich pravopis
Skloňovat podstatná jména
Literární výchova
Žák by měl:
Orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit
se najít hlavní myšlenku
Umět ústně formulovat dojmy z poslechu četby,
divadelního nebo filmového představení
Poslech a reprodukce
Soustředění poslech
Reprodukce přečteného textu
Recitace básní
Dramatizace ukázek v učebnici
Reprodukce zhlédnutého televizního
pořadu
Čtenářský zážitek vyjádřený vlastní
kresbou
110
OsV – Sociální rozvoj
MuV - Multikulturalita
POZNÁMKY
Rozeznat základní literární druhy a žánry
Literární druhy a žánry
Poezie, próza
Orientaci v ději povídek, pověstí, bajek.
111
7. ročník
VÝSTUPY
UČIVO
Komunikační a slohová výchova
Žák by měl:
 Číst plynule s porozuměním
Čtení
Prohlubování čtenářských dovedností
Hlasité čtení s přirozenou intonací a
přízvukem
Čtení uměleckých textů – beletrie
Vyhledávání v encyklopedii
Tiché čtení s porozuměním
Práce s tiskem, noviny, časopisy
Umět reprodukovat text
Popsat děje, jevy, osoby
Komunikovat v různých situacích
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Mluvený projev
Rozšiřování slovní zásoby, zásady
dorozumívání a kultivovaného projevu
(pozdrav, oslovení, prosba, poděkování,
omluva, blahopřání)
Osobní komunikace – rozhovory, tvoření
otázek a odpovědí, popis jednoduchých
předmětů
112
POZNÁMKY
VÝSTUPY
Písemně sestavit jednoduchý text v osobní
komunikaci
Zvládnout formulaci odpovědí na otázky
Rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk
Jazyková výchova
Žák by měl:
Zvládat pravopis s předponami a přeložkami do
učiva
Skloňovat podstatná jména dle vzorů ve všech
rodech a pádech
Časovat slovesa ve všech časech
Určovat základní větné členy
Literární výchova
Žák by měl:
Orientovat se v literárním textu, hledat a
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Písemný projev
Sestavení jednoduchého textu k osobní
komunikaci
Přání, pozdrav, úprava dopisu a obálky
Formulace odpovědí na otázky
Úprava textu, rozšiřování slovní zásoby
Sestavení jednoduchého vypravování
dle předem připravené osnovy
Rozlišení spisovných a nespisovných slov
v textu
Pracovní postup
Vyplnění jednoduché objednávky tisku
Nauka o slově
Stavba slov, tvoření slov
Předložky, předpony, slovní základ
Tvarosloví
Pád podstatných jmen, pádové otázky
Skloňování podstatných jmen rodu
středního
Skloňování podstatných jmen rodu
ženského
Skloňování podstatných jmen rodu
mužského
Slovesa, určování času
Skladba
Základní větné členy
Shoda přísudku s podmětem
Práce s textem
Hlavní myšlenka krátkého díla
Reprodukce přečteného textu podle
113
MuV – Interpretace vztahu reality a
mediálních sdělení
POZNÁMKY
pokusit se najít hlavní myšlenku
jednoduché osnovy
Charakteristika děje a jednajících postav
příběhu
Umět ústně formulovat dojmy z poslechu četby,
divadelního nebo filmového představení
Poslech a reprodukce
Soustředění poslech
Reprodukce přečteného textu
Recitace básní
Dramatizace ukázek v učebnici
Reprodukce zhlédnutého televizního
pořadu
Čtenářský zážitek vyjádřený vlastní
kresbou
Rozeznat základní literární druhy a žánry
Literární druhy a žánry
Poezie, próza
Orientaci v ději povídek, pověstí, bajek.
Pojmy báje
Literatura pro děti a mládež
114
8. ročník
VÝSTUPY
UČIVO
Komunikační a slohová výchova
Žák by měl:
 Číst plynule s porozuměním
Čtení
Prohlubování čtenářských dovedností
Hlasité čtení s přirozenou intonací a
přízvukem
Čtení uměleckých textů – beletrie
Vyhledávání v encyklopedii
Tiché čtení s porozuměním
Práce s tiskem, noviny, časopisy
Čtení odborných textů
Orientace ve slovníku a jazykových
příručkách
Umět reprodukovat text
Popsat děje, jevy, osoby
Orientovat se v Pravidlech českého pravopisu
Komunikovat v různých situacích
Popsat děje, jevy, osoby, pracovní postupy
Vyprávět podle předem připravené osnovy
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Mluvený projev
Rozšiřování slovní zásoby, zásady
dorozumívání a kultivovaného projevu
(pozdrav, oslovení, prosba, poděkování,
omluva, blahopřání)
Osobní komunikace – rozhovory, tvoření
otázek a odpovědí, popis jednoduchých
předmětů
115
POZNÁMKY
VÝSTUPY
Písemně sestavit jednoduchý text v osobní
komunikaci
Zvládnout formulaci odpovědí na otázky
Rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk
Ovládat koncepci a úpravu běžných písemností
Sestavit vlastní životopis a napsat žádost podle
předlohy
Jazyková výchova
Žák by měl:
Zvládat pravopis s předponami a přeložkami do
učiva
Skloňovat podstatná jména a přídavná jména dle
vzorů
Poznat a určit slovní druhy
Určovat základní větné členy
Znát pravopis při shodě přísudku s podmětem
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Písemný projev
Sestavení jednoduchého textu k osobní
komunikaci
Přání, pozdrav, úprava dopisu a obálky
Formulace odpovědí na otázky
Úprava textu, rozšiřování slovní zásoby
Sestavení jednoduchého vypravování
dle předem připravené osnovy
Rozlišení spisovných a nespisovných slov
v textu
Pracovní postup
Vyplnění jednoduchého dotazníku
Poštovní poukázka průvodka
Sestavení životopisu
Charakteristika spolužáka
Korespondence s úřady, doporučený
dopis
Nauka o slově
Stavba slov, tvoření slov
Předložky, předpony, slovní základ
Pravopis slov se skupinami -bje-, -bě-, vje-, -vě-, -mě-, -mněTvarosloví
Číslovky – druhy: základní a řadové
Přídavná jména tvrdá a měkká
Vzory přídavných jmen, skloňování,
shoda s podstatným jménem
Skladba
Základní větné členy
Shoda přísudku s podmětem
Věty s několikanásobným podmětem
Pravopis příčestí minulého při shodě s
několikanásobným podmětem
116
POZNÁMKY
Literární výchova
Žák by měl:
Orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit
se najít hlavní myšlenku
Práce s textem
Hlavní myšlenka krátkého díla
Reprodukce přečteného textu podle
jednoduché osnovy
Charakteristika děje a jednajících postav
příběhu
Umět ústně formulovat dojmy z poslechu četby,
divadelního nebo filmového představení
Poslech a reprodukce
Soustředění poslech
Reprodukce přečteného textu
Recitace básní
Dramatizace ukázek v učebnici
Reprodukce zhlédnutého televizního
pořadu
Čtenářský zážitek vyjádřený vlastní
kresbou
Rozeznat základní literární druhy a žánry
Literární druhy a žánry
Poezie, próza
Orientaci v ději povídek, pověstí, bajek.
Literatura pro děti a mládež
Pojmy román, drama, muzikál
117
MuV – Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
MuV - Tvorba mediálního sdělení
9. ročník
VÝSTUPY
UČIVO
Komunikační a slohová výchova
Žák by měl:
 Číst plynule s porozuměním
Čtení
Prohlubování čtenářských dovedností
Hlasité čtení s přirozenou intonací a
přízvukem
Čtení uměleckých textů – beletrie
Vyhledávání v encyklopedii
Tiché čtení s porozuměním
Práce s tiskem, noviny, časopisy
Čtení odborných textů
Orientace ve slovníku a jazykových
příručkách
Umět reprodukovat text
Popsat děje, jevy, osoby
Orientovat se v Pravidlech českého pravopisu
Komunikovat v různých situacích
Popsat děje, jevy, osoby, pracovní postupy
Vyprávět podle předem připravené osnovy
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Mluvený projev
Rozšiřování slovní zásoby, zásady
dorozumívání a kultivovaného projevu
(pozdrav, oslovení, prosba, poděkování,
omluva, blahopřání)
Osobní komunikace – rozhovory, tvoření
otázek a odpovědí, popis jednoduchých
předmětů
Projev diskuse
118
POZNÁMKY
VÝSTUPY
Písemně sestavit jednoduchý text v osobní
komunikaci
Zvládnout formulaci odpovědí na otázky
Rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk
Ovládat koncepci a úpravu běžných písemností
Sestavit vlastní životopis a napsat žádost podle
předlohy
Orientovat se v plánu města
Orientace v jízdních řádech
Sestavit inzerát
Sestavit jídelníček
Jazyková výchova
Žák by měl:
Zvládat pravopis s předponami a přeložkami do
učiva
Skloňovat podstatná jména a přídavná jména
dle vzorů
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Písemný projev
Sestavení jednoduchého textu k osobní
komunikaci
Přání, pozdrav, úprava dopisu a obálky
Formulace odpovědí na otázky
Úprava textu, rozšiřování slovní zásoby
Sestavení jednoduchého vypravování
dle předem připravené osnovy
Rozlišení spisovných a nespisovných slov
v textu
Pracovní postup
Sestavení životopisu
Popis osoby, charakteristika osoby,
souvislý projev
Orientace v plánu města
Orientace v jízdním řádu
Sestavení inzerátu, nabídka odpověď
Sestavení jídelníčku, společenský styk,
objednávka jídla v restauraci
Vyplňování tiskopisů
Nauka o slově
Stavba slov, tvoření slov
Předložky, předpony, slovní základ
Pravopis slov se skupinami -bje-, -bě-, vje-, -vě-, -mě-, -mně-
Tvarosloví
Podstatná jména, vzory podstatných
119
POZNÁMKY
Poznat a určit slovní druhy
Rozeznat větu jednoduchou od souvětí
Určovat základní větné členy
Znát pravopis při shodě přísudku s podmětem
Literární výchova
Žák by měl:
Orientovat se v literárním textu, hledat a
pokusit se najít hlavní myšlenku
Umět ústně formulovat dojmy z poslechu četby,
divadelního nebo filmového představení
Rozeznat základní literární druhy a žánry
Dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti
jmen, pravopis koncovek
Skloňování podstatných jmen
Věta jednoduchá a souvětí
Skladba
Základní větné členy
Shoda přísudku s podmětem
Věty s několikanásobným podmětem
Pravopis příčestí minulého při shodě s
několikanásobným podmětem
Práce s textem
Hlavní myšlenka krátkého díla
Reprodukce přečteného textu podle
jednoduché osnovy
Charakteristika děje a jednajících postav
příběhu
Poslech a reprodukce
Soustředění poslech
Reprodukce přečteného textu
Recitace básní
Dramatizace ukázek v učebnici
Reprodukce zhlédnutého televizního
pořadu
Čtenářský zážitek vyjádřený vlastní
kresbou
Literární druhy a žánry
Poezie, próza
120
literatury
Získat pozitivní vztah k literatuře
Orientaci v ději povídek, pověstí, bajek.
Literatura pro děti a mládež
Pojmy román, drama, muzikál
Ukázky divadelních her
Četba ze světové dětské literatury
Autoři české a světové literatury
121
4.2 Anglický jazyk
Předmět anglický jazyk je vyučován na 2. stupni. Časová dotace činí 1 hodinu týdně.
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Předmět anglický jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru cizí jazyk RVP pro ZV – LMP.
V tomto předmětu žák získává základní dovednosti komunikovat na elementární úrovni v anglickém jazyce. Žák si osvojuje jednoduchá sdělení, která se vztahují k běžným
životním situacím. Žák si osvojuje základní pravidla pro komunikaci a průběžně si rozšiřuje slovní zásobu.
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: MuV - Multikulturalita
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 Kompetence k učení

vedeme žáky ke zlepšování výslovnosti

učíme se pomocí audiopomůcek a chápeme jejich důležitost při učení se cizímu jazyku

žáka vedeme k používání různých technik k zapamatování si nových slov

žáky vedeme k pochopení, že znalost cizího jazyka je důležitá pro praktický život
 Kompetence sociální a personální

žáky vedeme ke spolupráci ve skupině

podporujeme sebevědomí žáků k vyjadřování se v cizím jazyce

vedeme žáky k sebehodnocení, ke schopnosti objektivně zhodnotit pokroky a nedostatky vlastní práce
 Kompetence občanské

vedeme žáky k chápání důležitosti znát cizí jazyk i v rámci celoživotního vzdělávání

vedeme žáky k chápání nutnosti pečovat o jazyk mateřský

žáci se učí přijímat zodpovědnost za svoji práci
 Kompetence k řešení problémů
122

učíme žáky vyhledávat informace pomocí různých nástrojů

učíme žáky nenechat se odradit počátečním neúspěchem
 Kompetence komunikativní

rozvíjíme slovní zásobu žáka v mateřském i anglickém jazyce

vedeme žáky ke srozumitelnému vyjadřování v obou jazycích

vedeme žáky k dodržování komunikačních pravidel
 Kompetence pracovní

vedeme žáky ke koncentraci na činnost

vedeme žáky k používání pomůcek a pečování o ně

vedeme žáky k trpělivosti a k dokončování své práce
6. ročník
Očekávané výstupy
Žák by měl:

být seznámen s cizím jazykem ve
zvukové podobě

si osvojit základní výslovnostní návyky
Učivo
Průřezová témata

seznámení s cizími jazyky –
zvukem

místa, kde se mluví anglicky

důležitost znalostí jazyků pro
cestování i zaměstnání

známá slova pocházející
z anglického jazyka

poslech

rozdílnosti ve výslovnosti
123




rozumět základním slovům a frázím a
zvládnout pozdravy, přání a
poděkování
zvládat základní číslovky a jejich
pojmenování
vytvořit jednoduché otázky a
odpovědi
orientovat se ve slovníku anglického
jazyka

výslovnost zvláštních hlásek

anglická abeceda

představení

pozdravy

poděkování

pokyny ve třídě

počítání 0 – 13

jednoduché příklady

věk

domov

rodina

jídlo a pití

škola

seznámení s transkripcí
(jednoduchý zápis výslovnosti)

obrázkový slovník
7. ročník
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
124
Žák by měl:

být seznámen s cizím jazykem ve
zvukové podobě

poslech písní a jednoduchých textů

si osvojit základní výslovnostní návyky

procvičování výslovnosti nových
slov

rozumět základním slovům a frázím a
zvládnout pozdravy, přání a
poděkování

představení se

omluva

blahopřání

rozloučení se

0 – 20

jednoduché příklady

používání číslovek – množné číslo

město

příroda

počasí

kalendář

tvorba otázek a odpovědí na dané
téma v přítomném čase

používání obrázkového slovníku



zvládat základní číslovky a jejich
pojmenování
vytvořit jednoduché otázky a
odpovědi
orientovat se ve slovníku anglického
125
jazyka

práce se slovníkem

zvládat fonetickou podobu jazyka

spellování vlastního jména a
nových i známých slov

vést jednoduchý rozhovor

krátké dialogy na daná témata

respektovat pravidla komunikace

čtení slov

jednoduchý překlad vět

správné spojování zvukové a
psané podoby slova

zvládat čtení a překlad jednoduchých
pojmů a názvů
8. ročník
Očekávané výstupy
Žák by měl:

být seznámen s cizím jazykem ve
zvukové podobě

si osvojit základní výslovnostní návyky
Učivo
Průřezová témata

poslech písní, básniček a
jednoduchých textů

porozumění slyšenému

procvičování výslovnosti nových
126
slov




rozumět základním slovům a frázím a
zvládnout pozdravy, přání a
poděkování
zvládat základní číslovky a jejich
pojmenování
vytvořit jednoduché otázky a
odpovědi
orientovat se ve slovníku anglického
jazyka

větná melodie

používání naučených frází
v různých situacích

žádost o pomoc

dotazy na určité téma

vyjádření souhlasu a nesouhlasu

0 – 100

počítání předmětů

množné číslo

nakupování

sport

zdraví a nemoc

nakupování

kalendář

tvorba otázek a odpovědí na dané
téma v přítomném čase

používání různých typů slovníků

práce se slovníkem
127

tvorba tematických slovníků

zvládat fonetickou podobu jazyka

spellování nových i známých slov

vést jednoduchý rozhovor

krátké dialogy

respektovat pravidla komunikace

pokusy o vyjádření vlastního
názoru

čtení jednoduchých vět a frází

jednoduchý překlad

zvládat čtení a překlad jednoduchých
pojmů a názvů
9. ročník
Očekávané výstupy
Žák by měl:

