Zpravodaj 2/2015

Komentáře

Transkript

Zpravodaj 2/2015
s$'$,
XX.
rodrrik
015
,,Rejdaroddjnica daroddjriv Krdmani"- 30. dubna2015*.Foto archivobce.
$louostalosty
Leto5nileto zalini neobvykleteplym a suchympodasim.A zdt se,Le i urodana polich
i v zahradirch
bude dobr6.Tak bychom mohli pokradovatv prvnich i6dcich obecnikroniky, ale
protoZenejdeo iSdkyv kronice,vr6tim sek tradidnimurivoduZpravodaje.
Co se nrim v obci podaiilo ve 2. dtvrtleti 2015?Sirok6veiejnostibyla nabidnutacelil iada
zajimavycha risp6Snychakci. Rej darodEjnica darod6jri, :ukir,ka r".fcviku policejnich psri,
Sermiisklichdovednosti,atletick;fchzrlvodripro nejmlad5iddti, d6tskya dospdlf traktorcup,trakai
cup,multiZrlnrovyfestivali uctEnipam6tkyk 70. vfrodi ukondeniII. svdtov6villky, k tomu dEtsky
den s programem,lesni pedagogika:vychtzkadEti MS do Chlumu a cykloturistikak rozhledn6m
na Sv. Kopedku, RadikovE a v Pi6slavicich.DEti MS s uditelkami ziskaly pEkn6 ocen6ni
ve vytvam6soutdZimikroregionuKrrilovstvi.Toutocestouddkuji v5em,kteii jste sevelkoumErou
podileli na piiprav6cha vlastni organizacivliSeuvedenfchakcf. Jejen Skoda,Le mezi zastupiteli
obce vdzne komunikace a tim dochazi k nedorozumdni,zbytedn;fm dohadtm a ndkdy
podezirini.
i k nepodloZen6mu
Druh6dtvrtletinenijen o kulturni, rnichovndvzdllixaci a sportovnidinnosti.PievaZniid6st
zastupiteltobceiesi administrativua dal5ipisemnostispojen6s finandnimidotacemi,jeZ obdrZime
v tomto roce. Byli jsme prozatim rispd5nive v5echpodanfch Z6dostech.NeZ vf,bec muZebft
I
zahhjenrisp65n;fdotadni projekt, jsou urdit6 etapy, kter6 nelze urychlit. Na veiejn;fch zased6nictr
jsou postupnd schvalov6ny: piedbdZny souhlas o piijeti finandni dotace s dan;fmi podminkami napi. finandni spoluridast ze svych zdrojfi, piiprava a vlastni qfb6rov6 iizeni, smlouvrr
s dodavatelem,zasl6ni techto schv6lenych materidhi poskytovateli dotace, vlastni stavebni pr6ce:
a pak n6sleduje podobny kolobdh s uzavienim a vyfdtoviinim akce. Prvnim p-rdzdninovfm dnenr
tak byl zahi$en projekt ,,Zlep5eni tepeln6 izolainich vlastnosti budovy ZS a MS Krimai".,
V r6mci Programu obnovy venkova Olomouckdho kraje pro rok 2015 se nrlm podaiilo po tiectr
letech ziskat dotaci, jeZ souvisi s vymEnou zbyvajicich oken a dveff piistavby Skoly, vlastnrl
zateplenia novy vzhled - fas6da.K tomu ze sv'.fchnrikladri plnd budeme hradit noqf inventai pro
MS, tj. novd postylky, kapny, pol5tiiie, povledeni, asanaciomitek, nrltEry a malov6ni. Vzhledem
ktomu, Le pieviin6 vdt5ina krdmaiskfch rodidt nepiiSla kz6pisu se svymi ddtmi do 1. tiidl'
(8 prvrl6dkrinastupujena jin6 ZS) zastupitel6obce rozhodli, Le pro Skolni rok 2015/16 se i nad6le:
dinnost ZS a Skolni druZiny pozastavujea finandni prostiedky budou smEiovatna provoz Mateiskd
Skoly Krdmai. Na novy Skolni rok je v MS zapsdno20 deti, z toho 3 d6ti z Velk6ho Tynce, 1 dita'
z Bukovan a zMajetina. Zastupitelstvo obce schv6lilo pro Skolni rok 2015/16 poplatek v diistce:
500,-Ki/mdsiin6 na dit6 VtS lmimo piedSkolaka).Jedn6 se o d6stku, kter6 vychini zprivodnich
neinvestidnichnakladt na lditd (869,-Kd)v piedchr2ejfcimroce.
