meziventil - Mladí sociální demokraté

Komentáře

Transkript

meziventil - Mladí sociální demokraté
Informační bulletin pro členy a příznivce občanského sdružení Mladí sociální demokraté
Václav opět na Hradě
Jedna z Ezopových bajek vypráví o lišce a ježkovi: „Liška
chytla blechy. Ježkovi jí bylo líto
a tak povídá: «Pojď sem, liško, já
tě těch blech zbavím.» Liška však
odsekla: «Toť! Abych tak od tebe
chytla nové a ještě zákeřnější!“
Podle Ezopa je tedy lepší špatná,
ale už známá vláda, něž
nová, ale neznámá.
Nejsem si jistá, že
s Ezopem můžu
souhlasit.
A tuším, že nejsem sama. Minulý
týden
jsem
byla
v kině na filmu
„Občan Havel“.
Tak přeplněné kino už
jsem dlouho nezažila. Publikum
tleskalo a smálo se, bylo vidět, že se
dobře baví. Jeden z nejvýraznějších potlesků si Václav Havel vysloužil, když
pronesl věty (v parafrázi): „Proč Václav Klaus nedělá reformy? Protože
si nechce nikoho rozházet. A proč
si nechce nikoho rozházet? Protože chce vládnout až do konce
svých dní.“
To, že lidé na Hradě Václava
Klause už příliš nechtějí, ukázaly
i četné průzkumy veřejného mínění, internetové ankety a podobně. Proč Jan Švejnar, ještě
před půl rokem veřejnosti prakticky neznámý člověk, dokázal
získat v tak krátkém čase tak
velkou podporu? Lidé
zkrá-tka chtěli změnu.
Nedočkali se jí
však.
Souhlasím
s Janem Švejnarem, když
říká,
že
Klaus je prezidentem přeběhlíků. A dodávám, že je
prezidentem úplatků
a zákulisních machinací.
Přesto bude nyní stát dalších pět
let v čele naší země.
Škoda, že čeští poslanci a senátoři nenašli odvahu se svých
blech zbavit.
Martina Dočkalová
Touha vládnout |Nová sociální Evropa|Důchodová reforma|MSD odmítají školné|Podzimní akademie|Odborová problematika|Reforma vysokého školství|Krajská
rada|Konference OSN|Mikulášská nadílka|Rasmussen v Praze|Praha jinak|Seminář
v Budapešti|Ka ndidát na senátora|Setkání JUSOS a MSD|Sjezd IUSY
Vážení čtenáři,
mezi vydáními velkého Ventilu dostáváte
opět do rukou jeho menšího souputníka MeziVentil, který vám přináší informace o dění v občanském sdružení Mladí sociální demokraté.
I tentokrát v něm najdete krátké reportáže
a zprávy o proběhlých akcích, aktuální politické komentáře, diskuzní příspěvky a informace o nejbližších akcích pořádaných MSD
či pro MSD zajímavých, takových na kterých
by bylo záhodno, aby zazněl i náš hlas.
Předpona „mezi“ v jeho názvu znamená,
kromě toho, že vychází mezi čísly velkého Ventilu, i to, že by v něm měly převažovat infor-
mace z útrob organizace, mající význam zejména pro členy MSD. Velký Ventil by pak měl
více plnit i reprezentativní funkci na venek.
Aby mohl MeziVentil co nejlépe dostát svému
poslání, zasílejte prosím na adresu [email protected] informace o veškerých budoucích akcích MSD či všech zajímavých
událostech ostatních, krátké zprávy (nejlépe
s fotodokumentací) o akcích právě proběhlých,
stručné reakce na aktuální události, vlastní
tvorbu literární i výtvarnou atd. Rádi též přivítáme veškeré vaše názory a návrhy k podobě
a náplni bulletinu.
Honza Kvasnička
Ještě k volbě prezidenta
K volbě prezidenta už toho bylo napsáno
a vyřčeno hodně. Přesto mě vyjádření nadstranického prezidenta a čestného předsedy
ODS Václava Klause přimělo k napsání pár
řádků.
V Nedělní partii řekl, že za zvolení vděčí
široké občanské podpoře. Pokud by o zvolení
rozhodovala široká občanská podpora, tak
by nepochybně na Hradě 7. března došlo ke
stěhování. Širokou občanskou podporu má
totiž Jan Švejnar. To dokazují nejen výzkumy
veřejného mínění, ale i podpora subjektů ve
sněmovně. Václava Klause podporovala jen
jeho rodná ODS a pár jedinců z KDU (ti, kteří
prosazují spojení s ODS a vytvoření KDUODS). Jan Švejnar si za krátkou dobu získal
sympatie, jak sociálních demokratů a Zelených, tak i nezávislých prvků. Věřím, že měl
i sympatie většiny komunistů, lidovců i poslanců a senátorů ODS.
V ODS je bohužel Václav Klaus stále považován za Boha. A proto byl také zvolen.
Vždyť jen v Senátu má ODS sama nadpoloviční většinu. Nemáme přímou volbu prezidenta. Prosaďme ji už konečně. ČSSD i Zelení
mají ve svém programu přímou volbu prezidenta i přiblížení se k přímé demokracii pomocí institutu referenda. Proto by se
2
prezidentská koalice neměla zvolením Václava
Klause rozpadnout a pokusit se prosadit přímou volbu, abychom byli napříště ušetřeni nechutného divadla ve Španělském sále a lidé si
mohli zvolit svého prezidenta.
Ale do roku 2013 je prezidentem České republiky Václav Klaus. Prezident s přívlastky
konzervativní, euroskeptický, ultraliberální, antienvironmentalistický. Tak ho alespoň vnímají
v zahraničním tisku. Škoda, že je hlavním reprezentantem České republiky.
Já bych ještě dodal další přívlastky. Jsou to
přívlastky, které se asi nebudou panu prezidentovi líbit, ale takhle se zapíše na konci své
kariéry do dějin České republiky a může si za
to sám, díky průběhu volební kampaně. Bude
vnímán jako prezident prokorupční (církevní
restituce), rozdělující ne sjednocující (názory
na levici, registrované partnerství, občanskou
společnost) a opírající se o přeběhlíky (Melčák, Pohanka). Pana Snítilého bych nechtěl
hodnotit, protože nemám všechny informace,
ale porušil stanovisko Sjezdu sociální demokracie, proto se nedivím reakci poslaneckého
klubu ČSSD.
Sjezd sociální demokraty zavázal nevolit
Václava Klause. Sjezd ovšem vytyčil i da lší cíl
a to zmodernizovat českou sociální demokracii. A to se daří, což dokazuje i volba prezidenta. Sociální demokraté konečně dokázali
vyjít ze sekretariátů. Zahodit předsudky a přijmout za svého kandidáta liberálního a nadstranického. Stát za ním a bojovat do poslední
chvíle. A tím ukázat, že i v 21. století má sociálně-demokratický proud smysl a česká sociální demokracie se může stát všelidovou
stranou.
Chtěl bych poděkovat Janu Švejnarovi, že
přinesl do České republiky nový styl, pozvedl
politickou kulturu a obrátil se při své kandidatuře na občany. Tento styl mi dokázal, že má
smysl politiku dělat, a že můžeme konečně
vyjít z politického marasmu. A doufám, že to
bude dříve než za pět let, i když bude na
Hradě sedět čestný předseda ODS.
Adam Rykala
Touha vládnout nebo touha činit dobro
ve prospěch celého národa
Zdá se, že touha po moci a vládě je čím
dál tím větší u většiny politiků. Hlavně po volbách. Určitě už si nepamatují co znamená
„pro publico bono“, v češtině ke prospěchu
všech. Politika se jeví jako každá jiná práce,
ale není tomu tak a nemůže tomu tak být. Politik má zastupovat a reprezentovat lid, který
ho zvolil. Zastupováním myslíme především
prosazování požadavků lidu, které byly před
volbami slíbeny a nejen ty. Prvek reprezentativní je stejně důležitý, protože by měl působit
„výchovně“. V naší republice není zvykem ponechání si lidské skromné tváře, když vstoupíte
do politiky. Politik by měl být především
skromný ve svém počínání, měl by vážit
svá slova, a perfektně ovládat rétoriku.
Dnes se zdá jako by byla móda v tzv.
“fake people“ nebo-li falešné lidskosti,
jak by řekli někteří politici lidovosti.
Nemůžeme utíkat od zodpovědnosti, která spočívá na celém národě.
Odpovědnost za politiku, její formu a vzhled,
neseme všichni. Politická kultura je jako zrcadlo, které od-
3
ráží momentální stav společnosti. Pokud si společnost neuvědomí svou důležitost jakou odehrává v celém demokratickém systému, pak je
demokratický systém v koncích a nemůže již
nic dobrého přinést. Posléze přichází čas na
změnu, která většinou nemusí být jen změnou
k lepšímu.
Co nás čeká a nemine? … Určitě už brzy
uvidíme ...
Jakub Kawulok
Nová sociální Evropa, staré cíle, nové nástroje
Ze všech evropských zemí můžeme slyšet
výkřiky o zastaralosti, neužitečnosti či snad dokonce škodlivosti systémů sociálního zabezpečení Evropy. Pod největším náporem
především pravicové kritiky jsou systémy sociálnědemokratické a tzv. kontinentální či jinak