být seznámen s cizím jazykem ve
zvukové podobě

si osvojit základní výslovnostní návyky
Učivo
Průřezová témata

poslech písní a jednoduchých textů

poslech rodilých mluvčí

porozumění slyšenému textu

získávání informací ze slyšeného
textu

procvičování výslovnosti nových
slov
128

rozumět základním slovům a frázím a
zvládnout pozdravy, přání a
poděkování

používání všech osvojených frází
v různých situacích

zvládat základní číslovky a jejich
pojmenování

0 – 100

používání číslovek – množné číslo

orientační seznámení s velkými
čísly

domov a rodina

město

ubytování

cestování

tvorba otázek a odpovědí na dané
téma v přítomném čase

práce se slovníkem

tvorba tematických slovníků

práce s internetovými překladači

spellování vlastního jména a
nových i známých slov



vytvořit jednoduché otázky a
odpovědi
orientovat se ve slovníku anglického
jazyka
zvládat fonetickou podobu jazyka
MuV - Multikulturalita
129


vést jednoduchý rozhovor
zvládat čtení a překlad jednoduchých
pojmů a názvů

krátké dialogy na daná témata

respektovat pravidla komunikace

čtení vět a frází

jednoduchý překlad

překlad dialogu do češtiny
4.3 Matematika
Časová dotace na 2. stupni je 5 vyučovacích hodin týdně a v každém ročníku je posílena o 1 disponibilní hodinu v každém ročníku.
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Předmět Matematika a její aplikace je dán obsahem vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace RVP pro ZV - LMP.
Předmět Matematika a její aplikace je rozdělen na tematické okruhy Čísla a početní operace, Závislost, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a prostoru a Aplikační
úlohy. V předmětu si žáci osvojují základní matematické pojmy a symboly, matematické postupy a způsob jejich užití.
Cílem předmětu je, aby si žáci osvojili základní matematické dovednosti, posílili schopnost logického myšlení a prostorové představivosti, aby se učili přesnosti a
uplatňování matematických pravidel, používání kalkulátorů a postupně získali matematickou gramotnost a dovednosti využitelné v praktickém životě. Matematika rozvíjí
samostatnost, systematičnost, vytrvalost a sebekontrolu žáků.
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 Kompetence k učení



učíme žáky znát matematické symboly
učíme žáky zvládnout a pochopit základní matematické operace a umět je využít při řešení praktických úkolů
vedeme žáky k rozvoji logického myšlení a prostorové představivosti
130
 Kompetence sociální a personální


vedeme žáky ke spolupráci při řešení praktických úkolů, učíme je respektovat názory druhých
podporujeme sebedůvěru a samostatný rozvoj žáka
 Kompetence občanské

vedeme žáky při práci ve skupinách k respektování práv, společenských norem a pravidel soužití
 Kompetence k řešení problémů


vedeme žáky k tomu, aby na základě matematických znalostí dokázali najít správné řešení úkolu, uměli provést kontrolu a výsledek svého řešení obhájili
vedeme žáky, aby při řešení složitějších úkolů uměli požádat o radu a řídili se jí
 Kompetence komunikativní




učíme žáky rozumět matematickým pojmům a symbolům a umět se vyjadřovat při řešení matematických úkolů
vedeme žáky k porozumění pokynů k řešení úkolu v ústní i psané podobě
učíme žáky formulovat matematický problém do podoby slovní úlohy
učíme žáky prezentovat výsledky své práce, vysvětlit způsoby řešení
 Kompetence pracovní



učíme žáky osvojit si a dále rozvíjet matematické operace a postupy řešení úkolů z geometrie
vedeme žáky k šetrnému a bezpečnému používání pomůcek
vedeme žáky k uplatňování matematických znalostí a dovedností v běžném životě (měření, odhady, porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace)
131
6. ročník
VÝSTUPY
Číslo a početní operace.
Žák by měl:
psát, číst, porovnávat čísla v oboru do 10
000
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Čtení a zápis čísel do 10 000
Zvládat orientaci na číselné ose.
Orientace na číselné ose do
10 000
Písemně i ústně sčítat a odčítat v oboru do
10 000.
Sčítání a odčítání v oboru do 10 000 ústně
i písemně
Zaokrouhlovat čísla
Rozklad čísla, porovnání čísel, odhady
výsledků, zaokrouhlování.
Násobit a dělit, dělit se zbytkem
Násobit 10, 100 a 1000.
Násobení a dělení v oboru do 100
Nejbližší menší násobek daného čísla k
danému číslu.
Dělení se zbytkem
Násobení a dělení 10, 100 a 1000,
procvičování na jednotkách délky, hmotnosti
a objemu.
Zvládat početní úlohy s penězi.
132
POZNÁMKY
Početní úlohy s penězi, sčítání a odčítání,
násobení a dělení, řešení slovních úloh.
Řešit slovní úlohy.
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák by měl:
Užívat a ovládat převody jednotek délky,
hmotnosti, času a objemu.
Geometrie v rovině a prostoru
Žák by měl:
Umět zacházet s rýsovacími potřebami a
pomůckami.
Odhadovat délku úsečky, určit délku úsečky,
graficky sčítat a odčítat úsečky.
Vyznačovat a rýsovat úhly.
Provádět jednoduché konstrukce, znát a
rýsovat základní rovinné útvary.
Aplikační úlohy
Žák by měl:
Samostatně řešit praktické úlohy
Řešení slovních úloh s dvěma početními
úkony.
Jednotky délky, hmotnosti, objemu a
času, praktické převody.
Konstrukce rovinných útvarů
Bod, přímka, polopřímka, úsečka.
Přenášení úseček, porovnávání úseček,
grafický součet úseček, násobek úseček,
střed úsečky, osa úsečky, osová
souměrnost.
Metrické vlastnosti v rovině, vzájemná
poloha přímek v rovině, vzdálenost bodu
od přímky.
Rýsování pravého úhlu pomocí pravítka a
kružítka, popis úhlu, úhel ostrý, pravý,
tupý a přímý
Rýsování obdélníka a čtverce.
Rýsování kružnic, průměr a poloměr.
Konstrukce trojúhelníka ze tří stran,
přenášení trojúhelníka.
Číselné a logické řady
Číselná a obrázková analogie
133
Hledat různá řešení předložených situací.
Praktické geometrické úlohy
7. ročník
VÝSTUPY
Číslo a početní operace.
Žák by měl:
psát, číst, porovnávat čísla v oboru do 1 000
000
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Čtení a zápis čísel do 1 000 000
Zvládat orientaci na číselné ose.
Orientace na číselné ose do
1 000 000
Písemně i ústně sčítat a odčítat v oboru do
1 000 000.
Sčítání a odčítání v oboru do 1 000 000
ústně i písemně
Zaokrouhlovat čísla
Rozklad čísla, porovnání čísel, odhady
výsledků, zaokrouhlování.
Provádění početních úkonů na kalkulátoru
Ovládat základní operace na kalkulátoru
Násobit 10, 100 a 1000.
Písemně násobit jednociferným i
dvojciferným činitelem.
Násobení a dělení 10, 100 a 1000,
procvičování na jednotkách délky, hmotnosti
a objemu.
Písemné násobení jednociferným a
dvojciferným činitelem
134
POZNÁMKY
Písemně dělit jednociferným dělitelem.
Dělit dvojciferným dělitelem
Prvočíslo, dělitelnost přirozených čísel,
kritéria dělitelnosti, dělení
jednociferným dělitelem beze zbytku i
se zbytkem.
Dělení dvojciferným dělitelem,
jednoduché příklady.
Číst a psát římské číslice
Čtení a zápis jednoduchých dat
římskými číslicemi
Řešit slovní úlohy
Slovní úlohy se dvěma početními úkony
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák by měl:
Užívat a ovládat převody jednotek délky,
hmotnosti, času a objemu.
Geometrie v rovině a prostoru
Žák by měl:
Vyznačovat, rýsovat a měřit úhly.
Znát a rýsovat základní rovinné útvary
Jednotky délky, hmotnosti, objemu a
času, praktické převody.
Úhel, velikost úhlu, stupeň, úhloměr,
typy úhlu
Měření velikosti úhlu, vyznačování úhlů
dané velikosti
Konstrukce úhlů dané velikosti
Konstrukce úhlu 60º, 120º a 30º
Trojúhelníky, dělení trojúhelníků podle
stran a úhlů, výška trojúhelníku
Mnohoúhelníky, konstrukce
pravidelného šestiúhelníku a
osmiúhelníku, lichoběžníku.
135
Vypočítat obvod trojúhelníku, čtverce a
obdélníku
Aplikační úlohy
Žák by měl:
Samostatně řešit praktické úlohy
Hledat různá řešení předložených situací
Provádět jednoduché konstrukce, znát a
rýsovat základní rovinné útvary.
Aplikační úlohy
Žák by měl:
Samostatně řešit praktické úlohy
Hledat různá řešení předložených situací.
Obvody rovinných obrazců:
Trojúhelníku, čtverce a obdélníku.
Číselné a logické řady
Číselné a obrázkové analogie
Praktické geometrické úlohy
Rýsování obdélníka a čtverce.
Rýsování kružnic, průměr a poloměr.
Konstrukce trojúhelníka ze tří stran,
přenášení trojúhelníka.
Číselné a logické řady
Číselná a obrázková analogie
Praktické geometrické úlohy
8. ročník
VÝSTUPY
Číslo a početní operace.
Žák by měl:
písemně dělit dvojciferným dělitelem
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Písemné dělení dvojciferným dělitelem
beze zbytku i se zbytkem, provádění
zkoušek
Pracovat se zlomky a smíšenými čísly,
používat vyjádření vztahu celek – část
Zlomky, základní pojmy, základní početní
operace, zápis, užití
Výpočet zlomku z celku
Zlomek jako část celku
Smíšená čísla
Číst desetinná čísla, znát jejich zápis a
Desetinná čísla, zápis čtení, užití,
136
POZNÁMKY
provádět s nimi základní početní operace
jednoduché matematické operace s nimi,
číselná osa
Sčítání a odčítání desetinných čísel
Násobení desetinného čísla číslem
přirozeným
Násobení des. Čísla 10, 100 a 1000
slovní úlohy s des. Čísly
Odhadování výpočtů, zaokrouhlování
desetiných čísel
Řešení slovních úloh
Řešení slovních úloh se dvěma početními
úkony
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák by měl:
Užívat a ovládat převody jednotek délky,
hmotnosti, času, objemu a obsahu.
Geometrie v rovině a prostoru
Žák by měl:
Znát a rýsovat základní rovinné útvary
Jednotky délky, hmotnosti, objemu a
času, praktické převody.
Jednotky obsahu
Rovnoběžníky, poznávání vlastností,
stran, a úhlů
Konstrukce kosočtverce, kosodélníku a
lichoběžníku
Vypočítat obvod rovinných obrazců
Délka kružnice, obvod kruhu
Vypočítat obsahy čtverce a obdélníku,
trojúhelníku a kruhu
Obsahy obrazců, jednotky, převody
jednotek, obsahy čtverce, obdélníku,
trojúhelníku a kruhu
Povrch těles, síť krychle a kvádru
výpočet povrchu kvádru a krychle
Technické písmo, druhy čar a jejich
užití, kótování
Čtvercová síť
Osa úsečky, osa úhlu, osová
souměrnost, středová souměrnost
Pojmenovat tělesa, vypočítat povrch krychle,
kvádru
Číst a rozumět jednoduchým technickým
výkresům, používat technické písmo
Sestrojit základní rovinné útvary ve středové i
osové souměrnosti
137
Aplikační úlohy
Žák by měl:
Samostatně řešit praktické úlohy
Hledat různá řešení předložených situací
Provádět jednoduché konstrukce, znát a
rýsovat základní rovinné útvary.
Aplikační úlohy
Žák by měl:
Samostatně řešit praktické úlohy
Hledat různá řešení předložených situací.
Číselné a logické řady
Číselné a obrázkové analogie
Praktické geometrické úlohy
Rýsování obdélníku a čtverce.
Rýsování kružnic, průměr a poloměr.
Konstrukce trojúhelníka ze tří stran,
přenášení trojúhelníka.
Číselné a logické řady
Číselná a obrázková analogie
Praktické geometrické úlohy
9. ročník
VÝSTUPY
Číslo a početní operace.
Žák by měl:
písemně dělit přirozená i desetinná čísla
číslem přirozeným i desetinným
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Řešit slovní úlohy se dvěma početními
úkony
Dělení dvou přirozených čísel, podíl číslo
desetinné
Dělení desetinného čísla číslem
přirozeným
Dělení desetinného čísla číslem
desetinným (nejvýše dvojciferným)
Řešení slovních úloh se dvěma početními
úkony
Jednoduchá lineární rovnice
Pracovat s procenty, řešit jednoduché úlohy
na procenta
Procento, základní pojmy, jednoduché
výpočty, úrok
Výpočet jednoho procenta ze základu
138
POZNÁMKY
Výpočet procentové části z daného
základu
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák by měl:
Užívat a ovládat převody jednotek délky,
hmotnosti, času, objemu a obsahu.
Zvládat početní úkony s penězi
Používat měřítko plánu a mapy
Vyhledávat, třídit a porovnávat data
Vypracovat jednoduchou tabulku
Geometrie v rovině a prostoru
Žák by měl:
Zobrazit jednoduchá tělesa a sestrojit jejich
sítě, vypočítat povrch a objem krychle, kvádru
a válce
Číst a rozumět jednoduchým technickým
výkresům
Sestrojit základní rovinné útvary ve středové a
osové souměrnosti
Pracovat s pravoúhlými průměty těles
Aplikační úlohy
Žák by měl:
Samostatně řešit praktické úlohy
Hledat různá řešení předložených situací
Provádět jednoduché konstrukce, znát a
Jednotky délky, hmotnosti, objemu,
obsahu a času, praktické převody
Jednotky objemu těles, převody
jednotek
Úrok, úroková míra
Řešení úkolů z praxe
Poměr, dělení v daném poměru
Měřítko plánu a mapy
Závislosti a data, příklady závislostí z
praktického života a jejich vlastnosti,
grafy, tabulky, aritmetický průměr
Konstrukce sítě a výpočet povrchu
krychle, kvádru a válce, řešení slovních
úloh
Objemy těles, jednotky, převody
jednotek
výpočet objemu krychle, kvádru a válce
Užití technického písma, druhy čar,
kótování výrobků, složená tělesa
Osová a středová souměrnost
Pravoúhlé promítání bodů, úseček,
kvádru, válce
Číselné a logické řady
Číselné a obrázkové analogie
Praktické geometrické úlohy
Rýsování obdélníka a čtverce.
139
rýsovat základní rovinné útvary.
Aplikační úlohy
Žák by měl:
Samostatně řešit praktické úlohy
Hledat různá řešení předložených situací.
Rýsování kružnic, průměr a poloměr.
Konstrukce trojúhelníka ze tří stran,
přenášení trojúhelníka.
Číselné a logické řady
Číselná a obrázková analogie
Praktické geometrické úlohy
4.4 Dějepis
Časová dotace předmětu Dějepis je 1 vyučovací hodina týdně ve všech ročnících.
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Předmět Dějepis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost RVP pro ZV – LMP a má významnou roli v přípravě žáků na občanský život.
Poskytuje žákům základní poznatky o dějinném vývoji lidstva i vlastního národa, seznamuje je s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnili život v
minulosti a mají význam i pro současnost.
Časová dotace je určena k získání základních vědomostí o minulosti a současnosti naší země v kontextu se světovými dějinami, poznání postupných změn způsobu života v
různých epochách dějinného vývoje a k poznávání historických a kulturních památek, k jejich ochraně a úctě.
V 6. ročníku získají žáci představu o rozdílech způsobu života pravěkých a současných lidí a seznámí se s počátky lidské společnosti a nejstarší civilizací v období starověku.
V 7. ročníku je učivo zaměřeno na středověk a křesťanství, v 8. ročníku období novověku a v 9. ročníku žáci budou seznámeni s nejnovějšími dějinami.
Cílem je naučit žáky poznávat a vážit si kulturního dědictví a vychovávat k využívání příkladů z minulosti pro jednání i v současnosti.
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: MuV - Lidské vztahy
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 Kompetence k učení




