Prez PI1 - PRODUKTIVITA.CZ

Komentáře

Transkript

Prez PI1 - PRODUKTIVITA.CZ
Ing. Otakar Ježek
l průmyslové inženýrství
l ekonomické a organizační
poradenství
Kontakty :
( 602 43 98 96
e-mail : [email protected]
www.produktivita.cz
Představení
Název produktové skupiny:
v průmyslových podnicích
Produktová skupina
Průmyslové inženýrství (PI) : rodina
moderních metod a postupů, jejichž
základním cílem je
zvyšování produktivity procesů.
Využívá se zejména v průmyslových
podnicích při budování moderního
výrobního systému.
Definice průmyslového inženýrství
Existuje u vás příležitost pro
průmyslové inženýrství?
Jste spokojeni s
produktivitou
vašich procesů ?
+
-
Používáte nástroje
průmyslového inženýrství
ke zlepšování procesů?
Jste rozhodnuti
zvyšovat
produktivitu jen
prostřednictvím
dokonalejších
strojů a
informačních
systémů?
-
To je příležitost
pro uplatnění
metod
Průmyslového
inženýrství
Příležitost pro PI
+
+
-
Pozor na ztrátu
konkurenceschopnosti
Vaše úsilí přinese jen
dočasné výsledky,
neboť neaktivuje část
vnitřních zdrojů
podniku.
Zaměření průmyslového inženýrství (PI)
PI se zaměřuje na neinvestiční zvyšování produktivity procesů.
Produktivita, zisky, trvalé
zlepšování
Velké zvýšení
produktivity
Stálý zdroj
růstu
Velmi nízké
náklady
Velké zvýšení
produktivity
Zlepšování
procesů
metodami PI
Nový
software,
řídící
systémy,…
Nové
technologie
Rychlé
vyčerpání
zdroje růstu
Vysoké náklady
Just in
time
Jidoka
Lean
layout
Poka
yoke
Nová
montáž
Štíhlé
procesy
Trval. zlepš.
procesů
Týmová
práce
Průmyslová
moderace
Pět S
Projektové
řízení
Rychlá
změna
Základní metody
MOST
Vizuální
řízení
Kanban
TPM
Zaměření metod PI
Metoda
Zaměření
Jidoka (JD)
Zvyšování samostatnosti zařízení nebo pracoviště s využitím
jednoduchých technických opatření.
Just in time (JIT)
Filozofie dodávek „právě včas“ a metoda jejího uplatnění v
průmyslové praxi.
Kanban (K)
Samoregulační logistická metoda pro řízení hmotných toků.
MOST
Metoda normování, zlepšování ruční práce a snižování
pracnosti a omezování zdravotních rizik.
Nová montáž
(NM)
Nástroj zvyšující produktivitu středně a vysoce složitých
montáží.
Pět S (5S)
Základní metoda PI pro dosažení trvale čistého,
uspořádaného a přehledného pracoviště.
Poka yoke (PY)
Metoda zlepšování procesů, která zabraňuje výrobě vadných
produktů, zranění osob a poškození stroje a je založena na
předcházení chybám a využívá jednoduché technické
prostředky a týmovou práci.
Projektové řízení
(PŘ)
Nástroj pro řízení a kontrolu vývoje složitých souborů
činností v žádoucím směru.
Zaměření metod PI
Metoda
Zaměření
Průmyslová moderace
(PM)
Nástroj pro urychlení zlepšování procesů,
podněcování aktivity týmů, řízení workshopů a
efektivní jednání.
Rychlá změna (RZ)
Metoda dramaticky zkracující dobu výměny nástrojů a
seřizování při změně výroby.
Štíhlé pracoviště – Lean Metoda vybudování prostorově úsporného pracoviště
layout (LL)
s hladkými hmotnými toky a produktivní výrobou.
Štíhlé procesy (LP)
Metody analýzy a syntézy procesů bez příznaků
plýtvání.
TPM
Moderní systém údržby zahrnující aktivity všech
pracovníků firmy, zavádějící optimální podmínky
provozu strojů a zvyšující stupeň využití strojů.
Týmová práce (TP)
Metoda, jak zavést efektivní formu práce
strukturované skupiny lidí, kteří spolupracují při
dosažení společných cílů.
Vizuální řízení (VM)
Metoda zviditelňující žádoucí a nežádoucí stav nebo
proces a usnadňující řízení a kontrolu.
Trvalé zlepšování
procesů (TZP)
Skupina metod PI zaměřených na zavedení a udržení
systému trvalého zlepšování procesů ve firmě.
Kanban
Metody s nejčastější příležitostí pro
uplatnění v průmyslových podnicích
Ø Používáte pro řízení výroby některý klasický systém rozpisu výrobních úkolů do
času (např. MRP2), který ale není schopen rychle reagovat na konkrétní situaci?
Ø Potřebujete omezit neustálé operativní zásahy na dílnách, učinit dílenské řízení
snazším a zapojit do něj operátory (obsluhy pracovišť) ?
Ø Chcete zavést plynulé hmotné toky a omezit zásoby?
V této situaci Vám přispěje metoda Kanban !
Metoda Kanban je založena na principech:
§ Tah : následný děj (např. spotřeba polotovaru) řídí děj předchozí (např.
výrobu polotovaru).
§ Samoregulace : řízení výroby obsahuje zpětnou vazbu.
§ Jednoduchost : řízení se provádí na základě jednoduchých pravidel
(standardů činnosti) jednoduchými, větš. mechanickými prostředky (např.
kartami).
§ Vizualizace : metoda je založena na zrakovém vnímání zvýrazněných
informací.
Výsledek zavedení Kanbanu :
Jednoduchý, pružný, levný, jemně regulující systém dílenského
řízení a logistiky, který dobře doplní stávající řídící systém.
Lean Layout
Metody s nejčastější příležitostí pro
uplatnění v průmyslových podnicích
Ø Máte na vašich pracovištích neurovnané hmotné toky, vidíte na nich
zbytečnou manipulaci a přecházení pracovníků a jiné příznaky plýtvání?
Ø Zavádíte novou výrobu, měníte skladbu, počty, velikosti nebo technologii?
Ø Stěhujete výrobu, chcete včlenit do výroby nové stroje, změnili jste způsob
manipulace s hmotnými prvky procesů?
Ø Metoda Lean Layout vám umožní realizovat štíhlé pracoviště
(tj. pracoviště, na kterém byly omezeny prvky plýtvání) !
Metoda Lean Layout (LL) je založena na principech :
v Podrobná analýza procesů je základem pro úsporné hmotné toky.
v Ověřené zásady LL umožňují navrhnout velmi úsporné pracoviště.
v Detailní uspořádání pracoviště je vytvářeno týmem pracovníků, kteří na něm
pracují s podporou moderních grafických nástrojů.
v LL zahrnuje i využití jiných metod PI (SMED, VM).
Výsledek zavedení metody Lean - Layout :
ü Vytvoření podmínek pro jednoduché hmotné toky, omezení
zbytečné manipulace a skladování, úspora ploch
ü zkrácení průběžné doby a omezení zásob, zvýšení produktivity
ü zvýšení pružnosti výrobního systému.
Nová montáž
Metody s nejčastější příležitostí pro
uplatnění v průmyslových podnicích
Ø Máte vysoce hierarchizovaný výrobek s dlouhou průběžnou dobou výroby?
Ø Zpožďujete se při dokončování složitých montáží, ale nemáte v úmyslu řídit
montáž v reálném čase vysoce sofistikovaným, ale příslušně drahým
softwarovým systémem?
Ø Je Vaše montáž závislá na vysoce kvalifikovaných montérech – „hvězdách“?
Ø Ztrácejí Vaši pracovníci čas při kompletaci dílů k montáži?
Metoda Nová montáž napomůže řešit právě takovou situaci!
Nová montáž je založena na principech :
v vizualizované standardy napomohou perfektní práci všech montérů.
v posloupnost montáže probíhá podle optimalizovaných schémat.
v díly jsou dodávány na montáž v sadách právě včas.
v jednoduchý tahový systém ihned reaguje na měnící se tempo složité montáže.
v uspořádání pracoviště montáže je podřízeno úsporným hmotným tokům
Výsledek zavedení metody Nová montáž :