zvané konzervativní. Kritika na hlavu sociálního státu přichází jak z leva tak zprava.
Zástupci levice, především neomarxisté, ho
obviňují ze „zkrocení“ pracujících v zájmu pokračování akumulace kapitálu. Umírnění pravicoví kritici argumentují
jeho příliš vysokou nákladností a neefektivností
a jako jedinou cestu vidí reziduální sociální stát s minimální nebo ještě lépe
žádnou redistribucí. Ideologicky předpojatí zastánci
neoliberalismu a tzv. Nové
pravice jdou však ještě
mnohem dále a hovoří o sociálním systému jako o prvku,
který se „nesmyslně“ snaží o potlačení sociálních nerovností, tedy jednoho z „motorů“ ekonomického vývoje.
I my, socialisté a sociální demokraté jsme si
vědomi strukturálních potíží systémů sociálního
zabezpečení. Důvody těchto problémů popisuje sociolog Jan Keller ve své práci „Soumrak
sociálního státu“. V posledních třiceti letech začíná souběžně působit několik faktorů zatěžujících sociální stát. Jedná se o stárnutí
populace a s ním spojené prodlužování věku
odchodu do důchodu, což má za následek
společně s masovým nástupem žen do zaměstnání „přetlak“ na trhu práce.
Dalším závažným problémem je prohlubu4
jící se globalizace, s ní spojený sociální dumping a především volání po konkurenceschopnosti, která má být zaručena redukcí daní
a vyšší mobilitou zaměstnanců. Systémy založené na příspěvcích zaměstnanců trpí rozšiřováním neplnohodnotných pracovních smluv,
které na ně přenáší veškerá rizika. Systémy financované z daní pak zřetelně pociťují tlak na
jejich snižování.
Přes všechny výše uvedené potíže pro nás
zůstává sociální systém sociálnědemokratického typu prostředkem realizace našich cílů, prostředkem
pro zajištění sociálních práv
a tedy i sociálního občanství. Stále je nástrojem snižujícím v určité míře
sociální nerovnosti. Nyní
však musíme tyto systémy
inovovat v zájmu zvýšení
jejich efektivnosti.
Domnívám se, že to co
my považujeme za správné nemusí být nutně
neekonomické a finančně nevýhodné. Nová
sociální Evropa předkládá řešení sociálních,
vzdělávacích, pracovně právních a dalších politik, které jsou vyjádřením hodnot rovných příležitostí, sociálních jistot, solidarity, a které
vedou k sociální inkluzi a kohezi. Přitom (nebo
spíše proto) tyto politiky vedou k posilování
konkurenceschopnosti evropského hospodářství.
Sociální inkluze má za následek využití
všech lidských zdrojů, se kterými daná společnost disponuje a zároveň vede k posílení
demokracie, jelikož do rozhodování zapojuje
větší část společnosti. Dalším velmi důležitým
prvkem jsou tzv. investice do sociálního kapi-
tálu. Jedná se o investice do vzdělání a odborných dovedností klientů sociálního státu.
I nadále musíme mít na paměti, že naším
cílem není tržní společnost, ale sociálně tržní
ekonomika. Ideologicky předpojaté deregu-
lace a redukce výdobytků systémů sociálního
zabezpečení sice možná vedly ke zvýšení konkurenceschopnosti nadnárodních podniků, ale
občanům dotčených zemí nepomohly.
Antonín Seidel
Důchodová reforma nesmí znevýhodnit studenty
Mladí sociální demokraté rezolutně nesouhlasí se záměrem vlády Mirka Topolánka zrušit započítání studia do důchodového
pojištění. Považujeme takovýto zásah do práv
studujících za nepřijatelný, jelikož uvaluje
novou zátěž na vysokoškolské studenty a vytváří dodatečné sociální bariéry pro zájemce
o studium. Jsme přesvědčeni, že se jedná o nesystémový a špatně mířený krok, jenž bude mít
dlouhodobé negativní důsledky. Začlenění této
zbytečné úpravy do důchodového systému je
v rozporu se závazkem české vlády podporovat rozvoj znalostní společnosti. Přístup Topolánkova kabinetu dokazuje, že svůj slib
podporovat mladou generaci, nemyslela ODS
od počátku vážně.
Na rozdíl od Vlády České republiky vedené
Mirkem Topolánkem, považujeme my, Mladí
sociální demokraté, podporu vysokoškolského
vzdělání a jeho větší otevřenost všem zájemcům za základní předpoklad budoucí prospe-
rity naší země. Jsme přesvědčeni, že Česká republika nemůže v globální konkurenci uspět,
pokud nepůjde cestou inovací a znalostní společnosti. Nesouhlasíme proto s tím, že navrhovaná reforma důchodového systému trestá
právě ty, kteří výrazně přispívají k naší budoucí
prosperitě. Výsledkem vládního návrhu tak
bude pouze méně lidí, kteří budou usilovat
o získání vysokoškolského vzdělání.
My, Mladí sociální demokraté chceme, aby
všichni občané naší země, bez rozdílu věku
a sociální situace, měli možnost uplatnit devět
let doby studia, jako náhradní dobu důchodového pojištění. Příspěvek vysokoškolsky
vzdělaných občanů k rozvoji naší společnosti
totiž víc než nahradí výlohy, jež přináší zachování stávajícího stavu. Investice do vzdělání jsou investicemi do našeho budoucího
blahobytu a zvýšení naší budoucí konkurenceschopnosti.
Petr Dolínek
5
Mladí sociální demokraté odmítají školné
V sobotu 6. října 2007 Ústřední rada
Mladých sociálních demokratů přijala usnesení proti zavedení školného na vysokých školách. Toto usnesení bylo především reakcí na
nekompetentní vystoupení premiéra ČR Mirka
Topolánka na oficiálním zahájení akademického roku.
„Mladí sociální demokraté odmítají jednostranné řešení způsobu financování vysokého
školství formou zavedení školného, tedy přesunem odpovědnosti státu na
studenty“, sdělil usnesení
Ústřední rady předseda MSD
Petr Dolínek.
Mladí sociální demokraté
rezolutně odmítají postoj předsedy Vlády ČR Mirka Topolánka a jeho nedávné
prohlášení k možnosti zavedení školného na vysokých
školách. Jsou si vědomi potřeby reformy vysokoškolského systému, která
by přispěla k větší přístupnosti terciárního
vzdělání, lépe propojila vzdělání s praxí a celkově zvýšila kvalitu vysokoškolského vzdělání
a výzkumu. „Taková reforma musí být založena na otevřené veřejné debatě“, podotkl
Petr Dolínek.
Mladí sociální demokraté nepovažují za
vhodné, aby předseda vlády činil v otázce
školného předčasné závěry, jež omezují celospolečenskou debatu pouze na technické
aspekty jeho zavedení. Jsou přesvědčeni, že
odpovědnému politickému rozhodnutí musí
předcházet diskuse s akademickou obcí, odborníky v oblasti vysokého školství, představiteli hlavních politických proudů, soukromým
sektorem a v neposlední řadě se studenty.
Mladí sociální demokraté vyzývají premiéra aby inicioval místo takovýchto nekoncepčních a nesystémových
kroků otevřenou celospolečenskou debatu k tomuto tématu.
Jejich dlouhodobým stanoviskem je odmítání tohoto kroku
jako možnosti řešení situace ve
financování vysokých škol.
V době snah o navýšení počtu
vysokoškolských studentů se
jedná navíc o krok nepochopitelný, jež by vedl k omezení dostupnosti terciárního vzdělání zejména pro
zájemce z řad nižších a středních příjmových
skupin. Proto budou Mladí sociální demokraté
usilovat o to, aby takováto diskuse zohlednila
nejen finanční, ale i sociální dopady případné
reformy. „Naším cílem je, aby i nadále bylo
vysoké školství přístupné bez ohledu na finance“, podotkl předseda MSD Dolínek.
Adam Rykala
Podzimní akademie ECOSY
Young European Socialists (ECOSY) pořádali ve dnech 13. - 18. října 2007 v Evropském parlamentu a v sídle Party of
European Socialists, rovněž v Bruselu, několik
významných akcí, kterých jsme měli možnost
se za Msd zúčastnit. Kromě Moniky Hermannové a Jakuba Štědroně se některých akcí
účastnil i Václav Klusák.
První z akcí byl Mini-Network Summit, na
kterém se scházely skupinky koordinátorů jed6
notlivých sítí různých členských organizací. Organizace ECOSY, která zaštiťuje studentskou,
feministickou a LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual
and Trasgender) pracovní skupinu, přidala na
kongresu ve Varšavě již čtvrtý network GPYF Global Progressive Youth Forum věnující se
především globalizaci a jejím projevům. Protože feministická skupina nepracovala, podílela se Monika Hermannová na práci skupiny,