DalSi qfznamnou akci je vystavba ,,Multifunkiniho hii5t6 u O0 - 2. etapa'., na kterour
obdrZimefinandni dotaci 400 000,-Kd (celkovri finandni vy5e dini I l7l507,-Kd) z Ministerstver
mistniho rozvoje iR. Vlastni stavebni pr6ce budou probihat bdhem prazdnin a mdly by bjrr
dokondenyk 15. 26rti2015.V rdmci projektu bude dokondenoodvodndni hii5t6 s beton6Zikrajnikri.,
instalace osvEtleni a hlavnE poloZeni nov6ho umEl6ho povrchu, jak na kopanou, tak i na tenis,
volejbal di h6zenou. Soud6sti projektu je i nrikup sportovniho invent6ie, tj. branek na kopanou,,
sloupkt na tenis di volejbal, sitd i dva tr6ninkov6 ko5e na ko5ikovou. Jednotliv6 sportovni odvdtv:l
hii5td budou nalajnoviina a barevndodliSena.Cely sportovni are6lprojde i dalSimi zmdnami,jako je:
irprava zelend,nov6 venkovni posezeni,fprava skladovych prostoru di vyrovniini ter6nu apod.Zde
jiZ bude zitleLetna iniciativd a tvurdi schopnostisportujicich dospdl;fch aml6deLe.
Piesto, Ze vdnujeme velkou pozornost piipravovanym projekttm vlfstavby a opravy'
mistnich chodnikri kolem silnice I/55, nedafi se n6m vdas v danych terminech ziskat stavebni
povoleni na jednotlivd d6sti. Dopklcime na pozdni vyj6dieni piislu5n;fch orgrinri s qfhradou,
ZvlflStE n6s mrzi bezohlednost a tvrirdi originalita vjezdri ze silnice I/55 k nemovitostem (bez:
jak6hokoliv ohli5eni obci piip. stavebnimu uiadu - jedn6 se o odvodndni ze soukrom6 d6sli
pozemku, nemovitosti di dokonce okapov;fch svodfi nebo o ripravu silnidnich krajnikt). Vzhlederrr
k soudasn6rozpracovanosti projektri v6ffm, Ze bychom mohli stihnout n6sledujici termin podanri
Z6dostiv lednu 2016. Piedpoklidhme, Le obec nech6 zpracovata zaplati projektovou dokumentacji
i soukrom6 d6sti vjezdri, ale bude poZadovatripln6 finandnf uhrazeni vlastni vystavby soukromd
d6sti majitelem nemovitosti.
Dlouhodobd m6me velk6 probl6my s jednotkou dobrovolnych hasiiri. Nejedn6 s€)
o obdansk6sdruZeni, tedy o neziskovou orgarizaci, ale dist6 o pracovni zaji5tdni ie5it poZriry.,
mimoi6dn6 a nebezpedndsituace v obci ablizkem okoli. M6me torzo hasidskfch dlenri - praktikti,
piivitali bychom mlad6, schopn6 a prakticky dosaZiteln6dleny, jeL by zkvalitnili JDH. Postupnii
jsme doplnili ujzbroj a qfstroj hasidri, m6me k dispozici zilsahov6 vozidlo s vodnim derpadlenr
a pffslu5enstvim. V leto5nim roce obdrZime finanini dotaci na vysuvny Zebiik, kvalitni profi
ruini pilu a zrikladni nfiadi. VSe bude soud6sti z6sahov6hovozidl4 jeZ parkuje v obecnirrr
dvornim traktu.
KdyZ jsem se jiZ zminil o neziskove organizaciobdansk6hosdruZeni,chci jen informovarr
o akturilnich nutnych zmdnirch dosavadnich spolkri, organizaci a to v zaregistrovfnf diive:
pod Ministerstvem vnitra eR, nyni do prisobnostiKrajskych soudt a ve schvileni novych stanov
dleZil<ona89l20I2 Sb. Obdansklizakonik.Registracemusi b;it hotova do l. I .2016, nov6 stanovl'
do 1. 1. 2017. Vzhledem ktomu, Ze vmnoha dosavadnichorganizacicha spolcich cel6 iR je:
nedostatekdobrovoln;fch funkcionffi, kteii by ddlali ve sv6m osobnim volnu pro druh6 aktivnr.
z6jmovou dinnost, cel6 iada znich zanikne. Ono je asi jednodu5Sizaplatit d6stku 700,- aZ 900,-Ki'
mdsidnd za ditd v atraktivnim krouZku piipadnd ve sportovnim oddilu (napi. tenis). Proto op61:
nal6h6m na mlad6 rodide, aby neot6leli a zapojili se dle sv'.ich moZnosti v obci. Neb6li ser
pravidelnE pracovat ve qfborech spolkfi Ei organizacich, coL je nejlep5im piedpokladem ziskat:
zku5enostipro pr6ci zastupiteleobce. Valnf hromada ,rTJ Sokol Krimail, 2.s.",jeL bude o vy5e
uveden;fchzmdn6ch rozhodovat, se bude konat vp6tek f. iijna 2015 od 18.00 hod. vmistnri
Sokolovnd.A velmi se obiivdm,Le to budejedin;f zt$movy zapsarryspolek v na5fobci.