ü Zkrácení průběžné doby a zlepšení kvality složitých montáží.
ü Zlepšení opakovatelnosti parametrů montovaných zařízení.
ü Lepší využití potenciálu pracovníků montáží.
Pět S
Metody s nejčastější příležitostí pro
uplatnění v průmyslových podnicích
Ø Nejste spokojeni s přehledností, organizovaností a pořádkem na vašich
pracovištích?
Ø Jste nuceni příliš často nežádoucím způsobem improvizovat?
Ø Vyskytují se na vašich pracovištích „černé kouty“, rozmáhá se apatie k
pořádku a dodržování pravidel?
V této situaci je řešením zavedení osvědčené metody : Pěti „S“ !
Metoda Pět „S“ je založena na principech:
§ odstranit z pracoviště vše, co brání hladkému průběhu výrobních procesů a
plynulým hmotným tokům
§ pracoviště musí být udržováno přehledné a čisté účelně definovaným
čištěním.
§ za standard si bereme nejlepší, odborníky vybranou a proveditelnou
variantu děje nebo stavu.
§ každý systém, který není udržován příslušnými nástroji, postupně eroduje a
mění se v chaos.
Výsledek zavedení Pěti „S“ :
čisté, přehledné, uspořádané a organizované pracoviště a
aktivní pracovníci sami cílevědomě zlepšující výrobní sytém.
Poka-Yoke
Metody s nejčastější příležitostí pro
uplatnění v průmyslových podnicích
Ø Považujete za nutné řešit výskyt vad výrobků ve vašich procesech?
Ø Je většina vad vašich výrobků způsobena pracovníky, jejich nedbalostí,
zapomenutím apod. ?
Ø Uvítali byste možnost 100% ní kontroly vybraných parametrů výrobků bez
vlivu pracovníků na výsledky této kontroly?
Využijte ve svých procesech osvědčenou metodu POKA - YOKE!
Poka – yoke (předcházením vadám) je založena na principech:
§ Prvotní příčinou vad jsou chyby.
§ Pokud odstraníme možnost vzniku chyby, vyloučíme možnost vzniku vady.
§ Pro prevenci chyb využíváme jednoduché technické prostředky.
§ Metodu zavádíme prostřednictvím multidisciplinárních týmů.
Výsledek zavedení metody Poka-yoke :
Postupné a výrazné omezení výskytu vad výrobků.
Uvolnění stresu a psychického vypětí při práci.
Získání nástroje na trvalé zlepšování procesů.
Projektové řízení
Metody s nejčastější příležitostí pro
uplatnění v průmyslových podnicích
Ø Potřebujete zavádět důležité, rozsáhlé, dlouhodobé, vnitřně podmíněné a
strukturované změny ve vašem podnikovém prostředí, nebo takovéto změny se
často zpožďují a nejste spokojeni s úrovní jejich řízení?
Ø Vyrábíte zakázkovým způsobem, vaše zakázky jsou složitě strukturované a
mají dlouhou průběžnou dobu?
Toto jsou příznaky situace, kdy úspěšné firmy sahají k univerzálnímu
nástroji : Projektovému řízení.
Projektové řízení je založeno na principech :
v projekty řídíme a provádíme projektovými týmy pod vedením vedoucího
projektu
v jasná pravidla stimulují žádoucí chování týmu i podnikového okolí, jsou
vyjasněny priority a sdílení zdrojů mezi projekty a podnikem.
v nástroje projektového řízení nám umožní velmi dobře předvídat konflikty v
čase a ve zdrojích projektu, napomohou, ale nevyřeší za projektový tým
vyvstalé problémy.
Výsledek zavedení projektového řízení : cíle projektů jsou
plněny včas a s vynaložením minimálních zdrojů.
Průmyslová moderace
Metody s nejčastější příležitostí pro
uplatnění v průmyslových podnicích
Ø Chcete zlepšovat výrobní aj. procesy, ale nemáte dost pracovníků schopných
vést zlepšování v týmech?
Ø Považujete vaše porady za zdlouhavé a neefektivní?
Ø Chcete v podniku vytvořit skupinu pracovníků schopných efektivně iniciovat
a urychlovat zlepšování procesů?
Potřebujete tedy vytrénovat vaše pracovníky v novém „řemesle“ :
Průmyslové moderaci.
Průmyslová moderace je založena na principech :
v průmyslový moderátor podněcuje aktivitu týmu, urychluje zlepšování procesů,
je vybaven příslušnými dovednostmi, nástroji a metodami.
v ne každý je schopen samostatně a dobře vést tým při zlepšování, ale každý je
schopen se znalostí metod průmyslové moderace tomuto zlepšování účinně
přispívat.
v průmyslový moderátor je ústřední postavou při zlepšování procesů
Výsledek rozšíření metody průmyslové moderace :
fungující, rychlé a účinné zlepšování procesů, krátká a
úsporná jednání a porady, přesná a inspirující identifikace
problémů.
Rychlá změna
Metody s nejčastější příležitostí pro
uplatnění v průmyslových podnicích
Ø Považujete ztráty času při seřizování vašich strojů při změně výroby z
výrobku A na výrobek B za podstatné a nežádoucí?
Ø Uvítali byste možnost vyrábět v malých sériích s ekonomikou velkosériové
výroby?
ØPotřebujete rychle a spolehlivě reagovat na přání zákazníka a nechcete držet
velké skladové zásoby?
Potom je nutné sáhnout k osvědčené metodě – Rychlé změně!
Rychlá změna (SMED) je založena na principech:
§ změnu výroby provádí sehraný tým stávajících operátorů, seřizovačů a
údržbářů, kteří pracují podle standardů, které sami navrhli a vyzkoušeli.
§ tým trvale vlastními zlepšeními i podporou ze zázemí podniku zkracuje
dobu změny
§ rychlá změna je uplatněna postupně v celých technologických řetězcích.
Výsledek zavedení Rychlé změny v klasickém podniku :
řádové zkrácení doby změny a řádové zmenšení
optimální dávky.
TPM
Metody s nejčastější příležitostí pro
uplatnění v průmyslových podnicích
Ø Je vaše výroba závislá na bezproblémové práci strojů?
Ø Je pro váš podnik vážná ztráta, pokud se vaše stroje občas zastaví v důsledku
poruchy?
ØPracuje u vašich strojů obsluha, která je se strojem stále ve styku?
ØChcete snížit náklady na údržbu vašich strojů a zařízení?
Potom jsou ve vašem podniku dány podmínky pro uplatnění TPM !
Totálně produktivní údržba (TPM) je založena na principech:
§ operátoři mají hlavní roli při údržbě strojů, jejich znalosti a dovednosti se
cíleně zlepšují a zavádí se prvky týmové práce
§ údržbáři se osvobozují od rutinní neproduktivní činnosti a zabývají se
činnostmi, kde je jejich kvalifikace nejlépe využita
§ účelově sestavené týmy pracují na co nejjednodušším a nejlevnějším
zlepšení stavu strojů a odstranění příčin ztrát času strojů a zařízení
Výsledek zavedení TPM: levné a rychlé omezení ztrát
v dostupnosti a výkonu strojů a ztrát z nekvalitní
výroby.
Týmová práce
Metody s nejčastější příležitostí pro
uplatnění v průmyslových podnicích
Ø Vyžaduje povaha práce vašich pracovníků, aby sami co nejlépe reagovali na
podmínky práce měnící se v širokém rozsahu?
Ø Pociťujete důsledky nedostatečné spolupráce vašich pracovníků?
Ø Chcete zvýšit produktivitu procesů bez nároků na investice?
Ø Potřebujete uvolnit tvůrčí potencionál vašich pracovníků?
Orientujte se na zavedení „Týmové práce“ a budujte „Týmovou
společnost“
Týmová práce je založena na principech :
v zavedením týmové práce vzniká efekt spolupráce (synergický efekt), který
přináší zvýšenou produktivitu procesů.
v využíváním standardní metodiky cíleně vytváříme podmínky pro žádoucí