která se zabývala problematiku LGBT. Zde se
probíral především vztah veřejnosti k homosexuálům a jejich postavení ve společnosti.
Cílem bylo navrhnout, jakým způsobem změnit pohled společnosti na tuto problematiku
a způsob, jakým je rovnoprávně začlenit do
společnosti. Skupina se shodla na tom, že
názor člověka a společnosti je nejvíce ovlivněn médii a výchovou, tedy názory, které jsou
člověku zprostředkovávány školou a rodinou.
Postoje rodičů lze těžko ovlivnit, ale škola by
měla k této problematice aktivně a spolu
s médii v tomto směru společnost vychovávat.
A právě působením médií a škol by se tato
LGBT skupina mohla do budoucna zabývat.
V další pracovní skupině,
věnující se studentské problematice,
nás
zastupoval
Vašek Klusák.
Jakub Štědroň
se podílel na
práci ve skupině, která měla
název Millennium Development
Goals
a jejíž podstatou byly problémy i výzvy blízké budoucnosti.
Dalším, již tradičním podnikem, byla Podzimní akademie, která se tentokrát konala
přímo v prostorách evropského parlamentu.
Jejím hlavním tématem a heslem bylo Decent
work for young people. Role hostitele mladých
sociálních demokratů z celé Evropy se stala
socialistická frakce fungující v Evropském parlamentu, která poskytla jak prostory, tak množství odborníků z řad poslanců i mimo ně. Ti si
udělali čas, aby společně s mladými lidmi rozvíjeli diskuzi nad evropskými tématy, která se
dotýkají nás všech. Práce a pracovní podmínky, ekologie, vzdělání a jeho úroveň nebo
sociální dialog. Tato a mnohá další témata se
nacházejí v agendě ECOSY i sociálně demokratických politických stran zastoupených v socialistické frakci Evropského parlamentu.
Programu v Evropském parlamentu se zúčastnil Václav Klusák.
Nově vznikající aktivitou pod patronátem
ECOSY je Pool of Trainers. Zkušební seminář,
do kterého jsme se s Jakubem Štědroňem na
několik dní zapojili. PoT je kurzem, který by
se měl do budoucna soustředit na vychovávání
přednášejících a specialistů na různé problematiky k potřebám ECOSY. Předmětem přednášek byl jak teoretický výklad, tak i různé
praktické hry a ukázky. Naše dvě lektorky
z
Bulharska
a Arménie se
nám snažily co
nejvíce přiblížit
možnosti přednesu a přenosu
informací. Součástí
byly
i
praktické
rady, jak zaujmout
posluchače,
jak
zpestřit výuku
zajímavými
rozptylujícími
aktivitami nebo
jakým způsobem a kdy rozproudit a směřovat
debatu. Celkově velmi zajímavý seminář, kterého jsme se zúčastnili s přáteli z Finska a Německa, vykazoval zejména úskalí časové
náročnosti, v němž jsou si veškeré aktivity
ECOSY podobné. Vzhledem k tomu, že bylo
nutné sdělit mnoho informací v krátkém čase,
je téměř nemožné jít příliš do hloubky. Přesto
ale bylo možno získat mnoho cenných informací i praktických zkušeností a dovedností.
Všem aktivitám se však i tentokrát nedala upřít
připravenost a kvalita, která je pro veškeré
podniky pořádané ECOSY typická.
Monika Hermannová
Jakub Štědroň
7
Seminář na téma Odborová problematika
9. - 11. listopadu 2007 se na Morávce
konal seminář na téma Odborová problematika a spolupráce sociální demokracie a odborů. Prvním přednášejícím byl Ing. Radim
Lauko, který rozebral odbory z hlediska ekonomické teorie a jejich vlivu na zaměstnanost.
Druhým přednášejícím byl Ing. et Ing. Jiří
Srba, který je předsedou ZO OS pracovníků
školství na Obchodní akademii v Ostravě.
Jeho přednáška byla o praktickém fungování
odborů, popsal proces sestavování kolektivní
smlouvy, jak se organizují stávky a co všechno
mohou odbory v podnicích ovlivňovat. Třetím
přednášejícím byl Mgr. Tomáš Jarmara, PhD.,
známý ostravský politolog a člen Masarykovy
dělnické akademie, který popsal vývoj od-
borů, ve kterém se zaměřil na období první
republiky, pak na známé komunistické ROH
až po současnou Českomoravskou konfederaci odborových svazů a hovořil o růstech
a poklesech počtu lidí organizovaných v odborech. V další části své přednášky hovořil
o tom, že sociální demokracie má podporu
45% lidí z dělnických profesí, kteří jsou často
členy odborů, zatímco především voliči ODS
do odborů nevstupují. ČSSD by podle něj
měla, tak jak to dělá německá SPD či britská
Labour party, ve které jsou členy všichni, kteří
jsou zároveň členy odborů, nabízet předním
odborovým funkcionářům velkých svazů
přední místa na kandidátkách.
Kateřina Peštová
Konference „Reforma vysokého školství,
nutnost nebo povinnost?“
22. listopadu 2007 se v prostorách Vysokého učení technického v Brně na Fakultě
elektrotechniky a komunikačních technologií
konala konference s názvem „Reforma vysokého školství, nutnost nebo povinnost?“. Uspořádali ji Mladí sociální demokraté za
významné pomoci nadace Friedrich-EbertStiftung. Konference se zúčastnili jak členové
Mladých sociálních demokratů tak zejména
pozvaní hosté, kteří přispěli svými příspěvky
do rozsáhlé debaty, ze
které vzejde tištěný
sborník. Zpravodajové,
kteří se konference
účastnili, dostali veškeré podklady. V současné době usilovně
pracují na tom, aby sborník spatřil světlo světa
co nejdříve. Z přednášejících, kteří se konference účastnili, jmenujme alespoň některé:
8
JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., Doc. Radim Valenčík, CSc., Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
Mezinárodní ráz konferenci vdechl také náš
vzácný host ze slovenských MSD Ing. Michal
Feik, který přiblížil situaci vysokého školství na
Slovensku a nastínil tak zajímavé srovnání některých řešených problémů.
Akce začala v 9 hodin. Stěžejní bloky konference byly tyto: 1. Analýza
současného vysokého školství,
2. Teorie a praxe a 3. Moderní vysoké školství. V těchto
bodech vystoupilo množství
odborníků na daná témata
a přednesli svoje příspěvky.
Na konci každého příspěvku
následovala debata. V publiku
se vystřídalo více než 40 posluchačů většinou z řad studentů VUT a Masarykovy univerzity.
V průběhu konference bylo zajištěno občerstvení pro přednášející, ostatní zvané hosty
a členy MSD. Při této příležitosti se řešila další
zajímavá témata a probíhaly bouřlivé debaty
na různá témata.
Z mého pohledu byla konference, i navzdory porodním problémům, kterými procházela, zdařilou akcí. Podařilo se splnit její
cíle, kterými bylo přiblížit problematiku vysokého školství mladým lidem a zapojit je do debaty. Ze strany pořadatelů mohu říci, že
pořádání konference nám přineslo mnoho zkušeností.
Radim Sichler
Krajská Rada MSD Ústeckého kraje
Krajská rada MSD Ústeckého kraje konaná
dne 22. listopadu 2007 měla na programu
jednak dovolbu svých místopředsedů, tak i dovolbu člena Krajské kontrolní komise (KKK)
a zvolení náhradníka Ústřední rady (ÚR) MSD.
Nepochybně však stěžejním bodem bylo projednání a případné schválení programové
koncepce na rok 2008, vypracované Klubem
Litvínov, nesoucí pracovní název “Na hranicích bez hranic“. Mimořádná byla schůze
i proto, že se ohlásila vysoká návštěva, předseda Petr Dolínek a členka Ústřední kontrolní
komise Lucie Svobodová. Vzhledem ke smutným okolnostem provázejícím absenci předsedy Radka Novotného se vedení schůze ujal
Adam Slabý.
Na post místopředsedů za kluby Ústí nad
Labem – město a Lovosice byly nominovány
Denisa Zikmundová a Dita Slováková, obě
byly jednohlasně zvoleny. Tím se krajská
rada může chlubit vysokým podílem žen, jak
konstatoval vedoucí schůze. Třetí do mariáše
KKK se pak stala Marcela Novotná z Klubu
Ústí n/L – město. Krajské orgány jsou tak
kompletní. Volba náhradníka do ÚR byla odložena vzhledem k tomu, že druhý zástupce
v ÚR zřejmě odstoupí z funkce a náhradník
tedy bude zvolen až po vyřešení otázky druhého řádného člena ÚR.
A pak už došlo na programovou koncepci
„Na hranicích – bez hranic !?!“. Petr Dolínek
i Lucie Svobodová dorazili právě včas, aby si
spolu s členy KR vyslechli z úst Adama podstatu konceptu. Ten se dělí na tři díly: navázání spolupráce s JUSOS Sasko, stejnojmenná