ZtxErem mi dovolte piipomenout zvy5enou p6ii pii likvidaci a tiiddni komun6lniho
odpadu, bil6ho a barevn6ho skla, plasti, papiru, tetrapakt, pouZiviini domiicich kompost6rfr
a hlavnd odevzd6vdni jedlfch olejt. Velkoobjemovy a nebezpednyodpad bude odvezen v zirti,,
sb6r star6hoLelezabEhemmdsfceiijna. Pokud budete mit zi$em o zprostiedkovani ndkupu novyctr
popelnic, sv6 poZadavkyodevzdejtedo 31. 8. 2015 na OU, soudasnEV6s Lddime o podepsiini.
petice na podporu ,,Yyzvy zastupitehi obce Krdmafl k vyie5eni pietrv6vajici dopravni ktize v obciL
Krdma.il",kterou Vrim piedloZijednotlivi zastupitel6s terminemnejpozddjido 31. 8. 2015.
Pieji piijemnou dovolenou a pEkn6prfz;dniny.
Mgr. Zden6k Janio, starostaobce Krdmafl
I obecni
lronily
Rok 1967- nokraiovini. zaiimavosti ze iivota obce Krimai.
Stroje v JZD (Jednotn6 zemid6lsk6 druistvo)
Traktoru bylo kolovych 8, p6sov6traktory 2, kombajny obiln6 2, kombajn na cukrovku 1, vledn;fctr
voztt 12, bramborovy kombajn 1, rozmetadlana chl6vskou mrvu 2, rozmetadlana umdl6 hnojiva 2.
Piesto, Ze qisledky v hospodaieni JZD se podstatn6 zlep5ily a odmEna na pracovni jednotku se:
zvedlana 20,-Kds, neni nale JZD zdalekana tom nejlip. Mnohem l6peje na tom JZD Majetin, kde:
jsou vysledky mnohem lep5i. Uvedu ndkolik piikladri, jak bylo vyplilceno za rizne pr6ce,
Cukrovka, piesekrinijednoceni a okopani za I mdi.9.78 pj. to je 195,60 Kds od l.ha 978,-Kds,
Brambory sbirand zavyor|vku a tiiddni za I q 0,30 pj. : 6,-Kds. Prum6rn6pracovnicesesbirlr
zadenpfi prumdrn6rirodE 6 q brambor tj. 6 x 6:36,-Kds za den.
Cukrovka sklizef,, zavyliepini a okr6jeni 1 mdiice 7 pj.:140,- Kds od l.ha 700,- Kds. Pracovnl
jednotka byla t.r. piekrodenaa z pliinovanych 18,-Kds se vypliicelo 20,-Kds a 1.50,-Kdsvobill
v natur6liich.
Prfce MNV (Mistni nirodni vfbor)
MNV dokondil pies vesnici dlaZbu chodniku a upravil dilst cesty kolem potoka a tim se stala obe<:
t6mdi bezblita. D6le byla provedena oprava Skolniho bytu s vymEnou oken pied dislem 40 (piecl
farou), byla vybudovrinajimka na modtvku ze Skolnichz6chodi ddstkou20.000,-Kds,kterou MNV
obdrZel. Toho roku byly znovu zavedenypoplatky ze psri, ze stokri. Povoleni za domilci poraZkl,
vyiizuje n6rodni qfbor a poplatek dini 25,-Kds. DruZstevnik mtiZe prov6st 2 por6lky, kde jsou 3i
dlenov6a vice mohou zabit3 vepie jakdkoliv v6hy.
Svitek poZirni ochrany
Tento rok piipadd 75. vyrodi zaloLeni poLarniho sboru, nyni nese jm6no Ceskoslovensk;fsva:r
poLirni ochrany:eSPO, na slavnostni schrizi bylo vzpomenuto zakladajicich dlenri a uddlena
destn6 uzn|ni nejstar5im dlentm t6to jednotky. Tato jednotka tak6 koupila od Grygovsk;fch
poZrirnikri sta.qf vriz (automobil) znadky AERO pro piipad rychl6 piepravy stiikadky a dlenii
k poZaru.Tato poZ6rnijednotka prov6di kaZdorodn6domovni protipoZ6rni prohlidky (protipoZ6rni
prevence) a db6, aby vyskytnuv5i se ziwady jako napi. vadn6 kominy, vadn6 elektrickd veden[
apod.byly vdas odstrandnya timto se piede5lopiipadn6mu poZ6ru.