chování týmů i jednotlivců.
v prací v týmu nejlépe využijeme a rozšíříme schopnosti pracovníků.
Výsledek rozšíření metody týmové práce :
ü Samostatné týmy, které pracují v zájmu společnosti i v zájmu
svých členů a dosahují vysoké produktivity procesů.
üPodnik složený z týmů, které se chovají žádoucím způsobem.
Vizuální řízení
Metody s nejčastější příležitostí pro
uplatnění v průmyslových podnicích
Ø Vyžaduje Váš způsob řízení neustálé operativní zásahy managementu?
Ø Chcete rychle a levně zjednodušit hmotné a informační toky?
Ø Chcete dosáhnout toho, aby standardy byly každému ihned zřejmé?
Ø Chcete, aby Vaši pracovníci snadno sdíleli informace a přijali cíle podniku za své?
Začněte po vzoru úspěšných a produktivních firem využívat metodu
Vizuálního managementu!
Vizuální řízení je založeno na principech:
v vše, co je pro nás důležité, co nás živí, musí být vidět!
v zrakové vnímání je pro člověka nejmohutnějším informačním kanálem.
v každý žádoucí stav musí být zviditelněn tak, aby jej bezpečně rozeznala i
osoba neznalá.
v prostředky zrakového vnímání lze nejlépe sdílet informace a zapojit do
zvyšování produktivity všechny pracovníky firmy.
Výsledek zavedení Vizuálního managementu : přehledné a
štíhlé hmotné a informační toky, snadné a levné udržování
a rozvíjení standardů, sdílené informace a produktivní
procesy.
Trvalé zlepšování procesů
Metody s nejčastější příležitostí pro
uplatnění v průmyslových podnicích
Ø Jste nespokojeni s výrobními, řídícími, informačními nebo rozhodovacími
procesy? Vidíte v nich prvky plýtvání časem, lidmi a jinými zdroji?
Ø Chcete zlepšit vaše procesy co nejrychleji a nejlevněji mobilizováním
vnitřních zdrojů podniku?
Ø Je zlepšování procesů ve firmě nesystematické, jako celek málo výkonné,
nedává záruky na úspěch v konkurenčním boji?
Toto je výchozí situace pro zavádění metody Zlepšování procesů!
Trvalé zlepšování procesů je založeno na principech:
§ každý podnik, který chce v konkurenčním boji obstát, musí mít dva produkty :
1.
výrobky a služby vyráběné technologiemi a uplatňované na trhu
2.
vlastní zlepšování – zde „technologie“ často chybí.
Metoda TZP je nástrojem, jak tento deficit odstranit.
§
§
vaši pracovníci mají dostatek nápadů a znalostí, jak zlepšit vaše procesy.
vhodná kombinace metod a nástrojů přizpůsobená podnikovým podmínkám,
správně řízená a podporovaná, dokáže rychle a levně zavést hluboké změny
ve vašich procesech k vysoké produktivitě.
Výsledek Zlepšování procesů : rychlé odstranění plýtvání
v procesech, zavedení trvalého zlepšování, udržení
životaschopnosti a zlepšení konkurenční pozice podniku.
MOST
MOST
Maynard Operation Sequence Technique
Metody pro pokročilé
Maynard Operation Sequence Technique
Výchozí
situace
Je práce operátorů určující pro produktivitu vašeho pracoviště?
Je vaším cílem správné rozložení operací podél výrobní linky?
Potřebujete objektivně znát spotřebu lidské práce na operace?
Chcete omezit zdravotní rizika z nevhodně uspořádané práce?
Principy
metody
Základem všech výrobních operací je přemisťování objektů.
Každou operaci lze složit stavebnicovým způsobem z omezeného
počtu jednoduchých pohybů (sáhnout, uchopit, přemístit, umístit,
otočit,…) do tzv. sekvenčního modelu.
Jednotlivé pohyby jsou standardizovány a přesně změřeny.
Výsledky
Vysoká věrohodnost (97%) zjištěné spotřeby práce.
Podstatné snížení norem (30-50%) spotřeby práce.
Jednodušší a rychlejší zpracování výsledků (např. proti MTM).
Zlepšení uspořádání (mikro-layoutu) pracoviště.
Zlepšení ergonomičnosti práce a omezení zdravotních rizik.
MOST výrazně ukazuje na další možnosti zlepšování operace.
A3 B0
G1 P1
Optimalizace
pracovišť
Hoshin
Aliance tří
Štíhlé
procesy
Just in
time
Komplexní
projekty
zlepšování procesů
Jidoka
Lean
layout
Průmyslové
audity
Škola
mistrů
Produktivní
podnik
Poka
yoke
Nová
montáž
Týmová
práce
Pět S
Metody a produkty
Trval. zlepš.
procesů
Průmyslová
moderace
Rychlá
změna
MOST
Vizuální
řízení
Kanban
TPM
Projektové
řízení
Název produktu
------- Aliance tří
Koncepce „Aliance tří“
Zákazníkovi neposkytujeme jen krátkodobou podporu při zlepšování procesů, ale
zavádíme výhodnou třístrannou spolupráci. Zdrojem přínosů pro účastníky je zvýšená
produktivita procesů u dodavatele nebo mezi dodavatelem a odběratelem, dosažená
aplikací metod PI, o jejíž přínosy se všichni účastníci podělí.
Přínosy pro dodavatele
Přínosy pro odběratele
Zvýšení zisku i při snížení prodejní
ceny produktů.
Větší jistota, že odběratel bude
jeho výrobky stále požadovat.
Osvojení si metod PI a růst
produktivity i v ostatních
procesech dodavatele.
Snížení ceny produktů.
Spolehlivější plnění požadavků
na jakost výrobků.
Přesnější plnění termínů
dodávek.
Jistota, že výrobky jsou
vyráběny produktivně.
Výhoda
pro všechny
Firma PI: Větší počet dlouhodobých zákazníků
Název produktu
WORKSHOP
------- Hoshin
Hoshin a Workshop
Hoshin :
Princip změny neuspořádaných prvků ke spolupůsobení
v jednom směru.
Japonsky:
Před
Ho = Metoda
Shin = Magnetický materiál
Po
Workshop : intenzivní práce skupiny lidí na konkrétním
úkolu sloužící zpravidla ke zlepšování procesů,
společnému učení a výměně zkušeností.
Koncepce „HOSHIN“
Vyškolíme a vytrénujeme pracovníky zákazníka při zlepšování konkrétního procesu
formou workshopu, který vedeme od zadání až po realizaci navržených opatření.
Tím pracovníci zákazníka získají nebo zlepší svou motivaci a schopnost
spolupracovat při zlepšování procesů.
Měřitelnými výstupy demonstrujeme výši přínosu pro firmu. Práce při workshopu
není hotova, dokud není dokončeno sledování změn a výsledky nejsou porovnány s
cíli a prezentovány.
1
½ dne
Analýza
příležitostí
2
½ dne
Příprava
workshopu
3
1 týden
4
4 týdny sledování změn
Týden
Hoshin
Přínosem pro zákazníka je motivovaný zaměstnanec ochotný zlepšovat
procesy a měřitelné zlepšení procesu podle předem stanovených cílů.
Obsahové členění Workshopu HOSHIN
Název bloku
Charakteristika bloku
Analýza
příležitostí
½ denní analýza jejímž cílem je identifikovat příležitost pro workshop
a vypracovat se zadavatelem závazné zadání.
Plánování a
příprava
workshopu
½ denní příprava týdne Hoshin, společně se zadavatelem. Cílem je
identifikovat cílovou skupinu pracovníků, domluvit pravidla,
informovat účastníky Workshopu Hoshin a jeho naplánování.
Týden Hoshin
Pětidenní intenzivní práce trenéra se skupinou formou přednášek
a workshopu. Cílem přednášek je seznámit pracovníky s metodami
průmyslového inženýrství, cílem tréninku je využití těchto metod v
praxi. Trenér vede skupinu tak, aby se všichni pracovníci naučili
identifikovat příčiny problému, nalézt nejlepší řešení a prezentovat
výsledky práce týmu. Metoda je založena na tom, že pracovníci znají