vědecká přednášková řada a stejnojmenný seminář.
Přednášková řada pokrývá mnoho dimenzí vnímání jejího názvu, od ekologické,
přes historickou až po politickou. Koordinátory přednáškové řady byli jmenováni Tomáš
Kaura a Adam Slabý, oba se pohybují v akademickém prostředí. Jako oficiální delegace
pro vyjednávání partnerství s JUSOS byli
jmenováni Radek Novotný a Adam Slabý.
Již během prosince by KR MSD ráda seznámila JUSOS Sasko s návrhy spolupráce, přivítání vstupu ČR do Schengenské dohody by
mělo být první vzájemnou akcí obou organizací v rámci tohoto partnerství. Krajský seminář byl nastíněn, nicméně pouze ve velmi
hrubé verzi. Vzhledem k tomu, že je naplánován až na podzim roku 2008, budeme
o něm informovat až jeho plánování nabere
ostřejší kontury. S předsedou Dolínkem byly
probrány možnosti financování i s pomocí jiných, zejména nadačních zdrojů, díky mezinárodnímu charakteru semináře. Dále byla
diskutována možnost vydání sborníku s vědeckými přednáškami z výše zmiňované
přednáškové řady. Mimo rámec programové
koncepce doporučil Adam Slabý jako místopředseda pro akce jednotlivým klubům
jako vhodnou formu činnosti a oslovení mládeže exkurze do Poslanecké sněmovny
a Senátu a v rámci již existující spolupráce
MSD Litvínov a JUSOS Chemnitz i do Zemského sněmu Saska v Drážďanech.
Poté již následovala volná diskuse s Petrem
Dolínkem o směřování a pozici MSD, o sou9
časných problémech a výzvách. Petr Dolínek
vyzval Krajskou radu k většímu akcentování
svých požadavků v Ústřední radě. Asi nejpodstatnějším sdělením bylo přání vyprofilování MSD jako široké levicové mládežnické
platformy a odklon od současné image „kád-
rové rezervy“ ČSSD. Okolo 19.00 byla velice
zajímavá a přínosná Krajská rada ukončena.
Mnozí její účastnici se již brzy setkají na semináři MSD v Rokytnici v Orlických horách.
Adam Slabý a kol.
Seminář Vysokoškolské vzdělávání
30. listopadu – 2. prosince 2007 se
konal seminář Vysokoškolské vzdělávání v Rokytnici v Orlických horách. Již tradičně jako
každý seminář pořádaný Honzou Morávkem,
byl i tento v duchu perfektní organizace, vysoké kvality a na MSD až neuvěřitelné přesnosti a kázně. Co se týká vedení semináře, byl
o malinko méně výkladový a většina přednášek byla vedena formou informativního úvodu
do problematiky následovaného rozsáhlou debatou, ve které jsme si skupinově vyjasňovali
svůj postoj k vysokému školství a jeho fungování. V úvodních slovech a v debatách bylo
zmíněno mnoho neduhů našeho školství a některé možné recepty na jejich řešení. Přednášejícími byli Mgr. Jan Morávek a Mgr. Ondřej
Tikovský z Univerzity Hradec Králové. Mezi tématy, která se na semináři řešila byla vysoko-
školská legislativa, akademické senáty, historie vzniku univerzit, Rada vysokých škol a její
studentská komora. Dotkli jsme se v diskusi
i dalších témat jako je školné.
Kateřina Peštová
Rezoluce ke konferenci OSN na Bali 3. - 14. prosince 2007
Jakožto vedení Mladých sociálních demokratů (MSD) považujeme globální oteplování
za nejvážnější ekologickou hrozbu lidské civilizaci v historii. Zlehčování této hrozby je pro
nás nejen výrazně menšinový přístup k této
otázce, ale i přístup nezodpovědný, který je
v rozporu s principy předcházení krizí včetně
krizí ekologických.
Na březnovém zasedání Rady Evropské
unie se zástupci členských států jednomyslně
zavázali snížit emise skleníkových plynů
o 20% do roku 2020. Pokud se k této snaze
sjednocené Evropy připojí další státy, pak sní10
žení emisí bude až o 30%. Tento závazek byl
znovu potvrzen na setkání ministrů životního
prostředí 30. 10. 2007.
Avšak diskuse o celosvětovém systému boje
proti globálnímu oteplování po roce 2012,
kdy vyprší platnost Kjótského protokolu, začne
až na konferenci OSN na Bali v prosinci tohoto roku. Považujeme přijatý závazek za dostatečně silný mandát Unie pro vyjednávání
s ostatními státy světa o takovém systému,
který by zabránil katastrofálním změnám klimatu. Jako nezbytný však pokládáme jednotný postup všech členských států EU.
V návaznosti na tiskové prohlášení MSD
ze dne 9. 5. 2007 jsme pobouřeni postupem
stávajícího prezidenta republiky Václava
Klause. Systematické bagatelizování hrozby
globálního oteplování je nejen v rozporu se
zahraniční politikou vlády ČR, se závazkem
naší země vůči Unii a především v rozporu
s našimi závazky vůči budoucím generacím.
Mladí sociální demokraté se opět připojují
k výzvám adresovaným stávajícímu prezidentovi Klausovi, aby začal prosazovat zájmy
obyvatel ČR, EU i celého světa, a ne své
osobní názory, které jsou v rozporu s většinovým stanoviskem vědecké obce i politické reprezentace.
Zároveň Mladí sociální demokraté považují angažovanost vlády ČR a příslušného
ministra za nedostatečnou vzhledem k závažnosti hrozby. Kupříkladu, vicepremiér
a dvojnásobný ministr Martin Bursík se ani
neúčastnil klíčového říjnového setkání ministrů životního prostředí států EU. Navíc, sní-
žení emisí o 20%, či dokonce 30% již
během nadcházejících 12 let je mimořádný
úkol, který si vyžádá součinnost parlamentu,
vlády, krajů, obcí, všech odvětví průmyslu
a dopravy i neziskového sektoru a občanské
společnosti.
Vyzýváme z těchto důvodů vicepremiéra
Martina Bursíka, aby osobně vedl českou delegaci na konferenci OSN na Bali a aby zabezpečil postup ČR ve shodě se závazkem
Evropské rady a Rady EU a ve shodě s postupem Evropské komise.
Mladí sociální demokraté rovněž vyzývají
vládu ČR a všechny politické strany, aby neprodleně zahájily celospolečenskou diskusi
o prostředcích pro snížení emisí v ČR a boji
proti globálnímu oteplení všeobecně. Jsme připraveni se této diskuse účastnit a hájit zájmy
životního prostředí, trvale udržitelného rozvoje
a budoucích generací.
Předsednicvo MSD
Mikulášská nadílka v městské nemocnici
Stejně jako každý rok se i 5. prosince
2007 zaplnily ulice českých vesnic a měst nespočtem nejrůznějších Mikulášů, čertů a andělů,
kteří odměňovali poslušné děti a kárali ty zlobivé. Ne všechny z nich měly ovšem to štěstí, že
mohly jejich příchod očekávat doma u rodičů.
Na ty, které musely zůstat v nemocnici, pamatovali Mladí sociální demokraté a ostravský klub Sociálně demokratických žen.
Společně zorganizovali mikulášskou nadílku
pro malé pacienty v městské nemocnici na Fifejdách. Při akci asistoval také místostarosta
Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Tomáš Kuřec.
Místopředseda MSD Aleš Boháč, který byl
hlavním organizátorem, k průběhu akce poznamenal: „Děti dostávaly od čerta uhlí a jen
ty nejšikovnější dostaly za básničku sladkou
odměnu. Byly opravdu šikovné a myslím, že
se dobře bavili.“
Sociálně demokratické ženy darovaly dětskému oddělení panenku klauna. Akce byla
velmi úspěšná a setkala se s živým zájmem nejenom mezi dětmi, ale i mezi personálem nemocnice.
Michal Bayer
11
Nová sociální Evropa – Rasmussen v Praze
Předseda Evropské strany socialistů (PES),
bývalý premiér Dánska, ekonom Poul Nyrup
Rasmussen přijel 7. prosince 2007 do
Prahy, aby zde v rámci semináře Nadace Friedricha Eberta a Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK přednesl veřejnou
přednášku k dokumentu PES „Nová sociální
Evropa“. Ve svém cílevědomém a charismatickém projevu Rasmussen zdůraznil skutečnost,
že Evropa potřebuje nový směr. Je smutným
faktem, že polovina Evropanů cítí nejistotu, má
obavy z budoucnosti. Mezi hlavní výzvy, kterými je nutno se zabývat, patří globalizace,
stárnutí populace a změny ve světových kapitálových strukturách. Globalizaci je nutno brát
jako fakt, její hlavní problém spočívá v tom,
že vedle rozvoje růstu přispívá i k rozdělování
společnosti. Její pozitivní efekty nenesou plody
rovnoměrně. Poul Rasmussen vyzval k tomu,
aby se interdependence ekonomik pozitivně