kronikiiika
Ing. Srlrka Stanislavovf,soudasn6
! Uiteiofl
a) Odvoz popelnic ve III. itvrtleti 2015 budev ndsledujicichterminech:
k^ildy druhf itvrtek - 2., 16. a 30. iervence; 13. a 27. srpna; 10. a 24. z6fti;8. a 22. iijna;
b) Podzimni sbdr nebezpein6ho a velkoobjemov6ho odpadu probdhnev obci Krdmad, termirr
bude upiesn6n zaiitkem m6sice z6fii 2015;
c) Odvoz plastri, probihrl ve stiedu k^rJdi,sudy ffden, odvoz skla a papiru vidy prvni fte4;
v dan6m mEsici;
d) K f. iijnu 2015 bude uvolndn byt v SokolovnE 2+1, vybor TJ Sokol Krdmafi bezplatnti
pronajim6 byt s piislu5enstvim pii plndni n6sledujicichpodminek:
L) N6jemce se staneiridn;fm a aktivnim dlenemTJ Sokol Krdmafl (dlen VV, tren6r, cviditel ...)
2.) Bude vykoniivat dinnost spr6vce,,Sokolovny" :
- bude udrZovatpoi6dek a zaji5t'ovatriklid t6locvidny, piilehlfch mistnostni a okoli Sokolovny
- bude dohliZet na poi6dek na hii5ti a dodrZoviini dasov6hoharmonogramuvyuZivanf tElocvidny
- zodpovidat za inv entai Sokolovny;
- spolupodfletse aktivnd na akcich TJ;
- provridEtdrobn6 fdrlby Sokolovny: zaskleni okna, vymdna Lirovek,piip. zabezpeditoprav6ie;
- vzimnim obdobi cca od l. iijna aLdo 15. dubna vyt6pEtpro sportovni ridely tElocvidnua 5atn1,
nejmdn6na 16oC, pii poiridanikultumd-spoledenskych
akci, s6l,jevi5t6 na20 C;
- elektric\f proud, plyn, vodu spotiebovandpro svoji potiebu v bytE si hradi sdm;
- zabezpe(iobjedn6vku, dopraw a uklid topiva (dievo + uhl0 pro vyt6pdni objektu Sokolovny;
- odek6vii se, Ze niijemce bude proviiddt opravy di dalSfzvelebov6ni bytu ze sv'.fchprostiedkri a dk:
sqfch moZnostije uhradi do qi5e aZ 5 000,-Kd rodn6;
- poplatek za domovni komuniilni odpad + stodn6si plati n6jemce s6m, soudasndpiipravi popelnice:
k odvozu a uklidi zpltna sv6 misto
3.) Doporudujese pron6jembytu na dobu piechodnou5 ai7 let.
Sv6 nabidky zasilejtepisemn6nebopiedejte osobnddo 31. slpna 2015 piimo piedsedoviTJf
Sokol Krdmaf,, ZdendkJando,N6ves 159, Krdmari 779 00.
- Iulturnia sDoltouni
$noleGen$I0
alco:
Stieda 26. 8.2015od l9:00 hod.
Pond6li31. 8. 2015od 17.00hod.
IJtery 8. 9. 2005od 17.00hod.
Sobota 12. 9.2015od 13.00hod.
itvrtek 24. 9.2015od 9.00hod.
it 'rtek 8.10.2015od 13.00hod.
8.10.2015od 18.00hod.
Stieda 21.10.2015od 17.30hod.
Utery 27.10.2015od 17.30hod.
SloZeniredaklni rady:
Pozndmkaredakce:
RegistralniznaCka:
ObecKrCmail:
Datum:
Veiejn6zasediniZastupitelstva
obceIkdman(OU)
Vederotevienychdveii v VtSfremaf
Zahajeninov6
ve stolnimtenisu
sez6ny2015116
hii5tdu OU
Slavnostni
otevieniviceridelov6ho
Veiejn6 zasedrlnimikroregionuKrilovstvi - Sportbar,MS
Piebor Lactvavmal6kopan6- ZS V.fynec (OU Itudman)
Valn6hromada
TJ SokolKrdmai,z.s.
Veiejn6zasedinizastupitelstva
obceIftdman(OU)
gT.vyrodivznikusamost.ieskosl.stiitu-Lampitinovf
prrivod
Mgr. ZdendkJando,HelenaPetrov:iIng.Mgr.Eva Sztwiorokov4LadislavDomes
Uvelejndniistanoviska-plispdvky,nemusejibit totoZndsestanoviskyredakdnirady.