cíl, nikoli jeho řešení. Na řešení musí přijít sami, a proto jsou pak
silně ztotožněni se zavedením změny. Výsledky tým sám prezentuje
zadávajícímu členu vedení, po schválení musí být návrhy
implementovány ihned či déletrvající úkony budou provedeny do 30ti dnů.
Sledování
změn
Trenér v následujících 30-ti dnech 4x po týdnu (maximálně, záleží na
požadavku zákazníka) zkontroluje plnění úkolů, informuje zadavatele
o plnění či neplnění a domluví s ním nápravná opatření v případě
neplnění. Trenér zajistí, že tým je vždy informován o výsledcích.
Časový rozsah projektu HOSHIN
Rozsah projektu a z něj odvozené náklady jsou počítány pro 1 skupinu o 10 účastnících.
Název bloku
Rozsah
A: Analýza
příležitostí
1 den se zadavatelem projektu
Náklady (tis.Kč)
15
B: Plánování a
příprava
workshopu
C: Týden Hoshin
5 dní práce trenéra se skupinou
75
D: Sledování
změn
V následujících 30 dnech po ukončení týdne
Hoshin provádí 4x (tedy 4 dny) trenér kontrolu
plnění úkolů a případné dodatečné konzultace u
zákazníka tak, aby byl cíl projektu jednoznačně
splněn.
60
Zadání workshopu Hoshin
Záměr:
Zlepšení hmotných toků na dílně svařování.
Cíl:
Snížit nároky na manipulaci alespoň o 20 % a omezit
průměrný stav zásob alespoň o 10%.
Omezovací
podmínky:
Nesmí se:
1. zvýšit pracnost na 1kus produkce
2. snížit výrobní výkon dílny.
Složení
týmu:
Vondráček, Pavlů, Táborský, Nývltová, Brouček.
PŘ
A
Í KL
D
Název produktu
------- Komplexní projekty zlepšování procesů
Koncepce komplexních projektů na zlepšování procesů
Původní
parametry
procesů
Klasická firma
Komplexní projekt
zlepšování procesů
Zadání projektu
1. xxx
2. xxx
Plán projektu
1. xxx
2. xxx
Firma s pokročilým
výrobním systémem
Tým projektu
Nové
parametry
procesů
Typický obsah projektů
Produkt zahrnuje kombinaci činností:
1. Popis a změření důležitých parametrů procesu – produktivita, vázané zásoby,
provozní náklady, průběžná doba
2. Stanovení cílů projektu – změnu parametrů – navázaných na strategické cíle
firmy
3. Aplikace škály metod PI a metodické vedení projektového týmu, např. při:
1. snížení přímých a nepřímých nákladů, omezení zásob
2. zkrácení průběžné doby výroby
3. reengineeringu výrobních a informačních procesů
4. vytvoření a zavedení systému pružné reakce na velké výkyvy v poptávce.
5. vytvoření fungujících nástrojů řízení výroby s návazností na stávající
firemní informační systém.
6. vytvoření kontrolingových nástrojů, které jsou skutečnou podporou pro
řízení nového procesu.
4. Realizace a ověření navržených změn v procesech.
Název produktu
------- Optimalizace pracovišť
Koncepce produktu „Optimalizace pracovišť“
Zlepšit produktivitu
jednotlivých pracovišť
a jejich vyšších celků.
Koncepce produktu „Optimalizace pracovišť“ (1)
Produkt zahrnuje dohodnutou kombinaci činností v rozsahu podle výchozí situace klienta.
Č.
Název a obsah činnosti
Hodnota pro klienta
1.
Zpracování (zlepšování)
produktivních pracovních postupů a
tvorbu norem metodou MOST.
Jistota podpořená vlastním „Certifikátem
MOST“, že normy spotřeby práce jsou pro
zvolenou technologii věrohodné (97%) a
minimální.
Výstup: standardní normy spotřeby práce a „Certifikát MOST“.
2.
Navržení mini-layoutu pracoviště
podle výsledků metody MOST.
Jistota produktivního uspořádání
pracoviště každého pracovníka.
Odstranění možných ergonomických rizik.
Výstup: technický nákres pracoviště a projekční specifikace předmětů: stolů,
zásobníků, palet, podstavců, regálů, zkušebních přípravků,..
3.
Zpracování vizualizovaných
pracovních standardů, standardů
čištění a údržby včetně digitálních
instruktážních videoklipů.
Snadné zaškolení pracovníků na výrobní
operaci, čištění a údržbu pracoviště,
minimální spotřeba práce pro tyto účely.
vyšší spolehlivost zařízení.
Výstup: Vizualizovalé standardy, které klient jen instaluje na pracovišti.
Koncepce produktu „Optimalizace pracovišť“ (2)
Č.
Název a obsah činnosti
Hodnota pro klienta
4.
Odstranění (omezení) možných vad
produktu vzniklých chybou
pracovníka nebo stroje metodou
Poka-Yoke.
Prokazatelné omezení vad produkce.
Výstup: Technická specifikace prvků Poka-Yoke, jejich výroba, vyzkoušení a
uvedení do provozu.
5.
Synchronizace práce na pracovištích
zařazených do linek.
Jistota optimálního rozdělení činností
mezi jednotlivé pracovníky linky.
Výstup: Dokumentace dle bodů 1-4 pro každé pracoviště linky a standardní
dokumentace MOST o synchronizaci pracovišť pro každou variantu početního a
kvalifikačního obsazení linky.
6.
Navržení makro-layoutu pracoviště
podle metody „Lean layout“
Jistota, že na pracovišti je v rámci zadání
(tzv. „nehnutelností“) omezeno plýtvání –
hledání, chůze, manipulace, zásoby,
čekání, možnost poškození produkce,…
Výstup: Digitální detailní nákresy větších technologických celků (od skupiny
pracovišť po celé haly), návrhy standardů hmotných toků a komunikačních
standardů, technická specifikace (nákresy) prvků vizualizace, pracovních stolů,
regálů, manipulačních prostředků a ostatního zařízení, program ověřování a
korekce uspořádání pracoviště.
Koncepce produktu „Optimalizace pracovišť“ (3)
Č.
Název a obsah činnosti
Hodnota pro klienta
7.
Realizace pracovišť
Včasná realizace nových pracovišť i při
výskytu náhlých změn zadání nebo
technologie.
Výstup: podpora (koučování) projektových týmů na realizaci pracovišť.
8.
Simulace provozních stavů
pracovišť.
Jistota, že v rámci daných okolních
podmínek bude pracoviště nabývat jen
předem zadaných provozních stavů.
Výstup: softwarový model s dokumentací o zkouškách podle zadání klienta.
9.
Zpracování programu zaškolení
pracovníků včetně videoklipů pro
školení nových pracovníků, školení
bezpečnosti až po pracovní
certifikaci „Uvolněn pro výrobu“.
Pracovníci a pracoviště jako celek budou
spolehlivě schopni dosahovat
předpokládanou produktivitu i při rotaci
nebo změnách obsazení.
Výstup: školící program, pilotní školení pracovníků podle dohody s klientem.
10.
Měření provozních a ekon. parametrů
pracovišť nebo jejich celků a
porovnávání vých. a koneč. stavu.
Identifikace příležitostí pro další
zvyšování produktivity pracoviště.
Spolehlivě zjištěné parametry pracoviště
potvrzující zlepšení produktivity, znalost
dalších možností pro zlepšování.
Výstup: Charakteristické parametry pracovišť, analýza a návrh dalšího rozvoje.
Název produktu
------- Produktivní podnik
Záměr projektu
Užitím
Užitím metod
metod průmyslového
průmyslového inženýrství,
inženýrství, tedy
tedy
neinvestičními
neinvestičnímiprostředky
prostředky
ü
üzlepšit
zlepšitproduktivitu
produktivitu firemních
firemníchprocesů
procesů
ü
üvytvořit
vytvořit nebo
nebo zlepšit
zlepšit schopnost
schopnost firmy
firmy
produktivitu
produktivituzvyšovat
zvyšovattrvale
trvale
aatím
tímzvýšit
zvýšithodnotu
hodnotufirmy
firmypro
proakcionáře.