seznamujeme žáky s významnými etapami v historii vývoje lidstva
učíme žáky poznávat postupné změny ve způsobu života lidí
vedeme žáky k vyhledávání souvislostí mezi historickými událostmi a následným vývojem lidské společnosti
učíme žáky používat správnou terminologii a symboliku
140
 Kompetence sociální a personální


vedeme žáka k pochopení vývoje mravních hodnot v rodině i společnosti
vedeme žáka, aby se z historie poučil o možnosti nebezpečí psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby i ostatních lidí
 Kompetence občanské


vedeme žáky k úctě k vlastnímu národu i jiným národům a respektu ke kulturním, náboženským i jiným odlišnostem lidí skupin a různých společenství
seznamujeme žáky s kulturními i historickými a památkami a vedeme je, aby usilovali o jejich zachování pro další generace
 Kompetence k řešení problémů

seznamujeme žáky s možnostmi získat informace z literatury, filmových dokumentů i internetových zdrojů
 Kompetence komunikativní


rozvíjíme u žáků slovní zásobu
učíme žáky přiměřeně interpretovat své vědomosti k danému tématu a formulovat své myšlenky, názor a poznatky
 Kompetence pracovní


seznamujeme žáky s dějinným vývojem pracovní činnosti lidí a vedeme je ke srovnávání se současností
vedeme žáky, aby si uměli vytvořit představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění
6. ročník
VÝSTUPY
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
141
POZNÁMKY
Počátky lidské společnosti
Žák by měl:
Mít představu o rozdílech způsobu života
pravěkých a současných lidí
Podle obrázků umět popsat pravěká zvířata,
způsob jejich lovu, zbraně, předměty denní
potřeby a kultovní předměty pravěkých lidí
Nejstarší civilizace – Starověk
Žák by měl:
Popsat život v době nejstarších civilizací
Znát souvislosti mezi přírodními
podmínkami a vývojem starověkých států
Historické prameny: doba předhistorická,
historická, získávání informací o dějinách,
archeologické nálezy
Život v pravěku: lov a sběr potravin, první
zemědělci, doba bronzová, železná
Hmotná a duchovní kultura
Starověké civilizace – Egypt, Řecko, Řím,
informativně obecné znaky a specifické
zvláštnosti hospodářského,
společenského, politického, kulturního a
náboženského vývoje
Přínos pro rozvoj světové kultury, vznik
písma, významné osobnosti, historické
památky
7. ročník
VÝSTUPY
Středověk a křesťanství
Žák by měl:
Vědět o prvních státních útvarech na našem
území
Mít základní poznatky z období počátku
českého státu
Být seznámen s obdobím rozkvětu českého
státu v době přemyslovské a lucemburské
Znát úlohu a postavení církve ve středověké
společnosti
Charakterizovat příčiny, průběh a důsledky
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Středověk: Slované, stěhování národů,
Sámova říše, Velkomoravská říše, příchod
Cyrila a Metoděje na Moravu, počátky
českého státu, románská kultura, kníže
Václav
Rozmach Českého státu za vlády
Přemyslovců a Lucemburků: změny
středověké společnosti, rozvoj měst, život
v době vlády Karla IV., rozvoj kultury a
vzdělání, gotická a renesanční kultura
Husitství: příčiny, průběh, výsledky,
významné osobnosti (Jan Hus, Jan Žižka,
Prokop Holý), bitva u Lipan, doba vlády
142
POZNÁMKY
husitského hnutí
Jiřího z Poděbrad
8. ročník
VÝSTUPY
Novověk
Žák by měl:
Vědět o důsledcích objevených cest a
poznávání nových civilizací
Znát rozdíly způsobu života společnosti
jednotlivých historických etap
Mít přehled o zásadních historických
událostech v naší zemi
Poznat význačné osobnosti našich dějin
Nejnovější dějiny
Žák by měl:
Být seznámen s příčinami a politickými,
sociálními a kulturními důsledky 1. světové
války
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Počátek Novověku: objevné cesty a jejich
důsledky, Kryštof Kolumbus, poznávání
nových civilizací, humanismus, vynález
knihtisku, další důležité objevy a vynálezy
České země za vlády Habsburků: vznik
habsburské říše, doba Rudolfa II., bitva na
Bílé hoře a její důsledky, život v době
pobělohorské, J. A. Komenský, odboj
nevolníků proti útisku, barokní kultura
Osvícenství: vláda a reformy Marie
Terezie a Josefa II., selské rebelie,
hospodářský a kulturní rozvoj (rozvoj
dopravy, průmyslová a zemědělská
revoluce)
Národní obrození: utváření novodobého
českého národa, František Palacký,
revoluční rok 1848, česká politika a
kultura na konci 19. století
Světové kolonie, začátek první světové
války, průběh 1. světové války, nově
použité zbraně za 1. světové války,
výsledek války, konec říše Habsburků
143
MuV – Lidské vztahy
POZNÁMKY
9. ročník
VÝSTUPY
UČIVO
Nejnovější dějiny
Žák by měl:
Mít základní poznatky o vzniku samostatné
Československé republiky
Znát průběh a důsledky 2 světové války
Vědět o novém politickém a hospodářském
vývoji v Evropě
Chápat význam událostí v roce 1989 a
vítězství demokracie v naší vlasti a vznik
nových společenských poměrů v Evropě
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
POZNÁMKY
První světová válka, konec 1. světové
války, vznik československého státu, první
prezident T. G. Masaryk, období první
republiky, hospodářská krize a 30. léta v
Československu, fašismus v Evropě,
prezident E. Beneš, Mnichovská zrada
2. Světové válka: protektorát Čechy a
Morava, Slovenský stát, průběh a
důsledky války, domácí a zahraniční
odboj, holocaust
Poválečný vývoj: Období zápasu o
demokracii, K. Gottwald, únor 1948,
totalitní režim a odpor proti němu, rok
1968, A. Dubček
Nové společenské poměry v Evropě: M.
Gorbačov, události 1989, V. Havel, rozpad
ČSSR a vznik České republiky a vstup
české republiky do Evropské unie
4.5 Výchova k občanství
Předmět výchova k občanství je vyučován na II. stupni. Časová dotace činí 1 hodinu týdně v každém ročníku.
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Předmět výchova k občanství vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost RVO pro ZV - LMP a má v učebním plánu nezastupitelné
postavení.
Vzdělání by mělo žákům pomáhat s orientací v běžném životě, například při začleňování se do různých sociálních skupin a vztahů. Mělo by pomáhat se
sebepoznáváním a chápáním vlastní motivace k jednání a chápáním jednání druhých lidí. Žáci se seznamují podrobněji s fungováním rodiny, s jejím hospodařením.
144
Seznamují se s demokratickým uspořádáním státu a s hlavními institucemi státu. Žáci se učí respektovat společenská pravidla, přebírat odpovědnost za svoje jednání.
Seznamují se s politickým systémem, učí se tolerovat jiné názory.
Předmět výchova k občanství je tvořen těmito tematickými celky:
 člověk ve společnosti
 člověk jako jedinec
 stát a hospodářství
 stát a právo
 mezinárodní vztahy, globální svět
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata:
VDO – Občanská společnost a škola
OSV – Morální rozvoj
VDO – Občan, občanská společnost a škola
VDO – Formy participace občanů v politickém životě
VDO – Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VMEGS – Jsme Evropané
MuV – Etnický původ
MuV – Princip sociálního smíru a solidarity
MeV – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MuV – Fungování a vliv médií ve společnosti
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 Kompetence k učení





vedeme žáky k rozvoji myšlení a vyjadřování
učíme děti chápat význam věcí, jevů a dějů, jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí
vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací
učíme žáky kritickému posuzování
vedeme žáky k vyvozování závěrů pro budoucí využití získaných poznatků
145
 Kompetence sociální a personální




podporujeme osvojování společenských pravidel, žáky vedeme ke zdvořilému jednání
vytváříme pozitivní mezilidské vztahy
učíme žáky orientovat se v rodinných vztazích, pochopit funkci a úkoly rodiny
vedeme žáky k práci ve skupině, ke spolupráci s ostatními žáky
 Kompetence občanské






podporujeme zájem o dění v místě bydliště a formování citového vztahu k místu a zemi, kde žák žije
vedeme žáka k respektování odlišných názorů
seznamujeme žáka se základními principy fungování státu a s některými právními normami
vedeme žáka k zodpovědnému rozhodování o sobě samém
vedeme žáka k respektu k přírodě, kulturním památkám, k vlasti
seznamujeme žáka s bezpečným chováním při krizových událostech
 Kompetence k řešení problémů




učíme žáky pozorovat, pojmenovat a porovnat poznatky a zkušenosti
umožňujeme dětem hledání potřebných informací (encyklopedie, odborná literatury, modely, internet) a jejich využití
vedeme žáky k volbě správného řešení chování v nebezpečných situacích
vedeme žáka ke kritickému myšlení
 Kompetence komunikativní



vedeme žáky k orientaci v textu
žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných
učíme žáky prezentaci získaných poznatků a svých názorů
 Kompetence pracovní



učíme žáky dodržovat daná pravidla
vedeme žáky k odpovědnému plnění povinností
učíme žáka využívat získané dovednosti a znalosti v praktickém životě
6. ročník
146
VÝSTUPY
Člověk ve společnosti
Žák by měl:
Mít základní informace o své obci, regionu, kraji
Chápat pojem naše vlast
Respektovat mravní principy a pravidla
společenského soužití
Stát a právo
Žák by měl:
Uvést symboly našeho státu a znát způsob jejich
užívání
Rozeznat podobu a hodnotu peněz, jejich funkci
Péče o občana
Žák by měl:
Mít osvojeny nezbytné dovednosti potřebné k
ochraně osob za mimořádných událostí
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Obec, region, kraj: zajímavosti a
významné osobnosti obce, regionu, kraje,
zajímavá přírodní místa, kulturní památky,
národní zvyky a obyčeje
Naše vlast: významné události a
osobnosti, které proslavili naší vlast, státní
svátky
Mezilidské vztahy ve společnosti: základní
pravidla společenského chování,
mezilidská komunikace, úcta k člověku,
rovnoprávné postavení mužů a žen,
rovnocennost a rovnoprávnost
národnostních menšin, problémy lidské
nesnášenlivosti, mravní hodnoty jedince,
člověk a svoboda, otázky víry a
náboženství, nebezpečí náboženských
sekt
Právní základ státu: Ústava ČR, prezident
republiky, státní občanství, státní symboly
POZNÁMKY
VDO – Občanská společnost a škola
MeV – Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Peníze a jejich funkce: podoby peněz,
formy platby
Důležitá čísla: hasiči, záchranná služba,
policie
Znalost základních způsobů první pomoci
7. ročník
VÝSTUPY
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
147
POZNÁMKY
Člověk ve společnosti
Žák by měl:
Mít základní informace o sociálních, právních a
ekonomických otázkách rodinného života a
rozlišovat postavení a role jednotlivých
příslušníků
Rozpoznat hodnoty přátelství a vztahů mezi
lidmi, vztahy ve škole
Rodina: funkce a struktura rodiny, zákon o
rodině, hospodařeni rodiny, volný čas,
životospráva a správná výživa
Škola: práva a povinnosti žáků, vztahy ve
škole, význam vzdělání pro život
MuV – Etnický původ
Stát a právo
Žák by měl:
Chápat státoprávní uspořádání České republiky,
zákonodárných orgánů a institucí státní správy
Uvést symboly našeho státu a znát způsoby
jejich užívání
Právní základy státu: státní symboly,
Ústava a zákony ČR, prezident republiky,
složky státní moci, jejich orgány a
instituce, politické strany, státní občanství
Státní správa a samospráva: orgány a
instituce státní správy a samosprávy,
volby do zastupitelských orgánů
VDO – Občan, občanská společnost a stát
Znát instituce a úřady v obci
Péče o občana
Žák by měl:
Chápat význam vzdělání v kontextu s profesním
uplatněním
Uvědomovat si význam zájmové činnosti v
životě člověka a využívání volného času
Člověk a právo: městský úřad, styk s úřady
Školství ČR: právo na vzdělání, školský
systém, příprava na profesní uplatnění,
systém celoživotního vzdělávání
Pracovní uplatnění: kvalifikace,
rekvalifikace
Člověk a volný čas: zájmové a sportovní
organizace
8. ročník
148
VÝSTUPY
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Člověk a společnost
Žák by měl:
Respektovat mravní principy a pravidla
společenského soužití, soužití v rodině
Rozpoznat hodnoty přátelství a vztahů mezi
lidmi a být ohleduplný ke starým, nemocným
a postiženým občanům
Stát a právo
Žák by měl:
Znát základní práva a povinnosti občanů
Zvládat běžnou komunikaci s úřady
Rodina: úplná a neúplná rodina, náhradní
rodinná péče, odpovědnost rodičů za
výchovu dětí
Péče o občana
Žák by měl:
Dokázat vyřizovat své osobní záležitosti, v
případě potřeby požádat vhodným způsobem
o radu
Pracovní uplatnění: informace o
zaměstnání, odměna za práci, daně,
nezaměstnanost, pracovní úřady, finanční
podpora nezaměstnanosti
Znát podobu a hodnotu peněz, jejich funkci
Uvědomovat si význam sociální péče o
potřebné občany
Využívat v krizových situacích služeb
pomáhajících organizací
Význam přátelství, vztahy v rodině, k
nemocným a postiženým, úcta k
nemocným lidem
Lidská práva: rodinné právo, týrané dítě,
zneužívané dítě, šikana, diskriminace,
národnostní problematika
Člověk a právo: právní dokumenty
občana, právní vztahy a z nich vyplývající
závazky
Peníze a jejich funkce: hospodaření a
rozpočet rodiny, měna v Evropské unii a
ostatní cizí měny
Zdravotní a sociální péče: systém
zdravotní péče, zdravotní a sociální
pojištění, sociální zabezpečení, orgány a
instituce zdravotní a sociální péče
Pomáhající organizace (krizová centra)
149
POZNÁMKY
Mezinárodní vztahy
Žák by měl:
Vědět o právech občanů České republiky v
rámci Evropské unie a způsobech jejich
uplatnění
Evropská integrace: členské státy
Evropské unie, postavení České republiky
v rámci Evropské unie
MuV – Jsme Evropané
9. ročník
VÝSTUPY
Člověk a společnost
Žák by měl:
Uplatňovat vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích a
rozlišit projevy nepřiměřeného chování a
porušování společenských norem
Formulovat své nejbližší plány
Tolerovat kulturní zvláštnosti, názory a zájmy
minoritních skupin ve společnosti
Být seznámen s nebezpečím rasismu a
xenofobie
Kriticky přistupovat k projevům vandalismů
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Mezilidské vztahy ve společnosti:
občanské soužití, dorozumívání mezi
lidmi, člověk a řád ve společnosti
Úcta k ostatním lidem, rovnocennost a
rovnoprávnost národnostních menšin,
problémy lidské nesnášenlivosti, mravní
hodnoty jedince, člověk a svoboda, otázky
víry a náboženství, nebezpečí
náboženských sekt
Ochrana životního prostředí a výtvorů
lidské společnosti, kulturních památek a
materiálních hodnot
150
POZNÁMKY
Stát a právo
Žák by měl:
Mít základní znalosti o podstatě a fungování
demokratické společnosti
Znát základní práva a povinnosti občanů
Uvědomovat si rizika porušování právních
ustanovení a důsledky protiprávního jednání
Lidská práva: principy demokracie,
demokratická společnost, základní lidská
práva, Listina základních práv a svobod,
práva dítěte a jejich ochrana, poškozování
lidských práv
Člověk a právo: práva a povinnosti
občana, právní řád, orgány právní
ochrany, soudy, pracovní právo, osobní
vlastnictví
Druhy a postihy protiprávního jednání,
trestná činnost mládeže
Péče o občana
Žák by měl:
Uvědomovat si význam zdravého způsobu
života
Rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně
patologickými jevy
Člověk a volný čas: kultura, sport,
volnočasové aktivity, význam kultury v
životě člověka, kulturní zařízení
Nevhodné využívání volného času,
nebezpečí drog
Mezinárodní vztahy
Žák by měl:
Uvést některé významné mezinárodní
organizace a společenství, k nimž má Česká
republika vztah a vědět o výhodách
spolupráce mezi státy
Uvést příklady mezinárodního terorismu
Mezinárodní spolupráce: ekonomická,
politická a bezpečnostní spolupráce mezi
státy, významné mezinárodní organizace
Informace z medií, sledování světového
dění
Znát podobu a hodnotu peněz, jejich funkci
Uvědomovat si význam sociální péče o
potřebné občany
OSV – Morální rozvoj
VDO – Formy participace občanů v
politickém životě
VDO – Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování
Peníze a jejich funkce: hospodaření a
rozpočet rodiny, měna v Evropské unii a
ostatní cizí měny
Zdravotní a sociální péče: systém
zdravotní péče, zdravotní a sociální
151
MuV – Princip sociálního smíru a
solidarity
MeV - Fungování a vliv médií ve
společnosti
Využívat v krizových situacích služeb
pomáhajících organizací
Mezinárodní vztahy
Žák by měl:
Vědět o právech občanů České republiky v
rámci Evropské unie a způsobech jejich
uplatnění
pojištění, sociální zabezpečení, orgány a
instituce zdravotní a sociální péče
Pomáhající organizace (krizová centra)
Evropská integrace: členské státy
Evropské unie, postavení České republiky
v rámci Evropské unie
4.6 Fyzika
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Předmět Fyzika vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Předmět je zařazen jako povinný v 6., 7., 8. a 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí. Žáci získávají základ pro pochopení přírodních
zákonitostí, které mohou uplatnit v praktickém životě. Vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy, vede k vytváření
a ověřování hypotéz. Učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi, směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie,
podporuje rozvoj kritického myšlení a logického uvažování.
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova.
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 Kompetence k učení



Vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací
Učíme žáky používat odbornou terminologii, symboly a znaky
Vedeme k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací
 Kompetence sociální a personální



Vedeme žáky při řešení úkolů ke spolupráci a vzájemné pomoci
Učíme žáky formulovat své názory i respektovat odlišné názory druhých
Učíme žáky zastávat různé role při práci ve skupinách a prezentovat výsledky práce skupiny
152
 Kompetence občanské



Vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti, předcházení různým nebezpečím, k ochraně zdraví
Vedeme žáky k dodržování školního řádu, k zodpovědnosti za své chování
Učíme žáky šetrně zacházet s energiemi – voda, elektřina, teplo
 Kompetence k řešení problémů



Společně s žáky se snažíme využívat získané poznatky nejen v teoretických, ale i v praktických činnostech
Učíme žáky řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, vyhledávat informace vhodné k řešení problémů
Učíme žáky objevovat, řešit a vyslovovat závěry, učit se je obhajovat
 Kompetence komunikativní



Vedeme žáky k rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech
Vedeme žáky k naslouchání pokynům, k porozumění obsahu sděleného
Učíme žáky formulovat své myšlenky, názory, poznatky ústně i písemně
 Kompetence pracovní





Vedeme žáky k praktickým činnostem, k podílení se na sestavování pokusů, pečování o pomůcky
Seznamujeme žáky s pomůckami a přístroji, s jejich funkcí i odborným názvoslovím
Učíme žáky pracovat podle pokynů, návodu, plánku, podle vlastního plánu
Požadujeme, aby žáci udrželi pozornost, dokončovali zadané úkoly, hodnotili práci svoji i ostatních
Směřujeme k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti, k dodržování vymezených pravidel
6. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák by měl
- rozlišit na příkladech látku
a těleso
Učivo
Průřezová témata
Látka a těleso – skupenství látek, (látky
pevné, kapalné a plynné), vlastnosti
pevných látek, kapalin a plynů
153
Poznámky
- uvést příklady látek a těles
- popsat na praktických
příkladech rozdíl mezi látkou
pevnou, kapalnou a plynnou
- porovnat vlastnosti látek
-rozeznat teplo přijaté či
odevzdané tělesem
-využívat poznatků o
zákonitosti tlaku v klidných
tekutinách pro řešení
jednoduchých praktických
problémů
-prohlubovat znalosti
základních fyzikálních veličin
a rozvíjet schopnost jejich
využití v praxi
Energie – zdroje tepla, hoření, hořlavé
látky, význam kyslíku – vzduchu pro hoření
Tepelná výměna – teplo vydané a přijaté,
způsoby šíření tepla
Přeměny skupenství látek (tání, tuhnutí,
skupenské teplo tání, vypařování a
kapalnění, teplota varu kapaliny)
Archimédův zákon – vztlaková síla,
potápění, vznášení se a plování těles
v klidných tekutinách
Pascalův zákon – hydraulická zařízení a
jejich užití v praxi
Hydrostatický a atmosférický tlak –
souvislost mezi hydrostatickým tlakem,
hloubkou a hustotou kapaliny, souvislost
atmosférického tlaku s některými procesy
v atmosféře
Fyzikální veličiny:
délka, hmotnost, objem, čas, teplota
(jednotky, převody jednotek, měření)
7. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák by měl
Učivo
Průřezová témata
Pohyby těles – pohyb a klid těles
154
Poznámky
-poznat, zda je těleso v klidu
či pohybu vůči jinému tělesu
-znát vztah mezi rychlostí,
dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles
při řešení jednoduchých
problémů
-rozeznat, zda na těleso
v konkrétní situaci působí
síla
-předvídat změnu pohybu
těles při působení síly
-znát vzájemný vztah mezi
výkonem, vykonanou prací a
časem (bez vzorců)
-aplikovat poznatky o
jednoduchých strojích při
řešení praktických problémů
-rozpoznat zdroje zvuku,
jeho šíření a odraz
Dráha, čas, rychlost, v = s/t, průměrná
rychlost, okamžitá rychlost
Síla působící na těleso
Gravitační pole a gravitační síla – přímá
úměrnost mezi gravitační silou a hmotností
tělesa
Tlaková síla a tlak – tlaková síla, tlak a jeho
jednotka
Třecí síla - smykové tření, ovlivňování
velikosti třecí síly v praxi
Působení sil stejných a opačných směrů na
těleso
Práce a výkon – jednoduché stroje a jejich
využití v praxi (páka, pevná a volná kladka,
nakloněná rovina)
Tepelné motory – parní stroj, spalovací
motor zážehový dvoudobý, čtyřdobý),
vznětový, tryskové motory
Vlastnosti zvuku – vznik a zdroje zvuku,
látkové prostředí jako podmínka vzniku
šíření zvuku, odraz zvuku na překážce,
ozvěna, hudební nástroje
155
-posoudit vliv nadměrného
hluku na životní prostředí a
zdraví člověka
Škodlivost nadměrného hluku, lidské
aktivity jako zdroje zvuků
8. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák by měl
-rozpoznat vzájemné
přeměny různých forem
energie, jejich přenosu a
využití
znát zdroje elektrického
proudu
rozlišit stejnosměrný proud
od střídavého a změřit
elektrický proud a napětí
rozlišit vodiče od izolantů na
základě jejich vlastností
sestavit podle schématu
elektrický obvod
znát zásady bezpečnosti při
práci s elektrickými přístroji
a zařízeními
Učivo
Průřezová témata
Formy energie – druhy energie, elektrická
energie a výkon, výroba a přenos elektrické
energie
Elektrický proud jako tok elektronů, zdroje
elektrického proudu, účinky elektrického
proudu – přeměna energií
Stejnosměrný a střídavý proud – označení,
zdroje, využití, elektromotory
Měření proudu ampérmetrem a napětí
voltmetrem, jednotky proudu a napětí,
velikost napětí ve zdroji, ve spotřebitelské
síti, vysoké napětí
Vodiče a izolanty, odpor vodiče – tepelné
spotřebiče
Schématické značky a schéma
jednoduchého elektrického obvodu,
elektrické spotřebiče
Dodržování pravidel bezpečné práce
s elektrickými přístroji a zařízeními – zkrat,
pojistky a jističe, uzemnění, blesk
156
Poznámky
9. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV
Žák by měl
znát druhy magnetů a
jejich praktické využití
pojmenovat výhody a
nevýhody využívání různých
energetických zdrojů
z hlediska vlivu na životní
prostředí
rozpoznat, zda těleso je, či
není zdrojem světla
znát způsob šíření světla v
prostředí
rozlišit spojnou čočku od
rozptylky a znát jejich využití
znát planety sluneční
soustavy a jejich postavení
vzhledem ke Slunci
osvojit si základní vědomosti
o Zemi jako vesmírném
tělese a jejím postavení ve
vesmíru
objasnit pohyb planety
Země kolem Slunce a pohyb
Měsíce kolem Země
Učivo
Průřezová témata
Magnetické pole – magnetická síla, druhy
magnetů, magnetické vlastnosti látek,
elektromagnet a jeho praktické využití,
Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie
Vliv výroby elektrické energie na životní
prostředí v jednotlivých typech elektráren
Alternativní zdroje energie
Přenos elektrické energie ke spotřebiteli,
funkce transformátorů
Vlastnosti světla – zdroje světla (přírodní,
umělé)
Rychlost světla ve vakuu a v různých
prostředích, odraz světla, druhy a využití
zrcadel
Čočky a jejich využití, praktické využití
optických přístrojů
Vady zraku – krátkozrakost, dalekozrakost,
korekce očních vad brýlemi
Sluneční soustava – její hlavní složky
(planety, měsíce, planetky, komety)
Země jako planeta, součást sluneční
soustavy
Pohyby Země – otáčení kolem vlastní osy,
obíhání kolem Slunce, střídání dne a noci,
ročních období, měření času, kalendář
157
Poznámky
rozlišit hvězdu od planety na
základě jejich vlastností
Měsíční fáze – nov, první čtvrť D, úplněk,
poslední čtvrť C
Zatmění Slunce, Měsíce
Hvězdy – rozdíly mezi planetou a hvězdou
4.7 Chemie
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Předmět Chemie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Chemie RVP ZV-LMP. Vyučuje se v 9. ročníku jako samostatný předmět 1 hodinu týdně.
Předmět směřuje k osvojení základních chemických pojmů, zákonitostí a odborné terminologie, seznamuje s vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a se
závislostí člověka na přírodních zdrojích. Chemie vede k využívání znalostí ve prospěch ochrany životního prostředí, rozvíjí dovednosti předcházet a řešit situace ohrožující
životy, zdraví a majetek. Tento předmět podporuje rozvoj kritického myšlení a logického uvažování.
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova, Multikulturní výchova, Výchova
demokratického občana a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 Kompetence k učení



Vedeme žáky k používání odborné terminologie
Umožňujeme žákům systematicky pozorovat vlastnosti látek, jejich přeměny, podmínky přeměněných
Vedeme žáky k hledání souvislostí mezi jevy a k jejich vysvětlení
 Kompetence k řešení problémů


Umožňujeme žákům objevovat, řešit a vyslovovat závěry, obhajovat je
Učíme žáky, jak vyhledat pomoc při ohrožení svém či druhých osob
 Kompetence komunikativní



Vedeme žáky k formulování vlastních myšlenek v písemné a mluvené formě
Vedeme žáky k formulování a kladení otázek k danému tématu, učíme je, jak reagovat na myšlenky, názory a podněty druhých
Vedeme žáky k rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, při pojmenovávání pozorovaných skutečností a při jejich používání ve vlastních projevech a
158
názorech
 Kompetence sociální a personální



Umožňujeme žákům podílet se na vytváření pravidel pro samostatnou práci i práci ve dvojicích a ve skupinách
Vedeme žáky k zodpovědnosti při práci ve skupinách
Umožňujeme řešení přiměřených úkolů a dosažení pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
 Kompetence občanské


Vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti při zacházení s chemickými látkami, předcházení různým nebezpečím, k ochraně vlastního zdraví
Učíme žáky chápat práva a povinnosti související s ochranou životního prostředí a ochranou zdraví člověka
 Kompetence pracovní



Učíme žáky pracovat podle pokynu, návodu, plánku, podle vlastního plánu
Seznamujeme žáky s pomůckami a chemikáliemi, s jejich použitím i odborným názvoslovím
Umožňujeme žákům navrhovat různá řešení problému a postupy činností
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
9. ročník
Očekávané výstupy
z RVP ZV-LPM
Žák by měl
rozlišit společné a rozdílné vlastnosti
látek
rozpoznat přeměny skupenství látek
pracovat bezpečně s vybranými běžně
používanými nebezpečnými látkami
umět reagovat na případy úniku
chemických látek
Učivo
Průřezová témata
Chemické látky – základní rozdělení a použití v praxi
- výrobky chemie
- vlastnosti látek
- skupenství látek
Chemický pokus – základní informace o jeho provedení,
bezpečnost při práci s chemickými látkami
- chemické pomůcky
- vybrané chemické látky
- nebezpečné látky
- tísňová volání
- varovné signály
- první pomoc
159
Poznámky
poznat směsi a chemické látky
rozeznat druhy roztoků a jejich využití v
běžném životě
rozlišit různé druhy vody a uvést příklady
jejich použití
uvést zdroje znečišťování vody a vzduchu
ve svém nejbližším okolí
Žák by měl
znát nejobvyklejší chemické prvky a
jednoduché chemické sloučeniny a jejich
značky
rozpoznat vybrané kovy a nekovy a jejich
možné vlastnosti
pojmenovat výchozí látky a produkty
nejjednodušších chemických reakcí
popsat vlastnosti a použití vybraných
prakticky využitelných oxidů, kyselin,
hydroxidů a solí a znát vliv těchto látek na
životní prostředí
orientovat se na stupnici pH, změřit pH
roztoku univerzálním indikátorovým
papírkem
poskytnout první pomoc při zasažení
pokožky kyselinou nebo hydroxidem
Směsi – základní druhy směsí
- pevné
- kapalné
- plynné
- složky směsí
- roztoky
- oddělování složek směsí
oda
- koloběh vody v přírodě
- druhy vod
- vodárny a úpravny
Ochrana vody a vzduchu
- čistota ovzduší
- čistota vody
Chemické prvky
- periodická soustava prvků
- vybrané názvy a značky prvků
- složení sloučenin
Kovy a nekovy
- vlastnosti a využití kovů
- vlastnosti a využití nekovů
Chemické reakce
- slučování
- rozklad
Anorganické sloučeniny
- oxidy, kyseliny a soli- jejich vlastnosti a využití
- průmyslová hnojiva
- kyselost a zásaditost roztoků
- indikátory pH
- první pomoc při poleptání
160
zhodnotit užívání paliv jako zdrojů energie
znát příklady produktů průmyslového
zpracování ropy
uvést příklady bílkovin, tuků, sacharidů a
vitaminů v potravě z hlediska obecně
uznávaných zásad správné výživy
vědět o využívání prvotních a druhotných
surovin
znát zásady bezpečnosti při práci s
chemickými látkami
zhodnotit využívání různých látek v praxi
vzhledem k životnímu prostředí a zdraví
člověka
Organické sloučeniny
- obnovitelné zdroje
- neobnovitelné zdroje
- ropa a její produkty
- průmyslové zpracování ropy
- ropné havárie
- sacharidy, tuky, bílkoviny a vitamíny v lidské stravě
- zdravá výživa
Chemie a společnost
- chemický průmysl v ČR
- recyklace
- mycí a čisticí prostředky
- zacházení s nebezpečnými látkami
- léčiva, drogy
- vliv chemických látek na člověka a životní prostředí
4.8 Přírodopis
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Předmět přírodopis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět RVP pro ZV - LMP.
V předmětu přírodopis se žáci seznamují s přírodou jako se systémem, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Žáci získávají základ pro
pochopení a porozumění přírodním zákonitostem a poznatky, které mohou uplatnit v praktickém životě. Seznamují se s vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a se
závislostí člověka na přírodních zdrojích. Žáci se učí využívat získané znalosti ve prospěch ochrany přírody.
Výuka probíhá ve třídě, ale důležitou složkou je i praktická výuka formou vycházek a pozorování okolní přírody. Nové poznatky si žáci osvojují především na základě
praktických činností realizovaných formou práce s atlasy, praktickým poznáváním přírodnin či pozorováním přírody kolem sebe.
Předmět přírodopis je tvořen těmito tematickými celky:
obecná biologie a genetika
biologie hub
161
biologie rostlin
biologie živočichů
biologie člověka
neživá příroda
základy ekologie
praktické poznávání přírody
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata:
EV – Základní podmínky života
EV – Ekosystémy
MuV – Etnický původ
EV – Ekosystémy
EV – Základní podmínky života
EV – Lidské aktivity a problémy ŽP
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 Kompetence k učení