využila, aby přinesla plody všem. Jako ekonom svá tvrzení podložil analýzami a názornými grafikami, z kterých vyplývalo, že efekt
„zapřáhnutí“ interdependence do služeb všech
států Evropy může přinést enormní zvýšení jejich prosperity.
Vymezil se vůči neoliberálnímu, pravicovému argumentu, že na sociální stát nejsou peníze. Tento „argument“ označil explicitně za
mýtus. Nepopřel, že reformy nejsou nutné, naopak. Nicméně zásadní faktem není to, zda-li
reformy ano či ne, ale jaké reformy. A reformy
musí přinést pozitivní efekt všem lidem a vzít
jim tak strach z budoucnosti a zajistit solidní
existenci, slušný a spokojený život v celé Evropě. Na cestě za touto novou sociální Evropou vytýčil deset základních principů, které
mluví sami za sebe: práva a povinnosti, plná
zaměstnanost, investice do lidí, slučující společnost, všeobecná péče o děti, rovná práva
žen a mužů, sociální dialog, učinit z různorodosti a integrace sílu, trvale udržitelná společnost, aktivní Evropa pro aktivní lidi. Plná
12
zaměstnanost se může zdát jako nereálný cíl.
Rasmussen namítl, že nezaměstnanost není přírodní zákon ekonomiky. Jako příklad dal svoji
rodnou zemi, kde je nezaměstnanost na minimální úrovni. Velký důraz klade projekt sociální Evropy na práci s lidmi, investici do lidí,
vzdělanostní společnost. Celoživotní vzdělávání jako podpora zapojení do pracovního
procesu. Společnost musí napomáhat zapojovat, ne vylučovat. A s tím je nutno začít již od
dnešní generace a pokud možno co nejdříve.
Projekt Nové sociální Evropy je jediný komplexní celoevropský projekt vize budoucího
fungování Evropy. Sociálně demokratické
strany v současnosti nemají silné pozice ani
v Evropské radě, ani v Komisi a ani v Evropském parlamentu. Základem úspěchu je schopnost program prosadit. To co se zdá býti věcí
vzdálenou, evropskou a tudíž se nás nedotýkající je naopak něčím, čím je nutno zabývat
se už od té nejnižší úrovně. Naše sociální demokracie slaví v roce 2008 130. výročí své
existence. Sociální demokracie musí být garantem sociálního státu a slušného, důstojného
života. Jako součást velké evropské rodiny je
proto i na naší straně, aby se vize Nové sociální Evropy prosazovala a prosadila i u nás.
A to není zdaleka jen věcí předsednictva a vrcholných orgánů, ale naopak, věcí každé
Místní organizace a každého sociálního demokrata. Začněme proto s realizací co nejdříve.
Adam Slabý
Praha jinak!
8. prosince 2007
Koncem měsíce listopadu byli Mladí sociální demokraté osloveni několika aktivisty
z Československé anarchistické federace, zda
mají zájem podílet se na jimi připravovaných
protestech proti zdražení Městské hromadné
dopravy, chystaném pražským magistrátem.
Naše odpověď byla kladná.
Na první schůzi společně se zástupci Socialistické solidarity a Mladých zelených byl dohodnut další společný postup. Bylo nám vcelku
jasné, že zastavit plánované zdražování se
nám nepodaří, byl už začátek prosince a magistrát ve spolupráci se současným vedením
Dopravního podniku si pospíšil s celou řadou
nevratných nebo alespoň špatně vratných
kroků. Přesto jsme se domnívali, že je naší povinností vyjádřit jednoznačný nesouhlas.
V rámci diskuse přišel návrh ze strany MSD
(od Honzy Cihláře) nazvat naši vznikající platformu “Praha jinak” a přes ni se vyjadřovat ke
stavu komunální politiky v Praze, respektive
konfrontovat naši vizi města sociálního a ekologického s velikášsko - ekonomistickou vizí
současného vedení magistrátu. Do konce
týdne byly spuštěny webové stránky www.prahajinak.cz.
Samotné zahájení kampaně proti zdražení
MHD spojené s propagací našeho webu bylo
zahájeno akcí “tramvaj zdarma”.
V sobotu 8. prosince 2007 vyjela do ulic
hlavního města tramvaj iniciativy Praha jinak
oblepená plakáty oznamujícími existenci našeho webu a zároveň vyjadřujícími nesouhlas
s chystaným zdražením. Na každé zastávce
jsme nabízeli cestujícím jízdu zdarma a občanům byly rozdávány letáčky v podobě nových 26 korunových jízdenek s nápisem: ne
zdražování.
Během okružní jízdy se k nám spontánně přidávali další nespokojení cestující, kteří svou přítomností vyjadřovali nesouhlas s jednáním
Pražského dopravního podniku. Dalo by se tedy
říct, že se jednalo o poslední levný spoj. Ohlas
veřejnosti na naši akci lze označit za pozitivní,
mimo
několika
agresivních
jedinců
z řad voličů naší nejdemokratičtější strany, vládnoucí i pražskému magistrátu. Celkově jsme
svezli cca 50 cestujících a oslovili jich stovky.
Obáváme se, že krok Pražské integrované
dopravy povede k přesunu cestujících z MHD
na individuální automobilovou dopravu, se
všemi s tímto spojenými negativy. Argument vysokých nákladů a nerentability v tomto případě
neobstojí. V případě cen jízdného by neměla
být rozhodující míra, kterou se podílí na financování dopravní společnosti, ale poměr
k průměrné mzdě, aby byla dostupná všem občanům. Chtěli bychom tak vedení města připomenout, k čemu mají sloužit systémy MHD.
Chceme město bez smogu a hluku.
Samotný nápad i provedení akce bylo
velmi dobré. To neznamená, že není dál co
zlepšovat. Jako nezvládnutá se zdá například
komunikace s médii a ne zcela bezchybná
13
byla i komunikace uvnitř jednotlivých zúčastněných organizací. Zcela jistě je zde prostor
pro zlepšení. Budeme rádi, když nám s tím
z řad MSD přijde pomoci co nejvíce nových
aktivistů.
David “Germán” Miler, Antonín Seidl
Zpráva místopředsedy MSD pro zahraničí
8. prosince 2007
Od říjnové ÚR MSD se MSD podílelo na
řadě zahraničních akcí.
Podzimní akademie ECOSY se uskutečnila
ve dnech 13. - 18. října v Evropském parlamentu v Bruselu. V rámci Podzimní akademie
zároveň probíhaly dvě aktivity - školení (tzv.
"pool of trainers") a seminář na téma "decent
work" (tj. zaměstnanost a odpovídající pracovní podmínky). Za MSD se školení zúčastnili
Jakub Štědroň a Monika Hermannová a semináře Václav Klusák.
10. listopadu, což je mezinárodní den boje
proti fašismu a antisemitismu, se uskutečnil
v Bratislavě seminář "Za Evropu otevřené společnosti - společně proti pravicovému extremizmu". Seminář byl připraven našimi kolegy
ze slovenských MSD a naši organizaci zastupovali Josef Sátora a Filip Žáček.
10. listopadu se též v konala protifašistická
demonstrace MSD a dalších organizací v pražském židovském městě. V rámci příprav jsme komunikovali s německými antifašisty z Lužice, kteří
si přáli tuto demonstraci podpořit svojí účastí.
Přestože nakonec na demonstraci nedorazili, byl
navázán kontakt k eventuální další spolupráci.
16. - 18. listopadu se v nizozemském
Haagu uskutečnila konference u příležitosti
oslav 15 let od založení organizace ECOSY Mladých evropských socialistů. MSD bylo reprezentováno početnou delegací: Petr Dolínek,
Jan Hamáček, Václav Klusák, Jan Pech
a Tomáš Petříček.
Vzhledem k blížícímu se sjezdu IUSY (leden
2008) se MSD rozhodlo obhajovat pozici viceprezidenta IUSY. Na práci Jana Hamáčka
v uplynulých dvou letech v této funkci by měl dle
nominace MSD navázat Václav Klusák. Na zá14
kladě dřívějších vyjednávání s partnerskými organizacemi byla na konferenci v Haagu potvrzena a vyhlášena společná podpora střední
Evropy, organizací Višegrádské čtyřky (MSD.Cz,
MSD.Sk, FMS a FB), této kandidatuře. Pro získání ještě širší podpory proběhla v průběhu konference jednání s předsedy dalších organizací namátkou švédskými SSU, MJS Francie atd.
Další zahraniční akcí je konference IUSY
o migraci, která proběhla ve dnech 3. - 8. prosince v Budapešti. Zástupcem MSD byl Pavel Šílený.
Ve dnech 7. - 9. prosince též probíhá v Lisabonu zasedání Bureau ECOSY, tj. "ústřední
rady" Mladých evropských socialistů. MSD je
reprezentováno Tomášem Petříčkem.
Z nadcházejících zahraničních cest je třeba
zmínit setkání zástupců Višegrádské čtyřky ve
dnech 14. - 16. prosince v Budapešti. Delegace MSD vedená Petrem Dolínkem bude jednat mj. o přípravě letního setkání IUSY
u Balatonu v létě 2009.