akcionáře.
Typičtí klienti
pro uplatnění průmyslového inženýrství (PI)
Průmyslové podniky, zejména výrobní bez ohledu na
v výchozí ekonomickou situaci, nejedná-li se o akutní krizi,
v průmyslový obor,
v opakovatelnost výroby (od kusové výroby po masovou)
v počet druhů produktů, stupeň jejich finalizace, technickou úroveň
v druh začlenění do vlastnických struktur
v s obratem vyšším než 600 mil./rok nebo s počtem pracovníků nad 200.
Nevýrobní organizace se silnou potřebou zvyšování produktivity
procesů s obdobným obratem nebo počtem zaměstnanců.
Typické výchozí situace : podnik po změně vlastníka, akvizice
strategického investora, zatím stabilní, ale v silném konkurenčním tlaku,
potenciálně ohrožený, subdodavatel vynikajícího výrobce, podnik s
ambicemi na dobytí mimořádného postavení na trhu nebo na omezení
vlivu konkurenta, …
Nevhodné výchozí situace
pro uplatnění průmyslového inženýrství (PI)
Rizikový faktor
Důsledek rizikového faktoru
Vedení firmy je spokojeno se stávajícím
stavem.
Rozhodující pracovníci změnu
nepotřebují a proto se neuskuteční.
Neexistuje nositel změny.
Nejasné nebo neurovnané vlastnické vztahy, Změnu nebude mít kdo vést nebo
silné skupinové nebo osobní zájmy v
provádět.
konfliktu se zájmy firmy, slabé vedení firmy,
demotivovaný management.
Ostrá ekonomické nebo odbytová krize,
která se projevuje např. každodenní
hrozbou konkurzu.
Podnik nebude mít dost času na
provedení změny.
Podstatná část procesů je dána
neovlivnitelnou mocí: zákonem, vůlí
vlastníka, …
Změnu nebude možno provést.
Zcela nevhodný, neperspektivní produkt.
Ani velké zvýšení produktivity, úspory
nákladů,… pozici produktu na trhu
nezachrání, potenciál změny bude
promarněn.
Nositel změny
je skupina pracovníků firmy, kteří :
A. znají dobře aktuální potřeby firmy v oblasti zvyšování
produktivity procesů
B. jsou schopni s podporou průmyslového inženýra realisticky
stanovit cíle pro uplatnění metod průmyslového inženýrství
v procesech firmy
C. jsou odhodláni se pro tyto změny angažovat
D. jsou schopni projety pro zavedení změn vést
E. jsou schopni změny v podnikovém prostředí prosadit.
Hlavní etapy projektu
Malý
Malý
průmyslový
průmyslový
audit
audit
Seminář
Seminářoo
metodách
metodáchPI
PI
Workshop
Workshoppro
pro
hrubé
naplánování
hrubé naplánování
projektu
projektuzměn
změn
Konfrontace situace
podniku s praktikami
vyspělých firem a
zjištění, zda podnik
má zájem své procesy
opravdu měnit.
Dosažení schopnosti
identifikovat cíle
podniku při zavádění
metod PI
SMED
VM
TPM
Týmové
Týmové
schůzky
schůzky
subprojektu
subprojektuAA
Týmové
Týmové
schůzky
schůzky
subprojektu
subprojektuBB
Týmové
Týmové
schůzky
schůzky
subprojektu
subprojektuCC
Vytvoření
nástroje pro
realizaci
změn.
Založení
Založenítýmů
týmů
subprojektů
subprojektů
Další postup dle Projektového řízení a dle metodiky
Další postup dle Projektového řízení a dle metodiky
jednotlivých metod PI
jednotlivých metod PI
Užití nástrojů pro
realizaci širokého
proudu změn
směřujících k vysoké
produktivitě v tempu
dle schopnosti firmy
změny absorbovat.
Úvodní seminář o metodách PI
Účel semináře :
seznámit nositele změny
(obv. management)
s potenciálem metod PI
v průmyslových podnicích
tak,...
… aby management mohl
stanovit a přijmout za své ty
metody PI, které vzhledem k
aktuální situaci podniku
přinesou největší přínos v co
nejkratší době.
Generační workshop
Strategický generační workshop vymezuje hlavní záměry zavádění průmyslového
inženýrství, stanoví vize nového stavu a definuje cíle změn v jednotlivých směrech
a oblastech. Takto vzniklý projekt změny se stává hlavním nástrojem podniku pro
zlepšování produktivity procesů ve společnosti.
řídící tým
S
Strategický
workshop
na změnu
produktivity
Ryc
t
k
e
j
o
ub pr
hl
a
á z m ěn
PM
Subprojekt T
Subprojekt Kanban
Subprojekt T
ýmová práce
Su b p r
oje kt V
izuální
řízení
Projekt
změny
Záměry
Vize
Cíle
Zdroje
Časové
plány
Řízení
Zdroje neefektivity a principiální řešení
Typické problémy :
Průběžná doba zakázky je dlouhá,
zákazník požaduje krátkou dodací
lhůtu po definitivním vyjasnění
zakázky nebo po zaplacení
akontace.
Průběžná doba výroby mnoha dílů
je dlouhá.
Řada dílů se vyrábí neadresně,
což zvyšuje zásoby, skladba
neadresně vyrobených dílů
neodpovídá potřebám po
vyjasnění zakázky.
Vysoké náklady a všestranné
plýtvání zdroji.
Není dostatek financí na nové
technologie a lepší informační
systémy.
Typické aktivity (řešení) :
Analýza, zkracování a standardizace
informačních toků.
Zavádění zakázkově orientovaných týmů
pro zajišťování nejdůležitějších zakázek.
Budování samostatných výrobních týmů.
Budování dodavatelského systému.
Zavádění tahového systému výroby.
Zvyšování provozuschopnosti strojů.
Dramatické zkracování doby změny výroby.
Zavádění štíhlé, přehledné, organizované a
disciplinované výroby.
Zkracování doby montáže.
Příklady přínosů metod PI
Při odhadu přínosů, které vzniknou zavedením jednotlivých metod PI, lze vycházet z
analogií a dílčích zjištění, údajů uváděných v literatuře atd.
Průmyslové inženýrství je světově uznávaná metoda vybudovaná nejlepšími
světovými firmami. Rentabilita nákladů vynaložených na průmyslové inženýrství se
odhaduje na 10 – 100 i více.
Aktivita
Zkrácení doby seřizování NC stroje metodou SMED
Trvání
Změna na x % a
přínos (Kč)
1d
50%
0,5r
15%
1,5 mil
Workshop na odstranění plýtvání a snížení nákladů v
ocelárně
1d
Zvýšení produktivity zavedením samost.výrobních týmů
1r
120%
Snížení ztrát času strojů metodou TPM
1r
85%
Zkrácení průběžné doby zakázky met. reengineeringu
3měs
60%
Snížení zásob materiálu pro montáž
4měs
40%
12mil.
2d
78%
2,8mil.
Snížení výrobních nákladů stroje
0,5-3 mil.
Trvání projektu a náklady
Term
Aktivita
Pracnost (dnů)
Trvání
Počet v
v týmu
Náklady (tis.Kč)
Trenér
Tým
Úvodní průmyslový audit
2.1.
3 hod
0
0
0
Prezentace úvodního auditu
14.1.
3 hod
13
0
8
Seminář o metodách PI
25.1.
3 dny
24
42
122
Generační workshop
5.2.
2 dny
24
28
82
Podrobné plánování projektů
28.2.
5 dnů
8
70
68
Týmové schůzky, workshopy, tréninky
týmů, kontr.dny projektů.
31.12.
10mx3dx5pr
=150dnů
7
2.100
1.785
WS na zlepšování procesů
v roce
5 dnů
12
70
102
2.310
2.167
Celkem za rok
165,75 dne
Časový průběh činností je jen orientační, pro názornost je použit výchozí datum 2.leden.
Počet projektů potřebných pro realizaci změny a intenzita podpory, poskytované trenérem metod
PI je silně individuální, v zásadě se dá počítat s 2-5 dny za měsíc a projekt, v tabulce se počítá se
3 dny a s 5 projekty.
Náklady na trenéra se pohybují od 10 do 20 tis.Kč/den, v tabulce se počítá s 14 tis.Kč/den.
Náklady na 1 člena týmu jsou závislé na výši režijních nákladů příslušné firmy, zde se počítá s
1700 Kč/osobu a den. Náklady na vlastní pracovníky ale klient zpravidla do rozpočtu projektu