MK CR E 12526
Kokorskat0f , pSC77900;mail:[email protected];
tel.:585393018,ICO:00575640
10.dervence
2015
Ptiloha
Krimafisk6ho
Zpravod.aje
2/2OIS
ze
dne
70.7.207s
uoitehi
Krimail k
dopravnikrize v obciKrimai66
nr Dr
Zastupitelstvoobce schvrllilo na sv6m dervnov6m zasedini frn6lni zndni petice na podporu
,,yyzvy
zastupitehiobce Krdmafi k vyie5eni pietrvdvajici dopravni krize v obci K.d-ui", tt..u chce op6t
upozornit na zvySujici se provoz na silnici I. tiidy ve smEru na Olomouc, Pierov a odkl6drlni
vystavby rychlostni komunikace (stavba5501 Olomouc - Kokory). St6vajici provoz s sebounese
hned ndkolik zdvalnych negativnich vlivri na Liti v na5f obci - vy55i podit Skodtivin v ovzduSi,
vysokou praSnost,zhorSen6podminky pro qfjezd osobnfch automobifii zobce a hlavnd nebezpedi
pii piechazenfchodcripies tuto silnici. Asi se nenajdetdm6i nikdo z nt$, obdant Krdmand,kteii by
denndnemuseli,,pokoiit" tuto frekventovanousilnici, at uL je to cestouna autobusdo zamdstndni,
do Skolydi k l6kaii, do obchodu,na obecni riiad, na hii5td nebo na hibitov. Proto si myslim, Le by
mdl kaZdy obdan tuto petici podepsata podpoiit tim z6sadninesouhlasse stiivajicfm a st6le se
zhorSujicfmd6nim na hlavnim prutahu obcf. Peticije moZn6podepisovatv prubdhucel6homdsice
dervence,potd bude zaslitnana adresuVlidy eR, ParlamentueR, Ministerstva dopravy iR, RSO
a tak6 k politikrim zastupujicim Olomoucklf kraj a majici vliv na ddni v naSemokoli. Vybrani
zastupitel6budou obch6zet obec s petidnfm archem, kde se budete moci podepsat nejen vy, ale i
va5i zn6mi a rodina (neni nutn6 byt obdanemKrdmand). V piipadd, Le nebudetedoma v dobd, kdy
budou zastupitel6u v6s zvonit, bude petidni arch k dispozici na obecnim riiad6.Nev6hejte,prosim
a petici podepi5te!
Ing. Mgr. Eva Sztwiorokovd, piedsedkyndvlfboru pro rozvoj obce Krdmafi, N6ves lZ0.
77900 Krdmai,kter6je oprivn6nadlenypetidnihoqiboru v tdtovEcizastupovat.
Yzor
Jm6noa piiimeni
Adresabvdli5t6
Podpis
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
Podpisoviarch i.
Poiet podpisfina tomto listu:
Ing. Mgr. Eva Sztwiorokov6
seznammajitel0(n6jemc0)domti v letech 1914,1960a201s
,,Pam6tiobce Krdmafi"a soudasn6skutednost
6.p.
majitelG
v r.1914
majitel6 v r. 1960
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
'12
13
14
l5
16
17
18
19
20
21
22
JosefLovedek
JanDodkal
HynekNovotnf
Franti5ek
Jemelka
FrantiSek
Dodkal
Franti5ek
Nov6k
JanKol6i
Bohumil
Zapletal
lgndcNavr6til
RudolfSuch6nek
JanHlavinka
AntonVyhlidal
JanKoutnf
VincencMoudnj'-host.
Matou5Rypar
AntoninVyhlidal
AnnaSt€p6nkov5
Anast.Keclik
DominKeclik
JanAdamik- mlln
Tom65Zhiival
JosefVyslou2il
LadislavJahoda
Franti$ekSuch6nek
Alois Hlavinka
FrantiSekVyhlidal
FrantiSkaHudinov6
Cen6k Moudni
MiroslavKoutn!
Franti5ekVyhlidal
Alois Kudera
Jan Keclik
Alois Keclik
KarelZukal (piid6len66islo)
Antonln Grofek
BarboraKonednA(demolice)
23
24
25
26
27
28
29
30
3l
Filomena
Van6urovd
AnnaHrachovinovd
VincencPecha
EmilieSlo2kovS
FrantiSek
Svozil
FrantiSek
Suchdnek
JiliPol6k
JanDo6kal
Franti5ek
Such6nek
Anna Vaniurov6
Byl zbou16n(demolice)
Vit6zslavNavritil
Josef Novotnf
Oldiich Moudni
AntoninVykopal(demolice)
MiroslavKobliha
Jan Doekal
Josef Such5nek(demolice)
32
33
U
35
36
37
38
39
40
41
42
43
4
45
46
JuliusSkoupil
Franti5ek
Strejeek
JosefDodkal
JosefDodkal
JindlichHlavinka
Kajet6nJemelka
MarieRimsk6
JosefKrko5ka
Franti5ek
GaIAS
JanMinistr
JosefKohout
Franti5ek
Koutnf
Vinc.Zaeek-hostinstvi
JanNovotnf
AnnaRehulovd
FrantiSekSkoupil
Josef Strejdek
HedvikaBoulov6
Antonin Dodkal
BohumilHlavinka(demolice)
Jednotn6zem. druZstvo
JaroslavRimskf
Josef KrkoSka
Obecnifarni budova
Jan Ministr
Josef Kohout
Josef Koutn!