žáci si osvojují důležité poznatky z daných tematických okruhů, na jejich základě poznávají vybrané druhy přírodnin, principy ochrany životního prostředí a základní
přírodní zákonitosti
žáci ovládají metody pozorování a porovnávání, měření, experimentování a získané výsledky s dopomocí vyhodnotí
žáci se učí zařadit živočichy i rostliny do systému, pochopení odlišných i společných znaků
žáky vedeme k samostatné práci, umí vyhledávat a osvojovat si informace z různých zdrojů
žáky vedeme k ochraně zdraví, k zdravému životnímu stylu a k upevňování základních hygienických návyků
 Kompetence sociální a personální


vedeme žáky k práci ve skupině, učíme je spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektovat názory a zkušenosti druhých
učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků
 Kompetence občanské





vedeme žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě
dbáme na dodržování pravidel slušného chování
učíme žáky poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, podporujeme vzájemnou toleranci, bezproblémovou a bezkonfliktní komunikaci
vedeme žáky k vhodnému chování v situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých
každému žákovi umožňujeme zažít úspěch
162
 Kompetence k řešení problémů


do výuky zařazujeme metody, při kterých docházejí žáci k objevům, řešením a závěrům sami
učíme žáky řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učíme je vyhledávat informace vhodné k řešení problémů.
 Kompetence komunikativní




učitel vede žáky k používání správné terminologie
rozšiřujeme slovní zásobu žáků v osvojovaných tématech
učíme žáky vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných
žáky vedeme k orientaci v textu, encyklopedii, obrazovém materiálu atd.
 Kompetence pracovní




učíme žáky pozorovat a experimentovat
vedeme žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky a dodržování obecných pravidel bezpečnosti
utváříme pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti
vedeme žáky k dodržování a respektování ustanovených pravidel
6. ročník
OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
Očekávané výstupy
Žák by měl:

získat základní vědomosti o přírodě a přírodních
dějích

orientovat se v přehledu vývoje organismů a rozlišit
Učivo
Průřezová témata
- názory na vznik a vývoj života na Zemi
- vývoj života na Zemi
- rozmanitost živých organismů
- vzájemné působení organismů
- projevy života organismů
163
EV – Základní podmínky života
základní podmínky a projevy života
- společné znaky živých organismů
- různé podmínky pro život
- proměnlivost organismů
- rozmnožování a dědičnost

rozpoznat rozdíl mezi jednobuněčnými a
mnohobuněčnými organismy
- buňka rostlinná a živočišná
- jednobuněční živočichové
- dělení buněk
- třídění organismů
- jednobuněčné organismy – bakterie, viry,
kvasinky, plísně a lišejníky

znát základní funkce hlavních orgánů a orgánových
soustav rostlin i živočichů
- pletiva
- tkáně
- orgány
- orgánové soustavy

poznat význam rostlin a živočichů v přírodě i pro
člověka
- jedovaté a léčivé rostliny
- význam rostlin pro člověka
- biologická rovnováha a její narušování
člověkem

vědět i vlivu virů a bakterií v přírodě a na člověka
-bakterie
- viry
- užitečné bakterie
- škodlivé viry a bakterie
- ochrana zdraví
BIOLOGIE ROSTLIN
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
164
Žák by měl:

rozlišit základní systematické skupiny rostlin a znát
jejich zástupce
- seznámení s vývojem a systémem rostlin
- mechorosty, kapradiny, přesličky a plavuně
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:

rozlišit základní skupiny živočichů a znát hlavní
zástupce
Průřezová témata
- seznámení s vývojem a systémem živočichů
- někteří zástupci skupin
7. ročník
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
165
Žák by měl:
porovnat vnější a vnitřní stavbu živočichů a
-
stavba těla bezobratlých
vysvětlit funkce jednotlivých orgánů
-
rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát hlavní
zástupce
-
bezobratlí – skupiny a jejich zástupci
-
vědět o významu živočichů v přírodě i pro
člověka a uplatňovat zásady bezpečného
chování ve styku se živočichy
-
význam bezobratlých
nebezpečí pro člověka
užitek
-
objasnit způsob života živočichů a
přizpůsobení se danému prostředí
-
životní prostředí a způsob života
bezobratlých
BIOLOGIE ROSTLIN
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
-
porovnat vnější a vnitřní stavbu
rostlinného těla a znát funkce jednotlivých
částí těla rostlin
-
stavba rostlinného těla
význam jednotlivých částí
-
vědět o základních rostlinných fyziologických
procesech a o jejich využití
-
princip fotosyntézy
dýchání
166
-
růst rostlin
rozmnožování
-
rozlišit základní systematické skupiny rostlin a
znát jejich zástupce
-
stromy a keře
léčivé rostliny
jedovaté rostliny
chráněné rostliny
pokojové rostliny
-
popsat přizpůsobení některých rostlin
podmínkám prostředí
-
podmínky života rostlin
BIOLOGIE HUB
Očekávané výstupy
Žák by měl:
rozpoznat naše nejznámější jedlé a
jedovaté houby podle charakteristických
znaků
-
poznat lišejníky
Učivo
Průřezová témata
-
druhy hub
houby jedlé, nejedlé, jedovaté
-
lišejníky
PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
167
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
-
využívat metody poznávání přírody
osvojované v přírodopisu
-
osvojení metody pozorování, porovnávání,
měření
-
dodržovat základní pravidla bezpečného
chování při poznávání přírody
-
osvojení pravidel bezpečného chování v
přírodě
8. ročník
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
Žák by měl:
-
porovnat vnější a vnitřní stavbu živočichů a
vysvětlit funkce jednotlivých orgánů
-
obratlovci
vnitřní a vnější stavba těla
-
rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát hlavní
zástupce
-
skupiny obratlovců
nejznámější zástupci jednotlivých skupin
obratlovců
-
odvodit na základě vlastního pozorování
základní projevy chování živočichů
-
způsob života obratlovců
základní projevy chování obratlovců
168
v přírodě, objasnit jejich způsob života a
přizpůsobení se danému prostředí
-
životní podmínky jednotlivých skupin
obratlovců
živočišná společenstva
-
-
využívat zkušeností s chovem vybraných
domácích živočichů k zajišťování jejich
životních potřeb
-
podmínky chovu domácích živočichů
péče o domácí živočichy
projevy chování živočichů
-
vědět o významu živočichů v přírodě i pro
člověka a uplatňovat zásady bezpečného
chování ve styku se živočichy
-
hospodářsky významné druhy živočichů
kriticky ohrožené druhy živočichů
volně žijící živočichové
BIOLOGIE ČLOVĚKA
Očekávané výstupy
Žák by měl:
popsat stavbu orgánů a orgánových
Učivo
-
soustav lidského těla a jejich funkce
-
-
rozlišit příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňovat zásady jejich prevence a
léčby
-
Průřezová témata
stavba a funkce jednotlivých orgánových
soustav
orgány jednotlivých soustav a jejich význam
nemoci jednotlivých orgánových soustav a
jejich příznaky
prevence před běžnými nemocemi
léčba běžných nemocí
169
-
znát zásady poskytování předlékařské první
pomoci při poranění
-
zásady poskytování první pomoci
rozpoznání závažných poranění a život
ohrožujících stavů, poskytnutí první pomoci,
přivolání lékařské pomoci
-
popsat vznik a vývin jedince
-
vývin jedince
hlavní etapy lidského života
9. ročník
BIOLOGIE ČLOVĚKA
Očekávané výstupy
Žák by měl:
popsat stavbu orgánů a orgánových soustav
lidského těla a jejich funkce
-
charakterizovat hlavní etapy vývoje člověka
Učivo
Průřezová témata
-
orgánové soustavy a jejich funkce
-
vývoj člověka jako živočišného druhu
názory na vznik člověka a jeho vývoj
NEŽIVÁ PŘÍRODA
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
170
Žák by měl:
popsat jednotlivé vrstvy Země
-
stavba Země
-
poznat podle charakteristických vlastností
vybrané nerosty a horniny
-
vznik a vlastnosti hornin a nerostů
význam a využití nejznámějších nerostů a
hornin
-
rozlišit důsledky vnitřních a vnějších
geologických jevů
-
příčiny a důsledky vnějších a vnitřních
geologických jevů
-
rozeznat některé druhy půd a objasnit jejich
vznik
-
složení, vlastnosti půdy
význam půdy pro rostliny
hospodářský význam půdy
devastace půdy a její rekultivace
-
vědět o významu vlivu podnebí a počasí na
rozvoj a udržení života na Zemi
-
podnebí a počasí ve vztahu k životu
organismů
BIOLOGIE ROSTLIN
Očekávané výstupy
Žák by měl:
znát význam hospodářsky důležitých rostlin a
Učivo
-
Průřezová témata
jednotlivé skupiny hospodářských rostlin,
171
způsob jejich pěstování
-
jejich zástupci a využití
pěstování a zpracování hospodářských
rostlin
ZÁKLADY EKOLOGIE
Očekávané výstupy
Žák by měl:
popsat změny v přírodě vyvolané člověkem a
objasnit jejich důsledky
-
poznat kladný a záporný vliv člověka na životní
prostředí
Učivo
Průřezová témata
-
vzájemné vztahy mezi organismy
vztahy mezi organismy a prostředím
společenstva, populace
přirozené a umělé ekosystémy
rovnováha v ekosystému¨
-
ochrana přírody a životního prostředí
třídění odpadů
globální problémy a možné způsoby jejich
řešení
chráněná území v ČR
-
4.9 Zeměpis
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
172
Předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
Vyučovací předmět je zařazen jako samostatný povinný s časovou dotací 1 hodina týdně v 6. ročníku a od 7. do 9. ročníku s dvouhodinovou časovou dotací. Výuka
probíhá v kmenových třídách.
Zeměpis má přírodovědný i společenskovědný charakter. Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí,
umožňuje žákům aplikovat geografické poznatky v praktickém životě, přispívá k rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa, vede k respektování
přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí.
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova
a Environmentální výchova.
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 Kompetence k učení


Učíme žáky zjišťovat, vyhledávat nové informace v mapách, v literatuře a s takto získanými informacemi se snažíme pracovat, systematicky je třídit, dávat do
souvislostí
Vedeme žáky k využívání vlastních zkušenosti a poznatky z jiných předmětů (Př, D, Ov aj.)
 Kompetence sociální a personální


Směřujeme žáka k aktivní práci ve skupině, spolupráci při řešení zadaných úkolů, respektování různých hledisek a názorů ostatních
Vedeme žáky k vytváření škály hodnocení, na jejímž základě hodnotí žáci vlastní práci nebo práci celé skupiny
 Kompetence občanské



Seznamujeme žáky s tradicemi naší země a vedeme je k respektování kulturního dědictví různých národů a jiných etnických kultur
Vedeme žáky k uvědomělé ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů jako základní podmínky života společnosti
Vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti, předcházení různým nebezpečím, ochraně svého zdraví a nácviku chování za mimořádných událostí
 Kompetence k řešení problémů


Vedeme žáky k využívání empirických metod poznávání (např. pozorování, měření) a jejich aplikaci v praktickém životě
Vedeme žáky k třídění vyhledaných informací a rozpoznávání jejich důležitost
 Kompetence komunikativní



Vedeme žáky k vyslovování svého názoru a jeho obhajobě
Vedeme žáky k používání správné terminologie na přiměřené úrovni, k samostatnému a srozumitelnému vyjadřování
Učíme žáky ústně prezentovat výsledky práce skupiny, klást k tématu otázky, o tématu diskutovat
173
 Kompetence pracovní



Vedeme žáky k dodržování pravidel, k využívání získaných vědomostí a zkušeností ke svému dalšímu rozvoji
Směřujeme žákovo úsilí k šetrnému zacházení s pracovními pomůckami a materiály (mapy, atlasy, učebnice), ke smysluplnému využívání moderních informačních
technologií
Vedeme žáky k včasnému a kvalitnímu dokončení zadané práce
6. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Učivo
Žák by měl
objasnit důsledky pohybů Země
Země jako vesmírné těleso - tvar a pohyby
Země, důsledky pohybů Země na život lidí a
organismů, střídání ročních období
Komunikační geografický a kartografický
jazyk – geografické a topografické pojmy,
jazyk mapy, druhy map, zeměpisná síť
Komunikační geografický a kartografický
jazyk – symboly, smluvené značky,
vysvětlivky
rozumět základní geografické,
topografické a kartografické
terminologii
získat osobní představu o prostředí,
které nás obklopuje, umět ho popsat a
určit jednoduché vazby, vyjádřit, co mu
prospívá a škodí
znát přírodní podmínky ČR, popsat
povrch a jeho členitost
uvést hlavní údaje o rozmístění
obyvatelstva
vyhledat na mapách jednotlivé kraje ČR
a charakterizovat hospodářské
poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní
zajímavosti
vymezit a lokalizovat území místní
krajiny a oblasti (regionu) podle
Průřezová témata
ČR – základní přírodní charakteristika,
ochrana přírody
ČR – obyvatelstvo - rozmístění vývoj a
struktura
Regiony ČR – územní jednotky státní správy
a samosprávy, krajské členění, přírodní a
hospodářské podmínky jednotlivých krajů,
kraj místního regionu, přeshraniční
spolupráce se sousedními státy
v euroregionech
Místní region – zeměpisná poloha, kritéria
pro vymezení místního regionu, rozloha a
174
Poznámky
bydliště nebo školy
charakterizovat přírodní, hospodářské
a kulturní poměry místního regionu
ohraničení vzhledem k okolním regionům
Místní region – historie, obyvatelstvo a
osídlení, hospodářství, kultura, regionální
rozvoj, práce s mapou místního regionu
7. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Učivo
Žák by měl
vědět o působení přírodních vlivů na
utváření zemského povrchu
vědět o působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vlivu
na přírodu a na lidskou společnost
vyhledat na mapách jednotlivé
světadíly a oceány
charakterizovat polohu, rozlohu,
přírodní, kulturní, společenské,
politické a hospodářské poměry
vybraných světadílů, oceánů a
vybraných států
rozlišit zásadní přírodní a společenské
znaky světových regionů
Krajinná sféra – systém přírodní sféra a její
základní složky a prvky, přírodní oblasti
Země, podnebné pásy
Krajinná sféra – přírodní sféry na regionální
úrovni – přírodní oblasti
Průřezová témata
Evropa – zeměpisná poloha, porovnávání
rozlohy jednotlivých světadílů
Evropské regiony – vybrané přírodní,
společenské, politické, hospodářské
problémy, možnosti jejich řešení ve
vybraných regionech (státech)
Evropa – regionální společenské a politické
útvary - státy, části států, hospodářské
oblasti, kraje, města a jejich
charakteristické znaky
175
Poznámky
8. ročník
Očekávané výstupy
Žák by měl vyhledat na mapách jednotlivé světadíly a oceány
Charakterizovat polohu, rozlohu, přírodní, kulturní,
společenské, politické a hospodářské poměry jednotlivých
světadílů, oceánů, makroregionů světa a vybraných států
Rozlišit zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů
Ovládat základy praktické topografie a orientace v terénu
Učivo
Průřezová témata
Poznámky
Průřezová témata
Poznámky
Afrika, Amerika, Asie, Austrálie a Oceánie,
Antarktida, oceány – lokalizace na mapách,
zeměpisná poloha, porovnávání
jednotlivých světadílů a oceánů podle
vybraných ukazatelů
Afrika, Amerika, Asie, Austrálie a Oceánie,
Antarktida – vybrané přírodní, společenské,
politické, hospodářské problémy, možnosti
jejich řešení ve vybraných regionech,
hospodářský význam oceánů, ochrana
životního prostředí
Regionální společenské a politické útvary –
vybrané státy, části států, hospodářské
oblasti, kraje, města a jejich
charakteristické znaky
Cvičení a pozorování v místní krajině,
orientační body
9. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Žák by měl
vědět, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí a rozmístěním
lidských sídel
Učivo
Obyvatelstvo světa – rozložení a struktura
světové populace, její růst, pohyb národů,
jazykové skupiny, náboženství, sídelní
poměry, urbanizace
176
Globalizační společenské, politické a
hospodářské procesy – aktuální společenské,
sídelní, politické a hospodářské poměry
současného světa
vyhledat na mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu a
rekreace
Světové hospodářství – odvětvová struktura,
hlavní světové surovinové a energetické
zdroje
Předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu,
hlavní světové oblasti cestovního ruchu
Státy světa – politická, bezpečnostní a
hospodářská seskupení států, globální
problémy lidstva – jejich příčiny a možná
řešení
umět pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části
krajinné sféry, rozlišit na konkrétních příkladech specifické
znaky a funkce krajin
znát příklady přírodních a kulturních krajinných složek
uvést na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika
přírodních a společenských vlivů na životní prostředí
ovládat základy praktické topografie a orientace v terénu
Uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v
přírodě
Krajina – přírodní a společenské prostředí,
typy krajin
Příroda a společnost
Vztah příroda a společnost – principy a
zásady ochrany přírody a životního prostředí,
chráněná území přírody, globální ekologické
a environmentální problémy lidstva
Geografické exkurze, orientační body, jevy,
pomůcky a přístroje, stanoviště, pohyb podle
mapy, odhad vzdáleností a výšek, jednoduché
náčrtky krajiny, schematické náčrtky
Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života,
bezpečné chování v přírodě, živelné pohromy
177
4.10 Informační a komunikační technologie
Vzdělávací obor informační a komunikační technologie je na 1. stupni posílen o 1 disponibilní hodinu z časové dotace. Tato hodina je přidána ve 4. ročníku.
Informační a komunikační technologie jsou vyučovány od 4. ročníku. Časová dotace předmětu je 1 hodina týdně od 4. ročníku.
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Předmět informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího oboru informační a komunikační technologie RVP pro ZV – LMP.
Ve vzdělávacím oboru informační a komunikační technologie žák získává základní dovednosti pro práci s počítačem. Žáci se učí na základní úrovni používat textový
editor, správce programů. V rámci výuky žáci využívají výukové programy a na uživatelské úrovni jsou schopni používat internet. Žáci jsou vedeni k zjištění, že počítače jsou
nezbytné a užitečné ve výuce i v běžném životě.
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: MuV – Kulturní rozdíly
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 Kompetence k učení