nezahrnuje.
Název produktu
------- Průmyslové audity
Koncepce produktu „Průmyslové audity“
Zákazníkovi poskytujeme objektivní, fakty doložitelný, odborný, přiměřeně podrobný,
srozumitelný vhled do auditované firmy, a tím mu umožníme správná investorská
rozhodnutí, napomůžeme při stanovení realistických strategických cílů firmy a
proveditelných postupů pro jejich realizaci.
Zadání
auditu
Zpracování
auditu
Sběr dat
1 den
1-5 dnů
Základní průmyslové
audity založené na
fotodokumentaci
stávajícího stavu
procesů
Prezentace
10 dnů
1 den
Komplexní průmyslové
audity založené na
vlastní metodice ve
složení podle přání
zákazníka
Název produktu
------- Škola mistrů
Záměr
Na základě vlastní metodiky průmyslového inženýrství (PI)
q intenzivně školit s využitím rozsáhlých zkušeností z uplatňování
metod PI v průmyslových podnicích v ČR,
q trénovat při individuálním nebo týmovém řešení vybraných
praktických problémů z prostředí podniku a
q dlouhodobě vést a metodicky podporovat při samostatné
aplikaci metod PI
mistry a střední management ve firmě zákazníka tak, aby získali
Ø podrobné znalosti o metodách PI
Ø zkušenosti a jistotu z jejich úspěšného uplatňování pod vedením
trenéra
Ø schopnost vést své podřízené při zlepšování procesů metodami
PI a při zvyšování produktivity.
Koncepce „Školy mistrů“
Podstatou produktu je to, že neposkytujeme zákazníkovi jen krátkodobou podporu
při zlepšování procesů, ale vyškolíme a vytrénujeme jeho pracovníky tak, že jsou
schopni své procesy zlepšovat sami.
stupeň
dosažení cílů
100%
2 dny
50%
2 dny
1%
Motivační
školení
11 x 2 dny v
průběhu 1 roku
2%
Assesment
2 hod. za 2 měs.
po dobu 2 let
Škola mistrů
čas a forma
Koučování
Přínosem pro zákazníka je zvýšená produktivita jeho procesů.
Obsahové členění Školy mistrů
Název bloku
Charakteristika bloku
Motivační
školení
Víkendové školení, jehož cílem je účastníkům ozřejmit místo
průmyslového inženýrství (PI) v moderních průmyslových podnicích,
stručně je seznámit s metodami PI, motivovat je ke zlepšování
procesů a týmové práci.
Assessment
Vyhodnocení potenciálu, znalostí a schopností mistrů. Informace z
assessmentu slouží jako podklad pro přizpůsobení ročního
vzdělávacího programu tak, aby rozvíjel silné stránky mistrů a
eliminoval jejich slabé stránky. Koná se, až mistři získají první
zkušenosti se semináři školy mistrů a ujasní si svůj postoj k
sebevzdělávání touto formou.
Semináře
Roční vzdělávací program zaměřený na průmyslové inženýrství a
manažerské dovednosti. Výuka probíhá formou seminářů pod
vedením externího lektora, samostatného řešení případových studií
účastníky kurzu, které vyhodnocuje lektor a formou samostudia.
Každý semestr je zakončen testem. Úspěšní absolventi školy mistrů
obdrží certifikát.
Koučování
Dvouletá spolupráce kouče s mistrem jejímž cílem je rozvíjet
schopnosti mistra formou řešení skutečných situací a problémů na
pracovišti za pomoci kouče. Organizační forma spolupráce se stanoví
ve spolupráci se zákazníkem.
Semináře Školy mistrů (1)
Den Metody PI
Obsah
1
Pět S
Seznámení s metodou, výběr pracovišť vhodných pro zavedení
metody včetně dokumentace výchozího stavu, zpracování pořadí pro
zavedení metody podle předem vybraných kritérií, realizace metody v
první podobě na pilotním pracovišti, zpracování plánu zavedení a
vytvoření nástrojů pro trvalé udržení metody.
1
Standardizace Seznámení s podstatou standardizace procesů, trénink používání
nástrojů podporujících standardizaci procesů, zpracování návrhů
vybraných pracovních standardů, zpracování katalogu rychlých
opatření.
2
Vizuální
management
Seznámení s metodou včetně příkladů z průmyslových podniků,
identifikace příležitostí pro uplatnění metody v důležitých procesech,
návrh na užití jednotlivých nástrojů vizuálního řízení, realizace
vizuálního řízení na pilotním pracovišti, zpracování plánu na rozšíření
v celém podniku.
2
FIFO
Identifikace plýtvání nedodržováním FIFO, řešení pilotní aplikace
FIFO, návrh katalogu rychlých opatření.
Semináře Školy mistrů (2)
Den Metody PI
Obsah
3
Rychlá změna
Seznámení s metodou a nástroji časové komprese procesů spojených
se změnou výroby, identifikace příležitostí pro uplatnění metody,
předběžná kvantifikace přínosů, výběr pilotní změny a záznam
elementárních činností klasickými i moderními technikami, analýza
starého procesu a syntéza procesu nového, návrh technických
opatření nutných pro nový proces, zpracování standardu změny,
zpracování plánu zavedení nového procesu, zpracování tréninkového
plánu obsluh a plánu dalšího rozšiřování metody.
3
Kanban
Seznámení s principy metody, analýza případových studií z průmyslu,
identifikace příležitostí pro využití kanbanů, záznam stávajících
parametrů hmotných toků, návrh parametrů pilotních kanbanových
okruhů, simulace a ověření navržených řešení, zpracování standardů
pro jednotlivé pracovníky, zpracování plánu tréninků obsluh
pracovišť a plánu rozšiřování metody.
4
Měření práce
a procesů,
zlepšování
toků
Seznámení s metodami měření práce, měření procesních parametrů a
metodami analýzy důležitých hmotných a informačních procesů v
průmyslových podnicích. Identifikace plýtvání v procesech a tocích.
Trénink měření a analýzy vybraných firemních procesů, zpracování
systému trvalého měření vybraných parametrů, zpracování katalogu
opatření pro zlepšení vybraných procesů.
Semináře Školy mistrů (3)
Den Metody PI
Obsah
5
Projektové
řízení
Seznámení s metodou, identifikace příležitostí pro uplatnění
projektového řízení při zlepšování procesů, zpracování hrubého a
podrobného plánu projektu včetně činností pro řízení projektu a
řešení konfliktů v čase a ve zdrojích, trénink ovládání nástrojů pro
podporu projektového řízení, zpracování úvodní prezentace projektu.
6
TPM
Seznámení s principy TPM, metodikou zavádění v průmyslových
podnicích, výběr pilotního pracoviště a vyzkoušení praktik TPM
formou manažerského modelu včetně zpracování standardů,
identifikace příležitostí pro uplatnění TPM na důležitých zařízeních a
zpracování plánu postupu na 3 měsíce.
7
Poka-Yoke,
FMEA, SPC
Seznámení s principy metod, identifikace příležitostí a sběr informací
nebo měření jakostních parametrů, výběr pilotních aplikací a jejich
řešení včetně zpracování katalogu rychlých opatření a plánu pro
rozšíření metod v podniku.
8
Lean Layout
Seznámení se základními principy metody a případovými studiemi z
průmyslových podniků, identifikace příležitostí pro uplatnění metody,
zpracování návrhů dílčích layoutů pro vybraná pracoviště, stanovení
kritérií pro zlepšování layoutů ve firmě, zpracování plánu projektu
Lean layout.
Semináře Školy mistrů (4)
Den Metody PI
Obsah
9
Nová montáž