Jednota- pohostinstvi
FrantiSkaSvobodovA(demolice)
FrantiSkaSvobodovi (demolice)
47
48
49
50
51
52
53
il
55
56
57
58
59
60
MarieMot6iiov6
Hamfov6
Jaromira
AnnaKol6lov6
FrantiSka
Kovdiov6
JanDodkal
JanNedoma
Vil6mKobliha
JanProchdzka
RudolfVandura
FrantiSek
Stdp6net
MetodMot6i
KarelPecha
JanKobliha
RudolfVidar
DominikFridrich
Franti5ekProch6zka
Zofie Sr0rkov6 (demolice)
Alois Vytesek
Oldiich Haton
Jan Nedoma
Vil6mKobliha
Jan Prochezka
RudolfVan6ura
VlastimilVytasek
neuvedeno
Marie Pechov6(demolice)
Vojt6ch Koutn!
Metod6j MotAfi
Ladislav
Loveeek
RudolfDodkal
JosefBrada
AntoninStrejdek
VladimirDodkal
JosefNov6k
KarelKol5i
JindiichZapletal
majitel6v r. 201S
Petr Lovedek
JaroslavPetr, HelenaPetrov6
TomSSMichal6ik,JarmilaBradovi
Antonin Strejeek,Jana Strejdkovd
VladislavaDodkalovd,Olga KiiZkovd
JaroslavNovdk
PavelKobliha
Hynek PedinkaMgr.
lvana Kaprelova
MiroslavSuchdnek,Zdefrka Such6nkov6
Jiii Jemelka
Eva Friedrichov6
Jan Hu6in,JanaSipkovd
StanislavMoudrf
MiroslavaLeskovjanov6
RobertAnder, MonikaDarnadyov6
Alois Kudera,Marie Kuderovi
MiroslavJahoda,Anna Jahodov6
NikolaSerynov6
VojtechVaS6k,LenkaVaS6kov6
Antonin Grofek,Alena Groftov5
Frantiseknimskf Ing. (piidElenodislo po demolici)
lvana Rimsk5
Josef Medvedik,SvatavaMedvedikov6
LadislavZacpal
FrantiSekNavretil,Meria Navratilova
Marie Novotn6
MilenaSlavovov6,Roman Slavov
Jana Koi[tkov6,JarmilaVesel6 (nov€postaveno)
BoZenaKoblihov6,Franti5ekKobliha
Josef Drelich,Nad62daDrelichov6
MarieJemelkovdMgr. (piid6lenodislo po demolici)
FrantiSekJemelka
Franti5ekSkoupil
Marie Strejdkov6,Jan Strejeek
V6clavStrejdekMgr.
Marie Dodkalov6
Jan ViearIng.(piid6lenodislopo demolici)
FrantiSekJemelka
JaroslavRimsky
Pavel Krko5kaIng., Eva KrkoSkovd
Obecni budova(nocleh6rnaiididi,MinimarketMorava)
VdclavStanga
Petr Kohout
Ondiej Gowin
JaroslavZem6nek,VlastaZem6nkov6
Roman Lovedek(piid6lenoeislo po demolici)
FrantiSekStanislav(piid€lenodislo po demolici)
Hana Stanislavovd
Jiii Dodkal,MiladaDodkalov5
Jiii Kol6dekIng.