Ještě pár slov k programové práci zahraničního oddělení MSD. Na zasedání Předsednictva MSD 15. listopadu byly schváleny dvě
rezoluce připravené Tomášem Petříčkem a Václavem Klusákem k situaci v Pákistánu a ke konferenci OSN na Bali o globálním oteplování.
Dále pokračuje v MSD diskuse o stanovisku
MSD a ČSSD k návrhu manifestu Strany evropských socialistů. Tento manifest by se měl
stát společným volebním programem socialistů
a sociálních demokratů Evropské unie pro
volby do Evropského parlamentu na jaře
2009. Všichni jste více než vítáni zapojit se do
této diskuse a podílet se na přípravě evropského volebního programu!
Tomáš Petříček
Seminář v Budapešti
Na víkend 14. - 16. prosince 2007 připravili maďarští mladí socialisté (Fiatal Balodal, FiB) seminář věnovaný komunikaci, který
měl mít i silnou středoevropskou dimenzi. Zástupci slovenských a polských mladých sociálních demokratů se semináře nakonec
neúčastnili - tentokrát nikoli z politických důvodů (rozpory s bývalým představitelem FiB
Davidem Pusztaiem), ale vinou spíše technických problémů. Maďarští kolegové byli velice
rádi, že MSD bylo na semináři zastoupeno.
Seminář byl v první části zaměřen na nalezení nedostatků ve FiB a diskusi o jejich řešení.
Za zmínku stojí fakt, že účastníky semináře byli
aktivnější členové jednotlivých místních a krajských organizací a byli takto vyškoleni, aby
podobnou diskusi nad problémy a brainstorming řešení zabezpečili ve svých klubech.
Další část školení, vedená mediální agenturou
spolupracující s maďarskou socialistickou stra-
nou, byla zaměřena na základní rétorické dovednosti a triky. Školení bylo postaveno na
úkolech typu: duel dvou řečníků, kteří soutěžili
o upoutání pozornosti; mluvit souvisle několik
minut o náhodně vybraném tématu a do projevu zaplést nějaké svoje poselství; vyhnutí se
novinářské otázce přechodem k jinému tématu
atd.
Dále následovala beseda s tiskovou mluvčí
vlády a beseda se mnou o společných středoevropských problémech a možné budoucí spolupráci. V neděli pak proběhla analýza
mediální stránky vládní kampaně "Nové Maďarsko". Tato kampaň probíhá v návaznosti
na přípravu přijetí eura a reformy veřejných financí, ale má i celou řadu zajímavých dimenzí, třeba v oblasti boje proti šedé
ekonomice, které by mohly být inspirací i pro
českou sociální demokracii.
Václav Klusák
Kandidát na senátora v klubu MSD
Často si říkám, že být členkou Mladých sociálních demokratů má jisté výhody, mezi něž
patří například setkání s významnými a vysoce
postavenými politiky. 8. ledna 2007 se situace na schůzi odvíjela
stejně. Zavítal mezi nás
bývalý primátor města Ostravy Ing. Aleš Zedník.
Hlavním důvodem bylo
získání podpory v nadcházejících volbách do Senátu.
Svůj projev započal
vyprávěním o začátku své
politické kariéry. Předem
bych chtěla zmínit jeho
vtipné označení mužů,
jež nosí obleky, které nazval jako strejdy v pad-
noucím obleku. Do světa politiky vstoupil
v roce 1989 jako 31letý zelenáč, respektive
poslanec Obvodního národního výboru
v městském obvodě Poruba. Svůj největší úspěch ale měl teprve před
sebou. O třináct let později
již působil jako primátor.
Teď míří do Senátu. A kdo
pravděpodobně bude kandidovat proti? Neoficiálně
by se vyzývatelem měl stát
„modrý pták“ Marcel Lesník
(známější pod jménem Woodman), pan Roubíček či
paní Wenigerová.
A co je ochoten udělat ve
své kampani? „Rád bych
uspořádal nějaké cyklistické
setkání“, říká. Také má již
15
vymyšlený slogan. „Myslím, že se mi slogan
‘Přichází kandidát, který ohlašuje pomstu
ODS“ velmi povedl. Jsem na sebe pyšný,
někdo se už prostě musí postavit za obyčejné lidi,“ oznámil. Mimo jiné zde představil volební plakáty, jež hodlá použít. Zda na
mítincích také zazpívá ovšem zůstává záhadou ...
V diskuzi padla aktuální otázka trestu smrti.
Až do popravy Sadáma Husajna by se dalo
říct, že byl pro. Po zhlédnutí oběšení by ale
například v Senátu nerad o této problematice
hlasoval. Navíc by to Českou republiku mohlo
vyřadit z humanitní společnosti.
„Pokud budu znát, jak se zafinancuje olympiáda, budu pro myšlenku pořádání na našem
území,“ vyjadřuje se k další otázce. Po prezidentu Klausovi a primátoru Prahy Bémovi byl
dokonce třetím Čechem, jež se podepsal pod
petiční listinu ohledně olympiády. „Ostravě by
to mohlo přinést jen a jen další rozvoj“, dokončuje myšlenku.
Poté se s Mladými vroucně rozloučil a omluvil, že již musí odejít, trápí ho totiž nemoc.
MSD mu v závěru také vyjádřila podporu a slíbila, že mu pomůže do Senátu.
Michaela Dorušková
Historické setkání JUSOS Sasko a MSD Ústecko
V Teplicích se 20. ledna 2008 setkali zástupci JUSOS (Die Arbeitsgemeinschaft der
Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der
SPD) ze Saska a Krajské rady MSD Ústeckého
kraje. Za JUSOS Sasko to byl místopředseda
Sebastian Vogel, za KR pak Adam Slabý
a Pavel Jarosil. To, že se setkání konalo v přátelském duchu snad není ani nutno zdůrazňovat, sociální demokraté si
prostě rozumí od přírody. Hlavním
bodem setkání byla příprava
vzájemné spolupráce JUSOS
Sasko a KR MSD Ústeckého
kraje v rámci programové řady
„Na hranicích – bez hranic !?!“,
ale i mimo ní.
Místopředsedové Sebastian
Vogel a Adam Slabý se shodli
na nutnosti regionální spolupráce
obou sdružení a vyzdvihli její význam. Vzájemné kontakty a spolupráce budou
tvořit nejvýznamnější součást zahraničních
vztahů JUSOS Sasko a budou i důležitým mostem mezi centrálními orgány JUSOS a MSD,
a to jak užšími osobními kontakty, tak i díky
bližším vzdálenostem.
Jako hlavní cíl byla vytýčena spolupráce při
16
realizaci semináře KR MSD na podzim roku
2008, který by měl být zaměřený na výměnu
zkušeností mezi JUSOS a MSD a sloužit i vzájemnému poznání společenské práce obou
sdružení. JUSOS Sasko chtějí skrze KR MSD
oslovit všechny regiony MSD k účasti jejich zástupců na Summercampu 2008, pořádaného
na přelomu června a července tohoto roku.
Plánována je i účast polských a francouzských mladých sociálních demokratů. Do
praxe již bylo uvedeno vzájemné informační propojení mezi MSD Ústecko a JUSOS Sasko. Na stránkách
Mladi-ustecko.cz jsou pravidelně
zveřejňovány zajímavé informace
ze světa české sociální demokracie.
To, že je o tento servis velký zájem,
potvrzují i statistiky návštěvnosti. Ta
vzrostla oproti minulému měsíci průběžně o 130 procent!!! Vzájemná
setkání vedení se mají stát pravidelností. Adam
Slabý, místopředseda KR pro akce, přislíbil
JUSOS Sasko pomoc a spolupráci i při realizaci akcí mimo rámec programové řady, například při realizaci exkurzí či shánění
referentů k významným česko-německým událostem. Velký zájem projevili JUSOS Sasko
o akce k výročí invaze vojsk Varšavské
smlouvy do tehdejšího Československa. Zahraniční kontakty patří k prioritám MSD. Je
velice potěšitelné, že se KR MSD Ústeckého
kraje a JUSOS Sasko podařilo nalézt společnou platformu pro realizaci velmi prospěšné kooperace. I když zbývá k splnění
vytýčených cílů vykonat ještě mnoho práce,
bylo nedělní setkání německých a českých
mladých sociálních demokratů významným
krokem vpřed.
Adam Slabý
Sjezd IUSY v Dominikánské republice
24. - 28. ledna 2008
The International Union of Socialist Youth
(IUSY) se nyní nachází, alespoň v porovnání
s Young European Socialists (ECOSY), v období "omezeného provozu" a chybějící vize.
Snahou MSD v posledních dvou letech je přispět, v rámci našich limitovaných možností,
k lepšímu fungovaní IUSY. Zvolení Jana Hamáčka na sjezdu před dvěma roky za viceprezidenta IUSY bylo velkým úspěchem MSD.
Honza byl navíc zvolen evropským koordinátorem, tedy tou osobou z několika evropských
viceprezidentů, která je nejvíce zodpovědná
za fungování IUSY v Evropě.
Z objektivních důvodů (především práce
předsedy Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny) Honza nemohl tento post obhajovat,
