Stříkací piStole profi-farbpiStole Striekacia pištoľ

Komentáře

Transkript

Stříkací piStole profi-farbpiStole Striekacia pištoľ
Stříkací pistole
Profi-Farbpistole
Striekacia pištoľ
10.25-002
7
6
2
4
5
3
1) rychloupínací konektor
2) regulace množství barvy
3) regulace množství vzduchu
4) nastavení stříkacího modulu
5) spoušť
6) tryska
7) nádobka
1
1) rýchloupínací konektor
2) regulácia množstva farby
3) regulácia množstva vzduchu
4) nastavenie striekacieho modulu
5) spúšť
6) tryska
7) nádobka
2
1) Schnellkupplung
2) Regler für Farbmenge
3) Regler für Luftmenge
4) Einstellung des Sprühmodus
5) Drücker
6) Düse
7) Farbbehälter
CZ
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO.
Původní návod ke stříkací pistoly HVLP 10.25-002.
Technické parametry
Velikost trysky:
Pracovní tlak:
Spotřeba tlakového vzduchu (dle trysky):
Výstup materiálu:
Kompresor (min. výkon):
Přípojka tlakového vzduchu:
Hmotnost:
Nádobka:
1,4 mm
2,5 - 3 bar
110 - 150 l/min
200 - 220 ml/min
0,75 kW
rychlospojka
1 kg
600 ml
Obsahuje
Stříkací pistole HVLP
0,6 l plastová nádoba
Sada nářadí
Filtr
1x
1x
1x
1x
Použití
1. Profesionální stříkací pistole s vysokou pracovní rychlostí. Vysoká efektivnost lakování s minimalizací
ztrát. Přesné a pravidelné nanášení barev. S regulací množství barvy a vzduchu. Možnost nastavení
nízkého tlaku vzduchu, který zamezí odrážení barevné mlhy a snižuje tak spotřebu barvy. Nastavitelný oválný nebo plochý proud. Jehla z nerezové oceli umožňuje použití vodou ředitelných barev.
Před použitím, nebo po opravě, zkontrolujte seřízení pistole.
Před jakoukoliv opravou musí být stříkací pistole odpojena od přívodu vzduchu.
a) Vždy zkontrolujte nastavení trysek.
b) Tlakový vzduch je přiváděn do přístroje přes rychlospojku. Vždy zkontrolujte připojení hadice.
c) Stříkací pistole je ošetřena antikorozní ochranou. Před použitím ji řádně propláchněte.
2. Plynulé nastavení množství barvy (2).
3. Pro nastavení tlaku vzduchu, otáčejte pneumatickým regulátorem (3).
4. Nastavení stříkacího modulu (4).
5. Při výměně trysky za jiný rozměr, se ujistěte zda je tryska vhodná pro tento typ stříkací pistole.
Upozornění
Vždy dodržujte bezpečnost práce. Používejte ochranné prostředky.
Pracujte jen v dobře větraných prostorách. Nepracujte v blízkosti topení
či jiných zdrojů tepla. Pro práci s hořlavými či jinak nebezpečnými látkami
platí příslušné normy.
PROTECO nářadí s.r.o.
3
www.proteco-naradi.cz
DE
Danke für Ihren Kauf des Proteco-Produktes.
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung zum zur Profi-Farbpistole HVLP 10.25-002.
Technische Daten
Düsengröße:
Arbeitsdruck:
Luftmenge:
Materialfluß:
Kompressorleistung:
Anschluß:
Gewicht:
Farbbehählter:
1,4 mm
2,5 - 3 bar
110 - 150 l/min
200 - 220 ml/min
0,75 kW
Schnellkupplug
1 kg
600 ml
Inhalt
Profi-Farbpistole
0,6 l Farbbehälter
Gerätensatz
Filtr
1x
1x
1x
1x
Verwendung
1. Profi-Farbpistole mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit. Effektives lackieren mit minimalen Farbeinsatz.
Sehr sparsam im Verbrauch. Sehr genauer und gleichmäßiger Farbauftrag. Durch die Möglichkeit
der Luftmengeneinstellung auf ein Minimum, wird Farbnebel reduziert und der Farbverbrauch optimiert. Sie können als Sprühmodi entweder Oval horizontal oder Oval vertikal einstellen.
Die Düsennadel ist aus Edelstahl und daher kann auch problemlos mit wasserlöslichen Farben
gearbeitet werden.
Prüfen Sie vor Gebrauch oder nach Zerlegung/Reinigung, immer die Einstellungen der Pistole.
Vor Reparatur oder Reinigungsarbeiten muss die Pistole immer vom Kompressor bze. Luftschlauch
abgekoppelt werden.
a) Düse regelmäßig reinigen und kontrollieren.
b) Luftschlauch wird über Schnellkupplung angeschlossen.
c) Die Farbpistole ist Rostgeschützt ausgestattet.
Spülen Sie die Pistole vor Gebrauch immer erst durch.
2. Stufenlose Einstellung der Farbmenge (2).