VlastimilKudera,StanislavaKuderovi (piid6lenodislo)
JaroslavMahdal,Jana Mahdalove
Jiii Kom6rek
Jiii Hamb6lek
FrantiSekGreg0rek
Petr Proch6zka
MichalMikudik
Viktor Ndmec
Marta Dodkalov6,JaroslavaKrbedkovd(piid6lenodislo)
Libu$eNeSporov6(piid6leno6islo po demolici)
lrenaJakubikovi
DuSanVainhara
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
8t
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
1'i.2
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
'|.25
RosalieZaekove
AloisCech6k
AloisCech6k
CecilieSt€p6nkov6
VincencZacpal
RfrienaKrilovS
FrantiSek
Hlav6e
AloisStepenek
AnnaPodmolikovd
AloisFridrich
MetodHlav6d
AloisStrnad
FrantiSek
Michalik
JanKolai
Inoc.Dost5l
MartinMichl
AntonVykopal
AntonKeclik
JenovefaMot6iov6
Franti5ek
Krko5ka
JakubMot6i
AntoninSolc
AntoninHalii
JanDohn6lek
Skola
RudolfHornidek
PavelMatou5ek
Jiii PolSk- kov5rna
Flori6nTrnkal
JanHlav6d
AloisHaflant
CyrilHlavid
JanHrachovina
FrantiSek
Galvani
AntonNovotny
Franti3ek
Dost6l
PavelMatouSek
BaltazarJahoda
AnnaKov6iov6
KarelKueera
Leopold
Zga2ar
FrantiSek
Kelnar
AntoninKobliha
Max.aizka
TomAS
Domes- hajnf
Metodzedek
JosefZapletal
obecnidomek
JosefBrislinger
JanZapletal
Vinc.Novotnf
LudvikJuredek
JanHlav6i
JosefZ6eek
Franti5ek
Rehula
JanDohn6lek
Franti5kaSkoupilovd
JosefaHrachovinovd
Frantisek
Hlav6e
JosefJahoda
FlorianVymdtalik
GertrudaHanzlikovd
Orlovna
Vandura
FrantiSek
VincencCoufal
126 JanLoveeek
127 BohuSStrejdek
Frantiska Zidekove (demolice)
neuvedeno
Terezieeech6kov6
Jan Vidar (novdpostaveno)
Josef Dost6l
AntoninZedek
VincencieHlav5dovd
Franti3ekVaneura
Anna Podmolikov6
FrantiSkaFridrichov6
Marie Kelnarov6
StanislavVandura
MiroslavJahoda
Josef Kopka
FrantiSkaMot6riov6
Josef Dodkal
Alois Dost6l
Josef Mal6Sek
VladimirG6l
FrantiSekKrko5ka
Josef Keclik
Antonin Koit6lek
Vdclav Halii
FrantisekZecek
Skola
RadoSHlav6d(demolice)
Josef Stanislav
BohumilBrada
RtZena Michalikovd
Josef Skurek (demolice)
Franti5ekMajer (demolice)
PavlaJahodov6
LadislavKonedny
MiroslavStoklasa
AloisieMotariove
JosefaVyslouZilov6
Marie HlavddovS
AloisJahoda
LudmilaStejskalov6
FrantiSekKudera
Marie Zga2arovA
JindiichKelnar
Tom65Valchai
Frantisek
Zizka
BohumilSilhavik
AntoninZaeek
FrantiSkaZapletalovA
obecnIdomek
Vilemina ZlAmalovA
StanislavZapletal
FrantiSekNovotnf
neuvedeno
Karel Hlav6d
Jan Strnad
AloisieRehulov6
DimitrijFejduk
Berta Skoupilov6
Josef Kecllk
Bo2enaHlav6covA
Jan Peluha
FrantiSekVymdtalik
JosefHanzlik
Sokolovna
Alois Hrachovina
Ludvik Coufal
Anna Smoldasov6
Josef Strejeek
Eva Friedrichov6(piid6lenodislo po demolici)
Zden6kJuredek (piiddleno6islo)
Josef Smital, RtZena Smitalov6
Ondiej Vitur, lvana Rimsk6
Cunitchiilgor,TveliucAnna
Jana Sebestov6,Jiiina Sebestov6,MarcelaSebestov6
DagmarMenSikov6
Anton MajkUt,Jitka Majkitove
Jiii DosoudilIng.
RostislavFriedrich,Alena Friedrichov6
Tom6$ Kelnar
FrantiSekVymdtalik
Lenka Resov6
Pavel Kopka,Pavla Kopkov6
MartaV6gnerov6
LubomirDo6kal
Josef VyslouZil,ZdenkaVyslouZilov6
Anton[nBauer
Marie Nov6kov6
OndrejKrko5ka
MichalPrchlik
Radim BartuSek
Jiii Lakom!, LibuSeLakom6
BlahoslavaKlimendovd
Skola
RomanJahoda(piiddlenodislo po demolici)
FrantiSekStanislav
LubomlrBrada
AntoninBauer
Jana Novotn6(piid6leno6lslo po demolici)
Jan Coufal,ZuzanaCoufalov6(piiddlenodislo)
Kvdtoslav Sztwiorok
Jitka Koppov6(piid6lenodislo)
Jan Novotn!,HanaNovotna
Jan Motan
ZdefikaSuchinkov6, LenkaVaS6kovd,Zd. VyslouZilov6
Roman Hlav6d
Petr Hor6k
Tom65 Piichystal
JaroslavKudera
Jiii Vdvra Mgr., PetraV6vrov6PhDr.
JaroslavBlosgeber,RenataCernoSkov6
JaromirHlav6d
MichaelSeryn
Kl6ra Drag[riov6,Petr Galek,Nina Galekov6,
Elena Najdekrov6
Luk6SEgg,MichaelaEggov6
Petr Kobliha
Josef Nesvadba,LudmilaNesvadbovd
Lucie GajdoSovAMUDr.