ani se naplno věnovat fungování IUSY v posledních měsících. Proto jsem byl nominován
MSD a posléze všemi středoevropskými organizacemi k obhajování mandátu pro MSD. Před
sjezdem situace nevypadala příliš nadějně, protože se objevilo podstatně více kandidátů, než
postů. Kandidaturu bylo možné opřít o úspěšnou realizaci setkání Evropského výboru IUSY
(EC IUSY) v Praze a Příbrami v červnu 2007,
o úspěšné vedení kratšího zasedání EC IUSY
v Berlíně a o podporu MSD (jmenovitě Tomáše
Petříčka, Honzy Hamáčka a Petra Dolínka) na
IUSY100 v Berlíně a ECOSY15 v Haagu.
Sjezd však přinesl výborný výsledek v podobě plného obhájení mandátu MSD. Ve
"své kategorii" (kvůli gender balance byla nakonec volba kandidátů kluků a dívek na sobě
nezávislá) jsem získal nejvíce hlasů z evropských kandidátů. A byl jsem jednomyslně
zvolen evropským koordinátorem. Samozřejmě, nervózní atmosféra před volbou přinesla i negativní emoce, především
podrážděnost našich polských spojenců, kteří
se v jeden moment (mylně) domnívali, že hrajeme dvojí hru. Žádné dohody, ani spojenectví nebyly porušeny, MSD není v konfliktu
s žádnou organizací a velice silný mandát
dává dobrý základ, aby MSD mohli ovlivňovat směřování IUSY.
V rámci sjezdu je třeba vyzdvihnout účast
členek delegace Lucie Svobodové a Zuzany
Stöcklové, které se účastnily plenárního zasedání a přispěly ke zdárnému průběhu kratšího
EC IUSY a zasedání pracovní skupiny o programu IUSY, které jsem moderoval. Vysoce
byla hodnocena účast Lucie a Zuzky na setkání feministické sítě IUSY, a to nejen pro jejich aktivní participaci, ale i pro informace
o výborném zastoupení žen v jejich domovské
MSD Střední Čechy.
Václav Klusák
17
Usnesení Předsednictva MSD
7. února 2008, Praha
Předsednictvo Mladých sociálních demokratů:
bere na vědomí zprávu předsedy
MSD.
schvaluje grantový program MSD na
podporu činnosti Krajských rad MSD.
bere na vědomí záměr navýšit nájemní smlouvu v objektu Morávka České srdce na roční částku 240 tisíc
Kč.
schvaluje nájemní smlouvu na roční
pronájem objektu Hotel Dix v Železné
Rudě ve výši 300 tisíc Kč.
schvaluje zahájení procesu tvorby programu MSD a ukládá Petru Dolínkovi
vypracovat dotazník pro účely členské
základny MSD.
schvaluje termín konání ÚR MSD na
sobotu 15. 3. 2008 od 11:00 hodin
v Lidovém domě.
doporučuje ÚR MSD schválit konání
sjezdu MSD v termínu 12. - 14. 9.
2008 do Kulturního domu Bártovice
v Ostravě. Zároveň doporučuje schválit komisi pro přípravu sjezdu ve složení Petr Dolínek, Jan Morávek, Adam
Rykala, Jan Cihlář.
bere na vědomí zprávy místopředsedů
MSD.
schvaluje záměr pořádání besed a seminářů k 130. výročí založení sociální
demokracie v Českých zemích.
schvaluje desatero účastníků seminářů
MSD.
bere na vědomí materiál „Témata pro
diskuse na vysokých a středních školách“.
schvaluje zprávy ze zahraničních cest.
18
schvaluje zahraniční cesty na 1. pololetí 2008 a zároveň bere na vědomí
Informační dopis o pořádání Summer
Campu ve Francii.
schvaluje vyúčtování grantu MŠMT.
bere na vědomí informace o dění
v klubu MSD Severní terasa, KR MSD
Ústeckého kraje. P MSD vyzývá
všechny členy, aby na půdě MSD byla
přijímána stanoviska pouze v rámci
působnosti daného orgánu MSD.
bere na vědomí informace o nečinnosti
KR MSD Královehradeckého kraje.
P MSD schvaluje klub Jičín dle stanov
MSD, část 3, článek IX, odstavec 4.
ukládá klubům v KR MSD Královehradeckého kraje schválit své zástupce na
KR MSD Královehradeckého kraje do
15. 3. 2008. Zároveň doporučuje ÚR
MSD svolat ustanovující KR MSD
v Královehradeckém kraji s pevně navrženým programem.
schvaluje konání příštího předsednictva na pátek 7. 3. 2008 od 20:00
v Hotelu Dix v Železné Rudě.
schvaluje vyhlášení 2. kola výběrového řízení na post Vedoucí ústředního
sekretariátu. Termín zaslání žádostí
úterý 4. 3. 2008 na sekretariát MSD.
bere na vědomí informaci o vnitrostranickém vzdělání ČSSD. Zároveň
ukládá Petru Dolínkovi a Aleši Hessovi, aby zpracovali metodické postupy pro organizaci odborných
seminářů MSD pro účely ČSSD.
souhlasí s využitím zařízení MSD v Železné rudě a Morávce k účelům vnitrostranického vzdělávání ČSSD
a ukládá Petrovi Dolínkovi, aby začal
jednat v této věci s vedením ČSSD.
Programová konference MSD
Programová konference MSD se uskuteční
26. dubna 2008 od 9:30 v Praze (PSP
ČR, Sněmovní 1, Praha 1). Prezence 9:00 9:30. Konference se bude konat podle klíče
1:1, to znamená, že každá členka nebo člen
může být delegátem.
Zvýšenou pozornost bychom měli věnovat
především tématům, která jsou blízká našim
vrstevníkům, protože právě tímto způsobem
můžeme nejlépe pomoci sociální demokracii
realizovat nám blízký program. Kromě krajského programu je také na čase podívat se
na náš program celkový a na rozpracování
volebních tezí 12+1.
Petr Dolínek
Letní setkání ECOSY
Vážené přítelkyně, vážení přátelé,
rádi bychom Vás tímto informovali o možnosti zúčastnit se tradičního letního setkání
ECOSY (Mladých evropských sociálních demokratů), které se bude v letošním roce
konat ve francouzském městě Carpentras. Ve
dnech 25. až 30. července 2008 proto
můžete být součástí největší a nejzajímavější
mezinárodní sociálně demokratické aktivity v Evropě,
která proběhne v roce
2008. V průběhu celého
týdne si můžete vybrat
z množství zajímavých politických diskusí, pracovních
jednání a v neposlední řadě
úžasných
doprovodných
akcí. Bližší informace o letním setkání můžete nalézt
na internetových stránkách
ECOSY.
Vzhledem ke skutečnosti,
že po několika letech Mladí
sociální demokraté chtějí vyslat větší delegaci,
je účast otevřena všem členům a spolupracovníkům MSD. Delegace bude odjíždět z České
republiky ve čtvrtek 24. července a návrat
domů je plánován na 31. července. Doprava
bude zajištěna hromadně autobusem. Místo
odjezdu bude pravděpodobně z Brna a Prahy,
ale bude se upřesňovat podle počtu zájemců
z jednotlivých krajských rad. Náklady spojené
s účastí částečně hradí Mladí sociální demokraté. Celkový poplatek, kterým se budou
účastníci spolupodílet, je 150,- Euro a 2500,Kč. Účastníci musí poplatek 150,- Euro zaslat
na bankovní účet Mladých sociálních demokratů do 25. dubna 2008.
V případě, že poplatek nebude
převeden, nebude účastník zaregistrován v prvním kole registrace.
Následná registrace bude možná
za předpokladu, že se účastníci
budou podílet na nákladech v plné
výši, tj. 180,- Euro a 3500,- Kč.
Letní setkání je jedinečnou příležitostí, jak se pobavit a seznámit
s přáteli z celé Evropy. V letošním
roce jich přijede do Francie více
než dva tisíce. V případě, že budete mít zájem se zúčastnit, zašlete
vyplněnou přihlášku, podepsaná
pravidla a účastnický poplatek na
příslušná místa a jedete. V případě, že budete
mít jakýkoliv dotaz, napište na [email protected] nebo se obraťte na sekretariát
MSD. Věříme, že se Vám bude v červenci
v Carpentras líbit.
Petr Dolínek a Tomáš Petříček
19
Kalendář akcí
Datum
Akce
Místo
26. 4. 2008
Programová konference MSD
Praha
květen
SEMINÁŘ "Politika zaměstnasti"
Královehradecký kraj
květen
Mediální trénink MSD
Praha
8. - 11. 5. 2008
ECOSY Bureau
Slovinsko
červen
Teambuilding MSD pro kampaň
27. - 29. 6. 2008
Letní setkání MSD
24. - 31. 7. 2008
ECOSY Summer Camp
Francie
8. - 10. 8. 2008
Letní kemp MSD
Morávka
20. - 24. 8. 2008
VODA 2008 "Voda pod vlajkou MSD"
5. - 7. 9. 2008
12. - 14. 9. 2008
SEMINÁŘ "Modernizace vnitroorganizačních
směrnic a dokumentů MSD"
SJEZD MSD
Ostrava
září
Kampaň v praxi
Brno
říjen
Setkání s JUSOS
Ústí nad Labem
říjen
SEMINÁŘ "První pomoc"
listopad
SEMINÁŘ "Fenomén „velké koalice“
na politické scéně"
SEMINÁŘ "Grantová politika neziskových
organizací"
prosinec
Praha
Lázně Leopoldov
MeziVENTIL - Informační bulletin pro členy a příznivce občanského sdružení
Mladí sociální demokraté
2. číslo, vydáno v březnu 2008.
Příspěvky prosím zasílejte na adresu [email protected]