vedeme žáka k poučenému používání prostředků informační a komunikační technologie
žák chápe základní termíny, znaky a symboly a používá je pro svoji práci
žák je veden k tomu, aby získané informace a poznatky používal i v jiných oblastech své činnost
žák si uvědomuje význam vzdělávání v oboru pro budoucí pracovní uplatnění
 Kompetence sociální a personální
respektování pravidel práce ve skupině
rozeznávání nevhodného a rizikového chování, zejména v souvislosti s internetem, žák si uvědomuje možné důsledky takového chování
 Kompetence k řešení problémů



učíme žáky získávat informace z různých zdrojů
vedeme žáky k hledání nejvhodnějšího řešení
učíme žáky prezentovat výsledky své práce a obhájit své stanovisko
 Kompetence komunikativní



vedeme žáky ke komunikaci pomocí běžných informačních a komunikačních prostředků
vedeme žáka k tomu, aby získané dovednosti používali ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
vedeme žáky k dodržování pravidel komunikace
178
 Kompetence občanské



žák chápe nebezpečí některých názorů prezentovaných na internetu (např. rasismus)
vedeme žáky k odpovědnému chování i ve virtuálním prostředí
učíme žáky kriticky posuzovat a hodnotit informace
 Kompetence pracovní



vedeme žáky k dodržování bezpečnosti práce a k dodržování hygieny a k ochraně vlastního zdraví při práci s prostředky informační a komunikační technologie
učíme žáka pracovat podle pokynů a soustředit se na svůj výkon
vedeme žáka k využívání získaných dovedností
6. – 9. ročník
Očekávané výstupy
Žák by měl:

ovládat základy psaní na klávesnici, ne
uživatelské úrovni práci s textovým
editorem, využívat vhodné aplikace
Učivo








zvládat práci s výukovými programy

vyhledávat potřebné informace na
internetu
program word
kontrola pravopisu
úprava textu
vkládání a úprava obrázků
vkládání tabulek
tvorba a doplňování jednoduchých
tabulek
aplikace

výukové programy k některým
předmětům
vyhledávání výukových programů
online kvízy, osmisměrky, křížovky,
bludiště a omalovánky
hry


prohlížeče
internetové encyklopedie



Průřezová témata
MuV – Kulturní rozdíly
179


dodržovat pravidla zacházení
s výpočetní technikou
osvojit si základy elektronické
komunikace

hodnocení důvěryhodnosti zdroje



bezpečnost práce
přídavná zařízení počítače a jejich
bezpečná obsluha
bezpečné chování na internetu




mobilní telefon
e-mail
heslo
vlastní profil
4.11 Výchova ke zdraví
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Předmět Výchova ke zdraví vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví RVP pro ZV – LMP.
Předmět Výchova ke zdraví navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, poskytuje žákům základní informace o člověku, vede je zdravému způsobu života, k péči o své
zdraví, jeho zlepšení a posílení.
Na II. stupni patří do této vzdělávací oblasti vzdělávací obor Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. Časová dotace předmětu Výchova ke zdraví činí 1 hodinu týdně v
8. a 9. ročníku a předmětu Tělesná výchova 3 hodiny týdně ve všech ročnících.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví vede žáky k pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné a duševní pohody, respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně
rozvíjí fyzické a psychické schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci.
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
180
 Kompetence k učení

vedeme žáky k pochopení hodnoty zdraví a ke zdravému způsobu života

učíme žáky poznávat vlastní fyzické a zdravotní předpoklady pohybových možností a omezení

seznamujeme žáky s fyziologickými, psychickými i sociálními změnami, které jsou spojené s dospíváním
 Kompetence sociální a personální

vedeme žáky ke vnímání prožitků z pohybové činnosti, které vedou k aktivitě a pohybové seberealizaci a aktivnímu vztahu ke sportu

vedeme žáky k pochopení sportovních aktivit jako prostředku k navazování sociálních kontaktů
 Kompetence občanské

vedeme žáky k odmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravím a sportem

učíme žáky pochopit vliv sportu na zdraví člověka

učíme žáky vnímat sport a jeho různá odvětví jako reprezentaci národa a jeho kulturu
 Kompetence pracovní

vedeme žáky k dodržování zásad při cvičení (rozcvičení, záchrana, bezpečnost….)
8. ročník
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
181


Žák by měl:
chápat význam dobrého soužití mezi vrstevníky
i členy rodiny

vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství,
láska partnerské vztahy, manželství a
rodičovství

projevovat zdravé sebevědomí a preferovat ve
styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty
a zájmy

vztahy a pravidla soužití v prostředí
komunity – rodina, škola, vrstevnická
skupina, zájmová skupina

respektovat zdravotní stav svůj i svých
vrstevníků a v rámci svých možností usilovat o
aktivní podporu zdraví

uvědomovat si základní životní potřeby a jejich
naplňování ve shodě
VZTAHY MEZI LIDMY A FORMY SOUŽITÍ
ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH
REFLEXE

dětství, puberta, dospívání – tělesné,
duševní a společenské změny

sexuální dospívání a reprodukční zdraví –
prevence rizikového sexuálního chování,
předčasná sexuální zkušenost,
antikoncepce, těhotenství a rodičovství
mladistvých, poruchy pohlavní identity

základy péče o dítě
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ

výživa a zdraví – zásady zdravého
stravování, vliv životních podmínek a
způsobu stravování na zdraví, specifické
druhy výživy, poruchy příjmu potravy

tělesná a duševní hygiena – zásady osobní,
intimní a duševní hygieny, otužování,
se zdravím

dodržovat správné stravovací návyky a v rámci
svých možností uplatňovat zásady správné
výživy a zdravého stravování
182
význam pohybu pro zdraví

respektovat zdravotní stav svůj i svých
vrstevníků a v rámci svých možností usilovat o
aktivní podporu zdraví

režim dne

ochrana před přenosnými i nepřenosnými
chorobami, chronickým onemocněním a
úrazy – bezpečné způsoby chování (nemoci
přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS,
hepatitidy), preventivní a lékařské péče,
chování v situacích úrazu a život
ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při
sportu, na pracovišti, v dopravě)
9. ročník
Očekávané výstupy
Učivo
Žák by měl:


respektovat zdravotní stav svůj i svých
vrstevníků a v rámci svých možností
usilovat o aktivní podporu zdraví
uplatňovat osvojené sociální dovednosti při
kontaktu se sociálně patologickými jevy
Průřezová témata
RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH
PREVENCE

stres a jeho vztah ke zdraví –
kompenzační, relaxační a regenerační
techniky k překonávání únavy, stresových
reakcí a k posilování duševní odolnosti

civilizační choroby, zdravotní rizika,
preventivní a lékařská péče

auto-destruktivní závislosti – zdravotní a
sociální rizika zneužívání návykových
183

dát do souvislosti zdravotní a
psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a
provozování hazardních her

pochopit souvislosti mezi konzumací
návykových psychoaktivních látek a
poškozováním zdraví a životního stylu

zaujímat odmítavé postoje ke všem formám
brutality a násilí

vědět o centrech odborné pomoci a
vyhledat a použít jejich telefonní čísla

uplatňovat způsoby bezpečného chování v
sociálním kontaktu s vrstevníky, při
komunikaci s neznámými lidmi, v
konfliktních a krizových situacích a v
případě potřeby vyhledat odbornou pomoc

chovat se odpovědně při mimořádných
událostech a prakticky využívat základní
znalosti první pomoci při likvidaci následků
hromadného zasažení obyvatel

respektovat zdravotní stav svůj i svých
látek, patologické hráčství, náboženské
sekty

skryté formy a stupně individuálního
násilí a zneužívání, sexuální kriminalita –
šikana a jiné projevy násilí, formy
sexuálního zneužívání dětí, komunikace
se službami odborné pomoci – praktické
dovednosti

bezpečné chování – komunikace s
vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v
rizikovém prostředí, konfliktní a krizové
situace

dodržování pravidel bezpečnosti a
ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve
škole, ochrana zdraví při různých
činnostech

manipulativní reklama a informace –
reklamní vlivy a působení medií

ochrana člověka za mimořádných událostí
– živelní pohromy, terorismus
PODPORA ZDRAVÍ
184
vrstevníků a v rámci svých možností
usilovat o aktivní podporu zdraví

projevovat zdravé sebevědomí a preferovat
ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle,
hodnoty a zájmy

- podpora zdraví a její formy – prevence a
intervence, působení na změnu kvality
prostředí a chování jedince, odpovědnost
jedince za zdraví
OSOBNOSTÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ

sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě
samému, vztah k druhým lidem, zdravé a
vyrovnané sebepojetí

seberegulace a sebeorganizace činností a
chování – cvičení sebereflexe,
sebekontroly, sebeovládání a zvládání
problémových situací, stanovení osobních
cílů a postupných kroků k jejich dosažení

mezilidské vztahy a komunikace –
respektování sebe sama i druhých,
přijímání názoru druhého, rozvíjení
schopnosti komunikace, chování
podporující
dobré vztahy

vědět o centrech odborné pomoci a
vyhledat a použít jejich telefonní čísla

morální rozvoj – rozvíjení rozhodovacích
dovedností, dovednosti pro řešení
problémů v mezilidských vztazích,
pomáhající a personální chování

psychohygiena – sociální dovednosti při
předcházení a zvládání stresu, hledání
pomoci při problémech
185
4.12 Tělesná výchova
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Veškeré tělesné pohybové aktivity vedou k všestrannému rozvoji žáka, nejen ke zvýšení jeho pohybových schopností a dovedností, ale i k posílení jeho charakterových
vlastností (vytrvalost, spolupráce, odvaha, zodpovědnost, schopnost respektovat pokyny). Tv pěstuje u žáků kladný vztah ke sportu a pohybu vůbec, aby se stal sport
součástí jejich zdravého životního stylu. Systém jednoduchých pohybových a sportovních aktivit vede ke zvyšování tělesné zdatnosti a ke správnému držení těla žáků.
Vštěpováním pohybových návyků a vyvoláváním radostného pocitu z pohybu u dětí se podílíme na zvyšování jejich odolnosti vůči negativním vlivům svého okolí a na
posilování jejich charakterových vlastností základní důležitou metodou, která slouží ke splnění všech těchto cílů a úkolů je hra a dodržování herních pravidel. Osvojením
základů herních technik a taktických postupů zvyšujeme u žáků nejen pohybové schopnosti, ale také podporujeme jejich prostorovou orientaci, schopnost rychlého a
správného rozhodování i schopnost pohotově reagovat. Neustále věnujeme patřičnou pozornost bezpečnosti při výuce TV, průběžně opakujeme bezpečnostní pravidla,
upozorňujeme na možnosti úrazů, snažíme se vštípit pocit odpovědnosti za své chování a svoji bezpečnost, pocit sounáležitosti a ohleduplnosti ke svým spolužákům. V
hodinách TV se nezaměříme nejen na rozvoj a zdokonalování pohybových schopností, ale také vštěpujeme důležité hygienické zásady s tím spojené. Pohybové činnosti by
měly prolínat a doplňovat i další oblasti výuky, měly by se objevovat i v dalších předmětech jako vhodné rozcvičky, pohybové hry a taneční prvky.
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 Kompetence k učení




vedeme žáky k pochopení hodnoty zdraví a ke zdravému způsobu života
učíme žáky poznávat vlastní fyzické a zdravotní předpoklady pohybových možností a omezení
seznamujeme žáky s fyziologickými, psychickými i sociálními změnami, které jsou spojené s dospíváním
vedeme žáky k orientaci v různých sportovních disciplínách
 Kompetence sociální a personální



vedeme žáky ke vnímání prožitků z pohybové činnosti, které vedou k aktivitě a pohybové seberealizaci a aktivnímu vztahu ke sportu
vedeme žáky k pochopení sportovních aktivit jako prostředku k navazování sociálních kontaktů
učíme žáky týmové spolupráci, respektování názoru, schopností a možností spoluhráčů
 Kompetence občanské




vedeme žáky k dodržování pravidel a zásad bezpečnosti při sportu, k zodpovědnosti za své chování
vedeme žáky k odmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravím a sportem
učíme žáky pochopit vliv sportu na zdraví člověka
učíme žáky vnímat sport a jeho různá odvětví jako reprezentaci národa a jeho kulturu
186
 Kompetence k řešení problémů


žáky vedeme ke schopnosti rychle a správně se rozhodovat v herních situacích
učíme žáky rozhodovat se při hře ve smyslu fair play
 Kompetence komunikativní



vedeme žáky porozumět a užívat názvosloví v tělesné výchově
učíme žáky komunikovat se spoluhráči v týmu ale i s protihráči
učíme žáky respektovat názor rozhodčích a vhodně komunikovat
 Kompetence pracovní


učíme žáky správně používat sportovního nářadí a náčiní,
vedeme žáky k dodržování zásad při cvičení (rozcvičení, záchrana, bezpečnost….)
6. 9. ročník
Očekávané výstupy
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ

Žák by měl:

pochopit zásady zatěžování, změřit úroveň
své tělesné zdatnosti, jednoduchými
zadanými testy

usilovat o zlepšení a udržení úrovně
pohybových schopností a o rozvoj
pohybových dovedností základních
sportovních odvětvích včetně
Učivo