Seznámení s metodou, identifikace a výběr příležitostí pro uplatnění
metody, výběr pilotní aplikace, zpracování konstrukčních a
technologických stromů, návrh opatření pro hladkou montáž,
zpracování layoutu pilotního pracoviště, zpracování plánu pro
rozšíření metody.
10
Průmyslová
moderace
Seznámení s metodikou workshopu, identifikace příležitostí pro
moderované workshopy na zlepšování procesů, trénink využívání
nástrojů průmyslové moderace na analýzu problémů, na řešení
problémů, nástrojů na rozhodování a trénink moderačních technik,
týmové řešení vybraných problémů, prezentace výsledků.
11
Týmová práce Seznámení s metodou s důrazem na část Budování samostatných
výrobních týmů, identifikace příležitostí pro týmovou práci,
specifikace a předběžná kvantifikace přínosů, zpracování plánu
realizace na pilotním pracovišti a plánu rozšíření týmové práce ve
firmě.
Časový rozsah Školy mistrů (1)
Rozsah školy a z nich odvozené náklady jsou počítány pro 1 skupinu o 25 účastnících.
Název bloku
Rozsah
Náklady (tis.Kč)
A: Motivační
školení
2 dny pro skupinu vedenou trenérem a asistentem
50
tj. 2 / účastníka
B:
Assessment
Varianta I:
3 x 1den se skupinou 8 účastníků. Obsahem
činnosti jsou diagnostické testy s účastníky.
Výstupem je standardní dokumentace sloužící
upravení školy mistrů podle individuálních znalostí
a schopností účastníků.
4,5 / účastníka =
25 x 4,5 = 112
Varianta II:
3 x 2dny se skupinou 8 účastníků. Obsahem
činnosti jsou diagnostické a zátěžové testy s
účastníky. Výstupem je standardní dokumentace :
q pro účastníka (v úplném rozsahu)
q pro management firmy (vybrané informace podle
etického standardu)
q pro organizátora školy (vybrané informace pro
individualizaci školy)
5 / účastníka
tj. 5 x 25 = 125
Varianta III:
střední varianta podle dohody mezi var.I a var.II
dle dohody
Časový rozsah Školy mistrů (2)
Rozsah školy a z nich odvozené náklady jsou počítány pro 1 skupinu o 25 účastnících.
Název bloku
C: Semináře
D: Koučování
Rozsah
Náklady (tis.Kč)
2denní bloky (Pá+So) 1x za měsíc = 11 měsíců x 2
dny
= 22dnů
22 x 15(tarif) =
330
tj. 16,5 /
účastníka
tj. 1,5 / účastníka
a seminář
1/4 dne za 2měsíce na účastníka po dobu 22 měsíců
= 69 dnů
69dnů x 12(tarif)
= 828
Celkem za skupinu a projekt
1.320 až 1.333
Doplňkové produkty:
Formy podpory průmyslovým podnikům
Tréninky týmů v metodách průmyslového inženýrství
Trénink (koučování) je způsob, jak efektivně udržovat a dále rozvíjet dosaženou
úroveň zavedení metod PI. Trénink probíhá v simulovaných podmínkách nebo přímo
na pracovišti.
Příklady aplikace tréninku :
§vedení projektových týmů při plánování a aktualizaci projektu
§zavádění totálně produktivní údržby TPM v konkrétní dílně
§trénování spolupráce montážního týmu
§trénink průmyslových moderátorů
§analýza vybraného procesu ve výrobním týmu
Formy podpory průmyslovým podnikům
Semináře a podpora při zavádění metod PI
Semináře slouží k seznámení všech pracovníků společnosti s metodami PI v rozsahu,
potřebném pro jejich zavedení. Podpora zahrnuje všestrannou pomoc s cílem
dosáhnout úspěchu při zavádění metod PI v podmínkách Vašeho podniku.
Příklady seminářů a podpory:
§seznámení managementu společnosti s metodou TPM, jejími
možnostmi při zvyšování produktivity a zkušenostmi z její aplikace ve
významných průmyslových podnicích.
§seminář s budoucími vedoucími projektů o metodě projektového
řízení a podpora při plánování a realizaci projektů z prostředí podniku
§seminář se skupinou operátorů o metodě 5S a prvním kroku
samostatné údržby včetně cvičení na zpracování standardu čištění na
pracovišti.
§metodická pomoc při rozvoji systému dynamického zlepšování
procesů v podniku nebo při vytipování příležitostí pro rychlou změnu.
Další informace
Ing. Otakar Ježek
[od
CV
roku 82 : rozsáhlá praxe v průmyslových podnicích – konstrukce,
výroba, obchod, ekonomika, řízení
[ Září 98 : spolupráce s Institutem průmyslového inženýrství v Liberci
[ Leden 2000 : počátek samostatného působení pro vlastní klienty
[ Březen 2001 : činnost výhradně pro vlastní klientelu
[ Září 2002 : postupné zvětšování počtu spolupracovníků
Ing. Martina Čížová
[1997-2000 Peguform Lbc
[ 2000-2002 IPI Liberec, konzultant
[ 2002 spolupracovník fy. Ježek, konzultant
pro zákazníky Hartmann-Rico,
FAB, Federal Mogul, Jitona Soběslav, Model Obaly
Mgr. Eva Nováková
[ 1999-2001
Senior Management Consultant pro firmy Schneider Eletric,
ČEZ, Austin Detonator, Čechobal – Pechiney, Subterra, Euronews, Aero
Vodochody
[ 2001 – 2002 Manager řízení změn Aero Vodochody
[2002 specialista optimalizace procesů T- Mobile
[2002 – 2004 manager kontinuálního zlepšování Motorpal
[2004 spolupracovník fy. Ježek
Dosavadní místa působení
ABB Elektro-Praga Jablonec n.N. õ Aero Vodochody õ ALPS Electric Czech
Boskovice õ Automotive Lighting Jihlava õ Barum Continental õ Beneš a
Lát, slévárna a strojírna Průhonice õ BL Nový Bydžov õ Benteler Stráž n.
Nisou õ C.I.E.B. Kahovec Brandýs n.O. õ Česká zbrojovka Uherské Hradiště
õ ČZ Strakonice õ Dura Blatná õ Duropack Bupak České Budějovice õ
Dobrušské strojírny õ FAB Rychnov n. Kněžnou õ Federal-Mogul Kostelec
n.O. õ Hanácké železárny a pérovny Prostějov õ Hamé Babice õ HartmannRico Veverská Bitýška õ Hedva Moravská Třebová õ Hella-Behr Mnichovo
Hradiště õ Hella Autotechnik Mohelnice õ Invensys Appliance Controls
Šternberk õ IVAX Pharmaceuticals Opava õ Jitona Soběslav õ Johnson
Controls Česká Lípa õ Kappa Packaging Czech Brno õ Karsit Dvůr Králové
õ Knorr Hejnice õ Korado Česká Třebová õ Kovosvit MAS Sezimovo Ústí õ
Lanex Bolatice õ Meritor Liberec õ Mitas Praha õ Model Obaly Opava õ
Monroe Czechia Hodkovice n. Mohelkou õ Motorpal Jihlava õ NATE
Chotěboř õ NKT Cables Kladno õ Pacovské strojírny õ Peguform Liberec õ
Plastika Kroměříž õ První brněnská strojírna Velká Bíteš õ Rako Rakovník õ
Stavostroj Nové Město n. Met. õ Tesla Jihlava õ TOS Kuřim õ Třinecké
železárny õ Tusculum Rousínov õ Unex Uničov õ Veba Broumov õ
Vítkovice div. Ocelové konstrukce
Kontakty na referenční společnosti
Společnost
Kontakt
tel.
ABB Elektro-Praga, s.r.o.
Ing. Benda Jaroslav, výrobní
manager
483 312 063
Barum Continental
Ing. Jochman Zdeněk, TQM
577 512 230
FAB s.r.o., Rychnov n.K., div.
Autozámky
Ing. Pátek Petr, ředitel profitcentra
494 533 124
Hanácké železárny a.s.
Ing. Jan Vymazal, gen.řed.
582 312 767
IVAX Pharmaceuticals s.r.o.,
Opava
RNDr. Jan Břemek, , ředitel Divize
farmaceutické výroby
553 643 511
Jitona a.s. Soběslav
Ing. Dvořák, ředitel odd. PI
381 507 209
Lanex a.s. Bolatice
Ing. Gregořica, gen.řed.
553 751 211
Meritor LVS Liberec, a.s.
Ing. Řehák, výr. ředitel
485 229 330
Model Opava
p.Jiří Matýsek, manager výroby
553 686 354
Vítkovice Strojírenství a.s.
Ing. Trojan, řed. odb. Informatika
595 952 143