Podobné dokumenty

zde - Asociace hotelů a restaurací České republiky

zde - Asociace hotelů a restaurací České republiky v dobách, kdy o život€ a smrti rozhodovala úroda, plodnost domácích zví¿at a n€kdy umírn€nost p¿írodních živlÔ, zamaly být tyto svátky spojovány také s v€štbou, jak asi bude vypadat další rok. Dodn...

Více

Ventil 1/2009 - Jakub Štědroň

Ventil 1/2009 - Jakub Štědroň zachází příliš daleko a že svými názory v kombinaci s aktivistickým přístupem, kterým se je snaží prosazovat, poškozuje naši zemi v zahraničí. Tento jeho vliv je tím nebezpečnější, čím déle se poli...

Více

Ventil 1/2009 - Jakub Štědroň

Ventil 1/2009 - Jakub Štědroň Finanční krize s následující krizí hospodářskou budou neraci politických aktivistů by měla posloužit jako inspirace velmi pravděpodobně následovány další krizí, krizí pro nás všechny. Pokud bude st...

Více

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2014 Naděje, které v této souvislosti věřím, spočívá na dobrých základech: jsou jimi zapálení a věrní dobrovolníci a spolupracovníci, štědří podporovatelé a sponzoři, hosté Naší kavárny, příznivci a dal...

Více