Průřezová témata
význam pohybu pro zdraví – pohybový
režim, pohybové aktivity, rekreační sport


rozvoj rychlostních, vytrvalostních,
silových a koordinačních schopností

zdravotně orientovaná zdatnost –
kondiční programy, manipulace se
zatížením

prevence a korekce jednostranného
187
zdokonalování základních lokomocí

cíleně se připravit na pohybovou činnost a
její ukončení

využívat základní kompenzační a relaxační
techniky k překonávání únavy

Odmítat drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se zdravím a sportem

vhodně reagovat na informace o znečištění
ovzduší a tomu přizpůsobit pohybové
aktivity

znát základní zásady poskytování první
pomoci a zvládat zajištění odsunu raněného

uplatňovat bezpečné chování v přírodě a
silničním provozu
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ POHYBOVÝCH
DOVEDNOSTÍ

Žák by měl:

zvládat v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti a aplikovat je ve hře, soutěži,
při rekreačních činnostech

zatížení a svalových disbalancí –
průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, vyrovnávací, relaxační
cvičení, cvičení ke správnému držení těla,
korekce jednostranného zatížení a jiná
zdravotně zaměřená cvičení

hygiena a bezpečnost při pohybových
činnostech – hygiena, vhodné oblečení a
obutí v nestandardním prostředí,
improvizované ošetřování a odsun
raněného

sport a návykové látky, sport a životní
prostředí

chování v přírodě a bezpečnost silničního
provozu

pohybové hry s různým zaměřením,
netradiční pohybové hry

gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení
s náčiním a na nářadí

rytmické a kondiční formy cvičení s
hudbou a rytmickým doprovodem –
základy rytmické gymnastiky, jiné
kondiční formy cvičení s hudbou a
rytmickým doprovodem, cvičení s
náčiním, tance

průpravné úpoly – střehový postoj,
držení, pohyb v postoji

atletika – starty, rychlý běh, vytrvalý běh
posoudit provedení osvojované pohybové
činnosti, označit příčiny nedostatků
188
na dráze a v terénu (podle schopností a
možností žáků), základy překážkového a
štafetového běhu, skok do dálky, skok do
výšky, hod míčkem, hod granátem
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ

Žák by měl:

užívat osvojovanou odbornou terminologii
na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka

naplňovat ve školních podmínkách základní
olympijské myšlenky – čestné soupeření,
pomoc handicapovaným, respekt k
opačnému pohlaví, ochrana přírody při
sportu

sportovní hry – herní činnosti jednotlivce,
herní kombinace, utkání podle pravidel
pro danou věkovou kategorii

turistika a pobyt v přírodě

základní poznatky turistiky, přesun a
chůze v terénu, táboření, základní
turistické dovednosti, ochrana přírody,
modifikace orientačního závodu, příprava
a dokumentace turistické akce

plavání – zdokonalování plaveckých
dovedností, bezpečnost v přírodních
vodních zdrojích

pobyt v zimní přírodě – bezpečnost
pohybu v zimní horské krajině

Komunikace v TV – odborná tělocvičná
terminologie osvojovaných činností,
smluvené povely, signály, gesta, značky,
vzájemná komunikace při osvojovaných
pohybových činnostech

organizace prostoru a pohybových
činností – v nestandardních podmínkách,
sportovní výstroj a výzbroj – výběr,
ošetřování

historie a současnost sportu, významné
sportovní soutěže a sportovci
189

dohodnout se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva a
dodržovat ji

rozlišovat a uplatňovat práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka

sledovat určené prvky pohybové činnosti a
výkony a vyhodnotit je

spolurozhodovat osvojované hry a soutěže

pravidla osvojovaných pohybových
činností – her, závodů, soutěží

zásady jednání a chování v různém
prostředí a při různých činnostech

měření výkonů, posuzování pohybových
dovedností
4.13 Hudební výchova
Časová dotace předmětu hudební výchovy činí 1 hodinu týdně ve všech ročnících II. stupně ZŠ.
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět hudební výchova patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP pro ZV – LMP. Hudební výchova vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních,
hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich užívání jako svébytného prostředku
komunikace.
Hudební činnosti rozvíjejí celkovou osobnost žáka, vedou k rozvoji jeho hudebnosti, jeho hudebních schopností a dovedností - sluchových, pěveckých, intonačních,
instrumentálních, hudebně pohybových, hudebně tvořivých a poslechových. Cílem je rozvoj tvořivosti a vnímavosti k sobě samému i ke světu, rozvíjení pozitivního vztahu
k umění a jeho vnímání a napomáhat k utváření postojů a hodnot.
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 Kompetence k učení
190



seznamujeme žáky s vývojem hudby a hudebních žánrů
rozvíjíme tvořivé hudební schopnosti a dovednosti
seznamuje žáky s ukázkami hudebních děl a s jejich autory
 Kompetence k řešení problémů


vedeme žáky k užívání vlastních zkušeností
vedeme žáky k orientaci v hudebním světě a k vytváření osobitého hudebního vkusu
 Kompetence komunikativní




vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a dalšími dospělými ve škole i mimo školu
rozšiřujeme slovní zásobu o pojmy z hudební oblasti
učíme žáky vyjadřovat své myšlenky prostřednictví hudebních činností
vedeme žáky k pochopení různých druhů hudby
 Kompetence sociální a personální



vedeme žáky k vlastnímu tvůrčímu přístupu k hudbě
rozvíjíme u žáků estetické cítění a vnímání prostředí
vedeme žáky k dovednosti vyjádřit svůj názor a respektovat názory druhých
 Kompetence občanské




vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým
seznamujeme žáky s národní kulturou, její duchovní hodnotou a vedeme je k její ochraně
učíme žáky respektovat kulturu jiných národů a etnik
vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k umění a jeho vnímání
 Kompetence pracovní


vedeme žáky k posuzování vlastních možností a schopností
vedeme žáky k respektu a k dodržování stanovených pravidel
6. - 9. ročník
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezová témata
191
Poznámky
Žák by měl:
-
znát a interpretovat vybrané lidové a umělé
písně
-
zpěv jednohlasu i vícehlasu (kánon) v přiměřeném
rozsahu
taktování a pohyb na hudbu, hudebně pohybové
hry
základní taneční kroky klasických i moderních tanců
rozlišování zpěvních hlasů
intonační cvičení
-
doprovázet písně pomoci ostinata
-
hra na tělo, nástroje Orffova instrumentáře
(ostinátní doprovod, prodleva apod.)
-
soustředit se na poslech skladeb většího
rozsahu
-
hudebně vyjadřovací prostředky ve skladbě,
mimohudební obsah díla
relaxační techniky, muzikoterapie
-
hudební žánry
hudební uskupení
hudební nástroje
-
hudební nástroje
symfonie
seznámení s grafickým záznamem melodie
-
rozeznávat různé hudební žánry
-
rozpoznat vybrané hudební nástroje
symfonického orchestru
192
-
znát vybrané hudební skladatele a jejich díla
-
nejvýznamnější hudební skladatelé a jejich dílo
4.14 Výtvarná výchova
Časová dotace předmětu výtvarná výchova činí 1 hodinu týdně ve všech ročnících II. stupně ZŠ.
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
Předmět Výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP pro ZV – LMP. Přispívá ke kultivaci osobnosti žáka tím, že dává prostor pro uplatnění jeho
tvořivých schopností a zprostředkovává mu umělecké zážitky prostřednictvím vlastní tvorby. Působí na jejich estetické vnímání a má významný rehabilitační a relaxační
charakter.
Prostřednictvím tvůrčích činností rozvíjí smyslové vnímání, schopnost vyjadřovat a prezentovat emoce, představy, pocity, zkušenosti a myšlenky.
Cílem je rozvoj tvořivosti a vnímavosti k sobě samému i ke světu, rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání a napomáhat k utváření postojů a hodnot.
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
193
Kompetence k učení




seznamujeme žáky s vývojem umění a s užíváním různých výtvarných technik
vedeme žáky k estetickému cítění a vnímání prostředí
rozvíjíme tvořivé vlastnosti a dovednosti
seznamujeme žáky s některými ukázkami výtvarných děl a jejich autory
Kompetence sociální a personální



vedeme žáky k vlastnímu tvůrčímu přístupu při ztvárnění skutečnosti
vedeme žáky k dovednosti vyjádřit svůj názor a respektovat názory druhých
učíme žáky spolupráci při plnění společných úkolů
Kompetence občanské



seznamujeme žáky s kulturním dědictvím našeho národa a nutností jeho zachování pro další generace
učíme je respektovat kulturu jiných národů a etnik
vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k umění a jeho vnímání
Kompetence k řešení problémů




vedeme žáky k rozvoji tvořivých vlastností a dovedností
vedeme žáky k výběru vhodné výtvarné techniky a použitých materiálů
učíme žáky experimentovat a objevovat nové přístupy ve výtvarném umění
vedeme žáky k osobitému tvůrčímu přístupu k zadaným úkolům
Kompetence komunikativní



rozšiřujeme slovní zásobu o pojmy z výtvarného umění
učíme žáky vyjadřovat své myšlenky prostřednictvím výtvarných činností
vedeme žáky k pochopení různých druhů umění
194
Kompetence pracovní



vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel při práci s pomůckami, bezpečnosti a hygieny práce
vedeme žáky k získávání potřebných pracovních návyků a k dokončení úkolu
učíme žáky hodnotit výsledky své práce i práce ostatních
6. - 9. ročník
VÝSTUPY
Žák by měl:
Uplatňovat základní dovednosti při přípravě,
realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího
záměru
Uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v
ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího
záměru, využívat jejich vlastnosti a vztahy,
pojmenovat je ve výsledcích vlastní tvorby i
tvorby ostatních, vnímat a porovnávat jejich
uplatnění v běžné i umělecké produkci
Při vlastní tvorbě vycházet ze svých
vlastních zkušeností, představ a myšlenek,
hledat a zvolit pro jejich vyjádření
nejvhodnější prostředky a postupy,
zhodnotit a prezentovat výsledek své
tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních
Vnímat a porovnávat výsledky běžné i
umělecké produkce, slovně vyjádřit své
postřehy a pocity
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Prostředky a postupy pro vyjádření
vjemů, emocí, pocitů, nálad, prožitků,
představ, zkušeností, myšlenek, situací a
událostí (Umístění těla a objektů v
prostoru, kresba, malba, grafika, tradiční
a netradiční prostředky a jejich
kombinace v ploše i prostoru, práce v
grafických editorech)
Rozlišování, porovnávání, třídění a
hodnocení výsledků tvůrčích činností
vlastních i ostatních, běžné a umělecké
produkce (malba, kresba, objekty,
plastika, grafika, fotografie, animovaný
film, elektronický obraz, uplatnění písma,
reklama)
Výběr a třídění výsledků vlastních tvůrčích
činností pro prezentaci (podle vlastní
potřeby, před spolužáky, rodiči, pro
prezentaci školy), vysvětlení vlastního
tvůrčího záměru, vnímání, porovnávání a
hodnocení výsledků vlastních s výsledky
ostatních
195
POZNÁMKY
4.15 Praktické činnosti
CHARAKTERISTKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech
lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.
Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v
jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech.
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou
pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové
spoluúčasti žáků.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti,
Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na osm tematických okruhů Práce s technickými materiály, Design a konstruování,
Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou, Využití digitálních technologií, Svět práce. Tematické okruhy
na 2. stupni tvoří nabídku, z níž tematický okruh Svět práce je povinný, a z ostatních školy vybírají podle svých podmínek a pedagogických záměrů minimálně jeden další
okruh. Vybrané tematické okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu.
Tematický okruh Svět práce je povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a vzhledem k jeho zaměření na výběr budoucího povolání je vhodné jej řadit do nejvyšších
ročníků 2. stupně.
Vzdělávací obsah je realizován na 1. i 2. stupni vzdělávání a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si
základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně
vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu
práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů.
VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 Kompetence k řešení problémů

Žák se při praktickém seznámení s řešením problémů vnese do problematiky

Sám se pokouší řešit vzniklý problém nejprve metodou pokus-omyl. U dalších postupů používá vhodné metody a nástroje pro úspěšné zvládnutí
daného problému.
196

U složitějších nastolených problémů zkouší postupnou dedukcí a vyvozením přijít alespoň přibližně na správné řešení. Tím získává představu o
problému a o možných následcích
 Kompetence komunikativní



Dokáže formulovat podstatu problému, který nastal a dochází k postupnému vyřešení
Vést žáky k používání odborné terminologie. Umět ovládat slangové názvy pro jednotlivé předměty běžně používané
Při praktickém zvládnutí úkolu je schopen odůvodnit proč použil zrovna daný postup a dokáže vysvětlit výhody či nevýhody použitého postupu
 Kompetence sociální a personální



Žák je veden k hodnotám, které spoluobčané využívají.
Je rozvíjena spolupráce a kooperace při jednotlivých praktických činnostech a tím vzbudit důvěru v okolí, které se podílí na společném cíly.
Uvědomuje si hodnoty práce a hodnoty vykonané práce pro ostatní spoluobčany tím, že pomáhá k zlepšení svého okolí
 Kompetence pracovní




Je veden k používání pracovních postupů
Osvojuje si pracovní postupy, dovednosti a schopnosti na zadaných úkolech
Používá vhodné ochranné pomůcky při práci a klade důraz na ochranu zdraví svého i ostatních
Dokáže si vhodně rozvrhnout čas při výkonu pracovní činnosti
CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:

pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce

osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů,
nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě

vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na
dosažení kvalitního výsledku

poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka

autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a
životnímu prostředí

chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení

orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost
uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci
197
6. a 7. ročník
VÝSTUPY
Práce s technickými materiály
Žák by měl:
Získat základní vědomosti o materiálech.
Získat základní vědomosti o dřevu,
nástrojích a pracovních postupech při práci
se dřevem
Získat základní vědomosti o kovech,
nástrojích, a pracovních postupech při práci
s kovy
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Materiály - vlastnosti, užití v práci.
Práce se dřevem
Měření, orýsování, upínání, řezání,
povrchové opracování, vrtání, spojování
hřebíky, povrchová úprava, moření,
nátěry
Řezání elektrickou přímočarou pilou,
vrtání elektrickou vrtačkou
Dlabaní, hoblování, spojování, lepení,
vruty
Práce s kovem
Nácvik činností při opracování drátu a
tenkého plechu
Orýsování, ohýbání, střihání, štípání,
pilování, rovnání
198
POZNÁMKY
Poznávat základní plastové materiály a
jednoduché práce s plasty
Práce s plasty
Seznámení s některými druhy plastů
Řezání, pilování, střihání
Rozpoznání základních kovových
materiálů
Poznávání vlastností a nácvik při
opracování drátu, plechu – probíjení,
vrtání, spojování šrouby, tepání, pájení,
úprava proti korozi
199
Pracovní pomůcky
Žák by měl:
Řešit jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí
Dodržovat obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a nářadím,
poskytnout první pomoc při úrazu
Provádět jednoduché práce s technickými
materiály a dodržovat technologickou kázeň
Pracovat s jednoduchou technickou
dokumentací, orientovat se v pracovních
postupech a návodech
Organizovat svojí pracovní činnost
Seznámení s nářadím a nástroji pro ruční
opracování dle materiálu, užití
elektrického nářadí, údržba, bezpečnost
Jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce
Technologické postupy – technické náčrty,
výkresy a návody
Úloha techniky v životě člověka – zneužití
techniky, technika a životní prostředí
Řemesla a tradice – Volba povolání
Poskytnutí první pomoci při úrazu
200
VÝSTUPY
Práce s ostatními materiály
Žák by měl:
Rozlišovat různé druhy materiálů a znát
jejich vlastnosti
Zvolit vhodný pracovní postup v souladu s
druhem zpracovaného materiálu
Správně vybrat a používat vhodné pracovní
nástroje a pomůcky
Dovést pracovní postupy k finálnímu
výrobku
Dodržovat technologickou kázeň, zásady
hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout
první pomoc při drobném úrazu
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Práce s papírem a kartonem –
rozměřování, stříhání, ohýbání,
polepování, řezání
Zhotovování desek, opravy poškozených
knih, školních map a obrazů
Práce s modelovací hmotou – Modelovací
hlína – Odlévání sádry
Práce s textiliemi – druhy textilních
materiálů, šití drobných oděvních a
bytových doplňků, základy ručního pletení
a háčkování
Práce s koženkou a přírodní kůží - výroba
oděvních doplňků
Nástroje a bezpečnost práce
201
POZNÁMKY
VÝSTUPY
Práce montážní a demontážní
Žák by měl:
Sestavit podle návodu, náčrtu, plánu daný
model
Ovládat montáž a demontáž jednoduchého
zařízení
Provádět údržbu jednoduchých předmětů a
zařízení
Dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny
práce a bezpečnostní předpisy, poskytnout
první pomoc při úrazu
Pěstitelské práce, chovatelství
Žák by měl:
Pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a
využívat je k výzdobě
Pěstovat a ošetřovat vybrané rostliny na
školním pozemku
Volit vhodné postupy při pěstování
vybraných rostlin
Používat vhodné pracovní pomůcky a
provádět jejich údržbu
Dodržovat technologickou kázeň, zásady
hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout
první pomoc při úrazu způsobeného stykem
s jedovatými rostlinami
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Práce se stavebnicí – konstrukční,
elektrotechnické, sestavování modelů,
montáž a demontáž
Práce s návodem, předlohou, náčrtem,
plánem, schématem
Údržba jízdního kola, jednoduché opravy
jízdního kola
Základní podmínky pro pěstování
Hnojiva – průmyslová, přírodní
Zakládání kompostu
Úprava záhonů
Ochrana rostlin a půdy
Zelenina
Osivo, sadba – sledování klíčení rostlin
Podmínky a zásady pěstování zeleniny
Pěstování vybraných druhů zeleniny
Boj proti škůdcům zeleniny a ovoce
Sklizeň a skladování ovoce a zeleniny
Okrasné rostliny
Pokojové květiny – rozmnožování,
přesazování, kypření, zalévání
Pěstování vybraných okrasných dřevin a
květin
Využití květin v exteriéru a interiéru
Aranžování a jednoduchá vazba květin
Ovocné rostliny
Druhy ovocných rostlin
Enviromentální výchova
202
POZNÁMKY
Prokázat základní znalosti chovu drobných
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se
zvířaty
Poskytnout první pomoc při úrazu
způsobeného zvířaty
Způsob pěstování
Léčivé rostliny, koření
pěstování vybraných rostlin, rostliny a
zdraví člověka, léčivé účinky rostlin,
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy a
jejich zneužívání, alergie
Chovatelství
Chov zvířat v domácnosti, podmínky
chovu, hygiena a bezpečnost chovu,
kontakt se zvířaty
203
VÝSTUPY
Provoz a údržba domácnosti
Žák by měl:
Provádět jednoduché operace platebního
styku
Ovládat jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a
orientovat se v návodech k obsluze běžných
spotřebičů používaných v domácnosti
Správně zacházet s pomůckami, nástroji,
nářadím a zařízením, provádět drobnou
domácí údržbu
Používat vhodné prostředky při práci v
domácnosti
Dodržovat základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy,
poskytnout první pomoc při úrazu
elektrickým proudem nebo chemikálií
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Finance a provoz domácnosti
Rozpočet, příjmy, výdaje, platby,
hotovostní a bezhotovostní platební styk,
energie, voda a jejich úspora
Údržba v domácnosti
Údržba a úklid, prostředky, postupy,
bezpečnost při styku s čisticími
prostředky, údržba oděvů a textilií,
postupy, prací a čisticí prostředky a
zacházení s nimi, elektrické spotřebiče
Funkce a užití, ovládání a údržba,
bezpečnost provozu elektrických
spotřebičů, nebezpeční úrazu elektrickým
proudem.
204
POZNÁMKY
VÝSTUPY
Příprava pokrmů
Žák by měl:
Používat základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhovat spotřebiče
Připravit pokrmy podle daných postupů v
souladu se zásadami zdravé výživy
Dodržovat základní principy stolování a
obsluhy u stolu
Dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytnout první pomoc při úrazech
v kuchyni
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
POZNÁMKY
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
POZNÁMKY
Kuchyně
Základní vybavení, udržování pořádku a
čistoty
Bezpečnost a hygiena provozu kuchyně
Potraviny
Skupiny potravin
Sestavování jídelníčku, způsoby
skladování potravin a konzervace
Příprava pokrmů
Úprava pokrmů za studena
Základní způsoby tepelné úpravy
Základní postupy při přípravě pokrmů a
nápojů
Zásady zdravé výživy
Úprava stolu a stolování
Jednoduché prostírání, obsluha a chování
u stolu, slavnostní stolování v rodině,
zdobné prvky a květiny na stole
8. a 9. ročník
VÝSTUPY
Žák by měl:
Znát pracovní činnosti vybraných profesí a
mít přehled o učebních oborech a středních
školách
Posoudit své možnosti v oblasti profesní,
případně pracovní orientace s přihlédnutím
k potřebám běžného života
UČIVO
Trh práce
Povolání lidí, druhy pracovišť, charakter a
druhy pracovních činností
Požadavky kvalifikační, zdravotní a
osobnostní
Volba profesní orientace
Základní principy
Osobní zájmy a cíle, tělesní a zdravotní
205
Využít profesní informace a poradenské
služby pro výběr vhodného dalšího
vzdělávání
Být seznámen s právy a povinnostmi
zaměstnanců a zaměstnavatelů
Prokázat v modelových situacích prezentaci
své osoby při ucházení se o zaměstnání
Být seznámen s možnostmi využití
poradenské pomoci v případě neúspěšného
hledání zaměstnání
stav, osobní vlastnosti a schopnosti, vlivy
na volbu profesní orientace
Práce s profesními informacemi a
využívání poradenských služeb
Možnosti vzdělávání
Náplň učebních a studijních oborů
Informace o dalším vzdělávání
Zaměstnání
Způsoby hledání, pohovor u
zaměstnavatele, informační základna pro
volbu povolání
Problémy nezaměstnanosti
Úřady práce, práva a povinnosti
vyplývající z pracovního poměru
Podnikání
Nejčastější formy podnikání, drobné a
soukromé podnikání
206
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Způsoby a kritéria hodnocení
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků s LMP vychází z platné legislativy:
- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský
zákon)
- Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších
předpisů
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu
upraveného pro základní vzdělávání žáků s LMP. Hodnocení musí být pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje
individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení.
Při hodnocení žáka se přihlíží k celkovému charakteru postižení, volí se vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů pro hodnocení. Žákům
je věnována zvýšená individuální péče.
Při zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností se volí takové metody a druhy zkoušení, které odpovídají jeho schopnostem.
Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Hodnocení je provázeno vyzdvižením
pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak nedostatky překonávat.
Žáci mohou být hodnoceni v průběhu školního roku i na vysvědčení slovně.
Při hodnocení vyučující postupuje individuálně s využitím všech dostupných informací, vyplývajících zejména z odborných vyšetření
poradenských zařízení, konzultací s příslušnými odborníky nebo konzultací se speciálním pedagogem.
Ředitelka školy může povolit, aby žákovi byl vypracován pro kterýkoliv předmět vyučujícím individuální plán, pokud je toto opatření
doporučeno poradenským zařízením.
Všechna navrhovaná pedagogická opatření jsou sdělena prokazatelně zákonným zástupcům.
1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání:
Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a takt vůči žákovi.
207
Při celkovém hodnocení přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních
výkonech pro určitou indispozici.
Známky získávají vyučující průběžně během celého kalendářního období.
Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení, zdůvodňuje ho a poukazuje na klady
a nedostatky hodnocených výkonů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných
zkoušek a prací praktických činností oznámí vyučující žákovi do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkovém
hodnocení zástupcům žáka prostřednictvím zápisů do žákovské knížky, v případě zájmu kdykoliv ústně.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každém hodnocení žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkového
hodnocení žáka i způsob získávání hodnocení. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení pracovního poměru předá klasifikační
hodnotící přehled vedení školy.
Vyučující zajistí zapsání známek (slovního hodnocení) do katalogových listů a dbá na jejich úplnost. Do katalogových listů jsou zapisovány
známky nebo slovní hodnocení z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a
činnosti ve škole a na akcích pořádaných školou.
Při určování stupně výsledků hodnocení v jednotlivých předmětech na konci pololetí se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl
za celé hodnotící období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru klasifikace.
Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají na pedagogické radě a prokazatelně sdělí zákonným zástupcům.
Na konci pololetí, v termínu, který určí ředitelka školy, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkového hodnocení do katalogových
listů žáků a připraví návrhy na vykonání opravných zkoušek, na hodnocení v náhradním termínu.
Zákonné zástupce informují učitelé o hodnocení vzdělávání a chování žáků zápisem do žákovské knížky, při individuálních konzultacích po
předběžné dohodě.
V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka jsou rodiče informování ihned prokazatelných způsobem.
Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména nehodnotí žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden
týden. Učitel zásadně hodnotí jen probrané učivo. Před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a upevnění
učiva.
Třídní učitelé, speciální pedagog nebo výchovný poradce jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučeními psychologických vyšetření,
které mají vztah ke způsobu hodnocení žáka a způsobu získávání podkladů.
Klasifikační stupeň, slovní hodnocení určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu vyučující respektuje hodnocení, které škole sdělí škola, kde byl žák umístěn, žák se znovu
nepřezkušuje.
208
2. Zásady hodnocení chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou
Hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují a ostatními vyučujícími. Kritériem pro klasifikaci
chování je dodržování pravidel školního řádu během celého klasifikačního období. Při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a rozumové
vyspělosti žáka.
O konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitelka školy po projednání s výchovným poradcem, metodikem prevence, speciálním
pedagogem a pedagogickou radou.
3. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
Žáci jsou postupně vedeni k sebehodnocení svých výsledků (pokyny vydá vyučující).
4. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace, kritéria
Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je hodnocen těmito stupni:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Stupeň výborný
Žák si osvojuje poznatky a dovednosti a umí je používat při řešení teoretických i praktických úkolů, a to buď úplně správně, nebo s menšími
chybami. Jeho jazykový projev – ústní i písemný - je většinou správný, umí se vyjádřit výstižně. Po zadání instrukcí je žák schopen samostatně
plnit zadané úkoly.
Stupeň chvalitebný
Žák si osvojuje poznatky a dovednosti, při jejich používání v praktických i teoretických úlohách dělá drobné chyby. Jeho jazykový projev –
písemný i ústní – má drobné nedostatky ve správnosti a přesnosti. Většinou se vyjadřuje výstižně. Po zadání instrukcí je žák schopen pracovat
samostatně s menšími obtížemi.
209
Stupeň dobrý
Žák si osvojuje poznatky a dovednosti se závažnými nedostatky v přesnosti a úplnosti. Své vědomosti dokáže v praktických i teoretických
úkolech uplatnit jen za pomoci učitele. Jeho jazykový projev – ústní i písemný – je málo rozvinutý. Jeho vyjadřování nepřesné. Po zadání
instrukcí je žák schopen plnit úkoly jen pod dohledem učitele.
Stupeň dostatečný
Žák si osvojuje poznatky a dovednosti s velmi četnými a závažnými nedostatky, proto tyto vědomosti dokáže uplatnit velmi omezeně a za stálé
pomoci učitele. Jeho jazykový projev – ústní i písemný – je nerozvinutý. Jeho vyjadřování je omezené a na slabé úrovni. Žák je schopen plnit
zadané úkoly pouze pod trvalým vedením učitele.
Stupeň nedostatečný
Žák si neosvojuje poznatky a dovednosti předepsané v ŠVP. Není proto schopen plnit zadávané úkoly ani s trvalou pomocí učitele. Jeho jazykový
projev – ústní i písemný – je nevyhovující.
Chování žáka je hodnoceno těmito stupni:
1 – velmi uspokojivé
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace jsou následující:
Stupeň 1 velmi dobré. Žák respektuje školní řád a osvojil si základní pravidla slušného chování. Tato pravidla dodržuje nejen ve škole. Chová se
zdvořile k učitelům i spolužákům.
Stupeň 2 uspokojivé. Žák se dopustil závažného přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti školnímu řádu a
pravidlům společenského soužití ve škole nebo na akcích pořádaných školou, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost
a zdraví sebe i jiných, neúčastní se opakovaně vyučování s řádnou omluvou, má neomluvené hodiny. Žák je přístupný výchovnému působení a
má snahu chyby napravit.
Stupeň 3 neuspokojivé. Chování je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování a se školním řádem. Žák záměrně narušuje hrubým způsobem
chod školy, ohrožuje bezpečnost jiných osob, má neomluvené hodiny. Žák nemá snahu své chyby napravit.
210
5. Výchovná opatření
Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.
Vyučující nebo ředitel školy, zástupce obce mohou žákovi po projednání v pedagogické radě udělit za mimořádný projev občanské a školní
iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, pochvalu nebo jiné ocenění. Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo
školy třídní učitel nebo ředitelka školy.
Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Při porušení povinností stanovených
školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy.
Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku, udělení neprodleně oznámí ředitelce školy.
Důtku ředitele školy lze žákovi udělit pouze po projednání pedagogické rady.
Třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně prokazatelným způsobem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do
katalogového listu žáka.
Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření.
O konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitelka školy po projednání s výchovným poradcem, metodikem prevence, speciálním
pedagogem a pedagogickou radou.
6. Zásady pro používání slovního hodnocení
Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání, které dosáhl zejména ve vztahu
k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Výsledky vzdělávání na konci 1. pololetí lze hodnotit
souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.
Slovní hodnocení postihuje:
 dosaženou úroveň vzdělání ve vztahu k výstupům dle učebních osnov jednotlivých předmětů,
 vývoj žáka v daném předmětu za určitý časový úsek např. měsíc, pololetí,
 zdůvodnění hodnocení dosažených výsledků za určitý časový úsek,
 zhodnocení jeho přístupu ke vzdělávání, ohodnocení jeho píle, výkonu,
 nastínění dalšího rozvoje žáka,
211

doporučení, jak předcházet neúspěchům s naznačeným řešením.
7. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáků na vysvědčení
Celkový prospěch žáků 1. - 9. ročníku je hodnocen těmito stupni:
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
Žák je hodnocen stupněm
a) prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové
klasifikaci stupněm horším než chvalitebným, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1, 5 a jeho chování je velmi dobré,
b) prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný,
c) neprospěl, je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný.
Výsledky dosažené v jednotlivých předmětech jsou hodnoceny stupni:
na 1. stupni (číslicí):
1
2
3
4
5
na 2. stupni (slovem):
výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný
Na základě žádosti zákonného zástupce a lékařského doporučení může být žák z některého předmětu uvolněn.
8. Získávání podkladů pro hodnocení
212
Podklady pro hodnocení získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů a připravenosti na
vyučování, různými druhy zkoušek /písemné, ústní, grafické, testy, praktické, pohybové/, kontrolními pracemi, konzultacemi s ostatními
vyučujícími a podle potřeby i s psychologickými a zdravotnickými pracovníky.
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nenahromadily v určitých obdobích.
O termínu písemné zkoušky, která trvá více než 15 minut, informuje vyučující žáky předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do
třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
Pokud je hodnocení prospěchu stanoveno také na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu trvání
školního roku /t.j. do 31. 8./.
Při opravných zkouškách jsou písemné zkoušky součástí protokolu.
9. Komisionální a opravné zkoušky
Pokud má zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se
o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy a přezkoumání
výsledků hodnocení žáka. Ředitelka školy nařídí komisionální přezkoušení žáka (nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu
dohodnutém se zákonnými zástupci žáka).
Komisi jmenuje ředitelka školy, je tříčlenná a tvoří ji předseda, kterým je ředitelka školy (příp. ředitelkou pověřený učitel), zkoušející učitel
(vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popř. jiný vyučující daného předmětu) a přísedící (jiný vyučující daného předmětu
nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti).
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek stanoví komise hlasováním. (slovním hodnocením nebo
stupněm prospěchu).
Ředitelka školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelně žákovi a jeho zákonnému zástupci. V případě změny hodnocení na konci 1. nebo 2.
pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
Žáci 1. - 9. ročníku, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník a jsou na konci 2. pololetí hodnoceni nejvýše ze dvou
předmětů nedostatečně (s výjimkou předmětů výchovného zaměření), konají opravné zkoušky.
Žák koná opravné zkoušky nejpozději do konce příslušného školního roku. Termín stanoví ředitelka školy. Opravné zkoušky jsou zkoušky
komisionální, tříčlennou komisi jmenuje ředitel.
213

Podobné dokumenty