MartinBeneS,lvana Bene3ovd
VladimirHlavinka,MarcelaHlavinkov6
Luk65Egg, MichaelaEggov6
Roman Sedl6cek,KateiinaSedl6dkov6
Spojenos 6.p. 101
LadislavTiahan,R0ZenaSmitalov6
Alois Kudera
Emil Moko5.JriliaMoko5ov6
MiroslavGru3ka,TdenkaGru5kov6
MichalZoi, Jitka Zof,ovd
Eva Sztwiorokov6Ing., Mgr
FrantiSekVymdtalik,MarieVym6talikov6
FrantiSek
Sklen6iIng.,Stanislava
Sklen6iov6
TJ Sokol
MiroslavGruSka
Zden€kCoufal,Ren6taCoufalovdr
MichalBrezik
RekreaenichalupaOtiskovi
128
129
130
131
132
't33
134
135
navicdo roku 1938
AloisSolc
JosefKrkoSka
HubertDomes
KarelDomes
AloisDostal
JanRozsYPal
AloisGalvani
VYslou2il
Jaroslav
Hlav5d
136 Franti5ek
197
138
139
140
141
142
143
14
145
146
147
MarieRimskA_rr,lm6nek
Janaizka
Franti5ekVYslouZil
HynekHlavAe
AloisKelnar
Nov6kovA
Franti5ka
neuvedeno
AmalieDomesov6
AntoninKoneinf- kov6rna
neuvedeno
Tom6SKov6t
Alois Solc
Josef Krkoika
Josef Moudnj'
LadislavDomes
FrantiSekChYtil
AloisieRozsYPalovd
Voit6ch Koutn!
MiroslavPavlita
Mirek Hlav66
JaroslavRimskf
Josef Zizka
Marie SkouPilov6
Bo2enaHlav6iovA
Alois Kelnar
Josef Nov6k
Domek na Skalkdtch
BohuslavSkotnica
MiroslavKonedn!
Josef ZacPal
Tom65 Kov6i
148
149
1961
Franti6ekGalvani
FrantiSekDost6l
150
151
152
153
1il
155
t56
BoZenaKopkov6
AloisFridrich
JanDost6l
MarieDomesov6
MetodejZaPletal
JanProch6zka
OldiichBednaiik
157
158
159
160
161
162
t63
164
165
't66
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
t79
I E
E148
53511
Marketa Tomiczkovd
FrantiSekKrkoSka,Karla Krko5kov6
JaroslavMoudrl
LadislavDomes
Petr ChYtil
FrantiSekKrko6ka,MiloslavaKrkoSkov6
MarieCechovsk6
MiroslavaCihalov6'FrantiSkaPavlitov6,
LubomirPavlita
fufi..f"u Hlav56,Marie Kajmlov5,JaroslavaSest5kov6
R!2ena Stangov6
Tibor K[dela Ing.,JaroslavaKridelov6Ing'
BoZenaSkoPalikov6
Petr Stavinoha,DanielStavinoha,MichaelaStavinohova
Pavel ChYtil,Jitka ChYtilov6
LadislavDoekal,Marie Dodkalov6
JaroslavNov6k,Marie Novdkov6,Nad6ZdaKohutov5
Jana Malanlkov6
BohuslavSkotnica
MiroslavKonedn!
Roman Kudera
MartinaDu5kov6
navic od roku 1961
David KudelaMgr.
Wanda Chrobokov6(piid6leno6lslo novostavby)
DavidPol6ch
J6n Polak
T6fra Mekov6
VladimiraVl0kovdMgr.
Wil6m Waclawik
MiroslavKom6rek,Hana Kom6rkov6
Jiii Friedrich
RenataDostdlov6
LadislavGreg&rek,lrena Greg0rkov6
lvanaBurianov6Mgr.
Pavel Proch6zka,LudmilaProch6zkov6
VdrclavKnob, Jana Knobov6
navic do roku 2015
LadislavStrnad
AntoninGalvani
Zden6kJan6o Mgr., PavlaJaneova
Jan Kubes,MarcelaKubesova
Jana Gorkov6
Anna Moudr6
Obecni{iad
kostel
Agra Velkf Tfnec
DDD rents.r.o.
VladislavaGregfirkov6
Petr Ma5ka,Lenka MaSkov6Mgr'
RobertStanislav,Sarka Stanislavov6Ing'
LiborStr62nickf, Tat6na Str6Znick6
Zden6kMoudrf
Petr Mari6k,KamilaMari6kov6
Be6ta Kominkov6
JaroslavSubrt,Lenka SubrtovdDis'
Stoldisk6dilna
PavlinaPlach6Dis.
Rozestav6n6- MartinStanislav
Roman Jahoda,PetraJahodov6
lvan OstianskY,Lenka Piiosov6
chatv + rozestav6n6 nemovitosti
M6ria BittnerovA
JarmilaPetrzelov6
BohumilStrejdek
obce
Z p r a c o v a l : L a d i s l a v D o m e s ,m l s t o s t a r o s t a

Podobné dokumenty