3. Luftmengeneinstellung durch drehen des Luftmengenrades (3).
4. Einstellung des Sprühmodus (4).
5. Bei Verwendung anderer Düsengrößen, bitte immer erst prüfen, ob die Düse zur Pistole passt.
Wir empfehlen Original Proteco Ersatzteile.
Hinweise
Benutzen Sie Arbeitsschutzausrüstung. Arbeiten nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien. Nicht
in der Nähe von heißen Wärmequellen arbeiten. Für die Verarbeitung von brennbaren oder anderen
gefährlichen Stoffen gelten die entsprechenden Normen.
Hersteller: PROTECO nářadí s.r.o., Podbřezí 63, 518 03, www.proteco-werkzeug.de
PROTECO nářadí s.r.o.
4
www.proteco-werkzeug.de
SK
Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok značky PROTECO.
Pôvodný návod k striekacie pištole HVLP 10.25-002.
Technické údaje
Veľkosť trysky
Pracovný tlak
Spotreba tlakového vzduchu (podľa trysky)
Výstup materiálu (farba, lak)
Kompresor (min. výkon)
Prípojka tlakového vzduchu
Hmotnosť
Nádobka
1,4 mm
2,5 - 3 bar
110 - 150 l/min
200 - 220 ml/min
0,75 kW
rýchlospojka
1 kg
600 ml
Obsahuje
Striekacia pištoľ HVLP
0,6 l plastová nádoba
Sada náradia
Filter
1x
1x
1x
1x
Použitie
1. Profesionálna striekacia pištoľ s vysokou pracovnou rýchlosťou. Vysoká efektívnosť lakovania
s minimalizáciou strát. Presné a pravidelné nanášanie farieb. Regulácia množstva farby a vzduchu.
Možnosť nastavenia nízkeho tlaku vzduchu, ktorý zamedzí odrážaniu farebnej hmly a znižuje tak
spotrebu farby. Nastaviteľný oválny, alebo plochý prúd. Ihla z nerezovej ocele umožňuje použitie
vodou riediteľných farieb.
Pred použitím, alebo po oprave, skontrolujte nastavenie pištole. Pred akoukoľvek opravou musí byť
striekacia pištoľ odpojená od prívodu vzduchu.
a) Vždy skontrolujte nastavenie trysiek.
b) Tlakový vzduch je privádzaný do prístroja cez rýchlospojku. Vždy skontrolujte pripojenie hadice.
c) Striekacia pištoľ je ošetrená antikoróznou ochranou. Pred použitím ju riadne prepláchnite.
2. Plynulé nastavenie množstva farby (2).
3. Pre nastavenie tlaku vzduchu, otáčajte pneumatickým regulátorom (3).
4. Nastavenie striekacieho modulu (4).
5. Pri výmene trysky za iný rozmer, sa uistite či je tryska vhodná pre tento typ striekacej pištole.
Upozornenie:
Vždy dodržiavajte bezpečnosť pri práci. Používajte ochranné prostriedky. Pracujte len v dobre vetraných priestoroch. Nepracujte v blízkosti kúrenia či iných zdrojov tepla. Pre prácu s horľavými, alebo
nebezpečnými látkami platia príslušné normy.
Dodávateľ: Ing. Jaroslav Vasko, Štúrova 5, 053 01, Harichovce,
e-mail: [email protected], www.vaskonaradie.sk
5
www.vaskonaradie.sk
ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST / GARANTIESCHEIN
Razítko a podpis prodejce / Pečiatka a podpis predajcu / Händlersstempel und Unterschrift:
………………………………………………………………..............................................
Datum prodeje / Dátum predaja / Verkaufsdatum: .....................................................
Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):
Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):
Bemerkungen über vorgenommenen Reparaturen (Datum, Unterschrift):
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………….
6
Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03
www.proteco-naradi.cz

Podobné dokumenty

Sada pneumatického nářadí 5-dílná SADA

Sada pneumatického nářadí 5-dílná SADA Naplňte nádobku (11) nátěrovou hmotou, nasaďte ji k víku (10) a otočte o 90° doprava. Připojte přívodní hadici stlačeného vzduchu ke vstupnímu spoji pistole (6) a regulujte tlak kompresoru (3 bar)....

Více

Sada pneumatického nářadí 3-dílná Sada

Sada pneumatického nářadí 3-dílná Sada halten. Sobald der Steckverschluss im Ventil steckt, den kleinen Hebel (3) wieder loslassen. Das Manometer so halten, dass die Anzeige zu sehen ist, und den Druck ablesen. Zum Aufpumpen vom Reifen ...

Více