Podobné dokumenty

Informace pro lékaře: Aktuální verze laboratorní příručky

Informace pro lékaře: Aktuální verze laboratorní příručky přítomnost genitálních kondylomat, údaj o vakcinaci proti HPV (typ vakcíny a rok aplikace 3.dávky), předchozí cytologický, kolposkopický nález a veškeré další údaje, které mohou mít vliv na výslede...

Více

metody eliminace tepelného stresu

metody eliminace tepelného stresu Příčiny tepelného stresu,termoregulační mechanismy, adaptace                         7  Chování skotu při tepelném stresu    ____________________________________________9‐10  Evaporační ochlazování...

Více

Enterprise Manufacturing Suite - T

Enterprise Manufacturing Suite - T Aplikační vrstva je tvořena kostrou a „zásuvnými“ aplikačními moduly – buď standardními, nebo vytvořenými na zakázku. Systém podporuje více jazyků simultánně, samozřejmostí je propracovaný systém p...

Více

3602.5212.077.01 14896 SKŘIVANY PODKLADY

3602.5212.077.01 14896 SKŘIVANY PODKLADY bude provedena čerpací stanice. Z této čerpací stanice budou splaškové vody přečerpávány do stávající kanalizační sítě Nový Bydžov , která je zakončena čistírnou odpadních vod Nový Bydžov , kde je ...

Více

výroční zpráva 2013 - Domov pro seniory Bechyně

výroční zpráva 2013 - Domov pro seniory Bechyně Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Rodinnou atmosféru navozuje nízká kapacita zařízení. Naše služba patří seniorům, kteří se dostali do tíživé životní sit...

Více

Laboratorní příručka oddělení Patologie

Laboratorní příručka oddělení Patologie C-2 Požadavkové listy - žádanky ........................................................................................................................10 C-3 Dodatečná vyšetření .....................

Více

Základní logika modelu CAF - Společný hodnotící rámec

Základní logika modelu CAF - Společný hodnotící rámec vypracování a schválení měřitelných cílů a úkolů pro všechny úrovně řízení organizace

Více

Inspirační katalog Efektivní výroba

Inspirační katalog Efektivní výroba S přáním krásných a úspěšných dnů,

Více

Zobrazit článek ve formátu PDF

Zobrazit článek ve formátu PDF Bakalářská práce na téma dílenská dokumentace automaticky generovaná z CAM systému je prováděna pro firmu Hofmeister. Jedná se o podnik sídlící v Plzni, který se specializuje na konstrukci a výrobu...

Více